Afdelingsjaarplan Politie Helmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdelingsjaarplan 2010. Politie Helmond"

Transcriptie

1 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond

2 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond Afdelingsjaarplan Politie Helmond Voorwoord Inleiding TOTSTANDKOMING MISSIE LEESWIJZER Prioriteiten Driehoek GEMEENTE OPENBAAR MINISTERIE PRIORITEITEN DRIEHOEK PRIORITERING LOKAAL ERNSTIGE CRIMINALITEIT Bijdrage Politie VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Overlast Publieke Domein Hennepteelt Veelplegers Veel voorkomende criminaliteit Woninginbraken Geweld...14 Uitgaansgeweld Huiselijk geweld BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID Bedrijventerreinen en winkelcentra Uitgaan en overlast Toerisme en onveiligheid Grootschalige evenementen JEUGD EN VEILIGHEID Jeugd Jeugd FYSIEKE VEILIGHEID Milieu Verkeer INTEGRITEIT VAN DE VEILIGHEID Criminaliteit Mensenhandel en Mensensmokkel Thema: Vaststellen identiteit Terrorisme en radicalisering Illegale Vuurwapens Discriminatie Cybercrime DIENSTVERLENING POLITIE Opvolging bij noodhulp Bureauopenstelling...35 Pagina 2

3 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2010 van de politieafdelingen Helmond. De resultaatambitie die in dit plan is verwoord, is gebaseerd op de regionale doelstellingen zoals die zijn vastgesteld door het Regionaal College en het aandeel dat de afdelingen in Helmond daarin voor haar rekening neemt. Deze doelstellingen zijn richtinggevend voor de lokale jaarplannen en bieden voldoende ruimte om de lokale speerpunten vorm en inhoud te geven. Deze lokale speerpunten zijn uiteraard ook opgenomen in dit jaarplan. Zij zijn tot stand gekomen gedurende het jaar 2009 in diverse overleggen tussen het Openbaar Ministerie, het Openbaar Bestuur en onze netwerkinspecteurs. Het Meerjarenperspectief van het Openbaar Ministerie en het masterplan Integrale Veiligheid van de gemeente zijn leidend geweest voor wat betreft de totstandkoming van de lokale speerpunten. Naast de resultaten vanuit de eigen politieafdelingen Helmond vinden er vanuit de politieregio meer activiteiten plaats met een effect op onze gemeente. Zo vindt een deel van het opsporingswerk plaats vanuit de centrale afdeling Gezamenlijke Recherche. Een aantal handhavingstaken worden door de diverse afdelingen gezamenlijk uitgevoerd, waarvoor menskracht geleverd wordt aan een task-force met de naam Flex-team. Daarnaast zijn specifieke taken ondergebracht bij de Vreemdelingenpolitie, een unit Korpschefwetten (o.a. voor jachtaktes en vuurwapenhouders) en een verkeershandhavingsteam. Veiligheid is geen taak voor de politie alleen. Veiligheid begint bij de burger zelf, die door het treffen van maatregelen en het ondernemen van acties het veiligheidsgevoel en -beleving in positieve zin beïnvloedt. Ook andere partners, organisaties en instellingen hebben hierin een verantwoordelijkheid en daarbinnen spelen het Openbaar Bestuur, het Openbaar Ministerie en de politie eveneens een belangrijke rol. De politie wil een betrouwbare partner zijn, zeker ook binnen de veiligheidsketen, vanuit haar eigen rolbewustheid en met een eigen verantwoordelijkheid. De toegevoegde waarde van de politie stoelt op de continue aanwezigheid in de frontlinie van de samenleving, actief met interventies, projectmatig werken en toezicht en met een bijdrage in de oplossing van conflicten en veiligheidsproblemen. Vanuit de missie "Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtsstaat" kunt u ook in 2010 weer op ons rekenen. De politiechef, De afdelingschefs, J. Breedveld. H. Snoeks T. Houben A. Berkers. Pagina 3

4 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond 2 Inleiding 2.1 TOTSTANDKOMING Dit jaarplan beschrijft de prioriteiten van de politieafdelingen Helmond voor het jaar Het plan is samengesteld aan de hand van een aantal richtinggevende ontwikkelingen en documenten, zoals: Omgevingsanalyse: De demografische ontwikkelingen van het bewakingsgebied, het veiligheidsbeeld, de visie van het gemeentebestuur en analyses van diverse ontwikkelingen. Gemeentelijke veiligheidsbeleid: Het beleid van de politie sluit aan bij dat van de gemeente. De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid. Afstemming met partners: Gedurende het jaar heeft de politie met haar partners in de veiligheidsketen het beleid voor 2010 afgestemd. Meerjarenbeleidplan van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost, vastgesteld door het Regionaal College. Dit plan bevat o.m. de opdrachten van de politieministers en korpsspeerpunten De jaarschijf 2010 van politieregio Brabant Zuid-Oost. Dit plan is een verbijzondering van het meerjarenbeleidplan naar het jaar 2010 en is vastgesteld in het Regionaal College en vormt het kader voor dit afdelingsjaarplan (zie bijlage). 2.2 MISSIE De politie heeft de missie: Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtsstaat. Daaraan zijn als korpswaarden toegevoegd: Daadkracht, Integriteit en Trots. De toegevoegde waarde van de politie stoelt op de continue aanwezigheid in de frontlinie van de samenleving, actief met interventies, projectmatig werken en toezicht, waar zij conflicten wil beslechten en wil bijdragen in de oplossing van veiligheidsproblemen. De kerntaken van de politie zijn: opsporen, handhaven, (nood)hulp verlenen, signaleren en adviseren. 2.3 LEESWIJZER De prioriteiten van de gemeente Helmond, alsmede die van het Openbaar Ministerie zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 4 is vervolgens de bijdrage van de politieafdeling Helmond nader uitgewerkt. De onderwerpen zijn geordend volgens de VNG methode Kernbeleid Veiligheid. Pagina 4

5 Afdelingsjaarplan 2010 Politie Helmond 3 Prioriteiten Driehoek In dit hoofdstuk zijn de geprioriteerde veiligheidsthema's vanuit de gemeente, het openbaar ministerie en de politie benoemd. Daarnaast worden de prioriteiten met betrekking tot lokaal ernstige criminaliteit toegelicht. 3.1 GEMEENTE Conform het integraal veiligheidsbeleid zijn de lokale speerpunten van de gemeente Helmond: Huiselijk geweld Aanpak Veelplegers Overlast verslaafden drugs en drank Hennep Jeugd Geweld Fietsendiefstal Woninginbraken 3.2 OPENBAAR MINISTERIE De prioriteiten van het openbaar ministerie sluiten aan op de landelijke en regionale hoofditems en passen binnen het geheel van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. In aansluiting op haar meerjarenvisie Perspectief op 2010 benoemt het openbaar ministerie de volgende strafrechtelijke handhavingthema's; jeugd (huiselijk) geweld afbakening met private verantwoordelijkheid hennepteelt terrorisme georganiseerde misdaad veelplegers fraude cybercriminaliteit ontneming internationale samenwerking aanpak van criminele jonge allochtonen discriminatie milieu Het OM zal in de gemeente Helmond in het bijzonder aandacht besteden aan: veelplegers (huiselijk) geweld Jeugd discriminatie Pagina 5

6 3.3 PRIORITEITEN DRIEHOEK In de afgelopen jaren is gebleken dat in Helmond, veel last wordt ondervonden van hennepkweek, handel in hennep en de daarmee gepaard gaande overlast, veelplegers, woninginbraken, geweldsdelicten en delictgedrag door allochtone jeugd. Dit ervaren wij niet alleen als politie maar wordt ook ervaren door de partners in de veiligheidsketen. Deze delicten/strafbare feiten hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van de burger, ondanks het feit dat een aantal incidenten, bijvoorbeeld de woninginbraken in het "groen" staan. Op basis van onze ervaring en professie denken wij dat het delictgedrag van jongeren van allochtone afkomst gekanaliseerd moet worden. Na realisatie van deze doelstelling zal dit een positieve invloed hebben op de overige speerpunten. De speerpunten zijn tot stand gekomen op basis van de bijdragen van het Openbaar Ministerie en de gemeente Helmond. Aan de hand van deze kaders zijn de volgende gezamenlijke politieprioriteiten vastgesteld: Hennepteelt en de daarmee samenhangende georganiseerde criminaliteit Veelplegers. Woninginbraken. Geweld, waaronder huiselijk geweld, horeca en voetbal gerelateerd geweld. Jeugd waarbij specifiek het delictgedrag gepleegd door jongeren van allochtone afkomst benoemd is. 3.4 PRIORITERING LOKAAL ERNSTIGE CRIMINALITEIT De regiopolitie Brabant Zuid-Oost heeft capaciteit gereserveerd voor het opsporen van lokaal ernstige criminaliteit. De regionale prioritering die daarbij gehanteerd wordt is als volgt: 1. Zeer schokkende gebeurtenissen (moord gijzeling vermissing e.d.) worden altijd opgepakt. 2. Ingrijpende gebeurtenissen die te maken hebben met de lichamelijke integriteit worden met voorrang behandeld: mensenhandel, verkrachtingen, overvallen, geweld met zwaar letsel, diefstal met geweld. 3. Overige gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer, zoals afpersing, bedreiging en belediging/smaad. 4. Gebeurtenissen in de zakelijke sfeer, waaronder bedrijfsinbraken, ladingdiefstallen, oplichting, internetfraude. Pagina 6

7 4 Bijdrage Politie In dit hoofdstuk wordt de bijdrage van de politie aan de geprioriteerde veiligheidsthema's weergegeven. Daarbij wordt de beschikbare politiecapaciteit zo goed mogelijk verdeeld over de inzetgebieden. Door samenloop van incidenten, calamiteiten en evenementen moeten regelmatig keuzes worden gemaakt in de prioritering van de politie-inzet. Daar waar het noodzakelijk wordt om essentieel af te wijken van dit jaarplan zal die keuze ter beoordeling aan de lokale driehoek worden voorgelegd. De prioriteiten zijn geordend naar het model kernbeleid veiligheid gemeenten (VNG). 4.1 VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Overlast Publieke Domein In aanvulling op de gemeentelijke activiteiten levert het korps een bijdrage aan het met kracht terug dringen van overlast en verloedering in het publieke domein. Het korps maakt daarbij gebruik van politiële tactieken in combinatie met de instrumenten die de gemeenten ter beschikking hebben. Het korps heeft zicht op en levert een bijdrage aan het terugdringen van overlast en verloedering in het publieke domein. Samenstellen top-10 van meest dominante overlastplegers per afdeling door de Regionale Informatie Organisatie. Daarbij wordt primair de aandacht gericht op overlast veroorzaakt door gebruikers van drank / drugs, daklozen en overlast van jongeren. Toepassen van een aanpak (die qua methode overeenkomt met de veelplegeraanpak) op dominante overlastplegers van bovenvermelde incidenten. Persoonsgerichte aanpak en locatiegerichte aanpak. Regionaal bejegeningsprofiel opstellen t.b.v. uniforme aanpak. Signaleren en adviseren partners; verschuiving van een incidentgerichte aanpak naar een probleemgerichte aanpak. Dit op basis van goede informatie-uitwisseling. Korps: Negentig dominante overlastplegers kunnen afvoeren van de lijst van 1182 veelplegers bekeuringen d.m.v. staandehoudingen in het publieke domein (APVovertredingen). Pagina 7

8 Politie Helmond: Leefbaarheid en woongenot dragen in belangrijke mate bij tot het welbevinden en het veiligheidsgevoel van de burgers. Leefbaarheid beschrijft de relatie van de persoon tot zijn omgeving. Wat neemt men waar, waar heeft men last van. Dit is rechtstreeks van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. In aanvulling op de gemeentelijke activiteiten levert de politie een bijdrage aan het terugdringen van overlast en verloedering in het publieke domein. De politie maakt daarbij gebruik van politiële tactieken in combinatie met de instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft. In Helmond veroorzaken o.a. verslaafden, dak- en thuislozen overlast in het publieke domein. De politie zet hier projectmatig op in door middel van het Project Drank en Drugs. De politie in Helmond is dagelijks op straat. Zij controleren deze groepen en houden, zo nodig, overlastplegers aan. Daarnaast wordt er overlast veroorzaakt door andere alcoholgebruikers. Helmond kent daarom een aantal alcoholverbodgebieden. Deze gebieden worden op advies van de politie aangewezen door het college. Doelstelling: Verminderen van overlast en verloedering in het publieke domein. De noodzakelijke projecten conform de buurtwerkplannen zullen nader uitgewerkt worden en projectmatig uitgevoerd worden. Project Leefregels: In het kader van het afbrokkelen van de sociale samenhang, het missen van normen en waarden en het uitstralen van negatief afwijkende leefstijlen in sommige gebieden en het tegengaan van de neerwaartse spiraal daarin, is door het opbouwwerk van de Stichting Welzijn Helmond een aanpak geïnitieerd waarbij door samenwerkingspartners het Project Leefregels wordt uitgevoerd. Deelname aan het project door de politie (handhavend) is hierbij onontbeerlijk. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de volgende projecten: Binnenstad Oost (Leonardus) Bijsterveldse Broek Bloemvelden Daarnaast zijn er een aantal andere projecten waarover met de ketenpartners afspraken zijn gemaakt en waarbij de politie een belangrijke handhavende rol speelt. Dit geldt met name voor: Oud West ( Haagje) Recreatieplas Berkendonk Leefbaarheid Helmond-Oost Leefbaarheid Helmond-West Binnen de beschikbare capaciteit is ruimte gereserveerd voor soortgelijke nieuwe leefbaarheidsprojecten. Om hier uitvoering aan te geven wordt de navolgende werkwijze gehanteerd: Handhaving door wijkgerichte surveillance in daartoe aangewezen gebieden zoals omschreven in de buurtwerkplannen Aanpak overlast jeugd volgens model Jeugd in Beeld en de Beke Shortlist Zichtbare - en aanspreekbare politie (met name buurtbrigadiers) Gerichte handhavingacties in het publieke domein (hangplekken en horecagebied) Aanhouden en strafrechtelijk vervolgen van overlastplegers Pagina 8

9 Informeren en adviseren van partners CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg Berkendonk 2 Uitvoeren wijkzorg Oud West 2 Uitvoeren wijkzorg leefbaarheid HCE 3 Uitvoeren wijkzorg leefbaarheid HOO 3 Uitvoeren wijkzorg leefbaarheid HWE 3 Uitvoeren van controles Handhavingdag Gemeente Uitvoeren van controles Drugs/Drankoverlast drank- en drugsoverlast 3 2 Bijdragen: Staandehoudingen overlast (APV) - Aantal staandehoudingen; Hennepteelt Het korps treedt - in geval van hennepteelt en hennephandel- repressief op. De opsporing door het korps richt zich op de ontdekking van hennepteelt en hennephandel en op criminele organisaties, die achter de hennepteelt en -handel zitten. Het korps ondersteunt het openbaar bestuur bij proactief optreden. Een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal illegale hennepkwekerijen en het verzamelen van informatie, zodat zicht wordt gekregen op de georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt. Er in investeren dat partners betrokken zijn, zich bewust zijn van datgene dat zij ter voorkoming van hennepteelt kunnen ondernemen en daarnaar handelen. Zicht krijgen op het fenomeen hennepteelt, door stapeling en analyse van gegevens. Een bijdrage leveren aan bestuurlijke handhaving door te signaleren en te adviseren. Partners ondersteunen in het zoeken naar mogelijkheden ter voorkoming van hennepteelt i.c. de strategie 'tegenhouden' mede te ontwikkelen en te implementeren (barrièremodel). Richten op handhaving, veiligheid (ruimen vanuit veiligheidsoogpunt) en op versterken van de informatiepositie door het opstellen en implementeren van een uniform werkproces. Door middel van dit uniform werkproces zorg dragen voor informatie ten behoeve van de opsporing van de achter de georganiseerde hennepteelt schuilgaande criminaliteit. Pagina 9

10 Korps: Meer zicht op de georganiseerde hennepteelt en de criminaliteit die hiermee verband houdt. In minimaal 10% van de ontruimingen wordt een strafrechtelijk proces-verbaal van ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel opgemaakt. Een gedetailleerd criminaliteitsbeeld hennep is beschikbaar. 200 kwekerijen zijn conform uniform werkproces ontmanteld en aangepakt. Politie Helmond: Bijdrage: Snel en adequaat reageren op verdenking van hennepteelt Een bijdrage leveren aan bestuurlijke handhaving conform het convenant Van de ontdekte hennepkwekerijen minimaal 10% een ontnemingvoorstel op maken Richten op handhaving, veiligheid (ruimen vanuit veiligheidsoogpunt) en op versterken van de informatiepositie door het opstellen en implementeren van een uniform werkproces. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren van controles Drugs/Drankoverlast ontmantelingen 2 Bijdragen: Hennepkwekerijen - Aantal ontmantelingen; 50 bij 10% van de geruimde hennepkwekerijen komt een ontnemingvoorstel Veelplegers Het korps stelt zich ten doel om de huidige - succesvolle - aanpak veelplegers te continueren, waarbij vermindering van criminaliteit en terugdringen van overlast door 'draaideurcriminelen' effect sorteert. Hierbij blijft het korps alert op de effectiviteit van de aanpak; mede op basis van maatschappelijk begeleiding van deze doelgroep door ketenpartners. Continueren van het Veelplegerbeleid. Doorontwikkelen naar een effectieve en informatiegerichte aanpak van Doelgroepen/PersoonsGerichte Aanpak, in integrale samenwerking met de ketenpartners. Implementeren en uitvoeren van het 'Meerjarenplan Aanpak Veelplegers '. Doorontwikkelen en uitvoeren van het 'Convenant Veelplegers'. Ontwikkelen van nieuwe effectieve interventies / werkmethoden / strategieën t.a.v. veelplegers / doelgroepen, in samenwerking met de ketenpartners. Intensiveren en harmoniseren van de veelplegeraanpak door aandacht te geven aan landelijke en interregionale netwerken en werkprocessen. Pagina 10

11 Overdracht van regierol in de veelplegeraanpak van politie naar Veiligheidshuis of andere ketenpartners. Korps: Jaarlijks, uiterlijk eind januari, wordt de Masterlijst Veelplegers binnen BZO samengesteld en ter beschikking gesteld aan Bureau Veelplegers. De Masterlijst Veelplegers genereert minimaal 90 geprioriteerde veelplegers waarvan ten minste 18 minderjarig zijn. Elk van de territoriale afdelingen wordt hierin nadrukkelijk betrokken. Elk van de 18 afdelingen ontfermt zich over (adopteren) minimaal 5 geprioriteerde veelplegers, waarvan één minderjarig is (zijn deze aantallen niet voorhanden binnen het gebied van een afdeling dan differentiatie van de norm ten behoeve van (half)stedelijk gebied). Elk van de 18 afdelingen ontfermt zich - zo mogelijk - tevens over (adopteert) minimaal één veelpleger-woninginbreker en één veelpleger-geweld. Elke afdelingschef van de 18 afdelingen draagt zorg dat zijn geadopteerde veelplegers wekelijks in het Management Team (MT) van zijn afdeling worden besproken. Elke afdelingschef, heeft samen met zijn netwerker / buurtbrigadier, jaarlijks minimaal één gesprek met zijn geadopteerde veelplegers (zie project 'veelpleger op de koffie bij de afdelingschef!'). Het korps bewerkstelligt dat minimaal 20 geprioriteerde veelplegers worden aangeleverd bij het OM voor toepassing van deze ISD-maatregel. 15% van de geprioriteerde veelplegers in het ene jaar komt niet meer ACTIEF voor op de Masterlijst van het volgende jaar. Elk van de ongeveer 90 geprioriteerde veelplegers, de zogenaamde draaideurcriminelen, plegen 20% minder (overlast)overtredingen en misdrijven, hetgeen resulteert in zichtbare vermindering van overlast en criminaliteit (ZEROtolerance t.a.v. deze geprioriteerde veelplegers). Minimaal 80% van de geprioriteerde veelplegers wordt één of meerdere malen inverzekering gesteld en voorgeleid voor de officier van justitie. De informatiepositie van de politieambtenaar rondom veelplegers en doelgroepen wordt geïntensiveerd, 'kennen van veelplegers en gekend worden door veelplegers' wordt centraal gemeten binnen de organisatie. Terugkoppelen van resultaten aan collega s en partners wordt een standaard in het proces. Politie Helmond: Bijdrage Van elke veelpleger een kwalitatief hoogwaardige analyse vaststellen en deze vertalen naar een Persoons Gerichte Aanpak Overdragen van de regierol aan Veiligheidshuis. De buurtbrigadiers zullen nadrukkelijk contact onderhouden met de in de wijk wonende veelplegers. Conform de regionale afspraken zal per afdeling een geprioriteerde veelpleger ter zake het plegen van woninginbraken aangepakt worden. Daarnaast zal per afdeling een minderjarige geprioriteerde veelpleger overgedragen worden aan het O.M. Pagina 11

12 CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg bubri aanpak veelplegers met name Marokkaanse jongeren 3 Bijdragen: Veelplegers - Opgave bureau veelplegers; Veel voorkomende criminaliteit Het korps stelt zich ten doel om veel voorkomende criminaliteit lokaal met voortvarendheid aan te pakken, waarbij de lokale impact op de veiligheidsbeleving een belangrijke graadmeter is. Een bijdrage er aan blijven leveren om op voorvarende wijze de veel voorkomende criminaliteit lokaal aan te pakken, waarbij de lokale impact op de veiligheidsbeleving een belangrijke graadmeter is. Vanuit het veiligheidsgevoel van de burger er aan bijdragen dat de wijk veiliger wordt en het afgesproken aantal OM-verdachten halen. Informatievoorziening opbouwen. Analyse uitvoeren op veel voorkomende criminaliteit. Vanuit uniformiteit en standaardisering de aanpak ontwikkelen. Korps: Kwantitatief: Minimaal 9561 OM-verdachten voor alle vormen van criminaliteit (specificaties elders in deze notitie vallen binnen deze doelstelling). Kwalitatief: Politie stelt een criminaliteitsbeeld op voor Veelvoorkomende Criminaliteit en Lokaal Ernstige Criminaliteit. Er wordt gewerkt met Zicht op Zaken. Politie en partners gaan de effectiviteit van de politieproducten verhogen, o.a. door in dossiers meeleveren van achtergronden verdachten, signaleren en adviseren én ontwikkelen van nieuwe afdoeningmethodieken. Politie en OM ontwikkelen indicatoren die zicht geven op behaalde resultaten en effecten. Politie Helmond: Bijdrage: Lokaal 1298 OM-verdachten voor alle vormen van criminaliteit Handhaven van een lokale recherche-eenheid t.b.v. de behandeling van Veelvoorkomende Criminaliteit, alsmede het samenstellen van informatiepakketten voor de behandeling van Lokaal Ernstige Criminaliteit Pagina 12

13 Borging van criminaliteitsprocessen. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg administratieve afwerking 3 Uitvoeren van controles Drugs/Drankoverlast drugsdealers 2 Uitvoeren van controles Uitvoeren van controles Dfst af, uit en van overige voertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen fietsendiefstal 2 H3 project autoinbraken 3 Uitvoeren van controles Papos actie 3 Bijdragen: Verdachte OM totaal - Aantal verdachten OM; dealers onttrekken aan de maatschappij Woninginbraken Het korps stelt zich ten doel om het proces woninginbraken als vliegwiel te laten werken voor verbeteringen op het terrein van: Kwaliteit, Aantal OM-verdachten, Aanpak veelplegers, Tevredenheid laatste politiecontact, Slachtofferzorg en Informatiegestuurde politie. Een bijdrage leveren aan: het gelijk blijven van de slachtofferkans en het verhogen van de pakkans. Woninginbraken processen borgen en het 'Vliegwiel Woninginbraken' opheffen. Aandacht voor slachtoffers is geïmplementeerd in het proces (vakantiekaarten, buurtonderzoek, afloopbericht, preventie). Gerichte veelplegeraanpak op woninginbraken (zie ook thema 1.3 'Veelplegers'). Aandacht voor slachtoffers vasthouden, maar de vertaalslag naar opsporing maken (daderindicatie). Managementsrapportages opleveren met daderindicatie, sporen (conform evaluaties 2009). Goede informatievoorziening op dit thema; stijgingen en dalingen duidelijk in beeld (territoriaal en regionaal). Bij aanhouding van verdachten wordt proces verbaal opgemaakt en verzonden naar het Openbaar Ministerie. Korps: Slachtofferkans stijgt niet t.o.v Informatievoorziening verbetert, waardoor de pakkans wordt vergroot. Bij pieken in aangiften (trendbreuk, stijging van 10% of meer in aantal en / of stijging van 10% of meer in wijk / buurt) van woninginbraken wordt een (dadergerichte) Pagina 13

14 analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse wordt waar mogelijk planmatig opgetreden: regionaal, dan wel lokaal. De tevredenheid laatste politiecontact ingeval van woninginbraak is minimaal gelijk aan de waardering van de laatste meting. Minimaal 5 veelplegende woninginbrekers worden aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. Politie Helmond: Verbetering van kwaliteit en eenvormigheid in de aanpak van het politiewerk is een regionaal speerpunt maar ook speerpunt van de lokale driehoek. De aanpak van woninginbraken heeft hiervoor regionaal prioriteit gekregen en wordt daarbij gezien als voorbeeld voor strategische verbetering. Doelstelling: Een bijdrage leveren aan het gelijk blijven van de slachtofferkans en het verhogen van de pakkans; kwaliteitsverbetering van politieprocessen. Bijdrage: Bij alle woninginbraken wordt een buurtonderzoek ingesteld. Forensisch Technische Ondersteuning (FTO) wordt verzocht om technisch sporenonderzoek in te stellen. De benadeelden worden herbezocht en er wordt aandacht besteed aan nazorg (eventueel door medewerkers Bureau Slachtofferhulp). Tijdens het aangiftemoment en de herbezoeken wordt aandacht geschonken aan preventie. Daar waar nodig worden preventieadviezen gegeven. CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg Diefstal /inbraak woning buurt/herbezoek/preventie 2 Uitvoeren van controles Diefstal /inbraak woning H3 project woninginbraken 2 Bijdragen: Ophelderingspercentage 10% Geweld Het korps stelt zich ten doel om met behulp van een geweldsratio het fenomeen inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft het korps de ambitie om het veiligheidsgevoel van de burger te laten toenemen door een adequate en stevige aanpak van geweldsplegers. Aangiften van fysiek geweld tegen een persoon (of personen) met daderindicatie krijgen prioriteit in opsporing. Als proactieve maatregel heeft het korps de ambitie om potentiële geweldsplegers tijdig te lokaliseren en door haar aanwezigheid geweld te voorkomen. Bijdrage leveren aan de verbetering van het veiligheidsgevoel. Pagina 14

15 Prioriteit geven aan de opsporing van verdachten van geweldsmisdrijven tegen personen. Een adequate, herkenbare en integere aanpak van geweld binnen het publieke en private domein bevorderen. Elke verdachte van uitgaansgeweld wordt aangehouden. Signaleren en adviseren van partners. Onderzoek in keten naar huidige optreden in uitgaansgebieden. Toepassen geweldsprotocol ten behoeve van aanpak geweld tegen politie-, brandweer-, en ambulancepersoneel en andere functionarissen met een publieke taak. Toepassen van de door het openbaar ministerie en politie opgestelde werkinstructies voor opnemen aangiftes en opmaken dossiers inzake geweldsdelicten. Opschonen van aangiftes. Treffen van maatregelen in preventieve zin om de feitelijke situatie te veranderen. Korps: Het aantal aangiftes terugbrengen met 10% ten opzichte van 2008 op bedreiging (1448) en mishandeling (2909). Het oplossingspercentage van bedreiging (50,5%) en mishandeling (61,5%) van 2008 ligt in 2010 op respectievelijk 60 en 70%. Centraal binnen de organisatie wordt onderzoek verricht om vóór 1 februari 2010 een analyse beschikbaar te hebben waarom de verdachtenratio van Brabant Zuid-Oost zo ver onder het landelijk gemiddelde ligt. De verdachtenratio geweld in 2010 ligt op minimaal 52%. Dit percentage past in het groeitraject om in 2011 het door de minister gestelde percentage te halen (60%). Politie Helmond: Uitgaansgeweld Iedere vrijdag en zaterdag en bijzondere feestdagen wordt door een horecadetachement toezicht gehouden in het horecaconcentratiegebied van Helmond. Deze inzet is primair proactief gericht op het voorkomen van slachtoffers en het handhaven van de openbare orde en rust. Op momenten waarop grote groepen bezoekers zich in het uitgaansgebied bevinden wordt projectmatig gesurveilleerd door de politie. Onze partners (o.a. horecaondernemers, portiers, gemeente en taxichauffeurs) kunnen rekenen op een eenduidig optreden. Het moet duidelijk zijn wat er van partners verwacht wordt en wat zij van de politie mogen en kunnen verwachten. Doelstelling: Het oplossingspercentage van bedreigingen (35%) en mishandelingen (60%) in het uitgaansgebied gelijk houden ten opzichte van Bijdrage: Elke verdachte van uitgaansgeweld wordt aangehouden en indien mogelijk inverzekeringgesteld Projectmatig toezicht door het Horeca Detachement Eenduidig politieoptreden Pagina 15

16 CMS codes: Resultaat-gebied Onderwerp Prioriteit Uitvoeren wijkzorg horeca-/sport-/relationeel geweld 2 Bijdragen: Huiselijk geweld Het korps stelt zich ten doel om de systematische aanpak van het bestrijden van huiselijk geweld voort te zetten, zoals dat in 2007 is ingezet. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan, het - in voorkomende gevallen - acuut stoppen van huiselijk geweld, het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies, het herstellen van de geschonden norm, het vergroten van de aangiftebereidheid, evenals signaleren, adviseren en doorverwijzen naar de betrokken partners, waarbij de kinderen in gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt extra aandacht krijgen. Een bijdrage leveren aan de integrale aanpak huiselijk geweld ondermeer door middel van signalering, opsporing en advisering. Voortzetting van monitoring huiselijk geweld door een politiemedewerker in de twee veiligheidshuizen. Participatie in regionale stuurgroep huiselijk geweld. Een pilot met een preventieplan relationeel geweld, uitgevoerd door Dommelregio, wordt gestart in de gemeenten Veldhoven, Best en Geldrop-Mierlo, waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor overdracht naar andere gemeenten en organisaties. Evaluatie van het huisverbod in eerste kwartaal Met partners zal de aanpak van recidivisten worden uitgewerkt. Voortzetting van de regionale inbreng van casuïstiek huiselijk geweld, inclusief eergerelateerd geweld, in het casusoverleg Huiselijk Geweld van de veiligheidshuizen. Inschakelen Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LECegg) Politie Haaglanden ten behoeve van kennis bij ingewikkelde eergerelateerde geweldzaken (kennis multi-etnische vraagstukken bij Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) Apeldoorn). Korps: Opstellen plan van aanpak eergerelateerd geweld voor 1 februari Opleiden per territoriale afdeling van 1 taakaccenthouder eergerelateerd geweld. Opleiden van 1 taakaccenthouder eergerelateerd geweld binnen de divisie recherche. Opleiden van 1 taakaccenthouder per cluster gezamenlijke recherche. Hanteren van checklist LEC bij mogelijke gevallen van eergerelateerd geweld. Opleiden van 30 hulpofficieren ten behoeve van opleggen tijdelijk huisverbod. Pagina 16

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond Actieprogramma veiligheid Gemeente Helmond Vastgesteld door het college van B&W op 5 maart Actieprogramma veiligheid Inhoud: 1 Lijst met afkortingen:... 1 2 Inleiding actieprogramma veiligheid... 3 3

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland

Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland Voorwoord Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Actieplan integrale veiligheid 2013

Actieplan integrale veiligheid 2013 A gemeente Eindhoven Actieplan integrale veiligheid 2013 Veiligheid & Bestuur December 2012 mvb/ra12021780 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 Gemeente Bussum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Terugblik op de afgelopen periode... 4 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 4 2.2 Hoe werd

Nadere informatie