VeiligheidNummer 6 / Februari 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VeiligheidNummer 6 / Februari 12"

Transcriptie

1 e commerciële uitgave va mediaplanet, gedistribueerd door het fiacieele dagblad. Opbare veiligheid Samwerkig politie beveiligers steeds beter Iovatie Nieuwe oplossig voor meer weerbaarheid Idustriële werkvloer Focus op ispaig, voorkomt ogevall VeiligheidNummer 6 / Februari 12 3tips E goed bescherm digitale fysieke omgevig je creëert het zelf foto: shutterstock Bro Witer: E goe beveiligig va persoosgegevs begit met goed systeembeheer. Wat moet waeer gebeur Bro witer Pieter va Vollhov: Sids 80-er 90-er jar va vorige eeuw zij burgers meveratwoorlijk geword voor veiligheid pieter va vollhov Werk i alle veiligheid Meer da product oplossig op maat 1201_ENC-AI1-NL.idd 1 07/02/12 14:42

2 2 februari 2012 uitdagig Prof. Mr. Pieter va Vollhov is voorzitter va Stichtig Maatschappij Veiligheid Politie, e oafhakelijke orgaisatie die meedkt over veiligheidsvraagstukk. Va Vollhov wil alle lezers lezeress vrag om og es mee te dk over het orwerp eig veratwoorlijkheid voor veiligheid. Wat mag je verwacht? wij rad aa pagia 13 Richard Frak Directeur va Hoffma Bedrijfsrecherche Iteretcrimialiteit Via iteretaavall ku hackers sjoemel met bedrijfsiformatie, zoals aaelwaar va e orgaisatie Vroeger werd veiligheid lage tijd gezi als e taak va overheid alle. Maar i 80- er 90-er jar va vorige eeuw is i ze filosofie, zowel atioaal als iteratioaal, e fudamtele wijzigig gekom. Sidsdi wordt veiligheid og wel gezi als e taak va overheid, maar burgers, oremig orgaisaties zij hiervoor u meveratwoorlijk geword. Op zich vid ik ze koerswijzigig logisch begrijpelijk, omdat vel zich realiser dat overheid atuurlijk ooit alle veiligheid ka garar of waarborg. Maar helaas heeft overheid ooit regie gom om liefst zo eduidig mogelijk vast te stell wat je u eiglijk va die eig veratwoorlijkheid va oremig /of orgaisaties zou mog verwacht. Tijdperk va zelfregulerig Bij vele oafhakelijke orzoek blijkt daarover i praktijk grote oduilijkheid te bestaa. Vroeger werd a bija alle erstige gebeurtiss heil gezocht i meer wettelijke regels meer toezicht om ogevall i toekomst te ku help voorkom. Maar dat tijdperk is u fiitief voorbij; iet alle vawege ieuwe veiligheidsfilosofie, maar ook omdat wij u lev i het tijdperk va zelfregulerig. Nu ligt immers het acct sterk op ge betuttelig meer va overheid, overheid op afstad laat het aa sector zelf over. Voor het orwerp veiligheid betekt dit dat veiligheidsregels steeds mir vaak i wett word vastgelegd steeds meer word verakerd i orm richtlij va sector zelf. Omdat ze orm richtlij vazelfsprekd ge verbid voorschrift zij, ottrekk zij zich veelal aa het (toe)zicht va overheid. De samlevig is door ze gag va zak voor haar veiligheid steeds afhakelijker geword va het veiligheidsbeleid va oremig orgaisaties zelf. Nog steeds ka ik mij hieri prima vid, mits oremig /of orgaisaties zich da ook aa hu eig regels houd. Maar hier wrigt u Prof. Mr. Pieter va Vollhov Voorzitter Stichtig Maatschappij Veiligheid Politie Verr i ze special: De publiek-private samwerkig tuss politie be- 1 veiligig De (techologische) iovaties voor veiligheid Cybercrime cybersafety De bestuurlijke aapak va crimialiteit beroem veiligheidsscho, omdat ervarig leert dat zeker ietverbid regels heel gemakkelijk het orspit ku lv bij afwegig met are belag, met ame met ecoomische belag. Discussie Heel graag zou ik og es ter discussie will stell wat je u eiglijk va eig veratwoorlijkheid zou mog verwacht. Ge tails, maar wel hoofdlij, uitgagsput of begisel. Als daar ge duilijkheid of esgezidheid over gaat bestaa, da kom je voor veiligheid i e casiospel terecht. Het ka goed gaa, maar ook totaal verkeerd. Daaraast houdt e orgaisatie zich wel braaf aa regels are iet. Kortom, die zi va laat het aa sector zelf over ge betuttelig meer door overheid is e prachtige zi, maar da moet alle sector het ook waarmak. Ik sta op voor uw suggestie bat. Prof. Mr. Pieter va Vollhov Voorzitter Stichtig Maatschappij Veiligheid Politie We make our rears succeed! veiligheid 6e editie, februari 2012 Maagig Director: Marc Reiema Editorial Maager: Stella va r Werf Busiess Developmt Maager: Thomas Vries Project Maagers: Iris va d Berg, Stephaie va r Korput Telefoo: Gedistribueerd: Het Fiacieele dagblad, februari 2012 Drukkerij: Dijkma Offset Mediaplaet cotact iformatie: Telefoo: Fax: De ihoud va ze bijlage valt iet or hoofdredactioele veratwoorlijkheid va het FD. Mediaplaet otwikkelt hoogwaardige bijlag die zich richt op e specifiek thema daarbij behor doelgroep. Zo brg wij lezer adverteerr dichter bij elkaar. Havep moet je hebb... APPROVED BY PROFESSIONALS Frak Service moteur TEL MAAR OP! Patrick Sior gieer Beschermig Draagcomfort Duurzaam Visitekaartje voor bedrijf Voldoet uw huidige veiligheidskledig aa actuele EN/ISO-orm? Vraag e gratis veiligheidssca aa: T +31 (0) MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN? KIJK OP

3 expert pael Wim va Dok Commissaris va Koigi Rob va Gijzel Burgemeester va Eidhov februari P.G.A. Noordaus Burgemeester va Tilburg Vraag 1: Waarom staat veiligheid hoog op agda i Provicie Noord-Brabat? Om twee red: Verschill Brabatse sted staa te hoog i lijst oveilige plaats. Dat wordt veroorzaakt door loslop é georgaiseer crimiel. Dat moet verar. T twee tast gecostateer oveiligheid oze drom grote iteratioale ambities aa om High Tech regio te zij te blijv. De verwevheid va or- bovwereld moet op allerlei maier stevig aagepakt word met als duilijk sigaal dat we dit iet lager accepter! We accepter het iet lager! Omdat crimialiteit aawezig was is. De grote sted i ze provicie scor hoog op oveiligheid. Dat was voor mij red te zoek aar oorzak erva. E va belagrijkste red is dat politie ti jaar geled afgerekd werd op aagifte gerelateer crimialiteit: autodiefstal, ibraak. De drugsalers helers kwam to iet meer i beeld daarmee verslechter oze iformatiepositie. E are red is bijvoorbeeld liggig va Brabat dicht bij grs. Dat ligt voor had: oze grote sted scor hoog op oveiligheid, vooral bij ibrak, overvall geweld op straat. Hoog tijd dus om dat aa te pakk. Door liggig als grsprovicie is het schijbaar gemakkelijker da i are provicies va Nerlad om crimiele activiteit te otplooi. Dat moet we e krachtig halt toeroep. Als je alle kleie crimieel pakt, is het dweil met kraa op. Achter e wietkweker staat e crimiele orgaisatie. Achter e dief ligt e helersetwerk. Vraag 2: Op welke maier wordt er u gewerkt wat is er ieuw aa ze aapak? Er was al regelmatig overleg met drie Brabatse veiligheidsregio s. We trokk sam op dat leid i 2010 tot Taskforce B5: e samwerkigsverbad tuss vijf grootste Brabatse gemet, het Regioaal Iformatie Expertise Ctrum, het Opbaar Miisterie, Belastigdist, Koiklijke Marechaussee politie. Door ze breedte is overheid u goed georgaiseerd. Os belagrijkste doel is het oproll va crimiele bs, het afbrek va crimiele structur atuurlijk het i beslag em va crimieel geld. Nu werk politie overheid iformatiegericht waardoor crimiele orgaisaties beter i kaart gebracht word. Er is meer samwerkig tuss gemete, politie, justitie belastigdist. Vroeger pakt we éé strafbaar feit aa. Nu trekk we het veel brer zett we alle beschikbare midl i. Voorbeeld: voorhe zett we illegal uit e huis kreeg eigaar hooguit e proces verbaal. Nu zoek we uit of ze eigaar og meer pad heeft, waar die staa, wat daar gebeurt, hoe hij aa zij geld komt wat hij er mee doet. Er is meer samwerkig Het was verbazigwekkd hoeveel iformatie er bi overheid al bekd was hoe weiig we dat tot voor kort eld. Door itegrale samwerkig bi Taskforce B5 slag we er u i crimiele orgaisaties op te roll crimiel te rak waar het pij doet. Bijvoorbeeld door het vermog goer, verkreg via crimiele praktijk, i beslag te em. Dat werkt veel beter da e kleie straf. We ivester i het aapakk va georgaiseer crimialiteit om kleie crimialiteit te vermir. Vraag 3: Wat merk ms i praktijk va bestuurlijke aapak va crimialiteit op zowel lage als korte termij? Ms merk dat op korte termij omdat we zichtbare resultat behal met het oproll va crimiele etwerk. Op lagere termij merkt m dat omdat Regioale Iformatie Expertisectra werk aa otmatelig va orwereld. We zij op alle frot bezig met het opwerp va maximale barrières teg crimiel dat werkt. De Taskforce is daari katalysator. We l oze success met are geïteresseer provicies ook lalijk is er veel belagstellig voor oze aapak, miister Opstelt is er thousiast over. Op korte termij merk ms dat omdat we bewust met iformatie aar buit kom over oveiligheid crimialiteitsbestrijdig. Door mediabericht over het oproll va hepkwekerij, maar ook door iformatie-avod i e wijk als daar veel overlast crimialiteit aawezig is. Doordat we u meer registrer, wordt crimialiteit zichtbaarr. Dat ka zorg voor e subjectief oveiligheidsgevoel. Maar resultat va versterkte aapak zij al zichtbaar. Ik b erva overtuigd dat Noord-Brabat er i zij geheel veiliger op wordt. We merk i Tilburg e afame va overvall geweld op straat. Veelplegers word harr aagepakt. Oze ambities reik echter verr: we will ze vorm va crimialiteit og veel verr terugdrig ervoor zorg dat ze provicie iet hoog meer scoort i oveilig lijst. Daar zett we dus e tadje bij. Ms zi u ook dat misdaad iet loot, wat va wietkweker die gepakt wordt, em we zij dure auto ook direct i beslag. Zichtbaar mak aa burgers dat we dat do, draagt ook bij aa het veiligheidsgevoel. Ms zi dat misdaad iet loot

4 4 februari 2012 ieuws 1tip gebruik mak va werk sam voor EE succesvolle AApak elkaars expertise Vraag: Waarom werk beveiligigsbedrijv steeds vaker sam met politie? Atwoord: Politie beveiligigsbedrijv versterk gezamlijk slagkracht dus opbare veiligheid. Samwerkig tuss politie particuliere beveiligigsbedrijv bestaat al kele jar, zij het modjesmaat. Het gebeurt or are bij ladigdiefstall waar gezamlijk camerabeeld gelez word. E verre samwerkig ligt echter voor had. Dat vidt Laetitia Griffith, voorzitter va Nerladse Veiligheidsbrache. Politie beveiligers wet elkaar steeds vaker te vid dat komt opbare veiligheid zeker t goe, stelt Griffith. De groei samwerkig komt me doordat beveiligigsbrache geprofessioaliseerd is, over relevate kis geavaceerr apparatuur beschikt. Hu izet stelt politie i staat zich meer op haar kertak te richt. Er zij beveiligers op straat. Dat betekt veel og or extra. Regioale samwerkig De samwerkig bestaat u vooral og uit proactieve iformatie-uitwisselig. Dk daarbij aa het doorgev va kteks bij verdachte voertuig of het doorgev va verdachte situaties aa meldkamer. Griffith stelt dat er wel regioale samwerkigsverbad zij, maar dat het vrijheid va elke politiekorps is om e samwerkig aa te gaa. De lokale overhed besliss dat zelf, maar gezi goe resultat wil m die samwerkig steeds vaker. Miister Opstelt staatsecretaris Teev va Veiligheid Justitie zi meerwaar va brache i. Miister Opstelt gaf rect aa meer ruimte te zi voor gemet voor ihuur va beveiligers. E staatssecretaris Teev maakt zich sterk voor meer iformatie-uitwisselig samwerkig tuss politie beveiligers. Effectieve aapak Sam Alert 24/7 is e goed voorbeeld va e rgelijke samwerkig. Hier werkt politie sam met drie keurmerkhoud beveiligigsbedrijv waardoor het mogelijk is seller i actie te kom crimialiteit effectief aa te pakk. De beveiligers gev hier iet alle iformatie, ze otvag dat ook va politie zoals sigalemt of kteks. De beveiligers Laetitia Griffith Voorzitter va Nerladse Veiligheidsbrache hebb e directe lij met meldkamer. E ar voorbeeld is CrimiNEE: hier werkt politie sam met het bedrijfslev beveiligers ter verbeterig va veiligheid. Beveiligig bij evemt Griffith is blij met ze otwikkelig. De kwaliteit va beveiligigsbrache komt zo t goe aa hele samlevig. Ze ziet voldo mogelijkhed om tot og auwere samwerkig te kom. Bij evemt bijvoorbeeld. Moet politie dat do of ka dat ook door beveiligers gedaa word. Ook bij toezicht- hadhavigstak ku beveiligers e wezlijke bijdrage lever. Op e vergarig va Verigig Nerladse Gemet war aawezige burgemeesters positief over mogelijkhed tot samwerkig. Het is aa brache om aa te to dat ze effectiever, efficiëter é goedkoper zij. Daara is het aa burgemeesters politie om te kiez. Zelf blijv do of uitbested aa private professioals. Er zij voldo cocrete voorbeeld om aa lokale overhed te lat zi hoe succesvol e samwerkig ka zij. corry daalhof Beveiligigsmaatregel? Waar da? Iere die wil ka ihoud va ze cotaier toch zo meem? Dat klopt. I zekere zi. Maar ze cotaier is leeg. E e cotaier zor ihoud vormt ge risico is iet aatrekkelijk voor crimiel. Waarom zou je er da state of the art beveiligigsmaatregel op loslat? Die ku je beter izett bij object die daar wel om vrag. Trigio zoekt altijd aar juiste balas tuss beveiligigsiveau -risico. Trigio is het grootste beveiligigs bedrijf va Nerlad. We ku bog op e ervarig va 100 jaar. Zoek proactief aar ieuwe oplossig om ms Hier word juiste beveiligigsmaatregel getroff eigdomm og beter efficiëter te bescherm. Oze opdracht - gevers waarr dat. Dat blijkt iet alle uit oze klat tevred - heidsorzoek maar ook uit oze lagdurige cotract. Omdat we do wat er va os wordt verwacht. E eiglijk altijd et iets meer da dat. Wilt u wet wat Trigio voor uw orgaisatie ka betek? Kijk voor meer iformatie op of bel (010) Wij zij u graag va dist. Trigio. Tooaagevd i veiligheid De juiste ms op juiste plek

5 februari i het kort Camera s hebb toegevoeg waar Cameratoezicht i publieke ruimtes is e veelbesprok orwerp. De éé vidt het e beperkig va privacy, e ar is blij met extra og. praktijk Voorzitter Brache Orgaisatie Publieke Veiligheid heer Thomas va d Berk vertelt: Cameratoezicht is iet ars da e politie-agt die surveilleert i publieke ruimte. Het is e techisch hulpmidl, iet meer da dat. Camerabeeld blijv kele dag tot wek bewaard zolag er ge aaleidig toe is, doet m daar verr iets mee. De camerabeeld word op gezette tijd wel uitgelez, maar het is iet zo dat iemad viertwitig uur per dag kijkt aar wat er allemaal gebeurt. Camera s hag i publieke ruimtes zoals wikelctra, uitgaasctra hagplekk. Veilig stell Gebeurt er echter wel iets is er sprake va e misdrijf, da word betreff beeld veilig gesteld op e cd. Deze di da als bewijs i e strafzaak. Het uitlez va camerabeeld gebeurt door beëdig opsporigsambtar. Het is zeker iet zo dat er overal camera s hag. I e woowijk waar iets aa had is, is er ge kele reopbare veiligheid Politie beveiligers wet elkaar steeds vaker te vid. Dit komt opbare veiligheid t goe. Thomas va d Berk Voorzitter Brache Orgaisatie Publieke Veiligheid d voor. Of er al da iet camera s geplaatst word, is i eerste istatie e zaak va gemeteraad. Zij besliss of er voldo aaleidig voor is. Als raad positief beslist, gaat het verzoek aar driehoek burgemeester, politie het opbaar Miisterie die uiteilijke beslissig em over wel of iet plaats va camera s. Escalatie Het gevoel dat er steeds meer camera s verschij i het straatbeeld, klopt volgs va d Berk wel. Met camera s wordt meer gezi/gecostateerd er zij mir ms voor odig. Het heeft echter wel altijd t doel veiligheid te vergrot dat werkt. Bijvoorbeeld: i stad Groig word jaarlijks vierhord misdrijv opgelost met hulp va camerabeeld. E er word veel calamiteit voorkom! Stel dat er camera s hag i e uitgaasgebied die direct uitgelez word. Op het momt dat er escalatie dreigt, wordt meldkamer igeschakeld gaat er politie ter plaatse. Dat voorkomt vaak al dat er echt e probleem otstaat. Va d Berk vidt cameratoezicht da ook absoluut va toegevoeg waar. Beveiligigscamera s krijg e steeds betere beeldkwaliteit. Nieuw is ook dat er gewerkt wordt aa e wetsvoorstel dat het tijlijk plaats va camera s mogelijk moet mak, bijvoorbeeld bij evemt. Remco Wada Ambulacebroer ICE ummer i GSM ICE staat voor I Case of Emergcy. Hulpdist will dat iere telefooummers va hu aast opslaat i gsm or aam ICE. Dit om bij e ogeval aast sel te ku iformer. Het ummer ka ook gebruikt word om medische iformatie i te wi bij die aaste. Daaraast ka ICE voorkom dat hulpverlers lag moet zoek aar het juiste telefooummer. Blokkerig I praktijk wordt het echter maar zeld gebruikt, vooral omdat gsm s veelal geblokkeerd zij elke gsm e are blokkerig heeft. Ambulacebroer Remco is bekd met ICE, maar ziet blokkerig ook als e probleem. Hij stelt dat zorg altijd eerst uitgaat aar het slachtoffer pas later aar het iformer va aast. corry daalhof Test je kis over veiligheid Wat betek ze bord? : Pas op: ka of rivieroever, 2: Biologisch gevaar, 3: Hag last, 4: Beschermd gezichtsmasker verplicht, 5: Schort verplicht, 6: Verbod te bluss met water, 7: Verbod te claxoer, 8: Verbod voor obevoegd

6 De oplossig voor uw automatiserigsproject Het automatiserigssysteem PSS 4000 bestaat uit diverse hardware- softwarecompot alsme uit het real time- Etheret SafetyNET p sbetreff etwerkcompot. Deze zij auw op elkaar afgestemd vorm dus oplossig voor uw automatiserig. Simplify your Automatio HET AUTOMATISERINGSSYSTEEM PSS 4000 Pilz Nerlad - Via Tel , the spirit of safety Iovatieve oplos sig voor e veiliger Nerlad va ergie die wij stek i het klimaat bijvoorbeeld Veiligheid houdt os allemaal bezig. Beschermig teg crimialiteit, terrorisme ramp, maar ook bewakig va oze persoolijke veiligheid die va veiligheids persoeel hulpverlers is va groot belag. De overheid orsteut iovatieve ieë, zoals: Systeem Dashboard va Coexxio Hulp- veiligheidsdist vervoerrs ku vaak iet aquaat optred teg agressie crimialiteit i het opbaar vervoer, doordat ze oduilijke iformatie hebb over situatie. Dashboard verbidt camera s met meldkamers het Regiectrum OV. Hierdoor ka er seller gerichter word gehald. RescueSim Next Geratio va VSTEP Dit traiigsplatform orsteut hulpverlers met virtuele traiigs method i 3D bij icidt- calamiteitbestrijdig. Zo ku hulp verlers vaker trai beter ispel op crisissituaties. Meer iformatie over ze of are iitiatiev die overheid orsteut: orwerp/iover-veiligheid Wilt u meer wet over het klimaatbewust orem va Heras, os CO2-bewust certifi caat of het 4D Hekwerk va Toekomst? Kijk op of mail aar

7 ispiratie februari Maatschappelijke veiligheid door iovatieve oplossig vraag & atwoord Peter va Dommele Directeur va Sublea Group Vraag: Hoe zet overheid zich i om weerbaarheid teg terrorisme, crimialiteit ramp te verbeter? Atwoord: Overheid bedrijfslev strev met het otwikkel va iovatieve oplossig aar e veiliger Nerlad. Dat gebeurt via het programma Iovatie voor Maatschappelijke Veiligheid. expert De overheid werkt aa oplossig voor problem uitdagig i toekomst op het gebied va veiligheid Guus Broesterhuiz Directeur va divisies NL Iovatie NL Octrooictrum bij Agtschap NL foto: Agtschap NL Veiligheid is door aaslag i New York, Madrid Lod hoog op agda kom te staa, vertelt Guus Broesterhuiz, directeur va divisies NL Iovatie NL Octrooictrum bij Agtschap NL. De overheid heeft daarop beslot om sterk op iovatie veiligheid i te zett. I het kar va het programma Iovatie voor Maatschappelijke Veiligheid (IMV) werkt overheid aa oplossig voor problem uitdagig i toekomst op het gebied va veiligheid. Daarbij richt we os op drie thema s: operer i etwerk, opleid, trai simulatie fysieke beschermig. Maatschappelijke veiligheid Om techische iovaties tot e succes te mak, is samwerkig tuss bedrijv, kisistellig operatioele dist als eidgebruikers va groot belag. Daarom werk zij auw sam bij het oploss va vraagstukk. Wordt e iovatieverzoek goedgekeurd, da verstrekt het IMV orsteuig aa orgaisaties die e product of dist will otwikkel. Het doel is om e goedwerkd product op markt te brg, waarmee we maatschappelijke veiligheid ku vergrot. Iovatieve aabestedigsproject Aa welke techologische iovaties werkt overheid om veiligheid te verbeter? We zij u bezig met e project waarbij met soarapparatuur crimiele duikers gesigaleerd ku word die drugs or bot ophal. Daarmee ku we smokkelaars terrorist or water opspor. Door dit project zij we straks beter i staat om smokkelaars op te spor. Het leidt tot meer veiligheid voor burgers, hulpverlers idustrie. Maatschappelijke oplossig Maar met het IMV-programma word iet alle techische sufjes feit cijfers Het IMV programma loopt tot Daara wil overheid het orwerp veiligheid e rol gev or Topsector High Tech Sector Material (HtsM). I afgelop perio zij 36 iovatieproject 34 SBir (aabestedigs)project gestart. Uit orzoek blijkt dat 75 proct va alle project succesvol wordt afgerod. De duur va otwikkelig va e project is afhakelijk va het programma. Gemidld wordt e ie i twee jaar uitgewerkt voor operatioele dist uitgevod. Zo loopt er ook e project waarbij er e lage druk watersprikler wordt otwikkeld. De huidige waterspriklers werk amelijk alle or hoge druk. Door e lage druk watersprikler te otwikkel, ka ze aageslot word op waterkraa. Daarmee zij ook woohuiz beter beveiligd teg brad. Succesvolle product Imidls zij er al titall project succesvol afgerod. E mooi aar e verkoopbaar product of bruikbare toepassig. Door het programma hebb meer da 200 bedrijv, 50 eidgebruikers 22 orzoeksorgaisaties elkaar gevod om sam e cocreet pla uit te werk. Naar schattig zij er i Nerlad ruim 500 bedrijv actief op het terrei va veiligheid. Het budget voor het IMV-programma bedraagt 24,5 miljo. Het budget voor SBir bedraagt 5,7 miljo hek va toekomst Met dit hek ku je perso terrei beveilig, maar ook zoe-ergie opwekk, lucht water zuiver reclameboodschapp weergev. voorbeeld daarva is het idtificer va brad op wei. I 2009 zij daar speciale toepassig voor obema helikopters voor otwikkeld. Die verk wei ku u op zoek gaa aar rookotwikkelig. I geval va brad wordt er e seitje gegev aar meldkamers die vervolgs direct actie ku orem. Meer iformatie Iteressate uitvidig, maar hoe kom burgers er achter welke project er plaatsvid? I 2013 wordt er e Veiligheidscogres georgaiseerd. Daar ku burgers mostraties zi va otwikkel product. I toekomst gaa we vaker aar buit tred met oze project om ze or aadacht te brg va eidgebruiker burger. De voortgag va project is ook te volg via:! iover-veiligheid britt sijtsma Veiligheid duurzaamheid gaa had i had, zo vidt Peter va Dommele, directeur va Sublea Group. Maar hoe gaat dit er da uitzi, bouw we straks hekk rodom gevagiss die tegelijkertijd zoeergie opwekk?! Hoe gaa veiligheid duurzaamheid sam? Veel ms dk bij veiligheid aa terrei- of objectbeveiligig maar verget dat beschermig teg klimaatverarig gezodheidsrisico s ook meetelt. Dk hierbij aa het veilig over straat ku lop zor dat het regwater aa je kels staat of aa schoe lucht i rod gebouw. Veiligheid wordt dus ook gelieerd aa duurzaamheid. Daarop hebb Rijksoverheid Sublea Group e Gre Deal 4-D Oppervlakteotwikkelig ortekd. Hierbij gaat het om duurzaam iovatief (her)otwikkel exploiter va bestaa ieuwe oppervlakte. De bedoelig is dat ier oppervlak object i het ecosysteem duurzaam wordt gemaakt. Welke otwikkelig zij er op het gebied va veiligheid?! De 4D-techologie als Oppervlakte Combiatietechologie is e aasprek otwikkelig. Neem als voorbeeld het Hek va Toekomst. Daarmee ku je voortaa iet alle e terrei of perso beveilig, maar het ka ook 24 uur per dag duurzaam lever, zuiver, compser commuicer. Zo ka het hekwerksysteem zoeergie opwekk, lucht water zuiver reclameboodschapp weergev. Het krijgt dus ook e duurzame waar impact. Dit proces sluit geheel aa bij doelstellig va overheid wordt vauit e Livig Lab i Oirschot markt i gebracht. We zi dat koplopers markt beter ku bedi é volg door zich vauit iovatie trasparatie op duurzaamheid te richt. Gaat aadacht voor duurzaamheid iet t koste va veiligheid?! Juist iet! Veiligheid is basis waarop we toekomst bepal. E veilige leef- werkomgevig is iet vazelfsprekd meer ka os veel geld gaa kost. We moet dus veiligheid meer associër met verduurzamig, ook vauit e og ooit bekek hoek. Kijk maar aar het eerr goem voorbeeld va het Hek va Toekomst. De iovatiekracht rodom veiligheid is orm stemt mij zeer positief. De kas om el te word va oplossig i plaats va het probleem, staat bij koploper voorop. Samgevat is er e trasitie aa gag va object- persoosbeveiligig aar itegrale duurzame omgevigsbeveiligig. E veilig ie! britt sijtsma

8 8 februari 2012 ispiratie Veiligheid op werkvloer Tegwoordig moet elk bedrijf e risico-ivtarisatie & -evaluatie (RI&E) hebb. Met resultat hierva wordt vervolgs e pla va aapak voor veiligheid op werkvloer opgesteld. Het is verplicht om je pla va aapak te lat test. Deze regels afsprak zorg ervoor dat er veiliger gewerkt ka word er mir arbeidsogevall plaatsvid. foto: shutterstock be bright be sure Nsecure bevorrt veiligheid va oremig haar mewerkers. Dit do wij door het otwikkel, implemter orhoud va duurzame gebruiksvrilijke veiligheidsoplossig, die word afgestemd op bedrijfsactiviteit va klat.

9 ieuws Veiligheid op idustriële werkvloer Vraag: Hoe krijgt e idustriële orgaisatie veiligheid hoog i het vaal? Atwoord: Door te focuss op ispaig i plaats va op resultaat. De idustriële sector kt al talloze regels wett die veilig werk moet borg voor werkemers. Elk bedrijf dit e risicoivtarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebb met resultat daarva e pla va aapak op te stell. Dit pla va aapak dit verplicht getoetst te word. Het is echter i meeste gevall iet afdo om ogevall op werkvloer te voorkom. Veiligheid op werkvloer is e cotaierbegrip, stelt plaatsvervagd Geral Maager H&S Peter Booster va Tata Steel. Bija alles is terug te voer op veiligheid, alle bedrijfsprocess zij erva afhakelijk. Structuur e systematische aapak zij voor e grote orgaisatie (9.000 mewerkers) als oze radvoorwaarlijk. Wij mak bewust orscheid tuss procesveiligheid, arbeidsveiligheid arbeidshygiëe. Dat helpt om aasturig va e goe structuur te ku voorzi. Veiligheid begit met het goed opleid va lij is gebaat bij e goe vakihoulijke orsteuig. Peter Booster Geral Maager H&S bij Tata Steel Regels wett. Vooral i idustriële sector bestaa er e hoop regels wett die voor e veilige werkomgevig moet zorg. foto: shutterstock Bewustwordig Booster gelooft heilig i kracht va stur op veiligheidsispaig. Het maakt ms bewuster va hu werkomgevig. We hebb verschill programma s die daarop gericht zij. Oze ambitie is ul ogevall, wat we gelov dat elk ogeval te voorkom is. Als er e ogeval plaatsvidt of als feit Per jaar zij er gemidld slachtoffers va e arbeidsogeval die medische behalig odig hebb. E arbeidsogeval is e ogeval dat door of tijds uitoefig va betaal arbeid gebeurt. Letsel door sijd of stek voorwerp komt het meest voor. Daara is cotact met e bewegd voorwerp of bekellig grootste oorzaak va e arbeidsogeval. Uit 8e moitor arbeidsogevall blijkt dat i 2009 aar schattig werkemers e arbeidsogeval kreg met e werkemer verplichte veiligheidsregels iet i acht eemt, da richt we os i die gevall vooral op achterligg oorzak daarva. We zoek liever aar het waarom, da dat we veel tijd stek i e discipliaire maatregel. Wat geestelijk of lichamelijk letsel als gevolg. I bouw, metaalidustrie, voedigs- gotmidlidustrie vall relatief meeste slachtoffers per werkd. I het Natioaal Kompas Volksgezodheid staat dat joge ma het meeste kas lop op e arbeidsogeval met letsel verzuim. De kas op e arbeidsogeval met dolijke afloop eemt toe met leeftijd is het hoogst voor werkd die our zij da 65 jaar. bro: Natioaal Kompas Volksgezodheid, TNO. 2tip praat iet alle OVer veiligheid: mostreer het OOk! dat laatste alle eemt oorzaak iet weg. Ambassaurs i veiligheid Vorig jaar zij we gestart met veiligheidsteams waarbij maalijks va elke fabriek vijf tot acht mewerkers e maad lag volledig va hu werk word vrijgemaakt. I die tijd volgt m traiig word project opgestart die het bewustzij va veiligheid aar e hoger iveau tilt. Zo word circa 100 mewerkers elke maad veiligheidsambassaurs voor hu fabriek. Kis op het gebied va taakrisicoaalyses, aasprek op oveilig gedrag, izicht i herk va risico s, et cetera. Het is mooi om te zi hoe ze ms zich meer bewuster va oveiligheid zij a ze maad. Er otstaat e positievere grodhoudig op veiligheidsgebied uiteilijk eemt daardoor het risico op ogevall verr af. Omslag Veiligheidsobservatieros op werkplek door het lijmaagemt daaruit voortvloei veiligheidsdialoog met ms levert volgs Booster e sigificate bijdrage aa veiliger werk het verlag va het aatal ogevall. Het is e mostratie va leirschap i veiligheid. Zegg dat je veiligheid belagrijk vidt is goed, het mostrer daarva is veel beter. Goed voorbeeld doet volg. Het zorgt voor e omslag i dk. Va obewust oveilig aar bewust oveilig vervolgs va bewust veilig aar obewust veilig. E kleie stap voor elke maager, e reuzstap op veiligheidsvolwassheidsladr. corry daalhof februari Veiligheid op werkvloer: ood of ugd? Vraag: Hoe ku bedrijv veiligheid op werkvloer verbeter? Atwoord: De combiatie va risicoaalyse, prevtie, opleidig ssibiliserig leidt tot e pure wi-wi: het aatal ogevall daalt motivatie stijgt. Het aatal arbeidsogevall zit laatste jar i dal lij. Daar zij werkgevers uiteraard blij om. Steeds vaker plukk ze amelijk vrucht va hu eig ispaig op het vlak va veiligheid. Volgs Juliette Grimoprez va Seto, zij ze ispaig iet meer da logisch: Elke werkgever is veratwoorlijk voor fysieke mtale gezodheid va zij persoeel. Hij moet dus het odige do om veiligheid te waarborg. Eerzijds em werkgevers maatregel omdat ze u emaal verplicht zij alsmaar strgere wettelijke regels op het vlak va veiligheid op het werk a te lev. Daaraast wordt ook va h verwacht dat ze werkgerelateer risico s evaluer vastlegg. Arzijds begrijp steeds meer werkgevers dat het em va prevtieve corriger maatregel loot. Werkgevers gaa bijgevolg ook zelf cocrete iitiatiev em, iet lager alle maar omdat het moet: ze orgaiser opleidig ssibiliserigsacties rod prevtie, stell e iter veiligheidsreglemt op, of sigaler gevaarlijke situaties door midl va pictogramm. Op die maier wordt ivester i veiligheid iet lager e ood, maar e absolute ugd, voor bei partij. Het aatal ogevall zal immers dal ( dus ook het absteïsmecijfer), terwijl productiviteit, motivatie tevredheid va werkemers toem. corry daalhof Kluisslot bepaalt veiligheid bradkast! E goe kluis of bradkast wordt og altijd gemaakt va staal beto. Daaraast wordt er veel aadacht besteed aa het veruft va e gelijke costructie. Hierdoor wordt het oeiglijk opbrek og moeilijker. Als laatste is er keuze voor het kluisslot. Dit was vroeger evoudiger omdat er slechts keuze was uit e sleutel- of draaischijfslot. De werkig va ze slot is evoudig overzichtelijk. Sids rtig jaar zij er ook elektroische kluisslot. Het pricipe is i basis hetzelf, je geeft e geheimco i kluis gaat op. Sleutels verstopp of meem is overbodig evals het gecompliceer liks-rechts gedraai va draaischijfslot. Elektroische kluisslot zij gemakkelijker i gebruik, veiliger meer betrouwbaar, zou je dk! Echter i afgelop jar hebb elektroische kluisslot e orme otwikkelig doorgemaakt. De variaties i merk softwareversies zij zo toegom, dat je als cosumt door bom het bos iet meer ziet. Er is zelf e kluisslot met e koekoeksklok fuctie. Koekoeksklok verraadt elk uur zij heimelijke locatie Dit slot klikt ier uur, wat atuurlijk komisch is, wat het verraadt elk uur zij heimelijke locatie. Ook zij er slot met 100 toegagscos waarmee elke gebruiker dag acht toegag heeft tot kluis. Wat als er da iets wordt vermist? Wie heeft het da gedaa.bij het mak va e keuze over aaschaf va e kluis wordt og steeds teveel alle gekek aar ibraak- bradwerdheid. De keuze va het kluisslot wordt hieri bija altijd verget maar is mists zo belagrijk als iet (tegwoordig) belagrijker. Het grootste voorel va e sleutelslot is sleuteldrager, wie sleutel heeft ka als ige Voor meer iformatie of specifieke ws kut u cotact op em met Safe2Lock Bradkast Tel: of Mail: of i kluis is hier da ook als ige 100% veratwoorlijk voor. Mits er ge meerre exemplar i omloop zij is dit e sluitd verhaal. Echter meeste kluissleutels zij bij e sleutelspecialist evoudig bij te mak! Uit praktijk is geblek dat otvreemdig uit e kluis het meest gebeurt door eig persoeel. Oze visie is dat je e kluisslot zo moet iricht dat het aadloos aasluit bij veiligheidsprotocoll va uw bedrijf. Dit is tegwoordig bij betere kluisslot mogelijk met behoud va het veiligheidscertifi caat. De sleuteldrager is 100% veratwoorlijk De mogelijkhed va toegag tot kluis ka per geheimco word beperkt tot strikte perio dat die persoo toegag heeft tot kluis. Of het kluisslot ka zo word igesteld dat er slechts éé va alle aagemaakte geheimcos kluis ka op. Het grote voorel va sleuteldrager is u pas echt e sluitd verhaal.

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT 0841_Krt 31-01-2006 17:31 Pagia 1 Nummer 5 2 februari 2006 Uitgave Directie Voorlichtig Miisterie va Defesie Pagia 3 Miister Kamp: Tegeslag bij ee Uruzga Pagia 4 Miister Va Ardee: Nederladse militaire

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie