VPO-leden onderscheiden door kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPO-leden onderscheiden door kwaliteit"

Transcriptie

1 Pag 1 VPO Actueel Nr 4 Augustus 2011 VPO-leden onderscheiden door kwaliteit Leden van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) zetten de komende jaren extra in op kwaliteit. Professioneel werkgeverschap, goede arbeidsvoorwaarden en een krachtiger VPO-keurmerk moeten payrollspecialisten sterker onderscheiden. Onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van de dienstverlening en financiële betrouwbaarheid. Dat is een belangrijk resultaat van de aangescherpte VPO-koers voor de komende jaren. De leden van de VPO hebben deze eind juni op hoofdlijnen aangenomen tijdens een algemene ledenvergadering. De definitieve bekrachtiging moet plaatsvinden tijdens het VPO-congres op 8 december. Als brancheorganisatie verkiezen wij kwaliteit bewust boven snelle groei. Alleen zo kunnen wij dé brancheorganisatie zijn voor kwalitatieve payrollspecialisten, aldus VPO-voorzitter Jeu Claes. Lees verder over de koers op pagina 3

2 Pag 2 Opmaat Reserveer het vast in uw agenda: LET OP! Tijd voor duidelijkheid Met onze leden hebben wij een vernieuwde koers uitgestippeld voor de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) tot en met Hier hebben zij zich op 23 juni overtuigend achter geschaard. Ik ben blij met de uitkomsten en trots op de manier waarop dit is gegaan. Het was een gezonde discussie met een prachtig eindresultaat: de visie van en voor onze leden. Dus mét draagvlak. Dat is van groot belang in een tijd dat payrollen onder druk staat. Juist nu hebben onze leden elkaar keihard nodig. Negatieve publiciteit over payrollen doet vooral pijn bij onze leden als professionele dienstverleners. Terwijl zij van grote waarde zijn voor onze economie en arbeidsmarkt en op persoonlijke schaal voor individuele werknemers en opdrachtgevers. Ik ben daarom blij met de keuze van minister Kamp om de Stichting van de Arbeid te laten kijken naar het fenomeen payrollen. Dit na vragen vanuit de Tweede Kamer. Dit zal helderheid en duidelijkheid geven over de waarde van payrollspecialisten. En over het grote belang dat onze leden bewust kiezen voor de focus op kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij bestaan nu vijf jaar. Een nog prille historie, vergeleken met de 50 jaar van de ABU als brancheorganisatie voor uitzendorganisaties. Toch zie ik duidelijke parallellen tussen hun eerste levenshelft en onze beginjaren. Er is zeker 25 jaar gestreden voor acceptatie van uitzendwerk voor dit enigszins op waarde werd geschat. Voor payrollen verwacht ik dat dit de komende vijf jaar al plaatsvindt. Daar gaan we voor! Jeu Claes, voorzitter Vereniging Payroll Ondernemingen Nationaal Payrollcongres op 8 december! De vernieuwde koers van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) komt uitgebreid aan bod tijdens het Nationale Payroll Congres Dit wordt op 8 december door de VPO georganiseerd. Wellicht handig om vast te reserveren in uw agenda! Het congres wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Meer informatie over het congres volgt binnenkort. Oorspronkelijk was als datum 1 december gecommuniceerd, maar in verband met de beschikbaarheid van sprekers is besloten het congres te verplaatsen naar 8 december.

3 Pag 3 Koers VPO vervolg pagina 1 Aangescherpte koers VPO: Meerwaarde leden duidelijker voor opdrachtgevers Extra focus op kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid moet nog duidelijker maken, wat payrolling inhoudt onder VPO-keurmerk. De meerwaarde van professioneel werkgeverschap moet hierdoor duidelijker worden voor opdrachtgevers én werknemers. Om dat te bereiken, worden de komende tijd verschillende nieuwe stappen gezet. Deze stappen komen voort uit de aangescherpte koers van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor de periode Die aanscherping was gewenst nadat vakbonden in maart besloten de komst van een nieuwe payroll-cao (na 2011) te blokkeren. Tijdens regionale ledenraadplegingen is de aangescherpte visie ontwikkeld om payrollen vanaf 2012 in goede banen te leiden. Want de behoefte aan payrollen, blijft onverminderd groot, zegt voorzitter Marcel Jeu Claes Venema van de VPO. Foto: Wij Margreet vertrouwen Vloon op eigen kracht. Met de kwaliteit van onze leden als. Extra impuls Van de vier oorspronkelijke hoofddoelstellingen van de VPO (kortweg: lobby, keurmerk, platform en kenniscentrum), krijgt vooral het VPO-keurmerk extra aandacht. Zo wordt de financiële betrouwbaarheid van leden transparanter door de financiële criteria waaraan zij moeten voldoen. In een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling worden veel elementen uit de bestaande VPO-CAO overgenomen. Ook de kwaliteit van de dienstverlening wordt beter zichtbaar én meetbaar. Hiervoor kunnen dan ook nieuwe criteria worden opgesteld. Dit wordt mogelijk door ondersteuning van onderzoeksinstituut TNO. De eerste stap wordt het in beeld brengen van de bestaande dienstverlening van leden. Claes: De meetbaarheid en nieuwe criteria moeten nog beter duidelijk maken wat opdrachtgevers en werknemers mogen verwachten van onze leden. De betrouwbaarheid zal uiteindelijk hopelijk ook leiden tot vrijwaring van ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers die kiezen voor een payrollspecialist met VPO-keurmerk. Arbeidsvoorwaarden De gemeenschappelijke arbeidsvoorwaardenregeling van VPO-leden wordt gevormd vanuit verschillende componen- VPO-voorzitter Jeu Claes: Vertrouwen op eigen kracht, met de kwaliteit van leden als. ten. Vanaf 2012 wordt boven op de ABU- CAO aangesloten bij de arbeidsvoorwaarden van opdrachtgevers. Afwijken mag alleen ten gunste van werknemers. Een eventuele eigen bedrijfs-payroll-cao van leden moet op alle punten minimaal voldoen aan de arbeidsvoorwaardenregeling van de VPO. Tijdens regiobijeenkomsten en de algemene ledenvergadering op 23 juni is uitgebreid stilgestaan bij de handhaving van VPO-gedragsregels. Op verzoek van de leden wordt de handhaving en sanctionering verscherpt. Uitgangspunt is dat dit ten dienst staat van de payrollspecialisten die hun werk goed doen, aldus Claes. Uiteraard worden ook de andere hoofddoelstellingen van de VPO de komende jaren onverminderd voortgezet. De lobby is van groot belang in de gezamenlijke strijd voor de acceptatie van payrollen VPO-style. De functie van VPO als kenniscentrum over payrolling is hiervoor ook belangrijk. Claes: Geen lobby zonder feiten en geen sterk keurmerk zonder kennis en kunde. Dat is meteen ook weer van belang voor de ledenservice. Tot slot blijft de VPO de eigen platformfunctie ontwikkelen voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden. Zo gaan we door én verder, aldus Claes.

4 Pag 4 Over de onderzoeker Johan Zwemmer is advocaat arbeidsrecht bij advocatenkantoor Boekel De Nerée. Als docent-onderzoeker verricht hij momenteel promotieonderzoek bij de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek wordt eind 2011 afgerond. Promovendus en advocaat arbeidsrecht Johan Zwemmer: Samenleving worstelt met nieuwe arbeidsverhoudingen Arbeidsrecht-advocaat Johan Zwemmer doet promotieonderzoek naar de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Uitspraken van hem waren aanleiding voor Kamervragen over payrollen. Zijn kijk op payrollen is echter genuanceerd. Waarom dit promotieonderzoek? De samenleving worstelt met de nieuwe arbeidsverhoudingen. Dat geldt in verband met pensioenen, opleidingen en hypotheken, maar ook op juridisch niveau. Ik onderzoek hoe binnen het arbeids- en ondernemingsrecht wordt omgegaan met nieuwe arbeidsverhoudingen, in situaties waarin aan werkgeverskant meerdere partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Waar staat payrollen dan? Het is ontstaan vanuit de bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in het arbeidsovereenkomstenrecht. Toch is het iets wezenlijk anders. Vanuit onze wetsgeschiedenis lijkt het mij logischer het juridisch werkgeverschap bij de inlener te leggen. In de lagere rechtspraak wordt echter vaker aangeknoopt bij de met de payrollonderneming gesloten arbeidsovereenkomst. Omdat ook de minister zich zeer genuanceerd heeft uitgelaten over payrollen en er nu al zo n mensen op deze manier werken, lijkt er maatschappelijk draagvlak en een grote behoefte aan payrollen te bestaan. Die factoren moeten naar mijn mening eveneens betrokken worden bij een juridische beoordeling van payrolling. Recht is geen exacte wetenschap. De vraag is vooral hoe onze samenleving met payrollen wil omgaan. Wat vindt u zelf van payrollen? Als onderzoeker kijk ik kritisch naar de huidige constructie, maar is het niet aan mij deze al dan niet te verwerpen. Kritiek op payrollen is nu vooral gericht op de manier waarop werkgevers de daaraan gekoppelde flexibiliteit kunnen gebruiken. De schoen wringt vooral bij de ontslagbescherming. Payrollkrachten zijn nu beter beschermd dan uitzendkrachten, maar wel minder dan vast personeel. Dat kan zorgen voor een tweedeling in ontslagbescherming die niet te rechtvaardigen is. Dat onderscheid lijkt mij onwenselijk en zou gelijk getrokken moeten worden. Hoe moet dat gebeuren? Dat is een politieke kwestie. Ik kan mij voorstellen dat een compromis wordt gevonden door het ontslagrecht voor vaste medewerkers iets te verruimen en voor flexkrachten iets te versterken. Ik verwacht alleen dat dit in economisch goede tijden makkelijker gaat dan de afgelopen jaren. Zeker als de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Al draait het dan meer om het symptoom dan om de constructie zelf of een principiële keuze hierover. Hoe ziet u de toekomst van payrollen? Ik acht niet uitgesloten dat een groot deel van de beroepsbevolking uiteindelijk zo kan gaan werken. wordt nu vaak nog gekoppeld aan flexibele arbeid, terwijl de groei vooral wel eens kan zitten bij de uitbesteding van professioneel en juridisch werkgeverschap. Vooral kleinere werkgevers besteden de loonadministratie en de verzuimbegeleiding al vaak uit. Dan zal eveneens behoefte bestaan aan uitbesteding van het juridisch werkgeverschap. De samenleving heeft nu vooral behoefte aan juridische duidelijkheid. Het is beter als de wetgever en sociale partners die scheppen dan wanneer de rechter steeds opnieuw individuele gevallen moet toetsen.

5 Pag 5 Vroege bestuurders blikken terug en vooruit: heeft de toekomst De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) bestaat deze zomer vijf jaar! Tijd voor een terug- en vooruitblik met twee betrokkenen die vroeg aan de bestuurstafel zaten: Peter Feld als eerste voorzitter en Caspar Kosse, sinds drie jaar secretaris. Toegevoegde waarde van payrollen krijgt steeds meer vorm en bekendheid bij werkgevers en werknemers. Hoe kijken jullie terug op vijf jaar VPO? Kosse: begon als een soort bijproduct van de uitzendbranche, maar heeft duidelijk een eigen identiteit gekregen. Als zelfstandig instrument voor professioneel werkgeverschap is het ook losgekomen van de uitzendbranche. Ons ledenaantal is gegroeid - eerst rustig en daarna sneller - van 4 naar 37. Het VPO-keurmerk was hierbij erg belangrijk. De betrokkenheid van leden is groot. Waarschijnlijk het voordeel van een jonge branche waarin veel te doen is. Peter Feld Caspar Kosse Wat waren de verwachtingen vooraf? Feld: We wilden vooral een branchevereniging om te zorgen voor meer bekendheid met payrollen en tevens zorgen voor marktordening, regulering en samen werken aan de verdere ontwikkeling van payrollen. Er is al veel gebeurd en in gang gezet. VPO en de leden zijn sterk geprofessionaliseerd. is een echt vak geworden. Ik ben daarom verrast door de koerswijziging van de vakbonden. Eerst werkten zij nog aarzelend mee. Vooral om de waterscheiding aan te brengen tussen goede, gereguleerde payrollbedrijven en de rest. Dit jaar trokken zij zich opeens terug, voor mijn gevoel op basis van een pensioenstandpunt uit de jaren 70. Verrassend, want op lange termijn is dat niet goed voor bedrijven én werknemers. Wat moet de komende vijf jaar gebeuren? Kosse: Nu de definitie en kaders van payrollen duidelijk zijn, kan de ontwikkeling worden doorgetrokken met een sterke focus op professioneel werkgeverschap en kwaliteit van de dienstverlening. Vooral de medewerker zal steeds meer centraal staan. Feld: Op de arbeidsmarkt die verder individualiseert, groeit de arbeidsconstruc- tie die individuele werknemers het best faciliteert. biedt hiervoor veel mogelijkheden. Payrollmedewerkers zijn het meest gebaat bij arbeidsvoorwaarden die tenminste overeenkomen met vast personeel. Ook hebben zij behoefte aan voorzieningen die meer zijn toegespitst op hun persoonlijke rugzak. Voorzieningen voor pensioenen en scholing zijn daarom toe aan modernisering. Juist daar vinden we de vakbonden nu helaas niet naast, maar tegenover ons. Wat verwachten jullie de komende jaren van payrollen? Kosse: Outsourcen van de HR-administratie wordt steeds meer gemeengoed. wordt nu vaak nog gekoppeld aan de flexmarkt, maar de groeimogelijkheden liggen vooral bij professioneel werkgeverschap. is over vijf jaar nog veel bekender én algemeen geaccepteerd. Feld: VPO-leden hebben goud in handen. Toen ik voorzitter werd, voorspelde ik dat payrollen groter zou worden dan uitzenden. Dat verwacht ik nog steeds. De toegevoegde waarde van payrollen, krijgt steeds meer vorm en bekendheid bij werkgevers en werknemers. Vooral door transactionele en administratieve zaken uit handen te nemen. Werkgevers krijgen daardoor meer ruimte om te ondernemen en voor het binden en boeien van werknemers. De eerste voorzitter Peter Feld was vijf jaar geleden (namens Randstad) een van de vier oprichters van de VPO. Als insider deed hij - voor verdere professionalisering van de brancheorganisatie - na het eerste pioniers- en missiewerk - een stapje terug om ruimte te maken voor een onafhankelijke, externe voorzitter. Dit werd de huidige voorzitter: Jeu Claes.

6 Pag 6 Onderzoek Onderzoek Markteffect onder werkgevers en werknemers: Uitstekende onderlinge band De band tussen werknemer en werkgever wordt niet negatief beïnvloed door payrolling. Sterker, in verschillende gevallen verbetert de band juist door beter werkgeverschap. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect. Werknemers willen vooral meer persoonlijk contact met hun payrollorganisatie, zegt onderzoeker Maarten van Nieuwland. Wat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek? Van de 557 ondervraagde medewerkers met een payrollcontract zegt 90 procent dat payrolling de binding met hun werkgever niet beïnvloedt. Zij voelen zich 100 procent werknemer van het bedrijf waar zij werken. Ook stelt het merendeel dat payrolling hen voldoende gevoel van zekerheid biedt, terwijl hun werkgever zich beter op zijn kerntaken kan richten. Wordt de onderlinge band ook positief beïnvloed? De groep die aangeeft dat hun band verbeterd is, zegt meer vertrouwen te hebben in de salarisadministratie. Vooral opvallend is de groep werknemers die via een payrollcontract is gaan werken, nadat zij eerder rechtstreeks in dienst waren. In meerdere gevallen is volgens hen de band verbeterd. Zij noemen de correctheid van loonstroken, tijdigheid van betalingen en de aard van hun contact. Dit gaat minder over administratieve zaken en meer over werkinhoud. Wat is de achtergrond van dit onderzoek? Naar aanleiding van de negatieve geluiden vanuit de vakbonden wilde Please Payroll weten hoe het onder hun klanten gesteld is met de tevredenheid van werknemers en opdrachtgevers. Naast tevredenheid over hun dienstverlening hebben wij gekeken naar de relatie tussen opdrachtgever en werknemer. Dit deel is zeker te generaliseren naar andere payrollorganisaties. De uitkomsten verschillen sterk met het signaal van de vakbonden. Waarschijnlijk omdat zij redeneren vanuit het traditionele, vaste dienstverband. Terwijl veel werknemers - zeker jongeren - zeggen geen last te hebben van de wat mindere zekerheid bij payrollen. Het past blijkbaar bij hen. Over het onderzoek Het onderzoek is in opdracht van Please Payroll uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect, gespecialiseerd in klanttevredenheid-, jongeren- en business-tobusiness onderzoek. Wat kan er beter? Werknemers willen vooral meer persoonlijk contact met hun payrollorganisatie. Bijvoorbeeld via een inloopmogelijkheid of inhouse service. De online voorzieningen zijn vaak goed, maar dit kan beter. Contact wordt daardoor persoonlijker en minder zakelijk. Andere suggesties voor verbeteringen hebben vooral betrekking op de informatievoorziening. Zo willen medewerkers graag meer informatie over hun arbeidsvoorwaarden en pensioen. De mogelijkheden van pensioenopbouw, collectieve verzekeringen en extra secundaire arbeidsvoorwaarden die payrollen nogal eens biedt, worden overigens erg gewaardeerd. Meer aandacht voor meertalige informatievoorziening zou ook gewaardeerd worden. Wat kunnen payrollorganisaties verder leren? Focus in het verkooptraject op de voordelen van professioneel werkgeverschap. Daarmee kan echt flink onderscheid en toegevoegde waarde worden geboden, blijkt uit ons onderzoek. Zeer opvallend ook is het positieve oordeel van de kleinere opdrachtgevers. Er wordt nogal eens gedacht dat payrollen voor hen minder geschikt zou zijn, maar in de praktijk blijken zij juist enthousiaster dan grote organisaties. Bekijk hier het onderzoek als PDF

7 Pag 7 Onderzoek TNO onder VPO-leden Zoals eerder aangekondigd en hier te lezen in deze VPO Actueel, gaat TNO onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van onze leden. Dit gebeurt in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Wij willen alle leden vragen hieraan mee te werken. In oktober kunnen leden een verwachten met een link naar een online enquête. Het onderzoek is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening beter zichtbaar én meetbaar te maken. Uiteindelijk moet dit uiteraard de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. VPO ook online in ontwikkeling In de aanloop naar 2012 staat de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor een aantal belangrijke veranderingen. Zo is de vereniging bezig met de ontwikkeling van een keurmerk voor professioneel werkgeverschap. Ook eindigt eind 2011 de VPO-CAO en wordt per 1 januari 2012 de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling van kracht. Op de website van de VPO is hierover meer informatie te vinden. Vanaf 1 januari 2012 is er een vernieuwde website beschikbaar. De informatie die nu op de site staat, geldt tot 31 december Tips voor de redactie? Heeft u nieuws of andere tips voor de redactie van deze nieuwsbrief? Mail het naar: Colofon VPO Actueel is een uitgave van: Vereniging Payroll Ondernemingen Postbus AC Badhoevedorp Ontwikkeling & realisatie nieuwsbrief: Tekstwerkplaats.nl Teksten: Eric Hoogeweg Vormgeving: Titus Rudolphy Beeld: Edith Paol en VPO Alle rechten voorbehouden. Ondanks de zorgvuldigheid die aan deze uitgave is besteed, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Inleiding Waarom deze Flexpocket? Er is veel politieke en maatschappe lijke discussie over vast en flex. Maar hoe ziet die flexschil er eigenlijk

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten.

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 11 mei 2012 Ons kenmerk : S.A.12.028.36 JM/JS Uw kenmerk : Betreft : Visie Stichting

Nadere informatie

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging.

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Coraline Noordzij Studentnr: 838128892 maart 2014 Samenvatting De afgelopen decennia is vanuit werkgevers en werknemers

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Managementsamenvatting. 5 Themarapport Feiten, cijfers & trends 2013/2014 Budget en financiële planning.... 6 Kans of

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

verken, herken deel DE ZZP- MAATSCHAPPIJ Te groot om te negeren

verken, herken deel DE ZZP- MAATSCHAPPIJ Te groot om te negeren verken, herken deel DE ZZP- MAATSCHAPPIJ Te groot om te negeren Inhoud De werkelijkheid is daar, maar 6 Alle onderzoeken zijn er eigenlijk al... 6 Het risico van negeren of ontkennen... 7 Een ecologisch

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie