De betekenis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor het goederen- en insolventierecht 1 F.M.J. Verstijlen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De betekenis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor het goederen- en insolventierecht 1 F.M.J. Verstijlen"

Transcriptie

1 -1- De betekenis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor het goederen- en insolventierecht 1 F.M.J. Verstijlen Inleiding X is een alleenstaande man van 46 jaar, zonder kinderen, maar met vijf schuldeisers. Zij hebben in totaal een bedrag van ,56 te vorderen. Eén van de schuldeisers is het UWV. Het heeft het grootste deel van de schuldenlast in handen: ,90. Zijn vordering is ontstaan uit, kort gezegd, socialezekerheidsfraude, waarvoor X ook strafrechtelijk is veroordeeld. De hoofdmoot dateert uit 1999, een plukje uit 2003 en twee kleine plukjes uit In 2008 biedt X zijn schuldeisers een minnelijk akkoord aan. Hij heeft dan als gevolg van een ongeval hersenletsel en beperkingen bij het gebruik van zijn arm opgelopen. Hij werkt in het kader van een reïntegratieproject in de groenvoorziening. Hij biedt de schuldeisers aan 4,95 procent van hun vordering te betalen. Het UWV zou dan 776,01 ontvangen. Het UWV voelt daar niet voor. Het wil 50 procent, dus meer dan tien keer zoveel. Daarop betrekt X het UWV in rechte om het te dwingen in te stemmen met het akkoord. Deze casus, waarop de Hoge Raad op 9 juli 2010 heeft beslist, geeft aanleiding tot een maalstroom van beginselen, bepalingen en belangen. Ik breng aan de hand van deze casus in kaart hoe in het kader van de WSNP met deze maalstroom wordt omgegaan en hoe dit buitengerechtelijke schuldsaneringen beïnvloedt. 1 Dit stuk is een bewerking van een voordracht die de schrijver op 9 november 2010 hield op het jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance, getiteld Het publieke van het privaatrecht.

2 -2- Dat zal uitmonden in een pleidooi mijnerzijds vóór onzakelijke motieven en tegen de paritas creditorum. Ik begin met de beginselen. De betrokken beginselen De geschetste casus raakt aan de meest basale, oeroude beginselen van het privaatrecht. Ik noem in de eerste plaats het in art. 3:276 BW neergelegde beginsel dat iemand met zijn gehele vermogen, bestaand en toekomstig, instaat voor zijn schulden. Dat beginsel geeft het UWV de mogelijkheid zijn vordering op het gehele vermogen van X verhalen, ook in de toekomst op vermogen dat hij op dat moment verwerft. In de tweede plaats noem ik de paritas creditorum, neergelegd in art. 3:277 BW: elke schuldeiser heeft in beginsel een gelijk recht uit het vermogen van de schuldenaar te worden voldaan. En als laatste noem ik de partijautonomie c.q. de contractsvrijheid: het UWV heeft een vordering en is autonoom in de uitoefening daarvan; het staat hem vrij al dan niet op het aanbod van X in te gaan. De relevante bepalingen Dan de relevante bepalingen. X is een natuurlijk persoon en dat brengt de WSNP in beeld. Die WSNP gooit het nodige overhoop in het vermogenrecht, waaronder al de zojuist genoemde beginselen. Het belangrijkste is de schone lei waartoe de WSNP, in het bijzonder art. 358 lid 1 Fw., kan leiden. Een schuldenaar ziet in de WSNP in beginsel zijn hele vermogen geliquideerd worden en hij moet zich in beginsel drie jaar inspannen, maar dan is hij ook definitief van zijn schulden bevrijd. Met die schone lei wordt het in art. 3:276 BW neergelegde beginsel dat de schuldenaar met zijn gehele instaat voor zijn schulden, opzijgezet.

3 -3- Maar ook de paritas creditorum wordt geweld aangedaan, doordat sommige concurrente vorderingen de schone lei overleven: art. 358 lid 4 maakt een uitzondering voor, wat ik maar even noem, strafrechtgerelateerde vorderingen. Ook de partijautonomie c.q. contractsvrij komt in het gedrang. De WSNP kent net als het faillissement en de surséance in art. 332 Fw. het dwangakkoord, op grond waarvan een schuldeiser kan worden gebonden aan een akkoord dat door de meerderheid van de schuldeisers is geaccepteerd of zelfs wanneer de meerderheid het heeft afgewezen maar op onredelijke gronden. Daar blijft het niet bij. In onze casus was de WSNP niet van toepassing op X. Maar de wetgever beoogde met de WSNP het gedrag van partijen vóórdat het tot een toepassing van de WSNP komt, te beïnvloeden. De WSNP moest een stok achter de deur zijn om schuldeisers tot medewerking aan zo n regeling te bewegen. Het vooruitzicht van de schone lei en de tijd en kosten die met het formele traject zouden zijn gemoeid, zouden een prikkel voor schuldeisers zijn om in te stemmen met een minnelijk akkoord. Maar dat bleek in de praktijk tegen te vallen. Geen wonder dat die praktijk greep naar het buitengerechtelijk dwangakkoord, om die paradoxale term maar te gebruiken. Onwillige schuldeisers werden in kort geding gedagvaard om hen te dwingen tot het akkoord toe te treden. Maar hier bleek de Hoge Raad in 2005 in het zogenaamde Payroll-arrest een terughoudende koers te varen: onder verwijzing naar het criterium voor misbruik van bevoegdheid overweegt hij dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden plaats kan zijn

4 -4- voor een bevel aan een schuldeiser om aan de uitvoering van een hem aangeboden akkoord mee te werken. Dan ligt de bal weer bij de wetgever, die die bal ook speelt. Hij neemt per 1 januari 2008 de gedwongen schuldregeling op in art. 287a Fw. Het is deze bepaling die X in onze casus inriep. Op grond van art. 287a kan de schuldenaar bij het indienen van een verzoek om toelating tot de WSNP de rechter vragen een schuldeiser te bevelen in te stemmen met een aangeboden schuldregeling. Het criterium is of de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de schuldenaar of van de overige schuldeisers die door die weigering worden geschaad. Dat sluit nauw aan bij het criterium van art. 3:13 BW, dat in Payroll werd toegepast. De wetgever hoopte dat van de overheveling naar de WSNP een aanmoediging uit zou gaan om meer ruimte te bieden dan in Payroll werd gegeven (Handelingen I 2006/07, blz ). Er werd, om het zo te zeggen, een tweede stok achter de deur gezet. Een belangenafweging dus, zowel in het kader van art. 287a als bij een kort geding voor de voorzieningenrechter, dat ook mogelijk blijft. Dat brengt mij bij: De betrokken belangen Dat zijn allereerst het belang van de schuldenaar om van zijn schulden te worden bevrijd en het belang van de schuldeisers bij voldoening van hun vorderingen. In het gemene privaatrecht is men met deze afweging snel klaar. Er is geen reden waarom een schuldeiser gegeven de vordering

5 -5- die hij op de schuldenaar heeft zijn belangen achter zou moeten stellen bij die van de schuldenaar of zijn medeschuldeisers. De belangen van de schuldenaar vinden bescherming in het niet voor beslag vatbare vermogen dat hem een minimumbestaan waarborgt. Maar ook publieke belangen, belangen van maatschappelijke aard, spelen een rol. Dat is het belang dat burgers die gebukt gaan onder een bovenmatige schuldenlast weer, zoals dat tegenwoordig heet, meedoen, in de woorden van de vorige Minister van Justitie: volwaardig [ ] deelnemen aan het maatschappelijk leven. Mede tegen die achtergrond valt de belangenafweging in het kader van de WSNP anders uit en kan de schuldenaar zijn schone lei krijgen, ook als de schuldeisers niet alles, of zelfs niets, betaald hebben gekregen. De belangenafweging bij een schuldsanering buiten de WSNP is diffuser. Enerzijds werpt de WSNP haar schaduw vooruit. Een belangrijke de belangrijkste omstandigheid is hoeveel de schuldeiser zou ontvangen bij toepassing van de WSNP. Maar anderzijds worden andersoortige belangen relevant, of relevanter. Men denke aan de schuldeiser die een postorderbedrijf voert en minder is geïnteresseerd in de openstaande vordering van EUR 92 als in de precedentwerking die kan ontstaan als zij instemt met een minnelijke regeling, of aan de overheidsinstantie die geen schulden wil kwijtschelden om concurrentievervalsing te voorkomen of met het oog op het adagium dat fraude niet mag lonen, een slachtoffer van een arbeidsongeval of geweldsmisdrijf dat de dader geen korting wil geven, de schuldeiser die een onderneming drijft en het geld nodig heeft voor zijn eigen bedrijfsvoering.

6 -6- Binnen de WSNP worden die weggedrukt. Is de schuldenaar eenmaal toegelaten en voldoet hij aan zijn verplichtingen, dan krijgt hij zijn schone lei. In beginsel ook bij schuldeisers als de zojuist geschetste, een zometeen te behandelen uitzondering daargelaten. Hoe daarmee om te gaan buiten de WSNP? Het is tijd de blik te richten op de beslissing van de Hoge Raad in onze casus van het UWV tegen X. Het UWV had een beroep gedaan op het fraudekarakter van de schuld van X. Het wees op de relevante socialezekerheidswetgeving in casu art. 36c lid 2 WW en art. 34 Zw. die het UWV opdraagt fraudeschulden in te vorderen en hem geen vrijheid laat de vordering te laten zitten. Maar Rb., Hof, A.-G. en HR oordelen in het nadeel van het UWV. Dat de wetgever het UWV niet de mogelijkheid heeft gegeven in te stemmen met een schuldenregeling, betekent niet dat de rechter in het kader van art. 287a aan dezelfde beperkingen is onderworpen. Die rechter kijkt niet alleen naar de belangen van de schuldenaar en het UWV maar ook naar die van de overige schuldeisers. Centraal bij het Hof, zoals de Hoge Raad diens beslissing recapituleert, staat het gegeven dat het voorstel dat X. het hoogst haalbare was. In de overwegingen van de Hoge Raad keert niets terug van de terughoudendheid uit Payroll. Daar werd nog vooropgesteld dat het belang van de schuldenaar sneller van zijn schulden te worden bevrijd niet genoeg was en verwezen naar het belang van de schuldeiser bij de waarborgen in de WSNP. Is de Hoge Raad nu om? Is hij gevoelig gebleken voor de door de wetgever uitgesproken hoop dat de rechter onder het regime van art. 287a Fw. ruimhartiger zou zijn. Het heeft er de schijn van, maar die conclusie zou voorbarig zijn. Het UWV had zich in

7 -7- deze procedure niet van zijn meest redelijke kant laten zien. In wezen hamerde het slechts op de wet en zijn beleidsregels en gaf het toe dat X zijn best had gedaan terug te betalen, niet te kwader trouw was met het onbetaald laten van zijn schulden en dat de voorgestelde regeling het hoogst haalbare leek. Bovendien was het standpunt van het UWV niet consistent: enerzijds zei het dat het niet mocht instemmen met een regeling, anderzijds eiste het vijftig procent. De feiten zijn kortom van totaal andere orde dan in Payroll. Ik zou een aantal aspecten van deze beslissing nader willen belichten en naar een meer algemeen plan willen tillen. Vergelijking voorstel met in WSNP te verwachten uitkering Het Hof legde de vordering langs de lat van de vergelijking met wat in de schuldsanering zou worden ontvangen. Dat is ook volgens de wetgever een belangrijk criterium. Art. 287a is in de memorie van toelichting (blz. 38) onderbouwd met onderzoek waaruit is gebleken dat de redenen voor crediteuren om hun medewerking te weigeren niet altijd even zakelijk dat wil zeggen gebaseerd op het gegronde vermoeden van een hogere uitkering in het wettelijk traject zijn ingegeven. En wat in de WSNP wordt ontvangen is als kennelijk in het bijzonder van belang zijnde omstandigheid genoemd in het criterium van art. 332 lid 4 om een verworpen akkoord toch vast te stellen. Bij het criterium past een bedenking. Het gaat uit van een verborgen vooronderstelling, namelijk dat de rechter kan vaststellen wat in de WSNP zou worden ontvangen. Maar in Payroll is als relevant belang van de schuldeisers juist genoemd de waarborgen die de WSNP biedt. Die waarborgen de betrokkenheid van de met tal van bevoegdheden

8 -8- uitgeruste bewindvoerder, die onder toezicht staat van de rechtercommissaris dienen er juist mede toe vast te stellen wat beschikbaar is voor de schuldeisers. Met name bij een schuldenaar die zich bevattelijk heeft getoond voor fraude, is het een gerechtvaardigd belang van de schuldeiser dat de bewindvoerder verifieert of er niet paulianeus goederen aan de boedel zijn ontrokken. Het UWV heeft daar geen punt van gemaakt, lijkt zelfs vooropgesteld te hebben dat X zijn best had gedaan; maar wanneer een schuldeiser in fraudegevallen aangeeft behoefte te hebben aan die waarborgen, mag daar niet zomaar voorbij te worden gegaan. De enkele betrokkenheid van een onafhankelijke schuldhulpverlener lijkt mij onvoldoende om dit belang opzij te zetten. Verabsolutering financiële omstandigheden Wat ook frappeert, is de verabsolutering van de financiële belangen, met name in het citaat van zojuist: schuldeisers laten zich leiden door nietzakelijke belangen; dat wil volgens het citaat zeggen andere belangen dan gebaseerd op het gegronde vermoeden van een hogere uitkering in het wettelijk traject. Het zakelijke karakter van de bezwaren wordt, zo lijkt me, niet uitsluitend bepaald door de hoogte van het percentage. Andere overwegingen als die van voorkomen van concurrentievervalsing, precedentwerking, slachtofferbescherming, handhaven betalingsmoraal, speciale of algemene preventie of fraudebestrijding zijn niet minder zakelijk. En los hiervan, waarom zou financieel ongunstig gelijk staan met onredelijk? Ik vind het in het licht van consistentie van het systeem en de betrokken belangen, bedenkelijk, zelfs nauwelijks te verdedigen dat

9 -9- een schuldeiser die het slachtoffer is van fraude niet binnen de grenzen van de redelijkheid kan komen tot het weigeren van een bedrag dat gelijk of hoger is dan de te verwachten uitkering. Bij wat redelijk is spelen ook in Nederland levende rechtsovertuigingen en maatschappelijke belangen een rol (art. 3:12 BW). Die krijgen kleur door de bepalingen in de socialezekerheidswetgeving die het UWV verplichten tot invordering. De wetgever heeft er geen twijfel over bestaan wat daaraan ten grondslag lag: fraude mag niet lonen. Dat een schuldeiser dat belang ten grondslag legt kan moeilijk als onredelijk gezien worden. Reflexwerking van de WSNP Vergelijkbare belangen vinden ook in de WSNP erkenning. Niet alle schulden kunnen worden gesaneerd. Art. 358 lid 4 Fw. bevat een aantal uitzonderingen. Het gaat met name om aan het strafrecht gerelateerde vorderingen: boetes, ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen, de vordering tot schadevergoeding aan een benadeelde partij. Met zulke vorderingen is het al moeilijk tot de WSNP te worden toegelaten omdat ze een weigeringsgrond opleveren (art. 288 Fw.), maar als men al binnen komt kunnen deze schulden niet worden gesaneerd. De wetgever heeft hiervoor gekozen met het oog op het maatschappelijk draagvlak van de WSNP. Het zou inderdaad wrang zijn als schulden aan slachtoffers van strafrechtelijke feiten zouden worden gesaneerd. Daarnaast is de rechtshandhaving in het strafrecht in het geding als deze schulden kunnen worden gesaneerd. Dat heeft op twee manieren relevantie voor het minnelijk akkoord. Allereerst beïnvloedt het de vergelijking tussen het aangeboden bedrag en wat de schuldeiser zonder akkoord zou ontvangen. Indien de schuld niet kan worden gesaneerd, hoeft in de vergelijking niet de beperking te

10 -10- worden aangelegd van wat in drie jaar WSNP zou worden ontvangen. Dat maakt het minder snel onredelijk het voorstel voor een minnelijk akkoord af te wijzen. De tweede manier is interessanter. Art. 358 lid 4 zegt iets over het gewicht van de betrokken publieke belangen kort gezegd: rechtshandhaving in strafrecht en slachtofferbescherming. Ook dat maakt dat het niet goed voorstelbaar is dat een rechter in het kader van art. 287a Fw. of in een kort geding een schuldeiser die zich op dat zwaarwegende maatschappelijk belang beroept aanwrijft dat hij buiten de grenzen van de redelijkheid is getreden. Gedrag dat leidt tot een vordering als bedoeld in art. 258 lid 4 is zo ernstig, het belang van het slachtoffer en het publiek belang zo zwaarwegend, dat het belang van de schuldenaar en de overige betrokken belangen daarvoor wijken. Maar wat indien het een aan art. 358 lid 4 verwante vordering betreft, die er net niet onder valt? Denk aan een slachtoffer van een verkeersongeval of een andersoortige onrechtmatige daad, waarbij het (nog) niet tot een strafrechtelijke veroordeling is gekomen. Ook het UWV had in de zaak tegen X vermoedelijk zo n vordering. Weliswaar was X strafrechtelijk veroordeeld, maar hij had geen boete of maatregel opgelegd gekregen maar een taakstraf. Laten we kijken naar de reden waarom art. 358 lid 4 luidt als het luidt. Daar had de wetgever twee redenen voor. Aan de ene kant wilde de wetgever de schone lei niet uithollen, door te veel vorderingen eronder te brengen. Een naar mijn idee niet erg overtuigend argument. Als het maatschappelijk draagvlak het belang van de schuldenaar bij een schone lei opzij kan zetten, past het niet een nogal arbitraire grens te trekken dat

11 -11- de strafrechter erbij betrokken is. Bij vorderingen van, kort gezegd, slachtoffers, is het maatschappelijk draagvlak evenzeer in het geding, meer nog zelfs, want het lijkt mij dat slachtoffers op meer sympathie kunnen rekenen dan de overheid bij het incasseren van boetes of wederrechtelijk genoten voordeel. Wat dat betreft valt het Amerikaanse systeem te prefereren waar van de schone lei zijn uitgesloten, onder meer, schulden uit willful and malicious injury by the debtor to another entity or to the property of another entity (11 USC 523(a)(5)). Het tweede argument is overtuigender. De rechtszekerheid. Waar moet men de streep trekken? Wat dat betreft biedt art. 358 lid 4 een scherp criterium. Maar daarmee is niet gezegd dat de belangen van andere schuldeisers minder zwaar wegen dan die van art. 358 lid 4, als eenmaal vaststaat dat zij een vordering hebben uit laakbaar gedrag van de schuldenaar, bijvoorbeeld omdat dat door de schuldenaar niet wordt ontkend of is beslist in een uitspraak van de burgerlijke rechter. Maar ook als een motief onzakelijk is, wordt ingegeven door wrok, de blote weigering om een dader ermee weg te laten komen, verdienen die belangen een plaats. Onzakelijk is niet hetzelfde als onredelijk; de redelijkheid is niet het domein van boekhouders. De rede laat ruimte aan emoties; de redelijkheid wordt mede bepaald door emoties. Een slachtoffer dat weigert met een dader in zee te gaan, hem symbolisch de hand te schudden, wat in het sluiten van een overeenkomst ligt besloten, handelt niet onredelijk. Zelfs als hij van die weigering niet financieel beter wordt, misschien zelfs slechter, overvraagt het recht hem door van hem te verlangen dat hij een overeenkomst met de dader sluit. Paritas creditorum

12 -12- Nog één aspect moet in de beschouwingen worden betrokken. Tot dusver had ik vrijwel uitsluitend het oog op de belangen van de schuldenaar, de betrokken schuldeiser en algemene belangen. Ook de belangen van de overige schuldeisers moeten in de beschouwingen worden betrokken. Het lijkt erop dat die in het arrest UWV/X een belangrijke rol hebben gespeeld. Nu zijn de belangen tussen de schuldeisers al afgewogen. In de concursus van schuldeisers is het ondoenlijk om in concreto ieders belangen tegen alle belangen van iedereen anders af te wegen. In plaats daarvan heeft de wetgever de afweging in abstracto gemaakt, hetgeen zijn neerslag heeft gevonden in de rangregeling. Betekent dat dan ook dat een schuldeiser in het kader van art. 287a of een buitengerechtelijk akkoord, genoegen moet nemen met een uitkering die strookt met de uitkering die hij naar zijn rang zou krijgen. Neen, dat lijkt mij niet. De rangregeling is een reductie van de werkelijkheid. De rangregeling geeft aan waar een schuldeiser in de concurrentie met zijn medeschuldeisers bij het verhaal op het vermogen van de schuldenaar genoegen moet nemen. Dat is van belang bij de vraag hoe hij zich jegens medeschuldeisers moet gedragen, maar niet van allesoverheersend belang. Het betekent niet dat de schuldeiser zijn oren moeten laten hangen naar zijn medeschuldeisers. Hij mag bijvoorbeeld bij het stemmen over een akkoord van mening verschillen over wat een juiste afwikkeling van de insolventie inhoudt en bij het bepalen van zijn gedrag ook andere dan verhaalsbelangen meewegen. Ook art. 358 lid 4 vormt een voorbeeld van het uiteenlopen van verhaalsbelangen en overige belangen. De betreffende schuldeisers lopen bij de afwikkeling van de schuldsanering mee met andere schuldeisers, maar de al behandelde

13 -13- publieke belangen rechtvaardigen dat de schuldeiser ook na de afwikkeling van de schuldsanering betaling vraagt.. De belangen van de overige schuldeisers moeten wel worden afgewogen, maar nopen er niet per se toe een slachtoffer-schuldeiser gelijk of gelijkwaardig te behandelen. Het ligt op de weg van de schuldenaar een akkoord aan te bieden dat recht doet aan alle betrokken belangen. De schuldenaar kan bijvoorbeeld aan alle schuldeisers een percentage aanbieden, maar daarnaast aan een slachtoffer-schuldeiser een betalingsregeling voor het restant. Tot slot Vandaar mijn pleidooi vóór onzakelijke belangen en tégen de paritas creditorum: geef ruimte aan emoties en morele overwegingen in het kader van een gedwongen schuldregeling ex art. 287a én bij een buitengerechtelijk akkoord; laat de mogelijkheid van een verschillende behandeling van schuldeisers waar dat is aangewezen met het oog op de andere betrokken belangen dan verhaalsbelangen.

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

Vijf beste tips voor een Geslaagd Dwangakkoord NVVK - Utrecht - 3 november 2015 14.10-15:10 uur en 15:15-16:15 uur

Vijf beste tips voor een Geslaagd Dwangakkoord NVVK - Utrecht - 3 november 2015 14.10-15:10 uur en 15:15-16:15 uur Vijf beste tips voor een Geslaagd Dwangakkoord NVVK - Utrecht - 3 november 2015 14.10-15:10 uur en 15:15-16:15 uur Docent: mr. dr. Arnoud J. Noordam Dwangakkoord. Wat gaan we bespreken? 1. Waar staat het

Nadere informatie

faillissement 18 Rechtspraak 28

faillissement 18 Rechtspraak 28 28 - De looptijd van de schuldsaneringsregeling na voorafgaand faillissement Eva Timmermans Rechtbank Den Haag 27 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7671 1. Inleiding In de wet staat dat de termijn van de schuldsaneringsregeling

Nadere informatie

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Karen Stoffels-Montfoort, Zuidweg & Partners Het dwangakkoord De voorlopige voorziening bij bedreigende schulden: "het moratorium" De voorlopige

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 3 november 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

behandeld door Mevr. J.A. Beerens e-mail sbeerens@waalwijk.nl

behandeld door Mevr. J.A. Beerens e-mail sbeerens@waalwijk.nl SGP-fractie Zuidhollandsedijk 44 5161 HL SPRANG-CAPELLE ons kenmerk Z14-011266 uw schrijven behandeld door Mevr. J.A. Beerens e-mail sbeerens@waalwijk.nl uw kenmerk telefoonnummer 0416 683593 verzonden

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2005:AT7799

ECLI:NL:HR:2005:AT7799 ECLI:NL:HR:2005:AT7799 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-08-2005 Datum publicatie 12-08-2005 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C04/144HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AT7799

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG datum 2 december 2013

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG datum 2 december 2013 TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG datum 2 december 2013 Inzake : J. van Bruchem Faillissementsnummers : C/05/13/711 F Datum faillissement : 16 juli 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Wijziging Leidraad Invordering 2008 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 juni 2011, nr. BLKB2011/633M, Staatscourant 23 juni 2011, nr. 10957 De

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Lot uit loterij: Voor wie? Voor wie niet? Is een geslaagd minnelijk traject ook een lot uit de loterij?

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium

Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium 4 Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium Algemene opmerkingen Het besluit houdt in het geheel geen rekening met de mogelijkheid dat de schuldenaar gedurende het moratorium betalingen

Nadere informatie

De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp.

De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp. De afdrachtplicht bij verlenging van de looptijd van de Wsnp. Inleiding De Wsnp vormt voor veel schuldenaren een zwaar regime. Het komt regelmatig voor dat een schuldenaar tijdens de Wsnp, alle goede bedoelingen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1694

ECLI:NL:CRVB:2017:1694 ECLI:NL:CRVB:2017:1694 Instantie Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/2414 WWAJ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 942 Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

222. Rekt de WSNP de huurbescherming

222. Rekt de WSNP de huurbescherming 222. Rekt de WSNP de huurbescherming op? MR. D. De VRieS en MR. B. KNaff Het kan voorkomen dat twee rechtsgebieden op gespannen voet met elkaar staan. in dit artikel komt het spanningsveld tussen het huurrecht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag.

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Rapport Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Arrondissementsparket Den Haag,

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147 Rapport Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/147 2 Aanleiding Op 7 april 2013 om 16.52 uur komt er bij de regionale eenheid

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

HET DWANGAKKOORD. Erik Sinke, augustus 2015

HET DWANGAKKOORD. Erik Sinke, augustus 2015 HET DWANGAKKOORD Erik Sinke, augustus 2015 Alvorens een schuldenaar tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan worden toegelaten moet hij proberen om in der minne tot een akkoord te komen

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2515 AA 's-gravenhage W&B/B&K/05/10446

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2515 AA 's-gravenhage W&B/B&K/05/10446 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2515 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015

Rapport. Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapport Rapport over een klacht over de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer: 2015/019 Wat is de klacht? De klacht is gericht tegen de

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

20 - WSNP en het bestuursverbod

20 - WSNP en het bestuursverbod 20 - WSNP en het bestuursverbod Fleur Verburg en Eva Timmermans* Inleiding De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 november 2012 een aantal maatregelen aangekondigd om faillissementsfraude effectiever

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt Johan T. Jol Indeling Historie en toekomst van het Voorontwerp Principiële vraag: Noodzaak? Reactie op een aantal concrete voorstellen Historie

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt N ILG Congresbundel 2 0 1 0 O.O. Cherednychenko C.E.C. Jansen A.R. Neerhof F.M.J. Verstijlen (red.) Boom

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Artikel 1 Begrippen a. belanghebbende: degene die een rechtstreeks en concreet belang heeft bij een besluit; b. benadelingsbedrag: bedrag als bedoeld in

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/333

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/333 Rapport Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/333 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat gerechtsdeurwaarders B. te Arnhem, bij het derdenbeslag op haar uitkering onder het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

SV/R&S/08/24614. Aan de Koningin 2. Ons kenmerk

SV/R&S/08/24614. Aan de Koningin 2. Ons kenmerk Datum 4 september 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Kale kikker of toch kale kip?

Kale kikker of toch kale kip? Kale kikker of toch kale kip? Martine Wouters Het slachtoffer is de afgelopen jaren steeds centraler komen te staan in de Nederlandse straf(proces)wetgeving. 1 Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om conservatoir

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

VIJFDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

VIJFDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: VIJFDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.FA. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

De ondernemer en de schuldsaneringsregeling. Een realistische combinatie? Masterscriptie Nederlands Rechtsgeleerdheid.

De ondernemer en de schuldsaneringsregeling. Een realistische combinatie? Masterscriptie Nederlands Rechtsgeleerdheid. De ondernemer en de schuldsaneringsregeling. Een realistische combinatie? Masterscriptie Nederlands Rechtsgeleerdheid Insolventierecht Melanie de Louw Anr. 320696 November 2011 Begeleider mr. W.J. van

Nadere informatie

UITSPRAAK HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST

UITSPRAAK HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST UITSPRAAK 4 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/063HR JMH/AT HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST in de zaak van: LOYALIS CONTRACTMANAGEMENT B.V., voorheen genaamd USZO DIENSTEN B.V., gevestigd te Heerlen, EISERES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 8 TWEEDE NOT VN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Kitty van Velthuijsen

Veel gestelde vragen. Kitty van Velthuijsen Veel gestelde vragen Kitty van Velthuijsen Meest gestelde vragen gaan over: 1. Overlijden tijdens schuldregeling 2. Alimentatie 3. Langdurigheidstoeslag 4. Faillissement opnieuw een regeling in 5. Beschermingsbewind

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen

Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen N. Jungmann, E. Niemeijer, M.J. ter Voert Onderzoek en beleid, nr. 190 Samenvatting Achtergrond Sinds 1 december 1998 is de

Nadere informatie

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen COMMISSIE INSOLVENTIERECHT Voorzitter: Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann Postbus 9049 6500 KK Nijmegen Aan Zijne Excellentie De Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen,

Nadere informatie

Verslagdatum: Volgnummer:

Verslagdatum: Volgnummer: Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/134 mevr. van der Klok Adres: De Vogelweide 28 Woonplaats: 9201TE, Drachten Geboortedatum: 15-05-1962 Datum faillissement:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr van 4 maart 2010 in de zaak A /XII-5232.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr van 4 maart 2010 in de zaak A /XII-5232. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T nr. 201.488 van 4 maart 2010 in de zaak A. 185.318/XII-5232. In zake : Mario DE VILLA, die woonplaats kiest bij advocaat G. Vanhoucke, kantoor

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol WCO II: Een doorbraak? Johan Jol 1 programma Wat er aan voorafging FD 12 November 2012 het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet WCO I (pre-pack) en WCO II (akkoord) Specifieke bepalingen WCO

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam Datum: 20 juni 2012 Rapportnummer: 2013/072 2 Klacht Verzoekster klaagt erover

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

2. Een eigen bijdrage voor gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen

2. Een eigen bijdrage voor gedetineerden, ter beschikking gestelden en ouders van jeugdigen Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende personen- en familierecht MEMORIE VAN

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YOURBA V.O.F.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YOURBA V.O.F. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YOURBA V.O.F. Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma YourBA (YourBA) (KvKnummer: 27335477),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015

BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015 BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015 Het College van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT: Vast te stellen het volgende BELEIDSREGELS BIJSTANDSVERHAAL 2015 FORMELE GRONDSLAG Wettelijk kader 1.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie