Inhoudsopgave Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Versie Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten NBBU cao voor (uitzend)krachten Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd Fase Fase Fase Fase Werkzaamheden 4 5. Arbeidsomstandigheden 5 6. Salaris Hoogte van het bruto salaris per uur Salarisbetaling Salarisstrook en jaaropgave 5 7. Vakantiedagen / Vakantiegeld Vakantie en /of vrije dag Vakantiegeld Bijzonder verlof / kort verzuim Adoptieverlof Ouderschapsverlof 6 8. Beëindiging werkzaamheden Beëindiging werkzaamheden door Opdrachtgever De herplaatsingsprocedure Wat is passende vervangende arbeid Bereikbaarheid en beschikbaarheid Weigering passende vervangende arbeid Beëindigen dienstverband Getuigschrift 8 9. Identificatieplicht Pensioen Pensioenregeling StiPP Pensioenpremie Meer weten over StiPP Collectieve Ongevallenverzekering Ziektekostenverzekering Consumentverzekeringen voor Werknemers 9 Deel 2: Verzuimreglement 1. Ziekmelding Verrichten werkzaamheden Informatieverstrekking aan Repay Payroll N.V Zwangerschaps- en bevallingsverlof Arbeidsongeschikt door zwangerschap en/of bevalling Overige verplichtingen Sancties 12 Deel 3: Algemene informatie 1. Klachten Klachtenprocedure Aanname en afhandeling van uw klacht Meer informatie 13 Pagina 2 van 13

3 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? Repay is opgericht in 2005 en dé HRM dienstverlener binnen diverse branches. Inmiddels is Repay uitgegroeid tot een gevestigde waarde in ons vakgebied, met een eigen franchiseorganisatie, een centraal service center met HRM specialisten, bedrijfsadviseurs en verzuimconsulenten. Repay kent elke cao van A tot Z, is volledig gecertificeerd en heeft alles in huis om u als werknemer te voorzien van de juiste informatie met betrekking tot uw dienstverband en om u professioneel te begeleiden gedurende uw gehele loopbaan bij Repay. 2. Hoe gaat dit in zijn werk? Tijdens uw dienstverband bij Repay is er sprake van een driehoeksverhouding tussen u, de opdrachtgever en Repay. In de praktijk verricht u werkzaamheden bij uw opdrachtgever(s). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen u en Repay. Repay heeft een dienstverleningsovereenkomst met de opdrachtgever. Repay verzorgt daarnaast uitgebreide voorlichting over salarisstroken, jaaropgaven, vakantieregelingen en arbeidsvoorwaarden. Ook kunt u met al uw vragen terecht bij onze helpdesk. Bij Repay staat een team van specialisten klaar om alle vragen snel en deskundig te beantwoorden. Pagina 3 van 13

4 3. Arbeidsovereenkomsten 3.1 NBBU-cao voor (uitzend)krachten Op deze arbeidsovereenkomst is steeds de meest recente versie van de NBBU- cao voor uitzendkrachten van toepassing, hierna te noemen: de cao. Via kunt u altijd de meest recente versie van de cao kosteloos inzien en downloaden. 3.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de begin en einddatum van de arbeidsovereenkomst vermeld. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Einde van rechtswege betekent dat de arbeidsovereenkomst op de overeengekomen datum eindigt, ook zonder opzegging (artikel 7:667 BW). Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt door totdat de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is, of totdat u en Repay samen (met wederzijds goedvinden) besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of totdat één van beiden de arbeidsovereenkomst beëindigt. 3.3 Fase 1 Fase 1 is een periode voor bepaalde tijd, waarin voor de duur van maximaal 26 weken arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden steeds verstrekt voor de duur van 13 weken. 3.4 Fase 2 Na afloop van fase 1 gaat u over naar fase 2 waarin voor de duur van maximaal 52 weken arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden steeds verstrekt voor de duur van 13 weken. 3.5 Fase 3 Als fase 1 en 2 zijn doorlopen bent u werkzaam in fase 3. Fase 3 duurt 4 jaar. Gedurende deze periode worden er maximaal 6 arbeidsovereenkomsten aangeboden. 3.6 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 4. Werkzaamheden Als Werknemer van Repay voert u werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever(s). De aanwijzingen en instructies van de direct leidinggevende bij de opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u op te volgen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u zich op coöperatieve wijze opstelt ten opzichte van uw Repay-collega s en ten opzichte van medewerk(st)ers van de opdrachtgever en naar beste kunnen samenwerkt. U dient in het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn de veiligheidsregels en gedragsregels, die gelden binnen de bedrijfsterreinen van de opdrachtgever, in acht te nemen. Gedragingen jegens de opdrachtgever die aanleiding vormen voor dringende reden tot ontslag, gelden gelijktijdig voor Repay als dringende reden voor ontslag. Repay heeft in voorkomend geval de bevoegdheid om u in afwachting van een nader onderzoek te schorsen en tegelijkertijd uw salarisdoorbetaling (tijdelijk) op te schorten. Pagina 4 van 13

5 5. Arbeidsomstandigheden De opdrachtgever moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever geeft voorschriften en instructies over de arbeidsomstandigheden. Denk dan aan veiligheidsvoorschriften zoals een verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of een rookverbod, maar ook aan instructies op het gebied van hygiëne of de uitvoering en organisatie van het werk. U bent verplicht de voorschriften en instructies van de opdrachtgever op te volgen. Als er veiligheidsrisico s zijn bij het werk, dan informeert de opdrachtgever u vóór aanvang van het werk over die risico s, en legt hij u uit hoe u met die risico s om moet gaan. Voor vragen of opmerkingen over de arbeidsomstandigheden op het werk is de opdrachtgever uw eerste aanspreekpunt. Kan de opdrachtgever uw vragen niet beantwoorden of laat hij gevaarlijke of onveilige situaties ontstaan of voortbestaan? Neemt u dan contact op met Repay! 6. Salaris 6.1 Hoogte van het bruto salaris per uur De hoogte van uw salaris is afhankelijk van de bij de opdrachtgever geldende systematiek. Dit betekent dat voor u dezelfde beloning conform artikel 22 van de NBBU cao geldt als voor een collega werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. 6.2 Salarisbetaling De betaling van uw salaris kan pas plaatsvinden wanneer wij uw arbeidsovereenkomst ondertekend van u hebben ontvangen. Eerder mogen en kunnen wij uw salaris niet uitbetalen. U hebt bij de digitale inschrijving aan kunnen geven of u wekelijks of éénmaal per 4 weken betaald wilt worden. Indien uw keuze per week is, ontvangt u wekelijks, indien er uren door de opdrachtgever worden doorgegeven, uw salaris op uw rekening. Houd er rekening mee dat rond feestdagen ontvangst van uw salaris langer op zich kan laten wachten dan u gewend bent. Hebt u de keuze gemaakt om per 4 weken uitbetaald te worden, verwijzen wij u naar onze website voor de betalingsmomenten. Deze kunt u vinden onder het gedeelte Werknemers waarna u vervolgens diverse documenten kunt aan klikken Salarisstrook en jaaropgave Na iedere salarisbetaling die u op uw bankrekening ontvangt, kunt u uw salarisstrook downloaden op internet. U gaat hiervoor naar onze website waar u vervolgens rechtsboven kiest voor de knop Repay Online. Via uw inlogcode die u per mail ontvangt, kunt u inloggen en uw salarisstroken downloaden. Op de salarisstrook staat precies hoeveel uur u hebt gewerkt. Ook staat erop hoe uw salaris is opgebouwd, wat u het lopende jaar al heeft verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen (vakantiegeld en dagen) u heeft opgebouwd. Na de jaarwisseling wordt uw jaaropgave geplaatst in uw dossier binnen Repay Online. Pagina 5 van 13

6 7. Vakantiedagen / Vakantiegeld 7.1 Vakantie en / of vrije dag Artikel 27 van de NBBU-cao bepaalt dat u bij elke volledig gewerkte werkmaand recht heeft op 16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan indien u niet een volledige werkmaand heeft gewerkt. In geval u vakantie of vrije dagen op wenst te nemen, dient u dit voornemen tijdig aan uw opdrachtgever kenbaar te maken. Indien zij akkoord gaat met uw vakantie en/of vrije dagen kunt u in Repay Online uw verlofuren inboeken. Telefonisch kunt u geen verlof doorgeven. In geval de opdrachtgever een verplichte algehele bedrijfssluiting of collectieve bedrijfsvakantie hanteert, heeft Repay het recht u te verplichten vakantiedagen of ADV dagen op te nemen gedurende deze algehele bedrijfssluiting. In geval het opgebouwde tegoed ontoereikend blijkt te zijn, wordt u geacht onbetaald verlof op te nemen. 7.2 Vakantiegeld De vakantiebijslag bedraagt 8% van het totaal door u verdiende brutosalaris. De vakantiebijslag kunt u via Repay Online opvragen voor uitbetaling, geheel of gedeeltelijk, wanneer u dat wenst. Deze bijslag wordt dan ook niet standaard in de maand mei van ieder jaar aan u uitbetaald. Indien uw dienstverband stopt bij Repay wordt het opgebouwde vakantiegeld automatisch uitgekeerd. 7.3 Bijzonder verlof / kort verzuim In bepaalde gevallen kunt u als Werknemer aanspraak maken op bijzonder verlof of kort verzuim zoals beschreven staat in artikel 26 van de NBBU-cao. Wij verzoeken u een bewijs, zoals een trouwkaart of doktersverklaring, op te sturen naar Repay indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen. 7.4 Adoptieverlof Wanneer u een kind adopteert, heeft u recht op maximaal 4 weken aaneengesloten betaald adoptieverlof. Het verlof moet worden opgenomen binnen een periode van 18 weken, te rekenen vanaf 2 weken vóórdat het kind feitelijk in het gezin wordt opgenomen. Tijdens het verlof heeft u, net als bij zwangerschapsverlof, recht op een uitkering van 100% van het loon. Wilt u adoptieverlof opnemen, dan vernemen wij dat graag tijdig. 7.5 Ouderschapsverlof De medewerker die (adoptief) ouder of verzorger is van een kind jonger dan 8 jaar, kan aanspraak maken op onbetaald ouderschapsverlof. Dit recht bestaat zodra de arbeidsovereenkomst ten minste een jaar geduurd heeft. Voor meer informatie over ouderschapsverlof neemt u contact op met Repay. Pagina 6 van 13

7 8. Beëindiging werkzaamheden 8.1 Einde werkzaamheden bij opdrachtgever Gedurende de looptijd van uw arbeidsovereenkomst kan het voorkomen dat u niet (meer) bij dezelfde opdrachtgever als in deze arbeidsovereenkomst is opgenomen kan worden ingezet, maar dat de arbeidsovereenkomst tussen u en Repay nog doorloopt. Bijvoorbeeld in geval van faillissement van de opdrachtgever of wanneer de opdrachtgever de opdracht met Repay heeft opgezegd. Bij een arbeidsovereenkomst in fase 3 en 4 heeft u recht op doorbetaling van 100% van het in uw laatste opdracht verdiende feitelijk loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Wel verwachten we dat u zich beschikbaar en bereikbaar houdt voor Repay, en dat u een aanbod van Repay voor passende vervangende arbeid accepteert. Uiteraard zullen wij bij een arbeidsovereenkomst in fase 1 en 2, wanneer u dat wenst, trachten u te bemiddelen naar een opdracht bij een van onze opdrachtgevers. 8.2 De herplaatsingsprocedure In artikel 23 van de cao staat precies de handelwijze beschreven die Repay moet volgen om zo snel mogelijk nieuw werk voor u te vinden. Er vindt een gesprek plaats waarin de herplaatsingsprocedure met u wordt doorgenomen. In dit gesprek worden onder andere uw mogelijkheden en wensen besproken, zowel wat betreft de inhoud van het werk als het soort opdrachtgevers en de reistijd of reisafstand naar het werk. Dit laatste zal mede afhankelijk zijn van het vervoer waarover u beschikt. Als Repay niet direct werk in dezelfde functie voor u beschikbaar heeft, wordt voor u ook gekeken naar andere functies. Ook wordt gekeken of scholing, coaching of loopbaanbegeleiding de herplaatsing kan vergemakkelijken. Verder maken Repay en u een aantal praktische afspraken, bijvoorbeeld over uw bereikbaarheid. 8.3 Wat is passende vervangende arbeid De nieuwe opdracht die Repay voor u gaat zoeken wordt in de cao omschreven als passende vervangende arbeid. Hiermee bedoelen we een opdracht in dezelfde functiegroep of maximaal twee functiegroepen lager dan de laatst verrichte functie. Om de functiegroep te bepalen, wordt gekeken naar de functie-indeling volgens de cao en dus niet naar de functie-indeling volgens uw vorige opdrachtgever. 8.4 Bereikbaarheid en beschikbaarheid Tenzij de beloning is beperkt tot de gewerkte uren is Repay verplicht 100% van uw loon door te betalen, ook als u niet werkt. Daar staat tegenover dat van u de nodige flexibiliteit ten aanzien van te accepteren functies en reisafstanden wordt verwacht. Qua reisafstand geldt dat wij u mogen herplaatsen binnen een straal van 75 kilometer (per auto) dan wel anderhalf uur enkele reistijd (per openbaar vervoer) vanaf uw woonplaats. In sommige gevallen kan er, gelet op de aard van uw functie en/of het gebied waar u woont naar redelijkheid van u verlangd worden om nog verder of langer te reizen. Het spreekt voor zich dat u te allen tijde bereikbaar en beschikbaar dient te zijn in verband met een mogelijke opdracht. 8.5 Weigering passende vervangende arbeid U kunt een aanbod van Repay voor passende vervangende arbeid weigeren, maar dan vervallen zowel het recht op doorbetaling van loon als de verplichting van Repay om nieuw werk te zoeken. Het niet nakomen van gemaakte afspraken met betrekking tot beschikbaarheid en bereikbaarheid kan ook gevolgen hebben voor het recht op loondoorbetaling. Pagina 7 van 13

8 8.6 Beëindigen dienstverband Indien u het dienstverband met Repay wenst te beëindigen, dient u dit te doen door uw ontslag in te dienen. Dit kan middels een standaard ontslagbrief. Deze is de downloaden op Hierin dient te worden vermeld: Naam, adres, postcode en woonplaats; Datum van opzegging (hierbij dient u rekening te houden met de opzegtermijn, zie hiervoor uw Overeenkomst en/of de cao). Tevens verzoeken wij u de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw voorgenomen ontslag. Na ontvangst van uw brief ontvangt u van Repay een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het dienstverband. 8.7 Getuigschrift Na uw uitdiensttreding kunt u bij Repay een getuigschrift opvragen. 9. Identificatieplicht Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren, ook op de werkplek. Daarom dient u altijd een identiteitsbewijs en indien van toepassing een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning mee te nemen en bij u te dragen op de werkvloer. 10. Pensioen 10.1 Pensioenregeling StiPP Indien u 21 jaar of ouder bent en voldoet aan de voorwaarden, gaat u deelnemen aan de pensioenregeling van de StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) Pensioenpremie Aan de basisregeling neemt u deel als u 26 weken gewerkt heeft. Repay draagt voor elk uur dat u werkt, een percentage over uw bruto-uurloon af aan het pensioenfonds. De basisregeling wordt volledig door Repay betaald. Na 78 gewerkte weken gaat u deelnemen aan de plusregeling. Van de pensioenpremie tijdens de plusregeling neemt Repay 2/3 deel voor haar rekening en betaalt u zelf 1/3 deel Meer informatie over StiPP Voor meer informatie over de StiPP verwijzen wij u naar Zij zijn op werkdagen tussen uur en uur telefonisch bereikbaar op het nummer Collectieve Ongevallenverzekering Repay heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hiervoor wordt 0,01 netto per gewerkt uur ingehouden op uw salaris. Onder de in de polis genoemde voorwaarden wordt er mogelijk uitgekeerd bij blijvende invaliditeit en overlijden. Pagina 8 van 13

9 12. Ziektekostenverzekering Repay heeft voor haar Werknemers een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij CZ Zorgverzekeringen. Door de collectieve ziektekostenverzekering van Repay, kunnen wij u verschillende voordelen aanbieden. Denk aan: Lage nominale premie t.o.v. de landelijke zorgverzekeraars; Uitgebreid ziektekostenpakket b.v. tandheelkunde, preventie en kraamzorg; Korte wachtlijsten bij specialisten; En nog veel meer Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met CZ tel (ons collectiviteitnummer: ). 13. Consumentverzekeringen voor Werknemers Als werkgever van duizenden werknemers in Nederland is Repay altijd op zoek naar kansen om nog meer voordeel te kunnen bieden. Als werknemer van Repay betekent dit automatisch dat u flink kunt besparen op onderstaande verzekeringen: Autoverzekering; Opstalverzekering; Inboedelverzekering; Aansprakelijkheidsverzekering; Rechtsbijstandsverzekering; Doorlopende reisverzekering Repay is een exclusieve samenwerking met DMB Financiële Diensten aangegaan om dit mogelijk te maken. DMB Financiële Diensten is expert op het gebied van verzekeringen en het bieden van collectief voordeel aan bedrijven en haar Werknemers. Samen met DMB Financiële Diensten heeft Repay speciale verzekeringspakketten opgesteld. Hierdoor behalen werknemers, wanneer zij hun verzekeringen overzetten, een premievoordeel dat kan oplopen tot maar liefst 30%! DMB Financiële Diensten sluit uw huidige verzekeringen kosteloos voor u over en DMB Financiële Diensten zegt uw verzekering bij uw huidige verzekeringsmaatschappij voor u op. Voor meer informatie over bovenstaande verzekeringen, verwijzen wij u naar onze website: Pagina 9 van 13

10 Deel 2: Verzuim Bij verzuimpreventie en -begeleiding maakt Repay gebruik van de diensten van het verzuimteam en de bedrijfsartsen van Argo Advies. 1. Ziekmelding 1. In geval van ziekte dient u zich vóór uur persoonlijk ziek te melden bij zowel de opdrachtgever waar u werkzaam bent als bij Repay. Indien de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag, meld dit dan wel direct bij de opdrachtgever. U kunt zich op maandag ziekmelden bij Repay. In het geval dat u tijdens werktijd ziek naar huis gaat, meldt u zich persoonlijk af, zowel bij uw direct leidinggevende bij de opdrachtgever als bij Repay. LET OP: Deze verplichting tot ziekmelden bij Repay geldt ook als u binnen 4 weken na het eindigen van het dienstverband bij Repay ziek wordt. Bij de ziekmelding kan er gevraagd worden naar: De aard van het verzuim; De vermoedelijke duur van het verzuim; Uw verblijf- /verpleegadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent; Indien van toepassing: of ziekte/letsel al dan niet is veroorzaakt door een derde partij (bijvoorbeeld in geval van een ongeluk). 2. Na uw ziekmelding dient u thuis te blijven tot Repay contact met u opgenomen heeft, zodat de ziekmelding besproken kan worden. Mocht u een bezoek moeten brengen aan de huisarts of medisch specialist, laat het ons even weten. 3. Als u ziek wordt tijdens de vakantie meldt u zich dan direct ziek bij zowel de opdrachtgever als bij Repay. Daarnaast vragen wij u een arts te raadplegen en om een medische verklaring te vragen over de aard en de duur van de ziekte. Deze verklaring ontvangen wij graag direct na terugkeer van uw vakantie. 4. Van u wordt verwacht dat u zich binnen een redelijke termijn onder behandeling van uw huisarts en/of een medisch specialist laat stellen. 5. Repay coördineert alle activiteiten met betrekking tot de verzuimbegeleiding. De eerste 6 weken van uw verzuim zal uw consulent verzuim met grote regelmaat contact met u onderhouden. Na 6 weken wordt het contact met u overgedragen aan onze Consulent lang verzuim. 6. Na uw ziekmelding kunt u uitgenodigd worden voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U bent verplicht om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Als u zonder tegenbericht niet verschijnt op het spreekuur kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Let op: deze kosten kunnen oplopen tot 175,-! 7. Wij verwachten van u dat u bereikbaar bent voor uw opdrachtgever, Repay en Arbodienst (Argo Advies). Indien u tijdens ziekte onbereikbaar bent kan dit consequenties hebben voor uw loondoorbetaling. 8. U bent samen met Repay verantwoordelijk voor uw re-integratie. Van u wordt een actieve rol verwacht, conform de wettelijke voorschriften. Pagina 10 van 13

11 9. Als u tijdens ziekte op vakantie wenst te gaan, dient u daarvoor toestemming te vragen aan Repay. 10. Zodra u weer in staat bent uw werkzaamheden (gedeeltelijk) te hervatten, meldt u zich uiterlijk de eerste werkdag beter bij zowel de opdrachtgever als Repay. 11. Als u een beslissing van de bedrijfsarts niet begrijpt of het hiermee oneens bent, dient u dit direct bij Repay dan wel bij Agro Advies te melden. Het is mogelijk om bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Meer informatie daarover kunt u vinden op Voor u en ons staat een spoedig herstel voorop. Zowel u als Repay zijn er immers bij gebaat wanneer het werk zo snel mogelijk hervat wordt. 2. Verrichten werkzaamheden Het is tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid niet toegestaan arbeid te verrichten behalve voor zover het passende werkzaamheden betreft, aangeboden door Repay dan wel met toestemming van Repay, een en ander in het kader van werkhervatting/re-integratie. De passende werkzaamheden zullen worden bepaald in overleg met Repay en Argo Advies. Deze passende werkzaamheden kunnen werkzaamheden betreffen van een ander ofwel lager functieniveau en/of met andere werktijden en/of met andere reistijden en reisafstanden, etc. 3. Informatieverstrekking aan Repay Payroll N.V. Met inachtneming van hetgeen onder het medische beroepsgeheim valt, geeft de Arbodienst relevante informatie door aan Repay. Hieronder zijn begrepen de gegevens die ertoe hebben geleid dat beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van u. 4. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Werkneemsters hebben recht op ten minste zestien weken doorbetaald verlof voor zwangerschap en bevalling. Het verlof gaat minimaal vier weken en maximaal zes weken vóór de uitgerekende datum in. Het verlof duurt niet langer wanneer u bevalt van een meerling. 5. Arbeidsongeschikt door zwangerschap en/of bevalling Bent u arbeidsongeschikt voor, tijdens of na uw zwangerschap of bevalling dan verzoeken wij u hiervan direct melding te maken zodat wij het UWV hierover kunnen informeren. Wordt u arbeidsongeschikt voorafgaand aan uw zwangerschapsperiode, dan bent u verplicht 6 weken zwangerschapsverlof op te nemen. Indien u Repay niet tijdig informeert over uw arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling, waardoor Repay niet in staat is het UWV tijdig te informeren, zal de voorgenomen boete welke Repay door het UWV opgelegd krijgt, in zijn geheel aan u worden doorbelast. Pagina 11 van 13

12 6. Overige verplichtingen U dient de verplichtingen, die onder meer de Wet Verbetering Poortwachter u oplegt, na te komen. Dit betreft onder meer: Het verlenen van volledige medewerking aan het re-integratieproces; Het accepteren en uitvoeren van passende werkzaamheden al dan niet op therapeutische basis; Het opvolgen van voorschriften en maatregelen gericht op werkhervatting; Het bespreken van het plan van aanpak; Het aangeven en vastleggen van eigen re-integratieactiviteiten; Het aanvullen van re-integratieverslag van Repay met eigen visie; Het aanvragen van de WIA-uitkering en het aanleveren van een re-integratiedossier en het ondertekenen en retourneren van overige verslagen. 7. Sancties Indien aan één of meerdere van de voornoemde verplichtingen niet wordt voldaan, is Repay gerechtigd tot het hanteren van arbeidsrechtelijke maatregelen waaronder stopzetting van de salarisbetaling alsmede de gemaakte Arbo kosten (controle etc.) op u te verhalen. Pagina 12 van 13

13 Deel 3: Algemene informatie 1. Klachten 1.1 Klachtenprocedure Repay kent een gedragscode die alle werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel te handelen. Heeft u toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht. U kunt ook met uw klacht terecht bij onze helpdesk. Zij nemen telefonisch, schriftelijk en per binnengekomen klachten meteen in behandeling. 1.2 Aanname en afhandeling van uw klacht Klachten worden binnen ons personeelsinformatiesysteem geregistreerd. U wordt geïnformeerd over de verdere behandeling van uw klacht. De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Uiterlijk 48 uur nadat de klacht is binnengekomen wordt er contact met u opgenomen. De klacht wordt, voor zover mogelijk, meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen. 2. Meer weten? Hoewel wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn in deze Repay Personeelswijzer, kan het natuurlijk best zijn dat u nog vragen hebt over de arbeidsovereenkomst of de Repay Personeelswijzer. Aarzel in dat geval niet en neem contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord. Repay Payroll N.V. Postbus ZG GILZE t Pagina 13 van 13

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 1. Wie is Repay Payroll BV? Repay Payroll BV, hierna te noemen ''Repay'', is actief op de Nederlandse markt en is marktleider op het gebied van payrolling in de detailhandel en het MKB. Voor ondernemers

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Huisreglement Logistic Force

Huisreglement Logistic Force Welkom bij Logistic Force! Vanaf vandaag bent u voor ons werkzaam. Om u wegwijs te maken binnen onze organisatie, u op de hoogte te brengen van onze regels en de daar aan onderliggende procedures ontvangt

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing INHOUD Belangrijk om te weten 4 Arbeidsovereenkomst, financiële regelingen,

Nadere informatie

Gedetachee Gedetacheerden

Gedetachee Gedetacheerden Gedetachee Gedetacheerden Informatie voor gedetacheerden Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we een

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Huisreglement Logistic Force

Huisreglement Logistic Force Huisreglement Logistic Force Welkom bij Logistic Force! Vanaf vandaag bent u voor ons werkzaam. Om u enigszins wegwijs te maken binnen onze organisatie, u op de hoogte te brengen van onze regels en de

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP Wat is payroll nu precies? Kort samengevat betekent dit dat een extern bedrijf uw werknemers in dienst neemt en vervolgens de salarisbetalingen

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Uitzendkrac Uitzendkrachten

Uitzendkrac Uitzendkrachten Uitzendkrac Uitzendkrachten Informatie voor uitzendkrachten Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Informatie en Arbeidsvoorwaarden

Informatie en Arbeidsvoorwaarden Informatie en Arbeidsvoorwaarden Van harte welkom bij BV Topselect detacheringen. Wij hopen dat u het bij ons en op uw toekomstige werkplek naar uw zin zult hebben. Het is belangrijk dat u de inhoud van

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie