VeiligheidNummer 6 / Februari 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VeiligheidNummer 6 / Februari 12"

Transcriptie

1 e commerciële uitgave va mediaplanet, gedistribueerd door het fiacieele dagblad. Opbare veiligheid Samwerkig politie beveiligers steeds beter Iovatie Nieuwe oplossig voor meer weerbaarheid Idustriële werkvloer Focus op ispaig, voorkomt ogevall VeiligheidNummer 6 / Februari 12 3tips E goed bescherm digitale fysieke omgevig je creëert het zelf foto: shutterstock Bro Witer: E goe beveiligig va persoosgegevs begit met goed systeembeheer. Wat moet waeer gebeur Bro witer Pieter va Vollhov: Sids 80-er 90-er jar va vorige eeuw zij burgers meveratwoorlijk geword voor veiligheid pieter va vollhov Werk i alle veiligheid Meer da product oplossig op maat 1201_ENC-AI1-NL.idd 1 07/02/12 14:42

2 2 februari 2012 uitdagig Prof. Mr. Pieter va Vollhov is voorzitter va Stichtig Maatschappij Veiligheid Politie, e oafhakelijke orgaisatie die meedkt over veiligheidsvraagstukk. Va Vollhov wil alle lezers lezeress vrag om og es mee te dk over het orwerp eig veratwoorlijkheid voor veiligheid. Wat mag je verwacht? wij rad aa pagia 13 Richard Frak Directeur va Hoffma Bedrijfsrecherche Iteretcrimialiteit Via iteretaavall ku hackers sjoemel met bedrijfsiformatie, zoals aaelwaar va e orgaisatie Vroeger werd veiligheid lage tijd gezi als e taak va overheid alle. Maar i 80- er 90-er jar va vorige eeuw is i ze filosofie, zowel atioaal als iteratioaal, e fudamtele wijzigig gekom. Sidsdi wordt veiligheid og wel gezi als e taak va overheid, maar burgers, oremig orgaisaties zij hiervoor u meveratwoorlijk geword. Op zich vid ik ze koerswijzigig logisch begrijpelijk, omdat vel zich realiser dat overheid atuurlijk ooit alle veiligheid ka garar of waarborg. Maar helaas heeft overheid ooit regie gom om liefst zo eduidig mogelijk vast te stell wat je u eiglijk va die eig veratwoorlijkheid va oremig /of orgaisaties zou mog verwacht. Tijdperk va zelfregulerig Bij vele oafhakelijke orzoek blijkt daarover i praktijk grote oduilijkheid te bestaa. Vroeger werd a bija alle erstige gebeurtiss heil gezocht i meer wettelijke regels meer toezicht om ogevall i toekomst te ku help voorkom. Maar dat tijdperk is u fiitief voorbij; iet alle vawege ieuwe veiligheidsfilosofie, maar ook omdat wij u lev i het tijdperk va zelfregulerig. Nu ligt immers het acct sterk op ge betuttelig meer va overheid, overheid op afstad laat het aa sector zelf over. Voor het orwerp veiligheid betekt dit dat veiligheidsregels steeds mir vaak i wett word vastgelegd steeds meer word verakerd i orm richtlij va sector zelf. Omdat ze orm richtlij vazelfsprekd ge verbid voorschrift zij, ottrekk zij zich veelal aa het (toe)zicht va overheid. De samlevig is door ze gag va zak voor haar veiligheid steeds afhakelijker geword va het veiligheidsbeleid va oremig orgaisaties zelf. Nog steeds ka ik mij hieri prima vid, mits oremig /of orgaisaties zich da ook aa hu eig regels houd. Maar hier wrigt u Prof. Mr. Pieter va Vollhov Voorzitter Stichtig Maatschappij Veiligheid Politie Verr i ze special: De publiek-private samwerkig tuss politie be- 1 veiligig De (techologische) iovaties voor veiligheid Cybercrime cybersafety De bestuurlijke aapak va crimialiteit beroem veiligheidsscho, omdat ervarig leert dat zeker ietverbid regels heel gemakkelijk het orspit ku lv bij afwegig met are belag, met ame met ecoomische belag. Discussie Heel graag zou ik og es ter discussie will stell wat je u eiglijk va eig veratwoorlijkheid zou mog verwacht. Ge tails, maar wel hoofdlij, uitgagsput of begisel. Als daar ge duilijkheid of esgezidheid over gaat bestaa, da kom je voor veiligheid i e casiospel terecht. Het ka goed gaa, maar ook totaal verkeerd. Daaraast houdt e orgaisatie zich wel braaf aa regels are iet. Kortom, die zi va laat het aa sector zelf over ge betuttelig meer door overheid is e prachtige zi, maar da moet alle sector het ook waarmak. Ik sta op voor uw suggestie bat. Prof. Mr. Pieter va Vollhov Voorzitter Stichtig Maatschappij Veiligheid Politie We make our rears succeed! veiligheid 6e editie, februari 2012 Maagig Director: Marc Reiema Editorial Maager: Stella va r Werf Busiess Developmt Maager: Thomas Vries Project Maagers: Iris va d Berg, Stephaie va r Korput Telefoo: Gedistribueerd: Het Fiacieele dagblad, februari 2012 Drukkerij: Dijkma Offset Mediaplaet cotact iformatie: Telefoo: Fax: De ihoud va ze bijlage valt iet or hoofdredactioele veratwoorlijkheid va het FD. Mediaplaet otwikkelt hoogwaardige bijlag die zich richt op e specifiek thema daarbij behor doelgroep. Zo brg wij lezer adverteerr dichter bij elkaar. Havep moet je hebb... APPROVED BY PROFESSIONALS Frak Service moteur TEL MAAR OP! Patrick Sior gieer Beschermig Draagcomfort Duurzaam Visitekaartje voor bedrijf Voldoet uw huidige veiligheidskledig aa actuele EN/ISO-orm? Vraag e gratis veiligheidssca aa: T +31 (0) MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN? KIJK OP

3 expert pael Wim va Dok Commissaris va Koigi Rob va Gijzel Burgemeester va Eidhov februari P.G.A. Noordaus Burgemeester va Tilburg Vraag 1: Waarom staat veiligheid hoog op agda i Provicie Noord-Brabat? Om twee red: Verschill Brabatse sted staa te hoog i lijst oveilige plaats. Dat wordt veroorzaakt door loslop é georgaiseer crimiel. Dat moet verar. T twee tast gecostateer oveiligheid oze drom grote iteratioale ambities aa om High Tech regio te zij te blijv. De verwevheid va or- bovwereld moet op allerlei maier stevig aagepakt word met als duilijk sigaal dat we dit iet lager accepter! We accepter het iet lager! Omdat crimialiteit aawezig was is. De grote sted i ze provicie scor hoog op oveiligheid. Dat was voor mij red te zoek aar oorzak erva. E va belagrijkste red is dat politie ti jaar geled afgerekd werd op aagifte gerelateer crimialiteit: autodiefstal, ibraak. De drugsalers helers kwam to iet meer i beeld daarmee verslechter oze iformatiepositie. E are red is bijvoorbeeld liggig va Brabat dicht bij grs. Dat ligt voor had: oze grote sted scor hoog op oveiligheid, vooral bij ibrak, overvall geweld op straat. Hoog tijd dus om dat aa te pakk. Door liggig als grsprovicie is het schijbaar gemakkelijker da i are provicies va Nerlad om crimiele activiteit te otplooi. Dat moet we e krachtig halt toeroep. Als je alle kleie crimieel pakt, is het dweil met kraa op. Achter e wietkweker staat e crimiele orgaisatie. Achter e dief ligt e helersetwerk. Vraag 2: Op welke maier wordt er u gewerkt wat is er ieuw aa ze aapak? Er was al regelmatig overleg met drie Brabatse veiligheidsregio s. We trokk sam op dat leid i 2010 tot Taskforce B5: e samwerkigsverbad tuss vijf grootste Brabatse gemet, het Regioaal Iformatie Expertise Ctrum, het Opbaar Miisterie, Belastigdist, Koiklijke Marechaussee politie. Door ze breedte is overheid u goed georgaiseerd. Os belagrijkste doel is het oproll va crimiele bs, het afbrek va crimiele structur atuurlijk het i beslag em va crimieel geld. Nu werk politie overheid iformatiegericht waardoor crimiele orgaisaties beter i kaart gebracht word. Er is meer samwerkig tuss gemete, politie, justitie belastigdist. Vroeger pakt we éé strafbaar feit aa. Nu trekk we het veel brer zett we alle beschikbare midl i. Voorbeeld: voorhe zett we illegal uit e huis kreeg eigaar hooguit e proces verbaal. Nu zoek we uit of ze eigaar og meer pad heeft, waar die staa, wat daar gebeurt, hoe hij aa zij geld komt wat hij er mee doet. Er is meer samwerkig Het was verbazigwekkd hoeveel iformatie er bi overheid al bekd was hoe weiig we dat tot voor kort eld. Door itegrale samwerkig bi Taskforce B5 slag we er u i crimiele orgaisaties op te roll crimiel te rak waar het pij doet. Bijvoorbeeld door het vermog goer, verkreg via crimiele praktijk, i beslag te em. Dat werkt veel beter da e kleie straf. We ivester i het aapakk va georgaiseer crimialiteit om kleie crimialiteit te vermir. Vraag 3: Wat merk ms i praktijk va bestuurlijke aapak va crimialiteit op zowel lage als korte termij? Ms merk dat op korte termij omdat we zichtbare resultat behal met het oproll va crimiele etwerk. Op lagere termij merkt m dat omdat Regioale Iformatie Expertisectra werk aa otmatelig va orwereld. We zij op alle frot bezig met het opwerp va maximale barrières teg crimiel dat werkt. De Taskforce is daari katalysator. We l oze success met are geïteresseer provicies ook lalijk is er veel belagstellig voor oze aapak, miister Opstelt is er thousiast over. Op korte termij merk ms dat omdat we bewust met iformatie aar buit kom over oveiligheid crimialiteitsbestrijdig. Door mediabericht over het oproll va hepkwekerij, maar ook door iformatie-avod i e wijk als daar veel overlast crimialiteit aawezig is. Doordat we u meer registrer, wordt crimialiteit zichtbaarr. Dat ka zorg voor e subjectief oveiligheidsgevoel. Maar resultat va versterkte aapak zij al zichtbaar. Ik b erva overtuigd dat Noord-Brabat er i zij geheel veiliger op wordt. We merk i Tilburg e afame va overvall geweld op straat. Veelplegers word harr aagepakt. Oze ambities reik echter verr: we will ze vorm va crimialiteit og veel verr terugdrig ervoor zorg dat ze provicie iet hoog meer scoort i oveilig lijst. Daar zett we dus e tadje bij. Ms zi u ook dat misdaad iet loot, wat va wietkweker die gepakt wordt, em we zij dure auto ook direct i beslag. Zichtbaar mak aa burgers dat we dat do, draagt ook bij aa het veiligheidsgevoel. Ms zi dat misdaad iet loot

4 4 februari 2012 ieuws 1tip gebruik mak va werk sam voor EE succesvolle AApak elkaars expertise Vraag: Waarom werk beveiligigsbedrijv steeds vaker sam met politie? Atwoord: Politie beveiligigsbedrijv versterk gezamlijk slagkracht dus opbare veiligheid. Samwerkig tuss politie particuliere beveiligigsbedrijv bestaat al kele jar, zij het modjesmaat. Het gebeurt or are bij ladigdiefstall waar gezamlijk camerabeeld gelez word. E verre samwerkig ligt echter voor had. Dat vidt Laetitia Griffith, voorzitter va Nerladse Veiligheidsbrache. Politie beveiligers wet elkaar steeds vaker te vid dat komt opbare veiligheid zeker t goe, stelt Griffith. De groei samwerkig komt me doordat beveiligigsbrache geprofessioaliseerd is, over relevate kis geavaceerr apparatuur beschikt. Hu izet stelt politie i staat zich meer op haar kertak te richt. Er zij beveiligers op straat. Dat betekt veel og or extra. Regioale samwerkig De samwerkig bestaat u vooral og uit proactieve iformatie-uitwisselig. Dk daarbij aa het doorgev va kteks bij verdachte voertuig of het doorgev va verdachte situaties aa meldkamer. Griffith stelt dat er wel regioale samwerkigsverbad zij, maar dat het vrijheid va elke politiekorps is om e samwerkig aa te gaa. De lokale overhed besliss dat zelf, maar gezi goe resultat wil m die samwerkig steeds vaker. Miister Opstelt staatsecretaris Teev va Veiligheid Justitie zi meerwaar va brache i. Miister Opstelt gaf rect aa meer ruimte te zi voor gemet voor ihuur va beveiligers. E staatssecretaris Teev maakt zich sterk voor meer iformatie-uitwisselig samwerkig tuss politie beveiligers. Effectieve aapak Sam Alert 24/7 is e goed voorbeeld va e rgelijke samwerkig. Hier werkt politie sam met drie keurmerkhoud beveiligigsbedrijv waardoor het mogelijk is seller i actie te kom crimialiteit effectief aa te pakk. De beveiligers gev hier iet alle iformatie, ze otvag dat ook va politie zoals sigalemt of kteks. De beveiligers Laetitia Griffith Voorzitter va Nerladse Veiligheidsbrache hebb e directe lij met meldkamer. E ar voorbeeld is CrimiNEE: hier werkt politie sam met het bedrijfslev beveiligers ter verbeterig va veiligheid. Beveiligig bij evemt Griffith is blij met ze otwikkelig. De kwaliteit va beveiligigsbrache komt zo t goe aa hele samlevig. Ze ziet voldo mogelijkhed om tot og auwere samwerkig te kom. Bij evemt bijvoorbeeld. Moet politie dat do of ka dat ook door beveiligers gedaa word. Ook bij toezicht- hadhavigstak ku beveiligers e wezlijke bijdrage lever. Op e vergarig va Verigig Nerladse Gemet war aawezige burgemeesters positief over mogelijkhed tot samwerkig. Het is aa brache om aa te to dat ze effectiever, efficiëter é goedkoper zij. Daara is het aa burgemeesters politie om te kiez. Zelf blijv do of uitbested aa private professioals. Er zij voldo cocrete voorbeeld om aa lokale overhed te lat zi hoe succesvol e samwerkig ka zij. corry daalhof Beveiligigsmaatregel? Waar da? Iere die wil ka ihoud va ze cotaier toch zo meem? Dat klopt. I zekere zi. Maar ze cotaier is leeg. E e cotaier zor ihoud vormt ge risico is iet aatrekkelijk voor crimiel. Waarom zou je er da state of the art beveiligigsmaatregel op loslat? Die ku je beter izett bij object die daar wel om vrag. Trigio zoekt altijd aar juiste balas tuss beveiligigsiveau -risico. Trigio is het grootste beveiligigs bedrijf va Nerlad. We ku bog op e ervarig va 100 jaar. Zoek proactief aar ieuwe oplossig om ms Hier word juiste beveiligigsmaatregel getroff eigdomm og beter efficiëter te bescherm. Oze opdracht - gevers waarr dat. Dat blijkt iet alle uit oze klat tevred - heidsorzoek maar ook uit oze lagdurige cotract. Omdat we do wat er va os wordt verwacht. E eiglijk altijd et iets meer da dat. Wilt u wet wat Trigio voor uw orgaisatie ka betek? Kijk voor meer iformatie op of bel (010) Wij zij u graag va dist. Trigio. Tooaagevd i veiligheid De juiste ms op juiste plek

5 februari i het kort Camera s hebb toegevoeg waar Cameratoezicht i publieke ruimtes is e veelbesprok orwerp. De éé vidt het e beperkig va privacy, e ar is blij met extra og. praktijk Voorzitter Brache Orgaisatie Publieke Veiligheid heer Thomas va d Berk vertelt: Cameratoezicht is iet ars da e politie-agt die surveilleert i publieke ruimte. Het is e techisch hulpmidl, iet meer da dat. Camerabeeld blijv kele dag tot wek bewaard zolag er ge aaleidig toe is, doet m daar verr iets mee. De camerabeeld word op gezette tijd wel uitgelez, maar het is iet zo dat iemad viertwitig uur per dag kijkt aar wat er allemaal gebeurt. Camera s hag i publieke ruimtes zoals wikelctra, uitgaasctra hagplekk. Veilig stell Gebeurt er echter wel iets is er sprake va e misdrijf, da word betreff beeld veilig gesteld op e cd. Deze di da als bewijs i e strafzaak. Het uitlez va camerabeeld gebeurt door beëdig opsporigsambtar. Het is zeker iet zo dat er overal camera s hag. I e woowijk waar iets aa had is, is er ge kele reopbare veiligheid Politie beveiligers wet elkaar steeds vaker te vid. Dit komt opbare veiligheid t goe. Thomas va d Berk Voorzitter Brache Orgaisatie Publieke Veiligheid d voor. Of er al da iet camera s geplaatst word, is i eerste istatie e zaak va gemeteraad. Zij besliss of er voldo aaleidig voor is. Als raad positief beslist, gaat het verzoek aar driehoek burgemeester, politie het opbaar Miisterie die uiteilijke beslissig em over wel of iet plaats va camera s. Escalatie Het gevoel dat er steeds meer camera s verschij i het straatbeeld, klopt volgs va d Berk wel. Met camera s wordt meer gezi/gecostateerd er zij mir ms voor odig. Het heeft echter wel altijd t doel veiligheid te vergrot dat werkt. Bijvoorbeeld: i stad Groig word jaarlijks vierhord misdrijv opgelost met hulp va camerabeeld. E er word veel calamiteit voorkom! Stel dat er camera s hag i e uitgaasgebied die direct uitgelez word. Op het momt dat er escalatie dreigt, wordt meldkamer igeschakeld gaat er politie ter plaatse. Dat voorkomt vaak al dat er echt e probleem otstaat. Va d Berk vidt cameratoezicht da ook absoluut va toegevoeg waar. Beveiligigscamera s krijg e steeds betere beeldkwaliteit. Nieuw is ook dat er gewerkt wordt aa e wetsvoorstel dat het tijlijk plaats va camera s mogelijk moet mak, bijvoorbeeld bij evemt. Remco Wada Ambulacebroer ICE ummer i GSM ICE staat voor I Case of Emergcy. Hulpdist will dat iere telefooummers va hu aast opslaat i gsm or aam ICE. Dit om bij e ogeval aast sel te ku iformer. Het ummer ka ook gebruikt word om medische iformatie i te wi bij die aaste. Daaraast ka ICE voorkom dat hulpverlers lag moet zoek aar het juiste telefooummer. Blokkerig I praktijk wordt het echter maar zeld gebruikt, vooral omdat gsm s veelal geblokkeerd zij elke gsm e are blokkerig heeft. Ambulacebroer Remco is bekd met ICE, maar ziet blokkerig ook als e probleem. Hij stelt dat zorg altijd eerst uitgaat aar het slachtoffer pas later aar het iformer va aast. corry daalhof Test je kis over veiligheid Wat betek ze bord? : Pas op: ka of rivieroever, 2: Biologisch gevaar, 3: Hag last, 4: Beschermd gezichtsmasker verplicht, 5: Schort verplicht, 6: Verbod te bluss met water, 7: Verbod te claxoer, 8: Verbod voor obevoegd

6 De oplossig voor uw automatiserigsproject Het automatiserigssysteem PSS 4000 bestaat uit diverse hardware- softwarecompot alsme uit het real time- Etheret SafetyNET p sbetreff etwerkcompot. Deze zij auw op elkaar afgestemd vorm dus oplossig voor uw automatiserig. Simplify your Automatio HET AUTOMATISERINGSSYSTEEM PSS 4000 Pilz Nerlad - Via Tel , the spirit of safety Iovatieve oplos sig voor e veiliger Nerlad va ergie die wij stek i het klimaat bijvoorbeeld Veiligheid houdt os allemaal bezig. Beschermig teg crimialiteit, terrorisme ramp, maar ook bewakig va oze persoolijke veiligheid die va veiligheids persoeel hulpverlers is va groot belag. De overheid orsteut iovatieve ieë, zoals: Systeem Dashboard va Coexxio Hulp- veiligheidsdist vervoerrs ku vaak iet aquaat optred teg agressie crimialiteit i het opbaar vervoer, doordat ze oduilijke iformatie hebb over situatie. Dashboard verbidt camera s met meldkamers het Regiectrum OV. Hierdoor ka er seller gerichter word gehald. RescueSim Next Geratio va VSTEP Dit traiigsplatform orsteut hulpverlers met virtuele traiigs method i 3D bij icidt- calamiteitbestrijdig. Zo ku hulp verlers vaker trai beter ispel op crisissituaties. Meer iformatie over ze of are iitiatiev die overheid orsteut: orwerp/iover-veiligheid Wilt u meer wet over het klimaatbewust orem va Heras, os CO2-bewust certifi caat of het 4D Hekwerk va Toekomst? Kijk op of mail aar

7 ispiratie februari Maatschappelijke veiligheid door iovatieve oplossig vraag & atwoord Peter va Dommele Directeur va Sublea Group Vraag: Hoe zet overheid zich i om weerbaarheid teg terrorisme, crimialiteit ramp te verbeter? Atwoord: Overheid bedrijfslev strev met het otwikkel va iovatieve oplossig aar e veiliger Nerlad. Dat gebeurt via het programma Iovatie voor Maatschappelijke Veiligheid. expert De overheid werkt aa oplossig voor problem uitdagig i toekomst op het gebied va veiligheid Guus Broesterhuiz Directeur va divisies NL Iovatie NL Octrooictrum bij Agtschap NL foto: Agtschap NL Veiligheid is door aaslag i New York, Madrid Lod hoog op agda kom te staa, vertelt Guus Broesterhuiz, directeur va divisies NL Iovatie NL Octrooictrum bij Agtschap NL. De overheid heeft daarop beslot om sterk op iovatie veiligheid i te zett. I het kar va het programma Iovatie voor Maatschappelijke Veiligheid (IMV) werkt overheid aa oplossig voor problem uitdagig i toekomst op het gebied va veiligheid. Daarbij richt we os op drie thema s: operer i etwerk, opleid, trai simulatie fysieke beschermig. Maatschappelijke veiligheid Om techische iovaties tot e succes te mak, is samwerkig tuss bedrijv, kisistellig operatioele dist als eidgebruikers va groot belag. Daarom werk zij auw sam bij het oploss va vraagstukk. Wordt e iovatieverzoek goedgekeurd, da verstrekt het IMV orsteuig aa orgaisaties die e product of dist will otwikkel. Het doel is om e goedwerkd product op markt te brg, waarmee we maatschappelijke veiligheid ku vergrot. Iovatieve aabestedigsproject Aa welke techologische iovaties werkt overheid om veiligheid te verbeter? We zij u bezig met e project waarbij met soarapparatuur crimiele duikers gesigaleerd ku word die drugs or bot ophal. Daarmee ku we smokkelaars terrorist or water opspor. Door dit project zij we straks beter i staat om smokkelaars op te spor. Het leidt tot meer veiligheid voor burgers, hulpverlers idustrie. Maatschappelijke oplossig Maar met het IMV-programma word iet alle techische sufjes feit cijfers Het IMV programma loopt tot Daara wil overheid het orwerp veiligheid e rol gev or Topsector High Tech Sector Material (HtsM). I afgelop perio zij 36 iovatieproject 34 SBir (aabestedigs)project gestart. Uit orzoek blijkt dat 75 proct va alle project succesvol wordt afgerod. De duur va otwikkelig va e project is afhakelijk va het programma. Gemidld wordt e ie i twee jaar uitgewerkt voor operatioele dist uitgevod. Zo loopt er ook e project waarbij er e lage druk watersprikler wordt otwikkeld. De huidige waterspriklers werk amelijk alle or hoge druk. Door e lage druk watersprikler te otwikkel, ka ze aageslot word op waterkraa. Daarmee zij ook woohuiz beter beveiligd teg brad. Succesvolle product Imidls zij er al titall project succesvol afgerod. E mooi aar e verkoopbaar product of bruikbare toepassig. Door het programma hebb meer da 200 bedrijv, 50 eidgebruikers 22 orzoeksorgaisaties elkaar gevod om sam e cocreet pla uit te werk. Naar schattig zij er i Nerlad ruim 500 bedrijv actief op het terrei va veiligheid. Het budget voor het IMV-programma bedraagt 24,5 miljo. Het budget voor SBir bedraagt 5,7 miljo hek va toekomst Met dit hek ku je perso terrei beveilig, maar ook zoe-ergie opwekk, lucht water zuiver reclameboodschapp weergev. voorbeeld daarva is het idtificer va brad op wei. I 2009 zij daar speciale toepassig voor obema helikopters voor otwikkeld. Die verk wei ku u op zoek gaa aar rookotwikkelig. I geval va brad wordt er e seitje gegev aar meldkamers die vervolgs direct actie ku orem. Meer iformatie Iteressate uitvidig, maar hoe kom burgers er achter welke project er plaatsvid? I 2013 wordt er e Veiligheidscogres georgaiseerd. Daar ku burgers mostraties zi va otwikkel product. I toekomst gaa we vaker aar buit tred met oze project om ze or aadacht te brg va eidgebruiker burger. De voortgag va project is ook te volg via:! iover-veiligheid britt sijtsma Veiligheid duurzaamheid gaa had i had, zo vidt Peter va Dommele, directeur va Sublea Group. Maar hoe gaat dit er da uitzi, bouw we straks hekk rodom gevagiss die tegelijkertijd zoeergie opwekk?! Hoe gaa veiligheid duurzaamheid sam? Veel ms dk bij veiligheid aa terrei- of objectbeveiligig maar verget dat beschermig teg klimaatverarig gezodheidsrisico s ook meetelt. Dk hierbij aa het veilig over straat ku lop zor dat het regwater aa je kels staat of aa schoe lucht i rod gebouw. Veiligheid wordt dus ook gelieerd aa duurzaamheid. Daarop hebb Rijksoverheid Sublea Group e Gre Deal 4-D Oppervlakteotwikkelig ortekd. Hierbij gaat het om duurzaam iovatief (her)otwikkel exploiter va bestaa ieuwe oppervlakte. De bedoelig is dat ier oppervlak object i het ecosysteem duurzaam wordt gemaakt. Welke otwikkelig zij er op het gebied va veiligheid?! De 4D-techologie als Oppervlakte Combiatietechologie is e aasprek otwikkelig. Neem als voorbeeld het Hek va Toekomst. Daarmee ku je voortaa iet alle e terrei of perso beveilig, maar het ka ook 24 uur per dag duurzaam lever, zuiver, compser commuicer. Zo ka het hekwerksysteem zoeergie opwekk, lucht water zuiver reclameboodschapp weergev. Het krijgt dus ook e duurzame waar impact. Dit proces sluit geheel aa bij doelstellig va overheid wordt vauit e Livig Lab i Oirschot markt i gebracht. We zi dat koplopers markt beter ku bedi é volg door zich vauit iovatie trasparatie op duurzaamheid te richt. Gaat aadacht voor duurzaamheid iet t koste va veiligheid?! Juist iet! Veiligheid is basis waarop we toekomst bepal. E veilige leef- werkomgevig is iet vazelfsprekd meer ka os veel geld gaa kost. We moet dus veiligheid meer associër met verduurzamig, ook vauit e og ooit bekek hoek. Kijk maar aar het eerr goem voorbeeld va het Hek va Toekomst. De iovatiekracht rodom veiligheid is orm stemt mij zeer positief. De kas om el te word va oplossig i plaats va het probleem, staat bij koploper voorop. Samgevat is er e trasitie aa gag va object- persoosbeveiligig aar itegrale duurzame omgevigsbeveiligig. E veilig ie! britt sijtsma

8 8 februari 2012 ispiratie Veiligheid op werkvloer Tegwoordig moet elk bedrijf e risico-ivtarisatie & -evaluatie (RI&E) hebb. Met resultat hierva wordt vervolgs e pla va aapak voor veiligheid op werkvloer opgesteld. Het is verplicht om je pla va aapak te lat test. Deze regels afsprak zorg ervoor dat er veiliger gewerkt ka word er mir arbeidsogevall plaatsvid. foto: shutterstock be bright be sure Nsecure bevorrt veiligheid va oremig haar mewerkers. Dit do wij door het otwikkel, implemter orhoud va duurzame gebruiksvrilijke veiligheidsoplossig, die word afgestemd op bedrijfsactiviteit va klat.

9 ieuws Veiligheid op idustriële werkvloer Vraag: Hoe krijgt e idustriële orgaisatie veiligheid hoog i het vaal? Atwoord: Door te focuss op ispaig i plaats va op resultaat. De idustriële sector kt al talloze regels wett die veilig werk moet borg voor werkemers. Elk bedrijf dit e risicoivtarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebb met resultat daarva e pla va aapak op te stell. Dit pla va aapak dit verplicht getoetst te word. Het is echter i meeste gevall iet afdo om ogevall op werkvloer te voorkom. Veiligheid op werkvloer is e cotaierbegrip, stelt plaatsvervagd Geral Maager H&S Peter Booster va Tata Steel. Bija alles is terug te voer op veiligheid, alle bedrijfsprocess zij erva afhakelijk. Structuur e systematische aapak zij voor e grote orgaisatie (9.000 mewerkers) als oze radvoorwaarlijk. Wij mak bewust orscheid tuss procesveiligheid, arbeidsveiligheid arbeidshygiëe. Dat helpt om aasturig va e goe structuur te ku voorzi. Veiligheid begit met het goed opleid va lij is gebaat bij e goe vakihoulijke orsteuig. Peter Booster Geral Maager H&S bij Tata Steel Regels wett. Vooral i idustriële sector bestaa er e hoop regels wett die voor e veilige werkomgevig moet zorg. foto: shutterstock Bewustwordig Booster gelooft heilig i kracht va stur op veiligheidsispaig. Het maakt ms bewuster va hu werkomgevig. We hebb verschill programma s die daarop gericht zij. Oze ambitie is ul ogevall, wat we gelov dat elk ogeval te voorkom is. Als er e ogeval plaatsvidt of als feit Per jaar zij er gemidld slachtoffers va e arbeidsogeval die medische behalig odig hebb. E arbeidsogeval is e ogeval dat door of tijds uitoefig va betaal arbeid gebeurt. Letsel door sijd of stek voorwerp komt het meest voor. Daara is cotact met e bewegd voorwerp of bekellig grootste oorzaak va e arbeidsogeval. Uit 8e moitor arbeidsogevall blijkt dat i 2009 aar schattig werkemers e arbeidsogeval kreg met e werkemer verplichte veiligheidsregels iet i acht eemt, da richt we os i die gevall vooral op achterligg oorzak daarva. We zoek liever aar het waarom, da dat we veel tijd stek i e discipliaire maatregel. Wat geestelijk of lichamelijk letsel als gevolg. I bouw, metaalidustrie, voedigs- gotmidlidustrie vall relatief meeste slachtoffers per werkd. I het Natioaal Kompas Volksgezodheid staat dat joge ma het meeste kas lop op e arbeidsogeval met letsel verzuim. De kas op e arbeidsogeval met dolijke afloop eemt toe met leeftijd is het hoogst voor werkd die our zij da 65 jaar. bro: Natioaal Kompas Volksgezodheid, TNO. 2tip praat iet alle OVer veiligheid: mostreer het OOk! dat laatste alle eemt oorzaak iet weg. Ambassaurs i veiligheid Vorig jaar zij we gestart met veiligheidsteams waarbij maalijks va elke fabriek vijf tot acht mewerkers e maad lag volledig va hu werk word vrijgemaakt. I die tijd volgt m traiig word project opgestart die het bewustzij va veiligheid aar e hoger iveau tilt. Zo word circa 100 mewerkers elke maad veiligheidsambassaurs voor hu fabriek. Kis op het gebied va taakrisicoaalyses, aasprek op oveilig gedrag, izicht i herk va risico s, et cetera. Het is mooi om te zi hoe ze ms zich meer bewuster va oveiligheid zij a ze maad. Er otstaat e positievere grodhoudig op veiligheidsgebied uiteilijk eemt daardoor het risico op ogevall verr af. Omslag Veiligheidsobservatieros op werkplek door het lijmaagemt daaruit voortvloei veiligheidsdialoog met ms levert volgs Booster e sigificate bijdrage aa veiliger werk het verlag va het aatal ogevall. Het is e mostratie va leirschap i veiligheid. Zegg dat je veiligheid belagrijk vidt is goed, het mostrer daarva is veel beter. Goed voorbeeld doet volg. Het zorgt voor e omslag i dk. Va obewust oveilig aar bewust oveilig vervolgs va bewust veilig aar obewust veilig. E kleie stap voor elke maager, e reuzstap op veiligheidsvolwassheidsladr. corry daalhof februari Veiligheid op werkvloer: ood of ugd? Vraag: Hoe ku bedrijv veiligheid op werkvloer verbeter? Atwoord: De combiatie va risicoaalyse, prevtie, opleidig ssibiliserig leidt tot e pure wi-wi: het aatal ogevall daalt motivatie stijgt. Het aatal arbeidsogevall zit laatste jar i dal lij. Daar zij werkgevers uiteraard blij om. Steeds vaker plukk ze amelijk vrucht va hu eig ispaig op het vlak va veiligheid. Volgs Juliette Grimoprez va Seto, zij ze ispaig iet meer da logisch: Elke werkgever is veratwoorlijk voor fysieke mtale gezodheid va zij persoeel. Hij moet dus het odige do om veiligheid te waarborg. Eerzijds em werkgevers maatregel omdat ze u emaal verplicht zij alsmaar strgere wettelijke regels op het vlak va veiligheid op het werk a te lev. Daaraast wordt ook va h verwacht dat ze werkgerelateer risico s evaluer vastlegg. Arzijds begrijp steeds meer werkgevers dat het em va prevtieve corriger maatregel loot. Werkgevers gaa bijgevolg ook zelf cocrete iitiatiev em, iet lager alle maar omdat het moet: ze orgaiser opleidig ssibiliserigsacties rod prevtie, stell e iter veiligheidsreglemt op, of sigaler gevaarlijke situaties door midl va pictogramm. Op die maier wordt ivester i veiligheid iet lager e ood, maar e absolute ugd, voor bei partij. Het aatal ogevall zal immers dal ( dus ook het absteïsmecijfer), terwijl productiviteit, motivatie tevredheid va werkemers toem. corry daalhof Kluisslot bepaalt veiligheid bradkast! E goe kluis of bradkast wordt og altijd gemaakt va staal beto. Daaraast wordt er veel aadacht besteed aa het veruft va e gelijke costructie. Hierdoor wordt het oeiglijk opbrek og moeilijker. Als laatste is er keuze voor het kluisslot. Dit was vroeger evoudiger omdat er slechts keuze was uit e sleutel- of draaischijfslot. De werkig va ze slot is evoudig overzichtelijk. Sids rtig jaar zij er ook elektroische kluisslot. Het pricipe is i basis hetzelf, je geeft e geheimco i kluis gaat op. Sleutels verstopp of meem is overbodig evals het gecompliceer liks-rechts gedraai va draaischijfslot. Elektroische kluisslot zij gemakkelijker i gebruik, veiliger meer betrouwbaar, zou je dk! Echter i afgelop jar hebb elektroische kluisslot e orme otwikkelig doorgemaakt. De variaties i merk softwareversies zij zo toegom, dat je als cosumt door bom het bos iet meer ziet. Er is zelf e kluisslot met e koekoeksklok fuctie. Koekoeksklok verraadt elk uur zij heimelijke locatie Dit slot klikt ier uur, wat atuurlijk komisch is, wat het verraadt elk uur zij heimelijke locatie. Ook zij er slot met 100 toegagscos waarmee elke gebruiker dag acht toegag heeft tot kluis. Wat als er da iets wordt vermist? Wie heeft het da gedaa.bij het mak va e keuze over aaschaf va e kluis wordt og steeds teveel alle gekek aar ibraak- bradwerdheid. De keuze va het kluisslot wordt hieri bija altijd verget maar is mists zo belagrijk als iet (tegwoordig) belagrijker. Het grootste voorel va e sleutelslot is sleuteldrager, wie sleutel heeft ka als ige Voor meer iformatie of specifieke ws kut u cotact op em met Safe2Lock Bradkast Tel: of Mail: of i kluis is hier da ook als ige 100% veratwoorlijk voor. Mits er ge meerre exemplar i omloop zij is dit e sluitd verhaal. Echter meeste kluissleutels zij bij e sleutelspecialist evoudig bij te mak! Uit praktijk is geblek dat otvreemdig uit e kluis het meest gebeurt door eig persoeel. Oze visie is dat je e kluisslot zo moet iricht dat het aadloos aasluit bij veiligheidsprotocoll va uw bedrijf. Dit is tegwoordig bij betere kluisslot mogelijk met behoud va het veiligheidscertifi caat. De sleuteldrager is 100% veratwoorlijk De mogelijkhed va toegag tot kluis ka per geheimco word beperkt tot strikte perio dat die persoo toegag heeft tot kluis. Of het kluisslot ka zo word igesteld dat er slechts éé va alle aagemaakte geheimcos kluis ka op. Het grote voorel va sleuteldrager is u pas echt e sluitd verhaal.

10 10 februari 2012 ispiratie goudgerelateer aal i lift? Va alle grodstoff bevidt goud zich i sterkste uptrd.vooral sids kredietcrisis beseff veel beleggers dat geld iet meer door iets va echte waar,zoals goud of zilver,maar slechts door krediet (schuld) is gekt. Veelzeggd is het feit dat zelfs ctrale bak, a jar va goudverkop, grote goudkopers zij geword. Vooral Chia, Ruslad Idia zij laatste jar erg actief.goudproducer bedrijv profiter atuurlijk va steeds hogere goudprijs, door steeds hogere marge die ze op hu goudproductie ku mak. Toch is waarrig va beursgoteer goudbedrijv erg achter geblev bij goudprijsotwikkelig. De verwachtig is dat ze orwaarrig kom maad ka word igelop. Daardoor zij goudaal op dit momt extra aatrekkelijk Goudprijs HUI-ix stijg De goudprijs zit al meer da 10 jaar i e stijg trd. Naar verwachtig va het Gold&Discovery Fud gaa goudgerelateer aal (HUI-ix) bikort aar bov toe uitbrek. 200 afbeeldig: Gold&Discovery ACTIE AD-RED 1/2/2005 1/2/2006 1/2/2007 Trds Oogziekt Drie ervarigsskudig over MD, staar glaucoom TELEG RAAF. DE INH OUD VAN DEZE BIJLAG E VAL T NIET EERD TRIBU GEDIS ANET, DIAPL VAN ME GAVE LE UIT ERCIË MM EEN CO ONDE R DE RE DACT IONELE VERAN TWOO RDELI JKHEID. Ee EN dagb Lad TeLeg Numme r 1/ Dec ember 11 HUMAN 3 RESOURCES Cota ctl tot 50% z, l zvlo va Bij os prijs die eistof Optix, vidt u o.a. u bij aaverw Biofiity a optici, Proc A-merk: lear, Sofl 1-Day be te artikel Acuvue s. taalt!, Focu w.123 le s.l s Dail ies, Pure Visio, Speciaa l voor O 10 op he % EXTR og i Be e be t gehele A kortig eld assorti stelli mt De ko g t/m 31 bij rtig TIPS ce OOGI sco is: mber. NBEE LD OM Air MAART BIJ HET FD NUT GROENKANSEN IN E ECON D OMIE E FOTO : NWO /HAR GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS JULI / FEBRUARI VERSCHIJNT - GRATIS - GRATIS - GRATIS ENJOYGRATIS AND DO GOOD ENJOY AND DO GOOD JANUARI - GRATIS VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR GRATIS 9x REIZEN SPECIAL - GRATIS MEI LICHAAM WERELD.NL ENJOY & RECREATIE / JUNI BLOOMING MILIEU CENTRAAL ETEN & - GRATIS AND 2010 DO - GRATIS GOOD - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR ERELD.NL DRINKEN ETEN VOEDINGSCENTRUM EATGREEN, BURGERMEESTER, MAX HAVELAAR DE LIBRIJE Schoo 11x Ma Wiil & & DRINKEN drikwater Meer wet over Life Scices? Kijk da op pagia 6. REIZEN & RECREATIE Milieujutt het i Nerlad! ka u ook voor & GEEST FAIRFASHION Veratwoor d mobiel & ONTWIKKELING EN WONEN VERLICHT Trai spier dat je ze had! waarva je iet wist DE NACHT, ARBEID IN 2020, COTTONMATTERS WATERPIRAMIDES SAMSUNG Zorg GAIAM va De lijkheid twoorde Der vera t iet o bijlage val -redactie telegraaf iere! VERVOER AMANPRANA, SUNGAZING, KWF DR. HAUSCHKA TRENDS er t pow rs, te m itellig orks. Fro gre datac e world w ies ad s. Start PJOH he way th smart vacc orld problem U E g to rethik t G TUBS eal w stomers ater moli help solve r TALKIN ed w g to elpig cu g. STOP IBM is h ad advacvative thiki/dp/doi orks o at jc etw pplyig i usiess we are amig your b trasfor e D va Dez De ihou - GRATIS & Wi E / AUGUSTUS VERVOER 6 KEER PER JAAR ZERO MOTORCYCLES, AUDI A3, BMW ECOMOBIEL Mail FIETS GEZOND LEVEN Tips tricks voor e strald uiterlijk ierlijk. ETEN & DRINKEN Q OPWBUJPO/ TUBUMLP JOH JO U TPUJOBHS JU/ 1 # Live Fit. i lifestyle & welless Live Happy! voor & LEVEN het milieu Ispir erd voedi gswike motiver uitgifte put ls, BCC-fi d! Haal oz Liked llial me e gratis kra i i Nerla YouTub d. er t e, of kijk Volg os da duiz op bij at uurebete op Twi d op rewere tter, Fac are ld.l ebook, ww w.d NT SKRA E VOLK AN/D TIPS eel uctio Multif d i e eila meer bij aa e duurzame levsbelag om kwaliteit te grodstoff op sactraal aa ergi mw i O, Jos E verdi e erkig hoe te 10 samlevig da je dkt! bewak é te bevorr bio-based ecoomy ooorrddzzeee ee? o id tuss gel: Zet Pagia ed e go wet schap kom ja 4 re Pagia Probeer gratis kijk op pagia ZuiverZuivel drikyoghurt 7! Lorem ipsum Droge voet Dolor co sec Goed ortetuerva adipis houd geacig elit sed mal voorkomt diam oumy overtollig water sit dolor edit Uit lucht Lorem ipsumka Grodwater Dolor comaar sec oprak, tetueruit adipis water lucht acigoeidig elit sed blijkt diam oumy Recreatie Lorem De lteipsum komt Dolor er aa,co tijd sec voor tetuer adipiswat watersport! acig elit sed is er mogelijk? diam oumy sit dolor edit Klimaat De kom Name Name: ivesterig Dolor zij eco test-sec tetuervoor adipis case acig elit sed toekomst. diam oumy 5 OP ZOEK NAAR VERNIEUWINGBE RY MEIJ ER 16 bedrijf slev i. stoc k tter S DUB BELM VE TE ONRNIEUWE ND DERN EMEN INNOVATIE aee je wil r je w t ilt, WATER WAT R E T A ER W 4 TIPS Verbet Met du ertraject ikopurzaam voor kiez toekom st Mobilit Het ieeit werke uwe zuiige re au pe to s: oplossrfecte milieuv ig voor ervuili g Bouw Pad zamer duurka m mak da all et meer ergie e bespar ig Herieu commet tijd mee: dr. Kaouthar Darmoi wbare ier vadr. ir. Koos Rooda er aprof. gie asoze m va De alt over betekis maatschappij. zal dr wetschap voor era uicere er tiev aak: vo m sm or fo ieuwe verad 17 brads ssiele s i ch tie a tis gi va Overal Vooruitgag Pa o chemie op e toffbiomassa veel i oorz rij GebruikVva Chemische Iovaties i zorg va biologische heid sector12draagt itter N gezod Pagia W iversteer i EIT IT2010 Lje A werkemers W w Nr.3/maart K erk waar ERKEN w gisch. KHEID Strate je Talt-VERANTWOORDELIJ Koppel eelsnele maagemt ACTIO DIT IS persoaa DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJ DRED EEN BIJKHEID. HOOF d De slag om LAGE DER DE belei e va je BIJ DA NIET ON GBLAD gi VALT Otwikk talt barst vaaf E te DE TEL stra emig BIJLAG EGRA atie DEZE AF. DE Uitdag elig jaar los. ras hi: Recre t giet volgd INHOU or koaf.mde INHOUD VAN 2009 er E D VAN Trdwatcher Adjiedj Bakas: hotembersh ig wus het wat waterseig i orra stige m DEZE complete watersector G Actie is daarom s es vo Be Ige EG 2 / sep gids voor h D al BIJLAG Nr. TEL ctor om ch Delta rschap E VAL D DE allebelag, succes va Hgroot T NIET GBLA r va op Zodra Bruij: toek Detut g a ONDE BIJ DA t. ee ti ee E ra lei Ik verwacht dat straks voor goed opgelei, taltvolle ms s R DE LAG HOOF rbezamibitie ar wereld is pa hoe pak je vidu erke EEN BIJ duik vo ik i het wat oogle bemaar se id DRED o H Iova DIT IS le as ACTIO a pl di el NELE ik vr er trasfersomm word betaald, et als i het voetbal tie tratl iteits dit aa? VERAN r i ladseor- O rs ie uitatsle ij er he TWOO ve? id ed di va dr ok i toek RDELIJ N ke iep KHEID Her E vo eit oge vo it. al Wat zij va verod Erk va et hoomst kw is ud al t le ta i er st ve i omst toek er Ivest ot het Vergro ld, water speelve s lad biedt o kas p volo g gstellieer a el B lad w Ner kaart op euw door i a Deltapl st Toekomam Rotterdkis va toot op World water 2010 i Expo ai Shagh proof Crisisveiligheid Water politieke op biedt agda ctor waterse werkgoegheid gelege TIPS 22 WATER MAART BIJ DE TELEGRAAF 4 TIPS WEREL VEEL NEDERLANDSE DE BES DWIJD IE EERSTE D R DELTACOMMISSARIS O T T DE SECIEDEN HEEFSTELT ZICH VOOR TE TE B Door het l va Frits W k rtise is br erexpe Er is geester g ze wat s ligg. o r we osz w plek aar ik : Doo veel ka is elf aa lie u h Weerbaar teg zee: Wim Kuijk ve da r og op he b over r e h is i che waar uitdagig om zwakke schakels Wim va e k oger t w aa kust te versterk. e ater Vierss iveau d lijke bra b A b lle e We h aatrekke De N werke door sam o.1 i za sig ku je op is dit ee ke CAPTURE HEADLINE NIET ACUUT, Lorem ipsumwel dolorurgent sit amet, cosecteprof. dr. ir Pier Velliga over tuer adipiscig elit, sedvertelt diam oummy dreigig va overstromig ibh euismod. door PHOTO:klimaatverarig. NAME SURNAME lijk w ater ieuw Vtititi titititi titi tititttitititt titttititt Baer.idd 1 wwwtir Ejoy the Ri! tititi tititititititi Nr. 4 s bedk los tititititi tivtititi! vtititi uw titititititititititititi titi huuti tis titik titititi titititi tititititi titititi ztititi ti titi Otizti stitititiv titititititititititi tititi tititi titititititi www. water forum. et :40:03 www. water jobfo powered rum. l by JobTec.l vacature bak voor techici OVEN p ww d Oogm etig perfect zicht Krijg door techi ek mee ieuwe r kijkco mfort MAART BIJ HET FD Dik B maar w ijl: HNW is ee il moet je je er echt ba mooie kree at bij h het seri ebb t, eus aapa em go da kk ed Mogelijkhed Veelbelov kadidat ku je zelf opleid, of aatrekk va buit ladsgrz LOKH l u o 2 TIN VAN Bij 123 Ls met Thui best Nu tijlijk 5% EXTRA KORTING op al uw bestellig swikel elt u veili waarbor g g Gratis proefpaar Biofiity of Biofiity Toric, zie pagia 6 Beste ief Effect juiste Bereik oep met doelgr arketig eto-m g pot Meltik Ot l va voore cultur rs ve loer di werkv op Het ieuwe werv Gooi traditioele wervigsmethos overboord: maak gebruik va social media FOTO : MAR 123 ls voor al uw cotactlz! Voorlig gratis thuisbezorgd Tips voor succesvolle wervig foto : shu met ee LAAGJE VAN HET HOORNVLIES WORDT WEGGEËTST. CHER DWAT TREN Het Nieu w ra af. e Wer Het be INH ke la Oud Va trd g va goed & ICT N ze M bijla e to s ge Va LT NIe beveilig ols, Med o Latig T ON : ig ew r reda spel erkers CTION Verad e be ele Ve erm rant lagrijk WOOr e rol Over vertrou aagem Lij kheid t we coache d lei rschap Wervig, selectie opleidig FOTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX RALP H VAESS ND BRIL: IERLA Y VAN FOTO : JANE L ICBRI BIOPT ROBERT JAN WIJDH, OOGARTS LASEREN IS EEN TECHNIEK WAARBIJ EEN DUN TOP- t 2008 maar FOTO S: VALENTIJN BRANDT ME MSTI TIPS Stylis te Ch EEN CO a MMER om je al tal va G CIËLE UITGA o s brild VE VA N MEDIA rager te gh: Het is te Cota PLAN De be gwoo ors ET, GE Waar ct is le Nerlad lagrijk z goed i? DISTR Vo ch rd or IBUEE st ei ig mee e sect d m bija el M RD DO lev help or uit r d OR HE et ee da k ee o oo gelicht T FINAN pers ooit m g is er Gez k ka schiktals jurylid Lsim CIEEL eid Jacques d Acoa werd iet allegebekd vaw oo og dh e l ro el el E DAGB pl co ijk ijk tactle iet slechtzi e stijl Wakke atat LAD. Soudmixshow, maar vooral vawege zij vele extravagate brill. s r w ge or te DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. FOTO: VAN DER KOLK - EVENTS & ENTERTAINMENT : DREA FOTO TIPS il. iet st d staat e werel edisch ratie : De m ge a ul je hee ac NIET 1/2/2013 IT for talt werk Ewar T I S R E 3.0 DIV 2 OTO 28 VAN DER Lage bij r.1/cember 2010 foto: RobeRt SaR Heez 3 RP, E H C S E KIJ3K J 3 ZEI LEEF MEERONDERSCHEIDEND E OGEN Nr.1/s Nr.1/mei 2010 B FEBRUARI UIT eptember 2010 e I t VERMOGEN BIJ a v o DE TELEGRAAF I WETENSCHAP DUUR ZAAM & INNOVATIE & I N NOVATHEID 4 3 IE Ooglaser Hét alteratief voor bril, mits ge bijzore afwijkig aa het oog... DICK 1/2/2012 LAD. E DAGB CIEEL dit Is T FINAN een bij DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD BIJ DEZE SIEF: INCLU IER SS HR DO Specialist Waeer ga je aar e oogarts, optici of optometrist? u To bril zo Hoe is ir gewor? popula is trd wat 1/2/2011 Tips OOG IN BEELD m Kijk o HE DOOR 10 berserw2erkv0loer eekpvoteor m dive Nr.1ha/s dbo Lz Hard, zacht, achtls of toch misschi e implatls? TIPS 1/2/2010 MIS ZE NIET! BIJLAG E BIJ DA GBLA D DE Nr.6/o ve otwikk mbe r 2010 elig Nr.5/maart 2010 CKPH atati simpl Kustlesultaat eeht Sel relag beter zic lev 1/2/2009 DIT IS DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET AD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJ EENKHEID. er e Ooglas s je e go iek? i / ju Alles over Nr. brill, lz, aadoig é oplossig! Hoe kie bare kli tatie maar betrouw Iterpre e og, rkt go pe I: CV ueel be toch vis EN IN BEELD OOG OOG G O IN BEE W JOU LD N OUD VA DE INH 1/2/2008 : GUU FOTO VAN DE 1/2/2004 /ISTO EID LIJKH ORDE NTWO VERA 1/2/2003 EGER DEZE R DE T ONDE LT NIE GE VA ABIJLA THEM problem 1/2/2002 ELTA : DANI FOTO 0 1/2/2001 / maart 11

11 izicht februari praktijk willem midlkoop Fiacieel specialist oprichter va het Gold&Discovery Fud Kapitaalverietigig ka voorkom word foto: grovermog Vraag: hoe ka ik mij kapitaal veilig stell liefst mij kapitaal vergrot? Atwoord: door te ivester i grodstoff of grodstofgerelateer bedrijv. Deze blijk waarvast lat zelfs e waarstijgig zi. Ms met spaargeld op bak zi laatste jar rtes daarop steeds verr dal. De koopkracht va geld is iet veilig meer eemt zelfs af. Fiacieel specialist oprichter va het Gold&Discovery Fud Willem Midlkoop vertelt hoe dit komt wat er aa gedaa ka word. Vroeger was er e door goud gekt geldsysteem. To dit losgelat werd, zag m koopkracht dal door steeds mir rte op spaargeld. Ook ms met aal obligaties leverd fors aa vermog i afgelop jar. Wie belegd heeft i e bre aalportefeuille ziet u zij vermog gehalveerd word. Ook het belegg i oroerd goed bleek door fikse prijsdalig afgelop tijd ge goe maier om het vermog veilig te stell/houd. Ik verwacht dat huizprijz og scherper dal kom jar, markt zit volledig op slot. Staatsobligaties brg ook steeds mir op zakelijke obligaties zij e risico omdat veel bedrijv failliet gaa. Stijg goud- zilverprijz Het komt er dus op eer dat belegg flike risico s met zich meebrgt dat spaargeld slechts verlies aa koopkracht oplevert. Zij er i ze crisistijd og wel maier om vermog veilig te stell? Midlkoop vidt va wel: Grodstoff blijk waarvast zeker elmetal. Vergelijk goudprijs va ti jaar geled es met u: va 250 dollar/ouce aar 1750 dollar/ouce. Aal i goudbedrijv werd zelfs twitig keer Alles dat schaars of uiek is levert geld op. Wat iet bij te drukk of te mak is, stijgt zelfs i waar zoveel waard. Het blijkt i elke fiaciële crisis dat m met goud zilver geld ka blijv verdi. Alles wijst er ook u op dat trd va stijg goud- zilverprijz doorzet. Dat ka voor goud kom ti jaar oplop tot 5000 dollar/ouce. Red voor die verre stijgig is orme fysieke tekort op markt. Er wordt per jaar 2500 to goud geproduceerd, maar er is zeker vraag aar to. Chia Idia cosumer elk jaar elk to ctrale bak kop 500 to. Het gat tuss vraag aabod moet verr opgevuld word door oud goud om te smelt. Schaars betekt wist Moet iere da goud of aal i goudbedrijv kop? Vergelijk goud met olie, da zie je dat goud iet i e bubbel zit mij idicator zegg dat waarstijgig og jar aahoudt. Je kut dat ook brer trekk: alles dat schaars of uiek is, levert geld op. E kustwerk va va Gogh wordt verkocht voor e topprijs. Wat iet bij te drukk of te mak is, blijft geld waard stijgt zelfs i waar. Daarom ka ivester i alteratieve ergie zoals widmols ook iteressat zij, maar ú og iet omdat rgelijke project og op subsidie draai. De biotech idustrie is op termij wellicht ook e goe ivesterig, er zij success, maar ook og veel failures. Grodstoff stijg i waar Volgs Midlkoop is vooral het ivester i grodstoff rdabel stijg ze ivesterig zelfs og flik i waar. Dat geldt feitelijk voor álle grodstoff, maar vooral voor goud zilver. Om die red ivester wij vooral i ieuwe grodstofotkkig. Vooral Chia is erg actief i het opkop va steeds meer grodstofproject. corry daalhof Fiscaal voorel Fiscaal voorlig ivester i milieuvrilijke product of bedrijfsmidl, dat ka via MIA\Vamil regelig. Deze oremersregelig mak het mogelijk om met MIA tot zesrtig proct va milieuvrilijke ivesterigskost af te trekk va fiscale wist. De regelig komt bovop reguliere afschrijvig. De Vamil regelig maakt het mogelijk iovatieve milieuvrilijke product seller op markt te brg omdat u zelf bepaalt waeer u ze ivesterigskost afschrijft. De regelig zij voor alle Nerladse oremers die ikomst- of vootschapsbelastig betal vooral iteressat voor agrarische sector, scheepvaart, idustrie. Ook oremers die ivester i duurzaam vervoer, -recreatie, gebouw ku hier hu voorel mee do. Lage lijst Op milieulijst (www.agtschapl.l/programmas-regelig/milieulijst) staa bija vierhord ivesterig die or regelig vall. Deze bedrijfsmidl zij mir milieubelastd gaa vaak verr da wettelijke voorschrift. Aavrag va MIA Vamil voor ivesterig i 2012 ka digitaal via De regelig zij va Miisteries va Fiacië, Ifrastructuur Milieu. De uitvoerig is i had va Agtschap NL belastigdist. corry daalhof Tot 36% Va milieuvrilijke ivesterigskost aftrekk va fiscale wist

12 Beveiligig bedrijfsetwerk begit met beleid Weet u welke system er draai bi uw orgaisatie zij ze goed beveiligd? Da bt u op goe weg. Veel orgaisaties zij echter og iet zo ver volgs algeme directeur Erik Remmelzwaal va IT-security specialist Medusoft. E goe beveiligig begit met beleid izicht i risico s. Ge pak papier waar bedrijfstop ooit meer aar omkijkt, maar e set helre afsprak waar alle mewerkers mee uit voet ku. E orgaisatie dit dus allereerst a te dk over wat hoe er beveiligd dit te word. E risicoaalyse is daarbij ootbeerlijk. Belagrijk is dat het beleid goed wordt uitgelegd bi orgaisatie. Vaak is ms zwakste schakel i beveiligig. Beveiligig: meer da techiek alléé Na beleid implemtatie volgt beheer, wat emalig het etwerk beveilig is iet voldo. Beveiligig is e terugkerd geheel, zeker als er regelmatig ieuwe system op het etwerk kom. Trds als BYOD (brig your ow vice) het Nieuwe Werk drag hier aa bij. Dat hoeft ge probleem te zij, als m zich daar maar bewust va is ze system meeemt i het beveiligigsbeleid. Voor het aquaat beher va 500 system (werkplekk) bedraagt tijdsivesterig gemidld 1 dag per week. E goe beveiligig bestaat voor 80 proct uit beheer voor 20 proct uit techologie! Het doel va iere IT maager zou moet zij dat hij real time izicht heeft i het beveiligigsiveau va zij etwerk. Strategische iformatiebeveiligig helr uitgelegd Remmelzwaal schreef voor hoger maagemt e boek over dit orwerp. Veel orgaisaties lat beveiligig over aa IT ers omdat ze er zelf ovoldo kis va hebb. Het is echter bedrijfstop die het beleid moet mak. Dit boek betrekt topmaagemt op e toegakelijke maier bij iformatiebeveiligig geeft hadvatt hoe dit bi eig orgaisatie toe te pass. Remmelzwaal trekt daarbij parallel met beveiligig va e bedrijfspad. Het boek is als PDF te dowload via IT security distverler Medusoft biedt hoogwaardige oplossig op het gebied va iformatiebeveiligig. Medusoft is als ige i Nerlad Duitslad McAfee Authorized Support Provir. We begeleid oze klat tijds het gehele security proces: va otwerp tot implemtatie beheer (maaged services). Medusoft zoekt daarbij altijd optimale balas tuss productiviteit veiligheid. Cyber Security Update sessie 8 maart 12 Met gastspreker jouralist va het jaar 2011 Bro Witer, bekd va Lektober! Het belag va Cyber Security Wat als digitale wereld omgev is door ibraak, datadiefstal DDOS Attacks? Er gaat ge dag voorbij zor ieuwsbericht over cybercrimialiteit. Als hackers ku ibrek bij Lockheed Marti, DigiNotar Soy PlayStatio, da ka dat ook bij u. Maar herkt u ieuwe cyberdreigig orkt u het belag va Cyber Security? I e wereld waar iformatiebeveiligig steeds belagrijker wordt, biedt Motiv oplossig. MOTIV ICT SECURITY

13 ieuws 3tip februari kijk ook vauit bikat aar je orgaisatie Izet hackers i strijd teg cybercrime Vraag: Hoe ku overhed het bedrijfslev zich wap teg iteretcrimialiteit? Atwoord: Door e gespecialiseerd iformatiebeveiligsbedrijf i arm te em, kom zij te wet welke kwetsbaarhed er i hu ICT system zitt. Deze lekk word opgespoord door ethical hackers. voorbeeld Bij veel bedrijv is iformatiebeveiligig og iet optimaal, vertelt e aoieme bro. Hij is als ethical hacker werkzaam voor e groot iformatiebeveiligsbedrijf, maar wil uit vertrouwelijkheid aar klat ge am oem. Vaak ligg prioriteit va orgaisaties bij het aabied va hu product dist, pas later richt zij zich op iformatiebeveiligig. E kwalijke zaak, zo vidt hacker. Regelmatig hoor je i het ieuws dat er persoolijke vertrouwelijke iformatie op straat is kom te ligg. Dat moet ao 2012 iet meer ku. Toemd besef Toch lijkt het besef lagzaam te kom. Sommige sector zij daar wat verr i da ar omdat oodzaak bij h hoger ligt. Toch zou je verwacht dat vooral overhed fiaciële istellig zak goed geregeld hebb, maak ook zi wij og vaak diverse kwetsbaarhed. I meeste gevall hebb zij hu beleid wel etjes uitgewerkt op papier, maar is dit i werkelijkheid iet goed of voldo doorgevoerd. Gelukkig zie je u wel dat er e proactievere houdig wordt aagom, ook bij mir grote bedrijv. Dat is e mooie otwikkelig. Aavalsmethod De zogaam SQL Ijectio Cross-Site Scriptig zij al jar meest voorkom aavalsmethod. Met SQL Ijectie ku Wij zoek met zogoem hack tests aar gebrek i beveiligig Aoieme bro Ethical hacker bij e iformatiebeveiligigsbedrijf 10 tips teg cybercrime i het Mkb Zorg dat computers etwerk zij beveiligd met e (up-todate) virusscaer, firewall ati-spyware software. Maak afsprak met mewerkers over het iteret- e- mailgebruik voor privédoeleid. Ook wat betreft dowload het l of istaller va software. Zorg voor veilige logis op alle computers laat ze automatisch uitlogg als computer evtjes iet wordt gebruikt. Geef iere specifieke recht tot bepaal digitale iformatie verwijr toegagsrecht hackers via webapplicaties achterligg database bar, waar allerlei itere iformatie ligt opgeborg. E are metho is Cross-Site Scriptig: via website word er scripts aar gebruiker gestuurd, die vervolgs word uitgevoerd i browser. Het is e metho die vaak wordt gebruikt bij fraur met iteretbakier. va ex-mewerkers. Maak mists twee keer per week e back-up bewaar ze op e veilige plaats. Maak back-ups altijd op e extere har schijf of Usb stick. Zorg voor sterke wachtwoord logis. Laat wachtwoord are toegagsiformatie iet sliger. Leg veratwoordig voor ICT bij perso bi oremig. Slachtoffer va cybercrime? Doe aagifte bij politie. bro: Digivaardig & Digibewust ethical hackig De beveiligig wordt getest door ze te verstor. Je kut dit lat do door e ethical hacker. foto: shutterstock Fysieke beveiligig Ook bi orgaisaties rammelt iformatiebeveiligig og vaak, omdat er eerr vooramelijk met extere aavallers rekig werd gehoud. Terwijl het va biuit e stuk evoudiger is om jezelf toegag te verschaff tot kritieke system, zoals servers databases. Op ze maier zij ook werkplekk etwerkapparatuur makkelijker aa te vall. Daaraast speelt fysieke beveiligig e grote rol. Vaak ku je, als je lags receptie komt, jezelf toegag verschaff tot bureaus, archiefkast extere media, zoals har schijv. Daarom kijk ethical hackers ook vauit bikat door e orgaisatie. Actie orem Overhed bedrijfslev zi het ischakel va e iformatiebeveiligigsbedrijf steeds vaker als het iale wap i strijd teg cybercrime. Zo bedrijf speurt met zogoem hack tests aar gebrek i beveiligig. Die speurtocht wordt uitgevoerd door ethical hackers. Zij dk vauit kwaadwill iteretcrimiel brek i op ICT system va het sbetreff bedrijf. Niet alle itere servers, maar ook werkplekk, etwerkapparatuur applicaties zij het doelwit. Vervolgs lever we klat e eidrapportage, waari we cocrete hadvat bied om iformatiebeveiligig aar e hoger iveau te till. britt sijtsma Richard Frak Directeur va Hoffma Bedrijfsrecherche Iteretcrimialiteit kost het Nerladse bedrijfslev jaarlijks e vermog. Deze groei vorm va misdaad vraagt daarom om e geg aapak. Richard Frak, directeur va Hoffma Bedrijfsrecherche, legt uit wat cybercrime is hoe bedrijv zich hier teg ku wap. Wat houdt cybercrime precies i?! Cybercrime is e breed begrip. Het ka vrij oschuldig zij, zoals het plaats va e tweet over e evtuele bedrijfsoverame. Opes gaat die overame iet meer door omdat e groot aatal ms dit gelez heeft. Maar or cybercrime verstaa we ook werkemers die strategische bedrijfsiformatie lekk of per ogeluk aar verkeer persoo stur. I het ergste geval word orgaisaties dupe va grote spioagegevall, waarbij er via het web zeer gevoelige bedrijfsiformatie wordt gestol. Met het toem gebruik va ICT moet we daarom alerter word goed beseff welke risico s we lop. Wat og steeds blijkt dat éé op ti bedrijv wordt gecofroteerd met iteretcrimialiteit. Wat zij gevar gevolg?! Via iteretaavall ku hackers sjoemel met bedrijfsiformatie, zoals aaelwaar va e orgaisatie. Crimiel ku ook software istaller, waardoor ze cotrole krijg over computers va ar. Op ze maier ku zij bijvoorbeeld webwikels maipuler door omzet lat explor. Dit ka tot grote scha leid. Helaas zi we dat og veel bedrijv weiig maatregel hebb getroff i hu ICT-security. Die owetdheid is h overigs iet kwalijk te em, omdat cybercrime e vrij ieuwe vorm va misdaad is. Daarom is het va groot belag dat er u actie wordt orom. Wat ka e bedrijf do om dit (prevtief) teg te gaa?! Het begit met het creër va e groter bewustzij. Vauit e bedrijf moet m goed wet wat kwaadwill perso voor scha aa ku richt. Daar zoud zij jaarlijks orzoek aar moet lat do. Hoffma Bedrijfsrecherche voert, i opdracht va bedrijv, e zogaam Cybercrime-sca uit. Daarbij prober wij virtuele distverlig va e orgaisatie te verstor of via het web bedrijfsgeheim te bemachtig. Hiermee test wij bestaa ICT-security. I acht va ti oremig blijkt vervolgs iets mis te zij. Door die kwetsbaarhed bloot te legg, ku orgaisaties zich i toekomst beter wap teg iteretcrimialiteit. britt sijtsma

14 DE JUISTE AANDACHT VOOR UW INFORMATIEBEVEILIGING LAAT UW ORGANISATIE EENS HACKEN DOOR EEN VAN ONZE CERTIFIED ETHICAL HACKERS. VOORDAT EEN ANDER HET DOET. EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN: WEBAPPLICATIESCANS SECURITY AUDITS PERIODIEKE BEVEILIGINGSCHECKS SECWATCH IS EEN UNIEKE BEVEILIGINGSSERVICE DIE ZORGT VOOR EEN PERMANENTE BESCHERMING VAN UW WEBSITE, BEDRIJFSGEGEVENS EN PRIVACYGEGEVENS TEGEN DE NIEUWSTE VORMEN VAN CYBERCRIMINALITEIT. W T E MOBILE DEVICE MANAGEMENT & MOBILE SECURITY ADVANTAGES: Secure Mail Mobile Applicatio Maagemt Stadarize Security Across All Devices 3 euro per user / moth New feature File locker FREE TRIAL SMARTER IT SECURITY Free trial? Sd a to or call our office o

15 izicht februari ervarig Bro Witer IT jouralist expert Hoe veilig zij oze persoolijke gegevs? Vraag: zij mij persoolijke gegevs wel overal veilig? Atwoord: ee, veel orgaisaties istaties hebb beveiligig va persoolijke gegevs iet op or. Het lijkt wel alsof iere tegwoordig zij persoolijke gegevs moet l om e dist of koop te regel. De belastigdist mag aar uw burgerservicummer vrag, maar dat mag iet iere. IT jouralist Bro Witer houdt zich bezig met dataveiligheid beveiligig stelt dat er og veel te weiig aadacht voor is. E goe beveiligig va persoosgegevs begit met goed systeembeheer. Wat moet waeer gebeur. Daaraast dit m wat terughoudr te word met het opslaa va iformatie é het verstrekk va iformatie. Waarom moet e bedrijf persoolijke gegevs va e klat die emalig e aakoop doet, opslaa? E waarom gev ms zo gemakkelijk persoolijke iformatie prijs? Op straat Volgs Witer eemt overheid het probleem og steeds iet serieus. Er wordt u i toekomst og veel meer idtiteitsfrau gepleegd, wat het blijkt gemakkelijk om armas gegevs te stel. Keer op keer Neem gegevsbeschermig op i het wetboek va strafrecht. Wie persoosgegevs iet beschermt krijgt e boete blijk gegevs op straat te belad. Olags og gebeur dat met persoolijke gegevs va elemers aa e marketigactie va Bavaria omdat beveiligig va server va het reclamebureau door e hacker uitgeschakeld werd. Ge ISO-orm Orgaisaties di dus beter a te dk over hu iformatiebeleid. Het college beschermig persoosgegevs heeft slechts tachtig mewerkers, er zij vijfhord aimalcops! Dat is e scheve verhoudig. Er staat os og e stortvloed aa ell te wacht. Zo bestaat er e ISO-orm voor beveiligig va persoosgegevs, maar ge kele Nerladse gemete heeft ze orm terwijl dat toch verplicht is. Verbod De Witer oemt als oplossig: gegevsbeschermig opem i het wetboek va strafrecht meer mewerkers bij het CBP. Wie persoogegevs iet veilig beschermt, moet e boete krijg of verbod word og lager gegevs op te slaa. corry daalhof foto: shutterstock Werk op eig laptop Steeds meer ms em eig vices zoals laptops, smartphoes tablets mee aar het werk om daar te gebruik. Ook thuiswerkers mak vaker gebruik va eig apparatuur. Dat lijkt prettig voor werkgever omdat het ivesterig scheelt, maar ook ze extere apparat di beveiligd te zij om ervoor te zorg dat bedrijfsgegevs veilig blijv. IT security-specialist Jero Scheerr stelt dat ook werkcomputers steeds meer privé gebruikt word. Twitter, facebook, privé lez, het gebeurt allemaal. Werkgevers hebb al iet meer illusie dat dit volledig te cotroler is, maar daarbij vergeet m wel beveiligig. Bewakig Kritische bedrijfs- servergegevs hor da ook op e bewaakt segmt va het etwerk te staa. Dat bewaakte segmt is iet toegakelijk voor telefoos, tablets are mobiele apparat. Wie eig apparatuur gebruikt voor het werk, heeft toegag odig tot bedrijfsapplicaties, dus da is e beheersraamwerk odig dat odige fuctioaliteit verschaft, tevs miimumeis ka garar. Reputatiescha voorkom Vroeger had elk bedrijf e automatiserigsaflig, later besteedd meest dat uit u is er BYOD (Brig your ow vice). Dit ka echter iet zor beveiligig dat is al mogelijk voor e paar euro per apparaat. E ivesterig die zichzelf terugverdit door gebod veiligheid. Scheerr merkt dat bedrijv zich u lagzaam bewust word va risico s op dat gebied. E datalek zorgt voor e orme reputatiescha. corry daalhof TSTC Security Opleir va Nerlad - Digiotar, Facebook, KPN gehackt! Bt u volg? - E wat is da uw reputatie- /of fiaciële scha? - Vormt uw Blackberry of iphoe e security risico? - Herkt u bovstaa vrag? Deze tijd vraagt om oplossig kis va zak. Neem cotrole over bezoek os semiar Maager vs Hacker op 30 maart a.s. Voor meer iformatie - E greep uit oze security traiig: Certified Virtualizatio Security Expert (CVSE) Certified Risk Maager ISO 27005/31000 Certified Ethical Hacker (CEH) Computer Hackig Forsic Ivestigator (CHFI) Certified Security Aalyst (ECSA) Licsed Petratio Tester (LPT) Certified Secure Programmer (ECSP) Disaster Recovery Professioal (EDRP) Certified Iformatio Systems Security Professioal (CISSP) Certified Iformatio Security Maager (CISM) Certified Iformatio Systems Auditor (CISA) Wat security start bij ms!! TSTC - 5 jaar op rij beste EC-Coucil Security Opleir Belux TSTC_1-3_v11.idd :29

16 ZOEK DE VERSCHILLEN Duravis R410 Vtus Prime K105 Proxes ST Dueler Sport Vaco 2 Pilot Super Sport Op Coutry M/T Witrac Xtreme H08 CrossCotact LX Duragrip Sowprox S942 KUMHO KL78 Alpi A3 Scorpio ST Ultrac Sessata Sowprox S953 INTERSTATE Sport SUV GT KUMHO KW17 VacoCotact2 Gradtrek AT3 SottoZero W270 Comtrac RH06 Sowtrac 3 INTERSTATE Tourig IST-1 KUMHO KL12 * EP150 Ecopia SP LT 30 Proxes 4 LM35 Pilot Sport 3 UltragripPerformace 2 * Citurato P6 SP WiterSport 3D * Kiergy Eco K425 LM25 Proxes C-1S Pilot Alpi PA2 INTERSTATE ECO Tour Plus FALKEN HS 437 Scorpio ATR FALKEN FK452 KUMHO KW23 RA 06 B250 INTERSTATE Witer IWT-2 SportCotact 5P Witer SowCotrol 2 SP LT 30 * Eergy Saver SP Sport Fastrespose Chroo Camper CrossCotact UHP Vtus S1 evo K107 Trapath MT SP Quatromaxx Primacy Alpi PA3 Dueler Mud Terrai Wragler F1 LM32 Potza RE050A T-Trac FALKEN HS439 HiTrac Sport Maxx SP WiterSport 4D Alpi A4 * Citurato P4 Latitu Sport Wragler ATR WiterCotact TS830 Excellce Icebear W300 Ultrac Cto KUMHO KW7400 Optimo K415 Agilis Campig Wragler HP KUMHO KH31 SottoZero W210 LM30 Eagle F1 Supercar SP WiterRespose Proxes T-1 Sport Proxes NE Witer Icept EVO SP Sport Maxx GT Gradtrek AT2 Cargo G26 INTERSTATE Sport IXT-1 Proxes CF1 Icebear W440 RA23 PremiumCotact 2 Latitu Tour Chroo Vtus S2 Sowprox S952 LM20 OpCoutry H/T FALKEN FK07U FALKEN SN807 Proxes T1-S RW06 * SP StreetRespose 350 Sportrac 3 WiterCotact TS800 Pilot Exalto 2 SP WiterSport M3 4x4 SportCotact KUMHO KH17 Pilot Alpi PA3 WiterCotact TS810 Hydragrip UltraGrip 8 K715 Latitu Cross P zero Gradtrek ST20 SportCotact 3 Scorpio STR Cargo G28 Potza S001 Agilis Proxes R1R * Citurato P7 Dyapro MT RT03 Ultrac Voor u lijk ze misschi allemaal op elkaar. Maar wie bij Profile Tyrecter werkt, weet dat elke bad totaal ars is. Daarom ku wij u precies vertell welke bad het veiligst voor uw rijstijl is. Bt u bijvoorbeeld e sportieve rijr? Da is 8e bad va liks op orste rij heel geschikt. Toch meer e zuiige rijr? Da kut u beter 2e bad va rechts op 4e rij em. Ook bieuwd aar e veilige voorlige bad die bij u past? Bekijk u beste als op profiletyrecter.l PROFILE ( ) 10cpm

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Ctraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-052 8 maart 2001 9.30 uur De gepubliceerde cijfers va de istitutioele bevatt fout. Ditgevolge is dit persbericht iet correct. De cijfers voor 2002 zij

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen L A I C E P S NIEUWS BRIEF DE CLIËNT CENTRAAL IN ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID 1 De klat ctraal Ray Geerlig 2 Effectieve Distverlig Sader de Hoogh 4 Visie op de zorg Bas Ruijgers 4 Vacaturevider 5 Orgaiser

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie