Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018"

Transcriptie

1 Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan

2

3 Integraal veiligheidsplan Inhoud 1. Inleiding 5 2. Strategie 9 3. Veiligheidsbeeld Ede Prioriteiten Organisatie rond veiligheid Bestuurlijke en ambtelijke coördinatie Sociaal Interventie Team Afdeling Toezicht Wijkteams Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei Financiën 35 Bijlage 1 - Beknopt overzicht diverse veiligheidsthema s 37 Bijlage 2 - Beknopt overzicht veiligheidsvraagstukken op wijkniveau 39 3

4 4

5 Integraal veiligheidsplan Inleiding Veiligheid blijft een belangrijk beleidsterrein. Velen zijn direct of indirect bij veiligheid betrokken. Veiligheid moet je samen doen het veiligheidsdomein is te complex voor solisten. Samen, dat betekent met de veiligheidspartners, met flankerend sociaal, economisch en ruimtelijk beleid. Met onze maatschappelijke partners bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Ze zijn in elk geval doorslaggevend voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid. Daar zetten we op in. Positionering Integraal Veiligheidsplan Dit nieuwe Integrale Veiligheidsplan Ede (IVP) bevat ons integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren. We geven aan waar onze focus ligt, hoe we daar integraal aan werken, met welke partners. We denken integraal, vanuit alle schakels van de veiligheidsketen. Maar we werken ook samen, bijvoorbeeld met andere gemeenten in de politieregio Oost Nederland. En natuurlijk ook met de politie. Het jaarplan van de politie wordt steeds afgestemd met ons integraal veiligheidsplan, zodat dit een sluitende aanpak wordt. Samenwerken staat voorop, ook in de regio. We houden rekening met veiligheidsprioriteiten die zowel landelijk als in de regio spelen. Deze samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke veiligheidsstrategie, waarin een drietal prioriteiten zijn opgenomen die bij ons ook spelen. Deze hebben hun vertaling gekregen in dit plan. Echter, veel vraagstukken spelen op wijk/ buurtniveau. De acties die nodig zijn in de wijk worden opgenomen in de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda. Schema Regio Oost Nederland (81 gemeenten) Veiligheidsstrategie 3 prioriteiten Gemeente Ede Intergraal Veiligheidsplan 5 prioriteiten (3+2 lokale Jaarplan Politie Basisteam Ede 5 Wijken Ede Kernhem/Veldhuizen, Ede-Centraal Ede-Zuid en het Buitengebied Wijkveiligheidsagenda s (jaarlijks)

6 Uitgangspunten Ons uitgangspunt voor dit nieuwe IVP is: terreinwinst consolideren en die thema s prioriteren waar verbetering mogelijk en nodig is. Dit betekent onder meer dat we extra aandacht schenken aan de gezamenlijke aanpak van criminele jongeren en geweldsdelicten. De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op bijvoorbeeld de onderwerpen vermogensdelicten (woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, (winkel)diefstal), vernieling en vervuiling, consolideren we. Maar we blijven uiteraard inzetten op verbetering. We baseren deze keuzes op verschillende bronnen die de ontwikkeling omtrent de veiligheid in de afgelopen tijd schetsen. Er is ten opzichte van het vorige IVP niet sprake van een koerswijziging. Er is wel sprake van een aantal nieuwe elementen, mede ingegeven door de voortdurende veranderingen in de maatschappij. Het IVP bevat ten opzichte van het vorige IVP de volgende nieuwe elementen: Een expliciete strategische visie op het Edese veiligheidsbeleid Een selectieve prioritering van thema s Transities in het sociale domein Bovenlokale samenwerking Doorontwikkeling organisatieonderdelen Het IVP heeft een looptijd van 4 jaar en wordt zo nodig uitgewerkt in uitvoeringsplannen. De raad wordt middels een tussentijdse rapportage halverwege 2016 over de stand van zaken van het veiligheidsbeleid geïnformeerd. Daarnaast is er uiteraard de algemene (jaarlijkse) gemeentebegroting en het jaarverslag, en zal uiteraard gebruik worden gemaakt van de Sociale Monitor Ede. Deze nota is in samenwerking met interne en externe partners tot stand gekomen. Dat past bij ons motto, samen te vatten als: samen steeds sterker. We hopen en verwachten dat deze achtergrond de gezamenlijkheid en effectiviteit van de aanpak ten goede komt. Leeswijzer We willen het IVP voor de komende vier jaren ook de functie van naslagwerk meegeven, waarbij we opmerken dat het stuk niet statisch moet zijn. Indien de actualiteit daarvoor aanleiding geeft moet het IVP bijgesteld kunnen worden. Niet statisch dus, flexibel daar waar actualiteit en context hiertoe noopt. Hoofdstuk 2 bevat onze strategie, ons strijdplan : vanuit welke 6uitgangspunten gaan we te werk?

7 Integraal veiligheidsplan In hoofdstuk 3 van deze nota wordt het veiligheidsbeeld van de gemeente tot nu toe geschetst. In hoofdstuk 4 werken we onze prioritaire thema s uit. Onze prioriteiten zijn de thema s waarop we in komende jaren stappen willen zetten - op deze thema s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak en gaan daarbij innoverend te werk. Het beleidsterrein Veiligheid bevat een veelheid aan thema s die hier niet als prioriteit worden gesteld. Onze overige thema s zijn eveneens van belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Ze hebben een going concern, en dus doorlopend, karakter. Voor een beknopt overzicht zie bijlage 1. In hoofdstuk 5 zal de organisatie rondom de veiligheid in de gemeente Ede beschreven worden. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is hier onze ambitie bij? Hoofdstuk 6 behelst het thema financiën. In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de financiën die spelen m.b.t. veiligheid. Met name de overeenstemming met de programmabegroting is wezenlijk. 7

8 Jouke Osinga Officier van Justitie Arnhem De gemeente Ede is een dankbaar werkterrein voor een officier van justitie. Het is een grote gemeente met een landelijke uitstraling, maar kent ook stevige stadsproblematiek. De gemeente Ede draagt een grote steen bij aan de integrale samenwerking, bijvoorbeeld bij het tegengaan van woninginbraken, de aanpak van jeugd en jongerenproblematiek en foute horeca. In de opsporing sluiten de politie en het Openbaar Ministerie daar bij aan. Dat doen we samen en dat zien we terug in de dalende misdaadcijfers in Ede. De uitdaging voor de komende jaren is om niet op onze lauweren te rusten. Alleen met deze intensieve samenwerking kunnen we goede resultaten blijven 8boeken.

9 Integraal veiligheidsplan Strategie We definiëren onze strategie. Uiteraard is deze niet geheel nieuw, maar er is sprake van een ontwikkeling. Er blijft ook in de komende jaren sprake van een leerproces. Deze lijnen keren terug in de uitwerking van de thema s hierna. Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties Cruciaal is een actieve rol van onze maatschappelijke partners: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Dit geldt voor elk veiligheidsthema, van woning- en bedrijfsinbraak tot brandveiligheid en rampenbestrijding. Risicobewustzijn, signalering, zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van betrokkenheid. We implementeren echter ook actieve vormen zoals buurtpreventie en publiek-private samenwerking. Waar sprake is van een principiële verantwoordelijkheid van partners, bevorderen we dat daar invulling aan gegeven wordt. Ook ondernemers zijn belangrijke partners. Zo wordt actief gewerkt met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en hebben bedrijvigheid samen met de ondernemers ook bijzondere aandacht van politie en gemeente. Eerst ons huiswerk doen We geven om te beginnen onze eigen rol als overheid goed gestalte: we zetten waar nodig de veiligheidsinstrumenten in waar wij over beschikken, met de intensiteit die past bij de problematiek. Ook creëren we de benodigde infrastructuur voor samenwerking met partners, bewoners en ondernemers door de toepasselijke samenwerkings- en participatieformats te implementeren. Zodoende bewaken we de achterkant én organiseren het speelveld voor gezamenlijk optrekken. Meer aan de voorkant komen We gaan consequent uit van een integrale, gemengd preventief-repressieve aanpak. Het accent ligt daarbij op nog meer aan de voorkant komen. We leggen slimme verbindingen tussen preventie en repressie (denk bijvoorbeeld aan het investeren in de jongere broertjes bij de systeemgerichte aanpak van harde kern-jongeren). Gebieds-, persoons- en themagericht Onze insteek is primair vanuit de thema s die we geprioriteerd hebben onze belangrijke thema s immers in de komende tijd. In de uitwerking zal onze aanpak op onderdelen echter ook gebieds- en/of persoonsgericht 9zijn. Dit verschilt per onderwerp zo bevat de aanpak van het thema

10 Inbraak onvermijdelijk gebiedsgerichte componenten, en die van veelplegerscriminaliteit persoonsgerichte elementen. We continueren de effectieve combinatie van thematische, gebieds- en persoonsgerichte aanpak. Gebiedsgericht werken wordt vertaald in de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda waarin per wijk een aantal thema s benoemd zijn. Dit kunnen implementaties van de prioriteiten uit dit plan zijn maar ook specifieke veiligheidsvraagstukken die lokaal spelen. Het basisteam politie telt in totaal 120fte operationele inzet. Omdat sprake is van 1 wijkagent per 5000 inwoners zijn er momenteel 21 wijkagenten in Ede. Samen met de partners Het veiligheidsbeleid kent tal van raakvlakken met andere beleidsterreinen, onder meer welzijn, zorg, ruimtelijke ordening en economie. We benutten deze raakvlakken, zoeken en verzilveren ze. De afdelingen binnen de gemeente die over deze beleidsterreinen gaan, spelen een belangrijke rol. We zetten in op samen steeds sterker, waarbij ieder in zijn kracht staat. Dit is ook de lijn richting onze externe partners: gemeenschappelijkheid wat betreft doelen, wederzijdse aanvulling en versterking wat betreft instrumenten. Belangrijke externe partners zijn natuurlijk onze kernpartners politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Oost Nederland, Regionale Uitvoeringsdienst (ODDV). De goede samenwerking met de politie, het OM en onze afdeling Toezicht heeft er mede toe geleid dat het aantal inbraken fors is afgenomen. Deze goede samenwerking willen wij uiteraard continueren. Maar ook instellingen zoals Welstede en de woningcorporatie Woonstede hebben een belangrijke rol in de gezamenlijke aanpak. En we werken samen met andere gemeenten binnen de regio en daarbuiten indien de actualiteit dit vereist. Samenwerking met andere gemeenten Op meerdere fronten werken wij bovenlokaal samen met andere gemeenten. Van groot belang is de samenwerking binnen de politieregio Oost Nederland waar 81 (thans 79) gemeenten gezamenlijk hebben aangegeven welke prioriteiten zij voor de komende jaren gezamenlijk met de regio partners willen aanpakken. Dit heeft geleid tot de Veiligheidsstrategie waarin een drietal prioriteiten genoemd is die ook bij ons sterk spelen en daarom ook in dit plan prioriteit krijgen, maar we kijken ook naar de andere gemeenten buiten onze regio en werken daar zo nodig mee samen. 10 Contextgedreven werken Evenals de politie werken wij met de methodiek: contextgedreven werken. Dat betekent dat de actualiteit en de specifieke kenmerken van een vraagstuk (de context) bepalend is voor de inzet van menskracht en middelen en dat er aan de hand van de context wordt bekeken welke benodigde activiteiten er op het gebied van openbare orde en veiligheid nodig zijn.

11 Integraal veiligheidsplan Aanpak op adequate schaalniveaus We pakken problematiek aan op het schaalniveau dat nodig is gezien de aard van het probleem of vanwege het schaalniveau van de vereiste samenwerking. Aanpak kan plaatshebben op het niveau van buurt, wijk, gemeente regio etc. Vaak zal sprake zijn van aanpak op meerdere niveaus tegelijk. Informatie-gestuurd We werken op basis van actuele en correcte stuurinformatie. Leggen verbanden tussen verschillende informatieposities. We zorgen dat we over informatie beschikken, dat we die kunnen delen en dat er operationeel en domein-overstijgend voordeel mee kan worden gedaan. Daarom hebben we het informatieplein geïntroduceerd waarin alle relevante ketenpartners de noodzakelijke informatie delen om te komen tot een adequate, effectieve integrale aanpak. We brengen onze informatiepositie op orde. Proportionaliteit is uitgangspunt. Belangrijke bronnen van stuurinformatie zijn de politieregistratie, de veiligheidsmonitor en overige registraties (bijvoorbeeld van de inzet van bestuurlijke instrumenten). Objectieve gegevens worden zoveel mogelijk per kwartaal geactualiseerd. Subjectieve gegevens (bewonersenquête) verzamelen wij tweejaarlijks via onze veiligheidsmonitor. Een voorbeeld van informatie-gestuurd werken is de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Samenwerking met kernpartners op orde Onze kernpartners politie en Openbaar Ministerie hebben majeure stelselwijzigingen achter de rug of zijn daar deels nog in verwikkeld. De nieuwe organisaties moeten zich zetten, met de uitdagingen van dien. In komende tijd investeren we in het inregelen van nieuwe werkwijzen, patronen in de samenwerking. 11 versterken Aansluiting op transities sociaal domein De transities in het sociale domein - decentralisatie jeugdzorg, Awbz, participatiewet - en daarbij behorende nieuwe werkwijzen (zoals de sociale wijkteams) hebben belangrijke raakvlakken met veiligheid. Zo betekenen ze een kans om samen met onze partners nog meer aan de voorkant te komen, dichtbij de burger, in buurten en wijken. Essentiële onderliggende vraag van de transities is immers: Wat kunnen burgers zelf? Het perspectief is dan: samen in de nulde en eerste lijn. De decentralisatie van de jeugdzorg

12 leidt tot een verbreding van ons repertoire ten aanzien van jeugd (specifiek problematische jeugd), waardoor we integraler te werk kunnen gaan. Aan de andere kant kunnen de nieuwe werkwijzen complicerend zijn voor processen in het veiligheidsbeleid (zoals tijdige opschaling complexe casuïstiek, tijdige combinaties van zorg en drang & dwang ). Ook kan besluitvorming rond bepaalde doelgroepen waarvoor de gemeente nu verantwoordelijk wordt, onverwachte repercussies in het veiligheidsdomein hebben. Kortom: er is alle belang bij om vanuit het veiligheidsbeleid effectief betrokken te zijn bij de transities in het sociale domein. 12

13 Integraal veiligheidsplan Veiligheidsbeeld Ede Algemene trends en ontwikkelingen (landelijk) Het slachtofferschap verandert Ouderen worden meer slachtoffer van babbeltrucs en (internet)oplichting. Internet en sociale media hebben een grotere impact op de maatschappij en het veiligheidsgevoel van inwoners, digipesten of cybercrime zullen meer opvallen. Voorlichting over deze fenomenen zullen gestimuleerd worden. Risicojeugd en zorgmijders Jongeren die delicten plegen, hebben dikwijls te maken (gehad) met meervoudige problematiek, onder meer: vroegtijdig schoolverlaten, drugs of ontwricht gezin. Een (vroegtijdige) dadergerichte integrale aanpak juist ook bij deze jongeren werkt preventief. Door afnemende intramurale zorg als gevolg van de decentralisaties (jeugdzorg, WMO en participatiewet) lijkt de kans groot dat het aantal kwetsbare en/of zorgmijdende mensen in de buurten toeneemt. Naar schatting nemen 2000 mensen deel aan een whatsappgroep in Ede stad. Ook in Bennekom, Lunteren en Otterlo zijn er whatsappgroepen actief. 13 samenwerking Maatschappelijk ondermijnende criminaliteit Criminele samenwerkingsverbanden spelen een rol in de lokale delicten, waarvan wordt aangegeven dat ze verweven (kunnen) raken met gangs, die geweld gebruiken om hun doel te bereiken. Daarnaast worden anderen ingezet om vergunningen te verkrijgen waardoor BIBOB procedures worden omzeild en het lastig blijft om de netwerken en samenwerkingsverbanden aan te pakken. De Wet BIBOB heet voluit Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de Wet BIBOB wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt Participatiesamenleving Edenaren zijn steeds mondiger als het gaat om eigen veiligheid. Er is een groeiend besef dat de politie, bedrijven, burgers en overheid samen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van criminaliteit en overlast. Dat biedt kansen voor burgerparticipatie en co-creatie. De intensivering van de in duurzame netwerken is dé uitdaging voor de komende

14 jaren. Burgers zetten zich in toenemende mate in voor buurtparticipatie, wat aantoonbaar zorgt voor meer leefbaarheid. Radicalisering Radicaliseringprocessen van jongeren zijn steeds actueler geworden. Signaleren door een ieder en aanpak vanuit breder zorg- en welzijnsperspectief is geboden. Situatie in Ede We kunnen stellen dat het met de veiligheid in Ede de afgelopen jaren de goede kant is opgegaan. Het beleid zoals genoemd in de kadernota Integrale Veiligheid is actief ter hand genomen. Deze conclusie kan getrokken worden uit figuur 1 (volgende pagina). Vrijwel alle parameters zijn in 2014 gedaald ten opzichte van Bij slechts enkele feiten is sprake van een kleine stijging in 2014 ten opzichte van Voorbeeld is openlijk geweld. Dit speelt zich voornamelijk af op en rond het uitgaansgebied. In het wijkteam centraal wordt hier middels de wijkveiligheidsagenda de nodige aandacht aan geschonken. Dat de tendens rond dalende criminaliteitscijfers een landelijke trend is moge blijken uit figuur 2. Toch is onze daling net iets scherper dan het landelijk beeld. Figuur 1 Misbrijven (stuur) Reikwijdte verschil in % gemiddeld Diefstal / inbraak woning % Diefstal / inbraak box/garage/ % schuur/tuinhuis Diefstal uit/ vanaf motorvoertuigen % Diefstal van motorvoertuigen % Diefstal van borm-, snor-, fietsen % Zakkenrollerij % Zedenmisdrijf % Openlijk geweld (persoon) % Bedreiging % Mishandeling % Straatroof % Overval % Vereniging cq zaakbeschadiging % Diefstal/inbraak bedrijven en instelling % Winkeldiefstal % 14 Bron: Politie Oost-Nederland

15 Integraal veiligheidsplan Figuur Misdrijven per inwoners, gemeente Ede en Nederland, Nederland gemeente Ede voorlopig Bron: Politie Oost-Nederland en Politie.nl Inbraken Het aantal inbraken is de laatste jaren een hot-item geweest Er is het laatste jaar sprake van een grote daling van deze vorm van criminaliteit. Dit is opzicht een landelijke trend, maar binnen de gemeente is veel aandacht gegeven aan preventiebijeenkomsten en intensieve opsporingstrajecten. Toch is het aantal nog steeds veel te hoog, zeker gelet op de impact die dit delict heeft. Dat is ook de reden waarom bestrijding van de fenomeen nog altijd hoog op de prioriteitenlijst dient te staan. Bij de aanpak hiervan houden we uiteraard ook rekening met mogelijke verschuivingen naar andere vormen van criminaliteit, zoals bedrijfsinbraken. Wij zullen dit nauwgezet monitoren en zo nodig maatregelen treffen. Figuur 3 Woninginbraken gemeente Ede, Bron: Politie Oost-Nederland

16 Onveiligheidsgevoelens Uit de diverse veiligheidsmonitoringen van de afgelopen jaren blijkt een vrijwel constante mening over hoe veilig of onveilig men zich in het algemeen in de eigen buurt voelt. Uiteraard is het onze bedoeling om inwoners een groter veiligheidsgevoel te geven. De voorlichtingen rond inbraken en de gesprekken door de wijkteams met inwoners en bedrijven worden onverminderd voortgezet, niet in de laatste plaats om bij de inwoners meer betrokkenheid bij hun buurt, wijk of gemeente te genereren. Figuur 4 40% 30% % Inwoners dat zich weleens onveilig voelt, in het algemeen en in de eigen buurt, gemeente Ede, onveiligheidsgevoel algemeen 20% onveiligheidsgevoel eigen buurt 10% 0% Bron: Leefbaarheidsmonitor Ede Situatie in de wijken Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat tussen 2011 en 2013 het veiligheidsgevoel met name in de wijk Veldhuizen A sterk verbeterd is. Dit is ongetwijfeld te wijten aan de extra aandacht die deze wijk heeft gehad. Dit geldt ook in iets mindere mate voor de wijk Rietkampen. Het positieve beeld van Veldhuizen A wordt bevestigd in het onderzoek Inwoners aan het woord

17 Integraal veiligheidsplan Figuur 5 % Inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt, Gemeente Ede 20% 20% Ede-Oost (incl. Centrum) Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maandereng Rietkampen/ Bedrijventerrein Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/ De Klomp Harskamp/ Wekerom/ Otterlo 20% 18% 23% 23% 29% 30% 32% 14% 8% 28% 26% 26% 26% 21% 31% 24% 13% 12% 9% 15% 11% 7% 13% 10% 12% 43% Bron: Leefbaarheidsmonitor Figuur 6 0% 20% 40% % Inwoners dat vindt dat de buurt vooruit of achteruit gegaan is de afgelopen jaren (meting 2014) Gemeente Ede achteruit gegaan 16% vooruit gegaan 19% 17 Ede-Centrum Ede-Oost (excl. Centrum) Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maande reng Rietkampen/ Bedrijventerrein Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/ De Klomp Harskamp/ Wekerom/ Otterlo 17% 16% 21% 18% 15% 24% 25% 13% 18% 19% 11% 12% 10% 11% 28% 20% 17% 48% 31% 18% 23% 17% 18% 6% 13% 15% 11% 21% -40% -20% 0% 20%4 0% Bron: Ede 2014 Inwoners aan het woord

18 Peter van den Berg Teamchef Politie Ede In Ede wordt tussen de gemeente en de politie op een effectieve manier samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De samenwerkingspartners herkennen en erkennen elkaars deskundigheid en stemmen daarop gebaseerd de gezamenlijke inzet af. Daarbij gaan we vooral uit van analyse van de oorzaken van het onderhavige probleem, zodat duurzame oplossingen worden bereikt! 18

19 Integraal veiligheidsplan Overlast en slachtofferschap De landelijke Veiligheidsmonitor is in het najaar van 2014 uitgevoerd. Het CBS vergelijkt de resultaten per gemeente met het gemiddelde van de G32 en het gemiddelde van alle gemeenten met meer dan inwoners. De gearceerde percentages in de tabel betekenen dat Ede significant beter scoort van de benchmark van alle gemeenten. Ervaren overlast, onveiligheid en slachtofferschap delicten; Ede, G32 en gemeenten, 2014 Figuur 7 gemeente Ede G gemeenten % inwoners dat veel overlast van 23% 26% 27% verloedering 1 ervaart % inwoners dat veel sociale overlast 2 ervaart 9% 15% 17% % inwoners dat veel verkeersoverlast 3 ervaart 29% 34% 34% % inwoners dat veel overlast 4 in de buurt ervaart 44% 49% 49% % inwoners dat zich weleens onveilig voelt in eigen buurt 20% 23% 24% % slachtoffers van één of meer delicten 17% 22% 23% Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor verloedering: rommel op straat, vernield straatmeubilair, bekladde muren of gebouwen en hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 2 sociale overlast: dronken mensen op straat, drugsgebruik of drugshandel, mensen die op straat worden lastiggevallen, rondhangende jongeren en overlast door buurtbewoners 3 verkeersoverlast: te hard rijden, parkeerproblemen, bijv. foutparkeren of drukte en agressief verkeersgedrag 4 overlast: totaal van één of meer vormen van verloedering, sociale overlast en/of verkeersoverlast Vergelijking : Ervaren verloedering en sociale overlast in Ede stabiel, net als in de benchmark Ervaren verkeersoverlast in Ede sterker afgenomen dan in de benchmark Onveiligheidsgevoel in eigen buurt in Ede licht afgenomen, net als in de benchmark Slachtofferschap van criminaliteit in Ede licht afgenomen, net als in de benchmark Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ede het op veiligheidsgebied in de ogen van inwoners goed doet. 19

20 Figuur 8 % Inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren, gemeente Ede, % 15% 10% 10% 13% 11% 9% 5% 0% Meldingen overlast jeugd, gemeente Ede, Bronnen: Leefbaarheidsmonitor Ede (bovenste grafiek) en Politie Oost- Nederland (onderste grafiek) Jeugd Jeugd is bij het onderwerp veiligheid altijd een belangrijk fenomeen. Uit de meldingen overlast en het aantal inwoners dat overlast ervaart (figuur 8), kan geconcludeerd worden dat vanaf 2014 sprake is van een licht dalende tendens. Dit laat onverlet het feit dat dit toch nog de nodige aandacht verdient. Conclusie Uit de diverse cijfers blijkt niet dat er een of meer onderwerpen aan de orde zijn die een radicale verandering in het beleid tot nu toe wenselijk maakt. Het beleid zoals neergelegd in de kadernota integrale veiligheid heeft 20 op derhalve vruchten afgeworpen. Er is een trend dat criminaliteit en overlast verminderd. Er is ook sprake van een verbetering in bepaalde wijken waar vroeger sprake was van grote veiligheidsproblemen. Toch blijft het van belang blijvend in te zetten op delicten die doorgaans een grote en directe impact hebben op slachtoffers en het veiligheidsgevoel van burgers. Al was het alleen maar om te voorkomen

21 Integraal veiligheidsplan dat de positieve trend weer zal verdwijnen. Dit betekent dat we bestrijding van inbraken, overlast en ondermijnende activiteiten, zoals hennepkwekerijen, die de maatschappij in haar fundament aantasten hoog op de agenda zetten. 21

22 Stephan Rou Coördinator buurtpreventieteam Indische Buurt Ede De samenwerking met de gemeentelijke afdeling veiligheid binnen de gemeente Ede is méér dan prima. Als coördinator preventieteam bewoners voor bewoners indische buurt onderhoud ik contacten met zowel jeugdboa en wijktoezichthouder van afdeling toezicht en de adviseur veiligheid gemeente Ede. Wanneer ik een hulpvraag uitzet krijg ik altijd binnen zeer korte termijn reactie en wanneer de situatie daarom vraagt ook direct actie. De korte lijntjes en de vriendelijke maar toch professionele samenwerking maakt samenwerken dan ook 22plezierig en geeft je een nuttig gevoel.

23 Integraal veiligheidsplan Prioriteiten In dit hoofdstuk belichten we de hoofdlijnen van de aanpak en onze ambitie. Onze prioriteiten zijn de thema s waarop we in komende jaren stappen willen zetten - op deze thema s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak, gaan daarbij innoverend te werk. Naast deze prioriteiten is uiteraard sprake van een veelheid aan andere veiligheidsthema s. Deze zijn eveneens van strategisch belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering - ze hebben een going concern-karakter. Voor een overzicht zie bijlage 1. Prioriteiten 1,2 en 3 De eerste 3 prioriteiten vloeien voort uit de veiligheidsstrategie Oost Nederland Deze problematiek speelt ook in Ede. Door in te zetten op deze prioriteiten in gezamenlijkheid met de andere partners binnen Oost Nederland is de verwachting dat hierdoor een aanjaageffect ontstaat bij het tackelen van deze veiligheidsvraagstukken. Daarnaast hebben wij nog 2 lokale specifieke prioriteiten, de prioriteiten 4 en 5. Prioriteit 1 High Impact Crimes (focus op woninginbraken) Woninginbraak blijft intensief aangepakt. Het is een delict met grote impact op de slachtoffers en we zien dat het een opstap kan zijn naar zwaardere criminaliteit. Samen met politie, OM maar ook de bewoners gaan wij proberen de pakkans te vergroten, maar ook in te zetten op nog meer preventie. Ambitie 2018 In de periode een daling van het aantal inbraken van 5% gerekend vanaf Hoofdlijnen aanpak Regievoering door de gemeente Ede op de gezamenlijke aanpak van woninginbraken Burgerparticipatie stimuleren doormiddel van projecten als: Burgernet, Buurt Preventieteams en Whatsapp-groepen Verbetering informatiepositie onder meer door koppeling bronnen Organiseren van voorlichtingsavonden Deelnemen aan expertteam regio

24 In het 1e kwartaal van 2011 was sprake van 76 meldingen m.b.t. verwarde personen. In het 1e kwartaal van 2015 is dit aantal al reeds gestegen tot 143 meldingen. Een oorzaak kan zijn dat er meer sprake is van ambulante zorg, in plaats van intramurale zorg. Prioriteit 2 De aanpak van ernstige overlast door verwarde personen alsmede jeugdigen Er is een verschuiving zichtbaar in het toenemende aantal incidenten en overlast door overspannen en psychisch kwetsbare personen. Overlast door groepen jongeren in de buurt is daarnaast nog steeds een vaakgenoemde oorzaak van overlast. Met name op deze gebieden is een gebieds- en persoonsgerichte aanpak van essentieel belang. Ambitie 2018 Een daling van 20% van het aantal overlastincidenten t.o.v Hoofdlijnen aanpak Persoons- en probleemgerichte regievoering van de gemeente Ede bij aanpak overlast Goede afstemming met alle veiligheids- en zorgpartners op basis van uitwisseling van informatie, waaronder bestendiging en zo nodig versterking van de afspraken met Pro Persona omtrent de opvang van verwarde personen. Een sluitende keten samen met het sociaal domein (preventie, hulpverlening, repressie en nazorg) tussen partners stimuleren d.m.v. afstemming met de lokale zorgstructuur, de Veiligheidshuizen en externe partners Toepassen van de verbeterde shortlistmethodiek bij jeugdgroepen Prioriteit 3 Aanpak van maatschappelijk ondermijnende criminaliteit (focus hennepteelt) De aanpak van hennepteelt vind sinds 2014 plaats onder de vlag van een regionaal convenant tussen gemeenten, politie, OM, woningcorporaties en netbeheerders. De exploitatie van hennepkwekerijen leid tot diverse vormen van overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. Daarnaast gaat de exploitatie vaak gepaard met andere vormen van (zware) criminaliteit. Vanwege het ondermijnende effect van hennepteelt is het onderkennen en aanpakken hiervan een belangrijke doelstelling. Ambitie 2018 Hennepkwekerijen worden aangepakt doormiddel van een integrale werkwijze, een werkwijze met preventieve en repressieve interventies 24 Hoofdlijnen aanpak Gezamenlijke uitvoering integraal hennepconvenant Oost Nederland Samenwerking met Woonstede rond aanpak Hennepkwekerijen Deelname aan de integrale RIEC-casustafels Oost Nederland hennep

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Project overlastgevende jeugd

Project overlastgevende jeugd Project overlastgevende jeugd Waarom overlastgevende jeugd? Alle zes de Peelgemeenten prioriteren de aanpak van jeugdoverlast voor de komende vier jaar. Niet per definitie omwille van zorgelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Gemeente Oostzaan

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Gemeente Oostzaan Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Gemeente Oostzaan Steller: A. de Neef December 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangsituatie... 4 2. Waar willen we naar toe in de periode 2015-2018?... 5 3.

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch Voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid! uitkomsten veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid juli 2014 Inhoudsopgave Vooraf p. 2 1. Uitgangssituatie

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!!

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Dit project

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

SAMEN VOOR PERSPECTIEF VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS VEILIGHEIDSHUIS REGIO ARNHEM VEILIGHEIDSHUIS

SAMEN VOOR PERSPECTIEF VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS VEILIGHEIDSHUIS REGIO ARNHEM VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS SAMEN VOOR PERSPECTIEF WEST VELUWE VALLEI REGIO ARNHEM SAMEN VOOR PERSPECTIEF WAAROM EEN? We geloven erin dat we samen, met een combinatie van

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Versie 17 oktober 2013 Colofon: Vastgesteld door de raad op XXX Dit Integraal Veiligheidsplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Een Veilig Tiel maken we samen! Meerjarenprogramma veiligheid 2015-2018

Een Veilig Tiel maken we samen! Meerjarenprogramma veiligheid 2015-2018 Een Veilig Tiel maken we samen! Meerjarenprogramma veiligheid 2015-2018 Gemeente Tiel Inhoudsopgave Woord vooraf p. 3 Samenvatting p. 4 1. Inleiding p. 6 2. Huidige situatie/veiligheidsanalyse p. 7 2.1

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 2018 Veiligheidsambitie Hoorn Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Veiligheidsambitie 2018 Onze ambitie Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Daar zetten

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie