Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen"

Transcriptie

1 Strategisch beleidsplan Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1

2 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik op het ontstaan van Sopora 5 3. Missie en visie 7 4. Kernwaarden van de organisatie 9 5. Onderwijs Organisatie Personeel Huisvesting Financiën Jaarplannen 2013 t/m

3 Vooraf en samenvatting Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Sopora voor de jaren 2013 tot met Wij zijn er trots op dit document aan u aan te bieden. Het laat zien hoe wij de organisatie willen door ontwikkelen op onderwijskundig gebied maar ook op de terreinen organisatie, personeel, huisvesting en financiën kunnen wij stappen zetten naar een professionele organisatie. Speerpunten voor ons liggen op onderwijskundig terrein. Wij willen de komende jaren werken aan; - Afstemmend onderwijs - Handelingsgericht en opbrengstgericht werken - Voldoen aan alle eisen van de inspectie - Profileren van de scholen - Toewerken naar innoverend passend onderwijs - Scholingsbeleid - Gebruik van tablets in de klas - Werken met expertteams in de wijken - Plaatsingswijzer Daarnaast zijn er nog andere zaken die onze aandacht de komende jaren vergen; - Doordecentralisatie van de huisvesting in Samenwerking met andere stichtingen - Wat regelt Sopora centraal en wat decentraal? - Vooruitstrevend ouderbeleid en ouderparticipatie - Evaluatie gesprekkencyclus - Ouder- en personeel enquête in 2013/ Meerjarig bestuur formatieplan - Project Schakel (m.b.t. langdurige ziekte) - Eigen risicodrager WGA 3

4 - Payroll (tijdelijk personeel) - Gebruik van Parnassys in de stichting - Managementrapportages - Samenwerking met andere Hogescholen anders dan de Hogeschool Leiden Hierna treft u een beschrijving van de verschillende thema s. Aan het eind van het document is een opsomming van wat wij per jaar van plan zijn. Voor het schooljaar is dit uitgebreid, de jaren daarna zijn globaler omschreven in omvang. Het laat zien dat wij per jaar ons strategisch beleidsplan zullen bijstellen. Het is een dynamisch en geen statisch document. Volgend schooljaar zullen wij opnieuw, een uitgebreider, jaarplan voor opstellen. Dit zal de jaren daarna herhaald worden. Met heel veel energie, enthousiasme en vertrouwen gaan wij de komende jaren van Sopora tegemoet. 4

5 Terugblik op het ontstaan van Sopora Sopora is als stichting in 2004 opgericht vanuit een zevental gemeenten. De stichting omvatte toen 20 schoolgebouwen in deze gemeenten. De stichting beschikte over 14 brinnummers en 2 nevenvestigingen en beheerde daarnaast 4 dislocaties. Het bestuursbureau bestond uit een adjunct directeur die meegekomen was vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn, een algemeen directeur vanuit de stichting Oude Rijn en een secretaresse. Van 2004 tot 2008 boekte de stichting jaarlijks verlies, in het startdocument is er op gewezen dat dit een risico zou kunnen zijn. In 2008 heeft het bestuur van Sopora besloten in te grijpen en een interim gemandateerd bestuurder aangesteld. Het leidde tot een totale reorganisatie van de stichting waarbij de directeuren schoolleiders werden en veel bevoegdheden bij het bestuursbureau kwamen te liggen, dat hierdoor uitgebreid werd met medewerkers die op de scholen werkzaam waren. Door de reorganisatie werd er van een aantal mensen afscheid genomen. Op 1 januari 2010 is er een nieuwe directeur bestuurder aangesteld, daarnaast startte op deze datum een domein manager onderwijs en financiën, naast de aanwezige domeinmanagers personeel en bestuur bureaumedewerkers. In september 2011 is het toenmalige bestuur van de stichting afgetreden, vanaf januari 2012 is het huidige bestuur van Sopora aangetreden. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door drie speerpunten; 1. Financiën op orde brengen 2. Onderwijsresultaten tenminste op het basisniveau krijgen 3. Professionele organisatie neerzetten Daarnaast kreeg het bestuur van de gemeenten de opdracht mee toe te werken naar een Raad van Toezicht model. Met ingang van juli 2013 werkt Sopora via het Raad van Toezicht model. Het is de stichting gelukt de personele bezetting in een aantal jaren fors terug te brengen. Werd er in 2010 nog met 201 fte gewerkt, op 1 augustus 2013 startte de stichting met 163 fte. Daarnaast is er heel hard gewerkt om in control te komen. Tot 2010 kende de stichting scholen die onder verscherpt toezicht van de onderwijs inspectie stonden of dreigden te komen. Door gebruik te gaan maken van de trendanalyses (scholing voor schoolleiders en interne begeleiders) en gerichte plannen van aanpak voor scholen, waar dat nodig was, zijn we nu zo ver dat de inspecteur van het onderwijs met tevredenheid kijkt naar de wijze waarop wij hiermee aan de slag zijn gegaan. Daarnaast hebben we alle scholen gevraagd zich te profileren. Door onder andere de inzet van taal- en rekensubsidies heeft een aantal scholen, onderwijskundig, een stap in de goede richting kunnen zetten. De subsidies voor Scholen aan zet, Early Bird (tweetalig onderwijs) en de hoogbegaafden specialist vanuit WSNS hebben eveneens een impuls aan het onderwijs gegeven. Het bestuursbureau kreeg na de reorganisatie (2008) een volstrekt andere rol, van ondersteunend werd het leidend en de directeuren van de scholen werden ABC schoolleiders en raakten veel taken en bevoegdheden kwijt. Doordat op het bestuursbureau veel nieuwe mensen kwamen te werken, heeft het tijd nodig gehad om tot een professionele organisatie te komen. Na drie jaar kunnen we zeggen dat wij met elkaar op de goede weg zijn. Het accountantsrapport over 2011 en 2012 bevestigt dit: de wijze waarop het jaarverslag en de jaarrekening tot stand zijn gekomen en de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening werden als goed beschreven. 5

6 Vanaf 2010 zijn we gestart de taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. De scholen kregen een beperkt eigen budget waarover ze konden beschikken. De schoolleiders werden betrokken bij het benoemen van medewerkers in de LB schaal en het schoolleidersoverleg ontwikkelde zich langzaam maar zeker van informerend naar opiniërend. Het bovenstaande laat op een aantal hoofdlijnen zien waar het bestuur en de directeur bestuurder van Sopora de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. De stichting is financieel gezond, onderwijskundig hebben we grote slagen gemaakt, het bestuursbureau is een professionele organisatie en we zijn op weg om de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze thuis horen. In deze ontwikkeling past het een strategisch beleidsplan te presenteren dat een beeld geeft van de komende jaren. Waar wil de stichting op de verschillende terreinen naar toe werken en hoe denken we dat te bereiken? Wij realiseren ons heel goed dat dit strategisch beleidsplan elk jaar zal moeten worden bijgesteld omdat de werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan de gemaakte plannen. Dat zullen we dan ook doen. 6

7 Missie en Visie De openbare scholen in de gemeenten Boskoop, Nieuwkoop, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Rijnwoude zijn onderscheidend, toekomstgericht en voelen verbondenheid met elkaar. Op al onze scholen ziet u gedegen en uitdagend kindgericht onderwijs. Onze scholen zijn zichzelf ontwikkelende organisaties. Al onze scholen richten zich zoveel mogelijk op hun kerntaak; leerlingen uit laten blinken in de eigen cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling. Leerkrachten geven hierbij op inspirerende wijze vorm aan hun onderwijskundige verantwoordelijkheid en de eigen professionaliteit en bieden mogelijkheden om de leerprocessen van de kinderen te vergroten. De scholen werken vanuit meerjarenplannen aan de toekomst. Door de samenvoeging van de 18 scholen tot één stichting zijn de kaders en voorwaarden ontstaan en profiteren de scholen van schaalvergroting; samen kunnen de scholen van Sopora op lange termijn meer dan ieder afzonderlijk. Binnen de gezamenlijk gestelde kaders krijgen schoolleiders hierbinnen de ruimte om, passend bij de eigen historie en directe omgeving, onderwijskundig schoolbeleid te ontwikkelen. Zij geven, samen met het team, zo duidelijk mogelijk kleur en inhoud aan het eigen onderwijs en aan Sopora als organisatie. Alle leerlingen zijn welkom, ongeacht af- en herkomst. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur vor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Niet apart, maar samen. De inrichting en organisatie van Sopora stelt een optimale ontwikkeling van iedere individuele leerling als doel. De leerlingen krijgen de ruimte voor individuele ontplooiing binnen de gemeenschappelijke mogelijkheden. Sopora erkent dat er binnen de leerlingenpopulatie een groep kinderen blijft die soms andere ondersteuning nodig heeft (Passend Onderwijs). Personeel wordt op alle scholen gezien als de belangrijkste kracht om het primaire proces, het onderwijs in de klassen, te realiseren. De scholen binnen de stichting richten zich sterk op de ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind heeft zijn/haar eigen ontwikkelingstempo en daar spelen leerkrachten op in. Daarom besteden wij veel aandacht aan het professionele niveau en onderhouden dit door eigen scholingen middels de Sopora academie en externe scholing. Alle in te zetten middelen dienen diezelfde professionele klasse te hebben. Het bestuursbureau is er op ingericht om met lage overhead zoveel mogelijk middelen direct in te zetten voor het primair proces. Er is een adequate opzet voor de interne begeleiders, waarbij diversiteit in kennis en expertise geoptimaliseerd is. Wij willen de kwaliteiten van ieder zo optimaal mogelijk benutten. Schoolleiders worden gezien als cruciaal binnen de school en zijn verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en leerlingenondersteuning. De schoolleiders en hun team zien de school als een educatieve onderneming. 7

8 De medewerkers op de scholen voelen zich onderdeel van een zichzelf vernieuwende organisatie. Leerkrachten binnen Sopora zijn professionals, nemen autonoom, binnen de kaders, besluiten op basis van kennis en vaardigheden op onderwijskundig gebied. De leeromgeving draagt bij aan de intrinsieke en extrinsieke behoefte tot een permanente ontwikkeling als professional waarbij de leerkrachten zich kunnen verhouden tot de actuele zienswijzen en handvatten op het gebied van o.a. leerlingenondersteuning en trendanalyses. De leerkrachten werken aan een evenwichtig aanbod van hart, hoofd en handen (denken, leren en doen) en hebben oog en oor voor de leerlingen. Scholen binnen Sopora zetten, waar passend, moderne inzichten en technologieën in die in toenemende mate passen bij de maatschappelijke wensen. De maatschappij verandert in een snel tempo. De digitale wereld maakt steeds meer onderdeel van ons leven. Sopora wil leerlingen voorbereiden op de wereld van de toekomst. Wij willen dat scholen anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen en onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de 21 e eeuw. Sopora werkt toe naar sterke profilering als tweetaligheid en hoogbegaafdheid. Daarnaast streeft Sopora na toe te werken naar kind centra met één pedagogisch didactische benadering, waarbij onderwijs en opvang vervlochten zijn. Sopora is zich bewust van de invloed van de ICTontwikkelingen en de vaardigheden van leerkrachten en leerlingen sluiten hierbij aan. De scholen van Sopora streven een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders in het belang van kinderen na. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting. Het logo van Sopora zegt veel; meer dan kleurrijk 8

9 De kernwaarden van de organisatie zijn; Kindgericht Ontwikkelende organisatie Resultaat gericht/handelingsgericht/opbrengstgericht Maatschappijgericht Kindgericht Op de scholen van Sopora: Is ieder kind welkom en wordt recht gedaan aan de verschillen tussen hen, passend binnen de basisondersteuning van de school. Kunnen kinderen hun talenten ontplooien. Voelt ieder kind zich veilig en gewaardeerd. Staat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen voorop. Is er aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit. Voeden medewerkers samen met ouders kinderen op tot kritische wereldburgers. Digitale communicatie wordt hiertoe ingezet. Wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van passend onderwijs. Is er behalve aandacht voor leeropbrengsten ook zicht op de verschillende leerstrategieën van kinderen. Wordt optimaal samengewerkt met andere partners in het onderwijs, de jeugdzorg (gemeenten), de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Is voor ieder kind thuisnabij onderwijs wenselijk, in het kader van passend onderwijs wil Sopora voor zoveel mogelijk kinderen in hun eigen school onderwijs verzorgen. Heeft iedere school een traject om afstemmend onderwijs te realiseren doorlopen. Zichzelf ontwikkelende scholen Sopora : Is vernieuwend en heeft onder andere schoolprofielen als de atelierschool, hoogbegaafden onderwijs, daltononderwijs en kind centrum. Gebruikt moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen. Ziet internationalisering als één van de kenmerken van toekomstig onderwijs. Zet ICT in als een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van onderwijsopbrengsten. Maakt gebruik van de kansen die er liggen in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang en het verenigingsleven. Zoekt voortdurend naar talenten binnen en buiten de organisatie daar waar het gaat om (toekomstige) medewerkers van de stichting. 9

10 Werkt aan de hand van het competentieprofiel (leerkrachten) continu aan kwaliteitsverbetering van haar medewerkers. Is voortdurend in beweging en op zoek naar grotere betrokkenheid en solidariteit tussen de scholen (Alleen ga je snel, samen kom je verder). Is ambitieus op het gebied van het te ontwikkelen personeelsbeleid en op onderdelen als functiemix, specialisering en coaching. Besteedt aandacht aan actief burgerschap en leidt de leerlingen op tot zelfstandige, kritische wereldburgers. Speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en maakt gebruik van de culturele diversiteit binnen de scholen. Resultaatgericht Sopora onderwijs: Is van hoge kwaliteit, het streven is landelijk gemiddelde of erboven (gerelateerd aan de populatie leerlingen van de school). Werkt vanuit de referentieniveaus. Gaat uit van opbrengstgericht werken op alle niveaus. Gaat uit van handelingsgericht werken. Streeft naar een marktaandeel primair onderwijs in Alphen en omgeving van ongeveer een derde van de leerlingenpopulatie. Wordt verzorgd door professionele medewerkers die onderwijs op maat bieden. Biedt kinderen de mogelijkheid hun talenten veelzijdig te ontwikkelen; cognitief, creatief en sociaal. Bereidt kinderen optimaal voor op het voortgezet onderwijs. Stimuleert samenwerking met het voortgezet onderwijs door deelname aan projecten als; Wellant college (lectoraat natuur van Hogeschool Leiden), hoogbegaafden onderwijs, en pre-gymnasium. Maatschappijgericht Sopora onderwijs: Staat midden in de samenleving en ziet actief burgerschap als kerntaak. Heeft aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. Respecteert verschillen tussen kinderen. Vindt normen en waarden, maar ook sociale vaardigheden, fatsoenlijke omgangsvormen, reflectie op eigen handelen en kritisch denken zeer belangrijk. Maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, discriminatie en duurzaamheid. Ziet ouders als partner in de opvoeding en is gericht op optimale samenwerking. Werkt samen met diverse maatschappelijk organisaties. 10

11 Speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de integratie van onderwijs, opvang en sport. Wil het gezamenlijk Sopora gevoel naar buiten zichtbaar maken via onderwijsdagen, werkbijeenkomsten en de Sopora Academie. Elke school van Sopora geeft op haar eigen wijze vorm aan de bovenstaande kernwaarden. Sopora ontwikkelt zich naar een professionele organisatie met als kenmerk kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De schoolleiders zijn in de scholen verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. De directeur bestuurder van Sopora bestuurt op hoofdlijnen en stelt de kaders vast. Dit doet hij samen met de domeinmanagers van het bestuursbureau. Sopora is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen die dagelijks naar onze scholen komen, dit vereist een gemeenschappelijke inspanning. Met elkaar staan wij sterker dan ieder voor zich. Het personeelsbeleid binnen Sopora wordt vanuit de scholen en de domeinmanager personeel gevoerd, elke school is verantwoordelijk voor een beperkt schoolbudget waar de domeinmanager financiën de administratie over voert en het budget bewaakt, huisvesting wordt geregeld vanuit de domeinmanager huisvesting/facilitair, onderwijs wordt door de domeinmanager onderwijs en andere medewerkers ondersteund (beleidsvoerend vermogen, orthopedagoog en ICT). Daarnaast wordt de leerlingenadministratie door het bestuursbureau gevoerd. We werken er naar toe dat jaarlijks afspraken gemaakt worden over te behalen doelstellingen op de scholen. De scholen maken de onderwijskundige plannen. Op onderwijskundig gebied is de domeinmanager onderwijs verantwoordelijk voor de gesprekken met de interne begeleiders en schoolleiders over de behaalde opbrengsten en indien nodig worden er actieplannen opgesteld. Jaarlijks worden de jaarplannen van de scholen en de behaalde resultaten besproken met de domeinmanager onderwijs. Jaarlijks voert de directeur bestuurder gesprekken met de schoolleiders over de specifieke doelstellingen van de school. 11

12 Onderwijs De 18 scholen van Sopora opereren als zelfstandige onderwijskundige eenheden. De schoolleider op elke school is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid dat gevoerd wordt in de school. In een viertal situaties is een schoolleider verantwoordelijk voor twee scholen, te weten; 1. Het Kompas te Ter Aar en De Torenvalk te Leimuiden 2. Het Startblok te Alphen a/d Rijn en De Steijaert te Hazerswoude Rijndijk 3. Het Palet te Alphen a/d Rijn en De Rijnschans te Koudekerk a/d Rijn 4. De Hobbitburcht te Alphen a/d Rijn, locaties; Batenstein en Havixhorst. De afgelopen drie jaar heeft Sopora ingezet op onderwijs dat voldoet aan de eisen van de inspectie van het onderwijs. Met behulp van studiedagen voor schoolleiders, interne begeleiders en medewerkers over trendanalyses is er een optimale inzet door de leerkrachten in de stichting om de leerlingen de kwalificaties mee te geven die recht doen aan hun mogelijkheden en waar zij vol vertrouwen een vervolgopleiding mee kunnen starten. Vanuit het samenwerkingsverband Rijnstreek is er een project om alle scholen binnen het samenwerkingsverband het traject afstemming (handelingsgericht werken) te laten doorlopen. In het schooljaar 2013/2014 zal de studiedag van Sopora in het teken staan van de cognitief betere leerling en ouderparticipatie. Het schooljaar daarop zal de aandacht geheel gericht zijn op passend onderwijs. Alle scholen van Sopora krijgen van de inspectie minimaal een basisarrangement. De Sopora scholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waar kindgericht gewerkt wordt. Daar waar het mogelijk is streven wij hogere doelen na. In overleg met de schoolleider en de domeinmanager onderwijs worden de doelen voor de scholen vastgesteld. Alle scholen van Sopora hebben een traject van afstemming doorlopen of zijn daar nog mee bezig. Om de leerlingen optimaal digitaal te kunnen volgen, heeft Sopora in het schooljaar het leerlingenadministratiesysteem Parnassys aangeschaft. De komende jaren moeten de mogelijkheden van het leerlingenvolgsysteem verder uitgerold worden. Vanuit de groep interne begeleiders is er een werkgroep die hier verder vorm aan geeft. In de toekomst willen wij van de mogelijkheid van het ouderportaal gebruik gaan maken (zie bladzijde 14, punt 5). Binnen Sopora gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, alle andere doelstellingen zijn daaraan ondergeschikt. Het gaat om kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op de optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen. De zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Sopora biedt Maatschappelijk geëngageerd onderwijs Onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijk ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden 12

13 Onderwijs in een veilige omgeving, aan pesten wordt direct aandacht besteed. De leerlingen van Sopora komen van school Optimaal toegerust op het gebied van kennis en vaardigheden, waardoor succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt, passend bij de mogelijkheden van ieder kind Met een bewust mens- en maatschappijbeeld Met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf, de ander en de omgeving Sopora streeft op alle scholen hoogwaardige onderwijskwaliteit na; 1. Om recht te doen aan alle kinderen en hen een aanbod te doen wat recht doet aan hun mogelijkheden is er binnen het samenwerkingsverband Rijnstreek voor gekozen om met afstemming te werken. De inspectierapporten laten zien dat wij hier vorm en inhoud aan geven. In 2013 hebben alle scholen van Sopora een traject van afstemming ingezet of werken zij volgens afstemming (of een vergelijkbaar traject). In 2017 zijn op alle scholen van Sopora deze trajecten afgerond en wordt er met groepsplannen en groepsoverzichten gewerkt. 2. Door met afstemmend onderwijs te werken voldoet Sopora aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Met behulp van de werkwijze van afstemming wordt recht gedaan aan de verschillen tussen kinderen. Daarnaast is de afspraak dat elke school voldoet aan de door de inspectie gestelde basiseisen. De scholen werken er naar toe dat in 2015 op alle onderdelen die door de inspectie worden beoordeeld voldoendes worden gescoord. In 2013 hebben alle scholen een basisarrangement en de jaren daarna werkt elke school naar een volledig voldoende score. Hierover worden afspraken gemaakt met domeinmanager onderwijs. 3. De prestaties van kinderen worden op allerlei gebied gestimuleerd: cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk. Deze prestaties worden bijgehouden en naar de ouders gecommuniceerd. De ouders worden via de rapporten geïnformeerd over de scores behaald bij de cito toetsen. Tijdens de rapport gesprekken worden, onder andere, deze resultaten besproken. 4. Onderzoek toont aan dat leerresultaten verbeteren als scholen daadwerkelijk opbrengstgericht gaan werken. Doelen hebben, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Opbrengstgericht werken helpt leraren, schoolleiders en de bestuurder bij het stellen van gerichte doelen en het interpreteren van de data. Zo kan worden nagegaan of de doelen worden bereikt en zo nodig bijgestuurd moeten worden. Alleen maar meer gaan toetsen is zinloos als er niets wordt gedaan met de resultaten. Kijken naar de opbrengsten en resultaatgericht werken moet gebeuren op alle niveaus in de school. In de wet is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2010 de referentieniveaus in het onderwijsaanbod als uitgangspunt moeten nemen. De referentieniveaus beschrijven wat 13

14 leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De niveaus vormen een optimaal instrument om het opbrengstgericht werken in de praktijk te realiseren. Aan de hand van de referentieniveaus kunnen doelen worden vastgesteld en leerprestaties van individuele leerlingen worden gemeten, gevolgd en waar nodig bijgesteld. De inspectie beoordeelt de vorderingen op het terrein van opbrengstgericht werken, met daarbij de referentieniveaus als uitgangspunt als positief. 5. In 2012 is Sopora met een nieuw leerlingenadministratie gaan werken. Gedurende het schooljaar 2012/2013 is het systeem verder in gebruik genomen. In 2013/2014 streven wij ernaar dat: leerling notities gemaakt worden in Parnassys, verzuim genoteerd wordt in Parnassys, handelingsplannen gemaakt worden in Parnassys, groepsanalyse en schoolanalyse gemaakt worden in Parnassys, dat wij digitale OKR (onderwijskundig rapport) bij schoolverlaten gebruiken, er een eerste oriëntatie op het invoeren van methodetoetsen is, digitale dossiers voor de onderbouw in Parnassys zijn ingevoerd. In ; invoeren van methodetoetsen, digitale dossiers voor onderbouw t/m groep 4, eerste oriëntatie op digitaal rapport, eerste oriëntatie op gespreksplanner gebruiken in Parnassys. Vanaf 2015 vindt de overdracht van een klas van het ene naar het andere schooljaar, naast een warme overdracht, via Parnassys plaats. In 2017 zijn wij zo ver dat het systeem in zijn geheel optimaal benut kan worden. 6. Het schooljaar is gebruikt om te experimenten hoe de overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs beter kan verlopen via de plaatsingswijzer. In de toekomst zullen de gegevens van de cito van de laatste schooljaren gebruikt worden bij de overgang naar het vo. Het advies van de leerkracht blijft een centrale rol spelen. Daarnaast is er een zorgvuldige terugkoppeling van het vo nodig om te kunnen reflecteren op de uitgebrachte adviezen. Het vereist een nauwe samenwerking tussen het vo en po. Sopora streeft een ontwikkelingslijn voor kinderen na die recht doet aan de mogelijkheden van elk kind. Vanaf groep 6 wordt er, in de komende jaren, met de ouders gecommuniceerd over het mogelijke niveau van de kinderen. De scholen van Sopora zorgen ervoor dat een kind op een niveau in het vo komt dat recht doet aan zijn of haar mogelijkheden. De komende jaren gaan wij hierin samen met het vo een ontwikkelingstraject in. Met elkaar moet hier kritisch naar gekeken worden. In de komende jaren moeten wij gezamenlijk streven naar minder afstroom in het voortgezet onderwijs. In 2017 is door gemeenschappelijke inspanning een helder beeld van alle kinderen in het vo en is er substantieel minder afstroom. Tijdens schooljaar is er met een aantal scholen een vervolgexperiment om met een bijgestelde plaatsingswijzer te werken. Over meerdere jaren wordt er naar de resultaten van de leerlingen gekeken om op basis daarvan tot een nog zorgvuldigere afweging te komen voor het niveau van de leerlingen in het vervolgonderwijs. 7. Het hoogbegaafden onderwijs heeft op drie scholen van Sopora vorm gekregen. Daarnaast werken wij samen met het VO om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor worden bijeenkomsten met leerlingen en ouders van het vo gepland om naar ons terug te koppelen wat wij goed doen en wat nog beter zou 14

15 kunnen. Het doel hierbij is dat hoogbegaafde leerlingen succesvol de middelbare school doorlopen. 8. In het schooljaar willen wij tijdens de studiedag van Sopora een scholing verzorgen rond de betere leerlingen op school en ouderparticipatie. Op welke wijze kunnen wij de excellente leerlingen in de groepen nog beter bedienen met een op maat aanbod en hoe kunnen wij ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en de opvoeding van hun kind? 9. De studiedag van Sopora voor het schooljaar willen wij richten op passend onderwijs en dan specifiek op hoe wij in de scholen kunnen omgaan met alle leerlingen. 10. In 2014 zullen de vervolgstappen gezet worden naar passend onderwijs. Het samenwerkingsverband Rijnstreek heeft in deze regio de afgelopen jaren baanbrekend werk verricht. Mede onder invloed van hen zijn er stappen gezet richting afstemmend onderwijs. Het verwijzingspercentage naar het SBO (speciaal basisonderwijs) is in deze regio onder de 2%. Daarnaast kunnen scholen een beroep doen op de zorgarrangementen. Met het opzetten van het nieuwe samenwerkingsverband is het voor de deelnemende stichtingen de vraag wat gezamenlijk georganiseerd moet worden en wat beter is om als stichting zelf te doen. De afgelopen jaren hebben wij hele goede ervaringen opgedaan met het in huis hebben van een eigen orthopedagoog. Waar eerst een beroep gedaan werd op de begeleidingsinstantie konden scholen nu contact opnemen met de eigen orthopedagoog. Het vergrootte de betrokkenheid en bood mogelijkheden voor systeemdenken. Indien wij in staat zijn om deze werkwijze nog verder uit te bouwen kunnen wij, naar ons idee, de kinderen in de scholen nog beter ondersteunen. In 2013/2014 zal bekeken moeten worden wat wij aan zorgarrangementen centraal willen behouden. In de jaren daarna zal er een plan opgesteld moeten worden op welke wijze wij de scholen het best kunnen ondersteunen. Ook hier zal weer een leidende vraag zijn; wat centraal en wat decentraal? In 2013 hebben de deelnemende stichtingen binnen het samenwerkingsverband uitgesproken dat het binnenkomende geld bij het samenwerkingsverband naar de stichtingen gaat. Zolang er verplichtingen zijn aan medewerkers is er een verplichte afname van de (bijgestelde) zorgarrangementen. In de komende jaren zullen de arrangementen afnemen en worden de mogelijkheden van de stichtingen om personeel in te zetten groter. 15

16 Organisatie De komende jaren wil Sopora zich verder door ontwikkelen naar een toonaangevende onderwijskundige organisatie. Daarbij passen scholen die zich profileren als educatieve ondernemingen en een professioneel bestuursbureau dat de scholen ondersteunt waar mogelijk. De taken en verantwoordelijkheden moeten zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden. Sopora is een onderwijsorganisatie is die dagelijks het onderwijs aan 3000 kinderen verzorgt. Dit gebeurt binnen achttien scholen en op geheel eigen wijze. Met elkaar maken wij deel uit van één organisatie. Elke schoolleider is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen school, maar daarnaast draagt elke schoolleider eveneens een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid. Door goed onderwijs te geven moeten de scholen van Sopora uiteindelijk een groter marktaandeel veroveren dan nu het geval is. Het moet er toe leiden dat Sopora in Alphen a/d Rijn en omgeving uiteindelijk een derde van het marktaandeel (conform de landelijke markt) in handen heeft, nu is dat een vijfde van de markt (per gemeente zijn er grote verschillen). 1. De afgelopen jaren hebben wij een beweging ingezet die recht doet aan het zo laag mogelijk in de organisatie neer leggen van verantwoordelijkheden. Dit heeft onder andere vorm gekregen in het toewijzen van de de LB schaal aan docenten (van domein personeel naar mede schoolleiders), het zelfstandig voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken door schoolleiders (van domein personeel naar schoolleiders) en het budgetteren van de scholen (van bestuursbureau naar schoolleiders). Gedurende het schooljaar 2013/2014 gaan wij brainstormen wat centraal moet en decentraal kan. In 2014/2015 moet er een plan opgesteld worden wat centraal en wat decentraal geregeld kan worden. Uitgangspunt hierbij zal zijn hoe we de zaken zo verantwoord mogelijk regelen en waar de kinderen in de scholen het meest mee gediend zijn. Vanaf 2015/2016 kunnen de gemaakte afspraken verder doorontwikkeld worden. 2. Vanaf juli 2013 functioneert Sopora volgens het Raad van Toezichtmodel. De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de Raad van Toezicht zal aan de hand van de opgestelde statuten toezicht houden. Deze nieuwe opzet heeft consequenties voor de directeur bestuurder maar ook voor de domeinmanagers op het bestuursbureau. De domeinmanagers zullen meer taken (beperkt) en bevoegdheden krijgen en door de directeur bestuurder gemandateerd worden. Maandelijks overleggen de domeinmanagers met de directeur bestuurder. Tijdens dit overleg neemt de directeur bestuurder besluiten. 3. Door goed onderwijs en een gedegen organisatie streven wij ernaar dat het marktaandeel van de stichting de komende jaren gestaag toeneemt; vanaf 2013 elk jaar een toename met 1%. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat Sopora per 1 oktober 2017 kan starten met 3000 leerlingen. Op de lange termijn moet Sopora stichting breed toewerken naar een derde van het marktaandeel (landelijk gemiddelde deelname aan het openbaar primair onderwijs, bron jaarboek onderwijs in cijfers 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek). 4. Sopora heeft te maken met een aantal kleine scholen met minder dan 100 leerlingen. 16

17 Voor drie scholen en een locatie, te weten; De Rijnschans te Koudekerk, De Tamboerijn te Nieuwveen, locatie Havixhorst van de Hobbitburcht en De Torenvalk te Leimuiden, hebben wij beleid uitgezet om deze scholen opnieuw op de kaart te zetten. In de ochtend wordt er op deze scholen aan vier groepen les gegeven, in de middag zijn er op deze scholen drie groepen. De komende drie jaar zal uitwijzen of dit beleid leidt tot groei van deze scholen. Het gaat dan om een toename van het aantal kinderen in vergelijking met de startdatum van Deze beleidsbeslissing en ontwikkeling is mede van belang in verband met het mogelijk verdwijnen van de kleine scholen toeslag van het ministerie. 5. Op 1 januari 2010 waren er twintig schoolleiders bij Sopora. Schoolleiders die naast hun leidinggevende taken ook nog lesgevende taken moesten vervullen. Met ingang van het schooljaar 2012/2013 zijn er binnen Sopora nog 14 schoolleiders actief. Vier schoolleiders zijn verantwoordelijk voor twee locaties. Slechts drie schoolleiders hebben nog lesgevende taken. Het streven van Sopora is dat schoolleiders alleen schoolleider zijn. Hoofdzakelijk willen we dat bewerkstelligen door groei, daarnaast door taken te combineren. 6. Sopora wordt gezien als een kwalitatief hoogwaardige, professionele, dynamische, klantgerichte, maatschappelijk geëngageerde, specialistische en vooruitstrevende onderwijsorganisatie, waarin ouders actief participeren. Daarvoor is het nodig dat elke school gestructureerd werkt aan kwaliteitsbeleid. Sopora breed gebruiken wij hiervoor de kwaliteitskaarten PO. Stichting breed voeren wij eens per drie jaar een medewerkers en oudertevredenheid enquête uit. Deze vindt in 2013 plaats. De scholen nemen in hun jaarplan op welke kaarten uitgezet gaan worden. De scholen meten eveneens systematisch de tevredenheid van leerlingen op de school. De scholen zien ouders niet alleen als consument maar ook als klant en samenwerkingspartner. Ouderparticipatie is een groot goed in de scholen en dit zal in de toekomst moeten worden versterkt. Bij Sopora neemt de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) een steeds belangrijker positie in, naar de toekomst toe zal de beleidscyclus daarmee worden versterkt. De eerste aanzetten hiertoe zijn gerealiseerd. De onderwijs-, financiële en personele commissie overleggen met de domeinmanagers over de verschillende beleidsterreinen. Het dagelijks bestuur van de GMR overlegt periodiek met de directeur bestuurder. In plaats van reageren willen wij toe naar een situatie van anticiperen. Op schoolniveau overlegt elke schoolleider met de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Betrokkenheid van ouders bij de school en actieve deelname aan schoolactiviteiten zijn een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen en de school. Iedere school streeft ernaar om die betrokkenheid en participatie te verhogen. 7. Sopora is met haar scholen zowel in Alphen aan den Rijn als in de regio (Kaag en Braassem, Boskoop, Rijnwoude, Nieuwkoop en Zoeterwoude) vertegenwoordigd. Sopora wil de komende jaren onderzoeken op welke wijze het beste recht kan worden gedaan aan optimaal onderwijs voor kinderen. In Alphen a/d Rijn en de regio kan het eventueel raadzaam zijn om samenwerking tot stand te brengen met andere stichtingen. In 2013 willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op basis daarvan een traject uit te zetten hoe aan een eventuele samenwerking verder vorm gegeven kan worden. Hier voor zou 2014 gebruikt moeten worden. Afhankelijk van de uitkomsten moet er een plan van aanpak 17

18 opgesteld worden. Sopora staat er voor open om verder door te groeien, met 3000 leerlingen is Sopora middelgroot. Daarnaast is ook een samenwerking met het voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn een optie. 8. Sopora heeft een organisatiestructuur die helder is. Een Raad van Toezicht beperkt zich tot het toezicht houden op de organisatie en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid statutair neergelegd bij de directeur bestuurder. De directeur bestuurder vormt het bevoegd gezag en is tevens eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Daarnaast zijn er afspraken met het GO (Gemeenschappelijk Orgaan, zes portefeuillehouders van de gemeenten) gemaakt over informatieverstrekking aan dit orgaan. Binnen het bestuursbureau zijn vier domeinmanagers actief, te weten op de gebieden; facilitair/huisvesting, personeelszaken, financiën en onderwijs. Onderwijsinhoudelijke-, personele- en huisvestingszaken zijn door de directeur bestuurder gemandateerd aan de respectievelijke domein managers die op deze terreinen de eerste schakel vormen met de schoolleiders. De controller is verantwoordelijk voor de planning- en control systematiek en is verantwoordelijk voor het opstellen van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. Een keer per kwartaal rapporteert de directeur bestuurder aan de Raad van Toezicht. Hij doet dit aan de hand van bestaande instrumenten (kwartaalrapportages, inspectierapporten, kengetallen en informatieoverzicht van actuele ontwikkelingen). Via managementafspraken rapporteren de schoolleiders aan het bovenschoolse management. In 2013 wordt per domein vastgesteld wat elke school aan documenten moet aanleveren. De jaren daarna wordt deze werkwijze jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Op centraal niveau en op het niveau van de school wordt met de beleidscyclus aan jaarafspraken en managementrapportages gewerkt. Op deze manier stuurt het bovenschoolse management op kwaliteit en opbrengsten. Sopora kent een toezichtplan waarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de directeur bestuurder en de raad van toezicht zijn beschreven. De schoolleider is verantwoordelijk voor het algemene beleid binnen de school en draagt er zorg voor dat dit beleid past binnen de vastgestelde kaders van dit beleidsplan. De schoolleider legt verantwoording af over de behaalde resultaten bij de domein manager onderwijs (onderwijsresultaten) en personeel (gesprekkencyclus en kwaliteit van het personeel). In 2013 zijn de schoolleiders direct betrokken bij het herformuleren van het profiel voor de LB schaal. Op basis van de evaluatie van dit traject krijgt dit in 2014 een vervolg. 18

19 Personeel Sopora voert een integraal personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van het personeel op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Bij IPB gaat het zowel om de organisatie als om het individu. Integraal personeelsbeleid is dynamisch beleid: het is ontwikkelingsgericht en neemt de persoon in de organisatie als hefboom tot verandering. Sopora brengt integraal personeelsbeleid tot stand door: - Goede arbeidvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die personeel zekerheid biedt en perspectieven geeft - Bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar het gemeenschappelijk gevoel bevorderd wordt - Verbetering en optimalisering van het werk - Ontwikkelen en aanleggen van bekwaamheidsdossiers - Verder uitwerken van het beleid omtrent functiemix - Bevorderen van mobiliteit - Scholing Om optimale kansen voor kinderen te kunnen creëren zijn leerkrachten heel belangrijk in de scholen. Wat wij voor kinderen kunnen realiseren is afhankelijk van de kwaliteit van de mensen die dagelijks voor de klas staan. Het onderwijs bevindt zich in een maatschappelijke context die permanent aan verandering onderhevig is. Het onderwijs moet hier elke keer weer een antwoord op weten te vinden. Elkaar vragen durven stellen is een kwaliteit die elke medewerker zou moeten beheersen. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Het spreekt dan ook voor zich dat goede zorg voor leerkrachten een eerste vereiste is, daarnaast is het noodzakelijk dat wij onszelf permanent scholen. Niet omdat het moet, maar omdat we de noodzaak hiervan inzien. De wenselijkheid van scholing geldt voor alle geledingen van de stichting. De scholingsgroep zal in 2013 met voorstellen komen. Een onderdeel hiervan is leren van elkaar. De stichting heeft op het bestuur bureau een domeinmanager personeel. De afgelopen drie jaar zijn wij een proces gestart waarin de verantwoordelijkheden op personeelsgebied meer bij de schoolleiders kwam te liggen, bijvoorbeeld; - Schoolleiders voeren zelfstandig de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers - Er is een commissie, met schoolleiders en de domeinmanager personeel, die bepaalt wie er in aanmerking komt voor de LB schaal - De schoolleiders worden actief betrokken bij welke tijdelijke medewerkers eventueel kunnen blijven werken binnen de stichting. Uitgangspunt voor het bestuursformatieplan is het aantal leerlingen op de laatste tel datum. In de loop van het schooljaar wordt een aantal keren bekeken welke formatie past bij het reëel aanwezige aantal leerlingen. Het gevolg hiervan is dat scholen (formatief) gefaciliteerd worden op het 19

20 leerlingenaantal dat daadwerkelijk aanwezig is. De formatie van de scholen wordt verdeeld op basis van 24 leerlingen in de onderbouw en 27 leerlingen in de bovenbouw. Het aantal uren dat schoolleiders voor managementtaken en IB ers voor IB-taken krijgen wordt berekend op basis van het aantal leerlingen. Functiemix De afgelopen jaren heeft Sopora gewerkt met een profiel voor de functiemix. Naar aanleiding hiervan zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 medewerkers in de LB schaal geplaatst. Tussen 2010 en 2014 stromen ieder jaar 6 tot 8% van de leerkrachten door naar een hogere schaal, 75% van de kosten die hiermee gemoeid zijn worden vergoed in het personeelsdeel van de lumpsum door de rijksoverheid. Het restant wordt betaald uit overige lumpsumbekostiging die wij voor de scholen krijgen. Wij hebben in 2012/2013 het profiel voor de LB leerkracht ruimer vastgesteld zodat ook excellente leerkrachten voor een benoeming in de LB schaal in aanmerking kunnen komen. In 2014 zal geëvalueerd moeten worden op basis waarvan het eventueel aangepast wordt. Medewerkers moeten bij Sopora solliciteren op een LB schaal, dan wel worden voorgedragen door een schoolleider. Gesprekkencyclus De afgelopen jaren is er gewerkt aan het opzetten van een gesprekkencyclus die optimaal recht doet aan de medewerkers en tevens aan sluit bij de competenties die van medewerkers verwacht mag worden. Als basis hiervan dient het document; Gesprekkencyclus binnen ontwikkelingsgericht personeelsbeleid bij Sopora. In 2013 zijn voor het eerst beoordelingsgesprekken gevoerd. In 2013/2014 is er een evaluatiemoment om terug te kijken op de gevoerde gesprekken. Is de cyclus zoals wij deze nu uitvoeren goed en voldoet deze ook aan de wens om vanuit de functionerings- en beoordelingsgesprekken te komen tot een goed scholingsaanbod voor de medewerkers. Hiervoor wordt in 2013/2014 een scholingsbeleid opgesteld en de jaren daarna uitgevoerd. De lerarenbeurs wordt optimaal benut voor het verder ontwikkelen van de leerkrachten. De kwaliteit van de schoolleiders is van groot belang om de school op een goede en professionele wijze te leiden. De schoolleiders van Sopora zijn competent op onderwijsinhoudelijk terrein, personeelsterrein en op beleidsmatig terrein. De schoolleiders kunnen goed communiceren, luisteren, zich inleven en strategisch opereren. De schoolleiders maken jaarlijks trendanalyses over de resultaten van de school en bespreken deze met de domeinmanager onderwijs. Schoolleiders schrijven zich in in het schoolleidersregister en voldoen aan de beroepsstandaard. Sopora streeft naar gecertificeerde schoolleiders. Ziekteverzuim Sopora kende het afgelopen jaar een ziekteverzuim van 7% (exclusief ziekteduur langer dan één jaar). Het beleid van de stichting is het ziekteverzuimpercentage onder de 5% te brengen. In overleg met de schoolleiders zet de domeinmanager hier een actief beleid op in om dit te realiseren. Hiervoor 20

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie