Uitvoeringskader 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringskader 2014"

Transcriptie

1 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan , tot stand gekomen door samenwerking tussen:

2 INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader a Uitgangspunten 2.b Preventie 2.c Prioriteiten/ maatregelen 2.d Strategische thema s / maatregelen Hoofdstuk 3 Maatregelenmatrix Bijlagen 1. Regionaal Beleidsplan , Politie, Eenheid Rotterdam 2. Terugblik 2013 & vooruitblik 2014, Openbaar Ministerie, Rotterdam Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

3 Inleiding Gezamenlijke doelstelling Inwoners voelen zich veilig en zijn veilig. In de gemeente Papendrecht hebben inwoners vertrouwen in elkaar, in de gemeente en in de politie. Inwoners letten op elkaar en hun omgeving en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. De inwoners worden serieus genomen. Partners en inwoners werken samen aan een schone, hele en veilige gemeente. In 2014 zal het uitvoeringskader een voortgang zijn van het Integraal Veiligheidsplan , oftewel het IVP. In 2012 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan Papendrecht vastgesteld. In het IVP zijn vier prioriteiten en negen strategische thema s benoemd. Deze prioriteiten en thema s zijn in samenspraak met het openbaar ministerie (OM), de politie en Woonkracht 10 opgesteld. Jaarlijks wordt in een uitvoeringskader IVP de concrete acties benoemd. De in het IVP vastgestelde vier vastgestelde prioriteiten zijn: 1. vermindering jongerenoverlast; 2. vermindering geweld en alcohol overlast; 3. vermindering veelvoorkomende criminaliteit; 4. vergroten operationele slagkracht en regierol gemeente. De negen strategische thema s die voor Papendrecht van belang zijn: 1. verbetering en behoud huidig veiligheidsniveau; 2. vermindering verloedering; 3. veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen; 4. veiligheid in en om de school; 5. verkeersveiligheid; 6. brandveilige samenleving; 7. externe veiligheid; 8. bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit; 9. veilige publieke taak voor politiek-bestuurlijke ambtsdragers. Ieder jaar wordt gekeken welke prioriteiten of thema s extra aandacht of maatregelen nodig hebben. En ieder jaar wordt in het derde kwartaal ingestoken op preventieve veiligheid. Hieraan doen partners als politie en brandweer aan mee, maar bovenal de wijkplatforms. Woonkracht 10 geeft in zijn magazine voor huurders aandacht voor veilig wonen (brandveilig en woninginbraakveilig). Tevens wordt ieder jaar aan de commissie ABZ/ de Raad een presentatie gegeven door niet alleen de gemeente over het uitvoeringskader voor dat jaar, maar volgt ook een presentatie van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). In dit uitvoeringskader 2014 zal ook bovenstaande weer terugkomen. Dit jaar is gekozen om helder te maken voor welke prioriteiten en thema s preventieve maatregelen worden genomen. Daarbij is de term preventie ingeschaald op drie niveaus. Hierover leest u meer in hoofdstuk 2. Uiteraard wordt in het uitvoeringskader 2014 een aantal maatregelen herhaald. Zo zal voor prioriteit nr 3 vermindering van veel voorkomende criminaliteit tips en tools worden gegeven om inbraken in woningen en inbraken in en van auto s te voorkomen. Dit geldt ook voor thema 5 een brandveilige samenleving. Daarnaast zal onder meer worden ingezoomd op het feit dat in het kader van de decentralisatie jeugdzorg de gemeente een centrale rol krijgt als het gaat om jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar. Hierbij gaat het ook om jongeren waarover zorgvragen zijn, aangevuld met (mogelijke) criminele activiteiten. Hierover meer in hoofdstuk 2. Leeswijzer In het uitvoeringskader 2014 wordt in hoofdstuk 1 de partners en hun missie voor het jaar 2014 omschreven. Daarna wordt in hoofdstuk 2 de uitgangspunten (prioriteiten en thema s) en de insteek van het uitvoeringskader 2014 beschreven. Vervolgens worden onder de prioriteiten en thema s maatregelen gehangen (hoofdstuk 3) en verwerkt in een matrix. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

4 Hoofdstuk 1 Partners De vier partijen die in gezamenlijkheid zijn gekomen tot het Integraal Veiligheidsplan worden hieronder beschreven en wat hun kader is waar vanuit zij functioneren. Gemeente De gemeente heeft de regie op het integraal veiligheidsbeleid, het meerjarige IVP is het kader waar binnen de gemeente opereert. De gemeente heeft overzicht op de lokale veiligheidssituatie en kan vanuit die informatie het beste professionele partijen, maar ook burgers, ondernemers en instellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in Papendrecht. Burgers, ondernemers en professionals: iedereen is nodig om tot een integrale aanpak te komen. Binnen de gemeente is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau integraliteit in de aanpak onontbeerlijk. Alleen door meer inzet op preventie en proactie kan de veiligheid worden vergroot en kan mogelijk repressie worden voorkomen, volgens het aloude principe voorkomen is beter dan genezen. Openbaar ministerie, arrondissementsparket Rotterdam Het OM zal zich in 2014 blijven inzetten voor de beide Veiligheidshuizen in de regio: het VH in Rotterdam en het VH in Dordrecht. ZSM Het programma ZSM heeft als doel om veel voorkomende (kleine) criminaliteit daadkrachtig, snel, passen en efficiënt aan te pakken. Vaak wordt besloten tot een afdoening binnen de eerste zes uur nadat een verdachte is aangehouden. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld en het AMK gaan hun aanpak samenvoegen. Vanaf 1 januari 2015 gaan zij verder als het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Jeugd Ondanks daling van de instroom van strafzaken met minderjarige blijft er grote zorg over jongeren die voortdurend met ernstige delicten in aanraking (blijven) komen met het strafrecht. Deze jongeren worden geagendeerd voor bespreking in het trajectberaad risico jeugd. Met het in werking treden van het adolescentenstrafrecht wordt een samenhangende aanpak voor de leeftijdsgroep 15 tot 23 jaar mogelijk. High Impact Crime Voor het OM is de opsporing en vervolging van delicten met een grote impact op het slachtoffer een prioriteit. Ondermijning De aanpak van criminaliteit met een ondermijnende karakter vraagt nog steeds veel aandacht. Het gaat dan om zware criminaliteit, al dan niet in georganiseerd verband gepleegd. Het OM heeft zich tot doel gesteld om in 2014 een verdubbeling van het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden ten opzichte van 2009 te bereiken. Woninginbraken Het OM heeft de aanpak van aangehouden woninginbrekers verder verscherpt. Waar mogelijk worden ze voor de rechter-commissaris geleid met de inzet dat zij zullen vastzitten tot aan de zitting. Zedenzaken Het OM streeft ernaar in 2014 de doorlooptijd in zedenzaken verder te verkorten. Cybercrime In 2014 zullen politie en OM intensiever samen optrekken in de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

5 Politie, regionale eenheid Rotterdam Sinds 1 januari 2013 is er één nationaal politiekorps. De reorganisatie richt zich op verschillende sporen: omvorming naar één organisatie en het doorvoeren van een inhoudelijke veranderagenda. Indien deze gevolgd worden, zal er sprake zijn van de gewenste verbetering van de kwaliteit. Denk hierbij aan het kwalitatief goed opnemen van aangiften en de weerslag in processen-verbaal. In de (Nationale) Politiewet neemt het gemeentelijke integraal veiligheidsplan een belangrijke plaats in. In de wet is opgenomen dat in het driehoeksoverleg door de burgemeester en de officier van justitie op basis van het IVP afspraken worden gemaakt over de inzet van de politie. De burgemeester behoudt het gezag over de inzet van de politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak. Uitgangspunt is dat de politie wordt gestuurd op basis van concreet te behalen resultaten en prestaties aan de hand van het regionaal beleidsplan. In dit Meerjarenbeleidsplan zijn de prioriteiten en doelstellingen van de regionale politie-eenheid opgenomen. Het beleidsplan bevat enerzijds de door de minister van Veiligheid & Justitie vastgestelde landelijke doelstellingen en is anderzijds gebaseerd op de lokale integrale veiligheidsplannen, de doelstellingen van het OM en het regionale veiligheidsbeeld. Als grote gemene deler hiervan zijn voor de politie-eenheid Rotterdam voor de periode de volgende prioriteiten bepaald: 1. Vertrouwen in veiligheid 2. Veiligheid in de buurt 3. Hoge impact delicten 4. Jongeren 5. Ondermijning van de maatschappelijke integriteit. De prioriteiten van de regionale eenheid komen niet in de plaats van de lokale prioriteiten. Eind maart wordt door de politie een gebiedsscan voor de gemeente Papendrecht aangeleverd. In een gebiedsscan geeft de politie, naast feitelijke cijfers, ook ervaringen in de praktijk van wijkagenten weer. Woonkracht 10 Deze wooncorporatie gaat er van uit dat de wensen van hun klanten samen is te vatten in drie kernbegrippen namelijk wonen, wijken en dienstverlening. Wat het wonen betreft gaat het om mensen die willen wonen voor een redelijke prijs. De doelgroep van Woonkracht 10 is zij waarvoor de markt geen of beperkte oplossing biedt. Onder wijken verstaat deze wooncorporatie er niet alleen sprake is van voldoende voorzieningen, maar ook dat het een fijne en bovenal een veilige wijk is. Om dit te bereiken zoekt Woonkracht 10 de samenwerking op met partners in de wijk. Dit is noodzakelijk omdat veel mensen ondanks de benodigde zorg, veel meer zelfstandig blijven wonen. Dit past binnen de landelijke tendens van zelfredzaamheid. Mensen die anders een plek kregen aangewezen in een (zorg)instelling blijven nu meer zelfstandig wonen. De benodigde zorg wordt daarbij om deze personen geregeld. Vanuit Woonkracht 10 worden de nodige maatregelen getroffen, maar de wooncorporatie is van mening dat zij dit niet alleen af kunnen. Samenwerking met partners in de wijk is noodzakelijk. Zo kan een ieder zijn rol en verantwoordelijkheden nemen en in verbinding met elkaar een aanbod geven gelang de vraagstelling. Naast de professionals is ook de bijdrage van vrijwilligers van belang. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

6 Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader a Uitgangspunten Integraal Veiligheidsplan terugblik Bij de totstandkoming van het meerjarige IVP hebben in 2011 interactieve bijeenkomsten en in begin 2012 een bijeenkomst met maatschappelijke partners plaatsgevonden. Individuele partners en ondernemers zijn ook in de praktijk belangrijke partners in het versterken van de lokale veiligheid. Daarop is de dialoog in 2012 voortgezet. Met vertegenwoordigers van de winkelcentra Westpolder en Wilgendonk is gesproken over een gezamenlijke, integrale aanpak van jongerenoverlast. Daarnaast zijn in het najaar, door wijkaanpak in samenwerking met de wijkplatforms, de politie en de brandweer, vier succesvolle en drukbezochte bijeenkomsten rond het thema Veiligheid in en om de woning georganiseerd. Ook is in de Zaling in de wijk Oostpolder, in samenwerking met de politie, een enthousiast bewonersinitiatief gestart. Tevens was er inzet van het team buurtpreventie in de Stellingmolen. In 2013 is extra aandacht gevraagd voor jongerenoverlast (integrale individuele aanpak), de nieuwe Drank en Horecaverordening en is er vervolg gegeven aan de veiligheidsavonden met als thema veiligheid in de buurt en uw wijk. Bovendien ging het preventieteam zakkenrollers van start. Waardoor mede het winkelen van zakkenrollers sterk afnam. Kaders Input voor het uitvoeringskader 2014 is de gebiedsscan van de politie. Verder wordt gekeken naar waar zijn de partners mee bezig en bovenal waar zijn wij als gemeente mee bezig. Het IVP het uitvoeringskader is in dat op zich ook een instrument waarmee vraag (problematiek) en aanbod (maatregel) wordt gestuurd. Naast de lokale inzet van partners en gemeente moet ook rekening gehouden worden met de landelijke en regionale ontwikkelingen. Eén daarvan is de decentralisatie jeugdzorg heeft veel gevolgen voor de inzet van de gemeente. Een goede afstemming binnen de gemeente als het gaat om Maatschappelijke Ontwikkeling en OOV is dan ook noodzakelijk. Organisatie De gemeente voert de regie op het integraal veiligheidsbeleid. De gemeente deelt die verantwoordelijkheid met veel partijen; dat bergt als risico in zich dat partijen op elkaar zitten te wachten waardoor de aanpak van problemen stagneert, zoals soms in de aanpak van een overlastlocatie of een probleemjongere. Op de uitvoering van deze mooie plannen, zoals neergelegd in dit uitvoeringskader, is sturing noodzakelijk. De gemeente in de persoon van de burgemeester, belast met Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, is de centrale sleutelfiguur, waar alle lijntjes in de gemeente Papendrecht bij elkaar komen. Bestuurlijk stemt de burgemeester binnen de gemeente af met de bij de integrale veiligheid betrokken collegeleden. Op ambtelijk niveau wordt binnen de gemeente de voortgang van het uitvoeringskader in het MT besproken, waarbij zonodig wordt bijgestuurd op de inzet van capaciteit en middelen. De coördinatie van de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2014 ligt bij de adviseur OOV en Rampenbestrijding. Inbreng Ook dit jaar zijn de externe partners en collega s geïnterviewd en gevraagd waar zij zich op hun vakgebied als het gaat om veiligheid voor gaan inzetten. Daarnaast zijn ook de wethouders gevraagd om vanuit hun portefeuille aan te geven waar vanuit veiligheid nog aanvulling is gewenst. Het heeft er toe geleid dat het uitvoeringskader 2014 gekleurder is dan eerdere jaren. De politie en de brandweer spelen een belangrijke rol, maar er is ook aandacht voor sociale veiligheid. Proces Inbreng Partners en collega s voor het uitvoeringskader 2014 Week 4-7 Opstellen uitvoeringskader 2014 Week 10/11 Concept uitvoeringskader 2014 voorleggen aan partners en collega s Week 12/13 Uitvoeringskader 2014 voorleggen aan burgemeester Week 14 Uitvoeringskader ter beslissing aan MT Week 15/16 Uitvoeringskader ter beslissing aan college B&W Week 16 6 mei l college BenW Uitvoeringskader voorleggen aan cie ABZ/ Raad Aanleveren 6 mei -12 mei cie ABZ Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

7 2.b. Preventie Dit jaar wordt in beeld gebracht wat de gemeente in samenwerking met partners aan preventie doet als het gaat om de gestelde prioriteiten en thema s. Preventie wordt daarbij onderverdeeld in drie niveaus. Primaire preventie; zorg dragen dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan stellen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem. Secundaire preventie; het verergeren van de toestand te vermijden. Door in te grijpen kan nog ernstige gevolgen worden voorkomen. Tertiaire preventie; het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Het opstellen van een convenant of een protocol is hierbij een voorbeeld. Volgens een breed geaccepteerde definitie van Van Dijk & de Waard (1991) gaat het preventie om alle maatregelen van burgers en particuliere instellingen en van de overheid voor zover liggende buiten de strafrechtspleging in enge zin. Zij zijn erop gericht gedragingen die volgens de wet strafbaar zijn te voorkomen. In dit Uitvoeringskader zullen de genomen maatregelen worden bekeken in hoeverre zij primair, secundair of tertiair zijn. Aan het einde van 2.c en 2.d van dit hoofdstuk wordt dit nader in een tabel aangegeven. 2.c Prioriteiten / maatregelen Prioriteit 1: vermindering jongerenoverlast Jongerenoverlast wordt door medebewoners ervaren als rondhangende groepen die zich intimiderend gedragen, geluidsoverlast veroorzaken, rotzooi en graffiti achterlaten, eventueel vernielingen plegen en soms ergere criminaliteit. Meldingen jongerenoverlast Bij de aanpak van jongerenoverlast ligt de nadruk op het voorkomen van overlast en criminaliteit. Dat geschiedt door de proactieve inzet van de politie op het terrein van de openbare orde. De gemeentelijke ambulant jongerenwerker heeft veel contact met groepen jongeren binnen Papendrecht. Het opbouwen en onderhouden van deze contacten is van groot belang, juist ook op het moment dat jongeren geen overlast veroorzaken. In 2013 is een stijging te zien van het aantal meldingen bij de politie (zie tabel 1) als het gaat over jongerenoverlast. Factoren die dit beïnvloeden zijn de vele klachten door enkele bewoners over een jongerengroep die zich op de parkeerplaats Westkil in de wijk Oostpolder begaven. Hierop is intensieve inzet geweest van zowel het jongerenwerk als de politie, waarbij echter geen strafbare feiten werden geconstateerd. Een andere factor is dat er aandacht besteed is om te melden over jongerenoverlast bij de politie. Meldingen Overlast jeugd Tabel 1: Meldingen van jeugdoverlast gemeente Papendrecht (bron: Politie) Aantal overlastmeldingen uitgesplitst per subcategorie Binnenkomst melding tussen en Overlast buren Jeugd Overlast evenementen Overlast geluid Graffiti, plakken en kladden Overlast stank Overlast horeca Totaal overlastmeldingen Tabel 2: Overlastmeldingen gemeente Papendrecht (bron: Meldingen Meldpunt veiligheid 2012) Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

8 Uit bovenstaand tabel (tabel 2) blijkt dat het totaal aantal meldingen dat binnengekomen is bij het Meldpunt veiligheid, onderhoud en beheer over jeugdoverlast in 2013 is afgenomen. De meldingen over overlast buren en stank is echter toegenomen. Politiecontact minderjarigen Problematische jeugdgroepen worden aan de hand van de door de politie gehanteerde Shortlistmethode onderverdeeld in hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. De gemeente heeft de regie op de aanpak van hinderlijke en overlastgevende groepen en individuen. Bij overlastgevende groepen is daarbij samenwerking tussen gemeente (beleid en jongerenwerk) en de politie een vereiste, zeker als het gaat om handhaving en opsporing. De politie en het OM voeren de regie op de aanpak van criminele jeugd(groepen). De gemeente streeft in samenwerking met andere partners om de jongerenoverlast te reguleren.. Hierbij zal met name aandacht zijn voor groepen jongeren die overlastgevend gedrag vertonen. Het zal niet zo zijn dat alle overlast voorkomen kan worden; jongeren hebben ruimte nodig om elkaar te ontmoeten en wat voor de ene burger eruit ziet als een gezellig samenzijn kan door een andere burger als overlast worden ervaren. De gemeente, zowel wijkcoördinatoren als jongerenwerk, en de politie hebben een taak om burgers in dit onderscheid mee te nemen. Daar waar meldingen en eigen waarneming door professionals overlast aantonen, is optreden door de partners van het Driemanschap 1, ook bij incidenten en dus niet alleen op aangewezen hotspots, nodig. In overleg met de politie, wijkcoördinatie, jongerenwerk en gebruikmakend van de shortlistmethode zijn in de gemeente Papendrecht twee hinderlijke groepen nl: Centrum Bloemenbuurt Er is geen sprake van twee gescheiden groepen. De jongeren kennen elkaar en over en weer vinden verschuivingen plaats binnen de groepen. In 2013 is sprake van een grote daling als het gaat om contact met politie en OM. Als het gaat om de HALT afdoening is een lichte stijging te zien als het gaat om meisjes. Politiecontact minderjarigen M V M V M V M V M V M V Verdachte aangehouden Verdachte inverzekeringstelling (IVS) Verdachte OM Verdachte gehoord Halt-afdoening Tabel: Politiecontact minderjarigen M/V gemeente Papendrecht (bron: Politie) Veiligheidshuis Binnen de gemeente is in 2013 een individuele aanpak voor jongeren die naast zorgvragen ook strafbare feiten plegen en in contact zijn met politie en mogelijk ook met justitie. Het kan hierbij ook gaan om jeugdige ex-gedetineerden. De individuele aanpak RAP jongeren 2! werkt nauw samen met het Veiligheidshuis. In 2013 zijn een drietal jongeren besproken in het trajectberaad. 1 Driemanschap; is de opvolger van het JOOP. Aan het Driemanschap neemt deel de gemeente (MO en OOV), het jongerenwerk en de politie. 2 RAP Jongeren; Regie Aanpak Jongeren. Is een individuele aanpak van jongeren waarbij sprake is van zorgvragen, maar ook criminele feiten. Het kan gaan om jeugdige ex-gedetineerden waarvoor geen juridisch na-traject is. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

9 Doelstelling De gemeentelijke regierol is helder. De decentralisatie jeugdzorg is eind 2014 ook op lokaal niveau een feit. Hierbij is afstemming tussen het toekomstige jeugdteam en het RAP jongeren!. 2. Meer risicojongeren (niveau 2011) voortijdig worden aangepakt door middel van bestaande instrumenten en overleggen; het aantal minderjarige veelplegers als gevolg is afgenomen; jongeren kunnen rekenen op snelle doorlooptijden en een laag sepotpercentage. 3. Daar waar mogelijk preventie in de vorm van voorlichting of maatregelen. Inzet 2014 Afstemming rol gemeente Met de komst van de decentralisatie jeugdzorg is afstemming binnen de gemeente, maar ook richting het veiligheidshuis noodzakelijk. Heden wordt binnen de gemeente twee sturingsinstrumenten gebruikt als het gaat om jongerenoverlast. Ten eerste is er het Driemanschap (het voormalig JOOP), waarin politie, jongerenwerk, beleidsmedewerker Jeugd en adviseur OOV bijeenkomen onder leiding van de beleidsmedewerker Jeugd. In het Driemanschap wordt gekeken naar de mogelijke inzet op locaties en de groep als geheel. Blijkt in het Driemanschap een groep te bestaan die overlast veroorzaakt en zijn er zorgen over individuele jongeren, dan wordt het RAP jongeren! ingezet. Over deze aanpak heeft de afdeling B&O de regie. In deze aanpak wordt integraal ingegaan op de zware problematiek die naast zorgvragen zich ook richt op de criminele carrière van de jongere. In deze aanpak worden ook de jeugdige ex-gedetineerden meegenomen, waarbij afstemming met het Veiligheidshuis een pre is. Planmatige aanpak ernstige overlastsituaties (hotspots/hotgroups) Nieuwe groepen jongeren (hinderlijk, overlastgevend, crimineel) worden alleen toegevoegd na aanwijzing door de driehoek (op basis van de shortlistmethodiek). Voor de aanpak van de prioritaire groepen wordt een plan van aanpak gemaakt met de trits: 1. de jongeren uit de anonimiteit halen (jongerenwerk/ politie benaderen de jongeren) en hen aanspreken dan wel verwijzen; 2. de ouders informeren en suggesties doen voor aanpak (brief van de politie/gemeente); 3. (lokale) interventies plegen; 4. Afstemmen met het Veiligheidshuis (bijvoorbeeld het Tijdelijk Casusoverleg Overlastgevende Jeugdgroepen). Voor de aanpak van individuele jongeren zie versterking ketenregie jongerenoverlast Meer inzet op preventie Ouders, onderwijsinstellingen, jeugdzorg e.d. worden benaderd om alerter te reageren op negatieve ontwikkelingen bij jeugdigen: adequaat signaleren en inzetten op (preventieve) aanpak in eigen kring van de jongere (ouders, vrienden, buurt, sportclub, school) eventueel via professionele instanties is noodzakelijk om tot ander gedrag te komen. Via de wijkplatforms en de ondernemersverenigingen, meer specifiek in KVO-verband, kunnen adviezen worden gegeven in de omgang met overlast. Zo nodig kan een bemiddelingstraject worden ingezet, bv door groepsbemiddeling of jongerenbemiddeling. Activiteiten partners Gemeenten -Inzet van Driemanschap (groepen) en RAP Jongeren! (individuele aanpak) -Afstemming toekomstig Jeugdteam, Driemanschap en RAP Jongeren! -Verbinding Jeugdteam en veiligheidshuis -Voorlichting en laagdrempelige opvoedondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin -Inzet op KVO s Meent, Wilgendonk en winkelcentrum Westpolder -De ambulant jongerenwerker onderhoudt preventief contact met groepen jongeren. Ook op het moment dat zij geen overlast veroorzaken -Vervolg geven aan meldingen bij het Meldpunt Openbaar Ministerie Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

10 Politie Bij jeugdcriminaliteit: -Regie voeren op een sluitende aanpak van minderjarige veelplegers. -Op tactisch niveau: afstemmen tussen ketenpartners in Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit, waarvan het OM voorzitter is. -Op operationeel niveau: het OM is voorzitter van het justitieel casusoverleg, waarin naast het OM ook de politie en de Raad voor de Kinderbescherming zijn vertegenwoordigd. Door de politie ingediende zaken worden besproken, het OM neemt de afdoeningsbeslissing. -Snelle afhandeling van jeugdzaken: doorlooptijd tussen het eerste verhoor en beoordeling van het OM in 80% van de gevallen < 3 maanden en tussen eerste verhoor en afdoening in 80% van de gevallen < 6 maanden. -In het leerplichtoverleg bespreken en afdoen van leerplichtzaken. -Zorgdragen voor de afdoening van mislukte HALT-straffen. Bij jeugdoverlast: -Instellen van vervolging bij overtredingen van de APV met betrekking tot overlast (alleen van toepassing op de niet betaalde politietransacties en de APV-overtredingen die met een OMtransactie worden afgedaan). -Bij ernstige overlast in een bepaald gebied of door een bepaalde groep kan in het Veiligheidshuis een Tijdelijk Casusoverleg Overlastgevende Jeugdgroepen worden ingelast. -Uitvoeren van de Shortlistmethodiek -Voorkomen van overlast en criminaliteit door preventieve inzet in de openbare orde, onder andere bij evenementen en in uitgaansgebieden. -Preventief toezicht in aanvulling op actief jongerenwerk op overlastplekken en opnemen van de personalia en portretten van overlast veroorzakende jeugd in het Jeugd Informatie Systeem. -Handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening. -Garanderen van de doorlooptijden (Kalsbeeknorm) voor jeugdige verdachten. -Aanspreken van ouders van minderjarigen op hun ouderlijke verantwoordelijkheid in het geval van wangedrag. -Aandacht hebben voor schoolverzuim van jeugd door samenwerking met leerplichtambtenaren. -Bijhouden van een overzicht van jeugdige veelplegers, op basis waarvan afspraken kunnen worden gemaakt met de partners. -Deelnemen aan het jongerenoverleg Driemanschap van de gemeente. Woonkracht 10 -Inzet op activering en stimulering van bewonersparticipatie en samenwerking wijkpartners. -Duidelijke focus op aandachtcomplexen (daar zijn waar nodig). -Aan de voorkant duidelijke afspraken met (nieuwe) huurders ter voorkoming niet naleven van het goed-huurderschap. Ook gericht op ouders van jeugdige overlastgevers. Prioriteit 2: vermindering geweld- en alcohol overlast Een geweldsdelict is een delict met veel impact op mensen waardoor gerichte aandacht gewenst blijft. Geweld bestaat uit vele deelgebieden die variëren in complexiteit. Het delen van informatie tussen partners over en de integrale aanpak van geweld in de openbare ruimte (bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging) en huiselijk geweld blijven belangrijke speerpunten. Vermindering Alcohol overlast Een omvangrijk deel van de geweldsdelicten vloeit voort uit overmatig alcoholgebruik; dat is in Papendrecht niet anders. Binnen het regionale programma Verzuip jij je toekomst?! wordt ingezet op de bestrijding van het overmatig gebruik van alcohol bij jongeren. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

11 Dit programma is begin 2013 verlengd met een tweede periode van vier jaar. Belangrijke ontwikkeling is de wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) die begin dit jaar is ingegaan 3. De overgang van het toezicht naar de gemeente betekent dat de gemeente meer mogelijkheden heeft om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De drank- en horecavergunning kan bijvoorbeeld tijdelijk worden geschorst of een winkelier kan een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcohol krijgen. De gemeente Papendrecht beschikt over gediplomeerde handhavers Drank- en Horecawet (BOA s) die daartoe de landelijk gecertificeerde opleiding hebben gevolgd. Preventie, opsporing en handhaving kunnen dan ook daadwerkelijk worden ingezet. Deze handhavingscapaciteit wordt ook aangeboden aan (en afgenomen door) de omliggende gemeenten: Alblasserdam, Sliedrecht en Molenwaard. Daarnaast wordt actief meegewerkt aan uitwisseling van kennis en capaciteit binnen Zuid-Holland Zuid/ Rotterdam. Tevens dient de gemeenteraad telkens voor een periode van max. vier jaar een preventie- en handhavingplan alcohol vast te stellen. Vermindering (huiselijk) geweldsdelicten Ongeveer een vijfde van alle geweldsmisdrijven betreft huiselijk geweld. In Papendrecht is in 2013 geen enkele keer een tijdelijk huisverbod opgelegd. De uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod vergt goede en intensieve samenwerking tussen politie, gemeente en hulpverlening. Alle betrokken partijen beschouwen het tijdelijk huisverbod als een bruikbaar instrument. De hulpverlening wordt snel opgestart, zodoende wordt de nodige rust gecreëerd voor de slachtoffers. Aangiften opgenomen Mishandeling Bedreiging Zedenmisdrijf Straatroof Overval Huiselijk geweld Openlijk geweld (persoon) Moord, doodslag Totaal geweld Tabel: Aangiften van geweld gemeente Papendrecht (bron: Politie) Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het totaal aantal geweldsdelicten in 2013 is toegenomen. Met name als gaat om huiselijk geweld. Een factor die deze stijging kan beïnvloeden is de aandacht van de media voor dit onderwerp en de oproep om huiselijk geweld te melden. De twee gevallen moord, doodslag betreffen pogingen. We willen in de komende jaren werken aan een verdere vermindering van het aantal geweldsdelicten. Ten aanzien van huiselijk geweld is een nuancering op zijn plaats; gelet op het feit dat dit geweld zich achter de voordeur afspeelt is vermindering van het aantal delicten het einddoel, maar zetten we nu nog steeds in op het juist vergroten van het aantal meldingen omdat de gevoelde drempel om aangifte te doen veel hoger is dan bij bijvoorbeeld geweld op straat. De daling van het aantal aangiften huiselijk geweld is daarom lastig te duiden. Op het terrein van alcoholmatiging hopen we te bereiken dat jongeren pas op latere leeftijd beginnen met alcoholconsumptie en dat zij op een gematigder manier consumeren.verder willen we bereiken dat we veilige horecagebieden houden waar het leuk is om uit te gaan, en waar ook buurtbewoners met de levendigheid en bedrijvigheid die horeca altijd geeft, weten te leven. 3 De belangrijkste wijzigingen zijn: strafbaarheid jeugd onder 18 jaar bij bezit alcohol; Toezicht op de DHW gaat naar de gemeente; Vereenvoudiging van het vergunningenstelsel; Wijziging sanctiebeleid voor detailhandel; Burgemeester bevoegd gezag; Nieuwe regels ten aanzien van paracommerciële instellingen Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

12 Doelstelling Preventie voorlichting/ maatregelen ter vermindering van alcoholgebruik bij jongeren 2. De gemeentelijke controle van de gewijzigde Drank- en Horecawet oa aandacht voor leeftijdsgrenzen bij verkopers van alcohol. 3. Vroegtijdig signaleren en inzet betreffende huiselijk geweld. Inzet 2014 Vermindering alcoholgebruik bij jongeren (preventie) Ook in 2014 doet Papendrecht actief mee aan het regionale project Verzuip jij je toekomst?! om tot een gematigder alcoholgebruik te komen onder jongeren. Inzet wordt onder meer gepleegd op: - Alcohol vrije school - Lager huis debat op school Daarnaast zal vanuit de gemeente inzet worden op preventie door oa een poster te verspreiden en Verzuip jij je toekomst?! te betrekken bij voorlichtingsmomenten (oa preventie middag). Controle op de DHW en daarbij nadruk eigen verantwoordelijkheid (horeca-)ondernemers voor omgeving (handhaving) -Indien er sprake is van veiligheidsproblematiek rondom (horeca)gelegenheden, wordt de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers altijd benadrukt. Door de betrokken partijen wordt in gezamenlijkheid, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, naar een oplossing gezocht. -Tevens worden met para-commerciële instanties afspraken gemaakt over onder meer de schenktijden Meer naar vroegsignalering sociale problematiek -De gemeente, politie, maar ook Woonkracht 10 zetten zich in om zicht te krijgen op sociale problematiek. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vindt vroegsignalering en coördinatie van deze problematiek voor jeugdigen plaats. -Ten aanzien van volwassenen is het lokale zorgnetwerk (in combinatie met het meldpunt zorg en overlast) actief. In het lokale zorgnetwerk overleggen naast politie, Woonkracht10 en buurtbemiddeling ook diverse hulpverleningsinstellingen. -Tevens wordt naast het Tijdelijk Huisverbod ook gekeken hoe in een vroegtijdig stadium al vanuit de hulpverlening een melding kan worden gemaakt, voordat het escaleert. Hierbij wordt binnen de Dienst Publieke Zorg en Jeugd gekeken of voortijdig al maatregelen kunnen worden getroffen. Een Tijdelijk Huisverbod loopt via een melding bij de politie, waarna onderzocht wordt of het mogelijk is om deze toe te passen. Zo ja, dan is een besluit van de burgemeester nodig. Activiteiten partners Gemeente Alcohol (overlast): -Preventieve voorlichting over de nadelige gevolgen van alcohol -De BOA s zullen nadrukkelijk controleren bij zogenaamde hotspots van alcoholverkoop aan jongeren, dit zijn voornamelijk sportkantines en supermarkten. In eerste aanleg wordt ingezet op zichtbaarheid en preventie. In tweede instantie wordt overgegaan tot het formele traject van aanzegging en boeteoplegging. -Afspraken maken met verenigingen over verantwoord alcoholgebruik en zo nodig opstellen van subsidiebeleidsregels. -In 2014 moet het preventie en -handhavingsplan alcohol worden vastgesteld. Dit is een wettelijke verplichting. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

13 Huiselijk geweld -Gezamenlijk met de woningcorporatie Woonkracht 10 buurtbemiddeling in stand houden. Door frustraties en ergernissen tussen bewoners in een vroeg stadium op te lossen wordt escalatie van de problemen voorkomen. -Bevorderen van de meldingsbereidheid onder de bevolking en professionals door bekendheid te geven aan de bestaande aanpak huiselijk geweld en uit te dragen dat huiselijk geweld niet geaccepteerd wordt in de samenleving en een strafbaar feit is. -Toepassen van het huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod. Openbaar ministerie -Indien sprake is van ernstig geweld tegen personen, overgaan tot voorgeleiding van verdachte(n) bij de rechter-commissaris 4. -Met politie en Slachtofferhulp Nederland samenwerken in het Slachtofferloket. Binnen het slachtofferloket kan voor het slachtoffer/ de nabestaande onder andere het verschaffen van informatie tot schadebemiddeling en het aanvragen van spreekrecht tijdens de zitting. geregeld worden. -Voor de aanpak van overvallen sluit de politie aan bij de werkwijze van de eenheid Rotterdam. Het OM zet in op het ontnemen van crimineel vermogen, het vergoeden van de schade door de dader en slachtoffers gebruik laten maken van spreekrecht. De strafvorderingrichtlijn overvallen wordt toegepast. - Conform het protocol Eenduidige Landelijke Afspraken eisen van hogere straffen bij geweld tegen: - personen in uitoefening van hun functie (150% verhoging); - personen die burgermoed hebben getoond (150% verhoging); - personen die in een afhankelijke situatie tot de dader staan (33% verhoging). Veiligheidshuis Huiselijk Geweld: -Conform de richtlijn huiselijk geweld zoveel mogelijk zaken strafrechtelijk vervolgen. -In geval van schorsing van de voorlopige hechtenis zo mogelijk verzoeken om bijzondere schorsingsvoorwaarden, zoals bijv. een straat- of contactverbod. -In overleg met politie, reclassering en andere organisaties zo snel mogelijk hulpverlening voor dader en slachtoffer inschakelen. -Indien gewenst de slachtoffers van huiselijk geweld informeren over het verloop van het strafproces. -Met de ketenpartners samenwerken in het Veiligheidshuis. Politie Algemeen: -Inzetten om binnen 15 minuten noodhulp te leveren, 24 uur per dag. -Inzetten op een oplossingspercentage geweld van tenminste 80%. -Inzet in de openbare orde, waaronder in uitgaansgebieden en bij evenementen. -De Algemene Plaatselijke Verordening handhaven. -Bij de behandeling van zaken voorrang geven aan geweldszaken. -Pro-actief aanbieden van slachtofferhulp. -Binnen drie weken benaderen van slachtoffers van geweld in het kader van nazorg. -Uitvoeren van een gebiedsscan voor de gemeente Papendrecht (wijkteam). Huiselijk geweld wordt een apart item binnen de gebiedsscan. ² Daar waar in dit plan vermeldt staat dat het OM de verdachte(n) zal voorgeleiden bij de rechter-commissaris, geldt dat dit alleen mogelijk is indien het een geval betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en waarbij ernstige bezwaren en gronden voor voorlopige hechtenis aanwezig zijn. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

14 Huiselijk Geweld: Ondersteunen van ernstig bedreigde slachtoffers middels een noodknop (AWARE). Uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod door middel van interne voorlichting en opleiding. Verhogen van het aantal meldingen dat wordt doorgezet richting hulpverlening. Verhogen van het aantal ambtshalve vervolgde misdrijven en aangehouden verdachten. Uitvoeren van een inventarisatie door de ketenpartners naar een mogelijke aanpak voor recidiverende plegers huiselijk geweld. Woonkracht 10 De medewerkers leefbaarheid zijn alert op signalen van haar huurders die kunnen duiden op huiselijk geweld. De medewerkers leefbaarheid gaan over (signalen van) huiselijk geweld actief in gesprek met huurders en verwijzen waar nodig door binnen het zorgnetwerk. Woonkracht 10 kan bij signalen verwijzen naar hulpverlening en/of politie. Ingeval de betrokkene zich genoodzaakt ziet naar een andere woning te gaan, voert Woonkracht 10 intakegesprekken om (eventueel) de voorrangsprocedure in gang te zetten en levert een vaste bijdrage in het Platvorm Uitvoering Voorrang. Woonkracht 10 benoemt aandachtscomplexen. Om de juiste focus te definiëren doet Woonkracht 10 nader onderzoek naar o.a. bewonerstevredenheid, fysieke en sociale kwaliteit van het leefklimaat. De uitkomsten van de onderzoeken worden vertaald naar concrete plannen in een complexbeheerplan en sociaal programma. Wijkpartners en zorgnetwerk worden bij de invulling en uitvoering actief betrokken. Aspirant huurders worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarnaast behoort in de aandachtscomplexen screening bij diverse instanties op strafrechtelijk verleden, inschrijving GBA en huurderverleden inzake overlast en huurincasso tot de toewijzingsprocedure. Prioriteit 3: Vermindering veelvoorkomende criminaliteit Net als in andere gemeenten hebben burgers in Papendrecht last van veel voorkomende criminaliteit (door de politie omschreven als volumecriminaliteit). Op preventie gerichte samenwerking tussen alle betrokken partners lijkt de beste methode om de schade aan de samenleving te beperken. Het verhalen van de schade bij de verdachte helpt een slachtoffer bij diens verwerking en voor slachtoffer is het instrument schadeverhaal mogelijk. In 2013 werd met name ingezet op het voorkomen van woninginbraken. Dit zal in 2014 worden voortgezet, waarbij in gezamenlijkheid ook zal worden ingezet op preventie. Ook vindt ieder jaar in samenwerking tussen het wijkteam van politie en de gemeentelijke BOA s, het Donkere dagen offensief en het Voorjaarsoffensief in Papendrecht plaats. Deze campagnes waarbij aandacht wordt gevraagd voor eigen acties ter voorkoming van diefstal uit woningen en auto s leveren naar mening van de politie en gemeente een positieve bijdrage. Aangiften opgenomen Diefstal uit woning Diefstal aan/uit bedrijf Diefstal aan/uit school Winkeldiefstal Diefstal aan/uit auto Diefstal auto Diefstal fiets Diefstal bromfiets Zakkenrollen Vernieling Totaal volumecriminaliteit Tabel: Aangiften van volumecriminaliteit en vernielingen gemeente Papendrecht (bron: Politie) De volumecriminaliteit is in totaal in het afgelopen jaar wederom aanzienlijk gedaald, door een vermindering van het aantal diefstallen uit woning en aan/uit bedrijf, diefstal van auto s, diefstal fiets, diefstal bromfiets en vernieling. Echter de diefstal aan/uit auto s en het zakkenrollen zijn Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

15 toegenomen. Een lichtpunt hierbij is wel dat met de inzet van het preventieteam zakkenrollers in het centrum van Papendrecht daar wel sprake is van een enorme daling. Voor 2014 is het helder dat de onderwerpen inbraken ( diefstal uit woningen en diefstal aan/uit auto s), zakkenrollen en vernielingen belangrijke aandachtspunten blijven voor Het aantal woninginbraken is in de gehele regionale eenheid hoog en ook de politie en het OM zetten fors in op de aanpak hiervan. Doel is ervoor te zorgen dat in Papendrecht minder veelvoorkomende criminaliteit wordt gepleegd, waardoor het veiligheidsgevoel van de mensen over hun eigen omgeving goed blijft. We kijken daarbij vooral naar de high-impact criminaliteit zoals woninginbraken maar ook auto-inbraken. Ook naar woningovervallen als dat aan de orde is. Vermindering van vernielingen is daarnaast een doel. Het heeft doorgaans weliswaar minder hoge impact omdat het vaak zaken in de openbare ruimte betreffen, die de individuele burger niet direct raken. Maar het tekent wel het straatbeeld in de buurt. We willen mooie leefbare buurten hebben in Papendrecht. Doelstelling Het totaal aantal diefstallen/inbraken niet is toegenomen. 2. Preventief toezicht op probleemlocaties waaronder hangplekken van jongeren 3. Gerichte voorlichting in de wijken en de gemeente in zijn geheel 4. Een daling van het aantal vernielingen, waarmee de lijn van daling wordt doorgezet. Inzet 2014 Continuering en versterking fysieke preventie Bewoners kunnen zelf veel doen voor de veiligheid in hun buurt. Actief inzetten op eigen maatregelen door bewoners, zoals buren die bij elkaar opletten bij vakanties, beveiliging van de eigen woning, geen kostbare spullen in de auto laten liggen. Woonkracht10 zorgt ervoor dat 80% (2012 : 10-20%) van zijn woningenbestand in 2015 PKVWgecertificeerd is; bij alle mutaties en renovaties worden de woningen PKVW-proof gemaakt. Voor zittende huurders geldt dat PKVW op verzoek en tegen betaling kan worden aangebracht. Gerichte voorlichting In 2012 zijn vier thema-avonden Veiligheid in en om het huis georganiseerd. Vervolgens hebben in 2013 voor iedere wijk veiligheidsavonden met het thema Veiligheid in de buurt. In 2014 willen we weer een stap verder gaan en dan gericht op veiligheid in de wijk en voor alle bewoners van deze gemeente. Zo zal op 7 mei voor alle bewoners een preventie middag gehouden worden, waarbij onder meer partners als brandweer (veilig wonen), politie (ken je wijkagent), samen met de gemeente (buurtbemiddeling, weerbaarheidstraining) demonstraties geven over welke preventieve maatregelen zijn en hoe belangrijk het is om te weten waar je terecht kan als je een veiligheidsprobleem hebt. Tevens zal gekeken worden in hoeverre ook op wijkniveau preventieve voorlichting kan worden gegeven. Versterken sociale preventie of sociaal toezicht De gemeente en politie stimuleren burgerinitiatieven, zoals het opzetten van Verenigingen van eigenaren en bewonerscommissies in wooncomplexen en buurten. Dit kan worden gestimuleerd via voorlichting bijvoorbeeld door wijkplatforms (via nieuwsbrieven of informatieavonden). In georganiseerd verband hebben bewoners meer kracht om de overlast en criminaliteit in de omgeving te weerstaan. Denk aan buurtpreventie. Hierbij houden burgers onder begeleiding van politie zelf toezicht in een wijk/buurt. Dit instrument wordt al enkele jaren met succes in de Stellingmolen ingezet. Sinds vorig jaar is daar het Preventieteam Zakkenrollers aan toegevoegd. Bewoners maken andere bewoners attent op het goed opbergen van onder meer een portemonnee. Tenslotte winkelen zakkenrollers ook! In 2014 willen partners in gezamenlijkheid inzet gaan plegen op een of meerdere aandachtsgebieden. Het gaat daarbij om kortdurende integrale inzet. Aan de hand van analyses wordt gekeken welk gebied aandacht nodig heeft. Vanuit het IVP wordt bezien in hoeverre aanvulling nodig is als het gaat om veiligheid. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

16 Herstel en verhaal Het is zaak voor de eigenaar, wie dat dan ook is - gemeente, instelling, burger, ondernemer- om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Het is belangrijk om daders van vernielingen te kunnen achterhalen, want dan wordt het verhalen van de schade op hen mogelijk. Wegens gebrek aan bewijs, geen signalement of andere aanwijzing, komen zaken vaak niet verder. Het is dus van het grootste belang dat burgers alert zijn en eventuele aanwijzingen doorgeven aan de gemeente en de politie. Activiteiten partners Gemeente -Verhalen van schade op de daders bij vernielingen van gemeentelijk eigendom waarbij de daders bekend zijn. -Bewustwording van het doen van aangifte en ook aangifte doen bij schade die door de aard van de schade toekomstige identificatie van de daders mogelijk maakt (graffiti). -Preventieve voorlichting van gemeente in samenwerking met partners als politie, maar ook brandweer, ambulance en Rode Kruis -Deelnemer integrale inzet op aandachtsgebied en daarnaast regisseur (afdeling B&O) Openbaar Ministerie -Vervolgen van strafbare feiten; verder uitbreiding van de ZSM werkwijze. -Als de gedupeerde zich als benadeelde partij stelt, via schadebemiddeling trachten een regeling te treffen met verdachte om schade te vergoeden. Politie -Onderzoeken van alle aangiften met daderindicatie. -Extra, dynamische inzet ter voorkoming van woninginbraken. -Naast regulier horecatoezicht in het weekend, inzet op hotspots en looproutes van en naar uitgaansgelegenheden. -Inzetten van mobiel videotoezicht op toptijden om een daderindicatie te krijgen. -Ondersteunen van toezichthouders bij buurtpreventie en het motiveren van buurttoezichthouders in overleg met de gemeente. -Bevorderen dat eigenaren/ beheerders het vernielde binnen 3 dagen herstellen. -Verhogen van de alertheid van burgers door onder andere Burgernet. -Deelnemer integrale inzet op aandachtsgebied Woonkracht10 -Bevorderen van criminaliteitspreventie door adviezen zoals de buurtschouw en voorlichting over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. -Toepassen van PKVW bij mutaties en renovaties van huurwoningen. -Woonkracht10 voert binnen enkele complexen preventief cameratoezicht uit. -Woonkracht10 intensiveert de samenwerking met haar partners zoals de wijkagenten, de gemeentelijke wijkcoördinatoren en de BOA s. Zelf deelnemer integrale inzet op aandachtsgebied Prioriteit 4: Vergroten operationele slagkracht en regierol gemeente Alle betrokken partijen - de gemeente, provincie, politie, jongerenwerk, woningbouwcorporatie, onderwijsinstellingen, Veiligheidshuis en andere instellingen streven naar een actievere en effectievere samenwerking In Papendrecht hebben de verschillende partners elkaar gevonden en beseft ook iedereen dat niet één instantie alleen verantwoordelijk kan zijn voor de veiligheid van de burgers in Papendrecht. Er is behoefte aan regie om de samenwerking beter te richten. De aanpak is veelal incidentgericht, waar meer structuur en integrale aanpak gewenst is. Door de nadruk op preventie en proactie zijn verschillende instanties op zoek naar de grens van hun verantwoordelijkheid en waar zij met succes een beroep kunnen doen op gemeente en bijvoorbeeld de politie. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

17 Doelstelling Een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling ter stimulering van het samenwerken van de verschillende partijen Inzet in 2014 Gestructureerde planmatige aanpak De wens blijft bestaan om aan de voorkant van problemen te komen; een meer gestructureerde aanpak en minder incidentgericht werken. Daarmee wordt de voorspelbaarheid van handelen verhoogd. Overigens wil dit niet zeggen dat de gemeente ook altijd trekker van een dergelijke gestructureerde aanpak dient te zijn. Andere organisaties, georganiseerde ondernemers (Keurmerk Veilig Ondernemen) of buurtbewoners (buurtpreventie Stellingmolen) kunnen ook trekker zijn. Verbetering van de samenwerking De samenwerking en afstemming tussen professionals van werkzaamheden blijft een belangrijk aandachtspunt. Integraal werken levert een kwaliteitsverbetering op ten opzicht van het alleenstaand functioneren. Versterken beleidsmatige en bestuurlijke aansturing van de uitvoering De uitvoering van het IVP wordt beschreven in de jaarlijkse IVP uitvoeringskaders. In het uitvoeringskader (en daaruit voortvloeiende documenten) worden meetbare doelstellingen afgesproken. Aandachtspunt blijft de continue beleidsmatige en bestuurlijke aansturing van de uitvoering van het veiligheidsplan. Dit betreft met name het tussentijds monitoren van de resultaten en, indien nodig, het aanspreken van de betrokken partij(en). Net als in 2013 vinden er twee stand van zaken momenten plaats. Deze worden besproken in de werkgroep IVP die tweemaal per jaar plaatsvindt. In onderstaand tabel zijn de maatregelen ondergebracht in primaire, secundaire of tertiaire preventie. Prioriteiten\ Preventie 1. Vermindering Jongerenoverlast 2. Vermindering geweld en alcohol overlast 3. Vermindering veelkomend criminaliteit 4. Vergroten operationele slagkracht en regierol als gemeente Primair Secundair Tertiair Driemanschap Alcohol: -Voorlichting over gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren (o.a.poster) -afspraken met paracommerciële instanties Geweld: -Voorlichting vanuit het CJG -Woonkracht 10 wil 80% PKVW voor hun woningbestand -Gerichte voorlichting (7 mei, voorlichtingsavond(en)) Alcohol: Leeftijdscontrole Geweld: -Ondersteuning vanuit het CJG -Buurtpreventieteam -Preventieteam zakkenrollers RAP Alcohol: Geweld: Tijdelijk huisverbod -Integrale inzet aandachtsgebieden Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

18 2.d Strategische thema s/ maatregelen Thema 1: Verbetering en behoud huidig veiligheidsniveau Papendrecht is een relatief veilige gemeente. De criminaliteit daalt en de veiligheidsbeleving heeft een goed rapportcijfer. En dat willen we ook zo houden. Dat is een behoorlijke uitdaging, aangezien er twee belangrijke veranderingen aan de gang zijn: 1. Er wordt meer eigen initiatief van burgers verwacht in de zorg voor hun eigen lijf en goed (zelfredzaamheid). Zij zullen zich meer bewust moeten zijn van welke onveilige situatie of criminaliteit zij het hoofd mogelijk dienen te bieden en daar preventieve maatregelen op te treffen. 2. Verschillende overheidsorganisaties zijn in beweging, door bezuinigingen of door een fundamentele reorganisatie zoals de politie en de brandweer, maar ook een Woonkracht 10. Al deze organisaties buigen zich ook over het vraagstuk wat tot hun kerntaak behoort en wat niet. Dat betekent dat sommige taken niet meer door de overheid zullen worden opgepakt; dat betreft in algemene zin taken die ook goed door burgers en ondernemers zelf of via de markt uitgevoerd kunnen worden. Doelstelling Doel is te zorgen dat het algemene veiligheidsniveau gelijk blijft of omhoog gaat. En dat de criminaliteit over het geheel genomen blijft dalen, zoals dat al is ingezet. Daarnaast willen we bereiken dat de burgers van Papendrecht zich in de eigen buurt minimaal zo veilig blijven voelen als in 2009 (laatste monitor, rapportcijfer 7.3) het geval was. Inzet in 2014 Monitoring veiligheidsituatie en- gevoel Het veiligheidsgevoel werd voorheen gemeten in de Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor van het OCD. Vanaf 2013 is dit overgenomen door de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor. Beschouwing Ambtelijk bespreken van de veiligheidssituatie in meer beschouwende zin, twee keer per jaar, waarbij ook andere partners, zoals Woonkracht 10 aan tafel kan worden uitgenodigd om de veiligheidssituatie te bespreken. Jaarlijks, bij de vaststelling van het uitvoeringskader IVP van dat jaar de gemeenteraad informeren over de stand van de veiligheid in Papendrecht. Thema 2: Vermindering verloedering Het motto voor een goede wijk is schoon, heel en veilig. Er bestaat een verband tussen deze drie kwalificaties die tot uiting komt in de waardering van het veiligheidsgevoel. Verloedering kan ontstaan door een veelheid aan zwerfvuil, vernielde stukken straatmeubilair, kapotte lantaarns en, slecht onderhouden groen. Een schone buurt leidt tot een veilige buurt. Doelstelling Papendrecht moet een prettige gemeente zijn om in te wonen: schoon, heel en veilig. Het gevoel van verloedering door bewoners moet zijn verminderd en wordt gemeten via de veiligheidsmonitor. Inzet in 2013 Verbetering beheer en onderhoud Slimmer/sneller kapotte dingen vervangen of verwijderen voor zover dat past binnen de budgettaire kaders. Meer verantwoordelijkheid bij de burgers, ondernemers en instellingen neerleggen voor de openbare ruimte. Meldingsbereidheid blijven stimuleren en alert blijven op terugkoppeling van meldingen (voor zowel gemeente, Omgevingsdienst, politie e.a.). Voor de meldingen is een protocol opgesteld met maximale doorlooptijden van de meldingen. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor Woonkracht10 Met het HVC zijn afspraken gemaakt om het afval bij wijkcontainers direct weg te halen, indien gewenst. Dit speelt prominent rond de viering van Oud en Nieuw. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

19 Voortzetting van het snoeproute-overleg Het snoeproute-overleg is een overleg tussen gemeente, politie en scholen van voortgezet onderwijs over het terugdringen van zwerfvuil op de aanloop/-rijroutes van en naar school. Uit onderzoek is gebleken dat dergelijke problematiek niet geldt voor basisscholen. Het snoeprouteoverleg wordt in 2014 voortgezet. Terugdringen van zwerfafval Voor het terugdringen van zwerfafval is medewerking van niet alleen de scholen, maar ook van de bewoners scholen gewenst. Vanuit de bewoners zijn 190 bewoners die bereid zijn om zich in te zetten als ZAPper. Vanuit de ZAPpers is middels een enquête aangegeven dat zij vinden dat meer moet worden gehandhaafd op hondenpoep. Thema 3: Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen Papendrecht heeft diverse winkelgebieden. Daarbij is vanuit de gemeente dat sprake is van een schoon, heel en veilig winkelgebied, wat leidt tot het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). -Het Winkelcentrum De Meent heeft in Keurmerk Veilig Ondernemen-verband, de derde ster behaald. -Voor Winkelcentrum Wilgendonk geldt dat op 8 april 2014 het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen wordt ondertekend onder meer door de gemeente (burgemeester), en het winkelcentrum. Daarmee hebben zij hun eerste ster binnen. -Ook het winkelgebied Westpolder heeft zich georganiseerd. Of er een convenant komt, is nog maar de vraag. Voor de gemeente is deze manier van werken en het initiatief van ondernemers bepalend voor inzet op toezicht en handhaving. Ondernemers moeten ook zelf preventief en proactief bezig zijn, anders wordt de inzet van gemeente en politie dweilen met de kraan open. Voor bedrijventerreinen geldt dat in overleg tussen gemeente, politie en bedrijven met name kijkt naar de veiligheid voor de ondernemers, maar ook voor de bezoekers. Doelstelling De burgers in Papendrecht willen veilig kunnen winkelen. Een veilig ondernemingsklimaat trekt bedrijvigheid aan, waarmee ook het (economische) belang voor veilige bedrijventerreinen is gegeven. Inzet in 2014 Toepassing Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) De gemeente heeft een beperkt faciliterende rol als het gaat om de KVO s in de winkelgebieden. De regie ligt nadrukkelijk bij de ondernemers. De ondernemers worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in hun omgeving, waarbij zij bijvoorbeeld zelf voor cameratoezicht in hun eigen domein zorgen. Onderdeel van een KVO-aanpak vormt het periodiek schouwen van het gebied met ondernemers en instellingen. Hierbij zijn gemeente, politie en brandweer aanwezig. Aanpak overvallen In 2013 is er 1 overval gepleegd. Dit delict met een hoge impact blijft echter een aandachtspunt. In samenwerking met politie en bedrijven moet worden bekeken hoe ondernemers zich nog beter kunnen wapenen tegen overvallers. Structureel overleg en informatieverstrekking Veiligheid is een vast agendapunt tijdens structurele overleggen met ondernemers (verenigingen); wat kan een ondernemer zelf allemaal doen, al dan niet in verenigd verband. Informatieverstrekking via digitale nieuwsbrief. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

20 Thema 4: Veiligheid in en om de school Papendrecht heeft circa dertien locaties voor basisonderwijs en twee schoolgemeenschappen voor voortgezet onderwijs (op drie locaties). In 2012 is de Kadernota Onderwijs door de gemeenteraad vastgesteld. Op het terrein van veiligheid is de afstemming nadrukkelijk gezocht. Doelstelling Kinderen en jongeren moeten in Papendrecht veilig naar school kunnen gaan. Veiligheid in en rond de school zijn dan een voorwaarde. Inzet in 2014 Meer preventie i.p.v. incidentgericht De Kadernota Onderwijs 'Focus op talentontwikkeling' is op 28 juni 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de kadernota worden vier programma's gepresenteerd die met elkaar het nieuwe onderwijsbeleid vormen: voorschoolse voorzieningen, zorg in en om de school, de school in de wijk, en onderwijs en arbeidsmarkt. Eén van de thema's binnen het programma De school in de wijk is veiligheid in en om de school. De ambities voor dit thema is in de periode om het in het in 2006 gesloten convenant Veilig in en om school VO te evalueren en te actualiseren. Registratie en monitoring In de eerste helft van 2014 worden de eerste registratiegegevens over incidenten op school in het LEA/ OOGO besproken. Protocol voor schooloverstijgende calamiteiten Het gaat hierbij om calamiteiten waarbij meerdere scholen betrokken zijn. In het voorjaar 2014 zullen scholen bekijken of een protocol voor schooloverstijgende calamiteiten noodzakelijk is. Voorlichting jongeren Jongeren weten als geen ander de weg in social media. Via hun gsm komen ze met elkaar en ook vreemden in contact, met soms nadelige gevolgen. Het gebruik van social media en de gevaren die daarbij voorkomen is een onderwerp waar de gemeente op scholen aandacht voor wil vragen. In overleg met het voortgezet onderwijs zal gekeken worden in hoeverre jongeren voorlichting nodig hebben. Aandachtspunt hierbij zijn de foto s die jongeren van elkaar maken met ontklede lichaamsdelen. Thema 5: Verkeersveiligheid Hoewel Papendrecht relatief verkeersveilig is, blijft het noodzakelijk om de ontwikkelingen rond de verkeersveiligheid in Papendrecht continu te monitoren. Ongevallen vinden in Papendrecht zo incidenteel en gespreid plaats dat amper sprake is van verkeersongevallenconcentraties, waarop met concrete doelstellingen gewerkt zou kunnen worden. Wel blijven er bepaalde aandachtspunten, zoals de Burgemeester Keijzerweg en specifieke punten bij of op de route naar scholen in Papendrecht Doelstelling In Papendrecht is sprake van een verkeersveilige inrichting, waarbij sprake is van een goede infrastructuur. Inzet in 2014 Verkeersveiligheidplan Inzet is om te komen tot meer structurele aanpak in plaats van het slechts oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten. In samenwerking met de provincie en de regio wordt ingestoken op een beleid dat gericht is op het vergroten van het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) en een verkeersveilige inrichting van infrastructuur. Naast aandacht voor gedragsbeïnvloeding en educatie dienen ook op een planmatige wijze fysieke maatregelen te worden genomen. Hiervoor zal als uitwerking van het Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) in 2014 een start worden. Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader Papendrecht

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2013

Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2013 Integraal Veiligheidsplan, Uitvoeringskader 2013 Gemeente Papendrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: 1. Inleiding In 2012 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2015

Uitvoeringskader 2015 Uitvoeringskader 2015 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2015 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden - 2 - Inleiding.

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Integraal uitvoeringsplan 2008. Gemeente Sliedrecht

Integraal uitvoeringsplan 2008. Gemeente Sliedrecht Integraal uitvoeringsplan 2008 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Thema Geweld Aanleiding: Het

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Strijen 2007-1 Regio Zuid-Holland-Zuid District Hoeksche Waard politie Hoeksche Waard en het Openbaar Ministerie Dordrecht. Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken 2015 in beeld Verbinden Versterken Zichtbaar maken Verbinden Versterken Zichtbaar maken Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van ons unieke werk in 2015, waarin we hebben geïnvesteerd in het verbinden van

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

CONCEPT SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG PAPENDRECHT

CONCEPT SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG PAPENDRECHT CONCEPT SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG PAPENDRECHT Integraal veiligheidsplan 2012 2015 gemeente Papendrecht versie 8 februari 2012 VOORWOORD Inwoners en ondernemers voelen zich veilig en beschut in Papendrecht.

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie