Jaarverslag. Nederlandse Vereniging van Banken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Nederlandse Vereniging van Banken"

Transcriptie

1 2007 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

2 Inhoud 1. Profiel 2. Bericht van bestuur en directie 2007: Voorspoedige economie en zorgelijke banken 3. Betalingsverkeer en veiligheidszaken 4. Toezicht en financiële markten 5. Consumentenzaken en ondernemingsklimaat 6. Sociaaleconomische zaken 7. Verenigingsbeleid en communicatie 8. Kerncijfers Colofon Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

3 1. Profiel De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in 1989 opgericht en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de NVB. Voor de Europese belangenbehartiging is de NVB lid van onder andere de European Banking Federation (EBF) en de European Mortgage Federation in Brussel. Hoewel de NVB via commissies participeert in de EBF onderhoudt zij ook zelf haar Europese contacten en blijft zij specifiek Nederlandse belangen naar voren brengen. De NVB streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bank wezen in Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve markt werking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekspartners. 2 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

4 2. Bericht van bestuur en directie 2007: Voorspoedige economie en zorgelijke banken Voor de internationale bankwereld is 2007 een hectisch en tegelijk zorgelijk jaar. De economie ontwikkelt zich overal voorspoedig en dat leidt tot grote financiële activiteiten. Toch hebben financiële instellingen over de hele wereld ook grote financiële zorgen. Directe aanleiding is het betalingsprobleem van miljoenen huizenbezitters in de VS. Dit probleem, dat zich voordoet in een specifiek segment van de markt, brengt internationaal een sneeuwbaleffect teweeg en leidt tot verdere onzekerheid en turbulentie op de financiële markten. Hierbij is duidelijk dat de lage rentestanden en het macro-economisch klimaat in de voorgaande jaren hebben geleid tot toename van de risicobereidheid bij investeerders, financiële instellingen en leners: een veel te ruimhartige verstrekking van hypotheken aan economisch zwakkeren en onvoldoende boekenonderzoek door creditrating agencies en investeerders. Ook Nederlandse banken hebben, in wisselende mate, te maken met de gevolgen van de hypothekencrisis in de VS. Over het algemeen blijft de schade beperkt. Gedragscode hypothecaire financieringen Het voorkomen van overkreditering krijgt in Nederland in 2007 veel aandacht. Per 1 januari is de aangepaste Gedragscode hypothecaire financieringen van kracht. De aanpassing is erop gericht het risico van tophypotheken en van leningen met een variabele rente te verkleinen. De NVB besteedt veel zorg aan de introductie en naleving van de code. Zo is een meldpunt ingericht, extra mankracht ingezet en een steekproef naar de naleving gehouden. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) halverwege 2007 blijkt driekwart van de adviezen over de hoogte van de hypotheek in lijn met de nieuwe regels. Driekwart is zes maanden na inwerkingtreding van de nieuwe normen een goed begin, maar kan niet het eindresultaat zijn. Daarom houden wij in nauw overleg met de toezichthouders een vinger aan de pols. Internationaal gezien is het uniek dat financiers zichzelf met een eigen gedragscode beperkingen opleggen. De gebeurtenissen in de VS tonen aan dat het geen luxe is. Consumptief krediet De verantwoorde verstrekking van consumptieve leningen krijgt in 2007 veel aandacht. Zowel van de politiek als van banken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe code consumptief krediet die consumenten meer bescherming biedt. Er is in 2007 ook gewerkt aan de uitbreiding van de centrale registratie van schulden. Naast de registratie van kredieten en achterstanden daarop, komt er in 2009 een landelijk informatiesysteem waarin ook de schulden bij energiebedrijven, woningbouwcorporaties, postorderbedrijven en sociale diensten worden vastgelegd. Inzicht in alle schulden is zowel in het belang van de klant Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

5 Bericht van bestuur en directie als van de financier. Voor mensen met problematische schulden is schuldsanering vaak de enige oplossing. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet is gezocht naar betere spelregels om de minnelijke schuldsanering, die de afgelopen jaren in het slop is geraakt, samen weer vlot te trekken. Dat leidt naar verwachting in 2008 tot afspraken. Bankenstrijd en Holland Financial Centre De strijd om de overname van ABN AMRO heeft in 2007 het nieuws over banken sterk beheerst. Twee grote leden van de NVB zijn hierbij rechtstreeks partij. Met de overname van het Nederlandse bedrijf van ABN AMRO door Fortis zijn nu twee banken bij elkaar gekomen, die diep in het verleden in koning Willem I een gemeenschappelijke oprichter hadden. Met de nieuwe combinatie heeft Nederland een Europese topspeler in huis. Ons land telt meer on-nederlandse grote financiële instellingen. De thuisbasis van deze instellingen in Nederland is geen vanzelfsprekende. Globalisering maakt hoofdkantoren beweeglijk. De NVB dringt er dan ook voortdurend op aan de bedrijfstak een goed vestigingsklimaat te bieden. Met dat doel is in 2007 ook de stichting Holland Financial Centre (HFC) in het leven geroepen. Daarin trekken financiële instellingen, regelgevers, toezichthouders, onderwijsinstituten en politiek samen op. Het succes van HFC hangt af van concrete maatregelen op de korte termijn. De NVB blijft daar ook in 2008 op hameren. Europese betaalmiddelen In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor de Europese betaalmarkt. Single Euro Payments Area (SEPA) is het logisch gevolg van de invoering van de euro. De geleidelijke invoering van uniforme Europese betaalmiddelen in alle eurolanden begint in januari 2008 met de Europese overschrijving en de Europese bankpas. Banken doen een beroep op de overheid en grote bedrijven om zo snel mogelijk over te stappen op de Europese betaalmiddelen. Van hun kant doen banken er alles aan om de overgang naar SEPA zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij behoud van de efficiency van het Nederlandse betalingsverkeer met lage tarieven vooropstaat. Nieuwe regels beleggingsdiensten (MiFID) Per november 2007 is nieuwe regelgeving van kracht op beleggingsdiensten en effectenbeurzen binnen de gehele Europese Unie. De nieuwe regels (Markets in Financial Instruments Directive MiFID) hebben als doel de werking van de Europese interne markt voor beleggingsdiensten en handelsplatforms te verbeteren. Daardoor kunnen deze diensten goedkoper worden. De MiFID bevat tevens regels ter bescherming van beleggers. 4 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

6 Bericht van bestuur en directie Depositogarantiestelsel Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk) ingetrokken en de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Een onderdeel van de Wft is het depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Het depositogarantiestelsel garandeert rekeninghouders dat ze, ook bij het in problemen raken van hun bank, de eerste euro van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen terugkrijgen. Voor de volgende euro geldt dat zij hiervan 90% terugkrijgen. In december 2005 ging Van der Hoop Bankiers failliet. Dat faillissement viel nog onder regels van de Wtk, die slechts een garantie kende tot euro. De Nederlandse banken, die de garantie samen moeten betalen, zijn in 2007 toch bereid de klanten van Van der Hoop volgens de nieuwe regeling te compenseren. Mede daardoor leiden de klanten van deze failliete bank nagenoeg geen schade. Implementatie Bazel II Voor de meeste banken staat 2007 in het teken van het finaliseren van de implementatie van het nieuwe kapitaalakkoord, ook wel Bazel II genoemd. Met ingang van 1 januari 2008 zijn alle EU-kredietinstellingen verplicht te voldoen aan de bepalingen van Bazel II. In Nederland kreeg Bazel II haar beslag in de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wet is in het najaar van 2006 door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen, en op 1 januari 2007 van kracht geworden. Per 1 januari 2007 mogen kredietinstellingen al gebruikmaken van de standaardbenadering dan wel de interne modellenbenadering om de kapitaaleisen voor het krediet- en operationeel risico te berekenen. Sparen voor pensioen en eigen huis Dankzij het initiatief van de Tweede Kamerleden Depla (PvdA) en Blok (VVD) is eind 2007 een al tientallen jaren bestaande fiscale ongelijk heid tussen bank- en verzekeringsproducten opgeheven. Nederlandse banken kunnen vanaf 2008 hun klanten ook de mogelijkheid bieden fiscaal gefaciliteerd te sparen voor hun pensioen of aflossing hypotheek, het zogenaamde pensioenen eigenwoningsparen. Het wetsvoorstel, waarvoor de NVB zich nadrukkelijk heeft ingezet, leidt tot meer concurrentie op deze markt en dat zal de consument zeker ten goede komen. Levensloopregeling Sinds 1 januari 2006 bestaat de levensloopregeling. Deze houdt in dat mensen in loon dienst fiscaal gunstig kunnen sparen voor tijdelijk verlof in het spitsuur van hun leven, of voor vervroegd pensioen. De regeling blijkt twee jaar na introductie nog steeds weinig populair en wordt vooral gebruikt met het oog op vroegpensioen. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

7 Bericht van bestuur en directie De NVB zoekt in 2007 intensief met betrokken partijen naar mogelijk heden om de regeling aantrekkelijker te maken. De verplichte keuze tussen spaarloon of levensloopregeling belemmert de laatste in de ontwikkeling. Veilig internetbankieren Internetbankieren is een belangrijke schakel in het betalingsverkeer in Nederland. Miljoenen mensen maken er inmiddels gebruik van. De banken voldoen op dit gebied aan strenge veiligheidsregels. Criminelen proberen steeds vaker via de computer van de bankklant toegang te krijgen tot diens bankgegevens. In november 2007 starten de banken een campagne om consumenten te informeren hoe zij zelf de risico s op fraude kunnen verkleinen. De campagne maakt gebruik van televisie- en radiocommercials en een speciale site: Het is de eerste keer dat de banken samen op grootschalige wijze aandacht vragen voor dit onderwerp. Maatschappelijke taak banken Het bankwezen heeft in de loop der tijd door de overheid steeds meer taken opgelegd gekregen, zoals de opgave van financiële gegevens van klanten aan de fiscus en opsporingsactiviteiten voor justitie. De banken werken hier loyaal aan mee, maar geven in 2007 bij meerdere gelegenheden ondubbelzinnig aan dat de grenzen van deze gratis herendiensten nu wel zijn bereikt. De overheid moet voor uit te besteden diensten marktconform betalen en banken in de gelegenheid stellen die taken ook naar behoren uit te voeren. Een van de voorwaarden daarbij is, dat banken voor hun maatschappelijke taken de persoongegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie kunnen raadplegen. 6 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

8 Bericht van bestuur en directie Interne veranderingen In maart 2007 wordt wegens het bereiken van zijn pensioenleeftijd met een speciaal symposium afscheid genomen van Hein Blocks, sinds 1997 directeur van de NVB. Bij gelegenheid hiervan schrijft prof. dr. Jan van de Poel een essay over de toekomst van de financiële sector in Nederland. Met het aantreden van een niet-bankier als voorzitter en een nieuwe directeur gaat de NVB een nieuwe fase in. De wereld om ons heen verandert en de NVB wil midden in die veranderende wereld staan. Daartoe transformeert de NVB naar een transparante organisatie, die nadrukkelijk en actief het maatschappelijke en politieke domein betreedt. Voor en namens haar leden treedt de NVB zelfbewust haar stakeholders tegemoet en als gesprekspartner van verschillende nationale en internationale organisaties zit de NVB boven op de voor de bancaire sector belangrijke ontwikkelingen. Met drie themaboekjes belichten we belangrijke onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken zowel informatief als opiniërend. Wij wensen u hierbij veel leesplezier. Grote inzet van banken en medewerkers Ook in 2007 mocht de NVB weer rekenen op de inzet van haar bestuursleden en enkele honderden medewerkers van banken. Wij danken hen én de medewerkers van de NVB voor hun bijdragen in We hopen ook in 2008 weer op hun inzet en inbreng te kunnen rekenen. Mr. Boele Staal Voorzitter Mr. Wim Mijs Directeur Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

9 3. Betalingsverkeer en veiligheidszaken De Single Euro Payments Area (SEPA) leidt ons steeds meer van een nationaal naar een Europees betalingsverkeer. Wat hiervan de consequenties zijn voor onder meer consumenten en bedrijf leest u in het aparte themaboekje SEPA Gemakkelijker betalen in Europa. SEPA De voorbereidingen voor de start van SEPA op 28 januari 2008 bepalen voor een belangrijk deel de werkzaamheden in De nieuwe, door de European Payments Council (EPC) ontwikkelde standaarden voor een Europese overschrijving en Europese incasso alsmede het raamwerk voor kaartbetalingen gaan naar verwachting ongeveer 92% van de huidige Nederlandse betaalproducten vervangen. De ontwikkeling en invoering van SEPA brengen een complexe internationale en nationale overlegstructuur mee, wat een fors beslag legt op de capaciteit van de banken en de NVB. Om het proces te stroomlijnen en te sturen wordt begin 2007 de Stuurgroep Migratie SEPA Nederland opgericht onder NVB-voorzitterschap. De NVB, DNB en Currence werken daarin samen. Belangrijkste taak van de Stuurgroep is het opstellen van het migratieplan SEPA-NL, dat beschrijft hoe en langs welke tijdlijnen het Nederlandse betalingsverkeer naar de nieuwe SEPA-standaarden migreert. Belangrijk daarbij is dat de belangen van de gebruikers van het betalingsverkeer zo goed mogelijk worden gewaarborgd. De migratie zal marktgedreven plaatsvinden. Afstemming daarover vindt plaats in de Afstemgroep SEPA Nederland (ASN), die speciaal voor dat doel is opgericht onder het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In mei 2007 wordt de eerste versie van het migratieplan voorgelegd aan het MOB, dat er in positieve zin kennis van neemt. Juist omdat het huidige Nederlandse betalingsverkeer zo efficiënt is en een aantal belangrijke verworvenheden kent, formuleert het MOB een aantal zorgpunten. Die gaan onder meer over mogelijke tariefstijgingen, het voortbestaan van de Overstapservice in SEPA, eenvoudige overgang naar het gebruik van 8 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

10 Betalingsverkeer en veiligheidszaken het International Bank Account Number (IBAN) ook voor (nu nog) binnenlandse betaalopdrachten en de veiligheid van het nieuwe Europese incassoproduct. De Stuurgroep heeft onder meer als taak die zorg punten zo goed mogelijk te adresseren, wat resulteert in een aantal nieuwe projecten. Over de voortgang daarvan rapporteert zij aan de ASN. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert in november 2007 een consultatiedocument en nodigt marktpartijen uit hun visie te geven op de migratie naar SEPA. Dat stelt de NMa in staat de eventuele mededingingsrechtelijke implicaties van het migratieplan beter te beoordelen. Een rapport hierover wordt voorjaar 2008 verwacht. Ondertussen werkt de werkgroep SEPA Reachability door aan de technische invulling van het commitment van de Nederlandse banken om begin 2008 volledig bereikbaar te zijn voor inkomende Europese overschrijvingen. De NVB fungeert hierbij als National Adherence Support Organisation (NASO) om banken te ondersteunen bij het afhandelen van formaliteiten met de EPC. Europees Parlement in het voorjaar van 2007 de Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt vast, die het juridisch kader voor het betalingsverkeer harmoniseert. De lidstaten moeten uiterlijk op 1 november 2009 de regels uit de richtlijn hebben verwerkt in nationale wetgeving. Dan moeten ook de partijen in de markt voldoen aan die regels. Consumenten en bedrijven gaan hier pas eind 2009 iets van merken. De impact van de nieuwe richtlijn voor de Nederlandse banken is groot en gaat veel verder dan nodig was voor het oorspronkelijke doel. De eenmalige invoerings kosten worden geraamd op 100 tot 130 miljoen euro, met jaarlijks terugkerende kosten van 30 tot 40 miljoen euro. Het ministerie van Financiën is verantwoor delijk voor de Nederlandse wetsaanpassingen. Om een level playing field te waarborgen dringt de NVB erop aan dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van de vrijheidsgraden voor de lidstaten die de richtlijn biedt. Elk land in Europa kent zijn eigen specifieke regels voor betalingsverkeer. Dit belemmert de grensoverschrijdende concurrentie en daar mee de vorming van SEPA. Daarom stellen de Europese Commissie en het Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

11 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Klein bedrag, pinnen mag! Efficiency, toegankelijkheid en bereikbaarheid Efficiency Banken werken niet alleen in het MOB maar ook apart samen met de detailhandel om de kosten van het betalingsverkeer te verlagen. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) subsidieert projecten op het gebied van veilig en efficiënt betalen, waar onder het stimuleren van winkeliers om de komende jaren extra betaal terminals te plaatsen en één miljard extra pinbetalingen te genereren. Het zogeheten Convenantteam begeleidt deze projecten. In december 2007 publiceren DNB en de SBEB de uitkomsten van een onderzoek, uitgevoerd door het EIM, naar de kosten van het toon bankbetalingsverkeer voor winkeliers. In vijf jaar tijd zijn de kosten van het betalingsverkeer voor de gevestigde detailhandel gedaald van 839 miljoen (2001) naar 788 miljoen (2006). Deze reductie is vooral toe te schrijven aan de toename van het pinverkeer in de detailhandel. Ook blijkt dat de kosten van een contante en elektronische (pin)betaling elkaar nauwelijks meer ontlopen. Het MOB roept de betrokken partijen daarom op tot concrete acties om het betalen met de pinpas te stimuleren. Mede vanwege de grotere veiligheid voor de winkelier verdient elektronisch betalen de voorkeur, ook voor kleine bedragen. Daarmee is er voor winkeliers geen reden meer om extra kosten te vragen voor elektronische betalingen van kleine bedragen. Ofwel: Klein bedrag, pinnen mag! 10 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

12 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Toegankelijkheid en bereikbaarheid Geen generiek bereikbaarheidsprobleem betaaldiensten geconstateerd luidt de kop van het persbericht dat het MOB in mei 2007 publiceert nadat het rapport Onderzoek knelpunten en oplossingen toegankelijkheid en bereikbaarheid betaaldiensten is goedgekeurd. Uit de inventarisatie die het MOB (waarvan de NVB deel uitmaakt), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) de minister van Financiën stuurt, blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat consu menten en ondernemers problemen hebben met de bereikbaarheid van hun bank. Deze inventarisatie vond plaats op verzoek van de minister, nadat de Tweede Kamer erom had gevraagd in het kader van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel over bereikbaarheid van bankdiensten. Voor het oplossen van knelpunten op lokaal niveau wordt een werkafspraak gemaakt. Internetbankieren: 3 x kloppen Internet is als distributiekanaal voor bankdiensten niet meer weg te denken. Mede door de hoge dekkingsgraad van breedbandinternetverbindingen behoort het aantal Nederlandse bankklanten dat via internetbankieren zijn bankzaken afhandelt tot de allerhoogste ter wereld. Efficiency, gemak en veiligheid zijn sleutelwoorden. Het is helaas onvermijdelijk dat criminelen zich bezighouden met nieuwe technologie. Ondanks alle geavanceerde veiligheids maatregelen van banken komt het voor dat criminelen proberen in te breken op de internetverbinding tussen klant en bank. Ook Nederlandse banken zijn, gelukkig nog zeer beperkt, doelwit van criminele aanvallen. In vrijwel alle gevallen ligt de oorzaak van het probleem bij de computer van de klant. Illegale of verouderde software, het ontbreken van actuele antivirus- en antispywareprogramma s en firewalls werken misbruik in de hand. Daarom besluiten de banken via de NVB in 2007 de collectieve bewustwordingscampagne 3 x kloppen te ontwikkelen om bankklanten te helpen bij het veilig houden van hun computer. Onder het motto 3 x kloppen (klopt uw pc-beveiliging, klopt uw bank en klopt uw betaling) lanceert de NVB in november 2007 een radio- en tv-campagne, ondersteund door een online campagne en een website. Op de website kunnen bankklanten een eenvoudige test doen die inzicht geeft in de veiligheids risico s. De succesvolle campagne wordt in 2008 herhaald. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

13 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Money mules Criminelen proberen steeds vaker bankklanten onder valse voorwend selen te bewegen hun bank rekening ter be schikking te stellen om geld weg te sluizen. Crimineel geld wordt naar die rekening overgeboekt, waarna de rekeninghouder de instructie krijgt het geld contant op te nemen en via een geldtransactie kantoor naar het buitenland te storten. Deze zogenoemde money mules hebben veelal niet in de gaten dat zij zich medeplichtig maken aan criminele activiteiten en via hun bankrekening altijd op te sporen zijn. In 2008 vindt op deze doelgroep communicatie plaats. Daarnaast speelt op sporing een belangrijke rol. Zonder adequate repressie verliest preventie zijn waarde. De NVB benadrukt het belang van voldoende onderzoekscapaciteit om de nieuwe ICT-gerelateerde fraudevormen snel en adequaat aan te pakken. Voorkomen moet worden dat nieuwe fraudevormen de kans krijgen om uit te groeien tot grote fenomenen. Informatiebeveiliging Ook in 2007 zijn de NVB en de banken actief op het gebied van informatiebeveiliging voor een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau. Zo richten de banken een Cybercrime Monitoring and Investigation Service in om meer inzicht te krijgen in wat er op het internet gebeurt op het gebied van phishing. Daarnaast maken zij goed gebruik van de Notice and Take Down-service van GOVCERT waarmee snel criminele websites uit de lucht gehaald worden. Ook ontwikkelen de banken in 2007 de Information Threat Monitor, die inzage geeft in de belangrijkste trends van bedreigingen voor de financiële sector op het internet. 12 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

14 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Business Continuity Banken schenken steeds meer aandacht aan sectoroverschrijdend Business Continuity Management (BCM). De financiële sector heeft zich in 2006 aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). In 2007 is het proces alertering getest. Dit heeft geleid tot (beperkte) aanpassingen in de processen. De NVB neemt hierbij een linking pin-rol in om de kleinere banken te informeren over wat er speelt rond alerteren en het alerteringssysteem. Daarnaast heeft de beheersing van outsourcingstrajecten interbancaire attentie. In het Strategisch Overleg Vitale Infrastructuren (SOVI) is meegewerkt in een aantal kleine projecten. Een beknopte weergave van de werkzaamheden in 2007 vanuit de banken op het gebied van informatiebeveiliging: Banken en overheid intensiveren hun samenwerking in het informatie knooppunt van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime). Versterking van de samenwerking op het gebied van de beveiliging van internetbankieren. Banken doen een diepgaande interbancaire analyse waarbij bedreigingen en maatregelen zijn beschreven. Interbancair vindt uitwisseling plaats over maatregelen op specifieke gebieden en over aan vallen, zodat banken elkaars lessons learned kunnen gebruiken. Banken intensiveren de samenwerking met andere sectoren ter bestrijding van aanvallen op internetbankieren. De NVB is ook in 2007 betrokken bij Digibewust, een belangrijke generieke campagne voor een bewust gebruik van internet. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

15 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Criminaliteits beheersing witwas- en terrorismebestrijding Nieuwe wetgeving Banken steken veel tijd, geld en mankracht in het voorkomen dat zij ongemerkt betrokken raken bij het witwassen van criminele gelden of terrorismefinanciering. Zo wordt in het klantacceptatieproces goed gekeken naar het klantprofiel in relatie tot de diensten die hij wil afnemen. Dit Customer Due Diligenceproces is ook leidend in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wvwft). Deze nieuwe wet, die medio 2008 wordt ingevoerd, voegt de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) samen. Tevens wordt met de nieuwe wet de Europese derde antiwitwasrichtlijn geïmplementeerd. De NVB voert op ambtelijk niveau constructief overleg over de Wvwft. Veel zorgpunten zijn inmiddels gehonoreerd. Over een aantal punten blijft de NVB druk uitoefenen, zoals: - Gebruik GBA-gegevens. Om de aangeboden identificatiegegevens goed te kunnen verifiëren, is het noodzaak dat banken via het BSN-stelsel toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) krijgen. - Wijzigen art. 52a AWR. Deze bepaling uit de belastingwet schrijft voor dat een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt en schrijft voor welke identiteitsdocumenten gebruikt mogen worden. Dit staat haaks op de nieuwe Wvwft, die juist een meer open, risk based systeem van identificatie hanteert. Effectiviteit witwas- en terrorismebestrijding Eind 2005 is het indicatorensysteem aangepast, waardoor het professionele oordeel van de melder over de ongebruikelijkheid van de transactie een belangrijke rol in het afwegingsproces speelt. Hiermee werd het aantal meldingen minder, maar werd de kwaliteit een stuk verhoogd. Om deze kwaliteit te waarborgen is het essentieel dat er vanuit de overheid structurele terugkoppeling komt over modus operandi en nieuwe trends. Verder blijft onduidelijk welke gemelde transacties nu werkelijk hebben geleid tot een nieuw onderzoek of gebruikt zijn in een lopend opsporingsonderzoek. Met alle partijen in de meldketen blijft de NVB contact onderhouden om aan de hand van de praktijk de effectiviteit van de meldplicht verder te verbeteren. Sanctiewetgeving Anders dan de risk based instelling van de Wvwft is de sanctiewet een rule based systeem. Aan of ten behoeve van personen vermeld op sanctielijsten mogen geen financiële diensten worden verleend of tegoeden worden aangehouden. Sinds september 2007 zorgt de NVB ervoor dat de namen op de EU-, de Amerikaanse en de Nederlandse sanctielijst automatisch bevraagbaar zijn via het incidentenwaarschuwingssysteem EVA. 14 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

16 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Financieel-economische criminaliteit Verder alerteert de NVB haar leden bij wijzigingen op de EU-sanctielijst. Over de effectiviteit van de lijsten bestaat twijfel. Zo zijn de persoonsgegevens vaak niet compleet, waardoor identificatie niet kan plaatsvinden. Naast de sancties op specifieke personen en bedrijven, vallen in het kader van terrorismebestrijding ook landen en goederen onder het sanctieregiem. Ook hier worden banken geconfronteerd met het probleem dat zij geen zicht hebben op de fysieke goederenstroom en moeten afgaan op de aangeboden documenten. De NVB spant zich in 2007 in om door voorlichting en informatie over (on) mogelijkheden van detectie van trade finance sturing te geven aan de (Europese) regelgeving. Fraude Om te voorkomen dat de post gemakkelijk uit de brievenbussen van klanten wordt gehengeld dragen de banken in 2007 bij aan het project Klep Dicht. Verder investeren banken fors in maatregelen en technische middelen om het beveiligingsniveau hoog te houden. Hypotheekfraude Bij de NVB zetelt sinds 2000 de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). De SFH coördineert grote fraudezaken, fungeert als contactpersoon voor derden (zoals politie/ justitie en gemeenten) en adviseert financiers over fraudepreventie. Hypotheekfraude in georganiseerd verband leidt niet alleen tot forse financiële schade, ook de maatschappelijke en sociale gevolgen zijn groot. Als geconstateerd wordt dat er fraude gepleegd is wordt aangifte gedaan bij de politie. Tegen malafide taxateurs of notarissen wordt een klacht gedeponeerd bij de brancheorganisatie of de certificerende organisatie. Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

17 Betalingsverkeer en veiligheidszaken Fysieke beveiliging Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen Een van de succesvolste middelen om criminaliteit tegen te gaan is het incidentenwaarschuwingssysteem EVA. Dit waarschuwingssysteem, goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens, biedt de NVB-leden de mogelijkheid om te toetsen of bepaalde (rechts)personen op de een of andere manier een criminaliteitsrisico vormen. Een hit op het EVA-systeem betekent overigens niet dat dan de aangevraagde dienst standaard wordt geweigerd. De financiële instelling maakt op basis van ingewonnen informatie een risicoafweging. Deze afweging geldt niet voor personen die op de EU- of de Nederlandse sanctielijst staan. Aan hen mag geen financiële dienst worden verleend. Om de namen ook in het klantacceptatieproces automatisch te kunnen toetsen, zijn de namen op deze lijsten ook via de EVA-systematiek bevraagbaar. Bankovervallen Het aantal bankovervallen neemt in 2007 wederom sterk af en komt uit op 29. In 2006 waren dit er 41. Dit is een daling van 29%. Mede afgezet tegen de 94 overvallen in 2003 en de 570 overvallen in 1992 lijken de maatregelen die de banken nemen vruchten af te werpen. Maar elke overval is er één te veel. De mate van fysiek en verbaal geweld tegen bankmedewerkers blijft een bron van zorg en aandacht. De NVB faciliteert onder meer het interbancaire overleg slachtofferhulp en de werkgroep Fysieke Beveiliging. Verder overlegt zij periodiek met de landelijk overvalcoördinator, regionale overvalcoördinatoren en de beleidsverantwoordelijken van andere branches, met als doel snel te reageren op nieuwe trends en dreigingen. Bankovervallen Aantal Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

18 4. Toezicht en financiële markten In 2007 domineert de overnamestrijd rond ABN AMRO en de turbulentie op de financiële markten als gevolg van de subprime hypotheekcrisis in de VS het publieke debat over toezicht en financiële markten. Hierbij leiden de lage rentestanden en het macro-economisch klimaat in de voorgaande jaren met name in de VS tot toename van de risicobereidheid bij investeerders, financiële instellingen en leners: een veel te ruimhartige verstrekking van hypotheken aan economisch zwakkeren en onvoldoende boekenonderzoek door credit-rating agencies en investeerders. Meer over toezicht en financiële markten leest u in het aparte themaboekje bij dit jaarverslag. Buiten het zicht van het publiek, maar voor banken niet minder belangrijk, staat 2007 in het licht van de overgang naar toezicht op grond van de nieuwe Bazel II-regels. Onder Bazel II wordt onderscheid gemaakt naar: Pilaar 1 minimum solvabiliteitseisen zoals gesteld door de toezichthouder Pilaar 2 de interne kapitaalsplanning door het management Pilaar 3 de informatieverstrekking aan het publiek In verband met deze overgang vindt in 2007 veel overleg plaats tussen de branche en de toezichthouder over rapportageverplichtingen, de beoordeling van het interne kapitaalsplanningsproces van banken en de toepassing van solvabiliteitseisen. Voor een deel gaat dit overleg over de voorgenomen toepassing van regels in Nederland. Daarnaast levert de NVB een bijdrage aan de gewenste toekomstige aanpassingen en uitwerking van de Europese regelgeving. Bazel II Symposium Als onderdeel van de Nederlandse discussie over de toepassing van Bazel II organiseert de NVB samen met DNB op 24 april 2007 het drukbezochte zesde Bazel II Symposium. Naast een update over de actuele ontwikkelingen rondom Pilaar 1, wordt het toezichtkader, de praktijk en de ervaringen van de externe accountant met Pilaar 2 en Pilaar 3 uitgebreid toegelicht, waarbij met name over Pilaar 2 een boeiende uitwisseling van gedachten plaatsvindt. Pilaar 2 bepaalt dat banken moeten beschikken over een beoordelings- en beheersingsproces om de toereikendheid van het interne kapitaal te bepalen (het internal capital adequacy assessment process: ICAAP). De toezichthouder toetst vervolgens de processen en de toereikendheid van het interne kapitaal van de banken in het supervisory review and evaluation process (SREP). Zesde Bazel II Symposium, april Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

19 Toezicht en financiële markten Seminar Landenrisico s, dagvoorzitter C. Sezgin, lid raad van bestuur GarantiBank. In november 2007 legt DNB de herziene beleidsregel Pilaar 2 aan de NVB voor ter consultatie. De NVB complimenteert DNB met de voorgenomen beleidsregel en is verheugd dat expliciet in de beleidsregel is opgenomen dat de evaluatie van de ICAAP erop is gericht om door een dialoog met de onderneming tot een gezamenlijke visie te komen. De NVB is echter bezorgd over de koppeling aan de interne kapitaaldoelstelling bij definiëring van het ICAAP-kapitaal. Deze discussie wordt in 2008 door de NVB in samenwerking met de sector voortgezet. Seminar Landenrisico s Op 24 mei was de GarantiBank International de gastheer van het seminar Landenrisico s met als centraal thema Turkije. Voor de deelnemers was er veel gelegenheid om zich te buigen over het meten en beheersen van buitenlandse exposures. Dit thema heeft sterk aan belang gewonnen, omdat Bazel II ertoe heeft geleid dat de bestaande landenrisicorapportage van DNB plaats maakt voor een rapportage van de naar kredietrisico gewogen activa per land. De minimumeisen voor kredietrisico onder Bazel II dienen nu dus, meer dan voorheen, als buffer voor landenrisico. DNB Liquiditeitenrapportage In 2007 evalueert de NVB het huidige toezichtframework voor het liquiditeitenbeheer (DNB Liquiditeitenrapportage). Om te toetsen of een solvabele bank op korte termijn een liquiditeitscrisis kan overleven, is enkele jaren geleden deze rapportage geïntroduceerd. Dit houdt in dat een integrale toets plaatsvindt op de totale geconsolideerde balans voor liquiditeit, waarin zowel het valutaals tijdelement is meegenomen. Met deze werkwijze loopt Nederland internationaal voorop. De NVB staat positief tegenover deze integrale toets op de totale geconsolideerde balans voor liquiditeit, waarin zowel het valuta- als tijdelement is meegenomen. De sector ervaart echter de vaste liquiditeitswaarde, het vaste erosiepercentage en de hoogte ervan als nadeel. Deze kunnen leiden tot overliquiditeit bij de instellingen. In het voorjaar 2008 komt de NVB met een concreet voorstel. Harmonisatie op Europees niveau Een belangrijk thema voor de banken is de verdere harmonisatie op Europees niveau. Het raamwerk van Bazel II is gebaseerd op een richtlijn, de Capital Requirements Directive, die in totaal 101 nationale uitzonderingen toestaat. Deze veelheid van opties leidt al gauw tot een onoverzichtelijke en kostbare situatie voor de banken in Europa. Daarom werkt de NVB, via de Europese Banken Federatie (EBF), in 2007 mee aan het opstellen van een Laundry List, waarin de Europese bancaire sector de belangrijke gewenste wijzigingen van de Capital Requirement Directive vastlegt. Nederland wijst hierbij in het bijzonder op de noodzaak tot aanpassing van het regime voor intercompany-vorderingen. Doel is om bij intercompany-vorderingen van de groepsmaatschappij op een buitenlandse dochter te komen tot een 0%-risicoweging in plaats van de huidige 20 tot 100%. 18 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken 2007

20 Toezicht en financiële markten Implementatie MiFID Financiële Markten staat in 2007 vooral in het teken van de implementatie van MiFID in Nederland en de daaraan gekoppelde datum van 1 november. Op deze datum moet de MiFID EU-breed geïmplementeerd zijn. In Nederland wordt de MiFID, die tot doel heeft om beleggingsdiensten in Europa te harmoniseren en een betere beleggersbescherming te bieden, op 31 oktober in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is Nederland een van de laatste in Europa. In de maanden voorafgaand aan 1 november 2007 werkt de NVB actief en onder hoge druk aan de MiFID. De Expertpool MiFID, bestaande uit juristen en MiFID-projectleiders, levert een wezenlijke bijdrage door intensieve dialoog met regelgever en toezichthouder, en uitgebreide reacties op de verschillende consultaties. Omdat ook op Europees niveau de CESR-aanbevelingen zeer laat verschijnen zorgt dit voor veel onzekerheid hoe bepalingen uit de richtlijn omtrent bijvoorbeeld transactierapportage en best execution uitgevoerd moeten worden. De NVB neemt deel aan de CESR-consultaties en levert een waardevolle bijdrage binnen EBF-verband. De NVB organiseert op 4 oktober 2007, te midden van de parlementaire behandeling van de MiFID, het MiFID-congres. Eerder wordt door een groot deel van onze leden de NVB- MiFID-folder verspreid (oplage 1,2 miljoen), die de klant uitleg geeft over de MiFID en de betekenis ervan voor de klant. Vanwege het grote belang en de grote belangstelling voor de MiFID introduceert de NVB voor haar leden het succesvolle MiFID-infonet, waardoor voor alle betrokken leden de belangrijke ontwikkelingen omtrent de MiFID-implementatie op de voet te volgen zijn. Covered bonds Eind 2007 wordt de discussie afgerond rond het toekomstig wettelijk kader voor gedekte schuldinstrumenten (covered bonds). Het kader, dat de vorm heeft van een besluit, leidt tot een grotere internationale erkenning en een volwaardige status van de Nederlandse covered bonds op de financiële markten. Het besluit treedt naar verwachting per 1 juli 2008 in en betekent dat ook Nederlandse instellingen kunnen profiteren van de voordelen die een wettelijke structuur biedt. Nederlandse instellingen krijgen hiermee toegang tot een grotere investorbase en in potentie ook lagere fundingkosten. Large exposures In Europees verband is de NVB actief betrokken bij respons op de door de Committee of European Banking Supervisors (CEBS) voorgestelde regelgeving over large exposures. De regelgeving heeft betrekking op het stellen van een absolute grens aan de maximale exposure die op een individuele debiteur of groep van verbonden debiteuren gelopen mag worden. Dagvoorzitter Wim Mijs tijdens het MiFID-congres op 4 oktober Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Banken

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Jaarbericht 2005. Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer Transparantie en marktwerking

Jaarbericht 2005. Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer Transparantie en marktwerking Jaarbericht 2005 Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer Transparantie en marktwerking Jaarverslag 2005 Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

20 14 Jaaroverzicht 2014 1

20 14 Jaaroverzicht 2014 1 4 0 1 Jaaroverzicht 2014 1 Profiel van Currence Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten ideal, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en Chipknip. Het doel van Currence is het faciliteren

Nadere informatie

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013 Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit Thema s DNB toezicht 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 De financiële sector vergroot zijn weerbaarheid 6 2.1 Banken: migratie

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 5. vereniging van financieringsondernemingen in nederland

J A A R V E R S L A G 2 0 0 5. vereniging van financieringsondernemingen in nederland J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 vereniging van financieringsondernemingen in nederland De VFN is de belangenvereniging van financieringsmaatschappijen en voorschotbanken met als statutaire doelstelling de

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV

ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV Definitieve versie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen AMSTERDAM 24 november 2011 INHOUDSOPGAVE TER INLEIDING... 3 HIGHLIGHTS 2012... 4 1 TOEZICHT ALGEMEEN:

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Een bankrekening voor iedereen

Een bankrekening voor iedereen Een bankrekening voor iedereen evaluatierapport inzake de werking van het NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten!"#$"%&"'()**+(,(!"#$"%&"'()**- Aangeboden aan: Drs. G. Zalm, minister van

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Beleid in uitvoering 2012-2013

Beleid in uitvoering 2012-2013 Beleid in uitvoering 2012-2013 Voorwoord De verzekeringsbranche heeft afgelopen jaar de vernieuwing verder gestalte gegeven. Dat is te lezen in deze uitgave Beleid in uitvoering 2012-2013. Tegelijk staat

Nadere informatie