Afdelingsjaarplan Politie Helmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdelingsjaarplan 2010. Politie Helmond"

Transcriptie

1 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond

2 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond Afdelingsjaarplan Politie Helmond Voorwoord Inleiding TOTSTANDKOMING MISSIE LEESWIJZER Prioriteiten Driehoek GEMEENTE OPENBAAR MINISTERIE PRIORITEITEN DRIEHOEK PRIORITERING LOKAAL ERNSTIGE CRIMINALITEIT Bijdrage Politie VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Overlast Publieke Domein Hennepteelt Veelplegers Veel voorkomende criminaliteit Woninginbraken Geweld...14 Uitgaansgeweld Huiselijk geweld BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID Bedrijventerreinen en winkelcentra Uitgaan en overlast Toerisme en onveiligheid Grootschalige evenementen JEUGD EN VEILIGHEID Jeugd Jeugd FYSIEKE VEILIGHEID Milieu Verkeer INTEGRITEIT VAN DE VEILIGHEID Criminaliteit Mensenhandel en Mensensmokkel Thema: Vaststellen identiteit Terrorisme en radicalisering Illegale Vuurwapens Discriminatie Cybercrime DIENSTVERLENING POLITIE Opvolging bij noodhulp Bureauopenstelling...35 Pagina 2

3 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2010 van de politieafdelingen Helmond. De resultaatambitie die in dit plan is verwoord, is gebaseerd op de regionale doelstellingen zoals die zijn vastgesteld door het Regionaal College en het aandeel dat de afdelingen in Helmond daarin voor haar rekening neemt. Deze doelstellingen zijn richtinggevend voor de lokale jaarplannen en bieden voldoende ruimte om de lokale speerpunten vorm en inhoud te geven. Deze lokale speerpunten zijn uiteraard ook opgenomen in dit jaarplan. Zij zijn tot stand gekomen gedurende het jaar 2009 in diverse overleggen tussen het Openbaar Ministerie, het Openbaar Bestuur en onze netwerkinspecteurs. Het Meerjarenperspectief van het Openbaar Ministerie en het masterplan Integrale Veiligheid van de gemeente zijn leidend geweest voor wat betreft de totstandkoming van de lokale speerpunten. Naast de resultaten vanuit de eigen politieafdelingen Helmond vinden er vanuit de politieregio meer activiteiten plaats met een effect op onze gemeente. Zo vindt een deel van het opsporingswerk plaats vanuit de centrale afdeling Gezamenlijke Recherche. Een aantal handhavingstaken worden door de diverse afdelingen gezamenlijk uitgevoerd, waarvoor menskracht geleverd wordt aan een task-force met de naam Flex-team. Daarnaast zijn specifieke taken ondergebracht bij de Vreemdelingenpolitie, een unit Korpschefwetten (o.a. voor jachtaktes en vuurwapenhouders) en een verkeershandhavingsteam. Veiligheid is geen taak voor de politie alleen. Veiligheid begint bij de burger zelf, die door het treffen van maatregelen en het ondernemen van acties het veiligheidsgevoel en -beleving in positieve zin beïnvloedt. Ook andere partners, organisaties en instellingen hebben hierin een verantwoordelijkheid en daarbinnen spelen het Openbaar Bestuur, het Openbaar Ministerie en de politie eveneens een belangrijke rol. De politie wil een betrouwbare partner zijn, zeker ook binnen de veiligheidsketen, vanuit haar eigen rolbewustheid en met een eigen verantwoordelijkheid. De toegevoegde waarde van de politie stoelt op de continue aanwezigheid in de frontlinie van de samenleving, actief met interventies, projectmatig werken en toezicht en met een bijdrage in de oplossing van conflicten en veiligheidsproblemen. Vanuit de missie "Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtsstaat" kunt u ook in 2010 weer op ons rekenen. De politiechef, De afdelingschefs, J. Breedveld. H. Snoeks T. Houben A. Berkers. Pagina 3

4 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond 2 Inleiding 2.1 TOTSTANDKOMING Dit jaarplan beschrijft de prioriteiten van de politieafdelingen Helmond voor het jaar Het plan is samengesteld aan de hand van een aantal richtinggevende ontwikkelingen en documenten, zoals: Omgevingsanalyse: De demografische ontwikkelingen van het bewakingsgebied, het veiligheidsbeeld, de visie van het gemeentebestuur en analyses van diverse ontwikkelingen. Gemeentelijke veiligheidsbeleid: Het beleid van de politie sluit aan bij dat van de gemeente. De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid. Afstemming met partners: Gedurende het jaar heeft de politie met haar partners in de veiligheidsketen het beleid voor 2010 afgestemd. Meerjarenbeleidplan van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost, vastgesteld door het Regionaal College. Dit plan bevat o.m. de opdrachten van de politieministers en korpsspeerpunten De jaarschijf 2010 van politieregio Brabant Zuid-Oost. Dit plan is een verbijzondering van het meerjarenbeleidplan naar het jaar 2010 en is vastgesteld in het Regionaal College en vormt het kader voor dit afdelingsjaarplan (zie bijlage). 2.2 MISSIE De politie heeft de missie: Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtsstaat. Daaraan zijn als korpswaarden toegevoegd: Daadkracht, Integriteit en Trots. De toegevoegde waarde van de politie stoelt op de continue aanwezigheid in de frontlinie van de samenleving, actief met interventies, projectmatig werken en toezicht, waar zij conflicten wil beslechten en wil bijdragen in de oplossing van veiligheidsproblemen. De kerntaken van de politie zijn: opsporen, handhaven, (nood)hulp verlenen, signaleren en adviseren. 2.3 LEESWIJZER De prioriteiten van de gemeente Helmond, alsmede die van het Openbaar Ministerie zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 4 is vervolgens de bijdrage van de politieafdeling Helmond nader uitgewerkt. De onderwerpen zijn geordend volgens de VNG methode Kernbeleid Veiligheid. Pagina 4

5 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond 3 Prioriteiten Driehoek In dit hoofdstuk zijn de geprioriteerde veiligheidsthema's vanuit de gemeente, het openbaar ministerie en de politie benoemd. Daarnaast worden de prioriteiten met betrekking tot lokaal ernstige criminaliteit toegelicht. 3.1 GEMEENTE Conform het integraal veiligheidsbeleid zijn de lokale speerpunten van de gemeente Helmond: Huiselijk geweld Aanpak Veelplegers Overlast verslaafden drugs en drank Hennep Jeugd Geweld Fietsendiefstal Woninginbraken 3.2 OPENBAAR MINISTERIE De prioriteiten van het openbaar ministerie sluiten aan op de landelijke en regionale hoofditems en passen binnen het geheel van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. In aansluiting op haar meerjarenvisie Perspectief op 2010 benoemt het openbaar ministerie de volgende strafrechtelijke handhavingthema's; jeugd (huiselijk) geweld afbakening met private verantwoordelijkheid hennepteelt terrorisme georganiseerde misdaad veelplegers fraude cybercriminaliteit ontneming internationale samenwerking aanpak van criminele jonge allochtonen discriminatie milieu Het OM zal in de gemeente Helmond in het bijzonder aandacht besteden aan: veelplegers (huiselijk) geweld Jeugd discriminatie Pagina 5

6 3.3 PRIORITEITEN DRIEHOEK In de afgelopen jaren is gebleken dat in Helmond, veel last wordt ondervonden van hennepkweek, handel in hennep en de daarmee gepaard gaande overlast, veelplegers, woninginbraken, geweldsdelicten en delictgedrag door allochtone jeugd. Dit ervaren wij niet alleen als politie maar wordt ook ervaren door de partners in de veiligheidsketen. Deze delicten/strafbare feiten hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van de burger, ondanks het feit dat een aantal incidenten, bijvoorbeeld de woninginbraken in het "groen" staan. Op basis van onze ervaring en professie denken wij dat het delictgedrag van jongeren van allochtone afkomst gekanaliseerd moet worden. Na realisatie van deze doelstelling zal dit een positieve invloed hebben op de overige speerpunten. De speerpunten zijn tot stand gekomen op basis van de bijdragen van het Openbaar Ministerie en de gemeente Helmond. Aan de hand van deze kaders zijn de volgende gezamenlijke politieprioriteiten vastgesteld: Hennepteelt en de daarmee samenhangende georganiseerde criminaliteit Veelplegers. Woninginbraken. Geweld, waaronder huiselijk geweld, horeca en voetbal gerelateerd geweld. Jeugd waarbij specifiek het delictgedrag gepleegd door jongeren van allochtone afkomst benoemd is. 3.4 PRIORITERING LOKAAL ERNSTIGE CRIMINALITEIT De regiopolitie Brabant Zuid-Oost heeft capaciteit gereserveerd voor het opsporen van lokaal ernstige criminaliteit. De regionale prioritering die daarbij gehanteerd wordt is als volgt: 1. Zeer schokkende gebeurtenissen (moord gijzeling vermissing e.d.) worden altijd opgepakt. 2. Ingrijpende gebeurtenissen die te maken hebben met de lichamelijke integriteit worden met voorrang behandeld: mensenhandel, verkrachtingen, overvallen, geweld met zwaar letsel, diefstal met geweld. 3. Overige gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer, zoals afpersing, bedreiging en belediging/smaad. 4. Gebeurtenissen in de zakelijke sfeer, waaronder bedrijfsinbraken, ladingdiefstallen, oplichting, internetfraude. Pagina 6

7 4 Bijdrage Politie In dit hoofdstuk wordt de bijdrage van de politie aan de geprioriteerde veiligheidsthema's weergegeven. Daarbij wordt de beschikbare politiecapaciteit zo goed mogelijk verdeeld over de inzetgebieden. Door samenloop van incidenten, calamiteiten en evenementen moeten regelmatig keuzes worden gemaakt in de prioritering van de politie-inzet. Daar waar het noodzakelijk wordt om essentieel af te wijken van dit jaarplan zal die keuze ter beoordeling aan de lokale driehoek worden voorgelegd. De prioriteiten zijn geordend naar het model kernbeleid veiligheid gemeenten (VNG). 4.1 VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Overlast Publieke Domein In aanvulling op de gemeentelijke activiteiten levert het korps een bijdrage aan het met kracht terug dringen van overlast en verloedering in het publieke domein. Het korps maakt daarbij gebruik van politiële tactieken in combinatie met de instrumenten die de gemeenten ter beschikking hebben. Het korps heeft zicht op en levert een bijdrage aan het terugdringen van overlast en verloedering in het publieke domein. Samenstellen top-10 van meest dominante overlastplegers per afdeling door de Regionale Informatie Organisatie. Daarbij wordt primair de aandacht gericht op overlast veroorzaakt door gebruikers van drank / drugs, daklozen en overlast van jongeren. Toepassen van een aanpak (die qua methode overeenkomt met de veelplegeraanpak) op dominante overlastplegers van bovenvermelde incidenten. Persoonsgerichte aanpak en locatiegerichte aanpak. Regionaal bejegeningsprofiel opstellen t.b.v. uniforme aanpak. Signaleren en adviseren partners; verschuiving van een incidentgerichte aanpak naar een probleemgerichte aanpak. Dit op basis van goede informatie-uitwisseling. Korps: Negentig dominante overlastplegers kunnen afvoeren van de lijst van 1182 veelplegers bekeuringen d.m.v. staandehoudingen in het publieke domein (APVovertredingen). Pagina 7

8 Politie Helmond: Leefbaarheid en woongenot dragen in belangrijke mate bij tot het welbevinden en het veiligheidsgevoel van de burgers. Leefbaarheid beschrijft de relatie van de persoon tot zijn omgeving. Wat neemt men waar, waar heeft men last van. Dit is rechtstreeks van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. In aanvulling op de gemeentelijke activiteiten levert de politie een bijdrage aan het terugdringen van overlast en verloedering in het publieke domein. De politie maakt daarbij gebruik van politiële tactieken in combinatie met de instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft. In Helmond veroorzaken o.a. verslaafden, dak- en thuislozen overlast in het publieke domein. De politie zet hier projectmatig op in door middel van het Project Drank en Drugs. De politie in Helmond is dagelijks op straat. Zij controleren deze groepen en houden, zo nodig, overlastplegers aan. Daarnaast wordt er overlast veroorzaakt door andere alcoholgebruikers. Helmond kent daarom een aantal alcoholverbodgebieden. Deze gebieden worden op advies van de politie aangewezen door het college. Doelstelling: Verminderen van overlast en verloedering in het publieke domein. De noodzakelijke projecten conform de buurtwerkplannen zullen nader uitgewerkt worden en projectmatig uitgevoerd worden. Project Leefregels: In het kader van het afbrokkelen van de sociale samenhang, het missen van normen en waarden en het uitstralen van negatief afwijkende leefstijlen in sommige gebieden en het tegengaan van de neerwaartse spiraal daarin, is door het opbouwwerk van de Stichting Welzijn Helmond een aanpak geïnitieerd waarbij door samenwerkingspartners het Project Leefregels wordt uitgevoerd. Deelname aan het project door de politie (handhavend) is hierbij onontbeerlijk. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de volgende projecten: Binnenstad Oost (Leonardus) Bijsterveldse Broek Bloemvelden Daarnaast zijn er een aantal andere projecten waarover met de ketenpartners afspraken zijn gemaakt en waarbij de politie een belangrijke handhavende rol speelt. Dit geldt met name voor: Oud West ( Haagje) Recreatieplas Berkendonk Leefbaarheid Helmond-Oost Leefbaarheid Helmond-West Binnen de beschikbare capaciteit is ruimte gereserveerd voor soortgelijke nieuwe leefbaarheidsprojecten. Om hier uitvoering aan te geven wordt de navolgende werkwijze gehanteerd: Handhaving door wijkgerichte surveillance in daartoe aangewezen gebieden zoals omschreven in de buurtwerkplannen Aanpak overlast jeugd volgens model Jeugd in Beeld en de Beke Shortlist Zichtbare - en aanspreekbare politie (met name buurtbrigadiers) Gerichte handhavingacties in het publieke domein (hangplekken en horecagebied) Aanhouden en strafrechtelijk vervolgen van overlastplegers Pagina 8

9 Informeren en adviseren van partners CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg Berkendonk 2 Uitvoeren wijkzorg Oud West 2 Uitvoeren wijkzorg leefbaarheid HCE 3 Uitvoeren wijkzorg leefbaarheid HOO 3 Uitvoeren wijkzorg leefbaarheid HWE 3 Uitvoeren van controles Handhavingdag Gemeente Uitvoeren van controles Drugs/Drankoverlast drank- en drugsoverlast 3 2 Bijdragen: Staandehoudingen overlast (APV) - Aantal staandehoudingen; Hennepteelt Het korps treedt - in geval van hennepteelt en hennephandel- repressief op. De opsporing door het korps richt zich op de ontdekking van hennepteelt en hennephandel en op criminele organisaties, die achter de hennepteelt en -handel zitten. Het korps ondersteunt het openbaar bestuur bij proactief optreden. Een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal illegale hennepkwekerijen en het verzamelen van informatie, zodat zicht wordt gekregen op de georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt. Er in investeren dat partners betrokken zijn, zich bewust zijn van datgene dat zij ter voorkoming van hennepteelt kunnen ondernemen en daarnaar handelen. Zicht krijgen op het fenomeen hennepteelt, door stapeling en analyse van gegevens. Een bijdrage leveren aan bestuurlijke handhaving door te signaleren en te adviseren. Partners ondersteunen in het zoeken naar mogelijkheden ter voorkoming van hennepteelt i.c. de strategie 'tegenhouden' mede te ontwikkelen en te implementeren (barrièremodel). Richten op handhaving, veiligheid (ruimen vanuit veiligheidsoogpunt) en op versterken van de informatiepositie door het opstellen en implementeren van een uniform werkproces. Door middel van dit uniform werkproces zorg dragen voor informatie ten behoeve van de opsporing van de achter de georganiseerde hennepteelt schuilgaande criminaliteit. Pagina 9

10 Korps: Meer zicht op de georganiseerde hennepteelt en de criminaliteit die hiermee verband houdt. In minimaal 10% van de ontruimingen wordt een strafrechtelijk proces-verbaal van ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel opgemaakt. Een gedetailleerd criminaliteitsbeeld hennep is beschikbaar. 200 kwekerijen zijn conform uniform werkproces ontmanteld en aangepakt. Politie Helmond: Bijdrage: Snel en adequaat reageren op verdenking van hennepteelt Een bijdrage leveren aan bestuurlijke handhaving conform het convenant Van de ontdekte hennepkwekerijen minimaal 10% een ontnemingvoorstel op maken Richten op handhaving, veiligheid (ruimen vanuit veiligheidsoogpunt) en op versterken van de informatiepositie door het opstellen en implementeren van een uniform werkproces. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren van controles Drugs/Drankoverlast ontmantelingen 2 Bijdragen: Hennepkwekerijen - Aantal ontmantelingen; 50 bij 10% van de geruimde hennepkwekerijen komt een ontnemingvoorstel Veelplegers Het korps stelt zich ten doel om de huidige - succesvolle - aanpak veelplegers te continueren, waarbij vermindering van criminaliteit en terugdringen van overlast door 'draaideurcriminelen' effect sorteert. Hierbij blijft het korps alert op de effectiviteit van de aanpak; mede op basis van maatschappelijk begeleiding van deze doelgroep door ketenpartners. Continueren van het Veelplegerbeleid. Doorontwikkelen naar een effectieve en informatiegerichte aanpak van Doelgroepen/PersoonsGerichte Aanpak, in integrale samenwerking met de ketenpartners. Implementeren en uitvoeren van het 'Meerjarenplan Aanpak Veelplegers '. Doorontwikkelen en uitvoeren van het 'Convenant Veelplegers'. Ontwikkelen van nieuwe effectieve interventies / werkmethoden / strategieën t.a.v. veelplegers / doelgroepen, in samenwerking met de ketenpartners. Intensiveren en harmoniseren van de veelplegeraanpak door aandacht te geven aan landelijke en interregionale netwerken en werkprocessen. Pagina 10

11 Overdracht van regierol in de veelplegeraanpak van politie naar Veiligheidshuis of andere ketenpartners. Korps: Jaarlijks, uiterlijk eind januari, wordt de Masterlijst Veelplegers binnen BZO samengesteld en ter beschikking gesteld aan Bureau Veelplegers. De Masterlijst Veelplegers genereert minimaal 90 geprioriteerde veelplegers waarvan ten minste 18 minderjarig zijn. Elk van de territoriale afdelingen wordt hierin nadrukkelijk betrokken. Elk van de 18 afdelingen ontfermt zich over (adopteren) minimaal 5 geprioriteerde veelplegers, waarvan één minderjarig is (zijn deze aantallen niet voorhanden binnen het gebied van een afdeling dan differentiatie van de norm ten behoeve van (half)stedelijk gebied). Elk van de 18 afdelingen ontfermt zich - zo mogelijk - tevens over (adopteert) minimaal één veelpleger-woninginbreker en één veelpleger-geweld. Elke afdelingschef van de 18 afdelingen draagt zorg dat zijn geadopteerde veelplegers wekelijks in het Management Team (MT) van zijn afdeling worden besproken. Elke afdelingschef, heeft samen met zijn netwerker / buurtbrigadier, jaarlijks minimaal één gesprek met zijn geadopteerde veelplegers (zie project 'veelpleger op de koffie bij de afdelingschef!'). Het korps bewerkstelligt dat minimaal 20 geprioriteerde veelplegers worden aangeleverd bij het OM voor toepassing van deze ISD-maatregel. 15% van de geprioriteerde veelplegers in het ene jaar komt niet meer ACTIEF voor op de Masterlijst van het volgende jaar. Elk van de ongeveer 90 geprioriteerde veelplegers, de zogenaamde draaideurcriminelen, plegen 20% minder (overlast)overtredingen en misdrijven, hetgeen resulteert in zichtbare vermindering van overlast en criminaliteit (ZEROtolerance t.a.v. deze geprioriteerde veelplegers). Minimaal 80% van de geprioriteerde veelplegers wordt één of meerdere malen inverzekering gesteld en voorgeleid voor de officier van justitie. De informatiepositie van de politieambtenaar rondom veelplegers en doelgroepen wordt geïntensiveerd, 'kennen van veelplegers en gekend worden door veelplegers' wordt centraal gemeten binnen de organisatie. Terugkoppelen van resultaten aan collega s en partners wordt een standaard in het proces. Politie Helmond: Bijdrage Van elke veelpleger een kwalitatief hoogwaardige analyse vaststellen en deze vertalen naar een Persoons Gerichte Aanpak Overdragen van de regierol aan Veiligheidshuis. De buurtbrigadiers zullen nadrukkelijk contact onderhouden met de in de wijk wonende veelplegers. Conform de regionale afspraken zal per afdeling een geprioriteerde veelpleger ter zake het plegen van woninginbraken aangepakt worden. Daarnaast zal per afdeling een minderjarige geprioriteerde veelpleger overgedragen worden aan het O.M. Pagina 11

12 CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg bubri aanpak veelplegers met name Marokkaanse jongeren 3 Bijdragen: Veelplegers - Opgave bureau veelplegers; Veel voorkomende criminaliteit Het korps stelt zich ten doel om veel voorkomende criminaliteit lokaal met voortvarendheid aan te pakken, waarbij de lokale impact op de veiligheidsbeleving een belangrijke graadmeter is. Een bijdrage er aan blijven leveren om op voorvarende wijze de veel voorkomende criminaliteit lokaal aan te pakken, waarbij de lokale impact op de veiligheidsbeleving een belangrijke graadmeter is. Vanuit het veiligheidsgevoel van de burger er aan bijdragen dat de wijk veiliger wordt en het afgesproken aantal OM-verdachten halen. Informatievoorziening opbouwen. Analyse uitvoeren op veel voorkomende criminaliteit. Vanuit uniformiteit en standaardisering de aanpak ontwikkelen. Korps: Kwantitatief: Minimaal 9561 OM-verdachten voor alle vormen van criminaliteit (specificaties elders in deze notitie vallen binnen deze doelstelling). Kwalitatief: Politie stelt een criminaliteitsbeeld op voor Veelvoorkomende Criminaliteit en Lokaal Ernstige Criminaliteit. Er wordt gewerkt met Zicht op Zaken. Politie en partners gaan de effectiviteit van de politieproducten verhogen, o.a. door in dossiers meeleveren van achtergronden verdachten, signaleren en adviseren én ontwikkelen van nieuwe afdoeningmethodieken. Politie en OM ontwikkelen indicatoren die zicht geven op behaalde resultaten en effecten. Politie Helmond: Bijdrage: Lokaal 1298 OM-verdachten voor alle vormen van criminaliteit Handhaven van een lokale recherche-eenheid t.b.v. de behandeling van Veelvoorkomende Criminaliteit, alsmede het samenstellen van informatiepakketten voor de behandeling van Lokaal Ernstige Criminaliteit Pagina 12

13 Borging van criminaliteitsprocessen. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg administratieve afwerking 3 Uitvoeren van controles Drugs/Drankoverlast drugsdealers 2 Uitvoeren van controles Uitvoeren van controles Dfst af, uit en van overige voertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen fietsendiefstal 2 H3 project autoinbraken 3 Uitvoeren van controles Papos actie 3 Bijdragen: Verdachte OM totaal - Aantal verdachten OM; dealers onttrekken aan de maatschappij Woninginbraken Het korps stelt zich ten doel om het proces woninginbraken als vliegwiel te laten werken voor verbeteringen op het terrein van: Kwaliteit, Aantal OM-verdachten, Aanpak veelplegers, Tevredenheid laatste politiecontact, Slachtofferzorg en Informatiegestuurde politie. Een bijdrage leveren aan: het gelijk blijven van de slachtofferkans en het verhogen van de pakkans. Woninginbraken processen borgen en het 'Vliegwiel Woninginbraken' opheffen. Aandacht voor slachtoffers is geïmplementeerd in het proces (vakantiekaarten, buurtonderzoek, afloopbericht, preventie). Gerichte veelplegeraanpak op woninginbraken (zie ook thema 1.3 'Veelplegers'). Aandacht voor slachtoffers vasthouden, maar de vertaalslag naar opsporing maken (daderindicatie). Managementsrapportages opleveren met daderindicatie, sporen (conform evaluaties 2009). Goede informatievoorziening op dit thema; stijgingen en dalingen duidelijk in beeld (territoriaal en regionaal). Bij aanhouding van verdachten wordt proces verbaal opgemaakt en verzonden naar het Openbaar Ministerie. Korps: Slachtofferkans stijgt niet t.o.v Informatievoorziening verbetert, waardoor de pakkans wordt vergroot. Bij pieken in aangiften (trendbreuk, stijging van 10% of meer in aantal en / of stijging van 10% of meer in wijk / buurt) van woninginbraken wordt een (dadergerichte) Pagina 13

14 analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse wordt waar mogelijk planmatig opgetreden: regionaal, dan wel lokaal. De tevredenheid laatste politiecontact ingeval van woninginbraak is minimaal gelijk aan de waardering van de laatste meting. Minimaal 5 veelplegende woninginbrekers worden aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. Politie Helmond: Verbetering van kwaliteit en eenvormigheid in de aanpak van het politiewerk is een regionaal speerpunt maar ook speerpunt van de lokale driehoek. De aanpak van woninginbraken heeft hiervoor regionaal prioriteit gekregen en wordt daarbij gezien als voorbeeld voor strategische verbetering. Doelstelling: Een bijdrage leveren aan het gelijk blijven van de slachtofferkans en het verhogen van de pakkans; kwaliteitsverbetering van politieprocessen. Bijdrage: Bij alle woninginbraken wordt een buurtonderzoek ingesteld. Forensisch Technische Ondersteuning (FTO) wordt verzocht om technisch sporenonderzoek in te stellen. De benadeelden worden herbezocht en er wordt aandacht besteed aan nazorg (eventueel door medewerkers Bureau Slachtofferhulp). Tijdens het aangiftemoment en de herbezoeken wordt aandacht geschonken aan preventie. Daar waar nodig worden preventieadviezen gegeven. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg Diefstal /inbraak woning buurt/herbezoek/preventie 2 Uitvoeren van controles Diefstal /inbraak woning H3 project woninginbraken 2 Bijdragen: Ophelderingspercentage 10% Geweld Het korps stelt zich ten doel om met behulp van een geweldsratio het fenomeen inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft het korps de ambitie om het veiligheidsgevoel van de burger te laten toenemen door een adequate en stevige aanpak van geweldsplegers. Aangiften van fysiek geweld tegen een persoon (of personen) met daderindicatie krijgen prioriteit in opsporing. Als proactieve maatregel heeft het korps de ambitie om potentiële geweldsplegers tijdig te lokaliseren en door haar aanwezigheid geweld te voorkomen. Bijdrage leveren aan de verbetering van het veiligheidsgevoel. Pagina 14

15 Prioriteit geven aan de opsporing van verdachten van geweldsmisdrijven tegen personen. Een adequate, herkenbare en integere aanpak van geweld binnen het publieke en private domein bevorderen. Elke verdachte van uitgaansgeweld wordt aangehouden. Signaleren en adviseren van partners. Onderzoek in keten naar huidige optreden in uitgaansgebieden. Toepassen geweldsprotocol ten behoeve van aanpak geweld tegen politie-, brandweer-, en ambulancepersoneel en andere functionarissen met een publieke taak. Toepassen van de door het openbaar ministerie en politie opgestelde werkinstructies voor opnemen aangiftes en opmaken dossiers inzake geweldsdelicten. Opschonen van aangiftes. Treffen van maatregelen in preventieve zin om de feitelijke situatie te veranderen. Korps: Het aantal aangiftes terugbrengen met 10% ten opzichte van 2008 op bedreiging (1448) en mishandeling (2909). Het oplossingspercentage van bedreiging (50,5%) en mishandeling (61,5%) van 2008 ligt in 2010 op respectievelijk 60 en 70%. Centraal binnen de organisatie wordt onderzoek verricht om vóór 1 februari 2010 een analyse beschikbaar te hebben waarom de verdachtenratio van Brabant Zuid-Oost zo ver onder het landelijk gemiddelde ligt. De verdachtenratio geweld in 2010 ligt op minimaal 52%. Dit percentage past in het groeitraject om in 2011 het door de minister gestelde percentage te halen (60%). Politie Helmond: Uitgaansgeweld Iedere vrijdag en zaterdag en bijzondere feestdagen wordt door een horecadetachement toezicht gehouden in het horecaconcentratiegebied van Helmond. Deze inzet is primair proactief gericht op het voorkomen van slachtoffers en het handhaven van de openbare orde en rust. Op momenten waarop grote groepen bezoekers zich in het uitgaansgebied bevinden wordt projectmatig gesurveilleerd door de politie. Onze partners (o.a. horecaondernemers, portiers, gemeente en taxichauffeurs) kunnen rekenen op een eenduidig optreden. Het moet duidelijk zijn wat er van partners verwacht wordt en wat zij van de politie mogen en kunnen verwachten. Doelstelling: Het oplossingspercentage van bedreigingen (35%) en mishandelingen (60%) in het uitgaansgebied gelijk houden ten opzichte van Bijdrage: Elke verdachte van uitgaansgeweld wordt aangehouden en indien mogelijk inverzekeringgesteld Projectmatig toezicht door het Horeca Detachement Eenduidig politieoptreden Pagina 15

16 CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg horeca-/sport-/relationeel geweld 2 Bijdragen: Huiselijk geweld Het korps stelt zich ten doel om de systematische aanpak van het bestrijden van huiselijk geweld voort te zetten, zoals dat in 2007 is ingezet. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan, het - in voorkomende gevallen - acuut stoppen van huiselijk geweld, het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies, het herstellen van de geschonden norm, het vergroten van de aangiftebereidheid, evenals signaleren, adviseren en doorverwijzen naar de betrokken partners, waarbij de kinderen in gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt extra aandacht krijgen. Een bijdrage leveren aan de integrale aanpak huiselijk geweld ondermeer door middel van signalering, opsporing en advisering. Voortzetting van monitoring huiselijk geweld door een politiemedewerker in de twee veiligheidshuizen. Participatie in regionale stuurgroep huiselijk geweld. Een pilot met een preventieplan relationeel geweld, uitgevoerd door Dommelregio, wordt gestart in de gemeenten Veldhoven, Best en Geldrop-Mierlo, waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor overdracht naar andere gemeenten en organisaties. Evaluatie van het huisverbod in eerste kwartaal Met partners zal de aanpak van recidivisten worden uitgewerkt. Voortzetting van de regionale inbreng van casuïstiek huiselijk geweld, inclusief eergerelateerd geweld, in het casusoverleg Huiselijk Geweld van de veiligheidshuizen. Inschakelen Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LECegg) Politie Haaglanden ten behoeve van kennis bij ingewikkelde eergerelateerde geweldzaken (kennis multi-etnische vraagstukken bij Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) Apeldoorn). Korps: Opstellen plan van aanpak eergerelateerd geweld voor 1 februari Opleiden per territoriale afdeling van 1 taakaccenthouder eergerelateerd geweld. Opleiden van 1 taakaccenthouder eergerelateerd geweld binnen de divisie recherche. Opleiden van 1 taakaccenthouder per cluster gezamenlijke recherche. Hanteren van checklist LEC bij mogelijke gevallen van eergerelateerd geweld. Opleiden van 30 hulpofficieren ten behoeve van opleggen tijdelijk huisverbod. Pagina 16

17 Toename van het aantal burgeraangiftes met 5% in 2011 ten opzichte van 2006 (referentiejaar in beleidsuitgangspunten regering); hetgeen betekent een toename van 847 naar 930 in Dit aantal wordt in 2010 reeds nagestreefd. Toename van het aantal geregistreerde incidenten van huiselijk geweld van 1821 in 2006 naar 2000 in 2010, zijnde de norm voor In 2010 is het percentage aanhoudingen van verdachten na aangifte toegenomen van 65% in 2006 naar 70% in 2010, zijnde de norm voor % van de huiselijk geweld zaken waarin aangifte is gedaan, wordt opgepakt. Politie Helmond: De aanpak van relationeel geweld (waaronder huiselijk geweld) zal ook het komende jaar de aandacht krijgen. Naast het signaleren van zaken zal door deelname aan het casusoverleg worden bijgedragen aan een effectieve aanpak. Het aandeel van de politie zal zich naast signaleren vooral richten op strafrechtelijke aanpak. De politie geeft invulling aan de wet tijdelijke uithuisplaatsing Doelstelling Stimuleren van aangiftebereidheid en het handhaven van de integrale aanpak van huiselijk geweld. Bijdrage: Aanpak conform in het korps aanwezige werkinstructies voor: het doen van aangifte, sturing op de aanpak, buurtbrigadiers en voor de noodhulpeenheden. Deelname casusoverleg in het Veiligheidshuis. Indien nodig een tijdelijk huisverbod opleggen. Pagina 17

18 4.2 BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID Bedrijventerreinen en winkelcentra Het korps stelt zich ten doel om de veiligheid van ondernemers mede te waarborgen op basis van het continueren en intensiveren van de bijdrage van de politie aan het Regionaal platform Criminaliteitsbestrijding. Bijdrage leveren aan de veiligheid van ondernemers, zoals geformuleerd is in het Meerjarenbeleidplan. Kwalitatief goede informatie is beschikbaar en worden geanalyseerd. Er aan werken dat informatie, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodanig wordt georganiseerd zodat inbraken, overvallen, etc. permanent in beeld zijn. Binnen het platform verwachtingen van alle partners bespreken en afspraken daaruit doorvertalen naar de lokale situatie. Korps: Het vertrouwen van ondernemers vergroten. Modus ontwerpen om meer aandacht aan bedrijfsinbraken te schenken. Politie Helmond: Inmiddels is aan alle industriegebieden binnen Helmond het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen verleend. De industriegebieden Hoogeind, de Weijer en BZOB moeten in 2010 hercertificering behalen. Het Citygebied van Helmond is eveneens bezig met de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelbedrijven. In het kader van de integrale veiligheidsaanpak van deze gebieden wordt er door de Helmondse afdelingen preventief toezicht uitgeoefend. Op de diverse industrieterreinen zijn enkele werkgroepen in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen actief bezig met veiligheid, waarbij de politie participeert. In samenwerking met Parkmanagement Industriegebieden zijn deze werkgroepen eveneens doende om op redelijk korte termijn cameratoezicht te realiseren op de industrieterreinen binnen de gemeente Helmond, ook in deze werkgroepen participeert de politie. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Toezicht houden H3 project bedrijfsinbraken 2 Bijdragen: Ophelderingspercentage 10% Pagina 18

19 4.2.2 Uitgaan en overlast Politie Helmond: Ieder weekend en bijzondere feestdagen wordt door een horecadetachement toezicht gehouden in het horecaconcentratiegebied van Helmond. Deze inzet is primair proactief gericht op het voorkomen van slachtoffers en het bewaren van de openbare orde en rust. Op momenten waarop grote groepen bezoekers zich in het uitgaansgebied bevinden wordt projectmatig gesurveilleerd door de politie. Onze partners (o.a. horecaondernemers, portiers, gemeente en taxichauffeurs) kunnen rekenen op een eenduidig optreden. Het moet duidelijk zijn wat er van partners verwacht wordt en wat zij van de politie mogen en kunnen verwachten Doelstelling De doelstellingen verband houdende met uitgaansgeweld staan verwoord onder het hoofdstuk geweld Bijdrage Elke verdachte van uitgaansgeweld wordt aangehouden en indien mogelijk inverzekeringgesteld Projectmatig toezicht door het Horeca Detachement Eenduidig politieoptreden CMS codes: Toezicht houden Toezicht houden Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Overlast uitgaansgelegenheid /horeca H3 project horeca 2 H3 project extra horeca feestdagen 2 Bijdragen: Toerisme en onveiligheid Grootschalige evenementen Politie Helmond: De gemeente Helmond kent een aantal grootschalige evenementen, waarbij toezicht in het kader van handhaving openbare orde in het publiek domein noodzakelijk is. Daarnaast zijn er een aantal kleinere evenementen die wijk gerelateerd zijn. Hiervoor is toezicht vanuit handhaving openbare orde niet noodzakelijk maar wordt vanuit het gebiedsgebonden werk enig toezicht gehouden. In 2010 vinden er ook een aantal kleinere evenementen plaats in de 3 politieafdelingen, zoals bijvoorbeeld de kermis en de Boerenmert in Brouwhuis. Het vereiste toezicht in kader van handhaving openbare orde is veelal te realiseren vanuit het potentieel van de betreffende afdeling. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een gering aantal regionale evenementen waarvan bekend is dat er een leveringsverplichting bestaat. Voor deze Pagina 19

20 kleinere evenementen alsmede de regionale evenementen is naar verwachting en ervaringsgegevens uit het verleden voldoende capaciteit gereserveerd. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Toezicht houden HWE Truckrun 3 Toezicht houden Evenementen overig H3 carnaval 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 kermissen 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 Koninginnedag/nacht 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 ELE Rally 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 korte baan draverij 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 Ster Elektro Tour 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 Ronde van Stiphout 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 kasteeltuinen 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 Impact 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 Jazz in Catstown 3 Toezicht houden Evenementen overig H3 oudjaar 2 Toezicht houden Evenementen overig H3 St. Nicolaas 3 Toezicht houden Evenementen overig HOO Dierdonkdagen 3 Toezicht houden Evenementen overig H3+regio evenementen nog onbekend Toezicht houden Evenementen overig HWE consumentenbeurs 3 Toezicht houden Evenementen overig HWE Carat 3 Toezicht houden Evenementen sport voetbal en regionale evenementen Toezicht houden Evenementen overig HWE Brandevoort Bijdragen: Pagina 20

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Basisteam Peelland. Helmond. Gemert-Laarbeek. Deurne-Asten-Someren

Jaarverslag 2013. Basisteam Peelland. Helmond. Gemert-Laarbeek. Deurne-Asten-Someren Jaarverslag 2013 Basisteam Peelland Helmond Gemert-Laarbeek Deurne-Asten-Someren INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Kernbeleid Veiligheid 3 Besluit speerpunten driehoek 3 Speerpunten 4 Veilige woon-

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Helmond. Jaarverslag 2010 Afdelingen Helmond Behoort bij Raadsvoorstel 62-2011

Jaarverslag 2010. Helmond. Jaarverslag 2010 Afdelingen Helmond Behoort bij Raadsvoorstel 62-2011 Jaarverslag 2010 Helmond 1 Jaarverslag 2010 Algemene opmerkingen In het jaarplan 2010 staan de landelijke en regionale onderwerpen met de daaraan gekoppelde doelstelling vermeld. Teneinde in voldoende

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Basisteam Peelland i.o.

Jaarplan 2014. Basisteam Peelland i.o. Jaarplan 2014 Basisteam Peelland i.o. Helmond Deurne-Asten-Someren Gemert-Laarbeek INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 3 Inleiding 4 Besluit speerpunten driehoek 4 Kernbeleid Veiligheid 4 Speerpunten 5 Veilige woon-

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2011 van wijkteam Goes Borsele Noord-Beveland

Jaarwerkplan 2011 van wijkteam Goes Borsele Noord-Beveland Politie Zeeland. Jaarwerkplan 2011 van wijkteam Goes Borsele Noord-Beveland Ten behoeve van de gemeente Noord-Beveland Versie: CONCEPT Opgesteld door: C.E.Remijnse EMTP, teamchef Goes Borsele Noord-Beveland

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012 Perspresentatie Regiopolitie Groningen 2012 Veel inzet op aantal grote gebeurtenissen Aantal gebeurtenissen en incidenten vroeg in 2012 veel capaciteit: Wateroverlast Moorden Groningen/Marum Branden Winschoten

Nadere informatie

AAN DE COMMISSIE Bestuur

AAN DE COMMISSIE Bestuur Deurne, 1 maart 2013 Nr. 22 AAN DE COMMISSIE Bestuur 1. Inleiding Minimaal één keer per jaar wordt u in uw vergadering geïnformeerd over de veiligheidssituatie in de gemeente Deurne. Hierbij wordt gebruik

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Afdeling DAS

Jaarverslag 2010 Afdeling DAS Maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudsopgave Voorwoord 1 Leeswijzer 2 Speerpunten 3 Veilige woon- en leefomgeving Woninginbraken 3 Geweldsdelicten 7 Bedrijvigheid en Veiligheid Uitgaan en Horeca 13 Jeugd

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Bijlage jaarplan afdeling. Deurne-Asten-Someren

Bijlage jaarplan afdeling. Deurne-Asten-Someren Bijlage jaarplan 2011 afdeling Deurne-Asten-Someren Inleiding... 2 1 Bijdrage Politie... 4 1.1 VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING... 4 1.1.1 Overlast Publieke Domein (INP 2.7.2)... 4 1.1.2 Hennepteelt... 5

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

POLITIE. Jaarverslag SeVi ' : ' - ""^tf** J^itfK.n c.a\ \B2 V > r i Cl. Basisteam. Dommelstroom

POLITIE. Jaarverslag SeVi ' : ' - ^tf** J^itfK.n c.a\ \B2 V > r i Cl. Basisteam. Dommelstroom 4 POLITIE Jaarverslag SeVi \ ""^tf** J^itfK.n c.a\ \B V > ' : ' - T\ r i Cl Basisteam Dommelstroom Jaarverslag DW^I I T I E % f Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3. Resultaten op speerpunten 4.1 Woninginbraken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland Raadsvergadering 29 oktober 2012 Nr.: 12 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en 2014. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog. Ter inzage liggende

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v.

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Aanleiding en status Koersbepaling De huidige Korpsvisie 2008-2011 loopt eind dit jaar af. Voor het fusieproces met Hollands Midden is van belang te (laten) weten

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf Jaaroverzicht 2011 Versie 06-02-2012 Definitief Algemeen De ambities van het kabinet om criminaliteit en overlast te verminderen zijn vertaald in landelijke doelstellingen voor de periode 2008-2011. De

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Parket CVOM Afdeling Beleid & Strategie 17 december 2015 1 Inleiding De missie is het vergroten van de verkeersveiligheid door het verminderen van het aantal

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie voor ABPB

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2009 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden - 2 - Inleiding.

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie