Op voorhand: Het is een vrij lange brief. Toch hoop ik dat u de tijd neemt om de inhoud tot u te nemen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op voorhand: Het is een vrij lange brief. Toch hoop ik dat u de tijd neemt om de inhoud tot u te nemen."

Transcriptie

1 OPEN BRIEF Van een ernstig verontrust PvdA lid. Op voorhand: Het is een vrij lange brief. Toch hoop ik dat u de tijd neemt om de inhoud tot u te nemen. Mijn politieke voorkeur is rood en blijft rood, ben lid van de PvdA omdat ik mij landelijk verbonden voel met de opvattingen van de PvdA. Jawel landelijk, want helaas zie ik bij de PvdA Almelo e.o. bar weinig terug van het sociaal democratische gedachtegoed van voormalig Job Cohen en nu Diederik Samson. Het is voor mij nauwelijks te bevatten hoe onder aanvoering van een PvdA gekleurd Algemeen Bestuur een in meerdere opzichten goed functionerend SW bedrijf als SOWECO Almelo in een korte tijd volledig uit elkaar dreigt te worden geslagen. Mede door een prima bedrijfsvoering kende SOWECO vanaf 1995 financieel goede jaren. Dit ondanks dat de zes deelnemende gemeenten niet de bijdrage van 1000 per arbeidsjaar hoefden te betalen, zoals te doen gebruikelijk in Nederland. Dan hebben we het toch vlot geteld over een bedrag van 20 miljoen euro dat bij de gemeenten gebleven is. Vanaf 1995 tot heden hoefden de zes deelnemende gemeenten niet ene cent bij te passen op de door het Rijk verstrekte subsidie. SOWECO bleek goed in staat zijn eigen broek op te houden en bouwde bovendien door een prima bedrijfsvoering de nodige reserves op. SOWECO heeft dan ook de afgelopen 40 jaar, minus een dip rond 1994, altijd goed en naar tevredenheid van de deelnemende gemeenten gefunctioneerd. In de landelijke benchmark van best functionerende SW bedrijven was SOWECO meestal in de top tien en zelfs even in de top vijf terug te vinden. Met name op het terrein van ontwikkeling van medewerkers scoorde het hoog. Op grond hiervan werd SOWECO de landelijke INK kwaliteitsprijs overhandigd. Ook wat betreft de medewerkertevredenheid scoort SOWECO telkens, in de landelijke vergelijking met ander SW bedrijven, een bovengemiddeld cijfer. Verder is het bedrijf al jaren ISO, VCA en zelfs OHSAS gecertificeerd. In opdracht van de zes deelnemende gemeenten, ingegeven door gewijzigd landelijk beleid, heeft SOWECO zich de afgelopen jaren omgevormd van een SW productiebedrijf naar een professioneel SW leerwerkbedrijf. Een bedrijf dat niet alleen mensen met een SW indicatie aan het werk heeft maar ook leerwerktrajecten aanbiedt voor groepen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via openbare aanbestedingen werd SOWECO de afgelopen jaren dit werk gegund.

2 Zoals een ieder weet zijn de afgelopen twee jaar de gemeentelijke budgetten voor reïntegratietrajecten door allerlei bezuinigingen dusdanig teruggelopen dat er ook voor SOWECO geen droog brood meer in de leerwerktrajecten te verdienen valt. Een fikse tegenvaller omdat de signalen vanuit de gemeenten in eerste instantie het tegenovergestelde deden vermoeden. De financiële crisis en de daaruit voortvloeiende draconische bezuinigingen van de regering, hebben SOWECO na jaren van voorspoed in financieel zwaar weer gebracht. Met de door SOWECO zelfstandig opgebouwde reserves kon in de jaren 2010 en 2011 nog het nadelig exploitatietekort worden weggewerkt. Opnieuw geen van de zes deelnemende gemeenten die hoefde bij te passen. Maar nu door landelijke bezuinigingen op het WSW budget de subsidie per SW medewerker grof gezegd terug gaat van naar , wordt een gat geslagen dat door geen enkel bedrijf zelfstandig te dichten valt. Zelfs SOWECO niet, zeker niet een tijd van financiële crisis, waarin ook in het vrije bedrijf het ene na het andere bedrijf omvalt. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen, met name het daaraan gekoppelde beperkte budget, incluis de SW gelden, stelt de gemeenten voor een enorm financieel probleem. Gelet op bovenstaande ben ik de eerste die beaamt dat er maatregelen getroffen moeten worden om ook in de toekomst een passende werkvoorziening te behouden voor mensen met beperkingen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Logische vervolgstap: In gezamenlijkheid de problemen aanpakken en dat op basis van een jarenlange goede functionele samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en SOWECO. Daarbij gebruikmaken van ieders deskundigheid en verantwoordelijkheid. Samen werken aan een nieuwe toekomst, waarin voor alle partijen winst (niet alleen geld) te behalen is. Een werkwijze die bij heel veel gemeenten in Nederland opgeld doet. Op zich een logische keuze want de ontstane financiële problemen zijn geen der betrokken partijen direct verwijtbaar. 80% van de gemeenten in Nederland betrekt de bestaande SW bedrijven bij de aanpak van niet alleen SW maar breidt de opdracht uit richting Wwnv en Awbz. Maar in Almelo e.o. is dit schijnbaar niet mogelijk. Niks samen, eigen scenario s (laten) bedenken, uittreden van enkele gemeenten, vervolgens een niet of nauwelijks onderbouwde keuze maken en die kost wat kost verdedigen. Een inhoudelijke discussie, op basis van werkelijke feiten en ervaringen, blijft achterwege. Dat is schijnbaar de wijze waarop in Almelo e.o. politiek wordt bedreven en beslissingen worden genomen, maar ik verafschuw het. Via gegoochel van cijfers een eigen waarheid creëren, wetende dat dit ten koste gaat van anderen.

3 Het is echter niet zozeer de stijl van politiek voeren, hoe respectloos soms ook, waarover ik mij het meest zorgen maak. Het is vooral het ontbreken van dossierkennis, overzicht en visie bij diverse politici, die mij echt beangstigd. Geen reden voor de heren en dames politici om niet voortvarend tot politieke besluitvorming te komen. Een besluitvorming, waarin niets terug te vinden is van het gedachtegoed van de PvdA, of heb ik iets gemist? Nee, de besluitvorming die het lot en toekomst van SOWECO en de 1600 medewerkers bezegelt is enkel en alleen gebaseerd op beleidsstukken van ambtenaren, gesteund door externe deskundigen. Het heeft geresulteerd in een keuze door het Algemeen Bestuur, voor enkel beschut werk bij SOWECO, een bij voorbaat sterk verliesgevend scenario. Voor SOWECO resteert een kansloze, sterfhuistoekomst. Ter verdediging roept PvdA wethouder en bestuursvoorzitter van SOWECO, Mieke Kuik, te pas en te onpas in en buiten de gemeenteraad We moeten bezuinigen, geen geld meer en het wordt nog veel erger. Let er maar op, we zijn er nog lang niet. Wij richten ons slechts op de beschutte groep. Als we niet snel ingrijpen gaat SOWECO failliet. Jullie hebben wel een CAO SW maar die kan naar boven maar ook naar beneden worden aangepast, als je dat maar weet!. Angst kweken, een aanpak die landelijk succesvol door de VVD wordt toepast, wordt in het Almelose tot in perfectie gekopieerd door politici van PvdA huize, die op de eerste plaats zouden moeten staan voor de menselijke maat. Niets van dat alles, geld of beter gezegd, gebrek aan geld is leidend en daar moet alles voor wijken. Angst kweken bij kansarme, beperkte mensen, waarvan je bij voorbaat weet dat die er nachten wakker van liggen. Je vraagt je af waar deze goedwillende medewerkers dit soort dreigende taal aan hebben verdiend en dat nog wel van hun eigen bestuursvoorzitter.! Het is echt diep droevig dat de personele en sociale consequenties van het gekozen scenario volledig ondersneeuwen. Het publiekelijk omarmen van enkel de groep Beschut SW is een slag in het gezicht van het niet Beschutte SW deel. Wij voelen ons nog slechts verantwoordelijk voor de beschutte medewerkers van SOWECO meldt bestuursvoorzitter Mieke Kuik namelijk met enige regelmaat. Maar met dergelijke uitspraken neemt zij, uit naam van het Bestuur van SOWECO, publiekelijk afstand (= afscheid) van 2/3 deel van het huidige werknemersbestand. Beschamend, anders kan ik een dergelijke opstelling niet betitelen, want meer dan 1000 goed gemotiveerde SW werknemers van SOWECO worden plotsklaps, in grote onzekerheid, aan hun lot overgelaten. Er ligt geen fatsoenlijk onderbouwd plan van aanpak onder deze voorgenomen beslissing van het Algemeen Bestuur. Wat gaat men met deze groep SW medewerkers doen? Wie en hoe gaat men met deze doelgroep aan de slag? Vragen, alleen maar vragen, geen enkel fatsoenlijk antwoord, niets is meer zeker. Gevolg, een onzekere toekomst voor een groep SW medewerkers die al 15 tot 30 jaar met grote tevredenheid bij en/of via SOWECO werkt en destijds is binnengekomen via indicatiestelling door een door de gemeenten zelf aangestuurde selectiecommissie.

4 Inmiddels is de werkelijke reden om het niet beschutte deel SW medewerkers van SOWECO, via gemeentelijke bemoeienis, op basis van begeleid Werken en payroll constructie, naar buiten te plaatsen wel helder geworden. Dat dient slechts een doel: Het in sneltreinvaart verminderen van de huidige SW populatie, daarmee budgetruimte creërend binnen het veel te beperkte budget Wwnv. Probleem voor de gemeenten daarbij is dat de landelijke cijfers van het Ministerie ondubbelzinnig aantonen dat 67% van de via begeleid werken geplaatste SW medewerkers om diverse redenen mislukken, zelfs in de goede jaren, vóór de recessie. Dus willen de gemeenten toch het aantal SW medewerkers in hoog tempo verminderen, dan is de door de beleidsambtenaren bedachte verdwijntruc begeleid werken via payroll constructie zeer effectief. Want geslaagde plaatsing of niet, terugkeergarantie is er niet voor de uitgestroomde SW-er en dus is het vervolgtraject WW en daarna Bijstand. Dat is weer kassa voor de gemeenten want SW medewerkers verdwijnen via deze relatief korte omweg uit de dure SW en stromen door naar de goedkopere Bijstand. Hieronder twee publiekelijk uitspraken van opnieuw Mieke Kuik, nota bene voorzitter van het Algemeen Bestuur van een Sociaal Werkvoorzieningbedrijf, die deze bedenkelijke werkwijze zeer aannemelijk maken: Voor één SW plaats (= ARBEID) hebben we qua bekostiging drie mensen in de bijstand (= UITKERING) Het niet beschutte deel gaan we begeleiden naar het vrij bedrijf. Als ze niet mee willen werken of als het niet lukt dan krijgen ze ontslag! Ja, zo is het nu eenmaal Ik neem aan dat ik niemand hoef uit te leggen wat bovenstaande uitspraken van deze PvdA politica aan onrust, angst en onzekerheid hebben veroorzaakt bij de SW medewerkers bij SOWECO. Het heeft onlangs geleid tot een massale uittocht naar de landelijke protestdag in Den Haag en een protestmars richting stadhuis van Almelo van honderden ernstig verontruste SW medewerkers. De uitspraken van dit PvdA gekleurde Algemeen Bestuur, bij monde van Mieke Kuik, maken ook in een klap duidelijk hoe beschamend weinig de SW medewerkers van SOWECO nog van de PvdA politici uit Almelo e.o. mogen verwachten. Door SOWECO slechts het beschut werken te laten uitvoeren, verdwijnt van de een op de ander dag het bedrijfsperspectief van dit mooie bedrijf. Daarmee verdwijnen de werkgelegenheid en toekomst van honderden gemotiveerde SW medewerkers via een zorgvuldig door ambtenaren en externe adviseurs bedacht afvoerputje. Wat mij nog het meeste stoort is dat deze plannen, met vergaande consequenties voor de werkgelegenheid van het zittende SW personeel, op bijna slaafse wijze

5 verdedigd en uitgevoerd worden door een PvdA gekleurd Algemeen Bestuur van SOWECO. Mijn mening hierover is duidelijk. Politici en bestuurders die, met het volle verstand en zonder enig gevoel bij de doelgroep, een zo groot aantal SW medewerkers laat bungelen, verdienen een zelfde (af)gang via het reeds genoemde afvoerputje. De afgelopen maanden heb ik als stemmer op en lid van de PvdA hoopvol richting de PvdA fracties in de regio gekeken. Telkens gedacht Dit laten wij als sociaal democraten toch niet gebeuren? Wij voeren toch niet een op een de plannen van deze rechtse regering uit? Tijdens de landelijke demonstraties op het Malieveld in Den Haag is door Diederik Samson een aantal krachtige en heldere statements afgegeven omtrent de ontmanteling van de Sociale Werkvoorziening in Nederland door dit rechtse kabinet. Alle aanwezigen zagen zich door de PvdA daadkrachtig gesteund in het protest tegen de kabinetsplannen en dat voelde goed. Op de landelijke site van de PvdA zag ik dat er zelfs een meldpunt is ingericht voor het melden van ontslagen binnen de Sociale Werkplaatsen. Terug in Almelo kreeg ik weer vlot het plaatsvervangende schaamrood op mijn kaken vanwege de niet met dit landelijke beleid van de PvdA te rijmen uitspraken en handelen van regionale PvdA politici. En dat met name op het gebied van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met beperkingen. Juist op dit vlak zou de PvdA zijn ware, eigen gezicht moeten laten zien. Maar helaas, niks van dat alles. Ik kan dan ook echt aan niemand uitleggen waarom onder aanvoering van PvdA wethouders, Harmelink (Tubbergen), Ter Keurst (Rijssen-Holten) en tot slot Kuik (Almelo), een goed draaiend SW annex leerwerkbedrijf in hoog tempo om zeep wordt geholpen, daarmee de werkgelegenheid van honderden SW medewerkers op het spel zettend en een uitgekleed SW bedrijf perspectiefloos achterlatend. Weg werkgelegenheid, weg expertise, weg jarenlange ervaring met doelgroep, weg mooi bedrijf! SOWECO, een professioneel SW annex leerwerkbedrijf, dat nadrukkelijk bewezen heeft mensen te kunnen leren werken en ontwikkelen, niet alleen de SW doelgroep maar ook andere groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SOWECO, een professioneel SW annex leerwerkbedrijf, dat enkele jaren terug nog via een uitgebreide aanbestedingsprocedure een prominente rol werd toebedeeld in de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Almelo. Dat zelfde bedrijf staat nu volledig buitenspel in de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek van alle deelnemende gemeenten..

6 SOWECO, een professioneel SW annex leerwerkbedrijf, dat simpelweg door de aandeelhouders een toekomst ontnomen wordt, zonder dat dit bedrijf zelf daar ook maar enige invloed op heeft. Het door de directie en RVC ingediende plan is respectloos afgeserveerd, niet meer en niet minder. SOWECO, een professioneel SW annex leerwerkbedrijf, waar heel veel van de 1600 SW medewerkers via volwaardig werk hun eigenwaarde hebben teruggevonden; een bedrijf ook waar al die medewerkers, tot op de dag van vandaag, trots op zijn om voor te mogen werken. SOWECO, een professioneel SW annex leerwerkbedrijf, dat enkel vanwege overheidsbezuinigingen, in een handomdraai wordt teruggesnoeid tot op het niveau van 60 jaar terug, gelijk de gemeentelijk sociale werkplaats. En dat allemaal onder de stuwende leiding van mijn regionale partijgenoten van de PvdA. Geen fractie, politicus of bestuurder van PvdA huize heb ik tot nu toe daadwerkelijk zijn of haar vinger zien opsteken. Het zal ongetwijfeld aan mijn bevattingsvermogen liggen maar hier kan ik met mijn (rode) kop niet bij! Als PvdA mag je niet verantwoordelijk zijn voor deze botte bijl ontmanteling van een tot op de dag van vandaag goed functionerend SW bedrijf. Als regionaal PvdA politicus c.q. bestuurder verschuilen achter de huidige kabinetsbezuinigingen, zoals nu gemakshalve wordt gedaan, is niet alleen laf maar geeft ook ondubbelzinnig eigen onmacht en onkunde aan. Ik hoop dan ook, misschien tegen beter weten in, dat er op korte termijn toch nog enige, sociaal democratische wijsheid en betrokkenheid naar boven borrelt bij de regionale PvdA politici. En dat natuurlijk voordat de finale beslissing genomen wordt. PvdA.. de SW medewerkers en andere groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt rekenen (nog steeds) op u! Anton Pots Lid PvdA Manager P&O SOWECO Mobiel:

7 .

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten.

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten. Van Geel De algemene beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik zie aan de gelaatsuitdrukking van de leden dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Omdat er door de staatssecretaris nadere

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN EFFECTEN

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk Voorwoord Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij gewone werkgevers. Dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Colleges van Burgemeester en Wethouders i.a.a. Directeuren Sociale Dienst Hoofden Sociale Zaken Hoofden Financiën Directeuren/hoofden I&A Gemeenteraadsleden

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie