Reğioburgemecsier Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reğioburgemecsier Noord-Holland"

Transcriptie

1 Reğioburgemecsier Noord-Holland Postadres Postbus AB Haarlem Behandeld door Roel van der Wal Directe telefoon roei, van. politie.nl * Aan: Burgemeesters van Noord-Holland, Hoofdofficier, Politiechef Onderwerp Voortgang meerjarenbeleidsplan Datum 23 juni 2014 Ons kenmerk Uw kenmerk Blad Bijlage(n) Geachte burgemeester, hoofdofficier en politiechef, Bijgaand treft u de 70 o Zo conceptversie voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid voor de eenheid. Een bijzondere editie: voor het eerst werken gemeenten, Openbaar Ministerie en politie vanaf de start gezamenlijk aan de totstandkoming van dit beleidsplan. In de werkwijze tot nu toe staat centraal: «de verbinding tussen lokale, eenheidsbrede en landelijke prioriteiten» brede betrokkenheid en draagvlak voor de inhoud van beleid bij gemeenten, OM en politie; door actief samen te werken aan voorstellen en oplossingen en tijd voor ambtelijke consultatie van conceptproducten; «inzet van vakmanschap en deskundigheid van beleidsvoorbereiders en adviseurs van gemeenten, OM en politie in de totstandkoming van inhoud en opbouw van het plan;» samenbrengen van de diverse belangen van partners in proces en plan door inzet van een onafhankelijke, externe procesbegeleider en schrijver. Dit concept bevat voorstellen voor:» Opbouw en inhoud van het plan «Een gemeenschappelijke veiligheidsmissie en -strategie voor de integrale veiligheidsaanpak in de komende beleidsperiode» Prioritering van vijf veiligheidsthema's (elk met een clustering van veiligheidsproblemen) t.b.v. het vrijmaken van capaciteit en middelen voor de eenheid-brede aanpak hiervan in deze periode.

2 Regioburgemeester Aoord-llollnnd Bij de totstandkoming van dit document zijn uw ambtenaren geraadpleegd en intensief betrokken bij de formulering van prioriteiten en aandachtsvelden. In de aanloop op de 90 o Zo versie worden de lokale integrale veiligheidsplannen verwerkt, evenals de aanvullingen vanuit experts op de prioriteiten. Deze vorm van consultatie is schriftelijk. U kunt tot en met 7 juli op- of aanmerkingen plaatsen met betrekking tot de structuur en inhoud van dit document. Deze worden verwerkt in de 90 o Zo versie en vervolgens opnieuw aan u voorgelegd. Indien noodzakelijk, kan de werkgroep integrale samenwerking nadere toelichting geven op het proces en of inhoud. Contactpersoon is Roel van der Wal (roei.van.der.waķakennemerland.politie.nl en ). Met vriendelijke groet, Bernt Schneiders Regioburgemeester 2

3 Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking IMH

4 Inhoud Bestuurlijke samenvatting pag Voorwoord pag 1 Inleiding pag 2 Ambitie voor een veilige(r) Noord-Holland pag 3 Samen aan zet pag 4 Tijd voor prioriteit pag 5 Sterkteverdeling van politie pag Bronbijlage pag Colofon Toevoegen 90X versie

5 Bestuurlijke samenvatting Samenvatting bestuurlijke boodschap en inhoud Toevoegen in looyo versie

6 Voorwoord Toevoeging in de 90%-versie. Op basis van bestuurlijke feedback en - besluiten rond 70%-versie. Voorwoord belicht nieuwe status van het meerjarenbeleidsplan: voor het eerst is dit een integraal plan waarvoor gemeenten, OM en Politie vanaf start constructief en slagvaardig hebben samengewerkt. Bevat de maatschappelijke en bestuurlijke boodschap vanuit de 38 burgemeesters, Hoofdofficier van Justitie en politiechef Eenheid Noord-Holland voor de komende beleidsperiode. Titel slaat terug op bestuurlijke boodschap. Vanuit deskundigen is geopperd: 'Samen aan zet voor veiliger Noord-Holland'. Voor uitleg bestuurlijke boodschap betekent dit: specifiek ingaan op gezamenlijke bundeling van krachten voor bewaken, handhaven en verbeteren van veiligheid in het gebied van de eenheid. Dwz: nóg eerder, intensiever en effectiever samenwerken om de gezamenlijke veiligheidsambitie te kunnen realiseren. Ondertekend door 38 burgemeesters, HovJ, politiechef NH (Lay out-idee (100X versie): fotootjes plaatsen van alle burgemeesters, hovj en politiechef) 4

7 1 Inleiding De Politiewet 2012 bepaalt dat burgemeesters en hoofdofficier van justitie minimaal eens in de vier jaar een beleidsplan vaststellen voor de regionale eenheid van politie die in hun gebied haar taak uitvoert 1. Met dit meerjarenbeleidsplan veiligheid voor de eenheid Noord-Holland geven de 38 gemeenten 2, het Openbaar Ministerie (OM) én politie in de eenheid hier samen uitvoering aan. Het is een beleidsplan op hoofdlijnen voor de periode , dat integraal tot stand is gekomen. Gemeenten, OM en politie zijn van begin af aan gezamenlijk opgetrokken in de planvorming. Een effectieve gezamenlijke inzet in de uitvoering van veiligheidstaken is namelijk gebaat bij een gemeenschappelijke, onderliggende ambitie en plan voor een veilige(r) eenheid. Dit beleidsdocument is bedoeld voor een bestuurlijke en ambtelijke lezersgroep: burgemeesters, gemeenteraadsleden, officiers van justitie en parketleiding van het OM, eenheidsleiding en management van politie en beleidsvoorbereiders OOVvan gemeenten, politie en OM. Het dient als basis voor besluitvorming en verdere uitwerking van beleid. IVP's als vertrekpunt Gemeenten voeren de regie op de lokale integrale veiligheid. Daarom zijn de gemeentelijke Integrale Veiligheidsplannen (IVP's) als vertrekpunt genomen voor dit beleidsplan voor de eenheid 3. De veiligheidsproblemen uit de IVP's die gemeenten de komende jaren lokaal met voorrang willen aanpakken (de lokale prioriteiten), zijn geïnventariseerd. Daarna zijn deze, samen met andere eenheid-brede veiligheidsproblemen, op basis van verschillende criteria beoordeeld en gewogen. Daarbij was de vraag of bepaalde veiligheidsproblemen wellicht zó omvangrijk zijn of zoveel impact hebben, dat de aanpak ervan prioriteit zou moeten krijgen voor de hele eenheid. Met de achterliggende overtuiging dat een krachtenbundeling op eenheidsniveau de aanpak effectiever maakt. Omdat dan meer capaciteit, middelen en know how vrij kunnen worden gemaakt om het probleem op te lossen. Landelijke doelstellingen en thema's Naast deze prioriteiten uit de gemeentelijke IVP's en de eenheid-brede prioriteiten zijn ook de landelijke doelstellingen die de minister van Veiligheid en Justitie opstelt voor de politie 4 relevant voor dit meerjarenbeleidsplan. Ze zijn opgenomen in de Strategische Veiligheidsagenda Bijvoorbeeld omdat ze grensoverschrijdend zijn of landelijk spelen en voor kwaliteitsverbetering een gemeenschappelijke aanpak nodig is. Maar het kan ook zijn dat lokaal en eenheid niveau de benodigde know how en expertise, technische middelen of innovatieve aanpakken niet beschikbaar zijn. Van de eenheid wordt een bijdrage verwacht in de aanpak van deze 'landelijke thema's'. Het gaat in deze beleidsperiode om ondermijnende criminaliteit, cybercrime, fraude, kinderporno en High 1 Art 39 lid 1 Politiewet Zie voor volledige tekst van dit artikel het bronnenoverzicht op pagina.. 2 Vanaf 2015 omvat het gebied van de regionale eenheid Noord-Holland nog 36 gemeenten. Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer fuseren per 1 januari van dat jaar. 3 Bij aanvang van het planproces het voorjaar van 2014 hadden nog niet alle betrokken gemeenten een IVP, o.a. in verband met de coalitievorming in de pas gekozen gemeenteraden. 4 Op basis van art 18 lid 1 Politiewet stelt de minister elke vier jaar landelijke beleidsdoelstellingen vast voor de politie. Op basis van art 20 lid 1 bepaalt de minister vervolgens voor alle regionale eenheden een verwachte bijdrage aan de realisatie van de landelijke beleidsdoelstellingen. Dat gebeurt in de vorm van doelstellingen voor de eenheid. Het (meerjaren)beleidsplan voor de eenheid moet deze doelstellingen voor de eenheid 'in acht nemen' (art 39 lid 1). Zie voor betreffende wetsteksten het bronnenoverzicht op pagina... 5 Strategische Veiligheidsagenda 201S , vastgesteld op 2014 (aanvullen). 5

8 Impact Crimes (HIC). Binnen deze laatste categorie van veiligheidsproblemen legt de Veiligheidsagenda de nadruk op de aanpak van woninginbraken, overvallen, straatroven, geweld en jeugdcriminaliteit. Basis en hoofdlijnen voor Dit integrale meerjarenbeleidsplan belicht de actuele veiligheidssituatie in Noord-Holland en de gemeenschappelijke veiligheidsambitie en -strategie van gemeenten, OM en politie. Het zet vervolgens uiteen welke veiligheidsproblemen op basis daarvan en na deskundige weging 'eenheid-breed' als prioriteit zijn bestempeld voor deze periode. Dit zijn veiligheidsproblemen die zó belangrijk zijn, dat de tien driehoeken 6 binnen de eenheid bereid zijn om extra capaciteit en middelen in te zetten voor de aanpak ervan. Het uitgangspunt daarbij is overigens dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor de aanpak van eventuele andere (lokaal geprioriteerde) veiligheidsproblemen en voor normale 'going concern-activiteiten' voor de veiligheid. Die laatste betreffen nadere uitwerking van term en inhoud 'going concern' voor 90%-versie. Dit plan schetst verder de hoofdlijn van de beoogde integrale aanpak voor de eenheid-brede geprioriteerde veiligheidsthema's. Inclusief de belangrijkste middelen die daarvoor kunnen worden ingezet. Daarbij blijft er ruimte voor maatwerk: afstemming van de aanpak op de specifieke situatie in een bepaald gebied. Tot slot komt ook de verdeling van de beschikbare politiesterkte aan de orde in dit beleidsplan, met beschikbaarheid van wijkagenten (conform bepaling in de Politiewet 7 ). Realisatie, sturing en verantwoording Voor de realisatie van het meerjarenbeleid worden op diverse niveaus en onderdelen uitvoerings- en organisatieplannen gemaakt. Daarin worden aanpak en de inzet van mensen en middelen verder uitgewerkt. Structuur en producten zijn nog in ontwikkeling, ook omdat integrale samenwerking op beleidsniveau in de eenheid nog jong is. Ze zullen in deze beleidsperiode verder vorm krijgen. Sturing op de uitvoering van dit meerjarenplan vindt plaats op diverse niveaus:» In de lokale driehoeken (basisteamniveau): bepalen de integrale aanpak en de verdeling van capaciteit en middelen voor de aanpak van zowel lokale prioriteiten als regionaal geprioriteerde thema's; «In de regionale driehoek (met daarin de regioburgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef van de eenheid). Deze stuurt op de uitvoering van de eenheid-brede geprioriteerde veiligheidsthema's. En op de activiteiten voor realisatie van de eenheiddoelstellingen op de (landelijke) thema's uit de Strategische Veiligheidsagenda. «Heeft devlo- het overlegorgaan van de voorzitters van de tien driehoeken in de eenheid - hierin nog een rol? Houdt deze bijvoorbeeld zicht op de aanpak van belangrijke veiligheidsproblemen, incidenten en evenementen in de eenheid en op de verdeling van capaciteit daarvoor over de diverse driehoeken? Beleidsmatig/bestuurlijk worden aanpak en realisatie van beleidsdoelstellingen uit dit plan bewaakt en verantwoord door: * Het Regionaal Beheers Overleg Politie (RBOP), namelijk over eenheid-brede doelstellingen op o de geprioriteerde veiligheidsthema's; o de thema's uit de landelijke Strategische Veiligheidsagenda. De eenheid rapporteert hierover in een jaarverslag. 7 In de driehoeken geven gemeente(n), OM en politie samen sturing aan de veiligheidsaanpak. Opname in dit beleidsplan van de sterkteverdeling binnen de eenheid gebeurt eveneens op grond van art 39 lid 1 en art 38a lid 1 (Politiewet 2012). De sterkteverdeling over de verschillende eenheden wordt door de minister bepaald, op basis van art 36 lid 1 van diezelfde wet. 6

9 » Het Artikel 19-overleg (van Regioburgemeesters en Openbaar Ministerie), m.b.t. de thema's en doelstellingen uit de landelijke Strategische Veiligheidsagenda. 7

10 2 Ambitie voor een veilige(r) Noord-Holland Gemeenten, OM en politie in de eenheid willen Noord-Holland nóg veiliger maken en houden. Er bestaan een sterke wil en wens om met elkaar én samen met de mensen en organisaties in dit gebied in te zetten op een leefbare omgeving. Veiligheid is daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met voor iedereen een eigen rol en taak. Veiligheid is een opdracht voor ons allemaal. Mensen die in dit gebied wonen, werken en recreëren kunnen zelf veel doen om hun buurt en omgeving veiliger te maken. Maar daarbij moet een ieder wel kunnen rekenen op een krachtige overheid. Een gemeente, OM en politie die waar nodig hulp bieden bij het oplossen van veiligheidsproblemen. Als organisaties die één taal spreken en in goede afstemming hun krachten bundelen. Samen sterker Omdat veiligheid niet begint of stopt bij gemeentegrenzen, valt veel winst te behalen met een evenwichtige gezamenlijke aanpak voor het gebied van de eenheid als geheel. Samenwerking is bovendien een voorwaarde om de beschikbare capaciteit, financiële en andere middelen goed en slim te benutten. Voor de periode geldt daarom de uitdaging om nóg eerder, intensiever en beter met elkaar samen te werken aan veiligheid in netwerken. In tijdelijke of langduriger, constructieve verbanden met gemeenten, politie, OM en tal van andere organisaties. Én met de mensen die in dit gebied wonen, werken en recreëren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat alle partijen elkaar - als partners in veiligheid - goed kunnen bereiken, verstaan en vertrouwen. Of dat lukt zal uiteindelijk afhangen van de wil en bereidheid van een ieder: om zich daarvoor in te zetten en steeds weer samenwerking en afstemming te zoeken. Hoopgevende resultaten In 2013 nam het aantal misdrijven en meldingen van overlast en criminaliteit in de eenheid af 8. Bovendien bleek uit de jaarlijkse integrale Veiligheidsmonitor dat het veiligheidsgevoel van mensen was verbeterd. Een mooie steun in de rug voor de integrale werkwijze die in de eenheid steeds meer vorm krijgt. En een stimulans voor de gerichte en gezamenlijke inzet op de aanpak van de meest impactvolle veiligheidsproblemen omdat die mogelijk resultaat oplevert. Achterover leunen is zeker geen optie. Want het kan nog steeds veiliger! Bovendien is het de bedoeling om het daar waar het nu veilig is, ook veilig te houden. Belangrijke invloeden Daarbij hebben veiligheidspartners in de eenheid te maken met (algemene) maatschappelijke, politieke, economische en sociale ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de samenleving en veiligheid (o.a. digitalisering, vorming van een informatie-, netwerk- en participatiemaatschappij). Voor een positief resultaat op de veiligheid is het van belang hier rekening mee te houden in de integrale aanpak van veiligheidsproblemen. Daarnaast speelt ook het karakter van het gebied een belangrijke rol. Dat bepaalt namelijk in sterke mate welke veiligheidsproblemen hier voorkomen. En het is van belang voor de aanpak van die problemen. Variatie is het belangrijkste gebiedskenmerk van de eenheid. Afwisseling is de standaard: in landschap, inrichting en bevolking, maar ook in bestuurlijke organisatie én in de veiligheidssituatie. Zie Jaarverslag Eenheid Noord-Holland

11 r 5 Op een oppervlakte van ongeveer km2 leven bijna anderhalf miljoen inwoners. In de zomermaanden zijn dat er - zeker bij mooi weer - al snel tienduizenden meer: vanwege de toeristische aantrekkingskracht van het gebied en aanwezigheid van de (wereld)luchthaven Schiphol. Veiligheidsproblemen in de eenheid hangen onder meer samen met de bestaande mix van landelijke en stedelijke gebieden en gemeenten. Zowel (Rand)stedelijke als 'landelijke' criminaliteit en overlast komen hiervoor. De impact van typisch 'stadse' problemen als overvallen en straatroven is hier feitelijk niet minder groot dan een probleem van het 'platteland' als arbeidsuitbuiting in de agrarische sector. De prominente aanwezigheid van water in het gebied speelt eveneens een rol. Het water zorgt - via toerisme en recreatie - onder meer voor grote wisselingen en pieken in het aantal mensen dat in het gebied verblijft. Daarnaast vormen de kust en zeehaven IJmuiden een grenspost met o.a. Groot- Brittannië, wat specifieke veiligheidsrisico's en criminaliteit meebrengt. Sluizencomplexen, de Marinehaven in Den Helder, het Noordzeekanaal en andere drukbezette waterwegen zijn wat veiligheid betreft eveneens kwetsbare elementen. Andere risico-locaties die gevoelig kunnen zijn voor terrorisme, (milieu)rampen en crises zijn bijvoorbeeld de kernreactor in Petten, de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden, de gasrotonde installaties in de Kop van Noord-Holland, luchthaven Schiphol en Agriport (langs de A7), evenals een flink aantal drukbezette verkeersaders en -tunnels. (Lay-out idee voor A versie: toevoeging van een geografisch kaartje van de eenheid) Maatstaven voor een veiliger Noord-Holland Noord-Holland veiliger maken en houden is een brede ambitie, die betrekking heeft op vele elementen en onderwerpen. Gemeenten, OM en politie zijn zich bewust dat formulering van gewenste resultaten verplichtingen schept. Namelijk om daadwerkelijk te monitoren, meten en verantwoorden op betekenisvolle indicatoren. Het algemene resultaat voor de beleidsperiode wordt daarom vooral afgemeten aan de resultaten die worden geboekt op de gezamenlijke doelstellingen die gemeenten, OM en politie formuleren voor de integrale aanpak van de meest impactvolle veiligheidsproblemen. Het totaalresultaat op deze doelstellingen vormt de hoofdindicator. Het geeft een indruk en onderbouwing of de eenheid veilig(er) is of wordt. NB: De WIS constateert dat de Veiligheidsmonitor weliswaar eveneens een indicator kan zijn. Maar meent dat formulering van doelstellingen op dit onderdeel verplichtingen schept m.b.t. inzet en uitvoering van dit middel die niet/moeilijk haalbaar zijn. 9

12 3 Samen aan zet Om het gebied van de eenheid Noord-Holland deze beleidsperiode samen veilig(er) te maken en te houden, hanteert de eenheid drie strategische uitgangspunten. Deze zijn leidend voor de manier waarop de veiligheidsaanpak voor de eenheid als geheel in deze beleidsperiode wordt uitgewerkt. Ze krijgen verder vorm in de integrale aanpak van specifieke veiligheidsproblemen en in de middelen die daarvoor worden ingezet (zie ook hoofdstuk 4 'Tijd voor prioriteit'). 1. De focus ligt op vijf geprioriteerde veiligheidsthema's, die probleemgericht worden aangepakt Met de beschikbare capaciteit en middelen wil de eenheid een zo groot mogelijk effect bereiken op de veiligheid. De keuze is daarom om de gezamenlijke aanpak specifiek te richten op de belangrijkste veiligheidsproblemen. Die komen niet altijd en niet evenveel voor in alle gemeenten. Maar het zijn wél de problemen die door de ernst of omvang ervan de meeste impact hebben. Vanwege het grote beslag dat de aanpak ervan legt op beschikbare capaciteit en middelen. Of vanwege de gevolgen die ze kunnen hebben voor de leefbaarheid en veiligheidssituatie in het gebied en het veiligheidsgevoel van mensen. Over het algemeen betreft het problemen die: «gemeente(n) hebben benoemd als lokale prioriteit, maar die ook relevant zijn voor het hele gebied van de eenheid en/of» significante veiligheidsrisico's met zich meebrengen voor de hele eenheid en/of» grote impact hebben op slachtoffers en de samenleving en/of» ontstaan uit of te maken hebben met de invoering van nieuwe wetgeving op gebied van veiligheid. Wetenschappelijk onderzoek 9 toont aan dat de oorzaak van een groot deel van de onveiligheid, overlast en criminaliteit ligt bij een relatief klein deel van de veiligheidsproblemen, daders, locaties, tijdstippen en slachtoffers. Met een gezamenlijke aanpak die specifiek is gericht op juist dit deel van de problemen (of onderdelen daarvan) kan daarom naar verwachting relatief veel worden bereikt. Informatie en vakmanschap als basis Informatie vormt de basis om te bepalen welke problemen dit zijn binnen de eenheid, waar en wanneer ze het meest voorkomen en wie daarbij zijn betrokken (type daders en slachtoffers). Politie is een belangrijke leverancier van die informatie en analyses. Het gedetailleerde veiligheidsbeeld dat politie voor de eenheid opstelt en monitort, vormt daarom een gedegen fundament voor inzichten en besluitvorming op dit vlak. Op basis van dit veiligheidsbeeld 10 en de hierboven genoemde kenmerken, zijn een zorgvuldige weging gedaan en afweging gemaakt. Welke lokale veiligheidsprioriteiten in de diverse gemeenten (uit de IPV's) en welke andere veiligheidsproblemen hebben in de komende periode de meeste impact voor de eenheid als geheel? En zouden bestuurders in de driehoeken en de eenheid bereid zijn (extra) capaciteit en middelen vrij te maken voor de aanpak? 9 10 Bron: The Best of Three Worlds, 2010, Politieacademie en Politie Haaglanden. Regionaal Veiligheidsbeeld Noord-Holland , Afdeling Analyse en Onderzoek Eenheid Noord- Holland,

13 Inventarisatie, kwalitatieve weging en beoordeling zijn uitgevoerd door deskundigen van gemeenten, OM en politie in een integrale setting 12. Hun vakmanschap vormde de basis voor uitkomsten en voorstellen. Prioriteiten voor de eenheid De belangrijkste veiligheidsproblemen die uit de weging naar voren kwamen, zijn geclusterd binnen vijf geprioriteerde veiligheidsthema's voor : 1. High Impact Crime a. Woninginbraak b. Overvallen c. Straatroof 2. Geweld a. Geweld in de horeca en het uitgaansleven b. Relationeel geweld (in huis en/of gerelateerd aan eer) c. Geweld tegen mensen met een publieke taak 3. OGGZ-problematiek Overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met psychosociale problemen. 4. Jeugd a. Jeugdoverlast b. Jeugdcriminaliteit (met o.a. inzet op gebruik/misbruik van alcohol en verdovende middelen door jongeren). 5. Ondermijning Georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke structuur ernstig misbruikt en verzwakt. Met in aanvang specifieke inzet op de aanpak van: a. Outlaw Motorcycle Gangs b. Drugscriminaliteit (specifiek grootschalige hennepteelt) c. Fraude en witwassen van crimineel geld d. Mensenhandel (zowel misbruik van mensen in de prostitutie als arbeidsuitbuiting) Vier van deze vijf thema's voor de eenheid (namelijk High Impact Crime, Geweld, Jeugd, Ondermijning) komen overeen met landelijke thema's in de Strategische Veiligheidsagenda (zie pagina 5). OGGZ-problematiek lijkt vrij specifiek voor de eenheid Noord-Holland. Ruimte voor maatwerk In de uitvoering kunnen gemeenten, OM en politie de aanpak van deze veiligheidsproblemen specifieker toespitsen. Bijvoorbeeld op een bepaald gebied, locatie en tijdstippen waar het probleem het vaakst voorkomt of de meeste impact heeft. Of op de aanpak van een specifieke groep personen (daders of slachtoffers) die in verhouding veel/vaak bij deze problemen zijn betrokken. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de aanpak van de geprioriteerde veiligheidsthema's voor de eenheid. Aan de orde komen de belangrijkste ambities en doelstellingen, de hoofdlijnen van de aanpak en de belangrijkste middelen die daarvoor kunnen worden ingezet. 1 1 De voorlopige lijst van alle veiligheidsproblemen op de diverse niveaus (lokaal, eenheid en landelijk) is opgenomen in de Bijlage Werkdocumenten bij dit beleidsplan. In de loop van het proces van totstandkoming en besluitvorming wordt e.e.a. verwerkt in een overzicht van lokale prioriteiten per gemeente. 12 In een expertmeeting van beleidsvoorbereiders uit de hele eenheid en in een themabijeenkomst van de Werkgroep Integrale Samenwerking NH (mei/juni 2014). 11

14 2. Aanpak vindt plaats door de keten, via een combinatie van diverse soorten maatregelen In de aanpak van veiligheidsproblemen en van de daders, maar ook in de zorg voor slachtoffers, zoekt de eenheid steeds naar een goede balans tussen preventie, pro-actie en repressie, tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen. Onderzoek heeft aangetoond dat een aanpak die alleen is gericht op repressie (opsporen, aanhouden en straffen) niet werkt voor het verbeteren van de veiligheid. Het meest effectief blijkt een combinatie met preventieve maatregelen. Die zijn er op gericht om een veiligheidsprobleem in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. Dat dwingt gemeenten, OM, politie en alle andere organisaties die werken aan veiligheid om in hun aanpak intensief samen te werken. Bij het bepalen van maatregelen is het steeds opnieuw een kwestie van combineren en balanceren: om een optimale mix te vinden voor de aanpak van een bepaald probleem in een bepaalde situatie. In de eenheid Noord-Holland spelen ook het RIEC 13, samenwerkingsverbanden binnen de Veiligheidshuizen en het Programmabureau Integrale Veiligheid een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van een optimale integrale aanpak. Door informatie over en inzet en borging van mogelijkheden en best practices rond de integrale aanpak van veiligheidsproblemen (binnen de eenheid en daarbuiten) dragen zij bij aan een efficiënte ketensamenwerking. 3. De overheid stimuleert mensen in dit gebied om actief deel te nemen in de zorg voor veiligheid Er gaat een actieve stimulans uit naar mensen die in het gebied van de eenheid wonen, werken en recreëren om bij te dragen aan de veiligheid in hun eigen buurt en omgeving. Gemeenten, OM en politie in Noord-Holland beschouwen veiligheid namelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Participatie door de mensen in dit gebied biedt overheidsorganisaties waardevolle extra ogen, oren, handen en voeten in de veiligheidsaanpak. Bij het voorkomen en/of signaleren van onveiligheid. Maar ook bij de opsporing van veroorzakers van overlast of van verdachten van criminaliteit. Een actieve bijdrage en goede onderlinge samenwerking kunnen ervoor zorgen dat meer veiligheidsproblemen worden voorkomen of opgelost. Gemeenten, OM en politie stimulerne en faciliteren de (burger)participatie op het terrein van veiligheid in deze beleidsperiode op diverse manieren:» Aanbieden en organiseren van moderne middelen die snelle communicatie mogelijk maken. En waarmee o.a. signalen van onveiligheid kunnen worden gemeld aan gemeente, OM en politie. Voorbeelden zijn Burgernet, bereikbaarheid van wijkagenten via social media, Waakz (?), Meld Misdaad Anoniem etc)» Informatievoorziening en faciliteiten die bij kunnen dragen aan preventie van criminaliteit. Voorbeelden zijn de voorlichting over risico's of invoering van een veiligheidskeurmerk.» Investeren in een goede onderlinge relatie en communicatie, door actieve dialoog en een goede bereikbaarheid via diverse kanalen. Randvoorwaarden Een aanpak van veiligheidsproblemen volgens de drie strategische uitgangspunten kan alleen succesvol plaatsvinden als de organisaties van gemeenten, OM en politie voldoen aan een aantal randvoorwaarden: 1. Een goede dienstverlening aan de mensen in het gebied en een betrokken zorg voor de slachtoffers van misdrijven. 2. Veiligheid voor en integriteit van medewerkers in de uitoefening van hun beroep. 3. Continue aandacht voor procesverbeteringen in de aanpak van veiligheidsproblemen en in de organisatie van mensen en middelen daarvoor; zowel binnen de eigen organisatie als in Regionaal Informatie Centrum voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. 12

15 de keten en onderlinge samenwerking. De mogelijkheid om veilig en efficiënt informatie uit te kunnen wisselen, de productie van integrale informatieproducten zijn daarin van belang. De ontwikkeling en verbeteringen van deze randvoorwaarden binnen de diverse organisaties en in de samenwerking vormt geen onderdeel van dit beleidsplan. Planvorming, monitoring en verantwoording op deze onderwerpen vindt plaats in andere (uitvoerings- en organisatie-)plannen. 13

16 4 Tijd voor prioriteit De prioritering van vijf veiligheidsthema's voor de jaren in de eenheid houdt in dat (waar mogelijk) capaciteit en middelen worden vrijgemaakt voor de integrale aanpak op eenheidniveau. Zoveel mogelijk náást de aanpak van andere veiligheidsproblemen die een lokale prioriteit vormen. En naast activiteiten voor veiligheid die onderdeel zijn van going concern-uitvoering. Gemeenten, OM en politie leggen met dit meerjarenbeleidsplan de belangrijkste gezamenlijke doelstellingen, hooflijnen en belangrijkste middelen voor de aanpak vast. NB Deze 70%-conceptversie biedt een eerste aanzet voor de aanpak van de diverse veiligheidsproblemen. Deze is gebaseerd op informatie uit diverse politiedocumenten m.b.t. aanpak in voorgaande jaren of een al afgestemde aanpak. Dit overzicht is niet compleet (er is nog geen input van OM en gemeenten) en mogelijk niet op alle punten correct. Een nadere uitwerking kan plaatsvinden door vakinhoudelijk deskundigen voor de 9096 versie. Belangrijke overlegpunten daarbij zijn: formulering van gezamenlijk ambitieniveau, indicatoren en eventuele doelstellingen en het niveau waarop een aanpak en middelen worden uitgewerkt in het meerjarenbeleid. Dit betreft ook de vraag welke onderdelen worden uitgewerkt in (andere) uitvoeringsplannen (en welke). Aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema's voor de eenheid 1. High Impact Crime In Kernbeleid Veiligheid 14 onderdeel van een Veilige woon- en leefomgeving - Objectieve veiligheid High Impact Crime wordt als verzamelnaam gebruikt voor misdrijven die - zoals de naam al zegt - grote impact hebben op leven en welzijn van slachtoffers en hun omgeving. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van mensen. De eenheid zet specifiek in op de aanpak van overvallen, straatroven en woninginbraken: vanwege de omvang van deze problematiek en de aantallen misdrijven. 1.1 Veiligheidsbeeld overvallen, straatroven en woninginbraken in Noord-Holland In de afgelopen jaren kreeg de integrale aanpak van deze veiligheidsproblemen al prioriteit in Noord- Holland via een taskforce. Zowel het aantal overvallen als straatroven in de eenheid daalde. Ten opzichte van het voorgaande jaar waren er in minder straatroven. Alleen in het district Kennemerland steeg het aantal. Straatroven zijn een typisch stedelijk probleem. Binnen de eenheid zijn de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Zaanstad de hotspots. Het risico om slachtoffer te worden is in verhouding het grootst in Zaanstad. Het aantal overvallen in de eenheid in 2013 was laag in vergelijking met voorgaande jaren. Ongeveer een derde deel van de overvallen is gepleegd in de detailhandel, in Kennemerland zijn dat er meer (4496). Ook de integrale aanpak van woninginbraken kreeg prioriteit de afgelopen jaren. Het aantal aanhoudingen op heterdaad van inbrekers steeg hierdoor met maar liefst 896. Het totale aantal woninginbraken bleef desondanks licht stijgen (met 196) en blijft dus een bron van zorg. Ook al is het inbraakrisico in Noord-Holland relatief laag vergeleken met andere eenheden. Woninginbraak is een 14 Vanwege de gemeentelijke regierol op de lokale integrale veiligheid volgt de Eenheid de ordening van het gemeentelijke Kernbeleid Veiligheid 2014, ontwikkeld door de VNG. 14

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland

Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland Voorwoord Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

NG jaar. _Aw GESCAND OP 2 2 HT. 2012. Gemeente Wormerland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad

NG jaar. _Aw GESCAND OP 2 2 HT. 2012. Gemeente Wormerland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad _Aw NG jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad GESCAND OP 2 2 HT. 2012 Gemeente Wormerland doorkiesnummer uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 5 betreft

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie