Inhoudsopgave Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Versie Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten NBBU cao voor (uitzend)krachten Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd Fase Fase Fase Fase Werkzaamheden 4 5. Arbeidsomstandigheden 5 6. Salaris Hoogte van het bruto salaris per uur Salarisbetaling Salarisstrook en jaaropgave 5 7. Vakantiedagen / Vakantiegeld Vakantie en /of vrije dag Vakantiegeld Bijzonder verlof / kort verzuim Adoptieverlof Ouderschapsverlof 6 8. Beëindiging werkzaamheden Beëindiging werkzaamheden door Opdrachtgever De herplaatsingsprocedure Wat is passende vervangende arbeid Bereikbaarheid en beschikbaarheid Weigering passende vervangende arbeid Beëindigen dienstverband Getuigschrift 8 9. Identificatieplicht Pensioen Pensioenregeling StiPP Pensioenpremie Meer weten over StiPP Collectieve Ongevallenverzekering Ziektekostenverzekering Consumentverzekeringen voor Werknemers 9 Deel 2: Verzuimreglement 1. Ziekmelding Verrichten werkzaamheden Informatieverstrekking aan Repay Payroll N.V Zwangerschaps- en bevallingsverlof Arbeidsongeschikt door zwangerschap en/of bevalling Overige verplichtingen Sancties 12 Deel 3: Algemene informatie 1. Klachten Klachtenprocedure Aanname en afhandeling van uw klacht Meer informatie 13 Pagina 2 van 13

3 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? Repay is opgericht in 2005 en dé HRM dienstverlener binnen diverse branches. Inmiddels is Repay uitgegroeid tot een gevestigde waarde in ons vakgebied, met een eigen franchiseorganisatie, een centraal service center met HRM specialisten, bedrijfsadviseurs en verzuimconsulenten. Repay kent elke cao van A tot Z, is volledig gecertificeerd en heeft alles in huis om u als werknemer te voorzien van de juiste informatie met betrekking tot uw dienstverband en om u professioneel te begeleiden gedurende uw gehele loopbaan bij Repay. 2. Hoe gaat dit in zijn werk? Tijdens uw dienstverband bij Repay is er sprake van een driehoeksverhouding tussen u, de opdrachtgever en Repay. In de praktijk verricht u werkzaamheden bij uw opdrachtgever(s). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen u en Repay. Repay heeft een dienstverleningsovereenkomst met de opdrachtgever. Repay verzorgt daarnaast uitgebreide voorlichting over salarisstroken, jaaropgaven, vakantieregelingen en arbeidsvoorwaarden. Ook kunt u met al uw vragen terecht bij onze helpdesk. Bij Repay staat een team van specialisten klaar om alle vragen snel en deskundig te beantwoorden. Pagina 3 van 13

4 3. Arbeidsovereenkomsten 3.1 NBBU-cao voor (uitzend)krachten Op deze arbeidsovereenkomst is steeds de meest recente versie van de NBBU- cao voor uitzendkrachten van toepassing, hierna te noemen: de cao. Via kunt u altijd de meest recente versie van de cao kosteloos inzien en downloaden. 3.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de begin en einddatum van de arbeidsovereenkomst vermeld. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Einde van rechtswege betekent dat de arbeidsovereenkomst op de overeengekomen datum eindigt, ook zonder opzegging (artikel 7:667 BW). Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt door totdat de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is, of totdat u en Repay samen (met wederzijds goedvinden) besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of totdat één van beiden de arbeidsovereenkomst beëindigt. 3.3 Fase 1 Fase 1 is een periode voor bepaalde tijd, waarin voor de duur van maximaal 26 weken arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden steeds verstrekt voor de duur van 13 weken. 3.4 Fase 2 Na afloop van fase 1 gaat u over naar fase 2 waarin voor de duur van maximaal 52 weken arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden steeds verstrekt voor de duur van 13 weken. 3.5 Fase 3 Als fase 1 en 2 zijn doorlopen bent u werkzaam in fase 3. Fase 3 duurt 4 jaar. Gedurende deze periode worden er maximaal 6 arbeidsovereenkomsten aangeboden. 3.6 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 4. Werkzaamheden Als Werknemer van Repay voert u werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever(s). De aanwijzingen en instructies van de direct leidinggevende bij de opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u op te volgen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u zich op coöperatieve wijze opstelt ten opzichte van uw Repay-collega s en ten opzichte van medewerk(st)ers van de opdrachtgever en naar beste kunnen samenwerkt. U dient in het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn de veiligheidsregels en gedragsregels, die gelden binnen de bedrijfsterreinen van de opdrachtgever, in acht te nemen. Gedragingen jegens de opdrachtgever die aanleiding vormen voor dringende reden tot ontslag, gelden gelijktijdig voor Repay als dringende reden voor ontslag. Repay heeft in voorkomend geval de bevoegdheid om u in afwachting van een nader onderzoek te schorsen en tegelijkertijd uw salarisdoorbetaling (tijdelijk) op te schorten. Pagina 4 van 13

5 5. Arbeidsomstandigheden De opdrachtgever moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever geeft voorschriften en instructies over de arbeidsomstandigheden. Denk dan aan veiligheidsvoorschriften zoals een verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of een rookverbod, maar ook aan instructies op het gebied van hygiëne of de uitvoering en organisatie van het werk. U bent verplicht de voorschriften en instructies van de opdrachtgever op te volgen. Als er veiligheidsrisico s zijn bij het werk, dan informeert de opdrachtgever u vóór aanvang van het werk over die risico s, en legt hij u uit hoe u met die risico s om moet gaan. Voor vragen of opmerkingen over de arbeidsomstandigheden op het werk is de opdrachtgever uw eerste aanspreekpunt. Kan de opdrachtgever uw vragen niet beantwoorden of laat hij gevaarlijke of onveilige situaties ontstaan of voortbestaan? Neemt u dan contact op met Repay! 6. Salaris 6.1 Hoogte van het bruto salaris per uur De hoogte van uw salaris is afhankelijk van de bij de opdrachtgever geldende systematiek. Dit betekent dat voor u dezelfde beloning conform artikel 22 van de NBBU cao geldt als voor een collega werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. 6.2 Salarisbetaling De betaling van uw salaris kan pas plaatsvinden wanneer wij uw arbeidsovereenkomst ondertekend van u hebben ontvangen. Eerder mogen en kunnen wij uw salaris niet uitbetalen. U hebt bij de digitale inschrijving aan kunnen geven of u wekelijks of éénmaal per 4 weken betaald wilt worden. Indien uw keuze per week is, ontvangt u wekelijks, indien er uren door de opdrachtgever worden doorgegeven, uw salaris op uw rekening. Houd er rekening mee dat rond feestdagen ontvangst van uw salaris langer op zich kan laten wachten dan u gewend bent. Hebt u de keuze gemaakt om per 4 weken uitbetaald te worden, verwijzen wij u naar onze website voor de betalingsmomenten. Deze kunt u vinden onder het gedeelte Werknemers waarna u vervolgens diverse documenten kunt aan klikken Salarisstrook en jaaropgave Na iedere salarisbetaling die u op uw bankrekening ontvangt, kunt u uw salarisstrook downloaden op internet. U gaat hiervoor naar onze website waar u vervolgens rechtsboven kiest voor de knop Repay Online. Via uw inlogcode die u per mail ontvangt, kunt u inloggen en uw salarisstroken downloaden. Op de salarisstrook staat precies hoeveel uur u hebt gewerkt. Ook staat erop hoe uw salaris is opgebouwd, wat u het lopende jaar al heeft verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen (vakantiegeld en dagen) u heeft opgebouwd. Na de jaarwisseling wordt uw jaaropgave geplaatst in uw dossier binnen Repay Online. Pagina 5 van 13

6 7. Vakantiedagen / Vakantiegeld 7.1 Vakantie en / of vrije dag Artikel 27 van de NBBU-cao bepaalt dat u bij elke volledig gewerkte werkmaand recht heeft op 16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan indien u niet een volledige werkmaand heeft gewerkt. In geval u vakantie of vrije dagen op wenst te nemen, dient u dit voornemen tijdig aan uw opdrachtgever kenbaar te maken. Indien zij akkoord gaat met uw vakantie en/of vrije dagen kunt u in Repay Online uw verlofuren inboeken. Telefonisch kunt u geen verlof doorgeven. In geval de opdrachtgever een verplichte algehele bedrijfssluiting of collectieve bedrijfsvakantie hanteert, heeft Repay het recht u te verplichten vakantiedagen of ADV dagen op te nemen gedurende deze algehele bedrijfssluiting. In geval het opgebouwde tegoed ontoereikend blijkt te zijn, wordt u geacht onbetaald verlof op te nemen. 7.2 Vakantiegeld De vakantiebijslag bedraagt 8% van het totaal door u verdiende brutosalaris. De vakantiebijslag kunt u via Repay Online opvragen voor uitbetaling, geheel of gedeeltelijk, wanneer u dat wenst. Deze bijslag wordt dan ook niet standaard in de maand mei van ieder jaar aan u uitbetaald. Indien uw dienstverband stopt bij Repay wordt het opgebouwde vakantiegeld automatisch uitgekeerd. 7.3 Bijzonder verlof / kort verzuim In bepaalde gevallen kunt u als Werknemer aanspraak maken op bijzonder verlof of kort verzuim zoals beschreven staat in artikel 26 van de NBBU-cao. Wij verzoeken u een bewijs, zoals een trouwkaart of doktersverklaring, op te sturen naar Repay indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen. 7.4 Adoptieverlof Wanneer u een kind adopteert, heeft u recht op maximaal 4 weken aaneengesloten betaald adoptieverlof. Het verlof moet worden opgenomen binnen een periode van 18 weken, te rekenen vanaf 2 weken vóórdat het kind feitelijk in het gezin wordt opgenomen. Tijdens het verlof heeft u, net als bij zwangerschapsverlof, recht op een uitkering van 100% van het loon. Wilt u adoptieverlof opnemen, dan vernemen wij dat graag tijdig. 7.5 Ouderschapsverlof De medewerker die (adoptief) ouder of verzorger is van een kind jonger dan 8 jaar, kan aanspraak maken op onbetaald ouderschapsverlof. Dit recht bestaat zodra de arbeidsovereenkomst ten minste een jaar geduurd heeft. Voor meer informatie over ouderschapsverlof neemt u contact op met Repay. Pagina 6 van 13

7 8. Beëindiging werkzaamheden 8.1 Einde werkzaamheden bij opdrachtgever Gedurende de looptijd van uw arbeidsovereenkomst kan het voorkomen dat u niet (meer) bij dezelfde opdrachtgever als in deze arbeidsovereenkomst is opgenomen kan worden ingezet, maar dat de arbeidsovereenkomst tussen u en Repay nog doorloopt. Bijvoorbeeld in geval van faillissement van de opdrachtgever of wanneer de opdrachtgever de opdracht met Repay heeft opgezegd. Bij een arbeidsovereenkomst in fase 3 en 4 heeft u recht op doorbetaling van 100% van het in uw laatste opdracht verdiende feitelijk loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Wel verwachten we dat u zich beschikbaar en bereikbaar houdt voor Repay, en dat u een aanbod van Repay voor passende vervangende arbeid accepteert. Uiteraard zullen wij bij een arbeidsovereenkomst in fase 1 en 2, wanneer u dat wenst, trachten u te bemiddelen naar een opdracht bij een van onze opdrachtgevers. 8.2 De herplaatsingsprocedure In artikel 23 van de cao staat precies de handelwijze beschreven die Repay moet volgen om zo snel mogelijk nieuw werk voor u te vinden. Er vindt een gesprek plaats waarin de herplaatsingsprocedure met u wordt doorgenomen. In dit gesprek worden onder andere uw mogelijkheden en wensen besproken, zowel wat betreft de inhoud van het werk als het soort opdrachtgevers en de reistijd of reisafstand naar het werk. Dit laatste zal mede afhankelijk zijn van het vervoer waarover u beschikt. Als Repay niet direct werk in dezelfde functie voor u beschikbaar heeft, wordt voor u ook gekeken naar andere functies. Ook wordt gekeken of scholing, coaching of loopbaanbegeleiding de herplaatsing kan vergemakkelijken. Verder maken Repay en u een aantal praktische afspraken, bijvoorbeeld over uw bereikbaarheid. 8.3 Wat is passende vervangende arbeid De nieuwe opdracht die Repay voor u gaat zoeken wordt in de cao omschreven als passende vervangende arbeid. Hiermee bedoelen we een opdracht in dezelfde functiegroep of maximaal twee functiegroepen lager dan de laatst verrichte functie. Om de functiegroep te bepalen, wordt gekeken naar de functie-indeling volgens de cao en dus niet naar de functie-indeling volgens uw vorige opdrachtgever. 8.4 Bereikbaarheid en beschikbaarheid Tenzij de beloning is beperkt tot de gewerkte uren is Repay verplicht 100% van uw loon door te betalen, ook als u niet werkt. Daar staat tegenover dat van u de nodige flexibiliteit ten aanzien van te accepteren functies en reisafstanden wordt verwacht. Qua reisafstand geldt dat wij u mogen herplaatsen binnen een straal van 75 kilometer (per auto) dan wel anderhalf uur enkele reistijd (per openbaar vervoer) vanaf uw woonplaats. In sommige gevallen kan er, gelet op de aard van uw functie en/of het gebied waar u woont naar redelijkheid van u verlangd worden om nog verder of langer te reizen. Het spreekt voor zich dat u te allen tijde bereikbaar en beschikbaar dient te zijn in verband met een mogelijke opdracht. 8.5 Weigering passende vervangende arbeid U kunt een aanbod van Repay voor passende vervangende arbeid weigeren, maar dan vervallen zowel het recht op doorbetaling van loon als de verplichting van Repay om nieuw werk te zoeken. Het niet nakomen van gemaakte afspraken met betrekking tot beschikbaarheid en bereikbaarheid kan ook gevolgen hebben voor het recht op loondoorbetaling. Pagina 7 van 13

8 8.6 Beëindigen dienstverband Indien u het dienstverband met Repay wenst te beëindigen, dient u dit te doen door uw ontslag in te dienen. Dit kan middels een standaard ontslagbrief. Deze is de downloaden op Hierin dient te worden vermeld: Naam, adres, postcode en woonplaats; Datum van opzegging (hierbij dient u rekening te houden met de opzegtermijn, zie hiervoor uw Overeenkomst en/of de cao). Tevens verzoeken wij u de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw voorgenomen ontslag. Na ontvangst van uw brief ontvangt u van Repay een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het dienstverband. 8.7 Getuigschrift Na uw uitdiensttreding kunt u bij Repay een getuigschrift opvragen. 9. Identificatieplicht Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren, ook op de werkplek. Daarom dient u altijd een identiteitsbewijs en indien van toepassing een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning mee te nemen en bij u te dragen op de werkvloer. 10. Pensioen 10.1 Pensioenregeling StiPP Indien u 21 jaar of ouder bent en voldoet aan de voorwaarden, gaat u deelnemen aan de pensioenregeling van de StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) Pensioenpremie Aan de basisregeling neemt u deel als u 26 weken gewerkt heeft. Repay draagt voor elk uur dat u werkt, een percentage over uw bruto-uurloon af aan het pensioenfonds. De basisregeling wordt volledig door Repay betaald. Na 78 gewerkte weken gaat u deelnemen aan de plusregeling. Van de pensioenpremie tijdens de plusregeling neemt Repay 2/3 deel voor haar rekening en betaalt u zelf 1/3 deel Meer informatie over StiPP Voor meer informatie over de StiPP verwijzen wij u naar Zij zijn op werkdagen tussen uur en uur telefonisch bereikbaar op het nummer Collectieve Ongevallenverzekering Repay heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hiervoor wordt 0,01 netto per gewerkt uur ingehouden op uw salaris. Onder de in de polis genoemde voorwaarden wordt er mogelijk uitgekeerd bij blijvende invaliditeit en overlijden. Pagina 8 van 13

9 12. Ziektekostenverzekering Repay heeft voor haar Werknemers een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij CZ Zorgverzekeringen. Door de collectieve ziektekostenverzekering van Repay, kunnen wij u verschillende voordelen aanbieden. Denk aan: Lage nominale premie t.o.v. de landelijke zorgverzekeraars; Uitgebreid ziektekostenpakket b.v. tandheelkunde, preventie en kraamzorg; Korte wachtlijsten bij specialisten; En nog veel meer Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met CZ tel (ons collectiviteitnummer: ). 13. Consumentverzekeringen voor Werknemers Als werkgever van duizenden werknemers in Nederland is Repay altijd op zoek naar kansen om nog meer voordeel te kunnen bieden. Als werknemer van Repay betekent dit automatisch dat u flink kunt besparen op onderstaande verzekeringen: Autoverzekering; Opstalverzekering; Inboedelverzekering; Aansprakelijkheidsverzekering; Rechtsbijstandsverzekering; Doorlopende reisverzekering Repay is een exclusieve samenwerking met DMB Financiële Diensten aangegaan om dit mogelijk te maken. DMB Financiële Diensten is expert op het gebied van verzekeringen en het bieden van collectief voordeel aan bedrijven en haar Werknemers. Samen met DMB Financiële Diensten heeft Repay speciale verzekeringspakketten opgesteld. Hierdoor behalen werknemers, wanneer zij hun verzekeringen overzetten, een premievoordeel dat kan oplopen tot maar liefst 30%! DMB Financiële Diensten sluit uw huidige verzekeringen kosteloos voor u over en DMB Financiële Diensten zegt uw verzekering bij uw huidige verzekeringsmaatschappij voor u op. Voor meer informatie over bovenstaande verzekeringen, verwijzen wij u naar onze website: Pagina 9 van 13

10 Deel 2: Verzuim Bij verzuimpreventie en -begeleiding maakt Repay gebruik van de diensten van het verzuimteam en de bedrijfsartsen van Argo Advies. 1. Ziekmelding 1. In geval van ziekte dient u zich vóór uur persoonlijk ziek te melden bij zowel de opdrachtgever waar u werkzaam bent als bij Repay. Indien de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag, meld dit dan wel direct bij de opdrachtgever. U kunt zich op maandag ziekmelden bij Repay. In het geval dat u tijdens werktijd ziek naar huis gaat, meldt u zich persoonlijk af, zowel bij uw direct leidinggevende bij de opdrachtgever als bij Repay. LET OP: Deze verplichting tot ziekmelden bij Repay geldt ook als u binnen 4 weken na het eindigen van het dienstverband bij Repay ziek wordt. Bij de ziekmelding kan er gevraagd worden naar: De aard van het verzuim; De vermoedelijke duur van het verzuim; Uw verblijf- /verpleegadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent; Indien van toepassing: of ziekte/letsel al dan niet is veroorzaakt door een derde partij (bijvoorbeeld in geval van een ongeluk). 2. Na uw ziekmelding dient u thuis te blijven tot Repay contact met u opgenomen heeft, zodat de ziekmelding besproken kan worden. Mocht u een bezoek moeten brengen aan de huisarts of medisch specialist, laat het ons even weten. 3. Als u ziek wordt tijdens de vakantie meldt u zich dan direct ziek bij zowel de opdrachtgever als bij Repay. Daarnaast vragen wij u een arts te raadplegen en om een medische verklaring te vragen over de aard en de duur van de ziekte. Deze verklaring ontvangen wij graag direct na terugkeer van uw vakantie. 4. Van u wordt verwacht dat u zich binnen een redelijke termijn onder behandeling van uw huisarts en/of een medisch specialist laat stellen. 5. Repay coördineert alle activiteiten met betrekking tot de verzuimbegeleiding. De eerste 6 weken van uw verzuim zal uw consulent verzuim met grote regelmaat contact met u onderhouden. Na 6 weken wordt het contact met u overgedragen aan onze Consulent lang verzuim. 6. Na uw ziekmelding kunt u uitgenodigd worden voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U bent verplicht om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Als u zonder tegenbericht niet verschijnt op het spreekuur kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Let op: deze kosten kunnen oplopen tot 175,-! 7. Wij verwachten van u dat u bereikbaar bent voor uw opdrachtgever, Repay en Arbodienst (Argo Advies). Indien u tijdens ziekte onbereikbaar bent kan dit consequenties hebben voor uw loondoorbetaling. 8. U bent samen met Repay verantwoordelijk voor uw re-integratie. Van u wordt een actieve rol verwacht, conform de wettelijke voorschriften. Pagina 10 van 13

11 9. Als u tijdens ziekte op vakantie wenst te gaan, dient u daarvoor toestemming te vragen aan Repay. 10. Zodra u weer in staat bent uw werkzaamheden (gedeeltelijk) te hervatten, meldt u zich uiterlijk de eerste werkdag beter bij zowel de opdrachtgever als Repay. 11. Als u een beslissing van de bedrijfsarts niet begrijpt of het hiermee oneens bent, dient u dit direct bij Repay dan wel bij Agro Advies te melden. Het is mogelijk om bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Meer informatie daarover kunt u vinden op Voor u en ons staat een spoedig herstel voorop. Zowel u als Repay zijn er immers bij gebaat wanneer het werk zo snel mogelijk hervat wordt. 2. Verrichten werkzaamheden Het is tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid niet toegestaan arbeid te verrichten behalve voor zover het passende werkzaamheden betreft, aangeboden door Repay dan wel met toestemming van Repay, een en ander in het kader van werkhervatting/re-integratie. De passende werkzaamheden zullen worden bepaald in overleg met Repay en Argo Advies. Deze passende werkzaamheden kunnen werkzaamheden betreffen van een ander ofwel lager functieniveau en/of met andere werktijden en/of met andere reistijden en reisafstanden, etc. 3. Informatieverstrekking aan Repay Payroll N.V. Met inachtneming van hetgeen onder het medische beroepsgeheim valt, geeft de Arbodienst relevante informatie door aan Repay. Hieronder zijn begrepen de gegevens die ertoe hebben geleid dat beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van u. 4. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Werkneemsters hebben recht op ten minste zestien weken doorbetaald verlof voor zwangerschap en bevalling. Het verlof gaat minimaal vier weken en maximaal zes weken vóór de uitgerekende datum in. Het verlof duurt niet langer wanneer u bevalt van een meerling. 5. Arbeidsongeschikt door zwangerschap en/of bevalling Bent u arbeidsongeschikt voor, tijdens of na uw zwangerschap of bevalling dan verzoeken wij u hiervan direct melding te maken zodat wij het UWV hierover kunnen informeren. Wordt u arbeidsongeschikt voorafgaand aan uw zwangerschapsperiode, dan bent u verplicht 6 weken zwangerschapsverlof op te nemen. Indien u Repay niet tijdig informeert over uw arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling, waardoor Repay niet in staat is het UWV tijdig te informeren, zal de voorgenomen boete welke Repay door het UWV opgelegd krijgt, in zijn geheel aan u worden doorbelast. Pagina 11 van 13

12 6. Overige verplichtingen U dient de verplichtingen, die onder meer de Wet Verbetering Poortwachter u oplegt, na te komen. Dit betreft onder meer: Het verlenen van volledige medewerking aan het re-integratieproces; Het accepteren en uitvoeren van passende werkzaamheden al dan niet op therapeutische basis; Het opvolgen van voorschriften en maatregelen gericht op werkhervatting; Het bespreken van het plan van aanpak; Het aangeven en vastleggen van eigen re-integratieactiviteiten; Het aanvullen van re-integratieverslag van Repay met eigen visie; Het aanvragen van de WIA-uitkering en het aanleveren van een re-integratiedossier en het ondertekenen en retourneren van overige verslagen. 7. Sancties Indien aan één of meerdere van de voornoemde verplichtingen niet wordt voldaan, is Repay gerechtigd tot het hanteren van arbeidsrechtelijke maatregelen waaronder stopzetting van de salarisbetaling alsmede de gemaakte Arbo kosten (controle etc.) op u te verhalen. Pagina 12 van 13

13 Deel 3: Algemene informatie 1. Klachten 1.1 Klachtenprocedure Repay kent een gedragscode die alle werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel te handelen. Heeft u toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht. U kunt ook met uw klacht terecht bij onze helpdesk. Zij nemen telefonisch, schriftelijk en per binnengekomen klachten meteen in behandeling. 1.2 Aanname en afhandeling van uw klacht Klachten worden binnen ons personeelsinformatiesysteem geregistreerd. U wordt geïnformeerd over de verdere behandeling van uw klacht. De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Uiterlijk 48 uur nadat de klacht is binnengekomen wordt er contact met u opgenomen. De klacht wordt, voor zover mogelijk, meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen. 2. Meer weten? Hoewel wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn in deze Repay Personeelswijzer, kan het natuurlijk best zijn dat u nog vragen hebt over de arbeidsovereenkomst of de Repay Personeelswijzer. Aarzel in dat geval niet en neem contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord. Repay Payroll N.V. Postbus ZG GILZE t Pagina 13 van 13

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens.

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens. Ziekteverzuimreglement Novon - Pre Intens. Inhoud Inleiding 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of verzuimbegeleider 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009 CAO voor SWETSODV GROEP BV tussentijdse wijziging 18 mei 2009 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 PREAMBULE De ondergetekenden, te weten; de besloten vennootschap: SwetsODV Groep BV, statutair gevestigd

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 105/januari 2013/pne 2 INHOUD Voorwoord... 4 1. Algemeen... 4 2. Ziekteverlof... 5 3. Begeleiding door arbodienst of bedrijfsarts... 5 4. Rechten en plichten tijdens

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie