Jaarverslag. Nederlandse Vereniging van Banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Nederlandse Vereniging van Banken"

Transcriptie

1 2007 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

2 Inhoud 1. Profiel 2. Bericht van bestuur en directie 2007: Voorspoedige economie en zorgelijke banken 3. Betalingsverkeer en veiligheidszaken 4. Toezicht en financiële markten 5. Consumentenzaken en ondernemingsklimaat 6. Sociaaleconomische zaken 7. Verenigingsbeleid en communicatie 8. Kerncijfers Colofon Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

3 1. Profiel De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in 1989 opgericht en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de NVB. Voor de Europese belangenbehartiging is de NVB lid van onder andere de European Banking Federation (EBF) en de European Mortgage Federation in Brussel. Hoewel de NVB via commissies participeert in de EBF onderhoudt zij ook zelf haar Europese contacten en blijft zij specifiek Nederlandse belangen naar voren brengen. De NVB streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bank wezen in Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve markt werking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekspartners. 2 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

4 2. Bericht van bestuur en directie 2007: Voorspoedige economie en zorgelijke banken Voor de internationale bankwereld is 2007 een hectisch en tegelijk zorgelijk jaar. De economie ontwikkelt zich overal voorspoedig en dat leidt tot grote financiële activiteiten. Toch hebben financiële instellingen over de hele wereld ook grote financiële zorgen. Directe aanleiding is het betalingsprobleem van miljoenen huizenbezitters in de VS. Dit probleem, dat zich voordoet in een specifiek segment van de markt, brengt internationaal een sneeuwbaleffect teweeg en leidt tot verdere onzekerheid en turbulentie op de financiële markten. Hierbij is duidelijk dat de lage rentestanden en het macro-economisch klimaat in de voorgaande jaren hebben geleid tot toename van de risicobereidheid bij investeerders, financiële instellingen en leners: een veel te ruimhartige verstrekking van hypotheken aan economisch zwakkeren en onvoldoende boekenonderzoek door creditrating agencies en investeerders. Ook Nederlandse banken hebben, in wisselende mate, te maken met de gevolgen van de hypothekencrisis in de VS. Over het algemeen blijft de schade beperkt. Gedragscode hypothecaire financieringen Het voorkomen van overkreditering krijgt in Nederland in 2007 veel aandacht. Per 1 januari is de aangepaste Gedragscode hypothecaire financieringen van kracht. De aanpassing is erop gericht het risico van tophypotheken en van leningen met een variabele rente te verkleinen. De NVB besteedt veel zorg aan de introductie en naleving van de code. Zo is een meldpunt ingericht, extra mankracht ingezet en een steekproef naar de naleving gehouden. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) halverwege 2007 blijkt driekwart van de adviezen over de hoogte van de hypotheek in lijn met de nieuwe regels. Driekwart is zes maanden na inwerkingtreding van de nieuwe normen een goed begin, maar kan niet het eindresultaat zijn. Daarom houden wij in nauw overleg met de toezichthouders een vinger aan de pols. Internationaal gezien is het uniek dat financiers zichzelf met een eigen gedragscode beperkingen opleggen. De gebeurtenissen in de VS tonen aan dat het geen luxe is. Consumptief krediet De verantwoorde verstrekking van consumptieve leningen krijgt in 2007 veel aandacht. Zowel van de politiek als van banken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe code consumptief krediet die consumenten meer bescherming biedt. Er is in 2007 ook gewerkt aan de uitbreiding van de centrale registratie van schulden. Naast de registratie van kredieten en achterstanden daarop, komt er in 2009 een landelijk informatiesysteem waarin ook de schulden bij energiebedrijven, woningbouwcorporaties, postorderbedrijven en sociale diensten worden vastgelegd. Inzicht in alle schulden is zowel in het belang van de klant Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

5 Bericht van bestuur en directie als van de financier. Voor mensen met problematische schulden is schuldsanering vaak de enige oplossing. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet is gezocht naar betere spelregels om de minnelijke schuldsanering, die de afgelopen jaren in het slop is geraakt, samen weer vlot te trekken. Dat leidt naar verwachting in 2008 tot afspraken. Bankenstrijd en Holland Financial Centre De strijd om de overname van ABN AMRO heeft in 2007 het nieuws over banken sterk beheerst. Twee grote leden van de NVB zijn hierbij rechtstreeks partij. Met de overname van het Nederlandse bedrijf van ABN AMRO door Fortis zijn nu twee banken bij elkaar gekomen, die diep in het verleden in koning Willem I een gemeenschappelijke oprichter hadden. Met de nieuwe combinatie heeft Nederland een Europese topspeler in huis. Ons land telt meer on-nederlandse grote financiële instellingen. De thuisbasis van deze instellingen in Nederland is geen vanzelfsprekende. Globalisering maakt hoofdkantoren beweeglijk. De NVB dringt er dan ook voortdurend op aan de bedrijfstak een goed vestigingsklimaat te bieden. Met dat doel is in 2007 ook de stichting Holland Financial Centre (HFC) in het leven geroepen. Daarin trekken financiële instellingen, regelgevers, toezichthouders, onderwijsinstituten en politiek samen op. Het succes van HFC hangt af van concrete maatregelen op de korte termijn. De NVB blijft daar ook in 2008 op hameren. Europese betaalmiddelen In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor de Europese betaalmarkt. Single Euro Payments Area (SEPA) is het logisch gevolg van de invoering van de euro. De geleidelijke invoering van uniforme Europese betaalmiddelen in alle eurolanden begint in januari 2008 met de Europese overschrijving en de Europese bankpas. Banken doen een beroep op de overheid en grote bedrijven om zo snel mogelijk over te stappen op de Europese betaalmiddelen. Van hun kant doen banken er alles aan om de overgang naar SEPA zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij behoud van de efficiency van het Nederlandse betalingsverkeer met lage tarieven vooropstaat. Nieuwe regels beleggingsdiensten (MiFID) Per november 2007 is nieuwe regelgeving van kracht op beleggingsdiensten en effectenbeurzen binnen de gehele Europese Unie. De nieuwe regels (Markets in Financial Instruments Directive MiFID) hebben als doel de werking van de Europese interne markt voor beleggingsdiensten en handelsplatforms te verbeteren. Daardoor kunnen deze diensten goedkoper worden. De MiFID bevat tevens regels ter bescherming van beleggers. 4 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

6 Bericht van bestuur en directie Depositogarantiestelsel Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk) ingetrokken en de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Een onderdeel van de Wft is het depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Het depositogarantiestelsel garandeert rekeninghouders dat ze, ook bij het in problemen raken van hun bank, de eerste euro van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen terugkrijgen. Voor de volgende euro geldt dat zij hiervan 90% terugkrijgen. In december 2005 ging Van der Hoop Bankiers failliet. Dat faillissement viel nog onder regels van de Wtk, die slechts een garantie kende tot euro. De Nederlandse banken, die de garantie samen moeten betalen, zijn in 2007 toch bereid de klanten van Van der Hoop volgens de nieuwe regeling te compenseren. Mede daardoor leiden de klanten van deze failliete bank nagenoeg geen schade. Implementatie Bazel II Voor de meeste banken staat 2007 in het teken van het finaliseren van de implementatie van het nieuwe kapitaalakkoord, ook wel Bazel II genoemd. Met ingang van 1 januari 2008 zijn alle EU-kredietinstellingen verplicht te voldoen aan de bepalingen van Bazel II. In Nederland kreeg Bazel II haar beslag in de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wet is in het najaar van 2006 door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen, en op 1 januari 2007 van kracht geworden. Per 1 januari 2007 mogen kredietinstellingen al gebruikmaken van de standaardbenadering dan wel de interne modellenbenadering om de kapitaaleisen voor het krediet- en operationeel risico te berekenen. Sparen voor pensioen en eigen huis Dankzij het initiatief van de Tweede Kamerleden Depla (PvdA) en Blok (VVD) is eind 2007 een al tientallen jaren bestaande fiscale ongelijk heid tussen bank- en verzekeringsproducten opgeheven. Nederlandse banken kunnen vanaf 2008 hun klanten ook de mogelijkheid bieden fiscaal gefaciliteerd te sparen voor hun pensioen of aflossing hypotheek, het zogenaamde pensioenen eigenwoningsparen. Het wetsvoorstel, waarvoor de NVB zich nadrukkelijk heeft ingezet, leidt tot meer concurrentie op deze markt en dat zal de consument zeker ten goede komen. Levensloopregeling Sinds 1 januari 2006 bestaat de levensloopregeling. Deze houdt in dat mensen in loon dienst fiscaal gunstig kunnen sparen voor tijdelijk verlof in het spitsuur van hun leven, of voor vervroegd pensioen. De regeling blijkt twee jaar na introductie nog steeds weinig populair en wordt vooral gebruikt met het oog op vroegpensioen. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

7 Bericht van bestuur en directie De NVB zoekt in 2007 intensief met betrokken partijen naar mogelijk heden om de regeling aantrekkelijker te maken. De verplichte keuze tussen spaarloon of levensloopregeling belemmert de laatste in de ontwikkeling. Veilig internetbankieren Internetbankieren is een belangrijke schakel in het betalingsverkeer in Nederland. Miljoenen mensen maken er inmiddels gebruik van. De banken voldoen op dit gebied aan strenge veiligheidsregels. Criminelen proberen steeds vaker via de computer van de bankklant toegang te krijgen tot diens bankgegevens. In november 2007 starten de banken een campagne om consumenten te informeren hoe zij zelf de risico s op fraude kunnen verkleinen. De campagne maakt gebruik van televisie- en radiocommercials en een speciale site: Het is de eerste keer dat de banken samen op grootschalige wijze aandacht vragen voor dit onderwerp. Maatschappelijke taak banken Het bankwezen heeft in de loop der tijd door de overheid steeds meer taken opgelegd gekregen, zoals de opgave van financiële gegevens van klanten aan de fiscus en opsporingsactiviteiten voor justitie. De banken werken hier loyaal aan mee, maar geven in 2007 bij meerdere gelegenheden ondubbelzinnig aan dat de grenzen van deze gratis herendiensten nu wel zijn bereikt. De overheid moet voor uit te besteden diensten marktconform betalen en banken in de gelegenheid stellen die taken ook naar behoren uit te voeren. Een van de voorwaarden daarbij is, dat banken voor hun maatschappelijke taken de persoongegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie kunnen raadplegen. 6 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

8 Bericht van bestuur en directie Interne veranderingen In maart 2007 wordt wegens het bereiken van zijn pensioenleeftijd met een speciaal symposium afscheid genomen van Hein Blocks, sinds 1997 directeur van de NVB. Bij gelegenheid hiervan schrijft prof. dr. Jan van de Poel een essay over de toekomst van de financiële sector in Nederland. Met het aantreden van een niet-bankier als voorzitter en een nieuwe directeur gaat de NVB een nieuwe fase in. De wereld om ons heen verandert en de NVB wil midden in die veranderende wereld staan. Daartoe transformeert de NVB naar een transparante organisatie, die nadrukkelijk en actief het maatschappelijke en politieke domein betreedt. Voor en namens haar leden treedt de NVB zelfbewust haar stakeholders tegemoet en als gesprekspartner van verschillende nationale en internationale organisaties zit de NVB boven op de voor de bancaire sector belangrijke ontwikkelingen. Met drie themaboekjes belichten we belangrijke onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken zowel informatief als opiniërend. Wij wensen u hierbij veel leesplezier. Grote inzet van banken en medewerkers Ook in 2007 mocht de NVB weer rekenen op de inzet van haar bestuursleden en enkele honderden medewerkers van banken. Wij danken hen én de medewerkers van de NVB voor hun bijdragen in We hopen ook in 2008 weer op hun inzet en inbreng te kunnen rekenen. Mr. Boele Staal Voorzitter Mr. Wim Mijs Directeur Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

9 3. Betalingsverkeer en veiligheidszaken De Single Euro Payments Area (SEPA) leidt ons steeds meer van een nationaal naar een Europees betalingsverkeer. Wat hiervan de consequenties zijn voor onder meer consumenten en bedrijf leest u in het aparte themaboekje SEPA Gemakkelijker betalen in Europa. SEPA De voorbereidingen voor de start van SEPA op 28 januari 2008 bepalen voor een belangrijk deel de werkzaamheden in De nieuwe, door de European Payments Council (EPC) ontwikkelde standaarden voor een Europese overschrijving en Europese incasso alsmede het raamwerk voor kaartbetalingen gaan naar verwachting ongeveer 92% van de huidige Nederlandse betaalproducten vervangen. De ontwikkeling en invoering van SEPA brengen een complexe internationale en nationale overlegstructuur mee, wat een fors beslag legt op de capaciteit van de banken en de NVB. Om het proces te stroomlijnen en te sturen wordt begin 2007 de Stuurgroep Migratie SEPA Nederland opgericht onder NVB-voorzitterschap. De NVB, DNB en Currence werken daarin samen. Belangrijkste taak van de Stuurgroep is het opstellen van het migratieplan SEPA-NL, dat beschrijft hoe en langs welke tijdlijnen het Nederlandse betalingsverkeer naar de nieuwe SEPA-standaarden migreert. Belangrijk daarbij is dat de belangen van de gebruikers van het betalingsverkeer zo goed mogelijk worden gewaarborgd. De migratie zal marktgedreven plaatsvinden. Afstemming daarover vindt plaats in de Afstemgroep SEPA Nederland (ASN), die speciaal voor dat doel is opgericht onder het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In mei 2007 wordt de eerste versie van het migratieplan voorgelegd aan het MOB, dat er in positieve zin kennis van neemt. Juist omdat het huidige Nederlandse betalingsverkeer zo efficiënt is en een aantal belangrijke verworvenheden kent, formuleert het MOB een aantal zorgpunten. Die gaan onder meer over mogelijke tariefstijgingen, het voortbestaan van de Overstapservice in SEPA, eenvoudige overgang naar het gebruik van 8 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

10 Betalingsverkeer en veiligheidszaken het International Bank Account Number (IBAN) ook voor (nu nog) binnenlandse betaalopdrachten en de veiligheid van het nieuwe Europese incassoproduct. De Stuurgroep heeft onder meer als taak die zorg punten zo goed mogelijk te adresseren, wat resulteert in een aantal nieuwe projecten. Over de voortgang daarvan rapporteert zij aan de ASN. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert in november 2007 een consultatiedocument en nodigt marktpartijen uit hun visie te geven op de migratie naar SEPA. Dat stelt de NMa in staat de eventuele mededingingsrechtelijke implicaties van het migratieplan beter te beoordelen. Een rapport hierover wordt voorjaar 2008 verwacht. Ondertussen werkt de werkgroep SEPA Reachability door aan de technische invulling van het commitment van de Nederlandse banken om begin 2008 volledig bereikbaar te zijn voor inkomende Europese overschrijvingen. De NVB fungeert hierbij als National Adherence Support Organisation (NASO) om banken te ondersteunen bij het afhandelen van formaliteiten met de EPC. Europees Parlement in het voorjaar van 2007 de Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt vast, die het juridisch kader voor het betalingsverkeer harmoniseert. De lidstaten moeten uiterlijk op 1 november 2009 de regels uit de richtlijn hebben verwerkt in nationale wetgeving. Dan moeten ook de partijen in de markt voldoen aan die regels. Consumenten en bedrijven gaan hier pas eind 2009 iets van merken. De impact van de nieuwe richtlijn voor de Nederlandse banken is groot en gaat veel verder dan nodig was voor het oorspronkelijke doel. De eenmalige invoerings kosten worden geraamd op 100 tot 130 miljoen euro, met jaarlijks terugkerende kosten van 30 tot 40 miljoen euro. Het ministerie van Financiën is verantwoor delijk voor de Nederlandse wetsaanpassingen. Om een level playing field te waarborgen dringt de NVB erop aan dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van de vrijheidsgraden voor de lidstaten die de richtlijn biedt. Elk land in Europa kent zijn eigen specifieke regels voor betalingsverkeer. Dit belemmert de grensoverschrijdende concurrentie en daar mee de vorming van SEPA. Daarom stellen de Europese Commissie en het Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

11 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Klein bedrag, pinnen mag! Efficiency, toegankelijkheid en bereikbaarheid Efficiency Banken werken niet alleen in het MOB maar ook apart samen met de detailhandel om de kosten van het betalingsverkeer te verlagen. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) subsidieert projecten op het gebied van veilig en efficiënt betalen, waar onder het stimuleren van winkeliers om de komende jaren extra betaal terminals te plaatsen en één miljard extra pinbetalingen te genereren. Het zogeheten Convenantteam begeleidt deze projecten. In december 2007 publiceren DNB en de SBEB de uitkomsten van een onderzoek, uitgevoerd door het EIM, naar de kosten van het toon bankbetalingsverkeer voor winkeliers. In vijf jaar tijd zijn de kosten van het betalingsverkeer voor de gevestigde detailhandel gedaald van 839 miljoen (2001) naar 788 miljoen (2006). Deze reductie is vooral toe te schrijven aan de toename van het pinverkeer in de detailhandel. Ook blijkt dat de kosten van een contante en elektronische (pin)betaling elkaar nauwelijks meer ontlopen. Het MOB roept de betrokken partijen daarom op tot concrete acties om het betalen met de pinpas te stimuleren. Mede vanwege de grotere veiligheid voor de winkelier verdient elektronisch betalen de voorkeur, ook voor kleine bedragen. Daarmee is er voor winkeliers geen reden meer om extra kosten te vragen voor elektronische betalingen van kleine bedragen. Ofwel: Klein bedrag, pinnen mag! 10 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

12 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Toegankelijkheid en bereikbaarheid Geen generiek bereikbaarheidsprobleem betaaldiensten geconstateerd luidt de kop van het persbericht dat het MOB in mei 2007 publiceert nadat het rapport Onderzoek knelpunten en oplossingen toegankelijkheid en bereikbaarheid betaaldiensten is goedgekeurd. Uit de inventarisatie die het MOB (waarvan de NVB deel uitmaakt), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) de minister van Financiën stuurt, blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat consu menten en ondernemers problemen hebben met de bereikbaarheid van hun bank. Deze inventarisatie vond plaats op verzoek van de minister, nadat de Tweede Kamer erom had gevraagd in het kader van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel over bereikbaarheid van bankdiensten. Voor het oplossen van knelpunten op lokaal niveau wordt een werkafspraak gemaakt. Internetbankieren: 3 x kloppen Internet is als distributiekanaal voor bankdiensten niet meer weg te denken. Mede door de hoge dekkingsgraad van breedbandinternetverbindingen behoort het aantal Nederlandse bankklanten dat via internetbankieren zijn bankzaken afhandelt tot de allerhoogste ter wereld. Efficiency, gemak en veiligheid zijn sleutelwoorden. Het is helaas onvermijdelijk dat criminelen zich bezighouden met nieuwe technologie. Ondanks alle geavanceerde veiligheids maatregelen van banken komt het voor dat criminelen proberen in te breken op de internetverbinding tussen klant en bank. Ook Nederlandse banken zijn, gelukkig nog zeer beperkt, doelwit van criminele aanvallen. In vrijwel alle gevallen ligt de oorzaak van het probleem bij de computer van de klant. Illegale of verouderde software, het ontbreken van actuele antivirus- en antispywareprogramma s en firewalls werken misbruik in de hand. Daarom besluiten de banken via de NVB in 2007 de collectieve bewustwordingscampagne 3 x kloppen te ontwikkelen om bankklanten te helpen bij het veilig houden van hun computer. Onder het motto 3 x kloppen (klopt uw pc-beveiliging, klopt uw bank en klopt uw betaling) lanceert de NVB in november 2007 een radio- en tv-campagne, ondersteund door een online campagne en een website. Op de website kunnen bankklanten een eenvoudige test doen die inzicht geeft in de veiligheids risico s. De succesvolle campagne wordt in 2008 herhaald. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

13 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Money mules Criminelen proberen steeds vaker bankklanten onder valse voorwend selen te bewegen hun bank rekening ter be schikking te stellen om geld weg te sluizen. Crimineel geld wordt naar die rekening overgeboekt, waarna de rekeninghouder de instructie krijgt het geld contant op te nemen en via een geldtransactie kantoor naar het buitenland te storten. Deze zogenoemde money mules hebben veelal niet in de gaten dat zij zich medeplichtig maken aan criminele activiteiten en via hun bankrekening altijd op te sporen zijn. In 2008 vindt op deze doelgroep communicatie plaats. Daarnaast speelt op sporing een belangrijke rol. Zonder adequate repressie verliest preventie zijn waarde. De NVB benadrukt het belang van voldoende onderzoekscapaciteit om de nieuwe ICT-gerelateerde fraudevormen snel en adequaat aan te pakken. Voorkomen moet worden dat nieuwe fraudevormen de kans krijgen om uit te groeien tot grote fenomenen. Informatiebeveiliging Ook in 2007 zijn de NVB en de banken actief op het gebied van informatiebeveiliging voor een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau. Zo richten de banken een Cybercrime Monitoring and Investigation Service in om meer inzicht te krijgen in wat er op het internet gebeurt op het gebied van phishing. Daarnaast maken zij goed gebruik van de Notice and Take Down-service van GOVCERT waarmee snel criminele websites uit de lucht gehaald worden. Ook ontwikkelen de banken in 2007 de Information Threat Monitor, die inzage geeft in de belangrijkste trends van bedreigingen voor de financiële sector op het internet. 12 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

14 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Business Continuity Banken schenken steeds meer aandacht aan sectoroverschrijdend Business Continuity Management (BCM). De financiële sector heeft zich in 2006 aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). In 2007 is het proces alertering getest. Dit heeft geleid tot (beperkte) aanpassingen in de processen. De NVB neemt hierbij een linking pin-rol in om de kleinere banken te informeren over wat er speelt rond alerteren en het alerteringssysteem. Daarnaast heeft de beheersing van outsourcingstrajecten interbancaire attentie. In het Strategisch Overleg Vitale Infrastructuren (SOVI) is meegewerkt in een aantal kleine projecten. Een beknopte weergave van de werkzaamheden in 2007 vanuit de banken op het gebied van informatiebeveiliging: Banken en overheid intensiveren hun samenwerking in het informatie knooppunt van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime). Versterking van de samenwerking op het gebied van de beveiliging van internetbankieren. Banken doen een diepgaande interbancaire analyse waarbij bedreigingen en maatregelen zijn beschreven. Interbancair vindt uitwisseling plaats over maatregelen op specifieke gebieden en over aan vallen, zodat banken elkaars lessons learned kunnen gebruiken. Banken intensiveren de samenwerking met andere sectoren ter bestrijding van aanvallen op internetbankieren. De NVB is ook in 2007 betrokken bij Digibewust, een belangrijke generieke campagne voor een bewust gebruik van internet. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

15 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Criminaliteits beheersing witwas- en terrorismebestrijding Nieuwe wetgeving Banken steken veel tijd, geld en mankracht in het voorkomen dat zij ongemerkt betrokken raken bij het witwassen van criminele gelden of terrorismefinanciering. Zo wordt in het klantacceptatieproces goed gekeken naar het klantprofiel in relatie tot de diensten die hij wil afnemen. Dit Customer Due Diligenceproces is ook leidend in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wvwft). Deze nieuwe wet, die medio 2008 wordt ingevoerd, voegt de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) samen. Tevens wordt met de nieuwe wet de Europese derde antiwitwasrichtlijn geïmplementeerd. De NVB voert op ambtelijk niveau constructief overleg over de Wvwft. Veel zorgpunten zijn inmiddels gehonoreerd. Over een aantal punten blijft de NVB druk uitoefenen, zoals: - Gebruik GBA-gegevens. Om de aangeboden identificatiegegevens goed te kunnen verifiëren, is het noodzaak dat banken via het BSN-stelsel toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) krijgen. - Wijzigen art. 52a AWR. Deze bepaling uit de belastingwet schrijft voor dat een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt en schrijft voor welke identiteitsdocumenten gebruikt mogen worden. Dit staat haaks op de nieuwe Wvwft, die juist een meer open, risk based systeem van identificatie hanteert. Effectiviteit witwas- en terrorismebestrijding Eind 2005 is het indicatorensysteem aangepast, waardoor het professionele oordeel van de melder over de ongebruikelijkheid van de transactie een belangrijke rol in het afwegingsproces speelt. Hiermee werd het aantal meldingen minder, maar werd de kwaliteit een stuk verhoogd. Om deze kwaliteit te waarborgen is het essentieel dat er vanuit de overheid structurele terugkoppeling komt over modus operandi en nieuwe trends. Verder blijft onduidelijk welke gemelde transacties nu werkelijk hebben geleid tot een nieuw onderzoek of gebruikt zijn in een lopend opsporingsonderzoek. Met alle partijen in de meldketen blijft de NVB contact onderhouden om aan de hand van de praktijk de effectiviteit van de meldplicht verder te verbeteren. Sanctiewetgeving Anders dan de risk based instelling van de Wvwft is de sanctiewet een rule based systeem. Aan of ten behoeve van personen vermeld op sanctielijsten mogen geen financiële diensten worden verleend of tegoeden worden aangehouden. Sinds september 2007 zorgt de NVB ervoor dat de namen op de EU-, de Amerikaanse en de Nederlandse sanctielijst automatisch bevraagbaar zijn via het incidentenwaarschuwingssysteem EVA. 14 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

16 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Financieel-economische criminaliteit Verder alerteert de NVB haar leden bij wijzigingen op de EU-sanctielijst. Over de effectiviteit van de lijsten bestaat twijfel. Zo zijn de persoonsgegevens vaak niet compleet, waardoor identificatie niet kan plaatsvinden. Naast de sancties op specifieke personen en bedrijven, vallen in het kader van terrorismebestrijding ook landen en goederen onder het sanctieregiem. Ook hier worden banken geconfronteerd met het probleem dat zij geen zicht hebben op de fysieke goederenstroom en moeten afgaan op de aangeboden documenten. De NVB spant zich in 2007 in om door voorlichting en informatie over (on) mogelijkheden van detectie van trade finance sturing te geven aan de (Europese) regelgeving. Fraude Om te voorkomen dat de post gemakkelijk uit de brievenbussen van klanten wordt gehengeld dragen de banken in 2007 bij aan het project Klep Dicht. Verder investeren banken fors in maatregelen en technische middelen om het beveiligingsniveau hoog te houden. Hypotheekfraude Bij de NVB zetelt sinds 2000 de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). De SFH coördineert grote fraudezaken, fungeert als contactpersoon voor derden (zoals politie/ justitie en gemeenten) en adviseert financiers over fraudepreventie. Hypotheekfraude in georganiseerd verband leidt niet alleen tot forse financiële schade, ook de maatschappelijke en sociale gevolgen zijn groot. Als geconstateerd wordt dat er fraude gepleegd is wordt aangifte gedaan bij de politie. Tegen malafide taxateurs of notarissen wordt een klacht gedeponeerd bij de brancheorganisatie of de certificerende organisatie. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

17 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Fysieke beveiliging Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen Een van de succesvolste middelen om criminaliteit tegen te gaan is het incidentenwaarschuwingssysteem EVA. Dit waarschuwingssysteem, goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens, biedt de NVB-leden de mogelijkheid om te toetsen of bepaalde (rechts)personen op de een of andere manier een criminaliteitsrisico vormen. Een hit op het EVA-systeem betekent overigens niet dat dan de aangevraagde dienst standaard wordt geweigerd. De financiële instelling maakt op basis van ingewonnen informatie een risicoafweging. Deze afweging geldt niet voor personen die op de EU- of de Nederlandse sanctielijst staan. Aan hen mag geen financiële dienst worden verleend. Om de namen ook in het klantacceptatieproces automatisch te kunnen toetsen, zijn de namen op deze lijsten ook via de EVA-systematiek bevraagbaar. Bankovervallen Het aantal bankovervallen neemt in 2007 wederom sterk af en komt uit op 29. In 2006 waren dit er 41. Dit is een daling van 29%. Mede afgezet tegen de 94 overvallen in 2003 en de 570 overvallen in 1992 lijken de maatregelen die de banken nemen vruchten af te werpen. Maar elke overval is er één te veel. De mate van fysiek en verbaal geweld tegen bankmedewerkers blijft een bron van zorg en aandacht. De NVB faciliteert onder meer het interbancaire overleg slachtofferhulp en de werkgroep Fysieke Beveiliging. Verder overlegt zij periodiek met de landelijk overvalcoördinator, regionale overvalcoördinatoren en de beleidsverantwoordelijken van andere branches, met als doel snel te reageren op nieuwe trends en dreigingen. Bankovervallen Aantal Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

18 4. Toezicht en financiële markten In 2007 domineert de overnamestrijd rond ABN AMRO en de turbulentie op de financiële markten als gevolg van de subprime hypotheekcrisis in de VS het publieke debat over toezicht en financiële markten. Hierbij leiden de lage rentestanden en het macro-economisch klimaat in de voorgaande jaren met name in de VS tot toename van de risicobereidheid bij investeerders, financiële instellingen en leners: een veel te ruimhartige verstrekking van hypotheken aan economisch zwakkeren en onvoldoende boekenonderzoek door credit-rating agencies en investeerders. Meer over toezicht en financiële markten leest u in het aparte themaboekje bij dit jaarverslag. Buiten het zicht van het publiek, maar voor banken niet minder belangrijk, staat 2007 in het licht van de overgang naar toezicht op grond van de nieuwe Bazel II-regels. Onder Bazel II wordt onderscheid gemaakt naar: Pilaar 1 minimum solvabiliteitseisen zoals gesteld door de toezichthouder Pilaar 2 de interne kapitaalsplanning door het management Pilaar 3 de informatieverstrekking aan het publiek In verband met deze overgang vindt in 2007 veel overleg plaats tussen de branche en de toezichthouder over rapportageverplichtingen, de beoordeling van het interne kapitaalsplanningsproces van banken en de toepassing van solvabiliteitseisen. Voor een deel gaat dit overleg over de voorgenomen toepassing van regels in Nederland. Daarnaast levert de NVB een bijdrage aan de gewenste toekomstige aanpassingen en uitwerking van de Europese regelgeving. Bazel II Symposium Als onderdeel van de Nederlandse discussie over de toepassing van Bazel II organiseert de NVB samen met DNB op 24 april 2007 het drukbezochte zesde Bazel II Symposium. Naast een update over de actuele ontwikkelingen rondom Pilaar 1, wordt het toezichtkader, de praktijk en de ervaringen van de externe accountant met Pilaar 2 en Pilaar 3 uitgebreid toegelicht, waarbij met name over Pilaar 2 een boeiende uitwisseling van gedachten plaatsvindt. Pilaar 2 bepaalt dat banken moeten beschikken over een beoordelings- en beheersingsproces om de toereikendheid van het interne kapitaal te bepalen (het internal capital adequacy assessment process: ICAAP). De toezichthouder toetst vervolgens de processen en de toereikendheid van het interne kapitaal van de banken in het supervisory review and evaluation process (SREP). Zesde Bazel II Symposium, april Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

19 Toezicht en financiële markten Seminar Landenrisico s, dagvoorzitter C. Sezgin, lid raad van bestuur GarantiBank. In november 2007 legt DNB de herziene beleidsregel Pilaar 2 aan de NVB voor ter consultatie. De NVB complimenteert DNB met de voorgenomen beleidsregel en is verheugd dat expliciet in de beleidsregel is opgenomen dat de evaluatie van de ICAAP erop is gericht om door een dialoog met de onderneming tot een gezamenlijke visie te komen. De NVB is echter bezorgd over de koppeling aan de interne kapitaaldoelstelling bij definiëring van het ICAAP-kapitaal. Deze discussie wordt in 2008 door de NVB in samenwerking met de sector voortgezet. Seminar Landenrisico s Op 24 mei was de GarantiBank International de gastheer van het seminar Landenrisico s met als centraal thema Turkije. Voor de deelnemers was er veel gelegenheid om zich te buigen over het meten en beheersen van buitenlandse exposures. Dit thema heeft sterk aan belang gewonnen, omdat Bazel II ertoe heeft geleid dat de bestaande landenrisicorapportage van DNB plaats maakt voor een rapportage van de naar kredietrisico gewogen activa per land. De minimumeisen voor kredietrisico onder Bazel II dienen nu dus, meer dan voorheen, als buffer voor landenrisico. DNB Liquiditeitenrapportage In 2007 evalueert de NVB het huidige toezichtframework voor het liquiditeitenbeheer (DNB Liquiditeitenrapportage). Om te toetsen of een solvabele bank op korte termijn een liquiditeitscrisis kan overleven, is enkele jaren geleden deze rapportage geïntroduceerd. Dit houdt in dat een integrale toets plaatsvindt op de totale geconsolideerde balans voor liquiditeit, waarin zowel het valutaals tijdelement is meegenomen. Met deze werkwijze loopt Nederland internationaal voorop. De NVB staat positief tegenover deze integrale toets op de totale geconsolideerde balans voor liquiditeit, waarin zowel het valuta- als tijdelement is meegenomen. De sector ervaart echter de vaste liquiditeitswaarde, het vaste erosiepercentage en de hoogte ervan als nadeel. Deze kunnen leiden tot overliquiditeit bij de instellingen. In het voorjaar 2008 komt de NVB met een concreet voorstel. Harmonisatie op Europees niveau Een belangrijk thema voor de banken is de verdere harmonisatie op Europees niveau. Het raamwerk van Bazel II is gebaseerd op een richtlijn, de Capital Requirements Directive, die in totaal 101 nationale uitzonderingen toestaat. Deze veelheid van opties leidt al gauw tot een onoverzichtelijke en kostbare situatie voor de banken in Europa. Daarom werkt de NVB, via de Europese Banken Federatie (EBF), in 2007 mee aan het opstellen van een Laundry List, waarin de Europese bancaire sector de belangrijke gewenste wijzigingen van de Capital Requirement Directive vastlegt. Nederland wijst hierbij in het bijzonder op de noodzaak tot aanpassing van het regime voor intercompany-vorderingen. Doel is om bij intercompany-vorderingen van de groepsmaatschappij op een buitenlandse dochter te komen tot een 0%-risicoweging in plaats van de huidige 20 tot 100%. 18 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

20 Toezicht en financiële markten Implementatie MiFID Financiële Markten staat in 2007 vooral in het teken van de implementatie van MiFID in Nederland en de daaraan gekoppelde datum van 1 november. Op deze datum moet de MiFID EU-breed geïmplementeerd zijn. In Nederland wordt de MiFID, die tot doel heeft om beleggingsdiensten in Europa te harmoniseren en een betere beleggersbescherming te bieden, op 31 oktober in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is Nederland een van de laatste in Europa. In de maanden voorafgaand aan 1 november 2007 werkt de NVB actief en onder hoge druk aan de MiFID. De Expertpool MiFID, bestaande uit juristen en MiFID-projectleiders, levert een wezenlijke bijdrage door intensieve dialoog met regelgever en toezichthouder, en uitgebreide reacties op de verschillende consultaties. Omdat ook op Europees niveau de CESR-aanbevelingen zeer laat verschijnen zorgt dit voor veel onzekerheid hoe bepalingen uit de richtlijn omtrent bijvoorbeeld transactierapportage en best execution uitgevoerd moeten worden. De NVB neemt deel aan de CESR-consultaties en levert een waardevolle bijdrage binnen EBF-verband. De NVB organiseert op 4 oktober 2007, te midden van de parlementaire behandeling van de MiFID, het MiFID-congres. Eerder wordt door een groot deel van onze leden de NVB- MiFID-folder verspreid (oplage 1,2 miljoen), die de klant uitleg geeft over de MiFID en de betekenis ervan voor de klant. Vanwege het grote belang en de grote belangstelling voor de MiFID introduceert de NVB voor haar leden het succesvolle MiFID-infonet, waardoor voor alle betrokken leden de belangrijke ontwikkelingen omtrent de MiFID-implementatie op de voet te volgen zijn. Covered bonds Eind 2007 wordt de discussie afgerond rond het toekomstig wettelijk kader voor gedekte schuldinstrumenten (covered bonds). Het kader, dat de vorm heeft van een besluit, leidt tot een grotere internationale erkenning en een volwaardige status van de Nederlandse covered bonds op de financiële markten. Het besluit treedt naar verwachting per 1 juli 2008 in en betekent dat ook Nederlandse instellingen kunnen profiteren van de voordelen die een wettelijke structuur biedt. Nederlandse instellingen krijgen hiermee toegang tot een grotere investorbase en in potentie ook lagere fundingkosten. Large exposures In Europees verband is de NVB actief betrokken bij respons op de door de Committee of European Banking Supervisors (CEBS) voorgestelde regelgeving over large exposures. De regelgeving heeft betrekking op het stellen van een absolute grens aan de maximale exposure die op een individuele debiteur of groep van verbonden debiteuren gelopen mag worden. Dagvoorzitter Wim Mijs tijdens het MiFID-congres op 4 oktober Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BANKEN

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BANKEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BANKEN De Nederlandse Vereniging van Banken en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond hebben op 27 november 2013 een onderhandelingsresultaat bereikt

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 423 Coöperatieve Rabobanken BA (aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA te Utrecht) AAGUS Financial Services Group N.V. Amersfoort

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA)

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA) Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 december 2006 FM 2006-02950 U Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2016Z05065 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Woningmarkt Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Autoriteit Consument & Markt t.a.v. Dhr. Dr. B.M. Overvest Postbus 16326 2500 BH Den Haag Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 4 november 2013 Betreft: Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Private lease. maart 2015. bkr.nl

Private lease. maart 2015. bkr.nl Private lease maart 2015 BKR pleit voor bescherming van consumenten 2 Private lease, het leasen van een auto door een particulier, is in opkomst en wint snel aan populariteit. Deze ontwikkeling is voor

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 )

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) DE NEDERLANDSCHE BANK Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 ( Wtk 1992 ) en Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ( Wtv 1993 ) In de verslagperiode zijn op grond van artikel 26, eerste lid, Wtk 1992

Nadere informatie

Kredietcrisis en bankentoezicht

Kredietcrisis en bankentoezicht Factsheet #4 Kredietcrisis en bankentoezicht RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS Waar gaat het over? De kredietcrisis in de financiële sector leidde in het najaar van 2008 tot een serie interventies van

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Europees betalen: wat staat ons te wachten

Europees betalen: wat staat ons te wachten Europees betalen: wat staat ons te wachten 22 november 2007 Ir. Simon Lelieveldt Nederlandse Vereniging van Banken 1 Trends en ontwikkelingen Internationalisering Klantvraag Economische groei rentestand

Nadere informatie

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13 Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Verklaringen op grond van de Wtk 1992 In de tweede helft van 1999 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 237 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Mogelijkheden van de Privérekening

Mogelijkheden van de Privérekening Betalen Meer voor minder Betalen Tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet, hangt af van uw wensen. Het gaat immers om meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA?

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA? Scoren met SEPA! Speech van Jacqueline Rijsdijk Directeur Divisie Betalingsverkeer & voorzitter van de Afstemgroep SEPA Nederland t.g.v. Kick off SEPA Platform voor de Publieke Sector, 16 juni 2008 -Alleen

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Privacy & Cookieregelement

Privacy & Cookieregelement Privacy & Cookieregelement SNS EN UW PRIVACY Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012 Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Datum 29 augustus 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?... 3 I.1 DE ACHTERBAN... 3 I.2 DE RICHTING

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Inleiding Voor vrijwel elke markt geldt dat meer concurrentie tot betere dienstverlening en/of

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen) Op de voordracht

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008 De Nederlandse spaarmarkt en het gedrag van de spaarders wordt door vele onderzoeksbureau's en websites met online polls in kaart gebracht. Zeker het afgelopen half jaar was een "dynamische" periode met

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico - 1 - Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico MEI 2008 - 2 - De aanvraag DNB kan een financiële onderneming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders Dienstenwijzer van Snijders & van der Kooi BV, 2013-09 DIENSTENWIJZER Contactgegevens: Snijders en van der Kooi BV, Financiële Dienstverlening. Adres: Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht Appelgaard

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie interne markt en consumentenbescherming 8.5.2017 MEDEDELING AAN DE LEDEN (03/2017) Betreft: "Toetsing wetgeving" inzake de uitvoering van Richtlijn 2016/1148 houdende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 3 februari 2010 Gegevens onderneming : Quality Planning B.V. Faillissementsnummer : 09/30 Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : 20 januari

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie