Allochtone ouders en de digitale generatiekloof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allochtone ouders en de digitale generatiekloof"

Transcriptie

1 Allochtone ouders en de digitale generatiekloof Marjolijn van Leeuwen 4 september 2012

2 Colofon september 2012, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, ZonMw en Mira Media. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie of microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof is ontwikkeld in opdracht van ZonMw door Pharos en Mira Media, in samenwerking met Media4Me. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europese Integratiefonds. Auteur Marjolijn van Leeuwen Projectsecretariaat Pharos Herenstraat 35 Postbus LH Utrecht Telefoon Omslagfoto Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 5 3. Onderzoek Literatuursearch op het internet Onderzoek in de wijk Is het huidige aanbod mediaopvoedingsondersteuning geschikt en toegankelijk? Wat zijn de behoeften van ouders aan mediaopvoedingsondersteuning Vraag en aanbod bij elkaar te brengen Samenwerking met andere organisaties op het gebied van mediawijsheid Concrete activiteiten Aanbevelingen voor de toekomst Literatuurlijst 20 Bijlage 1: Gegevens organisaties en respondenten Bijlage 2: Topic- en vragenlijsten Bijlage 3: Tekst voor LinkedIn-groep: werving (allochtone) mediacoaches die ervaring hebben met groepen allochtone ouders Bijlage 4 Lijsten van deelnemende organisaties aan expertbijeenkomst en informatiebijeenkomst Bijlage 5: Verslag expertbijeenkomst en informatiebijeenkomst Digitale Generatiekloof in allochtone gezinnen Bijlage 6: Beschrijving workshop Allochtone ouders en de digitale generatiekloof...32 Bijlage 7: Parameters voor het screenen van leermiddelen Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 3

4 1. Inleiding Mediawijsheid onderdeel van hedendaagse opvoeding De huidige samenleving is gemedialiseerd. We kunnen niet meer zonder televisie, radio, telefonie en internet. We gebruiken nieuwe kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Het onderscheid tussen de fysieke en de onlinewereld verdwijnt. Dit geldt voor alle lagen van de bevolking in alle fases van het leven. We kunnen steeds meer zelf bepalen en kiezen. Tegelijk wordt de communicatie directer, interactiever, eenvoudiger en onafhankelijk van tijd en plaats. Gezien de grote invloed van de media is het belangrijk hier kritisch mee om te gaan. Om vragen te stellen als Wie is de afzender?, Hoe betrouwbaar is de informatie? en Wat betekent het voor mij? (Mediawijzer.net, 2012). Met andere woorden, om mediawijsheid te ontwikkelen. Met bewustwording en het kritisch onderzoeken van de hierboven beschreven ontwikkeling is mediaopvoeding een nieuw onderdeel van de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om op een kritische manier om te gaan met de media? Hoe kunnen zij mediawijsheid ontwikkelen? Mediaopvoedingsondersteuning belangrijk voor ouders Met de hierboven beschreven ontwikkeling is er ook een groeiende behoefte aan opvoedingsondersteuning. Inmiddels zijn er cursussen, ouderbijeenkomsten en websites voor ouders. Ook zijn er opleidingen voor mediacoaches, professionals die werkzaam zijn op scholen, in bibliotheken en in zorg en welzijn en die zich specialiseren in de educatieve waarde en de valkuilen van social media voor kinderen en jongeren. Mediaopvoedingsaanbod bereikt allochtone ouders nog niet Echter, anno 2012 bereikt het opvoedingsaanbod rond het thema media en kinderen allochtone ouders nog niet. De vraag is hoe dat kan. Zijn allochtone ouders geïnteresseerd in dit onderwerp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke (opvoed)vaardigheden willen zij ontwikkelen? Hoe is het eigen computergedrag van de ouders en dat van de kinderen? Wat is het aanbod voor deze ouders in de wijk waar zij wonen? Zijn er nog aanvullingen nodig? Hoe komen vraag en aanbod beter bij elkaar? Dit zijn de vragen die in het project Allochtone ouders en de digitale generatiekloof onderzocht zijn. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 4

5 2. Samenvatting Onderzoek in de wijk naar vraag en aanbod op het gebied van mediaopvoedingsondersteuning In deze rapportage leest u over het kwalitatief onderzoek naar vraag en aanbod mediaopvoedondersteuning voor allochtone ouders in achterstandswijken. Het onderzoek bevat negen uitwisselingsbijeenkomsten tussen organisaties in de wijk die opvoedingsondersteuning tot hun taak hebben en negen focusgroepen, zogenaamde keukentafelgesprekken met allochtone ouders met schoolgaande kinderen. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Arnhem en Panningen (de laatste gemeente is klein maar heeft een grote Marokkaans/Nederlandse gemeenschap). Behoeften ouders Uit het onderzoek blijkt dat allochtone ouders op eenzelfde wijze gebruik maken van het internet als autochtone ouders. Ouders halen informatie op, kijken naar YouTube, zitten op Facebook, Skypen, doen inkopen en bankieren via het internet. Ook hebben allochtone ouders dezelfde vragen rond opvoeding en internetgebruik van hun kinderen. Ouders vragen zich af wat hun kinderen precies doen, hebben het idee dat hun kinderen veel meer computervaardigheden hebben en maken zich zorgen over bijv. mogelijke pesterijen, verkeerde contacten of ongewenste informatie en porno. Allochtone ouders hebben ook dezelfde behoeften aan opvoedingsondersteuning namelijk: themabijeenkomsten informatie vanuit de basisschool computeractiviteiten met kinderen weten hoe je kinderen kan begeleiden in internetgebruik chatten met andere ouders technische informatie over bijvoorbeeld filters op het internet verhoging van eigen vaardigheden op de computer Het enige verschil met autochtone ouders is dat ouders uit sommige bevolkingsgroepen de voorkeur geven aan het bezoeken van websites uit het land van herkomst. Dit laatste is mede afhankelijk van het aanbod dat het moederland heeft op dit gebied. Aanbod mediaopvoedingsondersteuning aan allochtone ouders onvoldoende Hoewel de vragen hetzelfde zijn, blijkt uit gesprekken met organisaties en ouders in de wijk, literatuuronderzoek en een internet scan, dat allochtone ouders nog nauwelijks toegang hebben tot opvoedingsondersteuning. Ook is er een gebrek aan mediacoaches met een interculturele achtergrond die taalbarrières en cultuurverschillen makkelijk kunnen overbruggen. Op websites en mediacoachopleidingen wordt weinig aandacht besteed aan allochtone ouders. In de teksten en het beeldmateriaal kunnen allochtone ouders zichzelf niet terugvinden. Vraag en aanbod bij elkaar brengen Naar aanleiding van bovenstaande zetten Mira Media en Pharos het afgelopen jaar de mediaopvoedondersteuning voor allochtone ouders op de agenda. Eerst bij de organisaties in de wijk zelf, later ook bij landelijke organisaties. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 5

6 Ook werden professionals met een interculturele achtergrond geïnformeerd over de opleiding tot mediacoach. Daarnaast waren er activiteiten op het gebied van screening en aanpassing van websites, voorlichtingsmateriaal en inhoud van opleidingen. Benodigde vervolgstappen Om vraag en aanbod verder bij elkaar te brengen zijn naast het verder agenderen van het onderwerp de volgende acties nodig: Het screenen van het bestaande les- en voorlichtingsmateriaal voor ouders, zoals brochures op het internet. Daarbij gaat het zowel om beeldvorming over ouders als om aandacht voor de taalbarrière die bij migranten vaak een rol speelt. Tijdens het project is daar een eerste aanzet voor gedaan. Het screenen van de opleiding tot mediacoach op cultuursensitiviteit. Aanbod voor professionele mediacoaches om zich (nog verder) te bekwamen in interculturele competenties, zoals: o in staat zijn outreachend allochtone ouders te werven voor een project of cursus voor mediawijsheid o in staat zijn samen te werken met (zelf)organisaties in de wijk o in staat zijn eigen taalgebruik aan te passen aan dat van individuele ouders met verschillende niveaus Nederlands o in staat zijn educatie van mediawijsheid aan te passen aan het scholingsniveau van de ouders. Leeswijzer Het eerste deel gaat over het literatuuronderzoek over migrantenouders, mediawijsheid en opvoeding. Het tweede deel is een verslag over vraag en aanbod van mediaopvoedingsondersteuning aan migrantenouders in achterstandswijken. Vervolgens wordt besproken welke activiteiten er zijn ondernomen om bovengenoemd thema beter op de kaart te zetten. De rapportage eindigt met aanbevelingen over vervolgstappen in de toekomst. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 6

7 3. Onderzoek Het onderzoek bestaat uit een literatuursearch op het internet, een onderzoek naar het huidige aanbod mediaopvoedondersteuning en de interesse en behoeften van allochtone ouders op dit gebied Literatuursearch op het internet Uit een literatuursearch op het internet blijkt dat er nog niet veel geschreven is over mediaopvoedingsondersteuning en allochtone ouders. Bij zoektermen als digitale generatiekloof en allochtone ouders (of migrantenouders), mediawijsheid en allochtone ouders en mediagebruik allochtone ouders en opvoeding blijven allochtone ouders, ook bij grootschalige onderzoeken naar opvoeding en (social) mediagebruik, vaak buiten beeld. Uit de paar onderzoeken die allochtone ouders wel hebben opgenomen als respondenten blijkt het volgende: In een onderzoek van het ABC Kenniscentrum komt het beeld naar voren van allochtone ouders die minder gebruik maken van het internet, een vaak gebrekkige kennis van het Nederlands en Engels hebben en hun kinderen niet of minder begeleiden bij de selectie en interpretatie van mediabronnen. (ABC Kenniscentrum, 2010). Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat allochtone huishoudens een inhaalslag hebben gemaakt en niet veel meer verschillen van autochtone huishoudens wat betreft computer- en internetgebruik. In 2009 had 96% van de nietwesterse allochtonen internet, bij de autochtonen was dit 93%. Wat betreft snelle internetverbinding (breedband) was het aandeel van beide groepen 80%. In zijn geheel beschikken niet-westerse allochtonen over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit is te verklaren door het feit dat de niet-westerse populatie iets jonger is. Jongeren hebben gemiddeld een grotere internetvaardigheid. Echter, er waren weinig verschillen wat betreft en, chatten, telefoneren, informatie zoeken, nieuws vergaren, spelletjes doen, werk zoeken, internetbankieren, overheidsdiensten afnemen, opleidingen volgen of informatie over gezondheid opzoeken. Wel gebruiken niet-westerse allochtonen internet vaker dan autochtonen om de krant te lezen, naar de tv te kijken en naar de radio te luisteren. Ook is het aandeel dat chat en via het internet telefoneert iets groter. Autochtonen gebruiken het internet iets meer om te bankieren of te shoppen. , online reizen boeken en software downloaden zijn bij beide herkomstgroepen even populair Onderzoek in de wijk Na het literatuuronderzoek volgt er een kwalitatief onderzoek in achterstandswijken in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Arnhem en Panningen. Hierbij is gebruik gemaakt van groepsgesprekken en individuele gesprekken met professionals en vrijwilligers die opvoedkundige ondersteuning verzorgen en allochtone ouders met schoolgaande kinderen. Zie bijlage 1 voor meer gegevens over de betreffende wijken. De volgende onderwerpen staan centraal: Is het huidige aanbod mediaopvoedingsondersteuning geschikt en toegankelijk voor allochtone ouders in achterstandswijken? Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 7

8 Wat is de belangstelling van de ouders voor mediaopvoedingsondersteuning, wat zijn hun behoeften op dit terrein? Is het huidige aanbod mediaopvoedingsondersteuning geschikt en toegankelijk? Lokale organisaties met opvoedingsaanbod Er is voor gekozen om eerst het aanbod van organisaties in de achterstandswijken in kaart te brengen. Achterliggend idee daarbij is dat de vraag van de ouders die uit de keukentafelgesprekken naar voren komt gelijk gekoppeld kan worden aan het aanbod, mocht daar belangstelling voor zijn. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheden om nieuw aanbod te creëren. Daarom worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd met medewerkers van lokale organisaties in de wijk die zich bezig houden met opvoedingsondersteuning. Met deze uitwisseling werd het huidige aanbod in beeld gebracht en werd netwerken mogelijk gemaakt. Dit heeft als meerwaarde dat organisaties elkaar later makkelijker kunnen vinden en samen kunnen werken. Uitgenodigd werden: Bibliotheken Brede Scholen welzijnswerk Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg GGD zelforganisaties bewoners kerk en moskee Deze organisaties zijn direct werkzaam in de wijk waar de ouders wonen. Dit is nodig om in een later stadium de vraag van de ouders en het eventuele aanbod van de organisaties bij elkaar te brengen, waarbij het aanbod zo dicht mogelijk bij de ouders zelf wordt georganiseerd. Dit is een belangrijke randvoorwaarde, omdat anders de kans groot is dat ouders afhaken op de reisafstand. Zelfs als men slechts naar een wijk verderop moet voor het aanbod kan dat een drempel vormen. Werven lokale organisaties voor uitwisselingsbijeenkomst Het bijeenbrengen van deze lokale organisaties blijkt arbeidsintensief. Medewerkers van (reguliere) organisaties zijn vaak slecht te bereiken door overbelaste agenda s en andere prioriteitstellingen. Tevens zijn organisaties aan het bezuinigen waardoor de professionals nog meer dan anders in tijdnood zitten. Dat neemt niet weg dat als de professionals en vrijwilligers, eenmaal bij elkaar, zeer geïnteresseerd blijken in het onderwerp en het onderzoek graag willen ondersteunen. In totaal zijn hierbij 33 lokale organisaties telefonisch en face-to-face geraadpleegd, waarbij 14 organisaties hebben deelgenomen aan de uitgebreidere voorbereidende bijeenkomsten in de betreffende achterstandswijken. Zie bijlage 1 voor meer gegevens over de organisaties. Welke lokale organisaties bereiken allochtone ouders in de wijk Het is vaak de eerste keer dat reguliere organisaties als bibliotheek en CJG enerzijds en zelforganisaties, moskee en kerk anderzijds elkaar face to face ontmoeten. Dit terwijl zij in dezelfde wijk en op loopafstand van elkaar werken. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 8

9 Sommige organisaties vinden het makkelijk om de ouders te bereiken. In de moskee komen bijvoorbeeld wekelijks grote groepen ouders. Moskeeën en zelforganisaties zijn vaak goed op de hoogte van wat er leeft bij de ouders. Zij melden dat er bij de ouders veel vragen leven op het gebied van opvoeding en mediagebruik van hun kinderen. Reguliere organisaties daarentegen vertellen moeite te hebben met het bereiken van de doelgroep en niet te weten wat ouders wat betreft mediaopvoedondersteuning behoeven. Mediacoach bibliotheek: We hebben al een paar keer geprobeerd om computercursussen voor migranten aantrekkelijk te maken, maar uiteindelijk komen er maar 1 of 2 daadwerkelijk. Tijdens de bijeenkomsten blijkt dat de reguliere organisaties weinig gericht aanbod hebben op het gebied van opvoeding en social media. Wel zijn er hier en daar cursussen voor het verhogen van computervaardigheden. Deze cursussen, bijvoorbeeld in de bibliotheek, worden echter mondjesmaat bezocht door allochtone ouders. Ook bij zelforganisaties is weinig aanbod rond mediawijsheid. Slechts een paar zelforganisaties, bijvoorbeeld de Stichting Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost, en een enkele welzijnsorganisatie, bijvoorbeeld Swazoom, eveneens in Amsterdam Zuidoost, organiseren themabijeenkomsten of cursussen rond dit thema. Landelijk aanbod Het landelijke aanbod bestaat bijvoorbeeld uit informatie en brochures op de website, cursussen, ouderavonden en informatiebijeenkomsten. Ook zijn er opleidingen waar professionals uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bibliotheek of mediatheek, jeugdzorg of hulpverlening, mediaorganisaties en overheden mediacoach kunnen worden. Mediacoaches geven informatie over het begeleiden van kinderen naar mediawijsheid binnen het vakgebied waarin ze voor de opleiding al werkzaam zijn. Websites Websites voor mediawijsheid, zoals Kindonline en Mediawijzer, besteden weinig aandacht aan allochtone ouders. Zowel de brochures met voorlichting die op de websites staan als het algemene informatiemateriaal zijn niet makkelijk toegankelijk voor allochtone ouders, met name voor ouders met een lage scholingsachtergrond en/of een beperkte beheersing van het Nederlands. Er wordt bijvoorbeeld niet voldaan aan de volgende criteria: o er komen geen allochtone deskundigen aan het woord; o het beeldmateriaal en de teksten weerspiegelen de diversiteit in de samenleving onvoldoende; o ze bevatten weinig interculturele onderwerpen; o de teksten zijn te complex en houden geen rekening met taalbarrières; o de voorlichting is te abstract voor laagopgeleide ouders. Zie bijlage 7 voor verdere uitleg van deze Parameters voor het screenen van leermiddelen Regulier aanbod cursussen Verschillende organisaties bieden mediaopvoedondersteuning aan. Geen van respondenten had echter deelgenomen aan een cursus, ouderavond of informatiebijeenkomst rond dit onderwerp. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 9

10 Mediacoaches Op de opleidingen leren mediacoaches geen interculturele vaardigheden en/of omgaan met taalbarrières. Ook is er op de mediaopleiding nauwelijks aandacht voor coaching van ouders met een lage scholingsachtergrond in het algemeen. Daarnaast zijn er slechts een handjevol mediacoaches die zelf een bi-culturele en meertalige achtergrond hebben. Conclusie: Er is/zijn voor allochtone ouders: onvoldoende (cursus) aanbod in de wijk; onvoldoende mediacoaches met interculturele competenties; onvoldoende passende informatie op de websites. Bovendien is er onvoldoende aandacht op opleidingen tot mediacoach; Er is dus onvoldoende passend aanbod mediaopvoedingsondersteuning voor allochtone ouders in achterstandswijken Wat zijn de behoeften van ouders aan mediaopvoedingsondersteuning Opzet behoeftenonderzoek Om de ervaringen van allochtone ouders te inventariseren worden keukentafelgesprekken georganiseerd rond het thema opvoeding, internetgebruik, social media, gebruik van mobiele telefoons en kinderen. Outreachend en intensief werven voor keukentafelgesprekken Bij de werving voor een onderzoek als dit, maar ook bij de werving van ouders voor cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen, is het van belang om de wervingsmethode aan te passen op de groep die men wil bereiken. Wil men een groep hoger opgeleide ouders (MBO+) bereiken dan is het voldoende om brieven te versturen en daarna een belronde te houden. Wil men (ook) lager opgeleide potentiële deelnemers bereiken dan zijn de volgende randvoorwaarden van belang: Ouders persoonlijk, face-to-face, benaderen. Indien nodig in samenwerking met lokale partners uit welzijn, zelforganisaties en/of religieuze instellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informele circuits, netwerken en contacten in de wijk. Mondeling communiceren in plaats van schriftelijk. Gebruik alleen schriftelijke uitnodigingen als deze gepaard gaan met mondelinge toelichting en enthousiasmering. Tijd investeren in het onderhouden van de relatie, om elkaar persoonlijk te ontmoeten, in een wat informele sfeer kennis maken en vertrouwen opbouwen. Ook is het belangrijk om allochtone sleutelfiguren en zelforganisaties in de wijk te betrekken bij de werving en de organisatie van onderzoek of cursus. Deze zijn te vinden in het informele circuit binnen allochtone gemeenschappen, scholen of welzijns- en migrantenorganisaties, bij jongeren- en moedercentra en bij buurtmoeders en wijkcontactvrouwen. Naar ouders toe gaan op plekken waar zij toch al komen, bijvoorbeeld op het consultatiebureau, een cursus of buurtcentrum, in een ouderkamer of in een moskee. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 10

11 Back-up vragen van het eigen management. Het management moet deze manier van werven kunnen ondersteunen en faciliteren. (van Leeuwen, 2010) Deze randvoorwaarden zijn nodig, omdat: Anderstaligen die het Nederlands nog niet voldoende beheersen talige informatie niet kunnen begrijpen. Talen zijn onderverdeeld in niveaus: A1 (beginner), A2, B1, B2, C1, C2 (vloeiend). De informatie in bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven moet op zijn hoogst geschreven zijn op niveau B2, wil het grote groepen anderstaligen bereiken. Een andere manier is natuurlijk de informatie vertalen. Er mogelijk culturele verschillen zijn tussen de professionals en de ouders, bijvoorbeeld in de wijze van benaderen; een kenmerk van de Nederlandse cultuur is bijvoorbeeld het recht toe recht aan op je doel af gaan. Hiertegenover kan staan een cultuur die gewend is meer aandacht te besteden aan kennismaken en een vertrouwensband opbouwen. Veel ouders niet reageren op een schriftelijke werving via advertenties en brieven. Veel ouders niet naar een bijeenkomst komen op een voor hen onbekende en daarom onveilige lokatie. Bij de werving van de deelnemers voor de keukentafelgesprekken is rekening gehouden met bovenstaande punten. De ouders zijn met name mondeling geworven via zelforganisaties, moskee en sleutelfiguren in de wijk. De onderzoekers zijn vaak meerdere malen op bezoek geweest in de wijk om deze organisaties en individuen te spreken. De gesprekken zijn altijd gehouden op een plek waar de ouders thuis zijn en zich op hun gemak voelen, zoals buurthuis, moskee of ouderkamer op een school. Gesprekken in eigen taal Om te voorkomen dat taal een struikelblok zou worden: Zijn de groepen samengesteld uit deelnemers die dezelfde taal spreken. Hebben de gespreksleiders een bi-culturele en meertalige achtergrond. Zij begeleiden de gesprekken in de eigen taal. Zijn de gespreksleiders hier en daar intermediair bij het contact leggen met zelforganisaties of contactpersonen. Is bij een paar gemengde groepen de gespreksleiding Nederlands, waar nodig vertaald door en voor deelnemers. Zijn de gespreksleiders getraind in eenvoudig en concreet communiceren, een open luisterhouding, aanpassing in taalgebruik wat betreft het niveau Nederlands (bij gemengde groepen) en aanpassing aan kennisniveau en schoolse vaardigheden van laagopgeleide ouders. Gegevens deelnemers aan keukentafelgesprekken De werving is uiteindelijk succesvol en resulteert in 9 keukentafelgesprekken waarbij is gesproken met 82 ouders, waarvan 74 moeders en 8 vaders. De ouders: Zijn afkomstig uit Marokko, Turkije, Afghanistan, Kaapverdische Eilanden, Soedan, Libanon, Gambia, Pakistan, Polen en Nederland. Ondanks vele pogingen, ook met behulp van intermediairs is het niet gelukt om Somalische, Surinaamse, en Antilliaanse ouders te werven voor een keukentafelgesprek. Hebben een wisselende scholingsachtergrond, namelijk globaal 1/3 laagopgeleid, 1/3 middelbaar opgeleid en 1/3 hoogopgeleid. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 11

12 Behoren meestal (76) tot de eerste generatie migranten, een aantal (6) zijn van de tweede generatie. Zijn van verschillende leeftijden, 10 ouders zijn tussen de 20 en 30 jaar oud, 52 tussen de 30 en 50, 10 zijn ouder dan 50 (waaronder 7 vaders) en van 10 is de leeftijd onbekend. Hebben samen 14 kinderen van 0-4 jaar, 109 van 4 12 jaar en 46 ouder dan 12 jaar. van 10 ouders is het aantal kinderen onbekend. Wonen veelal lang in Nederland, 7 ouders wonen korter dan 10 jaar in Nederland, 58 wonen langer dan 10 jaar in Nederland, 6 ouders zijn geboren in Nederland, van 10 ouders is onbekend hoe lang zij in Nederland wonen. Het taalniveau Nederlands varieerde van beginners tot native speakers. Zie bijlage 1 voor meer gegevens over de deelnemers. Bij de keukentafelgesprekken waren gemiddeld tussen de 8 en de 15 deelnemers per keer aanwezig en ze duurden anderhalf tot twee uur. De gesprekken waren geanimeerd, met name omdat het item de ouders bleek bezig te houden. Zie bijlage 2 voor gebruikte topic en vragenlijst. Video opnames Na afloop van de keukentafelgesprekken herhalen een aantal deelnemers hun uitspraken voor de camera. Deze opnames worden later gebruikt bij workshops en voorlichtingen aan mediaorganisatie, mediacoaches en andere geïnteresseerden. Uitkomst keukentafelgesprekken Uit de keukentafelgesprekken konden de volgende conclusies getrokken worden. Gebruik computer, social media en internet in allochtone gezinnen Alle ouders van de keukentafelgesprekken hebben een computer met internet waar ze veelvuldig gebruik van maken. Men onderhoudt contacten via , Skype, Facebook e.d., zoekt informatie via websites in Nederland en land van herkomst, luistert naar muziek via YouTube en doet aankopen via bijvoorbeeld Marktplaats. Veel ouders regelen bankzaken via de computer. Moeder: Ik ben op Facebook. Ik praat met familie en zo. Ook laatst heel vaak, met de aardbeving in Turkije. Bezoek websites Het enige verschil met autochtone ouders is, dat sommige allochtone ouders, vooral Turkse, melden met name websites van het moederland bezoeken. Dit verschilt per bevolkingsgroep en heeft mede te maken met het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod van het moederland. Moeder: Voor alles, behalve muziek en grapjes, kijken we op Nederlandse sites. Alleen voor muziek en plezier kijken we op Afghaanse filmpjes op YouTube. Soms kijk ik op Engelse websites, bijvoorbeeld voor recepten, maar ik begrijp Engels niet goed. Dan vertaal ik het naar het Nederlands met Google. Er zijn niet zoveel Afghaanse websites. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 12

13 Internetgebruik kinderen en mediaopvoeding De ouders vertellen dat hun kinderen veelvuldig gebruik maken van computers en internet. Om huiswerk te maken, te chatten, muziek te beluisteren en om spelletjes te spelen. Moeder: Internet is als flesvoeding, je kan niet meer zonder. Vader: Alles wat je wil weten over het geloof, over de wereld, kan je opzoeken op het internet. Ook dingen over de eigen cultuur, bv. documentaires over Marokko. De kinderen hebben een gebrek aan opvoeding bij de ouders. Bij Islam.online kan je dingen vragen, dan krijg je meteen antwoord. Wat jij als ouder nog niet weet. Ik dacht dat mijn kind niks weet van Islam en cultuur. Maar ze weet meer als mij. Over huwelijk en zo. En over psychologie. Ze leren het niet van de ouders maar ze leren het zelf. Ze zijn slimmer dan ik. Mediaopvoedingsvragen Allochtone ouders hebben dezelfde opvoedingsvragen als autochtone ouders. Ze vragen zich af wat hun kinderen aan het doen zijn op de computer, hebben het gevoel het niet te kunnen bijbenen en raken na de basisschool grip kwijt op het internetgebruik van hun pubers. Ook willen ze graag weten wat media te bieden hebben, wat de gevaren zijn, zoals bijvoorbeeld schending van privacy, seksuele intimidatie en pesten, en wat de mogelijkheden zijn. Ondersteuning bij mediaopvoeding is daarom welkom. Vader: Soms lijkt het alsof ik op een fiets de helling afga en geen remmen heb. Ik kan mijn kinderen niet meer begeleiden. Wat ze doen, met wie ze praten, wat er gebeurt op de computer. Moeder: Ik wil weten welke informatie er is, wat kan ik de kinderen uitleggen. De school heeft wel hoe je met computers om moet gaan maar niet wat er gevaarlijk is, pesten, vreemden. Opvoedingsvragen hetzelfde als autochtone ouders Dat de vragen en dilemma s van allochtone ouders overeen komen met vragen van autochtone ouders blijkt o.a. uit het artikel Kinderen en internetrisico s. EU Kinds Online onderzoek onder 9-16 jarige internetgebruikers in Nederland. Daarin komen onder ander de volgende vragen naar voren: Welke vorm van internetbegeleiding is op welk moment passend of noodzakelijk? In welke levensfase moeten ouders welke regels instellen en toezien op de naleving ervan? Hoe kunnen zij observeren wat hun kind online uitvoert? Hoe kunnen zij hun kind stimuleren om het internet op een gepaste manier te verkennen en zich zo te ontwikkelen? Wat is het effect van gezamenlijk mediagebruik, van afstand of achteraf toezicht houden en technische applicaties (parental control systems) inzetten? Hoe kan je als ouders omgaan met de snelle technologische veranderingen? De recente verspreiding van mobiele apparatuur die toegang geeft tot internet (smartphones, ipad s en andere tablets), onttrekt het internetgebruik van kinderen bijvoorbeeld nog meer aan het zicht van ouders. (SCP 2011) Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 13

14 Ook bleken er wat betreft de opvoedactiviteiten tussen de allochtone ouders onderling dezelfde verschillen als tussen autochtone ouders onderling. Activiteiten zoals: Gezamenlijk media beleven: ouders zitten samen met hun kind achter de computer of andere apparaten en geven daarbij tekst en uitleg, bijvoorbeeld tips over leuke websites dan wel hoe het kind een zoekmachine kan gebruiken. Het initiatief voor deze vorm van begeleiding ligt bij de ouders. Regels stellen: ouders stellen grenzen aan het mediagebruik van hun kind. Hierbij draait het bijvoorbeeld om afspraken ten aanzien van screen time dan wel welke websites bezocht mogen worden. Actief praten: ouders bespreken met hun kind wat het mee maakt en kunnen zich zo verplaatsen in diens wereld, anderzijds om het kind te wijzen op gevaren. Het initiatief voor deze vorm van begeleiding ligt bij het kind. Toezicht houden: ouders laten het kind vrij in zijn/haar mediagebruik, maar houden op afstand een vinger aan de pols. Op deze wijze (soms steekproefsgewijs) blijven zij op de hoogte van het mediagedrag. (Gillebaard e.a. 2011) Conclusies: Er zijn weinig verschillen tussen de ervaringen en behoeften van allochtone ouders en autochtone ouders wat betreft computergebruik en mediaopvoedingsondersteuning. Allochtone ouders hebben behoefte aan mediaopvoedingsondersteuning. het is belangrijk dat vraag en aanbod beter op elkaar aangesloten wordt. Allochtone ouders en de digitale generatiekloof 14

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut Lydia

Nadere informatie

adviesrapport voor bureau jeugdzorg hoe kan BJZ haar communicatiemiddelen beter afstemmen op allochtone ouders van cliënten?

adviesrapport voor bureau jeugdzorg hoe kan BJZ haar communicatiemiddelen beter afstemmen op allochtone ouders van cliënten? adviesrapport voor bureau jeugdzorg hoe kan BJZ haar communicatiemiddelen beter afstemmen op allochtone ouders van cliënten? Student: Jeanette Benschop Studentennummer: 971853340 Opleiding: HBO Communicatie

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Inzet en mogelijkheden van MSN in het jongerenwerk in de gemeente Hoorn Huub Braam Esmy Kromontono Marjolijn Distelbrink M.m.v. Mariët Visser Juni 2008 Inhoud 1

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN Handreiking aan gemeenten In opdracht van Nicis Institute uitgevoerd in Almelo, Enschede en Hengelo door: Auteurs: Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter

Nadere informatie

(Digi)taal Leven & Leren

(Digi)taal Leven & Leren (Digi)taal Leven & Leren Werken aan taal en (digitale) basisvaardigheden op de computer Informatie voor vrijwilligers en professionals Inhoud Samenleving 3.0. en de wijkbewoner 5 De kunst van digitale

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders

Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders Met praktische informatie over succesvolle activiteiten met en voor nog niet bereikte Marokkaanse ouders, alleenstaande moeders en ouders

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Ik wil

Nadere informatie

De Eigen Kracht van mond-tot-mond reclame

De Eigen Kracht van mond-tot-mond reclame De Eigen Kracht van mond-tot-mond reclame Hoe kunnen meer migrantengezinnen in een eerder stadium gebruik maken van Eigen Kracht-conferenties? Janet Rodenburg Naïma Abouri 1 Colofon Maart 2014, Pharos

Nadere informatie

Toepasbaarheid van opvoedingsondersteuning voor Marokkaanse en Turkse gezinnen in Nederland. Noortje Tan Nienke Bekkema Ferko Öry.

Toepasbaarheid van opvoedingsondersteuning voor Marokkaanse en Turkse gezinnen in Nederland. Noortje Tan Nienke Bekkema Ferko Öry. Toepasbaarheid van opvoedingsondersteuning voor Marokkaanse en Turkse gezinnen in Nederland De samenstelling van de Nederlandse bevolking is sinds het midden van de twintigste eeuw sterk veranderd. Het

Nadere informatie