Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012"

Transcriptie

1 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel Decentralisaties/ Sociale zekerheid Wonen Scheiden wonen-zorg Administratieve lasten CDA Aandacht voor huiselijk geweld is nog altijd noodzakelijk. Het landelijk programma voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt doorgezet. Kindermishandeling en kindermisbruik, een groot kwaad, komt hoog op de politieke agenda. Mensenhandel krijgt de allerhoogste prioriteit van politie en justitie. Dit gaat samen met een adequate Opvang van slachtoffers (o.a. prostituees, buitenlandse arbeidskrachten). De positie van slachtoffers verdient verdere verbetering. Een nationale politie moet er komen. De AWBZ verzekert langdurige verzorging en verpleging op medische indicatie. Alle niet zorgelementen (zoals wonen en verblijf en (maatschappelijke) begeleiding) verdwijnen uit de AWBZ. Een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding die onlosmakelijk verbonden is met de 24-uurs zorg. De AWBZ wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Het PGB blijft op die manier bestaan als een trekkingsrecht in de AWBZ. Om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden, doen we een groot beroep op solidariteit. Mensen en zorgverleners moeten zich daar bewust van zijn en er gepast gebruik van maken. Daarom willen wij mensen inzicht geven in de kosten van de zorg die zij nodig hebben. Waar eigen bijdragen wordt gevraagd, wordt huisartsbezoek uitgezonderd. De draagkracht wordt in het oog gehouden. De zorgtoeslag zorgt ervoor dat De positie van gemeenten, de eerste overheid, wordt versterkt, met name in het sociale domein (decentralisatie op gebieden op het gebied van werk en sociale zekerheid, de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg). Wij willen voortbouwen op de gedachte achter de Wet werken naar vermogen: wie niet het minimumloon kan verdienen hoort niet om die reden aan de kant te staan Gemeenten krijgen de vrijheid om regelingen op het terrein van werk, ondersteuning, vervoer e.d. op samenhangende wijze in te zetten om participatie te bevorderen Daarom wordt in zulke gevallen loondispensatie toegestaan. De gemeente geeft een aanvullende uitkering die kan oplopen tot het minimumloon De Wsw, de Wajong, de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren worden opgenomen in de nieuwe regeling. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. Wonen en verblijf betalen mensen zelf, ook als ze zorg nodig hebben. Dat maakt ook nieuwe combinaties van wonen en zorg op maat mogelijk. Begeleiding, welzijnswerk en participatie kunnen gemeenten goed organiseren. Zij leveren maatwerk aan mensen die ondersteuning nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Woningcorporaties krijgen meer armslag om te investeren in huurwoningen. Daadwerkelijke afschaffing van regels en andere administratieve lasten. 1

2 mensen de premie voor het basispakket daadwerkelijk kunnen blijven betalen als zij een laag of middeninkomen hebben. Het CDA wil actief op zoek naar nieuwe vormen van financiering voor sociale projecten. Social enterprises. Experimenten, waarbij burgers en bedrijven - naar Brits voorbeeld - als aandeelhouder in maatschappelijke vraagstukken met ideeën en geld kunnen investeren in de samenleving. Wij willen ook mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben stimuleren dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. De gemeente ondersteunt vanuit de Wmo daar waar patiënten te kort komen om zelfstandig te participeren Wie nu werkt in de Sociale Werkvoorziening (SW) of een Wajong-uitkering heeft, gaat ook werken onder de nieuwe regeling, maar wij respecteren de bestaande rechten. Maatschappelijke organisaties in zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en wonen zullen goed geworteld moeten zijn in de samenleving. Er is meer samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en jeugdzorg nodig voor zowel de leefbaarheid van de stad als de ontwikkeling van het platteland. Groen Links Goede geestelijke gezondheidszorg is belangrijk. Daarom mag de toegang tot geestelijke zorg of maatschappelijke Opvang niet worden belemmerd door bijvoorbeeld eigen bijdragen of een eis tot regiobinding. De preventie en bestrijding van huiselijk, seksueel en eergerelateerd geweld wordt geïntensiveerd. Bij uithuisplaatsing krijgt niet alleen de pleger, maar ook het slachtoffer rechtsbijstand. Er komt meer capaciteit en deskundigheid bij de politie. Daders krijgen, naast eventuele straf, vaker therapie opgelegd. Meer hulpverleners en professionals worden getraind om signalen van mishandeling te herkennen en te melden. Wanneer er sprake is van fysiek of psychisch geweld Er komt binnen de hulpverlening meer aandacht voor mensen die kampen met een opeenstapeling van problemen. De wijzigingen in het stelsel van de jeugdzorg worden met urgentie in gang gezet. De gemeenten krijgen de regie over de jeugdzorg, zoals Langdurige zorg (AWBZ) wordt zoveel mogelijk overgeheveld naar de publieke basisverzekering of naar gemeenten. Zorgverzekeraars worden verplicht samen te werken met gemeenten om zorgvoorzieningen te realiseren die het mogelijk maken om langer thuis te wonen. In de wet wordt vastgelegd dat instellingen die werken met publieke (zorg)gelden altijd een vergunning hebben en geen winstoogmerk. Dat geldt voor zorgverzekeraars en Het aantal mensen met problematische schulden wordt fors teruggedrongen door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie. Er komt een Wet werk en zekerheid (WWZ) die de Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren jongeren (WIJ), Wajong en delen van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) bundelt tot een nieuwe regeling waarin participatie centraal staat. Kern Wonen en zorg worden gescheiden. De wooncomponent wordt uit de AWBZ gehaald. Mensen die in een instelling wonen krijgen zo meer regie over hun woonlasten en de manier waarop ze wonen. Mensen met een lager inkomen worden hiervoor gecompenseerd via de huurtoeslag en gaan er niet in inkomen op achteruit. Activiteiten van Het systeem voor declaraties in de zorg, de diagnosebehandelingcombinatie (DBC), wordt drastisch vereenvoudigd. Er komt één onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. 2

3 kunnen partners met een afhankelijke verblijfsvergunning direct een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen, zodat ze sneller uit de gewelddadige relatie kunnen ontsnappen. De Opvangcapaciteit wordt uitgebreid. Gemeenten zorgen voor voldoende Opvanghuizen en doorstroomwoningen voor vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Er komt extra aandacht voor homoseksuelen en transgenders uit traditionele gemeenschappen, voor wie nu een groot gebrek aan Opvang is. Toegelaten partners kunnen na een jaar een onafhankelijk verblijfsrecht krijgen, dat na twee jaar permanent wordt, of eerder als er sprake is van fysiek of psychisch geweld, seksueel misbruik of overlijden van de partner. De rechtspositie van slachtoffers wordt verder versterkt. De overheid probeert in elke strafzaak de bij slachtoffers veroorzaakte materiële en immateriële schade te herstellen en te verhalen op de daders. Slachtoffers die worden gehoord door de rechtercommissaris kunnen zich daarbij door een advocaat laten bijstaan. 8. Politie en Openbaar Ministerie opvoedingsonderste uning aan huis. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend aanbod van gespecialiseerde jeugdkrachten die directe ondersteuning bieden, in samenwerking met de eigen omgeving. Jeugdkrachten worden verantwoordelijk voor de doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg en de financieringsstrom en voor de jeugdzorg worden gebundeld. De inhoudelijke deskundigheid van de professionals in de zorg voor jeugd wordt verbeterd, onder andere ten aanzien van huiselijk, seksueel, eergerelateerd en anti-homogeweld. zorgverleners, zoals thuiszorgbureaus. In de vergunning worden onder andere eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg, de inspraak van de patiënt, de scholing van het personeel en de salariëring. De ziektekosten worden solidair opgebracht. Dat betekent dat: a) de nominale premie wordt verlaagd en de financiering van de zorg meer inkomensafhankelijk wordt; b) de zorgtoeslag overbodig wordt; c) het eigen risico inkomensafhankelijk wordt. Eigen regie wordt gestimuleerd door de inzet van Persoonsgebonden budgetten voor de mensen die dat willen. b) Er komt één onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. c) Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk thuis. woningcorporaties moeten in eerste instantie gerelateerd zijn aan hun sociale doelstelling: het in stand houden van een voorraad betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten 3

4 zijn verplicht slachtoffers die dat op prijs stellen op de hoogte te houden van het verloop van hun strafzaak. PvdA Dak- en thuislozen krijgen nu de hulp die ze nodig hebben en een dak boven hun hoofd. Het aanpakken van die problemen helpt niet alleen hen, het maakt de hele samenleving beter. Met hun kracht en onze hulp helpen we ze er weer bovenop. Dit gaan we doen: De succesvolle aanpak van dak- en thuislozen van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Opvang moet meer van grootschalige Opvang naar kleinschalig begeleid wonen. Betaalbare De opsporing en vervolging van mensenhandel wordt geïntensiveerd, zowel in de seksindustrie als in andere economische sectoren. 14. Slachtoffers van mensenhandel krijgen een verblijfsvergunning als terugkeer naar het land van herkomst gevaarlijk voor hen is, ook wanneer zij niet getuigen in het strafproces. 6. Aandacht voor afhankelijkheidsrelaties en eerwraak Strijd voor emancipatie betekent strijd tegen alle vormen van onderdrukking. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onaanvaardbaar. Dat geldt voor huiselijk geweld, maar evengoed voor eerwaak, huwelijksdwang, gedwongen prostitutie, genitale verminking, loverboys en mensenhandel. Het komt helaas veel vaker voor dan we denken. Preventie, signalering en Opvang gaan hand in hand om deze praktijken tegen te gaan. De focus gaat daarom naar het beschermen van het slachtoffer en het aanpakken van de daders. Dit gaan we doen: Mishandelde, misbruikte en Multiprobleem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen hulp bij zorg, schulden opvoeding. Zwerfjongeren moeten een huis, een opleiding en een baan. Wij zetten onverminderd in op het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters. Jongeren die werkloos thuis komen te zitten moeten worden gestimuleerd door te leren. De komende jaren is het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland een prioriteit. Wij vinden het onacceptabel dat er op dit moment grote verschillen bestaan in de gezondheid van mensen met verschillende sociaaleconomische posities. Effectieve preventiemaatregelen horen thuis in het basispakket. We investeren in een systeem van selectieve preventie: bevolkingsgroepen met een hoog risico op bepaalde aandoeningen worden gericht benaderd. De eigen bijdrage voor de GGZ voor mensen die de zorg toch al willen mijden draaien we terug. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de Schuldproblemen moeten eerder aan het licht komen, dat voorkomt grotere problemen later. Voorlichting en schuldhulpverlening aan jongeren kan door instellingen als het Nibud op scholen worden verzorgd. Jongeren moeten veel bewuster worden van de impact van een schuld. Branches die actief op jongeren adverteren moeten meewerken om schulden te voorkomen. Er komen convenanten met deurwaarders. Mensen in schulden moeten niet extra in de schulden worden gejaagd door exorbitante incassokosten. De ex-gedetineerde krijgt kans om een nieuw leven op te bouwen. Te vaak komt iemand uit de bak in een uitkeringssituatie terecht. Wat ons betreft geldt: uit de bak, aan de bak. Justitie en gemeenten werken samen om in de laatste De groeiende behoefte aan betaalbare huurwoningen is dus een grote maatschappelijke uitdaging waar nog veel te weinig aandacht voor bestaat. Het voornemen van het Kabinet om woningbouwcorporaties tot 75% van hun sociale woningbezit te laten verkopen, moet van tafel. Deze plannen hebben slechts ten doel de sociale woningsector uit te kleden en ook hier marktwerking het over te laten nemen. Het tekort aan goede kamers voor werkende jongeren en studenten wordt aangepakt door slim gebruik te maken van de grote leegstand van kantoren. 4

5 huisvesting, goede begeleiding en toegang tot ambulante langdurige zorg zijn cruciaal. Multiprobleem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen hulp bij zorg, schulden opvoeding. Zwerfjongeren moeten een huis, een opleiding en een baan. De ex-gedetineerde krijgt kans om een nieuw leven op te bouwen. Te vaak komt iemand uit de bak in een uitkeringssituatie terecht. Wat ons betreft geldt: uit de bak, aan de bak. Justitie en gemeenten werken samen om in de laatste fase van detentie iemand richting stage of werk te krijgen. De opgelegde straf moet door dader en slachtoffer als echte straf worden ervaren. In zedenzaken verwaarloosde kinderen en hun ouders hebben gespecialiseerde zorg nodig. Daarom is het belangrijk te investeren in goede opleidingen voor professionals en een goed systeem voor hulp aan gesignaleerde/gemelde kinderen en hun ouders. Er komt een verplichte meldcode voor professionals evenals een medisch certificaat om meisjes tegen genitale verminking te beschermen. Wetten en regeltjes moeten niet in de weg staan van een snelle en adequate aanpak van kindermishandeling. Ook hier ligt de focus op bescherming van het slachtoffer en het aanpakken van de daders. Er komen voldoende gespecialiseerde Opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Er zijn in diverse Nederlandse politieregio's goed werkende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, politie, zorg en Opvang om mensenhandel aan te pakken. In een aantal gaat dat nog niet goed. Wij willen dat alle politieregio's mensenhandel aanpakken, zodat in Nederland niemand weg komt met deze ongure praktijken en slachtoffers goede Voor werkloze jongeren geldt: terug naar school of aan het werk. De gemeenten zien daar op toe en bieden ondersteuning. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken maken we gebruik van Europese Structuurfondsen. langdurige zorg en ondersteuning. Het aantal wijkverpleegkundigen, een PvdAinitiatief, wordt verder uitgebreid. Ook zetten we door met het scheiden van wonen en zorg. Gemeenten zorgen dat eenieder de langdurige zorg krijgt die nodig is. Met zorg, ondersteuning en behandeling wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk mensen zo volledig mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In landelijke wetgeving worden de rechten van cliënten en patiënten duidelijk geregeld en wordt vastgelegd om welke zorg het gaat. Gemeenten bepalen zelf hoe ze het vervolgens organiseren. Hierdoor kan zorg optimaal worden aangepast aan de lokale situatie en behoefte. De inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft behouden. Dit stelt mensen in staat om zelf, veelal in hun directe omgeving, de zorg te kiezen die zij willen. De verschillende budgetten voor maatschappelijke participatie, variërend van zorg tot arbeid, worden ontschot en overgedragen aan de gemeenten. De ex-gedetineerde krijgt kans om een nieuw leven op te bouwen. Te vaak komt iemand uit de bak in een uitkeringssituatie terecht. Wat ons betreft geldt: uit de bak, fase van detentie iemand richting stage of werk te krijgen. Lagere inkomens behouden natuurlijk hun huurtoeslag. 5

6 moet de strafmaat omhoog. Een slachtoffer verdient een volwaardige plaats bij de berechting van de dader. Wij zijn voorstander van het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaak. Slachtoffers worden ondersteund bij het innen van hun schadevergoeding. Gedurende detentie en daarna moet actief gewerkt aan het voorkomen van recidive Opvang krijgen. Speciale aandacht is nodig voor eerwraak. Samen met maatschappelijke organisaties, politie en hulpverlening helpen we slachtoffers van eergerelateerd geweld een zelfstandig bestaan op te bouwen en toekomstig geweld te voorkomen. Dader en Slachtoffer De opgelegde straf moet door dader en slachtoffer als echte straf worden ervaren. In zedenzaken moet de strafmaat omhoog. Een slachtoffer verdient een volwaardige plaats bij de berechting van de dader. Wij zijn voorstander van het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaak. Slachtoffers worden ondersteund bij het innen van hun schadevergoeding. Gedurende detentie en daarna moet actief gewerkt aan het voorkomen van recidive De enorme toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa vraagt onze bijzondere aandacht. We willen een speciale rapporteur op het ministerie die de extra ARBOinspecteurs aanstuurt en constant open lijnen heeft met de vakbeweging en wethouders van de zogenaamde Polengemeenten. Handhaving van arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk om uitbuiting, aan de bak. Justitie en gemeenten werken samen om in de laatste fase van detentie iemand richting stage of werk te krijgen. We willen een speciale rapporteur op het ministerie die de extra ARBO-inspecteurs aanstuurt en constant open lijnen heeft met de vakbeweging en wethouders van de zogenaamde Polengemeenten 6

7 concurrentievervalsing en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. SP Meer en blijvende aandacht is nodig voor het voorkomen van huiselijk geweld en eerwraak. Politie en Openbaar Ministerie moeten slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt. Slachtoffers krijgen hulp bij het verhalen van hun schade op de dader. Slachtoffers van mensenhandel krijgen het recht op een permanente verblijfsvergunning en krijgen maximale bescherming, als zij bereid zijn te getuigen tegen degenen die hen hebben verhandeld. Mensenhandel wordt hard bestreden. Politie en Openbaar Ministerie moeten slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt. Slachtoffers krijgen hulp bij het verhalen van hun schade op de dader. Politie en Openbaar Ministerie moeten slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt. Slachtoffers krijgen hulp bij het verhalen van hun schade op de dader. Gebiedsverboden kunnen helpen overlastgevers tijdelijk te weren en mensen weg te houden uit de omgeving We nemen maatregelen om kindermishandeling te voorkomen en de jeugdzorg op orde te brengen. Jeugdwerkloosheid gaan we aanpakken, met bindende afspraken tussen overheid, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen, over opleidingen, banen, stages en leerwerkplaatsen. Voor jongeren zonder startkwalificatie komen volop mogelijkheden om een opleiding te volgen. Iedereen onder de 23 jaar leert of werkt. Zonder startkwalificatie hoort niemand het onderwijs te verlaten. Uitval in het voortgezet en het beroepsonderwijs pakken we aan door intensievere begeleiding. Jongeren onder de We investeren extra in de zorg en de marktwerking in de zorg wordt gestopt en op termijn teruggedraaid. Van schaalvergroting gaan we naar schaalverkleining in de zorg. Gemeenten moeten daadwerkelijk voldoende financiële ruimte hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. Dit geld moet ook worden besteed aan waar het voor is bedoeld. We verbeteren de AWBZ in plaats van hem uit te kleden. We gaan de zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Sociale werkplaatsen blijven als voorziening behouden voor de doelgroep. De nominale premie voor de zorgverzekering wordt fors verlaagd. We voeren een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie in. Inkomens tot omstreeks het sociale minimum worden hierbij vrijgesteld. De zorgtoeslag wordt dan overbodig. Het eigen risico wordt afgeschaft. Woningcorporaties moeten terughoudend zijn bij de verkoop van woningen. De betaalbaarheid van woningen voor starters vergroten we door bij verkoop van corporatiewoningen een korting te geven, in combinatie met een terugkoopregeling bij doorverkoop ( maatschappelijk gebonden eigendom ). Sociale huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt. We spreken woningcorporaties aan op hun publieke verantwoordelijkheid. Gemeenten We pakken de bureaucratie in de zorg aan. In de geestelijke gezondheidszorg wordt de marktwerking teruggedraaid en de bureaucratische DBC financiering afgeschaft. 7

8 van hun slachtoffers. Er komt een permanente campagne tegen kindermishandeling. Er komen meer behandelplaatsen voor kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Voor ingewikkelde zaken zoals kinderporno, cybercrime, milieudelicten, mensenhandel en zedendelicten moet bij politie, Openbaar Ministerie en rechters meer kennis en expertise komen. Pooierboys worden hard aangepakt, ook als geen aangifte van strafbare feiten is gedaan bijvoorbeeld omdat het slachtoffer dit niet durft moeten daders worden opgespoord en vervolgd. 27 jaar krijgen weer recht op bijstand. Er komen meer plekken in de jeugdzorg, zodat jongeren niet meer hoeven te wachten op de noodzakelijke hulp. Het opsluiten van jongeren in de jeugdzorg gaan we voorkomen. We willen meer gezinshuizen en pleeggezinnen en meer plekken voor Opvang van zwerfjongeren. We investeren meer in preventie, zodat we problemen kunnen voorkomen. Jeugdzorg gaat waar mogelijk naar de gemeenten. Iedereen heeft recht op acute medische zorg. Uitgeprocedeerde asielzoekers en onverzekerde daklozen mogen niet worden uitgesloten van medische hulp, ook niet wanneer ze niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht. Ex-gedetineerden krijgen een betere begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. De geestelijke gezondheidszorg richt zich, behalve op genezing, vooral op preventie en sociaal herstel van mensen met psychische aandoeningen. Om te voorkomen dat mensen zonder zorg op straat verkommeren of een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, moet een tijdelijke gedwongen opname en behandeling mogelijk zijn. CU Maatschappelijke Opvang Nederland is een welvarend land. Maar er zijn veel mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven. Wij willen ook naast hen staan, contact leggen en hoop bieden. Ook zij zijn door God gemaakt. Hoewel steeds meer mensen die Zorg voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hiertoe wil de ChristenUnie een landelijk dekkend netwerk van Opvanghuizen oprichten. Prostitutie en kinderporno Prostitutie is mensonwaardig. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, sociale problemen en eenzaamheid zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn van de valse koopromantiek. De Ook in een volgend kabinet blijft een minister voor Jeugd en Gezin nodig, met een verbreding op terreinen die thans onder Onderwijs en Justitie vallen, en kinderopvang. De komende jaren worden taken op het gebied van jeugdhulpverlening verplaatst van de provincie naar de gemeente. Zo Een grotere rol voor gemeenten Van verzekering naar voorziening. Voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg blij_ de AWBZ bestaan. Het is echter veel doelmatig een fl ink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de eigen bijdrage De gemeenten zijn dan Verzekeringsschulden voorkomen. Om te voorkomen dat mensen lang onverzekerd rondlopen en schulden opbouwen, moet de zorgverzekeraar die verantwoordelijk is binnen vier maanden contact opnemen met mensen die hun verzekering niet betalen om de situatie persoonlijk door te spreken en oplossingen aan te dragen. En als mensen toch in het incassotraject van het CVZ terecht zijn gekomen, wordt de bestuurlijke boete Vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor burgers en maatschappelijke organisaties hee_ de structurele aandacht van de overheid. 8

9 onvrijwillig dakloos waren de weg naar Opvang hebben gevonden, vallen nog steeds veel mensen tussen de wal en het schip. De groep daklozen is zeer divers: drugsverslaafden, alcoholisten, psychiatrisch patiënten, asielzoekers zonder Opvang, illegalen en zwerfjongeren. De meesten hebben te maken met een combinatie van problemen. Het beleid voor dak- en thuislozen moet vooral gericht zijn op re-integratie, nazorg en preventie. Het Rijk en de gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor een landelijk sluitend netwerk van voorzieningen voor maatschappelijke Opvang. Kinderen in de Opvang verdienen speciale zorg. In de maatschappelijke Opvang is ruimte voor diversiteit op basis van identiteit. Re-integratie, nazorg en preventie krijgen prostituees zijn de echte slachtoffers, hun lichaam mag geen koopwaar zijn. Ook de bestrijding van kinderporno moet hoge prioriteit behouden bij de politie. Bezit en bekijken van kinderporno is strafbaar. Providers worden aansprakelijk gesteld voor de inhoud van de sites die zij beheren. Maar hiermee zijn we er niet, en daarom kiest de ChristenUnie voor: Effectief voorlichtingsmateriaal voor scholen over loverboys. Eén duidelijk meldpunt mensenhandel voor meldingen van misstanden in de prostitutie, signalen van mensenhandel en kinderporno. Een meldplicht en inschrijvingsstop voor Kamers van Koophandel, indien zij dwang en mensenhandel vermoeden bij inschrijving van prostituees. Voorlichting door de GGD, om prostituees bewust te maken van het bestaan van misstanden, de risico s van uitbuiting, de psychische gevolgen van dit werk en de bescherming en Opvang die geboden kan worden bij het aangifte doen. Zij maken hierbij gebruik van ervaringen en succesverhalen van (ex)- prostituees. Prioriteit voor de bestrijding kan hulp beter onderling worden afgestemd en kan zorg worden afgestemd op de specifieke situatie van de jongere. Gemeenten krijgen vrijheid om een nieuw stelsel vorm te geven, waarin meer ruimte komt voor een professionele inschatting van de situatie en voor oplossingen die protocollen en kaders te buiten kunnen gaan. We streven ernaar deze taakoverheveling te koppelen aan de andere geplande taakoverhevelingen vanuit het rijk naar de gemeente: de decentralisatie van de AWBZ en de sociale werkvoorziening (WWnV). Want dan kan er binnen de gemeente gewerkt worden aan een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het begeleiden van kinderen en verantwoordelijk voor het leveren van deze zorg. Zij kunnen die zorgvraag samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg of vervoer. Zo kan met behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden verleend. Voor specif eke doelgroepen, zoals ernstig gehandicapten, blij_ de aanspraak op AWBZ behouden. Bij de decentralisatie van zorgtaken naar het lokale niveau, krijgen gemeenten voldoende financiële en wettelijke ruimte, want complexe wetgeving en gebrek aan tijd om decentralisaties voor te bereiden zorgen voor een onnodige verhoging van de uitvoeringskosten voor gemeenten. grotendeels omgezet in schuldaflossing. Wel eigen bijdragen, geen stapeling. Voor verblijfskosten in een ziekenhuis wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit geldt ook voor een bezoek aan de eerste hulpafdeling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak. Hulpmiddelen, hulp en woningaanpassingen die horen bij het ouder worden komen vaker voor eigen rekening. De eigen bijdragen voor verpleging, verblijfskosten in het ziekenhuis, zorg, medicijnen, thuishulp en begeleiding mogen de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld niet overschrijden. Zo wordt een stapeling van eigen bijdragen voorkomen. Deze eigen bijdragen worden zoveel mogelijk geïnd door de zorgverzekeraar. Voorkom schulden. De ChristenUnie zet sterk in op preventie. Er komt een vroegsignaleringssysteem, zodat wordt voorkomen dat mensen te veel lenen. Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst, energiebedrijven, woningbouwverenigingen en DUO. Stabiele financiële situatie. Schuldhulpverlening 9

10 een stevige verankering in de WMO. Er is speciale aandacht voor het opsporen en begeleiden van kwetsbare jongeren vaak licht verstandelijk gehandicapt zodat zij niet gaan zwerven. Landelijke en laagdrempelige toegang tot crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld wordt gewaarborgd. Huisuitzettingen worden zo veel mogelijk voorkomen. Door integrale hulp wordt voorkomen dat gezinnen door schulden zozeer in de problemen geraken dat het tot huisuitzetting komt en ze op straat belanden. van mensenhandel en kinderporno en het handhaven bij (illegale) prostitutie, ook als het gaat om politiecapaciteit. Veilige Opvang voor slachtoffers van loverboys en pooiers. Zij hoeven niet te wachten op een indicatie of Opvang, maar worden zij direct in een veilige omgeving opgevangen. Uitstapprogramma s voor prostituees een structureel als onderdeel van het prostitutiebeleid, met landelijk geborgde dekking. Verhoging van het straf maximum voor prostitutiegerelateerde mensenhandel naar 12 jaar. Bij de bron aanpakken van mensenhandel. Er komt een effectief preventieprogramma ten aanzien van bronlanden, zoals Hongarije, Roemenië en Bulgarije, door in te zetten op het delen van expertise en op veilige begeleiding richting thuislanden. Naar Zweeds voorbeeld strafbaar stellen van de klanten. Wie gebruik maakt van de diensten van een prostituee weet dat de kans levensgroot is dat er sprake is van dwangarbeid. Niet de slachtoffers van mensenhandel, de prostituees, maar de klanten worden naar Zweeds voorbeeld strafbaar. jongeren naar zorg, hulpverlening en werk. Dan kunnen ook de financieringsstromen gebundeld worden. Centrum voor Jeugd en Gezin als front office in de Jeugdhulpverlenin g. Het Centrum voor Jeugd en Gezin signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, Geeft ondersteuning, voorlichting en advies, coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg, politie, justitie en het onderwijs. moet zich richten op het bereiken van een duurzaam stabiele financiële situatie voor hulpvragers. De intake en screening van nieuwe hulpvragers kan een goed beeld geven van de reële mogelijkheden. Als aflossing van de gehele schuld niet mogelijk is en een schuldsaneringstraject van drie jaar te zwaar is, kan stabilisatie plaatsvinden door mensen te leren om te leven met schulden, totdat bijvoorbeeld een verslaving of depressie onder controle is. Omdat elke situatie uniek is, is de hulpverlening effectiever als de hulp op maat wordt aangeboden. Ruimte voor schuldbemiddeling. Het verbod op particuliere schuldbemiddeling wordt opgeheven. Er wordt wel werk gemaakt van het invoeren van strengere kwaliteitsnormen, toezicht en certificatie van bewindvoerders en schuldhulpverleners. Omzetten bestuurlijke boete in schuldaflossing. De bestuurlijke boete van 30 procent van de basisverzekering, die door zorgverzekeraars maandelijks wordt ingehouden op het inkomen als de premie minstens zes maanden 10

11 D66 Overlast verslaafden voorkomen Overlast moet bij de kern worden aangepakt. D66 is voorstander van het creëren van gebruikersruimten en het medisch verstrekken van harddrugs binnen een afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs voorkomt ook veel criminaliteit. Door goede afstemming met omwonenden over de locatie kan overlast effectief worden vermeden, zo blijkt uit ervaring. Door goede opvang te bieden in combinatie met medische en psychologische zorg en het Stevig tegen geweld Bestrijding en bestraffing van geweld heeft onze prioriteit. Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken wil D66 huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen vroeg signaleren. Het meeste geweld tegen vrouwen vindt plaats binnen de eigen familie. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen homo s, lesbiennes of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. Homofoob en racistisch geweld moet apart worden geregistreerd om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast wil D66 voorlichting rond (seksuele)diversiteit op scholen, om zulke vormen van geweld te voorkomen. Bestrijden gedwongen prostitutie D66 bepleit meer opsporingscapaciteit voor Jeugdzorg D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet wel professionele hulp voorhanden zijn, beginnend bij een schoolarts. Als het noodzakelijk is voor het kind, kan deze hulp verplicht worden opgelegd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt deze transitie, omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moet zijn. Wij dringen aan op kwaliteit en Persoonsgebonden budget D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. De daarvoor benodigde indicatiestelling moet plaatsvinden op functionele basis. Fraude wordt krachtig bestraft. Zo versterkt D66 de positie van de patiënt en stimuleert innovatieve en goedkopere oplossingen binnen de AWBZ. In het Begrotingsakkoord zijn daartoe stappen gezet. D66 vindt dat het persoonsgebonden budget ook beschikbaar moet zijn voor mensen met alleen begeleiding. Nieuw perspectief op ouderenzorg, thuiszorg en AWBZ D66 wil zo een verschuiving plaats laten vinden van individuele voorzieningen richting eigen niet is betaald, moet grotendeels worden omgezet in schuldaf ossing. Het aantal organisaties waarmee een wanbetaler te maken krijgt (zorgverzekeraar, CVZ, CJIB, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders) moet verminderen om een stapeling van incassokosten en miscommunicatie te vermijden. Ruim baan voor social enterprises Meer en meer ondernemingen worden gestart met een maatschappelijk doel als kernambitie. In landen als het VK, België en de VS worden dergelijke initiatieven door de overheid omarmd. Ook in Nederland organiseren mensen zich op deze manier, maar de overheid blijft hierbij achter. D66 wil een passende rechtsvorm ( maatschappelijke BV ), mogelijkheden voor innovatieve financieringsvormen en bijbehorende governanceen publicatieverplichtingen die sociaal ondernemerschap stimuleren. Richtingwijzers D66. Vertrouw p de eigen kracht van mensen. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen Verwelkomen initiatief maatschappelijk middenveld D66 juicht de samenwerking van de Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en enkele makelaarsorganisaties om te komen tot een integraal woonplan toe. Alle spelers erkennen nu dat het nodig is de woningmarkt te hervormen. Huurwoningen D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Om dat te realiseren willen wij sociale huurwoningen zo waarderen dat woongenot en omgeving meer uitgedrukt worden in de prijs. Scheefwonen moet worden tegengaan door mensen met een hoog inkomen ten opzichte van de sociale huurtarieven de keus te laten om een meer marktconforme huur te betalen of te verhuizen. D66 wil dat de huurtoeslag blijft voor Simpelere AWBZ indicaties D66 vindt de indicatiestelling in de AWBZ te bureaucratisch. Net zoals het geval is in de Zorgverzekeringswet pleit D66 er daarom voor de aanspraken in de AWBZ en een AWBZ-polis zodanig specifiek te maken dat het Centrum Indicatiestelling Zorg overbodig wordt. 11

12 aanpakken van de achterliggende meervoudige zorgvragen, wordt de omgeving veiliger, verbetert het perspectief voorverslaafden en worden afgeleide gezondheidsproblem en voorkomen. de bestrijding van mensenhandel en wil het gedwongen prostituees makkelijker maken uit hun beroep te stappen, met gespecialiseerde opvang voor deze slachtoffers van mensenhandel. D66 wil daarom de Wet Regulering Prostitutie niet invoeren. duidelijkheid. Het moet glashelder zijn welke papieren een jeugdzorgmedewerk er moet hebben en aan welke kwaliteitseisen de hulp moet voldoen. Zo weten cliënten en gemeenten waar ze aan toe zijn. Armoedebestrijdin g door participatie Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Uiteraard moet er een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Tien procent van de kinderen jonger dan elf jaar groeit op in armoede. Zij hebben een twee keer zo grote kans om ook als volwassene te eindigen in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat zij volwaardig meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, kracht: vrijwilligers in combinatie met collectieve voorzieningen. Wanneer we dit combineren met betere afstemming tussen zorg, welzijn en vraag, krijgen we betere en beter betaalbare voorzieningen. AWBZ hervormen D66 wil de cruciale AWBZvoorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed. Wonen en service worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ-budget betaald, maar is net als in andere fases van het leven voor eigen rekening. Dit bevordert ook dat mensen langer thuis blijven wonen, wat bijdraagt aan hun geluk en gezondheid. In de uitvoering willen wij gemeenten verantwoordelijk maken voor begeleiding, verzorging en verpleging thuis. Voor verpleging en verzorging die niet meer thuis kan plaatsvinden, worden zorgverzekeraars verantwoordelijk. Sparen voor zorg Door deze aanpassingen in de AWBZ zullen ouderen voor zorgen service-uitgaven vaker hun opgebouwde vermogen aan moeten spreken. D66 ziet vermogen in dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. diegenen die het echt nodig hebben. We bouwen hiermee voort op het Begrotingsakkoord. Woningcorporaties Deze organisaties moeten terug naar hun kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen. D66 wil dat alle activiteiten daaraan gerelateerd zijn. Verder moet de kwaliteit van bestuur en toezicht omhoog zodat drama s zoals bij Vestia worden voorkomen. In onze plannen maken sociale huurwoningen een kleiner deel van het totaal aan huurwoningen uit. Een deel van de woningvoorraad wordt omgezet naar vrije sector woningen. 12

13 cultuur en onderwijs. Straffen. In geval van straf bij jeugdigen moet van D66 ook meteen gezinszorg worden opgestart. pensioen of woning en zorg meer en meer als communicerende vaten. Gezorgd moet worden dat financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar zijn. Wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is. Kwaliteitscriteria Gemeenten moeten zorgaanbieders selecteren op zowel prijs als kwaliteit. D66 wil dat iedere gemeente expliciete kwaliteitscriteria opstelt bij het aanbesteden van zorgcontracten. Effectieve GGZ begint met gezondheid Beperking van de vraag begint met geestelijke gezondheid, waarvoor de basis buiten de gezondheidszorg ligt: onderwijs, participatie, lichaamsbeweging en voorlichting en preventie. Wanneer mensen wel in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen wil D66 dat wordt gestuurd naar kortere opnames, snellere toeleiding en effectieve zorg. Bij voorkeur ambulant. Deskundige huisartsen spelen ook hier een poortwachtersrol. Dwangopname geldt voor D66 als laatste optie. De trend van extramurale behandeling kan gepaard gaan met het geleidelijk 13

14 afbouwen van het aanbod van het aantal bedden. Gezonde prikkels Financiering van het GGZstelsel dient in lijn te worden gebracht met deze aanpak. D66 vindt het noodzakelijk dat perverse prikkels rond betaling voor intramurale zorg en investeringen in e-health worden weggenomen. In samenloop met de introductie van de eigen bijdrage in de overige zorg, zal ook in de GGZ een eigen bijdrage bij lichte aandoeningen resulteren in vraagbeheersing. Kostenbewustzijn Met eigen bijdragen worden mensen zich beter bewust van de kosten van zorg. Dat leidt bij patiënten tot een grotere eigen verantwoordelijkheid en ook tot meer inzicht in keuzemogelijkheden. D66 kiest daarom voor het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens. Oneigenlijk gebruik van de Spoed Eisende Hulp en Huisartsenpost worden in rekening gebracht bij de patiënt. D66 wil ook dat ziekenhuizen en huisartsen een wegblijftarief hanteren, wanneer patiënten niet naar hun afspraak komen. Het is 14

15 noodzakelijk dat patiënten de rekeningen van hun zorggebruik zien (en controleren). Waar mogelijk, worden kosten van behandeling voor patiënten inzichtelijk gemaakt voorafgaand aan behandeling. PVV Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht Rechters moeten echt gaan begrijpen dat Nederland zwaardere straffen wil. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid minimumstraffen. Dat bijvoorbeeld een verkrachter minstens tien jaar achter de tralies gaat is toch wel het minste dat we kunnen verwachten. Zware mishandeling: 20 jaar. Na drie zware geweldsmisdrijven levenslang: three strikes you re out. Hardere regels: Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar Bezuinigen op reclassering Jeugdzorg: Meldplicht kindermishandeling Demedicali-seer kinderen Geen Centra voor Jeugd en Gezin Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie Agema-gelden houden ( extra zorgmedewerkers) Meer bevoegdheden en gezag Inspectie Geen verhoging eigen risico Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp De zorg is van ons allemaal. We vertrouwen onszelf en onze dierbaren toe aan de bijna anderhalf miljoen zorgprofessionals die met hart en ziel hun vak uitoefenen. Er wordt veel van hen verlangd. Meer collega s met betere kwalificaties zijn meer dan welkom. We laten de Agema-gelden ( extra handen aan het bed) hoe dan ook intact. De Kunduz-coalitie is volledig op de verkeerde weg met de bizarre verhoging van het eigen risico, het introduceren van liggeld in het ziekenhuis en het plan de rollator zelf te laten betalen. We snappen natuurlijk ook wel dat de zorgkosten stijgen. Er is echter nog veel geld te besparen zonder dat iemand zorg kwijt raakt of meer moet betalen. Sterker nog, vaak De WW blijft ongewijzigd. Wie zijn baan verliest heeft recht op een uitkering. De Partij voor de Vrijheid laat de WW dan ook even lang en even hoog als nu, net als de ontslagvergoeding. Werknemers zijn geen wegwerp-servetjes. Dus vecht de Partij voor de Vrijheid sinds jaar en dag voor ontslagbescherming. Kwestie van beschaving. We komen op voor de sociale werkplaatsen en draaien alle bezuinigingen hierop terug. Hier werken de allerzwaksten die in het reguliere bedrijfsleven geen schijn van kans hebben. Zij verdienen onze steun. De Wet Werken naar Vermogen wordt niet ingevoerd. Sociale voorzieningen: Hoogte en duur WW ongewijzigd Niet tornen aan ontslagbescherming Ontslagvergoeding ongewijzigd Werkplicht voor bijstandsjongeren Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum Afschaffen UWV, Ook accepteren wij geen extra huurverhogingen bovenop de inflatie. Dus geen 5 procent extra huurverhoging voor gezinnen met een inkomen boven de euro en geen 1 procent huurverhoging voor gezinnen die meer dan verdienen. Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij Overhead aan banden: minder managers, minder papier 15

16 krijgen we er kwalitatief betere zorg voor terug. Begin 2012 is er gestart met het proefproject regelarme zorginstellingen, ook een initiatief van de Partij voor de Vrijheid. Nu doen er al dertig zorginstellingen mee, maar het moet eigenlijk voor iedereen gaan gelden. Weg met de verstikkende regels. Dan zijn er nog de managementlagen: overhead. De Partij voor de Vrijheid wil meer handen aan het bed, niet achter het bureau. Voer daarom een norm in. Het aantal managers met een derde terugdringen kan prima. Het uitgespaarde geld kan terug naar waar het nodig is: de werkvloer. arbeidsmarkttaken naar de gemeente Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW) De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten Strakker toezicht op de woningcorporaties De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven Geen extra huurverhogingen! Een van de Kunduz-plannen luidt: het extramuraliseren zzp 1-3 voor nieuwe gevallen per 1 januari Niemand die daar iets van snapt. Maar het betekent het afschaffen van de verzorgingshuizen. Vanaf 2013 komen hoogbejaarden die slecht ter been zijn, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ook niemand meer hebben om voor hen te zorgen, er niet meer in. Zij zouden thuis de zorg moeten krijgen die zij ook in het verzorgingshuis hebben. Maar de realiteit is dat deze mensen vaak niet meer thuis kunnen wonen. Sommigen hebben zelfs dag en nacht zorg nodig. Het gaat hier tenslotte vaak 16

17 om mensen van tachtig jaar en ouder die zichzelf veelal niet meer kunnen verzorgen. Om te voorkomen dat zij verkommeren, vereenzamen en vervuilen bestaan er verzorgingshuizen. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid ze behouden. 17

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD concept Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie en financiële wereld U moet het zeggen Democratie

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s Gemeenteraadverkiezingen 2014 Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s wonen zorg en ondersteuning jeugdzorg werk en inkomen Corpovenista Werkgroep Nieuwe rol en taken gemeente www.corpovenista.nl

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN STRATEGISCH AKKOORD VOOR KABINET CDA, LPF, VVD 3 JULI 2002 1 HOOFDLIJNEN... 2 VOORWOORD... 3 UITGANGSPUNTEN EN ORIËNTATIES... 4 BELEIDSAGENDA... 7 1.Veiligheid...

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie