Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen"

Transcriptie

1 Strategisch beleidsplan Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1

2 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik op het ontstaan van Sopora 5 3. Missie en visie 7 4. Kernwaarden van de organisatie 9 5. Onderwijs Organisatie Personeel Huisvesting Financiën Jaarplannen 2013 t/m

3 Vooraf en samenvatting Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Sopora voor de jaren 2013 tot met Wij zijn er trots op dit document aan u aan te bieden. Het laat zien hoe wij de organisatie willen door ontwikkelen op onderwijskundig gebied maar ook op de terreinen organisatie, personeel, huisvesting en financiën kunnen wij stappen zetten naar een professionele organisatie. Speerpunten voor ons liggen op onderwijskundig terrein. Wij willen de komende jaren werken aan; - Afstemmend onderwijs - Handelingsgericht en opbrengstgericht werken - Voldoen aan alle eisen van de inspectie - Profileren van de scholen - Toewerken naar innoverend passend onderwijs - Scholingsbeleid - Gebruik van tablets in de klas - Werken met expertteams in de wijken - Plaatsingswijzer Daarnaast zijn er nog andere zaken die onze aandacht de komende jaren vergen; - Doordecentralisatie van de huisvesting in Samenwerking met andere stichtingen - Wat regelt Sopora centraal en wat decentraal? - Vooruitstrevend ouderbeleid en ouderparticipatie - Evaluatie gesprekkencyclus - Ouder- en personeel enquête in 2013/ Meerjarig bestuur formatieplan - Project Schakel (m.b.t. langdurige ziekte) - Eigen risicodrager WGA 3

4 - Payroll (tijdelijk personeel) - Gebruik van Parnassys in de stichting - Managementrapportages - Samenwerking met andere Hogescholen anders dan de Hogeschool Leiden Hierna treft u een beschrijving van de verschillende thema s. Aan het eind van het document is een opsomming van wat wij per jaar van plan zijn. Voor het schooljaar is dit uitgebreid, de jaren daarna zijn globaler omschreven in omvang. Het laat zien dat wij per jaar ons strategisch beleidsplan zullen bijstellen. Het is een dynamisch en geen statisch document. Volgend schooljaar zullen wij opnieuw, een uitgebreider, jaarplan voor opstellen. Dit zal de jaren daarna herhaald worden. Met heel veel energie, enthousiasme en vertrouwen gaan wij de komende jaren van Sopora tegemoet. 4

5 Terugblik op het ontstaan van Sopora Sopora is als stichting in 2004 opgericht vanuit een zevental gemeenten. De stichting omvatte toen 20 schoolgebouwen in deze gemeenten. De stichting beschikte over 14 brinnummers en 2 nevenvestigingen en beheerde daarnaast 4 dislocaties. Het bestuursbureau bestond uit een adjunct directeur die meegekomen was vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn, een algemeen directeur vanuit de stichting Oude Rijn en een secretaresse. Van 2004 tot 2008 boekte de stichting jaarlijks verlies, in het startdocument is er op gewezen dat dit een risico zou kunnen zijn. In 2008 heeft het bestuur van Sopora besloten in te grijpen en een interim gemandateerd bestuurder aangesteld. Het leidde tot een totale reorganisatie van de stichting waarbij de directeuren schoolleiders werden en veel bevoegdheden bij het bestuursbureau kwamen te liggen, dat hierdoor uitgebreid werd met medewerkers die op de scholen werkzaam waren. Door de reorganisatie werd er van een aantal mensen afscheid genomen. Op 1 januari 2010 is er een nieuwe directeur bestuurder aangesteld, daarnaast startte op deze datum een domein manager onderwijs en financiën, naast de aanwezige domeinmanagers personeel en bestuur bureaumedewerkers. In september 2011 is het toenmalige bestuur van de stichting afgetreden, vanaf januari 2012 is het huidige bestuur van Sopora aangetreden. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door drie speerpunten; 1. Financiën op orde brengen 2. Onderwijsresultaten tenminste op het basisniveau krijgen 3. Professionele organisatie neerzetten Daarnaast kreeg het bestuur van de gemeenten de opdracht mee toe te werken naar een Raad van Toezicht model. Met ingang van juli 2013 werkt Sopora via het Raad van Toezicht model. Het is de stichting gelukt de personele bezetting in een aantal jaren fors terug te brengen. Werd er in 2010 nog met 201 fte gewerkt, op 1 augustus 2013 startte de stichting met 163 fte. Daarnaast is er heel hard gewerkt om in control te komen. Tot 2010 kende de stichting scholen die onder verscherpt toezicht van de onderwijs inspectie stonden of dreigden te komen. Door gebruik te gaan maken van de trendanalyses (scholing voor schoolleiders en interne begeleiders) en gerichte plannen van aanpak voor scholen, waar dat nodig was, zijn we nu zo ver dat de inspecteur van het onderwijs met tevredenheid kijkt naar de wijze waarop wij hiermee aan de slag zijn gegaan. Daarnaast hebben we alle scholen gevraagd zich te profileren. Door onder andere de inzet van taal- en rekensubsidies heeft een aantal scholen, onderwijskundig, een stap in de goede richting kunnen zetten. De subsidies voor Scholen aan zet, Early Bird (tweetalig onderwijs) en de hoogbegaafden specialist vanuit WSNS hebben eveneens een impuls aan het onderwijs gegeven. Het bestuursbureau kreeg na de reorganisatie (2008) een volstrekt andere rol, van ondersteunend werd het leidend en de directeuren van de scholen werden ABC schoolleiders en raakten veel taken en bevoegdheden kwijt. Doordat op het bestuursbureau veel nieuwe mensen kwamen te werken, heeft het tijd nodig gehad om tot een professionele organisatie te komen. Na drie jaar kunnen we zeggen dat wij met elkaar op de goede weg zijn. Het accountantsrapport over 2011 en 2012 bevestigt dit: de wijze waarop het jaarverslag en de jaarrekening tot stand zijn gekomen en de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening werden als goed beschreven. 5

6 Vanaf 2010 zijn we gestart de taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. De scholen kregen een beperkt eigen budget waarover ze konden beschikken. De schoolleiders werden betrokken bij het benoemen van medewerkers in de LB schaal en het schoolleidersoverleg ontwikkelde zich langzaam maar zeker van informerend naar opiniërend. Het bovenstaande laat op een aantal hoofdlijnen zien waar het bestuur en de directeur bestuurder van Sopora de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. De stichting is financieel gezond, onderwijskundig hebben we grote slagen gemaakt, het bestuursbureau is een professionele organisatie en we zijn op weg om de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze thuis horen. In deze ontwikkeling past het een strategisch beleidsplan te presenteren dat een beeld geeft van de komende jaren. Waar wil de stichting op de verschillende terreinen naar toe werken en hoe denken we dat te bereiken? Wij realiseren ons heel goed dat dit strategisch beleidsplan elk jaar zal moeten worden bijgesteld omdat de werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan de gemaakte plannen. Dat zullen we dan ook doen. 6

7 Missie en Visie De openbare scholen in de gemeenten Boskoop, Nieuwkoop, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Rijnwoude zijn onderscheidend, toekomstgericht en voelen verbondenheid met elkaar. Op al onze scholen ziet u gedegen en uitdagend kindgericht onderwijs. Onze scholen zijn zichzelf ontwikkelende organisaties. Al onze scholen richten zich zoveel mogelijk op hun kerntaak; leerlingen uit laten blinken in de eigen cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling. Leerkrachten geven hierbij op inspirerende wijze vorm aan hun onderwijskundige verantwoordelijkheid en de eigen professionaliteit en bieden mogelijkheden om de leerprocessen van de kinderen te vergroten. De scholen werken vanuit meerjarenplannen aan de toekomst. Door de samenvoeging van de 18 scholen tot één stichting zijn de kaders en voorwaarden ontstaan en profiteren de scholen van schaalvergroting; samen kunnen de scholen van Sopora op lange termijn meer dan ieder afzonderlijk. Binnen de gezamenlijk gestelde kaders krijgen schoolleiders hierbinnen de ruimte om, passend bij de eigen historie en directe omgeving, onderwijskundig schoolbeleid te ontwikkelen. Zij geven, samen met het team, zo duidelijk mogelijk kleur en inhoud aan het eigen onderwijs en aan Sopora als organisatie. Alle leerlingen zijn welkom, ongeacht af- en herkomst. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur vor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Niet apart, maar samen. De inrichting en organisatie van Sopora stelt een optimale ontwikkeling van iedere individuele leerling als doel. De leerlingen krijgen de ruimte voor individuele ontplooiing binnen de gemeenschappelijke mogelijkheden. Sopora erkent dat er binnen de leerlingenpopulatie een groep kinderen blijft die soms andere ondersteuning nodig heeft (Passend Onderwijs). Personeel wordt op alle scholen gezien als de belangrijkste kracht om het primaire proces, het onderwijs in de klassen, te realiseren. De scholen binnen de stichting richten zich sterk op de ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind heeft zijn/haar eigen ontwikkelingstempo en daar spelen leerkrachten op in. Daarom besteden wij veel aandacht aan het professionele niveau en onderhouden dit door eigen scholingen middels de Sopora academie en externe scholing. Alle in te zetten middelen dienen diezelfde professionele klasse te hebben. Het bestuursbureau is er op ingericht om met lage overhead zoveel mogelijk middelen direct in te zetten voor het primair proces. Er is een adequate opzet voor de interne begeleiders, waarbij diversiteit in kennis en expertise geoptimaliseerd is. Wij willen de kwaliteiten van ieder zo optimaal mogelijk benutten. Schoolleiders worden gezien als cruciaal binnen de school en zijn verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en leerlingenondersteuning. De schoolleiders en hun team zien de school als een educatieve onderneming. 7

8 De medewerkers op de scholen voelen zich onderdeel van een zichzelf vernieuwende organisatie. Leerkrachten binnen Sopora zijn professionals, nemen autonoom, binnen de kaders, besluiten op basis van kennis en vaardigheden op onderwijskundig gebied. De leeromgeving draagt bij aan de intrinsieke en extrinsieke behoefte tot een permanente ontwikkeling als professional waarbij de leerkrachten zich kunnen verhouden tot de actuele zienswijzen en handvatten op het gebied van o.a. leerlingenondersteuning en trendanalyses. De leerkrachten werken aan een evenwichtig aanbod van hart, hoofd en handen (denken, leren en doen) en hebben oog en oor voor de leerlingen. Scholen binnen Sopora zetten, waar passend, moderne inzichten en technologieën in die in toenemende mate passen bij de maatschappelijke wensen. De maatschappij verandert in een snel tempo. De digitale wereld maakt steeds meer onderdeel van ons leven. Sopora wil leerlingen voorbereiden op de wereld van de toekomst. Wij willen dat scholen anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen en onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de 21 e eeuw. Sopora werkt toe naar sterke profilering als tweetaligheid en hoogbegaafdheid. Daarnaast streeft Sopora na toe te werken naar kind centra met één pedagogisch didactische benadering, waarbij onderwijs en opvang vervlochten zijn. Sopora is zich bewust van de invloed van de ICTontwikkelingen en de vaardigheden van leerkrachten en leerlingen sluiten hierbij aan. De scholen van Sopora streven een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders in het belang van kinderen na. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting. Het logo van Sopora zegt veel; meer dan kleurrijk 8

9 De kernwaarden van de organisatie zijn; Kindgericht Ontwikkelende organisatie Resultaat gericht/handelingsgericht/opbrengstgericht Maatschappijgericht Kindgericht Op de scholen van Sopora: Is ieder kind welkom en wordt recht gedaan aan de verschillen tussen hen, passend binnen de basisondersteuning van de school. Kunnen kinderen hun talenten ontplooien. Voelt ieder kind zich veilig en gewaardeerd. Staat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen voorop. Is er aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit. Voeden medewerkers samen met ouders kinderen op tot kritische wereldburgers. Digitale communicatie wordt hiertoe ingezet. Wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van passend onderwijs. Is er behalve aandacht voor leeropbrengsten ook zicht op de verschillende leerstrategieën van kinderen. Wordt optimaal samengewerkt met andere partners in het onderwijs, de jeugdzorg (gemeenten), de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Is voor ieder kind thuisnabij onderwijs wenselijk, in het kader van passend onderwijs wil Sopora voor zoveel mogelijk kinderen in hun eigen school onderwijs verzorgen. Heeft iedere school een traject om afstemmend onderwijs te realiseren doorlopen. Zichzelf ontwikkelende scholen Sopora : Is vernieuwend en heeft onder andere schoolprofielen als de atelierschool, hoogbegaafden onderwijs, daltononderwijs en kind centrum. Gebruikt moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen. Ziet internationalisering als één van de kenmerken van toekomstig onderwijs. Zet ICT in als een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van onderwijsopbrengsten. Maakt gebruik van de kansen die er liggen in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang en het verenigingsleven. Zoekt voortdurend naar talenten binnen en buiten de organisatie daar waar het gaat om (toekomstige) medewerkers van de stichting. 9

10 Werkt aan de hand van het competentieprofiel (leerkrachten) continu aan kwaliteitsverbetering van haar medewerkers. Is voortdurend in beweging en op zoek naar grotere betrokkenheid en solidariteit tussen de scholen (Alleen ga je snel, samen kom je verder). Is ambitieus op het gebied van het te ontwikkelen personeelsbeleid en op onderdelen als functiemix, specialisering en coaching. Besteedt aandacht aan actief burgerschap en leidt de leerlingen op tot zelfstandige, kritische wereldburgers. Speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en maakt gebruik van de culturele diversiteit binnen de scholen. Resultaatgericht Sopora onderwijs: Is van hoge kwaliteit, het streven is landelijk gemiddelde of erboven (gerelateerd aan de populatie leerlingen van de school). Werkt vanuit de referentieniveaus. Gaat uit van opbrengstgericht werken op alle niveaus. Gaat uit van handelingsgericht werken. Streeft naar een marktaandeel primair onderwijs in Alphen en omgeving van ongeveer een derde van de leerlingenpopulatie. Wordt verzorgd door professionele medewerkers die onderwijs op maat bieden. Biedt kinderen de mogelijkheid hun talenten veelzijdig te ontwikkelen; cognitief, creatief en sociaal. Bereidt kinderen optimaal voor op het voortgezet onderwijs. Stimuleert samenwerking met het voortgezet onderwijs door deelname aan projecten als; Wellant college (lectoraat natuur van Hogeschool Leiden), hoogbegaafden onderwijs, en pre-gymnasium. Maatschappijgericht Sopora onderwijs: Staat midden in de samenleving en ziet actief burgerschap als kerntaak. Heeft aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. Respecteert verschillen tussen kinderen. Vindt normen en waarden, maar ook sociale vaardigheden, fatsoenlijke omgangsvormen, reflectie op eigen handelen en kritisch denken zeer belangrijk. Maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, discriminatie en duurzaamheid. Ziet ouders als partner in de opvoeding en is gericht op optimale samenwerking. Werkt samen met diverse maatschappelijk organisaties. 10

11 Speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de integratie van onderwijs, opvang en sport. Wil het gezamenlijk Sopora gevoel naar buiten zichtbaar maken via onderwijsdagen, werkbijeenkomsten en de Sopora Academie. Elke school van Sopora geeft op haar eigen wijze vorm aan de bovenstaande kernwaarden. Sopora ontwikkelt zich naar een professionele organisatie met als kenmerk kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De schoolleiders zijn in de scholen verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. De directeur bestuurder van Sopora bestuurt op hoofdlijnen en stelt de kaders vast. Dit doet hij samen met de domeinmanagers van het bestuursbureau. Sopora is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen die dagelijks naar onze scholen komen, dit vereist een gemeenschappelijke inspanning. Met elkaar staan wij sterker dan ieder voor zich. Het personeelsbeleid binnen Sopora wordt vanuit de scholen en de domeinmanager personeel gevoerd, elke school is verantwoordelijk voor een beperkt schoolbudget waar de domeinmanager financiën de administratie over voert en het budget bewaakt, huisvesting wordt geregeld vanuit de domeinmanager huisvesting/facilitair, onderwijs wordt door de domeinmanager onderwijs en andere medewerkers ondersteund (beleidsvoerend vermogen, orthopedagoog en ICT). Daarnaast wordt de leerlingenadministratie door het bestuursbureau gevoerd. We werken er naar toe dat jaarlijks afspraken gemaakt worden over te behalen doelstellingen op de scholen. De scholen maken de onderwijskundige plannen. Op onderwijskundig gebied is de domeinmanager onderwijs verantwoordelijk voor de gesprekken met de interne begeleiders en schoolleiders over de behaalde opbrengsten en indien nodig worden er actieplannen opgesteld. Jaarlijks worden de jaarplannen van de scholen en de behaalde resultaten besproken met de domeinmanager onderwijs. Jaarlijks voert de directeur bestuurder gesprekken met de schoolleiders over de specifieke doelstellingen van de school. 11

12 Onderwijs De 18 scholen van Sopora opereren als zelfstandige onderwijskundige eenheden. De schoolleider op elke school is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid dat gevoerd wordt in de school. In een viertal situaties is een schoolleider verantwoordelijk voor twee scholen, te weten; 1. Het Kompas te Ter Aar en De Torenvalk te Leimuiden 2. Het Startblok te Alphen a/d Rijn en De Steijaert te Hazerswoude Rijndijk 3. Het Palet te Alphen a/d Rijn en De Rijnschans te Koudekerk a/d Rijn 4. De Hobbitburcht te Alphen a/d Rijn, locaties; Batenstein en Havixhorst. De afgelopen drie jaar heeft Sopora ingezet op onderwijs dat voldoet aan de eisen van de inspectie van het onderwijs. Met behulp van studiedagen voor schoolleiders, interne begeleiders en medewerkers over trendanalyses is er een optimale inzet door de leerkrachten in de stichting om de leerlingen de kwalificaties mee te geven die recht doen aan hun mogelijkheden en waar zij vol vertrouwen een vervolgopleiding mee kunnen starten. Vanuit het samenwerkingsverband Rijnstreek is er een project om alle scholen binnen het samenwerkingsverband het traject afstemming (handelingsgericht werken) te laten doorlopen. In het schooljaar 2013/2014 zal de studiedag van Sopora in het teken staan van de cognitief betere leerling en ouderparticipatie. Het schooljaar daarop zal de aandacht geheel gericht zijn op passend onderwijs. Alle scholen van Sopora krijgen van de inspectie minimaal een basisarrangement. De Sopora scholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waar kindgericht gewerkt wordt. Daar waar het mogelijk is streven wij hogere doelen na. In overleg met de schoolleider en de domeinmanager onderwijs worden de doelen voor de scholen vastgesteld. Alle scholen van Sopora hebben een traject van afstemming doorlopen of zijn daar nog mee bezig. Om de leerlingen optimaal digitaal te kunnen volgen, heeft Sopora in het schooljaar het leerlingenadministratiesysteem Parnassys aangeschaft. De komende jaren moeten de mogelijkheden van het leerlingenvolgsysteem verder uitgerold worden. Vanuit de groep interne begeleiders is er een werkgroep die hier verder vorm aan geeft. In de toekomst willen wij van de mogelijkheid van het ouderportaal gebruik gaan maken (zie bladzijde 14, punt 5). Binnen Sopora gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, alle andere doelstellingen zijn daaraan ondergeschikt. Het gaat om kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op de optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen. De zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Sopora biedt Maatschappelijk geëngageerd onderwijs Onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijk ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden 12

13 Onderwijs in een veilige omgeving, aan pesten wordt direct aandacht besteed. De leerlingen van Sopora komen van school Optimaal toegerust op het gebied van kennis en vaardigheden, waardoor succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt, passend bij de mogelijkheden van ieder kind Met een bewust mens- en maatschappijbeeld Met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf, de ander en de omgeving Sopora streeft op alle scholen hoogwaardige onderwijskwaliteit na; 1. Om recht te doen aan alle kinderen en hen een aanbod te doen wat recht doet aan hun mogelijkheden is er binnen het samenwerkingsverband Rijnstreek voor gekozen om met afstemming te werken. De inspectierapporten laten zien dat wij hier vorm en inhoud aan geven. In 2013 hebben alle scholen van Sopora een traject van afstemming ingezet of werken zij volgens afstemming (of een vergelijkbaar traject). In 2017 zijn op alle scholen van Sopora deze trajecten afgerond en wordt er met groepsplannen en groepsoverzichten gewerkt. 2. Door met afstemmend onderwijs te werken voldoet Sopora aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Met behulp van de werkwijze van afstemming wordt recht gedaan aan de verschillen tussen kinderen. Daarnaast is de afspraak dat elke school voldoet aan de door de inspectie gestelde basiseisen. De scholen werken er naar toe dat in 2015 op alle onderdelen die door de inspectie worden beoordeeld voldoendes worden gescoord. In 2013 hebben alle scholen een basisarrangement en de jaren daarna werkt elke school naar een volledig voldoende score. Hierover worden afspraken gemaakt met domeinmanager onderwijs. 3. De prestaties van kinderen worden op allerlei gebied gestimuleerd: cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk. Deze prestaties worden bijgehouden en naar de ouders gecommuniceerd. De ouders worden via de rapporten geïnformeerd over de scores behaald bij de cito toetsen. Tijdens de rapport gesprekken worden, onder andere, deze resultaten besproken. 4. Onderzoek toont aan dat leerresultaten verbeteren als scholen daadwerkelijk opbrengstgericht gaan werken. Doelen hebben, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Opbrengstgericht werken helpt leraren, schoolleiders en de bestuurder bij het stellen van gerichte doelen en het interpreteren van de data. Zo kan worden nagegaan of de doelen worden bereikt en zo nodig bijgestuurd moeten worden. Alleen maar meer gaan toetsen is zinloos als er niets wordt gedaan met de resultaten. Kijken naar de opbrengsten en resultaatgericht werken moet gebeuren op alle niveaus in de school. In de wet is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2010 de referentieniveaus in het onderwijsaanbod als uitgangspunt moeten nemen. De referentieniveaus beschrijven wat 13

14 leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De niveaus vormen een optimaal instrument om het opbrengstgericht werken in de praktijk te realiseren. Aan de hand van de referentieniveaus kunnen doelen worden vastgesteld en leerprestaties van individuele leerlingen worden gemeten, gevolgd en waar nodig bijgesteld. De inspectie beoordeelt de vorderingen op het terrein van opbrengstgericht werken, met daarbij de referentieniveaus als uitgangspunt als positief. 5. In 2012 is Sopora met een nieuw leerlingenadministratie gaan werken. Gedurende het schooljaar 2012/2013 is het systeem verder in gebruik genomen. In 2013/2014 streven wij ernaar dat: leerling notities gemaakt worden in Parnassys, verzuim genoteerd wordt in Parnassys, handelingsplannen gemaakt worden in Parnassys, groepsanalyse en schoolanalyse gemaakt worden in Parnassys, dat wij digitale OKR (onderwijskundig rapport) bij schoolverlaten gebruiken, er een eerste oriëntatie op het invoeren van methodetoetsen is, digitale dossiers voor de onderbouw in Parnassys zijn ingevoerd. In ; invoeren van methodetoetsen, digitale dossiers voor onderbouw t/m groep 4, eerste oriëntatie op digitaal rapport, eerste oriëntatie op gespreksplanner gebruiken in Parnassys. Vanaf 2015 vindt de overdracht van een klas van het ene naar het andere schooljaar, naast een warme overdracht, via Parnassys plaats. In 2017 zijn wij zo ver dat het systeem in zijn geheel optimaal benut kan worden. 6. Het schooljaar is gebruikt om te experimenten hoe de overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs beter kan verlopen via de plaatsingswijzer. In de toekomst zullen de gegevens van de cito van de laatste schooljaren gebruikt worden bij de overgang naar het vo. Het advies van de leerkracht blijft een centrale rol spelen. Daarnaast is er een zorgvuldige terugkoppeling van het vo nodig om te kunnen reflecteren op de uitgebrachte adviezen. Het vereist een nauwe samenwerking tussen het vo en po. Sopora streeft een ontwikkelingslijn voor kinderen na die recht doet aan de mogelijkheden van elk kind. Vanaf groep 6 wordt er, in de komende jaren, met de ouders gecommuniceerd over het mogelijke niveau van de kinderen. De scholen van Sopora zorgen ervoor dat een kind op een niveau in het vo komt dat recht doet aan zijn of haar mogelijkheden. De komende jaren gaan wij hierin samen met het vo een ontwikkelingstraject in. Met elkaar moet hier kritisch naar gekeken worden. In de komende jaren moeten wij gezamenlijk streven naar minder afstroom in het voortgezet onderwijs. In 2017 is door gemeenschappelijke inspanning een helder beeld van alle kinderen in het vo en is er substantieel minder afstroom. Tijdens schooljaar is er met een aantal scholen een vervolgexperiment om met een bijgestelde plaatsingswijzer te werken. Over meerdere jaren wordt er naar de resultaten van de leerlingen gekeken om op basis daarvan tot een nog zorgvuldigere afweging te komen voor het niveau van de leerlingen in het vervolgonderwijs. 7. Het hoogbegaafden onderwijs heeft op drie scholen van Sopora vorm gekregen. Daarnaast werken wij samen met het VO om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor worden bijeenkomsten met leerlingen en ouders van het vo gepland om naar ons terug te koppelen wat wij goed doen en wat nog beter zou 14

15 kunnen. Het doel hierbij is dat hoogbegaafde leerlingen succesvol de middelbare school doorlopen. 8. In het schooljaar willen wij tijdens de studiedag van Sopora een scholing verzorgen rond de betere leerlingen op school en ouderparticipatie. Op welke wijze kunnen wij de excellente leerlingen in de groepen nog beter bedienen met een op maat aanbod en hoe kunnen wij ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en de opvoeding van hun kind? 9. De studiedag van Sopora voor het schooljaar willen wij richten op passend onderwijs en dan specifiek op hoe wij in de scholen kunnen omgaan met alle leerlingen. 10. In 2014 zullen de vervolgstappen gezet worden naar passend onderwijs. Het samenwerkingsverband Rijnstreek heeft in deze regio de afgelopen jaren baanbrekend werk verricht. Mede onder invloed van hen zijn er stappen gezet richting afstemmend onderwijs. Het verwijzingspercentage naar het SBO (speciaal basisonderwijs) is in deze regio onder de 2%. Daarnaast kunnen scholen een beroep doen op de zorgarrangementen. Met het opzetten van het nieuwe samenwerkingsverband is het voor de deelnemende stichtingen de vraag wat gezamenlijk georganiseerd moet worden en wat beter is om als stichting zelf te doen. De afgelopen jaren hebben wij hele goede ervaringen opgedaan met het in huis hebben van een eigen orthopedagoog. Waar eerst een beroep gedaan werd op de begeleidingsinstantie konden scholen nu contact opnemen met de eigen orthopedagoog. Het vergrootte de betrokkenheid en bood mogelijkheden voor systeemdenken. Indien wij in staat zijn om deze werkwijze nog verder uit te bouwen kunnen wij, naar ons idee, de kinderen in de scholen nog beter ondersteunen. In 2013/2014 zal bekeken moeten worden wat wij aan zorgarrangementen centraal willen behouden. In de jaren daarna zal er een plan opgesteld moeten worden op welke wijze wij de scholen het best kunnen ondersteunen. Ook hier zal weer een leidende vraag zijn; wat centraal en wat decentraal? In 2013 hebben de deelnemende stichtingen binnen het samenwerkingsverband uitgesproken dat het binnenkomende geld bij het samenwerkingsverband naar de stichtingen gaat. Zolang er verplichtingen zijn aan medewerkers is er een verplichte afname van de (bijgestelde) zorgarrangementen. In de komende jaren zullen de arrangementen afnemen en worden de mogelijkheden van de stichtingen om personeel in te zetten groter. 15

16 Organisatie De komende jaren wil Sopora zich verder door ontwikkelen naar een toonaangevende onderwijskundige organisatie. Daarbij passen scholen die zich profileren als educatieve ondernemingen en een professioneel bestuursbureau dat de scholen ondersteunt waar mogelijk. De taken en verantwoordelijkheden moeten zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden. Sopora is een onderwijsorganisatie is die dagelijks het onderwijs aan 3000 kinderen verzorgt. Dit gebeurt binnen achttien scholen en op geheel eigen wijze. Met elkaar maken wij deel uit van één organisatie. Elke schoolleider is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen school, maar daarnaast draagt elke schoolleider eveneens een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid. Door goed onderwijs te geven moeten de scholen van Sopora uiteindelijk een groter marktaandeel veroveren dan nu het geval is. Het moet er toe leiden dat Sopora in Alphen a/d Rijn en omgeving uiteindelijk een derde van het marktaandeel (conform de landelijke markt) in handen heeft, nu is dat een vijfde van de markt (per gemeente zijn er grote verschillen). 1. De afgelopen jaren hebben wij een beweging ingezet die recht doet aan het zo laag mogelijk in de organisatie neer leggen van verantwoordelijkheden. Dit heeft onder andere vorm gekregen in het toewijzen van de de LB schaal aan docenten (van domein personeel naar mede schoolleiders), het zelfstandig voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken door schoolleiders (van domein personeel naar schoolleiders) en het budgetteren van de scholen (van bestuursbureau naar schoolleiders). Gedurende het schooljaar 2013/2014 gaan wij brainstormen wat centraal moet en decentraal kan. In 2014/2015 moet er een plan opgesteld worden wat centraal en wat decentraal geregeld kan worden. Uitgangspunt hierbij zal zijn hoe we de zaken zo verantwoord mogelijk regelen en waar de kinderen in de scholen het meest mee gediend zijn. Vanaf 2015/2016 kunnen de gemaakte afspraken verder doorontwikkeld worden. 2. Vanaf juli 2013 functioneert Sopora volgens het Raad van Toezichtmodel. De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de Raad van Toezicht zal aan de hand van de opgestelde statuten toezicht houden. Deze nieuwe opzet heeft consequenties voor de directeur bestuurder maar ook voor de domeinmanagers op het bestuursbureau. De domeinmanagers zullen meer taken (beperkt) en bevoegdheden krijgen en door de directeur bestuurder gemandateerd worden. Maandelijks overleggen de domeinmanagers met de directeur bestuurder. Tijdens dit overleg neemt de directeur bestuurder besluiten. 3. Door goed onderwijs en een gedegen organisatie streven wij ernaar dat het marktaandeel van de stichting de komende jaren gestaag toeneemt; vanaf 2013 elk jaar een toename met 1%. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat Sopora per 1 oktober 2017 kan starten met 3000 leerlingen. Op de lange termijn moet Sopora stichting breed toewerken naar een derde van het marktaandeel (landelijk gemiddelde deelname aan het openbaar primair onderwijs, bron jaarboek onderwijs in cijfers 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek). 4. Sopora heeft te maken met een aantal kleine scholen met minder dan 100 leerlingen. 16

17 Voor drie scholen en een locatie, te weten; De Rijnschans te Koudekerk, De Tamboerijn te Nieuwveen, locatie Havixhorst van de Hobbitburcht en De Torenvalk te Leimuiden, hebben wij beleid uitgezet om deze scholen opnieuw op de kaart te zetten. In de ochtend wordt er op deze scholen aan vier groepen les gegeven, in de middag zijn er op deze scholen drie groepen. De komende drie jaar zal uitwijzen of dit beleid leidt tot groei van deze scholen. Het gaat dan om een toename van het aantal kinderen in vergelijking met de startdatum van Deze beleidsbeslissing en ontwikkeling is mede van belang in verband met het mogelijk verdwijnen van de kleine scholen toeslag van het ministerie. 5. Op 1 januari 2010 waren er twintig schoolleiders bij Sopora. Schoolleiders die naast hun leidinggevende taken ook nog lesgevende taken moesten vervullen. Met ingang van het schooljaar 2012/2013 zijn er binnen Sopora nog 14 schoolleiders actief. Vier schoolleiders zijn verantwoordelijk voor twee locaties. Slechts drie schoolleiders hebben nog lesgevende taken. Het streven van Sopora is dat schoolleiders alleen schoolleider zijn. Hoofdzakelijk willen we dat bewerkstelligen door groei, daarnaast door taken te combineren. 6. Sopora wordt gezien als een kwalitatief hoogwaardige, professionele, dynamische, klantgerichte, maatschappelijk geëngageerde, specialistische en vooruitstrevende onderwijsorganisatie, waarin ouders actief participeren. Daarvoor is het nodig dat elke school gestructureerd werkt aan kwaliteitsbeleid. Sopora breed gebruiken wij hiervoor de kwaliteitskaarten PO. Stichting breed voeren wij eens per drie jaar een medewerkers en oudertevredenheid enquête uit. Deze vindt in 2013 plaats. De scholen nemen in hun jaarplan op welke kaarten uitgezet gaan worden. De scholen meten eveneens systematisch de tevredenheid van leerlingen op de school. De scholen zien ouders niet alleen als consument maar ook als klant en samenwerkingspartner. Ouderparticipatie is een groot goed in de scholen en dit zal in de toekomst moeten worden versterkt. Bij Sopora neemt de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) een steeds belangrijker positie in, naar de toekomst toe zal de beleidscyclus daarmee worden versterkt. De eerste aanzetten hiertoe zijn gerealiseerd. De onderwijs-, financiële en personele commissie overleggen met de domeinmanagers over de verschillende beleidsterreinen. Het dagelijks bestuur van de GMR overlegt periodiek met de directeur bestuurder. In plaats van reageren willen wij toe naar een situatie van anticiperen. Op schoolniveau overlegt elke schoolleider met de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Betrokkenheid van ouders bij de school en actieve deelname aan schoolactiviteiten zijn een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen en de school. Iedere school streeft ernaar om die betrokkenheid en participatie te verhogen. 7. Sopora is met haar scholen zowel in Alphen aan den Rijn als in de regio (Kaag en Braassem, Boskoop, Rijnwoude, Nieuwkoop en Zoeterwoude) vertegenwoordigd. Sopora wil de komende jaren onderzoeken op welke wijze het beste recht kan worden gedaan aan optimaal onderwijs voor kinderen. In Alphen a/d Rijn en de regio kan het eventueel raadzaam zijn om samenwerking tot stand te brengen met andere stichtingen. In 2013 willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op basis daarvan een traject uit te zetten hoe aan een eventuele samenwerking verder vorm gegeven kan worden. Hier voor zou 2014 gebruikt moeten worden. Afhankelijk van de uitkomsten moet er een plan van aanpak 17

18 opgesteld worden. Sopora staat er voor open om verder door te groeien, met 3000 leerlingen is Sopora middelgroot. Daarnaast is ook een samenwerking met het voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn een optie. 8. Sopora heeft een organisatiestructuur die helder is. Een Raad van Toezicht beperkt zich tot het toezicht houden op de organisatie en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid statutair neergelegd bij de directeur bestuurder. De directeur bestuurder vormt het bevoegd gezag en is tevens eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Daarnaast zijn er afspraken met het GO (Gemeenschappelijk Orgaan, zes portefeuillehouders van de gemeenten) gemaakt over informatieverstrekking aan dit orgaan. Binnen het bestuursbureau zijn vier domeinmanagers actief, te weten op de gebieden; facilitair/huisvesting, personeelszaken, financiën en onderwijs. Onderwijsinhoudelijke-, personele- en huisvestingszaken zijn door de directeur bestuurder gemandateerd aan de respectievelijke domein managers die op deze terreinen de eerste schakel vormen met de schoolleiders. De controller is verantwoordelijk voor de planning- en control systematiek en is verantwoordelijk voor het opstellen van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. Een keer per kwartaal rapporteert de directeur bestuurder aan de Raad van Toezicht. Hij doet dit aan de hand van bestaande instrumenten (kwartaalrapportages, inspectierapporten, kengetallen en informatieoverzicht van actuele ontwikkelingen). Via managementafspraken rapporteren de schoolleiders aan het bovenschoolse management. In 2013 wordt per domein vastgesteld wat elke school aan documenten moet aanleveren. De jaren daarna wordt deze werkwijze jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Op centraal niveau en op het niveau van de school wordt met de beleidscyclus aan jaarafspraken en managementrapportages gewerkt. Op deze manier stuurt het bovenschoolse management op kwaliteit en opbrengsten. Sopora kent een toezichtplan waarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de directeur bestuurder en de raad van toezicht zijn beschreven. De schoolleider is verantwoordelijk voor het algemene beleid binnen de school en draagt er zorg voor dat dit beleid past binnen de vastgestelde kaders van dit beleidsplan. De schoolleider legt verantwoording af over de behaalde resultaten bij de domein manager onderwijs (onderwijsresultaten) en personeel (gesprekkencyclus en kwaliteit van het personeel). In 2013 zijn de schoolleiders direct betrokken bij het herformuleren van het profiel voor de LB schaal. Op basis van de evaluatie van dit traject krijgt dit in 2014 een vervolg. 18

19 Personeel Sopora voert een integraal personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van het personeel op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Bij IPB gaat het zowel om de organisatie als om het individu. Integraal personeelsbeleid is dynamisch beleid: het is ontwikkelingsgericht en neemt de persoon in de organisatie als hefboom tot verandering. Sopora brengt integraal personeelsbeleid tot stand door: - Goede arbeidvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die personeel zekerheid biedt en perspectieven geeft - Bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar het gemeenschappelijk gevoel bevorderd wordt - Verbetering en optimalisering van het werk - Ontwikkelen en aanleggen van bekwaamheidsdossiers - Verder uitwerken van het beleid omtrent functiemix - Bevorderen van mobiliteit - Scholing Om optimale kansen voor kinderen te kunnen creëren zijn leerkrachten heel belangrijk in de scholen. Wat wij voor kinderen kunnen realiseren is afhankelijk van de kwaliteit van de mensen die dagelijks voor de klas staan. Het onderwijs bevindt zich in een maatschappelijke context die permanent aan verandering onderhevig is. Het onderwijs moet hier elke keer weer een antwoord op weten te vinden. Elkaar vragen durven stellen is een kwaliteit die elke medewerker zou moeten beheersen. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Het spreekt dan ook voor zich dat goede zorg voor leerkrachten een eerste vereiste is, daarnaast is het noodzakelijk dat wij onszelf permanent scholen. Niet omdat het moet, maar omdat we de noodzaak hiervan inzien. De wenselijkheid van scholing geldt voor alle geledingen van de stichting. De scholingsgroep zal in 2013 met voorstellen komen. Een onderdeel hiervan is leren van elkaar. De stichting heeft op het bestuur bureau een domeinmanager personeel. De afgelopen drie jaar zijn wij een proces gestart waarin de verantwoordelijkheden op personeelsgebied meer bij de schoolleiders kwam te liggen, bijvoorbeeld; - Schoolleiders voeren zelfstandig de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers - Er is een commissie, met schoolleiders en de domeinmanager personeel, die bepaalt wie er in aanmerking komt voor de LB schaal - De schoolleiders worden actief betrokken bij welke tijdelijke medewerkers eventueel kunnen blijven werken binnen de stichting. Uitgangspunt voor het bestuursformatieplan is het aantal leerlingen op de laatste tel datum. In de loop van het schooljaar wordt een aantal keren bekeken welke formatie past bij het reëel aanwezige aantal leerlingen. Het gevolg hiervan is dat scholen (formatief) gefaciliteerd worden op het 19

20 leerlingenaantal dat daadwerkelijk aanwezig is. De formatie van de scholen wordt verdeeld op basis van 24 leerlingen in de onderbouw en 27 leerlingen in de bovenbouw. Het aantal uren dat schoolleiders voor managementtaken en IB ers voor IB-taken krijgen wordt berekend op basis van het aantal leerlingen. Functiemix De afgelopen jaren heeft Sopora gewerkt met een profiel voor de functiemix. Naar aanleiding hiervan zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 medewerkers in de LB schaal geplaatst. Tussen 2010 en 2014 stromen ieder jaar 6 tot 8% van de leerkrachten door naar een hogere schaal, 75% van de kosten die hiermee gemoeid zijn worden vergoed in het personeelsdeel van de lumpsum door de rijksoverheid. Het restant wordt betaald uit overige lumpsumbekostiging die wij voor de scholen krijgen. Wij hebben in 2012/2013 het profiel voor de LB leerkracht ruimer vastgesteld zodat ook excellente leerkrachten voor een benoeming in de LB schaal in aanmerking kunnen komen. In 2014 zal geëvalueerd moeten worden op basis waarvan het eventueel aangepast wordt. Medewerkers moeten bij Sopora solliciteren op een LB schaal, dan wel worden voorgedragen door een schoolleider. Gesprekkencyclus De afgelopen jaren is er gewerkt aan het opzetten van een gesprekkencyclus die optimaal recht doet aan de medewerkers en tevens aan sluit bij de competenties die van medewerkers verwacht mag worden. Als basis hiervan dient het document; Gesprekkencyclus binnen ontwikkelingsgericht personeelsbeleid bij Sopora. In 2013 zijn voor het eerst beoordelingsgesprekken gevoerd. In 2013/2014 is er een evaluatiemoment om terug te kijken op de gevoerde gesprekken. Is de cyclus zoals wij deze nu uitvoeren goed en voldoet deze ook aan de wens om vanuit de functionerings- en beoordelingsgesprekken te komen tot een goed scholingsaanbod voor de medewerkers. Hiervoor wordt in 2013/2014 een scholingsbeleid opgesteld en de jaren daarna uitgevoerd. De lerarenbeurs wordt optimaal benut voor het verder ontwikkelen van de leerkrachten. De kwaliteit van de schoolleiders is van groot belang om de school op een goede en professionele wijze te leiden. De schoolleiders van Sopora zijn competent op onderwijsinhoudelijk terrein, personeelsterrein en op beleidsmatig terrein. De schoolleiders kunnen goed communiceren, luisteren, zich inleven en strategisch opereren. De schoolleiders maken jaarlijks trendanalyses over de resultaten van de school en bespreken deze met de domeinmanager onderwijs. Schoolleiders schrijven zich in in het schoolleidersregister en voldoen aan de beroepsstandaard. Sopora streeft naar gecertificeerde schoolleiders. Ziekteverzuim Sopora kende het afgelopen jaar een ziekteverzuim van 7% (exclusief ziekteduur langer dan één jaar). Het beleid van de stichting is het ziekteverzuimpercentage onder de 5% te brengen. In overleg met de schoolleiders zet de domeinmanager hier een actief beleid op in om dit te realiseren. Hiervoor 20

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL School : de Europaschool Plaats : Hengelo (Ov) BRIN-nummer : 23RX Onderzoeksnummer : 89955 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 14 maart

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Fluvius vitaal. Strategisch beleidsplan Stichting Fluvius 2011 tot en met 2014. Schoolplanperiode 2011-2012 tot en met 2014-2015.

Fluvius vitaal. Strategisch beleidsplan Stichting Fluvius 2011 tot en met 2014. Schoolplanperiode 2011-2012 tot en met 2014-2015. Fluvius vitaal Strategisch beleidsplan Stichting Fluvius 2011 tot en met 2014 Schoolplanperiode 2011-2012 tot en met 2014-2015 f l u v i u s stichting voor primair onderwijs Rijkdom Stichting Fluvius is

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Contact bevoegd gezag: Website: Jaarplan Daltonschool De Bongerd 2

Contact bevoegd gezag:   Website:  Jaarplan Daltonschool De Bongerd 2 JAARPLAN 2015-2016 Datum: Status: Versie: juli 2015 definitief 3.0 Schoolgegevens: Openbare Daltonschool De Bongerd Brinnummer: 12IH Clusterdirecteur: Bert Stam Locatieleider: Dieke Miedema Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Datum 9 december 2010 evaluatie lumpsum primair onderwijs; bevordering van de financiële deskundigheid

Datum 9 december 2010 evaluatie lumpsum primair onderwijs; bevordering van de financiële deskundigheid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie