Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden I Termen en Algemene Bepalingen Termen Shareteam: online platform op het gebied van tijdelijk werk. Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om te communiceren, te organiseren en te administreren. Shareteam draagt bij aan een transparante arbeidsmarkt voor professionals en opdrachtgevers. Shareteam is een handelsnaam van WorkBright B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen. Profiel: De gegevens die de gebruiker zichtbaar maakt voor anderen Gebruiker: Een persoon een account aanmaakt en hier gebruik van maakt Opdrachtgever: Degene die een opdracht plaatst, en/of een professional inhuurt, en eindverantwoordelijk is voor de opdracht en de omstandigheden waaronder deze wordt uitgevoerd. Professional: Degene die opdrachten zoekt, en het feitelijke werk voor de opdrachtgever uitvoert. (NB: Een gebruiker kan dus zowel opdrachtgever zijn, als professional. Of in voorkomende gevallen zelfs beide rollen vervullen) Advertentie: Een publieke uiting van een opdracht, zichtbaar voor anderen dan de directe contacten Website: de website van Shareteam: Algemene bepalingen Shareteam is een online dienst. Wij doen ons best om de bereikbaarheid van onze site te maximaliseren, maar door technische storingen of andere onvoorziene zaken kan het zijn dat de site niet bereikbaar is. Eventuele schade daardoor kun je niet op Shareteam verhalen. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de Website en op alle overeenkomsten en rechtstverhoudingen met Shareteam die daaruit voortvloeien. Wij zijn gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. We zullen daarover communiceren en opnieuw publiceren. Algemene voorwaarden van of aangewezen door een Gebruiker zijn onder geen beding van toepassing in de relatie tussen Gebruiker en Shareteam. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Shareteam zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. II Gebruiksvoorwaarden website 1. Wij maken geen onderscheid in profielen tussen opdrachtgevers en Professionals. Dat betekent dat je bij ons zowel opdrachten kunt plaatsen, als op opdrachten kunt reageren.

2 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van gegevens die op je account of op je profiel wordt geplaatst. Als de opdracht via Shareteam gaat, zorgen wij voor ID controle en afdrachten van de benodigde premies. 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afschermen en beschermen van je profiel met een wachtwoord. Shareteam raadt iedere gebruiker aan om gebruik te maken van een zogeheten sterk wachtwoord, het wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en zijn/haar wachtwoord regelmatig te wijzigen. 4. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn/haar account en vrijwaart Shareteam voor iedere aanspraak van derden (waaronder andere Gebruikers) inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het [Account/profiel]. 5. Shareteam wil transparantie aan haar gebruikers bieden. Het gebruik van nicknames, afkortingen, aliassen, schuilnamen en onjuiste tenaamstelling is niet toegestaan. Met andere woorden: Je moet je eigen naam gebruiken. Om je privacy te waarborgen kun je wel je achternaam afschermen. 6. De kwaliteit van je communicatie bepaalt de effectiviteit. Houd goed contact met Professionals en opdrachtgevers. Op die manier zal ook de kwaliteit van de response toenemen. 7. Jij bepaalt wie jouw gegevens mag zien en wat voor opdrachten je van wie ontvangt. Dat kun je instellen in de privacy instellingen. Lees ons uitgebreidere Privacy Reglement voor details. 8. Intermediaire bureaus mogen ook opdrachten plaatsen, mits deze de eindklant vermelden. Wij werken immers aan een transparante arbeidsmarkt. 9. De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en gegevens die gebruiker in het kader van de dienst van Shareteam en het gebruik van de Website verstrekt volledig, juist en actueel zijn. 10. De gebruiker garandeert dat hij/zij zich aan alle toepasselijke wet en regelgeving zal houden bij het gebruik van de Website, bij het gebruik van de diensten van Shareteam, bij het verlenen van opdrachten, en bij het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden Voorbeelden van verboden activiteiten op de Website / verboden gebruik van de Website zijn: 1) het plaatsen of uploaden of verspreiden van beelden of gegevens die in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of oproepen tot haat of geweld of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; 2) het plaatsen of uploaden of verspreiden van virussen of andere schadelijke software of ander schadelijk materiaal; 3) het plaatsen of uploaden of verspreiden van beelden of gegevens die verwijzen naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; 4) het plaatsen of uploaden of verspreiden van materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere website of dienstverlener die concurreert met of vergelijkbaar is met de Website of de diensten van Shareteam; 5) het zonder toestemming of overleg plaatsen of uploaden of verspreiden van een Advertentie of ander promotiemateriaal dat er op gericht is reclame te maken voor een gebruiker. 12. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert Gebruiker tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn 13. Het gebruik van de (persoons-)gegevens van anderen die door middel van de website van Shareteam door een gebruiker worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder adressen) van andere gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. 14. Indien een gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of meer in het algemeen met de algemene voorwaarden, is Shareteam gerechtigd om: 1) het Account en/of het profiel van die gebruiker te blokkeren; 2) het Account en/of het profiel van die gebruiker te verwijderen; en/of 3) de betreffende Gebruiker tijdelijk of blijvend uit te sluiten van elk (toekomstig) gebruik van de website of de diensten van Shareteam; Eén en ander zonder dat daarvoor enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist en zonder dat de Gebruiker jegens Shareteam aanspraak kan maken op restitutie van aan Shareteam betaalde vergoedingen of aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3 III Aanvullende voorwaarden per dienst A. Opdrachten en advertenties plaatsen Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om opdrachten, beschikbaarheid, diensten en vragen te adverteren voor een gerichte doelgroep. Advertenties worden op relevante pagina s geplaatst. De kosten voor deze advertenties worden direct in rekening gebracht. Betaling kan plaats vinden via machtiging, ideal, Paypal of credit card. B. Organisatieabonnement Bij het aanmaken van een Organisatie kan een Gebruiker aangeven dat meerdere Opdrachtgevers gerechtigd zijn tot het plaatsen van opdrachten namens de Organisatie. De beheerder / aanmaker van de Organisatie staat er daarbij voor in dat een ieder van die personen gerechtigd is om opdrachten namens de organisatie te plaatsen. Shareteam controleert die bevoegdheid niet en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of schade die hieruit voortvloeien. De beheerder/eigenaar van het de Organisatie is te allen tijde verantwoordelijk voor het toevoegen en verwijderen van Opdrachtgevers. C. Administratieve ondersteuning algemeen 1. Shareteam biedt administratieve ondersteuning bij de inhuur van tijdelijke krachten: contractbeheer, betaling, checken ID bewijzen, VAR verklaringen etc. 2. Wij bieden deze dienst alleen tegen directe betaling (ideal, Paypal, creditcard) of na ontvangst van een onherroepelijke- en doorlopende betalingsvolmacht. Deze machtiging verstrek je voor aanvang van de opdracht. De verschuldigde bedragen zullen in de regel worden afgeschreven binnen 14 dagen nadat Shareteam bevestiging heeft ontvangen dat de opdrachtgever de door de professional gewerkte uren heeft geaccordeerd. 3. De professional registreert de gewerkte uren via Shareteam, en de opdrachtgever accordeert deze. 4. Shareteam oefent geen controle uit over, en is niet verantwoordelijk voor, de wijze waarop opdrachtgever en professional uitvoering geven aan hun verplichtingen onder de rechtsbetrekking die tussen hen bestaat. De opdrachtgever en professional zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat de professional verricht. Met het accorderen van de uren geeft de opdrachtgever aan dat deze tevreden is over de geleverde prestaties. C1. Freelance Easy (contract tussen opdrachtgever en professional) Met Freelance Easy sluiten opdrachtgever en professional met elkaar een overeenkomst van dienstverlening af. Shareteam verzorgt de administratie rond de samenwerking, maar is geen partij bij de rechtsverhouding (de overeenkomst) tussen opdrachtgever en professional. De kosten voor het gebruik van Freelance Easy worden in rekening gebracht bij de Professional. Freelance Easy gaat uit van een situatie waarin de Professional een zelfstandige ondernemer is volgens de wet en geen aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook vanwege de werkzaamheden die hij/zij verricht bij opdrachtgever. Een ander uitgangspunt is dat de Professional zelf in staat is beslissingen te nemen naar eigen inzichten, en op geen enkele manier gebonden is aan afspraken die de opdrachtgever met reguliere werknemers maakt. Voordelen van Freelance Easy: + Professional krijgt een duidelijk kenmerk met gevalideerd in zijn/haar profiel. + Gratis modelcontract dat partijen kunnen gebruiken + Uren bijgeschreven op het profiel van de professional + Direct contract en betaling tussen opdrachtgever en Professional Dienstverlening en voorwaarden Freelance Easy

4 1. Check op documenten (VAR, ID etc.) 2. Digitaal dossier (VAR) 3. Urenregistratie en kosten 4. Accorderen 5. Facturatie rechtstreeks Ad 1. Check op documenten De professional is verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de professional aangeleverde informatie. Als de Professional niet de juiste documenten aanlevert onder de door Shareteam gestelde voorwaarden (zie Digitaal dossier), is Shareteam gerechtigd per onmiddellijk de opdrachtgever te informeren. Ad 2. Digitaal dossier De professional draagt zelf zorg voor aanlevering en is verantwoordelijk voor de juiste documentatie (VAR verklaring, kopie legitimatiebewijs, CV, etc.). Shareteam controleert deze gegevens, maar de professional is verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid. De documenten zijn duidelijk leesbaar, en recent. De Professional presenteert indien nodig onmiddellijk de originele bewijsstukken op het eerste verzoek van Shareteam. De professional zorgt er voor dat opgeslagen documenten vrij zijn van virussen en andere kwaadwillende programmatuur. De professional zal Shareteam vrijwaren voor alle schade en kosten, en voor alle aanspraken van derden (waaronder opdrachtgever), die veroorzaakt zijn door of verband houden met gegevens of documenten die de professional heeft geplaatst of verspreid of verzonden. Ad 3. Urenregistratie en kosten De professional registreert de gewerkte uren. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juistheid van deze opgave. Eventuele kosten kunnen alleen in overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht worden. Kopieën van betaalbewijzen verzendt de professional in alle gevallen rechtstreeks aan de opdrachtgever. De professional bewaart zelf de originele bewijzen, en is richting wettelijke instanties (zoals de Belastingdienst) verantwoordelijk voor de juistheid en archivering. Ad 4. Accordering De opdrachtgever accordeert de uren. Met accordering verklaart opdrachtgever tevens tevreden te zijn over de uitgevoerde werkzaamheden. Shareteam is nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten of werkzaamheden. Ad 5. Facturatie Shareteam zorgt voor facturatie namens de professional naar de opdrachtgever, binnen 48 uur na ontvangst van accordering door opdrachtgever van de door de professional gewerkte uren. Betaling geschiedt rechtstreeks door opdrachtgever aan de professional. Opdrachtgever en de professional spreken onderling een betaaltermijn af en maken ook afspraken over eventuele extra kosten en rente in verband met niet-tijdige betaling. Shareteam verzorgt geen debiteurenbeheer of incasso, aangezien wij geen inzicht hebben in de daadwerkelijke betaling. C2. Freelance Compleet (contract loopt via Shareteam) Met Freelance Compleet sluiten opdrachtgever en Shareteam een overeenkomst van dienstverlening met elkaar af. Ook is er een inhuurovereenkomst tussen Shareteam en de professional. Shareteam verzorgt de administratie rond de samenwerking, zoals urenregistratie, contractbeheer, betaling en facturatie. De kosten voor Freelance Compleet worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De professional is een zelfstandige ondernemer volgens de wet, en kan geen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook vanwege de werkzaamheden die hij/zij verricht bij opdrachtgever.

5 De professional is in staat beslissingen te nemen naar eigen inzichten, en is op geen enkele manier gebonden aan afspraken die de opdrachtgever met reguliere werknemers maakt. Voordelen van Freelance Compleet: + Professional krijgt een duidelijk kenmerk met gevalideerd in zijn/haar profiel. + Eenduidige samenwerkingsovereenkomst + Vrijwaring in het kader van Wet Keten Aansprakelijkheid en Wet Flex en Zeker + Uren bijgeschreven op het profiel van de professional Dienstverlening en voorwaarden Freelance Compleet 1. Check op documenten 2. Digitaal dossier (VAR, kopie ID etc.) 3. Urenregistratie 4. Accorderen 5. Vrijwaring voor opdrachtgever Wet Ketenaansprakelijkheid 6. Facturatie via Shareteam 7. Contract via Shareteam Diensten 1-4 zijn als bij Freelance Easy, plus daarbij: Ad 5. Vrijwaring voor opdrachtgever Wet Ketenaansprakelijkheid Doordat wij als contractpartij fungeren, is de opdrachtgever gevrijwaard van claims in verband met afdrachten voor loonheffing en sociale premies. Shareteam kan er in dit verband voor kiezen om loonheffing en sociale premies rechtstreeks af te dragen aan de bevoegde instanties in plaats van deze over te maken aan de professional en de professional deze af te laten dragen. Ad 6. Facturatie via Shareteam Shareteam factureert aan de opdrachtgever. De professional ontvangt de betaling binnen 3 werkdagen nadat wij de bedragen van de opdrachtgever hebben ontvangen. Op die manier kunnen we goedkoop zijn en blijven. Het debiteurenrisico ligt in dit geval dus bij de Professional. Ad 7. Contract via Shareteam / geldende voorwaarden Op het samenwerkingscontract tussen opdrachtgever en professional zijn de algemene voorwaarden van Shareteam van toepassing. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de (samenwerkings)overeenkomst tussen opdrachtgever en de professional. Eventuele algemene (leverings)voorwaarden van de professional zijn evenmin van toepassing op de (samenwerkings)overeenkomst tussen opdrachtgever en de professional. C3. Payroll compleet Bij Payroll Compleet is de Professional in dienst bij een administratiekantoor. Het administratiekantoor fungeert als de juridische- en fiscale werkgever van de professional, en draagt zorg voor afdracht van sociale premies en loonheffing. De opdrachtgever sluit in dit geval een overeenkomst met het administratiekantoor, op basis waarvan de professional werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de opdrachtgever. Shareteam staat verder buiten deze samenwerkingsovereenkomst, maar zal wel als aanspreekpunt van de professional en opdrachtgever fungeren. Voordelen Payroll Compleet

6 + Opdrachtgever en Professional kunnen zich volledig op de opdracht zelf richten + Alle administratieve werkzaamheden zijn uitbesteed, behalve urenregistratie + Zekerheid voor beide partijen dat premies en belastingen worden afgedragen + Geen ondernemersverplichtingen voor de Professional Dienstverlening en voorwaarden Payroll Compleet 1. Check op documenten 2. Digitaal Dossier 3. Urenregistratie 4. Accorderen 5. Vrijwaring Wet Ketenaansprakelijkheid 6. Facturatie via Administratiekantoor 7. Contract via Administratiekantoor 8. Afdrachten sociale premies / IB Onderdelen 1-5 zijn als bij Freelance Compleet, plus daarbij: Ad 6. Facturatie via Administratiekantoor In de samenwerkingsovereenkomst / voorwaarden van het administratiekantoor vind je de betalingstermijnen terug. Deze gaan buiten Shareteam om. Ad 7. Contract via administratiekantoor / geldende voorwaarden Het Administratiekantoor verzorgt de juridische-, fiscale- en financiële afhandeling van de samenwerkingsovereenkomst. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de afdrachten van loonheffing en sociale premies. Deze overeenkomst valt ook onder de voorwaarden van het Administratiekantoor. Ad 8. Afdrachten sociale premies / IB Het administratiekantoor draagt zorg voor de afdracht van de benodigde sociale premies en loonheffing. IV Begin en einde overeenkomst Een overeenkomst begint vanaf het moment van ondertekening of accordering door partijen. Een overeenkomst eindigt na het verstrijken van de einddatum, of door opzegging. Een Gebruiker kan te allen tijde een account opzeggen door een mail te sturen aan onder vermelding van het adres waar hij mee geregistreerd is. V Betaling Onze tarieven vind je op Standaard betaalmethode is per direct. Dat wil zeggen via ideal, Paypal, creditcard of automatische incasso. De te incasseren bedragen worden maximaal 14 dagen na accordering van de uren, of na het plaatsen van de opdracht, afgeschreven. Maandelijkse abonnementen brengen wij vooraf in rekening. Deze zijn tot de eerste datum van de maand opzegbaar. Bij overschrijding van de betaaltermijn brengen wij afzonderlijk rente in rekening, die kan oplopen tot 15% van het factuurbedrag. Ben je het niet eens met een afschrijving? Laat het ons weten, en wij nemen onmiddellijk contact met je op om het samen uit te zoeken. Een met een machtiging geïncasseerd bedrag kun je sowieso via de bank binnen 5 werkdagen storneren. Bij te late betaling hebben wij het recht een opdracht onmiddellijk te beëindigen. Wij zullen in dit geval altijd

7 vooraf contact opnemen. VI Privacy Algemene uitgangspunten Wij hechten zelf veel waarde aan privacy, en gaan er vanuit dat jij dat ook doet. Wij gebruiken jouw gegevens alleen daar waarvoor wij het nodig hebben, en dat is een maatgerichte dienstverlening op het gebied van tijdelijk werk. De registratie van je persoonlijke gegevens is in lijn met de Wet Persoonsbescherming. Informatie hierover vind je op Alle informatie die wij registreren, leg jij zelf handmatig vast. Wij voegen geen informatie van derden of andere bronnen toe aan de informatie die jij bij ons vastlegt. Uitzondering hierop zijn: - de salarisstrook (in het geval van payrolling) - jaaropgave (in het geval van payrolling) - overeenkomst van dienstverlening (gezamenlijke informatie) Dat betekent dat je zelf in staat bent om je informatie aan te passen of te verwijderen. Waarom leggen wij gegevens vast? Primair leggen wij gegevens vast om onze dienstverlening te kunnen bieden: het vinden van relevante tijdelijke medewerkers of kandidaten. En het registreren van werkzaamheden en de bijbehorende informatie. Inschrijven bij Shareteam is vrijwillig. Bij inschrijving ga je akkoord dat wij deze gegevens registreren en gebruiken voor onze dienstverlening: activiteiten op het gebied van tijdelijk werk. Het kan ook zijn dat wij informatie nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, overeenkomst van dienstverlening). Hierbij kun je denken aan financiële of juridische gegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken aan instanties als de Belastingdienst. Hierbij kun je denken aan jaaropgaven, BSN nummers of geboortedata en adres. Gegevens verwijderen Als je je gegevens wil verwijderen, kun je een bericht sturen aan: onder vermelding van je adres. Wij sluiten dan je account. Je gegevens zijn dan niet meer zichtbaar voor anderen. Als we werkzaamheden geregistreerd hebben of er zijn financiële transacties geweest kan het zijn dat we je account op inactief zetten omdat bepaalde instanties later informatie op kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij payrolling kan de Belastingdienst tot 7 jaar na het gewerkte jaar informatie opvragen. Welke informatie leggen wij vast en waarvoor? Inschrijven Voor de inschrijving zijn een aantal zaken verplicht: naam, woonplaats, land. Ook persoonlijke headline en profiel zijn verplicht. Deze laatste velden zijn vrije tekstvelden, het is aan jou wat je daar invult. Deze velden dienen om de kwaliteit voor de andere bezoekers te verhogen. En zodoende een betere match te realiseren. Alle overige informatie is niet verplicht, maar we adviseren je wel om deze op te geven. Het betreft hier informatie als ervaring, huidige positie, links naar andere websites. De zichtbaarheid van je gegevens kun je instellen in het privacy menu. Je mag je niet voordoen voor een ander. Daarom is het gebruik van nicknames, bijnamen, valse of verzonnen identiteiten, onherkenbare foto s niet toegestaan. Je mag je niet voordoen voor een ander. Zoeken

8 Wij leggen de door jou opgegeven informatie vast die nodig is voor het maken van een goede match, en voor identificatie. Bijvoorbeeld je wensen op het gebied van regio of bepaalde zoekwoorden. Of je capaciteiten, expertise en ervaring. Contacten toevoegen Voeg alleen contacten toe die je ook echt kent. Dat maakt het zoeken via je netwerk veel betrouwbaarder. Wij registreren wie je als contact hebt toegevoegd. Als iemand je uitnodigt, bepaal je zelf of je de uitnodiging accepteert. Matching Tijdens het opdrachtenproces stuur je berichten aan de opdrachtgever. De gegevens in deze berichten slaan wij op, evenals jullie beider akkoord als er een match plaats vindt. De opdrachtgevens slaan we dan bij jouw profielinformatie op. Deze informatie bevat bijvoorbeeld het tarief, de opdrachtgever, de functie. Deze gegevens tonen wij in je profiel. Het profiel zelf kun je afschermen. Als je op een opdracht reageert, kan een opdrachtgever je profiel zien, ondanks de privacy instellingen van je profiel. We gaan er vanuit dat je wil dat een opdrachtgever je gegevens kan zien om een goede inschatting te maken. Als je reageert, ziet de opdrachtgever direct een indicatie van de matching (0-100%) Urenverwerking / administratie Eén van onze diensten is het verwerken van de uren voor opdrachtgever en professional. Voor deze dienst registreren wij extra gegevens voor onszelf of externe partijen zoals de belastingdienst. Hierbij kun je denken aan BSN, personalia, geboortedatum, tarief, loon, inhoudingen etc. De verwerking van de loonadministratie laten wij doen door een gespecialiseerd kantoor. Deze voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is lid van de VPO, de algemene werkgeversorganisatie van de payrollbranche. Open authenticatie (gegevens ophalen van andere sites) Het kan zijn dat je via open authenticatie (oauth) inlogt bij andere sites, zoals Facebook of Linkedin. De gegevens op deze sites blijven op de site, wij zullen alleen met jouw expliciete toestemming gegevens overhalen naar Shareteam. Sowieso benaderen wij geen contacten van andere sociale sites, dat kun jij alleen zelf bepalen. Het kan zijn dat we met jouw toestemming via een API publieke gegevens van een andere site of blog van jou integreren in één van je Shareteam pagina s, bijvoorbeeld je publieke profiel. Jij geeft zelf de URL op van je Linkedin, Twitter of Facebook account. Wij kunnen en willen alleen datgene op onze site presenteren die de status publiek hebben op de oorspronkelijke site. Als je op Shareteam meer van je zelf wil laten zien dan op één van de genoemde sites, kun je zelf teksten in je profiel opnemen. Zie voor meer info over oauth: Wikipedia:oAuth Beveiligde gegevensverwerking Wij hechten grote waarde aan de beveiliging van jouw gegevens. Daarom werken wij standaard met SSL encryptie. Al jouw gegevens worden versleuteld verzonden en kunnen dus niet onderschept worden door derden. Direct marketing Wij houden zelf niet van spam, en gaan er vanuit dat jij daar ook niet van houdt.

9 Om je op de hoogte te brengen van nieuwe diensten, producten of ontwikkelingen binnen onze dienstverlening die van belang zijn om je te melden, nemen wij contact met je op. Dat doen wij in het algemeen via direct marketing (via of andere media). Mocht geen prijs op stellen op onze nieuwsbrief, dan kun je je hiervoor afmelden via de link onder aan elke nieuwsbrief. Wij verkopen of verstrekken jouw gegevens nooit aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Advertenties Het kan zijn dat we advertenties plaatsen die gericht zijn op jouw wensen, sleutelwoorden, expertise of acties die je op onze site doet. Wij plaatsen zelf deze advertenties (of via een mediabureau). Adverteerders of mediabureaus krijgen geen informatie over jouw gegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming vooraf. VII Beperking van aansprakelijkheid Shareteam is niet aansprakelijk voor schade of kosten van opdrachtgever (direct of indirect) veroorzaakt door enig doen of laten van professional. Evenmin is Shareteam aansprakelijk voor schade of kosten van professional (direct of indirect) veroorzaakt door enig doen of laten van opdrachtgever. Shareteam is niet aansprakelijk: (i) voor bedrijfsschade of gevolgschade of gemiste omzet of andere vormen van indirecte schade; (ii) voor schade die of indirect het gevolg is van het handelen van Gebruiker in strijd met (één van) zijn/haar verplichtingen zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en/of het gevolg is van de onjuistheid van de door of namens de Gebruiker verstrekte gegevens en/of het gevolg is van misverstanden die ontstaan zijn met betrekking tot informatie die mondeling door of namens de Gebruiker verstrekt is; (iii) voor schade die is gedekt door enige door of ten behoeve van de Gebruiker gesloten verzekering; (iv) indien Shareteam niet schriftelijk aansprakelijk is gesteld door de Gebruiker binnen veertien dagen nadat de Gebruiker van de schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen of in redelijkheid had behoren te krijgen. VIII Toepasselijk recht / bevoegde rechter Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van-, diensten van-, overeenkomsten met- en opdrachten aan Shareteam is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Shareteam en een Gebruiker zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te [Utrecht / Groningen], tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wetsbepaling een andere rechter bevoegd is. Opgesteld door: WorkBright bv Krommewetering 61b 3543 AM Utrecht Algemene Voorwaarden vastgelegd op 19 april 2011 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Kamers.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DATA-collectief

Algemene voorwaarden DATA-collectief Algemene voorwaarden DATA-collectief Artikel 1 Definities 1. DATA-collectief: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Coltbaan 4 D, 3439 NG te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden. Juli 2014

Gebruikersvoorwaarden. Juli 2014 Gebruikersvoorwaarden Juli 2014 GEBRUIKERSVOORWAARDEN YACHTPLAZA.NL Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van YachtPlaza.nl alsmede de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden. April 2015

Gebruikersvoorwaarden. April 2015 Gebruikersvoorwaarden April 2015 GEBRUIKERSVOORWAARDEN WHAT! THE REAL ESTATE COMMUNITY bv Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van WHAT! The Real

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd: I. Algemeen Artikel 1. Definities 1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd: IP Parking: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD JOUW PRIVACY GERESPECTEERD PRIVACY STATEMENT ZEKER.ME Zeker.Me neemt jouw privacy zeer serieus. Tijdens je gebruik van de Dienst zal Zeker.Me informatie over jou verwerken. Dat doen we altijd op een veilige

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2012 06 25 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden (artikel 1)

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden (artikel 1) Algemene Voorwaarden De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen. Mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 61024686. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten 1.2 Advertentie:

Nadere informatie

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site.

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Algemene voorwaarden Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Artikel 1 Algemeen a. Offertelink.nl is de beheerder van deze website.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van BuddyJaap. BuddyJaap geeft iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Artikel 1: Definities Andersopvoeden: De onderneming Praktijk Andersopvoeden zoals dat is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst Dit is een voorbeeld van affiliate voorwaarden zoals gegenereerd met de Affiliatecontract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/affiliatecontractgenerator/ In dit

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden OppasStudent VOF voor Ouders

Gebruiksvoorwaarden OppasStudent VOF voor Ouders Gebruiksvoorwaarden OppasStudent VOF voor Ouders Artikel 1: Definities In deze gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan: a. OppasStudent: de vennootschap onder firma

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! Algemene voorwaarden Otogo! Februari 2014 Algemene voorwaarden Instemming bij gebruik Bij het gebruik van de dienst Otogo!, van de onderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013. Aanvragers. Preambule

Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013. Aanvragers. Preambule Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013 Aanvragers Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Bouwexpertisevergelijk.nl. Bouwexpertisevergelijk.nl

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015 Algemene voorwaarden De MediaRaad Maart 2015 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Op alle opdrachten van een adverteerder aan en overeenkomsten tussen een adverteerder en De MediaRaad, en haar dochter ondernemingen

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. 1 Toepasselijkheid 1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene adverteerdersvoorwaarden Studentsflirt.nl Versie geldig vanaf: 16 mei 2011. Preambule

Algemene adverteerdersvoorwaarden Studentsflirt.nl Versie geldig vanaf: 16 mei 2011. Preambule Algemene adverteerdersvoorwaarden Studentsflirt.nl Versie geldig vanaf: 16 mei 2011 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Studentsflirt.nl. Studentsflirt.nl dient als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie