Energie Rijk. Lesmap Leerkrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Rijk. Lesmap Leerkrachten"

Transcriptie

1 Energie Rijk Lesmap Leerkrachten - augustus 2009

2 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Systeemvereisten 4 Doel van het spel 5 Hoe het spel spelen 6 Inhoudelijke Ondersteuning! 14 Informatiefiches 14 Fiche 1: Kerncentrale 15 Fiche 2: Gascentrale 23 Fiche 3: Windturbine 27 Fiche 4: Zonnecellen 37 Fiche 5: Steenkoolcentrale 40 Uitleg bij de parameters 43 Didactische gedeelte! 45 Eindtermen en leerplandoelstellingen 45 Didactische ondersteuning 49 Zelfstandig begeleid werken 1ste graad - groepswerk 53 Hoe evalueren 72 Panelgesprek 77 Bijlagen! 78 Presentatie 78 Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 2

3 Inleiding WELKOM BIJ ENERGIE RIJK Er ooit al van gedroomd een heel land van Energie te voorzien? Met Energie Rijk kan je als minister van Energie van Energium deze droom waarmaken én ondertussen nog iets bijleren ook! Energie Rijk is een educatieve online game die met de steun van de Vlaamse Overheid werd ontwikkeld door de HUBrussel. Met medewerking van: Ellen Geerts, HUBrussel projectcoördinator Wim Wouters, GRINbvba spelontwikkeling Johan Van Hevel, HUBrussel inhoud lesmap Johan Eyckmans, HUBrussel wetenschappelijke begeleiding spelinhoud Tom Verbeke, HUBrussel wetenschappelijke begeleiding spelinhoud Met dank aan: De Vlaamse overheid, Departement EWI Veerle Van Rompaey, Onderzoekscoördinator HUBrussel Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 3

4 SYSTEEMVEREISTEN Je kan Energie Rijk spelen op elke multimedia computer. Je speelt Energie Rijk door je browser te openen en naar volgende url te surfen: Indien de Adobe shockwave player niet geïnstalleerd is, dan wordt dit automatisch gevraagd. Kies als taal Dutch. Klik op Install en volg de instructies op het scherm. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 4

5 DOEL VAN HET SPEL Energie Rijk is een educatief spel bedoeld voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Dit betekent echter niet dat, om vak overschrijdende eindtermen te behalen, het spel ook niet kan gespeeld worden in de twee graad. De thema s energie en milieu zijn zeer actueel. Er gaat geen dag voorbij of de termen Kyotonorm, alternatieve energie, rationeel energiegebruik, CO2 uitstoot enz. hoor of lees je wel ergens. Voor heel wat leerlingen is dit echter nog net te ver van hun bed. Nochtans zijn zij de volgende generatie, degene die het evenwicht tussen energiegebruik enerzijds en milieugevolgen anderzijds zullen moeten bewaken. Met het spel willen we hen bewuster maken van de problematiek en hen doen nadenken over de gevolgen van bepaalde keuzes. Leerlingen zullen merken wat de impact is van de maatregelen die zij nemen op de globale vraag naar energie in een land. Zij worden aangesteld als minister van energie en kunnen zich zo vragen stellen rond energie: Wat is de gevolg van de keuze voor kernenergie, is het haalbaar om elektriciteit enkel op te wekken op een milieuvriendelijke, alternatieve manier, vragen waarop ze wellicht na het spelen van het spel wel zullen kunnen antwoorden. In het onderdeel Hoe het spel spelen vind je stap voor stap hoe het spel wordt gespeeld. Nu reeds willen al meegeven dat het de bedoeling is om het gissen en missen (trail & error) te vermijden. Door te gokken zullen leerlingen wellicht ook tot een oplossing komen alleen zullen ze achteraf moeilijkheden hebben het waarom uit te leggen. Zo gaat de educatieve factor spijtig genoeg verloren. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 5

6 HOE HET SPEL SPELEN Je kan Energie Rijk online spelen. Open je browser en ga naar volgende url: Indien de Adobe Shockwave player geïnstalleerd is gaat het spel dadelijk van start. De eerste minister verwelkomt de nieuwe minister van energie en geeft hem een opdracht. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 6

7 De minister van energie wordt bijgestaan door Johan de energiespecialist Sofie de milieuactiviste is de stem van het volk. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 7

8 Er zijn 5 mogelijke manieren om energie op te wekken. Het is de bedoeling dat de leerlingen een weloverwogen keuze gaan maken. Zoals reeds vermeld in het deel Doel van het spel willen we vermijden dat leerlingen met trail & error tot de juiste oplossing komen. Hiertoe willen we twee zaken stimuleren: 1) De leerling moet beschikken over de noodzakelijke informatie hetzij door zelfstandig begeleid leren, hetzij door een groepswerk, hetzij door een onderwijsleergesprek 2) Het aanklikken van de items moet gezien worden als een help functie. Leerlingen dienen gewezen te worden op de noodzaak om deze te raadplegen en zo een gefundeerde keuze te maken. Bij elke manier om elektriciteit op te wekken staat een korte uitleg over de werking en een opsomming van de belangrijkste voor- en nadelen. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 8

9 Aan het werk! We nemen de kerncentrale als voorbeeld. De werking van de kerncentrale wordt kort toegelicht. Daarnaast worden er een aantal belangrijke voor- en nadelen op een rijtje gezet. Door op toevoegen te klikken kan een kerncentrale worden toegevoegd. Het aantal is hier beperkt tot 6. Meer dan 6 kerncentrales is, rekening houdend met de vraag, niet realistisch. Op ieder ogenblik in het spel kan een centrale worden toegevoegd of verwijderd om uiteindelijk een ideale evenwicht te vinden. Dit evenwicht kan verschillen van leerling tot leerling. Er zijn immers meerdere mogelijkheden. Als leerkracht kan je de verschillende oplossingen naast elkaar leggen, wat dan aanleiding kan geven tot een discussie. Tip: het is mogelijk om het land van energie te voorzien zonder gebruik te maken van kernenergie. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 9

10 De uitleg bij het kader in de rechter bovenhoek kan je terugvinden bij het onderdeel Uitleg Parameters van deze lesmap. Door te klikken op Terug naar overzicht krijg je in balkvorm de energievraag, het beschikbare geld, de lokale vervuiling en de CO2 vervuiling De gekozen oplossing heeft namelijk een impact op die 4 factoren. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 10

11 De balk energie moet volledig gevuld zijn. Is dit niet het geval dan verschijnt een rood uitroepteken (!)(zie fig.) bij Johan de energiespecialist. Hij moet er op toezien dat aan de energievraag wordt voldaan. Bij de start is de balk Geld volledig gevuld. Kiest de leerling bv. een kerncentrale dan zal de balk in verhouding meer verminderen dan bij de keuze voor een windmolen omdat een kerncentrale duurder is in aanbouw. Is er onvoldoende geld om de gekozen oplossing te realiseren dan zal er een rood uitroepteken (!) verschijnen bij de burgemeester. Teveel vervuiling zal ontevredenheid teweeg brengen bij de bevolking. Dit kan zowel lokale als CO2 vervuiling zijn. Onder lokale vervuiling valt bv. kernafval, landschapsvervuiling (windmolens), geluidshinder, enz. Sofie de milieuactiviste is de stem van het volk. Het rode uitroepteken (!)geeft haar ontevredenheid weer. In elk van deze gevallen dient de leerling zijn keuze te evalueren en bij te sturen. De 5 balken eronder geven verhoudingsgewijs de gekozen oplossing weer. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 11

12 Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 12

13 Is er een goed evenwicht dan verschijnt een groene ster bij de eerste minister. De eerste minister feliciteert de minister van energie. Bij het klikken op verder start het spel automatisch terug op. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 13

14 Inhoudelijke Ondersteuning INFORMATIEFICHES De informatiefiches geven een diepgaand overzicht van de verschillende mogelijkheden om energie op te wekken die de leerlingen in het spel kunnen aanwenden: kerncentrale, GAS- en STEG-centrale, windturbine, zonnepanelen en steenkoolcentrale. De fiches geven weer hoe elk van deze mogelijkheden werkt en wat de voor-en nadelen zijn van deze vormen van energieopwekking. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 14

15 Fiche 1: Kerncentrale 1. Werking Op bovenstaande figuur is duidelijk te merken dat het werkingsschema van een kerncentrale sterk lijkt op dat van een klassieke centrale die draait op fossiele brandstoffen. Enkel de manier om warmte op te wekken is anders: kerncentrales gebruiken splijtstof; klassiek, thermische centrales daarentegen gebruiken aardgas, steenkool of stookolie. In beide gevallen is er voldoende warmte nodig om de stoom te produceren. In een kerncentrale ontstaat die warmte door een splijtingsproces in de splijtstofstaven die in een reactor staan. In een klassiek thermische centrale gebeurt een verbrandingsproces in een grote stoomketel. De kerncentrales in België zijn PWR-eenheden, wat staat voor Pressurised Water Reactor of drukwaterreactor. Dit type reactor is een Westers concept en is met 65 % het meest verspreide in de wereld. In zo n eenheid wordt de warmte uit de reactorkern afgegeven aan water dat in een gesloten kringloop langs de splijtstofstaven stroomt. In die eerste kringloop, de primaire kring, haalt het water daarin gemiddeld 300 C. In een drukwaterreactor gaat dit water niet aan de kook omdat het onder druk staat. Daarvoor zorgt het drukregelvat. Het verhitte water uit de primaire kringloop geeft op zijn beurt warmte af aan een tweede gesloten kringloop met water, de secundaire kring. Beide zijn hermetisch van elkaar gescheiden. De warmte-uitwisseling gebeurt in een stoomgenerator, een grote cilindervormige warmtewisselaar die uit duizenden buizen bestaat. Het water uit de tweede kringloop gaat door de verhitting over in stoom. Het is die stoom uit de stoomgeneratoren die één of meer turbines van de centrale aandrijft. Daar gaat de warmte-energie over in bewegingsenergie. Aan de turbine is een alternator gekoppeld die de bewegingsenergie uiteindelijk omzet in Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 15

16 elektriciteit die, via transformatoren, naar het hoogspanningsnet gaat. De gebruikte stoom uit de turbines koelt af in een condensor. Hier gaat hij terug in water over door het contact met duizenden buisjes waarin koelwater vloeit van nog een derde kringloop. Zo kan het terug naar de stoomgenerator waar het opnieuw wordt opgewarmd tot stoom. Net als bij grote klassieke thermische centrales gebruiken kerncentrales een koeltoren om het opgewarmde gebruikte koelwater door natuurlijke luchtcirculatie af te koelen. In kerncentrales vloeit het water uit de derde koelkring zo terug naar de condensor om er de stoom af te koelen. Slechts 1,5 % van dat gewone water verdampt: dat is de damppluim die ontsnapt bovenaan de koeltoren. Zo n koeltoren is ongeveer 170 m hoog en heeft een diameter van om en bij de 145 m aan de basis en 78 m bovenaan. 2. De kernsplijting Alle materie bestaat uit atomen die opgebouwd zijn uit een kern waaromheen negatief geladen elektronen draaien. De kern zelf heeft positief geladen protonen, naast neutronen zonder lading. In een kernreactor komt energie vrij door het splijten van de kernen van zware atomen, zoals uranium. Die splijting komt er door de kern te beschieten met neutronen (1). Door het opslorpen van een neutron, dat afgeremd wordt door het water (2) en zo de juiste snelheid heeft, spat de uraniumkern in twee brokstukken (3) uiteen. Na die splijting is de massa van de bekomen deeltjes en de splijtingsproducten een fractie kleiner dan de oorspronkelijke massa van het zware atoom en het neutron. Deze massa werd omgezet in energie (4). Omdat er bij de splijting enkele neutronen vrijkomen, veroorzaken die op hun beurt weer nieuwe splijtingen. Zo ontstaat een kettingreactie die zichzelf onderhoudt. In een kerncentrale controleert de mens deze kettingreactie: het starten en stoppen, het sturen door gebruik te maken van controlestaven in de reactor die de kettingreactie afremmen al naargelang van de behoeften, enz. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 16

17 De splijtstof is de brandstof van een kerncentrale. Meestal wordt hiervoor natuurlijk uranium uit uraniummijnen gebruikt dat eerst is verrijkt, zeg maar geconcentreerd. Dat verrijkte uranium wordt in keramische tabletten geperst en vervolgens in lange metalen stiften gestoken: de splijtstofstaven. Een aantal van die staven samen vormt een splijtstofelement Het zijn deze elementen die in de reactorkern van een kerncentrale komen. In reactorkernen vinden de splijtingen plaats. 3. Radioactieve straling Bij een kernreactie ontstaat naast warmte ook radioactiviteit. Net zoals er natuurlijke straling bestaat waaraan de mens dagelijks blootstaat, zo ook produceren radioactieve elementen ioniserende straling. Naargelang de aard en de hoeveelheid energie die ze afgeeft kan deze straling levend weefsel beschadigen. Dit kan gezondheidseffecten op de lange termijn tot gevolg hebben, met name kanker. De kans op het effect neemt toe met de blootstelling. Op een zeer klein gedeelte na bereikt deze straling de buitenwereld niet. Via de ventilatieschacht van de centrale en het koelwater worden minieme hoeveelheden radioactieve stoffen geloosd. Deze lozingen staan onder strenge controle. Radioactiviteit wordt uitgedrukt in becquerel (Bq). 4. Veiligheid In de PWR-reactor zijn een aantal veiligheden ingebouwd: De reactor geraakt oververhit: het water wordt nu stoom met als gevolg dat de neutronen niet meer worden afgeremd. De kans op een kernsplijting wordt herleid tot quasi nul waardoor de kettingreactie stopt. De reactor levert een te hoog vermogen: De temperatuur van de splijtstof stijgt waardoor de trillingen van de atomen toe neemt. Hierdoor stijgt de kans dat neutronen geabsorbeerd worden. De kernreactie stopt. Controlestaven kunnen neutronen absorberen waardoor de kernreactie onderbroken wordt. 5. Radioactief afval Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 17

18 Kerncentrales zijn belangrijke bronnen van radioactief afval. Het afval kan van heel verschillende aard zijn: Vaste stoffen zoals bijvoorbeeld verbruikte brandstofstaven bevatten grote hoeveelheden radioactief uranium filters, gereedschappen, verontreinigde grond kleding, vloeistoffen zoals koelwater of oplosmiddel dat radioactieve stoffen bevat. Bij de ontmanteling van een kerncentrales blijven er grote hoeveelheden bouwmaterialen, pijpleidingen, enz, over die uiterst radioactief zijn. In principe wordt elke vorm van afval dat radioactief besmet is, gerekend tot radioactief afval Radioactief afval Opslag Om te bepalen op welke wijze het moet worden opgeslagen en verwerkt, zijn door de IAEA internationaal erkende categorieën opgesteld waarin radioactief afval wordt ingedeeld: Laag radioactief afval, middel radioactief afval en hoog radioactief afval. a. Laagradioactief afval wordt bovengronds opgeslagen, meestal in grote hallen. Na enkele tientallen of honderden jaren is de activiteit van dat afval dusdanig afgenomen dat het geen gevaar oplevert. b. Hoogradioactief afval wordt veelal eerst voor enkele jaren opgeslagen in tijdelijke depots om af te koelen en de meeste activiteit kwijt te raken. Daarna wordt het voorbereid op een permanente opslag. 5.2 Radioactief afval - mogelijke toekomstige oplossingen In 2003 is in Groot-Brittannië (dat op dat moment al met ton radioactief afval in haar maag zit) een comité opgericht dat op zoek moest gaan naar andere mogelijkheden. Daaruit zijn enkele ideeën naar voren gekomen: De ruimte inschieten naar de zon of buiten het zonnestelsel. Het risico daarbij is dat tijdens de lancering problemen kunnen optreden en een explosie hoog in de aardatmosfeer zou een wereldwijde ramp opleveren. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 18

19 Tussen tektonische platen door naar de mantel van de aarde. Met de huidige stand van de techniek is dat onmogelijk. Opslaan op Antarctica. Afgezien van het Antarctisch Verdrag dat dat onmogelijk maakt, is de grond daar niet stabiel genoeg en toekomstige klimaatveranderingen kunnen er toe leiden dat het afval alsnog in zee terecht komt. Opslaan op de bodem van de oceaan. In het verleden is dat gedaan, maar mee gestopt vanwege de risico's op lekkage. Verdunnen en dumpen in zee. Op kleine schaal gebeurt dat al, maar op grote schaal is dat niet mogelijk zonder dodelijke gevolgen voor het leven in, op en aan zee. Recyclage: vervaardigen van Mox-elementen. Deze bestaan uit 93% uranium en 7% plutonium. 6. Nucleaire installaties in België Kerncentrale in Doel (4 reactoren) Kerncentrale in Tihange (gemeente Hoei) (3 reactoren) Studiecentrum voor Kernenergie te Mol Onderzoeksreactor in Gent (Technologiepark Zwijnaarde). Werd in 2003 buiten werking gesteld en zal na een koelperiode van ongeveer drie jaar ontmanteld worden. Het afbraakproces zal rond 2010 afgerond zijn. Dit alles samen maakt van België zowat het meest genucleariseerde land van de wereld (qua bevolkingsdichtheid en oppervlakte). (Waren er voorheen plannen om een achtste reactor te bouwen, dan werden deze in de tachtiger jaren afgevoerd. Electrabel en SPE namen samen een belang van 25% in de centrale van Chooz, gelegen net over de Franse grens) 7. Maatschappelijke discussie Kernenergie roept veel discussie op. Daarvoor zijn een aantal redenen: Kernenergie en radioactiviteit zijn zaken die moeilijk inzichtelijk zijn te maken en waarbij radioactiviteit een onzichtbaar gevaar lijkt. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 19

20 Een groot ongeval met een ouderwetse Russische centrale (Tsjernobyl in 1986) heeft grote gevolgen gehad. Falende bureaucratie, oude techniek en een bizar experiment waren de oorzaak, maar toch heeft dit het beeld van kernenergie blijvend veranderd. Het opslaan van nucleair afval is technisch mogelijk maar op weinig plekken in de wereld reeds geregeld. Nucleair afval blijft nog langdurig (honderden jaren) radioactief en er moet een speciale locatie gevonden worden waarvan gegarandeerd wordt dat deze gedurende die tijd niet wordt verstoord door bijvoorbeeld een aardbeving. De technologie om kernenergie op te wekken is verwant met de technologie om kernwapens te maken. Enerzijds maakt dat de beschikking over vreedzame kerntechnologie aantrekkelijk voor veel landen, anderzijds worden landen die zelf kerntechnologie ontwikkelen voor naar hun zeggen vreedzame doeleinden, vaak beschuldigd van andere bedoelingen. In landen zoals België en Nederland is dit aspect geen probleem. Landen in minder stabiele regio's beschikken tegenwoordig echter ook over de technologie voor kernenergie en kernwapens. Alleen grote druk vanuit de VN kan de ontwikkeling daarvan afremmen. Het non-proliferatieverdrag kent ieder land het recht toe kerntechnologie voor vreedzame doeleinden te gebruiken. Een potentieel probleem dat ook speelt in landen waarop niet de verdenking rust dat ze zelf kernwapens willen maken, is dat terroristen zouden kunnen proberen door een aanslag splijtbaar materiaal te verwerven om daaruit kernwapens of zogenaamde 'vuile bommen' te maken. Deze laatste zijn conventionele explosieve ladingen die radioactief materiaal verspreiden in de omgeving. Hierdoor zouden potentieel grote gebieden gevaarlijk radioactief kunnen worden besmet met alle fysieke gevolgen van dien, en daarnaast nog grote onrust onder de bevolking. Alleen al om deze reden dienen transporten van nucleair materiaal zwaar bewaakt te worden. Een belangrijk deel van de milieubeweging wijst gebruik en ontwikkeling van kernenergie af. Wel is er de laatste tijd weer meer belangstelling voor kernenergie vanwege de dreigende tekorten aan fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van leveranciers van olie uit instabiele regio's. De sterk gestegen olieprijs op de wereldmarkt heeft tot een duidelijke verhoging van de belangstelling voor kernenergie in de media en bij regeringen geleid. Kernenergie draagt niet bij aan het broeikaseffect; er komt geen CO2 vrij. Wel is de winning van uraanerts een kostbaar, vervuilend en energie vretend proces, waarvan het energieverbruik echter in het niet zinkt vergeleken met de opbrengst van de geproduceerde brandstof. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 20

21 De brandstof voor kernenergie vormt een veel kleiner deel van de totale kosten ervan dan bij conventionele centrales; er gaat daarentegen meer geld naar beveiliging, afvalverwerking en ontmanteling van verouderde centrales. De Belgische regering nam in 2002 een wet op de kernuitstap aan waarin staat dat "De nucleaire centrales bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, worden gedesactiveerd veertig jaar na datum van hun industriële ingebruikname en kunnen geen elektriciteit meer produceren". Hierdoor zullen tussen 2015 en 2025 alle Belgische kerncentrales sluiten. Om het verlies aan energieproductie op te vangen worden onder meer windturbines geplaatst op een zandbank in de Noordzee. 8. Voor- en nadelen op een rij Voordelen relatief lage brandstofkosten Zo kan er met 1kg steenkool ongeveer 3kWh geproduceerd worden, met 1kg olie produceert men ongeveer 4kWh en met 1kg uranium kWh elektriciteit. Net omdat er slechts kleine hoeveelheden nodig zijn hebben de meeste kerncentrales een strategische uraniumvoorraad in bezit, die in de meeste gevallen voldoende groot is om gedurende één jaar elektriciteit te produceren Leveringszekerheid van de brandstof (uranium) Aan het huidige consumptieniveau, volstaan de huidige economische (d.w.z. op rendabele wijze exploiteerbare) reserves voor een periode van minstens 50 jaar Uraniumreserves zijn geografisch vrij goed gespreid in vergelijking met de klassieke centrales zijn er slechts relatief kleine hoeveelheden brandstof nodig zijn. Hierdoor kan het transport en de opslag vrij eenvoudig georganiseerd worden. Het belangrijkste voordeel van kernenergie is ongetwijfeld de zeer lage, zelfs bijna verwaarloosbare, uitstoot van klassiek lucht vervuilende stoffen zoals zwavel, stikstofoxides stofdeeltjes, broeikasgassen etc. Nadelen In vergelijking met een klassieke centrale op steenkool of gas is een nucleaire centrale duur om te bouwen Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 21

22 Naast het risico op een ernstig ongeval in een nucleaire centrale is de verwerking en de opslag van het nucleaire afval ongetwijfeld het meest gehoorde bezwaar tegen het gebruik van kernenergie. Bronnen: electrabel: wikipedia: Van Hevel, Johan. Dossier energie de kerncentrale Hogeschool-Universiteit Brussel, 2007, pp WORKING PAPER SERIES n J. Eyckmans (EHSAL Brussel; K.U.Leuven) G. Pepermans (K.U.Leuven) November 2003 p6 Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 22

23 Fiche 2: Gascentrale Bij een conventionele gasgestookte centrale wordt aardgas verbrand in de stoomketel, met de vrijkomende warmte wordt het water verdampt en verder opgewarmd tot oververhitte stoom. Naast de conventioneel gasgestookte centrales zijn er tevens centrales met gasturbines al dan niet ingericht als STEG-centrales. Een aantal kolencentrales hebben ook de mogelijkheid om bij gebrek aan kolen op aardgas te werken. 1. Aardgas In Europa wordt aardgas vooral in en rond de Noordzee aangetroffen onder andere onder het noorden van Nederland. Momenteel zijn voor de aardgas voorziening aangewezen op Rusland. Van de fossiele brandstoffen is aardgas de schoonste soort is. Methaan levert bij verbranding naar verhouding weinig kooldioxide en veel water op en bij steenkool is dat andersom. 2. De STEG centrale De technologie om elektriciteit te produceren, gebruikt in een STEG-centrale, is een relatief jong. Ze combineert als het ware een gasturbine met een klassiek thermische centrale en wekt tweemaal stroom op. Bij de stoom- en gascentrale of afgekort STEG-centrale worden dus twee turbines aangedreven. De eerste turbine is een gasturbine (2) en wordt aangedreven door het verbranden (4) van aardgas (3). De tweede turbine (15) (16) wordt aangedreven door stoom. Die stoom wordt gemaakt in een recuperatiestoomketel (9)door water te verhitten met de warmte van de gassen (6) afkomstig van de gasturbine (2). Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 23

24 Onder een hoge druk (ongeveer 180 bar) wordt het water uit aangevoerd. In verschillende onderdelen van de recuperatiestoomketel (9)wordt de temperatuur tot 540 C opgevoerd en het water wordt omgezet in oververhitte stoom. Als de stoom uit de stoomketel komt wordt deze door de hogedruk stoomturbine geleid waar de druk en temperatuur flink afnemen. De energieinhoud van de stoom wordt omgezet in mechanische rotatie-energie waarmee een generator aangedreven wordt. De stoom verlaat de stoomturbine (16)en condenseert in een luchtcondensor (18) of in een met water gekoelde condensor. In een luchtcondensor gaat de stoom door een groot aantal buizen waarover koude omgevingslucht blaast, aangevoerd door grote ventilatoren (19). De stoom koelt af door het contact met de lucht en condenseert tot water dat terug naar de recuperatiestoomketel wordt gepompt. In een met water gekoelde condensor glijdt de stoom langs talrijke buizen met koud koelwater, opgepompt uit rivieren, kanalen of de zee. Het koelwater neemt de warmte van de stoom op en koelt daarna af in een koeltoren. In de grote hyperboolvormige koeltoren komt het water in contact met een opstijgende luchtstroom die ontstaat door natuurlijke trek (schoorsteenwerking van de koeltoren). Wanneer ventilatoren voor de luchtbeweging zorgen is de koeltoren kleiner. Het water koelt af en stort in de koeltoren als regen naar beneden. De opgewarmde lucht, verzadigd met waterdamp, verlaat de koeltoren als een witte damppluim. Het grootste deel van het afgekoelde koelwater wordt terug naar de condensor gepompt en hergebruikt. Slechts 1 à 1,5 % verdampt. Sommige STEG-centrales hebben geen koeltoren en lozen het koelwater terug in het oppervlaktewater. Het debiet van het oppervlaktewater is in dit geval groot genoeg om de temperatuurstijging te beperken. STEG-installaties die naast elektriciteit ook warmte leveren, worden warmtekrachtkoppelingen genoemd. Op deze wijze kan een centrale een hoog energie Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 24

25 rendement halen van zeker 80%. Ter vergelijking: een kolencentrale heeft een rendement van ongeveer 40%. Bij een kerncentrale is het rendement nog lager ca 25%, wat tot gevolg heeft dat een kerncentrale een grote hoeveelheid warmte via het koelwater in het milieu loost. 3. Gascentrales in België In België zijn er: conventionele gascentrales te vinden in o.a. Ruien, Kallo, Lillo, Mol, Schelle, Amecoeur, Monceau, Peronnes, Baudour, Genk Langerlo, Schaarbeek STEG centrales zijn te vinden in Herdersbrug, Gent, Schaarbeek, Seraing. 4. Goed om te weten STEG-centrales zorgen voor 18 % van de totale elektriciteitsproductie van Electrabel Zeventig procent van de nieuwe productiecapaciteit die Electrabel in de periode bouwde, bestaat uit STEG-centrales. De hedendaagse STEG-centrales zetten meer dan 56 % van de energie in de brandstof om in elektriciteit. Het hoge energierendement, het gebruik van aardgas en de aanwezigheid van speciale branders beperken de emissies door een STEG-centrale. 5. Voordelen & Nadelen Voordelen bij de STEG-centrale wordt meer dan 56% van de brandstof omgezet in elektriciteit gas is bij het verbranden milieuvriendelijker dan stookolie & steenkool Nadelen aardgas is een fossiele brandstof: de voorraad is beperkt, er is uitstoot van broeikasgassen, enz. voor onze aardgas zijn aangewezen op landen zoals Rusland Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 25

26 de prijs van aardgas is onderhevig aan de schommelingen op internationale markten Bronnen: electrabel: wikipedia: Van Hevel, Johan. Dossier energie de aardgascentrale Hogeschool-Universiteit Brussel, 2007, pp 9 19 Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 26

27 Fiche 3: Windturbine Op dit moment, komt de meeste groene stroom uit wind, waterkracht en biomassa. De komende 20 tot 30 jaar zouden windmolens de enige techniek zijn waarmee veel groene stroom is op te wekken. Bijna alle deskundigen spreken de verwachting uit dat elektriciteit uit de zon, met zonnepanelen, nog wel 20 tot 30 jaar op zich zal laten wachten. Zo lang duurt het voordat de zonnepanelen goedkoop genoeg zijn geworden om de stroom in prijs te laten concurreren met stroom uit wind of gewone centrales die aardgas, steenkool of biomassa verstoken. 1. Windenergie Wind is bewegende lucht, en bevat dus bewegingsenergie. In de meest algemene betekenis is windenergie de energie die gewonnen wordt door deze bewegingsenergie om te zetten in een bruikbare vorm. Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid. Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt. 2. Windturbine Windturbine is de naam die wordt gebruikt voor moderne windmolens. Deze worden gebruikt om elektriciteit (groene stroom) op te wekken, soms in grote 'parken' met vele windturbines, bijvoorbeeld in Nederland op de Maasvlakte en in Vlaanderen aan de haven van Zeebrugge. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 27

28 2.1 Opbouw van een moderne windturbine met horizontale as Een moderne windturbine met horizontale as bestaat van boven naar onder uit: Rotor(bladen) Gondel met daarin: as versnellingsbak of transmissie generator windsensor en krui-installatie Mast met daarin: kabels Netaansluiting Rotor(bladen) De wieken (of rotorbladen) van een windturbine worden samen de rotor genoemd. De rotor zet de bewegingsenergie van de wind om in een draaiende beweging van de as. Het gebruikt daarbij hetzelfde principe als een vliegtuigvleugel. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 28

29 is de opbrengst van een windturbine nauwelijks afhankelijk van het aantal wieken. In Nederland gebruikten fabrikanten in eerste instantie twee rotorbladen. Tegenwoordig gebruiken vrijwel alle fabrikanten drie bladen. Drie bladen belasten de mast gelijkmatiger en ogen veel rustiger. Bij oudere turbines stonden de rotorbladen vast ten opzichte van de as. Tegenwoordig kunnen de wieken draaien in hun lengteas. Daardoor kunnen ze bij elke windsnelheid de optimale stand hebben, waardoor een optimale opbrengst bereikt wordt. Bij windsnelheden boven windkracht tien kunnen de rotorbladen geleidelijk uit de wind worden gedraaid. Dat is minder belastend voor het elektriciteitsnet dan het plotselinge afschakelen van overtrekbeveiligde turbines en vergroot de opbrengst Tandwielkast De rotatiesnelheid van de rotor is eigenlijk te laag om de generator op de noodzakelijke 50 Hz te laten draaien. De meeste windturbines hebben daarom een tandwielkast. Deze tandwielkast werkt als een versnellingsbak Generator De generator zet de beweging van de as om in elektriciteit Krui-installatie De krui-installatie zorgt ervoor dat de rotor steeds naar de wind gericht blijft. Soms kan het voorkomen dat de wind een paar keer in dezelfde richting gedraaid is. Om te voorkomen dat de kabels in de mast dan teveel in elkaar draaien draait de gondel dan een paar keer om zijn as tot de kabels weer goed hangen Mast In Europa zijn vrijwel alle masten gesloten metalen cilinders.. 3. Opgewekte hoeveelheid elektrische energie De opbrengst van een windmolen hangt af van de windsnelheid, het nominaal vermogen van de windmolen (bepaald door het rotoroppervlak), de tijd die een windmolen kan draaien en het rendement van de omzetting van windenergie naar elektriciteit door de windmolen. Energie Rijk: Lesmap leerkrachten 29

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet.

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet. Inleiding Binnen enkele decennia zal de mens een groot gedeelte van de energiereserves van de aarde verbrand hebben. Het heeft miljoenen jaren geduurd om die reserves op te bouwen, maar nu slinken ze aan

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Het is één van de kernvragen van onze tijd: Hoe moet de mensheid omschakelen op andere energiebronnen die geen fossiel gebruiken?

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

Energie. Het belang van alternatieve bronnen

Energie. Het belang van alternatieve bronnen Energie Het belang van alternatieve bronnen 2 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen Inhoud Energie: het smeermiddel van economische groei 4 Hoge olieprijs legt probleem van

Nadere informatie

Groep 8 - Les 1 Energiebronnen

Groep 8 - Les 1 Energiebronnen Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 1 Energiebronnen Lesduur: 50 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten hoe elektriciteit wordt opgewekt in een van de elektriciteitscentrales. De leerlingen kunnen

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie ENERGIE Handboek over energiebesparing en duurzame energie Handboek voor scholieren in het voortgezet onderwijs De inhoud van dit handboek is gebaseerd op materialen van het IUSES project, dat is gefinancierd

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Dit hoofdstuk sluit aan bij kerndoel 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND ZERNIKE

ZELFVOORZIENEND ZERNIKE ZELFVOORZIENEND ZERNIKE Een onderzoek naar zelfvoorziening van elektriciteit op het Zernike-terrein met lokale productie van duurzame energie door middel van windmolens en zonnepanelen Jupiterstraat 89

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE augustus 2015 zie ook: www.energiefeiten.nl Een relativerend verhaaltje over ENERGIE Inhoud blz. Enkele definities en fundamentele wetten - - 6 - Vermogen - - - - - - - 6 - Energie - - - - - - - 6 - Wet

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

3.1 Doelstelling en afbakening

3.1 Doelstelling en afbakening SENSIBILISATIE 3 17 18 SENSIBILISATIE 3 SENSIBILISATIE 3.1 Doelstelling en afbakening De sensibilisatiestap is belangrijk om alle doelgroepen binnen de school te informeren en te betrekken bij de MOS-acties.

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie

Draaiboek voor Docenten

Draaiboek voor Docenten Draaiboek voor Docenten Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

4 II EM\AUT B1. Waterkracht

4 II EM\AUT B1. Waterkracht Filip Doucé 4 II EM\AUT B1 Docent: Dexters Annick Waterkracht KHLim-IWT 2002-2003 1. Inleiding Tot ver in de 19e eeuw was hout de belangrijkste brandstof en werd een groot deel van de energie geleverd

Nadere informatie