Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018"

Transcriptie

1 Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan

2

3 Integraal veiligheidsplan Inhoud 1. Inleiding 5 2. Strategie 9 3. Veiligheidsbeeld Ede Prioriteiten Organisatie rond veiligheid Bestuurlijke en ambtelijke coördinatie Sociaal Interventie Team Afdeling Toezicht Wijkteams Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei Financiën 35 Bijlage 1 - Beknopt overzicht diverse veiligheidsthema s 37 Bijlage 2 - Beknopt overzicht veiligheidsvraagstukken op wijkniveau 39 3

4 4

5 Integraal veiligheidsplan Inleiding Veiligheid blijft een belangrijk beleidsterrein. Velen zijn direct of indirect bij veiligheid betrokken. Veiligheid moet je samen doen het veiligheidsdomein is te complex voor solisten. Samen, dat betekent met de veiligheidspartners, met flankerend sociaal, economisch en ruimtelijk beleid. Met onze maatschappelijke partners bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Ze zijn in elk geval doorslaggevend voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid. Daar zetten we op in. Positionering Integraal Veiligheidsplan Dit nieuwe Integrale Veiligheidsplan Ede (IVP) bevat ons integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren. We geven aan waar onze focus ligt, hoe we daar integraal aan werken, met welke partners. We denken integraal, vanuit alle schakels van de veiligheidsketen. Maar we werken ook samen, bijvoorbeeld met andere gemeenten in de politieregio Oost Nederland. En natuurlijk ook met de politie. Het jaarplan van de politie wordt steeds afgestemd met ons integraal veiligheidsplan, zodat dit een sluitende aanpak wordt. Samenwerken staat voorop, ook in de regio. We houden rekening met veiligheidsprioriteiten die zowel landelijk als in de regio spelen. Deze samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke veiligheidsstrategie, waarin een drietal prioriteiten zijn opgenomen die bij ons ook spelen. Deze hebben hun vertaling gekregen in dit plan. Echter, veel vraagstukken spelen op wijk/ buurtniveau. De acties die nodig zijn in de wijk worden opgenomen in de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda. Schema Regio Oost Nederland (81 gemeenten) Veiligheidsstrategie 3 prioriteiten Gemeente Ede Intergraal Veiligheidsplan 5 prioriteiten (3+2 lokale Jaarplan Politie Basisteam Ede 5 Wijken Ede Kernhem/Veldhuizen, Ede-Centraal Ede-Zuid en het Buitengebied Wijkveiligheidsagenda s (jaarlijks)

6 Uitgangspunten Ons uitgangspunt voor dit nieuwe IVP is: terreinwinst consolideren en die thema s prioriteren waar verbetering mogelijk en nodig is. Dit betekent onder meer dat we extra aandacht schenken aan de gezamenlijke aanpak van criminele jongeren en geweldsdelicten. De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op bijvoorbeeld de onderwerpen vermogensdelicten (woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, (winkel)diefstal), vernieling en vervuiling, consolideren we. Maar we blijven uiteraard inzetten op verbetering. We baseren deze keuzes op verschillende bronnen die de ontwikkeling omtrent de veiligheid in de afgelopen tijd schetsen. Er is ten opzichte van het vorige IVP niet sprake van een koerswijziging. Er is wel sprake van een aantal nieuwe elementen, mede ingegeven door de voortdurende veranderingen in de maatschappij. Het IVP bevat ten opzichte van het vorige IVP de volgende nieuwe elementen: Een expliciete strategische visie op het Edese veiligheidsbeleid Een selectieve prioritering van thema s Transities in het sociale domein Bovenlokale samenwerking Doorontwikkeling organisatieonderdelen Het IVP heeft een looptijd van 4 jaar en wordt zo nodig uitgewerkt in uitvoeringsplannen. De raad wordt middels een tussentijdse rapportage halverwege 2016 over de stand van zaken van het veiligheidsbeleid geïnformeerd. Daarnaast is er uiteraard de algemene (jaarlijkse) gemeentebegroting en het jaarverslag, en zal uiteraard gebruik worden gemaakt van de Sociale Monitor Ede. Deze nota is in samenwerking met interne en externe partners tot stand gekomen. Dat past bij ons motto, samen te vatten als: samen steeds sterker. We hopen en verwachten dat deze achtergrond de gezamenlijkheid en effectiviteit van de aanpak ten goede komt. Leeswijzer We willen het IVP voor de komende vier jaren ook de functie van naslagwerk meegeven, waarbij we opmerken dat het stuk niet statisch moet zijn. Indien de actualiteit daarvoor aanleiding geeft moet het IVP bijgesteld kunnen worden. Niet statisch dus, flexibel daar waar actualiteit en context hiertoe noopt. Hoofdstuk 2 bevat onze strategie, ons strijdplan : vanuit welke 6uitgangspunten gaan we te werk?

7 Integraal veiligheidsplan In hoofdstuk 3 van deze nota wordt het veiligheidsbeeld van de gemeente tot nu toe geschetst. In hoofdstuk 4 werken we onze prioritaire thema s uit. Onze prioriteiten zijn de thema s waarop we in komende jaren stappen willen zetten - op deze thema s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak en gaan daarbij innoverend te werk. Het beleidsterrein Veiligheid bevat een veelheid aan thema s die hier niet als prioriteit worden gesteld. Onze overige thema s zijn eveneens van belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Ze hebben een going concern, en dus doorlopend, karakter. Voor een beknopt overzicht zie bijlage 1. In hoofdstuk 5 zal de organisatie rondom de veiligheid in de gemeente Ede beschreven worden. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is hier onze ambitie bij? Hoofdstuk 6 behelst het thema financiën. In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de financiën die spelen m.b.t. veiligheid. Met name de overeenstemming met de programmabegroting is wezenlijk. 7

8 Jouke Osinga Officier van Justitie Arnhem De gemeente Ede is een dankbaar werkterrein voor een officier van justitie. Het is een grote gemeente met een landelijke uitstraling, maar kent ook stevige stadsproblematiek. De gemeente Ede draagt een grote steen bij aan de integrale samenwerking, bijvoorbeeld bij het tegengaan van woninginbraken, de aanpak van jeugd en jongerenproblematiek en foute horeca. In de opsporing sluiten de politie en het Openbaar Ministerie daar bij aan. Dat doen we samen en dat zien we terug in de dalende misdaadcijfers in Ede. De uitdaging voor de komende jaren is om niet op onze lauweren te rusten. Alleen met deze intensieve samenwerking kunnen we goede resultaten blijven 8boeken.

9 Integraal veiligheidsplan Strategie We definiëren onze strategie. Uiteraard is deze niet geheel nieuw, maar er is sprake van een ontwikkeling. Er blijft ook in de komende jaren sprake van een leerproces. Deze lijnen keren terug in de uitwerking van de thema s hierna. Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties Cruciaal is een actieve rol van onze maatschappelijke partners: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Dit geldt voor elk veiligheidsthema, van woning- en bedrijfsinbraak tot brandveiligheid en rampenbestrijding. Risicobewustzijn, signalering, zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van betrokkenheid. We implementeren echter ook actieve vormen zoals buurtpreventie en publiek-private samenwerking. Waar sprake is van een principiële verantwoordelijkheid van partners, bevorderen we dat daar invulling aan gegeven wordt. Ook ondernemers zijn belangrijke partners. Zo wordt actief gewerkt met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en hebben bedrijvigheid samen met de ondernemers ook bijzondere aandacht van politie en gemeente. Eerst ons huiswerk doen We geven om te beginnen onze eigen rol als overheid goed gestalte: we zetten waar nodig de veiligheidsinstrumenten in waar wij over beschikken, met de intensiteit die past bij de problematiek. Ook creëren we de benodigde infrastructuur voor samenwerking met partners, bewoners en ondernemers door de toepasselijke samenwerkings- en participatieformats te implementeren. Zodoende bewaken we de achterkant én organiseren het speelveld voor gezamenlijk optrekken. Meer aan de voorkant komen We gaan consequent uit van een integrale, gemengd preventief-repressieve aanpak. Het accent ligt daarbij op nog meer aan de voorkant komen. We leggen slimme verbindingen tussen preventie en repressie (denk bijvoorbeeld aan het investeren in de jongere broertjes bij de systeemgerichte aanpak van harde kern-jongeren). Gebieds-, persoons- en themagericht Onze insteek is primair vanuit de thema s die we geprioriteerd hebben onze belangrijke thema s immers in de komende tijd. In de uitwerking zal onze aanpak op onderdelen echter ook gebieds- en/of persoonsgericht 9zijn. Dit verschilt per onderwerp zo bevat de aanpak van het thema

10 Inbraak onvermijdelijk gebiedsgerichte componenten, en die van veelplegerscriminaliteit persoonsgerichte elementen. We continueren de effectieve combinatie van thematische, gebieds- en persoonsgerichte aanpak. Gebiedsgericht werken wordt vertaald in de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda waarin per wijk een aantal thema s benoemd zijn. Dit kunnen implementaties van de prioriteiten uit dit plan zijn maar ook specifieke veiligheidsvraagstukken die lokaal spelen. Het basisteam politie telt in totaal 120fte operationele inzet. Omdat sprake is van 1 wijkagent per 5000 inwoners zijn er momenteel 21 wijkagenten in Ede. Samen met de partners Het veiligheidsbeleid kent tal van raakvlakken met andere beleidsterreinen, onder meer welzijn, zorg, ruimtelijke ordening en economie. We benutten deze raakvlakken, zoeken en verzilveren ze. De afdelingen binnen de gemeente die over deze beleidsterreinen gaan, spelen een belangrijke rol. We zetten in op samen steeds sterker, waarbij ieder in zijn kracht staat. Dit is ook de lijn richting onze externe partners: gemeenschappelijkheid wat betreft doelen, wederzijdse aanvulling en versterking wat betreft instrumenten. Belangrijke externe partners zijn natuurlijk onze kernpartners politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Oost Nederland, Regionale Uitvoeringsdienst (ODDV). De goede samenwerking met de politie, het OM en onze afdeling Toezicht heeft er mede toe geleid dat het aantal inbraken fors is afgenomen. Deze goede samenwerking willen wij uiteraard continueren. Maar ook instellingen zoals Welstede en de woningcorporatie Woonstede hebben een belangrijke rol in de gezamenlijke aanpak. En we werken samen met andere gemeenten binnen de regio en daarbuiten indien de actualiteit dit vereist. Samenwerking met andere gemeenten Op meerdere fronten werken wij bovenlokaal samen met andere gemeenten. Van groot belang is de samenwerking binnen de politieregio Oost Nederland waar 81 (thans 79) gemeenten gezamenlijk hebben aangegeven welke prioriteiten zij voor de komende jaren gezamenlijk met de regio partners willen aanpakken. Dit heeft geleid tot de Veiligheidsstrategie waarin een drietal prioriteiten genoemd is die ook bij ons sterk spelen en daarom ook in dit plan prioriteit krijgen, maar we kijken ook naar de andere gemeenten buiten onze regio en werken daar zo nodig mee samen. 10 Contextgedreven werken Evenals de politie werken wij met de methodiek: contextgedreven werken. Dat betekent dat de actualiteit en de specifieke kenmerken van een vraagstuk (de context) bepalend is voor de inzet van menskracht en middelen en dat er aan de hand van de context wordt bekeken welke benodigde activiteiten er op het gebied van openbare orde en veiligheid nodig zijn.

11 Integraal veiligheidsplan Aanpak op adequate schaalniveaus We pakken problematiek aan op het schaalniveau dat nodig is gezien de aard van het probleem of vanwege het schaalniveau van de vereiste samenwerking. Aanpak kan plaatshebben op het niveau van buurt, wijk, gemeente regio etc. Vaak zal sprake zijn van aanpak op meerdere niveaus tegelijk. Informatie-gestuurd We werken op basis van actuele en correcte stuurinformatie. Leggen verbanden tussen verschillende informatieposities. We zorgen dat we over informatie beschikken, dat we die kunnen delen en dat er operationeel en domein-overstijgend voordeel mee kan worden gedaan. Daarom hebben we het informatieplein geïntroduceerd waarin alle relevante ketenpartners de noodzakelijke informatie delen om te komen tot een adequate, effectieve integrale aanpak. We brengen onze informatiepositie op orde. Proportionaliteit is uitgangspunt. Belangrijke bronnen van stuurinformatie zijn de politieregistratie, de veiligheidsmonitor en overige registraties (bijvoorbeeld van de inzet van bestuurlijke instrumenten). Objectieve gegevens worden zoveel mogelijk per kwartaal geactualiseerd. Subjectieve gegevens (bewonersenquête) verzamelen wij tweejaarlijks via onze veiligheidsmonitor. Een voorbeeld van informatie-gestuurd werken is de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Samenwerking met kernpartners op orde Onze kernpartners politie en Openbaar Ministerie hebben majeure stelselwijzigingen achter de rug of zijn daar deels nog in verwikkeld. De nieuwe organisaties moeten zich zetten, met de uitdagingen van dien. In komende tijd investeren we in het inregelen van nieuwe werkwijzen, patronen in de samenwerking. 11 versterken Aansluiting op transities sociaal domein De transities in het sociale domein - decentralisatie jeugdzorg, Awbz, participatiewet - en daarbij behorende nieuwe werkwijzen (zoals de sociale wijkteams) hebben belangrijke raakvlakken met veiligheid. Zo betekenen ze een kans om samen met onze partners nog meer aan de voorkant te komen, dichtbij de burger, in buurten en wijken. Essentiële onderliggende vraag van de transities is immers: Wat kunnen burgers zelf? Het perspectief is dan: samen in de nulde en eerste lijn. De decentralisatie van de jeugdzorg

12 leidt tot een verbreding van ons repertoire ten aanzien van jeugd (specifiek problematische jeugd), waardoor we integraler te werk kunnen gaan. Aan de andere kant kunnen de nieuwe werkwijzen complicerend zijn voor processen in het veiligheidsbeleid (zoals tijdige opschaling complexe casuïstiek, tijdige combinaties van zorg en drang & dwang ). Ook kan besluitvorming rond bepaalde doelgroepen waarvoor de gemeente nu verantwoordelijk wordt, onverwachte repercussies in het veiligheidsdomein hebben. Kortom: er is alle belang bij om vanuit het veiligheidsbeleid effectief betrokken te zijn bij de transities in het sociale domein. 12

13 Integraal veiligheidsplan Veiligheidsbeeld Ede Algemene trends en ontwikkelingen (landelijk) Het slachtofferschap verandert Ouderen worden meer slachtoffer van babbeltrucs en (internet)oplichting. Internet en sociale media hebben een grotere impact op de maatschappij en het veiligheidsgevoel van inwoners, digipesten of cybercrime zullen meer opvallen. Voorlichting over deze fenomenen zullen gestimuleerd worden. Risicojeugd en zorgmijders Jongeren die delicten plegen, hebben dikwijls te maken (gehad) met meervoudige problematiek, onder meer: vroegtijdig schoolverlaten, drugs of ontwricht gezin. Een (vroegtijdige) dadergerichte integrale aanpak juist ook bij deze jongeren werkt preventief. Door afnemende intramurale zorg als gevolg van de decentralisaties (jeugdzorg, WMO en participatiewet) lijkt de kans groot dat het aantal kwetsbare en/of zorgmijdende mensen in de buurten toeneemt. Naar schatting nemen 2000 mensen deel aan een whatsappgroep in Ede stad. Ook in Bennekom, Lunteren en Otterlo zijn er whatsappgroepen actief. 13 samenwerking Maatschappelijk ondermijnende criminaliteit Criminele samenwerkingsverbanden spelen een rol in de lokale delicten, waarvan wordt aangegeven dat ze verweven (kunnen) raken met gangs, die geweld gebruiken om hun doel te bereiken. Daarnaast worden anderen ingezet om vergunningen te verkrijgen waardoor BIBOB procedures worden omzeild en het lastig blijft om de netwerken en samenwerkingsverbanden aan te pakken. De Wet BIBOB heet voluit Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de Wet BIBOB wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt Participatiesamenleving Edenaren zijn steeds mondiger als het gaat om eigen veiligheid. Er is een groeiend besef dat de politie, bedrijven, burgers en overheid samen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van criminaliteit en overlast. Dat biedt kansen voor burgerparticipatie en co-creatie. De intensivering van de in duurzame netwerken is dé uitdaging voor de komende

14 jaren. Burgers zetten zich in toenemende mate in voor buurtparticipatie, wat aantoonbaar zorgt voor meer leefbaarheid. Radicalisering Radicaliseringprocessen van jongeren zijn steeds actueler geworden. Signaleren door een ieder en aanpak vanuit breder zorg- en welzijnsperspectief is geboden. Situatie in Ede We kunnen stellen dat het met de veiligheid in Ede de afgelopen jaren de goede kant is opgegaan. Het beleid zoals genoemd in de kadernota Integrale Veiligheid is actief ter hand genomen. Deze conclusie kan getrokken worden uit figuur 1 (volgende pagina). Vrijwel alle parameters zijn in 2014 gedaald ten opzichte van Bij slechts enkele feiten is sprake van een kleine stijging in 2014 ten opzichte van Voorbeeld is openlijk geweld. Dit speelt zich voornamelijk af op en rond het uitgaansgebied. In het wijkteam centraal wordt hier middels de wijkveiligheidsagenda de nodige aandacht aan geschonken. Dat de tendens rond dalende criminaliteitscijfers een landelijke trend is moge blijken uit figuur 2. Toch is onze daling net iets scherper dan het landelijk beeld. Figuur 1 Misbrijven (stuur) Reikwijdte verschil in % gemiddeld Diefstal / inbraak woning % Diefstal / inbraak box/garage/ % schuur/tuinhuis Diefstal uit/ vanaf motorvoertuigen % Diefstal van motorvoertuigen % Diefstal van borm-, snor-, fietsen % Zakkenrollerij % Zedenmisdrijf % Openlijk geweld (persoon) % Bedreiging % Mishandeling % Straatroof % Overval % Vereniging cq zaakbeschadiging % Diefstal/inbraak bedrijven en instelling % Winkeldiefstal % 14 Bron: Politie Oost-Nederland

15 Integraal veiligheidsplan Figuur Misdrijven per inwoners, gemeente Ede en Nederland, Nederland gemeente Ede voorlopig Bron: Politie Oost-Nederland en Politie.nl Inbraken Het aantal inbraken is de laatste jaren een hot-item geweest Er is het laatste jaar sprake van een grote daling van deze vorm van criminaliteit. Dit is opzicht een landelijke trend, maar binnen de gemeente is veel aandacht gegeven aan preventiebijeenkomsten en intensieve opsporingstrajecten. Toch is het aantal nog steeds veel te hoog, zeker gelet op de impact die dit delict heeft. Dat is ook de reden waarom bestrijding van de fenomeen nog altijd hoog op de prioriteitenlijst dient te staan. Bij de aanpak hiervan houden we uiteraard ook rekening met mogelijke verschuivingen naar andere vormen van criminaliteit, zoals bedrijfsinbraken. Wij zullen dit nauwgezet monitoren en zo nodig maatregelen treffen. Figuur 3 Woninginbraken gemeente Ede, Bron: Politie Oost-Nederland

16 Onveiligheidsgevoelens Uit de diverse veiligheidsmonitoringen van de afgelopen jaren blijkt een vrijwel constante mening over hoe veilig of onveilig men zich in het algemeen in de eigen buurt voelt. Uiteraard is het onze bedoeling om inwoners een groter veiligheidsgevoel te geven. De voorlichtingen rond inbraken en de gesprekken door de wijkteams met inwoners en bedrijven worden onverminderd voortgezet, niet in de laatste plaats om bij de inwoners meer betrokkenheid bij hun buurt, wijk of gemeente te genereren. Figuur 4 40% 30% % Inwoners dat zich weleens onveilig voelt, in het algemeen en in de eigen buurt, gemeente Ede, onveiligheidsgevoel algemeen 20% onveiligheidsgevoel eigen buurt 10% 0% Bron: Leefbaarheidsmonitor Ede Situatie in de wijken Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat tussen 2011 en 2013 het veiligheidsgevoel met name in de wijk Veldhuizen A sterk verbeterd is. Dit is ongetwijfeld te wijten aan de extra aandacht die deze wijk heeft gehad. Dit geldt ook in iets mindere mate voor de wijk Rietkampen. Het positieve beeld van Veldhuizen A wordt bevestigd in het onderzoek Inwoners aan het woord

17 Integraal veiligheidsplan Figuur 5 % Inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt, Gemeente Ede 20% 20% Ede-Oost (incl. Centrum) Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maandereng Rietkampen/ Bedrijventerrein Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/ De Klomp Harskamp/ Wekerom/ Otterlo 20% 18% 23% 23% 29% 30% 32% 14% 8% 28% 26% 26% 26% 21% 31% 24% 13% 12% 9% 15% 11% 7% 13% 10% 12% 43% Bron: Leefbaarheidsmonitor Figuur 6 0% 20% 40% % Inwoners dat vindt dat de buurt vooruit of achteruit gegaan is de afgelopen jaren (meting 2014) Gemeente Ede achteruit gegaan 16% vooruit gegaan 19% 17 Ede-Centrum Ede-Oost (excl. Centrum) Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maande reng Rietkampen/ Bedrijventerrein Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/ De Klomp Harskamp/ Wekerom/ Otterlo 17% 16% 21% 18% 15% 24% 25% 13% 18% 19% 11% 12% 10% 11% 28% 20% 17% 48% 31% 18% 23% 17% 18% 6% 13% 15% 11% 21% -40% -20% 0% 20%4 0% Bron: Ede 2014 Inwoners aan het woord

18 Peter van den Berg Teamchef Politie Ede In Ede wordt tussen de gemeente en de politie op een effectieve manier samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De samenwerkingspartners herkennen en erkennen elkaars deskundigheid en stemmen daarop gebaseerd de gezamenlijke inzet af. Daarbij gaan we vooral uit van analyse van de oorzaken van het onderhavige probleem, zodat duurzame oplossingen worden bereikt! 18

19 Integraal veiligheidsplan Overlast en slachtofferschap De landelijke Veiligheidsmonitor is in het najaar van 2014 uitgevoerd. Het CBS vergelijkt de resultaten per gemeente met het gemiddelde van de G32 en het gemiddelde van alle gemeenten met meer dan inwoners. De gearceerde percentages in de tabel betekenen dat Ede significant beter scoort van de benchmark van alle gemeenten. Ervaren overlast, onveiligheid en slachtofferschap delicten; Ede, G32 en gemeenten, 2014 Figuur 7 gemeente Ede G gemeenten % inwoners dat veel overlast van 23% 26% 27% verloedering 1 ervaart % inwoners dat veel sociale overlast 2 ervaart 9% 15% 17% % inwoners dat veel verkeersoverlast 3 ervaart 29% 34% 34% % inwoners dat veel overlast 4 in de buurt ervaart 44% 49% 49% % inwoners dat zich weleens onveilig voelt in eigen buurt 20% 23% 24% % slachtoffers van één of meer delicten 17% 22% 23% Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor verloedering: rommel op straat, vernield straatmeubilair, bekladde muren of gebouwen en hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 2 sociale overlast: dronken mensen op straat, drugsgebruik of drugshandel, mensen die op straat worden lastiggevallen, rondhangende jongeren en overlast door buurtbewoners 3 verkeersoverlast: te hard rijden, parkeerproblemen, bijv. foutparkeren of drukte en agressief verkeersgedrag 4 overlast: totaal van één of meer vormen van verloedering, sociale overlast en/of verkeersoverlast Vergelijking : Ervaren verloedering en sociale overlast in Ede stabiel, net als in de benchmark Ervaren verkeersoverlast in Ede sterker afgenomen dan in de benchmark Onveiligheidsgevoel in eigen buurt in Ede licht afgenomen, net als in de benchmark Slachtofferschap van criminaliteit in Ede licht afgenomen, net als in de benchmark Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ede het op veiligheidsgebied in de ogen van inwoners goed doet. 19

20 Figuur 8 % Inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren, gemeente Ede, % 15% 10% 10% 13% 11% 9% 5% 0% Meldingen overlast jeugd, gemeente Ede, Bronnen: Leefbaarheidsmonitor Ede (bovenste grafiek) en Politie Oost- Nederland (onderste grafiek) Jeugd Jeugd is bij het onderwerp veiligheid altijd een belangrijk fenomeen. Uit de meldingen overlast en het aantal inwoners dat overlast ervaart (figuur 8), kan geconcludeerd worden dat vanaf 2014 sprake is van een licht dalende tendens. Dit laat onverlet het feit dat dit toch nog de nodige aandacht verdient. Conclusie Uit de diverse cijfers blijkt niet dat er een of meer onderwerpen aan de orde zijn die een radicale verandering in het beleid tot nu toe wenselijk maakt. Het beleid zoals neergelegd in de kadernota integrale veiligheid heeft 20 op derhalve vruchten afgeworpen. Er is een trend dat criminaliteit en overlast verminderd. Er is ook sprake van een verbetering in bepaalde wijken waar vroeger sprake was van grote veiligheidsproblemen. Toch blijft het van belang blijvend in te zetten op delicten die doorgaans een grote en directe impact hebben op slachtoffers en het veiligheidsgevoel van burgers. Al was het alleen maar om te voorkomen

21 Integraal veiligheidsplan dat de positieve trend weer zal verdwijnen. Dit betekent dat we bestrijding van inbraken, overlast en ondermijnende activiteiten, zoals hennepkwekerijen, die de maatschappij in haar fundament aantasten hoog op de agenda zetten. 21

22 Stephan Rou Coördinator buurtpreventieteam Indische Buurt Ede De samenwerking met de gemeentelijke afdeling veiligheid binnen de gemeente Ede is méér dan prima. Als coördinator preventieteam bewoners voor bewoners indische buurt onderhoud ik contacten met zowel jeugdboa en wijktoezichthouder van afdeling toezicht en de adviseur veiligheid gemeente Ede. Wanneer ik een hulpvraag uitzet krijg ik altijd binnen zeer korte termijn reactie en wanneer de situatie daarom vraagt ook direct actie. De korte lijntjes en de vriendelijke maar toch professionele samenwerking maakt samenwerken dan ook 22plezierig en geeft je een nuttig gevoel.

23 Integraal veiligheidsplan Prioriteiten In dit hoofdstuk belichten we de hoofdlijnen van de aanpak en onze ambitie. Onze prioriteiten zijn de thema s waarop we in komende jaren stappen willen zetten - op deze thema s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak, gaan daarbij innoverend te werk. Naast deze prioriteiten is uiteraard sprake van een veelheid aan andere veiligheidsthema s. Deze zijn eveneens van strategisch belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering - ze hebben een going concern-karakter. Voor een overzicht zie bijlage 1. Prioriteiten 1,2 en 3 De eerste 3 prioriteiten vloeien voort uit de veiligheidsstrategie Oost Nederland Deze problematiek speelt ook in Ede. Door in te zetten op deze prioriteiten in gezamenlijkheid met de andere partners binnen Oost Nederland is de verwachting dat hierdoor een aanjaageffect ontstaat bij het tackelen van deze veiligheidsvraagstukken. Daarnaast hebben wij nog 2 lokale specifieke prioriteiten, de prioriteiten 4 en 5. Prioriteit 1 High Impact Crimes (focus op woninginbraken) Woninginbraak blijft intensief aangepakt. Het is een delict met grote impact op de slachtoffers en we zien dat het een opstap kan zijn naar zwaardere criminaliteit. Samen met politie, OM maar ook de bewoners gaan wij proberen de pakkans te vergroten, maar ook in te zetten op nog meer preventie. Ambitie 2018 In de periode een daling van het aantal inbraken van 5% gerekend vanaf Hoofdlijnen aanpak Regievoering door de gemeente Ede op de gezamenlijke aanpak van woninginbraken Burgerparticipatie stimuleren doormiddel van projecten als: Burgernet, Buurt Preventieteams en Whatsapp-groepen Verbetering informatiepositie onder meer door koppeling bronnen Organiseren van voorlichtingsavonden Deelnemen aan expertteam regio

24 In het 1e kwartaal van 2011 was sprake van 76 meldingen m.b.t. verwarde personen. In het 1e kwartaal van 2015 is dit aantal al reeds gestegen tot 143 meldingen. Een oorzaak kan zijn dat er meer sprake is van ambulante zorg, in plaats van intramurale zorg. Prioriteit 2 De aanpak van ernstige overlast door verwarde personen alsmede jeugdigen Er is een verschuiving zichtbaar in het toenemende aantal incidenten en overlast door overspannen en psychisch kwetsbare personen. Overlast door groepen jongeren in de buurt is daarnaast nog steeds een vaakgenoemde oorzaak van overlast. Met name op deze gebieden is een gebieds- en persoonsgerichte aanpak van essentieel belang. Ambitie 2018 Een daling van 20% van het aantal overlastincidenten t.o.v Hoofdlijnen aanpak Persoons- en probleemgerichte regievoering van de gemeente Ede bij aanpak overlast Goede afstemming met alle veiligheids- en zorgpartners op basis van uitwisseling van informatie, waaronder bestendiging en zo nodig versterking van de afspraken met Pro Persona omtrent de opvang van verwarde personen. Een sluitende keten samen met het sociaal domein (preventie, hulpverlening, repressie en nazorg) tussen partners stimuleren d.m.v. afstemming met de lokale zorgstructuur, de Veiligheidshuizen en externe partners Toepassen van de verbeterde shortlistmethodiek bij jeugdgroepen Prioriteit 3 Aanpak van maatschappelijk ondermijnende criminaliteit (focus hennepteelt) De aanpak van hennepteelt vind sinds 2014 plaats onder de vlag van een regionaal convenant tussen gemeenten, politie, OM, woningcorporaties en netbeheerders. De exploitatie van hennepkwekerijen leid tot diverse vormen van overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. Daarnaast gaat de exploitatie vaak gepaard met andere vormen van (zware) criminaliteit. Vanwege het ondermijnende effect van hennepteelt is het onderkennen en aanpakken hiervan een belangrijke doelstelling. Ambitie 2018 Hennepkwekerijen worden aangepakt doormiddel van een integrale werkwijze, een werkwijze met preventieve en repressieve interventies 24 Hoofdlijnen aanpak Gezamenlijke uitvoering integraal hennepconvenant Oost Nederland Samenwerking met Woonstede rond aanpak Hennepkwekerijen Deelname aan de integrale RIEC-casustafels Oost Nederland hennep

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch Voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid! uitkomsten veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid juli 2014 Inhoudsopgave Vooraf p. 2 1. Uitgangssituatie

Nadere informatie

Project overlastgevende jeugd

Project overlastgevende jeugd Project overlastgevende jeugd Waarom overlastgevende jeugd? Alle zes de Peelgemeenten prioriteren de aanpak van jeugdoverlast voor de komende vier jaar. Niet per definitie omwille van zorgelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid Samen werken aan veiligheid Uitvoeringsplan 2016 Uitwerking Integraal splan Colofon: Redactie Team BEL Combinatie. In samenwerking met Politie Midden Nederland, Openbaar Ministerie, shuis, collega s BEL

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Gemeente Oostzaan

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Gemeente Oostzaan Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Gemeente Oostzaan Steller: A. de Neef December 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangsituatie... 4 2. Waar willen we naar toe in de periode 2015-2018?... 5 3.

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie