Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018"

Transcriptie

1 Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan

2

3 Integraal veiligheidsplan Inhoud 1. Inleiding 5 2. Strategie 9 3. Veiligheidsbeeld Ede Prioriteiten Organisatie rond veiligheid Bestuurlijke en ambtelijke coördinatie Sociaal Interventie Team Afdeling Toezicht Wijkteams Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei Financiën 35 Bijlage 1 - Beknopt overzicht diverse veiligheidsthema s 37 Bijlage 2 - Beknopt overzicht veiligheidsvraagstukken op wijkniveau 39 3

4 4

5 Integraal veiligheidsplan Inleiding Veiligheid blijft een belangrijk beleidsterrein. Velen zijn direct of indirect bij veiligheid betrokken. Veiligheid moet je samen doen het veiligheidsdomein is te complex voor solisten. Samen, dat betekent met de veiligheidspartners, met flankerend sociaal, economisch en ruimtelijk beleid. Met onze maatschappelijke partners bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Ze zijn in elk geval doorslaggevend voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid. Daar zetten we op in. Positionering Integraal Veiligheidsplan Dit nieuwe Integrale Veiligheidsplan Ede (IVP) bevat ons integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren. We geven aan waar onze focus ligt, hoe we daar integraal aan werken, met welke partners. We denken integraal, vanuit alle schakels van de veiligheidsketen. Maar we werken ook samen, bijvoorbeeld met andere gemeenten in de politieregio Oost Nederland. En natuurlijk ook met de politie. Het jaarplan van de politie wordt steeds afgestemd met ons integraal veiligheidsplan, zodat dit een sluitende aanpak wordt. Samenwerken staat voorop, ook in de regio. We houden rekening met veiligheidsprioriteiten die zowel landelijk als in de regio spelen. Deze samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke veiligheidsstrategie, waarin een drietal prioriteiten zijn opgenomen die bij ons ook spelen. Deze hebben hun vertaling gekregen in dit plan. Echter, veel vraagstukken spelen op wijk/ buurtniveau. De acties die nodig zijn in de wijk worden opgenomen in de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda. Schema Regio Oost Nederland (81 gemeenten) Veiligheidsstrategie 3 prioriteiten Gemeente Ede Intergraal Veiligheidsplan 5 prioriteiten (3+2 lokale Jaarplan Politie Basisteam Ede 5 Wijken Ede Kernhem/Veldhuizen, Ede-Centraal Ede-Zuid en het Buitengebied Wijkveiligheidsagenda s (jaarlijks)

6 Uitgangspunten Ons uitgangspunt voor dit nieuwe IVP is: terreinwinst consolideren en die thema s prioriteren waar verbetering mogelijk en nodig is. Dit betekent onder meer dat we extra aandacht schenken aan de gezamenlijke aanpak van criminele jongeren en geweldsdelicten. De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op bijvoorbeeld de onderwerpen vermogensdelicten (woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, (winkel)diefstal), vernieling en vervuiling, consolideren we. Maar we blijven uiteraard inzetten op verbetering. We baseren deze keuzes op verschillende bronnen die de ontwikkeling omtrent de veiligheid in de afgelopen tijd schetsen. Er is ten opzichte van het vorige IVP niet sprake van een koerswijziging. Er is wel sprake van een aantal nieuwe elementen, mede ingegeven door de voortdurende veranderingen in de maatschappij. Het IVP bevat ten opzichte van het vorige IVP de volgende nieuwe elementen: Een expliciete strategische visie op het Edese veiligheidsbeleid Een selectieve prioritering van thema s Transities in het sociale domein Bovenlokale samenwerking Doorontwikkeling organisatieonderdelen Het IVP heeft een looptijd van 4 jaar en wordt zo nodig uitgewerkt in uitvoeringsplannen. De raad wordt middels een tussentijdse rapportage halverwege 2016 over de stand van zaken van het veiligheidsbeleid geïnformeerd. Daarnaast is er uiteraard de algemene (jaarlijkse) gemeentebegroting en het jaarverslag, en zal uiteraard gebruik worden gemaakt van de Sociale Monitor Ede. Deze nota is in samenwerking met interne en externe partners tot stand gekomen. Dat past bij ons motto, samen te vatten als: samen steeds sterker. We hopen en verwachten dat deze achtergrond de gezamenlijkheid en effectiviteit van de aanpak ten goede komt. Leeswijzer We willen het IVP voor de komende vier jaren ook de functie van naslagwerk meegeven, waarbij we opmerken dat het stuk niet statisch moet zijn. Indien de actualiteit daarvoor aanleiding geeft moet het IVP bijgesteld kunnen worden. Niet statisch dus, flexibel daar waar actualiteit en context hiertoe noopt. Hoofdstuk 2 bevat onze strategie, ons strijdplan : vanuit welke 6uitgangspunten gaan we te werk?

7 Integraal veiligheidsplan In hoofdstuk 3 van deze nota wordt het veiligheidsbeeld van de gemeente tot nu toe geschetst. In hoofdstuk 4 werken we onze prioritaire thema s uit. Onze prioriteiten zijn de thema s waarop we in komende jaren stappen willen zetten - op deze thema s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak en gaan daarbij innoverend te werk. Het beleidsterrein Veiligheid bevat een veelheid aan thema s die hier niet als prioriteit worden gesteld. Onze overige thema s zijn eveneens van belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Ze hebben een going concern, en dus doorlopend, karakter. Voor een beknopt overzicht zie bijlage 1. In hoofdstuk 5 zal de organisatie rondom de veiligheid in de gemeente Ede beschreven worden. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is hier onze ambitie bij? Hoofdstuk 6 behelst het thema financiën. In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de financiën die spelen m.b.t. veiligheid. Met name de overeenstemming met de programmabegroting is wezenlijk. 7

8 Jouke Osinga Officier van Justitie Arnhem De gemeente Ede is een dankbaar werkterrein voor een officier van justitie. Het is een grote gemeente met een landelijke uitstraling, maar kent ook stevige stadsproblematiek. De gemeente Ede draagt een grote steen bij aan de integrale samenwerking, bijvoorbeeld bij het tegengaan van woninginbraken, de aanpak van jeugd en jongerenproblematiek en foute horeca. In de opsporing sluiten de politie en het Openbaar Ministerie daar bij aan. Dat doen we samen en dat zien we terug in de dalende misdaadcijfers in Ede. De uitdaging voor de komende jaren is om niet op onze lauweren te rusten. Alleen met deze intensieve samenwerking kunnen we goede resultaten blijven 8boeken.

9 Integraal veiligheidsplan Strategie We definiëren onze strategie. Uiteraard is deze niet geheel nieuw, maar er is sprake van een ontwikkeling. Er blijft ook in de komende jaren sprake van een leerproces. Deze lijnen keren terug in de uitwerking van de thema s hierna. Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties Cruciaal is een actieve rol van onze maatschappelijke partners: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Dit geldt voor elk veiligheidsthema, van woning- en bedrijfsinbraak tot brandveiligheid en rampenbestrijding. Risicobewustzijn, signalering, zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van betrokkenheid. We implementeren echter ook actieve vormen zoals buurtpreventie en publiek-private samenwerking. Waar sprake is van een principiële verantwoordelijkheid van partners, bevorderen we dat daar invulling aan gegeven wordt. Ook ondernemers zijn belangrijke partners. Zo wordt actief gewerkt met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en hebben bedrijvigheid samen met de ondernemers ook bijzondere aandacht van politie en gemeente. Eerst ons huiswerk doen We geven om te beginnen onze eigen rol als overheid goed gestalte: we zetten waar nodig de veiligheidsinstrumenten in waar wij over beschikken, met de intensiteit die past bij de problematiek. Ook creëren we de benodigde infrastructuur voor samenwerking met partners, bewoners en ondernemers door de toepasselijke samenwerkings- en participatieformats te implementeren. Zodoende bewaken we de achterkant én organiseren het speelveld voor gezamenlijk optrekken. Meer aan de voorkant komen We gaan consequent uit van een integrale, gemengd preventief-repressieve aanpak. Het accent ligt daarbij op nog meer aan de voorkant komen. We leggen slimme verbindingen tussen preventie en repressie (denk bijvoorbeeld aan het investeren in de jongere broertjes bij de systeemgerichte aanpak van harde kern-jongeren). Gebieds-, persoons- en themagericht Onze insteek is primair vanuit de thema s die we geprioriteerd hebben onze belangrijke thema s immers in de komende tijd. In de uitwerking zal onze aanpak op onderdelen echter ook gebieds- en/of persoonsgericht 9zijn. Dit verschilt per onderwerp zo bevat de aanpak van het thema

10 Inbraak onvermijdelijk gebiedsgerichte componenten, en die van veelplegerscriminaliteit persoonsgerichte elementen. We continueren de effectieve combinatie van thematische, gebieds- en persoonsgerichte aanpak. Gebiedsgericht werken wordt vertaald in de jaarlijkse wijkveiligheidsagenda waarin per wijk een aantal thema s benoemd zijn. Dit kunnen implementaties van de prioriteiten uit dit plan zijn maar ook specifieke veiligheidsvraagstukken die lokaal spelen. Het basisteam politie telt in totaal 120fte operationele inzet. Omdat sprake is van 1 wijkagent per 5000 inwoners zijn er momenteel 21 wijkagenten in Ede. Samen met de partners Het veiligheidsbeleid kent tal van raakvlakken met andere beleidsterreinen, onder meer welzijn, zorg, ruimtelijke ordening en economie. We benutten deze raakvlakken, zoeken en verzilveren ze. De afdelingen binnen de gemeente die over deze beleidsterreinen gaan, spelen een belangrijke rol. We zetten in op samen steeds sterker, waarbij ieder in zijn kracht staat. Dit is ook de lijn richting onze externe partners: gemeenschappelijkheid wat betreft doelen, wederzijdse aanvulling en versterking wat betreft instrumenten. Belangrijke externe partners zijn natuurlijk onze kernpartners politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Oost Nederland, Regionale Uitvoeringsdienst (ODDV). De goede samenwerking met de politie, het OM en onze afdeling Toezicht heeft er mede toe geleid dat het aantal inbraken fors is afgenomen. Deze goede samenwerking willen wij uiteraard continueren. Maar ook instellingen zoals Welstede en de woningcorporatie Woonstede hebben een belangrijke rol in de gezamenlijke aanpak. En we werken samen met andere gemeenten binnen de regio en daarbuiten indien de actualiteit dit vereist. Samenwerking met andere gemeenten Op meerdere fronten werken wij bovenlokaal samen met andere gemeenten. Van groot belang is de samenwerking binnen de politieregio Oost Nederland waar 81 (thans 79) gemeenten gezamenlijk hebben aangegeven welke prioriteiten zij voor de komende jaren gezamenlijk met de regio partners willen aanpakken. Dit heeft geleid tot de Veiligheidsstrategie waarin een drietal prioriteiten genoemd is die ook bij ons sterk spelen en daarom ook in dit plan prioriteit krijgen, maar we kijken ook naar de andere gemeenten buiten onze regio en werken daar zo nodig mee samen. 10 Contextgedreven werken Evenals de politie werken wij met de methodiek: contextgedreven werken. Dat betekent dat de actualiteit en de specifieke kenmerken van een vraagstuk (de context) bepalend is voor de inzet van menskracht en middelen en dat er aan de hand van de context wordt bekeken welke benodigde activiteiten er op het gebied van openbare orde en veiligheid nodig zijn.

11 Integraal veiligheidsplan Aanpak op adequate schaalniveaus We pakken problematiek aan op het schaalniveau dat nodig is gezien de aard van het probleem of vanwege het schaalniveau van de vereiste samenwerking. Aanpak kan plaatshebben op het niveau van buurt, wijk, gemeente regio etc. Vaak zal sprake zijn van aanpak op meerdere niveaus tegelijk. Informatie-gestuurd We werken op basis van actuele en correcte stuurinformatie. Leggen verbanden tussen verschillende informatieposities. We zorgen dat we over informatie beschikken, dat we die kunnen delen en dat er operationeel en domein-overstijgend voordeel mee kan worden gedaan. Daarom hebben we het informatieplein geïntroduceerd waarin alle relevante ketenpartners de noodzakelijke informatie delen om te komen tot een adequate, effectieve integrale aanpak. We brengen onze informatiepositie op orde. Proportionaliteit is uitgangspunt. Belangrijke bronnen van stuurinformatie zijn de politieregistratie, de veiligheidsmonitor en overige registraties (bijvoorbeeld van de inzet van bestuurlijke instrumenten). Objectieve gegevens worden zoveel mogelijk per kwartaal geactualiseerd. Subjectieve gegevens (bewonersenquête) verzamelen wij tweejaarlijks via onze veiligheidsmonitor. Een voorbeeld van informatie-gestuurd werken is de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Samenwerking met kernpartners op orde Onze kernpartners politie en Openbaar Ministerie hebben majeure stelselwijzigingen achter de rug of zijn daar deels nog in verwikkeld. De nieuwe organisaties moeten zich zetten, met de uitdagingen van dien. In komende tijd investeren we in het inregelen van nieuwe werkwijzen, patronen in de samenwerking. 11 versterken Aansluiting op transities sociaal domein De transities in het sociale domein - decentralisatie jeugdzorg, Awbz, participatiewet - en daarbij behorende nieuwe werkwijzen (zoals de sociale wijkteams) hebben belangrijke raakvlakken met veiligheid. Zo betekenen ze een kans om samen met onze partners nog meer aan de voorkant te komen, dichtbij de burger, in buurten en wijken. Essentiële onderliggende vraag van de transities is immers: Wat kunnen burgers zelf? Het perspectief is dan: samen in de nulde en eerste lijn. De decentralisatie van de jeugdzorg

12 leidt tot een verbreding van ons repertoire ten aanzien van jeugd (specifiek problematische jeugd), waardoor we integraler te werk kunnen gaan. Aan de andere kant kunnen de nieuwe werkwijzen complicerend zijn voor processen in het veiligheidsbeleid (zoals tijdige opschaling complexe casuïstiek, tijdige combinaties van zorg en drang & dwang ). Ook kan besluitvorming rond bepaalde doelgroepen waarvoor de gemeente nu verantwoordelijk wordt, onverwachte repercussies in het veiligheidsdomein hebben. Kortom: er is alle belang bij om vanuit het veiligheidsbeleid effectief betrokken te zijn bij de transities in het sociale domein. 12

13 Integraal veiligheidsplan Veiligheidsbeeld Ede Algemene trends en ontwikkelingen (landelijk) Het slachtofferschap verandert Ouderen worden meer slachtoffer van babbeltrucs en (internet)oplichting. Internet en sociale media hebben een grotere impact op de maatschappij en het veiligheidsgevoel van inwoners, digipesten of cybercrime zullen meer opvallen. Voorlichting over deze fenomenen zullen gestimuleerd worden. Risicojeugd en zorgmijders Jongeren die delicten plegen, hebben dikwijls te maken (gehad) met meervoudige problematiek, onder meer: vroegtijdig schoolverlaten, drugs of ontwricht gezin. Een (vroegtijdige) dadergerichte integrale aanpak juist ook bij deze jongeren werkt preventief. Door afnemende intramurale zorg als gevolg van de decentralisaties (jeugdzorg, WMO en participatiewet) lijkt de kans groot dat het aantal kwetsbare en/of zorgmijdende mensen in de buurten toeneemt. Naar schatting nemen 2000 mensen deel aan een whatsappgroep in Ede stad. Ook in Bennekom, Lunteren en Otterlo zijn er whatsappgroepen actief. 13 samenwerking Maatschappelijk ondermijnende criminaliteit Criminele samenwerkingsverbanden spelen een rol in de lokale delicten, waarvan wordt aangegeven dat ze verweven (kunnen) raken met gangs, die geweld gebruiken om hun doel te bereiken. Daarnaast worden anderen ingezet om vergunningen te verkrijgen waardoor BIBOB procedures worden omzeild en het lastig blijft om de netwerken en samenwerkingsverbanden aan te pakken. De Wet BIBOB heet voluit Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de Wet BIBOB wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt Participatiesamenleving Edenaren zijn steeds mondiger als het gaat om eigen veiligheid. Er is een groeiend besef dat de politie, bedrijven, burgers en overheid samen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van criminaliteit en overlast. Dat biedt kansen voor burgerparticipatie en co-creatie. De intensivering van de in duurzame netwerken is dé uitdaging voor de komende

14 jaren. Burgers zetten zich in toenemende mate in voor buurtparticipatie, wat aantoonbaar zorgt voor meer leefbaarheid. Radicalisering Radicaliseringprocessen van jongeren zijn steeds actueler geworden. Signaleren door een ieder en aanpak vanuit breder zorg- en welzijnsperspectief is geboden. Situatie in Ede We kunnen stellen dat het met de veiligheid in Ede de afgelopen jaren de goede kant is opgegaan. Het beleid zoals genoemd in de kadernota Integrale Veiligheid is actief ter hand genomen. Deze conclusie kan getrokken worden uit figuur 1 (volgende pagina). Vrijwel alle parameters zijn in 2014 gedaald ten opzichte van Bij slechts enkele feiten is sprake van een kleine stijging in 2014 ten opzichte van Voorbeeld is openlijk geweld. Dit speelt zich voornamelijk af op en rond het uitgaansgebied. In het wijkteam centraal wordt hier middels de wijkveiligheidsagenda de nodige aandacht aan geschonken. Dat de tendens rond dalende criminaliteitscijfers een landelijke trend is moge blijken uit figuur 2. Toch is onze daling net iets scherper dan het landelijk beeld. Figuur 1 Misbrijven (stuur) Reikwijdte verschil in % gemiddeld Diefstal / inbraak woning % Diefstal / inbraak box/garage/ % schuur/tuinhuis Diefstal uit/ vanaf motorvoertuigen % Diefstal van motorvoertuigen % Diefstal van borm-, snor-, fietsen % Zakkenrollerij % Zedenmisdrijf % Openlijk geweld (persoon) % Bedreiging % Mishandeling % Straatroof % Overval % Vereniging cq zaakbeschadiging % Diefstal/inbraak bedrijven en instelling % Winkeldiefstal % 14 Bron: Politie Oost-Nederland

15 Integraal veiligheidsplan Figuur Misdrijven per inwoners, gemeente Ede en Nederland, Nederland gemeente Ede voorlopig Bron: Politie Oost-Nederland en Politie.nl Inbraken Het aantal inbraken is de laatste jaren een hot-item geweest Er is het laatste jaar sprake van een grote daling van deze vorm van criminaliteit. Dit is opzicht een landelijke trend, maar binnen de gemeente is veel aandacht gegeven aan preventiebijeenkomsten en intensieve opsporingstrajecten. Toch is het aantal nog steeds veel te hoog, zeker gelet op de impact die dit delict heeft. Dat is ook de reden waarom bestrijding van de fenomeen nog altijd hoog op de prioriteitenlijst dient te staan. Bij de aanpak hiervan houden we uiteraard ook rekening met mogelijke verschuivingen naar andere vormen van criminaliteit, zoals bedrijfsinbraken. Wij zullen dit nauwgezet monitoren en zo nodig maatregelen treffen. Figuur 3 Woninginbraken gemeente Ede, Bron: Politie Oost-Nederland

16 Onveiligheidsgevoelens Uit de diverse veiligheidsmonitoringen van de afgelopen jaren blijkt een vrijwel constante mening over hoe veilig of onveilig men zich in het algemeen in de eigen buurt voelt. Uiteraard is het onze bedoeling om inwoners een groter veiligheidsgevoel te geven. De voorlichtingen rond inbraken en de gesprekken door de wijkteams met inwoners en bedrijven worden onverminderd voortgezet, niet in de laatste plaats om bij de inwoners meer betrokkenheid bij hun buurt, wijk of gemeente te genereren. Figuur 4 40% 30% % Inwoners dat zich weleens onveilig voelt, in het algemeen en in de eigen buurt, gemeente Ede, onveiligheidsgevoel algemeen 20% onveiligheidsgevoel eigen buurt 10% 0% Bron: Leefbaarheidsmonitor Ede Situatie in de wijken Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat tussen 2011 en 2013 het veiligheidsgevoel met name in de wijk Veldhuizen A sterk verbeterd is. Dit is ongetwijfeld te wijten aan de extra aandacht die deze wijk heeft gehad. Dit geldt ook in iets mindere mate voor de wijk Rietkampen. Het positieve beeld van Veldhuizen A wordt bevestigd in het onderzoek Inwoners aan het woord

17 Integraal veiligheidsplan Figuur 5 % Inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt, Gemeente Ede 20% 20% Ede-Oost (incl. Centrum) Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maandereng Rietkampen/ Bedrijventerrein Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/ De Klomp Harskamp/ Wekerom/ Otterlo 20% 18% 23% 23% 29% 30% 32% 14% 8% 28% 26% 26% 26% 21% 31% 24% 13% 12% 9% 15% 11% 7% 13% 10% 12% 43% Bron: Leefbaarheidsmonitor Figuur 6 0% 20% 40% % Inwoners dat vindt dat de buurt vooruit of achteruit gegaan is de afgelopen jaren (meting 2014) Gemeente Ede achteruit gegaan 16% vooruit gegaan 19% 17 Ede-Centrum Ede-Oost (excl. Centrum) Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maande reng Rietkampen/ Bedrijventerrein Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/ De Klomp Harskamp/ Wekerom/ Otterlo 17% 16% 21% 18% 15% 24% 25% 13% 18% 19% 11% 12% 10% 11% 28% 20% 17% 48% 31% 18% 23% 17% 18% 6% 13% 15% 11% 21% -40% -20% 0% 20%4 0% Bron: Ede 2014 Inwoners aan het woord

18 Peter van den Berg Teamchef Politie Ede In Ede wordt tussen de gemeente en de politie op een effectieve manier samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De samenwerkingspartners herkennen en erkennen elkaars deskundigheid en stemmen daarop gebaseerd de gezamenlijke inzet af. Daarbij gaan we vooral uit van analyse van de oorzaken van het onderhavige probleem, zodat duurzame oplossingen worden bereikt! 18

19 Integraal veiligheidsplan Overlast en slachtofferschap De landelijke Veiligheidsmonitor is in het najaar van 2014 uitgevoerd. Het CBS vergelijkt de resultaten per gemeente met het gemiddelde van de G32 en het gemiddelde van alle gemeenten met meer dan inwoners. De gearceerde percentages in de tabel betekenen dat Ede significant beter scoort van de benchmark van alle gemeenten. Ervaren overlast, onveiligheid en slachtofferschap delicten; Ede, G32 en gemeenten, 2014 Figuur 7 gemeente Ede G gemeenten % inwoners dat veel overlast van 23% 26% 27% verloedering 1 ervaart % inwoners dat veel sociale overlast 2 ervaart 9% 15% 17% % inwoners dat veel verkeersoverlast 3 ervaart 29% 34% 34% % inwoners dat veel overlast 4 in de buurt ervaart 44% 49% 49% % inwoners dat zich weleens onveilig voelt in eigen buurt 20% 23% 24% % slachtoffers van één of meer delicten 17% 22% 23% Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor verloedering: rommel op straat, vernield straatmeubilair, bekladde muren of gebouwen en hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 2 sociale overlast: dronken mensen op straat, drugsgebruik of drugshandel, mensen die op straat worden lastiggevallen, rondhangende jongeren en overlast door buurtbewoners 3 verkeersoverlast: te hard rijden, parkeerproblemen, bijv. foutparkeren of drukte en agressief verkeersgedrag 4 overlast: totaal van één of meer vormen van verloedering, sociale overlast en/of verkeersoverlast Vergelijking : Ervaren verloedering en sociale overlast in Ede stabiel, net als in de benchmark Ervaren verkeersoverlast in Ede sterker afgenomen dan in de benchmark Onveiligheidsgevoel in eigen buurt in Ede licht afgenomen, net als in de benchmark Slachtofferschap van criminaliteit in Ede licht afgenomen, net als in de benchmark Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ede het op veiligheidsgebied in de ogen van inwoners goed doet. 19

20 Figuur 8 % Inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren, gemeente Ede, % 15% 10% 10% 13% 11% 9% 5% 0% Meldingen overlast jeugd, gemeente Ede, Bronnen: Leefbaarheidsmonitor Ede (bovenste grafiek) en Politie Oost- Nederland (onderste grafiek) Jeugd Jeugd is bij het onderwerp veiligheid altijd een belangrijk fenomeen. Uit de meldingen overlast en het aantal inwoners dat overlast ervaart (figuur 8), kan geconcludeerd worden dat vanaf 2014 sprake is van een licht dalende tendens. Dit laat onverlet het feit dat dit toch nog de nodige aandacht verdient. Conclusie Uit de diverse cijfers blijkt niet dat er een of meer onderwerpen aan de orde zijn die een radicale verandering in het beleid tot nu toe wenselijk maakt. Het beleid zoals neergelegd in de kadernota integrale veiligheid heeft 20 op derhalve vruchten afgeworpen. Er is een trend dat criminaliteit en overlast verminderd. Er is ook sprake van een verbetering in bepaalde wijken waar vroeger sprake was van grote veiligheidsproblemen. Toch blijft het van belang blijvend in te zetten op delicten die doorgaans een grote en directe impact hebben op slachtoffers en het veiligheidsgevoel van burgers. Al was het alleen maar om te voorkomen

21 Integraal veiligheidsplan dat de positieve trend weer zal verdwijnen. Dit betekent dat we bestrijding van inbraken, overlast en ondermijnende activiteiten, zoals hennepkwekerijen, die de maatschappij in haar fundament aantasten hoog op de agenda zetten. 21

22 Stephan Rou Coördinator buurtpreventieteam Indische Buurt Ede De samenwerking met de gemeentelijke afdeling veiligheid binnen de gemeente Ede is méér dan prima. Als coördinator preventieteam bewoners voor bewoners indische buurt onderhoud ik contacten met zowel jeugdboa en wijktoezichthouder van afdeling toezicht en de adviseur veiligheid gemeente Ede. Wanneer ik een hulpvraag uitzet krijg ik altijd binnen zeer korte termijn reactie en wanneer de situatie daarom vraagt ook direct actie. De korte lijntjes en de vriendelijke maar toch professionele samenwerking maakt samenwerken dan ook 22plezierig en geeft je een nuttig gevoel.

23 Integraal veiligheidsplan Prioriteiten In dit hoofdstuk belichten we de hoofdlijnen van de aanpak en onze ambitie. Onze prioriteiten zijn de thema s waarop we in komende jaren stappen willen zetten - op deze thema s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak, gaan daarbij innoverend te werk. Naast deze prioriteiten is uiteraard sprake van een veelheid aan andere veiligheidsthema s. Deze zijn eveneens van strategisch belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering - ze hebben een going concern-karakter. Voor een overzicht zie bijlage 1. Prioriteiten 1,2 en 3 De eerste 3 prioriteiten vloeien voort uit de veiligheidsstrategie Oost Nederland Deze problematiek speelt ook in Ede. Door in te zetten op deze prioriteiten in gezamenlijkheid met de andere partners binnen Oost Nederland is de verwachting dat hierdoor een aanjaageffect ontstaat bij het tackelen van deze veiligheidsvraagstukken. Daarnaast hebben wij nog 2 lokale specifieke prioriteiten, de prioriteiten 4 en 5. Prioriteit 1 High Impact Crimes (focus op woninginbraken) Woninginbraak blijft intensief aangepakt. Het is een delict met grote impact op de slachtoffers en we zien dat het een opstap kan zijn naar zwaardere criminaliteit. Samen met politie, OM maar ook de bewoners gaan wij proberen de pakkans te vergroten, maar ook in te zetten op nog meer preventie. Ambitie 2018 In de periode een daling van het aantal inbraken van 5% gerekend vanaf Hoofdlijnen aanpak Regievoering door de gemeente Ede op de gezamenlijke aanpak van woninginbraken Burgerparticipatie stimuleren doormiddel van projecten als: Burgernet, Buurt Preventieteams en Whatsapp-groepen Verbetering informatiepositie onder meer door koppeling bronnen Organiseren van voorlichtingsavonden Deelnemen aan expertteam regio

24 In het 1e kwartaal van 2011 was sprake van 76 meldingen m.b.t. verwarde personen. In het 1e kwartaal van 2015 is dit aantal al reeds gestegen tot 143 meldingen. Een oorzaak kan zijn dat er meer sprake is van ambulante zorg, in plaats van intramurale zorg. Prioriteit 2 De aanpak van ernstige overlast door verwarde personen alsmede jeugdigen Er is een verschuiving zichtbaar in het toenemende aantal incidenten en overlast door overspannen en psychisch kwetsbare personen. Overlast door groepen jongeren in de buurt is daarnaast nog steeds een vaakgenoemde oorzaak van overlast. Met name op deze gebieden is een gebieds- en persoonsgerichte aanpak van essentieel belang. Ambitie 2018 Een daling van 20% van het aantal overlastincidenten t.o.v Hoofdlijnen aanpak Persoons- en probleemgerichte regievoering van de gemeente Ede bij aanpak overlast Goede afstemming met alle veiligheids- en zorgpartners op basis van uitwisseling van informatie, waaronder bestendiging en zo nodig versterking van de afspraken met Pro Persona omtrent de opvang van verwarde personen. Een sluitende keten samen met het sociaal domein (preventie, hulpverlening, repressie en nazorg) tussen partners stimuleren d.m.v. afstemming met de lokale zorgstructuur, de Veiligheidshuizen en externe partners Toepassen van de verbeterde shortlistmethodiek bij jeugdgroepen Prioriteit 3 Aanpak van maatschappelijk ondermijnende criminaliteit (focus hennepteelt) De aanpak van hennepteelt vind sinds 2014 plaats onder de vlag van een regionaal convenant tussen gemeenten, politie, OM, woningcorporaties en netbeheerders. De exploitatie van hennepkwekerijen leid tot diverse vormen van overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. Daarnaast gaat de exploitatie vaak gepaard met andere vormen van (zware) criminaliteit. Vanwege het ondermijnende effect van hennepteelt is het onderkennen en aanpakken hiervan een belangrijke doelstelling. Ambitie 2018 Hennepkwekerijen worden aangepakt doormiddel van een integrale werkwijze, een werkwijze met preventieve en repressieve interventies 24 Hoofdlijnen aanpak Gezamenlijke uitvoering integraal hennepconvenant Oost Nederland Samenwerking met Woonstede rond aanpak Hennepkwekerijen Deelname aan de integrale RIEC-casustafels Oost Nederland hennep

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente s-hertogenbosch Voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid! uitkomsten veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid juli 2014 Inhoudsopgave Vooraf p. 2 1. Uitgangssituatie

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID KADERS INTEGRALE VEILIGHEID 2012-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Gemeente als regisseur 1.3 Inventarisatie als startpunt 1.4 Vierjarenplan

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Hartslag voor heel Heerlen Heerlen, maart 2011 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen Voorwoord burgemeester Veiligheid. Een basisvoorwaarde

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie