Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden I Termen en Algemene Bepalingen Termen Shareteam: online platform op het gebied van tijdelijk werk. Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om te communiceren, te organiseren en te administreren. Shareteam draagt bij aan een transparante arbeidsmarkt voor professionals en opdrachtgevers. Shareteam is een handelsnaam van WorkBright B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen. Profiel: De gegevens die de gebruiker zichtbaar maakt voor anderen Gebruiker: Een persoon een account aanmaakt en hier gebruik van maakt Opdrachtgever: Degene die een opdracht plaatst, en/of een professional inhuurt, en eindverantwoordelijk is voor de opdracht en de omstandigheden waaronder deze wordt uitgevoerd. Professional: Degene die opdrachten zoekt, en het feitelijke werk voor de opdrachtgever uitvoert. (NB: Een gebruiker kan dus zowel opdrachtgever zijn, als professional. Of in voorkomende gevallen zelfs beide rollen vervullen) Advertentie: Een publieke uiting van een opdracht, zichtbaar voor anderen dan de directe contacten Website: de website van Shareteam: Algemene bepalingen Shareteam is een online dienst. Wij doen ons best om de bereikbaarheid van onze site te maximaliseren, maar door technische storingen of andere onvoorziene zaken kan het zijn dat de site niet bereikbaar is. Eventuele schade daardoor kun je niet op Shareteam verhalen. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de Website en op alle overeenkomsten en rechtstverhoudingen met Shareteam die daaruit voortvloeien. Wij zijn gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. We zullen daarover communiceren en opnieuw publiceren. Algemene voorwaarden van of aangewezen door een Gebruiker zijn onder geen beding van toepassing in de relatie tussen Gebruiker en Shareteam. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Shareteam zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. II Gebruiksvoorwaarden website 1. Wij maken geen onderscheid in profielen tussen opdrachtgevers en Professionals. Dat betekent dat je bij ons zowel opdrachten kunt plaatsen, als op opdrachten kunt reageren.

2 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van gegevens die op je account of op je profiel wordt geplaatst. Als de opdracht via Shareteam gaat, zorgen wij voor ID controle en afdrachten van de benodigde premies. 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afschermen en beschermen van je profiel met een wachtwoord. Shareteam raadt iedere gebruiker aan om gebruik te maken van een zogeheten sterk wachtwoord, het wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en zijn/haar wachtwoord regelmatig te wijzigen. 4. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn/haar account en vrijwaart Shareteam voor iedere aanspraak van derden (waaronder andere Gebruikers) inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het [Account/profiel]. 5. Shareteam wil transparantie aan haar gebruikers bieden. Het gebruik van nicknames, afkortingen, aliassen, schuilnamen en onjuiste tenaamstelling is niet toegestaan. Met andere woorden: Je moet je eigen naam gebruiken. Om je privacy te waarborgen kun je wel je achternaam afschermen. 6. De kwaliteit van je communicatie bepaalt de effectiviteit. Houd goed contact met Professionals en opdrachtgevers. Op die manier zal ook de kwaliteit van de response toenemen. 7. Jij bepaalt wie jouw gegevens mag zien en wat voor opdrachten je van wie ontvangt. Dat kun je instellen in de privacy instellingen. Lees ons uitgebreidere Privacy Reglement voor details. 8. Intermediaire bureaus mogen ook opdrachten plaatsen, mits deze de eindklant vermelden. Wij werken immers aan een transparante arbeidsmarkt. 9. De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en gegevens die gebruiker in het kader van de dienst van Shareteam en het gebruik van de Website verstrekt volledig, juist en actueel zijn. 10. De gebruiker garandeert dat hij/zij zich aan alle toepasselijke wet en regelgeving zal houden bij het gebruik van de Website, bij het gebruik van de diensten van Shareteam, bij het verlenen van opdrachten, en bij het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden Voorbeelden van verboden activiteiten op de Website / verboden gebruik van de Website zijn: 1) het plaatsen of uploaden of verspreiden van beelden of gegevens die in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of oproepen tot haat of geweld of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; 2) het plaatsen of uploaden of verspreiden van virussen of andere schadelijke software of ander schadelijk materiaal; 3) het plaatsen of uploaden of verspreiden van beelden of gegevens die verwijzen naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; 4) het plaatsen of uploaden of verspreiden van materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere website of dienstverlener die concurreert met of vergelijkbaar is met de Website of de diensten van Shareteam; 5) het zonder toestemming of overleg plaatsen of uploaden of verspreiden van een Advertentie of ander promotiemateriaal dat er op gericht is reclame te maken voor een gebruiker. 12. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert Gebruiker tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn 13. Het gebruik van de (persoons-)gegevens van anderen die door middel van de website van Shareteam door een gebruiker worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder adressen) van andere gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. 14. Indien een gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of meer in het algemeen met de algemene voorwaarden, is Shareteam gerechtigd om: 1) het Account en/of het profiel van die gebruiker te blokkeren; 2) het Account en/of het profiel van die gebruiker te verwijderen; en/of 3) de betreffende Gebruiker tijdelijk of blijvend uit te sluiten van elk (toekomstig) gebruik van de website of de diensten van Shareteam; Eén en ander zonder dat daarvoor enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist en zonder dat de Gebruiker jegens Shareteam aanspraak kan maken op restitutie van aan Shareteam betaalde vergoedingen of aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3 III Aanvullende voorwaarden per dienst A. Opdrachten en advertenties plaatsen Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om opdrachten, beschikbaarheid, diensten en vragen te adverteren voor een gerichte doelgroep. Advertenties worden op relevante pagina s geplaatst. De kosten voor deze advertenties worden direct in rekening gebracht. Betaling kan plaats vinden via machtiging, ideal, Paypal of credit card. B. Organisatieabonnement Bij het aanmaken van een Organisatie kan een Gebruiker aangeven dat meerdere Opdrachtgevers gerechtigd zijn tot het plaatsen van opdrachten namens de Organisatie. De beheerder / aanmaker van de Organisatie staat er daarbij voor in dat een ieder van die personen gerechtigd is om opdrachten namens de organisatie te plaatsen. Shareteam controleert die bevoegdheid niet en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of schade die hieruit voortvloeien. De beheerder/eigenaar van het de Organisatie is te allen tijde verantwoordelijk voor het toevoegen en verwijderen van Opdrachtgevers. C. Administratieve ondersteuning algemeen 1. Shareteam biedt administratieve ondersteuning bij de inhuur van tijdelijke krachten: contractbeheer, betaling, checken ID bewijzen, VAR verklaringen etc. 2. Wij bieden deze dienst alleen tegen directe betaling (ideal, Paypal, creditcard) of na ontvangst van een onherroepelijke- en doorlopende betalingsvolmacht. Deze machtiging verstrek je voor aanvang van de opdracht. De verschuldigde bedragen zullen in de regel worden afgeschreven binnen 14 dagen nadat Shareteam bevestiging heeft ontvangen dat de opdrachtgever de door de professional gewerkte uren heeft geaccordeerd. 3. De professional registreert de gewerkte uren via Shareteam, en de opdrachtgever accordeert deze. 4. Shareteam oefent geen controle uit over, en is niet verantwoordelijk voor, de wijze waarop opdrachtgever en professional uitvoering geven aan hun verplichtingen onder de rechtsbetrekking die tussen hen bestaat. De opdrachtgever en professional zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat de professional verricht. Met het accorderen van de uren geeft de opdrachtgever aan dat deze tevreden is over de geleverde prestaties. C1. Freelance Easy (contract tussen opdrachtgever en professional) Met Freelance Easy sluiten opdrachtgever en professional met elkaar een overeenkomst van dienstverlening af. Shareteam verzorgt de administratie rond de samenwerking, maar is geen partij bij de rechtsverhouding (de overeenkomst) tussen opdrachtgever en professional. De kosten voor het gebruik van Freelance Easy worden in rekening gebracht bij de Professional. Freelance Easy gaat uit van een situatie waarin de Professional een zelfstandige ondernemer is volgens de wet en geen aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook vanwege de werkzaamheden die hij/zij verricht bij opdrachtgever. Een ander uitgangspunt is dat de Professional zelf in staat is beslissingen te nemen naar eigen inzichten, en op geen enkele manier gebonden is aan afspraken die de opdrachtgever met reguliere werknemers maakt. Voordelen van Freelance Easy: + Professional krijgt een duidelijk kenmerk met gevalideerd in zijn/haar profiel. + Gratis modelcontract dat partijen kunnen gebruiken + Uren bijgeschreven op het profiel van de professional + Direct contract en betaling tussen opdrachtgever en Professional Dienstverlening en voorwaarden Freelance Easy

4 1. Check op documenten (VAR, ID etc.) 2. Digitaal dossier (VAR) 3. Urenregistratie en kosten 4. Accorderen 5. Facturatie rechtstreeks Ad 1. Check op documenten De professional is verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de professional aangeleverde informatie. Als de Professional niet de juiste documenten aanlevert onder de door Shareteam gestelde voorwaarden (zie Digitaal dossier), is Shareteam gerechtigd per onmiddellijk de opdrachtgever te informeren. Ad 2. Digitaal dossier De professional draagt zelf zorg voor aanlevering en is verantwoordelijk voor de juiste documentatie (VAR verklaring, kopie legitimatiebewijs, CV, etc.). Shareteam controleert deze gegevens, maar de professional is verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid. De documenten zijn duidelijk leesbaar, en recent. De Professional presenteert indien nodig onmiddellijk de originele bewijsstukken op het eerste verzoek van Shareteam. De professional zorgt er voor dat opgeslagen documenten vrij zijn van virussen en andere kwaadwillende programmatuur. De professional zal Shareteam vrijwaren voor alle schade en kosten, en voor alle aanspraken van derden (waaronder opdrachtgever), die veroorzaakt zijn door of verband houden met gegevens of documenten die de professional heeft geplaatst of verspreid of verzonden. Ad 3. Urenregistratie en kosten De professional registreert de gewerkte uren. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juistheid van deze opgave. Eventuele kosten kunnen alleen in overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht worden. Kopieën van betaalbewijzen verzendt de professional in alle gevallen rechtstreeks aan de opdrachtgever. De professional bewaart zelf de originele bewijzen, en is richting wettelijke instanties (zoals de Belastingdienst) verantwoordelijk voor de juistheid en archivering. Ad 4. Accordering De opdrachtgever accordeert de uren. Met accordering verklaart opdrachtgever tevens tevreden te zijn over de uitgevoerde werkzaamheden. Shareteam is nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten of werkzaamheden. Ad 5. Facturatie Shareteam zorgt voor facturatie namens de professional naar de opdrachtgever, binnen 48 uur na ontvangst van accordering door opdrachtgever van de door de professional gewerkte uren. Betaling geschiedt rechtstreeks door opdrachtgever aan de professional. Opdrachtgever en de professional spreken onderling een betaaltermijn af en maken ook afspraken over eventuele extra kosten en rente in verband met niet-tijdige betaling. Shareteam verzorgt geen debiteurenbeheer of incasso, aangezien wij geen inzicht hebben in de daadwerkelijke betaling. C2. Freelance Compleet (contract loopt via Shareteam) Met Freelance Compleet sluiten opdrachtgever en Shareteam een overeenkomst van dienstverlening met elkaar af. Ook is er een inhuurovereenkomst tussen Shareteam en de professional. Shareteam verzorgt de administratie rond de samenwerking, zoals urenregistratie, contractbeheer, betaling en facturatie. De kosten voor Freelance Compleet worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De professional is een zelfstandige ondernemer volgens de wet, en kan geen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook vanwege de werkzaamheden die hij/zij verricht bij opdrachtgever.

5 De professional is in staat beslissingen te nemen naar eigen inzichten, en is op geen enkele manier gebonden aan afspraken die de opdrachtgever met reguliere werknemers maakt. Voordelen van Freelance Compleet: + Professional krijgt een duidelijk kenmerk met gevalideerd in zijn/haar profiel. + Eenduidige samenwerkingsovereenkomst + Vrijwaring in het kader van Wet Keten Aansprakelijkheid en Wet Flex en Zeker + Uren bijgeschreven op het profiel van de professional Dienstverlening en voorwaarden Freelance Compleet 1. Check op documenten 2. Digitaal dossier (VAR, kopie ID etc.) 3. Urenregistratie 4. Accorderen 5. Vrijwaring voor opdrachtgever Wet Ketenaansprakelijkheid 6. Facturatie via Shareteam 7. Contract via Shareteam Diensten 1-4 zijn als bij Freelance Easy, plus daarbij: Ad 5. Vrijwaring voor opdrachtgever Wet Ketenaansprakelijkheid Doordat wij als contractpartij fungeren, is de opdrachtgever gevrijwaard van claims in verband met afdrachten voor loonheffing en sociale premies. Shareteam kan er in dit verband voor kiezen om loonheffing en sociale premies rechtstreeks af te dragen aan de bevoegde instanties in plaats van deze over te maken aan de professional en de professional deze af te laten dragen. Ad 6. Facturatie via Shareteam Shareteam factureert aan de opdrachtgever. De professional ontvangt de betaling binnen 3 werkdagen nadat wij de bedragen van de opdrachtgever hebben ontvangen. Op die manier kunnen we goedkoop zijn en blijven. Het debiteurenrisico ligt in dit geval dus bij de Professional. Ad 7. Contract via Shareteam / geldende voorwaarden Op het samenwerkingscontract tussen opdrachtgever en professional zijn de algemene voorwaarden van Shareteam van toepassing. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de (samenwerkings)overeenkomst tussen opdrachtgever en de professional. Eventuele algemene (leverings)voorwaarden van de professional zijn evenmin van toepassing op de (samenwerkings)overeenkomst tussen opdrachtgever en de professional. C3. Payroll compleet Bij Payroll Compleet is de Professional in dienst bij een administratiekantoor. Het administratiekantoor fungeert als de juridische- en fiscale werkgever van de professional, en draagt zorg voor afdracht van sociale premies en loonheffing. De opdrachtgever sluit in dit geval een overeenkomst met het administratiekantoor, op basis waarvan de professional werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de opdrachtgever. Shareteam staat verder buiten deze samenwerkingsovereenkomst, maar zal wel als aanspreekpunt van de professional en opdrachtgever fungeren. Voordelen Payroll Compleet

6 + Opdrachtgever en Professional kunnen zich volledig op de opdracht zelf richten + Alle administratieve werkzaamheden zijn uitbesteed, behalve urenregistratie + Zekerheid voor beide partijen dat premies en belastingen worden afgedragen + Geen ondernemersverplichtingen voor de Professional Dienstverlening en voorwaarden Payroll Compleet 1. Check op documenten 2. Digitaal Dossier 3. Urenregistratie 4. Accorderen 5. Vrijwaring Wet Ketenaansprakelijkheid 6. Facturatie via Administratiekantoor 7. Contract via Administratiekantoor 8. Afdrachten sociale premies / IB Onderdelen 1-5 zijn als bij Freelance Compleet, plus daarbij: Ad 6. Facturatie via Administratiekantoor In de samenwerkingsovereenkomst / voorwaarden van het administratiekantoor vind je de betalingstermijnen terug. Deze gaan buiten Shareteam om. Ad 7. Contract via administratiekantoor / geldende voorwaarden Het Administratiekantoor verzorgt de juridische-, fiscale- en financiële afhandeling van de samenwerkingsovereenkomst. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de afdrachten van loonheffing en sociale premies. Deze overeenkomst valt ook onder de voorwaarden van het Administratiekantoor. Ad 8. Afdrachten sociale premies / IB Het administratiekantoor draagt zorg voor de afdracht van de benodigde sociale premies en loonheffing. IV Begin en einde overeenkomst Een overeenkomst begint vanaf het moment van ondertekening of accordering door partijen. Een overeenkomst eindigt na het verstrijken van de einddatum, of door opzegging. Een Gebruiker kan te allen tijde een account opzeggen door een mail te sturen aan onder vermelding van het adres waar hij mee geregistreerd is. V Betaling Onze tarieven vind je op Standaard betaalmethode is per direct. Dat wil zeggen via ideal, Paypal, creditcard of automatische incasso. De te incasseren bedragen worden maximaal 14 dagen na accordering van de uren, of na het plaatsen van de opdracht, afgeschreven. Maandelijkse abonnementen brengen wij vooraf in rekening. Deze zijn tot de eerste datum van de maand opzegbaar. Bij overschrijding van de betaaltermijn brengen wij afzonderlijk rente in rekening, die kan oplopen tot 15% van het factuurbedrag. Ben je het niet eens met een afschrijving? Laat het ons weten, en wij nemen onmiddellijk contact met je op om het samen uit te zoeken. Een met een machtiging geïncasseerd bedrag kun je sowieso via de bank binnen 5 werkdagen storneren. Bij te late betaling hebben wij het recht een opdracht onmiddellijk te beëindigen. Wij zullen in dit geval altijd

7 vooraf contact opnemen. VI Privacy Algemene uitgangspunten Wij hechten zelf veel waarde aan privacy, en gaan er vanuit dat jij dat ook doet. Wij gebruiken jouw gegevens alleen daar waarvoor wij het nodig hebben, en dat is een maatgerichte dienstverlening op het gebied van tijdelijk werk. De registratie van je persoonlijke gegevens is in lijn met de Wet Persoonsbescherming. Informatie hierover vind je op Alle informatie die wij registreren, leg jij zelf handmatig vast. Wij voegen geen informatie van derden of andere bronnen toe aan de informatie die jij bij ons vastlegt. Uitzondering hierop zijn: - de salarisstrook (in het geval van payrolling) - jaaropgave (in het geval van payrolling) - overeenkomst van dienstverlening (gezamenlijke informatie) Dat betekent dat je zelf in staat bent om je informatie aan te passen of te verwijderen. Waarom leggen wij gegevens vast? Primair leggen wij gegevens vast om onze dienstverlening te kunnen bieden: het vinden van relevante tijdelijke medewerkers of kandidaten. En het registreren van werkzaamheden en de bijbehorende informatie. Inschrijven bij Shareteam is vrijwillig. Bij inschrijving ga je akkoord dat wij deze gegevens registreren en gebruiken voor onze dienstverlening: activiteiten op het gebied van tijdelijk werk. Het kan ook zijn dat wij informatie nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, overeenkomst van dienstverlening). Hierbij kun je denken aan financiële of juridische gegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken aan instanties als de Belastingdienst. Hierbij kun je denken aan jaaropgaven, BSN nummers of geboortedata en adres. Gegevens verwijderen Als je je gegevens wil verwijderen, kun je een bericht sturen aan: onder vermelding van je adres. Wij sluiten dan je account. Je gegevens zijn dan niet meer zichtbaar voor anderen. Als we werkzaamheden geregistreerd hebben of er zijn financiële transacties geweest kan het zijn dat we je account op inactief zetten omdat bepaalde instanties later informatie op kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij payrolling kan de Belastingdienst tot 7 jaar na het gewerkte jaar informatie opvragen. Welke informatie leggen wij vast en waarvoor? Inschrijven Voor de inschrijving zijn een aantal zaken verplicht: naam, woonplaats, land. Ook persoonlijke headline en profiel zijn verplicht. Deze laatste velden zijn vrije tekstvelden, het is aan jou wat je daar invult. Deze velden dienen om de kwaliteit voor de andere bezoekers te verhogen. En zodoende een betere match te realiseren. Alle overige informatie is niet verplicht, maar we adviseren je wel om deze op te geven. Het betreft hier informatie als ervaring, huidige positie, links naar andere websites. De zichtbaarheid van je gegevens kun je instellen in het privacy menu. Je mag je niet voordoen voor een ander. Daarom is het gebruik van nicknames, bijnamen, valse of verzonnen identiteiten, onherkenbare foto s niet toegestaan. Je mag je niet voordoen voor een ander. Zoeken

8 Wij leggen de door jou opgegeven informatie vast die nodig is voor het maken van een goede match, en voor identificatie. Bijvoorbeeld je wensen op het gebied van regio of bepaalde zoekwoorden. Of je capaciteiten, expertise en ervaring. Contacten toevoegen Voeg alleen contacten toe die je ook echt kent. Dat maakt het zoeken via je netwerk veel betrouwbaarder. Wij registreren wie je als contact hebt toegevoegd. Als iemand je uitnodigt, bepaal je zelf of je de uitnodiging accepteert. Matching Tijdens het opdrachtenproces stuur je berichten aan de opdrachtgever. De gegevens in deze berichten slaan wij op, evenals jullie beider akkoord als er een match plaats vindt. De opdrachtgevens slaan we dan bij jouw profielinformatie op. Deze informatie bevat bijvoorbeeld het tarief, de opdrachtgever, de functie. Deze gegevens tonen wij in je profiel. Het profiel zelf kun je afschermen. Als je op een opdracht reageert, kan een opdrachtgever je profiel zien, ondanks de privacy instellingen van je profiel. We gaan er vanuit dat je wil dat een opdrachtgever je gegevens kan zien om een goede inschatting te maken. Als je reageert, ziet de opdrachtgever direct een indicatie van de matching (0-100%) Urenverwerking / administratie Eén van onze diensten is het verwerken van de uren voor opdrachtgever en professional. Voor deze dienst registreren wij extra gegevens voor onszelf of externe partijen zoals de belastingdienst. Hierbij kun je denken aan BSN, personalia, geboortedatum, tarief, loon, inhoudingen etc. De verwerking van de loonadministratie laten wij doen door een gespecialiseerd kantoor. Deze voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is lid van de VPO, de algemene werkgeversorganisatie van de payrollbranche. Open authenticatie (gegevens ophalen van andere sites) Het kan zijn dat je via open authenticatie (oauth) inlogt bij andere sites, zoals Facebook of Linkedin. De gegevens op deze sites blijven op de site, wij zullen alleen met jouw expliciete toestemming gegevens overhalen naar Shareteam. Sowieso benaderen wij geen contacten van andere sociale sites, dat kun jij alleen zelf bepalen. Het kan zijn dat we met jouw toestemming via een API publieke gegevens van een andere site of blog van jou integreren in één van je Shareteam pagina s, bijvoorbeeld je publieke profiel. Jij geeft zelf de URL op van je Linkedin, Twitter of Facebook account. Wij kunnen en willen alleen datgene op onze site presenteren die de status publiek hebben op de oorspronkelijke site. Als je op Shareteam meer van je zelf wil laten zien dan op één van de genoemde sites, kun je zelf teksten in je profiel opnemen. Zie voor meer info over oauth: Wikipedia:oAuth Beveiligde gegevensverwerking Wij hechten grote waarde aan de beveiliging van jouw gegevens. Daarom werken wij standaard met SSL encryptie. Al jouw gegevens worden versleuteld verzonden en kunnen dus niet onderschept worden door derden. Direct marketing Wij houden zelf niet van spam, en gaan er vanuit dat jij daar ook niet van houdt.

9 Om je op de hoogte te brengen van nieuwe diensten, producten of ontwikkelingen binnen onze dienstverlening die van belang zijn om je te melden, nemen wij contact met je op. Dat doen wij in het algemeen via direct marketing (via of andere media). Mocht geen prijs op stellen op onze nieuwsbrief, dan kun je je hiervoor afmelden via de link onder aan elke nieuwsbrief. Wij verkopen of verstrekken jouw gegevens nooit aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Advertenties Het kan zijn dat we advertenties plaatsen die gericht zijn op jouw wensen, sleutelwoorden, expertise of acties die je op onze site doet. Wij plaatsen zelf deze advertenties (of via een mediabureau). Adverteerders of mediabureaus krijgen geen informatie over jouw gegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming vooraf. VII Beperking van aansprakelijkheid Shareteam is niet aansprakelijk voor schade of kosten van opdrachtgever (direct of indirect) veroorzaakt door enig doen of laten van professional. Evenmin is Shareteam aansprakelijk voor schade of kosten van professional (direct of indirect) veroorzaakt door enig doen of laten van opdrachtgever. Shareteam is niet aansprakelijk: (i) voor bedrijfsschade of gevolgschade of gemiste omzet of andere vormen van indirecte schade; (ii) voor schade die of indirect het gevolg is van het handelen van Gebruiker in strijd met (één van) zijn/haar verplichtingen zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en/of het gevolg is van de onjuistheid van de door of namens de Gebruiker verstrekte gegevens en/of het gevolg is van misverstanden die ontstaan zijn met betrekking tot informatie die mondeling door of namens de Gebruiker verstrekt is; (iii) voor schade die is gedekt door enige door of ten behoeve van de Gebruiker gesloten verzekering; (iv) indien Shareteam niet schriftelijk aansprakelijk is gesteld door de Gebruiker binnen veertien dagen nadat de Gebruiker van de schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen of in redelijkheid had behoren te krijgen. VIII Toepasselijk recht / bevoegde rechter Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van-, diensten van-, overeenkomsten met- en opdrachten aan Shareteam is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Shareteam en een Gebruiker zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te [Utrecht / Groningen], tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wetsbepaling een andere rechter bevoegd is. Opgesteld door: WorkBright bv Krommewetering 61b 3543 AM Utrecht Algemene Voorwaarden vastgelegd op 19 april 2011 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stals Webdesign

Algemene Voorwaarden Stals Webdesign Algemene Voorwaarden Stals Webdesign Dit zijn de algemene voorwaarden van Stals Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Stals Webdesign, tenzij anders vermeld d.m.v. een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002.

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. 1. Definities 1.1 bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per dienst die op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie