Jaarplan Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Aanpak en doelstellingen Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

2 Voorwoord Georganiseerde criminaliteit tracht op allerlei manieren en via de meest uiteenlopende kanalen in de samenleving binnen te dringen. Het maakt daarbij gebruik van dezelfde maatschappelijke, economische en juridische structuren zoals wij die ook kennen. Het bestrijden van georganiseerde criminaliteit is allang niet meer uitsluitend gericht op opsporing en vervolging. Het richt zich nu ook heel duidelijk op het herkennen van kwetsbare plekken in de bovenwereld en het opwerpen van barrières tegen misbruik en infiltratie. Het maken van een vuist tegen georganiseerde criminaliteit vraagt om samenwerking op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak, zowel lokaal, nationaal en internationaal. Deze samenwerking is ondergebracht in een landelijk dekkend stelsel van tien Regionale Informatie en Expertise Centra. Daarnaast werkt het Landelijk Informatie en Expertise Centrum aan thema s die de tien regio s overstijgen. In 2014 gaat Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC Limburg) verder met het vergroten van de kennis van georganiseerde criminaliteit. De conclusies en aanbevelingen uit de informatieronde langs de Limburgse burgemeesters worden gebruikt om de Bestuurlijke Criminaliteitsanalyse Limburg op te stellen. Alle convenantpartners hebben een resultaatgerichte bijdrage geleverd aan dit jaarplan. De thema s mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, misbruik vastgoed en witwassen, (georganiseerde) milieucriminaliteit, patseraanpak, 1% Motorclubs en Fenomeenonderzoeken vragen onderlinge afstemming en samenwerking in de bestrijding. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit een belangrijke aanvulling vormt op strafrechtelijk ingrijpen en andere interventies (zoals de fiscale aanpak) kan deze meerwaarde beter inzichtelijk worden gemaakt. Samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Universiteit van Maastricht gaan we hiermee aan de slag. De ontwikkelingen in de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit gaan gestaag verder. Uit de doelstellingen van de landelijke en de regionale thema s, maar ook door de inbreng van de gemeenten en convenantpartners blijkt dat we met de bestuurlijke aanpak op de goede weg zitten. Onno Hoes Voorzitter van de stuurgroep Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit -2-

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Algemeen Deelnemende partners Aantal aangesloten gemeenten Samenstelling van de provinciale stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg en de rol van het bestuur bij de integrale sturing Structuur en organisatie van de provinciale samenwerking Vergroten bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit Verbeteren van de informatiepositie van het bestuur Ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak Het inzichtelijk maken van de effecten van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit Specifieke regionale aangelegenheden...17 Hoofdstuk 2 Resultaten van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak Hoofdstuk 3 Beheer en financiën...21 Begroting 2014 RIEC Limburg...22 Personeel...22 Bijdrage van de partners...22 Huisvestingskosten, onderdeel huur...22 Automatisering...24 Opleidingen...24 Reiskosten...24 Inkoop...25 Diversen...26 Geldelijke bijdrage van de gemeenten, de bijdragen per inwoner

4 Hoofdstuk 1 Algemeen Dit hoofdstuk beschrijft de taken en activiteiten die het RIEC- Limburg in 2014 ontwikkelt en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. De taken van het landelijk dekkend stelsel van de tien RIEC s en het LIEC kunnen grofweg worden omschreven als: Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door het volledig benutten van het ten diensten staande arsenaal aan bestuurlijk instrumentarium; Het ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Nadruk ligt op het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de alom aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit en de wijze waarop deze probeert door te dringen in de bovenwereld. Hiervoor is het creëren van een adequate informatiepositie onontbeerlijk, evenals het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak en specifieke regionale aangelegenheden. Overheden hebben elkaar nodig om de verschijningsvormen van georganiseerde misdaad te herkennen en het effect van de aanpak van de georganiseerde misdaad te vergroten. De integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit komt tot stand door binnen de wettelijke mogelijkheden informatie te delen, deze te analyseren en het beleid te synchroniseren. Daarna worden effectieve interventiestrategieën bepaald en volgt gecoördineerde uitvoering. Voor alle landelijke en regionale thema s zijn bestuurlijk portefeuillehouders en verantwoordelijke convenantpartners benoemd. De lijnen van proces, uitvoering en besturing zijn gedefinieerd. Dit is een voorwaarde voor een effectieve en efficiënte aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Van de partners wordt geëist dat zij dezelfde taal spreken, dezelfde uitgangspunten hanteren, dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en adequate voorzieningen treffen. Het RIEC Limburg heeft inmiddels een proces ontwikkeld voor de uniforme en door bestuur en partners gedragen vaststelling van provinciale/lokale handhavingsknelpunten en te bestrijden fenomenen. De doelstelling en het takenpakket van het RIEC Limburg zijn afgestemd op het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar ministerie, de beleidsplannen van de Politie en de veiligheidsplannen van de gemeenten. Missie Het Regionaal Informatie & Expertise Centrum is een innoverend en hoogwaardig informatieknooppunt en expertisecentrum, dat bestuurlijke interventies ten aanzien van georganiseerde criminaliteit in Limburg ontwikkelt, faciliteert, ondersteunt en afstemt op de inzet van strafrechtelijke en fiscale instrumenten, om structureel een adequate geïntegreerde aanpak te realiseren en de organisatie daarvan duurzaam te professionaliseren. Dit Jaarplan beschrijft welke taken het RIEC-Limburg ontwikkelt en uitvoert en op welke wijze dat gebeurt. In het laatste hoofdstuk wordt nader ingegaan op Beheersmatige zaken en Financiën. -4-

5 1.1 Deelnemende partners Op structurele basis vindt samenwerking plaats tussen de gemeenten, de provincie Limburg, de politie eenheid Limburg, het Openbaar ministerie, de Belastingdienst/FIOD, de Inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee. Ook biedt het (nieuwe) Landelijke Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen de mogelijkheid om op regionaal niveau landelijke partners te laten deelnemen aan de samenwerking. De samenwerking vergroot het zicht op en het inzicht in elkaars interventies, mogelijkheden en slagkracht. Doelstelling 2014 Het RIEC-Limburg investeert in 2014 in het inzichtelijk maken van elkaars interventies en de mogelijkheden van de partners in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast ijvert het RIEC Limburg in 2014 voor toetreding van partners die een wezenlijke bijdrage (kunnen) leveren aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 1.2 Aantal aangesloten gemeenten Alle gemeenten van Limburg zijn aangesloten bij het RIEC- Limburg. Dit betekent voor Limburg dat het aantal aangesloten gemeenten 100% bedraagt. De aangesloten gemeenten zijn: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden- Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Peel en Maas, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. Doelstelling 2014 De lokale overleggen in de gemeenten waarin het overleg nog niet structureel plaatsvindt krijgen in 2014 extra aandacht van de accountmanagers om deze overlegstructuur te borgen. Het bestuur ondersteunen en adviseren bij de bestuurlijke aanpak is en blijft ook in 2014 prioriteit. 1.3 Samenstelling van de provinciale stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg en de rol van het bestuur bij de integrale sturing De provinciale stuurgroep is het gremium dat in het proces van de geïntegreerde aanpak het beleid bepaalt, prioriteert en knopen doorhakt. De stuurgroep baseert zich daarbij op de lokale en landelijke prioriteiten zoals die zijn opgenomen in het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar ministerie, het beleidsplan van de politie eenheid Limburg en de veiligheidsplannen van gemeenten. Vanaf 2014 zal ook de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse de beleidskeuzen mede bepalen. Ter versterking van de ketensturing en de betrokkenheid van het (lokaal) bestuur is voor elk landelijk en regionaal thema een bestuurlijk portefeuillehouder en een voor de uitvoering verantwoordelijke convenantpartner benoemd. De opdracht aan de thematische werkgroepen is vastgelegd in (jaar-) plannen van aanpak. De bestuurlijk portefeuillehouders zijn lid van de stuurgroep waardoor betrokkenheid en draagvlak op bestuurlijk niveau en de terugkoppeling naar het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is geborgd. De portefeuillehouder van een thema is het eerste aanspreekpunt en stemt af met de verantwoordelijke convenantpartner. Doelstelling 2014 Het optimaliseren van het sturingsconcept en het uitwerken van de jaarplannen in de plannen van aanpak. Met succes is in 2013 al een aanzet gegeven tot SMART-geformuleerde doelstellingen en concretisering van de verwachte resultaten in de plannen van de verschillende werkgroepen. De ingeslagen weg zal in 2014 worden gecontinueerd en waar verfijning nodig is, zal hier aandacht aan worden besteed. -5-

6 De Stuurgroep in een schematisch overzicht De heer O. Hoes Burgemeester gemeente Maastricht De heer A. Scholten Burgemeester gemeente Venlo De heer S. Cox Burgemeester Sittard Geleen De heer J. Heijmans Burgemeester Weert De heer P. Cammaert Burgemeester Roermond De heer P. Depla Burgemeester Heerlen De heer Th. Bovens Commissaris van de Koningin De heer R. Bos Hoofdofficier van Justitie De heer G. Veldhuis Eenheidschef Politie Eenheid Limburg Mevrouw C. Soethoudt - van der Broek MT lid Belastingdienst Limburg De heer P. Simpelaar Districtscommandant Koninklijke Marechaussee De heer R. Paumen Afdelingshoofd Opsporing Inspectie SZW Voorzitter, tevens Portefeuillehouder Outlaw Motorcycle Gangs (OMG s) Plv. voorzitter, tevens Portefeuillehouder Georganiseerde Hennepteelt Portefeuillehouder Misbruik Vastgoed en Witwassen Portefeuillehouder Mensenhandel Portefeuillehouder Patseraanpak Portefeuillehouder Fenomeenonderzoeken Portefeuillehouder (georganiseerde) Milieucriminaliteit Verantwoordelijk convenantpartner Mensenhandel en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG s) Verantwoordelijk convenantpartner Misbruik Vastgoed / Witwassen en Patseraanpak Verantwoordelijk convenantpartner Georganiseerde Hennepteelt 1.4 Structuur en organisatie van de provinciale samenwerking Schematisch -6-

7 De lokale gemeentelijke overleggen Het gemeentelijke lokaal overleg vormt de basis van het samenwerkingsverband en is tevens de eerste aanzet om te komen tot bestuurlijke aanpak. Elk van de 33 aangesloten gemeenten en de provincie Limburg kent een (parttime) coördinator bestuurlijke aanpak die als zodanig is benoemd. Per gemeente of cluster van gemeenten en de provincie is periodiek een lokaal overleg bestuurlijke aanpak ingericht. De coördinator bestuurlijke aanpak voert namens de burgemeester danwel de commissaris van de Koning de te bespreken thema s op in de agenda. Hierbij is in elke gemeente en de provincie specifiek aandacht voor de thema s op het gebied van de ondermijnende criminaliteit. Aantal en samenstelling van de deelnemers aan het lokaal overleg zijn variabel, onder andere vanwege de grootte, karakteristieken en problematieken van de verschillende gemeenten. In de overleggen participeren in ieder geval de gemeentelijke coördinator Bestuurlijke Aanpak (tevens voorzitter), de accountmanager van het RIEC en daarnaast vertegenwoordigers van relevante gemeentelijke diensten en de wijkagenten. Bij de overleggen van de 8 centrumgemeenten sluit een ambtenaar van de Belastingdienst aan. Indien nodig wordt het overleg, afhankelijk van de casus of het thema, uitgebreid met externe deskundigen. Op deze manier wordt maatwerk gerealiseerd voor de gemeenten. Van de geagendeerde objecten wordt alle beschikbare gemeentelijke informatie in de RIEC-IS database ingevoerd. De informatiemedewerkers van het RIEC gaan vervolgens aan de slag en voegen de overige beschikbare informatie uit de open bronnen toe. De frequentie waarin het lokale overleg plaatsvindt varieert van één keer per 2 weken tot één keer per 6 weken. Het aantal objecten dat per overleg wordt behandeld is maximaal 10 per 2 weken. Op basis van de geanalyseerde informatieproducten en aan de hand van de barrièremodellen adviseert het RIEC de gemeenten en de provincie Limburg over de te nemen bestuurlijke maatregelen danwel over de inzet van bestuurlijk instrumentarium. Als een casus uit een lokaal overleg een aanpak in breder perspectief vereist, wordt in samenspraak tussen de accountmanagers van het RIEC en de gemeentelijke coördinator Bestuurlijke Aanpak deze casus op het benoemde thema geagendeerd voor de betreffende thematische werkgroep danwel, afhankelijk van de impact en omvang, rechtstreeks voor het interventieoverleg. Doelstellingen 2014 Het vergroten van de bekendheid van het bestuur met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit blijft ook in 2014 een belangrijke doelstelling; Het verbeteren van de informatiepositie en het optimaliseren van de RIEC-IS database; Het aanleveren van 2500 objecten door de lokale overleggen, waarvan 1000 vergunningplichtige. Deze worden bevraagd en geanalyseerd. De thematische werkgroepen Het RIEC Limburg stimuleert en ondersteunt de geïntegreerde aanpak door intensieve samenwerking met bestuur en partners. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de thematische werkgroepen waarbij de focus gericht is op de bekende landelijke thema s en op een aantal provinciale handhavingsknelpunten en fenomenen. Voor elk landelijk en regionaal thema is een bestuurlijk portefeuillehouder en een verantwoordelijke convenantpartner benoemd. De bestuurlijk portefeuillehouders zijn lid van de stuurgroep. Voor elk thema is een werkgroep geformeerd. Uit de gelederen van de verantwoordelijke convenantpartner wordt de voorzitter van de werkgroep geleverd die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Alle convenantpartners die vanuit hun primaire taakstelling of anderszins een rol spelen in de aanpak van het thema leveren deelnemers aan de werkgroep. Door de leden van de stuurgroep is besloten dat alle regionale thema s provinciebreed worden georganiseerd. Wanneer een strafrechtelijke, fiscale of bestuurlijke aanpak, al dan niet in geïntegreerd verband, het mandaat van de werkgroep overstijgt, wordt deze casus opgeschaald naar het niveau van het interventieoverleg. Doelstelling 2014 In het jaarplan 2014 van de werkgroepen zullen de doelstelling, de resultaten en de in te zetten capaciteit concreet en SMART worden uitgewerkt. Thema s, verschijningsvormen, handhavingsknelpunten en fenomeenonderzoeken. Deze termen willen nogal eens voor verwarring zorgen en worden vaker door elkaar gebruikt. Thema s en verschijningsvormen zijn onderdelen van georganiseerde criminaliteit en vallen daarmee onder artikel 2.1 en 2.2 van het Convenant. Handhavingsknelpunten worden in het convenant gedefinieerd als een door de stuurgroep aangewezen persoon, groep personen, -7-

8 gebied of branche waarover bij verschillende overheidsorganen signalen bereiken dat de vigerende regelgeving structureel niet wordt nageleefd, hetgeen mogelijk leidt tot een maatschappij ondermijnende situatie. Handhavingsknelpunten vallen onder artikel 2.3 van het Convenant. Fenomenen zijn handhavingsknelpunten in wording. De thema s en handhavingsknelpunten zijn in de bijlage bij het Convenant benoemd. Landelijk Provinciaal Thema s/ verschijningsvormen - witwassen - milieu - vastgoedfraude - mensenhandel - georganiseerde hennepteelt Handhavingsknelpunten - patsers - shoarmazaken - 1% Motorclubs (Outlaw Motorcycle Gangs) - woonwagencentra, - vakantieparken, recreatieterreinen Fenomenen - Maastricht Aachen Airport - pandjeshuizen/ goudopkopers In de uitwerking van de jaarplannen 2014 van de thematische werkgroepen wordt rekening gehouden met de afspraken en beleidsuitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar Ministerie, de beleidsplannen van de politie en de veiligheidsplannen van gemeenten. Thema s/verschijnings vormen van georganiseerde misdaad Mensenhandel Georganiseerde Hennepteelt Misbruik Vastgoed / witwassen (Georganiseerde) milieucriminaliteit Handhavingsknelpunten Portefeuillehouder Verantwoordelijk partner Deelnemende partners Burgemeester van de gemeente Weert Burgemeester van de gemeente Venlo Burgemeester van de gemeente Sittard - Geleen Commissaris van de Koningin Politie Koninklijke Marechaussee Belastingdienst Provincie Limburg Politie (vz), OM, gemeenten, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW en accountmanager RIEC Koninklijke Marechaussee (vz), OM, politie, gemeenten, Belastingdienst en accountmanager RIEC Belastingdienst (vz), OM, politie, FIOD, Belastingdienst en accountmanager RIEC Provincie Limburg (vz), OM, politie, Belastingdienst en accountmanager RIEC Fenomeen-onderzoeken Burgemeester van de gemeente Heerlen RIEC Begeleidingsgroep Burgemeester (vz), OM, politie, Universiteit Limburg, Belastingdienst en accountmanager RIEC Outlaw Motorcycle Gangs Burgemeester van de gemeente Maastricht Politie Politie (vz), OM, Belastingdienst, FIOD en accountmanager RIEC Patseraanpak Burgemeester van de gemeente Roermond Belastingdienst Belastingdienst (vz), OM, politie, gemeenten en accountmanager RIEC Thema Mensenhandel De werkgroep mensenhandel streeft er naar om in een zo vroeg mogelijk stadium strafbare feiten op het gebied van mensenhandel op te sporen en aan te pakken door samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband en indien nodig andere (overheid) instanties. Er wordt gewerkt volgens de ketenregie, vastgelegd in het Plan van mensenhandel Limburg, waarvan de aanpak loverboyproblematiek deel uitmaakt. De uitvoeringsorganisatie -8-

9 voor de geïntegreerde aanpak mensenhandel is ingericht en daarvoor zijn een ketenregisseur mensenhandel aangesteld en twee regio(zorg)coördinatoren slachtoffers mensenhandel. Zij werken samen om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk daders worden gepakt en een goede opvang voor slachtoffers is geregeld. Er is in 2013 een Convenant Bestrijding Mensenhandel Limburg opgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprotocol om informatie met zorgpartners te kunnen delen. Ondertekening van het convenant volgt in 2014 Vanuit de werkgroep worden activiteiten ontplooid die moeten leiden naar duidelijkheid over waar mensen in Limburg terecht kunnen als zij zaken willen melden over mensenhandel of loverboys. In het jaarplan 2014 Mensenhandel zullen de doelstelling, de geambieerde resultaten en de in te zetten capaciteit concreter worden uitgewerkt. Doelstellingen 2014 Het optimaliseren van de borging van de integrale aanpak van mensenhandel bij de convenantpartners Het verschaffen van duidelijkheid over hoe en waar gevallen van mensenhandel/loverboys kunnen worden gemeld (meldpunt mensenhandel); De werkgroep streeft in 2014 naar het verrichten van minimaal 10 onderzoeken naar mensenhandel in Limburg; Daarnaast worden minimaal 6 integrale controles geïnitieerd al dan niet op basis van signalen die door de partners worden ingebracht. Thema Georganiseerde Hennepteelt De hoofddoelstelling voor 2014 is het achterhalen en in kaart brengen van 3 criminele samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de georganiseerde hennepteelt. In 2014 worden de coffee- en growshops gemonitord waarbij vooral de growshops speciale aandacht krijgen in de vorm van controles onder regie van de Belastingdienst. Elke growshop in Limburg wordt minimaal eenmaal integraal gecontroleerd. Ook worden de lokale drugspanden geïnventariseerd. De aangetroffen en geruimde hennepplantages worden gemonitord. Deze z.g. hennepmonitor wordt door de werkgroep beheerd en aangevuld. De strikte aanpak van buitenteelt wordt gecontinueerd in Een belangrijke succesfactor bij de aanpak zijn de verkenningsvluchten. De financiering van deze milieuvluchten vormt in 2014 een punt van aandacht. Daar waar mogelijk wordt het landelijk barrièremodel Hennep door de werkgroep gebruikt om inzicht in de hennepwereld te krijgen. In het jaarplan 2014 van de werkgroep Georganiseerde Hennepteelt worden de doelstelling, de te behalen resultaten en de in te zetten capaciteit verder uitgewerkt. Doelstellingen 2014 Het behalen van de concrete targets zoals die zijn gesteld in het jaarplan 2014, waaronder de aanpak van 3 criminele samenwerkingsverbanden; Minimaal een maal per jaar controleren van de coffee- en growshops; Het borgen van de financiering van de milieuvluchten ter bestrijding van de buitenteelt; Het opwerpen van barrières voor de facilitatoren; Daarnaast wordt in 2014 onderzocht hoe meer private partijen kunnen worden betrokken bij het bestrijden van georganiseerde hennepteelt. -9-

10 Thema Misbruik Vastgoed en Witwassen Het doel van de werkgroep is het, in een zo vroeg mogelijk stadium, opsporen en aanpakken van misbruik van vastgoed en witwassen. In de werkgroep zijn op basis van specifieke kennis, informatie en samenhang de integrale aanpak en advisering op het gebied van vastgoed en witwassen gebundeld. In 2014 zullen minimaal 5 onderzoeken worden uitgevoerd. De in 2013 gemaakte aanzet met betrekking tot het actueel volgen van executieveilingen van onroerende zaken, zal in 2014 worden voortgezet. Daarbij zal ultimo 2014 een evaluatie van deze wijze van aanpak worden gemaakt. Doelstellingen 2014 Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en bestrijden van witwas- en vastgoedfraudepraktijken; Op basis van specifieke kennis, informatie en samenhang de integrale aanpak en advisering op het gebied van vastgoed en witwassen bundelen; Het uitvoeren van minimaal 5 onderzoeken; Het actueel volgen van executieveilingen van onroerende zaken. Thema (Georganiseerde) Milieucriminaliteit De doelstellingen zoals verwoord in het jaarplan 2014 zijn de gezamenlijke prioriteiten van de partners in de werkgroep. De focus ligt op de doorontwikkeling van de in april 2013 opgestarte werkgroep. Hiertoe behoort het verder uitwerken van de missie en de prioriteitsgerichte aanpak door de werkgroep. Doelstelling is het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van (georganiseerde) milieucriminaliteit. Daarbij is het van belang om het bestaan van criminele samenwerkingsverbanden (CSV s), en daarmee de mate van georganiseerdheid in kaart te brengen. De werkgroep hanteert daarbij een ruime definitie van georganiseerdheid passend binnen de geïntegreerde aanpak van criminaliteit zoals verwoord in het RIEC- convenant. (Georganiseerde) milieucriminaliteit is een vorm van criminaliteit die nauwelijks zichtbaar is voor de (controlerende) overheid en de burgers. In de meeste gevallen is sprake van fraudedelicten binnen netwerken van mensen en organisaties ofwel ad hoc samenwerkingsverbanden. (Georganiseerde) milieucriminaliteit manifesteert zich voornamelijk bij projecten en activiteiten waarbij door het niet naleven van de (milieu)wet- en regelgeving financieel gewin, mogelijk in de vorm van kostenbesparing, wordt nagestreefd. Er is sprake van een proces waar zwakke plekken worden benut voor criminele activiteiten en illegaal gewin. Zicht op deze zwakke plekken is dan ook van wezenlijk belang bij de bestrijding van (georganiseerde) milieucriminaliteit. De werkgroep vergaart inzicht in lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen (benchmark). Met deze kennis kunnen de meest geschikte interventies (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk dan wel fiscaalrechtelijk) worden ingezet. -10-

11 Doelstellingen 2014 Een goed functionerende werkgroep die invulling geeft aan de intenties en ambities voor de (georganiseerde) milieucriminaliteit en het behalen van de in het jaarplan benoemde doelstellingen; Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van (georganiseerde) milieucriminaliteit; Het verder vergroten van het zicht op de georganiseerdheid (aard/omvang) van milieucriminaliteit met een hoog (afbreuk-)risico onder andere door het starten van een of meerdere pilots op lokaal of (inter-) regionaal niveau, met als doel het op een verantwoorde wijze handhavings- en opsporingskeuzes te maken met een daaraan gekoppelde prioritering; Het additioneel op lopende initiatieven benoemen van 2 nieuwe in de bestrijding van de (georganiseerde) milieucriminaliteit; Het zo optimaal mogelijk benutten van de expertise, (technische) faciliteiten en kennis die bij partners voorhanden is; Onderzoek doen naar het financiële voordeel dat betrokkenen hebben genoten met hun illegale activiteiten, gevolgd door het afpakken van dit crimineel vergaarde vermogen. Thema Patseraanpak Patsers etaleren onaantastbaar te zijn. Ze beschikken over vermogen waarvan ze de herkomst verhullen. Hun legale inkomen leidt namelijk niet tot een vermogen waarmee ze die opvallende levensstijl kunnen bekostigen. Door die levensstijl, met verhulde inkomsten en vermogen alsmede met die houding van onaantastbaarheid ondermijnen ze het gezag van de overheid. Van het lokale bestuur, politie en justitie maar ook het gezag van de Belastingdienst. Dat leidt tot zeer onwenselijke situaties. Voor het gezag, voor hen zelf maar ook voor de mensen rondom die patsers, voornamelijk de jeugd. Zij krijgen een volstrekt verkeerd rolmodel voorgeschoteld. Het is aan de samenwerkende partners om dat maatschappij-ondermijnend gedrag tegen te gaan en het crimineel verkregen vermogen af te pakken. De patseraanpak wordt binnen Limburg met acht werkgroepen opgepakt. In elk van de acht kerngemeenten is een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Politie, Gemeente (incl. Sociale Recherche), Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en een accountmanager van het RIEC. In het jaarplan 2014 van de werkgroep Patseraanpak worden de doelstelling, de te behalen resultaten (33 patsers) en de in te zetten capaciteit verder uitgewerkt. Internationaal timmert de werkgroep aan de weg in de vorm van het organiseren van workshops in België die ook in 2014 wederom op het programma staan. In de workshops komen onder andere de rol van de partners, de organisatie van de aanpak en de communicatie rond het thema aan bod. Communicatie over de patseraanpak en de wijze waarop de Politie hierin haar verantwoordelijkheid kan nemen is van wezenlijk belang voor het welslagen van de geïntegreerde aanpak van patsers. In 2014 blijft het actief benaderen van de politieteams en het promoten van de patseraanpak een speerpunt van de werkgroep. Doelstellingen 2014 Het aanpakken van 33 Patsers, één per gemeente. Van deze 33 patseronderzoeken worden er minimaal 3 afgedaan middels een witwasonderzoek door politie en O.M. Het inzichtelijk maken van de terugvorderingen van de Sociale Diensten; Actief communiceren over de patseraanpak met als doel het vergroten van het draagvlak blijft in 2014 een speerpunt Thema Outlaw Motorcycle Gangs In haar jaarplan 2014 heeft de werkgroep Outlaw Motorcycle Gangs (hierna OMG s) de bekende speerpunten aangehaald. Hierbij volgt zij de structuur van de landelijke aanpak waarin de monitoring van de (op te richten) clubhuizen onverminderd aandacht vraagt en krijgt. Vrijplaatsen worden niet getolereerd. Partners werken hierin intensief samen. Daarnaast wordt er gewerkt met een persoonsgerichte aanpak waarin individuele leden van OMG s worden aangepakt waar zich maar kansen voordoen. Ook wordt verder onderzocht of en in hoeverre de OMG s in Limburg invloed hebben op de horeca, beveili- -11-

12 gingsbedrijven en bij voetbalsupporters. Daarnaast zal er in 2014 extra aandacht zijn voor de internationale factor van het fenomeen OMG s. De ervaring in 2013 leert dat gebeurtenissen in de ons aangrenzende landen gevolgen kunnen hebben voor het bestuur en de opsporingsinstanties in Nederland. Hiertoe zal er een afstemming plaatsvinden met het bestuur en handhavings- en opsporingsinstanties in België en Duitsland. De werkgroep is er van overtuigd dat er - over en weer - lering getrokken kan worden uit de aanpak zoals die wordt uitgevoerd in de beide buurlanden. Het inzicht krijgen in wie de financiers en sponsoren zijn blijft ook in 2014 een punt van aandacht. Met deze aanpak beoogt de werkgroep de - negatieve - invloed van OMG s te begrenzen en er voor te zorgen dat zij, net als iedere andere burger, zich aan de wetten en spelregels van ons land houden. Doelstellingen 2014 Begrenzen invloed OMG s door een doelgerichte - integrale - aanpak waarbij de aandacht vooral uitgaat naar: De permanente monitoring van de OMG s en de (op te richten) clubhuizen en mogelijke evenementen; Persoonsgerichte aanpak van individuele leden van de OMG s door de inzet van een breed instrumentarium; Verdere afstemming met bestuur en handhavings- en opsporingsinstanties in België en Duitsland. Fenomeenonderzoeken Een van de doelstellingen voor de RIEC s is het verrichten van zogenaamde fenomeenonderzoeken op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is een vorm van criminaliteit die de structuur van onze maatschappij verzwakt en misbruikt. Landelijk is hiervoor een stuurgroep Geïntegreerde Aanpak van Ondermijnende Criminaliteit (GOC) ingesteld. Het doen van fenomeenonderzoeken is een continu proces voor het RIEC. Wanneer er wordt gesproken over een fenomeen wordt in dit jaarplan een verschijningsvorm van georganiseerde criminaliteit bedoeld die binnen de kaders van in het convenant vastgestelde thema s (zouden kunnen) passen. In Limburg bevordert de thematische werkgroep fenomeenonderzoeken/handhavingsknelpunten/b-cba s de bestuurlijke en geïntegreerde interventies. In 2013 is door het RIEC Limburg een inventarisatie gemaakt, gericht op zowel de fenomenen die momenteel de aandacht krijgen als fenomenen die op (korte) termijn geprioriteerd dienen te worden. Begin 2013 is het Nationaal Dreigingsbeeld 2012 verschenen. De prioriteiten die hierin worden benoemd, worden meegenomen in de inventarisatie. Door het kiezen van een primair regionale insteek wordt voorkomen dat er dubbels of strijdigheden met deze prioriteiten ontstaan. Doelstelling 2014 Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van fenomenen en deze zo snel mogelijk onder de aandacht van het bestuur te brengen met het uiteindelijke doel een effectieve interventie te realiseren. Het Interventieoverleg Het interventieoverleg is het platform waar inhoudelijke sturing en afstemming op de geïntegreerde aanpak plaatsvindt op casusniveau. Verder is dit gremium het adviesorgaan van de stuurgroep. De samenstelling van het interventieoverleg: Voorzitter Leden Leden Leden Leden Leden Leden Plv. voorzitter Leden Hoofd RIEC-Limburg Rechercheofficier OM, Informatieofficier OM en 1 beleidsmedewerker OM Hoofd recherche accountmanager FIOD Hoofd recherche accountmanager Inspectie SZW Hoofd Divisie RR Politie Eenheid Limburg Handhavingsregisseur Belastingdienst/BLIC Hoofd Intelligence district Zuid Koninklijke Marechaussee Accountmanager RIEC-Limburg, vertegenwoordiger van de gemeenten Bergen, Gennep, Maastricht, Mook en Middelaar, Venray. Accountmanager RIEC-Limburg, vertegenwoordiger van de gemeenten Beesel, Gulpen-Wittem, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo. -12-

Jaarverslag Geïntegreerde & Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad in de gemeente Gulpen-Wittem

Jaarverslag Geïntegreerde & Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad in de gemeente Gulpen-Wittem Jaarverslag 2013 Geïntegreerde & Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad in de gemeente Gulpen-Wittem 1. Inleiding Georganiseerde criminaliteit tracht op allerlei manieren en via de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak.

De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak. Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 is een bijzonder jaar geweest voor de samenwerking. Inmiddels hebben alle partners in Limburg het nieuwe Convenant "Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit,

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Toetsingskader bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1 De Inspectie VenJ onderzoekt welke mogelijkheden de samenwerking tussen

Nadere informatie

Bijlage 6b. Jaarplan RIEC Limburg 2015

Bijlage 6b. Jaarplan RIEC Limburg 2015 Bijlage 6b Jaarplan RIEC Limburg 2015 Voorwoord De intensieve en geïntegreerde samenwerking binnen RIECverband hebben ons meer inzicht verschaft in de wereld van de ondermijnende criminaliteit in onze

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarplan 2015. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarplan 2015 Aanpak en doelstellingen Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Voorwoord De intensieve en geïntegreerde samenwerking binnen RIEC-verband hebben ons meer inzicht verschaft

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Privacy en bescherming van persoonsgegevens. -Privacyprotocol behorende bij het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak

Nieuwsbrief. Privacy en bescherming van persoonsgegevens. -Privacyprotocol behorende bij het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak November 2015 Jaargang 5 Nieuwsbrief Privacy en bescherming van persoonsgegevens Inhoud -Privacyprotocol behorende bij het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak - Bronbestanden gemeenten dienen

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

RIEC Limburg jaarplan Sterk door het netwerk!

RIEC Limburg jaarplan Sterk door het netwerk! RIEC Limburg jaarplan 2017 Sterk door het netwerk! 1 Voorwoord Het RIEC Limburg werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie aan de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland

Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland Jaarplan 2015 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland 2 Jaarplan 2015 RIEC Oost-Nederland Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015 van het RIEC Oost-Nederland. Het RIEC Oost-Nederland

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan 2015, RIEC Den Haag Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2015 Binnen het RIEC Den Haag

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarplan 2016. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarplan 2016 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Voorwoord Het feit dat u nu al het jaarplan RIEC Limburg 2016 onder ogen krijgt heeft de volgende reden. De notie dat de gemeenteraden

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ~MI. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarverslag 2013 ~MI. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarverslag 2013 ~MI Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg 1 Jaarverslag 2013 - RIEC Limburg U U Ut U 1-2- Voorwoord In 2013 zijn weer goede resultaten geboekt in het voorkomen dat de

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

RIEC Limburg jaarplan 2016. De paragraaf beheer en financiën

RIEC Limburg jaarplan 2016. De paragraaf beheer en financiën RIEC Limburg jaarplan 2016 De paragraaf beheer en financiën 2 Voorwoord In november 2015 heeft de stuurgroep RIEC Limburg besloten om een visie op te stellen over het eindbeeld waar het RIEC Limburg over

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Plan van Aanpak De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1. Inleiding en aanleiding 1.1 Ondermijnende criminaliteit Nederland veiliger maken is een van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 RIEC Limburg

Jaarverslag 2011 RIEC Limburg Jaarverslag 2011 RIEC Limburg 2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1 MANAGEMENTSAMENVATTING... 4 2 FINANCIERING... 8 3 SAMENWERKING... 9 4 INFORMATIE-UITWISSELING IN DE BESTUURLIJKE EN DE GEÏNTEGREERDE AANPAK...

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M.

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Philips, P.A.H.M. Datum vergadering

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 12 mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-12789 Jaarverslag RIEC Limburg 2014/ Gecorrigeerd jaarverslag RIEC Limburg 2013 (incl. accountantsverklaringen)

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Aanpak Ondermijning Wet Bibob. Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas

Aanpak Ondermijning Wet Bibob. Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas Aanpak Ondermijning Wet Bibob Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas Programma 15.20 uur: korte introductie Bibob i.r.t. Ondermijningsaanpak Bibob Beleid Bibob in de praktijk Organisatie

Nadere informatie

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan RIEC Den Haag 2014 Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit 1 1. Algemeen 1.1. Inleiding Om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen opsporen en aanpakken

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid Raadsvoorstel VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 50-2015 12 mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-12782 Div. Bongers/350 4449 robert.bongers@maastricht.nl ONDERWERP

Nadere informatie

Een korte introductie

Een korte introductie Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen

Nadere informatie

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Agendapunt 3.11, bijlage 5 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 27 maart 2015 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina

Nadere informatie

Integraal, tenzij. Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren

Integraal, tenzij. Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren Integraal, tenzij Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren Integraal, tenzij Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren 1. Inleiding 2 De georganiseerde

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal 25-2-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming C. Er heeft overleg plaatsgevonden

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 1 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2016 Binnen het RIEC Den Haag trekken lokale, regionale en landelijke

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 12 februari 2013 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord De kracht

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Jaarverslag RIEC-LIEC 2013

Jaarverslag RIEC-LIEC 2013 Jaarverslag RIEC-LIEC 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een overheid die zich organiseert tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De taken 11 2.3 Prioriteiten 11 98% van alle

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR307722_1 3 januari 2017 Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord Nederland

Jaarverslag 2014. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord Nederland Jaarverslag 2014 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord Nederland Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag waarin over 2014 verslag wordt gedaan van de inspanningen en de resultaten van het

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid B en W voorstel 15INT03349 Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid Samenvatting voorstel Om de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toe te kunnen passen, dient het huidige Bibob-beleid hierop aangepast te

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg en De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo Partijen: Deze overeenkomst betreft een vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27 WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag RIEC's 2010

Jaarverslag RIEC's 2010 Jaarverslag RIEC's 2010 Versie 1.0 Datum 23 augustus 2011 Status definitief Inhoud Inleiding...3 1 Doel van de RIEC s...4 1.1 Reikwijdte...4 2 Algemeen beeld 2010...5 3 Versterken bestuurlijke aanpak...7

Nadere informatie