o.a. burgernet, communicatie eigen kracht. Stroomlijnen vroegsignalering LVB ers (personen met licht verstandelijke beperking) en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o.a. burgernet, communicatie eigen kracht. Stroomlijnen vroegsignalering LVB ers (personen met licht verstandelijke beperking) en"

Transcriptie

1 Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt en straat, Inzet door gemeenten Inzet door: Thema: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers /verslaafden) Doelstellingen: Ontwikkelen buurtgerichte aanpak op basis van ontwikkelingen en signalen uit wijken Met bewoners in stand houden en zo mogelijk verbeteren sociale kwaliteit woonomgeving Versterken van zelfredzaamheid burgers Sluitende ketenaanpak rond individuele probleemgevallen (persoonsgericht, OGGZ) Tijdig preventief handelen bij complexe sociale problematiek bij groepen (vluchtelingen, armoede, racisme) Aanpak zorgelijke locaties/ wijken Afgesproken acties HHW LGD KGL HKr Pol. OM Toelichtingen behandelen complexe/multi problem casu stiek CJG/ Veiligheidshuis Bijv Somalische gemeensch. Stimuleren burgerparticipatie o.a. burgernet, communicatie eigen kracht. Stroomlijnen vroegsignalering LVB ers (personen met licht verstandelijke beperking) en HK: kader Sociaal Domein begeleiding Buurtbemiddeling / mediation OM start met pilot (resultaatverpl: 60 zaken)/ afstemm. met buurtbem. lokaal. Project Kompas (problematiek arbeidsmigranten) Koggenland: inbedding in bestaande organisatie. Optimaliseren OGGZ proces: versterken aansluiting soc. domein: dwang en drang Doorontwikkeling ZSM + + OM: ook ontboden verdachten via ZSM, aansluiting advocatuur. Integrale, locatiegericht plan van aanpak (o.a. recreatieparken) Permanente bewoning, Kompas, GBAaanpak, afspraken met bestuur. Thema: Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) Doelstellingen: Ontwikkelen buurtgerichte aanpak op basis van ontwikkelingen en signalen uit wijken Met bewoners in stand houden en zo mogelijk verbeteren fysieke kwaliteit woonomgeving Voorkomen dan wel snel herstel van aantastingen fysieke kwaliteit woonomgeving Versterken van zelfredzaamheid burgers Continueren specifieke inzet op thema s vuurwerk, luilak en vandalisme mobiele surveillance door beveiligers (al dan niet via meldpunt) + opvolging locatiegerichte aanpak vandalisme d.m.v. actieteam. + Aanpak overlast vaarwegen (HK) is inzet waterpolitie. KG:

2 Inzetten BOA s in de openbare buitenruimte Thema: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact criminaliteit Doelstellingen: Terugdringen aantal incidenten veel voorkomende criminaliteit Inperken high-impact crime Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen Voortzetten speciale aandacht voor slachtoffers Optimaliseren proces nazorg ex-gedetineerden Uitvoeren Top HIC- aanpak Afstemmen met BM bij opsporing + Integrale aanpak: mobiel banditisme bruggenspringers Zwaartepunt bij opsporing. Gemeenten: communicatie, burgerparticipatie. Uitvoeren 8 Maatregelen van de Taskforce Overvallen en Straatroven NH (HK) is meerjarenplan, Hollands Kroon is bestuurlijk trekker RPC Tbv overvallen en straatroof: Donkere dagen offensief (incl. voorlichtingsacties) Extra inzet van politie Woninginbraken: Inbraakpreventie en vaste voorlichting in plaatselijke media Woninginbraken: Helingbestrijding o.a. controle opkopers (gruthokkers) Woninginbraken: Preventief inzetten van Burgernet o.a. i.v.m. besmetting Woninginbraken: Extra inspanningen op bestrijding woninginbraken (WIT, DDO, Top HIC) + + OM: themazittingen Woninginbraken: Persoonsgericht aanpak ( Top HIC) onder regie Veiligheidshuizen + + Thema: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact criminaliteit Sub-thema: Huiselijk en eergerelateerd Geweld Verbetering procesgang huiselijk geweldzaken (in relatie tot huisverbod) + Kwaliteitsslag besluitvorming Thema: Sub-thema: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact criminaliteit Fietsendiefstal verwijderen fietswrakken op NS-Stations + gerichte opsporingsacties fietsendieven + Thema: subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel Doelstelling: verhoging van het veiligheidsgevoel bij inwoners Snelle interventie bij probleemgevallen, mogelijk gebruikmaken van het VH/ CJG Stimuleren zelfredzaamheid burgers, via dorpsplatforms cq. wijk- en buurtpanels (eigen kracht)

3 Veld: 2 Bedrijvigheid en veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Veiligheidsthema s binnen dit veld zijn Veilig winkelgebied, Veilige bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige evenementen en Veilig toerisme. Inzet door gemeenten Inzet door Afgesproken acties HHW LnD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen/stand van zaken Thema: Veilig uitgaan Sub thema: Algemeen Doelstelling: stimuleren van een veilig uitgaansklimaat Handhaving nieuwe Drank- en Horecawet Drank- en horecawet: aanpassen beleid: handhavingsarrangement (18-) Aanpassing leeftijdsgrens 18 jaar Drank- en horecawet: opstellen handhaving- en preventieplan Implementeren convenant Veilig Uitgaan (m.n. Collectieve Horeca-ontzegging) Inzet Horeca Interventie Team (HIT) + Uitvoeren project jeugd, alcohol en drugs Toepassen HALT afdoening bij artikel 45 DHW + Ministrieel besluit is toegezegd. Thema: veilige evenementen Sub thema: Algemeen Doelstelling: veilig en ordelijk verloop van evenementen Evenementenbeleid uitbreiden met aanpak middelengebruik Extra inzet bij risico-evenementen (evt. HIT/BOA) en nader te bepalen kermissen Extra bezetting ZSM bij grote evenementen + + Bv. WK, koningsdag Thema: Veilige bedrijventerreinen Doelstelling: stimuleren van veiligheid op bedrijfsterreinen tegengaan van verloedering en verwaarlozing Voortzetten dan wel stimuleren Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B-Bedrijfsterreinen) Integrale, locatiegerichte aanpak door RUD s gericht op bedrijfsterreinen (volksgezondheid en veiligheid) Thema: Veilig toerisme Doelstelling: Bevordering veiligheid bij recreatieterreinen Nvt (zie sociale kwaliteit) Thema: Veilig winkelgebied Doelstelling: inperking vandalisme en winkeldiefstallen in winkelgebieden

4 Stimuleren dan wel voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-W = Winkelgebieden) Mobiele surveillance gericht op het Winkelcentrum. + Aanpak mobiel banditisme + + Verbetering signalering en verbetering aangiftebereidheid

5 Veld: 3 Jeugd en veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema s in relatie tot jeugd zijnde overlastgevende jeugd, criminele jeugd/individuele probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Zodoende handelt dit veiligheidsveld over de veiligheid rond jeugd thuis, in de buurt, op school en bij het stappen. Inzet door gemeenten: Inzet door: Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen Thema: Jeugdoverlast Doelstellingen: Afname percentage inwoners dat jongerenoverlast als probleem ervaart Geen toename van aantal geregistreerde incidenten jeugdoverlast en vandalisme schade BarriŁres opwerpen tegen verder afglijden probleemjongeren Regie voeren over integrale aanpak jeugdgroepen Strafrechtelijke Regie voeren op criminele jeugdgroep(en) + Thema: Jeugdcriminaliteit /individuele jongeren Doelstellingen: Geen toename van aantal geregistreerde incidenten jeugdoverlast en vandalisme schade Geen toename van strafbare feiten gepleegd door jongeren BarriŁres opwerpen tegen verder afglijden probleemjongeren Behandelen complexe/ multi problem casu stiek in Veiligheidshuis Top X aanpak/ groepsaanpak Integrale analyse jeugdgroepen Pilot interventie op flu de jeugdnetwerken + + Aandacht voor gedwongen kader (transitie Jeugdzorg) Doorontwikkelen werkproces jeugd in ZSM + Thema: Jeugd, alcohol en drugs Doelstelling: zie doelstellingen project jeugd, alcohol en drugs Uitvoeren project jeugd, alcohol en drugs Handhaving alcoholverbod 18-minners Ontwikkelen aanpak middelengebruik, mn GHB en speed (ihkv project jeugd, alcohol en drugs) Thema: Veilig in en om scholen M.n door middel van Social Media: jeugdgroepen 2.0 Regionale opzet voor organiseren gedwongen kader ihkv Sociaal domein Implementeren adolescentenstrafrecht en ontboden verdachten HK: is sociaal domein

6 Doelstelling: stimuleren van veiligheid in en om scholen Uitvoeren convenant Veilige School + + nvt Versterken signaleringsfunctie leerplicht: door opstellen van format tbv tijdige signalering (individuele) jeugdproblematiek Aanpak overlast en vandalisme rondom scholen d.m.v. inzet actieteams + +

7 Veld: 4 Fysieke veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen de fysieke veiligheidsthema s, zijnde: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding. Inzet door gemeenten: Inzet door: Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol. OM Toelichtingen Thema: Verkeersveiligheid Sub-thema: Verkeersgedrag (algemeen) snelheidsovertredingen Doelstelling: terugdringen van het aantal ongevallen met letsel t.o.v. gemiddelde Preventie in de vorm van communicatie ism partners Aanpak stelselmatige verkeersovertreders (hufteraanpak) + + Implementatie flitspalen beleid + Controle snelheid op risicoplekken + Aanpak modder op de weg Uitvoering modder protocol Extra aandacht voor slachtoffers ernstige verkeersongevallen + Thema: Verkeersveiligheid Sub-thema: Veiligheid (brom)fietsers Afstemmen met politie van preventieve activiteiten door jeugdwerk (evt. ism HALT) op het onderwerp verlichting Actiematig verlichtingscontroles in het najaar i.s.m. Veilig Verkeer Nederland + Inbeslagneming brommers bij verkeersdelicten bij ernstige zaken + + Probleem gebruik smartphones in verkeer Verkennen van aanpak Thema: Verkeersveiligheid Sub-thema: Alcohol en verkeer Geen leges bij rijbewijs bij jarigen die alcohol en verkeerscursus gevolgd hebben + Alcoholcontroles (met name bij evenementen en bij sportverenigingen) + Thema: Brandveiligheid Doelstelling: bevorderen brandveiligheid gebouwen Brandpreventieweken Politie Keurmerk Veilig Wonen voor brandmelders

8 Veld: 5 Veiligheid en integriteit Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Inzet door gemeenten: Inzet door: Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol OM Toelichtingen Thema: Polarisatie en radicalisering Doelstelling: voorkomen van maatschappelijke onrust en escalaties als gevolg daarvan Handboek en evt. scan maatschappelijke onrust gebruiken Oefenen Investeren in informatiepositie en netwerk Het vroegtijdig signaleren van en adequaat reageren op signalen Aanpak intolerantie minderheden (anti-discriminatie) Sub-thema: algemeen Doelstelling: Voorkoming vermenging boven- en onderwereld Bevorderen Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit Actualiseren coffeeshopbeleid + + De integrale aanpak van risicovolle/louche bedrijven op industrieterreinen Integrale aanpak OMG s (Outlaw Motorcycle Gangs) Intensiveren beleid ondermijning Sub-thema: FinEc Aanpak CSV s, cybercrime en milieucriminalteit (i.s.m. RUD s) Lokale aanpak patsers/ongebruikelijk bezit Extra aandacht voor horizontale fraude + Bijv skimmen, internetfraude, enze

9 Afgesproken acties HHW LGD KgL HKr Pol OM Toelichtingen Sub-thema: Computercriminaliteit Verwerken zaken die via Meldpunt Internetoplichting instromen + Extra aandacht voor cybercrime + Aanpak grooming (preventie op scholen) Sub-thema: Zedencriminaliteit Lokale signaalfunctie t.b.v. uitbuiting/illegale prostitutie Voorbereiden invoering nieuwe Prostitutiewet Indien nodig deelname casusoverleg mensenhandel en prostitutie Sub-thema: Mensenhandel Lokale signaalfunctie t.b.v. uitbuiting Prostitutiecontroles bij escortbedrijven Casusoverleg Veiligheidshuis Problematiek arbeidsmigranten Aanpak Kompas/ ingebed in organisatie Sub-thema: verdovende middelen Integraal hennepconvenant uitvoeren Opstellen en gebruiken Bestuurlijke rapportages Uitvoering beleid drugsverkooppunten (incl Damoclesbeleid) Regionaal hennepteam gerichte aanpak criminaliteit + Extra opsporingsteam bij politie Aanpak growshops + Uitvoering van in (?/ 2014) vast te stellen wetgeving (verbod voorbereidingshandelingen). Borgen afpakken + Thema: Veilige Publieke Taak Sub-thema: algemeen Doelstelling: Optimaliseren veilige werkomgeving professionals Uitvoeren agressieprotocol en nakomen specifieke maatregelen Zwaardere strafeis bij geweld tegen gezinslid politieagent + Thema: Informatieveiligheid Sub-thema: algemeen Doelstelling: Optimaliseren veilig informatiebeleid gemeenten Verkennen mogelijkheden veilig informatiebeleid (ICT) Bijv introductie BIG Thema: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit Sub-thema: algemeen Doelstelling: bevorderen integer handelen overheidspersoneel

10 Bevorderen dat conform integriteitsstatuut wordt gehandeld

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Actieplan integrale veiligheid 2013

Actieplan integrale veiligheid 2013 A gemeente Eindhoven Actieplan integrale veiligheid 2013 Veiligheid & Bestuur December 2012 mvb/ra12021780 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond Actieprogramma veiligheid Gemeente Helmond Vastgesteld door het college van B&W op 5 maart Actieprogramma veiligheid Inhoud: 1 Lijst met afkortingen:... 1 2 Inleiding actieprogramma veiligheid... 3 3

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Jaarplan Integrale Veiligheid 2014. IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid

Jaarplan Integrale Veiligheid 2014. IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid Jaarplan Integrale Veiligheid 2014 IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid Colofon Het Jaarplan Integrale Veiligheid is tot stand gekomen in opdracht van de directeur Veiligheid, met medewerking van de

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD 2013-2017 1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD De burger die zich veilig voelt! De crimineel die na detentie niet recidiveert. De veelpleger

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Fysieke Kwaliteit. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit. (Dit thema is als prioriteit benoemd)

Fysieke Kwaliteit. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit. (Dit thema is als prioriteit benoemd) 1: Veilige woon- en leefomgeving Sociale Kwaliteit (woonoverlast e.d.) Fysieke Kwaliteit Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit (Dit thema is als prioriteit Botsende levensstijlen Probleemgezinnen

Nadere informatie

Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente Geertruidenberg en Drimmelen 1 Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Inleiding De gemeenteraden van Drimmelen en Geertruidenberg hebben ingestemd met het gezamenlijk opstellen van één integraal veiligheidsbeleid.

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016

Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016 Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016 0.1 Inleiding Veiligheid is een dominant thema in onze samenleving en zal dat blijven omdat het ons allemaal raakt. Het is van het grootste

Nadere informatie