Procedure voor aanpassingen aan de atlassen van de buurtwegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure voor aanpassingen aan de atlassen van de buurtwegen"

Transcriptie

1 Procedure voor aanpassingen aan de atlassen van de buurtwegen Naar aanleiding van het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten m.b.t. de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurt- en voetwegen werd dit document opgesteld. Het doel is de lokale besturen ondersteunen in de procedure voor aanpassingen aan de atlassen van de buurtwegen. De belangrijkste wijzigingen die in de wetgeving en reglementering rond buurt- en voetwegen werden doorgevoerd zijn: het formuleren van een duidelijke terminologie voor de verschillende aanpassingen aan de atlassen van de buurtwegen de ontkoppeling van de wet op de buurtwegen en het rooilijnendecreet de integratie van de procedure voor de vaststelling van het rooilijnplan en de procedure voor de opening, de afschaffing, de wijziging of de verlegging van een buurt- of voetweg: de deputatie beslist voortaan ook over de nieuwe rooilijn, samen met het tracé de invoering van een termijn van 90 dagen waarbinnen de deputatie moet beslissen over de voorgestelde aanpassing de vaststelling van gedetailleerde regels over het openbaar onderzoek bij het wijzigen van het buurt- en voetwegennet. Artikel 27 en 28 van de wet op de buurtwegen Bij elke opening, wijziging of verlegging van een buurt- of voetweg is een rooilijnplan vereist. Dat geldt ook voor buurt- of voetwegen op privédomein. Een rooilijn geeft de (huidige of toekomstige) grens aan van een openbare weg. Een buurt- of voetweg is een openbare weg. Ook de rooilijn van een weg over privédomein geeft de rand van de weg of de scheiding tussen de openbare weg en de aangelande gronden aan, ook al is er geen onderscheid naar eigendom. 1

2 Ondersteuning voor de lokale besturen In dit document vindt u de volgende informatie: een beschrijving van de procedure voor het aanpassen van de atlas van de buurtwegen diverse checklists voor de samenstelling van het dossier richtlijnen voor het opstellen van correcte plannen richtlijnen voor het voeren van een correct openbaar onderzoek voorbeelddocumenten Hiermee wil het Provinciebestuur Limburg de steden en gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvolle en juridisch sterke beslissingen te nemen voor wat betreft de opening, wijziging, verlegging of afschaffing van buurt- of voetwegen uit de atlas van de buurtwegen. In Limburg werden we voorlopig nog weinig geconfronteerd met procedures voor de rechtbank om beslissingen te laten vernietigen. Dat moet ook zo veel mogelijk vermeden worden, omdat geplande projecten enorme vertragingen kunnen oplopen. Het is dus in ieders belang om aanvragen voor het aanpassen van de atlas van de buurtwegen correct af te handelen. 2

3 Stappenplan voor aanpassingen aan de atlassen van de buurtwegen 1 Aanvraag door een derde: De aanvraag gebeurt door een particulier, bedrijf, vereniging of organisatie bij de gemeente waar de betrokken buurtweg gelegen is. Documenten: Bijlage 1 Aanvraagformulier Bijlage 2 Verbintenis van de aanvrager Bijlage 3 Vereisten voor de plannen Bijlage 4 Samenstelling dossier voor gemeente 2 Starten van het dossier door de gemeente Indien de gemeente wenst, kan ze al in dit stadium een informeel overleg aanvragen met de verantwoordelijke ingenieur van de provincie. Voor het dossier voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad moet de gemeente het dossier inhoudelijk nakijken en aanvullen. Het aanvraagformulier en de verbintenis van de aanvrager moeten volledig ingevuld worden. De plannen moeten van goede kwaliteit en volledig zijn. Indien dat niet het geval is, moeten er nieuwe plannen opgesteld worden. Het fotomateriaal moet een realistisch beeld geven van de situatie ter plaatse. Indien dat niet het geval is, moet bijkomend fotomateriaal opgevraagd worden. De gemeente bekomt een proces-verbaal van schatting opgesteld door de ontvanger van het bevoegde registratiekantoor, door het aankoopcomité of door een erkende landmeter-expert. De gemeente vraagt een schriftelijk akkoord aan alle eigenaars die een gedeelte van de buurtweg willen aankopen (buurtweg met openbare bedding) of die een meerwaarde moeten betalen (buurtweg met private bedding). De lijst met de eigenaars van de betrokken percelen moet grondig nagekeken worden. Deze is de basis voor een correcte bekendmaking van het openbaar onderzoek. De gemeente motiveert de aanpassing in het kader van het algemeen belang. Evt. kadert de gemeente de aanpassing van de buurt-of voetweg in het tragewegenplan. De gemeente voegt een afschrift toe van het gewestplan of van een BPA of RUP van toepassing op de locatie waar de buurt- of voetweg gewijzigd wordt. Evt. vermeldt de gemeente relevante ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een aanvraag voor een ruimtelijke vergunning etc. 3

4 Enkele opmerkingen: Het schattingsverslag mag ten hoogste 2 jaar oud zijn volgens de omzendbrief BB2010/02 van 12 februari 2010 betreffende de procedure voor de vervreemding van onroerende goederen. Indien de gemeente kosten maakt en deze wil verhalen op de aanvrager, is een voorafgaandelijk retributiereglement noodzakelijk. Dat geldt evt. voor de kosten van een landmeter-expert voor het opstellen van de plannen en voor de kosten voor het proces-verbaal van schatting. Documenten: Bijlage 3 Vereisten voor de plannen Bijlage 4 Samenstelling van het dossier voor de aanvraag bij de gemeente 3 Eerste beraadslaging door de gemeenteraad De gemeenteraad beraadslaagt over het voornemen om de atlas van de buurtwegen te wijzigen en evt. over de voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan. Documenten: Bijlage 5 Voorstel eerste besluit gemeenteraad max. 30 dagen na de gemeenteraad 4 Openbaar onderzoek: De gemeente organiseert een openbaar onderzoek de commodo et incommodo. Documenten: Bijlage 6 Voorwaarden correct openbaar onderzoek max. 60 dagen na de sluiting van het openbaar onderzoek 5 Tweede beraadslaging door de gemeenteraad De gemeenteraad beraadslaagt over de definitieve vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen en evt. van het ontwerp van rooilijnplan. Documenten: Bijlage 7 Voorstel tweede besluit gemeenteraad 4

5 6 Verzending dossier naar de deputatie van de provincie De gemeente verstuurt het volledige dossier best aangetekend naar de deputatie van de provincie Limburg. Documenten: Bijlage 8 Samenstelling van het dossier voor de aanvraag bij de provincie 7 Behandeling van het dossier door de provincie met beslissing door de deputatie (max. 90 dagen) Interne procedure provincie: starten van het dossier controle van het dossier interne adviezen samenbrengen adviezen en formuleren definitief advies agenderen deputatie beslissing over de aanpassing en evt. het rooilijnplan door de deputatie. Bij gebrek aan een tijdige beslissing van de deputatie kan de gemeente beroep instellen tegen het uitblijven van de beslissing bij de bevoegde minister, i.c. de Vlaams minister van ruimtelijke ordening. De bevoegde Vlaamse Regering neemt dan de plaats in van de deputatie en beslist over de opening, de wijziging, de verlegging, de afschaffing of de vaststelling van de rooilijn van de buurt- of voetweg. Zo lang er geen beroep is ingediend, kan de deputatie ook nog na 90 dagen over het dossier beslissen. Er is geen vervaltermijn opgenomen in de wetgeving. 8 Verzending deputatiebesluit naar de gemeente De provincie verzendt een afschrift van het deputatiebesluit met de bijbehorende plannen in tweevoud naar de gemeente. 9 Aanplakking deputatiebesluit door de gemeente Het college van burgemeester en schepenen maakt de beslissing van de deputatie bekend vanaf de zondag na ontvangst van het deputatiebesluit en gedurende acht dagen door aanplakking aan het gemeentehuis. 5

6 10 Beroepsmogelijkheden De gemeente of een belanghebbende kan een beroep indienen tegen de beslissing van de deputatie bij de bevoegde Vlaamse minister, i.c. de minister van ruimtelijke ordening. De gouverneur moet het beroep ontvangen binnen 15 dagen na de laatste dag van de aanplakking. De termijn van 15 dagen start vanaf maandag na de laatste zondag van de aanplakking. Het beroep bij de minister is opschortend. De minister verleent of onthoudt de goedkeuring aan de beslissing van de deputatie, zonder een eigen beslissing in de plaats te mogen stellen. Het ministerieel besluit vermeldt de uiteindelijke beslissing. De laatste beroepsmogelijkheid is een annulatieberoep bij de Raad van State, ingediend binnen de 60 dagen na de betekening van het ministerieel besluit. Als er geen beroep tegen de beslissing van de deputatie werd aangetekend bij de gouverneur is er geen beroep bij de Raad van State mogelijk. 6

7 Bijlagen bij het stappenplan Bijlage 1 Aanvraagformulier Voorbeeldformulier Gegevens van de aanvrager Naam: Hoedanigheid: particulier/bedrijf/instelling/vereniging Adres: Telefoon:. .. Contactpersoon Naam: Telefoon:. .. Gegevens van de buurtweg Gevraagde aanpassing: opening/wijziging/afschaffing/verlegging/vaststellen rooilijnen (schrappen wat niet past). Atlas van de buurtwegen van:. Nummer buurtweg (wijziging, afschaffing, verlegging, vaststellen rooilijnen):.. Beschrijving ligging nieuwe buurtweg (opening):... Betrokken kadastrale percelen:.. Reden van de aanvraag: De aanvraag moet in drievoud ingediend worden en moet vergezeld zijn van de nodige plannen, nl. een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, een uittreksel uit het kadaster, evt. een rooilijnplan en evt. een afschaffingsplan en een topografische kaart die duidelijk de gevraagde aanpassing aan de atlas van de buurtwegen weergeven en die opgemaakt werden door een landmeter 5 exemplaren de verbintenis van de aanvrager 3 exemplaren fotomateriaal dat duidelijk de huidige situatie weergeeft (verschillende standpunten, zowel algemeen als meer gedetailleerd beeld) 3 exemplaren. 7

8 Bijlage 2 Verbintenis van de aanvrager Voorbeeldformulier De ondergetekende(n).. wonende te... (volledig adres) verzoekt om geheel of gedeeltelijk de buurt- of voetweg nr.. in de atlas van de buurtwegen van af te schaffen/te wijzigen/te verleggen/te openen/de rooilijnen vast te stellen (schrappen wat niet past) en is bereid hiertoe de volgende kosten op zich te nemen: de kosten voor het opstellen van de nodige plannen door een landmeter voor de aanvraag van de aanpassing van de bovenvermelde buurt- of voetweg (de erelonen en opstelkosten van het schattingsverslag) de kosten voor de aankoop van de vrijgekomen gronden van buurt- of voetwegen met openbare bedding volgens schatting van [aan te vullen door de gemeente] de meerwaarde volgens schatting van [aan te vullen door de gemeente] voor de aanpassing van de buurt- of voetweg met private bedding andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen worden opgelegd (bv. nieuw tracé vrijmaken van begroeiing, verplaatsen van een afsluiting etc.). Opgesteld te op. (handtekening van de aanvragers) 8

9 Bijlage 3 Vereisten voor de plannen De nodige plannen voor het wijzigen van de atlas van de buurtwegen moeten opgesteld worden op initiatief van de aanvrager. De plannen moeten opgemaakt worden door een landmeter. Op de plannen mag slechts één scenario van een opening, wijziging, verlegging, afschaffing of vaststelling van een rooilijn van een buurt- of voetweg voorgesteld worden. De volgende bundel met plannen moet samengesteld worden: een titelblad een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen een uittreksel uit het kadaster een rooilijnplan (bij de opening, de wijziging of de verlegging van een buurt- of voetweg en bij het vaststellen van de rooilijnen van een bestaande buurt- of voetweg) een afschaffingsplan (enkel bij een afschaffing) een topografische kaart Het titelblad Op het titelblad staat: de gemeente en de atlasgemeente de omschrijving van de gevraagde aanpassing ruimte voor de verwijzing naar de beraadslagingen van de gemeenteraad en voor de stempel van het besluit van de deputatie de naam en het adres van de betreffende landmeter. Het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen (schaal 1:2.500) Opnemen van een titel, de schaal en een noordpijl. Vermelding van de atlasgemeente en het nummer van het detailplan. Duidelijke aanduiding van de huidige buurt- en voetwegen, inclusief de reeds vroeger goedgekeurde aanpassingen met de datum van het besluit van de deputatie of, in voorkomend geval, van het koninklijk of ministerieel besluit. Duidelijke aanduiding van de gevraagde opening, wijziging of verlegging, met gebruik van de volgende kleuren: o geel: te behouden voetwegen o groen: opening of nieuwe ligging van voetwegen o rood: af te schaffen of te wijzigen buurtwegen o oranje: reeds afgeschafte buurtwegen (indien relevant). Opnemen van een legende die het gebruik van kleuren en symbolen toelicht. Het uittreksel uit het kadaster (schaal 1:2.500) Opnemen van een titel, de schaal en een noordpijl. Vermelding van de gemeente, de kadastrale afdeling, de kadastrale sectie, de straatnamen en de huisnummers. Vermelding van de percelen gelegen naast de (delen van de) buurt- en voetwegen betrokken bij de gevraagde aanpassing. De eigenaars van de betrokken percelen mogen niet vermeld worden op het plan. Duidelijke aanduiding van de huidige buurt- en voetwegen, inclusief de reeds vroeger goedgekeurde aanpassingen met de datum van het besluit van de deputatie of, in voorkomend geval, van het koninklijk of ministerieel besluit. 9

10 Duidelijke aanduiding van de gevraagde opening, wijziging of verlegging, met gebruik van de volgende kleuren: o geel: te behouden voetwegen o groen: opening of nieuwe ligging van voetwegen o rood: af te schaffen of te wijzigen buurtwegen o oranje: reeds afgeschafte buurtwegen (indien relevant). Opnemen van een legende die het gebruik van kleuren en symbolen toelicht. Aan het uittreksel uit het kadaster wordt een lijst toegevoegd met de vermelding van de betrokken kadastrale percelen met naam en adres van de eigenaars. Het afschaffingsplan (schaal 1:500) enkel bij afschaffing Opnemen van een titel, de schaal en een noordpijl. Ondubbelzinnige aanduiding van (het deel van) de buurt- of voetweg waarvan de afschaffing gevraagd wordt in rode kleur, hetzij met geografische coördinaten (coördinatenstelsel Lambert 72), hetzij ten opzichte van perceelgrenzen, hetzij gelegen tussen twee andere (buurt)wegen. De breedte en de oppervlakte van het af te schaffen weggedeelte van de buurt- of voetweg. De perceelgrenzen, de bomen, de gebouwen, de afsluitingen in de nabije omgeving van het af te schaffen weggedeelte. Opnemen van een legende die het gebruik van kleuren en symbolen toelicht. Indien de afschaffing voldoende duidelijk is op de uittreksels uit de atlas van de buurtwegen en het kadaster, is een apart afschaffingsplan niet nodig. De landmeterexpert moet wel de breedte en de oppervlakte van het af te schaffen weggedeelte bepalen met het oog op de verkoop van de vrijgekomen gronden of de betaling van de meerwaarde. Het rooilijnplan (schaal 1:500) bij een opening, wijziging of verlegging of bij het vaststellen van een rooilijn van een bestaande buurt- of voetweg Opnemen van een titel, de schaal en een noordpijl. Alle getroffen percelen met hun perceelgrenzen en dat tot op een diepte van minstens 10 meter t.o.v. de gewenste rooilijn. De bestaande gebouwen op de getekende percelen met aanduiding van de staat van die gebouwen: o O: oud o N: nieuw o GS: in goede staat o SS: in slechte staat. De percelen die niet bebouwd mogen worden, worden aangeduid in bleekgroen of door een onderbroken donkergroene streep. Alle huidige wegen, spoorwegen, waterwegen, tramwegen etc. tot op een diepte van minstens 10 meter t.o.v. de gewenste rooilijn: o buurt- en voetwegen met hun nummer en breedte o andere trage wegen met de breedte o wegen voor het gemotoriseerd verkeer met de straatnaam en indien het gewestwegen zijn het N-nummer. 10

11 Ondubbelzinnige en duidelijke aanduiding van de gewenste rooilijnen in een rode lijn, ononderbroken voor een buurtweg met een openbare bedding en onderbroken streepjeslijn voor een buurtweg met een private bedding: o rooilijnen moeten vastgelegd worden met coördinaten (coördinatenstelsel: Lambert 72) o de breedte van de buurt- en voetwegen tussen de gewenste rooilijnen o de beginpunten, de tussenliggende knikpunten en de eindpunten van de rooilijnen worden aangeduid met letters o de coördinaten van deze punten worden weergegeven in de coördinatentabel, alsmede de lengte van de gewenste rooilijnen. De actuele rooilijnen van het weggedeelte dat verlegd of gewijzigd wordt, worden aangeduid in een blauwe lijn, ononderbroken voor een buurtweg met een openbare bedding en onderbroken streepjeslijn voor een buurtweg met een private bedding. De oorsprong van de actuele rooilijn wordt vermeld (vb. datum koninklijk of ministerieel besluit, uit de atlas van de buurtwegen). Duidelijke aanduiding van de gevraagde opening, wijziging of verlegging, met gebruik van de volgende kleuren: o geel: te behouden voetwegen o groen: opening of nieuwe ligging van voetwegen o rood: af te schaffen of te wijzigen buurtwegen o oranje: reeds afgeschafte buurtwegen (indien relevant). De breedte en de oppervlakte van de te wijzigen weggedeelten, zowel van de af te schaffen als de nieuwe delen, per betrokken perceel. Opnemen van een legende die het gebruik van kleuren en symbolen toelicht. Indien het ontwerp van rooilijnplan ook dienst doet als ontwerp van onteigeningsplan moet het ook voldoen aan de formaliteiten bepaald in de onteigeningswetgeving. De topografische kaart (schaal 1:10.000) Opnemen van een titel, de schaal en de noordpijl. Duidelijke aanduiding van de gevraagde aanpassing, met gebruik van de volgende kleuren: o geel: te behouden voetwegen o groen: opening of nieuwe ligging van voetwegen o rood: af te schaffen of te wijzigen buurtwegen o oranje: reeds afgeschafte buurtwegen (indien relevant). Opnemen van een legende die het gebruik van toegevoegde kleuren en symbolen toelicht. 11

12 Bijlage 4 Dossiersamenstelling voor aanvraag bij de gemeente Nodige documenten Aanvraagformulier voor de aanpassing aan de atlas van de buurtwegen, volledig ingevuld en ondertekend Verbintenis van de aanvrager Plannen met alle nodige aanduidingen uittreksel uit de atlas van de buurtwegen uittreksel uit het kadaster evt. afschaffingsplan evt. rooilijnplan topografische kaart Fotomateriaal in kleur 3 ex. 3 ex. 5 ex. 3 ex. 12

13 Bijlage 5 Voorstel eerste besluit gemeenteraad: voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen en evt. het ontwerp van rooilijnplan DE GEMEENTERAAD Gelet op de aanvraag van [naam aanvrager] d.d. [datum aanvraag] tot de opening/afschaffing/wijziging/verlegging/vaststelling van de ontwerp-rooilijn van (een deel van) de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente]; Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de wet van 9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 29; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op de bijgevoegde plannen van landmeter-expert [naam landmeter] d.d. [datum plan], nl. een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen een uittreksel uit het kadaster het afschaffingsplan/ontwerp van rooilijnplan topografische kaart; Overwegende dat de aanvrager de aanpassing aan de atlas van de buurtwegen vraagt omdat [motivering aanvraag door aanvrager]; BESLUIT Artikel 1 De gemeenteraad heeft het voornemen om een nieuwe buurtweg/voetweg met nummer [nummer nieuwe buurt- of voetweg] te openen in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente], gelegen [beknopte beschrijving van de ligging], zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente] te wijzigen, zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente] te verleggen zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente] af te schaffen zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. Een ontwerp van rooilijnplan vast te stellen voor de bestaande buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente]. 13

14 Artikel 2 De ontwerp-rooilijn van de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente], zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan, wordt voorlopig vastgesteld. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar onderzoek over de aanpassing aan de atlas van de buurtwegen en het bijbehorende ontwerp van rooilijnplan. 14

15 Bijlage 6 Voorwaarden voor een openbaar onderzoek bij de aanpassing van de atlas van de buurtwegen Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door: 1 aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en het eindpunt van het nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegdeel 2 een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad 3 een bericht in het Belgisch Staatsblad 4 in voorkomend geval een aangetekende brief aan de eigenaars van de percelen die zich bevinden in het ontwerp van rooilijnplan 5 in voorkomend geval een aangetekende brief aan de eigenaars van de percelen die palen aan de af te schaffen buurtweg 6 een mededeling aan de deputatie. De aankondiging vermeldt minstens: 1 waar de beraadslaging en, in voorkomend geval, het ontwerp van rooilijnplan ter inzage ligt 2 de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek 3 het adres waar de opmerkingen en bezwaren naartoe gestuurd moeten worden of kunnen worden afgegeven en de te volgen formaliteiten. Duur van het openbaar onderzoek: 30 dagen. Indien er bezwaarschriften ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek, moeten deze weerlegd worden in de motivering van het tweede besluit van de gemeenteraad (zie verder). 15

16 Bijlage 7 Voorstel tweede besluit gemeenteraad: definitieve vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen en evt. het ontwerp van rooilijnplan DE GEMEENTERAAD Gelet op de aanvraag van [naam aanvrager] d.d. [datum aanvraag] tot de opening/afschaffing/wijziging/verlegging/vaststelling van de ontwerp-rooilijn van (een deel van) de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente]; Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de wet van 9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 29; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op de bijgevoegde plannen van landmeter-expert [naam landmeter] d.d. [datum plan], nl. een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen een uittreksel uit het kadaster het afschaffingsplan/ontwerp van rooilijnplan topografische kaart; Overwegende dat de aanvrager de aanpassing aan de atlas van de buurtwegen vraagt omdat [motivering aanvraag door aanvrager]; Gelet op het openbaar onderzoek de commodo et incommodo dat heeft plaatsgevonden van tot [data opening en sluiting openbaar onderzoek]; Overwegende dat uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er (geen) bezwaren werden ingediend; Overwegende dat [evt. bespreken en weerleggen van de ingediende bezwaren]; Overwegende dat de aanvraag gunstig wordt geadviseerd omdat [motivering van de aangevraagde aanpassing met het oog op het algemeen belang]; BESLUIT Artikel 1 De gemeenteraad stelt voor om een nieuwe buurtweg/voetweg met nummer [nummer nieuwe buurt- of voetweg] te openen in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente], gelegen [beknopte beschrijving van de ligging], zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente] te wijzigen, zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. 16

17 de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente] te verleggen zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente] af te schaffen zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. een ontwerp van rooilijnplan vast te stellen voor de bestaande buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente]. Artikel 2 De nieuwe ontwerp-rooilijn van de buurtweg/voetweg [nummer buurt- of voetweg] in de atlas van de buurtwegen van [atlasgemeente], zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan, wordt definitief vastgesteld. Artikel 3 De deputatie zal verzocht worden om te beslissen over deze opening/wijziging/verlegging/afschaffing/vaststelling van een rooilijn van een buurtweg/voetweg uit de atlas van de buurtwegen en het bijbehorende ontwerp van rooilijnplan. Artikel 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 17

18 Bijlage 8 Dossiersamenstelling voor aanvraag provincie Nodige documenten Aanvraagformulier voor de aanpassing van de atlas van de buurtwegen Verbintenis van de aanvrager en schriftelijk akkoord van de eigenaars die een deel van de buurtweg willen kopen of die een meerwaarde moeten betalen Plannen met alle nodige aanduidingen een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen een uittreksel uit het kadaster evt. afschaffingsplan evt. rooilijnplan topografische kaart Fotomateriaal in kleur Proces-verbaal van schatting Afschrift van de eerste gemeenteraadsbeslissing over het voornemen om de atlas van de buurtwegen te wijzigen en evt. de voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan De documenten van het openbaar onderzoek de commodo et incommodo : bewijs van aanplakking bewijs van publicatie in het Belgisch Staatsblad bewijs van publicatie in het gemeentelijk infoblad of op de gemeentelijke website bewijs van aangetekende verzending naar alle betrokken aangelanden proces-verbaal van het openbaar onderzoek alle ingediende bezwaren Afschrift van de tweede gemeenteraadsbeslissing over het voorstel van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen en evt. de definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan Andere (ruimtelijke) plannen die de aanvraag verduidelijken/beïnvloeden, o.a. inplantingsplan aanvraag bouwvergunning inplantingsplan aanvraag verkavelingsvergunning RUP tragewegenplan 2 ex. 2 ex. 4 ex. 2 ex. 2 ex. 2 ex. 2 ex. 2 ex. 2 ex. 18

19 Bijlage 9 Contactgegevens voor vragen m.b.t. buurt- en voetwegen Administratieve coördinatie van de aanpassingsdossiers van buurt- en voetwegen: Lies Kuppens of Individuele dossiers kunnen besproken worden met de verantwoordelijke ingenieur : voor As, Beringen, Bilzen, Ham, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen- Helchteren, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Tongeren en Zutendaal Marc Leenen voor Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Kinrooi, Lanaken, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Overpelt, Neerpelt, Peer, Riemst en Voeren Hubert Meuwis voor Alken, Borgloon, Diepenbeek, Genk, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-de- Stad, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen en Zonhoven Paul Van Eyck

20 Contact Dienst Mobiliteit en Routenetwerken Lies Kuppens of Ga naar het nieuwsoverzicht op lokalebesturen.limburg.be Ga naar het kalenderoverzicht op lokalebesturen.limburg.be Volg ons op: facebook.be twitter Provincie Limburg Universiteitslaan Hasselt

1. Wijzigingen wetgeving

1. Wijzigingen wetgeving [1] Rondzendbrief provincie Vlaams-Brabant over buurt- en voetwegen en rooilijnplannen in het kader van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening 23 oktober 2014 1. Wijzigingen wetgeving Naar aanleiding van

Nadere informatie

Stappenplan wijziging buurt- en voetwegen

Stappenplan wijziging buurt- en voetwegen [1] Stappenplan wijziging buurt- en voetwegen 1. Informeel overleg Het is aangewezen om vóór de dossieropmaak de dienst mobiliteit van de provincie te contacteren om de duidelijkheid te scheppen. De provinciale

Nadere informatie

Wijziging van de wet op de buurtwegen

Wijziging van de wet op de buurtwegen Wijziging van de wet op de buurtwegen Vernieuwde procedure voor wijzigingen aan de Atlas van de Buurtwegen De wet op de buurtwegen De wet op de buurtwegen - 10 april 1841 - Doel: betere bescherming van

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

WIJZIGING BUURT- EN/OF VOETWEGEN SAMENSTELLING DOSSIER

WIJZIGING BUURT- EN/OF VOETWEGEN SAMENSTELLING DOSSIER 1 WIJZIGING BUURT- EN/OF VOETWEGEN SAMENSTELLING DOSSIER Een aanvraag tot wijziging van buurt- en/of voetwegen, zijnde geheel of gedeeltelijke verplaatsing, verbreding, versmalling, afschaffing, dient

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer 5de Directie Cultuur A f del in g 5. 2 Cultuur en Bibliotheekwezen FORMULIER 1 UITGEBREIDE AANVRAAG ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIE

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.09.2016 Genk telde eind september 3.614 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 322 of 8,2% minder dan in september 2015. In Limburg was er een daling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

Opnieuw drie Limburgse gemeenten schaffen motorenbelasting af

Opnieuw drie Limburgse gemeenten schaffen motorenbelasting af PERSBERICHT Hasselt, 24 december 2014 VKW Limburg en Contactgroep Limburgse Industrieregio s (CLI) onderzoeken belastingtarieven gemeenten voor 2015: Opnieuw drie Limburgse gemeenten schaffen motorenbelasting

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken GEMEENTE Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

Hoe kan ik een melding indienen?

Hoe kan ik een melding indienen? Waarom een stedenbouwkundige vergunning? Hoe kan ik een eenvoudig dossier indienen? Hoe kan ik een melding indienen? Wat is de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning? Met welke termijnen

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg AS Wit-Gele Kruis Team As Erkenningsnr.: 242 Dorpsstraat 91 Welzijnscampus 25 3665 As 3600 Genk Pagina 2 van 29

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

WEGEN. Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 (Buurtwegenwet);

WEGEN. Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 (Buurtwegenwet); WEGEN 0. Overzicht relevante wetgeving / links Wetgeving Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 (Buurtwegenwet); Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet);

Nadere informatie

tekst van: www.binnenland.vlaanderen.be/patrimonium/modellen/bestandeninhtm/wegen/jurtekstwegen.doc WEGEN

tekst van: www.binnenland.vlaanderen.be/patrimonium/modellen/bestandeninhtm/wegen/jurtekstwegen.doc WEGEN tekst van: www.binnenland.vlaanderen.be/patrimonium/modellen/bestandeninhtm/wegen/jurtekstwegen.doc I Openbare wegen versus private wegen WEGEN In de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

Repertorium Teams Thuisverpleging Limburg

Repertorium Teams Thuisverpleging Limburg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 35 09 - Fax 02 553 36 90 http://www.zorg-en-gezondheid.be Repertorium

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

CIJFERKORF KLIMAAT EDITIE 2011

CIJFERKORF KLIMAAT EDITIE 2011 CIJFERKORF KLIMAAT EDITIE 2011 DE BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN De cijferkorf bestaat uit een 50-tal gebruiksvriendelijk ontsloten cijfers die gebruikt kunnen worden voor omgevingsanalyses in functie van

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp van

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Pagina 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Besluit Vlaamse regering 19/3/2010 (Staatsblad.). Hoofdstuk 1. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidszorg

Eerstelijnsgezondheidszorg Eerstelijnsgezondheidszorg Met de eerstelijnsgezondheidszorg wordt de zorg voor de patiënten in hun thuissituatie bedoeld door verschillende disciplines. De eerstelijnsgezondheidszorg is complex georganiseerd.

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister Uittreksel uit het vergunningenregister Gemeente Evergem Datum : 1 april 2015 Volgnummer : V2015_237 DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE Ligging van het terrein: Kadastrale

Nadere informatie

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging CAMPAGNE 2011 De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging In 2011 vroegen we aandacht voor de klimaatproblematiek. Terwijl het geïndustrialiseerde Noorden voor de klimaatopwarming verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige GEMEENTE WUUSTWEZEL Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt.

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 7 oktober 2016 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Een vakbondsactie zorgt vandaag voor hinder op de buslijnen in Limburg Hieronder een

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 7 oktober 2016 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Een vakbondsactie zorgt vandaag voor hinder op de buslijnen in Limburg Hieronder een

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00789 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 1 augustus 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling GESPECIALISEERD ORIËNTERINGS- EN BEHANDELINGSAANBOD VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE EN/OF ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN IN LIMBURG NAJAAR 2013 SPIL 1 3 VOORWOORD 4 ZORGAANBOD MET

Nadere informatie

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting:

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting: AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Toelichting De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in schade gevraagd kan worden. Deze wet is op 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Kan u mij vertellen wat LIRES is? Wat is het doel? Wat met de financiering? Is dit opgenomen in het budget?

Kan u mij vertellen wat LIRES is? Wat is het doel? Wat met de financiering? Is dit opgenomen in het budget? VRAAG Hasselt, 29 april 2016 Aan het kabinet van de provinciegriffier Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Schriftelijke vraag: LIRES Geachte voorzitter, Geachte griffier, Beste gedeputeerde,

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning Ik, ondergetekende,...... woon in......en wens over

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie