Research voor Beleid onderdeel van Panteia. Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Research voor Beleid onderdeel van Panteia. Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV"

Transcriptie

1 Research voor Beleid onderdeel van Panteia Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV

2

3 Research voor Beleid onderdeel van Panteia Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV Een onderzoek in opdracht van Actal C. van der Werf N. Stroeker J. Wils Projectnummer: B3309 Leiden, 11 mei 2007

4 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2

5 Voorwoord In opdracht van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft Research voor Beleid, in samenwerking met het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven onderzoek gedaan naar de regeldruk in coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan het nieuwe kabinet Balkenende IV. In algemene zin is het van belang op te merken dat de tekst van een coalitieakkoord vooral een uiteenzetting is op hoofdlijnen, waarin de coalitiepartijen hun gezamenlijke richting en doelen hebben geformuleerd. De daadwerkelijke effecten op (administratieve) lasten zijn in hoge mate afhankelijk van de keuzes die gemaakt gaan worden rond de inrichting van de uitvoering. Neemt niet weg dat het onderzoek een overzicht heeft opgeleverd van 86 beleidsvoornemens in het coalitieakkoord die zeker of waarschijnlijk invloed hebben op de administratieve lasten of overige nalevingskosten voor burgers, bedrijven en overheden. Voor nog eens 35 maatregelen geldt dat deze mogelijk effect hebben op de (administratieve) lasten, maar dat de uitwerking nog onvoldoende duidelijk is om hierover een oordeel te kunnen geven. Van vijftien van deze beleidsvoornemens is een, zo mogelijk kwantitatieve, inschatting gemaakt van het effect op de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Het onderzoek is vanuit Actal begeleid door de heer Floris Mreijen en mevrouw Aleid van der Zwan. Het rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een inhoudelijke beschrijving van de onderzoeksopzet en resultaten van het onderzoek. Deel 2 bevat een overzicht van alle beleidsvoornemens, en de verwachtte effecten op de (administratieve) lasten, alsmede een overzicht per departement en de uitwerking van vijftien beleidsvoornemens met naar verwachting substantiële effecten voor de (administratieve) lasten. Cornelis van der Werf Directielid Research voor Beleid 3

6 4

7 Inhoudsopgave Deel I 9 1 Doel en aanpak onderzoek Beleidscontext Doelstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Leeswijzer 14 2 Beschouwing van het coalitieakkoord Hoofdlijnen: aandacht voor regeldruk Gebruikte beleidsinstrumentarium; trends Maatregelen met regeldruk Ontwikkeling regeldruk en haalbaarheid reductiedoelstelling Conclusies 21 Deel II 23 3 Overzicht beleidsmaatregelen coalitieakkoord Groslijst 25 4 Uitwerking shortlist Verbetering immigratie kennismigranten Invoering kilometerheffing Experimenten tariefdifferentiatie OV Uitbreiding levensloopregeling Vrijstelling herbeoordeling verlaagd Versterken positie 35-min WGA privaat Afschaffing Pemba Normering inkomens (semi) publieke sector Afschaffing sollicitatieplicht alleenstaande ouders Verbod radicale boodschappen internet Afschaffing no-claim Invoering nieuw systeem eigen betalingen Saldo premie en zorgtoeslag Vereenvoudiging DBC-stelsel 74 5

8 5 Overzicht beleidsmaatregelen per ministerie Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking BZK Economische Zaken Financiën Justitie LNV OCW SZW V&W VROM VROM / Wonen, Wijken en Integratie VWS VWS / Jeugd en Gezin Rijksbreed 85 6

9 Samenvatting Doelstelling In opdracht van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft Research voor Beleid, in samenwerking met het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven onderzoek gedaan naar de regeldruk in het coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan het kabinet Balkenende IV. Het onderzoek heeft tot doel een overzicht samen te stellen van de beleidsvoornemens in het coalitieakkoord die van invloed zijn op de (administratieve) lastendruk voor burgers en bedrijven. Het onderzoek is nadrukkelijk geen doorrekening van het coalitieakkoord. Het is een scan van de beleidsvoornemens op mogelijke effecten voor de regeldruk voor burgers, bedrijven en overheden. Waar mogelijk is een inschatting gemaakt van de richting van het effect van het coalitieakkoord op de lastendruk. Van een selectie van 15 maatregelen is daarnaast ook nadere berekening gemaakt van het administratieve lasteneffect. Het onderzoek kent een brede focus als het gaat om regeldruk. Dat betekent dat niet alleen gekeken is naar het effect van beleidsvoornemens voor de administratieve lasten, maar ook voor de overige nalevingskosten en interbestuurlijke lasten. Hoofdlijnen coalitieakkoord In het coalitieakkoord is expliciete aandacht voor de vermindering van de administratieve lasten. Concreet is de inzet een nieuwe tranche van 25% reductie administratieve lasten. Daarbij krijgen ook provincies en gemeenten nadrukkelijk tot taak de lasten voor burgers en bedrijven met minimaal 25% te verminderen. Deze reductiedoelstelling van 25% voor het rijk is echter alleen toegespitst op bedrijven. Voor burgers is geen doelstelling opgenomen. Overige nalevingskosten en interbestuurlijke lasten krijgen geen specifieke aandacht. Ongeveer de helft van alle in het coalitieakkoord voorgestelde beleidsmaatregelen heeft (mogelijk) effect op de regeldruk van bedrijven, burgers of mede overheden. In totaal heeft 36% (86 maatregelen) zeker of waarschijnlijk invloed op de administratieve lasten, overige nalevingskosten of interbestuurlijke lasten. Voor nog eens 15% (35 maatregelen) geldt dat deze, afhankelijk van de uitwerking, mogelijk effect hebben op de regeldruk. Uit de analyse blijkt dat met name de pijlers II Innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, IV Sociale samenhang en VI Overheid en dienstbare publieke sector beleidsvoornemens bevatten met invloed op de regeldruk. Een deel van de verklaring hiervoor is dat in deze pijlers relatief veel wordt geïnvesteerd door middel van financiële instrumenten. Dit heeft invloed op de administratieve lasten en overige nalevingskosten doordat meer burgers en bedrijven toegang krijgen tot deze middelen. Het zwaartepunt van de maatregelen met invloed op de regeldruk ligt bij vier ministeries: SZW, OCW, VWS en Financiën. Gebruikte beleidsinstrumenten Er zijn vijf trends te distilleren ten aanzien van het gebruikte beleidsinstrumentarium en de invloed daarvan op de regeldruk. Financiële instrumenten Er is in het coalitieakkoord relatief vaak sprake van de inzet van financiële instrumenten. Doorgaans leveren deze baat op voor de doelgroep, maar op macroniveau nemen de administratieve lasten toe. Efficiënte aanvraag en afhandeling is voor de doelgroep dan van belang om de lasten te beperken. 7

10 Convenanten en prestatieafspraken Het kabinet zet onder andere in op convenanten en prestatieafspraken. Deze zijn doorgaans niet gebaseerd op wetgeving en leveren daarom in formele zin geen regeldruk op. In de beleving van betrokken burgers, bedrijven en decentrale overheden en zal dit doorgaans wel als een verzwaring van de regeldruk overkomen. Intensivering toezicht Meerdere maatregelen zijn gericht op intensivering van toezicht. Dit kan leiden tot toename van zowel administratieve lasten als overige nalevingskosten. Verschuiving naar private partijen Binnen de sociale zekerheid is sprake van een verschuiving van de uitvoering van overheidstaken naar private partijen. Hierbij is dan strikt genomen niet langer sprake van administratieve lasten. In de praktijk krijgen burgers en bedrijven mogelijk eerder met meer dan minder administratieve taken te maken. Decentralisatie Ook is sprake is van verplaatsing van taken van de rijksoverheid naar provincies en gemeenten. Voor een deel zullen hierdoor ook administratieve lasten van het rijk naar de lagere overheden meeverhuizen. Specifieke aandacht voor de lasten die provincies en gemeenten veroorzaken is daarom van belang. Effect coalitieakkoord op regeldruk De 86 maatregelen met een effect op de regeldruk blijken bij nadere analyse vaker een toename dan een afname in te houden. Dat geldt zowel voor bedrijven als burgers en decentrale overheden. Dit zegt overigens niets over de omvang van de totale regeldruk; een kleine toename kan tegenover een grote afname staan. Van vijftien maatregelen die naar verwachting een substantieel effect zullen hebben op administratieve lasten voor burgers of bedrijven is een schatting gemaakt van de omvang van het administratieve lasteneffect. Het blijkt dat er bij de geselecteerde maatregelen per saldo eerder sprake is van een toename van de administratieve lasten dan een afname. Op basis hiervan zijn echter geen uitspraken te doen over het totale effect van het coalitieakkoord op de administratieve lasten van burgers en bedrijven. Haalbaarheid reductiedoelstelling Voor zover het mogelijk is gebleken om de administratieve lasten effecten voor burgers en bedrijven in te schatten en te kwantificeren, is het niet aannemelijk dat de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in het coalitieakkoord zullen leiden tot een afname met 25%. Naast de voorstellen die leiden tot reductie, zijn er ook nieuwe beleidsvoornemens die leiden tot nieuwe administratieve lasten. Wil het kabinet de beleidsdoelstelling van 25% reductie in de komende kabinetsperiode realiseren, dan is het van belang dat over de hele linie van het rijksbeleid, opnieuw, wordt nagegaan welke reductiemogelijkheden er zijn. Gelet op de reductieoperaties die de afgelopen jaren reeds zijn doorgevoerd zal dit geen gemakkelijke opgave zijn. Aangezien de reductievoorstellen in de achterliggende periode vaak werden ingegeven door het laten vervallen van onnodige en overbodige regelgeving, zou de focus bij de nieuwe reductiedoelstelling primair moeten liggen bij de uitvoeringspraktijk en de nieuwe nog vorm te geven beleidsvoornemens. Immers administratieve lasten worden doorgaans vooral veroorzaakt door de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het beleid. Reeds eerder is door Actal en anderen daarbij gewezen op het belang van een sterkere inzet van ICT, de zogenaamde clusteraanpak, versoberd toezicht en het delen van informatie tussen uitvoeringsorganisaties. 8

11 Deel I 9

12 10

13 1 Doel en aanpak onderzoek 1.1 Beleidscontext In de afgelopen jaren hebben de kabinetten Balkenende II en III een impuls gegeven aan het terugdringen van de lasten voor burgers en bedrijven. De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben zich in het coalitieakkoord Samen Werken, Samen Leven ten doel gesteld de (administratieve) lasten verder te reduceren. In het coalitieakkoord staat hierover: Een dienende overheid is een overheid die burgers centraal stelt. Minder regels en bureaucratische lasten en een heldere handhaving zijn daarbij nodig, evenals een hoge kwaliteit van publieke voorzieningen. 1 Concreet is de inzet een nieuwe tranche van 25% reductie administratieve lasten. Daarbij krijgen ook provincies en gemeenten nadrukkelijk tot taak de lasten voor burgers en bedrijven met minimaal 25% te verminderen. Actal adviseert de regering en de Staten-Generaal over voorgenomen wet- en regelgeving en over programma s en maatregelen om de bestaande lastendruk voor bedrijven en burgers te verminderen. Om na te gaan in hoeverre het reductievoorstel van het kabinet haalbaar is, heeft Actal Research voor Beleid, in samenwerking met IOO, opdracht gegeven de regeldruk in kaart te brengen van het coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan het nieuwe kabinet Balkenende IV. Voor Actal heeft het onderzoek een signaalfunctie. 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen De doelstelling van het onderzoek is primair om een overzicht samen te stellen van de beleidsvoornemens in het coalitieakkoord die van invloed zijn op de (administratieve) lastendruk voor burgers en bedrijven. Het onderzoek is nadrukkelijk geen doorrekening van het coalitieakkoord. Het is een scan van de beleidsvoornemens op mogelijke effecten voor de lasten. Waar mogelijk is een inschatting gemaakt van de richting van het effect van het coalitieakkoord op de lastendruk. Van een selectie van 15 maatregelen zijn daarnaast ook nader gekwantificeerde uitwerkingen gemaakt. Deze informatie vormt de basis voor het oordeel over de haalbaarheid van de kabinetsdoelstelling van een nieuwe reductie van 25% administratieve lasten. Daarnaast zijn zo mogelijk reductiesuggesties vermeld bij de nieuwe beleidsvoornemens. Het onderzoek kent een brede focus als het gaat om lastendruk. Dat betekent dat niet alleen gekeken is naar het effect van beleidsvoornemens voor de administratieve lasten, maar ook voor de interbestuurlijke lasten en de overige nalevingskosten. 1 Samen werken, Samen Leven. Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie. Pijler VI, p

14 Op basis van de doelstelling van het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke beleidsvoornemens in het coalitieakkoord hebben (naar verwachting) invloed op de lasten van burgers, bedrijven en overheden? 2. Welke van deze beleidsvoornemens zijn van invloed op: a. de administratieve lasten? b. de overige nalevingskosten? c. de interbestuurlijke lasten? 3. Wat is het kwantitatieve (en indien niet mogelijk, kwalitatieve) effect van de beleidsvoornemens voor burgers, bedrijven en overheden op: a. de administratieve lasten? b. de overige nalevingskosten? c. de interbestuurlijke lasten? 4. Welke reductievoorstellen zijn mogelijk bij de beleidsvoornemens die leiden tot een toename van de lastendruk? 5. Lijkt, alles overziend, de kabinetsdoelstelling van 25% reductie haalbaar en welke aanknopingspunten zijn er om die doelstelling te halen? Deze onderzoeksvragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 3, conclusies. 1.3 Onderzoeksopzet Onderstaande volgende figuur geeft schematisch de onderzoeksopzet weer. Figuur 1.1 Onderzoeksopzet Beleidsvoornemens Coalitieakkoord ( zes pijlers) Stap 1 Relevant voor bedrijven Relevant voor burgers Relevant voor overheden Stap 2 Informatie verplichtingen Inhoudelijke verplichtingen Informatie verplichtingen Inhoudelijke verplichtingen Interbestuurlijke lasten Stap 3 Schatting mutatie AL Beschrijving nalevingskosten Schatting mutatie AL Beschrijving nalevingskosten Beschrijving lasten Bron: Research voor Beleid In de eerste fase van het onderzoek is de tekst van het coalitieakkoord zowel door het onderzoeksteam, als door medewerkers van Actal, doorgenomen met de vraag welke beleidsvoornemens zijn in het licht van lastendruk, relevant voor bedrijven, burgers en overheden. 12

15 Het product van deze inventarisatie is de zogenaamde groslijst van beleidsvoornemens. Vervolgens is per voornemen een eerste inschatting (stijging, daling of gelijkblijvend) gemaakt van de gevolgen voor administratieve lasten, overige nalevingskosten en interbestuurlijke lasten, geordend naar pijler en object van de lasten (bedrijf, burger of overheid). Het resultaat van deze exercitie is de groslijst zoals die is opgenomen in hoofdstuk 3. Tevens is in hoofdstuk 5 een overzicht per departement opgenomen van de beleidsvoornemens op de groslijst, en de inschatting van de effecten op administratie lasten, overige nalevingskosten en interbestuurlijke lasten. Van groslijst naar shortlist In samenspraak met Actal is vervolgens een shortlist opgesteld met 15 beleidsvoornemens waarvan het in de ogen van het onderzoeksteam en/of Actal zinvol is de doorwerking op de lasten verder te analyseren. Criteria bij de selectie waren de mogelijkheid e.e.a. te kwantificeren en een naar verwachting substantiële omvang van het effect. Beleidsvoornemens waarbij de omvang van de lasten primair toenemen vanwege het uitbreiden van de doelgroep - bijvoorbeeld bij het openstellen van een subsidiemaatregel voor een grotere groep bedrijven - zijn niet meegenomen in de shortlist. In de shortlist is van ieder beleidsvoornemen een nadere uitwerking van het beleid gegeven en is een inschatting gemaakt van de invloed op de lasten. Daarnaast komen aandachtspunten en reductiemogelijkheden aan de orde. Bij het uitwerken van de items is zoveel mogelijk getracht een kwantitatieve analyse te maken van de gevolgen van beleidsvoornemens voor de administratieve lasten, overige nalevingskosten en interbestuurlijke lasten. Omdat beleidsvoornemens vaak in vrij algemene termen gesteld zijn, en veel uitvoeringsaspecten nog niet bekend zijn, heeft het onderzoeksteam per onderwerp contact gezocht met uitvoeringsorganisaties en departementen. Op deze wijze is een inschatting gemaakt van welke uitvoeringsmodaliteiten naar verwachting ingezet zullen worden. De uitgewerkte items van de shortlist staan in hoofdstuk 4. Gehanteerde definities In het onderstaande kader staan de gehanteerde definities / omschrijvingen van de drie belangrijkste begrippen weergegeven. Administratieve lasten Dit zijn de kosten voor bedrijven en burgers om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Voor bedrijven wordt de administratieve lastendruk uitgedrukt in euro s en berekend volgens de formule: tarief * tijd * aantal bedrijven * frequentie. 2 De kosten voor burgers hebben betrekking op de door de burger bestede tijd (uitgedrukt in uren) en gemaakte (out-of-pocket) kosten (uitgedrukt in euro s). 3 2 Meten is weten. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. IPAL, Den Haag, Werkmap AL Burger, Ministerie van BZK, Den Haag. 13

16 Overige nalevingskosten Dit zijn de kosten die burgers en bedrijven maken om te voldoen aan de overige (inhoudelijke) verplichtingen die wet- en regelgeving stelt. De overheid legt aan burgers en bedrijven inhoudelijke verplichtingen op om haar publieke belangen te kunnen waarborgen. Het gaat hierbij om verplichtingen tot het doen of nalaten van handelingen of gedragingen. Over de precieze afbakening en definitie van het begrip overige nalevingskosten zijn nog geen Rijksbrede afspraken gemaakt. Interbestuurlijke lasten Van dit begrip is nog geen eenduidige definitie en operationalisering. Interbestuurlijke lasten hebben, in het kader van dit onderzoek, in ieder geval betrekking op de administratief bureaucratische lasten die de formele bestuurslagen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) elkaar opleggen. Daarnaast zijn ook lasten die de formele bestuurslagen opleggen aan andere maatschappelijke instellingen (zoals bv. scholen) meegenomen. Conform de definities in Meten is weten, worden zorginstellingen en woningbouwcorporaties meegeteld bij de administratieve lasten bedrijven. 1.4 Leeswijzer Het rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een inhoudelijke beschrijving van de onderzoeksopzet en resultaten van het onderzoek. In Deel 2 is een uitwerking van de groslijst opgenomen, komen de 15 nader uitgewerkte beleidsmaatregelen uit de shortlist aan de orde en is per departement een overzicht van relevante maatregelen gepresenteerd. 14

17 2 Beschouwing van het coalitieakkoord 2.1 Hoofdlijnen: aandacht voor regeldruk Het coalitieakkoord heeft op een aantal plaatsen aandacht voor regeldruk. Daarbij geldt als een algemeen uitgangspunt: De overheid moet zich dienstbaar opstellen. Regels zijn nodig en moeten worden nageleefd. Maar wel moet steeds worden bezien of een regel echt nuttig is 4. Vermindering van de administratie lasten krijgt expliciete aandacht in het coalitieakkoord. Eén van de concreet genoemde maatregelen is een vernieuwde inzet voor een reductie van de AL van 25%. Hiermee bouwt het kabinet voort op het beleid van voorgaande kabinetten. Het project vermindering regeldruk bedrijven zal worden gecontinueerd: de inzet is een nieuwe tranche van 25% reductie administratieve lasten 5. Daarnaast wordt de procedure van vergunningverlening voor bedrijven versneld 6. Opvallend is dat in de tekst van het coalitieakkoord alleen wordt gesproken over regeldruk bedrijven. Voor administratieve lastendruk bij burgers is geen expliciete rijksdoelstelling opgenomen. Wel is er aandacht voor de verhouding burger overheid: Een dienende overheid is een overheid die burgers centraal stelt. Minder regels en bureaucratische lasten en een heldere handhaving zijn daarbij nodig, evenals een hoge kwaliteit van publieke voorzieningen 7. Daarnaast is er specifieke aandacht voor administratieve lasten veroorzaakt door provincies en gemeenten. Het kabinet is voornemens in bestuursakkoorden met provincies en gemeenten afspraken te maken over vermindering van lasten voor bedrijven én burgers van minimaal 25%. In deze bestuursakkoorden worden ook afspraken gemaakt over vermindering van de provinciale en gemeentelijke administratieve lasten voor burgers en bedrijven van minimaal 25% 8. Bij deze vermindering moet overigens worden opgemerkt dat deze niet meetelt bij de eerder genoemde reductiedoelstelling van 25% administratieve lasten. Naast administratieve lasten (informatieverplichtingen) hebben burgers en bedrijven ook te maken met overige nalevingskosten (inhoudelijke verplichtingen). Hiervoor is minder aandacht in het coalitieakkoord. Gelet op het feit dat het coalitieakkoord op diverse plaatsen 9 het belang van handhaving benadrukt, zal in de praktijk wellicht sprake zijn van een toename van overige nalevingskosten. Interbestuurlijke lasten krijgen geen expliciete aandacht in het regeerakkoord, maar één van de beleidsmaatregelen gaat wel in op vermindering van de bureaucratische drukte binnen de overheid en een meer geïntegreerde en projectmatige wijze van beleidsvorming 10. Mogelijk wordt hiermee tevens een vermindering van de interbestuurlijke lasten nagestreefd. Daar staat echter tegenover dat bij meerdere maatregelen sprake is van verschui- 4 Inleiding op de zes pijlers Opgaven voor Nederland, blz Pijler II, thema Economie en ondernemerschap, artikel 7. 6 Door bundeling van vergunningen en ruime toepassing van het instrument van de lex silentio positivo. Pijler II, thema Economie en ondernemerschap, artikel 8. 7 Pijler VI, inleiding blz Pijler VI, thema Bestuurlijke inrichting en wetgeving, artikel 3. 9 Zowel in het kader van veiligheid (pijler V), als in algemene zin in pijler VI. 10 Pijler VI, thema Bestuurlijke inrichting en wetgeving, artikel 7. 15

18 ving van taken naar provincies en gemeenten. Per saldo komt uit de beleidsmaatregelen eerder een beeld van verzwaring dan een vermindering van interbestuurlijke lasten naar voren. Verder zijn er concrete maatregelen opgenomen om de uitvoering van beleid te vereenvoudigen. Zo opent bijvoorbeeld de paragraaf onderwijs met Onderwijsinstellingen krijgen meer mogelijkheden invulling te geven aan het onderwijs door vertrouwen te geven aan de professionals in het onderwijs, minder regels en minder toezicht, en wordt voorgesteld het DBC-stelsel in de zorg te vereenvoudigen 11. Hier staat echter ook beleid tegenover dat juist een verzwaring zal betekenen, zoals bijvoorbeeld de invoering van een nieuw systeem van eigen betalingen in de zorg. 2.2 Gebruikte beleidsinstrumentarium; trends Het regeerakkoord bevat uiteenlopende beleidsvoornemens gericht op het verwezenlijken van beleidsdoelen. Hiervoor staan de overheid verschillende typen instrumenten ter beschikking: juridische instrumenten (bijvoorbeeld wet- en regelgeving, beleidsregels, vergunningen, meldingen, convenanten) financiële instrumenten (subsidies, kredieten, heffingen, uitkeringen) communicatieve instrumenten (informeren, voorlichting, advisering). Deze instrumenten verschillen in de mate waarin er sprake is van dwang. Daarnaast loopt de mate van invloed op de administratieve lasten sterk uiteen. De meeste juridische en financiële instrumenten leiden doorgaans tot administratieve lasten. Communicatieve instrumenten doen dit niet. Vanuit dit perspectief kijkend naar het regeerakkoord vallen de volgende ontwikkelingen op. Ten eerste bestaat de indruk dat vrij veel gebruik gemaakt wordt van financiële instrumenten, met name subsidies. In totaal is bij 18 maatregelen concreet sprake van inzet van extra financiële middelen. Daarnaast zijn nog eens 17 maatregelen gericht op het vergroten van de doelgroep van de reeds bestaande financiële instrumenten. Voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn het vergroten van de toegang tot innovatiesubsidies voor het MKB, uitbreiding van de innovatievouchers en de vormgeving van de loonkostensubsidies aan werkgevers. De inzet van deze financiële instrumenten leidt op macroniveau in principe tot een toename van de administratieve lasten. Bedrijven of burgers moeten aanvragen indienen om voor de extra middelen in aanmerking te komen. Het feit dat bedrijven en burgers individueel baat hebben bij deze instrumenten zet de extra administratieve lasten weliswaar in een ander perspectief, maar dat neemt niet weg dat het van belang is dat de aanvraag en eventuele controle zo efficiënt mogelijk worden ingericht voor de belanghebbenden. Een tweede ontwikkeling uit het regeerakkoord is dat regelmatig gebruik wordt gemaakt van minder dwingende instrumenten zoals convenanten en andere prestatieafspraken om nieuwe beleidsvoornemens te regelen. Met name binnen het thema "wonen en wijkaanpak" is sprake van prestatieafspraken en convenanten met woningbouwcorporaties en gemeenten. Voorbeeld hiervan is de inzet om met woningbouwcorporaties afspraken te maken over 11 Pijler VI, Volkgezondheid en zorg, artikel 17. DBC is DiagnoseBehandelCombinaties. 16

19 investeringen in de betaalbaarheid van huurwoningen, de energie-efficiëntie van bestaande woningen, nieuwbouw en verbetering van kwetsbare probleemwijken. Strikt genomen vallen de informatieverplichtingen die uit deze afspraken voortvloeien niet onder de formele definitie van administratieve lasten. In de praktijk zullen corporaties en gemeenten echter wel een verzwaring van de administratieve taken, c.q. interbestuurlijke lasten te maken krijgen. In het regeerakkoord is verder relatief vaak sprake van een intensivering van het toezicht. Bij 11 maatregelen is expliciet sprake van verzwaring van het toezicht. Dit varieert van eliminatie van het gedoogbeleid tot striktere handhaving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol. Afhankelijk van de wijze van invulling kan dit leiden tot toename van de administratieve lasten. De intensivering van het toezicht (met name te vinden in pijler V) is overigens enigszins in tegenspraak met de intenties in met name pijler VI om meer vertrouwen in ondernemers, burgers en overheden te geven. Een vierde trend is dat met name binnen de sociale zekerheid en de zorg een ontwikkeling is te zien, waarbij de beleidsuitvoering (voor een deel) verschuift naar private, commerciële partijen. Voorbeeld hiervan is onder meer de private uitvoering van de WGA. Deze maatregelen leiden weliswaar tot een vermindering van administratieve lasten volgens de strikte definitie, maar leveren betrokken burgers en bedrijven niet noodzakelijk minder lasten op. Tot slot lijkt sprake te zijn van decentralisatie en verplaatsing van rijkstaken naar regionale en lokale overheden. Hierbij worden de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van regionale en lokale overheden vergroot. Vanuit het oogpunt van administratieve lasten betekent dit dat mogelijk een deel van de wetgeving en uitvoering die lasten veroorzaakt ook naar provincies en gemeenten wordt verplaatst. De beleidsvrijheid van decentrale overheden brengt met zich mee dat er verschillende modaliteiten in de uitvoering, en daarmee meer administratieve lasten kunnen ontstaan. Het is daarom van belang dat er specifiek aandacht is voor de lasten van provincies en gemeenten. In het regeerakkoord staat vermeld dat in bestuursakkoorden hier afspraken over worden gemaakt. 2.3 Maatregelen met regeldruk Het regeerakkoord bevat in totaal 238 beleidsvoornemens. Daarvan heeft ongeveer de helft mogelijk tot zeker invloed op de regeldruk. Bij 86 beleidsvoornemens (36%) is zeker of waarschijnlijk sprake van invloed (daling of stijging) op de administratieve lasten, overige nalevingskosten en/of interbestuurlijke lasten voor burgers, bedrijven en overheden. Voor nog eens 35 maatregelen (15%) geldt dat deze mogelijk effect hebben op de lasten, maar dat de uitwerking nog onvoldoende duidelijk is om hierover een oordeel te kunnen geven. Regeldruk per pijler Het regeerakkoord is opgedeeld in zes pijlers. Deze pijlers weerspiegelen de prioriteiten van de coalitiepartijen. Het aantal maatregelen en de mogelijke invloed op de administratieve lasten verschilt sterk per pijler. Eén van de factoren die hierbij een rol speelt, is dat het detailniveau waarop de maatregelen zijn beschreven verschilt per pijler. De pijlers met de meeste maatregelen (IV Sociale samenhang en VI Overheid en dienstbare publieke sector) zijn verder uitgewerkt en bevatten ook de meeste concrete maatregelen. 17

20 Tabel 2.1 Beleidsmaatregelen met gevolgen voor de lasten (positief en negatief) Totaal aantal beleidsmaatregelen Aantal met effect op AL, ON of IL* Aantal met mogelijk effect I Een actieve internationale en Europese rol II Innovatieve, concur. en ondernemende economie III Duurzame leefomgeving IV Sociale samenhang V Veiligheid, stabiliteit en respect VI Overheid en dienstbare publieke sector Totaal 238 (100%) * AL = administratieve lasten; ON = overige nalevingskosten; IL = interbestuurlijke lasten 86 (36%) 35 (15%) Uit het overzicht blijkt dat met name de pijlers II, IV en VI in absolute zin de meeste maatregelen bevatten met (potentiële) invloed op de lasten. Dit kan overigens zowel een toename als afname van de lasten betekenen. In de genoemde pijlers wordt relatief veel geïnvesteerd door middel van financiële instrumenten, of extra middelen (bv. ruimere toegang MKB tot innovatiesubsidies, het financieel stimuleren van mantelzorg en informele kinderopvang en extra middelen voor regionaal economisch beleid of verpleeghuiszorg). Dit heeft invloed op de administratieve lasten doordat meer burgers en bedrijven toegang krijgen tot deze middelen. Regeldruk per departement De maatregelen met regeldruk zijn ook naar departement in te delen. In de onderstaande tabel is het aantal maatregelen per departement gepresenteerd. Hierin zijn zowel de 86 maatregelen (36% van alle maatregelen) meegenomen die effect hebben op de administratieve lasten, inhoudelijke nalevingskosten en/of interbestuurlijke lasten, als de 35 maatregelen (15%) die mogelijk tot dergelijke lasten kunnen leiden. Tabel 2.2 Aantal beleidsmaatregelen met (mogelijk) effect op regeldruk, per departement Departement Aantal met effect op AL, ON of IL* Aantal met mogelijk effect Totaal SZW OCW VWS Financiën BZK EZ Justitie VWS / Jeugd en Gezin VROM VROM / Wonen, Wijken en Integratie V&W LNV BUZA / Ontwikkelingssamenwerking AZ BUZA Defensie Totaal * AL = administratieve lasten; ON = overige nalevingskosten; IL = interbestuurlijke lasten NB: het totaal telt niet op tot respectievelijk 86 en 35 omdat regelmatig meerdere ministeries betrokken zijn. Daarnaast is een aantal maatregelen ministerie overstijgend. 18

Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus EK DEN HAAG. Geachte heer Kamp,

Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus EK DEN HAAG. Geachte heer Kamp, Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum 17-03-2014 Onderwerp Regeldruk door verandering van weten regelgeving Uw kenmerk Ons kenmerk JtH/RvZ/JT/TZ/2014/018

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Geheugensteun. voor het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie. Geheugensteun Pagina 1 van 7

Geheugensteun. voor het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie. Geheugensteun Pagina 1 van 7 Geheugensteun voor het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie. Geheugensteun Pagina 1 van 7 Het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en CU heeft gevolgen voor de inrichting

Nadere informatie

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002 Aan de Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1 Onderwerp Advies departementale

Nadere informatie

Inhoud I Begrippen. Probleem Aanpak stock Aanpak flow

Inhoud I Begrippen. Probleem Aanpak stock Aanpak flow Regeldruk Inhoud I Begrippen II III IV Probleem Aanpak stock Aanpak flow I - Begrippen Bij de bakker I - Begrippen Afspraak maken Last van de bakker? En de lasten van de bakker? Formulier invullen Wachten

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Meten van administratieve lasten voor burgers Jacqueline Rutjens Programmamanager

Meten van administratieve lasten voor burgers Jacqueline Rutjens Programmamanager Meten van administratieve lasten voor burgers Jacqueline Rutjens Programmamanager Rijksprogramma Administratieve lastenverlichting burgers Burgers moeten merkbaar verbetering gaan ervaren. Weg met die

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Wat en hoe te meten? Korte handleiding voor het meten van kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers

Wat en hoe te meten? Korte handleiding voor het meten van kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers Wat en hoe te meten? Korte handleiding voor het meten van kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers Versie 1.0 Datum: 26-04-2011 Ministerie van EL&I / Ministerie van BZK 1. Inleiding Bedrijven en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Actal. Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 's-gravenhage. Geachte heer Kamp,

Actal. Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 's-gravenhage. Geachte heer Kamp, Adviescollege toetsing administratieve lasten Actal Bezoekadres lange Voorhout 58 2514 EG Den Haag Postadres Postbus 16228 2500 BE Den Haag Telefoon (070) 310 86 66 Telefaz (070) 310 86 7g E-mail info@actal.n1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 889 Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Factsheet administratieve lasten Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Ministerie van SZW, Den Haag, 25 mei 2011 Arjan van Sluijs Ton Staphorst Servaas Toebosch

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Financiën drs. W.J. Bos Postbus EE Den Haag. Belastingplan Geachte heer Bos,

Aan de Staatssecretaris van Financiën drs. W.J. Bos Postbus EE Den Haag. Belastingplan Geachte heer Bos, Aan de Staatssecretaris van Financiën drs. W.J. Bos Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 16-08-2001 AFP 2001 00510M RL/FvK/2001/254 1 Onderwerp Belastingplan 2002 Geachte

Nadere informatie

Verinnerlijking administratieve lasten III

Verinnerlijking administratieve lasten III Verinnerlijking administratieve lasten III Overkoepelend rapport meting 2010 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Actal drs. Z.B.E. Berdowski, dr. N.E. Stroeker en S.M. de Visser MA Projectnummer:

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Aanleiding voor het wetsvoorstel. Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Blok,

Aanleiding voor het wetsvoorstel. Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Blok, Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 01-10-2015 Onderwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen Uw kenmerk Ons kenmerk JtH/RvZ/2015/112 Bijlage(n)

Nadere informatie

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 29738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I komt te luiden:

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Werkprogramma 2007. Missie Actal

Werkprogramma 2007. Missie Actal Missie Actal Actal is een tijdelijk en onafhankelijk adviescollege met als doel een cultuuromslag bij regelgevers te bewerkstelligen. Zij moeten de administratieve lasten voor bedrijven en burgers automatisch

Nadere informatie

Systeemtoets. Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd?

Systeemtoets. Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd? Systeemtoets Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd? De systeemtoets van Actal Het College heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wat is Actal (vervolg) Kleine en platte organisatie: College: 3 leden Secretariaat: ca. 10 fte

Wat is Actal (vervolg) Kleine en platte organisatie: College: 3 leden Secretariaat: ca. 10 fte Wat is Actal? Tijdelijk en onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Kabinet en Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal om de regeldruk voor bedrijven, burgers,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels, maar tòch brandveilig?

Minder en eenvoudiger regels, maar tòch brandveilig? Minder en eenvoudiger regels, maar tòch brandveilig? Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie 30 mei 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk Vermindering regeldruk

Nadere informatie

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verankering van emancipatie in beleid en uitvoering a) Commitment ambtelijke en politieke top In de begroting van het Ministerie

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Vermindering regeldruk in verkiezingsprogramma s

Vermindering regeldruk in verkiezingsprogramma s Vermindering regeldruk in verkiezingsprogramma s Een beoordeling van de programma s van 11 politieke partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni 1 1. Inleiding Het Adviescollege toetsing

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG Datum 8 augustus 2013 Onderwerp Wetsvoorstel versterking eigen kracht Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Administratieve Lasten Burgers Kinderopvang

Administratieve Lasten Burgers Kinderopvang Administratieve Lasten Burgers Kinderopvang Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lilian van der Linden Florieke Westhof Cornelis van der Werf B3132

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 26 februari 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 26 februari 2009 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus LV DEN HAAG. Geachte mevrouw Klijnsma,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus LV DEN HAAG. Geachte mevrouw Klijnsma, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum 30 juli 2013 Onderwerp Nota van wijziging Participatiewet Uw kenmerk Ons kenmerk JtH/RvZ/MK/2013/135

Nadere informatie

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Algemeen Het college is bevoegd een persoon te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum 13 mei 2015 Onderwerp Reactie op consultatie-versie Wijziging Wet Marktordening Gezondheidszorg

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008 CPB Notitie Datum : 18 september 2007 Aan : Tweede Kamerfractie VVD Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de VVD de ex ante budgettaire effecten

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dhr. A. Aboutaleb Postbus LV Den Haag. Geachte heer Aboutaleb,

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dhr. A. Aboutaleb Postbus LV Den Haag. Geachte heer Aboutaleb, Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dhr. A. Aboutaleb Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum 14 april 2008 Inlichtingen bij Gerlant Kooistra Uw kenmerk Doorkiesnummer (070) 426 7246

Nadere informatie

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur IAK 3 fasen Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving in kaart en kleur wat is het IAK? Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) is zowel een werkwijze als een bron van

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

Bureaucratisering en schaal. Louise van de Venne & Ib Waterreus

Bureaucratisering en schaal. Louise van de Venne & Ib Waterreus Bureaucratisering en schaal Louise van de Venne & Ib Waterreus Presentatie ORD 2005 paper suggesties voor de beleidsagenda Aanleiding Toenemende twijfel bureaucratiebeheersing en kostendoelmatigheid Kwantitatieve

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen van 6 januari 2015; gelet op artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Vragen kinderopvang bij begroting en jaarverslag OCW en begroting SZW

Vragen kinderopvang bij begroting en jaarverslag OCW en begroting SZW Vragen kinderopvang bij begroting en jaarverslag OCW en begroting SZW Begroting OCW Vraag 20 Kunt u uiteenzetten wat de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor gevolgen hebben voor alle inkomensgroepen?

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus LV DEN HAAG

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus LV DEN HAAG De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum 11 december 2015 Onderwerp Besluit Aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2006 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn.

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn. Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie