Maatregelen Werkdrukbalans en Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelen Werkdrukbalans en Energie"

Transcriptie

1 In dit overzicht vindt u voorbeelden van activiteiten en maatregelen per stuurknop/thema. Zorg, formatie en inzetplanning Maak heldere afspraken over de te verlenen zorg aan cliënten, spreek deze regelmatig door. Zorg dat het werk past bij de beschikbare personeelscapaciteit. Zorg voor een dienstenpakket dat past bij de beschikbare capaciteit. Bekijk wat er nodig is om in een normaal tempo het werk uit te voeren, let daarbij op wie van wie afhankelijk is bij de uitvoering van taken, en let op oorzaken of redenen voor onderbreking van het werk. Regel een overdracht in werktijd, bepaal aan wie (alle of enkele collega's ) en hoe overgedragen wordt (dossier, telefonisch, persoonlijk ). Maak een lijst van tijdgebonden werkzaamheden. Wanneer vinden die activiteiten plaats, zijn er beter daarbij passende diensttijden te bedenken? Stuur op het belang van de werkzaamheden en resultaten in plaats van op de klok en de tijdsbesteding per handeling. Regel dat medewerkers voldoende speelruimte bij de indeling van het werk hebben. Zorg dat medewerkers overzicht houden over het werk dat ze doen. Wat moet per sé gebeuren? Wat zijn urgente zaken? Van wie zijn ze afhankelijk? Wie is afhankelijk van hen? Als het werk grote pieken en dalen vertoont: bekijk of de werkzaamheden anders over de dag gespreid kunnen worden, of verdeel de inzetcapaciteit zo dat er meer medewerkers zijn op piekmomenten en minder in de dalmomenten. Bespreek met de medewerkers of ze het werk goed aan kunnen. Biedt zo nodig een bijscholing of training aan die past bij het werk, of kijk of het werk aangepast kan worden. Onderzoek of de werkafspraken duidelijk zijn en of de ingezette capaciteit voldoende is. Houd bij wanneer en waarom overwerk plaatsvindt. Let daarbij op de organisatie van het werk en de bezetting op verschillende momenten. Als bepaalde oorzaken veel voorkomen, vraagt dat om een structurele aanpak van de capaciteitsplanning. Maak met elkaar goede pauzeafspraken. AdMova

2 Flexbehoeften en inzetbaarheid Onderzoek de oorzaken van variaties in het werk en bepaal of deze voorspelbaar zijn en/of te beïnvloeden zijn. Onderzoek de oorzaken van korte termijn verzoeken voor dienst- of werktijdveranderingen. Welke verzoeken zijn te voorkomen door langer vooruit te plannen? Stimuleer voldoende flexibele inzetbaarheid bij medewerkers, bijvoorbeeld door flexibiliteit te koppelen aan vormen van beloning of waardering, of door medewerkers die flexibel zijn bepaalde voorrechten te bieden rond vakantie- en verlofperiodes. Bepaal de minimaal benodigde bezetting, de beschikbaarheid van medewerkers door het jaar heen, en licht de gemaakte flex- en vakantieafspraken door. Zorg voor heldere afspraken over beschikbaarheid en verlof tijdens vakantieperiodes en feestdagen. Maak lang tevoren hiervoor een planning, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Let erop dat extra diensten of meeruren niet steeds door dezelfde mensen opgevangen worden. Maak met elkaar afspraken over hoe extra werk of uitval wordt opgevangen. Onderzoek de behoefte aan roosterzekerheid bij medewerkers. AdMova

3 Werk en regelmogelijkheden Onderzoek mogelijkheden voor meer zeggenschap over de werktijden. Weet waar de zeggenschap van de ene medewerker leidt tot wrijving met de vrijheid en mogelijkheden van andere medewerkers. Bied medewerkers ruimte om eigen ideeën over het werk naar voren te brengen en met elkaar te bespreken. Voer goede ideeën uit. Bied medewerkers mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Bespreek de ontwikkelmogelijkheden met de medewerkers, maak met alle medewerkers een POP. Maak afspraken met elkaar over het onderbreken van elkaars werk, creëer voldoende overlegmomenten tussendoor. Zorg voor passende uitdagingen in het werk en een goed gebruik van aanwezig talent, denk ook aan gebruik van specialisaties of inzet op projecten. Zorg ervoor dat medewerkers hun vak bijhouden en voldoende gekwalificeerd zijn. Zorg voor heldere afspraken over taken en verantwoordelijkheden, let op de functieomschrijving. Bekijk en bespreek de ruimte voor medewerkers om zelf prioriteiten in de zorg/het werk te stellen in de dagelijkse werksituatie. Bekijk en bespreek de ruimte voor medewerkers om zelf het werk onderling goed af te stemmen. Bekijk en bespreek de ruimte voor medewerkers om zelf de indeling van hun werk te maken, prioriteiten te stellen. Zorg voor heldere doelen bij het werkoverleg, met een tijdig bekende agenda, een goed en toegankelijk verslag van besluiten en afspraken, en spreek elkaar aan op gemaakte afspraken. Geef medewerkers en cliënten informatie over hoe zorgafspraken tot stand komen, hoe medewerkers en cliënten daarover mee kunnen praten en hoe ze daarmee in de dagelijkse zorgpraktijk kunnen omgaan. Bekijk met elkaar welke afstemmingsproblemen er zijn en met wie die samen opgelost moeten worden. Besteed aandacht aan het werk en de werksituatie van medewerkers, maak als leidinggevende tijd voor een goed gesprek. Zorg dat medewerkers voor een langere termijn privézaken plannen en geef - binnen gestelde inzeteisen - meer zekerheid in het rooster. AdMova

4 Planning en afstemming werk-privé Bespreek eens per jaar de inzetwensen van medewerkers en bekijk hoe deze ingepast kunnen worden op de eisen van het werk. Zorg voor goede afspraken over onderling ruilen van diensten en werktijden. Zorg voor regie op evenwicht in lasten en lusten van onderlinge afspraken over werktijden, verdeling van taken en werkzaamheden. Maak een gezamenlijke vakantie- en verlofplanning, op grond van duidelijke afspraken. Let op grijs verzuim, houd rekening met de specifieke omstandigheden van een medewerker, bespreek tijdig met medewerkers de mogelijkheden voor het opnemen van verlof. Maak werktijden een onderwerp voor het jaargesprek, stel gemaakte afspraken zo nodig in overleg tussentijds bij. Houd er rekening mee dat medewerkers soms (tijdelijk) beperkt inzetbaar zijn door een privé situatie. Maak afspraken over het opnemen van verlofdagen in verband met plotseling optreden privé situaties. AdMova

5 Stress Hanteer als leidinggevende een verzuimprotocol. Onderzoek de oorzaak van werkfouten en bepaal samen met medewerkers hoe die zijn te voorkomen. Spreek samen met medewerkers af wat een haalbare en gewenste werkinzet op omschreven taken is (in termen van tijd, tijdigheid en kwaliteit). Schenk aandacht aan redelijke werkeisen, goed is goed genoeg. Zorg voor open verhoudingen, een open deur en een lage drempel voor het bespreken van problemen op het werk. Zorg voor een goede aanpak van emotionele gebeurtenissen, zoals de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon. Let op signalen van persoonlijke overbelasting, zoals prikkelbaarheid, vermoeidheid, toename van fouten, sociaal isolement. Zorg voor een juist gebruik van hulpmiddelen en voor voldoende rust en herstelmogelijkheden in het rooster, tijdens de dienst en na werktijd. Weet wat medewerkers bezig houdt of dwars zit, schenk hier aandacht aan tijdens het werkoverleg of in gesprekken met individuele medewerkers. Stimuleer en beloon positief gedrag en prettige onderlinge omgangsvormen. Onderzoek veiligheidsrisico's, neem maatregelen zoals toegangsbeveiliging, een agressietraining, achterwacht, goede verlichting, paniekknop, communicatiemiddelen. Bespreek periodiek met de medewerkers hun werkwensen en ontwikkeling en gebruik van hun competenties, maak een POP. Bespreek de behoefte bij medewerkers aan variatie in het werk en bekijk de mogelijkheden daarvoor, let op voldoende variatie met het oog op inzetbaarheid in de toekomst. Vergroot de betrokkenheid en belangstelling van het management voor de dagelijkse werksituatie, door het contact met medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door zelf (af en toe) mee te werken, of door een gezamenlijke activiteit of gebeurtenis te organiseren. Zorg voor een open werkklimaat waarin mensen kunnen leren van fouten. Valideer klachten, plaats ze samen in perspectief en zoek samen naar oplossingen. Houd het zakelijk, vermijd persoonlijke verwijten. Laat zien dat je als leidinggevende je medewerkers ondersteunt bij moeilijke situaties of ingrijpende gebeurtenissen. Geef medewerkers praktische voorbeelden en advies voor de uitvoering van het werk, doe het zelf voor. Houd er rekening mee dat medewerkers een uitlaatklep voor het werk nodig hebben, de privé situatie speelt daarbij een belangrijke rol. Onderzoek of er werkgerelateerde problemen zijn die de fitheid van medewerkers ondermijnt. Onderzoek of er werkgerelateerde problemen zijn die kunnen leiden tot burn-out/depressieve klachten. Onderzoek of de medewerker past bij de huidige functie en werkplek of dat beter passend werk gezocht moet worden. AdMova

6 Energie Stimuleer medewerkers om aan sport of andere activiteiten naast het werk te doen. Zorg voor informatie over mogelijkheden voor sport of sociale activiteiten in de omgeving. Vraag individuele medewerkers naar oorzaken van moeheid, lusteloosheid of regel in overleg een bezoek aan de bedrijfsarts. Geef informatie over een gezonde leefstijl, zorg voor een gezonde werkomgeving, gezonde voeding op het werk. Zorg dat medewerkers redelijke eisen aan zichzelf en hun werk stellen. Bied ruimte aan medewerkers om aan sociale activiteiten deel te nemen, bijvoorbeeld een vaste vrije avond, regelmatig een weekend vrij. Onderzoek wat er nodig is om medewerkers meer plezier aan hun werk te laten beleven. Wat vinden zij aantrekkelijk aan hun werk, waarom hebben ze voor dit beroep gekozen? Bespreek met medewerkers wat maakt dat ze trots op hun werk kunnen zijn. Hoe kun je deze punten meer aandacht geven in het dagelijkse werk? Zorg voor gezonde werk- en rusttijden en voor een open oor voor problemen van medewerkers. Onderzoek of een medewerker zich verder wil en kan ontwikkelen of beter ander werk kan gaan doen. Bespreek met een medewerker wat deze moet ondernemen om zich in de organisatie te ontwikkelen of elders aan de slag te gaan. Bespreek met de medewerker wat deze kan doen en nodig heeft om prettig te werken. Benoem en ontwikkel samen met de medewerkers zingeving door het werk. Zorg voor een goede onderlinge sfeer, openheid, vertrouwen, ruimte voor individuele inbreng. Doe eens iets geks. Vier een feestje. Versier de werkplek. Geef een bloemetje weg. Geef aandacht aan een medewerker als iets goed is gegaan, en laat zien dat je dat waardeert. Bekijk iedere medewerker eens met een positieve bril: waardeer goed gedrag of een goed resultaat met een compliment. Let op groepsprocessen, waardeer goed onderling gedrag, varieer zo nodig vaste samenwerkingsverbanden. AdMova

7 Faciliteiten Zorg voor een duidelijke positionering van ondersteunende diensten en facilitaire diensten ten opzichte van het primaire proces. Het primaire proces moet leidend zijn. Ontwikkel een gedragslijn voor interne dienstverlening. Maak afspraken over in welke situaties, de manier waarop/mate waarin je een beroep kunt doen op de technische dienst, onderhoudsdienst, beveiliging en dergelijke. Maak afspraken over hoe je de huishoudelijke dienst/hotelfuncties goed kunt afstemmen op het primaire proces. Vraag ondersteuning van het management voor het uitvoeren/delegeren van administratieve taken en bij ICT - vraagstukken. Doe een beroep op de deskundigheid van P&O / planning voor het ontwikkelen en beheren van je planning en de inzet van personeelscapaciteit. Zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingen voor medewerkers en leidinggevenden die passen binnen een langere termijn perspectief. Zorg voor duidelijke kaders of regels voor het plannen van medewerkers (gezond roosteren, vakantieprotocol, regeling vervanging bij ziekte e.d.). Bekijk kritisch welke planningsgegevens je nodig hebt en wanneer je die wilt hebben om een goed en stabiel rooster te kunnen maken/beheren. Maak duidelijk welke informatie je over de zorglevering nodig hebt. Zorg voor een werkbaar planningssysteem, dat past op je eigen functionele planningseisen. AdMova

8 Managementvaardigheden Bepaal wat een wenselijke leiderschapsstijl is en ontwikkel een positieve organisatiecultuur. Zorg voor grip op het werk: wie is de klant of opdrachtgever, kun je sturen op wanneer en hoe de zorg/het werk wordt aangekondigd en ingepland? Van wie of wat ben je afhankelijk om het werk goed uit te kunnen voeren? Bespreek met medewerkers of ze goed weten wat ze moeten doen. Geef duidelijke aanwijzingen over het werk dat je van medewerkers verwacht. Laat medewerkers (waar wenselijk en mogelijk) ruimte om zelf invulling aan hun werk en taken te geven. Ontwikkel coachingsvaardigheden, bijvoorbeeld via intervisie. Geef feedback aan medewerkers, en geef complimenten als ze goed hebben gepresteerd. Zorg voor voldoende contact met de uitvoerende medewerkers, weet wat er leeft. Zorg voor een goed en structureel werkoverleg, met duidelijke agenda, besluitenlijst met taakverdeling en verantwoordelijkheden, tijdspad en follow-up. Plaats planning en inzet van medewerkers als thema binnen de HRM-cyclus: bespreek jaarlijks de inzetmogelijkheden en wensen van medewerkers over hun inzetbaarheid. AdMova

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

Werkdruk en werkstress

Werkdruk en werkstress Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Richtlijnen voor de leidinggevende...

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

Werkdruk en uw team Checklist voor leidinggevenden.

Werkdruk en uw team Checklist voor leidinggevenden. Werkdruk en uw team Checklist voor leidinggevenden. Met deze vragenlijst kunt u knelpunten in het werk binnen uw team of afdeling opsporen. Vragen die u met nee beantwoordt, tonen aan dat er verbetering

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

www.arbocatalogusvvt.nl

www.arbocatalogusvvt.nl AdMova 2011 www.admova.nl Colofon Sturen op Werkdrukbalans en Energie Wat is? AdMova 2011 Erna van der Weerd, Ben van Hilst Sturen op Werkdrukbalans en Energie is een uitgave van de Stichting A+O VVT.

Nadere informatie

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

4 Verschil waarderen

4 Verschil waarderen 4 Om verschillen tussen medewerkers beter tot hun recht te laten komen, kunnen organisaties, naast individuele of team-niveau interventies, ook aandacht besteden aan de manier waarop de omgang met verschillen

Nadere informatie