o.a. burgernet, communicatie eigen kracht. Stroomlijnen vroegsignalering LVB ers (personen met licht verstandelijke beperking) en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o.a. burgernet, communicatie eigen kracht. Stroomlijnen vroegsignalering LVB ers (personen met licht verstandelijke beperking) en"

Transcriptie

1 Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt en straat, Inzet door gemeenten Inzet door: Thema: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers /verslaafden) Doelstellingen: Ontwikkelen buurtgerichte aanpak op basis van ontwikkelingen en signalen uit wijken Met bewoners in stand houden en zo mogelijk verbeteren sociale kwaliteit woonomgeving Versterken van zelfredzaamheid burgers Sluitende ketenaanpak rond individuele probleemgevallen (persoonsgericht, OGGZ) Tijdig preventief handelen bij complexe sociale problematiek bij groepen (vluchtelingen, armoede, racisme) Aanpak zorgelijke locaties/ wijken Afgesproken acties HHW LGD KGL HKr Pol. OM Toelichtingen behandelen complexe/multi problem casu stiek CJG/ Veiligheidshuis Bijv Somalische gemeensch. Stimuleren burgerparticipatie o.a. burgernet, communicatie eigen kracht. Stroomlijnen vroegsignalering LVB ers (personen met licht verstandelijke beperking) en HK: kader Sociaal Domein begeleiding Buurtbemiddeling / mediation OM start met pilot (resultaatverpl: 60 zaken)/ afstemm. met buurtbem. lokaal. Project Kompas (problematiek arbeidsmigranten) Koggenland: inbedding in bestaande organisatie. Optimaliseren OGGZ proces: versterken aansluiting soc. domein: dwang en drang Doorontwikkeling ZSM + + OM: ook ontboden verdachten via ZSM, aansluiting advocatuur. Integrale, locatiegericht plan van aanpak (o.a. recreatieparken) Permanente bewoning, Kompas, GBAaanpak, afspraken met bestuur. Thema: Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) Doelstellingen: Ontwikkelen buurtgerichte aanpak op basis van ontwikkelingen en signalen uit wijken Met bewoners in stand houden en zo mogelijk verbeteren fysieke kwaliteit woonomgeving Voorkomen dan wel snel herstel van aantastingen fysieke kwaliteit woonomgeving Versterken van zelfredzaamheid burgers Continueren specifieke inzet op thema s vuurwerk, luilak en vandalisme mobiele surveillance door beveiligers (al dan niet via meldpunt) + opvolging locatiegerichte aanpak vandalisme d.m.v. actieteam. + Aanpak overlast vaarwegen (HK) is inzet waterpolitie. KG:

2 Inzetten BOA s in de openbare buitenruimte Thema: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact criminaliteit Doelstellingen: Terugdringen aantal incidenten veel voorkomende criminaliteit Inperken high-impact crime Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen Voortzetten speciale aandacht voor slachtoffers Optimaliseren proces nazorg ex-gedetineerden Uitvoeren Top HIC- aanpak Afstemmen met BM bij opsporing + Integrale aanpak: mobiel banditisme bruggenspringers Zwaartepunt bij opsporing. Gemeenten: communicatie, burgerparticipatie. Uitvoeren 8 Maatregelen van de Taskforce Overvallen en Straatroven NH (HK) is meerjarenplan, Hollands Kroon is bestuurlijk trekker RPC Tbv overvallen en straatroof: Donkere dagen offensief (incl. voorlichtingsacties) Extra inzet van politie Woninginbraken: Inbraakpreventie en vaste voorlichting in plaatselijke media Woninginbraken: Helingbestrijding o.a. controle opkopers (gruthokkers) Woninginbraken: Preventief inzetten van Burgernet o.a. i.v.m. besmetting Woninginbraken: Extra inspanningen op bestrijding woninginbraken (WIT, DDO, Top HIC) + + OM: themazittingen Woninginbraken: Persoonsgericht aanpak ( Top HIC) onder regie Veiligheidshuizen + + Thema: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact criminaliteit Sub-thema: Huiselijk en eergerelateerd Geweld Verbetering procesgang huiselijk geweldzaken (in relatie tot huisverbod) + Kwaliteitsslag besluitvorming Thema: Sub-thema: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact criminaliteit Fietsendiefstal verwijderen fietswrakken op NS-Stations + gerichte opsporingsacties fietsendieven + Thema: subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel Doelstelling: verhoging van het veiligheidsgevoel bij inwoners Snelle interventie bij probleemgevallen, mogelijk gebruikmaken van het VH/ CJG Stimuleren zelfredzaamheid burgers, via dorpsplatforms cq. wijk- en buurtpanels (eigen kracht)

3 Veld: 2 Bedrijvigheid en veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Veiligheidsthema s binnen dit veld zijn Veilig winkelgebied, Veilige bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige evenementen en Veilig toerisme. Inzet door gemeenten Inzet door Afgesproken acties HHW LnD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen/stand van zaken Thema: Veilig uitgaan Sub thema: Algemeen Doelstelling: stimuleren van een veilig uitgaansklimaat Handhaving nieuwe Drank- en Horecawet Drank- en horecawet: aanpassen beleid: handhavingsarrangement (18-) Aanpassing leeftijdsgrens 18 jaar Drank- en horecawet: opstellen handhaving- en preventieplan Implementeren convenant Veilig Uitgaan (m.n. Collectieve Horeca-ontzegging) Inzet Horeca Interventie Team (HIT) + Uitvoeren project jeugd, alcohol en drugs Toepassen HALT afdoening bij artikel 45 DHW + Ministrieel besluit is toegezegd. Thema: veilige evenementen Sub thema: Algemeen Doelstelling: veilig en ordelijk verloop van evenementen Evenementenbeleid uitbreiden met aanpak middelengebruik Extra inzet bij risico-evenementen (evt. HIT/BOA) en nader te bepalen kermissen Extra bezetting ZSM bij grote evenementen + + Bv. WK, koningsdag Thema: Veilige bedrijventerreinen Doelstelling: stimuleren van veiligheid op bedrijfsterreinen tegengaan van verloedering en verwaarlozing Voortzetten dan wel stimuleren Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B-Bedrijfsterreinen) Integrale, locatiegerichte aanpak door RUD s gericht op bedrijfsterreinen (volksgezondheid en veiligheid) Thema: Veilig toerisme Doelstelling: Bevordering veiligheid bij recreatieterreinen Nvt (zie sociale kwaliteit) Thema: Veilig winkelgebied Doelstelling: inperking vandalisme en winkeldiefstallen in winkelgebieden

4 Stimuleren dan wel voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-W = Winkelgebieden) Mobiele surveillance gericht op het Winkelcentrum. + Aanpak mobiel banditisme + + Verbetering signalering en verbetering aangiftebereidheid

5 Veld: 3 Jeugd en veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema s in relatie tot jeugd zijnde overlastgevende jeugd, criminele jeugd/individuele probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Zodoende handelt dit veiligheidsveld over de veiligheid rond jeugd thuis, in de buurt, op school en bij het stappen. Inzet door gemeenten: Inzet door: Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen Thema: Jeugdoverlast Doelstellingen: Afname percentage inwoners dat jongerenoverlast als probleem ervaart Geen toename van aantal geregistreerde incidenten jeugdoverlast en vandalisme schade BarriŁres opwerpen tegen verder afglijden probleemjongeren Regie voeren over integrale aanpak jeugdgroepen Strafrechtelijke Regie voeren op criminele jeugdgroep(en) + Thema: Jeugdcriminaliteit /individuele jongeren Doelstellingen: Geen toename van aantal geregistreerde incidenten jeugdoverlast en vandalisme schade Geen toename van strafbare feiten gepleegd door jongeren BarriŁres opwerpen tegen verder afglijden probleemjongeren Behandelen complexe/ multi problem casu stiek in Veiligheidshuis Top X aanpak/ groepsaanpak Integrale analyse jeugdgroepen Pilot interventie op flu de jeugdnetwerken + + Aandacht voor gedwongen kader (transitie Jeugdzorg) Doorontwikkelen werkproces jeugd in ZSM + Thema: Jeugd, alcohol en drugs Doelstelling: zie doelstellingen project jeugd, alcohol en drugs Uitvoeren project jeugd, alcohol en drugs Handhaving alcoholverbod 18-minners Ontwikkelen aanpak middelengebruik, mn GHB en speed (ihkv project jeugd, alcohol en drugs) Thema: Veilig in en om scholen M.n door middel van Social Media: jeugdgroepen 2.0 Regionale opzet voor organiseren gedwongen kader ihkv Sociaal domein Implementeren adolescentenstrafrecht en ontboden verdachten HK: is sociaal domein

6 Doelstelling: stimuleren van veiligheid in en om scholen Uitvoeren convenant Veilige School + + nvt Versterken signaleringsfunctie leerplicht: door opstellen van format tbv tijdige signalering (individuele) jeugdproblematiek Aanpak overlast en vandalisme rondom scholen d.m.v. inzet actieteams + +

7 Veld: 4 Fysieke veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen de fysieke veiligheidsthema s, zijnde: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding. Inzet door gemeenten: Inzet door: Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen Thema: Verkeersveiligheid Sub-thema: Verkeersgedrag (algemeen) snelheidsovertredingen Doelstelling: terugdringen van het aantal ongevallen met letsel t.o.v. gemiddelde Preventie in de vorm van communicatie ism partners Aanpak stelselmatige verkeersovertreders (hufteraanpak) + + Implementatie flitspalen beleid + Controle snelheid op risicoplekken + Aanpak modder op de weg Uitvoering modder protocol Extra aandacht voor slachtoffers ernstige verkeersongevallen + Thema: Verkeersveiligheid Sub-thema: Veiligheid (brom)fietsers Afstemmen met politie van preventieve activiteiten door jeugdwerk (evt. ism HALT) op het onderwerp verlichting Actiematig verlichtingscontroles in het najaar i.s.m. Veilig Verkeer Nederland + Inbeslagneming brommers bij verkeersdelicten bij ernstige zaken + + Probleem gebruik smartphones in verkeer Verkennen van aanpak Thema: Verkeersveiligheid Sub-thema: Alcohol en verkeer Geen leges bij rijbewijs bij jarigen die alcohol en verkeerscursus gevolgd hebben + Alcoholcontroles (met name bij evenementen en bij sportverenigingen) + Thema: Brandveiligheid Doelstelling: bevorderen brandveiligheid gebouwen Brandpreventieweken Politie Keurmerk Veilig Wonen voor brandmelders

8 Veld: 5 Veiligheid en integriteit Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Inzet door gemeenten: Inzet door: Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol OM Toelichtingen Thema: Polarisatie en radicalisering Doelstelling: voorkomen van maatschappelijke onrust en escalaties als gevolg daarvan Handboek en evt. scan maatschappelijke onrust gebruiken Oefenen Investeren in informatiepositie en netwerk Het vroegtijdig signaleren van en adequaat reageren op signalen Aanpak intolerantie minderheden (anti-discriminatie) Sub-thema: algemeen Doelstelling: Voorkoming vermenging boven- en onderwereld Bevorderen Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit Actualiseren coffeeshopbeleid + + De integrale aanpak van risicovolle/louche bedrijven op industrieterreinen Integrale aanpak OMG s (Outlaw Motorcycle Gangs) Intensiveren beleid ondermijning Sub-thema: FinEc Aanpak CSV s, cybercrime en milieucriminalteit (i.s.m. RUD s) Lokale aanpak patsers/ongebruikelijk bezit Extra aandacht voor horizontale fraude + Bijv skimmen, internetfraude, enze

9 Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol OM Toelichtingen Sub-thema: Computercriminaliteit Verwerken zaken die via Meldpunt Internetoplichting instromen + Extra aandacht voor cybercrime + Aanpak grooming (preventie op scholen) Sub-thema: Zedencriminaliteit Lokale signaalfunctie t.b.v. uitbuiting/illegale prostitutie Voorbereiden invoering nieuwe Prostitutiewet Indien nodig deelname casusoverleg mensenhandel en prostitutie Sub-thema: Mensenhandel Lokale signaalfunctie t.b.v. uitbuiting Prostitutiecontroles bij escortbedrijven Casusoverleg Veiligheidshuis Problematiek arbeidsmigranten Aanpak Kompas/ ingebed in organisatie Sub-thema: verdovende middelen Integraal hennepconvenant uitvoeren Opstellen en gebruiken Bestuurlijke rapportages Uitvoering beleid drugsverkooppunten (incl Damoclesbeleid) Regionaal hennepteam gerichte aanpak criminaliteit + Extra opsporingsteam bij politie Aanpak growshops + Uitvoering van in (?/ 2014) vast te stellen wetgeving (verbod voorbereidingshandelingen). Borgen afpakken + Thema: Veilige Publieke Taak Sub-thema: algemeen Doelstelling: Optimaliseren veilige werkomgeving professionals Uitvoeren agressieprotocol en nakomen specifieke maatregelen Zwaardere strafeis bij geweld tegen gezinslid politieagent + Thema: Informatieveiligheid Sub-thema: algemeen Doelstelling: Optimaliseren veilig informatiebeleid gemeenten Verkennen mogelijkheden veilig informatiebeleid (ICT) Bijv introductie BIG Thema: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit Sub-thema: algemeen Doelstelling: bevorderen integer handelen overheidspersoneel

10 Bevorderen dat conform integriteitsstatuut wordt gehandeld

Jaarplan Integrale Veiligheid 2015 Driehoek basiseenheid Heerhugowaard 27 januari 2015. Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving

Jaarplan Integrale Veiligheid 2015 Driehoek basiseenheid Heerhugowaard 27 januari 2015. Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt en straat, Inzet door

Nadere informatie

Jaarplan Integrale Veiligheid 2017 Driehoek basiseenheid Heerhugowaard DEF, vastgesteld

Jaarplan Integrale Veiligheid 2017 Driehoek basiseenheid Heerhugowaard DEF, vastgesteld Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt en straat, Inzet door

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Veld: 1 Veilige woon en leefomgeving

Veld: 1 Veilige woon en leefomgeving Veld: 1 Veilige woon en leefomgeving Afgesproken acties DenH Texel Scha Pol. OM Toelichtingen Thema: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers /verslaafden) Houden van klantenpanels Project

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 17936 16 februari 16 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 16 1. Inleiding In het Integraal Veiligheidsplan 15-18 (IVP) zijn de ambities voor

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Doesburg Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Intern projectleider Extern projectleider: Cluster: Documentversie / status: Burgemeester / K.

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Doorontwikkelingsnotitie Integrale veiligheid 2013 2016. Gemeente Enkhuizen

Doorontwikkelingsnotitie Integrale veiligheid 2013 2016. Gemeente Enkhuizen Doorontwikkelingsnotitie Integrale veiligheid 2013 2016 Gemeente Enkhuizen Gemeente Enkhuizen, 2 april 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Huidige situatie p. 5 2.1 Veilige woon- en leefomgeving p.

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

CONCEPT. Datum: 19 januari 2016. Versie:.3

CONCEPT. Datum: 19 januari 2016. Versie:.3 CONCEPT Datum: 19 januari 2016 Versie:.3 2 INHOUD INLEIDING 3 VEILIGHEIDSVELD 1; Veilige Woon en Leefomgeving 4 1.a Analyse 4 1.b Prioriteiten professionals en bewoners 5 1.c Gezamenlijke Top 3 prioriteiten

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Gemeente Heeze-Leende Vastgesteld op 2 maart 2015 1 Voorwoord Deze nota bevat de doelen en prioriteiten die alle veiligheidspartners, zoals politie

Nadere informatie

Lokaal Integraal Veiligheidsplan Drechterland

Lokaal Integraal Veiligheidsplan Drechterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drechterland. Nr. 364 4 januari 2016 Lokaal Integraal Veiligheidsplan Drechterland 2016-2019 De raad heeft op 23 december het Lokaal Integraal Veiligheidsplan

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht

Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht mei 1 Momenteel bereiden wij de actualisering van het Meerjarenprogramma (MJP) Veiligheid voor. Het huidige MJP loopt af in 1. Het nieuwe MJP

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Hoofdonderwerp. geweld. VNG-kernthema bedrijvigheid en veiligheid. acties gemeente acties politie acties OM

Hoofdonderwerp. geweld. VNG-kernthema bedrijvigheid en veiligheid. acties gemeente acties politie acties OM Hoofdonderwerp geweld bedrijvigheid en veiligheid uitgaansgeweld (horeca en evenementen) verdachtenratio beheersbaar uitgaansklimaat door eenduidige afspraken vermindering incidenten uitgaansgeweld tegengaan

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 Hoofdstuk 2. De regionale prioriteiten 4 2.1 Geweld 4 2.2 Woninginbraken 6 2.3 Jeugdoverlast- en criminaliteit

Nadere informatie

Samen Veilig, Samen Doen! Integraal Veiligheidsplan

Samen Veilig, Samen Doen! Integraal Veiligheidsplan Samen Veilig, Samen Doen! Integraal Veiligheidsplan 1 Inhoud 1 Veiligheid is van ons allemaal 3 2 Risico s en verantwoordelijkheden 4 2.1 Hoe gaan we om met risico s en verantwoordelijkheden? 4 3 Richting

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Heeĩhugowaaĩd Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heeĩhugowaaĩd Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders T^S Heeĩhugowaaĩd Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 14-0027 Sector/afd.: Stadsbeheer/Wijkbeheer Portefeuillehouder: G. Oude Kotte Casenr.: Cbb140014 Steller/tst.:

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Dashboard 2015 behorende bij Actieplan Integrale Veiligheid

Dashboard 2015 behorende bij Actieplan Integrale Veiligheid Dashboard 2015 behorende bij Actieplan Integrale Veiligheid 2015-2018 Gemeenten Weert Nederweert-Leudal Dashboard Het actieplan Integrale Veiligheid 2015-2018 van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Integraal Veiligheidsplan

Voorlopig ontwerp Integraal Veiligheidsplan Voorlopig ontwerp Integraal Veiligheidsplan Afdeling Bestuur en Managementondersteuning Datum 01022017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Uitgangspunt gemeente Gooise Meren en Visie 3 1.2 Integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden

Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Wat voorafging 1.1 Inleiding 3 1.2 Evaluatie Integrale Veiligheid 3 Hoofdstuk 2: Het uitvoeringsprogramma 2012 2.1

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Gemeente Enschede Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Integraal veiligheidsbeleid Gemeente Enschede Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal Integraal veiligheidsbeleid Gemeente Enschede 2017-2020 Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Trends en ontwikkelingen 4 1.3 Veiligheid

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan 2015-2018

Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Bestuur - OM - Regionaal Beleidsplan 2015-2018 25-02-2015 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inleiding, Openbaar Ministerie en politie werken in het kader van de lokale integrale veiligheid intensief samen

Nadere informatie

JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord

JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Beleidsprioriteiten 3 Financiën 3 Speerpunten: 4 Jeugd en veiligheid 4 - Problematische Jeugd 4 - (Overmatig)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland Raadsvergadering 29 oktober 2012 Nr.: 12 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en 2014. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog. Ter inzage liggende

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 29 januari 2015 Burgemeester en wethouders, 10 februari 2015 Gemeenteraad, 25 maart 2015 1

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Lokaal Integraal Veiligheidsplan Stede Broec

Lokaal Integraal Veiligheidsplan Stede Broec GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Stede Broec. Nr. 25567 2 maart 2016 Lokaal Integraal Veiligheidsplan Stede Broec 2016-2019 Veiligheid is een breed begrip. Een gevoel dat iedereen anders ervaart.

Nadere informatie

Actieplan 2015-2018 Integrale Veiligheid

Actieplan 2015-2018 Integrale Veiligheid Actieplan 2015-2018 Integrale Veiligheid Gemeenten Weert Nederweert-Leudal Colofon Versie : 0.1 Datum : 21 april 2015 Organisatie : Gemeenten Weert Nederweert - Leudal Opdrachtgever : RBT Opdrachtnemer

Nadere informatie

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken 2015 in beeld Verbinden Versterken Zichtbaar maken Verbinden Versterken Zichtbaar maken Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van ons unieke werk in 2015, waarin we hebben geïnvesteerd in het verbinden van

Nadere informatie

CONCEPT Datum: 26 november 2015. Versie:.2

CONCEPT Datum: 26 november 2015. Versie:.2 CONCEPT Datum: 26 november 2015 Versie:.2 Voorwoord Samen met partners, inwoners en ondernemers blijven werken aan veiligheid In de periode kort voor het verschijnen van dit Integraal Veiligheidsplan hebben

Nadere informatie

Uitvoeringsprogamma Integraal Veiligheidsbeleid 2015

Uitvoeringsprogamma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Uitvoeringsprogamma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 (met een terugblik op 2014) Gemeente Loon op Zand maart 2015 Inhoudsopgave inleiding 1 1. Veilige woon- en leefomgeving 2 2. Bedrijvigheid en veiligheid

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid

Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 Gemeente Cranendonck Colofon: Portefeuille: Samensteller: Mw. mr. M.M.D. Vermue-Vermue Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253. Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018

Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253. Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018 Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253 Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018 1. Inleiding Veiligheid is een breed begrip. Facetten van veiligheid komen terug in vrijwel alle

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN VEILIGHEID 2015

UITVOERINGSPLAN VEILIGHEID 2015 UITVOERINGSPLAN VEILIGHEID 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Aanpak prioriteiten en strategische thema s 4 3. Organisatorische borging 18 2 1. Inleiding Met de kadernota Veiligheid

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie