Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren"

Transcriptie

1 Project Beleid & Participatie van Jongeren Haarlem- Oost Projectleden; Jorna Baesjou Marina Branger Maaike Bürmann Monique Demmers Aike van Rijn Souad el Yahyaoui

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 3 2. De doelgroep, een omschrijving Het buurtonderzoek 4 3. Onderzoek Bevindingen van het huidige preventiebeleid t.a.v. delinquentie bij jongeren. 6 Haarlem- oost Bestuur; Landelijk Provinciaal Gemeente Speerpunten jeugdbeleid van politieke partijen- Haarlem Politie Bureau JeugdZorg (BJZ) Haarlem Field research Interview met wijkagent Mustafa Karademir Interviews en verhalen van jongeren in Haarlem Interview met buurtbewoners Rob Jordaan 14 5 Conclusie Aanbeveling 18 Pagina 2

3 1.1 Voorwoord. Dit boekje is geschreven door zes deeltijd studenten van Hogeschool Inholland (school of social work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening) Dit boekje is een eindproduct van onze zoektocht over het preventie- en aanpakbeleid van (hulpverlenende) instanties in Haarlem- Oost dat wij geschreven hebben naar aanleiding van de differentiatieminor van Hogeschool Inholland; Groepswerk en jeugdcriminaliteit. Dit project had nooit zo goed tot stand kunnen komen zonder de betrokken hulp van de volgende personen; Linda Schuitmans die ons elke week ondersteuning heeft gegeven bij het proces van dit project. Martin Jansen die ons onderwezen heeft op het gebied van specifieke methodieken en groepswerk. Lea Smedes bedanken we voor haar lessen Sociale wetenschappen en gedragsproblematiek. In ons onderzoek zijn we ook verschillende personen tegen gekomen die ons geholpen hebben en wiens namen hier ook niet mogen ontbreken; Wijkagent van Zuiderpolder en Parkwijk; Mustafa. Karademir, die ons hartelijk ontvangen heeft op het politiebureau, die antwoord gegeven heeft op al onze vragen en ons een kijkje in de buurt heeft gegeven. Rob Jordaan zijn we ook bijzondere dank verschuldigd voor de betrokkenheid die hij getoond heeft door de uitnodiging van het debat op zijn website te plaatsen, door te hebben gestuurd en een uitgebreid interview te hebben gegeven. 1.2 Inleiding. Dit boekje is gericht op alle personen en instanties die te maken hebben met jongeren met gedragsproblemen en grensoverschrijdend/ crimineel gedrag. Het onderzoek van dit project is gericht op de buurt; Haarlem- Oost en dat maakt dit boekje voornamelijk geschikt voor personen en instanties in Haarlem (Oost) Dit neemt niet weg dat dit boekje ook als bijvoorbeeld vergelijkingsmateriaal van nut kan zijn voor personen of instanties die geen directe affiniteit hebben met Haarlem Oost. Het onderzoek van dit project is gericht op het beleid en de participatie van jongeren met grensoverschrijdend gedrag in Haarlem Oost. Het onderzoek is opgebouwd door middel van een zoektocht op internet, het telefonisch contact opnemen met instanties, een buurtonderzoek en interviews. Pagina 3

4 2. De doelgroep, een omschrijving. Deze doelgroep die wij in dit project onderzoeken zijn jongeren van 12 t/m 18 jaar in Het stadsdeel Oost die rondhangen en overlast veroorzaken, verzuimen van school en die delinquent gedrag vertonen of dreigen af te glijden tot delinquent gedrag. In stadsdeel Oost bevinden zich de volgende wijken en buurten: Waarderpolder (incl. Sportheldenbuurt) Spaarnwouderbuurt (Burgwal, Scheepmakersdijk) Oude Amsterdamse buurt, Potgieterbuurt en Van Zeggelenbuurt Parkwijk-Zuiderpolder Slachthuisbuurt Waarom Haarlem (stadsdeel ) Oost? Enkele projectleden hebben affiniteit met dit gedeelte van Haarlem en weten dat hangjongeren een probleem vormen in Haarlem Oost. Daarnaast hebben Slachthuisbuurt en Parkwijk recentelijk subsidie ontvangen voor een preventiebudget die vallen onder de 40+ wijken. De naam 40+ wijk staat voor een wijk die nu niet tot de 40 krachtwijken hoort maar wel kampen met grote cumulatieve problemen, dat afglijden naar het niveau van de huidige krachtwijken een kwestie van tijd is als er niet zal worden ingegrepen. 2.1 Het buurtonderzoek Haarlem is een stad gelegen in de provincie Noord-Holland. Deze provincie heeft (2009) inwoners. Haarlem heeft zelf aantal inwoners. Parkwijk ligt in het oostelijke deel van de stad dit deel telt ruim inwoners bevinden zich een aantal arbeidersbuurten. Rond 1960 is ten oosten van de arbeidersbuurten Parkwijk gebouwd, een buurt die wordt gekenmerkt door flats en seriebebouwing. Typerend voor dit deel van de stad is het leven op straat, volkse gezelligheid, veel nieuwkomers/import en diversiteit van buurten, woningen en bewoners. Als positief word ervaren de ligging ten opzichte van centrum en uitvalswegen, mooie bebouwing en architectuur, groene zone langs de Zomervaart en het winkelgebied Amsterdamstraat. Als negatief word ervaren het imago als Haarlemse achterstandswijk, rommel op straat, verpaupering door drugscriminaliteit en asociale bewoning, weinig voorzieningen voor de jeugd, openbaarvervoer en weinig integratie bij concentraties allochtonen. Op 1 januari 2003 woonden er inwoners in Haarlem- Oost. Dat is iets meer dan 13 procent van de totale Haarlemse bevolking. De Slachthuisbuurt heeft meeste inwoners, namelijk personen, en de Potgieterbuurt is met 1500 personen het kleinst. Uit een bevolkingsprognose die Onderzoek en Statistiek Haarlem in 2003 heeft gehouden blijkt dat het aantal inwoners de komende jaren licht zal toenemen. De leeftijdsgroep van jaar is het grootst in Haarlem- Oost. Ook wonen er iets meer jongeren en jarigen dan in de rest van Haarlem. Echter wonen er wel weer iets minder 65+-ers in de wijk. De bewoners uit Haarlem- Oost denken iets negatiever over hun buurt dan de gemiddelde Haarlemmer. Gemiddeld geven de bewoners hun wijk het cijfer 6,8. De slachthuisbuurt komt iets lager uit de bus met een 6,5. Over heel Haarlem gezien geeft de bewoner gemiddeld een 7,1. Bewoners van Haarlem- Oost zijn het meest tevreden over de winkels, straatverlichting en het basisonderwijs in de buurt. Minder tevreden zijn ze over het onderhoud van wegen/fietspaden en de speelmogelijkheden voor kinderen. Ook over de voorzieningen voor jongeren is het merendeel van de bewoners ontevreden. 37 procent van de Haarlem- Pagina 4

5 Oosters ergert zich aan rommel, vuil en hondenpoep op straat. Onveiligheid en vandalisme staan op de tweede plaats als ergernis en op drie staat gebrek aan speelmogelijkheden. De sociale kwaliteit van de buurt is de manier waarop buurtbewoners met elkaar omgaan. Het merendeel van de bewoners uit Haarlem- Oost voelt zich thuis in de buurt en vindt dat de bewoners uit de buurt op een goede manier met elkaar omgaan. De bewoners zijn minder te spreken over de gezelligheid en samenhorigheid in de buurt. Belangrijk om te bepalen in hoeverre bewoners aan hun buurt gehecht zijn is de tijd die ze er al wonen. 58 procent van de bewoners uit Haarlem- Oost woont langer dan 10 jaar in de wijk, voor heel Haarlem is dit 57 procent. Uit de leefbaarheidmonitor van 2002 blijkt dat 65 procent van de bewoners uit Haarlem- Oost zich gehecht voelt aan de buurt ten opzichte van 73 procent van alle Haarlemmers. Veiligheid is de basis voor een goed leefklimaat. Het is niet prettig om in een buurt te wonen waar veel misdrijven zijn of ernstige overlast is. Bewoners uit Haarlem- Oost voelen zich onveiliger dan de gemiddelde Haarlemmer. In de slachthuisbuurt zijn de gevoelens van onveiligheid het grootst. Pagina 5

6 3. Onderzoek 3.1 Bevindingen van het huidige preventiebeleid t.a.v. delinquentie bij jongeren. Voor het onderzoek naar het preventie beleid van instanties m.b.t. preventief beleid voor jongeren en delinquent gedrag(in Haarlem (Oost) hebben we ons gericht op drie instanties namelijk; Landelijk, provinciaal en gemeentelijk bestuur, de politie en Bureau Jeugdzorg. Onze bevindingen zijn per categorie genoteerd bij de punten; 3.1.1, 3.1.2, en Bestuur; Landelijk Op landelijk niveau is het vergroten van de veiligheid is één van de pijlers in het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV. Het project Veiligheid begint bij Voorkomen omvat alle maatregelen waarmee dit doel zou moeten kunnen worden gerealiseerd. Samenwerkingsverband Veiligheid begint bij Voorkomen is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen rijksoverheid en lokale overheden, zoals gemeentes. Sommige van de maatregelen zijn bedoeld om criminaliteit en overlast te voorkomen, andere zijn er vooral op gericht om deze in te dammen. Onderwerpen Veiligheid begint bij Voorkomen is breed van opzet. Het project richt zich op de volgende zaken: Agressie en geweld (o.a. de aanpak van huiselijk geweld en eer- gerelateerd geweld) Criminaliteit bedrijfsleven (de aanpak van criminaliteit die gericht is tegen het bedrijfsleven, zoals winkeldiefstal) Georganiseerde criminaliteit (de aanpak van georganiseerde criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, cybercrime en criminaliteit in de prostitutie) Overlast en verloedering (o.m. de inzet van extra wijkagenten, de aanpak van het drugs- en coffeeshopbeleid en de bestrijding van alcoholmisbruik onder jongeren) De aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers Provinciaal Op provinciaal niveau is er sprake van een duidelijk en makkelijk te vinden beleid. Zo staat er op de website van provincie Noord-Holland staat dat alle jongeren gelijke kansen moeten krijgen. Om te weten wat er onder jongeren leeft, betrekt de provincie hen bij het maken van beleid. De provincie voert het beleid niet zelf uit. Dat doen gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. De provincie ondersteunt op verschillende manieren: Verzamelen en publiceren van informatie over trends, ontwikkelingen, activiteiten en prestaties rondom jeugd Informatie in beeld brengen via een monitor* Vergroten betrokkenheid van jeugd in provinciaal en lokaal beleid Lokale overheden en partners in de jeugdketen ondersteunen met beleidsinformatie en goede voorbeelden van beleid en jeugd Samen met lokale partners een evenwichtige beeldvorming bevorderen bij en over jeugd *Met de nieuwe jeugdmonitor de Staat van de Noord-Hollandse jeugd is het mogelijk om informatie te delen, te analyseren en op basis daarvan richting te geven aan beleidsbeslissingen. De staat is voor iedereen die aan de slag gaat of bezig is met beleid voor jongeren, maar ook voor iedereen die wil weten hoe het met de jeugd van tegenwoordig in de provincie Noord-Holland gaat. Pagina 6

7 3.1.3 Gemeente Om te achterhalen wat het preventie beleid van de gemeente Haarlem is, hebben wij telefonisch contact opgenomen met de gemeente Haarlem. Wij hebben de vraag gesteld of wij konden worden doorverwezen naar een website of telefoonnummer die ons informatie kon geven over het preventiebeleid van de gemeente. Het teleurstellende antwoord was dat de medewerkster ons daar niet mee kon helpen. Voor zover de medewerkster wist, is er hier helemaal geen beleid op. Op deze manier kwamen we niet verder en zo besloten we verder te zoeken op de website van de gemeente Haarlem en daar hebben we de volgende informatie van weten te selecteren; Het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders wordt per 29 april 2010 gevormd door twee wethouders van D66, één van de VVD, één van de PvdA en één van GroenLinks. Het coalitieakkoord dat gesloten is van luistert naar de naam; Het oog op morgen *. Over jongeren staat in dit coalitieakkoord dat er een duidelijke lange termijn visie opgesteld zal worden en dat ze zich in zullen zetten voor permanente locaties voor het jongerenwerk in het Centrum, in Haarlem Noord en in Schalkwijk. Er wordt ook genoemd dat zwerfjongeren meer aandacht mogen krijgen in het gemeentelijk beleid, onder meer door crisis- en vervolgopvang en activering- en participatieprojecten. *http://www.haarlem.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/coalitieakkoord / In het huidige beleid wordt nog op basis van proef gewerkt met wijkcontracten. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners meer te betrekken bij de wijk. De gemeente doet dit in samenwerking met woningcorporaties, politie, opbouwwerk en andere partners in de wijk. In een wijkcontract staat beschreven hoe organisaties en bewoners gezamenlijk concrete onderwerpen in de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zullen aanpakken. Welke zaken dat precies zijn bepalen de bewoners zelf via een huis aan huis enquête en een wijkwandeling. In de wijkcontracten gaat het erom onderwerpen en kansen aan te pakken, die slechts in samenwerking tussen de bewoners, de gemeente en de partnerorganisaties tot een oplossing kunnen worden gebracht. (1) In Stadsdeel Oost- Parkwijk te Haarlem zijn dit de vijf onderwerpen die zijn opgenomen in het wijkcontract; 1. Opgeruimd staat netjes 2. Jong in Parkwijk 3. Maak plaats voor spelende kinderen 4. Verkeer en parkeren 5. Ontmoet elkaar in Parkwijk Nummer 2; Jong in Parkwijk heeft een activiteitenaanbod in de wijk voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar opgezet. Dat De activiteiten worden door de jongeren zelf georganiseerd en ondersteund door Stichting DOCK. Er wordt niet specifiek benoemd dat dit is opgezet wat betreft preventiebeleid t.a.v. delinquentie bij jongeren, maar deze positieve bijwerking zou dit project wel kunnen hebben Pagina 7

8 3.1.4 Speerpunten jeugdbeleid van politieke partijen- Haarlem Wij hebben onderzoek gedaan naar het jeugdbeleid van politieke partijen in Haarlem Tijdens het onderzoek hebben wij een aantal grote partijen vergeleken en hebben de speerpunten van elke partij hieronder beschreven. PVDA beleid De aanpak van criminaliteit en overlastgevend gedrag heeft prioriteit. De PvdA pikt niet dat enkele groepen jeugdbendes en hanggroep jongeren het voor heel veel mensen in de buurt verpesten. Asociaal gedrag moet aangepakt worden volgens het Doe normaal model. Jeugdcriminaliteit wordt hard aangepakt met een lik op stuk beleid en een gerichte aanpak van verschillende risicogroepen. Maar daarnaast moet er ook aandacht zijn voor een preventieve aanpak. ouders moeten waar nodig opvoedingsondersteuning krijgen en er moet aandacht komen voor het coachen van jongeren. Schooluitval wordt tegengegaan. Door investeringen komt er meer begeleiding van jongeren op het MBO. Voor jongeren tot 27 jaar geldt een leer of werkplicht. Spijbelen wordt direct aangepakt. Scholen verplichten tot bijdrage aan integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving: onderwijs is mede gericht op actief burgerschap en sociale integratie (initiatiefwet PvdA). Segregatie op scholen wordt tegengegaan. Zwerfjongeren en daklozen met psychische problemen tasten de leefbaarheid van buurten aan. Dit is onacceptabel, er moet genoeg opvang voor hen zijn. VVD Haarlem Jeugdhulpverlening is primair gericht op preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen. In beginsel horen jongeren aan het werk te zijn of op school te zitten. Zwerfjongeren verdienen meer aandacht in het gemeentelijk beleid, onder meer door crisis en vervolgopvang. D66 Haarlem D66 vindt dat jeugdbeleid in samenspraak met jeugd en hun ouders tot stand moet komen. Democratie is niet voorbehouden voor mensen boven de 18 jaar. Ook ten aanzien van jeugdbeleid is creativiteit en draagvlak van groot belang. De huidige sportmogelijkheden moeten minimaal behouden blijven. D66 wil dat de gemeente deskundige hulp inzet zoals GGD en bureau jeugdzorg om de scholen en ouders te helpen bij problemen met jeugdigen. Ontspanning voor 12 tot 15 jarige zij willen dat er basketbalveldjes en rollerskatebanen komen. Sportpas voor elke jongeren in de gemeente. D66 streeft ernaar dat Jongeren Opvang Plekken goede en aantrekkelijke ontmoetingsplekken zijn. Maar mogen geen hinderlijk gedrag voor de omgeving opleveren. D66 maakt een speerpunt van subsidiering ten behoeve van de jeugd en jeugdbegeleiding. Jeugdleiders dienen ondersteund te worden. Groen links Haarlem Aandacht voor jongeren. Werk, stages en gecombineerde leerwerktrajecten. Langer termijnvisie jongerenwerk. Permanente locaties jongerenwerk Centrum, Noord en Schalkwijk. Aandacht zwerfjongeren (crisis en vervolgopvang activering- en participatie) Pagina 8

9 SP Haarlem Jongerenbeleid De SP wil voldoende vaste plekken (wijkcentra, hangplekken, sportplaatsen) verspreid over de stadsdelen waar de jongeren van alle culturen elkaar kunnen ontmoeten. Hier moeten ook mogelijkheden zijn voor spelletjes, sport, films, disco s, computergebruik, etc. De SP wil deze voorzieningen samen met de jongeren (en met steun van ouders) in Haarlem voor elkaar boksen. Voorzieningen die er al zijn, moeten blijven of worden verbeterd. Jongerenwerkers, ook vanuit de jongeren zelf, zijn daarbij nodig voor begeleiding en ondersteuning. De SP is van mening dat de welzijnsinstellingen samen met de gemeente voor uit de boot gevallen jongeren trajecten moeten opstarten richting scholing en werk. CDA Haarlem Aanpak spijbelen speerpunt van schoolbeleid. Meer jongerenwerkers/straathoekwerkers op straat, ook s avonds. Activiteiten gericht op alle jongeren in een wijk en niet beperken op een kleine groep. Hard optreden bij aanblijvende overlast van hangjongeren met behulp van alcohol en blowverboden Als dronken tieners bij herhaling thuis moeten worden bezorgt, dan moeten de kosten op hen zelf op de ouders verhaald worden. De dader betaalt! Schade die veroorzaakt wordt moet zo veel mogelijk verhaald worden op de dader(s). Afspraken over veiligheid en schoonhouden eigen buurt vastleggen in wijkcontracten. Intrekken slijterijvergunning van supermarkten die veelvuldig alcohol aan minderjarigen verkopen. Drugsgebruik op scholen prioriteit in politiebeleid. Uni locatie (centrale opvang van verslaafden) niet aan de rode loper of in een woonwijk! Een pilot met gespreide sluitingstijden van horeca om overlast tegen te gaan! Coffeeshops die overlast geven worden gesloten Politie Wat doet de politie? Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met criminaliteit. Deze trend wil de politie keren. Daarom hebben veel korpsen inmiddels speciale jeugdagenten in dienst die criminaliteit onder jongeren proberen te voorkomen (preventie) en die ingrijpen als dit nodig is, bijvoorbeeld door het opmaken van een proces-verbaal (repressie). Pagina 9

10 Omdat de politie veel op straat en op scholen is, ziet zij vaak al vroeg probleemgedrag bij kinderen en jongeren. Daarover praat de politie dan met hen en eventueel ook met school en met hun ouders. Als hieruit blijkt dat hulp gewenst is, meldt de agent de jongere aan, bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk of het RIAGG. Snel en consequent De politie wil crimineel gedrag van jongeren terugdringen. Daarbij moeten ministeries, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, jeugdhulpverlening, onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming, snel en consequent reageren op crimineel gedrag van jongeren. Natuurlijk ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen criminele jongeren tot 12 jaar gezinsbegeleiding krijgen of hulp van school. Op schoolverzuim wordt gelet, omdat dit een factor is die crimineel gedrag bij jongeren bevordert. Probleemjongeren zijn vaak notoire spijbelaars. Streng De politie pakt jeugdcriminaliteit ook aan door streng op te treden en een proces-verbaal op te maken als dit nodig is. De politie kan jongeren doorsturen naar het bureau HALT of aanmelden bij de Raad voor de kinderbescherming. Speciale projecten Veel politiekorpsen hebben projecten speciaal op jongeren gericht. Denk hierbij aan projecten zoals het 'Jeugdpreventieproject', 'Justitie in de buurt', het van oorsprong Rotterdamse 'Doe effe normaal' en het Amsterdamse 'Veilig in en rond de school'. Jonger dan 12 jaar Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet strafrechtelijk te vervolgen. Om deze jongeren toch op het rechte pad te krijgen is de Stop- maatregel ingevoerd. Via deze maatregel gaat het kind, met de ouders, naar een Haltbureau voor een Stop- reactie. De Stop- reactie is een leeractiviteit voor kind én ouders. Het kind moet bijvoorbeeld een opstel of excuusbrief schrijven, of een werkstuk maken over het gebeurde. Van 12 tot 18 jaar Een jongere van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit pleegt, kan als een volwassene vervolgd worden of naar een Halt- bureau worden doorverwezen. Bij Halt krijgt de jongere een leerstraf, de Halt- afdoening, opgelegd. De jongere krijgt in een Halt- afdoening de mogelijkheid te leren van zijn fouten en de schade te herstellen, bijvoorbeeld door zelf de graffiti weer van de muren te halen of de schade te vergoeden, en excuses aan te bieden aan de benadeelde. Wordt het gedrag veroorzaakt door andere factoren, zoals de gezinssituatie, dan verwijst Halt ook door naar hulpverleningsinstanties. Ouder dan 18 jaar Is de jongere ouder dan 18 jaar (tot ongeveer 26, 27 jaar) en opgepakt voor zwaarder crimineel gedrag (overvallen, autodiefstal) dan kan hij of zij geschorst worden van de straf. De jongere moet dan wel deelnemen aan de 'Individueel Traject Begeleiding'. In dit traject begeleiden twee medewerkers van de reclassering de jongere een jaar lang intensief. De jongere moet zich aan een rooster houden en een zinvolle dagindeling hebben, zoals naar school gaan of werken en een woonruimte hebben. s Nachts moet de jongere thuis zijn. Dit controleert de politie. Pagina 10

11 3.3 Bureau Jeugdzorg (BJZ) Haarlem; Bureau Jeugdzorg Haarlem maakt onderdeel uit van Bureau JeugdZorg Noord- Holland. Bureau Jeugdzorg draagt zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Bureau Jeugdzorg noemt het een recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Hieronder een beknopt overzicht van wat Bureau JeugdZorg te bieden heeft. Jeugdhulpverlening Als blijkt dat een cliënt hulp nodig heeft, gaat een hulpverlener van de Jeugdhulpverlening kijken welke hulp nodig is. De cliënt wordt uitgenodigd om één, of als het nodig is, meerdere keren te komen praten over de voorliggende vraag of probleem. Als duidelijk is wat er aan de hand is en wat moet veranderen, zijn er verschillende mogelijkheden. Lokaal jeugdbeleid Afdeling Lokaal Jeugdbeleid werkt samen met organisaties in de provincie Noord-Holland die zich eveneens met jongeren en opvoeding bezighouden. Er zijn allerlei projecten. Deze afdeling probeert problemen te voorkomen en samen met andere organisaties snel hulp te bieden waar dat nodig is. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Iedereen die zich zorgen maakt over kinderen en jongeren in zijn of haar omgeving of denkt dat er sprake is van kindermishandeling, kan bellen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Jeugdreclassering De Jeugdreclassering is er voor jongeren die een stafbaar feit hebben gepleegd. Deze jongeren krijgen verplicht begeleiding en hulp die bepaald wordt door een rechter of een Officier van Justitie. Met de bedoeling een verdere criminele carrière te voorkomen. Jeugdbescherming Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar als ouders, om wat voor reden dan ook niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen, is de overheid verplicht daarbij te helpen. Het kan zijn dat er sprake is van mishandeling, misbruik, verslaving of te weinig geld. Maar het kan ook zo zijn dat het gedrag van een kind de ouders teveel wordt omdat hij of zij bijvoorbeeld veel te druk is of snel kwaad wordt. Als het nodig is, kan een rechter beslissen dat hulp geboden wordt bij de opvoeding of dat tijdelijk iemand anders voor het kind zorgt. Er zijn verschillende mogelijkheden Gemeentelijk beleid Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokaal jeugdbeleid. Doel van het jeugdbeleid is om optimale ontwikkelingskansen voor alle jeugdigen te creëren en de voorzieningen voor de jeugd te versterken. Provinciaal beleid Op basis van het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin en het ministerie van Justitie, maken de provincies en grootstedelijke regio's een eigen beleidskader. Hierin zijn vooral de hoofdlijnen van het beleid aangegeven. In het uitvoeringsprogramma jeugdzorg werken de provincies en grootstedelijke regio's zo concreet mogelijk de beleidsvoornemens uit. Eenmaal in de vier jaar brengen de provincies en grootstedelijke regio's een beleidskader uit en ieder jaar een uitvoeringsprogramma. Landelijk beleid In de jeugdzorg krijgen jeugdigen en hun ouders ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om problemen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. Het betreft zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies om hulp in het belang van de jeugdige mogelijk te maken. Pagina 11

12 Het lokaal jeugdbeleid en de Jeugdreclassering zijn de enige twee onderdelen van BJZ die een preventie beleid hanteren t.a.v. delinquenten jongeren. Bij onze zoektocht naar de actuele hulpverlenende instanties in Haarlem- Oost zijn we er uiteindelijk achter gekomen dat er veel hulpverlenende instanties zijn. Al deze verschillende hulpverlenende instanties zijn voor ons als buitenstaander moeilijk te vinden. Tijdens het onderzoek stuitten we steeds weer opnieuw tegen een nieuw hulpverleneraanbod aan, die we nog niet eerder waren tegen gekomen. Onze aanbeveling hiervoor kunt u lezen bij punt; 6. Politie en Bureau Jeugdzorg (BJZ) vormen de twee grootste Hulpverlenende instanties in Haarlem- Oost die een preventief beleid hanteren voor jongeren m.b.t. delinquentie. Daarnaast zijn er verschillende buurthuizen, het cruijff court en andere kleine initiatieven die een positieve preventieve werking (kunnen) hebben op delinquentie onder jongeren. In de bijlage kunt u twee voorbeelden van deze wat kleinere initiatieven lezen. 4. Field research 4.1 Interview met wijkagent Pagina 12

13 Wijkagent M. Karademir Voor de wijken Zuiderpolder en Parkwijk. We ontmoeten Mustafa Karademir bij het politiebureau in Schalkwijk. Alreeds 22 jaar is meneer Karademir werkzaam als politieagent waarvan 8 jaar als wijkagent. Meneer Karademir omschrijft deze functie als: Als wijkagent ga je in gesprek met mensen. Je kan bepaalde spanningen op voorhand al terugdringen omdat je dingen van te voren kunt signaleren. Als wijkagent sta je dichter bij de mensen. Na een korte kennismaking gingen we samen met meneer Karademir met de auto door de wijken Parkwijk en Zuiderpolder rijden om een indruk te krijgen van de twee wijken. Zo gingen we opzoek hanggroep jongeren zodat we hen konden interviewen. Meneer Karademir liet ons alle hangplekken in deze wijk zien. We hadden dit avond alleen de pech dat er waarschijnlijk vanwege het slechte weer geen enkele jongere op straat te vinden was voor ons onderzoek. Tijdens de autorit waren we in de gelegenheid om meneer Karademir vragen te stellen over de jongeren in deze twee wijken. In het gesprek kwam naar voren deze twee wijken uit 20% bestaat uit jongeren met de gemiddelde leeftijd van 20jaar. Echter geeft meneer Karademir aan dat de wijken wel zeer gemêleerd zijn qua koop en huur woningen. Ondanks dat er veel jongeren in de twee wijken wonen, zijn er weinig voorzieningen voor de jongeren. Er zijn een aantal sportveldjes, waaronder een Cruijff Court, buurthuis Zuidparker en is er een hang dug out waar jongeren kunnen hangen. Toe geven, volgens meneer Karademir, de jongeren zelf aan dat ze zich toch gaan vervelen. Hierdoor gaan de jongeren rottigheid uithalen. Gelukkig blijft het bij redelijk kleine dingen: vernielingen, hangen, bevuilen, geluidsoverlast. Drank en drugs gebruikt komt vrij weinig in deze buurt voor. Bij meneer Karademir geven jongeren diverse dingen aan wat ze veranderd willen hebben in de buurt, waaronder meer zeggenschap en serieuzer genomen willen worden door o.a. de gemeente. Het tegenstrijdige is echter dat indien jongeren de gelegenheid krijgen om hun meningen kenbaar te maken en enige invloed op bepaalde dingen kunnen uitoefenen, pakken zij deze gelegenheid niet. Door het door de wijk heenrijden hebben we een betere indruk gekregen over de samenstelling van deze twee wijken. Helaas hebben we geen jongeren kunnen spreken echter kon meneer Karademir genoeg aangeven over de algemene mening van de jongeren uit de wijk. Tevens hebben veel vele contactpersonen van Meneer Karademir doorgekregen die tevens een bijdrage kunnen leveren en die zijn opgenomen in het verdere onderzoek. 4.2 Interviews en verhalen van jongeren in Haarlem Voor het buurtonderzoek zijn twee projectleden op bezoek geweest bij het jongerenhuis Zuiderpolder in Parkwijk. Dit jongerenhuis is voor de jongeren uit de wijken Zuiderpolder en Parkwijk. Het jongerenhuis is twee keer in de week geopend op woensdag van uur voor jongeren van twaalf tot zestien jaar en op vrijdag van uur voor jongeren van zestien- plus. De zestien- plus groep loopt in leeftijd op tot drieëntwintig jaar. De groep van twaalf- tot zestienjarigen is een gemengde groep van allerlei nationaliteiten, de zestien- plus groep bestaat voor 80% uit jongeren met een Marokkaanse achtergrond. In beide groepen zijn bijna geen meisjes. De groepen worden begeleid door Ferdinand, een jongerenwerker. Hij doet zowel het werk op locatie, als het ambulante werk in de wijk. Hij is de enig jongerenwerker in Haarlem- Oost en is gewend om alleen te werken. Pagina 13

14 Iedere zes weken heeft hij jeugdgroepoverleg met verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, politie en gemeente. Ferdinand is 41 jaar en zit al zo n 21 jaar in het vak. Hij is begonnen met zeven jaar in het vrijwilligerswerk en werkt al veertien jaar als professional. Hij is er min of meer ingerold doordat hij zelf ook is opgegroeid met een jongerencentrum. In zijn werk als dienstverlener is het belangrijk dat er een veilige plek is waar jongeren elkaar willen ontmoeten op vrijwillige basis. Hij luistert goed naar de informatie die de jongeren vrijwillig bij hem loslaten omdat er band is van vertrouwen en respect. In de verhalen die de jongeren hem vertellen, zoekt hij naar de vraag achter de vraag. Hij toont belangstelling voor hun leven en hun problemen en kijkt hoe hij hen hierin kan ondersteunen en begeleiden. Jongeren komen uit zichzelf naar het jongerenhuis of omdat ze benaderd zijn om eens te gaan kijken. Iedereen is welkom en de taak van de jeugdwerker is voorwaardenscheppend zodat iedereen zich veilig en vrij kan voelen in het jongerenhuis. Er zijn verschillende activiteiten die de jongeren kunnen doen, zoals tafelvoetbal, spelen op de Xbox en tafeltennis. Tevens is er een televisie met twee banken waar jongeren kunnen hangen. Bij een kleine bar kunnen ze tegen een kleine vergoeding een consumptie halen, maar geen alcohol. Er zijn geen vaste activiteiten er is een vrije inloop. Ondanks dat alles op vrijwillige basis is, zijn er weldegelijk regels en zitten er consequenties aan het niet houden aan deze regels. De regels en de consequenties zijn door de jongeren zelf bedacht en opgesteld. Hieruit blijkt dat jongeren in eerste instantie erg streng voor zichzelf zijn en dat er ook op dat gebied sturing nodig is. Het is voor de jongerenwerker belangrijk om de regels na te leven, maar niet constant om de politieagent te moeten spelen. Daarbij is het belangrijk dat de jongeren elkaar ook aanspreken op elkaars gedrag. In het jongerenhuis hebben we met een aantal jongeren gesproken over wat hun mening is over het jeugdwerk, beleid en gemeente. Wat hieruit vooral naar voren komt, is het feit dat er weinig geluisterd wordt naar jongeren, ze geen of nauwelijks inspraak hebben en het slachtoffer zijn van vooroordelen. De jongeren geven aan dat ze het jongerenhuis eigenlijk iedere dag wel open zouden willen hebben, omdat ze anders nergens heen kunnen en daarom in de buurt gaan hangen. Bij mooi weer kunnen ze bijvoorbeeld naar het Cruijffcourt, maar bij slecht weer zoeken ze toch de beschutting op. Op deze plekken krijgen ze te maken met buurtbewoners die hier niet van gediend zijn. Vaak is dit volgens de jongeren een misverstand en wordt er van afstand geoordeeld en wordt er niet direct met hun gesproken, maar worden ze gelijk veroordeeld. Er word een verkeerde associatie gemaakt, dat verpest het voor de rest, omdat dit beeld blijft hangen. Tevens is er een grote ontevredenheid over het feit dat er geen werk is voor deze jongeren en ze dus verder niets anders hebben te doen. Ze zouden een meer gerichte begeleiding willen bij school en werk. We zijn ook even langs de Flinty s geweest. Flinty s is een groot jongerencentrum centraal gelegen in Haarlem bij het station. Ze zijn op dinsdag-, woensdag- en vrijdag vond geopend. Op vrijdag zijn er activiteiten en komen er vaak tussen de twee- à driehonderd jongeren per avond. Het ledenbestand dat zij voeren, bevat zo n 1000 leden. Het is een afgelegen gebouw tegen het centrum van Haarlem aan met veel faciliteiten voor jongeren. De jeugdwerkers hier doen zowel op locatie als ambulant- werk. Dat jongeren zelf een invulling geven aan hun activiteiten staat hier voorop en wordt gestimuleerd. Zij zijn al zo n zeven jaar actief waarvan vier jaar op deze locatie. Sinds korte tijd weten ze dat ze hier wat langer mogen blijven, waardoor wat meer kunnen investeren in het pand. De doelgroep is in de leeftijd van twaalf tot vierentwintig jaar met zowel jongens als meisjes. Door Pagina 14

15 de grootte van het pand en het plein erbij, kunnen de jongeren zelf kiezen wat ze willen en waar ze aan meedoen. 4.3 Interview met buurtbewoner. Via de site is één van de projectleden in contact gekomen met Rob Jordaan, die in deze wijkkrant een column heeft. Rob is een geboren en getogen Parkwijker en hij zet zich in voor de jongeren in Parkwijk. Er is met Rob telefonisch contact opgenomen en gevraagd of hij wilde meewerken aan dit project, toen Rob het onderwerp hoorde stemde hij er direct mee in. Nadat de interviewster was uitgesproken met Rob, stond het als een paal boven water dat niemand kan beter de jeugd van Parkwijk kan vertegenwoordigen dan Rob Jordaan! Rob Jordaan zet zich vrijwillig in voor probleemjongeren in Parkwijk. Rob is iemand die geboren en getogen is in Parkwijk en daar zijn hele leven ook heeft gewoond.hij is getrouwd en vader van 4 dochters Daisy (16 )Naomi (14), Ebony( 8) Vanity (7).Rob wil veel voor de jeugd in parkwijk. Daarnaast is Rob in zijn vrije tijd verslaggever en zet het nieuws op zijn eigen site( Deze site wordt goed bekeken en Rob is daar trots op. Als je wat over Parkwijk wil weten moet je bij hem zijn, hij weet wat er in de buurt leeft en ook wat de jongeren in Parkwijk nodig hebben, want hij heeft nauw contact met deze jongeren. Parkwijk heeft een buurtje dat vroeger als a-social werd betiteld, deze buurt is als project woonschool opgezet. Dit project was voor probleemgezinnen om te leren wonen. Zij kregen daar begeleiding van een maatschappelijkwerker bij. Als de bewoners zich goed konden gedragen konden zij in de gewone wijken gaan wonen. (meer informatie over de woonschool kun je bekijken op:( Rob is zeer enthiousiast als hij gaat vertellen over Parkwijk hoe de buurt was en nu geworden is. Hij geeft aan dat Parkwijk nog steeds betiteld wordt als a-socialebuurt en dat dit zeker niet terecht is. In elke wijk zijn er probleemgezinnen zo ook in Parkwijk, maar zeker niet meer dan in andere wijken. Wat wel een feit is dat is dat als er wat negatiefs in deze wijk gebeurt dan wordt er alles weer over 1 kam geschoren en wordt de titel a- socialen weer gebruikt. Terwijl er ook vaak jongeren uit anderen wijken betrokken zijn bij deze overlast. Zoals met de oud en nieuw vieringen is deze wijk altijd in het nieuws, omdat er vaak rellen zijn en de ME in deze wijk is. Maar als je nu kritisch gaat kijken is het een handje vol echte Parkwijkers en het overgrootte deel jongeren uit andere wijken die bij ons in Parkwijk komen rellen, maar de Parkwijkers behouden door dit soort incidenten hun titel a-socialen. (oud en nieuw viering in Parkwijk) De woningbouwverenigingenen & wijkraad proberen Parkwijk positief neer te zetten, vooral Pre-wonen zet zich hiervoor in en heeft Rob een goed contact mee waardoor de samenwerking goed verloopt. Ook de wijkraad is voor hem zeer belangrijk, want deze mensen zetten zich vrijwillig in voor heel Parkwijk en Pagina 15

16 Zuiderpolder en hebben zo een goede kijk op situaties, daardoor voelt Rob zich als hij plannen voor iets heeft zeer serieus genomen door de wijkraad. De samenwerking is daardoor ook heel goed. Er werd aan Rob gevraagd,is er voor jongeren genoeg te doen in deze wijk. Hij beantwoordde direct met als je het goed bekijkt is er genoeg te doen voor jongeren in de wijk, maar voor jongeren die niet meer op de wipkip willen is er bar weinig te doen. Er zijn in de Zuidparker twee avonden in de week inloop voor jongeren, maar dit is merendeels jongeren met een allochtone achtergrond. Nu is dit niet een probleem, maar de jongeren willen zich niet mengen zowel de autochtonen jeugd als de allochtonen jeugd. Zo gaf Rob als voorbeeld toen een meisje naar de Zuidparker ging, met een aantal vriendinnentjes werd er door een allochtonen jongen gevraagd aan de begeleiding of zij er ook in mochten. De begeleiding antwoordde dat zij inderdaad ook naar de inloop mochten. Dit vonden zij maar raar en de meiden zijn daarna weer vertrokken met doel nooit meer terug te keren. Ook was het opvallend dat er geen andere meisjes waren,niet van allochtonen afkomst of van autochtonen afkomst. Rob heeft zelf ook geprobeert met een ander project om de jeugd te mengen, maar het lukt gewoon niet. Rob denkt als het zou lukken om de jeugd te mengen dat het makkelijker wordt om projecten voor ze op te zetten waardoor ook de Zuidparker meer tot zijn recht komt. Zo vroeg ik aan Rob of hij zelf overlast heeft ervaren door hangjongeren en hij vertelden mij dat hij op een avond aan het fietsen was en aan de rand van de Zuiderpolder, bij de viaduct stond een grote groep jongeren, deze jongeren vielen hem erg lastig. Hij voelt zichvanaf dat moment ook niet meer veilig als hij langs grote groepen jongeren fiets of loopt. Project Cruijff Court. Zo is er aan de rand van het Reinaldapark tussen de torenflats het Cruijff Court gerealiseerd. Een Cruijff Court is een veld waar ouderen en jongeren kunnen spelen en sporten en waar sportinstructeurs regelmatig begeleiding geven. De Stichting Cruijff Courts KNVB Velden stimuleert de aanleg van sportveldjes in woonwijken. De brede school Parkrijk, Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk, Sport Support en Cultureel Centrum Selimiye zullen op het Cruijff Court sport- en speluren, clinics en wedstrijden organiseren. De gemeente Haarlem doet goed zijn best voor de jongeren en de jongeren hebben volgens Rob ook zeker inspraak. Ook de omwonenden worden geraadpleegd en hebben inspraak over de plannen van de projecten. Wel heeft Rob een aanmerking van op de hoogte houden van de gang van zaken, de communicatie is daarover zeer slecht hij noemden als voorbeeld Cruijff Court daar wisten de bewoners niet waarom de opening nog niet was en wanneer deze er wel zou komen. Daarom zet Rob deze informatie op zijn site zodat iedereen het kan lezen. Rob vindt dit een schitterend project voor de jongeren uit Parkwijk, maar voor onze jongens zoals Rob de jongeren uit Parkwijk noemt is deze plek niet geschikt op 1 of andere manier doet sport in de wijk ze niet zoveel. Sport in de wijk staat op prioriteit nummer1 in Parkwijk. Pagina 16

17 Project Beleid & Participatie van Jongeren Haarlem- oost ( Cruijff Court) Onze jongens. Met onze jongens bedoelt Rob de kinderen van ouders die vroeger in de voormalige woonschool of de periode daarna in de lage huisjes zijn blijven wonen. Deze jongeren zijn over het algemeen laag opgeleid, ze hebben net als de andere groeperingen behoefte aan een eigen terugtrek chillplek zoals hij dit zo mooi noemt. Dit is helaas nog niet gerealiseerd voor deze jongeren. Rob heeft wel met regelmaat contact met de gemeente Haarlem over een jeugdhonk voor de jongeren uit Parkwijk, maar de gemeente heeft een aantal plekken aangewezen maar deze liggen weer richting Renaldapark of bij een flat vol senioren wat voor deze jongeren te ver is en de senioren zullen het niet accepteren. Nu wil Rob als tussen oplossing een terugtrek chillplek voor deze jongeren in zijn tuin gaan maken, Deze plek wil hij creëren als steek naar de gemeente Haarlem toe omdat er voor zijn jeugd geen terugtrekplek is. Wat er ook mooi aan is dat Rob materialen van de oude L.T.S. st. Petrus wil gaan hergebruiken voor deze plek(de school waar hij zijn hele leven tegen aan gekeken heeft en sinds vorig jaar gesloopt is, wat Rob zeer veel pijn doet). (L.T.S. st. Petrus) Wat ook direct opvalt als je praat over de chillplek die rob wil gaan maken is dat Rob goed op de veiligheid let, ondanks dat er niet gerookt mag worden en geen vuur gebruikt mag worden gaat hij een aantal rookmelders ophangen, en er komt een koolmonoxidemelder, verbanddoos, blusdeken en een brandblusser. Dit geeft wel aan dat Rob weet waar hij mee bezig is en dat Rob veel voor de jeugd over heeft. Tevens geeft Rob aan dat hij als buurtbewoner zelf het initiatief neemt eigenlijk niet zou moeten. Dit is een taak voor de gemeente om een plek voor deze jongeren te realiseren en de overlast van deze jongeren terug te dringen. Maar Rob blijft strijden voor onze jongens en hoopt een chillhonk te krijgen voor ze. Zo heeft Rob het al voor elkaar gekregen om een hele grote bouwkeet voor niets te krijgen. Dit zou een mooi onderkomen kunnen zijn als jeugdhonk, ook een geschikte plek heeft Rob in gedachten. Deze plek ligt ongeveer 100 meter van zijn huis ligt vrij van bewoonde wereld aan de rand van Parkwijk. Het is het veldje waar voorheen een oude boerderij stond die helaas in januari is afgebrand. Pagina 17

18 Aan de andere zijde is de Amsterdamsevaart dus daar heeft ook niemand overlast van deze jongeren. Ook zou Rob graag zien dat daar een fietscrossbaan voor de jeugd zou komen. Want als hij terug denkt aan zijn eigen jeugd in Parkwijk heeft hij het daar prima naar zijn zin gehad. Er was daar een buurthuis dat heel vaak open was en de jongeren konden zich daar goed vertoeven. Waar nu de Zuiderpolder is waren weilanden en slootjes waar de jeugd vaak aan het slootje springen waren. Er werden hutten gebouwd en overlast van hangjongeren waren die tijd er niet, omdat er voldoende met elkaar te ondernemen was en er nog ruimte genoeg was om te spelen. Rob heeft zeer veel respect voor Ton Belder die binnenkort in de slachthuisbuurt zijn jeugdhonk De Troll opent.(zie volgende artikel) Deze man heeft zich ook zoveel ingezet voor de jeugd en het is hem gelukt om een leuk onderkomen te realiseren. Nu nog iets voor de Jeugd van Parkwijk aan de inzet van Rob ligt het niet. (foto,s aangeleverd door Rob Jordaan) Pagina 18

19 5. Conclusie De jongeren die wij hebben gesproken uit de wijken Parkwijk en Zuiderpolder voelde zich erg benadeeld. Ze voelen zich gediscrimineerd. Indien zijn met een groep buiten staan, worden er (naar hun idee) meteen een klacht ingediend of de politie ingeschakeld zonder dat zij iets hebben gedaan. Zij hebben het idee dat zij als op vooraf met de nek worden aangekeken en niet worden geaccepteerd. Tevens geven de jongeren aan dat ze vinden dat er te weinig voor hen te doen is in de buurt. Ze hebben diverse sportveldjes maar daar maken zij niet veel gebruik van. Deze jongeren gaan we één keer per week naar buurthuis de Zuiderparker. Ze geven aan dat ze wel vaker dan één keer per week hierheen zouden willen. De jongeren geven aan dat ze het een gezellige en veilige omgeving vinden. De jongeren uit buurthuis de Flinty s geven aan dat er weinig is te doen is voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Zeker nu tegenwoordig de meeste cafés, kroegen en discotheken in Haarlem een leeftijdsgrens vanaf 18 jaar hebben ingevoerd. De jongeren zijn oud genoeg om uit te gaan alleen vallen tussen de wal en het schip. Voor deze jongeren is de Flinty s drie dagen in de week open. Dit wordt als positief ervaren. Wij hebben aan de jongeren gevraagd of zij weleens in gesprek zijn geweest of dat de gemeente hen weleens direct heeft benaderd. Dit was niet het geval. Er worden diverse goede initiatieven genomen door de gemeente door middel van projecten zoals sportvelden. Echter is er door de gemeente tot op heden nooit aan de jongeren direct gevraagd wat zij willen. De jongeren gaven aan hiervoor wel open te staan om hun visie te geven op bepaalde onderwerpen in Haarlem en over hun wijk. 6. Aanbeveling Haarlem- Oost en in het bijzonder de Slachthuisbuurt en Parkwijk dreigen langzaam maar zeker verder op achterstand te raken ten opzichte van het Haarlemse gemiddelde en het Nederlands gewenste gemiddelde. Het is belangrijk dat de buurtbewoners en vooral de jongeren die de toekomst vormen voor de buurt, weer een prettig en stabiel perspectief zullen gaan zien voor hun buurt en zichzelf. Omdat al het beleid en de plannen voor de buurt omslachtig zijn geworden adviseren wij een smart geformuleerd lange termijn doel die vervolgens wordt onderverdeeld in kortere concrete, haalbare en duidelijk zichtbare stappen. Smart; Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn Bruggen bouwen In ons onderzoek zijn we veel verschillende gemotiveerde en getalenteerde mensen tegen gekomen met een duidelijke visie en die wel van aanpakken houden. Helaas kwamen we er ook achter dat als we opzoek gaan naar dit soort mensen, we in een grote malle molen terecht komen en door de bomen bijna het bos niet meer zien. Er zijn ontelbare websites en initiatieven te vinden op het internet, maar als we de gemeente opbellen, weten die ons niets te vertellen en de website geeft ons ook nauwelijks verdere informatie. Een praktisch en realistisch idee is om tussen al deze goede initiatieven heldere en transparante bruggen te bouwen vanuit één punt, namelijk; de gemeente. De gemeente zou op hun website door één druk op de knop een overzicht moeten kunnen krijgen van de (hulpverlenende) instanties en hun aanbod. Hier zou één persoon al zorg voor kunnen dragen en de weg in de hulpverlenende instanties zou stukken gemakkelijker te bewandelen zijn. Ook de burgers en hulpverlenende instanties zouden dit makkelijk terug moeten kunnen vinden op de website van de gemeente. Op deze manier kunnen burgers en instanties elkaar gemakkelijker vinden en samenwerken. Pagina 19

20 Bijlage 14 mei 2010 Buurtcentrum Troll bijna open (http://wijkkrant-haarlem-oost.nl) De wens bestaat al een tijdje, maar nu gaat het toch echt gebeuren. Het buurtcentrum Troll opent binnenkort haar deuren. In het pand aan de Hannie Schaftstraat kan jong en oud straks binnenwandelen voor een praatje, kaartavondjes, sportlessen of gewoon voor de gezelligheid. Nu een deel van het geld uit het preventiebudget 40+ wijken is overgemaakt aan stichting Troll zit er wat schot in de zaak.,,twee maanden zijn we nu aan het klussen en met wat mazzel kunnen we over een maandje de deuren opengooien, vertelt Ton Belder, een van de initiatiefnemers van Troll. Ondanks dat er binnen nog een hoop moet gebeuren, heeft het pand in de Slachthuisbuurt al een flink metamorfose ondergaan. Ton:,,Paswerk heeft aannemer Hans Ridderhof gestuurd om het project te begeleiden en we hebben regelmatig jongeren over de vloer die niet te beroerd zijn om een helpende hand te bieden. Met hun hulp en de steun van de wijkraad en Elan Wonen zijn we een heel eind op weg. Naar voorbeeld van het voormalige jeugdhonk Troll in de Amsterdamse Buurt moet het nieuwe clubhuis een plek worden waar de buurt samenkomt.,,jong, oud, allochtoon, autochtoon, het is hier allemaal welkom, aldus Belder.,,Er komen klaverjasavonden en sportmogelijkheden voor ouderen en de jeugd kan boven poolen of darten en genieten van muziek. De boks- en zelfverdediginglessen die ik voorheen in de Willem Pijperstraat gaf, zullen ook hier voortgezet worden. Troll wordt dus echt een multifunctioneel buurtcentrum. Buurtbewoonster Antoinette Koot zegt erg blij te zijn met de komst van het nieuwe buurtcentrum. Ondanks dat ze wat slecht ter been is komt ze regelmatig een kijkje nemen bij de vorderingen van het clubhuis,,ik vind het echt te gek wat ze hier willen realiseren. Het is zo nodig voor de buurt, zegt ze terwijl Ton wat koffie voor haar inschenkt.,,als het pand eenmaal open is, zou ik graag activiteitenmiddagen willen organiseren voor de kinderen uit de wijk. Een voorleesmiddag of lekker knutselen, dat lijkt me wel wat. Iedereen is hier welkom. Ik hoop echt dat de buurt dat straks ook zo voelt. Pagina 20

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS ALLEMAAL ROTTERDAMMERS Rotterdam VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 ALLEMAAL ROTTERDAMMERS De PvdA Rotterdam is een partij van én voor alle Rotterdammers. We weten wat er onder mensen leeft en juist daarom

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg Colofon Deze GSO-special van de Dukenburger is een eenmalige

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM Auteur: Carolien van den Handel Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Keer de verloedering! U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Inzet en mogelijkheden van MSN in het jongerenwerk in de gemeente Hoorn Huub Braam Esmy Kromontono Marjolijn Distelbrink M.m.v. Mariët Visser Juni 2008 Inhoud 1

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie