10UIT22084 DOORKIESNUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10UIT22084 DOORKIESNUMMER 010-2191423"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester I Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 F W UW KENMERK U\V BRiEF VAN ONDERWERP uitnodiging bijeenkomst politie ONS KENMERK 10UIT22084 DOORKIESNUMMER DATUM 2 7 OKT, Geachte dames, heren, Graag wil ik u uitnodigen voor een bijeenkomst op 15 november van uur tot uur. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op het politiebureau, Bijdorpplein I te Schiedam. Er zal voor een broodmaaltijd gezorgd worden. De politie Rotterdam-Rijnmond is bezig met het opstellen van de districtsjaarplannen Ter voorbereiding op het districtsjaarplan Waterweg-Noord wordt u in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke lokale prioriteiten u in het districtsjaarplan opgenomen zou willen zien. Daarover wil ik graag op 15 november met u van gedachten wisselen. Het districtsjaarplan 2010 is als bijlage bijgevoegd. De politie zal de tot nu toe behaalde resultaten uit dit jaarplan aan u presenteren. De politie wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit heeft consequenties voor de beschikbare personele capaciteit. Ik heb de districtschef gevraagd om u tijdens bovengenoemde bijeenkomst over de bezuinigingen en de mogelijke consequenties hiervan te informeren. Naast bovengenoemde onderwerpen, zult u ook een koste presentatie krijgen over de relatie tussen de werkzaamheden van de politie en het integraal veiligheidsbeleid. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van een samenhangend lokaal veiligheidsbeleid een goede context biedt om verder na te denken over lokale sturing op de politie. Daarbij is het vooral van belang om in het kader van de veiligheidsplannen afspraken te maken over de inzet van de wijkpolitie. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het secretariaat van de afdeling veiligheid: of / Hoogachtend, de burgemeester van Schiedam, W.M. Vetver-Aartsen

2 JAARPLAN 2010 District Waterweg-Noord Rotterdam-Rij Controlling Rotterdam, 4 december 2009

3 TNLEIDING DOELSTELLINGENSET OPERATIONELE PRIORITEITEN VANUIT HET KORPSJAARPLAN LOKALE PRIORITEITEN

4 INLEIDING In de afgelopen periode is inhoud en vorm gegeven aan het nieuwe meerjaren beleidsplan (MJBP) van het korps. Dit MJBP is thematisch opgebouwd en bestaat globaal uit de volgende onderwerpen: Vertrouwen in veiligheid; Wijken in balans; * High Impact delicten; Jongeren; Alcohol- en drugsgebruik; Ondermijning van de maatschappelijke integriteit en Cybercrime. Deze ontwikkeling en de wens van de korpsleiding om de omvang van de jaarplannen te beperken (ontbureaucratiseren en verhogen van de efficiency), zijn aanleiding geweest om te komen tot een andere opzet van zowel het korpsjaarplan 2010 (IUP) als die van de jaarplannen van de districten en diensten voor komend j aar. Het IUP 2010 en het achterliggende MJBP zijn uitgangspunt en richtinggevend voor het districtsjaarplan. Het district maakt haar bijdrage in de realisatie van de doelen uit het IUP inzichtelijk door zich te committeren aan het behalen van resultaatafspraken. Deze 'targets' zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van het districtsjaarplan (DJP). Niet langer geeft het district in het jaarplan een uitputtende opsomming van de wijze waarop (activiteiten) invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het regionale beleid in haar verzorgingsgebied. Vanwege deze gewijzigde opzet is het van belang dat het districtsjaarplan voor wat betreft het algemene deel in samenhang met het bovengenoemde KJP 2010 en het MJBP wordt gelezen en gehanteerd. In aanvulling op het algemene deel heeft het district in hoofdstuk 2 per bestuurlijk verzorgingsgebied eventuele lokale prioriteiten opgenomen. Criteria hierbij zijn: - Aanvullend op de thema's uit het MJBP en ICJP; - Afgestemd in het BJO van het betreffende bestuurlijke verzorgingsgebied. Het gaat derhalve in het jaarplan van het district niet om een uitputtende opsomming van de reguliere activiteiten die door het district binnen het verzorgingsgebied worden uitgevoerd. Het is het doel om de belangrijkste accenten voor 2010 inzichtelijk te maken.

5

6 Operationele prioriteiten I Thema I Doelstelling I Vertrouwen in I Door het 'lik op stuk'-beleid te intensiveren wil het korps samen met het OM de I I veiligheid I genoegdoening voor slachtoffers vergroten. I (misdaadbestrijding) Vertrouwen in I Op districtsniveau worden thematische bewustwording- en preventiecampagnes k- veiligheid georganiseerd. Burgers en ondernemers krijgen zo informaie over fietsendiefstal, re utatie (auto)inbraak en mogelijkheden voor het doorgeven van informatie. Wijken in onbalans Eind december 2010 is voor alle bestuurlijke gebieden binnen het district de "Landelijke Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast" opgemaakt en als advies 1 ingediend bij het lokaal bestuur. Hoge impact delicten I Om aan het opsporen van overvallers prioriteit te geven en het aantal overvallen I I terug te dringen: I Stelt het district een top-20 van potentiële overvallers op. Deze twintig worden thuis bezocht. Doet het district bij overvallen zo vaak mogelijk buurtonderzoek. In alle gevallen van huiselijk geweld onderzoekt het district de verschillende mogelijkheden voor effectief ingrijpen. Denk aan strafrechtelijke interventie, het opleggen van een huisverbod, het inbrengen van een gezin in het veiligheidshuis en het aanmelden van kinderen bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. I Jongeren Alcohol- en Vier keer per jaar wordt een scan uitgevoerd waaruit het aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen in Rotterdam-Rijnmond blijkt. Deze I groepen worden met een integraal plan samen met partners aangepakt (individueel- I I, groeps- en domeingericht). I Het korps tracht scholen voor het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs te I drugsgebruik I bewegen om uitsluitend alcoholvrije schoolfeesten te houden. Het lokale bestuur I Alcohol- en I drugsgebruik Ondermijning werkt samen met de scholen en de politie aan een uniforme werkwijze. Dit alles in het kader van 'Een Veilige school'. Om alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de openbare ruimte terug te dringen worden projectmatig acties in risicogebieden gehouden. Dit in samenwerking met partners. Jongeren die dronken op straat worden aangetroffen krijgen een Haltafdoening en een zorgadvies over het gebruik van alcohol en drugs. Het district onderwerpt alle verdachten die worden aangehouden bij I geweldsdelicten en vernieling aan een blaastest die uitsluitsel geeft over het sebruik van alcohol. OD deze manier kan het OM later een zwaardere straf eisen. Steeds vaker worden verdovende middelen gekocht van koeriers op scooters. In probleemgebieden (W.O. in de omgeving van coffeeshops) komen daarom bromfietscontroles om mogelijke dealers op te pakken. Het district voert, naast de reguliere handhavingstaken, gerichte acties uit op het blowen in de openbare ruimte. Het district zal tijdens evenementen en dancefeesten, waarbij er sprake is van een alcoholverbod, de handhaving in het grootschalig optreden als herkenbare taak opnemen. Met de desbetreffende organisatie worden afspraken gemaakt over hoe dit verbod wordt gehandhaafd. Om inzicht te verwerven over beschikbaar basismateriaal voor het opzetten van " I maatschappelijke I hennepkwekerijen, zullen growshops in 2010 worden gecontroleerd: I I integriteit I

7 DISTRICTELIJKE PRIORITEITEN Eind 2009 is het veiligheidshuis Waterweg Noord van start gegaan. De onderwerpen nazorg ex gedetineerden en de aanpak van huiselijk geweld krijgen hier de nodige aandacht. Medio 2010 zal het onderwerp jeugd worden toegevoegd. In het veiligheidshuis wordt er ketengericht samengewerkt. Per 1 januari 2009 is in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gestart met de Bestuurlijke Aanpak Hennep. Op basis van de gestelde doelen voor 2009 verloopt de aanpak voorspoedig. De politie is verantwoordelijk voor de opsporing; de gemeente voor de ontmanteling en het kostenverhaal. De samenwerking met de convenantpartners verloopt goed. De aanpak wordt in 2010 gecontinueerd, waarbij extra aandacht zal worden geschonken aan voorlichting over de gevaarzetting van hennepteelt. Met betrekking tot het huiselijk geweld is per 1 januari 2009 de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht geworden. De 3 burgemeesters hebben van de bevoegdheid tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod ca. 40 maal gebruik gemaakt. De aanpak, die districtelijk is ingevoerd, werkt goed, maar vraagt wel de nodige inspanningen van de politie en de gemeenten. De aanpak wordt in 2010 voortgezet. Op basis van hun status als "Marokkanengemeente" starten in Schiedam en Maassluis projecten met straatcoaches. Om het aantal auto-inbraken te verminderen, zal in samenwerking met de gemeenten een specifieke aanpak worden opgezet. Met het voortgezet onderwijs zal een convenant Veilige school worden afgesloten, waarin nadere afspraken wordt gemaakt over het gezamenlijk voorkomen en bestrijden van overlast en crimineel gedrag op scholen. Een van de leerpunten uit een dienstreis naar Turkije, in het kader van de internationale portefeuille van het ICorps, betrof de versterking van de informatiepositie van de politie op Voortgezet Onderwijs scholen. Door het vergroten van de informatiepositie en de samenwerking met scholen te verbeteren wil het district vroegtijdig, snel en consequent kunnen reageren op normafwijkend gedrag van jongeren. De integrale aanpak van overlastgevende edof criminele jongeren via de zgn. Beke-methodiek wordt voortgezet. Specifieke doelgroepen zijn Antillianen en Marokkanen. 6 Bij aanhouding van een minderjarige verdachte geldt: "Niemand weg zonder overleg". De ouders worden aan het bureau gehaald om hun kind af te halen. In geprioriteerde zaken wordt de burgemeester geïnformeerd, die een brief aan de ouders stuurt. In horecaconcentratiegebieden houdt de politie in het weekend geüniformeerd toezicht in de openbare ruimte. De politie treedt handhavend op bij verkeersoverlast door tweewielers in winkelgebieden. In geval van relevante strafbare feiten wordt ten aanzien van de verdachte het Weekendarrangement toegepast. Ter bevordering van de verkeersveiligheid houdt de politie periodieke alcoholcontroles. In 2010 zal in de betrokken gemeenten worden gestart met de invoering va de bestuurlijke strafbeschikking. In overleg met de politie zullen prioriteiten worden bepaald. Ten behoeve van de uitvoering van de regionale aanpak van vernielingen worden in samenwerking met de partners (gemeenten, politie, HALT en BoumadGGZ) integrale acties gehouden op indrinkplekken en op zgn. loop- en slooproutes. Vallend binnen het thema 'Vertrouwen in veiligheid' wordt o.a. samengewerkt met de RET. Door een andere opzet van OV-controles wordt naast handhaving ook geïnvesteerd in het vergroten van de subjectieve veiligheidsbeleving van burgers. De controles vinden binnen het district plaats. Daarbij worden meerdere controles per maand ingepland GEMEENTE SCHIEDAM De wijk Schiedam-Nieuwland is een van de zogenaamde Vogelaarwijken. In 2009 zijn politie, bestuur en het wijkcentrum gekomen tot een aanpak van de overlast van Antillianen in de wijk. De politie zorgt in dit traject voor een intensief repressief optreden, met name gericht op alcoholgebruik. Het

8 e e e e winkelgebied van de Mgr. Nolenclaan is aangewezen als gebied waar het verboden is "geopende alcohol" voorhanden te hebben. Daarnaast adviseert de politie het Bestuur als het gaat om verruiming van het "alcoholverbod" en gebiedsontzeggingen. De integrale aanpak van overlastgevende jeugd en jeugdgroepen heeft hoge prioriteit in Schiedam. De gemeente Schiedam zal in 2010 samen met het ministerie van BZK de landelijke Beke methodiek door ontwikkelen. De gemeente Schiedam zal daarbij een proeftuin zijn. In dit kader besteed het Rijk anderhalve ton en wordt er samengewerkt met het politie district Waterweg-Noord. De buurtpreventieprojecten in de wijken Nieuwland, Groenoord krijgen vervolg en er zal uitbreiding zijn waar mogelijk. Het pilot project cameratoezicht Koemarkt zal in het eerste kwartaal van 2010 worden geëvalueerd. De gemeenteraad zal nader besluiten of het project vervolg krijgt. Het project keurmerk Veilig Ondernemen zal in 2010 zijn beslag krijgen in Hof van Spaland en de Spaanse Polder. In de Nieuwe Passage wordt het project gecontinueerd en wordt een hercertificering gehouden GEMEENTE VLAARDINGEN e Om overlast en geweld in het uitgaansgebied tegen te gaan vindt periodiek overleg plaats met de horeca en de coffeeshops. Daarnaast wordt in het uitgaansgebied structureel gebruik gemaakt van een gemeentelijk SUS-team in de nachtelijke uren van het weekend. Dit team werkt nauw samen met de politie en de horeca. Indien noodzakelijk wordt bij geweld het zgn. weekendarrangement toegepast en wordt door de burgemeester een tijdelijk gebiedsverbod opgelegd, In Vlaardingen heeft de horeca in het centrumgebied via IConinklijke Horeca Nederland de zgn. Collectieve Horeca Ontzegging ingevoerd, waardoor ernstige overlastveroorzakers en geweldsplegers een toegangsverbod kan worden opgelegd voor alle aangesloten horecabedrijven. e De pilot buurtpreventie in de Oostwijk is in 2009 succesvol verlopen. In 2010 zal buurtpreventie ook in een deel van de wijk Holy worden opgezet. e De herstructureringen in de wijken Babberspolder en Holy zijn in volle gang. Dat vergt extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving. In beide wijken is in het kader van een werk- en leertraject een toezichtsteam ingezet (Watch Out), dat mede wordt gefinancierd door woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. e Omtrent de huisvesting van MOE-landers zijn afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties en de uitzendbureaus. Doel hiervan is een zekere spreiding te bewerkstelligen van deze bewoners over de verschillende wijken en het tegengaan van overlast. e In 2010 zal het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Vlaardingse Stadshart worden ingevoerd. e De winkelgebieden De Loper en Holiërhoek hebben zeer regelmatig te maken met vormen van jongerenoverlast. Dit vraagt extra aandacht van toezichthouders en handhavers. Het openbaar gebied van de Holiërhoek zal in 2010 worden heringericht. GEMEENTE IMAASSLUIS e In het kader van de Icwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een Plan van aanpak opgesteld. Alle partijen ( Politie, horecaondernemer en gemeenten) spannen zich in om o.a. geweld in- en rond de horecabedrijven tegen te gaan. e De gemeente wil 10 "OIC-punten" realiseren. Dit zijn locaties waar slachtoffers van geweld telefonisch melding kunnen maken bij de politiemeldkamer en in afwachting van de politie veilig kunnen wachten. e In Maassluis zijn in 2009 al convenanten "Veilige school" afgesloten met het voortgezet onderwijs. In 2010 wordt ingezet op het basisonderwijs. Voor Maassluis zijn hierbij de prioriteiten: vernielingen en alcohol. e De gemeente organiseert jaarlijks ongeveer vier integrale handhavingcontroles, waaraan ook de politie deelneemt. (niet zijnde controles mbt alcohol) e In 2009 is de eerste ster voor het Keusmerk Veilig Ondernemen in het Stadshart uitgegeven. In 2010 zal het ICeurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum Steendijkpolder worden ingevoerd.

9 e e De politie sluit aan bij de acties op het gebied van inbraakpreventie die door de gemeente georganiseerd worden. Vanaf eind 2009 vindt structureel een gebiedsgebonden overleg plaats, waaraan de politie deelneemt. Samen met andere professionele partners (Maasdelta, Welzijnswerk E25) wordt in overleg met bewoners gewerkt aan de bevordering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Het project "Watch Out" wordt gecontinueerd (DEEL)GEMEENTE HOEK VAN HOLLAND e Door een proactieve en preventie integrale aanpak zal de overlast van jongeren binnen Hoek van Holland (o.a. Brinkplein en omgeving) worden aangepakt. De de deelgemeente Hoek van Holland bekijkt, in samenspraak met de directie Veiligheid Rotterdam, de mogelijkheid van cameratoezicht, de inzet van de zogenaamde "Mosquito" en extra verlichting in de buitenruimte. In het kader van horecagerelateerde overlast zal met de deelgemeente en horeca-exploitanten(aan de zeekant) een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Doelstelling zal zijn om de overlast te minimaliseren en te beheersen. Hierbij zal ook een zogenaamd sus-team worden ingezet. e De integrale samenwerking bij de inzet van het buurtpreventieteam op het recreatieoord (camping) zal worden gecontinueerd. De integrale samenwerking in het kader van Veilig Ondernemen (bedrijventerreinen) zal worden gecontinueerd.

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond Actieprogramma veiligheid Gemeente Helmond Vastgesteld door het college van B&W op 5 maart Actieprogramma veiligheid Inhoud: 1 Lijst met afkortingen:... 1 2 Inleiding actieprogramma veiligheid... 3 3

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016

Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016 Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016 0.1 Inleiding Veiligheid is een dominant thema in onze samenleving en zal dat blijven omdat het ons allemaal raakt. Het is van het grootste

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Actieplan integrale veiligheid 2013

Actieplan integrale veiligheid 2013 A gemeente Eindhoven Actieplan integrale veiligheid 2013 Veiligheid & Bestuur December 2012 mvb/ra12021780 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 Gemeente Bussum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Terugblik op de afgelopen periode... 4 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 4 2.2 Hoe werd

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID KADERS INTEGRALE VEILIGHEID 2012-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Gemeente als regisseur 1.3 Inventarisatie als startpunt 1.4 Vierjarenplan

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Geachte dames, heren,

gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Geachte dames, heren, gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T010219 11 11 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UW KENMERK ONS KENMERK

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie