Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012"

Transcriptie

1 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel Decentralisaties/ Sociale zekerheid Wonen Scheiden wonen-zorg Administratieve lasten CDA Aandacht voor huiselijk geweld is nog altijd noodzakelijk. Het landelijk programma voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt doorgezet. Kindermishandeling en kindermisbruik, een groot kwaad, komt hoog op de politieke agenda. Mensenhandel krijgt de allerhoogste prioriteit van politie en justitie. Dit gaat samen met een adequate Opvang van slachtoffers (o.a. prostituees, buitenlandse arbeidskrachten). De positie van slachtoffers verdient verdere verbetering. Een nationale politie moet er komen. De AWBZ verzekert langdurige verzorging en verpleging op medische indicatie. Alle niet zorgelementen (zoals wonen en verblijf en (maatschappelijke) begeleiding) verdwijnen uit de AWBZ. Een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding die onlosmakelijk verbonden is met de 24-uurs zorg. De AWBZ wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Het PGB blijft op die manier bestaan als een trekkingsrecht in de AWBZ. Om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden, doen we een groot beroep op solidariteit. Mensen en zorgverleners moeten zich daar bewust van zijn en er gepast gebruik van maken. Daarom willen wij mensen inzicht geven in de kosten van de zorg die zij nodig hebben. Waar eigen bijdragen wordt gevraagd, wordt huisartsbezoek uitgezonderd. De draagkracht wordt in het oog gehouden. De zorgtoeslag zorgt ervoor dat De positie van gemeenten, de eerste overheid, wordt versterkt, met name in het sociale domein (decentralisatie op gebieden op het gebied van werk en sociale zekerheid, de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg). Wij willen voortbouwen op de gedachte achter de Wet werken naar vermogen: wie niet het minimumloon kan verdienen hoort niet om die reden aan de kant te staan Gemeenten krijgen de vrijheid om regelingen op het terrein van werk, ondersteuning, vervoer e.d. op samenhangende wijze in te zetten om participatie te bevorderen Daarom wordt in zulke gevallen loondispensatie toegestaan. De gemeente geeft een aanvullende uitkering die kan oplopen tot het minimumloon De Wsw, de Wajong, de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren worden opgenomen in de nieuwe regeling. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. Wonen en verblijf betalen mensen zelf, ook als ze zorg nodig hebben. Dat maakt ook nieuwe combinaties van wonen en zorg op maat mogelijk. Begeleiding, welzijnswerk en participatie kunnen gemeenten goed organiseren. Zij leveren maatwerk aan mensen die ondersteuning nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Woningcorporaties krijgen meer armslag om te investeren in huurwoningen. Daadwerkelijke afschaffing van regels en andere administratieve lasten. 1

2 mensen de premie voor het basispakket daadwerkelijk kunnen blijven betalen als zij een laag of middeninkomen hebben. Het CDA wil actief op zoek naar nieuwe vormen van financiering voor sociale projecten. Social enterprises. Experimenten, waarbij burgers en bedrijven - naar Brits voorbeeld - als aandeelhouder in maatschappelijke vraagstukken met ideeën en geld kunnen investeren in de samenleving. Wij willen ook mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben stimuleren dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. De gemeente ondersteunt vanuit de Wmo daar waar patiënten te kort komen om zelfstandig te participeren Wie nu werkt in de Sociale Werkvoorziening (SW) of een Wajong-uitkering heeft, gaat ook werken onder de nieuwe regeling, maar wij respecteren de bestaande rechten. Maatschappelijke organisaties in zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en wonen zullen goed geworteld moeten zijn in de samenleving. Er is meer samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en jeugdzorg nodig voor zowel de leefbaarheid van de stad als de ontwikkeling van het platteland. Groen Links Goede geestelijke gezondheidszorg is belangrijk. Daarom mag de toegang tot geestelijke zorg of maatschappelijke Opvang niet worden belemmerd door bijvoorbeeld eigen bijdragen of een eis tot regiobinding. De preventie en bestrijding van huiselijk, seksueel en eergerelateerd geweld wordt geïntensiveerd. Bij uithuisplaatsing krijgt niet alleen de pleger, maar ook het slachtoffer rechtsbijstand. Er komt meer capaciteit en deskundigheid bij de politie. Daders krijgen, naast eventuele straf, vaker therapie opgelegd. Meer hulpverleners en professionals worden getraind om signalen van mishandeling te herkennen en te melden. Wanneer er sprake is van fysiek of psychisch geweld Er komt binnen de hulpverlening meer aandacht voor mensen die kampen met een opeenstapeling van problemen. De wijzigingen in het stelsel van de jeugdzorg worden met urgentie in gang gezet. De gemeenten krijgen de regie over de jeugdzorg, zoals Langdurige zorg (AWBZ) wordt zoveel mogelijk overgeheveld naar de publieke basisverzekering of naar gemeenten. Zorgverzekeraars worden verplicht samen te werken met gemeenten om zorgvoorzieningen te realiseren die het mogelijk maken om langer thuis te wonen. In de wet wordt vastgelegd dat instellingen die werken met publieke (zorg)gelden altijd een vergunning hebben en geen winstoogmerk. Dat geldt voor zorgverzekeraars en Het aantal mensen met problematische schulden wordt fors teruggedrongen door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie. Er komt een Wet werk en zekerheid (WWZ) die de Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren jongeren (WIJ), Wajong en delen van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) bundelt tot een nieuwe regeling waarin participatie centraal staat. Kern Wonen en zorg worden gescheiden. De wooncomponent wordt uit de AWBZ gehaald. Mensen die in een instelling wonen krijgen zo meer regie over hun woonlasten en de manier waarop ze wonen. Mensen met een lager inkomen worden hiervoor gecompenseerd via de huurtoeslag en gaan er niet in inkomen op achteruit. Activiteiten van Het systeem voor declaraties in de zorg, de diagnosebehandelingcombinatie (DBC), wordt drastisch vereenvoudigd. Er komt één onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. 2

3 kunnen partners met een afhankelijke verblijfsvergunning direct een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen, zodat ze sneller uit de gewelddadige relatie kunnen ontsnappen. De Opvangcapaciteit wordt uitgebreid. Gemeenten zorgen voor voldoende Opvanghuizen en doorstroomwoningen voor vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Er komt extra aandacht voor homoseksuelen en transgenders uit traditionele gemeenschappen, voor wie nu een groot gebrek aan Opvang is. Toegelaten partners kunnen na een jaar een onafhankelijk verblijfsrecht krijgen, dat na twee jaar permanent wordt, of eerder als er sprake is van fysiek of psychisch geweld, seksueel misbruik of overlijden van de partner. De rechtspositie van slachtoffers wordt verder versterkt. De overheid probeert in elke strafzaak de bij slachtoffers veroorzaakte materiële en immateriële schade te herstellen en te verhalen op de daders. Slachtoffers die worden gehoord door de rechtercommissaris kunnen zich daarbij door een advocaat laten bijstaan. 8. Politie en Openbaar Ministerie opvoedingsonderste uning aan huis. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend aanbod van gespecialiseerde jeugdkrachten die directe ondersteuning bieden, in samenwerking met de eigen omgeving. Jeugdkrachten worden verantwoordelijk voor de doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg en de financieringsstrom en voor de jeugdzorg worden gebundeld. De inhoudelijke deskundigheid van de professionals in de zorg voor jeugd wordt verbeterd, onder andere ten aanzien van huiselijk, seksueel, eergerelateerd en anti-homogeweld. zorgverleners, zoals thuiszorgbureaus. In de vergunning worden onder andere eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg, de inspraak van de patiënt, de scholing van het personeel en de salariëring. De ziektekosten worden solidair opgebracht. Dat betekent dat: a) de nominale premie wordt verlaagd en de financiering van de zorg meer inkomensafhankelijk wordt; b) de zorgtoeslag overbodig wordt; c) het eigen risico inkomensafhankelijk wordt. Eigen regie wordt gestimuleerd door de inzet van Persoonsgebonden budgetten voor de mensen die dat willen. b) Er komt één onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. c) Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk thuis. woningcorporaties moeten in eerste instantie gerelateerd zijn aan hun sociale doelstelling: het in stand houden van een voorraad betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten 3

4 zijn verplicht slachtoffers die dat op prijs stellen op de hoogte te houden van het verloop van hun strafzaak. PvdA Dak- en thuislozen krijgen nu de hulp die ze nodig hebben en een dak boven hun hoofd. Het aanpakken van die problemen helpt niet alleen hen, het maakt de hele samenleving beter. Met hun kracht en onze hulp helpen we ze er weer bovenop. Dit gaan we doen: De succesvolle aanpak van dak- en thuislozen van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Opvang moet meer van grootschalige Opvang naar kleinschalig begeleid wonen. Betaalbare De opsporing en vervolging van mensenhandel wordt geïntensiveerd, zowel in de seksindustrie als in andere economische sectoren. 14. Slachtoffers van mensenhandel krijgen een verblijfsvergunning als terugkeer naar het land van herkomst gevaarlijk voor hen is, ook wanneer zij niet getuigen in het strafproces. 6. Aandacht voor afhankelijkheidsrelaties en eerwraak Strijd voor emancipatie betekent strijd tegen alle vormen van onderdrukking. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onaanvaardbaar. Dat geldt voor huiselijk geweld, maar evengoed voor eerwaak, huwelijksdwang, gedwongen prostitutie, genitale verminking, loverboys en mensenhandel. Het komt helaas veel vaker voor dan we denken. Preventie, signalering en Opvang gaan hand in hand om deze praktijken tegen te gaan. De focus gaat daarom naar het beschermen van het slachtoffer en het aanpakken van de daders. Dit gaan we doen: Mishandelde, misbruikte en Multiprobleem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen hulp bij zorg, schulden opvoeding. Zwerfjongeren moeten een huis, een opleiding en een baan. Wij zetten onverminderd in op het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters. Jongeren die werkloos thuis komen te zitten moeten worden gestimuleerd door te leren. De komende jaren is het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland een prioriteit. Wij vinden het onacceptabel dat er op dit moment grote verschillen bestaan in de gezondheid van mensen met verschillende sociaaleconomische posities. Effectieve preventiemaatregelen horen thuis in het basispakket. We investeren in een systeem van selectieve preventie: bevolkingsgroepen met een hoog risico op bepaalde aandoeningen worden gericht benaderd. De eigen bijdrage voor de GGZ voor mensen die de zorg toch al willen mijden draaien we terug. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de Schuldproblemen moeten eerder aan het licht komen, dat voorkomt grotere problemen later. Voorlichting en schuldhulpverlening aan jongeren kan door instellingen als het Nibud op scholen worden verzorgd. Jongeren moeten veel bewuster worden van de impact van een schuld. Branches die actief op jongeren adverteren moeten meewerken om schulden te voorkomen. Er komen convenanten met deurwaarders. Mensen in schulden moeten niet extra in de schulden worden gejaagd door exorbitante incassokosten. De ex-gedetineerde krijgt kans om een nieuw leven op te bouwen. Te vaak komt iemand uit de bak in een uitkeringssituatie terecht. Wat ons betreft geldt: uit de bak, aan de bak. Justitie en gemeenten werken samen om in de laatste De groeiende behoefte aan betaalbare huurwoningen is dus een grote maatschappelijke uitdaging waar nog veel te weinig aandacht voor bestaat. Het voornemen van het Kabinet om woningbouwcorporaties tot 75% van hun sociale woningbezit te laten verkopen, moet van tafel. Deze plannen hebben slechts ten doel de sociale woningsector uit te kleden en ook hier marktwerking het over te laten nemen. Het tekort aan goede kamers voor werkende jongeren en studenten wordt aangepakt door slim gebruik te maken van de grote leegstand van kantoren. 4

5 huisvesting, goede begeleiding en toegang tot ambulante langdurige zorg zijn cruciaal. Multiprobleem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen hulp bij zorg, schulden opvoeding. Zwerfjongeren moeten een huis, een opleiding en een baan. De ex-gedetineerde krijgt kans om een nieuw leven op te bouwen. Te vaak komt iemand uit de bak in een uitkeringssituatie terecht. Wat ons betreft geldt: uit de bak, aan de bak. Justitie en gemeenten werken samen om in de laatste fase van detentie iemand richting stage of werk te krijgen. De opgelegde straf moet door dader en slachtoffer als echte straf worden ervaren. In zedenzaken verwaarloosde kinderen en hun ouders hebben gespecialiseerde zorg nodig. Daarom is het belangrijk te investeren in goede opleidingen voor professionals en een goed systeem voor hulp aan gesignaleerde/gemelde kinderen en hun ouders. Er komt een verplichte meldcode voor professionals evenals een medisch certificaat om meisjes tegen genitale verminking te beschermen. Wetten en regeltjes moeten niet in de weg staan van een snelle en adequate aanpak van kindermishandeling. Ook hier ligt de focus op bescherming van het slachtoffer en het aanpakken van de daders. Er komen voldoende gespecialiseerde Opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Er zijn in diverse Nederlandse politieregio's goed werkende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, politie, zorg en Opvang om mensenhandel aan te pakken. In een aantal gaat dat nog niet goed. Wij willen dat alle politieregio's mensenhandel aanpakken, zodat in Nederland niemand weg komt met deze ongure praktijken en slachtoffers goede Voor werkloze jongeren geldt: terug naar school of aan het werk. De gemeenten zien daar op toe en bieden ondersteuning. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken maken we gebruik van Europese Structuurfondsen. langdurige zorg en ondersteuning. Het aantal wijkverpleegkundigen, een PvdAinitiatief, wordt verder uitgebreid. Ook zetten we door met het scheiden van wonen en zorg. Gemeenten zorgen dat eenieder de langdurige zorg krijgt die nodig is. Met zorg, ondersteuning en behandeling wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk mensen zo volledig mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In landelijke wetgeving worden de rechten van cliënten en patiënten duidelijk geregeld en wordt vastgelegd om welke zorg het gaat. Gemeenten bepalen zelf hoe ze het vervolgens organiseren. Hierdoor kan zorg optimaal worden aangepast aan de lokale situatie en behoefte. De inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft behouden. Dit stelt mensen in staat om zelf, veelal in hun directe omgeving, de zorg te kiezen die zij willen. De verschillende budgetten voor maatschappelijke participatie, variërend van zorg tot arbeid, worden ontschot en overgedragen aan de gemeenten. De ex-gedetineerde krijgt kans om een nieuw leven op te bouwen. Te vaak komt iemand uit de bak in een uitkeringssituatie terecht. Wat ons betreft geldt: uit de bak, fase van detentie iemand richting stage of werk te krijgen. Lagere inkomens behouden natuurlijk hun huurtoeslag. 5

6 moet de strafmaat omhoog. Een slachtoffer verdient een volwaardige plaats bij de berechting van de dader. Wij zijn voorstander van het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaak. Slachtoffers worden ondersteund bij het innen van hun schadevergoeding. Gedurende detentie en daarna moet actief gewerkt aan het voorkomen van recidive Opvang krijgen. Speciale aandacht is nodig voor eerwraak. Samen met maatschappelijke organisaties, politie en hulpverlening helpen we slachtoffers van eergerelateerd geweld een zelfstandig bestaan op te bouwen en toekomstig geweld te voorkomen. Dader en Slachtoffer De opgelegde straf moet door dader en slachtoffer als echte straf worden ervaren. In zedenzaken moet de strafmaat omhoog. Een slachtoffer verdient een volwaardige plaats bij de berechting van de dader. Wij zijn voorstander van het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaak. Slachtoffers worden ondersteund bij het innen van hun schadevergoeding. Gedurende detentie en daarna moet actief gewerkt aan het voorkomen van recidive De enorme toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa vraagt onze bijzondere aandacht. We willen een speciale rapporteur op het ministerie die de extra ARBOinspecteurs aanstuurt en constant open lijnen heeft met de vakbeweging en wethouders van de zogenaamde Polengemeenten. Handhaving van arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk om uitbuiting, aan de bak. Justitie en gemeenten werken samen om in de laatste fase van detentie iemand richting stage of werk te krijgen. We willen een speciale rapporteur op het ministerie die de extra ARBO-inspecteurs aanstuurt en constant open lijnen heeft met de vakbeweging en wethouders van de zogenaamde Polengemeenten 6

7 concurrentievervalsing en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. SP Meer en blijvende aandacht is nodig voor het voorkomen van huiselijk geweld en eerwraak. Politie en Openbaar Ministerie moeten slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt. Slachtoffers krijgen hulp bij het verhalen van hun schade op de dader. Slachtoffers van mensenhandel krijgen het recht op een permanente verblijfsvergunning en krijgen maximale bescherming, als zij bereid zijn te getuigen tegen degenen die hen hebben verhandeld. Mensenhandel wordt hard bestreden. Politie en Openbaar Ministerie moeten slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt. Slachtoffers krijgen hulp bij het verhalen van hun schade op de dader. Politie en Openbaar Ministerie moeten slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt. Slachtoffers krijgen hulp bij het verhalen van hun schade op de dader. Gebiedsverboden kunnen helpen overlastgevers tijdelijk te weren en mensen weg te houden uit de omgeving We nemen maatregelen om kindermishandeling te voorkomen en de jeugdzorg op orde te brengen. Jeugdwerkloosheid gaan we aanpakken, met bindende afspraken tussen overheid, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen, over opleidingen, banen, stages en leerwerkplaatsen. Voor jongeren zonder startkwalificatie komen volop mogelijkheden om een opleiding te volgen. Iedereen onder de 23 jaar leert of werkt. Zonder startkwalificatie hoort niemand het onderwijs te verlaten. Uitval in het voortgezet en het beroepsonderwijs pakken we aan door intensievere begeleiding. Jongeren onder de We investeren extra in de zorg en de marktwerking in de zorg wordt gestopt en op termijn teruggedraaid. Van schaalvergroting gaan we naar schaalverkleining in de zorg. Gemeenten moeten daadwerkelijk voldoende financiële ruimte hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. Dit geld moet ook worden besteed aan waar het voor is bedoeld. We verbeteren de AWBZ in plaats van hem uit te kleden. We gaan de zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Sociale werkplaatsen blijven als voorziening behouden voor de doelgroep. De nominale premie voor de zorgverzekering wordt fors verlaagd. We voeren een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie in. Inkomens tot omstreeks het sociale minimum worden hierbij vrijgesteld. De zorgtoeslag wordt dan overbodig. Het eigen risico wordt afgeschaft. Woningcorporaties moeten terughoudend zijn bij de verkoop van woningen. De betaalbaarheid van woningen voor starters vergroten we door bij verkoop van corporatiewoningen een korting te geven, in combinatie met een terugkoopregeling bij doorverkoop ( maatschappelijk gebonden eigendom ). Sociale huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt. We spreken woningcorporaties aan op hun publieke verantwoordelijkheid. Gemeenten We pakken de bureaucratie in de zorg aan. In de geestelijke gezondheidszorg wordt de marktwerking teruggedraaid en de bureaucratische DBC financiering afgeschaft. 7

8 van hun slachtoffers. Er komt een permanente campagne tegen kindermishandeling. Er komen meer behandelplaatsen voor kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Voor ingewikkelde zaken zoals kinderporno, cybercrime, milieudelicten, mensenhandel en zedendelicten moet bij politie, Openbaar Ministerie en rechters meer kennis en expertise komen. Pooierboys worden hard aangepakt, ook als geen aangifte van strafbare feiten is gedaan bijvoorbeeld omdat het slachtoffer dit niet durft moeten daders worden opgespoord en vervolgd. 27 jaar krijgen weer recht op bijstand. Er komen meer plekken in de jeugdzorg, zodat jongeren niet meer hoeven te wachten op de noodzakelijke hulp. Het opsluiten van jongeren in de jeugdzorg gaan we voorkomen. We willen meer gezinshuizen en pleeggezinnen en meer plekken voor Opvang van zwerfjongeren. We investeren meer in preventie, zodat we problemen kunnen voorkomen. Jeugdzorg gaat waar mogelijk naar de gemeenten. Iedereen heeft recht op acute medische zorg. Uitgeprocedeerde asielzoekers en onverzekerde daklozen mogen niet worden uitgesloten van medische hulp, ook niet wanneer ze niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht. Ex-gedetineerden krijgen een betere begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. De geestelijke gezondheidszorg richt zich, behalve op genezing, vooral op preventie en sociaal herstel van mensen met psychische aandoeningen. Om te voorkomen dat mensen zonder zorg op straat verkommeren of een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, moet een tijdelijke gedwongen opname en behandeling mogelijk zijn. CU Maatschappelijke Opvang Nederland is een welvarend land. Maar er zijn veel mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven. Wij willen ook naast hen staan, contact leggen en hoop bieden. Ook zij zijn door God gemaakt. Hoewel steeds meer mensen die Zorg voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hiertoe wil de ChristenUnie een landelijk dekkend netwerk van Opvanghuizen oprichten. Prostitutie en kinderporno Prostitutie is mensonwaardig. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, sociale problemen en eenzaamheid zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn van de valse koopromantiek. De Ook in een volgend kabinet blijft een minister voor Jeugd en Gezin nodig, met een verbreding op terreinen die thans onder Onderwijs en Justitie vallen, en kinderopvang. De komende jaren worden taken op het gebied van jeugdhulpverlening verplaatst van de provincie naar de gemeente. Zo Een grotere rol voor gemeenten Van verzekering naar voorziening. Voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg blij_ de AWBZ bestaan. Het is echter veel doelmatig een fl ink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de eigen bijdrage De gemeenten zijn dan Verzekeringsschulden voorkomen. Om te voorkomen dat mensen lang onverzekerd rondlopen en schulden opbouwen, moet de zorgverzekeraar die verantwoordelijk is binnen vier maanden contact opnemen met mensen die hun verzekering niet betalen om de situatie persoonlijk door te spreken en oplossingen aan te dragen. En als mensen toch in het incassotraject van het CVZ terecht zijn gekomen, wordt de bestuurlijke boete Vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor burgers en maatschappelijke organisaties hee_ de structurele aandacht van de overheid. 8

9 onvrijwillig dakloos waren de weg naar Opvang hebben gevonden, vallen nog steeds veel mensen tussen de wal en het schip. De groep daklozen is zeer divers: drugsverslaafden, alcoholisten, psychiatrisch patiënten, asielzoekers zonder Opvang, illegalen en zwerfjongeren. De meesten hebben te maken met een combinatie van problemen. Het beleid voor dak- en thuislozen moet vooral gericht zijn op re-integratie, nazorg en preventie. Het Rijk en de gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor een landelijk sluitend netwerk van voorzieningen voor maatschappelijke Opvang. Kinderen in de Opvang verdienen speciale zorg. In de maatschappelijke Opvang is ruimte voor diversiteit op basis van identiteit. Re-integratie, nazorg en preventie krijgen prostituees zijn de echte slachtoffers, hun lichaam mag geen koopwaar zijn. Ook de bestrijding van kinderporno moet hoge prioriteit behouden bij de politie. Bezit en bekijken van kinderporno is strafbaar. Providers worden aansprakelijk gesteld voor de inhoud van de sites die zij beheren. Maar hiermee zijn we er niet, en daarom kiest de ChristenUnie voor: Effectief voorlichtingsmateriaal voor scholen over loverboys. Eén duidelijk meldpunt mensenhandel voor meldingen van misstanden in de prostitutie, signalen van mensenhandel en kinderporno. Een meldplicht en inschrijvingsstop voor Kamers van Koophandel, indien zij dwang en mensenhandel vermoeden bij inschrijving van prostituees. Voorlichting door de GGD, om prostituees bewust te maken van het bestaan van misstanden, de risico s van uitbuiting, de psychische gevolgen van dit werk en de bescherming en Opvang die geboden kan worden bij het aangifte doen. Zij maken hierbij gebruik van ervaringen en succesverhalen van (ex)- prostituees. Prioriteit voor de bestrijding kan hulp beter onderling worden afgestemd en kan zorg worden afgestemd op de specifieke situatie van de jongere. Gemeenten krijgen vrijheid om een nieuw stelsel vorm te geven, waarin meer ruimte komt voor een professionele inschatting van de situatie en voor oplossingen die protocollen en kaders te buiten kunnen gaan. We streven ernaar deze taakoverheveling te koppelen aan de andere geplande taakoverhevelingen vanuit het rijk naar de gemeente: de decentralisatie van de AWBZ en de sociale werkvoorziening (WWnV). Want dan kan er binnen de gemeente gewerkt worden aan een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het begeleiden van kinderen en verantwoordelijk voor het leveren van deze zorg. Zij kunnen die zorgvraag samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg of vervoer. Zo kan met behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden verleend. Voor specif eke doelgroepen, zoals ernstig gehandicapten, blij_ de aanspraak op AWBZ behouden. Bij de decentralisatie van zorgtaken naar het lokale niveau, krijgen gemeenten voldoende financiële en wettelijke ruimte, want complexe wetgeving en gebrek aan tijd om decentralisaties voor te bereiden zorgen voor een onnodige verhoging van de uitvoeringskosten voor gemeenten. grotendeels omgezet in schuldaflossing. Wel eigen bijdragen, geen stapeling. Voor verblijfskosten in een ziekenhuis wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit geldt ook voor een bezoek aan de eerste hulpafdeling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak. Hulpmiddelen, hulp en woningaanpassingen die horen bij het ouder worden komen vaker voor eigen rekening. De eigen bijdragen voor verpleging, verblijfskosten in het ziekenhuis, zorg, medicijnen, thuishulp en begeleiding mogen de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld niet overschrijden. Zo wordt een stapeling van eigen bijdragen voorkomen. Deze eigen bijdragen worden zoveel mogelijk geïnd door de zorgverzekeraar. Voorkom schulden. De ChristenUnie zet sterk in op preventie. Er komt een vroegsignaleringssysteem, zodat wordt voorkomen dat mensen te veel lenen. Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst, energiebedrijven, woningbouwverenigingen en DUO. Stabiele financiële situatie. Schuldhulpverlening 9

10 een stevige verankering in de WMO. Er is speciale aandacht voor het opsporen en begeleiden van kwetsbare jongeren vaak licht verstandelijk gehandicapt zodat zij niet gaan zwerven. Landelijke en laagdrempelige toegang tot crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld wordt gewaarborgd. Huisuitzettingen worden zo veel mogelijk voorkomen. Door integrale hulp wordt voorkomen dat gezinnen door schulden zozeer in de problemen geraken dat het tot huisuitzetting komt en ze op straat belanden. van mensenhandel en kinderporno en het handhaven bij (illegale) prostitutie, ook als het gaat om politiecapaciteit. Veilige Opvang voor slachtoffers van loverboys en pooiers. Zij hoeven niet te wachten op een indicatie of Opvang, maar worden zij direct in een veilige omgeving opgevangen. Uitstapprogramma s voor prostituees een structureel als onderdeel van het prostitutiebeleid, met landelijk geborgde dekking. Verhoging van het straf maximum voor prostitutiegerelateerde mensenhandel naar 12 jaar. Bij de bron aanpakken van mensenhandel. Er komt een effectief preventieprogramma ten aanzien van bronlanden, zoals Hongarije, Roemenië en Bulgarije, door in te zetten op het delen van expertise en op veilige begeleiding richting thuislanden. Naar Zweeds voorbeeld strafbaar stellen van de klanten. Wie gebruik maakt van de diensten van een prostituee weet dat de kans levensgroot is dat er sprake is van dwangarbeid. Niet de slachtoffers van mensenhandel, de prostituees, maar de klanten worden naar Zweeds voorbeeld strafbaar. jongeren naar zorg, hulpverlening en werk. Dan kunnen ook de financieringsstromen gebundeld worden. Centrum voor Jeugd en Gezin als front office in de Jeugdhulpverlenin g. Het Centrum voor Jeugd en Gezin signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, Geeft ondersteuning, voorlichting en advies, coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg, politie, justitie en het onderwijs. moet zich richten op het bereiken van een duurzaam stabiele financiële situatie voor hulpvragers. De intake en screening van nieuwe hulpvragers kan een goed beeld geven van de reële mogelijkheden. Als aflossing van de gehele schuld niet mogelijk is en een schuldsaneringstraject van drie jaar te zwaar is, kan stabilisatie plaatsvinden door mensen te leren om te leven met schulden, totdat bijvoorbeeld een verslaving of depressie onder controle is. Omdat elke situatie uniek is, is de hulpverlening effectiever als de hulp op maat wordt aangeboden. Ruimte voor schuldbemiddeling. Het verbod op particuliere schuldbemiddeling wordt opgeheven. Er wordt wel werk gemaakt van het invoeren van strengere kwaliteitsnormen, toezicht en certificatie van bewindvoerders en schuldhulpverleners. Omzetten bestuurlijke boete in schuldaflossing. De bestuurlijke boete van 30 procent van de basisverzekering, die door zorgverzekeraars maandelijks wordt ingehouden op het inkomen als de premie minstens zes maanden 10

11 D66 Overlast verslaafden voorkomen Overlast moet bij de kern worden aangepakt. D66 is voorstander van het creëren van gebruikersruimten en het medisch verstrekken van harddrugs binnen een afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs voorkomt ook veel criminaliteit. Door goede afstemming met omwonenden over de locatie kan overlast effectief worden vermeden, zo blijkt uit ervaring. Door goede opvang te bieden in combinatie met medische en psychologische zorg en het Stevig tegen geweld Bestrijding en bestraffing van geweld heeft onze prioriteit. Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken wil D66 huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen vroeg signaleren. Het meeste geweld tegen vrouwen vindt plaats binnen de eigen familie. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen homo s, lesbiennes of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. Homofoob en racistisch geweld moet apart worden geregistreerd om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast wil D66 voorlichting rond (seksuele)diversiteit op scholen, om zulke vormen van geweld te voorkomen. Bestrijden gedwongen prostitutie D66 bepleit meer opsporingscapaciteit voor Jeugdzorg D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet wel professionele hulp voorhanden zijn, beginnend bij een schoolarts. Als het noodzakelijk is voor het kind, kan deze hulp verplicht worden opgelegd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt deze transitie, omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moet zijn. Wij dringen aan op kwaliteit en Persoonsgebonden budget D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. De daarvoor benodigde indicatiestelling moet plaatsvinden op functionele basis. Fraude wordt krachtig bestraft. Zo versterkt D66 de positie van de patiënt en stimuleert innovatieve en goedkopere oplossingen binnen de AWBZ. In het Begrotingsakkoord zijn daartoe stappen gezet. D66 vindt dat het persoonsgebonden budget ook beschikbaar moet zijn voor mensen met alleen begeleiding. Nieuw perspectief op ouderenzorg, thuiszorg en AWBZ D66 wil zo een verschuiving plaats laten vinden van individuele voorzieningen richting eigen niet is betaald, moet grotendeels worden omgezet in schuldaf ossing. Het aantal organisaties waarmee een wanbetaler te maken krijgt (zorgverzekeraar, CVZ, CJIB, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders) moet verminderen om een stapeling van incassokosten en miscommunicatie te vermijden. Ruim baan voor social enterprises Meer en meer ondernemingen worden gestart met een maatschappelijk doel als kernambitie. In landen als het VK, België en de VS worden dergelijke initiatieven door de overheid omarmd. Ook in Nederland organiseren mensen zich op deze manier, maar de overheid blijft hierbij achter. D66 wil een passende rechtsvorm ( maatschappelijke BV ), mogelijkheden voor innovatieve financieringsvormen en bijbehorende governanceen publicatieverplichtingen die sociaal ondernemerschap stimuleren. Richtingwijzers D66. Vertrouw p de eigen kracht van mensen. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen Verwelkomen initiatief maatschappelijk middenveld D66 juicht de samenwerking van de Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en enkele makelaarsorganisaties om te komen tot een integraal woonplan toe. Alle spelers erkennen nu dat het nodig is de woningmarkt te hervormen. Huurwoningen D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Om dat te realiseren willen wij sociale huurwoningen zo waarderen dat woongenot en omgeving meer uitgedrukt worden in de prijs. Scheefwonen moet worden tegengaan door mensen met een hoog inkomen ten opzichte van de sociale huurtarieven de keus te laten om een meer marktconforme huur te betalen of te verhuizen. D66 wil dat de huurtoeslag blijft voor Simpelere AWBZ indicaties D66 vindt de indicatiestelling in de AWBZ te bureaucratisch. Net zoals het geval is in de Zorgverzekeringswet pleit D66 er daarom voor de aanspraken in de AWBZ en een AWBZ-polis zodanig specifiek te maken dat het Centrum Indicatiestelling Zorg overbodig wordt. 11

12 aanpakken van de achterliggende meervoudige zorgvragen, wordt de omgeving veiliger, verbetert het perspectief voorverslaafden en worden afgeleide gezondheidsproblem en voorkomen. de bestrijding van mensenhandel en wil het gedwongen prostituees makkelijker maken uit hun beroep te stappen, met gespecialiseerde opvang voor deze slachtoffers van mensenhandel. D66 wil daarom de Wet Regulering Prostitutie niet invoeren. duidelijkheid. Het moet glashelder zijn welke papieren een jeugdzorgmedewerk er moet hebben en aan welke kwaliteitseisen de hulp moet voldoen. Zo weten cliënten en gemeenten waar ze aan toe zijn. Armoedebestrijdin g door participatie Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Uiteraard moet er een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Tien procent van de kinderen jonger dan elf jaar groeit op in armoede. Zij hebben een twee keer zo grote kans om ook als volwassene te eindigen in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat zij volwaardig meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, kracht: vrijwilligers in combinatie met collectieve voorzieningen. Wanneer we dit combineren met betere afstemming tussen zorg, welzijn en vraag, krijgen we betere en beter betaalbare voorzieningen. AWBZ hervormen D66 wil de cruciale AWBZvoorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed. Wonen en service worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ-budget betaald, maar is net als in andere fases van het leven voor eigen rekening. Dit bevordert ook dat mensen langer thuis blijven wonen, wat bijdraagt aan hun geluk en gezondheid. In de uitvoering willen wij gemeenten verantwoordelijk maken voor begeleiding, verzorging en verpleging thuis. Voor verpleging en verzorging die niet meer thuis kan plaatsvinden, worden zorgverzekeraars verantwoordelijk. Sparen voor zorg Door deze aanpassingen in de AWBZ zullen ouderen voor zorgen service-uitgaven vaker hun opgebouwde vermogen aan moeten spreken. D66 ziet vermogen in dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. diegenen die het echt nodig hebben. We bouwen hiermee voort op het Begrotingsakkoord. Woningcorporaties Deze organisaties moeten terug naar hun kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen. D66 wil dat alle activiteiten daaraan gerelateerd zijn. Verder moet de kwaliteit van bestuur en toezicht omhoog zodat drama s zoals bij Vestia worden voorkomen. In onze plannen maken sociale huurwoningen een kleiner deel van het totaal aan huurwoningen uit. Een deel van de woningvoorraad wordt omgezet naar vrije sector woningen. 12

13 cultuur en onderwijs. Straffen. In geval van straf bij jeugdigen moet van D66 ook meteen gezinszorg worden opgestart. pensioen of woning en zorg meer en meer als communicerende vaten. Gezorgd moet worden dat financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar zijn. Wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is. Kwaliteitscriteria Gemeenten moeten zorgaanbieders selecteren op zowel prijs als kwaliteit. D66 wil dat iedere gemeente expliciete kwaliteitscriteria opstelt bij het aanbesteden van zorgcontracten. Effectieve GGZ begint met gezondheid Beperking van de vraag begint met geestelijke gezondheid, waarvoor de basis buiten de gezondheidszorg ligt: onderwijs, participatie, lichaamsbeweging en voorlichting en preventie. Wanneer mensen wel in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen wil D66 dat wordt gestuurd naar kortere opnames, snellere toeleiding en effectieve zorg. Bij voorkeur ambulant. Deskundige huisartsen spelen ook hier een poortwachtersrol. Dwangopname geldt voor D66 als laatste optie. De trend van extramurale behandeling kan gepaard gaan met het geleidelijk 13

14 afbouwen van het aanbod van het aantal bedden. Gezonde prikkels Financiering van het GGZstelsel dient in lijn te worden gebracht met deze aanpak. D66 vindt het noodzakelijk dat perverse prikkels rond betaling voor intramurale zorg en investeringen in e-health worden weggenomen. In samenloop met de introductie van de eigen bijdrage in de overige zorg, zal ook in de GGZ een eigen bijdrage bij lichte aandoeningen resulteren in vraagbeheersing. Kostenbewustzijn Met eigen bijdragen worden mensen zich beter bewust van de kosten van zorg. Dat leidt bij patiënten tot een grotere eigen verantwoordelijkheid en ook tot meer inzicht in keuzemogelijkheden. D66 kiest daarom voor het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens. Oneigenlijk gebruik van de Spoed Eisende Hulp en Huisartsenpost worden in rekening gebracht bij de patiënt. D66 wil ook dat ziekenhuizen en huisartsen een wegblijftarief hanteren, wanneer patiënten niet naar hun afspraak komen. Het is 14

15 noodzakelijk dat patiënten de rekeningen van hun zorggebruik zien (en controleren). Waar mogelijk, worden kosten van behandeling voor patiënten inzichtelijk gemaakt voorafgaand aan behandeling. PVV Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht Rechters moeten echt gaan begrijpen dat Nederland zwaardere straffen wil. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid minimumstraffen. Dat bijvoorbeeld een verkrachter minstens tien jaar achter de tralies gaat is toch wel het minste dat we kunnen verwachten. Zware mishandeling: 20 jaar. Na drie zware geweldsmisdrijven levenslang: three strikes you re out. Hardere regels: Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar Bezuinigen op reclassering Jeugdzorg: Meldplicht kindermishandeling Demedicali-seer kinderen Geen Centra voor Jeugd en Gezin Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie Agema-gelden houden ( extra zorgmedewerkers) Meer bevoegdheden en gezag Inspectie Geen verhoging eigen risico Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp De zorg is van ons allemaal. We vertrouwen onszelf en onze dierbaren toe aan de bijna anderhalf miljoen zorgprofessionals die met hart en ziel hun vak uitoefenen. Er wordt veel van hen verlangd. Meer collega s met betere kwalificaties zijn meer dan welkom. We laten de Agema-gelden ( extra handen aan het bed) hoe dan ook intact. De Kunduz-coalitie is volledig op de verkeerde weg met de bizarre verhoging van het eigen risico, het introduceren van liggeld in het ziekenhuis en het plan de rollator zelf te laten betalen. We snappen natuurlijk ook wel dat de zorgkosten stijgen. Er is echter nog veel geld te besparen zonder dat iemand zorg kwijt raakt of meer moet betalen. Sterker nog, vaak De WW blijft ongewijzigd. Wie zijn baan verliest heeft recht op een uitkering. De Partij voor de Vrijheid laat de WW dan ook even lang en even hoog als nu, net als de ontslagvergoeding. Werknemers zijn geen wegwerp-servetjes. Dus vecht de Partij voor de Vrijheid sinds jaar en dag voor ontslagbescherming. Kwestie van beschaving. We komen op voor de sociale werkplaatsen en draaien alle bezuinigingen hierop terug. Hier werken de allerzwaksten die in het reguliere bedrijfsleven geen schijn van kans hebben. Zij verdienen onze steun. De Wet Werken naar Vermogen wordt niet ingevoerd. Sociale voorzieningen: Hoogte en duur WW ongewijzigd Niet tornen aan ontslagbescherming Ontslagvergoeding ongewijzigd Werkplicht voor bijstandsjongeren Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum Afschaffen UWV, Ook accepteren wij geen extra huurverhogingen bovenop de inflatie. Dus geen 5 procent extra huurverhoging voor gezinnen met een inkomen boven de euro en geen 1 procent huurverhoging voor gezinnen die meer dan verdienen. Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij Overhead aan banden: minder managers, minder papier 15

16 krijgen we er kwalitatief betere zorg voor terug. Begin 2012 is er gestart met het proefproject regelarme zorginstellingen, ook een initiatief van de Partij voor de Vrijheid. Nu doen er al dertig zorginstellingen mee, maar het moet eigenlijk voor iedereen gaan gelden. Weg met de verstikkende regels. Dan zijn er nog de managementlagen: overhead. De Partij voor de Vrijheid wil meer handen aan het bed, niet achter het bureau. Voer daarom een norm in. Het aantal managers met een derde terugdringen kan prima. Het uitgespaarde geld kan terug naar waar het nodig is: de werkvloer. arbeidsmarkttaken naar de gemeente Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW) De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten Strakker toezicht op de woningcorporaties De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven Geen extra huurverhogingen! Een van de Kunduz-plannen luidt: het extramuraliseren zzp 1-3 voor nieuwe gevallen per 1 januari Niemand die daar iets van snapt. Maar het betekent het afschaffen van de verzorgingshuizen. Vanaf 2013 komen hoogbejaarden die slecht ter been zijn, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ook niemand meer hebben om voor hen te zorgen, er niet meer in. Zij zouden thuis de zorg moeten krijgen die zij ook in het verzorgingshuis hebben. Maar de realiteit is dat deze mensen vaak niet meer thuis kunnen wonen. Sommigen hebben zelfs dag en nacht zorg nodig. Het gaat hier tenslotte vaak 16

17 om mensen van tachtig jaar en ouder die zichzelf veelal niet meer kunnen verzorgen. Om te voorkomen dat zij verkommeren, vereenzamen en vervuilen bestaan er verzorgingshuizen. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid ze behouden. 17

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 10juli 2012

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 10juli 2012 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 10juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel/ decentralisaties

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 GroenLinks 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Uit: Hoofdstuk 2 Kansen eerlijk delen Ook de gezondheidszorg

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

VERKIEZINGSSPECIAL 2012

VERKIEZINGSSPECIAL 2012 VERKIEZINGSSPECIAL 2012 Wat gaat u doen om dakloosheid aan te pakken als u in de nieuwe regering komt? Waar liggen voor uw partij de prioriteiten bij de aanpak van huiselijk geweld? Wat moet er gebeuren

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder Veranderende zorg Samen leven, samen doen Participeren op z n Urkers samen de schouders eronder 1 0464_Caritas_GemeenteUrk_VeranderendeZorg_Symposium_148x210mm_MaS_v6.indd 1 05/06/2014 17:30 Veranderende

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Zorgprogramma GroenLinks. VVDzorgprogramma. Meer mogelijkheden om werkdruk van mantelzorgers te verlichten.

Zorgprogramma GroenLinks. VVDzorgprogramma. Meer mogelijkheden om werkdruk van mantelzorgers te verlichten. Algemeen Nog geen programma aanwezig Mantelzorg Actievere steun van lokale overheid voor mantelzorg. VN-verdrag Uiterlijk in 2011 Zo spoedig mogelijke ratificatie van het VN ratificatie van het VNgedrag

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8623 betreft kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen. Augustus 2012

Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen. Augustus 2012 Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen Augustus 2012 Aanleiding Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Participatiesamenleving WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Inhoud 1) Wat is recht? 2) Mensenrechten 3) Verschuivende beroepsbeelden 4) Veranderingen per 2015 op een rij 5) Enkele

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte Platform VG Rijnmond www.platformvgrijnmond.nl @platformvgrijnmond keesmarges@gmail.com 06 22104065 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Standpunten politieke partijen zoals opgenomen in hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ieder(in) Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam

Nadere informatie

Christen Democratisch Appel (CDA)

Christen Democratisch Appel (CDA) Christen Democratisch Appel (CDA) 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg WAARDEVOLLE GEZONDHEID De

Nadere informatie