flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat MV Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen"

Transcriptie

1 flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014

2

3 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids Inhoud individuele arbeidsovereenkomst CAO Salarisbetaling Vakantiedagenregeling Wet op de (uitgebreide) Identificatieplicht Werkzaamheden Schadeclausule bij niet nakomen van verplichtingen Werktijden Overwerk Informatieplicht Loonheffing Zorgverzekering Pensioen Nevenactiviteiten Gedragsregels Klachten Veiligheidsvoorschriften voor de werknemer Aansprakelijkheid Parkeren Drugs-, alchohol en medicijngebruik beleid Verzuimprotocol Schorsing, sancties en /of ontslag Slotbepalingen Versie 1.0 Oktober

4 In deze personeelsgids zijn alle regelingen en procedures opgenomen die van toepassing zijn op alle werknemers in dienst van de volgende werkmaatschappijen: Flint Payrolling BV Flint Services BV Flint HRM BV Flint Contracting BV Handelend onder de naam Flint Personeelspartner, hierna te noemen Flint. De personeelsgids is onderdeel van de arbeidsovereenkomst welke Flint met de individuele werknemer is aangegaan. Mochten zich wijzigingen in wettelijke voorschriften voordoen op de artikelen die uit de wet in dit reglement zijn overgenomen, dan zullen deze wetswijzigingen prevaleren boven deze personeelsgids. Werknemer heeft kennis genomen van het bepaalde in personeelsgids en verklaart daarmee akkoord te gaan door het ondertekenen van zijn arbeidsovereenkomst. Werknemer gaat tevens akkoord met toekomstige wijzigingen of uitbreidingen van de personeelsgids. Op deze personeelsgids is het Nederlandse recht van toepassing. 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids Steeds de meest recente versie van de personeelsgids is van toepassing op alle werknemers. Bij indiensttreding wordt een exemplaar van de op dat moment geldende personeelsgids handmatig of digitaal aan de werknemer verstrekt. Wijzigingen in of aanvullingen op de personeelsgids na de indiensttreding worden door de werkgever tevens op de persoonlijke pagina van de werknemer op de portal kenbaar gemaakt. De inhoud van de meest recente personeelsgids maakt integraal onderdeel uit van de gesloten arbeidsovereenkomst. 4 Versie 1.0 Oktober 2014

5 2. Inhoud individuele arbeidsovereenkomst Tussen werkgever en werknemer zal een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan waarin bepalingen over de aard van het dienstverband worden vastgelegd. Aan elke werknemer wordt bij indiensttreding door de werkgever schriftelijk in ieder geval medegedeeld: a) de datum van indiensttreding; b) de functie waarin de werknemer wordt aangesteld; c) de overeengekomen arbeidstijd; d) contractvorm en duur van de overeenkomst; e) het salaris en eventuele vergoedingen die aan werknemer zijn toegekend; f) opzegtermijn van werkgever en werknemer; g) van toepassing zijnde personeelsgids. 3. CAO Indien de werkgever een CAO van toepassing wil verklaren op de arbeidsovereenkomst met werknemer, wordt dit in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen. Steeds de meest recente versie van de CAO is van toepassing, voor zover en voor zolang de werkgever geen andere CAO gaat volgen. Op de arbeidsovereenkomst is in ieder geval een andere CAO van toepassing, als de werkgever aan die CAO gebonden is, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een werkgeversorganisatie, die een CAO heeft afgesloten met een werkingssfeer die tevens de activiteiten van de werkgever omvat. 4. Salarisbetaling De betaling van het salaris vindt wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks plaats per bank of giro, afhankelijk van de contractvorm. Werknemer is verplicht te beschikken over een bank- of gironummer. Bij het tijdig ontvangen van de uren wordt uw salaris, bij wekelijkse- en 4wekelijkse verloning, uiterlijk op donderdag uitbetaald. Bij maandelijkse verloning wordt dit uiterlijk aan het einde van de maand gedaan. Afhankelijk van uw eigen bank- of girorekening wordt het salaris binnen enkele dagen bijgeschreven op uw rekening. Werkgever betaalt het salaris met inachtneming van de wet minimumloon. Voor verdere informatie over deze wet verwijzen wij naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bij de betaling wordt aan de werknemer altijd digitaal een schriftelijke specificatie verstrekt, waarop de volgende gegevens worden vermeld: a. naam van de werknemer; b. de periode, waarop de betaling betrekking heeft; c. het bruto salarisbedrag, gespecificeerd volgens vaste bedragen; d. loonbelasting; e. andere inhoudingen; f. de wijze van betaling; g. vakantietoeslag. Versie 1.0 Oktober

6 Bruto Uurloon Het bruto uurloon dat in uw arbeidsovereenkomst staat is bepaald door de opdrachtgever. Als dit niet klopt, neemt u dan eerst contact op met uw opdrachtgever. Loonspecificaties en jaaropgaven op uw eigen persoonlijke portal Uw loonspecificaties en jaaropgaven kunt u inzien, downloaden en afdrukken op uw eigen online omgeving op de portal van Flint. De jaaropgave van het afgelopen jaar wordt uiterlijk eind januari op de portal gezet. Om in te loggen op uw persoonlijke portal, gaat u naar Rechtsboven bij de desbetreffende werkmaatschappij kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze mailen wij u toe nadat wij uw getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen. Verdere info over de portal, zoals De Handleiding voor de werknemer vindt u onder het kopje Berichten op de portal. Overige belangrijke info Op uw eigen persoonlijke portal kunt u onder het kopje Berichten nog andere belangrijke info/documenten vinden die tevens onderdeel zijn van uw arbeidsovereenkomst. 5. Vakantiedagenregeling Elk uur dat u werkt, bouwt u reserveringen op. Deze reserveringen bestaan uit uw vakantiegeld en opbouw voor vakantiedagen. Voor het vakantiegeld (8%) is er één moment per jaar waarop wij dit uitkeren. Dit is medio mei, tenzij dit anders is afgesproken met uw opdrachtgever. Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om vrij te nemen, mits de bedrijfsomstandigheden van de opdrachtgever dit toelaten en na toestemming van de leiding van de opdrachtgever. De werkelijk gewerkte uren en de opgenomen vakantieuren mogen niet meer zijn dan 40 uur per week. 6. Wet op de (uitgebreide) Identificatieplicht Werkgever is verplicht - volgens de Wet op de Identificatieplicht - een kopie van een geldig en onbeschadigd identiteitsbewijs van werknemer in het bezit te hebben. Het identiteitsbewijs dient geldig te zijn op het moment van indiensttreding. Op grond van de wet geldt voor de werknemer overal op het werk een identificatieplicht. De Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst of andere daartoe bevoegde instanties kunnen een werkplekcontrole houden. Bij deze controles moet de werknemer zich te allen tijde kunnen identificeren met een geldig origineel identiteitsbewijs. Geldige identiteitsbewijzen zijn: - een (buitenlands)paspoort - een gemeentelijke identiteitskaart. Indien er geen of geen rechtsgeldig kopie van het identiteitsbewijs door de werknemer wordt afgegeven, is de werkgever verplicht het anoniementarief van het hoogste belastingtarief te hanteren voor de loonberekening. Tevens wordt bij controle de boete voor de betreffende werknemer direct op het salaris ingehouden. 6 Versie 1.0 Oktober 2014

7 7. Werkzaamheden Werknemer wordt gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst geplaatst bij een opdrachtgever van werkgever, ook wel genoemd inlener. In de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen bij welke eerste opdrachtgever werknemer wordt geplaatst. Werknemer is bij de uitoefening van de werkzaamheden gebonden aan de opdrachten en aanwijzingen van de leiding van opdrachtgever. Werknemer verklaart zich bereid om ook werkzaamheden te verrichten bij andere opdrachtgevers in andere bedrijfssectoren indien werkgever dit verlangt. Het salaris van werknemer zal bij aanpassing van de werkzaamheden opnieuw worden ingeschaald. Werknemer verplicht zich de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, ook indien deze niet tot de normale uitoefening van de functie behoren, maar wel redelijkerwijs verlangd kunnen worden. Werknemer dient passende arbeid te accepteren in verschillende branches. Indien de werknemer een aanbod voor passende arbeid weigert, kan de werkgever het dienstverband met onmiddellijke ingang beëindigen. 8. Schadeclausule bij niet nakomen van verplichtingen Indien werknemer om wat voor reden dan ook de arbeidsovereenkomst c.q. de werkzaamheden eenzijdig beëindigt zonder hier werkgever van te voren van op de hoogte te stellen of zich niet houdt aan de geldende opzegtermijn is werknemer schadeplichtig. In afwijking van artikel 7:650 leden 3 en 5 BWzal werknemer in dat geval een onmiddellijk opeisbare tot voordeel van de werkgever strekkende boete verbeuren van E250,00 ineens (welke direct al wordt ingehouden op het salaris van werknemer) onverminderd het recht van werkgever om in plaats van deze boete, schadevergoeding te vorderen. 9. Werktijden De werktijden bij de opdrachtgever dienen in acht te worden genomen, deze kunnen per afdeling en per dag/week verschillen. Op aanwijzing van de directe leiding van werkgever of opdrachtgever kan van deze tijden worden afgeweken. De opdrachtgever stelt met inachtneming van de wettelijke bepalingen de werk- en rusttijden vast. Werknemer dient op tijd aanwezig te zijn. Werknemer dient zich daarom minimaal 15 minuten voor aanvang van de werktijd te melden. Koffie en theepauze zijn per afdeling geregeld en worden gehouden in de kantine of in een andere daarvoor aangewezen ruimte. Eén en ander wordt door de leiding van de opdrachtgever vastgesteld en bekend gemaakt. Wanneer werknemer onder werktijd de werkplek wil verlaten, is toestemming van de leiding vereist. 10. Overwerk Werknemer is verplicht om overwerk te verrichten indien de bedrijfsomstandigheden dit vereisen. Overwerk kan tevens in het weekend (zaterdag/zondag) plaatsvinden. Overwerk wordt alleen vergoed indien het overwerk plaatsvindt op verzoek van werkgever. Overuren zijn gedefinieerd en worden vergoed (uurloon exclusief reserveringen) conform de van toepassing zijnde CAO. 11. Informatieplicht Het is de werknemer niet toegestaan naast zijn werkzaamheden een tweede dienstverband aan te gaan of andere werkzaamheden te verrichten, zonder Flint daarover in te lichten. Werknemer verklaart hierbij tevens nadrukkelijk dat hij/zij geen Bijstandsuitkering (ABW) ontvangt. Versie 1.0 Oktober

8 12. Loonheffing Werknemer verklaart het verzoek te hebben gedaan voor toepassing van de loonheffingskorting. Werknemer is erop gewezen dat de loonheffingskorting door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd kan worden toegepast. 13. Zorgverzekering Iedere werknemer moet zich zelf verplicht verzekeren conform de Nederlandse zorgverzekeringswet. Een buitenlandse werknemer die in Nederland werkt en in het buitenland woont, is verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Alléén voor deze medewerkers waarbij het bovenstaande het geval is, is de zorgverzekering via Flint bedoeld. Deze werknemer dient bij Flint het Machtigingsformulier zorgverzekering aan te vragen en getekend retour te sturen. Flint zal dan de zorgverzekering aanvragen en de premie inhouden op het salaris van de werknemer. Werknemer is vrij om zelf een eigen zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij. 14. Pensioen Mocht u ouder dan 21 jaar zijn en langer dan 26 weken voor ons werkzaam zijn bent u wettelijk verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van StiPP. Zolang u pensioen opbouwt bij StiPP, ontvangt u ieder jaar automatisch een pensioenoverzicht van StiPP. Voor meer informatie over de pensioenregeling verwijzen wij u naar 15. Nevenactiviteiten 1. Het is de werknemer verboden om gedurende de arbeidsovereenkomst betaalde of onbetaalde nevenwerkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever of derden, direct of indirect zaken te doen voor eigen rekening of voor zichzelf een bedrijf uit te oefenen. 2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt ingeval van werkzaamheden voor derden, niet zijnde een (voormalige) opdrachtgever, alleen indien de werkgever met de nevenwerkzaamheden concurrentie wordt aangedaan of aan de eer en goede naam van de werkgever schade wordt toegebracht of door de nevenactiviteiten de normale arbeidsprestatie van de werknemer voor de werkgever c.q. de opdrachtgever gevaar loopt. 3. Indien de werknemer lid 1 overtreedt, moet de werknemer aan de werkgever een boete betalen. De boete strekt tot persoonlijk voordeel van de werkgever. De boete bedraagt E7.500,00 (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met E150,00 (zegge: honderd vijftig euro) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. BW nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de werkgever op grond van de wet of de arbeidsovereenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van de arbeidsovereenkomst en het recht om in plaats van de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. De werknemer en de werkgever wijken met dit boetebeding uitdrukkelijk af van de leden 3 tot en met 5 van artikel 7:650 BW. 4. Dit artikel doet niets af aan een tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen concurrentie- of relatiebeding. 16. Gedragsregels In een bedrijf werk je met collega s. Een goede sfeer is daarom belangrijk, net als het besef dat je samen een team vormt met je collega s. Onderlinge spanningen hebben een negatief effect op de dagelijkse sfeer op je werkplek en op de kwaliteit van de samenwerking. Mochten er spanningen of irritaties optreden bespreek dit dan direct met de opdrachtgever en/of met Flint. Op deze wijze kan gezocht worden naar een oplossing. Het is voor iedere werknemer verboden om lichamelijk geweld te gebruiken. Bij overtreding van dit beding zal werknemer direct worden geschorst en zal werknemer op staande voet worden ontslagen. De werknemer dient te voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt waarin zijn belangen tegenstrijdig zijn aan die van de 8 Versie 1.0 Oktober 2014

9 werkgever. De werknemer is verplicht zich te houden aan en gaat akkoord met opgenomen regels ter zake van alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Het is de werknemer verboden om: de werkplek te verlaten zonder toestemming van de leiding; tijdens het werk privé-telefoongesprekken te voeren, ongeacht of dit al dan niet met een privé- telefoon gebeurt. zonder toestemming van de werkgever publicaties, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de Werkgever te verrichten of daaraan mee te werken; zonder toestemming in werktijd werk te verrichten en/of gebruik te maken van materialen, computers, printers, gereedschappen, etc., die eigendom zijn van de werkgever of opdrachtgever, ten behoeve van zichzelf of derden; zich op te houden in een andere afdeling dan die waarin hij werkzaam is, tenzij het werk dat vereist; dranken en/of etenswaren te gebruiken op andere plaatsen op de bedrijfsterreinen dan de kantines of daarmee gelijkgestelde plaatsen; tijdens het werk, behoudens pauzes, te roken, alsmede te roken op plaatsen die niet als rookruimte zijn aangemerkt; eigendommen van de opdrachtgever buiten het bedrijf van de opdrachtgever te brengen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever; in de fabrieken en kantoren, alsmede op de terreinen van de opdrachtgever opnamen te maken met video-, film- of fotocamera s zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. 17. Klachten Indien klachten over onze dienstverlening bij de opdrachtgever voorkomen, treedt dan niet in discussie met de opdrachtgever. Informeer naar de inhoud van de klacht en blijf correct handelen, ook al heeft de opdrachtgever volgens jou geen gelijk. Tracht een klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever op te lossen, mocht dit niet lukken, meld dit dan aan Flint. Versie 1.0 Oktober

10 18. Veiligheidsvoorschriften voor de werknemer 18.1 Veiligheid Je bent verplicht de voorschriften, regels en instructies op te volgen, welke in verband met veiligheid, hygiëne, gezondheid en/ of goede orde, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, worden gegeven. Niemand mag zijn werk zodanig verrichten, dat daaruit gevaar kan voortkomen, hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen. De door of namens de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, dienen volgens de gebruiksvoorschriften gehanteerd te worden Hygiene Etenswaren in het algemeen, vlees en vleesproducten in het bijzonder zijn kwetsbare producten die met de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid behandeld moeten worden. De opdrachtgevers van Flint eisen een hoge kwaliteit. Om hierin te voorzien zijn alle werknemers verplicht de producten op de voorgeschreven hygiënische wijze te behandelen en te verwerken. Werknemer ontvangt van de opdrachtgever de regels die ter plaatsen gelden. Onderstaande regels gelden altijd: De voorgeschreven werkkleding moet minstens elke dag worden verschoond. Houd werkkleding zo schoon mogelijk, gebruik zo mogelijk een sloof. De eigen kleding mag niet onder de bedrijfskleding uitsteken. Vuile werkkleding moet in de daarvoor bestemde container of waszak worden gedeponeerd. Bij het verlaten van de werkplek moet het schoeisel worden gereinigd. Je bent verplicht het door de opdrachtgever bepaalde hoofddeksel volgens de gestelde eisen te dragen. Alvorens het werk wordt hervat, bijvoorbeeld na pauzes of toiletbezoek, moeten de handen en onderarmen gronding met warm water en zeep worden gewassen. Roken is alleen toegestaan waar dat niet verboden is. Roken in productieruimten, kleedkamers, ingangen, trapgat, magazijnen, wasruimten, toiletten en andere ruimten is ten strengste verboden. Etenswaren, drank, snoep en dergelijke mogen alleen in de daarvoor aangewezen plaatsen worden genuttigd. Je bent verplicht de kantine en de kleedruimten schoon en verzorgd achter te laten. Houd ook je werkplek schoon en opgeruimd. Het is niet toegestaan om sieraden zoals oorringen, kettingen en horloges te dragen, als dit door de opdrachtgever als hinderlijk wordt ervaren. Gebruikt gereedschap en/of materiaal moet volgens de richtlijnen van de opdrachtgever worden gereinigd. Situaties waarbij de hygiënevoorschriften van de opdrachtgever afwijken van bovenstaande regels, ben je gehouden aan de voorschriften van de opdrachtgever Werkschoenen Het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) (waaronder veilige werkschoenen) op de werkvloer en tijdens werktijd is voor iedere werknemer verplicht op plaatsen waar dit is voorgeschreven. Het niet dragen van de PBM op plaatsen waar dit verplicht is, kan schorsing tot gevolg hebben en bij herhaling ontslag op staande voet. In geval de werknemer schade lijdt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vanwege het niet dragen van de werkschoenen zal de geleden schade niet worden vergoed en kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. De onderstaande veiligheidsregelingen dienen door een ieder in acht genomen te worden: Je bent verplicht de veiligheid voor jezelf en anderen in acht te nemen; De veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd en de aanwezige beveiligingsmiddelen te worden toegepast. In geval van twijfel of onbekendheid ten aanzien van de voorschriften dient werknemer zicht te wenden tot de leiding. Iedere gevaarlijke handeling en/ of situatie moet je direct aan de leiding melden. Iedere verwonding dient direct te worden behandeld door een EHBO-er, vervolgens volg je zijn of haar instructies op. Stoeien op de afdeling of andere ruimten is verboden. 10 Versie 1.0 Oktober 2014

11 Gebruik gereedschap alleen waarvoor het bedoeld is. Machines moeten met zorg en voorzichtigheid worden bediend. Kijk vooral altijd waar de noodstopknop zit. Bij storingen de machine direct uitzetten en de leiding waarschuwen. Verwijder nooit aangebrachte veiligheids- en of bedieningsregels en schakel veiligheidsvoorzieningen nooit uit. Roken is alleen toegestaan in ruimtes waar geen rookverbod geldt. Het dragen van een headset voor het luisteren naar muziek of het gebruiken van een eigen radio is tijdens het werk verboden. De opdrachtgever en/of werkgever verstrekken, indien dit noodzakelijk is, veiligheidskleding, schoenen en of veiligheidsmateriaal. Het gebruiken van de hiervoor genoemde zaken is verplicht. Houd de werkplek opgeruimd en overzichtelijk. Gebruik voor elk werk het juiste gereedschap. Laat nooit voorwerpen slingeren op trappen. Maak geen draaiende machinedelen schoon. Laat geen snoeren op de grond liggen. Laat geen laden van kasten openstaan. Gebruik een draaistoel of een stoel op wieltjes nooit als opstapje. Wees voorzichtig met vluchtige, brandgevaarlijke stoffen. Laat defecte snoeren of stekkers direct repareren. Haal nimmer beschermkappen van draaiende machines in het algemeen. Blijf af van machines waaraan je niet bevoegd bent te werken. Niet rijden op de vorkheftruck zonder een aanwijzing (bevoegdheid). Zorg ervoor dat branddeuren gesloten blijven. Werk niet op hoogtes zonder de juiste beschermmiddelen. Alle ongevallen en bijna-ongevallen moet je melden bij je directe chef en bij de jobcoach. Op zowel de werkplek binnen, als buiten op het terrein, is het streng verboden alcohol en verdovende middelen in bezit te hebben dan wel te gebruiken, dan wel onder invloed daarvan werkzaamheden te verrichten. Bij overtreding van dit verbod volgt onmiddellijk ontslag! Gebruik van medicijnen moet je melden bij je leidinggevende(n) Werkkleding en kleedruimtes De werkkleding wordt aan de werknemer verstrekt door of namens de opdrachtgever. Verstrekking van de bedrijfskleding vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen regelingen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in bruikleen ter beschikking gesteld door of namens de opdrachtgever, wanneer de werkzaamheden dit noodzakelijk maken. Deze beschermingsmiddelen blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen bij uitdiensttreding te worden ingeleverd bij de leidinggevende. Bij beschadiging of zoekraken van deze artikelen worden de kosten ingehouden op de loonbetaling. 19. Aansprakelijkheid Werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken, verlies, diefstal of beschadigen van geld, kostbaarheden of andere persoonlijke eigendommen van werknemer. Het is de verantwoordelijkheid van werknemer om goed te zorgen voor zijn eigen spullen. Eventuele schade hieraan of verlies hiervan is voor rekening van de werknemer. 20. Parkeren Indien werknemer op de vestiging van werkgever of de vestiging van de opdrachtgever dient te parkeren dient dit te allen tijden te gebeuren in de daarvoor bestemde plekken voor werknemer. Het is werknemer verboden om een voertuig te parkeren op de plaats die is gereserveerd voor bezoekers. Op elk parkeerterrein geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Iedere werknemer wordt geacht zich hier aan te houden. Met nadruk wijzen wij er op dat het parkeren van auto, motor of (brom)fiets voor eigen rekening en risico is. Flint en ook de Versie 1.0 Oktober

12 opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van het vervoermiddel. Het is werknemer verboden om de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor geleden schade. In een dergelijk geval dient werknemer altijd contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende. Zet auto, motor of (brom)fiets altijd goed op en slot en sluit het voertuig goed af. Ditzelfde geldt voor persoonlijke bezittingen en werkkleding. Laat geen waardevolle zaken slingeren of in het oog liggen. Werknemer is zelf aansprakelijk bij vermissing beschadiging e.d. 21. Drugs-, alchohol en medicijngebruik beleid Het beleid op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijngebruik maakt onderdeel uit van het Arbobeleid van de werkgever en is erop gericht alcohol- en drugsproblemen op het werk terug te dringen en te voorkomen. Deze problemen kunnen namelijk voor de desbetreffende werknemer, zijn collega s en de werkgever leiden tot onveilige omstandigheden op het werk en de gezondheid en het welzijn van werknemers benadelen. Verder zal veelal sprake zijn van productie- en kwaliteitsverlies als gevolg van disfunctioneren, alsmede kan gebruik van deze middelen leiden tot een ongunstig imago van de Werkgever hetgeen weer indirect schade kan veroorzaken. Gelet op de ernstige gevolgen die alcohol- en drugsgebruik met zich mee kunnen brengen, hanteert de werkgever een zero tolerance beleid. In dat verband gelden de navolgende afspraken/regels, die te allen tijde en onverkort door de werkgever worden gehandhaafd Drugs 1. Het is de werknemer verboden om tijdens het werk verdovende middelen (hard en/of soft drugs) te gebruiken. 2. Het is de werknemer verboden om tijdens het werk onder invloed te zijn van verdovende middelen (hard en/of soft drugs). Hierbij geldt dezelfde waarschuwing als opgenomen in lid 2 van artikel 1: de werknemer dient zich te realiseren dat het lichaam tijd nodig heeft om de verdovende middelen af te breken. 3. Het is de werknemer verboden om tijdens het werk verdovende middelen (hard en/of soft drugs) in zijn bezit te hebben, aan derden te verstrekken of te verhandelen Alcohol 1. Het is de werknemer verboden om tijdens het werk alcoholhoudende consumpties te gebruiken. 2. Het is de werknemer verboden om tijdens het werk onder invloed van alcohol te zijn. De werknemer dient zich bewust te zijn van het feit dat alcohol slechts langzaam wordt afgebroken in het lichaam (ca. 1,5 uur per 10 gram alcohol=standaard glas). De werknemer dient zich dit te realiseren en derhalve het gebruik voor aanvang van de werkzaamheden dusdanig te matigen dat hij volledig nuchter aan het werk kan gaan. 3. Het is de werknemer verboden om tijdens het werk alcoholhoudende consumpties in zijn bezit te hebben, aan derden te verstekken of te verhandelen Controle alcohol- en drugsgebruik 1. De werknemer verplicht zich om vrijwillig mee te werken aan een (al dan niet toevallige) valide alcohol- en/of drugstest tijdens of voor de aanvang van het werk, welke controle is gericht op het vaststellen van actueel alcohol- of drugsgebruik. De test zal plaatsvinden door middel van een blaas-, urine- en/of bloedtest. De blaastest kan door de Werkgever zelf c.q. een daartoe aangewezen functionaris worden afgenomen, de urine- en/of bloedtest uitsluitend door daartoe gekwalificeerde personen. 2. De werknemer heeft het recht om als eerste in kennis te worden gesteld van de conclusie van de test. Vervolgens heeft de werkgever het recht om op de hoogte gesteld te worden van het feit of de werknemer al dan niet onder invloed van alcohol of drugs is/was. De werknemer heeft recht op een contra-expertise. 12 Versie 1.0 Oktober 2014

13 21.4 Medicijnen 1. Wanneer de werknemer medicijnen gebruikt die voorzien zijn van een waarschuwingssticker (en dus het reactievermogen van de werknemer wezenlijk kunnen beïnvloeden), dan moet de Werknemer dit aan zijn leidinggevende of diens plaatsvervanger melden. 2. Indien de werknemer werkzaamheden verricht waarbij extra oplettendheid wordt vereist dit ter beoordeling aan de werkgever dan zal voor de werknemer tijdelijk aangepast werk worden gezocht. Bij twijfel schakelt de werkgever de arbodienst in. De werknemer is verplicht het aangepaste werk te verrichten Sancties 1. Ingeval de werknemer een of meerdere bepalingen van dit reglement overtreedt, is de werkgever bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen. Voor de inhoud van deze maatregelen wordt verwezen naar desbetreffende CAO. 22. Verzuimprotocol 22.1 Inleiding Werkgever en werknemer zijn volgens het Burgerlijk Wetboek samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Werkgever heeft hier in samenwerking met de Arbodienst een protocol voor opgezet. Dat ligt voor u. In dit protocol staan de regels waar zowel werkgever als de werknemer zich aan dienen te houden. Kort gezegd gaat de wet ervan uit dat de werknemer en de werkgever in gezamenlijk overleg hun uiterste best moeten doen om ervoor te zorgen dat een verzuimende werknemer snel terugkeert in het werk. Dat kan het eigen werk zijn, maar ook (tijdelijk) ander werk is mogelijk. Regelmatig contact met elkaar gedurende de verzuimperiode is daarbij erg belangrijk. Van u als werknemer wordt verwacht dat u actief meewerkt aan het eigen herstel en meedenkt over de mogelijkheden om (aangepaste) werkzaamheden te verrichten Betrokken partijen De verzuimmanager De verzuimmanager is diegene die u het vaakst, met name telefonisch, zult spreken. Hij of zij is uw begeleider tijdens uw arbeidsongeschiktheid. De verzuimmanager is een zogenoemde functionele eenheid met de medisch adviseur. U kunt met al uw vragen terecht bij uw verzuimmanager. Uw verzuimmanager rapporteert over uw dossier richting uw werkgever, maar dan uitsluitend datgene wat voor uw re-integratie van belang is. Privacygevoelige zaken, zoals uw ziektebeeld of lichamelijke/psychische klachten, zullen niet zonder uw toestemming bekend gemaakt worden. De medisch adviseur De medisch adviseur is een bedrijfsarts die intern bij de Arbodienst werkt. Deze bedrijfsarts zal zelf over het algemeen geen contact met u opnemen, maar kijkt over de schouder van de verzuimmanager mee. De verzuimmanager en de medisch adviseur werken nauw samen en hebben minimaal 1x per week overleg. Versie 1.0 Oktober

14 De bedrijfsarts Naast de medisch adviseur heeft de Arbodienst ook externe bedrijfsartsen die met ons samenwerken. Zij voeren consulten uit. Wanneer er reden is om u op te roepen bij een bedrijfsarts, zult u dan ook gezien worden door één van deze bedrijfsartsen en niet door de medisch adviseur. Het is overigens wel de medisch adviseur die, in overleg met de verzuimmanager, bepaalt of een oproep noodzakelijk is. De medisch adviseur zal samen met de verzuimmanager aan de bedrijfsarts doorgeven waarom het noodzakelijk is dat u bij hem of haar op consult komt en welk onderzoek er plaats dient te vinden. Daarnaast heeft u het recht om zelf een consult aan te vragen bij een bedrijfsarts, mocht u hier de behoefte aan hebben. Dit kan in de vorm van een telefonisch consult, maar ook een bezoek aan de bedrijfsarts is mogelijk. Het aanvragen van een consult kunt u via uw verzuimmanager doen. De ervaring van de Arbodienst is dat de discussie vaak gaat over de vraag of iemand ziek is of niet. De logische gedachte lijkt dan dat een medicus naar een oordeel wordt gevraagd. Die is immers in staat te beoordelen of iemand ziek is of niet. Daarmee komt de bedrijfsarts automatisch in beeld. De discussie zou echter moeten gaan over het verzuim. Kan de verzuimende medewerker ondanks ziekte werken? Kan dat in eigen werk? Kan dat in aangepast werk? Kan dat in minder uren? Is er een vervoersprobleem dat opgelost moet worden? Voor een dergelijk oordeel is geen arts nodig. Werkgever en werknemer kunnen hier samen aan een oplossing werken. Van u als werknemer wordt een actieve houding verwacht. U weet immers wat uw mogelijkheden nog zijn en u kent het bedrijf. Uw werkgever zal actief meedenken over oplossingen. De verzuimmanager van de Arbodienst zal hier zonodig in adviseren. Wanneer deze partijen er niet met elkaar uitkomen is een bedrijfsarts nodig om vast te stellen of er sprake is van ziekte Ziek melden Bij verzuim meldt u zich telefonisch ziek bij Flint ( ) én bij uw opdrachtgever. Dit moet voor 10 uur s ochtends. De ziekmelding doet u zelf en laat u niet door derden doen. Evenmin doet u dit schriftelijk, per mail of SMS. Uitzondering hierop is als u door uw medische conditie niet in staat bent zelf contact op te nemen met ons. Bij uw melding geeft u dit dan aan. Een te late ziekmelding kan niet met terugwerkende kracht in behandeling genomen worden. Deze ziekmelding zal dan ingaan op de dag dat de werknemer de ziekmelding heeft gedaan. Bij de verzuimmelding verschaft u de volgende informatie: Verpleegadres, als dat anders is dan het huisadres; (mobiele) telefoonnummer; Vermoedelijke duur van het verzuim; Of het verzuim verband houdt met zwangerschap of orgaandonatie of in (oude) WIA/WAO status (dit is van belang omdat het UWV hier speciale regelingen voor heeft); Of het verzuim verband houdt met het werk c.q. een (bedrijfs)ongeval (dit is van belang i.v.m. het mogelijke regres recht); Of aangepast werk of aangepaste werktijden een tijdelijke oplossing bieden; Eventuele acties die u kunt nemen om terugkeer te bevorderen. (bijvoorbeeld aanpassing van de uren); Eventuele werkafspraken die overgedragen of afgezegd moeten worden; Eventuele taken die overgenomen kunnen worden; Afspraken voor vervolgcontact tussen u en de leidinggevende; De werkgever zal vragen naar de reden van verzuim; De werkgever is verplicht elke verzuimmelding zo snel mogelijk, door te geven aan de Arbodienst. Dat gebeurt via de verzuimapplicatie; De verzuimmanager van de Arbodienst volgt uw verzuimdossier op de wettelijke procedures en adviseert werkgever en werknemer omtrent eventueel te ondernemen acties. 14 Versie 1.0 Oktober 2014

15 22.4 Zwangerschap Op het moment van zwangerschap bent u als werknemer verplicht om dit bij 24 weken zwangerschap te melden bij Flint. Om dit bekend te maken stuurt u de zwangerschapsverklaring die u van de verloskundige heeft ontvangen. Naar aanleiding van deze verklaring nemen wij contact met u op en bespreken we de gang van zaken door. Als werknemer heeft u de keus om 4 of 6 weken voor de uitgerekende datum met verlof te gaan. U moet dit wel kenbaar maken aan ons zodat wij de verlofaanvraag kunnen doen bij het UWV Ziek ten gevolge van zwangerschap Mocht u ziek worden ten gevolge van de zwangerschap dan bent u dat verplicht bij Flint te melden en hierbij aan te geven dat de klachten komen door de zwangerschap. Op dat moment wordt u ziek gemeld bij het UWV. Zowel het UWV als Flint neemt tijdens de ziekte contact met u op. Wanneer u ziek bent tot het einde van de zwangerschap bent u verplicht 6 weken van te voren met verlof te gaan. Deze verlofmelding wordt bij ziekte standaard door ons doorgegeven aan het UWV Hersteld melden Als u denkt weer te kunnen werken, dient u dat zo vroeg mogelijk bij Flint ( ) én bij uw opdrachtgever te melden, zodat deze alvast rekening kan houden met het organiseren van het werk. U hoeft niet te wachten op een aanwijzing van uw huisarts, behandelaar of arbodienst. Indien u een afgesproken hersteldatum niet kunt nakomen, omdat u nog niet (volledig) hersteld bent, dient u dit onmiddellijk aan Flint én bij uw opdrachtgever te melden Bereikbaarheid U moet bereikbaar zijn voor contact met de werkgever en/of de Arbodienst. Als u ziek bent, blijft u in ieder geval thuis tot uur en van tot uur. Uiteraard kunt u van huis gaan voor een bezoek aan de dokter, arts, een medische instantie of om weer aan het werk te gaan; u moet hier echter wel Flint over informeren. De thuisblijfverplichting blijft bestaan, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt. Ook als u ziek bent moeten we u te allen tijde thuis kunnen bereiken. Is er, terwijl u thuis bent, iets bijzonders aan de hand (de deurbel is bijvoorbeeld defect), dan neemt u maatregelen waardoor u toch bereikbaar bent Informatieverstrekking U informeert Flint over wijzigingen in de verwachte verzuimduur. Medische informatie wordt zonodig aan de medisch adviseur van de Arbodienst verstrekt. Dit wel na schriftelijke toestemming van u. Als u geen mededelingen wilt doen aan de verzuimmanager over uw medische situatie, zal die u uitnodigen voor een spreekuur bij de bedrijfsarts of voor een contractmoment met de medisch adviseur, waarin u wel verplicht bent om openheid te geven over uw medische situatie. Vermoedt u een verband tussen de ziekte en het werk of de werkomstandigheden, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de werkgever en/of de Arbodienst. Versie 1.0 Oktober

16 22.9 Contact werknemer en werkgever Uw werkgever zal kort na uw verzuimmelding contact met u opnemen. Als dit niet gebeurt, moet u zelf initiatief nemen. Tijdens dit gesprek zal ook besproken worden hoe vaak en op welke wijze u contact met elkaar zult houden gedurende uw verzuimperiode. Vooral als het verzuim langer duurt, is het belangrijk goed contact met elkaar te houden. Eén keer per week is in principe het minimum. Zeker als de problemen van psychische aard zijn, is de verleiding groot het contact met het werk te vermijden. Dat is niet verstandig. Hoe langer u contact met het werk vermijdt, des te hoger de drempel wordt om terug te keren. Contact houden, is het parool. Dat kan telefonisch, maar ook een bezoek aan het werk is aan te bevelen. Gewoon een kop koffie drinken of een broodje mee-eten tijdens de lunch is voldoende om te beginnen. Afhankelijk van de aard van de problematiek kan de Arbodienst adviseren toch aan het werk te gaan. Soms met aangepaste uren of aangepaste werkzaamheden Medisch onderzoek U staat medisch onderzoek toe om uw arbeidsongeschiktheid te laten beoordelen. Als u een oproep van de bedrijfsarts/medisch adviseur krijgt, bent u verplicht hier gevolg aan te geven, tenzij u uiterlijk twee werkdagen van tevoren gemotiveerd laat weten verhinderd te zijn. De Arbodienst declareert de kosten, van een niet tijdige afzegging of het niet verschijnen op een spreekuur van de bedrijfsarts/medisch adviseur, bij uw werkgever. Deze verhaalt op zijn beurt de kosten op de werknemer. Indien de bedrijfsarts/ medisch adviseur u wilt bezoeken, dient u hem/haar hiertoe in de gelegenheid te stellen. Het komt in de praktijk voor dat de huisarts, specialist of behandelaar een ander advies geeft dan de bedrijfsarts/medisch adviseur. Het advies van de bedrijfsarts/medisch adviseur over werkhervatting is bindend. Als u het niet eens bent met het advies, kunt u een deskundigenoordeel vragen. Zie hiervoor het onderdeel deskundigenoordeel UWV of Voor het deskundigenoordeel betaalt de aanvrager een bijdrage in de kosten Probleemanalyse Conform Wet Verbetering Poortwachter wordt er rond de zesde week na uw eerste ziektedag een Probleemanalyse opgesteld. Het doel van de Probleemanalyse is het opstellen van een adequaat en verantwoord re-integratieadvies. In dit advies worden de beperkingen en functiebelasting in kaart gebracht. De Probleemanalyse en bijstellingen Probleemanalyse en een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) en het Actueel oordeel maken deel uit van het re-integratiedossier. Het Plan van Aanpak; Evaluaties van het Plan van Aanpak; 1ste jaars Evaluatie en eventueel ingezette interventies worden door de werkgever beheerd. Dit samen vormt het reïntegratieverslag dat de werknemer bij een beroep op de WIA (voorheen WAO) op moet sturen aan UWV. Uw medische informatie wordt beheerd door de Arbdienst, echter afgeschermd voor uw werkgever Plan van Aanpak Werkgever en werknemer stellen samen een Plan van Aanpak op voor re-integratie. Dit is vooral van belang indien het verzuim langer dreigt te duren dan 8 weken. Als er een Probleemanalyse is opgemaakt, vormt dit de basis van het Plan van Aanpak. Het opstellen van een Plan van Aanpak is de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, wacht dus niet tot uw werkgever u benadert, maar neem zelf ook initiatief. Het Plan van Aanpak dient minimaal één keer per zes weken geëvalueerd te worden, middels een Evaluatie Plan van Aanpak. 16 Versie 1.0 Oktober 2014

17 22.13 Casemanager (werkgever) De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) eist dat de werkgever een casemanager aanwijst die de verzuimende medewerker begeleidt. Bij dreigend langdurig verzuim is het belangrijk dat dit zo vroeg mogelijk wordt afgesproken Beschikbaarheid voor begeleiding U als verzuimende werknemer bent verplicht mee te werken aan begeleiding gericht op werkhervatting. Voorts bent u verplicht de aanwijzingen van de bedrijfsarts/medisch adviseur en/of de verzuimmanager ten behoeve van herstel na te leven. De werkgever gaat ervan uit dat u gebruik maakt van de reguliere zorg, zoals huisarts, fysiotherapeut, GGZ enzovoort. Mocht dit nodig zijn dan kan de Arbodienst verwijzen naar andere behandelaars waardoor re- integratie sneller kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in het kader van psychologische begeleiding. Uiteraard bepaalt de werkgever of de kosten vergoed worden en daarom zal een voorstel altijd eerst aan de werkgever worden voorgelegd. De verzuimmanager van de Arbodienst zal hierin adviseren Ziek tijdens vakantie Als u tijdens uw vakantie ziek wordt, kunt u de gemiste verlofdagen terug krijgen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Het is daarom van belang dat u uw ziekte zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft aan uw werkgever onder vermelding van het vakantieadres. De arbodienst kan u laten oproepen voor de bedrijfsarts, waardoor u dient terug te komen voor een bedrijfsartsenbezoek. Mocht u medisch gezien niet in staat zijn om naar Nederland terug te komen, dient u dit middels een medische verklaring door te geven aan uw werkgever. De medische verklaring moet worden opgesteld door een erkend arts en er moet duidelijk aangegeven staan dat er sprake is van een medisch verbod op reizen. De verklaring dient geschreven te zijn in het Nederlands, Duits of Engels. Hierin mogen geen medische zaken staan gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, een medische verklaring dient overlegt te worden met de medisch adviseur Ziek op vakantie gaan Wanneer u tijdens uw ziekteverzuimperiode met vakantie wil gaan (al dan niet gepland) heeft u vooraf toestemming nodig van uw werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat de vakantie de re-integratie niet in de weg mag staan. Uw werkgever heeft het recht om vakantie te weigeren als in zijn ogen het herstel in de weg staat. De Arbodienst kan een medisch advies uitbrengen. Gedurende de periode dat u toestemming heeft om met vakantie te gaan worden de vakantiedagen van uw vakantiedagentegoed afgeschreven. Versie 1.0 Oktober

18 22.17 Passende arbeid: (tijdelijk) ander werk Wanneer u (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor het werk dat u normaal doet en u wel geschikt bent om andere werkzaamheden uit te voeren, dient de werkgever, indien aanwezig, u (tijdelijk) ander werk aan te bieden. Indien deze arbeid passend is, bent u verplicht dit te accepteren. Met passende arbeid wordt bedoeld dat deze niet in strijd is met uw beperkingen, bekwaamheden of uw sociale aard. Wanneer u langer verzuimt en er geen passende arbeid binnen het bedrijf beschikbaar is, moet de werkgever volgens de wetgeving op zoek naar passende arbeid buiten het bedrijf. Dit wordt in overleg met u besproken. De Arbodienst kan worden gevraagd om advies uit te brengen over de mogelijkheden voor passende arbeid. Redelijke voorstellen voor passende arbeid bent u verplicht te accepteren. Bent u het niet eens met het voorstel voor passende arbeid (zowel binnen als buiten het eigen bedrijf) van de werkgever, dan kunt u hierover een second opinion aanvragen bij het UWV. Onder passende arbeid wordt verstaan de werkzaamheden die wij redelijkerwijs van u kunnen vragen uit te voeren. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met uw gezondheidsbeperkingen en uw belastbaarheid uw sociale aard en uw bekwaamheden. Het is sterk aan te raden om bij onduidelijkheid over uw mogelijkheden tot volledige (en duurzame) interne re-integratie een Arbeidsdeskundig onderzoek te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de Arbodienst Verzuimgesprek Indien u frequent verzuimt, of als er sprake is van een opvallend verzuimpatroon, dan kan u worden uitgenodigd voor een verzuimgesprek met uw leidinggevende. Het doel van dit gesprek is het achterhalen van de oorzaken van het verzuim en het samen met u te komen tot een oplossing hiervan. Niet de ziekte is onderwerp van gesprek, maar het verzuim en de consequenties daarvan staan centraal. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt voor het personeelsdossier Verstoorde arbeidsrelatie Overal waar mensen werken, ontstaat wel eens een misverstand of ruzie. Als dit al te veel uit de hand loopt, spreken we van een verstoorde arbeidsrelatie of zelfs een arbeidsconflict. Vervelend voor werknemer en even vervelend voor de werkgever. Beide partijen moeten ernaar streven de problemen weer op te lossen. In een stabiele arbeidsverhouding zal dat ook wel lukken. Als het probleem echter al te hoog is opgelopen, is het soms verstandig even afstand van elkaar te nemen, de zogenaamde StecR-richtlijn en vervolgens al of niet met (externe) hulp in gesprek te gaan. In de time-out worden stappen gezet naar een oplossing van het conflict. Daarbij kan de verzuimmanager van de Arbodienst een bemiddelende rol spelen door zowel werkgever als werknemer te adviseren. Het gebeurt vaak dat werknemers die een verstoorde arbeidsrelatie hebben, zich ziek melden. Dat is geen goede oplossing. Feitelijk is er geen sprake van een ziekte of gebrek. Wel is er een probleem dat opgelost moet worden. De time-out is geen ziekte, maar geldt als bijzonder verlof Deskundigenoordeel UWV Zowel de werkgever als de werknemer kunnen bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen als er een verschil van mening bestaat over re-integratie-inspanningen of als er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het reintegratieplan. Dit kan overigens ook als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts. De werkgever kan op grond van het advies van de bedrijfsarts in afwachting van het deskundigenoordeel de uitbetaling van het loon opschorten/stoppen. Het aanvragen van een deskundigen oordeel is van groot belang omdat u en de werkgever moeten voldoen aan de re-integratie inspanningsverplichting. Dit om juridische sancties te voorkomen. 18 Versie 1.0 Oktober 2014

19 UWV geeft een oordeel over: de arbeids-(on)geschiktheid; re-integratie -inspanningen van de werknemer; passend werk binnen het bedrijf; de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Voor meer en actuele informatie verwijzen wij u naar de site van het UWV Verplichting naleving protocol Het is belangrijk dat de werkgever en u de voorschriften uit dit verzuimprotocol opvolgen. Houdt u zich niet aan dit protocol, dan heeft de werkgever de plicht om conform de wetgeving sancties op te leggen. Sancties zijn verder mogelijk wanneer u: de genezing/werkhervatting belemmert; niet meewerkt aan passende arbeid; geen medewerking verleent aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Plan van aanpak en de acties die hieruit voortvloeien. De sancties kunnen bestaan uit: Schriftelijke waarschuwing; Inhouden van dagloon; Opschorten loondoorbetaling; Ontslagvergunning aan vragen. 23. Schorsing, sancties en /of ontslag Werknemer is, zowel mondeling als schriftelijk, geïnformeerd over de regels die gelden bij het werken voor Flint. In geval van overtreding van één van de bepalingen van de artikelen genoemd in deze personeelsgids zullen er, afhankelijk van de aard van de overtreding, sancties worden getroffen. De sancties kunnen bestaan uit: Schriftelijke waarschuwing; Inhouden van dagloon; Opschorten loondoorbetaling; Ontslagvergunning aanvragen. Werknemer is er hierbij op gewezen dat meerdere overtredingen of een zware overtreding mogelijk tot direct ontslag kan leiden. Indien werknemer wordt geschorst vanwege de overtreding van een bepaling betekent dit dat de loonbetaling wordt stopgezet. 24. Slotbepalingen 1. In gevallen waarin de personeelsgids niet voorziet, beslist de directie. 2. De werkgever behoudt zich op de voet van artikel 7:613 BW het recht voor om eenzijdig een door de werkgever en de werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarde te wijzigen. De werkgever zal van deze bevoegdheid slechts gebruikmaken, indien zij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 3. Onverminderd lid 2 is de werkgever bevoegd om de personeelsgids te wijzigen of in te trekken. 4. De arbeidsovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 5. Voor zover dwingende wetsbepalingen zich daartegen niet verzetten, is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om van alle uit de arbeidsovereenkomst gerezen en te rijzen geschillen kennis te nemen. 6. Deze personeelsgids treedt in werking op 1 januari 2013 en treedt in de plaats van (eventuele) eerdere versies van de personeelsgids. Versie 1.0 Oktober

20 t e Van Welderenstraat MV Nijmegen

Personeelsgids. DERO Payrolling B.V. h/o DERO Personeelspartner Van der Mondeweg 36A 6685 BP Haalderen

Personeelsgids. DERO Payrolling B.V. h/o DERO Personeelspartner Van der Mondeweg 36A 6685 BP Haalderen Personeelsgids DERO Payrolling B.V. h/o DERO Personeelspartner Van der Mondeweg 36A 6685 BP Haalderen 0481 45 90 72 info@dero-personeelspartner.nl www.dero-personeelspartner.nl Inhoudsopgave 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie