Aanvullende bepalingen BrowseSafe keurmerk 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende bepalingen BrowseSafe keurmerk 2012"

Transcriptie

1 Aanvullende bepalingen BrowseSafe keurmerk 2012 Voorwoord Deze aanvullende bepalingen voor het BrowseSafe keurmerk is tot stand gekomen volgens de maatstaven van Stichting BrowseSafe. Alle aangesloten leden van Stichting BrowseSafe die een BrowseSafe keurmerk hanteren dienen te allen tijde te houden aan de voorwaarden en aanvullende bepalingen betreffende het BrowseSafe keurmerk. De algemene voorwaarden van Stichting BrowseSafe zijn opgesteld volgens de wet verkoop op afstand naar consumenten toe. Zoals in de eerst volgende artikel wordt toegelicht is de overkomst tussen aanvrager van het BrowseSafe keurmerk en Stichting BrowseSafe van zakelijk aard en valt dus onder business to business overeenkomsten. Dit heeft als gevolg dat dit document is geformuleerd waarin specifieke wijzigingen ten opzichte van de algemene voorwaarden worden toegelicht. Overzicht. 1. Zakelijk overeenkomst 2. Verificatiegegevens aanvrager 3. Herroepingsrecht 4. Criteria en gedragscode 5. Leeftijdsindicator Beoordeling criteria BrowseSafe keurmerk 7. Gebruik en toepassing BrowseSafe keurmerk 8. Kwaliteitsborging en zwarte lijst 9. Betaling certificatie en gebruiksperiode 10. Persoonlijke gegevens Vanaf dit moment in het document wordt de aanvrager van het BrowseSafe aangegeven als aanvrager en wordt de aanbieder van het BrowseSafe keurmerk genoemd bij statutaire naam, Stichting BrowseSafe. 1. Zakelijk overeenkomst De algemene voorwaarden van Stichting BrowseSafe is bestemd voor overeenkomsten van Stichting BrowseSafe met consumenten. Het dient als voorbeeld voor aangesloten leden en bezoekers. De aanvrager van het BrowseSafe keurmerk valt niet onder de definitie consument. Aanvragers van het BrowseSafe keurmerk, zowel commercieel als non-profit, worden behandeld als niet-consument. Er vindt namelijk een zakelijke overeenkomst plaatst tussen twee organisaties, uw als aanvrager en Stichting BrowseSafe. Deze bepaling is leidend voor de aanvullende bepalingen betreffende het BrowseSafe keurmerk. 2. Verificatiegegevens aanvrager Stichting BrowseSafe maakt geen gebruik van documentatie voor het succesvol uitgeven van het BrowseSafe keurmerk. Door een eigen ontwikkeld verificatie procedure en controle van uw contact/bedrijfsgegevens is het mogelijk legitiem op afstand een overeenkomst af te sluiten voor het BrowseSafe keurmerk. Het overeenkomst wordt gedragen door de algemene voorwaarden gebaseerd op de wet verkoop op afstand in combinatie met aanvullende bepalingen betreffende het BrowseSafe keurmerk. Een aanvrager wordt pas beschouwd als eigenaar/beslissingsbevoegde van een website als de volgende gegevens en handelingen correct geverifieerd kunnen worden door Stichting BrowseSafe. Kamer van Koophandel nummer Indien de onderneming de status (surance van betaling, uitgeschreven, faillissement) heeft wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

2 BTW nummer Indien de opgegeven BTW nummer niet geldig wordt bevonden zal de aanvraag niet verder in behandeling worden genomen. Verificatie proces Het proces is alleen succesvol uit te voeren wanneer de aanvrager van het BrowseSafe keurmerk daadwerkelijk toegang heeft tot de opgegeven website(s). Indien het niet mogelijk is om de procedure te voltooien zal Stichting BrowseSafe niet overgaan tot de keuring van de website. Contact/bedrijfsgegevens Alle contactgegevens dienen naar waarheid te zijn ingevuld. Indien Stichting BrowseSafe bij verificatie van de gegevens, foutieve gegevens ontdekt zal er niet worden overgegaan tot de keuring van de opgegeven website. Bij ontdekking van foutieve gegevens bij bovengenoemde specifieke gegevens zal Stichting BrowseSafe dit altijd terugkoppelen naar de aanvrager van het BrowseSafe keurmerk. Stichting BrowseSafe zal pas de aanvraag weer oppakken wanneer de toegelichte gegevens zijn gecorrigeerd. Websites met commerciële doeleinden dienen altijd de Kamer van Koophandel nummer en BTW nummer op te geven. Deze gegevens zijn niet noodzakelijk wanneer een website geen commerciële doeleinden nastreeft. 3. Herroepingsrecht In de algemene voorwaarden van Stichting BrowseSafe staat een herroepingsrecht van veertien dagen. Dit recht is beperkt vanwege de zakelijke overeenkomst die wordt aangegaan met Stichting BrowseSafe, Het BrowseSafe keurmerk is tevens een dienst en het herroepingsrecht wordt uitgesloten wanneer nadrukkelijk toestemming is gegeven voordat de bedenktijd is verstreken. Zoals toegelicht in het artikel betaling certificatie bestaat het tarief strikt uit certificeringskosten. Het certificeren van een website is een dienst die Stichting BrowseSafe uitvoert in opdracht van de aanvrager. Indien de aanvrager tot opschorting of ontbinding overgaat, is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van gemaakte kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn gemaakt. Als blijkt dat de aanvrager van het BrowseSafe keurmerk zijn aanvraag annuleert en beroep doet op zijn herroepingsrecht terwijl de keuring is uitgevoerd, dient de aanvrager de gemaakte kosten voor een deel te vergoeden. De kosten die de aanvrager dient te vergoeden is: 75,- excl. btw. Stichting BrowseSafe zal drie dagen na betaling door de aanvrager van het BrowseSafe keurmerk de keuring en certificering uitvoeren van de opgegeven website. Tot het moment van keuring en certificering is het mogelijk door de aanvrager om het voltallige bedrag terug te vorderen. Dit is alleen mogelijk tussen het moment van betalen en het moment dat Stichting BrowseSafe overgaat op de keuring en certificering. Verdere reglementen omtrent uw herroepingsrecht staan hieronder beschreven volgens zakelijke overeenkomsten tussen twee partijen. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging De aanvrager is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Stichting BrowseSafe de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst de aanvrager ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Stichting BrowseSafe de verplichtingen niet zal nakomen; Stichting BrowseSafe bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

3 Indien door de vertraging aan de zijde van Stichting BrowseSafe niet langer van de aanvrager kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de aanvrager gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voorts is de aanvrager bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de aanvrager kan worden gevergd. De overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de aanvrager op Stichting BrowseSafe onmiddellijk opeisbaar. Indien de aanvrager de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. De aanvrager tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. De ontbinding aan Stichting BrowseSafe toerekenbaar is, is de aanvrager gerechtigd tot de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. vergoeding van Stichting BrowseSafe zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de aanvrager gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de aanbieder uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. De overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de aanvrager zal de aanvrager in overleg met Stichting BrowseSafe zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Stichting BrowseSafe toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de aanvrager extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan bij Stichting BrowseSafe in rekening gebracht. Stichting BrowseSafe is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de aanvrager anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Stichting BrowseSafe, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Stichting BrowseSafe niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat de aanvrager vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de aanvrager op Stichting BrowseSafe zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Stichting BrowseSafe een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal bij Stichting BrowseSafe in rekening worden gebracht. 4. Criteria en gedragscode De minimale normen voor het hanteren van het BrowseSafe keurmerk zijn: - Website is vrij van malware en digitale fraude - Presentatie van de website is geborgen en fatsoenlijk - Wet verkoop op afstand (indien van toepassing bij commerciële websites) Als de aanvrager van het BrowseSafe keurmerk een website aanmeld met erotische assortiment of content dient het tevens te houden aan de aanvullende criteria betreffende de 18+ indicator. Deze criteria worden dan een onderdeel van de minimale criteria voor het hanteren en uitgave van het

4 BrowseSafe keurmerk aan de betreffende website. Dezelfde regeling geldt tevens voor websites met gok gerelateerde content en diensten. Wijzigingen of activiteiten die in strijd zijn met de criteria worden niet getolereerd en kan leiden bij onderbouwd bewijs tot het tijdelijk suspenderen van het BrowseSafe keurmerk. Bij ernstige overtreding is het tevens mogelijk in zijn geheel het recht op het BrowseSafe keurmerk te verliezen. Wanneer bij certificering onderbouwd is gebleken dat de bovenstaande minimale normen niet worden nageleefd heeft Stichting BrowseSafe het recht om de betreffende website te melden bij officiële landelijke instanties. Vooraf zal Stichting BrowseSafe deze beslissing melden bij de aanvrager en tevens, indien van toepassing, de mogelijkheid geven tot aanpassingen, zodat melding niet meer noodzakelijk is. Het recht tot aanpassen zal komen te vervallen als de website niet voldoet aan de criterium: Presentatie van de website is geborgen en fatsoenlijk. Tevens wordt de aanvraag gesuspendeerd en wordt de website aangegeven bij de landelijke meldpunten van o.a. KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) De opgegeven website en betreffende onderneming zullen te allen tijde houden aan de opgestelde criteria van het BrowseSafe keurmerk en alles in staat stellen om de kwaliteit daarvan te waarborgen; - Website is vrij van malware en digitale fraude - Presentatie van de website is geborgen en fatsoenlijk - Wet verkoop op afstand - Correcte aan- en afmeld procedures - Geen schending van persoonlijke gegevens en copyright - Geen misleidende reclame en advertenties - Wachtwoorden worden versleuteld - Aanwezigheid geldig SSL beveiligingscertificaat en toepassingen Stichting BrowseSafe hanteert een zwarte lijst die niet publiekelijk openbaar is maar wel inzage verleend aan officiële landelijke instanties voor juridische zaken. Notering op deze lijst vindt plaats wanneer de minimale normen van niet worden nageleefd. 5. Leeftijdsindicator 18+ Wanneer een erotische of gok gerelateerde website wordt opgegeven voor het BrowseSafe keurmerk dan worden de aanvullende criteria toegevoegd aan de minimale criteria voor het hanteren van het BrowseSafe keurmerk. De betreffende criteria staan hier onder geformuleerd: De content en marketing van de website bevat geen onzedelijk content. Assortiment bevat geen producten met pyshotrope middelen. De website heeft geen malware of elementen die digitale fraude bevorderen. Bij schending van de criteria behoudt Stichting BrowseSafe het recht om de aanvraag te weigeren en de opgegeven website te melden bij meldpunt Cybercrime van KLPD. Stichting BrowseSafe controleert steekproefgewijs het assortiment van webwinkels. Voor alle websites geldt tevens geen advertenties of reclames die verkoop van psychotrope middelen stimuleren of aanbieden.

5 6. Beoordeling criteria BrowseSafe keurmerk Het oordeel van Stichting BrowseSafe is bindend. Nadat de verificatie procedure succesvol is voltooid en betaling van het tarief is geverifieerd zal Stichting BrowseSafe starten met de keuring van de opgegeven website(s). Stichting BrowseSafe behoudt altijd haar recht om tot weigering over te gaan. Na keuring zal aangegeven worden door Stichting BrowseSafe op basis van resultaten welke criteria behaald zijn en welke negatief zijn beoordeeld. Indien gewenst zal Stichting BrowseSafe advies aandragen om de betreffende criteria toch positief te kunnen beoordelen. Drie werkdagen na betaling door de aanvrager van het BrowseSafe wordt gestart met de certificering en keuring van de opgegeven website. Stichting BrowseSafe keurt een website in een tijdsbestek van twaalf maanden twee keer. Inclusief de keuring en certificering tijdens de aanvraag. 7. Gebruik en toepassing BrowseSafe keurmerk Een aangesloten lid mag zijn BrowseSafe keurmerk specifiek alleen gebruiken voor de website die is aangemeld. Mocht een lid meerdere website in beheer hebben betekend een positieve beoordeling niet dat het tevens geldt voor de resterende websites die door de betreffende onderneming wordt beheerd. Het is toegestaan om de afbeelding van het keurmerk toe te passen op elke andere communicatie vanuit de betreffende website. Hierbij wordt bedoeld, marketingactiviteiten, nieuwsbrieven e.d. Een aangesloten lid mag het BrowseSafe keurmerk alleen zichtbaar maken op de betreffende website door middel van de code die wordt geleverd in de gekoppelde BrowseSafe account. Elk ander manier van weergave wordt niet getolereerd in het kader van kwaliteitsborging. 8. Kwaliteitsborging en zwarte lijst Stichting BrowseSafe geeft veel prioriteit aan kwaliteit en zal hier altijd zorg aan dragen. Elk aangesloten lid dient ook ten alle tijden te houden aan de criteria van het BrowseSafe keurmerk. Stichting BrowseSafe bewaakt de kwaliteit door aangesloten BrowseSafe keurmerkhouders te verplichten hun BrowseSafe keurmerk weer te geven via een geleverde code in uw BrowseSafe account. Via de code is het voor Stichting BrowseSafe mogelijk het keurmerk en certificaat op afstand te wijzigingen indien het van toepassing is. Stichting BrowseSafe is gerechtigd om het BrowseSafe keurmerk op afstand aan te passen wanneer op geronde bewering is gebleken dat een keurmerkhouder in strijd is met een van de criterium van het BrowseSafe keurmerk. Stichting BrowseSafe vraagt geen contributie voor het hanteren van het BrowseSafe keurmerk. De kosten die worden gemaakt door Stichting BrowseSafe zijn strikt certificeringskosten en zijn gedeeltelijk dus uitgesloten van het herroepingsrecht. Bij schending van de BrowseSafe keurmerk criteria wordt door Stichting BrowseSafe de bevinding(en) teruggekoppeld naar de aanvrager van het betreffende BrowseSafe keurmerk. De aanvrager krijgt normaliter twee weken de tijd om hierop te antwoorden en wijzigingen door te voeren op de betreffende website. In overleg en op basis van de gegronde overtreding kan de periode van twee weken worden verlengd. Als de aanvrager niet reageert op de terugkoppeling van Stichting BrowseSafe en geen wijzigingen uitvoert die de overtreding van de criteria wegneemt, heeft Stichting BrowseSafe het recht om het dragen van het BrowseSafe keurmerk te ontnemen zonder recht van gelden.

6 Wanneer Stichting BrowseSafe haar recht doet gelden door het verbieden van het BrowseSafe keurmerk, wordt tevens de website genoteerd op een zwarte lijst. Deze lijst is niet openbaar beschikbaar. Stichting BrowseSafe verlengt echter wel inzage in de lijst door officiële landelijke instanties. Stichting BrowseSafe zal deze handeling alleen uitvoeren als blijkt dat de betreffende website niet voldoet aan de minimale criteria voor het hanteren van het BrowseSafe keurmerk. 9. Betaling certificatie en gebruiksperiode De aanvrager van het BrowseSafe keurmerk dient een tarief te betalen voor de keuring en certificering van de opgegeven website. Naast het tarief zijn er geen extra kosten gemoeid voor het hanteren van het BrowseSafe keurmerk en zal er geen verdere contributiegeld Stichting BrowseSafe hanteert twee tarieven die de aanvrager van het BrowseSafe in staat stelt om het tarief per jaar of per kwartaal te betalen. De aanvrager is verplicht om een minimum gebruiksduur te hanteren. Dit is afhankelijk van het gekozen termijn. Wanneer de aanvrager kiest voor betaling per kwartaal is de minimale gebruiksduur 2 termijnen, oftewel 6 maanden. Wanneer de aanvrager kiest voor betaling per jaar is de minimale gebruiksduur 12 maanden. Als de aanvrager besluit binnen de gebruiksperiode niet meer het BrowseSafe keurmerk te willen hanteren is hij ofzij gerechtigd dit eerst te melden bij Stichting BrowseSafe. Het aangepaste herroepingsrecht dat tevens is toegelicht in dit document blijft van kracht. Stichting BrowseSafe zal zo snel mogelijk, doch binnen 30 dagen het overige van het tarief terugstorten op de aangegeven rekening van de aanvrager. Stichting BrowseSafe controleert het verzoek door digitale verificatie op basis van de opgegeven contactgegevens in de betreffende BrowseSafe account. Als de aanvrager hier niet op reageert heeft Stichting BrowseSafe het recht om de aanvraag in twijfel te trekken en eventueel te negeren. De tarieven exclusief btw voor het BrowseSafe keurmerk zijn: 37,50 per kwartaal. 130,00 per jaar. Stichting BrowseSafe biedt twee betalingsmethodes voor het tarief. De certificering en keuring voor het BrowseSafe keurmerk is een dienst. Dit betekend dat de mogelijkheden: contant bij afhalen en rembours niet van toepassing kunnen zijn. Overmaken U krijgt digitaal een factuur opgestuurd, die de aanvrager dient te betalen voordat Stichting BrowseSafe overgaat op de keuring en certificering van het de opgegeven website. Automatische incasso U geeft toestemming aan Stichting BrowseSafe om het tarief via automatische incasso te vorderen. Wanneer toestemming wordt gegeven door de aanvrager zal Stichting BrowseSafe een document digitaal toezenden waarop de aanvrager de mogelijk heeft om schriftelijk toestemming te geven voor het betalen via automatische incasso. De aanvrager dient deze ingescand of per post terug te zenden naar Stichting BrowseSafe. Stichting BrowseSafe zal altijd terugkoppeling geven wanneer het tarief binnen is gekomen bij Stichting BrowseSafe. De terugkoppeling door Stichting BrowseSafe is het begin van drie werkdagen die Stichting BrowseSafe kan afwachten voordat wordt overgegaan op de certificering en keuring van de opgegeven website.

7 10. Persoonlijke gegevens Dit artikel geeft toelichting hoe Stichting BrowseSafe persoonlijke gegevens classificeert. In het kader van de criterium Aanwezigheid geldig SSL beveiligingscertificaat en toepassingen biedt deze toelichting duidelijkheid wanneer SSL beveiliging door Stichting BrowseSafe wordt verwacht. Stichting BrowseSafe erkend de volgende gegevens als persoonlijke, als uniek gebonden gegevens van een bezoeker. Voornaam en achternaam Adres, postcode en woonplaats IP adres Wachtwoorden Sofinummer Rekeningnummer(s) Leeftijd en nationaliteit Voorkeuren en wensen De volgende gegevens worden niet geclassificeerd als persoonlijke gegeven. adres Toelichting: Voor een correcte werking van aanmeldfunctionaliteiten wordt een uitzondering gemaakt wanneer alleen een adres wordt gevraagd. Dergelijke functionaliteiten dienen wel te houden aan de OPTA richtlijnen die van toepassing zijn op ieder organisatie binnen de Nederlandse maatschappij. Dit betekend dat een aanmeldfunctie op de hoofdpagina niet direct resulteert in het beveiligen van de betreffende pagina's met SSL beveiliging. Voor de duidelijkheid een overzicht van pagina's waarvan Stichting BrowseSafe sowieso verwacht dat die beveiligd worden met SSL beveiliging. Contactpagina's die gebruikt maken van formulieren voor het versturen van een bericht. Inlog/aanmeldpagina's voor het betalingsprocedure of product/dienst functie zoals nieuwsbrief. Pagina's die zijn gemoeid met het betalingsprocedure. Wanneer SSL beveiliging wordt verwacht door Stichting BrowseSafe betekend dit niet altijd dat de volledig pagina via https:// moet worden weergegeven. Stichting BrowseSafe keurt het criterium ook voldoende wanneer de betreffende verwerkingspagina's zijn beveiligd met SSL. In andere woorden de post actions van de formulieren dienen te verwijzen naar een https:// pagina. Als de pagina niet in https wordt weergegeven en de post actions van de formulieren (invulvelden) niet verwijzen naar een https pagina wordt een negatieve beoordeling gegeven voor de betreffende criterium. Stichting BrowseSafe Oude Boteringestraat GM Groningen KvK:

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Gedragscode Stichting BrowseSafe Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Voorwoord Deze Gedragscode behorend bij het BrowseSafe Keurmerk is tot stand

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REFQ B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere reisovereenkomst, aanbieding, offerte en andersoortige overeenkomst tussen Motorsafaris BV KvK nummer 61082333,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Slangen hypotheekadvies KvK 58729380 AFM BHK228. Gevestigd te Mondlanestraat 20 2807 RJ Gouda

Algemene Voorwaarden. Slangen hypotheekadvies KvK 58729380 AFM BHK228. Gevestigd te Mondlanestraat 20 2807 RJ Gouda Algemene Voorwaarden Slangen hypotheekadvies KvK 58729380 AFM BHK228 Gevestigd te Mondlanestraat 20 2807 RJ Gouda ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden betreft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF Artikel 1 Algemeen 1. Bijvang Consultancy VOF, tevens handelend onder de naam Bijvang Holding B.V, hierna: Bijvang, is met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CMS-Websitedesign, hierna te noemen: CMS-Websitedesign, en een Wederpartij waarop CMS- Websitedesign

Nadere informatie

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl.

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Algemene Voorwaarden Groenruil.nl Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers.

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. MEER over Cijfers, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drs. Beate Hering E beate.hering@succesinduitsland.nl I www.succesinduitsland.nl M 06 44 69 00 37 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. I. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bezwaarportaal B.V., gevestigd aan de Dokter van Lookeren Campagneweg 7 te Zwolle, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AdministratiekantoorEB, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gedane aanbieding en offerte door Frans Kok Management & Advies (hierna: Opdrachtnemer

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Regelink Ecologisch onderzoek Versie: 20070208

Algemene voorwaarden Regelink Ecologisch onderzoek Versie: 20070208 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Regelink Ecologisch onderzoek, en een Wederpartij waarop Regelink Ecologisch onderzoek deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zostera B.V. (KvK )

Algemene voorwaarden Zostera B.V. (KvK ) Algemene voorwaarden Zostera B.V.! pagina 1 Algemene voorwaarden Zostera B.V. (KvK 02099725) I. Zostera B.V. II. III. 1. Zostera B.V. (hierna ook te noemen Zostera ) is een besloten vennootschap, bekend

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Equiton: algemene voorwaarden. artikel 1. Algemeen

Algemene voorwaarden. Equiton: algemene voorwaarden. artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden artikel Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Equiton, en een Opdrachtgever waarop Equiton deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAX4U B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAX4U B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN MAX4U B.V. artikel 1. Algemeen 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Max4U B.V., hierna te noemen: Max4U is gevestigd te Zoetermeer en houdt kantoor aan (2718

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Marselius Consultancy en een Opdrachtgever waarop Marselius

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, tussen Alex van der Werf, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2: Algemeen... 1 Artikel 3: Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 4: Doel van de opdrachtverlening... 2 Artikel 5: (Concept)Adviezen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: girya & rosa met liefde werken aan je gezondheid Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.GEEFEENREIS.NL, gevestigd te Venlo.

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.GEEFEENREIS.NL, gevestigd te Venlo. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.GEEFEENREIS.NL, gevestigd te Venlo. 1.2. Opdrachtgever of Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met GEEFEENREIS.NL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Groene Hart Bijles, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Personal Trainer Blankestijn

Personal Trainer Blankestijn Personal Trainer Blankestijn 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pinguïn Pen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon

Nadere informatie

Elfcoaching & Training Algemene voorwaarden

Elfcoaching & Training Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elfcoaching & Training, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Flag-Football.nl Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bakkum Financiële Dienstverlening hierna te noemen: B.F.D., en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching

Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marc Stekelenburg Organisatieadvies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Barbara Witterland Tekstschrijver versie 1 - augustus 2013

Algemene voorwaarden van Barbara Witterland Tekstschrijver versie 1 - augustus 2013 Algemene voorwaarden van Barbara Witterland Tekstschrijver versie 1 - augustus 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Een overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden in combinatie met de door de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bos Management Support januari 2007 Pagina 1

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bos Management Support januari 2007 Pagina 1 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bos Management Support en een Opdrachtgever respectievelijk zijn rechtsopvolger(s)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen 1. Van Droom naar Daad is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het trainen en coachen van vrouwen met jonge kinderen, een en ander in de meest ruime zin. 2.

Nadere informatie

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. BudgetSolarPlus: leverancier van producten, adviezen, materialen en diensten b. Koper:

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

artikel 1 Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1 Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Zorgtoeslag.nl B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Subsidiehuis en een Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer, hierna te noemen: GBV Advies, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Han Kempers Arbeidskundig Advies, en een opdrachtgever waarop Han Kempers Arbeidskundig

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Consumers Collective B.V., hierna te noemen: het collectief, en een deelnemer, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Admin Schürmann

Algemene Voorwaarden Admin Schürmann Algemene Voorwaarden Admin Schürmann Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ADMIN Schurmann, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Mulderzaken Jurist handelend als MulderJuristen is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, opgericht en gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandstof Organic Juices (hierna Brandstof) vermeld onder het kvk nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mirandum, hierna te noemen: Mirandum, en een Wederpartij waarop Mirandum deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten.

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Flag-Football.nl Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Beeld, tekst & webdesign: compleet!

Beeld, tekst & webdesign: compleet! Heemskerk Multimedia Beeld, tekst & webdesign: compleet! Algemene Voorwaarden Heemskerk Multimedia KvK-nummer: 60415703 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 7. Indien De Wereldboom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Wereldboom in enigerlei mate het recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SITE42 WEBDESIGN, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All-Webdesign

Algemene voorwaarden All-Webdesign Artikel 1. Definities 1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt; onder Opdrachtnemer wordt verstaan All-Webdesign. 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN STICHTING DOE MEE(R) GEVESTIGD TE HENGELO.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN STICHTING DOE MEE(R) GEVESTIGD TE HENGELO. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN STICHTING DOE MEE(R) GEVESTIGD TE HENGELO. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

2. Alles in 1 website heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Alles in 1 website heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alles in 1 website, en een opdrachtgever waarop Alles in 1 website deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies 1 Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DGL Juridisch Advies, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT ESCAPE

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT ESCAPE artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Project Escape, hierna te noemen: Project Escape, en een Bezoeker waarop Project Escape

Nadere informatie

SEM Slim Online. Algemene Voorwaarden SEM Slim Online

SEM Slim Online. Algemene Voorwaarden SEM Slim Online Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, (project)voorstel en overeenkomst tussen SEM Slim Online, hierna te noemen: Gebruiker, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V.

Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V. Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en dienstverlening tussen YourPerspective Consulting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Naturalclinic media, en een Wederpartij waarop Natural-clinic media

Nadere informatie

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Direct- Business gevestigd te Eindhoven nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING TELETIJGERS & SALES AD MEDIA

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING TELETIJGERS & SALES AD MEDIA artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Teletijgers OF Sales Ad Media, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

AdCase BV. Leveringsvoorwaarden_AdCase BV_ /6

AdCase BV. Leveringsvoorwaarden_AdCase BV_ /6 AdCase BV Artikel 1 Algemeen 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst van (vervolg) opdracht van AdCase B.V., hierna: AdCase. Deze voorwaarden zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Artikel 1: Algemeen. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Energie van Taal

Algemene voorwaarden Tekstbureau Energie van Taal Algemene voorwaarden Tekstbureau Energie van Taal Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tekstbureau Energie van Taal, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fons van Egmond

Algemene Voorwaarden Fons van Egmond Algemene Voorwaarden Fons van Egmond Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, Fons van Egmond Haanwijk 23 3481LH Harmelen

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met Fiets Freak, hierna te noemen: Fiets Freak en een Afnemer waarop Fiets Freak deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Van CSE Administratie Service. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Van CSE Administratie Service. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: I Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Van CSE Administratie Service A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De opdrachtnemer van de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AppOne

ALGEMENE VOORWAARDEN AppOne Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur en overeenkomst tussen AppOne en een Wederpartij, hierna te noemen Klant, waarop AppOne deze voorwaarde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: 1. Delta Telecom Advies: de onderneming die namens de klant als intermediair optreedt voor alle voorkomende vaste en mobiele telefoniediensten,

Nadere informatie