10UIT22084 DOORKIESNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10UIT22084 DOORKIESNUMMER 010-2191423"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester I Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 F W UW KENMERK U\V BRiEF VAN ONDERWERP uitnodiging bijeenkomst politie ONS KENMERK 10UIT22084 DOORKIESNUMMER DATUM 2 7 OKT, Geachte dames, heren, Graag wil ik u uitnodigen voor een bijeenkomst op 15 november van uur tot uur. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op het politiebureau, Bijdorpplein I te Schiedam. Er zal voor een broodmaaltijd gezorgd worden. De politie Rotterdam-Rijnmond is bezig met het opstellen van de districtsjaarplannen Ter voorbereiding op het districtsjaarplan Waterweg-Noord wordt u in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke lokale prioriteiten u in het districtsjaarplan opgenomen zou willen zien. Daarover wil ik graag op 15 november met u van gedachten wisselen. Het districtsjaarplan 2010 is als bijlage bijgevoegd. De politie zal de tot nu toe behaalde resultaten uit dit jaarplan aan u presenteren. De politie wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit heeft consequenties voor de beschikbare personele capaciteit. Ik heb de districtschef gevraagd om u tijdens bovengenoemde bijeenkomst over de bezuinigingen en de mogelijke consequenties hiervan te informeren. Naast bovengenoemde onderwerpen, zult u ook een koste presentatie krijgen over de relatie tussen de werkzaamheden van de politie en het integraal veiligheidsbeleid. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van een samenhangend lokaal veiligheidsbeleid een goede context biedt om verder na te denken over lokale sturing op de politie. Daarbij is het vooral van belang om in het kader van de veiligheidsplannen afspraken te maken over de inzet van de wijkpolitie. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het secretariaat van de afdeling veiligheid: of / Hoogachtend, de burgemeester van Schiedam, W.M. Vetver-Aartsen

2 JAARPLAN 2010 District Waterweg-Noord Rotterdam-Rij Controlling Rotterdam, 4 december 2009

3 TNLEIDING DOELSTELLINGENSET OPERATIONELE PRIORITEITEN VANUIT HET KORPSJAARPLAN LOKALE PRIORITEITEN

4 INLEIDING In de afgelopen periode is inhoud en vorm gegeven aan het nieuwe meerjaren beleidsplan (MJBP) van het korps. Dit MJBP is thematisch opgebouwd en bestaat globaal uit de volgende onderwerpen: Vertrouwen in veiligheid; Wijken in balans; * High Impact delicten; Jongeren; Alcohol- en drugsgebruik; Ondermijning van de maatschappelijke integriteit en Cybercrime. Deze ontwikkeling en de wens van de korpsleiding om de omvang van de jaarplannen te beperken (ontbureaucratiseren en verhogen van de efficiency), zijn aanleiding geweest om te komen tot een andere opzet van zowel het korpsjaarplan 2010 (IUP) als die van de jaarplannen van de districten en diensten voor komend j aar. Het IUP 2010 en het achterliggende MJBP zijn uitgangspunt en richtinggevend voor het districtsjaarplan. Het district maakt haar bijdrage in de realisatie van de doelen uit het IUP inzichtelijk door zich te committeren aan het behalen van resultaatafspraken. Deze 'targets' zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van het districtsjaarplan (DJP). Niet langer geeft het district in het jaarplan een uitputtende opsomming van de wijze waarop (activiteiten) invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het regionale beleid in haar verzorgingsgebied. Vanwege deze gewijzigde opzet is het van belang dat het districtsjaarplan voor wat betreft het algemene deel in samenhang met het bovengenoemde KJP 2010 en het MJBP wordt gelezen en gehanteerd. In aanvulling op het algemene deel heeft het district in hoofdstuk 2 per bestuurlijk verzorgingsgebied eventuele lokale prioriteiten opgenomen. Criteria hierbij zijn: - Aanvullend op de thema's uit het MJBP en ICJP; - Afgestemd in het BJO van het betreffende bestuurlijke verzorgingsgebied. Het gaat derhalve in het jaarplan van het district niet om een uitputtende opsomming van de reguliere activiteiten die door het district binnen het verzorgingsgebied worden uitgevoerd. Het is het doel om de belangrijkste accenten voor 2010 inzichtelijk te maken.

5

6 Operationele prioriteiten I Thema I Doelstelling I Vertrouwen in I Door het 'lik op stuk'-beleid te intensiveren wil het korps samen met het OM de I I veiligheid I genoegdoening voor slachtoffers vergroten. I (misdaadbestrijding) Vertrouwen in I Op districtsniveau worden thematische bewustwording- en preventiecampagnes k- veiligheid georganiseerd. Burgers en ondernemers krijgen zo informaie over fietsendiefstal, re utatie (auto)inbraak en mogelijkheden voor het doorgeven van informatie. Wijken in onbalans Eind december 2010 is voor alle bestuurlijke gebieden binnen het district de "Landelijke Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast" opgemaakt en als advies 1 ingediend bij het lokaal bestuur. Hoge impact delicten I Om aan het opsporen van overvallers prioriteit te geven en het aantal overvallen I I terug te dringen: I Stelt het district een top-20 van potentiële overvallers op. Deze twintig worden thuis bezocht. Doet het district bij overvallen zo vaak mogelijk buurtonderzoek. In alle gevallen van huiselijk geweld onderzoekt het district de verschillende mogelijkheden voor effectief ingrijpen. Denk aan strafrechtelijke interventie, het opleggen van een huisverbod, het inbrengen van een gezin in het veiligheidshuis en het aanmelden van kinderen bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. I Jongeren Alcohol- en Vier keer per jaar wordt een scan uitgevoerd waaruit het aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen in Rotterdam-Rijnmond blijkt. Deze I groepen worden met een integraal plan samen met partners aangepakt (individueel- I I, groeps- en domeingericht). I Het korps tracht scholen voor het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs te I drugsgebruik I bewegen om uitsluitend alcoholvrije schoolfeesten te houden. Het lokale bestuur I Alcohol- en I drugsgebruik Ondermijning werkt samen met de scholen en de politie aan een uniforme werkwijze. Dit alles in het kader van 'Een Veilige school'. Om alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de openbare ruimte terug te dringen worden projectmatig acties in risicogebieden gehouden. Dit in samenwerking met partners. Jongeren die dronken op straat worden aangetroffen krijgen een Haltafdoening en een zorgadvies over het gebruik van alcohol en drugs. Het district onderwerpt alle verdachten die worden aangehouden bij I geweldsdelicten en vernieling aan een blaastest die uitsluitsel geeft over het sebruik van alcohol. OD deze manier kan het OM later een zwaardere straf eisen. Steeds vaker worden verdovende middelen gekocht van koeriers op scooters. In probleemgebieden (W.O. in de omgeving van coffeeshops) komen daarom bromfietscontroles om mogelijke dealers op te pakken. Het district voert, naast de reguliere handhavingstaken, gerichte acties uit op het blowen in de openbare ruimte. Het district zal tijdens evenementen en dancefeesten, waarbij er sprake is van een alcoholverbod, de handhaving in het grootschalig optreden als herkenbare taak opnemen. Met de desbetreffende organisatie worden afspraken gemaakt over hoe dit verbod wordt gehandhaafd. Om inzicht te verwerven over beschikbaar basismateriaal voor het opzetten van " I maatschappelijke I hennepkwekerijen, zullen growshops in 2010 worden gecontroleerd: I I integriteit I

7 DISTRICTELIJKE PRIORITEITEN Eind 2009 is het veiligheidshuis Waterweg Noord van start gegaan. De onderwerpen nazorg ex gedetineerden en de aanpak van huiselijk geweld krijgen hier de nodige aandacht. Medio 2010 zal het onderwerp jeugd worden toegevoegd. In het veiligheidshuis wordt er ketengericht samengewerkt. Per 1 januari 2009 is in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gestart met de Bestuurlijke Aanpak Hennep. Op basis van de gestelde doelen voor 2009 verloopt de aanpak voorspoedig. De politie is verantwoordelijk voor de opsporing; de gemeente voor de ontmanteling en het kostenverhaal. De samenwerking met de convenantpartners verloopt goed. De aanpak wordt in 2010 gecontinueerd, waarbij extra aandacht zal worden geschonken aan voorlichting over de gevaarzetting van hennepteelt. Met betrekking tot het huiselijk geweld is per 1 januari 2009 de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht geworden. De 3 burgemeesters hebben van de bevoegdheid tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod ca. 40 maal gebruik gemaakt. De aanpak, die districtelijk is ingevoerd, werkt goed, maar vraagt wel de nodige inspanningen van de politie en de gemeenten. De aanpak wordt in 2010 voortgezet. Op basis van hun status als "Marokkanengemeente" starten in Schiedam en Maassluis projecten met straatcoaches. Om het aantal auto-inbraken te verminderen, zal in samenwerking met de gemeenten een specifieke aanpak worden opgezet. Met het voortgezet onderwijs zal een convenant Veilige school worden afgesloten, waarin nadere afspraken wordt gemaakt over het gezamenlijk voorkomen en bestrijden van overlast en crimineel gedrag op scholen. Een van de leerpunten uit een dienstreis naar Turkije, in het kader van de internationale portefeuille van het ICorps, betrof de versterking van de informatiepositie van de politie op Voortgezet Onderwijs scholen. Door het vergroten van de informatiepositie en de samenwerking met scholen te verbeteren wil het district vroegtijdig, snel en consequent kunnen reageren op normafwijkend gedrag van jongeren. De integrale aanpak van overlastgevende edof criminele jongeren via de zgn. Beke-methodiek wordt voortgezet. Specifieke doelgroepen zijn Antillianen en Marokkanen. 6 Bij aanhouding van een minderjarige verdachte geldt: "Niemand weg zonder overleg". De ouders worden aan het bureau gehaald om hun kind af te halen. In geprioriteerde zaken wordt de burgemeester geïnformeerd, die een brief aan de ouders stuurt. In horecaconcentratiegebieden houdt de politie in het weekend geüniformeerd toezicht in de openbare ruimte. De politie treedt handhavend op bij verkeersoverlast door tweewielers in winkelgebieden. In geval van relevante strafbare feiten wordt ten aanzien van de verdachte het Weekendarrangement toegepast. Ter bevordering van de verkeersveiligheid houdt de politie periodieke alcoholcontroles. In 2010 zal in de betrokken gemeenten worden gestart met de invoering va de bestuurlijke strafbeschikking. In overleg met de politie zullen prioriteiten worden bepaald. Ten behoeve van de uitvoering van de regionale aanpak van vernielingen worden in samenwerking met de partners (gemeenten, politie, HALT en BoumadGGZ) integrale acties gehouden op indrinkplekken en op zgn. loop- en slooproutes. Vallend binnen het thema 'Vertrouwen in veiligheid' wordt o.a. samengewerkt met de RET. Door een andere opzet van OV-controles wordt naast handhaving ook geïnvesteerd in het vergroten van de subjectieve veiligheidsbeleving van burgers. De controles vinden binnen het district plaats. Daarbij worden meerdere controles per maand ingepland GEMEENTE SCHIEDAM De wijk Schiedam-Nieuwland is een van de zogenaamde Vogelaarwijken. In 2009 zijn politie, bestuur en het wijkcentrum gekomen tot een aanpak van de overlast van Antillianen in de wijk. De politie zorgt in dit traject voor een intensief repressief optreden, met name gericht op alcoholgebruik. Het

8 e e e e winkelgebied van de Mgr. Nolenclaan is aangewezen als gebied waar het verboden is "geopende alcohol" voorhanden te hebben. Daarnaast adviseert de politie het Bestuur als het gaat om verruiming van het "alcoholverbod" en gebiedsontzeggingen. De integrale aanpak van overlastgevende jeugd en jeugdgroepen heeft hoge prioriteit in Schiedam. De gemeente Schiedam zal in 2010 samen met het ministerie van BZK de landelijke Beke methodiek door ontwikkelen. De gemeente Schiedam zal daarbij een proeftuin zijn. In dit kader besteed het Rijk anderhalve ton en wordt er samengewerkt met het politie district Waterweg-Noord. De buurtpreventieprojecten in de wijken Nieuwland, Groenoord krijgen vervolg en er zal uitbreiding zijn waar mogelijk. Het pilot project cameratoezicht Koemarkt zal in het eerste kwartaal van 2010 worden geëvalueerd. De gemeenteraad zal nader besluiten of het project vervolg krijgt. Het project keurmerk Veilig Ondernemen zal in 2010 zijn beslag krijgen in Hof van Spaland en de Spaanse Polder. In de Nieuwe Passage wordt het project gecontinueerd en wordt een hercertificering gehouden GEMEENTE VLAARDINGEN e Om overlast en geweld in het uitgaansgebied tegen te gaan vindt periodiek overleg plaats met de horeca en de coffeeshops. Daarnaast wordt in het uitgaansgebied structureel gebruik gemaakt van een gemeentelijk SUS-team in de nachtelijke uren van het weekend. Dit team werkt nauw samen met de politie en de horeca. Indien noodzakelijk wordt bij geweld het zgn. weekendarrangement toegepast en wordt door de burgemeester een tijdelijk gebiedsverbod opgelegd, In Vlaardingen heeft de horeca in het centrumgebied via IConinklijke Horeca Nederland de zgn. Collectieve Horeca Ontzegging ingevoerd, waardoor ernstige overlastveroorzakers en geweldsplegers een toegangsverbod kan worden opgelegd voor alle aangesloten horecabedrijven. e De pilot buurtpreventie in de Oostwijk is in 2009 succesvol verlopen. In 2010 zal buurtpreventie ook in een deel van de wijk Holy worden opgezet. e De herstructureringen in de wijken Babberspolder en Holy zijn in volle gang. Dat vergt extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving. In beide wijken is in het kader van een werk- en leertraject een toezichtsteam ingezet (Watch Out), dat mede wordt gefinancierd door woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. e Omtrent de huisvesting van MOE-landers zijn afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties en de uitzendbureaus. Doel hiervan is een zekere spreiding te bewerkstelligen van deze bewoners over de verschillende wijken en het tegengaan van overlast. e In 2010 zal het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Vlaardingse Stadshart worden ingevoerd. e De winkelgebieden De Loper en Holiërhoek hebben zeer regelmatig te maken met vormen van jongerenoverlast. Dit vraagt extra aandacht van toezichthouders en handhavers. Het openbaar gebied van de Holiërhoek zal in 2010 worden heringericht. GEMEENTE IMAASSLUIS e In het kader van de Icwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een Plan van aanpak opgesteld. Alle partijen ( Politie, horecaondernemer en gemeenten) spannen zich in om o.a. geweld in- en rond de horecabedrijven tegen te gaan. e De gemeente wil 10 "OIC-punten" realiseren. Dit zijn locaties waar slachtoffers van geweld telefonisch melding kunnen maken bij de politiemeldkamer en in afwachting van de politie veilig kunnen wachten. e In Maassluis zijn in 2009 al convenanten "Veilige school" afgesloten met het voortgezet onderwijs. In 2010 wordt ingezet op het basisonderwijs. Voor Maassluis zijn hierbij de prioriteiten: vernielingen en alcohol. e De gemeente organiseert jaarlijks ongeveer vier integrale handhavingcontroles, waaraan ook de politie deelneemt. (niet zijnde controles mbt alcohol) e In 2009 is de eerste ster voor het Keusmerk Veilig Ondernemen in het Stadshart uitgegeven. In 2010 zal het ICeurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum Steendijkpolder worden ingevoerd.

9 e e De politie sluit aan bij de acties op het gebied van inbraakpreventie die door de gemeente georganiseerd worden. Vanaf eind 2009 vindt structureel een gebiedsgebonden overleg plaats, waaraan de politie deelneemt. Samen met andere professionele partners (Maasdelta, Welzijnswerk E25) wordt in overleg met bewoners gewerkt aan de bevordering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Het project "Watch Out" wordt gecontinueerd (DEEL)GEMEENTE HOEK VAN HOLLAND e Door een proactieve en preventie integrale aanpak zal de overlast van jongeren binnen Hoek van Holland (o.a. Brinkplein en omgeving) worden aangepakt. De de deelgemeente Hoek van Holland bekijkt, in samenspraak met de directie Veiligheid Rotterdam, de mogelijkheid van cameratoezicht, de inzet van de zogenaamde "Mosquito" en extra verlichting in de buitenruimte. In het kader van horecagerelateerde overlast zal met de deelgemeente en horeca-exploitanten(aan de zeekant) een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Doelstelling zal zijn om de overlast te minimaliseren en te beheersen. Hierbij zal ook een zogenaamd sus-team worden ingezet. e De integrale samenwerking bij de inzet van het buurtpreventieteam op het recreatieoord (camping) zal worden gecontinueerd. De integrale samenwerking in het kader van Veilig Ondernemen (bedrijventerreinen) zal worden gecontinueerd.

JAARPLAN 2010. District Waterweg-Noord

JAARPLAN 2010. District Waterweg-Noord JAARPLAN 2010 District Waterweg-Noord Controlling Rotterdam, 4 december 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1 DOELSTELLINGENSET 2010...4 2 OPERATIONELE PRIORITEITEN...5 2.1 VANUIT HET KORPSJAARPLAN...5 2.2

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden DISTRICTSJAARPLAN 2013 District De Eilanden Controlling Spijkenisse, 3 december 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INLEIDING...4 1 KORPSDOELSTELLINGEN...5 1.1 DOELSTELLINGEN 2013...5 2 LOKALE PRIORITEITEN...6

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

10UIT25 120 010-2191416

10UIT25 120 010-2191416 gemeente Schiedam,, Burgemeester c. I. Stadskantoor Stadserf 1 Aan de gemeenteraad van Scliiedain UW KENIiIERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK 10UIT25 120 DOORKIESNUhIhlER 010-2191416 ONDER\VERP Terugltoppeliiig

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Spijkenisse & Bernisse

Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Spijkenisse & Bernisse Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Werkgebied De gemeente deelt een basiseenheid met de gemeente. De gemeente kent een stedelijke uitstraling van ongeveer 73.000 inwoners,

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Politie Rotterdam-Rijnmond Postbus LD Rotterdam. Geacht heer, mevrouw,

Politie Rotterdam-Rijnmond Postbus LD Rotterdam. Geacht heer, mevrouw, Politie Rotterdam-Rijnmond Postbus 70023 3000 LD Rotterdam Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis bezoekadres: Oostzanddijk 26 telefoon 14 0181 fa 0181 330330 Banknummer B.N.G. 28.50.03.720 E-mail adres: gemeente@hellevoetsluis.nl

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS74910 Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van CIE. ABPB 19 mei Aan Uw kenmerk

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Burgemeester Uw contact R.J. van der Laan T (020) 540 42 20 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen Convenant Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen 2012-2014 Voorwoord Sittard-Geleen wil een bruisende stad zijn voor alle inwoners en bezoekers aan de stad. Een belangrijke (kwalitatieve) pijler in de bruisende

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie