Naar een geïntegreerd personeelsbeleid in Sint-Niklaas? Onderzoek over de geplande integratie van de personeelsdiensten van OCMW en stadsbestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een geïntegreerd personeelsbeleid in Sint-Niklaas? Onderzoek over de geplande integratie van de personeelsdiensten van OCMW en stadsbestuur"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Naar een geïntegreerd personeelsbeleid in Sint-Niklaas? Onderzoek over de geplande integratie van de personeelsdiensten van OCMW en stadsbestuur Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Bestuurskunde en Publiek Management Kim Geldof onder leiding van Prof. Dr. Filip De Rynck

2 ABSTRACT Today, local governments are increasingly confronted with the trend to join forces. This master thesis treats the cooperation between the human resources departments of the public centre for social welfare and the city government of Sint-Niklaas: the establishment of a shared service. Literature concerning mergers offers various conditions that have to be satisfied in order to make a shared service successful. On the one hand research distinguishes rather practical conditions such as the coordination of procedures, powers and direction, the space of time provided by both governments and the capacity load. On the other hand research points out the human factor in merger projects: the creation of a support base, communication about the goal and the course of the project and the trust between both governments and departments. Research indicates that these personnel issues are the cause of failure of at least half of the failed mergers. The research in this master thesis is guided by following research-questions: What are de differences and similarities between the human resource departments of the public centre for social welfare and the city government of Sint-Niklaas in terms of human resources policy and organizational culture? What role and position do both human resource departments have in the human resources policy-making? What is the potential impact of all this on the establishment of a shared service?. The examination of the differences and similarities in human resource policy and organizational culture is based on interviews with several staff members of both human resource departments and with other relevant actors. In addition several documents were analyzed, such as decisions of the council of the city government and public centre for social welfare, decrees and the internal rules. The results of this research show important differences concerning the procedures used by the human resource departments, especially the procedures with reference to payroll and HR. The formal powers of the authorities are similar. This brings up questions about the employers authority, which can lead to complicated situations. As regards the impact of the actors in the human resource policy, the approach of the public centre for social welfare corresponds to the notions of modern human resource management: a high level of involvement of the managementteam. Analysis of the organizational culture of both human resource departments shows important differences in addition to a number of similarities, for example the pro-active and participative culture in the city government in contrast to the rather resigned attitude in the public centre for social welfare.

3 Lokale besturen worden de dag van vandaag steeds vaker geconfronteerd met de trend om nauwer samen te werken. Deze masterproef handelt over de samenwerking tussen de personeelsdiensten van het OCMW- en stadsbestuur van Sint-Niklaas, namelijk de oprichting van een shared service. Fusieliteratuur geeft verschillende randvoorwaarden weer om van een fusieproject een succes te maken. Enerzijds zijn er de eerder praktische voorwaarden zoals afstemming van de werkprocessen, aansturing, taken en bevoegdheden, de tijd die de besturen voorzien voor het project en de capaciteit van de besturen. Anderzijds onderscheidt onderzoek randvoorwaarden aan de menselijke kant van fusieprojecten zoals draagvlak bij de medewerkers, communicatie omtrent de doelstellingen en het verloop van het project en vertrouwen tussen de besturen en integrerende diensten. Onderzoek wijst uit dat bij de helft van de mislukte fusies dergelijke personeelsproblemen aan de oorzaak liggen. Het onderzoek in deze masterproef wordt gestuurd door volgende onderzoeksvragen: Welke verschillen en gelijkenissen vertonen de personeelsdiensten van OCMW en stadsbestuur Sint- Niklaas op vlak van personeelsbeleid en organisatiecultuur? Wat is de rol en de positie van de respectievelijke personeelsdiensten in het personeelsbeleid? Wat is de mogelijke impact van dit alles op het toekomstige integratieproces van beide personeelsdiensten?. De verschillen en gelijkenissen in personeelsbeleid en organisatiecultuur worden onderzocht aan de hand van interviews met de medewerkers van beide personeelsdiensten en met andere relevante spelers in het personeelsbeleid. Tenslotte worden verschillende documenten geanalyseerd, zoals diverse OCMW- en gemeenteraadsbeslissingen, het OCMW- en gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement. Op vlak van personeelsbeleid tonen de onderzoeksresultaten belangrijke verschillen inzake werkprocessen, voornamelijk de werkprocessen omtrent loonadministratie en HR. De formele bevoegdheden van de spelers zijn gelijklopend maar roepen vragen op m.b.t. het werkgeversgezag. Indien beide besturen de juridische werkgevers van de personeelsleden blijven kan dit leiden tot complexe situaties. Wat betreft de impact van de spelers op het personeelsbeleid toont de analyse aan dat de aanpak van het OCMW dichter aanleunt bij de opvattingen over modern personeelsbeleid: een grote impact van het managementteam en betrokkenheid van alle departementshoofden. Op vlak van organisatiecultuur vertonen beide personeelsdiensten naast een aantal gelijkenissen ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld de pro-actieve en participatieve cultuur in de stad tegenover de eerder afwachtende en gelaten houding in het OCMW.

4 DANKWOORD Eerst en vooral wil ik mijn ouders, zus en vriendin bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens mijn studiejaren. Ook in moeilijkere tijden bleven zij in mij geloven waardoor ik er steeds met hernieuwde moed voor kon blijven gaan. Verder wil ik mijn promotor prof. Dr. Filip De Rynck bedanken voor zijn goede raad, kritische opmerkingen en tips. Zijn feedback moedigde me steeds aan om nog een stapje verder te gaan. Een speciaal dankwoord gaat uit naar de OCMW- en (adjunct-)stadssecretaris van Sint- Niklaas, de medewerkers van de personeelsdiensten van OCMW en stadsbestuur en de consultant van Möbius. Mede dankzij hun inspanningen en eerlijke antwoorden kwam het empirisch gedeelte tot stand. In het bijzonder wil ik Christophe Rutten bedanken voor zijn inspanningen en hulp. Tenslotte wil ik de vrienden en familie bedanken die me gedurende de afgelopen maanden hebben gesteund. Zij toonden begrip op de momenten dat ik afwezig was of weinig tijd voor hen had.

5 INHOUD Abstract... Dankwoord... Inhoud... Lijst met figuren en tabellen... Figuren... Tabellen... Inleiding...1 Aanleiding... 1 Onderzoeksvraag... 3 Opbouw... 3 Deel 1. Conceptueel kader Samenwerking tussen gemeente en OCMW Inleiding De Vlaamse context Kernconcepten Wat zijn shared services? Vormen van shared services Waarom shared services? Nadelen van shared services Voorwaarden voor het invoeren van shared services Faalfactoren Besluit samenwerking gemeente en ocmw Organisatiecultuur Inleiding Wat is organisatiecultuur? Onderzoek naar organisatiecultuur Het belang van organisatiecultuur voor integratieprojecten... 14

6 2.5. Besluit organisatiecultuur Personeelsbeleid in lokale besturen Inleiding De context van personeelsbeleid in lokale besturen Personeelsbeleid georganiseerd Besluit personeelsbeleid Deel 2. Methodologie Situering van de case Methode Onderzoeksvraag Methode Kritische reflecties Deel 3. Onderzoeksresultaten Inleiding Algemene beschrijving Stad Sint-Niklaas OCMW Sint-Niklaas Analyse van de onderzoeksvariabelen Inleiding Personeelsbeleid Organisatiecultuur Deel 4. Algemene conclusie en aanbevelingen Literatuurlijst Boeken en artikelen Internetbronnen Interviews Interne documenten Juridische bronnen... 95

7 Bijlagen Bijlage 1. Organogram van het stadsbestuur Bijlage 2. Organogram van het OCMW-bestuur Bijlage 3. Vergelijking van de werkprocessen Bijlage 4. Interview: organisatiecultuur

8 LIJST MET FIGUREN EN TABELLEN FIGUREN Figuur 1. Model van de concurrerende waarden (Cameron&Quinn, 1999) TABELLEN Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Cijfergegevens personeelsdienst stad Sint-Niklaas Cijfergegevens personeelsdienst OCMW Sint-Niklaas Samenvattende vergelijking van de werkprocessen van de personeelsdiensten Vergelijking van de formele bevoegdheden van de politieke organen Vergelijking van de formele bevoegdheden van de (adjunct-)secretarissen De PDCA-cyclus Vergelijking rollen van Ulrich Uitgevoerde interviews Uitgebreide vergelijking van de werkprocessen omtrent tijdsregistratie en afwezigheden Uitgebreide vergelijking van de werkprocessen omtrent loonadministratie Uitgebreide vergelijking van de werkprocessen omtrent HR

9 INLEIDING AANLEIDING Lokale besturen worden de dag van vandaag steeds vaker geconfronteerd met de trend om onderling samen te werken. Het kan hierbij gaan om een samenwerking tussen gemeente en OCMW, tussen gemeenten onderling of tussen OCMW s onderling. Deze masterproef spitst zich toe op de samenwerking tussen het stadsbestuur en OCMW van Sint-Niklaas. Vaak aangehaalde voordelen van deze samenwerking zijn professionalisering, specialisatie en efficiëntiewinsten. Omwille van bovenstaande en andere pluspunten wordt deze samenwerking aangemoedigd door de hogere overheden. Ook in de wetgeving zijn stimulansen terug te vinden zoals de OCMW-voorzitter die sinds 1 januari 2013 verplicht deel uitmaakt van het schepencollege (Sels, 2009). De samenwerking tussen gemeente en OCMW kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan van minder intensieve vormen zoals diensten die op een systematische manier onderling informatie uitwisselen, tot intensievere vormen zoals een effectieve samenvoeging van bepaalde diensten. Deze masterproef richt zich op deze laatste vorm van samenwerking: de samenvoeging van de personeelsdiensten van OCMW- en stadsbestuur Sint-Niklaas. Het begrip samenvoeging kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo kunnen twee diensten bijvoorbeeld enkel op een gezamenlijke locatie worden ondergebracht zonder hun werkprocessen op elkaar af te stemmen. De meest vergaande vorm is echter de samenvoeging van diensten op één locatie met afstemming van opdracht, werkwijze, bevoegdheden en aansturing (Dewilde, Janssens, Janvier, Op de Beeck, Verhoest, &Van Dooren, 2012). In dit geval kan gesproken worden van een echte integratie van beide diensten. Bij deze intense vorm van samenwerking kunnen verschillende obstakels opduiken. Zo is vertrouwen tussen de organisaties een belangrijke voorwaarde. Ook het win-win besef bij zowel de medewerkers als de bestuurders is van groot belang. Om dit draagvlak te creëren moeten er duidelijke doelstellingen en een gemeenschappelijke visie zijn over de samenwerking. De betrokken organisaties moeten met de neus in dezelfde richting staan om van de samenwerking een succes te kunnen maken. Tenslotte is ook het verschil in organisatiecultuur een vaak aangehaalde hinderpaal bij de integratie van diensten. Algemeen verwijst organisatiecultuur naar de waarden die binnen een 1

10 organisatie of dienst als vanzelfsprekend worden beschouwd en naar de onderliggende veronderstellingen en verwachtingen (Cameron&Quinn,1999). Gemeenten en OCMW s hebben een andere core-business waaruit verschillende doelgroepen, taken en opdrachten voortvloeien. Dit leidt dan weer tot andere processen, gebruiken en terminologie. Daarnaast is ook de wijze waarop beide besturen naar elkaar kijken een uiting van organisatiecultuur met een belangrijke impact op het samenwerkingsproces. In verschillende onderzoeken naar samenwerking tussen gemeente en OCMW en in andere fusieliteratuur komt organisatiecultuur als invloedrijke hinderpaal naar voor (Dewilde et al., 2012; De Rynck, Goeminne, Vanderstraeten, &Verschuere, 2012; Verschuere, 2010). Deze masterproef richt zich op de specifieke case Sint-Niklaas. Na de samenvoeging van beide ICT-diensten beogen stadsbestuur en OCMW ook een intensere samenwerking tussen de personeelsdiensten. Het uiteindelijke doel van het samenwerkingsproces zoals het op dit moment door de stad en het OCMW gedefinieerd wordt, is een integratie van de personeelsdiensten. Dit wil zeggen dat beide personeelsdiensten worden ééngemaakt en ondergebracht binnen de infrastructuur van de stad. Zoals eerder werd aangegeven impliceert het begrip integratie echter meer dan enkel het fysiek samenvoegen van de twee diensten. Het OCMW- en stadsbestuur van Sint-Niklaas streven dan ook naar de uniformering van werkprocessen en de afstemming van bevoegdheden en aansturing. In het verdere verloop van de masterproef zal naar het samenwerkingsproject verwezen worden als integratie of integratieproject. Het integratieproject zal volgens een aantal stappen verlopen. De eerste fase bestaat uit het beschrijven van de huidige werking van de diensten en het kwantificeren van de huidige processen. In deze fase worden alle medewerkers van de betrokken personeelsdiensten bevraagd. Hierbij wordt o.a. gepeild naar de knelpunten van de huidige werking, de kansen en bedreigingen van de integratie en de toekomstuitdagingen. De tweede fase van het project is meer toekomstgericht. Hierbij wordt het toekomstig dienstverleningsmodel bepaald, net als het organisatiemodel en de nodige hulpbronnen. De derde fase is de opmaak van een stappenplan om van de huidige situatie naar de toekomstige situatie te evolueren. Tenslotte eindigt het projectplan met de implementatie van het stappenplan. Volgens het vooropgezet plan zal deze implementatie over een periode van drie jaar verlopen, namelijk van januari 2015 tot januari Het integratieproject wordt begeleid door het consultancybureau 2

11 Möbius. Tijdens het schrijven van deze masterproef bevindt het project zich in de eerste fase: het oplijsten en kwantificeren van de huidige werkprocessen. Het uiteindelijke doel van deze masterproef is komen tot een aantal aanbevelingen voor de verdere stappen in het integratieproject tussen beide personeelsdiensten. Het onderzoek richt zich op de verschillen en gelijkenissen in personeelsbeleid en organisatiecultuur. Op vlak van personeelsbeleid kunnen personeelsdiensten variëren tussen drie stromingen: personeelsadministratie, personeelsbeheer en Human Resource Management. Afhankelijk van de fase waarin een personeelsdienst zich situeert zullen de werkprocessen, bevoegdheden van de spelers in het personeelsbeleid en de impact van de spelers op dit beleid verschillen (Hondeghem&Platteau, 2012). In dit onderzoek worden deze drie variabelen onderzocht. Tenslotte wordt ook de organisatiecultuur van de personeelsdiensten van naderbij bekeken. ONDERZOEKSVRAAG Het onderzoek in deze masterproef wordt gestuurd door volgende onderzoeksvragen: Welke verschillen en gelijkenissen vertonen de personeelsdiensten van OCMW en stadsbestuur Sint-Niklaas op vlak van personeelsbeleid en organisatiecultuur? Wat is de rol en de positie van de respectievelijke personeelsdiensten in het personeelsbeleid? Wat is de mogelijke impact van dit alles op het toekomstige integratieproces van beide personeelsdiensten? OPBOUW De masterproef bestaat uit vier delen: een conceptueel kader, de methodologie, een empirisch luik en tenslotte een algemeen besluit en aanbevelingen. Het conceptueel kader bestaat uit drie hoofdstukken waarbij de concepten shared service, organisatiecultuur en personeelsbeleid gesitueerd en omschreven worden. Het deel methodologie geeft een verduidelijking van het onderzoeksopzet. Daarna volgt het empirisch luik met de rapportage van de onderzoeksresultaten. De masterproef eindigt met een algemene conclusie en enkele aanbevelingen. 3

12 DEEL 1. CONCEPTUEEL KADER 1. SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW 1.1. INLEIDING De laatste jaren is een evolutie naar versterkte samenwerking tussen gemeente en OCMW merkbaar, niet enkel op beleidsmatig vlak maar ook op vlak van ondersteunende diensten (Dewilde, Janssens, Janvier, Op de Beeck, Van Dooren, &Verhoest, 2012). In dit hoofdstuk van het conceptueel kader wordt gebruik gemaakt van zowel Nederlandse als Vlaamse literatuurbronnen. De Nederlandse literatuur inzake samenwerking tussen gemeenten helpt om conceptuele duidelijkheid te scheppen maar kan niet integraal worden toegepast op het onderwerp van deze masterproef. De samenwerking tussen gemeente en OCMW is namelijk een typisch Belgisch fenomeen met een complex karakter. Er moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke kenmerken die niet van toepassing zijn bij de samenwerking tussen twee autonome gemeenten. Zo zijn gemeente en OCMW in zekere mate afhankelijk van elkaar. De gemeente keurt de strategische beslissingen van het OCMW goed en is ook mee financieel verantwoordelijk. Financiële tekorten van het OCMW worden in de gemeentelijke begroting ingeschreven. De gemeente is echter ook afhankelijk van het OCMW voor het uitvoeren van bepaalde taken, vastgelegd in de federale wetgeving. Op politiek niveau zijn beide besturen eveneens met elkaar verbonden. De rechtstreeks verkozen gemeenteraad stelt de leden van de OCMW-raad aan. Dit specifieke karakter van de samenwerking tussen gemeente en OCMW neemt echter niet weg dat ook Nederlandse literatuur conceptuele inzichten kan bieden (Sels, 2011). Dit onderzoek focust op een specifieke vorm van samenwerking: de oprichting van een shared service. Dit hoofdstuk start met een weergave van enkele wetgevingsinitiatieven die samenwerking tussen gemeente en OCMW stimuleren. Daarna worden enkele kernconcepten besproken en wordt het begrip shared service verduidelijkt. Bovendien worden enkele vormen van shared services besproken net als belangrijke voordelen, nadelen, voorwaarden en faalfactoren bij het oprichten ervan. 4

13 1.2. DE VLAAMSE CONTEXT De implementatie van het decreet Lokaal Sociaal Beleid zorgde in Vlaanderen voor een trend van intensievere samenwerking tussen OCMW- en gemeentebesturen. In eerste instantie ging het hierbij om overleg op inhoudelijk vlak. In heel wat besturen kwam echter ook de vraag naar samenwerking op vlak van ondersteunende diensten naar voor (Sels, 2009). De besturen stoten hierbij echter op een aantal decretale belemmeringen. Het Witboek Interne Staatshervorming dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in 2011 bevat een aantal doelstellingen om deze drempels te elimineren. De invoering van het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en de aanpassingen via het wijzigingsdecreet sturen aan op meer samenwerking (Agentschap voor binnenlands bestuur, 2014). Een volledige integratie van OCMW en gemeente is volgens artikel 2 van de organieke OCMW-wet niet mogelijk. Dit artikel vermeldt dat OCMW s over een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid moeten beschikken. 1 De besturen zijn wel in de mogelijkheid om een beheersovereenkomst af te sluiten. Artikel 271 van het Gemeentedecreet omschrijft dit als volgt: Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. 2. De memorie van toelichting stelt niet duidelijk wat een beheersovereenkomst juist inhoudt of waaraan het moet voldoen. Sels (2009) stelt zich daarom vragen bij de concrete meerwaarde van de nieuwe wetgeving. Werken met gemeenschappelijke personeelsleden is nog steeds niet mogelijk maar in de praktijk kunnen de personeelsleden wel diensten leveren voor beide besturen. Dit was echter voor deze nieuwe wetgeving ook al mogelijk (Sels, 2009). Een andere aanpassing van de wetgeving die samenwerking kan bevorderen is de mogelijkheid tot benoeming van een gemeenschappelijke secretaris of financieel beheerder, overeenkomstig artikel 76 van het Gemeentedecreet 3 en artikel 75 van het OCMW-decreet 4. 1 Art. 2, Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 5 augustus Art. 271, Decreet Gemeentedecreet, BS 31 augustus Art. 76, $3, Decreet Gemeentedecreet, BS 31 augustus

14 Volgens de memorie van toelichting kan de toepassing van deze optie voornamelijk in kleinere besturen leiden tot een beperking van de uitgaven en een toename van efficiëntie. Verder haalt de memorie van toelichting van het Gemeentedecreet de verplichte aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen aan als bevorderende factor voor samenwerking KERNCONCEPTEN In wat volgt worden de concepten fusie, overname, integratie en shared service van elkaar onderscheiden. Epstein (2004) omschrijft fusies als een huwelijk tussen gelijken. Bij een fusie worden twee organisaties of diensten verenigd tot één organisatie of dienst (Epstein, 2004). Bij een overname neemt een grotere organisatie een kleinere over. Een overname impliceert ongelijkheid, er is sprake van een dominante partner. Epstein (2004) stelt dat daarom een overname gemakkelijker is dan een fusie omdat bij een fusie dikwijls een gevecht voor macht en controle ontstaat (Epstein, 2004). Van Dale (2014) omschrijft het concept integratie als het maken van of opnemen in een groter geheel en tot een eenheid maken of worden. Integratie gaat dus verder dan een loutere fysieke samenvoeging. Bij een fusie of overname van diensten of bij de oprichting van een shared service is dus niet automatisch ook sprake van een echte integratie. Het vergt uniformering van de werkprocessen en afstemming van o.a. bevoegdheden, taken en organisatiecultuur om van een integratie van diensten te kunnen spreken. Omdat de shared service een belangrijk onderdeel vormt van dit onderzoek wordt dit concept in wat volgt uitgebreider besproken. 4 Art. 75, $3, Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 24 december

15 1.4. WAT ZIJN SHARED SERVICES? Becker, Korsten en Van Kraaij omschrijven shared services als volgt: Een resultaatgericht interorganisationeel samenwerkingsverband, al of niet samengebracht in één organisatieeenheid, dat tot taak heeft om diensten aan te bieden aan afzonderlijke partnerorganisaties, op basis van een overeenkomst, op het gebied van een bepaalde ondersteunende functie bijvoorbeeld inkoop of juridische diensten of op het vlak van beleidsontwikkeling of uitvoering. (Becker et al., 2006, p. 25). Shared services kunnen op verschillende wijzen vorm krijgen maar uit voorgaande definitie komen een aantal gemeenschappelijke kenmerken naar voor. Een eerste kenmerk is de bundeling van ambtelijke krachten van de deelnemende organisaties in één samenwerkingsverband. Een tweede kernmerk is de autonomie van beide besturen. Elk afzonderlijk bestuur behoudt zijn eigen beleidsverantwoordelijkheid. De shared service blijft dan ook verantwoording verschuldigd aan de deelnemende besturen (Becker et al., 2006; Korsten et al., 2004) VORMEN VAN SHARED SERVICES Shared services kunnen op diverse wijzen ingericht worden. In wat volgt worden vier vaak voorkomende vormen besproken. Naast deze hoofdvormen zijn in de praktijk uiteraard ook mengvormen mogelijk (Becker et al., 2006). Het netwerkconcept Het netwerkconcept is de minst ingrijpende vorm van samenwerking. In dit concept blijven de afzonderlijke organisaties intact maar werken de ambtenaren op een aantal terreinen samen (Korsten et al., 2004). In deze vorm van samenwerking staat vooral het delen van kennis en ervaring centraal (Becker et al., 2006). Het centrumconcept In het centrumconcept wordt de shared service ondergebracht bij één van de besturen (Korsten et al., 2004). Op de vraag bij welk bestuur de shared service dan juist zal worden ondergebracht zijn verschillende antwoorden mogelijk: soms bij het grootste bestuur omwille 7

16 van de schaalvoordelen, soms bij het bestuur met de meest uitgebreide expertise en ervaring. Meestal wordt een beslissing genomen vanuit praktische overwegingen (Becker et al., 2006). Het matrixconcept Wanneer een shared service georganiseerd wordt volgens het matrixconcept neemt elk bestuur een bepaald beleidsdomein of één of meerdere taken op zich (Korsten et al., 2004). Medewerkers met een bepaalde expertise worden ondergebracht bij een bepaald bestuur. Elk afzonderlijk bestuur neemt dus voor een bepaald beleidsdomein een centrumfunctie op (Becker et al., 2006). Shared service center In een shared service centrum (ssc) worden bepaalde diensten en ambtenaren van verschillende besturen of organisaties samengevoegd in een afzonderlijke organisatie. De ambtenaren leveren diensten aan hun moederorganisaties, al is het ook mogelijk om diensten te leveren aan andere opdrachtgevers (Becker et al., 2006). Het gaat dus om activiteiten die uit de afzonderlijke organisaties worden gehaald en samengebracht worden in een shared service centrum (Korsten et al., 2004) WAAROM SHARED SERVICES? Korsten, Sonnenschein en Schaepkens (2004) identificeren verschillende motieven om shared services uit te bouwen. Enerzijds zijn er efficiëntieoverwegingen zoals kostenreducering, het delen van kennis en expertise en de professionalisering van de medewerkers. Anderzijds spelen ook strategische motieven een rol zoals het reduceren van de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten en het verkrijgen van een zekere schaalgrootte om kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen (Korsten et al., 2004). Strikwerda (2003) beaamt deze argumenten en stelt dat shared services tot waardecreatie kunnen leiden. Cartwright en Cooper (1992) gebruiken een vergelijkbare onderverdeling in motieven voor fusie- en integratieprocessen. Zij onderscheiden enerzijds financial or value maximising motives met als hoofddoel het verhogen van de welvaart van de stakeholders en anderzijds managerial non-value maximising motives, de meer strategische motieven. Deze twee categorieën van motieven worden door managers en bestuurders aangehaald wanneer ze een fusie- of integratieproces verdedigen. Cartwright en Cooper onderscheiden echter nog een 8

17 derde categorie van motieven: de verborgen, psychologische motieven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om motieven uit eigenbelang, onzekerheid en loutere machtsuitoefening (Cartwright&Cooper, 1992) NADELEN VAN SHARED SERVICES Er zijn echter ook een aantal nadelen verbonden aan het werken via shared services. Ten eerste zijn er de consequenties voor het personeel (Korsten et al., 2004). De personeelsleden van de deelnemende organisaties staan voor grote interne veranderingen en zullen zich hieraan moeten aanpassen, wat tijdelijk ten koste kan gaan van de externe gerichtheid. Daarnaast is er ook niet altijd bereidwilligheid van alle ambtenaren om samen te werken, wat op termijn voor problemen kan zorgen (Becker et al., 2006). Een tweede belangrijk nadeel is de extra kost die een shared service met zich mee kan brengen. Er zullen middelen moeten vrijgemaakt worden voor de coördinatie van de shared service, afstemming van de werkprocessen, het bereiken van overeenstemming omtrent de omvang en kwaliteit, (Korsten et al., 2004). Sels (2009) stelt dat schaalvoordelen pas optreden indien beide besturen in vergelijkbare mate behoefte hebben aan samenwerking (Sels, 2009). Tenslotte kan ook de locatie als een nadeel beschouwd worden. Voor veel shared services is het belangrijk dat de verschillende diensten ook fysiek worden samengevoegd. De locatie waar de shared service zich uiteindelijk zal vestigen kan voor heel wat strubbelingen zorgen (Becker et al., 2006) VOORWAARDEN VOOR HET INVOEREN VAN SHARED SERVICES De Vlaamse literatuur inzake samenwerking tussen gemeenten en OCMW geeft een aantal randvoorwaarden weer voor de oprichting van een shared service. De Nederlandse literatuur beaamt deze condities. Een eerste belangrijke randvoorwaarde is het creëren van draagvlak, zowel politiek als bij de medewerkers. Dit is niet altijd gemakkelijk te bereiken. Samenwerkingsprocessen vergen immers heel wat tijd en middelen hoewel de winsten dikwijls onzeker zijn (Sels, 2009). Het is 9

18 belangrijk dat alle betrokken partijen overtuigd zijn van het belang van samenwerking tussen beide besturen (Korsten et al., 2004). Draagvlak bij het personeel kan bekomen worden door enerzijds veel te investeren in communicatie over de doelstellingen en het verloop van het project en anderzijds door de samenwerking bottom-up vorm te geven (Sels, 2009). Ook tijd is een belangrijke factor. Beslissingen mogen het personeel niet opgedrongen worden. Er is tijd nodig om aan het idee van grote veranderingen te wennen alvorens ze effectief worden uitgevoerd (Korsten et al., 2004). Een tweede voorwaarde is een goede onderlinge verhouding en vertrouwen tussen de besturen en dit zowel op bestuurlijk, ambtelijk als politiek niveau (Korsten et al., 2004). Als derde voorwaarde wordt de capaciteit van de besturen om dergelijk veranderingsproces op te zetten en te begeleiden aangehaald. Wanneer deze competenties niet binnen de besturen zelf aanwezig zijn, kan beroep worden gedaan op externe ondersteuning (Sels, 2011). Naast kennis en expertise moeten er ook voldoende middelen aanwezig zijn om de kosten van het samenwerkingsverband te dragen (Korsten et al., 2004). Een vierde randvoorwaarde is de duidelijke afbakening van doelstellingen, bevoegdheden en taken. De doelstellingen moeten vooraf duidelijk en expliciet worden geformuleerd met aandacht voor een langetermijnvisie (Sels, 2009). De taken en bevoegdheden moeten op elkaar worden afgestemd met duidelijke afspraken rond aansturing, planning, controle en besluitvormingsprocessen (Korsten et al., 2004). De afstemming op vlak van organisatiecultuur is een vijfde randvoorwaarde. Elke organisatie, vaak ook elke afzonderlijke dienst, ontwikkelt eigen waarden, normen en verwachtingen (Sels, 2011). Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de verschillen in organisatiecultuur. Deze worden door diverse onderzoekers aangehaald als een vaak voorkomende reden voor het falen van fusie- en integratieprojecten (Cartwright&Cooper, 1992). Tenslotte is ook aandacht voor opvolging, evaluatie en bijsturing noodzakelijk en dit zowel op operationeel als strategisch niveau. Op die manier kunnen dagdagelijkse en structurele problemen aangekaart en opgelost worden (Korsten et al.,2004). 10

19 1.9. FAALFACTOREN In negatieve zin kunnen voorgaande randvoorwaarden ook als faalfactoren worden beschouwd wanneer er niet aan wordt voldaan. De meest voorkomende oorzaken van falen volgens Sels (2011) zijn een gebrek aan draagvlak, een gebrek aan capaciteit, te hoge tijdsdruk en onvoldoende communicatie over de meerwaarde en het motief van de samenwerking. Korsten, Sonnenschein en Schaepkens (2004) voegen hier nog een aantal faalfactoren aan toe, zoals te hoge verwachtingen over de voordelen, onvoldoende vertrouwen tussen de besturen en/of de diensten, onderschatting van de invloed op het personeel en een gebrekkige of net te sterke sturing BESLUIT SAMENWERKING GEMEENTE EN OCMW De oprichting van een shared service door OCMW en gemeente is een intense vorm van samenwerking. Om de kans op een succesvol integratieproces te vergroten moet rekening gehouden met heel wat randvoorwaarden. Sommige voorwaarden zijn eerder praktisch van aard, zoals de capaciteit van de besturen, de afbakening van taken en bevoegdheden en de mate van opvolging en evaluatie. Daarnaast zijn er voorwaarden die rekening houden met de menselijke factor, zoals draagvlak bij de bestuurders en medewerkers, vertrouwen tussen beide partners en aandacht voor organisatiecultuur. Gebrek aan draagvlak, communicatie en vertrouwen worden aangegeven als de meest voorkomende faalfactoren bij fusieprocessen. 2. ORGANISATIECULTUUR 2.1. INLEIDING Eerder werd al aangehaald dat organisatiecultuur een belangrijke invloed heeft op de werking van organisaties. Sels (2009) stelt dat organisatiecultuur zorgt voor een snellere en efficiëntere werking omdat niet alles moet worden uitgesproken. Bepaalde waarden en normen worden als vanzelfsprekend beschouwd binnen een organisatie of dienst. Net omdat organisatiecultuur een belangrijke impact heeft, kan het bij de oprichting van een shared service voor de nodige moeilijkheden zorgen (Van Muijen, Koopman, &De Witte, 1996). 11

20 In dit hoofdstuk worden een aantal definities van organisatiecultuur besproken, net als reeds uitgevoerd onderzoek naar organisatiecultuur en het belang ervan voor integratieprojecten WAT IS ORGANISATIECULTUUR? Cartwright en Cooper (1992, p. 56) omschrijven het concept organisatiecultuur als volgt: the internalization of a set of values, feelings, attitudes and expectations, which provide meaning, order and stability to members lives and influence their behaviour. Cameron en Quinn (1999, p. 33) verwijzen naar organisatiecultuur als waarden die als vanzelfsprekend beschouwd worden, onderliggende veronderstellingen, verwachtingen, collectieve geheugens en definities die reeds in de organisatie aanwezig zijn. In deze definitie van Cameron en Quinn vinden we de reden terug waarom organisatiecultuur, als invloedrijke factor op de resultaten van de organisatie, lange tijd werd onderschat. Het gaat namelijk om waarden die als vanzelfsprekend worden beschouwd en waar dus geen bewuste aandacht aan wordt besteed. Het gaat om ongeschreven en onuitgesproken gedragsrichtlijnen die zorgen voor stabiliteit in de organisatie. De organisatiecultuur wordt vaak pas duidelijk wanneer het wordt bedreigd, bijvoorbeeld wanneer de medewerkers met een nieuwe organisatiecultuur worden geconfronteerd (Cameron&Quinn, 1999) ONDERZOEK NAAR ORGANISATIECULTUUR Volgens Bate (1994) kan onderzoek naar organisatiecultuur onderverdeeld worden in twee stromingen: de antropologische school en de managementschool. Beide scholen hebben een diverse kijk op cultuur. Antropologen betwijfelen of organisatiecultuur kan beïnvloed of veranderd worden. Zij stellen dat cultuur is doorgedrongen in elk aspect van de organisatie. Antropologen leggen daarom de focus op het gedetailleerd beschrijven van organisatiecultuur. Dit in tegenstelling tot de managementschool die wel van mening is dat organisatiecultuur kan veranderd worden. Deze school ziet cultuur als één aspect van de organisatie naast verschillende andere. De managementschool onderzoekt hoe organisatiecultuur beïnvloed kan worden om op die manier de organisatie te verbeteren (Bate, 1994). 12

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Samenwerking tussen de Vlaamse Centrumsteden en hun OCMW s op het vlak van Financieel Management

Samenwerking tussen de Vlaamse Centrumsteden en hun OCMW s op het vlak van Financieel Management ONDERZOEKSRAPPORT Samenwerking tussen de Vlaamse Centrumsteden en hun OCMW s op het vlak van Financieel Management Onderzoek in opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG GEOFFREY VANDERSTRAETEN

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Succesvol samengaan. Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie. 15 november

Succesvol samengaan. Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie. 15 november 15 november 2010 Succesvol samengaan Effectief leiderschap bij gemeentelijke fusie Masterscriptie Arbeid, Organisatie & Management Henny Kraak Studentnummer 291750 Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

De rol van onzekerheid tijdens de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten.

De rol van onzekerheid tijdens de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De rol van onzekerheid tijdens de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten. Masterproef

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel 7 Verandervermogen van publieke organisaties Marco de Witte, Ben Kuipers en Tessa Janssen Marktomgeving (product-markt-technologie) Institutionele omgeving (sociaal-cultureel-wetgeving) Organisatie Organisatie

Nadere informatie

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE GERONTOLOGIE DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE Een onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijl van de directie enerzijds en de grootte

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

De effectiviteit van invloed en macht

De effectiviteit van invloed en macht De effectiviteit van invloed en macht Een onderzoek naar de effectiviteit van invloedstactieken en de invloed van macht door middenmanagers bij Corus Tubes tijdens veranderingsprocessen Afstudeerscriptie

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer

De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer Een onderzoek naar de veranderende rol van de brandweer binnen het taakveld risicobeheersing Naam : Ing. B.C. Vegt MPS Studentnummer

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie