Nota integrale veiligheid Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011"

Transcriptie

1 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand

2 pagina 2 van 35 Inhoudsopgave Vooraf 4 1. Visie Aanleiding Strategische doelstellingen Uitgangspunten Strategische partners Flankerende beleidsprocessen Veiligheidsanalyse Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Afstudeerscriptie Veiligheid in de gemeente Drimmelen Prioriteiten 64 Prioriteit A: Alcohol en drugs 65 Prioriteit B: Overlastgevende jeugdgroepen 66 Prioriteit C: Uitgaan/horeca 67 Prioriteit D: Verloedering/kwaliteit woonomgeving 68 Prioriteit E: Bedrijventerreinen 68

3 pagina 3 van Aanpak op de veiligheidsvelden Meetbare doelstellingen Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Raming benodigde middelen en capaciteit Organisatorische borging Veiligheid in de gemeentelijke organisatie Interne en externe afstemming Politiek- bestuurlijke inbedding Planning en control Communicatie Prioriteiten college van Burgemeester en Wethouders 87 Bronnen 88 Lijst van afkortingen 89

4 pagina 4 van 35 Vooraf Op 6 november 2003 heeft de Raad van de gemeente Drimmelen de nota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Drimmelen, vastgesteld. Destijds had de VNG in het kader van het project Slagen voor Veiligheid een spoorboekje ontwikkeld. Volgens dit spoorboekje zouden gemeenten voor het einde van 2003 een integrale veiligheidsnota moeten hebben. De gemeente Drimmelen heeft binnen de gestelde termijnen van het spoorboekje de veiligheidsnota vastgesteld. Echter kort hierop bracht de VNG de handreiking voor gemeenten Kernbeleid veiligheid, uit. Deze methode was zowel alles omvattend als overzichtelijk. Alle aspecten van integraal veiligheidsbeleid kwamen aan bod en werden in een helder proces neergezet. Door gebruik te maken van deze methode zou het veiligheidsbeleid overzichtelijk en systematisch tot stand komen. Eind 2006 is een nieuwe versie van de methode Kernbeleid Veiligheid door de VNG uitgebracht. Op basis van ervaringen die met de eerdere versie zijn opgedaan en pilots die zijn uitgevoerd is in deze herziene versie het goede behouden en het overige verbeterd. In grote lijnen is de toegepaste methodiek hetzelfde gebleven. In de herziene versie zijn de veiligheidsitems aangescherpt, het aantal beleidsvragen is teruggebracht, er is een light-versie voor kleinere gemeenten uitgewerkt en is er meer aandacht voor de begrotings- en beleidscyclus. Aangezien de looptijd van het huidige integrale veiligheidsbeleid in 2007 eindigt is dit een goede gelegenheid om voor het nieuwe veiligheidsbeleid gebruik te maken van de herziene versie van het Kernbeleid Veiligheid. Actuele zaken als het coalitieakkoord, het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten en de nieuwe landelijke prioriteiten politie konden direct worden meegenomen in deze nota. Volgens de methode wordt de start van nieuw beleid gegeven door het vaststellen van een startnotitie door de gemeenteraad. Dit is een opdracht van de gemeenteraad aan het college tot het opstellen van integraal veiligheidsbeleid. Startnotitie Met ondersteuning van 2 studenten Integrale Veiligheid van de Avans Hoge School Den Bosch is in de raadsvergadering van 24 mei 2007 de startnotitie aan de orde geweest. Deze startnotitie is een opdracht van de raad aan het college om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. In de startnotitie wordt aangegeven de hiervoor door de VNG ontwikkelde methode kernbeleid veiligheid te gebruiken. In de startnotitie zijn de uitgangspunten benoemd, is de te gebruiken methodiek beschreven en wordt de werkwijze voor de totstandkoming van integraal veiligheidsbeleid uiteengezet. Bestaand beleid Zoals hiervoor genoemd is op 6 november 2003 de nota integraal veiligheidsbeleid Drimmelen door de raad vastgesteld. Deze nota benoemde oppervlakkig diverse veiligheidsvelden/items en was niet meetbaar en smart genoeg opgesteld. Bovendien ontbrak voor het opstellen van deze nota een goede analyse van de veiligheidssituatie in de gemeente Drimmelen en waren geen prioriteiten aangegeven. Gevolg hiervan was dat, mede onder invloed van districtelijke, regionale en landelijk ontwikkelingen de aanpak van veiligheid in de gemeente weinig gestructureerd verliep. Dit betekent overigens niet dat er geen zaken tot stand zijn gebracht. Een paar voorbeelden zijn onder meer de beveiliging van de Brieltjenspolder, het brom-effenormaal project, het project drugsgebruik op straat, integrale benadering van

5 pagina 5 van 35 jeugdoverlast en de verbeterslag die tot stand is gebracht met betrekking tot de veiligheid rondom evenementen. De hiervoor genoemde voorbeelden zijn allemaal projecten waarin de gemeente Drimmelen voorop liep binnen het district Oosterhout en in sommige gevallen zelfs als voorbeeld diende voor districtelijke implementatie. Uit de diagnose van integrale veiligheid gemeente Drimmelen die op 29 maart 2007 is uitgevoerd, is gebleken dat de gemeente Drimmelen met veel facetten van het veiligheidsbeleid op de goede weg is maar dat aan de verantwoording over de voortgang van het uitvoeren van het veiligheidsbeleid meer aandacht moet worden besteed. Zo bleek uit de diagnose dat het voor de gemeente Drimmelen raadzaam is om een vast systeem van planning en control te gebruiken zodat juiste sturingsinformatie verkregen kan worden. Ook dient het beleid structureel geëvalueerd te worden om na te gaan of de gewenste effecten en de gestelde doelen worden gehaald. Bij de evaluatie komt bovendien de samenwerking met in- en externe partners aan de orde. Uiteraard is structurele terugkoppeling aan het college en raad een vereiste. In paragraaf 5.4 komt de beleidscyclus verder aan de orde. Kaderstelling De methode kernbeleid veiligheid is een handleiding om te komen tot integraal veiligheidsbeleid. De gemeenten zijn vrij te bepalen of de volledige methode wordt doorlopen. Daarnaast heeft men in de methode een zogenaamde light-versie verwerkt. Deze light-versie is voornamelijk ontwikkeld voor de kleinere gemeenten omdat uitvoering van de uitgebreide versie veel tijd inneemt. De keuze is gemaakt om deels voor de light-versie te kiezen en in plaats van de voorgestelde werkgroep kernbeleid, om te komen tot beantwoording van de beleidsvragen, de huidige bestaande overleggen en externe contacten te gebruiken. Met deze betrokken partijen zijn de resultaten van de diverse analyses besproken. Deze werkwijze kost aanzienlijk minder tijd. In stap 5 van de light-versie wordt als mogelijkheid gegeven de raad niet apart te laten beslissen over de prioriteiten (kaderstelling) maar slechts de kadernota als geheel te laten vaststellen. De gemeente Drimmelen heeft het organisatiebureau De Beuk in de arm genomen om in het kader van de bestuurlijke vernieuwing en daarbinnen het deeltraject kaderstelling, te komen tot een goede wijze van kaderstelling. Reden hiervoor is dat zowel beleidsambtenaren en college als raadsleden worstelen met de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. Momenteel wordt onder begeleiding van organisatie- adviesbureau De Beuk gewerkt aan een procedure om te komen tot kaderstelling door de raad hetgeen niet tijdig afgerond zal zijn. Voorgesteld wordt dan ook om de kadernota als geheel aan te bieden. Het college zal een voortzet/advies geven aan de raad met betrekking tot het benoemen van prioriteiten. Uitvoeringsprogramma De nieuwe nota integrale veiligheid gemeente Drimmelen heeft een looptijd van 4 jaar (). De operationalisering van het integraal veiligheidsbeleid wordt uitgewerkt in jaaruitvoeringprogramma s (JUP). De gemeente Drimmelen werkt al met een handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) en nu komt daar het JUP bij. In het jaaruitvoeringprogramma worden zowel procesafspraken als te behalen resultaten vastgelegd. In de jaarplannen wordt duidelijk gemaakt welke prioriteiten) voor dat jaar geldt(en) en hoe het beleid vertaald wordt naar praktische doelen. Voordeel van een uitvoeringsprogramma is dat er meer structuur komt in de uitvoering en dat tussentijds

6 pagina 6 van 35 en jaarlijks achteraf verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. Tussentijdse verantwoording in de bestuursrapportages kunnen gebruikt worden voor de sturing voor het daaropvolgende jaar. De door de raad aangegeven kaders en prioritering bepalen de inhoud van het JUP. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De verantwoording en de evaluatie worden jaarlijks via het college aan de Raad aangeboden. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 5.4. Beleidscyclus Zoals hiervoor genoemd is de looptijd van het integraal veiligheidsbeleid 4 jaar. Waarbij jaarlijks in januari een jaaruitvoeringsprogramma zal worden vastgesteld door het college. Afhankelijk van de commissie- en raadvergadercyclus zal jaarlijks in de maand november of december via het college en de commissie ABM aan de raad een evaluatie worden aangeboden. Na afloop van de looptijd van 4 jaar zal opnieuw een veiligheidsanalyse worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen samen met de jaarlijkse evaluaties worden gegoten in een complete evaluatie over het gevoerde beleid van de voorbije periode. Deze veiligheidsanalyse en evaluatie vormen samen, met nieuw bovenlokaal beleid, de input voor een nieuwe kadernota die volgens dezelfde methodiek tot stand zal komen. Het is dus een cyclisch proces waarin de volgende fases zijn te onderscheiden: signalering, informatie, analyse, formuleren doelstelling, uitvoeren en evaluatie. (cirkel van Deming) Hierdoor wordt consistentie van het beleid bereikt. Dit cyclisch proces past bovendien in de cyclus van planning en control zoals deze in de gemeente Drimmelen wordt gehanteerd.

7 pagina 7 van Visie 1.1 Aanleiding De aanleiding om te komen tot nieuw integraal veiligheidsbeleid heeft meerdere redenen. Het huidige integraal veiligheidsbeleid had een looptijd van 2003 tot Een tweede reden is dat in het huidige integraal veiligheidsbeleid het ontbrak aan een goede structuur en daarmee ontbrak goede borging en verantwoording. Dit is bovendien duidelijk geworden uit de uitkomsten van de diagnose-instrument van de VNG zoals hiervoor genoemd bij bestaand beleid. Er zat geen methode/systematiek achter. De mode term SMART maken 1 was niet van toepassing. In 2003 is door de gemeente volgens het spoorboekje gewerkt dat was ontwikkeld door de VNG 2 in het kader van het project Slagen voor Veiligheid. Volgens dit spoorboekje moesten gemeenten eind 2003 beschikken over integraal veiligheidsbeleid. Echter kort hierop kwam de VNG met het zogenaamde rode boekje. Dit was de eerste versie van de methode kernbeleid veiligheid. Het beleidsterrein veiligheid is de laatste jaren sterk in beweging. Veiligheidsregio s zijn gevormd, het Landelijk Kader Nederlandse Politie werd geïntroduceerd en is inmiddels weer afgeschaft en een nieuw kabinet is aangetreden met nieuw inzichten en ambities. In het nieuwe bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is opgenomen dat de regievorming op het gebied van veiligheid zal worden vastgelegd in de Gemeentewet. Dit betekent dat in principe alle gemeenten op 1 januari 2008 dienen te beschikken over integraal veiligheidsbeleid. Bovendien bestaat ambtelijk de behoefte aan meer structuur in het te voeren beleid. 1.2 Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen zijn algemene doelstellingen die niet meetbaar hoeven te zijn en voor een langere termijn gelden. De meetbare doelstellingen komen verderop in deze nota aan de orde. Om te komen tot strategische doelstellingen moet worden teruggegrepen op wat is vermeld in het raadsprogramma, het collegewerkprogramma, het eerder genoemde bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten het coalitieakkoord van het kabinet en de belangrijkste veiligheidspartners; het Openbaar Ministerie en de politie. Raadsprogramma De gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma , onder hoofdstuk 2, Veiligheid, als hoofddoelstelling genoemd; het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. Als subdoelstellingen en resultaten worden genoemd; - Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking (Veiligheidsregio, 3x rood en 3x oranje); Het bevorderen van de nalevingbereidheid (handhaving); Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen (evenementenbeleid). 1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 2 Vereniging Nederlandse Gemeenten

8 pagina 8 van 35 Men maakt verder duidelijk dat aan de hoofddoelstelling is voldaan indien aan het eind van de raadsperiode de waardering op het onderdeel algemeen veiligheidsgevoel in de burgerenquête minimaal gelijk is gebleven, maar nog liever iets is verhoogd, dan is aan de hoofddoelstelling voldaan. Collegewerkprogramma Het collegewerkprogramma heeft als titel: Samen realistisch vernieuwen. Met betrekking tot veiligheid (programma 2) heeft het college als doel benoemd; het veiligheidsdenken binnen de organisatie van de gemeente Drimmelen bevorderen. Coalitieakkoord van het kabinet In het coalitieakkoord samen werken, samen leven komt in hoofdstuk 5 Veiligheid, stabiliteit en respect de veiligheid aan de orde. Als missie heeft het kabinet het navolgende beschreven: We willen een samenleving waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Een samenleving waarin wederzijds respect de norm is, waarin we elkaar geen overlast bezorgen en waarin geweld een uitzondering is, net als diefstal vernieling en andere vormen van criminaliteit. Een dergelijke samenleving kan alleen worden bereikt als het streven daarnaar breed wordt omarmd, niet alleen in woorden maar ook in daden. Burgers en ondernemingen kunnen daarin veel betekenen op grond van hun eigen verantwoordelijkheid. Van de overheid mag worden verwacht dat zij weet op te treden wanneer de veiligheid echt in de knel komt. Alleen dan is onze samenleving een rechtsstaat in de volle zin van het woord. In het coalitieakkoord verwoorden de doelstellingen 49 t/m 63 waar dit kabinet voor gaat. Bestuursakkoord Rijk Gemeenten In het bestuursakkoord staan de afspraken tussen rijk en gemeenten, in principe zijn de voornemens van het kabinet hierin overgenomen en verder uitgewerkt. De doelstellingen die genoemd worden in het bestuursakkoord zijn: Een klimaat van veiligheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming te waarborgen dat mensen vertrouwen geeft; Niet alleen het bestrijden van criminaliteit, maar ook de preventie daarvan; Als centrale ambitieuze doelstelling wordt genoemd: 25% minder criminaliteit en overlast in 2010 ten opzichte van 2002 Openbaar ministerie In het document Perspectief op 2010 van het Openbaar ministerie drukt de kreet Samen met anderen de strategische doelstelling van het OM uit. Het OM heeft als hoofddoelstelling: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dit houdt in dat degene die de wet overtreden, in voldoende mate moeten worden geconfronteerd met een strafrechtelijke interventie. Dat vergt een tijdige reactie die afkeuring van het gedrag uitdrukt en voorkomt dat iemand in herhaling vervalt. Waar mogelijk dient het met de overtreding verkregen voordeel afgenomen te worden en de schade vergoed te worden door de overtreder. Daarbij geldt natuurlijk dat het

9 pagina 9 van 35 OM zich zelf ook aan de regels van het recht houdt en voor zijn doen en laten actief verantwoording aflegt aan de rechter, maar ook aan de samenleving. Voor de effectiviteit van de strafvervolging moet het OM ook aandacht hebben voor de bredere maatschappelijke context waarin de criminaliteit plaatsvindt. De effectiviteit van het OM-optreden is dus in sterke mate mede gebonden aan het optreden van andere veiligheidspartners. Politie Het politiekorps Midden en West Brabant, in het bijzonder het politieteam Geertruidenberg/Drimmelen en het politiedistrict Oosterhout zijn voor de gemeente Drimmelen van belang. In haar visie op de toekomst genaamd: Zien naar 2010 heeft het korps, De burger centraal, als ondertitel meegegeven. De overkoepelende kernboodschap van deze visie, die een reorganisatie bij het korps in gang gezet heeft, luidt: De politie wordt nog beter bereikbaar en beschikbaar voor de burger en er worden merkbare resultaten behaald. Daar kunnen burgers op vertrouwen. Dat is de insteek van onze reorganisatie. Landelijke prioriteiten politie Met de wijziging van de Politiewet 1993 in april 2007 zijn de bevoegdheden van de politie op rijksniveau versterkt. Deze wijziging geeft de politieministers de mogelijkheid om tenminste eenmaal in de vier jaar de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de taakuitvoering van de politie voor de eerstkomende vier jaar vast te stellen. Deze nieuwe landelijke prioriteiten komen in de plaats van het in hoofdstuk 1.1 genoemde, Landelijk Kader Nederlandse Politie. Voor de politieregio Midden West Brabant hebben de ministers voorstellen aangedragen. De voorstellen sluiten aan op het coalitieakkoord en het bestuursakkoord. Deze voorstellen zijn globaal: Geweld; het korps zal zowel de opsporing van geweldplegers verder versterken als een bijdrage leveren aan het voorkomen van geweldsmisdrijven; Veilige wijken; het korps zal het gebiedsgebonden politiewerk versterken; Jeugdcriminaliteit en risicojeugd; het korps intensiveert zowel de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd als de signaal- en adviesfunctie over risicojeugd (waaronder 12 minners); Kwantiteit en kwaliteit aanpak criminaliteit; het korps zal de criminaliteitsaanpak zowel kwalitatief al kwantitatief versterken; Deze afspraken zijn verder uitgewerkt en SMART gemaakt.

10 pagina 10 van 35 Strategische doelstellingen voor het integraal veiligheidsbeleid : Samenvattend: Wat willen we in algemene termen bereiken op het gebied van veiligheid in de gemeente Drimmelen? Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel in 2011 en verbetering van de uitkomsten van de veiligheids- en leefbaarheidenquête ten opzichte van 2007; Samen met anderen scheppen van een klimaat van veiligheid op gemeente-, dorpskern-, wijk- en straatniveau, waarbij burgers, instellingen, bedrijven en overige betrokkenen vertrouwen krijgen in elkaar en in de overheid; Door ketenvorming van veiligheidspartners op integrale wijze veiligheidskwesties op een aanvaardbaar niveau en indien mogelijk tot een oplossing brengen; Het bevorderen van het veiligheidsdenken binnen de organisatie van de gemeente Drimmelen. Hiermee wordt beoogd dat de diverse interne afdelingen beleid op een zodanige op elkaar afstemmen dat beleid op elkaar aansluit en daarmee versterkt wordt. Interne ketenvorming en samenhang zijn hiervoor de sleutelwoorden. 1.3 Uitgangspunten De uitgangspunten voor nieuw integraal veiligheidsbeleid zijn de volgende: Het nieuw integraal veiligheidsbeleid volgt zoveel mogelijk de methodiek zoals deze is ontwikkeld door de VNG in samenwerking met een groot aantal gemeenten. De looptijd van het nieuwe beleid is 4 jaar. Deze looptijd sluit goed aan bij de beleidscyclus van het kabinet en de belangrijkste veiligheidspartner, de politie. Burgers, bedrijven en instellingen moeten nadrukkelijker als partners bij de totstandkoming van beleid en algemene veiligheid in de gemeente worden betrokken. Met de leefbaarheidenquête, die naar 1800 adressen in de gemeente is verstuurd, hebben de burgers duidelijk gemaakt waar voor hen de prioriteiten liggen en welke problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zij ondervinden. Bovendien biedt de analyse van de Politiemonitor Bevolking (PMB) en diens opvolger Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) inzicht in de trends met betrekking tot veiligheidsproblemen landelijk, maar ook op het niveau van de regio Midden en West Brabant. Bedrijven en instellingen komen aan bod in diverse gremia. De gemeente Drimmelen heeft binnen de afdeling Grondgebied de contacten met bedrijven verdeeld over drie contactpersonen. ZLTO en bedrijven in het buitengebied; Winkeliersverenigingen zoals Bruisend Made, Molenwinkeliers (Terheijden), Zwaluwse ondernemersvereniging en de afdeling Drimmelen van de Koninklijke Horeca Nederland;

11 pagina 11 van 35 En de meer overkoepelende organisaties zoals ondernemersplatform Drimmelen, Bedrijven Netwerk Drimmelen, Samen Eén Drimmelen, Wagenbergse ondernemersvereniging en klankbord groepen met betrekking tot specifieke ontwikkelingen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een reorganisatie ondergaan Zien naar 2010 geheten. Het politieapparaat is hierbij opgedeeld in hoofdprocessen. Gevolg van deze opdeling is dat een groot aantal politiemensen van het team Geertruidenberg/Drimmelen overgegaan zijn naar het proces Noodhulp. Dit betekent dat zij vanuit één centraal punt de noodhulpmeldingen afhandelen binnen het politiedistrict Oosterhout. De executieve politiemensen die op het team zijn gebleven vallen onder het proces Toezicht en Handhaving. Doordat zij niet meer belast zijn met noodhulp kunnen zij zich toeleggen op het lokale politiewerk en lokale probleemsituaties. Door het formuleren van helder integraal veiligheidsbeleid wordt duidelijkheid gegeven in de richting van de politie. Wanneer de gemeente komt met heldere prioriteiten, meetbare en acceptabele doelstellingen (SMART) kan de gemeente in de rol van veiligheidsregisseur in overleg met de politie deze politiemensen meer gericht inzetten. De politie speelt immers een sleutelrol in de veiligheidszorg en de nalevingbereidheid. Het beleid moet passen in de gezamenlijke landelijke prioriteiten politie, het bestuursakkoord, raadprogramma, het collegewerkprogramma. De vijf veiligheidsthema s die door de districtelijke driehoek (zie onder extern hoofdstuk 1.5) zijn benoemd moeten eveneens passen binnen het nieuwe veiligheidsbeleid. En verder moeten de uitkomsten van het diagnose-instrument integrale veiligheid dienen als input om te komen tot kwalitatief goed integraal veiligheidsbeleid zodat bij een volgende uit te voeren diagnose blijkt of er een flinke stap vooruit is gemaakt.

12 pagina 12 van Strategische partners Het woord integraal zegt het al. De gemeente kan niet zonder een aantal essentiële partners. Sterker nog, bij goed integraal veiligheidsbeleid zijn strategische partners onmisbaar. Naast de in de vorige paragraaf genoemde burgers, instellingen en bedrijven werkt de gemeente op diverse veiligheidsonderwerpen samen met partners. Hierin kunnen interne en externe partners worden onderscheiden. Hieronder een overzicht van de partners die van belang zijn op veiligheidsgebied. Intern Lokale brandweer - preventiemedewerker Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden: - Beleidsmedewerker Jeugd en jongeren - Leerplichtambtenaar - WMO Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning: - Backoffice (vergunningen) - Handhavingteam Afdeling grondgebied: - Cluster RO - Cluster BWT(PKVW) - Cluster Milieu (afval, milieuvergunningen en externe veiligheid) - Cluster Economische zaken (KVO, veilige bedrijfsterreinen, contact MKB) Afdeling Openbare Werken: - cluster Verkeer (verkeersveiligheid) - Wijkgericht werken (wijkcoördinator) - Clusterwerken (wijkteams, opzichter ivm evenementen en veiligheid) Regionale Brandweer Extern Veiligheidsregio Midden en West-Brabant Politie - Regiokorps MWB - KLPD waterpolitie Gemeenten - tien gemeenten district Oosterhout (werkgroep IV+MP) Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Jongerenwerk (Trema) Novadic-Kentron (verslavingszorg) Woningstichtingen/-coöperaties Ondernemers (MKB, KHN) Burgers Openbaar Ministerie Scholen GGD/GGZ Steunpunt Huiselijk Geweld Bureau BIBOB (landelijk/regionaal) SRE (Regionale Milieudienst) Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Provincie Noord-Brabant Bureau HALT Reclassering Bureau Jeugdzorg Raad voor de kinderbescherming Huisartsen Algemene Inspectie Dienst (AID) Regionaal coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidwest

13 pagina 13 van Flankerende beleidsprocessen Alle gemeentelijke beleidsvelden hebben wel een component in zich die veiligheid raakt. Het is dan ook van groot belang om veiligheid in te kaderen. Het is immers ondoenlijk voor de gemeentelijke veiligheidscoördinator (lees: ambtenaar openbare orde en veiligheid) zich bezig te houden met veiligheid in de breedste zin van het woord. In deze paragraaf wordt het veiligheidsbeleid in een breder perspectief geplaatst en worden de raakvlakken benoemd die integrale veiligheid heeft met andere beleidsonderwerpen. Intern Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Deze wet is opgebouwd uit 9 prestatievelden of wel taakgebieden. Een aantal van deze prestatievelden staan in nauw verband met integraal veiligheidsbeleid. Prestatieveld 2: jeugd en jongerenbeleid Prestatieveld 7: huiselijk geweld Prestatieveld 8: OGGZ 3 Prestatieveld 9: Verslavingsbeleid Handhaving Handhavingvisie gemeente Drimmelen (vastgesteld 4 maart 2004) Nota integraal handhavingsbeleid Drimmelen (vastgesteld 6 november 2003) Milieu Milieubeleidsplan gemeente Drimmelen (in procedure) Alle vijf de thema s genoemd in dit beleidsplan hebben deels te maken met veiligheid en leefbaarheid. Economische zaken Een beleidsplan Economische Zaken is in voorbereiding evenals een beleidsplan Toerisme en Recreatie. Brandweer In het kader van deze nota zal dit onderwerp beperkt blijven tot de rol van de medewerker preventie van de brandweer. Deze medewerker houdt zich bezig met het toetsen op de brandveiligheid, gebruiksveiligheid en bruikbaarheid van bouwwerken of tijdelijk bouwwerken. In dat kader geeft hij (tijdelijke) gebruiksvergunningen af. Minister Vogelaar heeft eind september 2007 het conceptbesluit brandveilig gebruik bouwwerken ofwel het Gebruiksbesluit ter bespreking naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit Gebruiksbesluit komen er landelijk, eenduidige regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Het Besluit stelt brandveiligheidseisen die voor iedereen, in elke gemeente gelijk zijn. Daarmee komt een eind aan (onnodige) verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen. In 80 procent van de gevallen komen algemene regels voor bouwwerken in combinatie met een meldingsplicht in de plaats van de huidige gebruiksvergunning. Een melding moet minstens vier weken voor het gebruik van het gebouw worden gedaan. Na de melding kunnen gemeente of brandweer controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd voor bedrijven terwijl de brandveiligheid niet minder wordt omdat altijd aan de regels moet worden voldaan. Een gebruiksvergunning 3 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

14 pagina 14 van 35 is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, bijvoorbeeld kinderdagverblijven voor meer dan tien kinderen, basisscholen, hotels en tehuizen met meer dan 10 bedden. Naar verwachting kan het Gebruiksbesluit medio 2008 in werking treden. De bedoeling is de procedure voor de gebruiksvergunning en gebruiksmelding te zijner tijd in te bedden in de procedure voor de (aanstaande) omgevingsvergunning. Invoering van het Gebruiksbesluit scheelt het bedrijfsleven naar schatting bijna 10 miljoen euro aan administratieve lasten. Ook zijn bedrijven 6,4 miljoen euro minder aan leges kwijt. Bovendien komt door de controle achteraf in plaats van vooraf meer verantwoordelijkheid te liggen bij de aanvrager. Rampenbestrijding Op het gebied van rampen is veel beweging. Zo is op 30 juli de Wet op de Veiligheidsregio s naar de Tweede Kamer gezonden. Doel wetsvoorstel Het centrale doel van het wetsvoorstel Veiligheidsregio s is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het wetsvoorstel komt rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie, de Veiligheidsregio, die wettelijk wordt verankerd. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet nog verder verbeterd worden. Het is inmiddels gemeengoed dat - hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is - veel gemeenten te klein zijn om zonder hulp van anderen een ramp of crisis te bestrijden. De Wet op de Veiligheidsregio s vormt daarom de basis(eisen) voor samenwerking. De Wet Veiligheidsregio s kenmerkt zich door twee steekwoorden: kwaliteitseisen en doorzettingsmacht. De ambities van het Kabinet - De veiligheidsregio s worden verder ontwikkeld en de brandweerzorg wordt verbeterd. - In deze kabinetsperiode moeten de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde komen, d.w.z. per resp Uitgangspunten van de wet - In het wetsvoorstel is gekozen voor verlengd lokaal bestuur (geen functioneel bestuur). - Gemeenten dienen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De burgemeesters vormen het bestuur. - Alle Nederlandse veiligheidsregio s moeten goed geoefende professionele organisaties voor rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn en voldoende robuust om grootschalige incidenten te hanteren. - De veiligheidsregio heeft korte bestuurlijke lijnen en kan zonodig adequaat en daadkrachtig handelen. - Er wordt met het wetsvoorstel duidelijk gebroken met de vrijblijvendheid. Er worden prestatieafspraken vastgelegd. Veiligheidsregio s moeten intern, maar ook met andere crisispartners, buurregio s en buurstaten, afstemmen. Als sluitstuk kan de minister aanwijzingen geven. Om haar rol en aandeel in de bestrijding van rampen en crisis goed in te (kunnen) vullen hebben de 26 gemeenten die onderdeel uitmaken van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant de handen ineengeslagen en in juli 2007 een organisatieplan

15 pagina 15 van gemeenten MWB, vastgesteld. Door de implementatie van dit plan wordt gezamenlijk, zowel de gewenste kwaliteitsslag als ambitieniveau bereikt en de kosten relatief beperkt gehouden, zeker in vergelijking met de situatie indien de gemeenten autonoom de gewenste organisatie zouden op zetten. In het organisatieplan worden een aantal (hoofd-)zaken rond organisatie, taakverdeling en werkwijze (zowel op lokaal niveau, in onderlinge samenwerking alsook in multidisciplinair verband) beschreven. Om te komen tot een goede gemeenschappelijke aanpak waarbij samenwerking en ondersteuning van elkaar mogelijk zijn, is afstemming van werkwijzen en organisatieopzet, uniformering van werkprocessen en bijvoorbeeld ook gezamenlijke financiering van gezamenlijke kosten, een randvoorwaarde. Referentiekader Regionaal Crisisplan Op dit moment (najaar 2007) wordt door een projectteam vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Referentiekader Regionaal Crisisplan ontwikkeld. Dit is vooruitlopend op de besluitvorming over de Wet op de Veiligheidsregio s. In de conceptwet komen de lokale Rampenplannen (in onze regio bekend als Plan Crisismanagement) te vervallen. In artikel 14 is opgenomen dat het bestuur van de Veiligheidsregio een crisisplan vaststelt. Het projectteam heeft de volgende doelstelling meegekregen: Het leggen van een eenduidige basis voor het ontwerpen, implementeren, borgen, leren en verbeteren van: de proces- en organisatiestructuur in elke veiligheidsregio, die te allen tijde kan worden uitgerold voor een legitieme respons op grootschalige of bijzondere incidenten dan wel crises. Het Referentiekader zal daarmee leidend zijn bij het opstellen van de Regionale Crisisplannen in Nederland. Bij het ontwikkelen van het plan wordt aansluiting gezocht bij de ordeningssystematiek zoals de politie deze toepast. Dit wordt het knoppenmodel genoemd. In dit model worden afhankelijk van de aard, ernst en omvang van het incident de activiteiten verricht en bouwt een besturende en ondersteunende structuur zich op. Dit is het hoofdbestanddeel van het plan en vergelijkbaar met het eerste deel van het huidige Plan Crisismanagement. In het tweede deel van het te ontwikkelen referentiekader worden hoofdprocessen per organisatieonderdeel uitgewerkt. Voor de gemeente worden door het projectteam de volgende primaire hoofdprocessen voor de gemeente onderscheiden: Voorlichting, Bevolkingszorg en Milieuzorg. Wat door moet blijven gaan is het op peil brengen en houden van de geoefendheid van de eigen gemeentelijke organisatie om op professionele wijze een groot incident, ramp of crisis het hoofd te kunnen bieden. De intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout (3x oranje) zal worden voortgezet. Doel hiervan is om als gemeentencluster efficiënter om te gaan met mensen en middelen om daarmee te beschikken over een grotere continuïteit en kwaliteit(sborging) van de rampenorganisatie. Verkeer Beleidsplan verkeer & vervoer (vastgesteld in september 2006) M.n. verkeersveiligheid, denk aan preventieprojecten als BROEM en BVL 4 hebben een directe relatie met veiligheid. Voor het cluster verkeer geldt net als het hierna genoemde wijkgericht werken dat verkeer, wijkgericht werken en openbare orde en veiligheid allen streven naar, daar 4 Brabants Verkeersveiligheidslabel

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

VEILIGHEID in ontwikkeling

VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling In ontwikkeling VEILIGHEID Een hernieuwd overzicht voor gemeenten en hun veiligheidspartners van (nieuw en lopend) rijksbeleid, instrumenten en wettelijke

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011

EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 November 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Digitaal verkrijgbaar bij: Gemeente

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere

Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere Nota Integrale Veiligheid 2013 2016 Gemeente Veere Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1; Veiligheid...6 1.1 Sociale Veiligheid... 6 1.2 Fysieke veiligheid... 6 1.3 Externe veiligheid... 6 1.4 Arbeidsveiligheid...

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage 2010

Integrale Veiligheidsrapportage 2010 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en Juridische Zaken Integrale Veiligheidsrapportage 2010 Rapportage over het Integraal Veiligheidsplan 2007-2011 Raadsnummer

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN

Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie 6 3. Prioriteiten 7 3.1 Veiligheidsthema: Jeugdoverlast 7 3.2 Veiligheidsthema: Inbraken 10 3.3 Veiligheidsthema:

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie