De Kleine Gids Signalering en behandeling slachtoffers loverboys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kleine Gids Signalering en behandeling slachtoffers loverboys"

Transcriptie

1 De Kleine Gids Signalering en behandeling slachtoffers loverboys

2 Tekst: Door van der Wiele en Ellen de Ruiter Met medewerking van Olga Hoekstra Bijzondere dank gaat uit naar de volgende personen die deze Kleine Gids mede mogelijk hebben gemaakt: Marianne Verhoeven (Comensha), Henk Werson (EMM), Rico Coolen (politie Rotterdam-Rijnmond), Corinne Dettmeijer (NRM), Warner ten Kate (OM), Heleen Haak (Scharlaken Koord), Linda Terpstra en Anke van Dijke (directie Fier Fryslân), Gea Eggink, (psychotherapeut/systeemtherapeut Fier Fryslân) Grafische vormgeving: De Ploeg Communicatie Omslagontwerp: Reclamestudio Arthur van der Veer Advertentie acquisitie: Uitgever: Marcel Rem Druk: 1 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) onvolkomenheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN (Paperback) ISBN (ebook) NUR Kluwer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan: Kluwer, Postbus 4, 2400 MA Alphen aan den Rijn / Kluwer, Postbus 23, 7440 GA Deventer.

3 VOORWOORD Ongeveer vijftien jaar geleden ontstonden de eerste initiatieven rond meisjes die uit het zicht verdwenen en die in loverboynetwerken of de prostitutie verdwenen. Wat zo verontrustend was, was dat ouders, leerkrachten, vrienden en vriendinnen, buurtwerkers en hulpverleners zich steeds ernstige zorgen maakten over een meisje, dat alle signalen op rood stonden maar dat de meiden zelf geen enkel probleembesef hadden. Ze ervoeren de zorgen over hen als betutteling en bemoeizucht en waren vooral gefascineerd door de wereld van glamour en glitter, verliefd op hun vriend en bereid werkelijk alles voor hem te doen. Veel meisjes verdwenen na verloop van tijd letterlijk uit het zicht: ze kwamen niet meer op school en niet meer thuis. In Utrecht werd Pretty Woman opgezet. Pretty Woman bood en biedt nog steeds op een onorthodoxe en outreachende manier ambulante hulp aan deze meiden. In Leeuwarden werd het initiatief genomen voor het opzetten van een (crisis) opvangvoorziening genaamd Asja. Hier zijn meiden veilig voor hun vriend, hun loverboy, pooierboy of mensenhandelaar. Asja betekent: nieuw leven. Vanaf 1998 hebben wij veel meiden uit heel Nederland opgevangen in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Want in de prostitutie geldt: hoe jonger hoe beter. Een meisje dat als minderjarige in de prostitutie terechtkwam, zei eens: Ik wilde alles voor m n vriend doen, maar ik wilde niet in de prostitutie. Uiteindelijk belandde ik er toch. Ik lag daar zo stijf als een plank. Maar je denkt toch niet dat dát die mannen iets kan schelen? Het gaat ze maar om één ding! Vijftien jaar geleden was loverboyproblematiek nauwelijks bekend. Inmiddels is het een maatschappelijk vraagstuk dat heel Nederland kent. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat gemiddeld een kwart van het voortgezet onderwijs last heeft van loverboys: 25 procent van de vmbo-scholen, 11 procent van de havo- en vwo-opleidingen en 22 procent van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Jeugdzorginternaten rapporteren dat bij het overgrote deel van de geplaatste meisjes sprake is van (angst voor) loverboyproblematiek. De Kleine Gids Signalering en behandeling slachtoffers loverboys is dus zeker op z n plaats. Immers: hoewel er geen cijfers bekend zijn over omvang en spreiding, zijn er signalen dat de problematiek breed verspreid is over Nederland. Het is geen grote stadsproblematiek of Randstedelijk fenomeen; ook middelbare schoolmeiden van het platteland lopen het risico om met loverboys of pooierboys in aanraking te komen. V

4 Voorwoord Toch doet zich een merkwaardig fenomeen voor. Hoewel heel Nederland weet wat er onder loverboyproblematiek wordt verstaan, wordt er nog te weinig op tijd gesignaleerd. Onze ervaring is dat het lang vaak te lang - duurt voordat erkend wordt dat er sprake is van loverboyproblematiek. Maar al te vaak krijgt het betrokken meisje of de betrokken jongen het voordeel van de twijfel. Een niet-pluisgevoel wordt onderdrukt met opmerkingen als: Op deze leeftijd experimenteren jongens en meisjes nu eenmaal. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter! Dit vraagt iets van ons allen. Het is van belang om de handelingsverlegenheid te doorbreken en het onderbuikgevoel serieus te nemen. En dan gaat het vooral om lef. Het lef om zaken bespreekbaar te maken, taal te geven aan het niet-pluisgevoel en het verschil te maken. Immers: een meisje dat systematisch aangerand, misbruikt en verkracht is, heeft levenslang. Wie iets groots probeert, is bewonderenswaardig, ook als hij mislukt. Seneca Wij willen alle ouders, zussen, broers, vrienden en vriendinnen, buren, leerkrachten, hulpverleners, politiemensen en verpleegkundigen oproepen om alert te zijn, om lef te tonen en het verschil te willen maken voor het meisje waar je een nietpluisgevoel bij hebt. Niet omdat het moeilijk is durven wij het niet aan, maar omdat wij het niet aandurven is het moeilijk. Seneca Augustus 2011, Anke van Dijke Linda Terpstra Fier Fryslân VI

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van Afkortingen / XIII Deel I Algemene informatie / 15 1 Loverboys / Waar praten we over? / Ontstaansgeschiedenis / Cijfers: het topje van de ijsberg / Betrokken instanties / Beeldvorming versus waarheidsvinding / 26 2 Wettelijk kader / Mensenhandel in Nederland / Artikel 273f / Grooming / Opheffing van het bordeelverbod / Nieuwe prostitutiewet / 33 Deel II Slachtoffer en dader/ 35 3 Slachtoffers / Kenmerken / Risicomeiden / 41 VII

6 Inhoudsopgave 3.3 Identiteit / Bijkomende/voorafgaande problematiek / Signalen voor de loverboy / Mannelijke slachtoffers / Weerloze slachtoffers? / 47 4 Daders / Wie zijn het? / Achtergrond / Psychiatrisch spectrum / (Criminele) netwerken / Andere criminele activiteiten / Het waarom / 54 Deel III Aan het werk en eruit stappen/ 57 5 Ronselen / Hoe gaan loverboys te werk? / Ronselen via internet / Internetslachtoffers / 65 6 Aan het werk / Toeleiding naar werk / Vrijwillig of gedwongen: de scheidslijn / Plaats van bestemming / Exploitatie via internet / Onderlinge strijd / Andere vormen van uitbuiting / 70 VIII

7 Inhoudsopgave 7 De loverboywereld ontvluchten / Eruit stappen / De betovering verbreken / Op de vlucht / Terugval / Heroveringstechnieken van de pooier / 80 Deel IV De omgeving: thuis en op school / 81 8 Ouders / Het gezin / Wat kun je als ouder doen? / Signalen herkennen / Bespreken van signalen / Actie ondernemen / Hulpverlening / Andere kinderen in het gezin / 95 9 Op en rondom school / Kwetsbare leerlingen / Hoe gaan loverboys te werk? / Signalen dat het mis gaat met een leerling / Protocol / In en rondom school / Preventie / 107 Deel V De hulpverlening / Trauma / Geestelijk trauma en posttraumatische stressstoornis / 115 IX

8 Inhoudsopgave 10.2 Lichamelijk trauma / Verslaving / Hulp / Snel ingrijpen / Integrale aanpak / Specifiek hulpaanbod / Basisvoorwaarden / Diagnostiek / Traumabehandeling / Therapie / Weerbaarheid / Op eigen benen staan / De Nationaal Rapporteur Mensenhandel / 136 Deel VI Het strafrechtelijk traject / Politie / De verbeterde aanpak van de politie / Wanneer komt de politie in beeld? / Bescherming van slachtoffers / De relatie tussen politie en slachtoffers / Intake / Aangifte of niet? / De aangifte / Informatieverstrekking / Het opsporingsonderzoek / In gesprek met ouders en omgeving / Samenwerken met de hulpverlening / 161 X

9 Inhoudsopgave 13 Het Openbaar Ministerie / Officier van justitie / De rol van het OM in de opsporing / Bejegening van het slachtoffer / Contact met betrokken partijen / Waarheidsvinding / De taaiheid van loverboyzaken / De strafzaak / De rechter / Het verloop van een strafzaak / Pro-formazitting / De rol van het slachtoffer in de strafzaak / Wanneer het slachtoffer strafbare feiten heeft gepleegd / De verdachte / Het vonnis / De strafvordering / Hoger beroep / Civiele procedure / Schade verhalen / 186 Bijlagen Bijlage 1: Verhalen van een slachtoffer, loverboy en een moeder van een slachtoffer / 191 Bijlage 2: Wettekst artikelen 248e Sr en 273f Sr / 203 Bijlage 3: Interessante websites, boeken en films / 207 Bijlage 4: Signalenlijst loverboys / 209 Begrippenlijst en vaktermen / 211 Literatuurlijst / 215 Trefwoordenregister / 219 XI

10 LIJST VAN AFKORTINGEN AMK BZK BNRM BVO CBA CIE Comensha CPM CSV DHPA DNR D.O. EMM EVP ISP KLPD m.o. NICC OM PAC PMW RIO RRD SCP SIOD Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel Bedrijfsvoorziening Opsporing Criminaliteitsbeeldanalyse Criminele Inlichtingen Eenheid Coördinatiecentrum Mensenhandel Controleteam Prostitutie en Mensenhandel Crimineel Samenwerkingsverband Dutch Hosting and Provider Association Dienst Nationale Recherche Digitale Opsporing Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel Eenheid Vreemdelingen Politie Internet Service Provider Korps Landelijke Politie Diensten Modus Operandi Nationale Infrastructuur Cyber Crime Openbaar Ministerie Plan Aanpak Cybercrime Prostitutie Maatschappelijk Werk Regionale Informatie Organisatie Regionale Recherche Dienst Sociaal en Cultureel Planbureau Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst XIII

11 1 Loverboys Wat is een loverboy? De definitie wordt verschillend gehanteerd. Loverboys gebruiken verleiding als methodiek om vervolgens het slachtoffer uit te buiten. Het begrip dook voor het eerst op midden jaren negentig. De zaak van de vier Marokkaanse jongens die het toen betrof, bleek een taaie voor politie en justitie. De slachtoffers waren nog steeds in de ban van hun uitbuiters. In de loop der jaren heeft het fenomeen loverboys veel aandacht gekregen. Het onderwerp heeft prioriteit in het overheidsbeleid en tal van instanties zijn actief om het loverboyprobleem het hoofd te bieden. De belangrijkste daarvan komen aan bod de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 1.1 Waar praten we over? DEFINITIE JEUGDPROSTITUTIE Jeugdprostitutie is het verrichten van een of meer seksuele handelingen, met of voor een ander, door jongens en meisjes onder de 18 jaar voor geld, goederen of een tegenprestatie Jeugdprostitutie in Nederland Jongens en meiden die zich prostitueren, doen dat doorgaans omdat zij zich vanwege hun omstandigheden gedwongen voelen: schulden, dakloosheid, verslaving, geen verblijfsstatus, wraak vanwege eigen seksueel misbruikervaringen tijdens jeugd, geld en manipulatie door een vriendje. Er is weinig bekend over de omvang van jeugdprostitutie in Nederland. Minderjarigen werken doorgaans in de circuits die aan het oog van de samenleving onttrokken zijn. Daardoor blijven zij moeilijk bereikbaar voor hulpverlening en politie, maar ook voor onderzoekers. De aangiftebereidheid van slachtoffers is niet groot en instellingen registreren niet of onvolledig. 1. Deze definitie van jeugdprostitutie is in 2006 door MOVISIE en het Platform Jeugdprostitutie geformuleerd en wordt door de experts jeugdprostitutie in de praktijk en beleid gedragen. 17

12 1.1.2 Loverboys Loverboys De term loverboys komt niet voor in het Wetboek van Strafrecht en in de literatuur wordt gebruik gemaakt van verschillende definities. De definitie die de politie Rotterdam-Rijnmond aanhoudt, is een invulling van het artikel mensenhandel, artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Deze definitie luidt: DEFINITIE LOVERBOYS Loverboys zijn mensenhandelaren die vrouwen en/of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens via dwang, (dreiging met) geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbuik van uit feitelijke omstandigheden voorvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze vrouwen of mannen- uit te buiten, veelal in de prostitutie. 2 Wat loverboys onderscheidt van andere mensenhandelaren, is hun werkwijze. Naast het gebruik van dwang, geweld en chantage, maakt de loverboy ook gebruik van verleidingstechnieken. Hij creëert een emotionele afhankelijkheid van zijn slachtoffer door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie. Je moet het zo zien: een loverboy is een beginner. Een loverboy manipuleert meisjes de prostitutie in. Hij maakt haar verliefd op hem en zorgt ervoor dat hij op een of andere manier macht over haar krijgt. Daarna is het een fluitje van een cent. Een pooier pakt het meestal wat zakelijker aan en zorgt ervoor dat hij geen al te persoonlijke relatie met zijn meisjes krijgt. 3 Citaat van een loverboy Het slachtoffer voelt zich aangetrokken tot haar loverboy en doet er alles aan om haar gedrag aan te passen om hem gunstig te stemmen. Daarnaast ervaart het slachtoffer na verloop van tijd angst, boosheid en voelt zich bedreigd. Wanneer zij weg wil van haar loverboy, doet ze dat niet uit angst voor represailles en voor het beëindigen van de enige positieve relatie die ze op dat moment heeft. Veel slachtoffers zijn weg uit hun vertrouwde omgeving. Isoleren van een meisje maakt een belangrijk onderdeel uit van de methodiek die loverboys hanteren. De loverboy werkt ernaar toe om het slachtoffer voor zich te laten werken in de 2. V. Zanetti & K. Kanters A. van Dijk & L. Terpstra,

13 Loverboys prostitutie. Andere manieren van uitbuiting van slachtoffers komen ook voor: drugshandel, afsluiten van abonnementen en leningen, leasen van auto s op haar naam en in beslag nemen van haar uitkering of studiefinanciering. Hoe komt het nou dat zoveel meiden voor de charmes van de loverboys vallen? We moeten kijken naar een dieperliggend probleem: elk mens heeft als basisbehoefte gekend en erkend te worden. Ik denk dat het daaraan schort tegenwoordig. Vooral bij jonge meiden. We zoeken allemaal naar iemand die ons het idee geeft dat we gezien zijn, dat we gekend zijn, dat we geliefd zijn. Die behoefte is zo sterk, dat loverboys zien: Hé, dat is makkelijk, ik hoef daar niet eens veel voor te doen. 4 Toos van Heemskerk, hulpverlener Het Scharlaken Koord Loverboys en culturele achtergrond Vooral allochtone jongens nemen de rol aan van loverboy. De grootste culturele groepen zijn Marokkanen en Antilianen. Bovenkerk en Pronk (2007) hebben daar een eenvoudige verklaring voor: Het vroegere Nederlandse pooierdom is op zijn retour geraakt nadat de handel in drugs (vooral hasj en tegenwoordig nederwiet) profijtelijker bleek te zijn. In de immigratiesamenleving die Nederland is geworden, vormt het souteneurschap typisch een economische niche voor kansarme minderheden Pas op voor stereotypering Bij het woord loverboy gaan overal de signalen op rood. Het beeld dringt zich op van snelle jongens die met dure auto s bij schoolpleinen onzekere meisjes verleiden en ze de prostitutie in manoeuvreren. Het beeld van de op luxe gerichte loverboy komt vaak niet meer overeen met de werkelijkheid, zegt Robert Bragonje in het dagblad De Gelderlander. Bragonje is korpsexpert mensenhandel bij de politie Gelderland-Midden. Die jongens lezen ook kranten, ze lopen niet meer te koop met hun geld. Je hebt meer kans als je zoekt naar jongens op een oud brommertje. 5 Bij loverboys in relatie tot hun slachtoffers is niet per se sprake van prostitutie. Bert ter Haar, die als teamleider bij de politie veel te maken heeft met loverboyproblematiek, zegt in hetzelfde artikel in de Gelderlander: Wie een meisje prostitueert, moet advertenties plaatsen, heeft 06-nummers nodig, een hotelkamer. Dat zijn 4. EO, Mijn Loverboy, mei De Gelderlander, Loverboy zoekt slachtoffer vooral online, 21 december

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011 De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011 Tekst: drs. Y. de Beer Grafische vormgeving: De Ploeg Communicatie Omslagontwerp: Reclamestudio Arthur van der Veer Advertentie acquisitie:

Nadere informatie

De Kleine Gids Eigen Kracht-conferentie 2011

De Kleine Gids Eigen Kracht-conferentie 2011 De Kleine Gids Eigen Kracht-conferentie 2011 Tekst: Fiet van Beek en Mieneke Muntendam Met medewerking van Mariel Floor, Coby Goorhuis, Lineke Joanknecht, Willeke Lovink, Rob van Pagée, Frank Pubben, Jolanda

Nadere informatie

Preventie Scharlaken Koord

Preventie Scharlaken Koord Preventie Scharlaken Koord Inhoud - platenset internet werkwijze loverboys blz. 2 - platenset klassieke werkwijze loverboys blz. 3 - presentatie beware of loverboys (jongeren) blz. 4 - presenttaie beware

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

De Kleine Gids Signalering Huiselijk Geweld 2011

De Kleine Gids Signalering Huiselijk Geweld 2011 De Kleine Gids Signalering Huiselijk Geweld 2011 Tekst: drs. Dafna Holtzer Met dank aan: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld GGD Rotterdam-Rijnmond, mr. Lydia Janssen, auteur van De Kleine Gids Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor ouders Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor ouders, is onderdeel

Nadere informatie

Huiselijk en seksueel geweld

Huiselijk en seksueel geweld Huiselijk en seksueel geweld Werken in sph Redactie: Marijke van Bommel Maria van Deutekom Britt Fontaine Marja Magnée Alfons Ravelli Huiselijk en seksueel geweld Auteur: Wendela Wentzel Bohn Stafleu Van

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor jezelf Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor

Nadere informatie

Gezondheidsstrafrecht

Gezondheidsstrafrecht Gezondheidsstrafrecht Mr. dr. W.L.J.M Duijst Deventer 2014 Omslagontwerp: H2R creatievecommunicatie ISBN 978-90-13-12600-6 E-book 978-90-13-12601-3 NUR 824-410 2014, W.L.J.M. Duijst Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wat elke professional over de oggz moet weten

Wat elke professional over de oggz moet weten Wat elke professional over de oggz moet weten Wat elke professional over de oggz moet weten Houten 2012 ISBN 978-90-313-9940-6 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

De Kleine Gids Signalering kindermishandeling 2011

De Kleine Gids Signalering kindermishandeling 2011 De Kleine Gids Signalering kindermishandeling 2011 Tekst: drs. Dafna Holtzer Met dank aan: drs. Ben Rensen, jeugdarts bij de GGD in Utrecht, drs. Paul Baeten, regiomanager AMK bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Nadere informatie

Loverboyproblematiek factsheet. Loverboyproblematiek - factsheet 1

Loverboyproblematiek factsheet. Loverboyproblematiek - factsheet 1 Loverboyproblematiek factsheet Loverboyproblematiek - factsheet 1 Loverboyproblematiek Loverboyproblematiek staat volop in de aandacht. Zowel in de media als in uw sector is er vaak aandacht voor deze

Nadere informatie

Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen hoort bij de handleiding Integrale

Nadere informatie

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ISBN 978-90-368-1699-1 ISBN 978-90-368-1700-4 (ebook) 2017 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Omgaan met ziekelijke jaloezie

Omgaan met ziekelijke jaloezie Omgaan met ziekelijke jaloezie Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Handleiding bij Beter beginnen

Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Trudy Mooren en Maartje Schoorl Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Proeftuin Loverboys - LaffeBoys. Rico Coolen

Proeftuin Loverboys - LaffeBoys. Rico Coolen RR Rico Coolen Aanleiding Loverboys & Internet Bevindingen Aanbevelingen Proeftuin Doelen Activiteiten Slachtoffers en daders Internet Mediastrategie Aanleiding Loverboys & Internet Mediaberichtgeving:

Nadere informatie

Pretty Woman is een samenwerking tussen U Centraal en De Rading

Pretty Woman is een samenwerking tussen U Centraal en De Rading Wat is de handelswijze van een loverboy? Een loverboy hanteert doelbewust een aantal technieken, zoals manipulatie, dwang en geweld, om het meisje uiteindelijk te dwingen om voor hem te gaan werken en

Nadere informatie

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Met sorry maak je dit niet ongedaan Met sorry maak je dit niet ongedaan Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen Fiet van Beek Met sorry maak je dit niet ongedaan werd geschreven in opdracht van Stichting Alexander en financieel

Nadere informatie

Loverboys en hun slachtoffers

Loverboys en hun slachtoffers Loverboys en hun slachtoffers Inzicht in aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang Rianne Verwijs Arnt Mein Marjolein Goderie Chella Harreveld Anna Jansma Met medewerking

Nadere informatie

Mijn kind een Kanjer!

Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

1. Signalenlijst Jeugdprostitutie

1. Signalenlijst Jeugdprostitutie 1. Signalenlijst Jeugdprostitutie De onderstaande factoren en bevindingen kunnen duiden op signalen van Jeugdprostitutie. Het betreft een niet limitatieve opsomming van voorbeelden die vanzelfsprekend

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS

STUDIEDAG TIENERPOOIERS STUDIEDAG TIENERPOOIERS 07/06/2016 UITEENZETTING DOOR M. SOBRIE REFERENTIEMAGISTRAAT MENSENHANDEL PARKET ANTWERPEN TIENERPOOIERS = MENSENHANDELAARS Juridisch Feitelijk Art 433quinquies SW. - Het werven,

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? GESPREKSHANDLEIDING GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? GESPREKSHANDLEIDING BIJ DE BROCHURE GOED OF FOUT VRIENDJE? Aanleiding Kwetsbare meiden, de ideale slachtoffers voor mensen met verkeerde bedoelingen. Ook

Nadere informatie

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct. Onder redactie van W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct. Onder redactie van W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Onder redactie van W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Het ecg en het angiogram bij een

Nadere informatie

Loverboyproblematiek. Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan?

Loverboyproblematiek. Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan? Loverboyproblematiek in Gelderland Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan? Foto: Inga Galkinaite Loverboys. We hebben er allemaal een beeld bij: hoe een mooie jongen een onschuldig meisje inpalmt

Nadere informatie

Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen

Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Redactie: Arno van Dam en Niels Mulder Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum,

Nadere informatie

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY Medicijnen Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

De Kleine Gids Zorgverzekering

De Kleine Gids Zorgverzekering De Kleine Gids Zorgverzekering Kluwer 2010 Tekst: Marc van Westerlaak Grafische vormgeving: De Ploeg Communicatie Omslagontwerp: Reclamestudio Arthur van der Veer Advertentie acquisitie: www.kluwermedia.nl

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Omgaan met stress en burnout

Omgaan met stress en burnout Omgaan met stress en burnout Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen 2011

De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen 2011 De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen 2011 Kluwer, 2010 Tekst: Wico Ankersmit Wico Ankersmit is bouwkundig adviseur en adviseur omgevingsrecht bij Wabo Advies te Vaassen. Grafische vormgeving: De Ploeg

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig?

Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig? Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig? Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig? Congresbundel pubertijd Rita Kohnstamm e.a Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Landelijke studiedagen Jeugdprostitutie/ loverboys

Landelijke studiedagen Jeugdprostitutie/ loverboys Landelijke studiedagen Jeugdprostitutie/ loverboys Linda Terpstra Directie / Raad van Bestuur Fier Fryslân Inspiratiesessie ronde 1 Thema C Loverboys en seksuele grensoverschrijdingen Bescherming en Opvang

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Processen en effecten van herindeling

Processen en effecten van herindeling Dr. Michiel Herweijer Drs. Rien Fraanje Ir. Rachel Beerepoot Met medewerking van: Mr. Anne van Assenbergh Bram Brouwer Msc. Drs. Hessel Heins Processen en effecten van herindeling Hoe beoordelen raadsleden,

Nadere informatie

Ronald Geelen. Dementiezorg in de praktijk deel 2

Ronald Geelen. Dementiezorg in de praktijk deel 2 Ronald Geelen Dementiezorg in de praktijk deel 2 Ronald Geelen Dementiezorg in de praktijk deel 2 Van Aanpassingsproblemen tot Zingeving Houten 2015 ISBN 978-90-368-0771-5 2015 Bohn Stafleu van Loghum,

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

- Concept (kan afwijken van de uitgesproken tekst)

- Concept (kan afwijken van de uitgesproken tekst) Speech van Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de conferentie Mensenhandel, ondermijning en loverboyproblematiek Utrecht, 16 februari 2017 - Concept (kan afwijken van

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

In gesprek met de palliatieve patiënt

In gesprek met de palliatieve patiënt In gesprek met de palliatieve patiënt In gesprek met de palliatieve patiënt Anne-Mei The Cilia Linssen Bohn Stafleu van Loghum Houten ª 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen

Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen Werken in sph Redactie: Marijke van Bommel Maria van Deutekom Britt Fontaine Marja Magnée Alfons Ravelli Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen Auteurs: Marc

Nadere informatie

Sleutelkaarten 100 kaarten om meer uit je gesprekken te halen. Handleiding. ONDERWIJS VAN NU Klaas Jan Terpstra & Liesbeth Sollie

Sleutelkaarten 100 kaarten om meer uit je gesprekken te halen. Handleiding. ONDERWIJS VAN NU Klaas Jan Terpstra & Liesbeth Sollie Sleutelkaarten 100 kaarten om meer uit je gesprekken te halen Handleiding ONDERWIJS VAN NU Klaas Jan Terpstra & Liesbeth Sollie Auteurs: Klaas Jan Terpstra en Liesbeth Sollie, Osmo Consult Ontwerp & vormgeving:

Nadere informatie

Het delict als maatstaf

Het delict als maatstaf Het delict als maatstaf Methodiek voor werken in gedwongen kader Anneke Menger Lous Krechtig Hoofdstuk 1 Wat is methodiek? Begeleidingscommissie: Mw. A. Andreas Beleidsmedewerker, Reclassering Nederland

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie

Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Diagnostiek en behandeling P.M.G. Emmelkamp T.K. Bouman S. Visser Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Leven met ADHD. Fiona Kat, Maura Beenackers en Willemijn ter Brugge

Leven met ADHD. Fiona Kat, Maura Beenackers en Willemijn ter Brugge Leven met ADHD Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe men met het

Nadere informatie

De Kleine Gids Studeren 2010

De Kleine Gids Studeren 2010 De Kleine Gids Studeren 2010 Kluwer 2010 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

ehealth in de langdurige zorg

ehealth in de langdurige zorg ehealth in de langdurige zorg S. Timmer ehealth in de langdurige zorg De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg Houten 2014 ISBN 978-90-368-0827-9 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord

Nadere informatie

Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie

Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie Nieuwe reeks deel 9 en 11 Eerder verschenen in deze nieuwe reeks: 1 Strafrechtspolitiek - Patiëntenrecht in de psychiatrie 2 Psychiatrie en rechtspraak

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 983 Voorstel van wet van het lid Agema tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

Mediation als alternatief

Mediation als alternatief Mediation als alternatief Mediation als alternatief Bemiddeling door hulp- en dienstverleners Bert la Poutré Michael Boelrijk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Marike van der Schaaf Juultje Sommers. Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care

Marike van der Schaaf Juultje Sommers. Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care Marike van der Schaaf Juultje Sommers Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care Marike van der Schaaf Juultje Sommers Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care ISBN 978-90-368-0903-0

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher. Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding)

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Datum Betreft Kenmerk Leeuwarden, 21 januari 2013 Opvang en behandeling U specifieke groepen

Datum Betreft Kenmerk Leeuwarden, 21 januari 2013 Opvang en behandeling U specifieke groepen Ministerie van VWS t.a.v. de staatssecretaris van VWS, de heer Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Maja van Trigt Werkredactie: Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding en ziektebeelden Maja van Trigt Zeist Werkredactie: Amsterdam

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Jan van der Ploeg. Stress bij kinderen

Jan van der Ploeg. Stress bij kinderen Jan van der Ploeg Stress bij kinderen Jan van der Ploeg Stress bij kinderen Houten 2013 ISBN 978-90-368-0418-9 2013 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Honderd jaar kinderbescherming

Honderd jaar kinderbescherming Honderd jaar kinderbescherming Uitgave ter gelegenheid van het jubileum van de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderwetten (1905-2005) Onderzoek en samenstelling Ingrid van der Bij Thom Willemse

Nadere informatie

Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg

Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg Drs. Geuk Schuur Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van

Nadere informatie

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli Verslaafden Werken in sph Redactie: Dineke Behrend Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli 2 Verslaafden Auteur: Hans van Nes Bohn Stafleu Van Loghum Houten, 2004

Nadere informatie

De sociale ontwikkeling van het schoolkind

De sociale ontwikkeling van het schoolkind De sociale ontwikkeling van het schoolkind De sociale ontwikkeling van het schoolkind J.D. van der Ploeg Houten 2011 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Maud Graff Margot van Melick Marjolein Thijssen Patricia Verstraten Jana Zajec Het EDOMAH-programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun

Nadere informatie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Hugo van Waarde (red.) Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek

Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Dyslexie de baas! 1 3 Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 4 Dyslexie de baas! 2009 Bohn

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN BIJ DEMENTIE. Jeroen Wapenaar Lisette de Groot

ETEN EN DRINKEN BIJ DEMENTIE. Jeroen Wapenaar Lisette de Groot ETEN EN DRINKEN BIJ DEMENTIE Jeroen Wapenaar Lisette de Groot Eerste druk, Reed Business, Amsterdam 2013 Tweede (ongewijzigde) druk, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2016 ISBN 978-90-368-1557-4 DOI 10.1007/978-90-368-1558-1

Nadere informatie

Omgaan met hechtingsproblemen

Omgaan met hechtingsproblemen Omgaan met hechtingsproblemen Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Mensenhandel is om ons heen. De laatste jaren wordt duidelijk dat mensen op vele

Nadere informatie

Neem de regie over je depressie

Neem de regie over je depressie Neem de regie over je depressie Dit boek, Neem de regie over je depressie. Werkboek voor de cliënt, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de tweede peiling loverboys welke eind 2013 door is uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Zuid Holland. Dit was mogelijk door middel van

Nadere informatie

Omgaan met een seksueel probleem

Omgaan met een seksueel probleem Omgaan met een seksueel probleem Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Leven met een trauma

Leven met een trauma Leven met een trauma Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe men

Nadere informatie

Joanneke van der Nagel Marion Kiewik Robert Didden. Iedereen. gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Joanneke van der Nagel Marion Kiewik Robert Didden. Iedereen. gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking Joanneke van der Nagel Marion Kiewik Robert Didden Iedereen gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking Boom Amsterdam 2013, J. vandernagel, M. Kiewik & R. Didden p/a Uitgeverij

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Dounia praat en overwint

Dounia praat en overwint Dounia praat en overwint Deze informatiefolder is een uitgave van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, in samenwerking met: Stichting Hindustani, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders,

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Doorbreken van de cirkel van verdriet Psychosocial assistance for relatives of

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht

Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht Orthopedische casuïstiek Onderzoek en behandeling van de hand het polsgewricht Redactie: Koos van Nugteren Dos Winkel Met bijdragen van: Frederik Verstreken

Nadere informatie

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Delen en helen Onder redactie van: Sijtze de Roos Auteurs: Heleen Bakker Hans Borst Corine Havelaar-Bakker Sijtze de Roos

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie