Veiligheidsatlas Regio Brabant-Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsatlas 2006. Regio Brabant-Noord"

Transcriptie

1 Veiligheidsatlas Regio BrabantNoord

2 Veiligheidsatlas Regio BrabantNoord ISBN: 98. Uitgever: IVA Warandelaan, Postbus 9, LE Tilburg Telefoonnummer: 8, telefax: 8 Website: Hans Moors Monique Bruinsma Menno Jacobs Joop van Poppel Tilburg, september Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IVA. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. IVA

3 Veiligheidsatlas Regio BrabantNoord Hans Moors Monique Bruinsma Menno Jacobs Joop van Poppel

4

5 Inhoudsopgave Woord vooraf. Inleiding 9. Veilige woon en leefomgeving.. Inleiding. Overlast en sociale spanningen.. Onveiligheidsgevoelens, leefbaarheid 8 en sociale weerbaarheid.. Geweld in en om de woning. Publiek geweld en dreiging met geweld. Inbraak en diefstal. Maatschappelijke impact van georganiseerde misdaad.8 Aanpak nieuwe criminaliteit: cybercrime 8. Bedrijvigheid en veiligheid.. Inleiding.. Veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra.. Uitgaan en overlast 8.. Toerisme en onveiligheid 8.. Grootschalige evenementen 8. Jeugd en veiligheid 89.. Inleiding 89.. minners 9.. tot 8jarige verdachten 9. Aanpak veelplegers. Aard en omvang van veelplegersproblematiek. Monitoring van veelplegers. Ketenaanpak in veiligheidshuizen

6 . Inzet en effectiviteit van de 8 veelplegersaanpak. Samenleven: problemen en aanpak. Percepties van veiligheid op wijk en buurtniveau. Ernst van de problematiek. Denkkader. Aanpak. Trends, aandachtspunten en oplossingsrichtingen. Trends en aandachtspunten. Kenniscyclus en organiserend vermogen 9 Lijst van geraadpleegde literatuur Bijlagen 8 Bijlage = inwonersaantallen 8 Bijlage = medewerkenden aan Veiligheidsatlas 9 Bijlage = veelplegers Bijlage = geweldincidenten/bedreigingen horeca Bijlage = totalen per district aangiften/meldingen Bijlage = aangiften/meldingen totalen Regio BrabantNoord

7 Woord vooraf De regio BrabantNoord heeft de afgelopen jaren nadrukkelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van het integrale veiligheidsbeleid. In de nota Integraal Veiligheidsbeleid, welke in december door het Regionaal College werd vastgesteld, zijn lijnen uitgezet voor de doorontwikkeling van het integrale veiligheidsbeleid binnen de regio. Zo heeft de uitwisseling van bestpractices intussen een vaste plaats gekregen binnen het overleg van het Regionaal College. Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als het systematisch en samenhangend werken aan behoud of verbetering van de lokale veiligheid in al haar facetten onder regie van het bestuur. Belangrijke randvoorwaarde voor een effectief veiligheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau, is het kunnen beschikken over voldoende en kwalitatieve informatie, alsmede een goede analyse van de beschikbare gegevens. In de regio BrabantNoord werd eerder in 998 en een Veiligheidsatlas opgesteld. In deze rapportages lag het accent nog op het beschrijven van de ontwikkeling van de criminaliteit en het signaleren van trends binnen de regio. Op voorstel van de stuurgroep Integrale Veiligheid heeft het Regionaal College in het voorjaar besloten tot het laten opstellen van de Veiligheidsatlas en deze meer aan te laten sluiten bij de beschrijving van de lokale problematiek. Naast het in kaart brengen van de criminaliteit binnen de regio zijn daarom tevens de omvang en ontwikkelingen op het terrein van overlast geschetst en zijn mogelijkheden tot aanpak beschreven. Werd in het verleden bij de analyses vooral gebruik gemaakt van politiecijfers, in de Veiligheidsatlas is tevens gebruik gemaakt van de beschikbare gemeentelijke gegevens alsmede van de gegevens van het Openbaar Ministerie, aangevuld met informatie uit regionale en landelijke studies. Van de verschillende thema s binnen de veiligheidsvelden veilige woon en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid en jeugd en veiligheid wordt de landelijke en regionale ontwikkeling geschetst. Per gemeente wordt vervolgens een absolute en een relatieve score gegeven. Deze scores kunnen aanleiding vormen om op gemeentelijk niveau, soms tot op wijk en buurtniveau, nader in te zoomen op achtergronden en verklaringen voor de gesignaleerde problematiek. De bestpractices geven aanknopingspunten voor een integrale aanpak van de problematiek. De Veiligheidsatlas vormt op deze wijze een belangrijke input bij de ontwikkeling van het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en de prioriteitstelling op gemeentelijk niveau. Hoewel binnen de regio de afgelopen jaren op het terrein van integraal veiligheidsbeleid belangrijke stappen zijn gezet, toont de Veiligheidsatlas ook aan dat diverse verbeteringen in het proces mogelijk zijn. Met name het door de partners in de veiligheidsketen versterken van de informatie en kenniscyclus vormt een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast onderstreept deze Veiligheidsatlas de noodzaak van een integrale aanpak van problemen door partners binnen de veiligheidsketen.

8 Dat het belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het integrale veiligheidsbeleid in de regio BrabantNoord wordt onderkend, komt tot uitdrukking in de gezamenlijke financiering van de Veiligheidsatlas door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie. Tevens is gebruik gemaakt van subsidiegelden beschikbaar uit het project Integrale VeiligheidsPOWER. In dit pilotproject, dat in gemeenten binnen de regio BrabantNoord wordt uitgevoerd, zal actief vorm en inhoud worden gegeven aan de regierol van gemeenten op het terrein van integrale veiligheid en zullen ketenpartners integrale veiligheid worden aangesproken op het nakomen van de gemaakte afspraken. Het kunnen beschikken over adequate veiligheidsgegevens is daarbij cruciaal. De Veiligheidsatlas levert daarin een belangrijke bijdrage. Ik wens u veel leesplezier. Ing. H.W.M. Klitsie Voorzitter van de stuurgroep Integrale Veiligheid Burgemeester gemeente Oss 8

9 VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING. Inleiding In 998 verscheen de eerste veiligheidsatlas over de regio BrabantNoord. Het accent lag sterk op het werk van de politie, vooral op het terrein van het bestrijden van zware en/of georganiseerde criminaliteit. De ambitie was destijds al duidelijk. De dienst Centrale Recherche, schreef het toenmalige hoofd Dienst Centrale Recherche in het voorwoord, presenteert de Veiligheidsatlas 998 met trots, Zij hoopt en verwacht dat de atlas, middels regelmatig actualiseren, zal evolueren tot een belangrijk instrument in de (twee) jaarlijkse beleidscyclus en aldus zal bijdragen aan het adequaat informeren van besluitvormende gremia. Met deze eerste uitgave zitten we op het juiste spoor. Het bleek niettemin een lange weg. Pas in verscheen opnieuw een veiligheidsatlas. De opzet was om criminaliteitsontwikkelingen in de regio te verkennen en zo zicht te bieden op strategische en tactische besluitvorming, waarbij een nadrukkelijker bestuurlijke inbreng nodig is. Het primaat voor veiligheidsbeleid ligt bij het Regionaal College. In lijn daarmee zijn voor dat college dus meer rollen weggelegd. Het bleek niet makkelijk om de veiligheidsatlas tot een instrument in de beleidscyclus te maken. Op 8 december stelde het Regionaal College in een korte notitie met betrekking tot Integrale veiligheid echter vast dat de veiligheidsatlas doorontwikkeld en uitgebouwd diende te worden. Dat is gebeurd: de Veiligheidsatlas is een feit. UITGANGSPUNTEN Deze nieuwe veiligheidsatlas brengt concrete gegevens bijeen. Die zijn verzameld in samenwerking met gemeenten, openbaar ministerie en politie. De Veiligheidsatlas brengt die gegevens samen en in samenhang. Dat is onderdeel van een nieuwe aanpak. Voor het eerst is de veiligheidsatlas in zijn opzet en vormgeving namelijk gericht op de uitvoering van integraal veiligheidsbeleid op gemeentelijk, districtgelijk en regionaal niveau. Gemeenten hebben in tegenstelling tot de eerdere versies een aanzienlijke inbreng gehad in de totstandkoming van de Veiligheidsatlas. En het is de bedoeling dat gemeenten er ook veel gebruik van gaan maken in het licht van het lokale integrale veiligheidsbeleid. DOELSTELLING In de Veiligheidsatlas krijgt de rol van de gemeentelijke coördinatoren integrale veiligheid nadruk. De veiligheidsatlas is enerzijds bedoeld om beleidsmakers en uitvoerders te ondersteunen bij het verzamelen van gegevens en het maken van inhoudelijke afwegingen om aandachtsgebieden voor beleid adequaat te kunnen prioriteren en doeltreffende maatregelen te kunnen treffen. Anderzijds is de veiligheidsatlas ook bedoeld om reflectie op het huidige beleid te stimuleren door vragen te stellen, informatie te ordenen tot kennis en prioriteiten te stellen. INHOUD Het Regionaal College is van meet af aan duidelijk geweest. De Veiligheidsatlas moet beschikbare gegevens bundelen, analyseren en interpreteren (terrein in kaart brengen), aspecten in de regionale en lokale ontwikkeling van criminaliteit en ervaren (on)veiligheid problematiseren binnen het bestek van de in het Kernbeleid Veiligheid (VNG) gegeven veiligheidsvelden (routes uitzetten), met het oog op het stellen en be 9

10 VEILIGHEIDSATLAS REGIO BRABANTNOORD argumenteren van prioriteiten in de aanpak van criminaliteit en ervaren onveiligheid binnen gemeenten (bestemmingen kiezen). En voor alles moest de Veiligheidsatlas een praktisch bruikbaar instrument worden. De Veiligheidsatlas legt het accent op drie veiligheidsvelden: veilige woon en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid en jeugd en veiligheid. In deel I (hoofdstukken, en ) integreren we met betrekking tot deze velden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de ontwikkeling van criminaliteit en de ervaren (on)veiligheid in de regio van tot en met. Ontwikkelingen en trends worden weergegeven op een zo concreet mogelijk niveau, bijvoorbeeld gespecificeerd naar inwoners (per gemeente) of gekoppeld aan specifieke locaties / straten. Ten slotte worden effectieve aanpakken gepresenteerd, niet alleen uit de regio, maar ook van daarbuiten. In deel II van de Veiligheidsatlas (hoofdstukken en ) gaan we dieper in op twee belangrijke thema s in het lokale, integrale veiligheidsbeleid: de veelplegers en recidiveproblematiek, en de samenlevings, relatie en integratieproblemen. Vanuit het perspectief van lokale overheden als regievoerders worden hier de volgende vraagstukken geproblematiseerd: (i) Wat is de aard en omvang van de veelplegers en recidiveproblematiek, met wat voor mensen hebben we te maken en op welke manier kunnen ketenpartners herhaling van crimineel gedrag voorkomen, terugdringen en bestrijden? (ii) Welke samenlevings, relatie en integratieproblemen dragen bij aan de ervaren (on)veiligheid van burgers en op welke manier kunnen ketenpartners de groeiende spanning tussen objectieve en subjectieve veiligheid neutraliseren? BRONNEN De Veiligheidsatlas is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve bronnen. Cijfermateriaal is aangeleverd door het regionale politiekorps BrabantNoord en het openbaar ministerie (arrondissement shertogenbosch). De cijfermatige gegevens die door gemeenten zijn aangeleverd, zijn met voornoemde bronnen vergeleken en hebben eveneens hun plaats in de atlas gekregen. Op een deel van het cijfermateriaal zijn aanvullende analyses verricht. Waar relevant is in de tekst aangegeven hoe het cijfermateriaal is bewerkt. In algemene zin moet worden opgemerkt dat sommige delicten door de politie en het openbaar ministerie niet op dezelfde manier worden gerubriceerd. Onderlinge vergelijking is hierdoor niet mogelijk. Waar relevant is dat in de tekst aangegeven. Regio en gemeentespecifieke kwalitatieve documentatie, (in de vorm van beleidsplannen, notities, projectplannen, evaluaties, etc.) is aangeleverd door politie, openbaar ministerie en met name door gemeenten. Met name gemeenten hebben zeer veel materiaal bijeengebracht. Gegevens uit deze bronnen zijn waar zinvol aangevuld met landelijke en regionale studies die door derden zijn uitgevoerd en in de atlas verwerkt. Ten slotte verdient vermelding dat het recente Regionaal beeld zware en/of georganiseerde criminaliteit (BRI, ) in de tekst is verwerkt (.). De Veiligheidsatlas is zodoende een product geworden van gemeenten, politie en openbaar ministerie. DEFINITIES In totaal heeft de politie op basis van BPS 8 rapporten gedraaid die een totaal van ruim, miljoen regels hebben opgeleverd. Het betreft in totaal MB aan data: ruwe gegevens die door IVA Beleidsonderzoek en Advies nader zijn geanalyseerd.

11 VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING We hebben de tekst van de Veiligheidsatlas zo beknopt en helder mogelijk proberen te houden. Dit impliceert dat technische uiteenzettingen over de dataanalyse of definitiekwesties alleen zijn opgenomen bij de betreffende passages in de tekst waar anders onduidelijkheden bij het interpreteren van de bevindingen zou ontstaan. Een aantal sleuteltermen komt zo frequent voor dat we die hier toelichten. Ten eerste geldt dat voor de termen meldingen en incidenten. In de registratiesystemen van de politie hebben beide begrippen niet dezelfde betekenis. Onder incidenten vallen naast (externe) meldingen ook alle andere registratievormen met betrekking tot de betreffende incidentcode in de registratie. Het aantal incidenten is dus per definitie hoger dan het aantal meldingen. In de Veiligheidsatlas is er dan ook voor gekozen om onder incidenten te verstaan: alle mutaties (aantekeningen van incidenten) zoals opgemaakt in de registratie door de politie. Hieronder vallen meldingen door burgers, aangiften, alsook gesignaleerde incidenten door politieagenten. Ook de term verdachten verdient uitleg. Het betreft alle personen die in het basisregistratiesysteem van de politie (BPS) zijn weggeschreven als verdachten. LEESWIJZER Een atlas is een routekaart, maar wijst de weg niet. Het is aan de beleidsmakers en uitvoerders binnen de veiligheidsketen om de weg naar meer (integrale) veiligheid zelf uit te stippelen. De Veiligheidsatlas biedt overzicht, concentreert op enkele speciale terreinen of aandachtspunten. Het is mogelijk om de brandhaarden vast te stellen, om groei en krimp van diverse veiligheidsrisico's vast te stellen en om die risico's te relateren aan de lokale omstandigheden. Essentieel bij een atlas is de schaalgrootte. De kaart van een land ziet er heel anders uit dan die van een regio, die weer sterk verschilt van een kaart op streek, wijk, buurt of straatniveau. Schaalgrootte wordt gekozen op basis van de mate van detail die wenselijk is en de hoeveelheid informatie en de resolutie daarvan die beschikbaar is. Het kan zinnig zijn om op straatniveau in te zoomen op de brandhaarden van uitgaansgeweld, het is onzinnig om datzelfde te willen doen bij een thema als leefbaarheid en sociale weerbaarheid. De enorme verscheidenheid aan vormen van criminaliteit, de diversiteit van potentieel interessante aanpakken om veiligheid te bevorderen en de voortdurende veranderende ervaringen van gewone mensen: het is natuurlijk onmogelijk om die dynamiek tussen twee kaften volledig recht te doen. In de Veiligheidsatlas vindt u geen antwoord op al uw vragen. U vindt informatie: informatie die vragen oproept. Daar ligt de kracht van de Veiligheidsatlas : het is behalve een bron van informatie vooral ook de prikkel tot nader onderzoek. Want alleen dan ontstaan goede probleemanalyses. In dit licht nodigen wij alle gebruikers van deze atlas uit om de bruikbaarheid ervan kritisch te bezien en waar nodig commentaar te leveren dat bijdraagt aan een almaar betere invulling van het concept veiligheidsatlas. De onderzoekers zien uit naar uw ervaringen.

12

13 . Veilige woon en leefomgeving.. Inleiding VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING In de huidige, geïndividualiseerde, ontzuilde en multietnische Nederlandse samenleving bestaat een grote verscheidenheid aan opvattingen, gedragingen en levensstijlen. Soms leidt die verscheidenheid tot problemen. Sociale cohesie en de onderlinge solidariteit komen onder druk te staan. Relaties tussen mensen zijn zakelijker, meer gericht op eigenbelang dan op zorg voor de ander. De samenleving lijkt almaar vitaler. Er ligt nadruk op ondernemerszin, marktdenken, risiconeming en open concurrentie. Snelle, expressieve en emotiegerichte activiteiten domineren in het werk en de vrijetijd van grote groepen Nederlanders, jong en oud. Dit vitalisme gaat hand in hand met een in toenemende mate obsessief streven naar veiligheid. De criminoloog Boutellier heeft deze paradoxale situatie beschreven als een utopisch verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en optimale bescherming (Boutellier, ). Overheden en frontlijnwerkers als politiemensen en maatschappelijke dienstverleners staan voor de moeilijke opgave om de eigenzinnige maar bange burger een veilige woon en leefomgeving te garanderen. Met diezelfde burger komen zij echter in conflict zodra zij inbreuk lijken te doen op diens leven en gedragsrepertoire. In dit hoofdstuk komt een aantal onderwerpen aan de orde waarin dat spanningsveld zich bij uitstek voordoet: overlast en sociale spanningen, onveiligheidsgevoelens, leefbaarheid en sociale weerbaarheid; geweld in en om de woning; publiek geweld en dreiging met geweld; evenals inbraken en voertuigcriminaliteit. Deze thema s zitten dicht op de belevingswereld van de burger. Op het eerste oog lijkt dat minder evident voor het onderwerp dat in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandeld wordt: de maatschappelijke impact van zware of georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit draait om geld en kent geen grenzen. Groepen werken systematisch en zijn in staat om hun misdaden, aldus de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen. Burgers merken door de bank genomen weinig van de activiteiten van de georganiseerde criminaliteit. Toch is het van belang om in dit hoofdstuk aandacht te besteden aan de maatschappelijke invloed van zware of georganiseerde criminaliteit. Die mag zich dan goeddeels afspelen langs de oevers van de Styx, aan de grens van de onderwereld, maar raakt altijd aan de bovenwereld. Criminelen die in georganiseerd verband opereren hebben die bovenwereld nodig. In fysieke zin, omdat zij moeten kunnen beschikken over locaties en transactiepunten om illegale activiteiten uit te voeren, maar ook en dit aspect wordt in onderzoek doorgaans minder belicht als een vorm van exposure. Georganiseerde misdaad moet macht, rijkdom en kracht kunnen uitstralen. Burgers merken weliswaar niet zoveel van de activiteiten van georganiseerde criminelen, maar kunnen wel in aanraking komen met de uitingsvormen daarvan. Vanuit het gezichtspunt van integraal veiligheidsbeleid ligt hier voor gemeenten dan ook de dikwijls onderschatte maar belangrijke taak om met behulp van bestuurlijke maatregelen activiteiten van criminele organisaties zoveel mogelijk buiten de woon en leefomgeving van burgers te houden.

14 VEILIGHEIDSATLAS REGIO BRABANTNOORD.. Overlast en sociale spanningen Het in kaart brengen van spanningen tussen burgers heeft in toenemende mate de aandacht van de gemeenten en van de politie. Dit is ook het geval in BrabantNoord. Landelijk gesignaleerde trends zorgen voor onrust: tot terrorisme uitgroeiend extreem gedrag, agressie van jongeren in achterstandswijken, toenemende discriminatie van moslims. Dit niet te tolereren gedrag moet gekend worden om het te kunnen aanpakken. Het gaat daarbij met name om het leren kennen van de oorzaken van spanningen. Deze kunnen op verschillende niveaus liggen, wat gezamenlijke analyse van problemen met zoveel mogelijk betrokken sociale partners noodzakelijk maakt. De regiopolitie van BrabantNoord neemt bij deze analyse van sociale spanningen geen sturende, maar nadrukkelijk wel een signalerende en adviserende rol aan. Desgevraagd levert de politie i.c. de buurtcoördinator de gemeenten gegevens aan. Bijvoorbeeld over het aantal meldingen over jeugdoverlast van burgers, over meldingen van problemen tussen buren, of over de jongeren (of ouderen) die betrokken zijn bij conflicten. Districtbureaus verstrekken deze gegevens. Regionale, districtoverstijgende, analyses van sociale spanningen zijn in de regio BrabantNoord niet voorhanden. In hoofdstuk laten we zien dat inzake samenleef problemen een analysekader ontbreekt en formuleren we een handreiking om dit type problematiek in gemeenten beter in het vizier te krijgen. In de nu volgende paragrafen worden enkele kerncijfers gepresenteerd, waarmee een eerste beeld wordt verkregen van de aard, omvang en spreiding van sociale spanningen in de regio. Het gaat om meldingen van overlast van of door jongeren, van burenruzies, van conflicten en van belediging en discriminatie. Op onderdelen is commentaar gevraagd van experts om de problematiek én de (beleidsmatige) aanpak daarvan scherp in beeld te krijgen... Jeugdoverlast Ongeveer % van de inwoners van de regio BrabantNoord voelt zich wel eens onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. Dat is minder dan in de twee voorgaande jaren en lager dan het landelijk gemiddelde (Politiemonitor bevolking). Percentage inwoners dat aangeeft dat zich wel eens onveilig te voelen op plekken waar jongeren rondhangen (Bron: Politiemonitor bevolking) BrabantNoord Nederland 8,9,,8,,9 8, Overlast van jeugd heeft meestal betrekking op rondhangende jongeren. Vrijwel alle gemeenten kennen bepaalde locaties waar groepen jongeren rondhangen. De tolerantie van burgers ten opzichte van deze rondhangende jongeren is de laatste decennia afgenomen (Van den Brink, ; Vuijsje en Wouters, 999). Uitgangspunt is een gelijkwaardige behandeling en wederzijds respect voor autonome, individuele keuzes en gedragingen. In het publieke domein wordt verwacht dat iedereen, ook jongeren, een hoge mate van zelfbeheersing aan de dag legt.

15 VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING Een andere ontwikkeling is dat, als gevolg van incidenten zoals de brandstichting in een school in Uden of de reeks diefstallen in de regio Liempde en Boxtel, steeds nadrukkelijker aandacht wordt besteed en beleidsprioriteit is gegeven aan (het voorkomen en bestrijden) van overlast door jongeren. Die toegenomen aandacht bepaalt ook sterk de beeldvorming. Beleidsmakers lijken de omvang en ernst van de problematiek soms te overschatten, terwijl burgers en frontlijnwerkers een milder oordeel vellen (Hartman & Tops, ). GEOGRAFISCHE SPREIDING Opvallend in de spreiding van meldingen van jeugdoverlast in de regio BrabantNoord zijn de relatief hoge scores voor de grootste gemeenten en voor de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert. De gemeenten Uden, Bernheze, Veghel, Landerd, Boekel, Lith, Maasdonk, SintOedenrode en Sint Anthonis tellen daarentegen juist weer relatief weinig overlastmeldingen. De problematiek is qua aantal meldingen het grootst in s Hertogenbosch, Oss en Heusden. Tabel. Meldingen jeugdoverlast (Bron: BPS) Gemeenten regio Brabant Noord, geordend naar inwonertal (d.d. ) Zie voor inwonertal bijlage Aantal meldingen jeugdoverlast in (top ) Aantal meldingen per inwoners (top) Ontwikkeling afgelopen jaren () shertogenbosch (), () Oss (),9 () + Heusden 9 (),9 () + Uden 8, Veghel, Boxtel 8 (), () Bernheze, + 8 Boxmeer 89 (9), 9 SintMichielsgestel 8 (),9 () + Vught (), (8) Cuijk 8 (), () + Schijndel, (9) SintOedenrode, Landerd, Haaren 9, + Grave 9 (8), () Sint Anthonis, staat voor afname, voor stabiliteit en + voor toename van het aantal meldingen.

16 VEILIGHEIDSATLAS REGIO BRABANTNOORD 8 Maasdonk, 9 Mill en Sint Hubert 88 (),8 () + Boekel, Lith,9 + 88, Kijken we naar de gemeentelijke ontwikkelingen van het aantal meldingen over de afgelopen jaren, dan zien we dat het aantal meldingen van overlast in 9 gemeenten is afgenomen. In 8 gemeenten is het aantal meldingen toegenomen en bij gelijk gebleven. Van een gedeelde trend (een toename, stabilisatie of afname van ervaren jeugdoverlast) lijkt dus geen sprake te zijn, ook niet bij gemeenten van dezelfde omvang. De top tien van locaties c.q. straten in de regio BrabantNoord waar zich in de meeste incidenten van jeugdoverlast voordeden is:. Chr. Huijgensweg in shertogenbosch (). Het Wielsem in shertogenbosch (). Kerkstraat in shertogenbosch (). Gildeplein in Rosmalen (). Admiraalsweg in Drunen (). Mercuriusplein in Berlicum (9). Frederik Hendriklaan in shertogenbosch (9) 8. Essinklaan in Grave (9) 9. Leunweg in shertogenbosch (). Sint Luciaplein in shertogenbosch () Een aantal van deze straten stond ook in al in de top. De Kerkstraat en het Gildeplein waren toen respectievelijk en met en incidenten. De Christiaan Huijgensweg en Het Wielsem, in op posities en, stonden in nog niet in de top. Op deze locaties is sprake van een ernstige toename van het aantal incidenten. Kennis over de achtergronden van deze cijfers is op dit moment zeer verspreid. Hoewel het monitoren van de bewegingen van overlastgevende jongerengroepen wel de aandacht heeft van verschillende gemeenten, worden nergens op structurele en systematische wijze overzichtsrapportages gemaakt, bijvoorbeeld met een beschrijving van de ontwikkeling van problemen op de belangrijkste overlastlokaties of met een analyse van de ontwikkeling van het gedrag van de betrokken groepen/jongeren. Ook worden geen beleidsdoelen per straat of per jongerengroep geformuleerd. In hoofdstuk gaan we nader op deze kwestie in. De gegevens die men verzamelt (over overlastlocaties en betrokken jongeren) worden gebruikt voor het (veelal wekelijks) benoemen van aandachtspunten in de dagelijkse aanpak van problemen, maar niet of in beperkte mate voor het formuleren van strategische doelen om jeugdoverlast te voorkomen en te bestrijden.

17 UITGELICHT: DE VIJF VERVELEND JONG GEMEENTEN VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING In hebben vijf gemeenten geparticipeerd in het onderzoek Vervelend jong (Pardoel e.a., ): shertogenbosch, Oss, Uden, Boxtel en Cuijk. Deze praktijkevaluatie was gericht op het in kaart brengen van (i) de aard en omvang van overlastgevende jeugdgroepen; (ii) de aanpak van overlastsituaties; en (iii) het resultaat van de gehanteerde maatregelen. Het is interessant te bezien welke ontwikkeling het aantal incidenten jeugdoverlast in deze vijf gemeenten heeft doorgemaakt in en. We telden het aantal incidenten, onderzochten de spreiding van problemen en vroegen lokale betrokkenen om commentaar: Het aantal incidenten jeugdoverlast in de gemeente shertogenbosch is over en afgenomen: van incidenten in tot incidenten in. Ook is het beeld ten aanzien van de drie grootste probleemlocaties in enkel kijkend naar de geregistreerde incidenten bij de politie gunstig te noemen. Bij die top drie van zien we de volgende ontwikkelingen: Kerkstraat ( incidenten), Esdoornstraat ( incidenten) en de Meester Spoermekerlaan ( ). Deze straten, en hun directe omgeving, blijven evenwel de aandacht vragen van politie, gemeente en jongerenwerk, omdat de locaties een grote aantrekkingskracht hebben op steeds weer nieuwe jongeren(groepen), maar ook omdat het absolute aantal overlastincidenten ook al is zij gehalveerd ten opzichte van nog steeds aan de hoge kant is. Verder zien we bij de top drie van probleemlocaties in twee nieuwkomers: de Chr. Huijgensweg ( ) en het Wielsem ( ). De overlastproblemen in deze straten hebben in en de volle aandacht van de gemeente. De problemen bij het Wielsem (in de Hambaken) spelen zich af in de omgeving van een winkelcentrum. De overlast blijkt daar vooral te worden veroorzaakt door een klein groepje van zes Marokkaanse jongeren. Daarnaast zijn er signalen dat steeds jongere kinderen zich op straat misdragen (De bakens verzet, februari ). De harde kern is bekend bij de politie en bij het jongerenwerk. Er wordt hard opgetreden bij problemen en er zijn vaker politiecontroles, maar ook is geïnvesteerd in gesprekken met ouders en broers, zijn er buurtvaders voor de jongeren, is het aantal jongerenactiviteiten in de wijk uitgebreid, is er vanaf eind januari een hangverbod bij het winkelcentrum, wordt het winkelcentrum opgeknapt en worden bewoners en winkeliers nadrukkelijk uitgenodigd overlastproblemen te melden. Ook de andere nieuwe overlastlocatie in de top drie van, de Chr. Huijgensweg betreft overlast rondom een winkelcentrum. Ook daar zijn de problemen niet nieuw, maar volgens betrokkenen wel verergerd in. Naast meer politietoezicht (onder andere met inzet van het Biketeam), de aanpak van drugsdealers, het betrekken van ouders en het organiseren van activiteiten voor jongeren, is ook gekozen voor de inzet van camera s. De camera s zijn gericht op vier plekken rond het winkelcentrum en waren maanden lang uur in bedrijf. Gedurende die periode was het rustiger op de plekken met toezicht, maar verplaatste de problematiek naar elders. Ook een eerder afgekondigd samenscholingsverbod had onvoldoende resultaat (Boschveld bloeit, kt. ). In de meest recente nieuwsbrief van de wijk wordt aangegeven dat inmiddels ook wordt ingezet in het realiseren van poorten om brandgangen zo af te kunnen sluiten, dat deze alleen voor bewoners toegankelijk zijn (Boschveld bloeit, juni ). De gemeente shertogenbosch wil de aanpak op deze (en andere) over

18 VEILIGHEIDSATLAS REGIO BRABANTNOORD lastlocaties evalueren, maar heeft daar vooralsnog geen gegevens over beschikbaar. In Boxtel is geen afname van het aantal incidenten van jeugdoverlast na Vervelend jong. Het aantal overlastincidenten nam toe van in naar 8 in. De straat met de meeste incidenten is in Boxtel voor beide jaren gelijk: de Prins Hendrikstraat (in incidenten en in incidenten), een kwetsbare straat voor overlast van jongeren omdat deze in het stationsgebied ligt, richting het centrum loopt en verschillende scholen in de nabijheid liggen. Voor de tweede en derde straat van zien we een afname van de jeugdoverlast: Appollopad ( ) en Molenwijk (9 ). Op de posities en staan in Dommeloord ( 8) en Vorsenpoel ( 8). Of problemen na Vervelend jong zijn veranderd, zijn afgenomen of zijn toegenomen, is de gemeente Boxtel niet bekend. Uit het activiteitenplan blijkt dat men er naar streeft om in elk geval niet boven de 9 incidenten te komen, maar hoe dit zich vertaalt naar ingrepen per straat of per jeugdgroep kan de gemeente zelf niet goed weergeven. Bij de aanpak van overlastproblemen maken Delta, de welzijnsinstelling van Boxtel, en de politie de keuzen. Kennis over ervaren jeugdoverlast, over betrokken jongeren en over de werkzaamheid van ingrepen bij overlast wordt niet gebundeld, zo geeft de verantwoordelijke gemeenteambtenaar aan. Wel zijn voor en door politie en gemeente gezamenlijk algemene beleidsdoelen geformuleerd. De nadruk ligt op het vergroten van de verantwoordelijkheid van de ouders bij delict en overlastgevend gedrag, het beter betrekken van jongerenwerkers, het structureel maken van aandacht voor overlastgevende jeugdgroepen en het borgen van de kwaliteit van de jeugdpolitiezorg. (Activiteitenplan Boxtel NO/CZ). In de gemeente Uden is het aantal incidenten jeugdoverlast bijna gehalveerd: in waren er incidenten, tegen 8 incidenten in. In de top drie van jeugdoverlastlocaties in heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden: Drossaard ( incidenten), Muziekplein (8 ) en Vaarzenhof ( ). De top drie van bestaat uit: Muziekplein () en Bugelstraat, Lauweren en Cellostraat (elk incidenten). De werkgroep Jeugd en Veiligheid van de gemeente Uden herkent het beeld van een afnemende problematiek. Ook bij het Meldpunt Overlast van de gemeente is het aantal meldingen wegens jeugdoverlast verminderd (: meldingen; : meldingen).twee factoren lijken hierbij van invloed: de repressieve aanpak van de politie ten aanzien van jongeren met criminele antecedenten (dit heeft na Bedir meer nadruk gekregen, waarbij de agenda voor de individuele aanpak wordt vastgesteld in het CRJ van het Veiligheidshuis) en het gegeven dat de lol in luidruchtig, overlastgevend gedrag verjaart en sommige jongens daardoor uit de overlastgroepen zijn gegroeid. De overlastproblematiek die Uden op dit moment rest, wordt volgens de werkgroep veroorzaakt door een zeer mobiele kerngroep van ongeveer oudere jongeren, die op meer locaties komen waar steeds andere volgertjes zijn. Juist vanwege de mobiliteit van de jongeren ervaren de jeugdwerkers en de politie grote moeite met het volgen van de jongeren. De werkgroep Jeugd en Veiligheid stelt zich hierin reactief op: als de problemen op een bepaalde overlastlocatie opvallend toenemen, wordt geïnvesteerd. Het aantal incidenten jeugdoverlast in de gemeente Oss is toegenomen van in tot in. De straat met de meeste incidenten is voor beide jaren gelijk: Wolfskooi ( ). Voor de tweede en derde straat van zien we een afname van de jeugdoverlast: Mercuriustraat (8 ) en Ussenstraat 8

19 VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING ). In de top drie van zijn twee nieuwkomers: Rusheuvelstraat ( ) en de Twijnderweg ( naar ). Achtergrondinformatie ten aanzien van deze ontwikkelingen is bij de gemeente niet voorhanden. De wijze van monitoring die in Vervelend Jong werd voorgesteld, is niet vastgehouden, waardoor er geen overzicht beschikbaar is van de bewegingen van overlastgevende jongerengroepen. In de gemeente Cuijk is het totale aantal incidenten jeugdoverlast toegenomen van incidenten in naar 8 incidenten in. Het aantal incidenten is door politie en/of gemeente in kaart gebracht, de aard van de incidenten niet. Uit onze interviews blijkt dat betrokkenen binnen de gemeente de indruk hebben dat er geen sprake is van een toename of verergering van problemen, maar ook niet van een afname. De grote mobiliteit van de overlastveroorzakende groepen wordt als problematisch ervaren (men spreekt van reizigers ), omdat deze de aanpak bemoeilijkt. Die mobiliteit zien we inderdaad ook terug in de BPSgegevens. Zo neemt bij de top drie van overlastlocaties in het aantal overlastmeldingen af: voor Sleedoorn ( ), voor Bereklauw ( ) en voor Berenkuil ( 8), maar zien we bij de top drie van ook twee nieuwe locaties: Stationsplein ( ) en Kruishout (9 ). Groepsanalyses van de jongerengroepen worden in Cuijk (nog) niet gemaakt en een groeps c.q. persoonsgerichte aanpak van de overlast (in plaats van een locatiegerichte aanpak) heeft zich daardoor nog niet kunnen ontwikkelen. Dit is wel de wens van de betrokken taakaccenthouder jeugd van de politie, zodat problemen sneller en zonder risico van probleemverschuiving kunnen worden aangepakt. Deze pleit daarom voor bespreking van overlastgevende jongeren in het CRJ van het Veiligheidshuis (dit is nog niet gerealiseerd), voor het maken van afspraken met het jongerenwerk over het regelmatig bijpraten over (en eventueel volgen van) overlastveroorzakers en voor het opleiden van jeugdagenten in het herkennen van en doorverwijzen bij risicogedrag van jongeren. Bij wijze van conclusie kan worden opgemerkt dat de aandacht voor overlast door jongeren(groepen) sinds is toegenomen. In de regio zijn er zowel gemeenten met een toename als gemeenten met een afname van jeugdoverlast. Het is onduidelijk waardoor de verschillen worden veroorzaakt. De problematiek staat stevig op de beleidsagenda van de meeste gemeenten in de regio BrabantNoord. Toch zijn niet overal zo blijkt uit een inventarisatie onder de gemeenten die in in het kader van Vervelend Jong onder de loep werden genomen de beleidsvoornemens in praktijk gebracht. Over het algemeen hechten gemeenten nog te weinig aan het systematisch en structureel verzamelen van informatie ter ondersteuning van concrete interventies. Ook het in kaart brengen van de (locatie of gedragsspecifieke) ontwikkelingen van jeugdoverlast krijgt nauwelijks accent. Evaluaties van interventies zijn niet hard of ontbreken. De communicatie met de burger over de aanpak van jeugdoverlast (beleidsdoelen, instrumenten) zou eveneens meer aandacht mogen krijgen. In de meeste gemeenten is niet bekend of burgers tevreden zijn met de aanpak van problemen betreffende jeugdoverlast. 9

20 VEILIGHEIDSATLAS REGIO BRABANTNOORD.. Burenruzies en buurtconflicten De toegenomen gevoeligheid voor inbreuken op de persoonlijke integriteit leidt in de praktijk ook tot meldingen van conflicten tussen burgers. Burenruzies zijn vaak een mengeling van ongewenste grensoverschrijdingen (ervaren overlast) en slechte communicatie hierover. Vooral in buurten waar gemiddeld genomen sprake is van een achterstandsproblematiek en een concentratie van meerdere typen problemen, monden deze spanningen nogal eens uit in geweld. Het is van belang om dergelijke probleemlocaties te identificeren en te achterhalen wat oorzaken zijn van spanningen, omdat conflicten en burenruzies vaak een lange nasleep hebben. In de situatie van verschillen in afkomst, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd en huishoudgrootte kan het zijn dat conflicten eerder oplaaien. In de Haagse stadsdelen Escamp en Scheveningen is hier onderzoek naar gedaan. Hieruit zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat discriminatie tussen buren vaker aanleiding vindt in niet opgeloste overlastsituaties dan in discriminatoire ideeën. Verschillende patronen van gedrag kunnen leiden tot negatieve verwachtingen van mensen en gezinnen onderling. Met als gevolg grote kans op negatieve communicatie. Deze communicatie staat de oplossing van conflicten in de weg. En negatieve ervaringen neemt men vaak mee naar een volgende burensituatie (www.goedeburen.nl). BURENRUZIE Pas sinds januari worden in de regio BrabantNoord de meldingen van burenruzies als zodanig geregistreerd. In eerdere jaren werden deze meldingen weggeschreven onder de bredere codes buren/relatieproblemen of conflicten, waardoor informatie over de specifieke nabije relatie van betrokkenen niet direct herkenbaar was voor agenten. Tegenwoordig is dit gewijzigd, om alerter te kunnen reageren op burenproblemen. In waren er in BrabantNoord meldingen van burenruzies en in situaties werd aangifte gedaan. Meldingen van burenruzies komen relatief gezien het meest voor in shertogenbosch, Boxmeer, SintOedenrode, Haaren en Grave. De gemeenten Boekel, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Landerd, SintMichielsgestel en Sint Anthonis tellen daarentegen juist weer relatief weinig meldingen van burenruzie. De problematiek is qua aantal meldingen het grootst in shertogenbosch, Oss, Heusden, Boxmeer en Uden. Tabel. Burenruzie (Bron: BPS) Gemeenten regio BrabantNoord, geordend naar inwonertal (d.d. ) Aantal meldingen burenruzie in (top) Aantal meldingen per inwoners (top) shertogenbosch 9 (), () Oss (), () Heusden (), () Uden 8 (),9 (9) Veghel 9 (8),8

Samenvatting. Aard en omvang van geweld

Samenvatting. Aard en omvang van geweld Samenvatting Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar huiselijk en publiek geweld. Het omvat drie deelonderzoeken, alle gericht op het beschrijven van geweld en geweldplegers. Doelstelling van het

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Inleiding Mede vanwege de herhaalde vragen vanuit gemeenten vroeg het algemeen bestuur om een voorstel voor de herziening van de grondslag voor de

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2 Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 25 juni 2014 Bijlage : 2 Steller : F. Libregts\H.Linzel Onderwerp : Vervanging IBS registratie Algemene toelichting Momenteel gebruiken de gemeenten en GGZ-instellingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Van cijfers naar interpretatie

Van cijfers naar interpretatie Van cijfers naar interpretatie Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit Samenvatting In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE BERNHEZE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (212) Jeugdhulp Jeugdhulp indicatie 55 1 28 27 72 34 9 33 26 13 Verblijf deeltijd (dagbehandeling) * 5 2 4 2 2 Verblijf pleegzorg 14

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Criminaliteit in de regio Amsterdam

Criminaliteit in de regio Amsterdam Criminaliteit in de regio Een onderzoek naar de aard en omvang van de criminaliteit bij ondernemingen in het werkgebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor in 2003 Criminaliteit in de regio Colofon

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten

Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten Samen Veilig, Samen doen! Samenvattend verslag Themabijeenkomst 1 oktober 2016 Aan de hand

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie