Nota integrale veiligheid Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011"

Transcriptie

1 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand

2 pagina 2 van 35 Inhoudsopgave Vooraf 4 1. Visie Aanleiding Strategische doelstellingen Uitgangspunten Strategische partners Flankerende beleidsprocessen Veiligheidsanalyse Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Afstudeerscriptie Veiligheid in de gemeente Drimmelen Prioriteiten 64 Prioriteit A: Alcohol en drugs 65 Prioriteit B: Overlastgevende jeugdgroepen 66 Prioriteit C: Uitgaan/horeca 67 Prioriteit D: Verloedering/kwaliteit woonomgeving 68 Prioriteit E: Bedrijventerreinen 68

3 pagina 3 van Aanpak op de veiligheidsvelden Meetbare doelstellingen Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Raming benodigde middelen en capaciteit Organisatorische borging Veiligheid in de gemeentelijke organisatie Interne en externe afstemming Politiek- bestuurlijke inbedding Planning en control Communicatie Prioriteiten college van Burgemeester en Wethouders 87 Bronnen 88 Lijst van afkortingen 89

4 pagina 4 van 35 Vooraf Op 6 november 2003 heeft de Raad van de gemeente Drimmelen de nota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Drimmelen, vastgesteld. Destijds had de VNG in het kader van het project Slagen voor Veiligheid een spoorboekje ontwikkeld. Volgens dit spoorboekje zouden gemeenten voor het einde van 2003 een integrale veiligheidsnota moeten hebben. De gemeente Drimmelen heeft binnen de gestelde termijnen van het spoorboekje de veiligheidsnota vastgesteld. Echter kort hierop bracht de VNG de handreiking voor gemeenten Kernbeleid veiligheid, uit. Deze methode was zowel alles omvattend als overzichtelijk. Alle aspecten van integraal veiligheidsbeleid kwamen aan bod en werden in een helder proces neergezet. Door gebruik te maken van deze methode zou het veiligheidsbeleid overzichtelijk en systematisch tot stand komen. Eind 2006 is een nieuwe versie van de methode Kernbeleid Veiligheid door de VNG uitgebracht. Op basis van ervaringen die met de eerdere versie zijn opgedaan en pilots die zijn uitgevoerd is in deze herziene versie het goede behouden en het overige verbeterd. In grote lijnen is de toegepaste methodiek hetzelfde gebleven. In de herziene versie zijn de veiligheidsitems aangescherpt, het aantal beleidsvragen is teruggebracht, er is een light-versie voor kleinere gemeenten uitgewerkt en is er meer aandacht voor de begrotings- en beleidscyclus. Aangezien de looptijd van het huidige integrale veiligheidsbeleid in 2007 eindigt is dit een goede gelegenheid om voor het nieuwe veiligheidsbeleid gebruik te maken van de herziene versie van het Kernbeleid Veiligheid. Actuele zaken als het coalitieakkoord, het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten en de nieuwe landelijke prioriteiten politie konden direct worden meegenomen in deze nota. Volgens de methode wordt de start van nieuw beleid gegeven door het vaststellen van een startnotitie door de gemeenteraad. Dit is een opdracht van de gemeenteraad aan het college tot het opstellen van integraal veiligheidsbeleid. Startnotitie Met ondersteuning van 2 studenten Integrale Veiligheid van de Avans Hoge School Den Bosch is in de raadsvergadering van 24 mei 2007 de startnotitie aan de orde geweest. Deze startnotitie is een opdracht van de raad aan het college om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. In de startnotitie wordt aangegeven de hiervoor door de VNG ontwikkelde methode kernbeleid veiligheid te gebruiken. In de startnotitie zijn de uitgangspunten benoemd, is de te gebruiken methodiek beschreven en wordt de werkwijze voor de totstandkoming van integraal veiligheidsbeleid uiteengezet. Bestaand beleid Zoals hiervoor genoemd is op 6 november 2003 de nota integraal veiligheidsbeleid Drimmelen door de raad vastgesteld. Deze nota benoemde oppervlakkig diverse veiligheidsvelden/items en was niet meetbaar en smart genoeg opgesteld. Bovendien ontbrak voor het opstellen van deze nota een goede analyse van de veiligheidssituatie in de gemeente Drimmelen en waren geen prioriteiten aangegeven. Gevolg hiervan was dat, mede onder invloed van districtelijke, regionale en landelijk ontwikkelingen de aanpak van veiligheid in de gemeente weinig gestructureerd verliep. Dit betekent overigens niet dat er geen zaken tot stand zijn gebracht. Een paar voorbeelden zijn onder meer de beveiliging van de Brieltjenspolder, het brom-effenormaal project, het project drugsgebruik op straat, integrale benadering van

5 pagina 5 van 35 jeugdoverlast en de verbeterslag die tot stand is gebracht met betrekking tot de veiligheid rondom evenementen. De hiervoor genoemde voorbeelden zijn allemaal projecten waarin de gemeente Drimmelen voorop liep binnen het district Oosterhout en in sommige gevallen zelfs als voorbeeld diende voor districtelijke implementatie. Uit de diagnose van integrale veiligheid gemeente Drimmelen die op 29 maart 2007 is uitgevoerd, is gebleken dat de gemeente Drimmelen met veel facetten van het veiligheidsbeleid op de goede weg is maar dat aan de verantwoording over de voortgang van het uitvoeren van het veiligheidsbeleid meer aandacht moet worden besteed. Zo bleek uit de diagnose dat het voor de gemeente Drimmelen raadzaam is om een vast systeem van planning en control te gebruiken zodat juiste sturingsinformatie verkregen kan worden. Ook dient het beleid structureel geëvalueerd te worden om na te gaan of de gewenste effecten en de gestelde doelen worden gehaald. Bij de evaluatie komt bovendien de samenwerking met in- en externe partners aan de orde. Uiteraard is structurele terugkoppeling aan het college en raad een vereiste. In paragraaf 5.4 komt de beleidscyclus verder aan de orde. Kaderstelling De methode kernbeleid veiligheid is een handleiding om te komen tot integraal veiligheidsbeleid. De gemeenten zijn vrij te bepalen of de volledige methode wordt doorlopen. Daarnaast heeft men in de methode een zogenaamde light-versie verwerkt. Deze light-versie is voornamelijk ontwikkeld voor de kleinere gemeenten omdat uitvoering van de uitgebreide versie veel tijd inneemt. De keuze is gemaakt om deels voor de light-versie te kiezen en in plaats van de voorgestelde werkgroep kernbeleid, om te komen tot beantwoording van de beleidsvragen, de huidige bestaande overleggen en externe contacten te gebruiken. Met deze betrokken partijen zijn de resultaten van de diverse analyses besproken. Deze werkwijze kost aanzienlijk minder tijd. In stap 5 van de light-versie wordt als mogelijkheid gegeven de raad niet apart te laten beslissen over de prioriteiten (kaderstelling) maar slechts de kadernota als geheel te laten vaststellen. De gemeente Drimmelen heeft het organisatiebureau De Beuk in de arm genomen om in het kader van de bestuurlijke vernieuwing en daarbinnen het deeltraject kaderstelling, te komen tot een goede wijze van kaderstelling. Reden hiervoor is dat zowel beleidsambtenaren en college als raadsleden worstelen met de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. Momenteel wordt onder begeleiding van organisatie- adviesbureau De Beuk gewerkt aan een procedure om te komen tot kaderstelling door de raad hetgeen niet tijdig afgerond zal zijn. Voorgesteld wordt dan ook om de kadernota als geheel aan te bieden. Het college zal een voortzet/advies geven aan de raad met betrekking tot het benoemen van prioriteiten. Uitvoeringsprogramma De nieuwe nota integrale veiligheid gemeente Drimmelen heeft een looptijd van 4 jaar (). De operationalisering van het integraal veiligheidsbeleid wordt uitgewerkt in jaaruitvoeringprogramma s (JUP). De gemeente Drimmelen werkt al met een handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) en nu komt daar het JUP bij. In het jaaruitvoeringprogramma worden zowel procesafspraken als te behalen resultaten vastgelegd. In de jaarplannen wordt duidelijk gemaakt welke prioriteiten) voor dat jaar geldt(en) en hoe het beleid vertaald wordt naar praktische doelen. Voordeel van een uitvoeringsprogramma is dat er meer structuur komt in de uitvoering en dat tussentijds

6 pagina 6 van 35 en jaarlijks achteraf verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. Tussentijdse verantwoording in de bestuursrapportages kunnen gebruikt worden voor de sturing voor het daaropvolgende jaar. De door de raad aangegeven kaders en prioritering bepalen de inhoud van het JUP. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De verantwoording en de evaluatie worden jaarlijks via het college aan de Raad aangeboden. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 5.4. Beleidscyclus Zoals hiervoor genoemd is de looptijd van het integraal veiligheidsbeleid 4 jaar. Waarbij jaarlijks in januari een jaaruitvoeringsprogramma zal worden vastgesteld door het college. Afhankelijk van de commissie- en raadvergadercyclus zal jaarlijks in de maand november of december via het college en de commissie ABM aan de raad een evaluatie worden aangeboden. Na afloop van de looptijd van 4 jaar zal opnieuw een veiligheidsanalyse worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen samen met de jaarlijkse evaluaties worden gegoten in een complete evaluatie over het gevoerde beleid van de voorbije periode. Deze veiligheidsanalyse en evaluatie vormen samen, met nieuw bovenlokaal beleid, de input voor een nieuwe kadernota die volgens dezelfde methodiek tot stand zal komen. Het is dus een cyclisch proces waarin de volgende fases zijn te onderscheiden: signalering, informatie, analyse, formuleren doelstelling, uitvoeren en evaluatie. (cirkel van Deming) Hierdoor wordt consistentie van het beleid bereikt. Dit cyclisch proces past bovendien in de cyclus van planning en control zoals deze in de gemeente Drimmelen wordt gehanteerd.

7 pagina 7 van Visie 1.1 Aanleiding De aanleiding om te komen tot nieuw integraal veiligheidsbeleid heeft meerdere redenen. Het huidige integraal veiligheidsbeleid had een looptijd van 2003 tot Een tweede reden is dat in het huidige integraal veiligheidsbeleid het ontbrak aan een goede structuur en daarmee ontbrak goede borging en verantwoording. Dit is bovendien duidelijk geworden uit de uitkomsten van de diagnose-instrument van de VNG zoals hiervoor genoemd bij bestaand beleid. Er zat geen methode/systematiek achter. De mode term SMART maken 1 was niet van toepassing. In 2003 is door de gemeente volgens het spoorboekje gewerkt dat was ontwikkeld door de VNG 2 in het kader van het project Slagen voor Veiligheid. Volgens dit spoorboekje moesten gemeenten eind 2003 beschikken over integraal veiligheidsbeleid. Echter kort hierop kwam de VNG met het zogenaamde rode boekje. Dit was de eerste versie van de methode kernbeleid veiligheid. Het beleidsterrein veiligheid is de laatste jaren sterk in beweging. Veiligheidsregio s zijn gevormd, het Landelijk Kader Nederlandse Politie werd geïntroduceerd en is inmiddels weer afgeschaft en een nieuw kabinet is aangetreden met nieuw inzichten en ambities. In het nieuwe bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is opgenomen dat de regievorming op het gebied van veiligheid zal worden vastgelegd in de Gemeentewet. Dit betekent dat in principe alle gemeenten op 1 januari 2008 dienen te beschikken over integraal veiligheidsbeleid. Bovendien bestaat ambtelijk de behoefte aan meer structuur in het te voeren beleid. 1.2 Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen zijn algemene doelstellingen die niet meetbaar hoeven te zijn en voor een langere termijn gelden. De meetbare doelstellingen komen verderop in deze nota aan de orde. Om te komen tot strategische doelstellingen moet worden teruggegrepen op wat is vermeld in het raadsprogramma, het collegewerkprogramma, het eerder genoemde bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten het coalitieakkoord van het kabinet en de belangrijkste veiligheidspartners; het Openbaar Ministerie en de politie. Raadsprogramma De gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma , onder hoofdstuk 2, Veiligheid, als hoofddoelstelling genoemd; het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. Als subdoelstellingen en resultaten worden genoemd; - Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking (Veiligheidsregio, 3x rood en 3x oranje); Het bevorderen van de nalevingbereidheid (handhaving); Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen (evenementenbeleid). 1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 2 Vereniging Nederlandse Gemeenten

8 pagina 8 van 35 Men maakt verder duidelijk dat aan de hoofddoelstelling is voldaan indien aan het eind van de raadsperiode de waardering op het onderdeel algemeen veiligheidsgevoel in de burgerenquête minimaal gelijk is gebleven, maar nog liever iets is verhoogd, dan is aan de hoofddoelstelling voldaan. Collegewerkprogramma Het collegewerkprogramma heeft als titel: Samen realistisch vernieuwen. Met betrekking tot veiligheid (programma 2) heeft het college als doel benoemd; het veiligheidsdenken binnen de organisatie van de gemeente Drimmelen bevorderen. Coalitieakkoord van het kabinet In het coalitieakkoord samen werken, samen leven komt in hoofdstuk 5 Veiligheid, stabiliteit en respect de veiligheid aan de orde. Als missie heeft het kabinet het navolgende beschreven: We willen een samenleving waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Een samenleving waarin wederzijds respect de norm is, waarin we elkaar geen overlast bezorgen en waarin geweld een uitzondering is, net als diefstal vernieling en andere vormen van criminaliteit. Een dergelijke samenleving kan alleen worden bereikt als het streven daarnaar breed wordt omarmd, niet alleen in woorden maar ook in daden. Burgers en ondernemingen kunnen daarin veel betekenen op grond van hun eigen verantwoordelijkheid. Van de overheid mag worden verwacht dat zij weet op te treden wanneer de veiligheid echt in de knel komt. Alleen dan is onze samenleving een rechtsstaat in de volle zin van het woord. In het coalitieakkoord verwoorden de doelstellingen 49 t/m 63 waar dit kabinet voor gaat. Bestuursakkoord Rijk Gemeenten In het bestuursakkoord staan de afspraken tussen rijk en gemeenten, in principe zijn de voornemens van het kabinet hierin overgenomen en verder uitgewerkt. De doelstellingen die genoemd worden in het bestuursakkoord zijn: Een klimaat van veiligheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming te waarborgen dat mensen vertrouwen geeft; Niet alleen het bestrijden van criminaliteit, maar ook de preventie daarvan; Als centrale ambitieuze doelstelling wordt genoemd: 25% minder criminaliteit en overlast in 2010 ten opzichte van 2002 Openbaar ministerie In het document Perspectief op 2010 van het Openbaar ministerie drukt de kreet Samen met anderen de strategische doelstelling van het OM uit. Het OM heeft als hoofddoelstelling: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dit houdt in dat degene die de wet overtreden, in voldoende mate moeten worden geconfronteerd met een strafrechtelijke interventie. Dat vergt een tijdige reactie die afkeuring van het gedrag uitdrukt en voorkomt dat iemand in herhaling vervalt. Waar mogelijk dient het met de overtreding verkregen voordeel afgenomen te worden en de schade vergoed te worden door de overtreder. Daarbij geldt natuurlijk dat het

9 pagina 9 van 35 OM zich zelf ook aan de regels van het recht houdt en voor zijn doen en laten actief verantwoording aflegt aan de rechter, maar ook aan de samenleving. Voor de effectiviteit van de strafvervolging moet het OM ook aandacht hebben voor de bredere maatschappelijke context waarin de criminaliteit plaatsvindt. De effectiviteit van het OM-optreden is dus in sterke mate mede gebonden aan het optreden van andere veiligheidspartners. Politie Het politiekorps Midden en West Brabant, in het bijzonder het politieteam Geertruidenberg/Drimmelen en het politiedistrict Oosterhout zijn voor de gemeente Drimmelen van belang. In haar visie op de toekomst genaamd: Zien naar 2010 heeft het korps, De burger centraal, als ondertitel meegegeven. De overkoepelende kernboodschap van deze visie, die een reorganisatie bij het korps in gang gezet heeft, luidt: De politie wordt nog beter bereikbaar en beschikbaar voor de burger en er worden merkbare resultaten behaald. Daar kunnen burgers op vertrouwen. Dat is de insteek van onze reorganisatie. Landelijke prioriteiten politie Met de wijziging van de Politiewet 1993 in april 2007 zijn de bevoegdheden van de politie op rijksniveau versterkt. Deze wijziging geeft de politieministers de mogelijkheid om tenminste eenmaal in de vier jaar de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de taakuitvoering van de politie voor de eerstkomende vier jaar vast te stellen. Deze nieuwe landelijke prioriteiten komen in de plaats van het in hoofdstuk 1.1 genoemde, Landelijk Kader Nederlandse Politie. Voor de politieregio Midden West Brabant hebben de ministers voorstellen aangedragen. De voorstellen sluiten aan op het coalitieakkoord en het bestuursakkoord. Deze voorstellen zijn globaal: Geweld; het korps zal zowel de opsporing van geweldplegers verder versterken als een bijdrage leveren aan het voorkomen van geweldsmisdrijven; Veilige wijken; het korps zal het gebiedsgebonden politiewerk versterken; Jeugdcriminaliteit en risicojeugd; het korps intensiveert zowel de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd als de signaal- en adviesfunctie over risicojeugd (waaronder 12 minners); Kwantiteit en kwaliteit aanpak criminaliteit; het korps zal de criminaliteitsaanpak zowel kwalitatief al kwantitatief versterken; Deze afspraken zijn verder uitgewerkt en SMART gemaakt.

10 pagina 10 van 35 Strategische doelstellingen voor het integraal veiligheidsbeleid : Samenvattend: Wat willen we in algemene termen bereiken op het gebied van veiligheid in de gemeente Drimmelen? Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel in 2011 en verbetering van de uitkomsten van de veiligheids- en leefbaarheidenquête ten opzichte van 2007; Samen met anderen scheppen van een klimaat van veiligheid op gemeente-, dorpskern-, wijk- en straatniveau, waarbij burgers, instellingen, bedrijven en overige betrokkenen vertrouwen krijgen in elkaar en in de overheid; Door ketenvorming van veiligheidspartners op integrale wijze veiligheidskwesties op een aanvaardbaar niveau en indien mogelijk tot een oplossing brengen; Het bevorderen van het veiligheidsdenken binnen de organisatie van de gemeente Drimmelen. Hiermee wordt beoogd dat de diverse interne afdelingen beleid op een zodanige op elkaar afstemmen dat beleid op elkaar aansluit en daarmee versterkt wordt. Interne ketenvorming en samenhang zijn hiervoor de sleutelwoorden. 1.3 Uitgangspunten De uitgangspunten voor nieuw integraal veiligheidsbeleid zijn de volgende: Het nieuw integraal veiligheidsbeleid volgt zoveel mogelijk de methodiek zoals deze is ontwikkeld door de VNG in samenwerking met een groot aantal gemeenten. De looptijd van het nieuwe beleid is 4 jaar. Deze looptijd sluit goed aan bij de beleidscyclus van het kabinet en de belangrijkste veiligheidspartner, de politie. Burgers, bedrijven en instellingen moeten nadrukkelijker als partners bij de totstandkoming van beleid en algemene veiligheid in de gemeente worden betrokken. Met de leefbaarheidenquête, die naar 1800 adressen in de gemeente is verstuurd, hebben de burgers duidelijk gemaakt waar voor hen de prioriteiten liggen en welke problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zij ondervinden. Bovendien biedt de analyse van de Politiemonitor Bevolking (PMB) en diens opvolger Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) inzicht in de trends met betrekking tot veiligheidsproblemen landelijk, maar ook op het niveau van de regio Midden en West Brabant. Bedrijven en instellingen komen aan bod in diverse gremia. De gemeente Drimmelen heeft binnen de afdeling Grondgebied de contacten met bedrijven verdeeld over drie contactpersonen. ZLTO en bedrijven in het buitengebied; Winkeliersverenigingen zoals Bruisend Made, Molenwinkeliers (Terheijden), Zwaluwse ondernemersvereniging en de afdeling Drimmelen van de Koninklijke Horeca Nederland;

11 pagina 11 van 35 En de meer overkoepelende organisaties zoals ondernemersplatform Drimmelen, Bedrijven Netwerk Drimmelen, Samen Eén Drimmelen, Wagenbergse ondernemersvereniging en klankbord groepen met betrekking tot specifieke ontwikkelingen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een reorganisatie ondergaan Zien naar 2010 geheten. Het politieapparaat is hierbij opgedeeld in hoofdprocessen. Gevolg van deze opdeling is dat een groot aantal politiemensen van het team Geertruidenberg/Drimmelen overgegaan zijn naar het proces Noodhulp. Dit betekent dat zij vanuit één centraal punt de noodhulpmeldingen afhandelen binnen het politiedistrict Oosterhout. De executieve politiemensen die op het team zijn gebleven vallen onder het proces Toezicht en Handhaving. Doordat zij niet meer belast zijn met noodhulp kunnen zij zich toeleggen op het lokale politiewerk en lokale probleemsituaties. Door het formuleren van helder integraal veiligheidsbeleid wordt duidelijkheid gegeven in de richting van de politie. Wanneer de gemeente komt met heldere prioriteiten, meetbare en acceptabele doelstellingen (SMART) kan de gemeente in de rol van veiligheidsregisseur in overleg met de politie deze politiemensen meer gericht inzetten. De politie speelt immers een sleutelrol in de veiligheidszorg en de nalevingbereidheid. Het beleid moet passen in de gezamenlijke landelijke prioriteiten politie, het bestuursakkoord, raadprogramma, het collegewerkprogramma. De vijf veiligheidsthema s die door de districtelijke driehoek (zie onder extern hoofdstuk 1.5) zijn benoemd moeten eveneens passen binnen het nieuwe veiligheidsbeleid. En verder moeten de uitkomsten van het diagnose-instrument integrale veiligheid dienen als input om te komen tot kwalitatief goed integraal veiligheidsbeleid zodat bij een volgende uit te voeren diagnose blijkt of er een flinke stap vooruit is gemaakt.

12 pagina 12 van Strategische partners Het woord integraal zegt het al. De gemeente kan niet zonder een aantal essentiële partners. Sterker nog, bij goed integraal veiligheidsbeleid zijn strategische partners onmisbaar. Naast de in de vorige paragraaf genoemde burgers, instellingen en bedrijven werkt de gemeente op diverse veiligheidsonderwerpen samen met partners. Hierin kunnen interne en externe partners worden onderscheiden. Hieronder een overzicht van de partners die van belang zijn op veiligheidsgebied. Intern Lokale brandweer - preventiemedewerker Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden: - Beleidsmedewerker Jeugd en jongeren - Leerplichtambtenaar - WMO Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning: - Backoffice (vergunningen) - Handhavingteam Afdeling grondgebied: - Cluster RO - Cluster BWT(PKVW) - Cluster Milieu (afval, milieuvergunningen en externe veiligheid) - Cluster Economische zaken (KVO, veilige bedrijfsterreinen, contact MKB) Afdeling Openbare Werken: - cluster Verkeer (verkeersveiligheid) - Wijkgericht werken (wijkcoördinator) - Clusterwerken (wijkteams, opzichter ivm evenementen en veiligheid) Regionale Brandweer Extern Veiligheidsregio Midden en West-Brabant Politie - Regiokorps MWB - KLPD waterpolitie Gemeenten - tien gemeenten district Oosterhout (werkgroep IV+MP) Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Jongerenwerk (Trema) Novadic-Kentron (verslavingszorg) Woningstichtingen/-coöperaties Ondernemers (MKB, KHN) Burgers Openbaar Ministerie Scholen GGD/GGZ Steunpunt Huiselijk Geweld Bureau BIBOB (landelijk/regionaal) SRE (Regionale Milieudienst) Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Provincie Noord-Brabant Bureau HALT Reclassering Bureau Jeugdzorg Raad voor de kinderbescherming Huisartsen Algemene Inspectie Dienst (AID) Regionaal coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidwest

13 pagina 13 van Flankerende beleidsprocessen Alle gemeentelijke beleidsvelden hebben wel een component in zich die veiligheid raakt. Het is dan ook van groot belang om veiligheid in te kaderen. Het is immers ondoenlijk voor de gemeentelijke veiligheidscoördinator (lees: ambtenaar openbare orde en veiligheid) zich bezig te houden met veiligheid in de breedste zin van het woord. In deze paragraaf wordt het veiligheidsbeleid in een breder perspectief geplaatst en worden de raakvlakken benoemd die integrale veiligheid heeft met andere beleidsonderwerpen. Intern Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Deze wet is opgebouwd uit 9 prestatievelden of wel taakgebieden. Een aantal van deze prestatievelden staan in nauw verband met integraal veiligheidsbeleid. Prestatieveld 2: jeugd en jongerenbeleid Prestatieveld 7: huiselijk geweld Prestatieveld 8: OGGZ 3 Prestatieveld 9: Verslavingsbeleid Handhaving Handhavingvisie gemeente Drimmelen (vastgesteld 4 maart 2004) Nota integraal handhavingsbeleid Drimmelen (vastgesteld 6 november 2003) Milieu Milieubeleidsplan gemeente Drimmelen (in procedure) Alle vijf de thema s genoemd in dit beleidsplan hebben deels te maken met veiligheid en leefbaarheid. Economische zaken Een beleidsplan Economische Zaken is in voorbereiding evenals een beleidsplan Toerisme en Recreatie. Brandweer In het kader van deze nota zal dit onderwerp beperkt blijven tot de rol van de medewerker preventie van de brandweer. Deze medewerker houdt zich bezig met het toetsen op de brandveiligheid, gebruiksveiligheid en bruikbaarheid van bouwwerken of tijdelijk bouwwerken. In dat kader geeft hij (tijdelijke) gebruiksvergunningen af. Minister Vogelaar heeft eind september 2007 het conceptbesluit brandveilig gebruik bouwwerken ofwel het Gebruiksbesluit ter bespreking naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit Gebruiksbesluit komen er landelijk, eenduidige regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Het Besluit stelt brandveiligheidseisen die voor iedereen, in elke gemeente gelijk zijn. Daarmee komt een eind aan (onnodige) verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen. In 80 procent van de gevallen komen algemene regels voor bouwwerken in combinatie met een meldingsplicht in de plaats van de huidige gebruiksvergunning. Een melding moet minstens vier weken voor het gebruik van het gebouw worden gedaan. Na de melding kunnen gemeente of brandweer controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd voor bedrijven terwijl de brandveiligheid niet minder wordt omdat altijd aan de regels moet worden voldaan. Een gebruiksvergunning 3 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

14 pagina 14 van 35 is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, bijvoorbeeld kinderdagverblijven voor meer dan tien kinderen, basisscholen, hotels en tehuizen met meer dan 10 bedden. Naar verwachting kan het Gebruiksbesluit medio 2008 in werking treden. De bedoeling is de procedure voor de gebruiksvergunning en gebruiksmelding te zijner tijd in te bedden in de procedure voor de (aanstaande) omgevingsvergunning. Invoering van het Gebruiksbesluit scheelt het bedrijfsleven naar schatting bijna 10 miljoen euro aan administratieve lasten. Ook zijn bedrijven 6,4 miljoen euro minder aan leges kwijt. Bovendien komt door de controle achteraf in plaats van vooraf meer verantwoordelijkheid te liggen bij de aanvrager. Rampenbestrijding Op het gebied van rampen is veel beweging. Zo is op 30 juli de Wet op de Veiligheidsregio s naar de Tweede Kamer gezonden. Doel wetsvoorstel Het centrale doel van het wetsvoorstel Veiligheidsregio s is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het wetsvoorstel komt rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie, de Veiligheidsregio, die wettelijk wordt verankerd. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet nog verder verbeterd worden. Het is inmiddels gemeengoed dat - hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is - veel gemeenten te klein zijn om zonder hulp van anderen een ramp of crisis te bestrijden. De Wet op de Veiligheidsregio s vormt daarom de basis(eisen) voor samenwerking. De Wet Veiligheidsregio s kenmerkt zich door twee steekwoorden: kwaliteitseisen en doorzettingsmacht. De ambities van het Kabinet - De veiligheidsregio s worden verder ontwikkeld en de brandweerzorg wordt verbeterd. - In deze kabinetsperiode moeten de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde komen, d.w.z. per resp Uitgangspunten van de wet - In het wetsvoorstel is gekozen voor verlengd lokaal bestuur (geen functioneel bestuur). - Gemeenten dienen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De burgemeesters vormen het bestuur. - Alle Nederlandse veiligheidsregio s moeten goed geoefende professionele organisaties voor rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn en voldoende robuust om grootschalige incidenten te hanteren. - De veiligheidsregio heeft korte bestuurlijke lijnen en kan zonodig adequaat en daadkrachtig handelen. - Er wordt met het wetsvoorstel duidelijk gebroken met de vrijblijvendheid. Er worden prestatieafspraken vastgelegd. Veiligheidsregio s moeten intern, maar ook met andere crisispartners, buurregio s en buurstaten, afstemmen. Als sluitstuk kan de minister aanwijzingen geven. Om haar rol en aandeel in de bestrijding van rampen en crisis goed in te (kunnen) vullen hebben de 26 gemeenten die onderdeel uitmaken van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant de handen ineengeslagen en in juli 2007 een organisatieplan

15 pagina 15 van gemeenten MWB, vastgesteld. Door de implementatie van dit plan wordt gezamenlijk, zowel de gewenste kwaliteitsslag als ambitieniveau bereikt en de kosten relatief beperkt gehouden, zeker in vergelijking met de situatie indien de gemeenten autonoom de gewenste organisatie zouden op zetten. In het organisatieplan worden een aantal (hoofd-)zaken rond organisatie, taakverdeling en werkwijze (zowel op lokaal niveau, in onderlinge samenwerking alsook in multidisciplinair verband) beschreven. Om te komen tot een goede gemeenschappelijke aanpak waarbij samenwerking en ondersteuning van elkaar mogelijk zijn, is afstemming van werkwijzen en organisatieopzet, uniformering van werkprocessen en bijvoorbeeld ook gezamenlijke financiering van gezamenlijke kosten, een randvoorwaarde. Referentiekader Regionaal Crisisplan Op dit moment (najaar 2007) wordt door een projectteam vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Referentiekader Regionaal Crisisplan ontwikkeld. Dit is vooruitlopend op de besluitvorming over de Wet op de Veiligheidsregio s. In de conceptwet komen de lokale Rampenplannen (in onze regio bekend als Plan Crisismanagement) te vervallen. In artikel 14 is opgenomen dat het bestuur van de Veiligheidsregio een crisisplan vaststelt. Het projectteam heeft de volgende doelstelling meegekregen: Het leggen van een eenduidige basis voor het ontwerpen, implementeren, borgen, leren en verbeteren van: de proces- en organisatiestructuur in elke veiligheidsregio, die te allen tijde kan worden uitgerold voor een legitieme respons op grootschalige of bijzondere incidenten dan wel crises. Het Referentiekader zal daarmee leidend zijn bij het opstellen van de Regionale Crisisplannen in Nederland. Bij het ontwikkelen van het plan wordt aansluiting gezocht bij de ordeningssystematiek zoals de politie deze toepast. Dit wordt het knoppenmodel genoemd. In dit model worden afhankelijk van de aard, ernst en omvang van het incident de activiteiten verricht en bouwt een besturende en ondersteunende structuur zich op. Dit is het hoofdbestanddeel van het plan en vergelijkbaar met het eerste deel van het huidige Plan Crisismanagement. In het tweede deel van het te ontwikkelen referentiekader worden hoofdprocessen per organisatieonderdeel uitgewerkt. Voor de gemeente worden door het projectteam de volgende primaire hoofdprocessen voor de gemeente onderscheiden: Voorlichting, Bevolkingszorg en Milieuzorg. Wat door moet blijven gaan is het op peil brengen en houden van de geoefendheid van de eigen gemeentelijke organisatie om op professionele wijze een groot incident, ramp of crisis het hoofd te kunnen bieden. De intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout (3x oranje) zal worden voortgezet. Doel hiervan is om als gemeentencluster efficiënter om te gaan met mensen en middelen om daarmee te beschikken over een grotere continuïteit en kwaliteit(sborging) van de rampenorganisatie. Verkeer Beleidsplan verkeer & vervoer (vastgesteld in september 2006) M.n. verkeersveiligheid, denk aan preventieprojecten als BROEM en BVL 4 hebben een directe relatie met veiligheid. Voor het cluster verkeer geldt net als het hierna genoemde wijkgericht werken dat verkeer, wijkgericht werken en openbare orde en veiligheid allen streven naar, daar 4 Brabants Verkeersveiligheidslabel

16 pagina 16 van 35 waar mogelijk, snelle, duurzame en concrete acties om de knelpunten in de wijk op te lossen. Wijkgericht werken In 2001 is het Plan van Aanpak Wijkbesturen opgesteld. Gezien de opgedane ervaringen is in 2007 na de komst van een nieuwe wijkcoördinator besloten het oude plan om te zetten in een nieuw Plan van aanpak wijkgericht werken. Bedoeling van dit plan is om met concrete acties knelpunten in de woonomgeving te verlichten en indien mogelijk, samen met betrokken burgers, instellingen, maatschappelijke partners en bedrijven, op te lossen. Daarbij is communicatie van essentieel belang. Daartoe is naast het plan van aanpak dat zich momenteel (november 2007) nog in een conceptfase bevind, een communicatieplan Wijkgericht werken 2007 opgesteld. Het belangrijkste doel is om de gemeente dichter bij de burgers in de wijken te brengen door integraal samen te werken aan veiligheid en leefbaarheid en sociale zelfredzaamheid in de wijk. Om het hiervoor genoemde doel te bereiken zijn in de, door de Raad in 2006 vastgestelde visie, een aantal instrumenten gelanceerd. Deze instrumenten zijn het gemeentelijk meldpunt, het wijkspreekuur, wijkbezoeken, wijkoverleg, wijkjaarplannen en avonden. Iedere wijk heeft ook een wijkwethouder toegewezen gekregen. In het communicatieplan zijn de doelgroepen benoemd, de communicatiedoelen, strategie, - middelen en is een activiteitenplanning gemaakt. Het spreekt voor zich dat daar waar nodig de acties van het wijkgericht werken en vanuit het cluster openbare orde op elkaar aansluiten dan wel in elkaars verlengde liggen. Evenementenbeleid In februari 2007 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het evenementenbeleid vastgesteld. Vooral vanuit de ambtelijke organisatie bestond de behoefte aan eenduidig evenementenbeleid. Door de gemeentelijke herindeling in 1997 zijn veel bestaande, vaak mondelinge, afspraken voortgezet wat leidde tot rechtsongelijkheid. In het evenementenbeleid zijn met betrekking tot, aan evenementen gerelateerde onderwerpen, heldere afspraken vastgelegd. Bovendien is in het kader van deregulering een onderscheid gemaakt in vergunningvrije (maar wel meldingplichtige) en vergunningplichtige evenementen gemaakt. Ook de aanvraagformulieren zijn op dit onderscheid aangepast. Samen met het Plan stimulering veiligheid bij evenementen, waarin de procedure is beschreven om samen met de organisator te komen tot een veilig evenement, moet dit beleid leiden tot het vergroten van het veiligheidsgevoel door goede afspraken met evenementenorganisatoren. Zowel voor de bezoekers van een evenement maar ook voor de direct omwonenden. Gestreefd wordt een goede balans te vinden tussen ruimte geven aan een evenement enerzijds en anderzijds de leefbaarheid van de omgeving. Prostitutiebeleid Het prostitutiebeleid bestaat uit een regionale nota prostitutiebeleid vastgesteld in juli 2000 tot stand gekomen kort na de opheffing van het prostitutieverbod. Deze nota biedt gemeenten kaders en handreikingen voor het opstellen van gemeentelijk prostitutie beleid. Het gemeentelijk prostitutiebeleid is vastgesteld in september In het coalitieakkoord van het kabinet wordt vermeld dat het kabinet werkt aan een kaderwet voor de prostitutie. In tegenstelling tot de huidige situatie krijgen gemeenten waarschijnlijk de mogelijkheid om een nuloptie te creëren, hetgeen betekent dat

17 pagina 17 van 35 gemeenten mogen bepalen dat er zich binnen de gemeentegrenzen geen prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Thans bestaat deze mogelijkheid niet. Andere zaken die genoemd zijn in het coalitieakkoord zijn betere handhaving van de vergunning door gemeenten. Het toezicht op prostitutiebedrijven is tot op heden in de regio Midden en West Brabant gemandateerd aan de politie. Mogelijk dat dit toezicht weer terug komt bij de gemeenten. In de gemeente Drimmelen is één vergund prostitutiebedrijf gevestigd. Extern Politiedistrict Oosterhout De districtelijke driehoek van het politie district Oosterhout (burgemeesters van 10 gemeenten) heeft in september 2005 de nota In district Oosterhout is veiligheid vertrouwd, het veiligheidsbeleid op één lijn gelanceerd. Hierin zijn vijf veiligheidsthema s benoemd voor verder uitwerking door de ambtelijke werkgroep van ambtenaren openbare veiligheid (werkgroep Integrale Veiligheid en Maatschappelijke Preventie) van de 10 gemeenten. Deze thema s zijn: jeugdoverlast; alcohol en drugs; uitgaan en overlast; verkeersveiligheid; publieksveiligheid bij evenementen begin 2007 zijn de resultaten en aanbevelingen aan de burgemeesters van de gemeenten gepresenteerd. Momenteel (3 de kwartaal 2007) wordt gewerkt aan de implementatie van deze resultaten en aanbevelingen. De benoemde thema s liggen in het verlengde van het convenant dat in mei 2003 in het bijzijn van de toenmalige minister van BZK, Remkes, is ondertekend. In dit convenant komen de 10 gemeenten uit het district Oosterhout, Openbaar Ministerie Breda, politiedistrict Oosterhout, GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGZ regio Breda, GGZ Midden Brabant, Novadic-Kentron, bureau Jeugdzorg, Stichting MEE een aantal zaken overeen. Deze afspraken zijn: Draag zorg voor een lokaal netwerk op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau en geef binnen dit netwerk een goede invulling aan de regiefunctie. Breng binnen het netwerk ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden in beeld. Maak algemene afspraken binnen het lokale netwerk over de wijze waarop omgegaan wordt met signalen en probleemsituaties. Draag zorg voor een goede informatie-uitwisseling en terugkoppeling naar betrokkenen. Zorg ervoor dat op districtelijk niveau sprake is van afstemming, kennisuitwisseling om het schaalniveau maximaal te benutten. Maak gebruik van monitoring en evaluatie om te toetsen of de ingezette weg de gewenste resultaten heeft en om waar nodig bij te kunnen sturen.

18 pagina 18 van 35 Provincie Samen met de Brabantse gemeenten, brandweer- en politiekorpsen, geneeskundige hulpverleningsdiensten en tal van andere (maatschappelijke) organisaties werkt de Provincie aan Integrale Veiligheid. Dat betekent dat de Provincie actief is op de volgende terreinen: 1 Sociale veiligheid 2 Externe veiligheid 3 Rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid 4 Verkeersveiligheid 5 Water en veiligheid 6 Brabantse Risicokaart Ad 1. Sociale veiligheid Jaarlijks stelt de provincie een beleidsregel op met een programmalijn. De algemene doelstelling van sociale veiligheid is bevordering van sociale veiligheid in Noord- Brabant en de veiligheidsgevoelens van de Brabanders. De beleidsregel houdt voornamelijk in dat de provincie subsidie beschikbaar stelt voor de bepaalde subdoelstellingen. Deze subdoelstellingen zijn realisatie van: Veiligheidshuizen; Veilige scholen; Bestrijding Huiselijk geweld; Veilige bedrijfsterreinen/midden- en klein bedrijf. Ad 2. Externe veiligheid In het kader van het veiligheidsprogramma Brabant veiliger worden in de periode tal van projecten, die gaan over het beheersen van de risico s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen, uitgevoerd. De provincie is voornamelijk subsidieverstrekker en aanjager. Dit onderwerp staat nauw in relatie met de verderop genoemde Brabantse risicokaart. Ad 3. Rampenbestrijding De rol van de provincie op het gebied van rampenbestrijding neemt af met de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s. Op gebied van Openbare orde en veiligheid liggen de taken in hoofdzaak bij de gemeenten. Ad 4. Verkeersveiligheid Samen met gemeenten ondersteunt de provincie verkeersveiligheidprojecten en draagt zorg voor de veiligheid op de wegen. Een voorbeeld is het Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL), eerder genoemd in dit hoofdstuk onder het kopje verkeer. Ad 5. Water en veiligheid Hierbij gaat het vooral over ondersteuning van project als ruimte voor de rivier en de aanpak van hoogwater. Ad 6 Brabantse Risicokaart De risicokaart heeft als doel voor burgers maar ook overheden een actueel en zo volledig mogelijk beeld te geven van de risico s in de omgeving. Gemeenten hebben de wettelijke taak om inwoners te informeren over rampen en zware ongevallen die hen kunnen treffen. Ook informeren gemeenten inwoners over welke maatregelen getroffen

19 pagina 19 van 35 zijn en hoe bewoners moeten handelen als zich een ramp of een zwaar ongeval voordoet. Rijk Gezamenlijke landelijke prioriteiten politie Naar een veiliger samenleving Bestuursakkoord rijk- gemeenten De punten 49 t/m 63 uit het coalitieprogramma van het kabinet programma 5: Veiligheid, stabiliteit en respect

20 pagina 20 van Veiligheidsanalyse Dit hoofdstuk biedt een analyse van de bedreigingen, de huidige aanpak en de omissies in de aanpak rond de thema s in de gemeente Drimmelen. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde. Hoe veilig is de gemeente Drimmelen? Hoe veilig voelen de inwoners zich in hun buurt/de gemeente? Wat zijn de belangrijkste thema s als het om veiligheid gaat? Door welke factoren wordt veiligheid het meest beïnvloed? Welke aanpak is er al en waar zitten de omissies in de aanpak? Door het gebruik van diverse metingen en meetmethodes is een goed beeld verkregen van de veiligheidssituatie van de gemeente Drimmelen. Deze analyse is de uitgangssituatie of de 0-meting en van belang in het verdere proces om jaarlijks maar ook aan het einde van de looptijd van het beleid meetbaar te maken of met het gevoerde beleid en de gestelde doelen zijn behaald. Bovendien zijn de uitkomsten van de analyse mede bepalend voor de prioritering van veiligheidsthema s. Voor de analyse zijn de volgende metingen gebruikt: Diagnose instrument integrale veiligheid Dit instrument, ontwikkeld door de VNG, maakt het voor gemeenten mogelijk om na te gaan hoe hun veiligheidsbeleid ervoor staat en op welke punten versterking nodig is. Het huidige (oude) veiligheidsbeleid is vergeleken met de ideale aanpak. De resultaten van de diagnose wordt aangegeven door middel van een stoplichtmodel waarbij de groene bol aangeeft dat het veiligheidsitem op orde is, een oranje bol duidelijk maakt dat het beleid op dat onderwerp nog niet optimaal is maar de gemeente op de goede weg is en een rode bol betekent dat aan het betreffende gedeelte meer aandacht besteed zou kunnen worden of wel het item verbeterd moet worden. Naast een beleidsmatige diagnose zijn de aanpak rondom de thema s jeugd en veiligheid en overlast gediagnosticeerd. Door het opstellen integraal veiligheidsbeleid volgens de methode Kernbeleid Veiligheid wordt vanzelf voldaan een de aanbevelingen die uit het diagnose-instrument naar voren zijn gekomen. Onderzoek naar de beleving van veiligheid en leefbaarheid door de inwoners van de gemeente Drimmelen. (leefbaarheid- en veiligheidenquête) In maart 2007 is aan 1800 adressen in de gemeente Drimmelen, evenredig verdeeld over de kernen, de leefbaarheid- en veiligheidsenquête verzonden. Met een respons van 46.7% is de enquête goed te gebruiken als input voor het integraal veiligheidsbeleid. De gestelde vragen zijn opgedeeld in de veiligheidsvelden (4) zoals deze ook worden gebruikt in de methode kernbeleid veiligheid met uitzondering van het vijfde veiligheidsveld integriteit en veiligheid. Dit vijfde veld is abstracter en de thema s zijn in mindere mate van toepassing op een gemeente als Drimmelen. Hoofdstuk 2.6 is gewijd aan de afstudeerscriptie van 2 studenten van de Avans hoge school, opleiding integrale veiligheid, waarvan de enquête onderdeel uitmaakte. Regionale monitoren De gegevens uit de Politie Monitor Bevolking 2005 (PMB) en diens opvolger Veiligheidsmonitor Rijk 2006 en 2007 zijn naast elkaar gelegd en vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hierdoor wordt de objectieve en subjectieve veiligheid van de regio Midden en West Brabant in perspectief gezet. Bovendien kunnen trends worden waargenomen.

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand pagina 2 van 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken.

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. De Vragenlijst Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. 1) In welke raadsperiode bent u raadslid geworden? huidige periode, periode 2006-2010, periode 2002-2006,

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan Nummer : B-6.14.2008 Onderwerp : Beleidsprioritering jaarplan politie 2009 Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan 2009. Uithuizen, 11 september 2008. AAN DE

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2013

Prioriteiten in veiligheid 2013 Prioriteiten in veiligheid 2013 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek Maart 2013 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107423 Correspondentienummer: DH-1303-3246

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie