Jaarplan Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Aanpak en doelstellingen. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Aanpak en doelstellingen Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

2 Voorwoord Georganiseerde criminaliteit tracht op allerlei manieren en via de meest uiteenlopende kanalen in de samenleving binnen te dringen. Het maakt daarbij gebruik van dezelfde maatschappelijke, economische en juridische structuren zoals wij die ook kennen. Het bestrijden van georganiseerde criminaliteit is allang niet meer uitsluitend gericht op opsporing en vervolging. Het richt zich nu ook heel duidelijk op het herkennen van kwetsbare plekken in de bovenwereld en het opwerpen van barrières tegen misbruik en infiltratie. Het maken van een vuist tegen georganiseerde criminaliteit vraagt om samenwerking op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak, zowel lokaal, nationaal en internationaal. Deze samenwerking is ondergebracht in een landelijk dekkend stelsel van tien Regionale Informatie en Expertise Centra. Daarnaast werkt het Landelijk Informatie en Expertise Centrum aan thema s die de tien regio s overstijgen. In 2014 gaat Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC Limburg) verder met het vergroten van de kennis van georganiseerde criminaliteit. De conclusies en aanbevelingen uit de informatieronde langs de Limburgse burgemeesters worden gebruikt om de Bestuurlijke Criminaliteitsanalyse Limburg op te stellen. Alle convenantpartners hebben een resultaatgerichte bijdrage geleverd aan dit jaarplan. De thema s mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, misbruik vastgoed en witwassen, (georganiseerde) milieucriminaliteit, patseraanpak, 1% Motorclubs en Fenomeenonderzoeken vragen onderlinge afstemming en samenwerking in de bestrijding. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit een belangrijke aanvulling vormt op strafrechtelijk ingrijpen en andere interventies (zoals de fiscale aanpak) kan deze meerwaarde beter inzichtelijk worden gemaakt. Samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Universiteit van Maastricht gaan we hiermee aan de slag. De ontwikkelingen in de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit gaan gestaag verder. Uit de doelstellingen van de landelijke en de regionale thema s, maar ook door de inbreng van de gemeenten en convenantpartners blijkt dat we met de bestuurlijke aanpak op de goede weg zitten. Onno Hoes Voorzitter van de stuurgroep Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit -2-

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Algemeen Deelnemende partners Aantal aangesloten gemeenten Samenstelling van de provinciale stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg en de rol van het bestuur bij de integrale sturing Structuur en organisatie van de provinciale samenwerking Vergroten bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit Verbeteren van de informatiepositie van het bestuur Ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak Het inzichtelijk maken van de effecten van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit Specifieke regionale aangelegenheden...17 Hoofdstuk 2 Resultaten van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak Hoofdstuk 3 Beheer en financiën...21 Begroting 2014 RIEC Limburg...22 Personeel...22 Bijdrage van de partners...22 Huisvestingskosten, onderdeel huur...22 Automatisering...24 Opleidingen...24 Reiskosten...24 Inkoop...25 Diversen...26 Geldelijke bijdrage van de gemeenten, de bijdragen per inwoner

4 Hoofdstuk 1 Algemeen Dit hoofdstuk beschrijft de taken en activiteiten die het RIEC- Limburg in 2014 ontwikkelt en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. De taken van het landelijk dekkend stelsel van de tien RIEC s en het LIEC kunnen grofweg worden omschreven als: Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door het volledig benutten van het ten diensten staande arsenaal aan bestuurlijk instrumentarium; Het ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Nadruk ligt op het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de alom aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit en de wijze waarop deze probeert door te dringen in de bovenwereld. Hiervoor is het creëren van een adequate informatiepositie onontbeerlijk, evenals het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak en specifieke regionale aangelegenheden. Overheden hebben elkaar nodig om de verschijningsvormen van georganiseerde misdaad te herkennen en het effect van de aanpak van de georganiseerde misdaad te vergroten. De integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit komt tot stand door binnen de wettelijke mogelijkheden informatie te delen, deze te analyseren en het beleid te synchroniseren. Daarna worden effectieve interventiestrategieën bepaald en volgt gecoördineerde uitvoering. Voor alle landelijke en regionale thema s zijn bestuurlijk portefeuillehouders en verantwoordelijke convenantpartners benoemd. De lijnen van proces, uitvoering en besturing zijn gedefinieerd. Dit is een voorwaarde voor een effectieve en efficiënte aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Van de partners wordt geëist dat zij dezelfde taal spreken, dezelfde uitgangspunten hanteren, dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en adequate voorzieningen treffen. Het RIEC Limburg heeft inmiddels een proces ontwikkeld voor de uniforme en door bestuur en partners gedragen vaststelling van provinciale/lokale handhavingsknelpunten en te bestrijden fenomenen. De doelstelling en het takenpakket van het RIEC Limburg zijn afgestemd op het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar ministerie, de beleidsplannen van de Politie en de veiligheidsplannen van de gemeenten. Missie Het Regionaal Informatie & Expertise Centrum is een innoverend en hoogwaardig informatieknooppunt en expertisecentrum, dat bestuurlijke interventies ten aanzien van georganiseerde criminaliteit in Limburg ontwikkelt, faciliteert, ondersteunt en afstemt op de inzet van strafrechtelijke en fiscale instrumenten, om structureel een adequate geïntegreerde aanpak te realiseren en de organisatie daarvan duurzaam te professionaliseren. Dit Jaarplan beschrijft welke taken het RIEC-Limburg ontwikkelt en uitvoert en op welke wijze dat gebeurt. In het laatste hoofdstuk wordt nader ingegaan op Beheersmatige zaken en Financiën. -4-

5 1.1 Deelnemende partners Op structurele basis vindt samenwerking plaats tussen de gemeenten, de provincie Limburg, de politie eenheid Limburg, het Openbaar ministerie, de Belastingdienst/FIOD, de Inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee. Ook biedt het (nieuwe) Landelijke Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen de mogelijkheid om op regionaal niveau landelijke partners te laten deelnemen aan de samenwerking. De samenwerking vergroot het zicht op en het inzicht in elkaars interventies, mogelijkheden en slagkracht. Doelstelling 2014 Het RIEC-Limburg investeert in 2014 in het inzichtelijk maken van elkaars interventies en de mogelijkheden van de partners in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast ijvert het RIEC Limburg in 2014 voor toetreding van partners die een wezenlijke bijdrage (kunnen) leveren aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 1.2 Aantal aangesloten gemeenten Alle gemeenten van Limburg zijn aangesloten bij het RIEC- Limburg. Dit betekent voor Limburg dat het aantal aangesloten gemeenten 100% bedraagt. De aangesloten gemeenten zijn: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden- Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Peel en Maas, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. Doelstelling 2014 De lokale overleggen in de gemeenten waarin het overleg nog niet structureel plaatsvindt krijgen in 2014 extra aandacht van de accountmanagers om deze overlegstructuur te borgen. Het bestuur ondersteunen en adviseren bij de bestuurlijke aanpak is en blijft ook in 2014 prioriteit. 1.3 Samenstelling van de provinciale stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg en de rol van het bestuur bij de integrale sturing De provinciale stuurgroep is het gremium dat in het proces van de geïntegreerde aanpak het beleid bepaalt, prioriteert en knopen doorhakt. De stuurgroep baseert zich daarbij op de lokale en landelijke prioriteiten zoals die zijn opgenomen in het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar ministerie, het beleidsplan van de politie eenheid Limburg en de veiligheidsplannen van gemeenten. Vanaf 2014 zal ook de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse de beleidskeuzen mede bepalen. Ter versterking van de ketensturing en de betrokkenheid van het (lokaal) bestuur is voor elk landelijk en regionaal thema een bestuurlijk portefeuillehouder en een voor de uitvoering verantwoordelijke convenantpartner benoemd. De opdracht aan de thematische werkgroepen is vastgelegd in (jaar-) plannen van aanpak. De bestuurlijk portefeuillehouders zijn lid van de stuurgroep waardoor betrokkenheid en draagvlak op bestuurlijk niveau en de terugkoppeling naar het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is geborgd. De portefeuillehouder van een thema is het eerste aanspreekpunt en stemt af met de verantwoordelijke convenantpartner. Doelstelling 2014 Het optimaliseren van het sturingsconcept en het uitwerken van de jaarplannen in de plannen van aanpak. Met succes is in 2013 al een aanzet gegeven tot SMART-geformuleerde doelstellingen en concretisering van de verwachte resultaten in de plannen van de verschillende werkgroepen. De ingeslagen weg zal in 2014 worden gecontinueerd en waar verfijning nodig is, zal hier aandacht aan worden besteed. -5-

6 De Stuurgroep in een schematisch overzicht De heer O. Hoes Burgemeester gemeente Maastricht De heer A. Scholten Burgemeester gemeente Venlo De heer S. Cox Burgemeester Sittard Geleen De heer J. Heijmans Burgemeester Weert De heer P. Cammaert Burgemeester Roermond De heer P. Depla Burgemeester Heerlen De heer Th. Bovens Commissaris van de Koningin De heer R. Bos Hoofdofficier van Justitie De heer G. Veldhuis Eenheidschef Politie Eenheid Limburg Mevrouw C. Soethoudt - van der Broek MT lid Belastingdienst Limburg De heer P. Simpelaar Districtscommandant Koninklijke Marechaussee De heer R. Paumen Afdelingshoofd Opsporing Inspectie SZW Voorzitter, tevens Portefeuillehouder Outlaw Motorcycle Gangs (OMG s) Plv. voorzitter, tevens Portefeuillehouder Georganiseerde Hennepteelt Portefeuillehouder Misbruik Vastgoed en Witwassen Portefeuillehouder Mensenhandel Portefeuillehouder Patseraanpak Portefeuillehouder Fenomeenonderzoeken Portefeuillehouder (georganiseerde) Milieucriminaliteit Verantwoordelijk convenantpartner Mensenhandel en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG s) Verantwoordelijk convenantpartner Misbruik Vastgoed / Witwassen en Patseraanpak Verantwoordelijk convenantpartner Georganiseerde Hennepteelt 1.4 Structuur en organisatie van de provinciale samenwerking Schematisch -6-

7 De lokale gemeentelijke overleggen Het gemeentelijke lokaal overleg vormt de basis van het samenwerkingsverband en is tevens de eerste aanzet om te komen tot bestuurlijke aanpak. Elk van de 33 aangesloten gemeenten en de provincie Limburg kent een (parttime) coördinator bestuurlijke aanpak die als zodanig is benoemd. Per gemeente of cluster van gemeenten en de provincie is periodiek een lokaal overleg bestuurlijke aanpak ingericht. De coördinator bestuurlijke aanpak voert namens de burgemeester danwel de commissaris van de Koning de te bespreken thema s op in de agenda. Hierbij is in elke gemeente en de provincie specifiek aandacht voor de thema s op het gebied van de ondermijnende criminaliteit. Aantal en samenstelling van de deelnemers aan het lokaal overleg zijn variabel, onder andere vanwege de grootte, karakteristieken en problematieken van de verschillende gemeenten. In de overleggen participeren in ieder geval de gemeentelijke coördinator Bestuurlijke Aanpak (tevens voorzitter), de accountmanager van het RIEC en daarnaast vertegenwoordigers van relevante gemeentelijke diensten en de wijkagenten. Bij de overleggen van de 8 centrumgemeenten sluit een ambtenaar van de Belastingdienst aan. Indien nodig wordt het overleg, afhankelijk van de casus of het thema, uitgebreid met externe deskundigen. Op deze manier wordt maatwerk gerealiseerd voor de gemeenten. Van de geagendeerde objecten wordt alle beschikbare gemeentelijke informatie in de RIEC-IS database ingevoerd. De informatiemedewerkers van het RIEC gaan vervolgens aan de slag en voegen de overige beschikbare informatie uit de open bronnen toe. De frequentie waarin het lokale overleg plaatsvindt varieert van één keer per 2 weken tot één keer per 6 weken. Het aantal objecten dat per overleg wordt behandeld is maximaal 10 per 2 weken. Op basis van de geanalyseerde informatieproducten en aan de hand van de barrièremodellen adviseert het RIEC de gemeenten en de provincie Limburg over de te nemen bestuurlijke maatregelen danwel over de inzet van bestuurlijk instrumentarium. Als een casus uit een lokaal overleg een aanpak in breder perspectief vereist, wordt in samenspraak tussen de accountmanagers van het RIEC en de gemeentelijke coördinator Bestuurlijke Aanpak deze casus op het benoemde thema geagendeerd voor de betreffende thematische werkgroep danwel, afhankelijk van de impact en omvang, rechtstreeks voor het interventieoverleg. Doelstellingen 2014 Het vergroten van de bekendheid van het bestuur met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit blijft ook in 2014 een belangrijke doelstelling; Het verbeteren van de informatiepositie en het optimaliseren van de RIEC-IS database; Het aanleveren van 2500 objecten door de lokale overleggen, waarvan 1000 vergunningplichtige. Deze worden bevraagd en geanalyseerd. De thematische werkgroepen Het RIEC Limburg stimuleert en ondersteunt de geïntegreerde aanpak door intensieve samenwerking met bestuur en partners. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de thematische werkgroepen waarbij de focus gericht is op de bekende landelijke thema s en op een aantal provinciale handhavingsknelpunten en fenomenen. Voor elk landelijk en regionaal thema is een bestuurlijk portefeuillehouder en een verantwoordelijke convenantpartner benoemd. De bestuurlijk portefeuillehouders zijn lid van de stuurgroep. Voor elk thema is een werkgroep geformeerd. Uit de gelederen van de verantwoordelijke convenantpartner wordt de voorzitter van de werkgroep geleverd die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Alle convenantpartners die vanuit hun primaire taakstelling of anderszins een rol spelen in de aanpak van het thema leveren deelnemers aan de werkgroep. Door de leden van de stuurgroep is besloten dat alle regionale thema s provinciebreed worden georganiseerd. Wanneer een strafrechtelijke, fiscale of bestuurlijke aanpak, al dan niet in geïntegreerd verband, het mandaat van de werkgroep overstijgt, wordt deze casus opgeschaald naar het niveau van het interventieoverleg. Doelstelling 2014 In het jaarplan 2014 van de werkgroepen zullen de doelstelling, de resultaten en de in te zetten capaciteit concreet en SMART worden uitgewerkt. Thema s, verschijningsvormen, handhavingsknelpunten en fenomeenonderzoeken. Deze termen willen nogal eens voor verwarring zorgen en worden vaker door elkaar gebruikt. Thema s en verschijningsvormen zijn onderdelen van georganiseerde criminaliteit en vallen daarmee onder artikel 2.1 en 2.2 van het Convenant. Handhavingsknelpunten worden in het convenant gedefinieerd als een door de stuurgroep aangewezen persoon, groep personen, -7-

8 gebied of branche waarover bij verschillende overheidsorganen signalen bereiken dat de vigerende regelgeving structureel niet wordt nageleefd, hetgeen mogelijk leidt tot een maatschappij ondermijnende situatie. Handhavingsknelpunten vallen onder artikel 2.3 van het Convenant. Fenomenen zijn handhavingsknelpunten in wording. De thema s en handhavingsknelpunten zijn in de bijlage bij het Convenant benoemd. Landelijk Provinciaal Thema s/ verschijningsvormen - witwassen - milieu - vastgoedfraude - mensenhandel - georganiseerde hennepteelt Handhavingsknelpunten - patsers - shoarmazaken - 1% Motorclubs (Outlaw Motorcycle Gangs) - woonwagencentra, - vakantieparken, recreatieterreinen Fenomenen - Maastricht Aachen Airport - pandjeshuizen/ goudopkopers In de uitwerking van de jaarplannen 2014 van de thematische werkgroepen wordt rekening gehouden met de afspraken en beleidsuitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het beleidskader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de bijbehorende subsidiebrief, de beleidsplannen van het Openbaar Ministerie, de beleidsplannen van de politie en de veiligheidsplannen van gemeenten. Thema s/verschijnings vormen van georganiseerde misdaad Mensenhandel Georganiseerde Hennepteelt Misbruik Vastgoed / witwassen (Georganiseerde) milieucriminaliteit Handhavingsknelpunten Portefeuillehouder Verantwoordelijk partner Deelnemende partners Burgemeester van de gemeente Weert Burgemeester van de gemeente Venlo Burgemeester van de gemeente Sittard - Geleen Commissaris van de Koningin Politie Koninklijke Marechaussee Belastingdienst Provincie Limburg Politie (vz), OM, gemeenten, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW en accountmanager RIEC Koninklijke Marechaussee (vz), OM, politie, gemeenten, Belastingdienst en accountmanager RIEC Belastingdienst (vz), OM, politie, FIOD, Belastingdienst en accountmanager RIEC Provincie Limburg (vz), OM, politie, Belastingdienst en accountmanager RIEC Fenomeen-onderzoeken Burgemeester van de gemeente Heerlen RIEC Begeleidingsgroep Burgemeester (vz), OM, politie, Universiteit Limburg, Belastingdienst en accountmanager RIEC Outlaw Motorcycle Gangs Burgemeester van de gemeente Maastricht Politie Politie (vz), OM, Belastingdienst, FIOD en accountmanager RIEC Patseraanpak Burgemeester van de gemeente Roermond Belastingdienst Belastingdienst (vz), OM, politie, gemeenten en accountmanager RIEC Thema Mensenhandel De werkgroep mensenhandel streeft er naar om in een zo vroeg mogelijk stadium strafbare feiten op het gebied van mensenhandel op te sporen en aan te pakken door samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband en indien nodig andere (overheid) instanties. Er wordt gewerkt volgens de ketenregie, vastgelegd in het Plan van mensenhandel Limburg, waarvan de aanpak loverboyproblematiek deel uitmaakt. De uitvoeringsorganisatie -8-

9 voor de geïntegreerde aanpak mensenhandel is ingericht en daarvoor zijn een ketenregisseur mensenhandel aangesteld en twee regio(zorg)coördinatoren slachtoffers mensenhandel. Zij werken samen om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk daders worden gepakt en een goede opvang voor slachtoffers is geregeld. Er is in 2013 een Convenant Bestrijding Mensenhandel Limburg opgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprotocol om informatie met zorgpartners te kunnen delen. Ondertekening van het convenant volgt in 2014 Vanuit de werkgroep worden activiteiten ontplooid die moeten leiden naar duidelijkheid over waar mensen in Limburg terecht kunnen als zij zaken willen melden over mensenhandel of loverboys. In het jaarplan 2014 Mensenhandel zullen de doelstelling, de geambieerde resultaten en de in te zetten capaciteit concreter worden uitgewerkt. Doelstellingen 2014 Het optimaliseren van de borging van de integrale aanpak van mensenhandel bij de convenantpartners Het verschaffen van duidelijkheid over hoe en waar gevallen van mensenhandel/loverboys kunnen worden gemeld (meldpunt mensenhandel); De werkgroep streeft in 2014 naar het verrichten van minimaal 10 onderzoeken naar mensenhandel in Limburg; Daarnaast worden minimaal 6 integrale controles geïnitieerd al dan niet op basis van signalen die door de partners worden ingebracht. Thema Georganiseerde Hennepteelt De hoofddoelstelling voor 2014 is het achterhalen en in kaart brengen van 3 criminele samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de georganiseerde hennepteelt. In 2014 worden de coffee- en growshops gemonitord waarbij vooral de growshops speciale aandacht krijgen in de vorm van controles onder regie van de Belastingdienst. Elke growshop in Limburg wordt minimaal eenmaal integraal gecontroleerd. Ook worden de lokale drugspanden geïnventariseerd. De aangetroffen en geruimde hennepplantages worden gemonitord. Deze z.g. hennepmonitor wordt door de werkgroep beheerd en aangevuld. De strikte aanpak van buitenteelt wordt gecontinueerd in Een belangrijke succesfactor bij de aanpak zijn de verkenningsvluchten. De financiering van deze milieuvluchten vormt in 2014 een punt van aandacht. Daar waar mogelijk wordt het landelijk barrièremodel Hennep door de werkgroep gebruikt om inzicht in de hennepwereld te krijgen. In het jaarplan 2014 van de werkgroep Georganiseerde Hennepteelt worden de doelstelling, de te behalen resultaten en de in te zetten capaciteit verder uitgewerkt. Doelstellingen 2014 Het behalen van de concrete targets zoals die zijn gesteld in het jaarplan 2014, waaronder de aanpak van 3 criminele samenwerkingsverbanden; Minimaal een maal per jaar controleren van de coffee- en growshops; Het borgen van de financiering van de milieuvluchten ter bestrijding van de buitenteelt; Het opwerpen van barrières voor de facilitatoren; Daarnaast wordt in 2014 onderzocht hoe meer private partijen kunnen worden betrokken bij het bestrijden van georganiseerde hennepteelt. -9-

10 Thema Misbruik Vastgoed en Witwassen Het doel van de werkgroep is het, in een zo vroeg mogelijk stadium, opsporen en aanpakken van misbruik van vastgoed en witwassen. In de werkgroep zijn op basis van specifieke kennis, informatie en samenhang de integrale aanpak en advisering op het gebied van vastgoed en witwassen gebundeld. In 2014 zullen minimaal 5 onderzoeken worden uitgevoerd. De in 2013 gemaakte aanzet met betrekking tot het actueel volgen van executieveilingen van onroerende zaken, zal in 2014 worden voortgezet. Daarbij zal ultimo 2014 een evaluatie van deze wijze van aanpak worden gemaakt. Doelstellingen 2014 Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en bestrijden van witwas- en vastgoedfraudepraktijken; Op basis van specifieke kennis, informatie en samenhang de integrale aanpak en advisering op het gebied van vastgoed en witwassen bundelen; Het uitvoeren van minimaal 5 onderzoeken; Het actueel volgen van executieveilingen van onroerende zaken. Thema (Georganiseerde) Milieucriminaliteit De doelstellingen zoals verwoord in het jaarplan 2014 zijn de gezamenlijke prioriteiten van de partners in de werkgroep. De focus ligt op de doorontwikkeling van de in april 2013 opgestarte werkgroep. Hiertoe behoort het verder uitwerken van de missie en de prioriteitsgerichte aanpak door de werkgroep. Doelstelling is het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van (georganiseerde) milieucriminaliteit. Daarbij is het van belang om het bestaan van criminele samenwerkingsverbanden (CSV s), en daarmee de mate van georganiseerdheid in kaart te brengen. De werkgroep hanteert daarbij een ruime definitie van georganiseerdheid passend binnen de geïntegreerde aanpak van criminaliteit zoals verwoord in het RIEC- convenant. (Georganiseerde) milieucriminaliteit is een vorm van criminaliteit die nauwelijks zichtbaar is voor de (controlerende) overheid en de burgers. In de meeste gevallen is sprake van fraudedelicten binnen netwerken van mensen en organisaties ofwel ad hoc samenwerkingsverbanden. (Georganiseerde) milieucriminaliteit manifesteert zich voornamelijk bij projecten en activiteiten waarbij door het niet naleven van de (milieu)wet- en regelgeving financieel gewin, mogelijk in de vorm van kostenbesparing, wordt nagestreefd. Er is sprake van een proces waar zwakke plekken worden benut voor criminele activiteiten en illegaal gewin. Zicht op deze zwakke plekken is dan ook van wezenlijk belang bij de bestrijding van (georganiseerde) milieucriminaliteit. De werkgroep vergaart inzicht in lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen (benchmark). Met deze kennis kunnen de meest geschikte interventies (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk dan wel fiscaalrechtelijk) worden ingezet. -10-

11 Doelstellingen 2014 Een goed functionerende werkgroep die invulling geeft aan de intenties en ambities voor de (georganiseerde) milieucriminaliteit en het behalen van de in het jaarplan benoemde doelstellingen; Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van (georganiseerde) milieucriminaliteit; Het verder vergroten van het zicht op de georganiseerdheid (aard/omvang) van milieucriminaliteit met een hoog (afbreuk-)risico onder andere door het starten van een of meerdere pilots op lokaal of (inter-) regionaal niveau, met als doel het op een verantwoorde wijze handhavings- en opsporingskeuzes te maken met een daaraan gekoppelde prioritering; Het additioneel op lopende initiatieven benoemen van 2 nieuwe in de bestrijding van de (georganiseerde) milieucriminaliteit; Het zo optimaal mogelijk benutten van de expertise, (technische) faciliteiten en kennis die bij partners voorhanden is; Onderzoek doen naar het financiële voordeel dat betrokkenen hebben genoten met hun illegale activiteiten, gevolgd door het afpakken van dit crimineel vergaarde vermogen. Thema Patseraanpak Patsers etaleren onaantastbaar te zijn. Ze beschikken over vermogen waarvan ze de herkomst verhullen. Hun legale inkomen leidt namelijk niet tot een vermogen waarmee ze die opvallende levensstijl kunnen bekostigen. Door die levensstijl, met verhulde inkomsten en vermogen alsmede met die houding van onaantastbaarheid ondermijnen ze het gezag van de overheid. Van het lokale bestuur, politie en justitie maar ook het gezag van de Belastingdienst. Dat leidt tot zeer onwenselijke situaties. Voor het gezag, voor hen zelf maar ook voor de mensen rondom die patsers, voornamelijk de jeugd. Zij krijgen een volstrekt verkeerd rolmodel voorgeschoteld. Het is aan de samenwerkende partners om dat maatschappij-ondermijnend gedrag tegen te gaan en het crimineel verkregen vermogen af te pakken. De patseraanpak wordt binnen Limburg met acht werkgroepen opgepakt. In elk van de acht kerngemeenten is een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Politie, Gemeente (incl. Sociale Recherche), Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en een accountmanager van het RIEC. In het jaarplan 2014 van de werkgroep Patseraanpak worden de doelstelling, de te behalen resultaten (33 patsers) en de in te zetten capaciteit verder uitgewerkt. Internationaal timmert de werkgroep aan de weg in de vorm van het organiseren van workshops in België die ook in 2014 wederom op het programma staan. In de workshops komen onder andere de rol van de partners, de organisatie van de aanpak en de communicatie rond het thema aan bod. Communicatie over de patseraanpak en de wijze waarop de Politie hierin haar verantwoordelijkheid kan nemen is van wezenlijk belang voor het welslagen van de geïntegreerde aanpak van patsers. In 2014 blijft het actief benaderen van de politieteams en het promoten van de patseraanpak een speerpunt van de werkgroep. Doelstellingen 2014 Het aanpakken van 33 Patsers, één per gemeente. Van deze 33 patseronderzoeken worden er minimaal 3 afgedaan middels een witwasonderzoek door politie en O.M. Het inzichtelijk maken van de terugvorderingen van de Sociale Diensten; Actief communiceren over de patseraanpak met als doel het vergroten van het draagvlak blijft in 2014 een speerpunt Thema Outlaw Motorcycle Gangs In haar jaarplan 2014 heeft de werkgroep Outlaw Motorcycle Gangs (hierna OMG s) de bekende speerpunten aangehaald. Hierbij volgt zij de structuur van de landelijke aanpak waarin de monitoring van de (op te richten) clubhuizen onverminderd aandacht vraagt en krijgt. Vrijplaatsen worden niet getolereerd. Partners werken hierin intensief samen. Daarnaast wordt er gewerkt met een persoonsgerichte aanpak waarin individuele leden van OMG s worden aangepakt waar zich maar kansen voordoen. Ook wordt verder onderzocht of en in hoeverre de OMG s in Limburg invloed hebben op de horeca, beveili- -11-

12 gingsbedrijven en bij voetbalsupporters. Daarnaast zal er in 2014 extra aandacht zijn voor de internationale factor van het fenomeen OMG s. De ervaring in 2013 leert dat gebeurtenissen in de ons aangrenzende landen gevolgen kunnen hebben voor het bestuur en de opsporingsinstanties in Nederland. Hiertoe zal er een afstemming plaatsvinden met het bestuur en handhavings- en opsporingsinstanties in België en Duitsland. De werkgroep is er van overtuigd dat er - over en weer - lering getrokken kan worden uit de aanpak zoals die wordt uitgevoerd in de beide buurlanden. Het inzicht krijgen in wie de financiers en sponsoren zijn blijft ook in 2014 een punt van aandacht. Met deze aanpak beoogt de werkgroep de - negatieve - invloed van OMG s te begrenzen en er voor te zorgen dat zij, net als iedere andere burger, zich aan de wetten en spelregels van ons land houden. Doelstellingen 2014 Begrenzen invloed OMG s door een doelgerichte - integrale - aanpak waarbij de aandacht vooral uitgaat naar: De permanente monitoring van de OMG s en de (op te richten) clubhuizen en mogelijke evenementen; Persoonsgerichte aanpak van individuele leden van de OMG s door de inzet van een breed instrumentarium; Verdere afstemming met bestuur en handhavings- en opsporingsinstanties in België en Duitsland. Fenomeenonderzoeken Een van de doelstellingen voor de RIEC s is het verrichten van zogenaamde fenomeenonderzoeken op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is een vorm van criminaliteit die de structuur van onze maatschappij verzwakt en misbruikt. Landelijk is hiervoor een stuurgroep Geïntegreerde Aanpak van Ondermijnende Criminaliteit (GOC) ingesteld. Het doen van fenomeenonderzoeken is een continu proces voor het RIEC. Wanneer er wordt gesproken over een fenomeen wordt in dit jaarplan een verschijningsvorm van georganiseerde criminaliteit bedoeld die binnen de kaders van in het convenant vastgestelde thema s (zouden kunnen) passen. In Limburg bevordert de thematische werkgroep fenomeenonderzoeken/handhavingsknelpunten/b-cba s de bestuurlijke en geïntegreerde interventies. In 2013 is door het RIEC Limburg een inventarisatie gemaakt, gericht op zowel de fenomenen die momenteel de aandacht krijgen als fenomenen die op (korte) termijn geprioriteerd dienen te worden. Begin 2013 is het Nationaal Dreigingsbeeld 2012 verschenen. De prioriteiten die hierin worden benoemd, worden meegenomen in de inventarisatie. Door het kiezen van een primair regionale insteek wordt voorkomen dat er dubbels of strijdigheden met deze prioriteiten ontstaan. Doelstelling 2014 Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van fenomenen en deze zo snel mogelijk onder de aandacht van het bestuur te brengen met het uiteindelijke doel een effectieve interventie te realiseren. Het Interventieoverleg Het interventieoverleg is het platform waar inhoudelijke sturing en afstemming op de geïntegreerde aanpak plaatsvindt op casusniveau. Verder is dit gremium het adviesorgaan van de stuurgroep. De samenstelling van het interventieoverleg: Voorzitter Leden Leden Leden Leden Leden Leden Plv. voorzitter Leden Hoofd RIEC-Limburg Rechercheofficier OM, Informatieofficier OM en 1 beleidsmedewerker OM Hoofd recherche accountmanager FIOD Hoofd recherche accountmanager Inspectie SZW Hoofd Divisie RR Politie Eenheid Limburg Handhavingsregisseur Belastingdienst/BLIC Hoofd Intelligence district Zuid Koninklijke Marechaussee Accountmanager RIEC-Limburg, vertegenwoordiger van de gemeenten Bergen, Gennep, Maastricht, Mook en Middelaar, Venray. Accountmanager RIEC-Limburg, vertegenwoordiger van de gemeenten Beesel, Gulpen-Wittem, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo. -12-

De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak.

De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak. Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 is een bijzonder jaar geweest voor de samenwerking. Inmiddels hebben alle partners in Limburg het nieuwe Convenant "Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit,

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

FEC-JAARPLAN 2012-2014

FEC-JAARPLAN 2012-2014 FEC-JAARPLAN 2012-2014 Voor het jaar 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

NG jaar. _Aw GESCAND OP 2 2 HT. 2012. Gemeente Wormerland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad

NG jaar. _Aw GESCAND OP 2 2 HT. 2012. Gemeente Wormerland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad _Aw NG jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad GESCAND OP 2 2 HT. 2012 Gemeente Wormerland doorkiesnummer uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 5 betreft

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Diender in de keten. Ervaringen van de politie met resultaatgericht en integraal samenwerken in ketens en netwerken

Diender in de keten. Ervaringen van de politie met resultaatgericht en integraal samenwerken in ketens en netwerken Diender in de keten 04-09-2006 14:32 Pagina 1 Diender in de keten Ervaringen van de politie met resultaatgericht en integraal samenwerken in ketens en netwerken Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit, Ketenalliantie

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland

Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland Voorwoord Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011

EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 November 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Digitaal verkrijgbaar bij: Gemeente

Nadere informatie

Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012

Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012 A gemeente Eindhoven Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012 Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuursondersteuning November 2011 kbe/ra11034478 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid Juridische

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie