(Externe) inhuur met beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Externe) inhuur met beleid"

Transcriptie

1 (Externe) inhuur met beleid een notitie met aanbevelingen gericht op een effectieve sturing op en beheersing van (externe) inhuur (Externe) inhuur met beleid Pagina 1

2 0. Conclusies en aanbevelingen Mede onder invloed van een periode van hoogconjunctuur en de hiermee gepaard gaande bestuurlijke ambities zijn de kosten van externe inhuur in de gemeente Ede in de periode verdubbeld tot ongeveer 10 miljoen in Dit is een beeld dat zich in meer of mindere mate bij alle gemeenten voordoet. De stevige ombuigingen waarvoor we ons zien geplaatst, was de directe aanleiding om de praktijk van externe inhuur onder de loep te nemen. Vanuit het besef dat het nut van een flexibele schil voor elke organisatie onomstreden is, hebben we ingezet op de vraag of het slimmer, voordeliger en soms ook anders kan zonder op kwaliteit te moeten inboeten. De constateringen van de Rekenkamer (zie het rapport inzicht in inhuur van 28 oktober 2010) kunnen we op hoofdlijnen onderschrijven. De commissie concludeert onder ander het volgende. De gemeente Ede heeft geen expliciete visie geformuleerd voor het inhuren van externen. De kaders voor externe inhuur zijn met name financieel-beheersmatig ingestoken en weinig strategischinhoudelijk. Deze kaders zijn vanuit de praktijk ontwikkeld zonder dat daaraan een centrale beleidsvisie ten grondslag ligt. De bestaande kaders zijn gericht op financieel beheer, de registratie en het inzichtelijk maken van de omvang van de inhuur. Minder aandacht gaat uit naar vragen als welke expertise wil de gemeente zelf in eigen huis hebben en hoe verhoudt zich de inhuur tot de vaste personeelsformatie en het personeelsbeleid. De Rekenkamercommissie verwoordt onder andere op het terrein van beleid, regels/richtlijnen registratie/verantwoording en aard/omvang/kosten een aantal specifieke conclusies. Visie op inhuur (samengevat) De gemeente Ede heeft voor een goede uitvoering van de dienstverlening en bedrijfsvoering een flexibele schil van personeel nodig. Een externe schil maakt de organisatie flexibeler en stelt ons beter in staat de politiek/bestuurlijke ambities te realiseren. De flexibele schil kan onder invloed van allerlei omstandigheden jaarlijks fluctueren. De flexibele schil dient er onder ander voor om pieken en dalen in het werk op te vangen, een vacatureperiode te overbruggen, snel innovaties door te voeren, specialisten voor een tijdelijke klus in te zetten, enzovoort. We onderkennen twee vormen van flexibele schil, de interne en de externe. Mede in relatie tot modern werkgeverschap kiezen we voor het uitgangspunt om primair de interne flexibele schil aan te spreken. Hiertoe is het van belang het bij elkaar brengen van vraag en aanbod effectief te organiseren. Op de omvang van externe inhuur sturen we primair via de in deze notitie opgenomen gemeentebrede en aanvullende (hoofd)afdelingsspecifieke procesafspraken. Door middel van benchmarks toetsen we of we in de pas lopen met andere plus-gemeenten. Indien nodig maken we aanvullende afspraken. We vinden het van belang dat er binnen de afdelingen een bewuste keuze wordt gemaakt tussen de verhouding vaste en flexkrachten en voor welke taken dit met name geldt. Registratie en verantwoording vinden plaats op basis van een aantal gemeentebrede uitgangspunten, de principes van integraal management en VVT staan hierbij centraal. Het proces van externe inhuur is doelmatig, rechtmatig, transparant en beheersmatig. We voeren op een aantal aspecten periodieke effectmetingen uit om de beleidspraktijk te monitoren en waar nodig bij te sturen. We richten een centraal servicepunt in dat verantwoordelijk wordt voor een effectieve en efficiënte procesgang en mede verantwoordelijk wordt voor hiervoor genoemde effectmetingen. Inhuur is geen oplossing voor disfunctioneren. Op basis van deze notitie stellen we het volgende voor te besluiten Voorgesteld besluit Visie hanteer de van de rijksoverheid afgeleid definitie voor externe inhuur benut allereerst de mogelijkheden van de interne flexibele schil; werk hiertoe passende (HR)maatregelen uit laat sturing op de omvang van externe inhuur primair plaatsvinden via de in deze notitie opgenomen gemeentebrede procesafspraken en aanvullende (hoofd)afdelingsspecifieke (Externe) inhuur met beleid Pagina 2

3 afspraken. Voer periodieke benchmarks uit om te toetsen of Ede in de pas loopt met andere plus-gemeenten en maak zo nodig aanvullende afspraken Sturing pas de in paragraaf 7 genoemde gemeentebrede kaderafspraken integraal toe professionaliseer het werkproces, o.a. door verdergaande automatisering en het inrichten van een centraal servicepunt voor (externe) inhuur maak optimaal gebruik van de mogelijkheden van kostenreductie (zie par. 7 en par. 9). Transparantie en evaluatie leg verantwoording af bij de programmarekening over de uitgaven per inhuurcategorie en de wijze van dekking. Daar waar de (gemeentebrede) afspraken niet zijn nagekomen, wordt het hoe en waarom toegelicht - monitor via het in te richten centrale servicepunt periodiek de praktijk van (externe) inhuur t.a.v. visie, sturing en proces en stel waar nodig bij. Nadere concretisering - Geef de afdeling COA/PM de opdracht de diverse aanbevelingen in 2011/2012 verder te operationaliseren, inclusief instructies en communicatieplan. (Externe) inhuur met beleid Pagina 3

4 Externe inhuur met beleid 1. Inleiding Het college heeft, naar aanleiding van de sterke toename van de externe inhuur (mede onder invloed van een economische hoogconjunctuur) in de periode 2006 tot en met 2009*, aangegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden de omvang van de externe inhuur en de hiermee gepaard gaande kosten (op een verantwoorde manier) terug te dringen. Zij wil de desbetreffende aanbevelingen van de Rekenkamercommissie hierin meenemen. De kernvraag is telkens met welke personele inzet is de continuïteit, snelheid en kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering het beste gediend en hoe kan dat zo efficiënt (tegen zo laag mogelijke kosten) worden gerealiseerd. Laat er geen misverstand over bestaan: voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening is ook onze organisatie deels afhankelijk van externe inhuur. De gemeente Ede heeft o.a. nog veel groeiambities en met name ook die beïnvloeden nadrukkelijk de omvang van externe inhuur. Deze notitie richt zich op een heroverweging van de praktijk van externe inhuur. Is externe inhuur altijd de best gekozen oplossing? Zijn er voldoende alternatieven afgewogen? Zijn die alternatieven ook bekend? Zijn er behalve budgettaire kaders aanvullende afspraken nodig? En hoe verhoudt zich externe inhuur tot het gevoerde HR-beleid en hoe monitoren we de praktijk? Deze en andere vragen verwijzen naar een gerichte beheersing van, c.q. actieve sturing op het volume van de inhuur. In het verlengde hiervan speelt de vraag of, als we overgaan tot externe inhuur, we dat doen tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Dit zijn terechte vragen omdat externe inhuur niet zelden een relatief dure keuze is/lijkt. Zowel het bestuur als het directieteam wil de komende jaren meer grip krijgen op de omvang en de kosten van inhuur van personeel zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Zeker nu de gemeente stevig moet bezuinigen, staat de mate van inhuur nadrukkelijk op zowel de bestuurlijke als ambtelijke agenda. In het bestuursconvenant hebben de collegepartijen afgesproken het gebruik van externe adviseurs kritisch te bekijken en waar mogelijk terug te dringen. Zoals gezegd, de Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van inhuur in onze organisatie en een aantal aanbevelingen gedaan. Ook de Ondernemingsraad heeft aandacht gevraagd voor dit onderwerp. * Na een verdubbeling van de kosten externe inhuur in deze periode zijn de totale gemeentelijke uitgaven in 2010 met bijna 15 procent gedaald naar 8,6 miljoen. In de eerste helft van 2011 zijn de uitgaven van externe inhuur ten opzichte van de eerste helft van 2010 verder gedaald met 1 miljoen. (zie bijlage 2 en 3). Extrapolerend zou dit betekenen dat de omvang van de kosten van externe inhuur in 2011 uitkomen op circa 6,6 miljoen. Dat betekent in twee jaar een totale reductie van 34 procent. 2. Doelstelling De doelstelling van deze notitie is om, op basis van een analyse van de huidige praktijk met betrekking tot de interne en externe flexibele schil in onze gemeente en een verkenning van de landelijke ontwikkelingen, te komen tot een aantal aanbevelingen over - de visie op externe inhuur, c.q. flexibele schil - de sturing (afwegingskader, opdrachtgeverschap, proces) - de transparantie (registratie, verantwoording, evaluatie) - de maatregelen om de kosten van de externe flexibele schil terug te dringen. De uitkomsten van het onderzoek moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van de ombuigingstaakstelling. 3. Definitie Het is van belang om helder te zijn over wat we onder externe inhuur wel en niet wordt verstaan. De tot nu toe door ons gehanteerde definitie behoeft aanscherping. We sluiten hierbij aan bij de definitie die door de Rijksoverheid (en veel gemeenten) wordt gehanteerd. Vertaald naar de gemeentelijke overheid luidt de definitie als volgt: Externe inhuur is het voor een bepaalde periode uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie (incl. ZZP) met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder (Externe) inhuur met beleid Pagina 4

5 dat daar een aanstelling tussen opdrachtgever en private organisatie aan ten grondslag ligt, waarop door de opdrachtgever mede wordt gestuurd. De externe in huur hebben we ingedeeld in vier categorieën, namelijk Uitzendkrachten Personeel dat via een uitzendbureau wordt geplaatst en waarop de CAO Uitzendwezen van toepassing is en personeel dat via een zogenoemde payroll-constructie is gedetacheerd bij de gemeente. De inzet van uitzendkrachten wordt vooral benut om de reguliere bedrijfsvoering doorgang te laten vinden. Interim-management Personeel dat via een extern bureau of als zelfstandige ondernemer wordt ingezet om tijdelijk een organisatorische eenheid te managen of een transformatieproces te leiden. Projectmanagement Personeel dat via een extern bureau of als zelfstandig ondernemer wordt ingezet om gedurende een bepaalde periode als projectleider op te treden. Specialistische adviseurs Personeel dat via een gespecialiseerd bureau of als zelfstandig ondernemer wordt ingezet voor (hoogwaardige) specialistische taken, niet zijnde interim-management en projectmanagement. Het verschil met uitbesteden van werk is dat bij uitbesteden de aansturingsrelatie anders is. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever niet stuurt op de wijze waarop het product tot stand komt. Bij uitbesteden van werk wordt vooraf de opdracht duidelijk gespecificeerd, worden resultaatafspraken gemaakt, wordt een opleverdatum afgesproken en worden kwaliteitseisen gesteld. De opdrachtgever stuurt hierbij niet op de inzet van de personele capaciteit. Als zodanig geformuleerd valt het (permanent) uitbesteden van werkzaamheden niet onder deze definitie. Al eerder hebben we afgesproken dat de vaklieden niet meer tot externe inhuur worden gerekend. Maar ook andere vormen van uitbesteding vallen hier onder. Vormen van uitbesteding zijn: facilitaire dienstverlening (schoonmaak, onderhoud gebouwen, catering bewaking, beveiliging, arbodienstverlening), ontwikkelen, bouwen, aanleggen, onderhouden en exploiteren van infrastructurele werken, groenvoorziening, onderhoud en beheer van ICT, juridisch advies, e.d. Ook reïntegratietrajecten, inzet van vrijwilligers, en tijdelijk inzetten van eigen personeel bij een andere afdeling of via een interne pool vallen hier buiten. Gelet op het onderscheidende criterium: winstoogmerk, valt het inlenen van medewerkers van andere overheden (b.v. via detachering) en van stichtingen zonder winstoogmerk ook buiten de definitie van externe inhuur. Het hanteren van deze definitie maakt het mogelijk een beter onderscheid te maken tussen externe inhuur en andere vormen van uitvoeren van werkzaamheden met name via uitbesteding. Deze nadere afbakening leidt tot meer transparantie. Bovendien vindt er nu ook binnen de gemeentelijke overheid een harmonisatie plaats van de definitie van externe inhuur, i.c. wordt meer en meer aangesloten bij bovenstaande definitie. Dit stelt ons in de toekomst beter in staat de kostenontwikkeling van externe inhuur binnen de eigen organisatie goed te vergelijken met andere (gemeentelijke) overheden. Schema vaste en flexibele schil Diensverband Externe inhuur Uitbesteden Vast personeel Tijdelijk ambtelijk personeel Flexpool Trainees Oproepkrachten Opvang vacatures, zwangerschap, ziekte, e.d. Snel kunnen reageren op veranderende vraag Innovatieprojecten Superspecialisten Werken, diensten, leveringen Politiek/Bestuurlijke ambitie Flexibele schil (Externe) inhuur met beleid Pagina 5

6 4. Ontwikkelingen arbeidsmarkt De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen een grote invloed hebben op de omvang van de flexibele schil. Door de vergrijzing en ontgroening neemt de komende jaren het aantal arbeidskrachten af. Daarbij komt dat bij de (gemeentelijke) overheden het aandeel medewerkers in het segment hoger opgeleiden verder toeneemt. Onder invloed van de groei van de kenniseconomie stijgt ook de vraag naar de hoger opgeleiden in de private sector. Er dreigt een structureel tekort aan goed opgeleide werknemers. Deze tegengestelde tendens leidt ertoe dat er een zogenoemde werknemersmarkt ontstaat, waar arbeidskrachten (en zeker bepaalde beroepsgroepen) de werkgever voor het uitkiezen hebben. Dit leidt tot een verhoogde arbeidsmobiliteit en tot hogere arbeidskosten zowel voor vast personeel als voor externe inhuur. Ook zien we een sterke groei binnen de groep ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) en freelancers (n.b. door de recente economische dip is deze ontwikkeling tijdelijk gestagneerd). Steeds meer professionals kiezen langs deze weg voor meer vrijheid en zelfstandigheid. Ook deze ontwikkeling heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor de keuzemogelijkheden om vast personeel aan te trekken. De komende jaren staan we sowieso voor een grote vervangingsvraag. In het rapport de grote uittocht o.a. van het ministerie van BZK is becijferd dat van het huidige personeelsbestand bij gemeenten tot 2020 zeven van de tien medewerkers zijn uitgestroomd vanwege leeftijd of wisseling van werkgever. Ook dit gegeven vraagt van de gemeente om alles uit de kast te halen om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Een dergelijke hoge graad van arbeidsmobiliteit moet deels worden gecompenseerd door externe inhuur. 5. Modern werkgeverschap Invulling geven aan modern werkgeverschap is in onze organisatie een belangrijk speerpunt. Dit te meer omdat zoals eerder aangegeven de aankomende jaren medewerkers de werkgevers voor het uitkiezen hebben. En dit geldt zeker voor het arbeidsmarktsegment waar wij het vooral van moeten hebben. Modern werkgeverschap gaat verder dan goede arbeidsvoorwaarden. Onderzoek leert dat onder andere de volgende zaken invulling geven aan modern werkgeverschap: afwisselend en zelfstandig werk dat aansluit bij de capaciteiten, ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei, loopbaanmogelijkheden, een goede balans tussen werk en privé, aandacht voor en betrokkenheid bij medewerkers en het nakomen van afspraken. Modern werkgeverschap is eigenlijk een equivalent van binden en boeien. We koersen op een eigentijdse, dynamische organisatie waarin het prettig werken is aan verantwoordelijke, afwisselende klussen, waarin medewerkers serieus genomen worden en ertoe doen, waarin het samenwerken niet ophoudt bij organisatorische en functionele grenzen, waarin we medewerkers ontwikkelings- en loopbaankansen bieden, waarin we denken en handelen vanuit mogelijkheden en waarin we leren van onze ervaringen en onze successen vieren. We willen het beste uit onze medewerkers halen. We nemen geen genoegen met middelmaat. Professionaliteit en de constante drang jezelf te verbeteren staan voorop. We zetten ook alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat de gemeente Ede op de arbeidsmarkt als een aantrekkelijk werkgever wordt gezien. De term: Vinden, binden en boeien, ofwel actief en gericht sturen op in-, door- en uitstroom van personeel is dan ook sterk verbonden met modern werkgeverschap. We noemen enkele maatregelen die in voorbereiding zijn: op een moderne leest geschoeide arbeidsmarktcommunicatie, een actief stagebeleid, strategische personeelsplanning en hieraan gekoppeld een gericht loopbaanbeleid, stapvoor-stap invoeren van Het Nieuwe Werken, leiderschapsontwikkeling, outputgericht sturen en belonen/waarderen, regionale samenwerking en duurzame inzetbaarheid/gezondheidsbeleid. Naarmate we erin slagen op deze thema s succesvol te zijn, zijn we beter in staat zelf effectief te blijven sturen op de verhouding kernbezetting en flexibele schil en op de daarmee samenhangende kosten. 6. Visie op externe inhuur, c.q. flexibele schil Het formuleren van een visie op externe inhuur is gewenst. Het college is het dan ook eens met de aanbeveling op dit punt van de Rekenkamercommissie. Een visie geeft houvast, richting en een kader waarbinnen een (meer) eenduidige inhoudelijke afweging kan plaatsvinden. En dat is meer dan een (Externe) inhuur met beleid Pagina 6

7 budgettair gegeven. Daarbij gaan we ervan uit dat we doorgaans in staat zijn (zie vorige paragraaf) om een eigen zelfstandige afweging te kunnen maken. De gemeente Ede heeft, behalve een vaste kern van medewerkers, ook een zogenoemde flexibele schil nodig. Deze flexibele schil, die qua omvang jaarlijks kan verschillen, stelt de gemeente in staat o.a. pieken en dalen in het werkaanbod beter op te vangen, een vacatureperiode te overbruggen, snel te kunnen reageren op een verandering in de vraag naar diensten, innovaties door te voeren die effectiever door externen kunnen worden uitgevoerd en specialisten voor een tijdelijke klus aan te trekken. Een externe flexibele schil maakt onze organisatie flexibeler en stelt ons beter in staat om de politiek/bestuurlijke ambities te realiseren. Instroom van nieuw personeel, inclusief externe inhuur, bevordert het kritische vermogen van de organisatie en de professionaliteit Het is de rol van het management om steeds te zoeken naar een goede balans tussen vaste medewerkers en flexibele arbeidskrachten. Dit vraagt enerzijds inzicht in het bestaande en te verwachten werkaanbod (kwalitatief en kwantitatief) en anderzijds inzicht in de capaciteiten, kwaliteiten en wensen van medewerkers. We onderkennen hierbij twee vormen van flexibiliteit namelijk externe en interne flexibiliteit. Externe flexibiliteit is gericht op het inhuren van extern personeel bijvoorbeeld via een uitzend- of payrollformule. Interne flexibiliteit betreft het creatief omgaan met de inzet van eigen personeel bijvoorbeeld via inzet van een interne flexpool, creatief roosteren, verbreding inzetbaarheid via meer generalistische functies, tijdelijk overwerk, collegiale doorlening, herverdeling van taken en toewijzen van klussen/projecten, trainees, e.d. Het is daarmee een belangrijk instrument van ons HR-beleid. Het is niet gemakkelijk om een gemeentebrede norm vast te stellen voor de omvang van externe inhuur en de verhouding vast personeel en flexibele schil. Dit komt ondermeer omdat zowel de interne als de externe omstandigheden per beroepsgroep verschilt. Voor schaarse beroepen (denk o.a. aan verkeerskundigen, planologen, financiële experts, e.d.) heeft de manager veelal minder keuzevrijheid dan bij beroepen waar die schaarste minder speelt. De effecten van decentralisatie van overheidstaken zijn hierop eveneens van invloed. Ook zijn zaken als mate van ziekteverzuim en personeelsverloop bij afdelingen verschillend. Factoren die ook de omvang van de externe inhuur kunnen beïnvloeden evenals de mate van fluctuaties in het aanbod van werk en de mate waarin we erin slagen efficiënt in te kopen. (zie ook paragraaf 4). Op grond hiervan zijn we van mening om voor Ede geen gemeentebrede norm vast te stellen. Sturing op de inzet en het proces van externe inhuur zit m primair in de gemeentebrede en afdelingsspecifieke afspraken die we hierover maken. Het signaal dat hiervan uitgaat is, dat we bewust en gericht - op basis van een aantal uitgangspunten en afspraken - sturen op het benutten van een flexibele schil en als zodanig grip houden op de omvang van externe inhuur. We stellen voor om de budgettaire effecten hiervan jaarlijks te toetsen aan de benchmark terzake bij de andere plus gemeenten. Indien de uikomsten hiervan daartoe aanleiding geven, bezien we of aanvullende afspraken gewenst zijn. In het licht van modern werkgeverschap en zo goed moegelijk benutten van de eigen talenten, kiezen we voor het uitgangspunt om flexibilisering allereerst te zoeken binnen de interne flexibele schil. We maken hierdoor optimaal gebruik van de aanwezige kwaliteiten en talenten en kunnen de benodigde expertise beter borgen in onze organisatie. Hiertoe maken we gemeentebreed nadere afspraken (zie hierna). Indien deze schil geen soelaas bieden dan kunnen de mogelijkheden van de externe flexibiliteit waarbij als eerste de mogelijkheden bij de regiogemeenten worden aangesproken. Uiteraard kunnen er redenen zijn om af te wijken van dit uitgangspunt bijvoorbeeld omdat in bepaalde situaties een onafhankelijk oordeel gewenst is. 7. Sturing In deze notitie willen we ook inzoomen op de toekomstige wijze van sturing op externe inhuur. Sturing verwijst onder meer naar de te maken afwegingen om tot een goede keuze te komen. Maar ook naar opdrachtgeverschap en het werkproces. Afwegingskader Een afwegingskader is bedoeld om op een systematische manier een antwoord te kunnen geven op de vraag met welke personele inzet is de continuïteit, snelheid en kwaliteit van de dienstverlening en (Externe) inhuur met beleid Pagina 7

8 bedrijfsvoering het beste gediend en hoe kan dat zo efficiënt (tegen zo laag mogelijke kosten) worden gerealiseerd. Hierbij stellen we een tweedeling voor. Aan de ene kant gaan we voor harde kaderafspraken die gemeentebreed van toepassing zijn. Aan de andere kant geven we een aantal suggesties ter overweging mee dat het verantwoordelijk management in staat stelt een verstandige keuze te maken. De afwegingscriteria zijn transparant en toetsbaar. Gemeentebrede kaderafspraken - de mogelijkheden van de interne flexibele schil worden als eerste benut - vervolgens worden de mogelijkheden binnen de regiogemeenten afgetast (o.a. via de portal en binnen de FoodValley-gemeenten)) - de desbetreffende inkoop-/aanbestedingsrichtlijnen worden toegepast - de vastgestelde verhouding kernbezetting/flexibele schil op (hoofd)afdelingsniveau geldt als vertrekpunt - aan het besluit tot externe inhuur ligt een gedegen motivering ten grondslag; dit geldt ook voor eventuele verlengingen - er is voldoende budgetruimte - de regels van de flexwet worden in acht genomen - de gemeentebrede afspraken (mantelcontracten, e.d.) t.a.v. externe flexkrachten worden nageleefd - de specialistische functies boven schaal 9 worden (na de interne en regionale mogelijkheden) aangeboden via het zogenoemde marktplaatsconcept - de Balkenendenorm x 130% geldt als bovengrens voor de tarieven externe inhuur - ex-medewerkers die voor zichzelf zijn begonnen, worden niet ingehuurd (draaideur). N.B. over incidentele afwijkingen op deze afspraken, wordt jaarlijks bij de jaarcijfers verantwoording afgelegd. Aanvullende maatregelen voor sturing op afdelingsniveau - hanteer voor externe inhuur bij tijdelijke onderbezetting door ziekte, vacatures en (buitengewoon) verlof, bij pieken in het werk een wachttijd als de dienstverlening hiermee niet in gevaar komt - vervang niet volledig (dit kan een herprioritering van taken tot gevolg hebben) - overweeg - waar sprake is van een structurele vorm van inhuur - om tot een uitbreiding van de personeelsformatie over te gaan (voorbeeld: afdeling I&A) - overweeg voor projecten van meer dan 1 jaar om een tijdelijke aanstelling aan te gaan en voor projecten vanaf 2-3 jaar een vaste aanstelling aan te bieden - zoek - in geval van interim-management - vervanging primair binnen de eigen gelederen - anticipeer waar mogelijk meer op aanstaande vacatures en zorg ervoor dat de opvolging sneller wordt geregeld - hou op sectorniveau de wijze van besluitvorming ten aanzien van externe inhuur tegen het licht en pas zo nodig aan. Opdrachtgeverschap Een heldere probleemstelling, een goed afgebakende opdrachtformulering en programma van eisen zijn van belang (offerteaanvraag). Dit geldt ook voor de betrokkenheid en (bij)sturing van de opdrachtgever tijdens het hele project. Dit vraagt om een adequate interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens elke fase van het proces (voorbereiding, start, uitvoering en evaluatie). De inzet van middelen vereist een afweging van diverse criteria, zoals onder meer kwaliteit, efficiency, effectiviteit, rechtmatigheid, slagvaardigheid, onafhankelijkheid, modern werkgeverschap. Het besluit om over te gaan tot externe inhuur is dus de resultante van een gedegen afwegingsproces (zie hierboven). Werkproces Het werkproces m.b.t. flexwerk ziet er in grote lijnen als volgt uit: formuleren opdracht vaststellen programma van eisen afwegen intern/extern controleren gemeentebrede en wettelijke procedures en voorschriften aanvragen offertes beoordelen offertes maken definitieve keuze verlenen opdracht (laten) uitvoeren opdracht en begeleiden kennisborging - zorgdragen voor de betalingen - evalueren. In de huidige praktijk zijn opdrachtgevers veelal leidinggevenden die verantwoordelijk worden gesteld voor een goede uitvoering van dit proces. Dit is voor de toekomst niet meer wenselijk en realistisch. Te meer omdat we de praktijk van flexwerk verdergaand willen professionaliseren. Dit betekent onder (Externe) inhuur met beleid Pagina 8

9 andere meer beleid en richtlijnen, kennis van de interne flexibele schil, toets op rechtmatigheid, kennis van inkoopspelregels, kennis van de markt en van de (collectieve) afspraken met externe partijen, kennis van procedures en systemen, enzovoort. Het hele proces van inhuur wordt in toenemende mate een specialisme. Je kunt van leidinggevenden/budgethouders niet meer verwachten dat zij dit totale proces goed kunnen handelen. Natuurlijk hij/zij blijft opdrachtgever en is eindverantwoordelijk voor o.a. de opdracht, de definitieve keuze, de aansturing en beoordeling van de resultaten, voor de budgettaire middelen en de evaluatie. Maar de leidinggevenden/budgethouders zullen van het begin tot het eind goed moeten worden gefaciliteerd met name op het terrein van het regelwerk. Ontzorgen Om het toekomstige werkproces goed te laten verlopen, gaan we de opdrachtgevers ontzorgen. We stellen voor dit langs 2 wegen te laten plaatsvinden. Inmiddels hebben we de beschikking over de applicatie Humanwave. Dit is een workflow waarmee het werkproces van aanvraag tot en met de goedkeuring van externe inhuur digitaal verloopt. De sectorspecifieke eisen van sectoren kunnen binnen de workflow worden opgenomen. Ook is het mogelijk de verplichte onderdelen van de aanvraag (VAR, ID-bewijs, contract, e.d.) toe te voegen aan de aanvraag. Dit bevordert de doelmatigheid en de rechtmatigheid. Binnenkort kan deze applicatie ook worden ingezet voor de mogelijkheid de aanvraag externe inhuur aan te besteden via de openbare marktplaats van Dit bevordert de snelheid en efficiency. In aanvulling hierop gaan we de uitvoering van een belangrijk aantal activiteiten van het inhuurproces centraal beleggen (servicepunt inhuur, mogelijk in combinatie met all round recruitfunctie). Deze keuze wordt meegenomen bij het lopende proces om te komen tot een geconcentreerde P&O-afdeling (afronding gepland eind 2011). Voordeel hiervan is onder meer dat de kennis van de markt beter kan worden benut, evenals de inkoopkracht, werkprocessen professioneler kunnen worden ingericht, de mogelijkheden van de interne flexibele schil effectiever kunnen worden ingezet, c.q. de aansluiting met het HR-beleid beter kan worden geborgd, onbewust onrechtmatig handelen kan worden voorkomen (bv. toepassing inkoopbeleid) en een betere registratie, rapportage en evaluatie kan worden gerealiseerd. Deze aanpak biedt goede waarborgen om het opdrachtgeverschap in de volle breedte inhoud te geven. 8. Transparantie Met transparantie van de flexibele schil doelen we op de wijze van registratie, verantwoording en de hieraan gekoppelde evaluatie. Mede in het licht van de lopende discussie over de praktijk van externe inhuur zou het wellicht in de rede liggen een uitgebreide, vanuit het concern opgelegde en gestuurde controle op te zetten en periodiek uit te voeren. Daar zijn we echter geen voorstander van. Zo n aanpak leidt tot onnodige bureaucratie en past niet binnen het concept van integraal management en VVT (Verantwoordelijkheid, Vetrouwen en Transparantie). We zien veel meer heil in de lijn waarin we het verantwoordelijk management het vertrouwen geven dat zij handelt overeenkomstig de gemaakte afspraken en in overleg treedt met de directie als zij daarvan af wil wijken. Mocht het zij haar boekje te buiten gaan, dan wordt zij daar nadrukkelijk op aangesproken in de sfeer van eens maar nooit meer. Nochtans beseffen we dat een goede registratie belangrijk is en een zekere mate van verantwoording gewenst. Ten slotte gaat het om gemeenschapsgeld. Bij elke programmarekening leggen we verantwoording af over de praktijk van de flexibele schil. Voor wat betreft de gemaakte kosten voor externe inhuur hanteren we in onze administratie de in paragraaf 3 gehanteerde vierdeling. Daarbij verantwoorden we ook de wijze van dekking. Bij de jaarafsluiting geven we - indien aan de orde - waarvoor en waarom we zijn afgeweken van de gemeentebrede afspraken Maar er is meer. Door het inrichten van een centraal servicepunt voor (externe) inhuur, zijn we in staat de praktijk van (externe) inhuur beter te monitoren. Vanuit dit servicepunt kunnen we bijvoorbeeld beter inzicht geven in - de verhouding interne en externe flexibele schil - de effectiviteit en doelmatigheid van het werkproces en de ingezette instrumenten - de redenen van externe inhuur - structureel moeilijk vervulbare functies - eventuele overige knelpunten. (Externe) inhuur met beleid Pagina 9

10 Deze inzichten stellen ons beter in staat de praktijk van flexwerk periodiek te evalueren en op basis hiervan te beoordelen of bijstelling van deze praktijk gewenst is. Periodieke evaluaties vergroten het leereffect en levert dus sturingsinformatie op. In aanvulling hierop worden periodiek (verbijzonderde) controles uitgevoerd op het inhuurproces. De uitkomsten van deze controles worden ook benut om o.a. de bestaande afspraken nog eens goed over het voetlicht te brengen en/of afspraken aan te passen of aan te scherpen. 9. Maatregelen gericht op kostenreductie Hieronder gaan we kort in op een aantal interessante perspectieven als het gaat om het beheersbaar houden van de kosten van externe inhuur en geven we waar mogelijk een besparingsindicatie. In bijlage 1 gaan we inhoudelijk verder in op de diverse maatregelen. N.B. de aangegeven besparingsindicatie is gebaseerd op uitgaven externe inhuur jaargang Maatregel Activiteit Besparingsindicatie Beter benutten interne flexibele schil In dienst nemen i.p.v. inhuren Mogelijkheden bieden voor in dienst nemen van superspecialisten Interne pool interimmanagers c.a. Sectorale afspraken Opzetten regionale klussenbank Benutten managementpool Apeldoorn Mantelcontract uitzenden/detacheren Payroll Intersectoraal en systematisch matchen van vraag (klussen en projecten) en aanbod (eigen medewerkers) Aanstellen in tijdelijke of vaste dienst Opstellen van functieprofielen voor schaal 14 en 15 voor zeer specialistische functies Opzetten (samen met regiogemeenten) interne pool van interim-managers c.a. Wachttijden, niet volledig vervangen, e.d. Inrichten en vullen vacaturesite WIG en maken van regionale afspraken Afspraken maken met gemeente Apeldoorn over inzet interimmanagers Vacatures t/m schaal 9 eerst uitzetten bij Randstad/TempoTeam Eigen kandidaten en uitzendkrachten (na 344 uur) op de loonlijst plaatsen van Driessen Marktplaats Vacatures boven schaal 9 aanbesteden via marktplaats Specialistische Contracten afsluiten b.v. met bureaus staffelkorting Kans van Effect optreden 30% Regelmatig Direct en oplopend 40% Regelmatig Direct 40% Incidenteel Begin % Regelmatig 2 e helft % Regelmatig Direct 25% Incidenteel Begin % Incidenteel Begin % Regelmatig Direct 15% Regelmatig Direct 20% - 30% Regelmatig Direct 10% Incidenteel Vanaf 2012 De vermelde besparingsindicaties zijn ingegeven vanuit een algemene notie van de inhuurpraktijk van de laatste jaren tot en met 2009 enerzijds en de kennis of inschatting van de financiële effecten van de voorgestelde maatregelen anderzijds. Exacte cijfers zijn niet mogelijk, maar het geheel moet het gevoel geven dat we ten opzichte van de uitgaven van 2009 substantiële besparingen kunnen realiseren. Een van de concrete bezuinigingsvoorstellen is om een (generieke) korting in te boeken op het budget van de P-norm (het bedrag dat de sectoren krijgen om de personeelslasten te dekken). Een deel van de kosten van externe inhuur wordt gedekt door het budget van de P-norm. Door het inverdieneffect van bovenstaande maatregelen kan een belangrijk deel van bedoelde voorgestelde (generieke) korting worden gerealiseerd, c.q. een concrete besparing worden ingeboekt. Op basis van bovenstaande maatregelen en besparingsindicaties is vanaf 2011 in een oplopende reeks naar verwachting een structurele korting tot maximaal 1 miljoen totaal realiseerbaar. N.B. de verwachte grotere teruggang van de uitgaven op externe inhuur in 2011 (zie pagina 4) wordt mede (Externe) inhuur met beleid Pagina 10

11 veroorzaakt door de effecten van de laagconjunctuur en dit surplus vertaalt zich niet naar een (extra) besparing op de P-norm maar is gekoppeld aan projectgelden e.d.. De externe inhuur gedekt vanuit projectgelden, programmamiddelen, en dergelijke speelt zich met name af binnen de domeinen van specialistische adviseurs en projectmanagement. Ook voor deze categorieën zijn substantiële besparingen te realiseren (marktplaats, zelf in dienst nemen, e.d.). De gebruikte dekkingsbronnen vertalen zich echter niet direct in een concreet in te boeken bezuiniging. Zo vloeit bijvoorbeeld de te realiseren kostenreductie op de externe inhuur terug naar de bedrijfsreserve van Grondzaken. Om de aangedragen aanbevelingen goed te kunnen realiseren, moeten nog allerlei zaken nader worden uitgewerkt. De afdeling COA/PM is opgedragen hieraan in 2011 en 2012 invulling te geven (Externe) inhuur met beleid Pagina 11

12 Bijlage 1. Toelichting op de diverse maatregelen voor kostenreductie Benutten van de interne flexibele schil Mede in het kader van modern werkgeverschap ligt het in de rede om voor het invullen van tijdelijke projecten ons eigen arbeidspotentieel beter te benutten. In de vorige paragrafen hebben we hier al bij stilgestaan. We zijn hiertoe nu steeds beter in staat omdat we de kwaliteiten en de wensen van onze medewerkers o.a. via de jaargesprekken en de hieraan gekoppelde competenties helder krijgen. Belangrijke succesfactor in dit verband is de gemeentebrede bereidheid om medewerkers (ook intersectoraal) in te zetten voor passende, uitdagende projecten, wetende dat door deze mobiliteit er weer een andere frictie ontstaat die om een oplossing vraagt. In dit verband gaan we de mogelijkheden benutten die onze werving- en selectieapplicatie Connexys en het zogenoemde marktplaatsconcept bieden om vraag en aanbod binnen de interne flexibele schil beter bij elkaar te brengen. Indienstnemen in plaats van inhuren Zeker daar waar sprake is van langlopende projecten is het zelf in (tijdelijke) dienst nemen van medewerkers een serieuze optie. Daarbij moeten we telkens een goede afweging maken tussen de hiermee gepaard gaande risico s (WW) en de voordelen (kosten, continuïteit). We constateren dat we door ons salarisgebouw nu niet altijd in staat zijn om specialisten in dienst te nemen. Om die reden stellen we voor om voor zeer specialistische functies salarisschaal 14 en 15 open te stellen. Hiertoe worden aparte functieprofielen gemaakt. Regionale klussenbank We zouden meer kunnen profiteren van de mogelijkheden van de regionale arbeidsmarkt indien we in samen met de partners in de regio vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen voor klussen en tijdelijke projecten. De infrastructuur van ligt er al. Het ligt met name aan de bereidheid van de regiogemeenten om hieraan mee te werken. In overleg met de Kring van Gemeentesecretarissen worden nu een aantal opdrachten voorbereid die moeten leiden tot een intensivering van de samenwerking. Deze klussenbank maakt hier onderdeel van uit. In het verlengde hiervan gaan we ook de mogelijkheden binnen de FoodValley-gemeenten exploiteren. Mantelcontract uitzenden en detacheren Per 1 januari 2011 heeft Ede samen met een twintigtal andere gemeenten en de provincie Gelderland een ook qua tariefstelling interessant (nieuw) mantelcontract voor drie jaar afgesloten met Randstad/TempoTeam. Het betreft hier de doelgroep externe inhuur tot en met salarisschaal 9. Het bijzondere aan dit contract is dat voor vijf specifieke beroepsdisciplines (waaronder functies voor burgerzaken, ruimtelijke ontwikkeling en ict) ook een aantal specialistische onderaannemers zich hebben verbonden aan dit contract. Dit betekent dat we ten opzichte van voorgaande jaren veel meer succesvolle opdrachten mogen verwachten via dit contract en dus minder zaken hoeven te doen rechtstreeks met (duurdere) bureaus. Payroll In het verlengde van de Europese aanbesteding voor uitzenden/detacheren heeft Ede via bovengenoemd samenwerkingsverband per 1 januari 2011 ook een qua tariefstelling interessant (nieuw) contract voor drie jaar afgesloten voor de zogenoemde payroll met Driessen. Payrolling houdt in dat de gemeente zelf zorgt voor het aanbrengen van een kandidaat. De kandidaat komt in dienst bij de payroll-organisatie en die detacheert de kandidaat bij de gemeente. Via deze constructie kunnen we medewerkers in alle salarisschalen plaatsen. Dit levert een gunstiger tarief op dan plaatsing via een regulier uitzendbureau omdat de payroll-organisatie o.a. geen kosten voor werving en selectie van kandidaten hoeft door te berekenen. Ook hebben we bedongen dat uitzendkrachten na 344 uur te zijn ingezet via Randstad/TempoTeam kosteloos kunnen worden geplaatst bij Driessen hetgeen ook een stevige kostenreductie met zich meebrengt. (Externe) inhuur met beleid Pagina 12

13 Marktplaats Via onze regionale vacaturesite doet Ede mee aan een pilot gestart van het zogenoemde marktplaatsconcept. De kern van dit concept is dat de aanvragen voor externe inhuur boven schaal 9 worden gepubliceerd op de marktplaats van genoemde vacaturesite. Via de regionale media, mond op mond reclame en vooral ook door actieve aanschrijving (bijvoorbeeld van bureaus waar we nu goed zaken mee doen) worden potentiële gegadigden geattendeerd op deze werkwijze en aangemoedigd zich op te laten inschrijven op Inmiddels hebben al 2500 bureaus en ZZP-ers zich ingeschreven. Na plaatsing van de vacature kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de vacature. Op basis van een aantal harde selectiecriteria rolt er bv. een top 5 uit waar de opdrachtgever gesprekken mee voert. Op basis van een totale afweging (ook van de zachte criteria) volgt er normaal gesproken een gunning. Deze aanpak leidt er enerzijds toe dat behalve de gerenommeerde bureaus ook veel ZZP-ers (deze markt is omvangrijk) aan bod kunnen komen. Een groep die nu vaak via bemiddelingsbureaus (die hiervoor een aardige fee vragen!) bij gemeenten in beeld komen. De grotere concurrentie leidt zo blijkt uit de praktijk ook tot een betere prijs-/kwaliteitverhouding. Bovendien is deze aanpak ook aanbestedingsproof. De eerste ervaringen hiermee zijn veelbelovend. Na de pilotfase najaar 2011 staan alle seinen op groen voor een structurele doorstart. Specialistische bureaus In welke mate we in de toekomst nog veel rechtstreeks zaken doen met gespecialiseerde bureaus hangt voor een belangrijk deel af van de resultaten van het marktplaatsconcept. Sowieso kan er aanleiding zijn om in een aantal situaties rechtstreeks zaken te blijven doen met gespecialiseerde bureaus, zeker als de ervaringen hiermee positief zijn en we de prijs-/kwaliteitverhouding goed is. Het ligt voor de hand om 2011 te gebruiken om ervaringen op te doen met de mogelijkheden en effecten van de hierboven genoemde contracten en initiatieven. Op basis van deze kennis wordt duidelijk welke bureaus in een rechtstreekse relatie in beeld blijven. Gewapend met deze kennis en wat de markt doet, bevelen we aan om zeker als er sprake is van enig volume nadere afspraken te maken over levering en tarieven. Interne pool van interim-managers c.a. Een interessante mogelijkheid is het opzetten van een interne pool van interim-managers. Deze pool kan worden aangesproken voor klussen als interim-management, projectmanagement, auditopdrachten, organisatieontwikkeling, procesverbetering en dergelijke. De werkwijze en kenmerken van zo n pool zijn ondermeer: geen gedwongen winkelnering, bewezen kwaliteit, weinig overhead, acquisitie verantwoordelijkheid medewerkers en opererend op verschillend niveau. We gaan onderzoeken of zo n pool eventueel samen met een aantal regiogemeenten (Food Valley) bestaansrecht heeft en zo ja onder welke voorwaarden. Voor de korte termijn pleiten we er voor om aansluiting te zoeken bij het managementbureau van de gemeente Apeldoorn. Deze gemeente heeft momenteel een groep van 12 managers binnen dit bureau werkzaam, variërend van salarisniveau 11 tot en met 14. Dit bureau bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en heeft bewezen kwaliteit te kunnen leveren tegen een interessant markttarief. Zij werken ook voor gemeenten in de regio. We gaan nader onderzoeken op welke wijze op korte termijn een vorm van samenwerking met dit managementbureau tot stand kan komen. (Externe) inhuur met beleid Pagina 13

Terugblik op de praktijk van externe inhuur. periode 2010 t/m 2012 gemeente Ede. Ede, 21 mei 2013

Terugblik op de praktijk van externe inhuur. periode 2010 t/m 2012 gemeente Ede. Ede, 21 mei 2013 Terugblik op de praktijk van externe inhuur periode 2010 t/m 2012 gemeente Ede Ede, 21 mei 2013 Terugblik op de praktijk van externe inhuur periode 2010 tot en met 2012 Pagina 1 1. Inleiding Mede onder

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

registratienummer 205730 openbaar 1. 2. commissievergadering(en) raadsvergadering d.d. ondernemingsraad

registratienummer 205730 openbaar 1. 2. commissievergadering(en) raadsvergadering d.d. ondernemingsraad COLLEGE ADVIES gemeente TEYLINGEN onderwerp Visie op externe inliuur registratienummer 205730 openbaar Ja afdeling Advies & Ondersteuning / Personeel & Organisatie portefeuillehouder L. van der Zon behandeld

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg Sept 14 Inhuur van externen Notitie Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm Contactpersoon: C. van den Berg 06-53851750 Datum: 29 september 2014 G e m e e n t e H i l v e r s u m 1 Aanleiding Afgelopen

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Workshop Vervangingsbeleid PO-raad

Workshop Vervangingsbeleid PO-raad Workshop Vervangingsbeleid PO-raad Workshop Vervangingsbeleid juni 2016 Programma > 1. Korte kennismaking > 2. Aanleiding > 3. De inhoud van het Vervangingsbeleid - Uitgangspunten => Wat vindt u belangrijk

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo.r3589.ooi Inboeknummer robstoo4rs Dossie> nummer oro.q op g maart aoro Raads informatiebrief Betreft kaderstelling bij inhuur derden. Inleiding In de raadsvergadering

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning

Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

BROCHURE Detacheren Uitzenden Payroll Contractbeheer ZZP ers Werving & Selectie

BROCHURE Detacheren Uitzenden Payroll Contractbeheer ZZP ers Werving & Selectie BROCHURE 2017 Detacheren Uitzenden Payroll Contractbeheer ZZP ers Werving & Selectie 2 UW PERSONEEL GOED GEREGELD! ANDERS Mediair ondersteunt woningcorporaties, gemeenten en vastgoedbedrijven bij het tijdelijk

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

Als flexibel niet flexibel genoeg is.

Als flexibel niet flexibel genoeg is. Als flexibel niet flexibel genoeg is. Als snel niet snel genoeg is. Ik weet uit eigen ervaring dat snelle service voor een manager essentieel is. Kies daarom voor HappyNurse Tineke van Groeningen, franchisenemer

Nadere informatie

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management Versie oktober 2011 P&O/Middelen Visie op Human Resource Management Inleiding Voor u ligt een nieuwe visie op HRM. HRM staat voor Human Resource Management. Het gedachtegoed van HRM is dat medewerkers

Nadere informatie

Uw succes is onze intentie..!

Uw succes is onze intentie..! Uw succes is onze intentie..! Werving Selectie Uitzending Bent u op zoek naar arbeidskrachten voor een korte of juist lange periode? Connect uitzendbureau is in staat om uw bedrijf te voorzien van enthousiaste

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit Grip op inhuur van professionals en mobiliteit p-ourdesk Inleiding Organisaties zijn vaak afhankelijk van externe professionals. Deze professionals zijn hard nodig om wendbaar te worden en te blijven.

Nadere informatie

4 conclusie Staat van de ambtelijke dienst 39

4 conclusie Staat van de ambtelijke dienst 39 gever uiteindelijk door de fondsvorming via de premie slechts een deel van die uitkering. Als een overheidsorgaan dus vermoedt dat iemand die het wil tewerkstellen een werkloosheidsrisico met zich brengt,

Nadere informatie

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Managementsamenvatting De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is sterk in beweging. Zorg-

Nadere informatie

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Huurdersorganisatie De Woningwet 2015 vraagt om een sterkere huurdersorganisatie,

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Dienst Uitvoering Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Meer doen met eigen mensen Terugdringen inhuur externen. 1. Voornemen tot reductie inhuur externen met 10 %

Meer doen met eigen mensen Terugdringen inhuur externen. 1. Voornemen tot reductie inhuur externen met 10 % Meer doen met eigen mensen Terugdringen inhuur externen 1. Voornemen tot reductie inhuur externen met 10 % Bij de behandeling van de jaarrekening 2007 zijn er door uw Raad kritische vragen gesteld over

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen!

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Wat een verschil Kunt u ook besparen op uw personeelskosten? Wij van Attract Payroll menen van wel. Payrolling betekent in het

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland

Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland Aanleiding De gemeenschappelijke Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de inhuur van extern personeel

Nadere informatie

Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom

Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom Meewerkend Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom Veel gemeenten hebben moeite om werkzoekenden met een inkomensuitkering te plaatsen op vaste of tijdelijke functies. Bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Plan van aanpak inhuur externen

Plan van aanpak inhuur externen Plan van aanpak inhuur externen Steller: C.H. Berkhout PVA externen versie 1.0 1 HOOFDSTUK 1 : OPDRACHT 1.1 Inleiding De gemeenteraad heeft in de vergadering van 11 november 2010 over de programmabegroting

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1 Nota van Inlichtingen I Betreft Nota van Inlichtingen Datum 18 juli 2014 Van Gemeente Haren Ref. P141027-NVI-1 Project Inhuur van flexibele arbeidskrachten Tekstwijziging 1: Deel A - Beschrijvend Document

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Amstelveen

Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Quick scan inhuur externen Rekenkamercommissie Amstelveen Definitief vastgesteld op 2 september 2010 1 1. Voorwoord en inleiding De gemeente Amstelveen staat evenals elders

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie