Reğioburgemecsier Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reğioburgemecsier Noord-Holland"

Transcriptie

1 Reğioburgemecsier Noord-Holland Postadres Postbus AB Haarlem Behandeld door Roel van der Wal Directe telefoon roei, van. politie.nl * Aan: Burgemeesters van Noord-Holland, Hoofdofficier, Politiechef Onderwerp Voortgang meerjarenbeleidsplan Datum 23 juni 2014 Ons kenmerk Uw kenmerk Blad Bijlage(n) Geachte burgemeester, hoofdofficier en politiechef, Bijgaand treft u de 70 o Zo conceptversie voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid voor de eenheid. Een bijzondere editie: voor het eerst werken gemeenten, Openbaar Ministerie en politie vanaf de start gezamenlijk aan de totstandkoming van dit beleidsplan. In de werkwijze tot nu toe staat centraal: «de verbinding tussen lokale, eenheidsbrede en landelijke prioriteiten» brede betrokkenheid en draagvlak voor de inhoud van beleid bij gemeenten, OM en politie; door actief samen te werken aan voorstellen en oplossingen en tijd voor ambtelijke consultatie van conceptproducten; «inzet van vakmanschap en deskundigheid van beleidsvoorbereiders en adviseurs van gemeenten, OM en politie in de totstandkoming van inhoud en opbouw van het plan;» samenbrengen van de diverse belangen van partners in proces en plan door inzet van een onafhankelijke, externe procesbegeleider en schrijver. Dit concept bevat voorstellen voor:» Opbouw en inhoud van het plan «Een gemeenschappelijke veiligheidsmissie en -strategie voor de integrale veiligheidsaanpak in de komende beleidsperiode» Prioritering van vijf veiligheidsthema's (elk met een clustering van veiligheidsproblemen) t.b.v. het vrijmaken van capaciteit en middelen voor de eenheid-brede aanpak hiervan in deze periode.

2 Regioburgemeester Aoord-llollnnd Bij de totstandkoming van dit document zijn uw ambtenaren geraadpleegd en intensief betrokken bij de formulering van prioriteiten en aandachtsvelden. In de aanloop op de 90 o Zo versie worden de lokale integrale veiligheidsplannen verwerkt, evenals de aanvullingen vanuit experts op de prioriteiten. Deze vorm van consultatie is schriftelijk. U kunt tot en met 7 juli op- of aanmerkingen plaatsen met betrekking tot de structuur en inhoud van dit document. Deze worden verwerkt in de 90 o Zo versie en vervolgens opnieuw aan u voorgelegd. Indien noodzakelijk, kan de werkgroep integrale samenwerking nadere toelichting geven op het proces en of inhoud. Contactpersoon is Roel van der Wal (roei.van.der.waķakennemerland.politie.nl en ). Met vriendelijke groet, Bernt Schneiders Regioburgemeester 2

3 Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking IMH

4 Inhoud Bestuurlijke samenvatting pag Voorwoord pag 1 Inleiding pag 2 Ambitie voor een veilige(r) Noord-Holland pag 3 Samen aan zet pag 4 Tijd voor prioriteit pag 5 Sterkteverdeling van politie pag Bronbijlage pag Colofon Toevoegen 90X versie

5 Bestuurlijke samenvatting Samenvatting bestuurlijke boodschap en inhoud Toevoegen in looyo versie

6 Voorwoord Toevoeging in de 90%-versie. Op basis van bestuurlijke feedback en - besluiten rond 70%-versie. Voorwoord belicht nieuwe status van het meerjarenbeleidsplan: voor het eerst is dit een integraal plan waarvoor gemeenten, OM en Politie vanaf start constructief en slagvaardig hebben samengewerkt. Bevat de maatschappelijke en bestuurlijke boodschap vanuit de 38 burgemeesters, Hoofdofficier van Justitie en politiechef Eenheid Noord-Holland voor de komende beleidsperiode. Titel slaat terug op bestuurlijke boodschap. Vanuit deskundigen is geopperd: 'Samen aan zet voor veiliger Noord-Holland'. Voor uitleg bestuurlijke boodschap betekent dit: specifiek ingaan op gezamenlijke bundeling van krachten voor bewaken, handhaven en verbeteren van veiligheid in het gebied van de eenheid. Dwz: nóg eerder, intensiever en effectiever samenwerken om de gezamenlijke veiligheidsambitie te kunnen realiseren. Ondertekend door 38 burgemeesters, HovJ, politiechef NH (Lay out-idee (100X versie): fotootjes plaatsen van alle burgemeesters, hovj en politiechef) 4

7 1 Inleiding De Politiewet 2012 bepaalt dat burgemeesters en hoofdofficier van justitie minimaal eens in de vier jaar een beleidsplan vaststellen voor de regionale eenheid van politie die in hun gebied haar taak uitvoert 1. Met dit meerjarenbeleidsplan veiligheid voor de eenheid Noord-Holland geven de 38 gemeenten 2, het Openbaar Ministerie (OM) én politie in de eenheid hier samen uitvoering aan. Het is een beleidsplan op hoofdlijnen voor de periode , dat integraal tot stand is gekomen. Gemeenten, OM en politie zijn van begin af aan gezamenlijk opgetrokken in de planvorming. Een effectieve gezamenlijke inzet in de uitvoering van veiligheidstaken is namelijk gebaat bij een gemeenschappelijke, onderliggende ambitie en plan voor een veilige(r) eenheid. Dit beleidsdocument is bedoeld voor een bestuurlijke en ambtelijke lezersgroep: burgemeesters, gemeenteraadsleden, officiers van justitie en parketleiding van het OM, eenheidsleiding en management van politie en beleidsvoorbereiders OOVvan gemeenten, politie en OM. Het dient als basis voor besluitvorming en verdere uitwerking van beleid. IVP's als vertrekpunt Gemeenten voeren de regie op de lokale integrale veiligheid. Daarom zijn de gemeentelijke Integrale Veiligheidsplannen (IVP's) als vertrekpunt genomen voor dit beleidsplan voor de eenheid 3. De veiligheidsproblemen uit de IVP's die gemeenten de komende jaren lokaal met voorrang willen aanpakken (de lokale prioriteiten), zijn geïnventariseerd. Daarna zijn deze, samen met andere eenheid-brede veiligheidsproblemen, op basis van verschillende criteria beoordeeld en gewogen. Daarbij was de vraag of bepaalde veiligheidsproblemen wellicht zó omvangrijk zijn of zoveel impact hebben, dat de aanpak ervan prioriteit zou moeten krijgen voor de hele eenheid. Met de achterliggende overtuiging dat een krachtenbundeling op eenheidsniveau de aanpak effectiever maakt. Omdat dan meer capaciteit, middelen en know how vrij kunnen worden gemaakt om het probleem op te lossen. Landelijke doelstellingen en thema's Naast deze prioriteiten uit de gemeentelijke IVP's en de eenheid-brede prioriteiten zijn ook de landelijke doelstellingen die de minister van Veiligheid en Justitie opstelt voor de politie 4 relevant voor dit meerjarenbeleidsplan. Ze zijn opgenomen in de Strategische Veiligheidsagenda Bijvoorbeeld omdat ze grensoverschrijdend zijn of landelijk spelen en voor kwaliteitsverbetering een gemeenschappelijke aanpak nodig is. Maar het kan ook zijn dat lokaal en eenheid niveau de benodigde know how en expertise, technische middelen of innovatieve aanpakken niet beschikbaar zijn. Van de eenheid wordt een bijdrage verwacht in de aanpak van deze 'landelijke thema's'. Het gaat in deze beleidsperiode om ondermijnende criminaliteit, cybercrime, fraude, kinderporno en High 1 Art 39 lid 1 Politiewet Zie voor volledige tekst van dit artikel het bronnenoverzicht op pagina.. 2 Vanaf 2015 omvat het gebied van de regionale eenheid Noord-Holland nog 36 gemeenten. Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer fuseren per 1 januari van dat jaar. 3 Bij aanvang van het planproces het voorjaar van 2014 hadden nog niet alle betrokken gemeenten een IVP, o.a. in verband met de coalitievorming in de pas gekozen gemeenteraden. 4 Op basis van art 18 lid 1 Politiewet stelt de minister elke vier jaar landelijke beleidsdoelstellingen vast voor de politie. Op basis van art 20 lid 1 bepaalt de minister vervolgens voor alle regionale eenheden een verwachte bijdrage aan de realisatie van de landelijke beleidsdoelstellingen. Dat gebeurt in de vorm van doelstellingen voor de eenheid. Het (meerjaren)beleidsplan voor de eenheid moet deze doelstellingen voor de eenheid 'in acht nemen' (art 39 lid 1). Zie voor betreffende wetsteksten het bronnenoverzicht op pagina... 5 Strategische Veiligheidsagenda 201S , vastgesteld op 2014 (aanvullen). 5

8 Impact Crimes (HIC). Binnen deze laatste categorie van veiligheidsproblemen legt de Veiligheidsagenda de nadruk op de aanpak van woninginbraken, overvallen, straatroven, geweld en jeugdcriminaliteit. Basis en hoofdlijnen voor Dit integrale meerjarenbeleidsplan belicht de actuele veiligheidssituatie in Noord-Holland en de gemeenschappelijke veiligheidsambitie en -strategie van gemeenten, OM en politie. Het zet vervolgens uiteen welke veiligheidsproblemen op basis daarvan en na deskundige weging 'eenheid-breed' als prioriteit zijn bestempeld voor deze periode. Dit zijn veiligheidsproblemen die zó belangrijk zijn, dat de tien driehoeken 6 binnen de eenheid bereid zijn om extra capaciteit en middelen in te zetten voor de aanpak ervan. Het uitgangspunt daarbij is overigens dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor de aanpak van eventuele andere (lokaal geprioriteerde) veiligheidsproblemen en voor normale 'going concern-activiteiten' voor de veiligheid. Die laatste betreffen nadere uitwerking van term en inhoud 'going concern' voor 90%-versie. Dit plan schetst verder de hoofdlijn van de beoogde integrale aanpak voor de eenheid-brede geprioriteerde veiligheidsthema's. Inclusief de belangrijkste middelen die daarvoor kunnen worden ingezet. Daarbij blijft er ruimte voor maatwerk: afstemming van de aanpak op de specifieke situatie in een bepaald gebied. Tot slot komt ook de verdeling van de beschikbare politiesterkte aan de orde in dit beleidsplan, met beschikbaarheid van wijkagenten (conform bepaling in de Politiewet 7 ). Realisatie, sturing en verantwoording Voor de realisatie van het meerjarenbeleid worden op diverse niveaus en onderdelen uitvoerings- en organisatieplannen gemaakt. Daarin worden aanpak en de inzet van mensen en middelen verder uitgewerkt. Structuur en producten zijn nog in ontwikkeling, ook omdat integrale samenwerking op beleidsniveau in de eenheid nog jong is. Ze zullen in deze beleidsperiode verder vorm krijgen. Sturing op de uitvoering van dit meerjarenplan vindt plaats op diverse niveaus:» In de lokale driehoeken (basisteamniveau): bepalen de integrale aanpak en de verdeling van capaciteit en middelen voor de aanpak van zowel lokale prioriteiten als regionaal geprioriteerde thema's; «In de regionale driehoek (met daarin de regioburgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef van de eenheid). Deze stuurt op de uitvoering van de eenheid-brede geprioriteerde veiligheidsthema's. En op de activiteiten voor realisatie van de eenheiddoelstellingen op de (landelijke) thema's uit de Strategische Veiligheidsagenda. «Heeft devlo- het overlegorgaan van de voorzitters van de tien driehoeken in de eenheid - hierin nog een rol? Houdt deze bijvoorbeeld zicht op de aanpak van belangrijke veiligheidsproblemen, incidenten en evenementen in de eenheid en op de verdeling van capaciteit daarvoor over de diverse driehoeken? Beleidsmatig/bestuurlijk worden aanpak en realisatie van beleidsdoelstellingen uit dit plan bewaakt en verantwoord door: * Het Regionaal Beheers Overleg Politie (RBOP), namelijk over eenheid-brede doelstellingen op o de geprioriteerde veiligheidsthema's; o de thema's uit de landelijke Strategische Veiligheidsagenda. De eenheid rapporteert hierover in een jaarverslag. 7 In de driehoeken geven gemeente(n), OM en politie samen sturing aan de veiligheidsaanpak. Opname in dit beleidsplan van de sterkteverdeling binnen de eenheid gebeurt eveneens op grond van art 39 lid 1 en art 38a lid 1 (Politiewet 2012). De sterkteverdeling over de verschillende eenheden wordt door de minister bepaald, op basis van art 36 lid 1 van diezelfde wet. 6

9 » Het Artikel 19-overleg (van Regioburgemeesters en Openbaar Ministerie), m.b.t. de thema's en doelstellingen uit de landelijke Strategische Veiligheidsagenda. 7

10 2 Ambitie voor een veilige(r) Noord-Holland Gemeenten, OM en politie in de eenheid willen Noord-Holland nóg veiliger maken en houden. Er bestaan een sterke wil en wens om met elkaar én samen met de mensen en organisaties in dit gebied in te zetten op een leefbare omgeving. Veiligheid is daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met voor iedereen een eigen rol en taak. Veiligheid is een opdracht voor ons allemaal. Mensen die in dit gebied wonen, werken en recreëren kunnen zelf veel doen om hun buurt en omgeving veiliger te maken. Maar daarbij moet een ieder wel kunnen rekenen op een krachtige overheid. Een gemeente, OM en politie die waar nodig hulp bieden bij het oplossen van veiligheidsproblemen. Als organisaties die één taal spreken en in goede afstemming hun krachten bundelen. Samen sterker Omdat veiligheid niet begint of stopt bij gemeentegrenzen, valt veel winst te behalen met een evenwichtige gezamenlijke aanpak voor het gebied van de eenheid als geheel. Samenwerking is bovendien een voorwaarde om de beschikbare capaciteit, financiële en andere middelen goed en slim te benutten. Voor de periode geldt daarom de uitdaging om nóg eerder, intensiever en beter met elkaar samen te werken aan veiligheid in netwerken. In tijdelijke of langduriger, constructieve verbanden met gemeenten, politie, OM en tal van andere organisaties. Én met de mensen die in dit gebied wonen, werken en recreëren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat alle partijen elkaar - als partners in veiligheid - goed kunnen bereiken, verstaan en vertrouwen. Of dat lukt zal uiteindelijk afhangen van de wil en bereidheid van een ieder: om zich daarvoor in te zetten en steeds weer samenwerking en afstemming te zoeken. Hoopgevende resultaten In 2013 nam het aantal misdrijven en meldingen van overlast en criminaliteit in de eenheid af 8. Bovendien bleek uit de jaarlijkse integrale Veiligheidsmonitor dat het veiligheidsgevoel van mensen was verbeterd. Een mooie steun in de rug voor de integrale werkwijze die in de eenheid steeds meer vorm krijgt. En een stimulans voor de gerichte en gezamenlijke inzet op de aanpak van de meest impactvolle veiligheidsproblemen omdat die mogelijk resultaat oplevert. Achterover leunen is zeker geen optie. Want het kan nog steeds veiliger! Bovendien is het de bedoeling om het daar waar het nu veilig is, ook veilig te houden. Belangrijke invloeden Daarbij hebben veiligheidspartners in de eenheid te maken met (algemene) maatschappelijke, politieke, economische en sociale ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de samenleving en veiligheid (o.a. digitalisering, vorming van een informatie-, netwerk- en participatiemaatschappij). Voor een positief resultaat op de veiligheid is het van belang hier rekening mee te houden in de integrale aanpak van veiligheidsproblemen. Daarnaast speelt ook het karakter van het gebied een belangrijke rol. Dat bepaalt namelijk in sterke mate welke veiligheidsproblemen hier voorkomen. En het is van belang voor de aanpak van die problemen. Variatie is het belangrijkste gebiedskenmerk van de eenheid. Afwisseling is de standaard: in landschap, inrichting en bevolking, maar ook in bestuurlijke organisatie én in de veiligheidssituatie. Zie Jaarverslag Eenheid Noord-Holland

11 r 5 Op een oppervlakte van ongeveer km2 leven bijna anderhalf miljoen inwoners. In de zomermaanden zijn dat er - zeker bij mooi weer - al snel tienduizenden meer: vanwege de toeristische aantrekkingskracht van het gebied en aanwezigheid van de (wereld)luchthaven Schiphol. Veiligheidsproblemen in de eenheid hangen onder meer samen met de bestaande mix van landelijke en stedelijke gebieden en gemeenten. Zowel (Rand)stedelijke als 'landelijke' criminaliteit en overlast komen hiervoor. De impact van typisch 'stadse' problemen als overvallen en straatroven is hier feitelijk niet minder groot dan een probleem van het 'platteland' als arbeidsuitbuiting in de agrarische sector. De prominente aanwezigheid van water in het gebied speelt eveneens een rol. Het water zorgt - via toerisme en recreatie - onder meer voor grote wisselingen en pieken in het aantal mensen dat in het gebied verblijft. Daarnaast vormen de kust en zeehaven IJmuiden een grenspost met o.a. Groot- Brittannië, wat specifieke veiligheidsrisico's en criminaliteit meebrengt. Sluizencomplexen, de Marinehaven in Den Helder, het Noordzeekanaal en andere drukbezette waterwegen zijn wat veiligheid betreft eveneens kwetsbare elementen. Andere risico-locaties die gevoelig kunnen zijn voor terrorisme, (milieu)rampen en crises zijn bijvoorbeeld de kernreactor in Petten, de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden, de gasrotonde installaties in de Kop van Noord-Holland, luchthaven Schiphol en Agriport (langs de A7), evenals een flink aantal drukbezette verkeersaders en -tunnels. (Lay-out idee voor A versie: toevoeging van een geografisch kaartje van de eenheid) Maatstaven voor een veiliger Noord-Holland Noord-Holland veiliger maken en houden is een brede ambitie, die betrekking heeft op vele elementen en onderwerpen. Gemeenten, OM en politie zijn zich bewust dat formulering van gewenste resultaten verplichtingen schept. Namelijk om daadwerkelijk te monitoren, meten en verantwoorden op betekenisvolle indicatoren. Het algemene resultaat voor de beleidsperiode wordt daarom vooral afgemeten aan de resultaten die worden geboekt op de gezamenlijke doelstellingen die gemeenten, OM en politie formuleren voor de integrale aanpak van de meest impactvolle veiligheidsproblemen. Het totaalresultaat op deze doelstellingen vormt de hoofdindicator. Het geeft een indruk en onderbouwing of de eenheid veilig(er) is of wordt. NB: De WIS constateert dat de Veiligheidsmonitor weliswaar eveneens een indicator kan zijn. Maar meent dat formulering van doelstellingen op dit onderdeel verplichtingen schept m.b.t. inzet en uitvoering van dit middel die niet/moeilijk haalbaar zijn. 9

12 3 Samen aan zet Om het gebied van de eenheid Noord-Holland deze beleidsperiode samen veilig(er) te maken en te houden, hanteert de eenheid drie strategische uitgangspunten. Deze zijn leidend voor de manier waarop de veiligheidsaanpak voor de eenheid als geheel in deze beleidsperiode wordt uitgewerkt. Ze krijgen verder vorm in de integrale aanpak van specifieke veiligheidsproblemen en in de middelen die daarvoor worden ingezet (zie ook hoofdstuk 4 'Tijd voor prioriteit'). 1. De focus ligt op vijf geprioriteerde veiligheidsthema's, die probleemgericht worden aangepakt Met de beschikbare capaciteit en middelen wil de eenheid een zo groot mogelijk effect bereiken op de veiligheid. De keuze is daarom om de gezamenlijke aanpak specifiek te richten op de belangrijkste veiligheidsproblemen. Die komen niet altijd en niet evenveel voor in alle gemeenten. Maar het zijn wél de problemen die door de ernst of omvang ervan de meeste impact hebben. Vanwege het grote beslag dat de aanpak ervan legt op beschikbare capaciteit en middelen. Of vanwege de gevolgen die ze kunnen hebben voor de leefbaarheid en veiligheidssituatie in het gebied en het veiligheidsgevoel van mensen. Over het algemeen betreft het problemen die: «gemeente(n) hebben benoemd als lokale prioriteit, maar die ook relevant zijn voor het hele gebied van de eenheid en/of» significante veiligheidsrisico's met zich meebrengen voor de hele eenheid en/of» grote impact hebben op slachtoffers en de samenleving en/of» ontstaan uit of te maken hebben met de invoering van nieuwe wetgeving op gebied van veiligheid. Wetenschappelijk onderzoek 9 toont aan dat de oorzaak van een groot deel van de onveiligheid, overlast en criminaliteit ligt bij een relatief klein deel van de veiligheidsproblemen, daders, locaties, tijdstippen en slachtoffers. Met een gezamenlijke aanpak die specifiek is gericht op juist dit deel van de problemen (of onderdelen daarvan) kan daarom naar verwachting relatief veel worden bereikt. Informatie en vakmanschap als basis Informatie vormt de basis om te bepalen welke problemen dit zijn binnen de eenheid, waar en wanneer ze het meest voorkomen en wie daarbij zijn betrokken (type daders en slachtoffers). Politie is een belangrijke leverancier van die informatie en analyses. Het gedetailleerde veiligheidsbeeld dat politie voor de eenheid opstelt en monitort, vormt daarom een gedegen fundament voor inzichten en besluitvorming op dit vlak. Op basis van dit veiligheidsbeeld 10 en de hierboven genoemde kenmerken, zijn een zorgvuldige weging gedaan en afweging gemaakt. Welke lokale veiligheidsprioriteiten in de diverse gemeenten (uit de IPV's) en welke andere veiligheidsproblemen hebben in de komende periode de meeste impact voor de eenheid als geheel? En zouden bestuurders in de driehoeken en de eenheid bereid zijn (extra) capaciteit en middelen vrij te maken voor de aanpak? 9 10 Bron: The Best of Three Worlds, 2010, Politieacademie en Politie Haaglanden. Regionaal Veiligheidsbeeld Noord-Holland , Afdeling Analyse en Onderzoek Eenheid Noord- Holland,

13 Inventarisatie, kwalitatieve weging en beoordeling zijn uitgevoerd door deskundigen van gemeenten, OM en politie in een integrale setting 12. Hun vakmanschap vormde de basis voor uitkomsten en voorstellen. Prioriteiten voor de eenheid De belangrijkste veiligheidsproblemen die uit de weging naar voren kwamen, zijn geclusterd binnen vijf geprioriteerde veiligheidsthema's voor : 1. High Impact Crime a. Woninginbraak b. Overvallen c. Straatroof 2. Geweld a. Geweld in de horeca en het uitgaansleven b. Relationeel geweld (in huis en/of gerelateerd aan eer) c. Geweld tegen mensen met een publieke taak 3. OGGZ-problematiek Overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met psychosociale problemen. 4. Jeugd a. Jeugdoverlast b. Jeugdcriminaliteit (met o.a. inzet op gebruik/misbruik van alcohol en verdovende middelen door jongeren). 5. Ondermijning Georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke structuur ernstig misbruikt en verzwakt. Met in aanvang specifieke inzet op de aanpak van: a. Outlaw Motorcycle Gangs b. Drugscriminaliteit (specifiek grootschalige hennepteelt) c. Fraude en witwassen van crimineel geld d. Mensenhandel (zowel misbruik van mensen in de prostitutie als arbeidsuitbuiting) Vier van deze vijf thema's voor de eenheid (namelijk High Impact Crime, Geweld, Jeugd, Ondermijning) komen overeen met landelijke thema's in de Strategische Veiligheidsagenda (zie pagina 5). OGGZ-problematiek lijkt vrij specifiek voor de eenheid Noord-Holland. Ruimte voor maatwerk In de uitvoering kunnen gemeenten, OM en politie de aanpak van deze veiligheidsproblemen specifieker toespitsen. Bijvoorbeeld op een bepaald gebied, locatie en tijdstippen waar het probleem het vaakst voorkomt of de meeste impact heeft. Of op de aanpak van een specifieke groep personen (daders of slachtoffers) die in verhouding veel/vaak bij deze problemen zijn betrokken. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de aanpak van de geprioriteerde veiligheidsthema's voor de eenheid. Aan de orde komen de belangrijkste ambities en doelstellingen, de hoofdlijnen van de aanpak en de belangrijkste middelen die daarvoor kunnen worden ingezet. 1 1 De voorlopige lijst van alle veiligheidsproblemen op de diverse niveaus (lokaal, eenheid en landelijk) is opgenomen in de Bijlage Werkdocumenten bij dit beleidsplan. In de loop van het proces van totstandkoming en besluitvorming wordt e.e.a. verwerkt in een overzicht van lokale prioriteiten per gemeente. 12 In een expertmeeting van beleidsvoorbereiders uit de hele eenheid en in een themabijeenkomst van de Werkgroep Integrale Samenwerking NH (mei/juni 2014). 11

14 2. Aanpak vindt plaats door de keten, via een combinatie van diverse soorten maatregelen In de aanpak van veiligheidsproblemen en van de daders, maar ook in de zorg voor slachtoffers, zoekt de eenheid steeds naar een goede balans tussen preventie, pro-actie en repressie, tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen. Onderzoek heeft aangetoond dat een aanpak die alleen is gericht op repressie (opsporen, aanhouden en straffen) niet werkt voor het verbeteren van de veiligheid. Het meest effectief blijkt een combinatie met preventieve maatregelen. Die zijn er op gericht om een veiligheidsprobleem in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. Dat dwingt gemeenten, OM, politie en alle andere organisaties die werken aan veiligheid om in hun aanpak intensief samen te werken. Bij het bepalen van maatregelen is het steeds opnieuw een kwestie van combineren en balanceren: om een optimale mix te vinden voor de aanpak van een bepaald probleem in een bepaalde situatie. In de eenheid Noord-Holland spelen ook het RIEC 13, samenwerkingsverbanden binnen de Veiligheidshuizen en het Programmabureau Integrale Veiligheid een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van een optimale integrale aanpak. Door informatie over en inzet en borging van mogelijkheden en best practices rond de integrale aanpak van veiligheidsproblemen (binnen de eenheid en daarbuiten) dragen zij bij aan een efficiënte ketensamenwerking. 3. De overheid stimuleert mensen in dit gebied om actief deel te nemen in de zorg voor veiligheid Er gaat een actieve stimulans uit naar mensen die in het gebied van de eenheid wonen, werken en recreëren om bij te dragen aan de veiligheid in hun eigen buurt en omgeving. Gemeenten, OM en politie in Noord-Holland beschouwen veiligheid namelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Participatie door de mensen in dit gebied biedt overheidsorganisaties waardevolle extra ogen, oren, handen en voeten in de veiligheidsaanpak. Bij het voorkomen en/of signaleren van onveiligheid. Maar ook bij de opsporing van veroorzakers van overlast of van verdachten van criminaliteit. Een actieve bijdrage en goede onderlinge samenwerking kunnen ervoor zorgen dat meer veiligheidsproblemen worden voorkomen of opgelost. Gemeenten, OM en politie stimulerne en faciliteren de (burger)participatie op het terrein van veiligheid in deze beleidsperiode op diverse manieren:» Aanbieden en organiseren van moderne middelen die snelle communicatie mogelijk maken. En waarmee o.a. signalen van onveiligheid kunnen worden gemeld aan gemeente, OM en politie. Voorbeelden zijn Burgernet, bereikbaarheid van wijkagenten via social media, Waakz (?), Meld Misdaad Anoniem etc)» Informatievoorziening en faciliteiten die bij kunnen dragen aan preventie van criminaliteit. Voorbeelden zijn de voorlichting over risico's of invoering van een veiligheidskeurmerk.» Investeren in een goede onderlinge relatie en communicatie, door actieve dialoog en een goede bereikbaarheid via diverse kanalen. Randvoorwaarden Een aanpak van veiligheidsproblemen volgens de drie strategische uitgangspunten kan alleen succesvol plaatsvinden als de organisaties van gemeenten, OM en politie voldoen aan een aantal randvoorwaarden: 1. Een goede dienstverlening aan de mensen in het gebied en een betrokken zorg voor de slachtoffers van misdrijven. 2. Veiligheid voor en integriteit van medewerkers in de uitoefening van hun beroep. 3. Continue aandacht voor procesverbeteringen in de aanpak van veiligheidsproblemen en in de organisatie van mensen en middelen daarvoor; zowel binnen de eigen organisatie als in Regionaal Informatie Centrum voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. 12

15 de keten en onderlinge samenwerking. De mogelijkheid om veilig en efficiënt informatie uit te kunnen wisselen, de productie van integrale informatieproducten zijn daarin van belang. De ontwikkeling en verbeteringen van deze randvoorwaarden binnen de diverse organisaties en in de samenwerking vormt geen onderdeel van dit beleidsplan. Planvorming, monitoring en verantwoording op deze onderwerpen vindt plaats in andere (uitvoerings- en organisatie-)plannen. 13

16 4 Tijd voor prioriteit De prioritering van vijf veiligheidsthema's voor de jaren in de eenheid houdt in dat (waar mogelijk) capaciteit en middelen worden vrijgemaakt voor de integrale aanpak op eenheidniveau. Zoveel mogelijk náást de aanpak van andere veiligheidsproblemen die een lokale prioriteit vormen. En naast activiteiten voor veiligheid die onderdeel zijn van going concern-uitvoering. Gemeenten, OM en politie leggen met dit meerjarenbeleidsplan de belangrijkste gezamenlijke doelstellingen, hooflijnen en belangrijkste middelen voor de aanpak vast. NB Deze 70%-conceptversie biedt een eerste aanzet voor de aanpak van de diverse veiligheidsproblemen. Deze is gebaseerd op informatie uit diverse politiedocumenten m.b.t. aanpak in voorgaande jaren of een al afgestemde aanpak. Dit overzicht is niet compleet (er is nog geen input van OM en gemeenten) en mogelijk niet op alle punten correct. Een nadere uitwerking kan plaatsvinden door vakinhoudelijk deskundigen voor de 9096 versie. Belangrijke overlegpunten daarbij zijn: formulering van gezamenlijk ambitieniveau, indicatoren en eventuele doelstellingen en het niveau waarop een aanpak en middelen worden uitgewerkt in het meerjarenbeleid. Dit betreft ook de vraag welke onderdelen worden uitgewerkt in (andere) uitvoeringsplannen (en welke). Aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema's voor de eenheid 1. High Impact Crime In Kernbeleid Veiligheid 14 onderdeel van een Veilige woon- en leefomgeving - Objectieve veiligheid High Impact Crime wordt als verzamelnaam gebruikt voor misdrijven die - zoals de naam al zegt - grote impact hebben op leven en welzijn van slachtoffers en hun omgeving. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van mensen. De eenheid zet specifiek in op de aanpak van overvallen, straatroven en woninginbraken: vanwege de omvang van deze problematiek en de aantallen misdrijven. 1.1 Veiligheidsbeeld overvallen, straatroven en woninginbraken in Noord-Holland In de afgelopen jaren kreeg de integrale aanpak van deze veiligheidsproblemen al prioriteit in Noord- Holland via een taskforce. Zowel het aantal overvallen als straatroven in de eenheid daalde. Ten opzichte van het voorgaande jaar waren er in minder straatroven. Alleen in het district Kennemerland steeg het aantal. Straatroven zijn een typisch stedelijk probleem. Binnen de eenheid zijn de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Zaanstad de hotspots. Het risico om slachtoffer te worden is in verhouding het grootst in Zaanstad. Het aantal overvallen in de eenheid in 2013 was laag in vergelijking met voorgaande jaren. Ongeveer een derde deel van de overvallen is gepleegd in de detailhandel, in Kennemerland zijn dat er meer (4496). Ook de integrale aanpak van woninginbraken kreeg prioriteit de afgelopen jaren. Het aantal aanhoudingen op heterdaad van inbrekers steeg hierdoor met maar liefst 896. Het totale aantal woninginbraken bleef desondanks licht stijgen (met 196) en blijft dus een bron van zorg. Ook al is het inbraakrisico in Noord-Holland relatief laag vergeleken met andere eenheden. Woninginbraak is een 14 Vanwege de gemeentelijke regierol op de lokale integrale veiligheid volgt de Eenheid de ordening van het gemeentelijke Kernbeleid Veiligheid 2014, ontwikkeld door de VNG. 14

17 probleem in grotere én kleinere gemeenten. Het grootste inbraakrisico was er in Haarlemmerliede, Bloemendaal en Uitgeest. De problemen kunnen weer toenemen, mogelijk in verband met een groei van mobiel banditisme: rondtrekkende groepen plegers van vermogenscriminaliteit of fraude. 1.2 Ambitie Voor 90%-versie: ambitie en evt. doelstellingen formuleren voor de aanpak. 1.3 Aanpak Een geïntegreerde aanpak richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven. Belangrijke elementen zijn:» Gericht verzamelen, analyseren en delen van informatie met partners door politie over risicovolle locaties, -tijdstippen en potentiële dader(groepen). «Bewoners en ondernemers informeren en stimuleren (door gemeente) om: o preventieve maatregelen te nemen o in actie te komen als zij signalen of daders van een (potentieel) misdrijf waarnemen. «Veiligheid van de fysieke ruimte waar mogelijk vergroten door gemeente.» Informatie gestuurd surveilleren (op hot places en hot times) door politie, gemeenten en woningbouwcorporaties. Repressieve maatregelen zijn: «Stimuleren van de aanhouding van verdachten op heterdaad. Onder meer door bewoners te stimuleren om signalen tijdig te melden via middelen als Burgernet. «Stimuleren van Live View (met directe beschikbaarheid van camerabeelden in heterdaadsituaties) «Persoonsgerichte benadering in straffen en resocialisatie van daders door OM, politie en reclassering. Om te voorkomen dat daders opnieuw in de fout gaan. «Bestrijding van heling van gestolen spullen en afpakken van door criminaliteit verkregen vermogen (door politie en OM). 2. Geweld In het Kernbeleid Veiligheid onderdeel van veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving (Objectieve veiligheid) en veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid (Veilig uitgaan) 2.1 Veiligheidsbeeld geweld Over het geheel genomen is het aantal geregistreerde geweldsdelicten in Noord-Holland afgenomen sinds Wel steeg het aantal geregistreerde geweldszaken dat mogelijk gerelateerd is aan de eer van man/vrouw/familie: de 389 zaken die in 2013 werden behandeld zijn een stijging van ruim 1096 ten opzichte van Ook steeg het aantal aangiften van geweld tegen mensen die werken in de publieke sector, zoals politieagenten, ambulancepersoneel, leraren, bestuurders en gemeenteambtenaren. In beide gevallen hoeft het niet te betekenen dat het aantal misdrijven is gestegen. Mogelijk wordt vaker dan voorheen aangifte gedaan van deze vormen van geweld. Bijvoorbeeld omdat deze problemen meer bekendheid krijgen en aangifte doen wordt gestimuleerd. In 2011 deed 8896 van de ambtenaren die slachtoffer waren van een geweldsmisdrijf aangifte, in 2013 steeg dat percentage naar Vanwege de grote materiële en immateriële schade die geweld toebrengt aan slachtoffers en de maatschappij verdient de aanpak ervan ook in de komende jaren prioritering. Het gaat om diverse 15

18 vormen van mishandeling, bedreiging en openlijke geweldpleging. Specifiek de vormen die plaatsvinden in: «horeca en het uitgaansleven (vaak gepleegd door jeugdige daders, waarbij overmatig gebruik van drank of drugs dikwijls een rol speelt);» relationele/huiselijke sfeer, al of niet in verband met eerkwesties. Behalve mishandeling en bedreiging worden ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting beschouwd als geweldsdelicten;» uitoefening van het beroep door mensen met een publieke taak. 2.2 Ambitie Voor 90%-versie: ambitie en evt. doelstellingen formuleren voor de aanpak. 2.3 Aanpak Geweld in horeca en uitgaansleven:» Horecatoezicht door politie (risicovolle locaties, -personen en -tijdstippen, controle op naleving drank- en horecawet).» Afspraken met horecaondernemers (in een convenant) over het weren van potentiële geweldsplegers uit horeca- en uitgaansgebieden.» Snelrecht bij speciale evenementen/feestdagen door OM?» Speciale boetes en afdoening door OM/bureau Halt bij alcohol- en drugsmisbruik door jongeren. Relationeel geweld:» Toepassing van de wettelijke meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling door gemeentelijke instanties en zorgverleners, politie en OM; voor eerder signaleren en optreden door hulpverleners.» Samenvoeging van meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling in AMHK (door gemeente vanuit WMO). Voor uitvoering van onderzoek naar (vermoedens) van delicten. «Preventieve inzet van het huisverbod door de burgemeester (en uitvoering door politie). Geweld tegen medewerkers met een publieke taak:» Doorvoering van maatregelen uit het programma 'Veilige Publieke Taak' (VPT) bij overheidsorganisaties en het lokale bestuur, om mensen te leren omgaan met agressie en geweld in de uitoefening van hun beroep. Voor alle soorten geweldsmisdrijven:» Afspraken in de strafrechtketen door OM en een persoonsgerichte aanpak van daders (via samenwerking in de Veiligheidshuizen), beide gericht op het voorkomen van herhaling door plegers van geweldsmisdrijven. 3. OGGZ-problematiek In Kernbeleid Veiligheid onderdeel van een Veilige woon- en leefomgeving (Sociale kwaliteit) 3.1 Veiligheidsbeeld rond overlast, geweld en criminaliteit door personen met psychosociale problemen In de gebiedsscans die worden uitgevoerd in de eenheid blijkt een flinke toename van veiligheidsproblemen die te maken hebben met sociaal psychische problematiek mensen die onder de zorg vallen van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Of ze zouden daar op hun plek zijn. Alleen al in het district Noord-Holland Noord zijn in 2013 ruim incidenten geregistreerd die te maken hadden met OGGZ-problemen en waarbij politie moest optreden. Omdat lang niet alle 16

19 1 r relevante incidenten als OGGZ-incidenten worden geregistreerd, is het aantal waarschijnlijk veel groter. Belangrijke oorzaak van de problemen is waarschijnlijk de opheffing van veel intramurale GGZplekken. Het leidt tot probleem- en overlastsituaties in de wijk die niet worden opgelost. De omgeving wordt geregeld verstoord door geweldsincidenten en andere vormen van criminaliteit door ernstig verwarde personen of mensen die de nodige zorg hardnekkig mijden. 3.2 Ambitie Voor 90%-versie: ambitie en evt. doelstellingen formuleren voor de aanpak. 3.3 Aanpak» Signaleren en in kaart brengen van probleemgevallen/incidenten en rapporteren/adviseren aan ketenpartners: o OM m.b.t. rechtelijke machtiging o Gemeente/burgemeester m.b.t. inbewaringstelling o Door politie aan GGZ, GGD en Brijder (casus-overleg) m.b.t. hulpverlening.» Snelle opvolging van maatregelen in de keten. 4. Jeugd In Kernbeleid Veiligheid onderdeel van Jeugd en veiligheid (Jeugdoverlast, Jeugdcriminaliteit en Jeugd, alcohol en drugs) 4.1 Veiligheidsbeeld Jeugdoverlast en -criminaliteit (o.a. gebruik van alcohol en verdovende middelen) Overlast en criminaliteit door jeugd, specifiek door groepen, wordt door veel mensen ervaren als bedreigend. Het beïnvloedt het veiligheidsgevoel van mensen sterk en heeft een negatieve invloed op de wijk of buurt. Het aantal geregistreerde overlastincidenten rond jeugdigen in de eenheid daalde in de afgelopen vier jaar met maar liefst De intensieve gerichte en integrale aanpak van criminele en overlastgevende jeugdgroepen (die prioriteit kreeg in de eenheid en driehoeken) wierp haar vruchten af. In 2013 waren er in Noord-Holland 42 problematische jeugdgroepen. Zes ervan vallen onder de noemer 'crimineel', zeven in de categorie 'overlastgevend'. De overige 29 groepen krijgen het predicaat 'hinderlijk', (nadere uitleg aanvullen in 90 o Á versie) Omdat een intensieve integrale aanpak van met name jeugdgroepen resultaat oplevert, krijgt dit in de beleidsperiode opnieuw prioriteit, (aanvulling in 9Q 0 Zo versie) Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan het gebruik/misbruik door jongeren van alcohol en drugs. Niet zelden speelt dat een belangrijke rol bij het ontstaan van overlast of plegen van criminaliteit. Bovendien heeft de politie zorgen rond de gevolgen van de aanscherping van de Drank en Horecawet (DHW, per 2014). (Leeft dit ook bij gemeenten? ^ check 90 o A versiejverschuiving van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar levert mogelijk nieuwe problemen op voor de openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld identiteitsfraude, omdat geen alcohol meer geschonken mag worden aan bezoekers onder de 18 jaar. Maar ook bestaat het risico dat jongeren hun heil elders zoeken en gaan drinken in 'zuipketen' en op hangplekken. De wettelijk verplichte preventie en handhaving door gemeente en politie levert eveneens risico's op. Zo bestaat de kans op veel weerstand vanuit de jeugd van 16 en 17 jaar, die tot 2014 nog wel 17

20 alcohol mocht drinken maar daarna niet meer. Bovendien kunnen knelpunten ontstaan op locaties waar drank verkrijgbaar is en waar moet worden gecontroleerd, zoals horecagelegenheden, supermarkten en sportkantines. 4.2 Ambitie Voor 90%-versie: ambitie en evt. doelstellingen formuleren voor de aanpak. 4.3 Aanpak» In kaart brengen (door politie) waar jeugdgroepen actief zijn, welke status ze hebben en wie er deel van uitmaken.» (Persoonsgericht) aanpakken van 'kopstukken' uit overlastgevende en criminele jeugdgroepen onder regie van de gemeente. In samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis wordt ingezet op slim en effectief gebruik van het wettelijk instrumentarium.» Gebiedsgerichte maatregelen en afspraken door gemeente, politie en OM met ouders, buren, scholen, welzijnsorganisaties voor een specifieke jeugdgroep op de plek waar de overlast/criminaliteit zich voordoet (bijvoorbeeld met behulp van de integrale veiligheidsmatrix). «Gerichte controles door gemeente en politie op naleving van DHW door jongeren, horecaondernemers en andere verkopers/verstrekkers van drank.» Speciale boetes en afdoening door OM/bureau Halt bij alcohol- en drugsmisbruik door jongeren. 5. Ondermijning In Kernbeleid Veiligheid onderdeel van Integriteit en veiligheid (Georganiseerde criminaliteit) 5.1 Veiligheidsbeeld ondermijning De prioritering van de aanpak van ondermijning, heeft te maken met de ernst van deze veiligheidsproblemen en hun gevolgen. Ze vormen een grote bedreiging voor maatschappij en rechtstaat. De ondermijnende werking van deze georganiseerde en financieel-economische criminaliteit betekent: verzwakking en misbruik van de structuur van onze maatschappij. Boven- en onderwereld vermengen zich op een manier die de fundamenten van de rechtstaat aantasten. Op basis van actuele vormen van ondermijning die in het veiligheidsbeeld naar voren komen, is er in eerste instantie aandacht voor de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs, drugscriminaliteit, fraude, witwassen van crimineel geld en mensenhandel. Maar ondermijning kan zich in de loop van de tijd ook uiten in vele andere vormen en veiligheidsproblemen. Die kunnen sterk verschillen per gebied, maar dat zegt niets over de impact. Criminaliteit door leden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG): In de eenheid zijn acht Outlaw Motorcycle Gangs (waaronder bekende clubs als No Surrender en Bandidos) en drie supportclubs bekend. Leden zijn betrokken bij onder andere georganiseerde hennepteelt, overvallen en geweldsmisdrijven (zoals mishandelingen en steekpartijen). Verwevenheid van criminele activiteiten met de bovenwereld wordt voornamelijk zichtbaar via beveiligingsbedrijven en horeca. Drugscriminaliteit (specifiek grootschalige hennepteelt): In de eenheid zijn diverse criminele samenwerkingsverbanden bekend die zich bezighouden met de productie en/of in- en uitvoer van harddrugs, met georganiseerde hennepteelt en -handel. De meest 18

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 2018 Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie Eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking NH 95%

Nadere informatie

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 2018 Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie Eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking NH 95%

Nadere informatie

AAS PURMEREND» r telefoon 0299-452452 r-\ r-»"i r-k J. V telefax 0299-452124 D. Bijl Burgemeester

AAS PURMEREND» r telefoon 0299-452452 r-\ r-»i r-k J. V telefax 0299-452124 D. Bijl Burgemeester Postbus 15 1440 AA Purmerend AAS PURMEREND» r telefoon 0299-452452 r-\ r-»"i r-k J. V telefax 0299-452124 D. Bijl Burgemeester Aan de Gemeenteraad VERZONDEN 2 3.10. U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland Raadsvergadering 29 oktober 2012 Nr.: 12 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en 2014. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog. Ter inzage liggende

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012 Perspresentatie Regiopolitie Groningen 2012 Veel inzet op aantal grote gebeurtenissen Aantal gebeurtenissen en incidenten vroeg in 2012 veel capaciteit: Wateroverlast Moorden Groningen/Marum Branden Winschoten

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Jaar werk plan Eenheid Noord - Nederland Basisteam Noord Drenthe

Jaar werk plan Eenheid Noord - Nederland Basisteam Noord Drenthe 2016 Jaar werk plan Eenheid Noord - Nederland Basis Noord Drenthe LOKALE PRIORITEITEN JEUGD GEWELD WONINGINBRAKEN EVENEMENTEN ZSM AFGEHANDELDE VERDACHTEN AFPAKKEN: WAARDEBESLAG EVENEMEN TEN Contactp ersoon:

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

2 9 JUL 20U. ^ loliraj*l Un V. Opbergen

2 9 JUL 20U. ^ loliraj*l Un V. Opbergen LITI E Bureau RSIV Postadres Postbus 264 2501 CG Den Haag Bezoekadres Telefoon Fax Datum Onderwerp 070-424 40 34 15 juli 2014 Concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018' Aan de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 10-12-2014 Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 8 3. Vijf gemeenschappelijke regionale veiligheidsthema's

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan 2015-2018

Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Bestuur - OM - Regionaal Beleidsplan 2015-2018 25-02-2015 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inleiding, Openbaar Ministerie en politie werken in het kader van de lokale integrale veiligheid intensief samen

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 1 Concept 22 mei 2014 Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 8 3. Vijf gemeenschappelijke regionale veiligheidsthema's

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v.

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Aanleiding en status Koersbepaling De huidige Korpsvisie 2008-2011 loopt eind dit jaar af. Voor het fusieproces met Hollands Midden is van belang te (laten) weten

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 17936 16 februari 16 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 16 1. Inleiding In het Integraal Veiligheidsplan 15-18 (IVP) zijn de ambities voor

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Beleidsplan Politie Limburg 2013-2014. Gemeentebladnummer : 2012/70 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Indiener agendapunt. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Burgemeester Hanselaar-van Loevezijn

Raadsvoorstel. Indiener agendapunt. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Burgemeester Hanselaar-van Loevezijn Raadsvoorstel Onderwerp : Concept beleidsplan politie Limburg 2013-2014: Samen doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd, beleidskaders voor 2013-2014. Indiener agendapunt

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord-Holland

Jaarverslag Eenheid Noord-Holland Jaarverslag Eenheid Noord-Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden DISTRICTSJAARPLAN 2013 District De Eilanden Controlling Spijkenisse, 3 december 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INLEIDING...4 1 KORPSDOELSTELLINGEN...5 1.1 DOELSTELLINGEN 2013...5 2 LOKALE PRIORITEITEN...6

Nadere informatie

Regionale bijeenkomst Veiligheidshuizen. Workshop Persoonsgerichte aanpak High impact crimes Valkuilen en succesfactoren

Regionale bijeenkomst Veiligheidshuizen. Workshop Persoonsgerichte aanpak High impact crimes Valkuilen en succesfactoren Regionale bijeenkomst Veiligheidshuizen Workshop Persoonsgerichte aanpak High impact crimes Valkuilen en succesfactoren Hasan Göleli (ministerie V&J) Ernst-Jan Scheffer (Veiligheidshuis Hollands- Midden)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. drs. Merijn Snoek. Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem

Gemeente Haarlem. drs. Merijn Snoek. Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem */* Haarlem Gemeente Haarlem drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem T.a.v. de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 1 Concept 25 juni 2014 Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 8 3. Vijf gemeenschappelijke regionale veiligheidsthema's

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie