Aan de leden van de Algemene Commissie Integratiebeleid Tweede Kamer der Staten-Generaal. per post verstuurd. 19 januari 2007.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de Algemene Commissie Integratiebeleid Tweede Kamer der Staten-Generaal. per post verstuurd. 19 januari 2007."

Transcriptie

1 Afdeling Nederland Keizersgracht 177 Postbus BZ Amsterdam Aan de leden van de Algemene Commissie Integratiebeleid Tweede Kamer der Staten-Generaal per post verstuurd T F E I Postbank Datum 19 januari 2007 Onderwerp Ons kenmerk dir/en/2007/105 Uw kenmerk Aan de leden van de algemene Commissie Integratiebeleid, Hierbij verzoeken wij u om vragen en aanbevelingen van Amnesty International over de aanpak van discriminatie in Nederland te betrekken in uw bijdrage tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 25 januari aanstaande en bij andere toekomstige geëigende gelegenheden. Amnesty s kanttekeningen gaan in het bijzonder in op de brief over de aanpak van discriminatie, die op 30 november 2006 door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie aan de Tweede Kamer is gestuurd. Aanstaande donderdag gaat de Tweede Kamer over de aanpak van discriminatie met twee ministers uit een demissionair kabinet in gesprek. Amnesty realiseert zich dat deze situatie beperkingen kent. Desalniettemin hoopt en verwacht Amnesty dat u dit Algemeen Overleg aangrijpt, als belangrijke stap, voor het bepleiten van concrete stappen ter verbetering van de aanpak van discriminatie in Nederland. De aanpak van discriminatie, als op zich zelfstaand thema, behoeft permanente aandacht en inspanning van iedere regering (van welke samenstelling dan ook). Immers het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zijn centrale beginselen in mensenrechtenverdragen en vormen een belangrijk fundament van de Nederlandse rechtsorde. Zoals gezegd gaat Amnesty in het bijzonder in op de brief van 30 november 2006 over de aanpak van discriminatie. De brief is een aaneenschakeling van beschrijvingen van reeds ingezet rijksoverheidsbeleid en bevat, op de plannen voor een landelijke dekking van antidiscriminatievoorzieningen na geen noemenswaardige nieuwe maatregelen om discriminatie te bestrijden. Dit knelt te meer daar bevindingen uit de Monitor Rassendiscriminatie 2005, voor het Rijk aanleiding zouden moeten zijn om met prioriteit de aanpak van discriminatie op tal van punten te verbeteren en aanvullend beleid te ontwikkelen gegeven zorgelijke ontwikkelingen. Amnesty betreurt het dat in deze kabinetsreactie vooral wordt ingegaan op reeds ingezet beleid, terwijl onduidelijk blijft of de ingezette maatregelen ook tot de gewenste resultaten leiden. Zonder strategie, concrete en waar mogelijk meetbare doelstellingen en indicatoren voor evaluatie is het lang verwachte plan van aanpak niet meer dan een opsomming van beleidsvoornemens en een lappendeken van programma s en activiteiten. En blijft het gissen naar de impact voor burgers. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

2 Pagina 2 In navolgende notitie plaatst Amnesty kritische kanttekeningen bij nog tal van andere (zeer) uiteenlopende kwesties. Belangrijkste aanbeveling van Amnesty is dat de regering alles in het werk stelt om nu snel met een werkelijk plan te komen. Een gedegen Plan van Aanpak waarmee de Rijksoverheid zichtbaar aanstuurt op een effectievere aanpak van discriminatie op alle gronden, opdat meer burgers zich beschermd weten tegen discriminatie. Vanzelfsprekend gaan wij graag in op uw vragen over of naar aanleiding van deze brief, respectievelijk bijgaande notitie. Neemt u daartoe svp contact op met Wendy van der Tol of Gerbrig Klos. Beiden zijn telefonisch bereikbaar via of per via: Met vriendelijke groet, Eduard Nazarski Directeur Amnesty International Afdeling Nederland

3 Pagina 3 Reactie Amnesty International op brief aanpak van discriminatie in Nederland Notitie ten behoeve van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 25 januari as. AI NL dir/en/2007/105 Inhoud Inleiding: Amnesty voert campagne tegen discriminatie in Europa 1. Aanpak discriminatie: nog altijd geen plan 2. Antidiscriminatie-Infrastructuur 2.1 Landelijke dekking ADB s: uitvoering conform advies Regiegroep 2.2 Stroomlijning infrastructuur binnen de Rijksoverheid: beleidscoördinatie vereist 3. Monitor Rassendiscriminatie 2005: continuering en aanvullend onderzoek noodzakelijk 4. Aantal discriminatie-ervaringen schrikbarend hoog: neem specifieke maatregelen 5. Inzet politie en Openbaar Ministerie: voortvarende uitvoering essentieel 6. Discriminatie op internet: is voorgenomen inzet voldoende? 7. Overige aanknopingspunten voor aanvullend beleid op basis van Monitor 7.1 Meldingsbereidheid verhogen: extra programma s nodig 7.2 Redlining bij financiële diensten: aanpakken! 7.3 Inter-etnische spanningen tussen jongeren: met prioriteit aanpakken 7.4 Discriminatie in de horeca: breng resultaten in kaart 7.5 Nieuwe kansen in aanpak: ambtshalve vervolgen, invoeren praktijktesten 8. EU-kaderbesluit strafbaarstelling racisme en CERD-rapportage Inleiding: Amnesty voert campagne tegen discriminatie in Europa Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zijn centrale beginselen in mensenrechtenverdragen en vormen een belangrijk fundament van de Nederlandse rechtsorde. Discriminatie is geworteld in vooroordelen en onjuiste generaliseringen. Het zorgt ervoor dat mensen niet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij, hoe hard ze ook proberen. Discriminatie speelt overal, ook in Nederland. Internationale mensenrechtenstandaarden verplichten staten discriminatie in al haar vormen aan te pakken. 1 Staten zijn volgens internationale normstelling verantwoordelijk voor het discriminerende handelen van hun eigen organen en functionarissen. Volgens dezelfde standaarden zijn ze ook verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie tussen burgers onderling. Non-discriminatie vormt, samen met gelijkheid voor de wet en gelijke bescherming door de wet zonder enige discriminatie, een fundamenteel en algemeen beginsel van de mensenrechten. 2 In deze brief wordt dan ook veelvuldig verwezen naar aanbevelingen van aan intergouvernementele organisaties (Verenigde Naties, Raad van Europa, OVSE, Europese Unie) gekoppelde organen of functionarissen die het bevorderen van de naleving van mensenrechten ten doel hebben. Amnesty International moet helaas constateren dat de Europese regio nog altijd wordt geteisterd door uitingen van racisme, discriminatie en intolerantie. In de afgelopen jaren publiceerde Amnesty onder meer over racistisch politiegeweld in Duitsland en Frankrijk. Racisme en discriminatie domineren ook de rapporten van Amnesty over de Russische Federatie. Ook rapporteerde Amnesty over politiegeweld tegen Roma in bijvoorbeeld Griekenland. Amnesty pleit ook voor effectievere bescherming van seksuele minderheden in onder andere Polen en Letland. In de afgelopen jaren heeft Amnesty ook nog aandacht 1 Onder meer Art. 1 en 2 Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, art. 2 en 26 VN-Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, art. 2 VN-Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, art. 2 VN-Verdrag inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie, art. 1 VN-Verdrag inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen, art. 2 VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind, Art. 2 Verdrag Internationale Arbeidsorganisatie nr Art. 14 en Protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Nederland is partij bij al deze verdragen. Verder bestaat er belangrijk en verstrekkende Europees (EU) beleid en wetgeving inzake het voorkomen en bestrijden van discriminatie, en het tot stand brengen van gelijke behandeling (met name de Richtlijn 2000/43/EG houdende toepassingen van het beginselen van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming en de Richtlijn 2000/78/ tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep). 2 Algemene Aanbeveling Nr. 18 over non-discriminatie (1989), para. 1 van het Mensenrechten Comité.

4 Pagina 4 gevraagd voor discriminatie in de gezondheidszorg van (verstandelijk) gehandicapten in Bulgarije en Ierland. 3 Discriminatie is een hardnekkig probleem waarvan geen land gevrijwaard is. Daarom heeft Amnesty besloten om zich met vereende kracht in te zetten tegen discriminatie in Europa en een stem toe te voegen aan die van nationale en internationale organisaties die vanouds strijden tegen racisme en discriminatie, en naar wier informatie we veel verwijzen in deze brief. Amnesty International Nederland is eind 2006 gestart met een Campagne tegen Discriminatie in Europa. In het kader van deze campagne volgt Amnesty ook de inspanningen van de Nederlandse overheid om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. In aanloop naar de Campagne heeft Amnesty in maart 2006 een aantal bevindingen hieromtrent neergelegd in de publicatie Het Nederlandse antidiscriminatiebeleid. Het kan en moet beter. 4 In deze publicatie presenteert Amnesty de volgende aanbevelingen ter verbetering van het Nederlands antidiscriminatiebeleid en implementatie van beleid op decentraal niveau: (1) Ontwikkel een brede, alle gronden van discriminatie dekkende visie en strategie; (2) Zorg voor een spoedige versterking van het overzicht over en de coördinatie van het Nederlandse beleid; (3) Draag er als nationale overheid zorg voor dat in het beleid gekozen wordt voor een brede benadering van discriminatie en dat er onderlinge samenhang bestaat tussen verschillend lokaal vormgegeven beleid; (4) Zorg ook bij een gedecentraliseerde aanpak van discriminatie dat er centraal verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de bestede middelen. Amnesty International meent dat de effectieve bestrijding van discriminatie als zelfstandige kwestie dat wil zeggen niet alleen als afgeleide van terrorismebestrijding, arbeidsmarktbeleid of andere beleidsterreinen permanente inspanning en verbetering behoeft. 1. Aanpak discriminatie: nog altijd geen plan Bijna twee jaar geleden, in februari 2005, heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in een debat toegezegd om met een Plan van Aanpak Discriminatie te komen gericht op alle discriminatiegronden. 5 In een brief aan de Kamer 6 van 24 april 2006 heeft de Minister aangegeven wat in dit plan zou worden opgenomen: (1) toekomst van de antidiscriminatiebureaus, (2) bestudering van de stroomlijning van de antidiscriminatieinfrastructuur binnen de Rijksoverheid en (3) de kabinetsreactie op de Monitor Rassendiscriminatie Naar het zich liet aanzien een veelbelovend plan. Helaas, de brief die op basis van deze toezegging aan de Kamer is gezonden op 30 november jl. kan volgens Amnesty niet worden aangemerkt als plan van aanpak. Deze analyse lijkt de Minister zelf ook te delen, daar in de brief alleen nog wordt gesproken over de aanpak van discriminatie. Het woord plan wordt in de brief niet meer genoemd. De brief is een aaneenschakeling van beschrijvingen van reeds ingezet rijksoverheidsbeleid en bevat, op de plannen voor een landelijke dekking van antidiscriminatievoorzieningen na (waarover later meer), geen noemenswaardige nieuwe maatregelen om discriminatie te bestrijden. Dit knelt te meer daar bevindingen uit de Monitor Rassendiscriminatie 7, voor het Rijk aanleiding zouden moeten zijn om met prioriteit de aanpak van discriminatie op tal van punten te verbeteren en aanvullend beleid te ontwikkelen gegeven zorgelijke 3 Zie voor een kort overzicht van Amnesty s zorgen over racisme en discriminatie in Europa, pagina s 27 en 28 Amnesty International Report 2005 en pagina 41 en 42 Amnesty International Report 2006, 4 Voor een elektronische versie van dit document, zie 5 TK handelingen , nr. 48, pag TK vergaderjaar , 29754, nr Bevindingen in de monitor zijn onder meer: het zeer grote aantal mensen dat discriminatie ervaart, de nog altijd haperende registratie van discriminatieklachten, de tekortkomingen bij de opsporing en vervolging van discriminatie en het feit dat zich wekelijks interetnische gewelddadigheden voordoen.

5 Pagina 5 ontwikkelingen. Amnesty betreurt het dat in deze kabinetsreactie vooral wordt ingegaan op reeds ingezet beleid 8, terwijl onduidelijk blijft of de reeds ingezette maatregelen ook tot de gewenste resultaten leiden. Zonder strategie, concrete en waar mogelijk meetbare doelstellingen en indicatoren voor evaluatie is het lang verwachte plan van aanpak niet meer dan een opsomming van beleidsvoornemens en een lappendeken van programma s en activiteiten. En blijft het gissen naar de impact voor burgers. Uitvoering antidiscriminatiebeleid In eerdere beleidsstukken over discriminatiebestrijding, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP) 9, wordt herhaaldelijk verwezen naar andere actoren die betrokken moeten zijn/worden bij de uitvoering van beleid. Te noemen vallen o.a. gemeenten en provincies, Openbaar Ministerie, politie, maar ook bedrijven, minderhedenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, scholen, sportverenigingen. Echter de Rijksoverheid is in beleidsstukken niet duidelijk, respectievelijk niet concreet over voorwaarden voor beleid, doelstellingen en beschikbaarheid van (voldoende) financiële middelen om deze verdeling van verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk te ondersteunen. Afgezien van het begrip voor de wens van de regering om meerdere partijen op diverse niveaus te betrekken bij het vormgeven van antidiscriminatiebeleid, is Amnesty Nederland van mening dat de primaire verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt om inhoud en richting te geven aan (wettelijke) maatregelen ter preventie van discriminatie. Is de regering bereid om op korte termijn een nieuw plan van aanpak discriminatie met een overtuigende strategie voor de aanpak van discriminatie in Nederland tot stand te brengen. Een plan met daarin in ieder geval een helder tijdspad, concrete en waar mogelijk meetbare doelstellingen, en een structuur voor resultaatgerichte rapportage aan de Tweede Kamer? Kan de regering verduidelijken welke specifieke maatregelen in het huidige antidiscriminatiebeleid voorzien zijn ter implementatie van rijksbeleid op gemeentelijk niveau en wat de resultaten van deze implementatie zijn? 2. Antidiscriminatie-Infrastructuur 2.1 Landelijke dekking van ADB s: uitvoering conform advies Regiegroep Het kabinet geeft in de brief van 30 november 2006 aan zich in te spannen voor het realiseren van een landelijke dekking van antidiscriminatiebureaus en meldpunten (ADB s) om alle burgers in Nederland toegang te geven tot een laagdrempelige klachtvoorziening. Op dit moment hebben slechts ca. 8 miljoen burgers toegang tot een dergelijk meldpunt. Het Ministerie wil de landelijke dekking realiseren door een wettelijke regeling in 2008 in werking te stellen. Hierop vooruitlopend is een overbruggingsmaatregel gecreëerd door het Ministerie van Justitie. Gemeenten en provincies worden nu in medebewind betrokken bij het proces. Geld is door Justitie beschikbaar gesteld via het Gemeente- en Provinciefonds. Door de aard en opzet van de overbruggingsmaatregel heeft de Minister echter weinig zicht op de concrete uitwerking ervan. En lijkt sturing, niet in de laatste plaats om de witte vlekken (daar waar geen ADB is) op te vullen, tamelijk lastig. Amnesty krijgt signalen uit het veld dat provincies en gemeenten onzeker zijn over de uiteindelijke wettelijke regeling die in 2008 in werking zou moeten treden en momenteel door een Stuurgroep ontwikkeld wordt. Onzekerheid die zou kunnen resulteren in een afwachtende houding van (sommige) gemeenten en provincies, of tot overmatige druk op ADB s om tot een goed (regionaal) plan te komen. Bovendien zijn er signalen dat juist in regio s met witte vlekken er geen volwaardig ADB wordt opgericht. Volwaardig in de zin dat een bureau uitvoering geeft aan alle kerntaken zoals benoemd in het advies van de 8 Zoals de uitwijding over de maatregelen gericht op discriminatie op de arbeidsmarkt/werkvloer, het verbeteren van registratie (door politie en Openbaar Ministerie) en de activiteiten in het kader van het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB). 9 Het Nationaal Actieplan tegen Racisme is een uitvloeisel van de VN-Wereldconferentie tegen Racisme, gehouden in 2001, TK vergaderjaar , VI, nr Zie voor de Voortgangsrapportage over het NAP: TK vergaderjaar , 29800VI, nr. 154.

6 Pagina 6 door Minister Verdonk ingestelde Regiegroep Borst. 10 Wanneer een (nieuwe) Antidiscriminatievoorziening niet tenminste de (kern)taken rond klachtafhandeling, registratie/monitoring en voorlichting/beleidsadvisering op zich neemt, betekent dat verdere vertraging in de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatievoorzieningen. 11 Conform het advies van de Regiegroep Borst is er ca. 12 miljoen nodig om een landelijk dekkend netwerk te realiseren. In de kabinetsreactie op dit advies wordt duidelijk dat de regering structureel 6 miljoen ter beschikking stelt. Het kabinet realiseert zich dat dit budget niet toereikend is om in de financiering van alle basistaken van ADB s te voorzien. Maar tegelijk stelt het kabinet dat de gemeenten een eigen verantwoordelijkheid hebben bij een goede aansluiting en inpassing van een Antidiscriminatievoorziening in het lokale beleid. Amnesty maakt zich zorgen dat deze financieringsconstructie in de praktijk tot problemen leidt, omdat niet alle gemeenten middelen kunnen of willen vrijmaken, en dat niet alle burgers in Nederland toegang zullen krijgen tot een meldpunt. In de in de brief aangekondigde voortgangsrapportage voorzien voor juni hoopt Amnesty dan ook dat de (feitelijke) financiering door zowel gemeenten als Provincies betrokken wordt. Op welke wijze verzekert de regering zich ervan dat de middelen voor de landelijke dekking van antidiscriminatievoorzieningen worden benut conform de aanbevelingen van de Regiegroep Borst, waarmee voorzieningen gecreëerd worden waar alle burgers die zich gediscrimineerd voelen terecht kunnen voor laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand Stroomlijning infrastructuur binnen de Rijksoverheid: beleidscoördinatie vereist Binnen de Rijksoverheid zijn verschillende departementen verantwoordelijk voor (delen van) het antidiscriminatiebeleid. Ministeries ontwikkelen beleid om discriminatie op bepaalde gronden tegen te gaan en emancipatie van bepaalde groepen te bevorderen 13, of zijn juist bevoegd voor bepaalde werkterreinen 14. In bijlage 4 van het advies van de Regiegroep Borst is een uitgebreide opsomming van verdeling van bevoegdheden opgenomen. 15 Dit betekent in de praktijk dat er de nodige overlegstructuren bestaan voor afstemming en coördinatie, zowel interdepartementaal als tussen ministeries en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft in de brief van 24 april , aangekondigd dat stroomlijning van de antidiscriminatieinfrastructuur binnen de Rijksoverheid meegenomen zou worden in het Plan van Aanpak. De brief van 30 november meldt daarover alleen dat de beslissing om een coördinerend bewindspersoon te benoemen voor een samenhangende uitvoering van beleid, wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Gegeven de huidige verantwoordelijkheidsverdeling rond het ontwikkelen en uitvoeren van antidiscriminatiebeleid en maatregelen en de overlap in interdepartementaal overleg en netwerken tussen departementen en maatschappelijke organisaties, meent Amnesty dat 10 De kerntaken zijn in het advies van de Regiegroep Borst als volgt benoemd: klachtbehandeling, registratie en monitoring, voorlichting en beleidsadvies. Daarnaast kan onderwijs op scholen gegeven worden en kan een ADB de uitvoering van (preventief) beleid ondersteunen. TK vergaderjaar , VI, nr Een dergelijke ontwikkeling lijkt ook een obstakel te vormen voor de samenwerking tussen de verschillende plaatselijk en regionale antidiscriminatievoorzieningen, immers een van de vereisten voor lidmaatschap van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie is dat een bureau uitvoering moet geven aan alle taken, zoals benoemd door de Regiegroep Borst. Zie daarover paragraaf van het organisatieplan Vereniging tegen Discriminatie. Alle informatie en documenten rond de landelijke dekking van ADV s en over de oprichting van de landelijke Vereniging tegen Discriminatie is te vinden via de website: 12 Waarbij opgemerkt dat een dergelijke landelijke structuur ook een belangrijke en noodzakelijke stap betekent voor de verbetering van de gegevensverzameling omtrent discriminatie, waartoe Nederland verplicht is gegeven internationale normstelling inzake registratie en rapportage van discriminatie. Nog afgezien van het feit dat betrokken instanties en instelling zichzelf daartoe ook verplichtingen hebben opgelegd in onderlinge afspraken en richtlijnen. 13 Zoals bijvoorbeeld ras /etnische afkomst/religie, leeftijd, handicap/chronische ziekte, seksuele oriëntatie, homo- en vrouwenemancipatie. 14 Bijvoorbeeld voor arbeidsmarkt of onderwijs. 15 TK vergaderjaar , VI, nr. 117, pagina TK vergaderjaar , 29754, nr. 72.

7 Pagina 7 een coördinerend bewindspersoon kan bijdragen aan het ontwikkelen van een meer coherent antidiscriminatiebeleid op alle gronden 17. Een coördinerend bewindspersoon kan tevens bijdragen aan een verbetering in de centrale verantwoording over beleid en bestede middelen. Amnesty vraagt de Tweede Kamer-fracties die betrokken zijn bij het formatieproces om nut en noodzaak van een coördinerend bewindspersoon voor antidiscriminatiebeleid voor alle gronden onder de aandacht te brengen van de formateur en politiek leiders. 3. Monitor Rassendiscriminatie 2005: continuering en aanvullend onderzoek noodzakelijk In het Algemeen Overleg op 25 januari 2007 staat de Monitor Rassendiscriminatie centraal 18 en het antwoord van het kabinet op de bevindingen van de Monitor. Het ontwikkelen van een brede Monitor inzake rassendiscriminatie is één van de actiepunten uit het Nationaal Actieplan tegen Racisme 19 van december De opdracht voor de Monitor is destijds verleend omdat het Ministerie van Justitie meer inzicht wilde krijgen in aard en omvang van rassendiscriminatie, gegeven de wezenlijke taak van de overheid om rassendiscriminatie te bestrijden. Op basis van het verkregen inzicht lag het in de bedoeling om voor de bestrijding van rassendiscriminatie adequaat beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 20 Gegeven deze ambitie van het Ministerie van Justitie, is het teleurstellend dat er amper nieuwe (beleids)maatregelen worden aangekondigd in de brief van 30 november. Amnesty Nederland spreekt waardering uit voor de Monitor Rassendiscriminatie en is van mening dat de Monitor Rassendiscriminatie een vervolg moet krijgen. Minister Verdonk heeft bij de presentatie van de Monitor op 14 juni 2006 zelf al aangekondigd dat zij voornemens is om de Monitor tweejaarlijks te laten uitvoeren. Voorzover ons bekend is nog geen opdracht verleend om het Monitor-onderzoek weer op te starten. Amnesty bepleit dan ook voortzetting van de Monitor, met dien verstande dat in een volgende Monitor meer aandacht is voor gender-aspecten van rassendiscriminatie, conform aanbeveling nr. 25 van het VN-Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Amnesty meent dat het ervaringsonderzoek, conform aanbeveling Nr. 4 van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) 23, zeker voortgezet moet worden, opdat het signaleren van trends en vergelijkingen over meerdere jaren mogelijk is. Verantwoordelijkheid voor beleid ter bestrijding van achterstelling en discriminatie van Roma en Sinti in Nederland is destijds- in nadrukkelijk naar gemeenten verwezen. ECRI 24 heeft echter in haar tweede landenrapport over Nederland van 15 december een specifieke aanbeveling opgenomen over Roma en Sinti-beleid. In paragraaf 39 van dit rapport wordt benadrukt dat beleid op lokaal niveau van belang is, maar dat desalniettemin de centrale overheid een rol heeft in het toezicht op lokale ontwikkelingen. Tevens heeft ECRI in een algemene aanbeveling specifieke aandachtspunten voor dergelijk beleid geformuleerd Beleidscoördinatie inzake de aanpak van discriminatie bepleit Amnesty ook in haar brief aan de formateur van 21 december Een digitale versie van de brief is te verkrijgen via: 18 De Monitor Rassendiscriminatie is op 14 juni 2006 aangeboden aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Een digitale versie van de Monitor is te vinden via: 19 TK vergaderjaar , VI, nr Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), Monitor Rassendiscriminatie 2005, p CERD, General Recommendation No. 25: Gender related dimensions of racial discrimination, 20/03/ Zoals Amnesty er eveneens voor wil pleiten om in het in 2007 op te starten onderzoek in het kader van een Monitor Arbeidsmarkt, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet alleen te kijken naar discriminatie op de werkvloer en arbeidsmarkt in relatie tot etnische afkomst, maar ook naar discriminatie op grond van geslacht, seksuele oriëntatie, handicap/chronische ziekte, leeftijd, etc.. 23 ECRI, General Policy Recommendation nr. 4, National surveys on the experience and perception of discrimination and racism from the point of view of potential victims, CRI (98) ECRI komt overigens eind maart 2007 naar Nederland, ter voorbereiding op het derde landenrapport waarin de implementatie van de aanbevelingen aan Nederland uit het tweede rapport centraal staat. 25 ECRI s landenrapportages, aanbevelingen en overige publicaties zijn te vinden via: 26 ECRI, General Policy Recommendation Nr. 3: Combating racism and intolerance against Roma/Gypsies, CRI (98) 29rev.

8 Pagina 8 Het kabinet geeft aan in haar brief van 30 mei geen reden te zien om dit uitgangspunt te verlaten. 28 De regering erkent echter in genoemde brief dat belemmeringen om te participeren op de arbeidsmarkt en in het onderwijs nog spelen. De afwezigheid van aandacht voor de situatie van Roma en Sinti in de Monitor Rassendiscriminatie 2005 roept de vraag op of de regering voldoende in kaart heeft in welke mate Roma en Sinti (nog) met achterstelling en discriminatie te maken hebben. Daarom bepleit Amnesty om in de volgende monitor een hoofdstuk over discriminatie en achterstelling van Roma en Sinti in Nederland 29 op te nemen. Wil de regering de toezegging doen om financiële middelen voor voortzetting van de Monitor Rassendiscriminatie, inclusief het ervaringsonderzoek, te reserveren. Wil de regering in de opdrachtverlening aanvullingen op de huidige monitor mogelijk maken, met name gericht op het meenemen van gender-aspecten in de huidige onderzoeksvelden. Kan de regering toezeggen dat het ervaringsonderzoek verbreed wordt en mede omvat personen uit de Roma en Sinti-gemeenschap in Nederland om aard en omvang van discriminatie en achterstelling onder deze groep in kaart te brengen. 4. Aantal discriminatie-ervaringen schrikbarend hoog: neem specifieke maatregelen De gegevens uit het Monitor 2005-ervaringsonderzoek onder (potentiële) slachtoffers van discriminatie laten zien dat discriminatie op grond van etniciteit en religie een groot probleem is in Nederland. De cijfers uit de Monitor geven aan dat 55% van mensen van Marokkaanse afkomst en 48% van Turkse afkomst zeggen een of meer keer in het jaar voorafgaand aan het onderzoek discriminatie te hebben ervaren. Gevolgd door een percentage van 40 resp. 37% van mensen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Juist de gegevens uit dit deel van de Monitor zou reden moeten zijn voor zorg en een gevoel van urgentie bij de overheid om mensen van genoemde etnische groepen te beschermen tegen discriminatie. Toch noemt het kabinet geen enkele specifieke maatregel of activiteit op dit punt. Discriminatie op grond van religie Een onderbelicht probleem in de aanpak van discriminatie is de aanpak van discriminatie op grond van religie. In de Monitor Rassendiscriminatie 2005 wordt aandacht geschonken aan discriminatie op grond van religie. Uit het onderzoek blijkt dat vooral mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst zich gediscrimineerd voelen op grond van land van herkomst en religie (Islam). Hoewel klachten en meldingen over antisemitisme en discriminatie op grond van religie fluctueren, is antisemitisch geweld en anti-islam geweld 30 een blijvend probleem. 31 Hoewel discriminatie op grond van religie en etnische afkomst door onderzoekers beschreven wordt als (groeiend) probleem in Nederland, worden in het plan van aanpak geen maatregelen genoemd om meer inzet op deze vormen van discriminatie te verzekeren. Amnesty is van mening dat meer aandacht voor discriminatie op grond van etnische afkomst en religie noodzakelijk is. EU, OVSE en VN In Europees en internationaal verband wordt regelmatig zorgen geuit over discriminatie op grond van religie in Nederland. Het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat van de Europese Unie signaleert in enkele rapporten 32 dat bij racistisch 27 TK Vergaderjaar , 29837, nr Dit kan tevens verklaren waarom bijvoorbeeld in het Nationaal Actieplan tegen Racisme er geen aandacht is voor Roma en Sinti. 29 In lijn met en als vervolg op het onderzoek dat is uitgevoerd in 2004 door de Anne Frank Stichting. Anne Frank Stichting, Monitor racisme en extreemrechts, Cahier Roma en Sinti, Conform de definitie die wordt gebruikt in het Monitor-onderzoek (p. 120) verstaan wij onder geweld:..gedrag waarbij de ene partij de andere partij opzettelijk schade toebrengt, of ermee dreigt dat te doen, en waarbij dit gedrag in hoofdzaak is gericht op fysieke aantasting van objecten en/of personen. In aansluiting hierop kan onder racistisch geweld worden verstaan: die vorm van geweld waarbij de slachtoffers of doelwitten zijn uitgekozen vanwege hun etnische, raciale, etnisch-religieuze, culturele of nationale herkomst. 31 LBR, Monitor Rassendiscriminatie 2005, pagina 18 en Om enkele recente EUMC-rapporten te noemen: The Annual report on the situation regarding racism and xenophobia in the Member States of the EU 2006, en Muslims in the European Union, discrimination and islamophobia, december Rapporten zijn te vinden via:

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Voortgangsbrief discriminatie 2012

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Voortgangsbrief discriminatie 2012 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Monitor Rassendiscriminatie 2009

Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Redactie Igor Boog (landelijk expertisecentrum van Art.1) Wies Dinsbach (landelijk expertisecentrum van Art.1) Jaap van Donselaar (Universiteit

Nadere informatie

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Colofon ACB Kenniscentrum, november 2010 Auteurs: Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca & Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en de Landelijke Vereniging van Anti

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND

ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND CRI(2013)39 Version néerlandaise Dutch version ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND (vierde monitoringcyclus) Goedgekeurd op 20 juni 2013 Gepubliceerd op 15 oktober 2013 ECRI Secretariat Directorate General II

Nadere informatie

Raad R/2718 17 april 2014

Raad R/2718 17 april 2014 Raad R/2718 17 april 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 25 april 2014 Ontwerpadvies Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013 Straatsburg, 20 juni 2013 Beperkte verspreiding ACFC/OP/II(2013)003 ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Samenvatting 3. 1 Inleiding 5. 2 Waarom zorg over etnisch profileren? 15. 3 Onderzoek naar politieoptreden 27

INHOUDSOPGAVE. Samenvatting 3. 1 Inleiding 5. 2 Waarom zorg over etnisch profileren? 15. 3 Onderzoek naar politieoptreden 27 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Waarom zorg over etnisch profileren? 15 3 Onderzoek naar politieoptreden 27 4 Onderzoek naar discriminatie-ervaringen 35 5 Klachtenmechanismes 41 6 Kwantitatieve

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering Van ogen en oren naar het hart van de aanpak COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Drs. M. Zannoni, L.P.

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie

Colofon. Juli 2014. Projectleiding Tikho Ong. Onderzoek Tikho Ong Delilah Sarmo Sidris van Sauers Shannah Spoelstra. Tekst Shannah Spoelstra

Colofon. Juli 2014. Projectleiding Tikho Ong. Onderzoek Tikho Ong Delilah Sarmo Sidris van Sauers Shannah Spoelstra. Tekst Shannah Spoelstra Colofon Juli 2014 Projectleiding Tikho Ong Onderzoek Tikho Ong Delilah Sarmo Sidris van Sauers Shannah Spoelstra Tekst Shannah Spoelstra Uitgave Art.1/RADAR Grotekerkplein 5 3011 GC Rotterdam www.art1.nl

Nadere informatie

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Kerncijfers 2012-2014 Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Tekst en samenstelling Wies Dinsbach (zelfstandig onderzoeker)

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709)

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709) Bijlage 1 (blz. 1709) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie (32 123-VI).

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459)

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459) Bijlage 1 (zie blz. 1459) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Monitor Racisme & Extremisme

Monitor Racisme & Extremisme Monitor Racisme & Extremisme negende rapportage Onder redactie van Peter R. Rodrigues en Jaap van Donselaar Anne Frank Stichting Onderzoek en Documentatie Universiteit Leiden instituut Bestuurskunde Monitor

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie