BESTELBON SPECIFIEKE LEVERINGEN ELEKTRICITEIT WATER EN AFVOER. Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: Naam van het bedrijf: Tel.: Prijs excl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTELBON SPECIFIEKE LEVERINGEN ELEKTRICITEIT WATER EN AFVOER. Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: Naam van het bedrijf: Tel.: Prijs excl."

Transcriptie

1 BESTELBON Naam van het bedrijf: Tel.: Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: SPECIFIEKE LEVERINGEN Gelieve uw keuze aan te kruisen. De levering start na ontvangst van de betaling op één van vermelde rekeningen. Elektriciteit Minimum W inbegrepen (115 ) Prijs excl. Supplement elektriciteitsverbruik Hoev. 21 % BTW W / W / W / W / W / W / W / W / W / W / 230 Elektriciteitsinstallaties op de stands. Tot W : Verdeelkast één fase 220 V met differentieelschakelaar 2 aftakkingen / 40 Verdeelkast één fase 220 V met differentieelschakelaar - 4 aftakkingen / 50 Boven W : Verdeelkast drie fasen 380 V met differentieelschakelaar - 6 aftakkingen / 65 Verdeelkast drie fasen 380 V met differentieelschakelaar 8 tot 10 aftakkingen / 80 Geen schakelkast Verlichting Jodiumlamp W / 55 (verlichte oppervlakte per lamp = +/- 28 m²) Leveringen toebehoren Parkeerkaart (-kaarten) / 25 per stuk Extra badge(s) / 2,5 per stuk Extra toegangskaarten / 1 Karte - 0,5 vanaf 250 karten WIFI / 75 per PC Water en afvoer Aansluiting / 165 Schoonmaak van de stands 2,20 /m 2 zo :...m 2 x 2,20 =... Ik wens mijn stand in te richten Tapijt per m 2 : 6 Kleur :...m 2 Grijs Rood Blauw Groen Zwart Enkelzijdige wand: 30 Front: 20 per lopende meter TOTAAL excl. 21 % BTW: ELEKTRICITEIT Gelieve uw stand te tekenen: > met de richting ervan tegenover de gangen en standen ernaast > met de indicatie van de precieze plaats waar de aansluiting en het elektrisch toebehoren geïnstalleerd moeten worden WATER EN AFVOER Gelieve uw stand te tekenen: > met de richting ervan tegenover de gangen en standen ernaast > met de indicatie van de precieze plaats waar de toevoer, de afvoer van het water en het eventuele bijkomende toebehoren geïnstalleerd moeten worden. Vermeld in het geval van een ingerichte stand de gewenste presentatie. LEgende 5 mm = 1 m Afbakening van de stand Wand Spot w Volle deur Gordijn Wateraansluiting Elektriciteitaansluiting Datum: / / Bedrijfsstempel: Handtekening: Naam en hoedanigheid van de juridisch bekwame ondertekenaar:

2 VARIA INGERICHTE STAND OMSCHRIJVING RESERVERING VAN EEN CONFERENTIERUIMTE Simon 5507 VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 14 U 15 U 16 U Naam van de spreker: Titel van de conferentie: Vloerbekleding, wanden, fronton, bergruimte + gordijn (30 /m²) Ons terug te bezorgen vóór 15 januari 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige algemene voorwaarden beheersen de relatie tussen de beursorganisator en de beursdeelnemers en vervolledigen het deelnamereglement dat opgenomen is in het vademecum en verkrijgbaar is op aanvraag. ARTIKEL 2: DRAAGWIJDTE VAN HET DEELNEMINGSCONTRACT Door ondertekening van het deelnemingscontract bindt de deelnemer zich definitief. De deelnemer moet zelf zijn standplaats innemen en mag zijn rechten niet onderverhuren of afstaan. In geval van terugtrekking van zijn kant om welke reden ook, voor zover alle stands zijn verhuurd en de terugtrekking meer dan 40 kalenderdagen voor de eerste beursdag plaatsvindt, zal een schadevergoeding van 25 % van de huurprijs verschuldigd blijven aan de organisator, evenals de verrichte prestaties en de verplichte dossierkosten. De organisator van zijn kant beslist autonoom over de toelating van de deelnemers, zonder zijn beslissing te moeten verantwooden. ARTIKEL 3: FACTURERING EN BETALING Elke factuur van de organisator moet contant worden betaald. Bij nietbetaling van een factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele intrest van 12 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % van het onbetaalde bedrag aangerekend. ARTIKEL 4: TOEVAL OF OVERMACHT Als het door toeval of overmacht voor de organisator onmogelijk is de beurs te organiseren, behoudt hij zich het recht voor de manifestatie uit te stellen of zelfs te annuleren zonder dat de deelnemer van hem enige schadevergoeding kan eisen. ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN De deelnemer bouwt zijn stand, neemt de hem toegewezen plaats in en beheert de organisatie van de manifestatie die hij opzet onder zijn eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke, reglementaire of gebruikelijke normen, met name inzake veiligheid en concurrentie, prijsreglementering en intellectuele en industriële eigendom en de voorschriften opgesomd in het vademecum. De deelnemer is volledig aansprakelijk, met uitsluiting van de organisator, voor ongevallen veroorzaakt door zijn personeel of zijn goederen. De deelnemer en zijn verzekeraars zien af van elk regres tegen de organisator en de andere deelnemers. De organisator behoudt zich het recht voor elke constructie die hem gevaarlijk of gewoon ongepast lijkt, te verbieden en/of te laten verwijderen. De deelnemer is op eigen kosten door de organisator verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden in het kader van de hiervoor afgesloten polis. In geval van schade dient de deelnemer zelf alle nodige stappen te ondernemen bij de verzekeringsmaatschappij, waarvan de gegevens hem op eenvoudig verzoek zullen worden bezorgd door de organisator. ARTIKEL 6: OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE STANDS De deelnemer dient klaar te zijn met de opbouw van zijn stand binnen de periode van 48 uur voor de opening van de beurs. Als voor dit tijdstip nog niet is begonnen met de opbouw, heeft de Directie het recht over de standplaats te beschikken, terwijl echter alle bijdragen van welke aard ook ten laste blijven van de afwezige deelnemer. De deelnemer moet zijn overgegaan tot de volledige afbraak van zijn stand binnen de termijnen en werkuren bepaald door de Directie. Daarna kan de organisator de stand laten wegruimen op kosten en op risico van de deelnemer. De Directie kan zich verzetten tegen elke ontruiming zolang een bijdrage van welke aard ook nog niet betaald is. ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN Het deelnemingscontract valt onder het Belgische recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, en met name voor zover het bevoegd is het Vredegerecht van het 2 e kanton. LET OP > De toekenning van de stands gebeurt op basis van de inschrijvingsdatum, van de gehuurde oppervlakte en van de gekozen sector. In functie van de beschikbaarheid. > Elke deelnemer ontvangt een vademecum bij inschrijving. Vademecum beschikbaar op de website of op aanvraag. Informatie en algemeen deelnamereglement. AANVULLENDE DIENSTEN Na uw inschrijving krijgt u een technische map met de nuttige informatie en de bestelbonnen voor bijkomende prestaties en leveringen: > Verzekeringsformulieren > Telefoonaansluiting > Apparatuur Water / Afvoer > Huur van planten en meubilair > Datum van montage en demontage > simonstudio.be 5507

3 26 février > 1 er mars 2015 CONVENTION DE PARTICIPATION Liège EXPO S.C.R.L. Av. Maurice-Denis Liège - BELGIQUE + 32 (0) (0) BCE BE RPM LIEGE Français Comptes bancaires : FORTIS BE ING BE belfius BE à partir de l étranger : belfius Bd. Pacheco Bruxelles - Belgique IBAN BE BIC GKCCBEBB Nom ou raison sociale :... Adresse :... À compléter En caractères d imprimerie Code postal :... Ville :... Pays :... Tél. :... Fax :... GSM : Numéro d entreprise (TVA) :... N de compte bancaire :... Personne contact et tél. pour la suite :... Nous vous invitons à nous signaler l adresse ou vous souhaitez recevoir tout courrier si celle-ci est différente de l adresse de facturation :... emplacement À cocher (min.12 m 2 ) Je réserve...m 2 (...x 4 m) ou (...x 8 m) conformément aux conditions de votre règlement auquel je souscris sans réserve Stand nu / «sol nu» Stand aménagé à 30 le m 2 (avec tapis de sol, cloisons hauteur 2,50 m, fronton, une réserve ouverte) Couleur tapis de sol : Gris Rouge Bleu Vert Noir Package Bio (voir description ci-dessous) ACTIVITÉs Secteurs 12 > 47 m² 48 > 95 m² 96 m² et + Jardinage - Bricolage - Piscines - Articles de jardins - Énergies renouvelables Plantes et Fleurs 19 (Attention! Minimum 54 m² d occupation) Package Bio 600 (stand aménagé de 16 m² comprenant cloisons, (Produits liés à la thématique du salon) fronton, tapis de sol, frais fixes, électricité (3 000 w), coffret électrique 2 prises, 1 carte de parking, 4 badges) À PAYER Ces prix s entendent HTVA (21%) Les frais de dossiers et 30 % de la superficie demandée seront à verser dès réception de la facture; le solde à l échéance sur un des comptes bancaires (voir en haut de page). Location d emplacement sol nu m 2 x = Supplément de prix par coin (selon le secteur et la superficie réservée) x 36 = Aménagement du stand m 2 x 30 = Frais obligatoires : Insertion dans le catalogue = 100 Frais de dossier = 110 Forfait services (extincteur, badges, cartes d entrée, accès gratuit aux toilettes)* = 85 *Badges» Stand < 23 m² = 2 Stand 24 à 47 m² = 4 Stand 48 à 95 m² = 6 Stand > 96m² = 8 *Cartes gratuites (visiteurs)» Stand < 47 m² = 2 cartes/m² Stand > 48 m² = 3 cartes/m² Raccordement électrique + consommation de W = 115 Assurance responsabilité civile (minimum 17,50 ) m 2 x 0,95 = Total HTVA = + TVA 21% + = PRODUITS EXPOSÉS Le participant déclare accepter important le règlement de participation qui figure dans le vade-mecum (*) qu il considère comme partie intégrante de la convention de participation. Il s engage à s y conformer. (*) Vade mecum téléchargeable sur le site jardinexpo.be ou disponible sur simple demande à LIEGE EXPO. Produits Marques Noms des fabricants Jardinexpo est un produit de LIEGE EXPO N oubliez pas de faire une copie recto verso de ce document

4 BON DE COMMANDE Nom de la Société : Tél. : Cadre réservé à LIEGE EXPO : Stand : FOURNITURES SPÉCIFIQUES Cochez votre choix, SVP. La fourniture débutera dès réception du paiement sur l un des comptes cités. Electricité W compris (115 ) Supplément consommation électrique Quantités HTVA 21 % W / W / W / W / W / W / W / W / W / W / 230 Prix Installations électriques à l intérieur des stands. Jusqu à W : Coffret divisionnaire monophasé 220 V avec différentiel - 2 prises / 40 Coffret divisionnaire monophasé 220 V avec différentiel- 4 prises / 50 Au-delà de 4500 W Coffret divisionnaire triphasé 380 V avec différentiel - 6 prises / 65 Coffret divisionnaire triphasé 380 V avec différentiel - 8 à 10 prises / 80 Pas de coffret Éclairage Iode W / 55 (superficie éclairée par spot : + ou - 28 m²) Fournitures accessoires Carte(s) de parking / 25 pièce Badge(s) supplémentaire(s) / 2,5 pièce Cartes d entrée supplémentaires / 1 la carte - 0,50 à partir de 250 cartes WIFI / 75 par PC Eaux et égouts Raccordement / 165 Nettoyage des stands 2,20 /m 2 soit :... m 2 x 2,20 =... Je souhaite aménager mon stand Tapis / 6 le m 2 Couleur :...m 2 Gris Rouge Bleu Vert Noir Cloison simple face : 30 le m Fronton : 20 le m Total HTVA (21 %) : ÉLECTRICITÉ Veuillez dessiner votre stand : > l orienter par rapport aux allées et stands voisins > indiquer l endroit exact où doivent être installés le raccordement et les fournitures électriques. EAUX ET ÉGOUTS Veuillez dessiner votre stand : > l orienter par rapport aux allées et stands voisins > indiquer l endroit exact ou doivent être installées l arrivée, l évacuation des eaux et les fournitures supplémentaires éventuelles. En cas de commande d un stand aménagé, veuillez indiquer la présentation souhaitée. Légende 5 mm = 1 m Délimitation du stand Cloison(s) Spot w Porte pleine Tenture Raccordement eau Raccordement électrique Date : / / Cachet de l entreprise : Signature : Nom et qualité du signataire juridiquement capable :

5 divers STAND AMÉNAGÉ DESCRIPTION RÉSERVATION D UN ESPACE-CONFÉRENCE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 14 h 15 h 16 h Tapis de sol, cloisons, fronton, réserve + tenture (30 /m²) Nom du conférencier : Titre de la conférence : À nous retourner avant le 15 janvier 2015 CONDITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : OBJET Les présentes conditions générales régissent les relations entre l organisateur du salon et les participants à celui-ci et elles complètent le règlement de participation qui est repris dans le vade-mecum et disponible sur demande. ARTICLE 2 : PORTÉE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION La signature par le participant de la convention de participation l engage de façon définitive. Le participant doit occuper personnellement son emplacement et ne peut ni sous-louer, ni céder ses droits. En cas de désistement de sa part pour quelque motif que ce soit, pour autant que tous les emplacements soient loués et que le désistement ait lieu plus de 40 jours calendrier avant le premier jour du salon, une indemnité de 25 % du prix de la location restera due à l organisateur ainsi que les prestations effectuées et les frais de dossier obligatoires. L organisateur, de son côté, décide souverainement de l admission des participants sans avoir à justifier sa décision. ARTICLE 3 : FACTURATION ET PAIEMENT Toute facture de l organisateur est payable au comptant. Le non paiement d une facture à l échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure la débition d un intérêt conventionnel au taux de 12 % l an ainsi qu une indemnité correspondant à 10 % du montant impayé. ARTICLE 4 : CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE Si, en raison d un cas fortuit ou d une force majeure, il est impossible pour l organisateur d organiser le salon, il se réserve le droit de postposer la manifestation, voire de l annuler sans que le participant puisse lui réclamer quelques dommages et intérêts que ce soient. ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES Le participant réalise son stand, occupe l emplacement qui lui est dévolu et gère l organisation de la manifestation qu il met sur pied sous sa seule responsabilité dans le respect des normes légales réglementaires ou de simple prudence, notamment en matière de sécurité et de concurrence, de réglementation de prix et de respect de la propriété intellectuelle et industrielle et des règles énumérées dans le vade-mecum. Le participant est seul responsable, à l exclusion de l organisateur, des accidents causés par son personnel et ses biens. Le participant et ses assureurs abandonnent tout recours contre l organisateur et les autres participants. L organisateur se réserve le droit d interdire et/ou de faire enlever toute construction qui lui apparaît dangereuse ou simplement inappropriée. Le participant est couvert en assurance responsabilité civile vis-àvis des tiers dans le cadre de la police souscrite à cet effet et à ses frais par l organisateur. Le participant est tenu, en cas de sinistre d effectuer lui-même toute démarche utile à l égard de la compagnie d assurances dont les coordonnées lui seront communiquées sur simple demande par l organisateur. ARTICLE 6 : MONTAGE ET DÉMONTAGE DES STANDS Le participant devra avoir terminé l érection de son stand dans les 48 heures qui précèdent l ouverture du salon. Si le montage n a pas été entamé avant ce délai, la Direction a le droit de disposer de l emplacement pour lequel les redevances de toute nature resteront néanmoins à charge du participant absent. Le participant devra avoir procédé au démontage complet de son stand dans les délais et horaires déterminés par la Direction. Passé ce délai, l organisateur peut faire évacuer le stand aux frais et risques et périls du participant. La Direction peut s opposer à tout enlèvement aussi longtemps qu une redevance à titre quelconque reste impayée. ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX La convention de participation est régie par le droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de Liège et en particulier pour ce qui lui compète la Justice de Paix du 2 e canton. Attention > L attribution des stands s effectue sur base de la date d inscription, de la superficie louée et du secteur choisi. > Vade-mecum disponible sur le site web ou sur demande. Informations et règlement général de participation. SERVICES COMPLÉMENTAIRES : Après votre inscription, vous recevrez une farde technique contenant des informations et bons de commandes pour des prestations et des fournitures supplémentaires : > Formulaires pour assurances > Raccordement téléphonique > Equipements Eaux / Egouts > Location de plantes et de mobilier > Dates de montage et de démontage >

6 26 februari > 1 er maart 2015 deelname- OVEREENKOMST Liège EXPO S.C.R.L. Av. Maurice-Denis Liège - BELGIQUE + 32 (0) (0) BCE BE RPM LIEGE Naam of handelsnaam:... Adres:... Nederlands Comptes bancaires : FORTIS BE ING BE belfius BE à partir de l étranger : belfius Bd. Pacheco Bruxelles - Belgique IBAN BE BIC GKCCBEBB IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS Postcode:... Stad:... Land:... Tel.:... Fax:... GSM: Ondernemingnummer (BTW):... Bankrekeningnummer:... Contactpersoon en tel. voor de opvolging:... Geef ons het adres door waarop u alle correspondentie wenst te ontvangen indien dit afwijkt van het facturatieadres:... Stand Aan te kruisen (min.12 m 2 ) Ik reserveer...m 2 (...x 4 m) of (...x 8 m) conform de voorwaarden van uw reglement waarmee ik onvoorwaardelijk akkoord ga. Naakte stand / "naakte vloer" Ingerichte stand tegen 30 /m² (met vloertapijt, wanden hoogte 2,50 m, front, een open opslagruimte) Kleur vloertapijt: Grijs Rood Blauw Groen Zwart Package Bio (zie Beschrijving hieronder) ACTIVITEITEN Sectoren 12 > 47 m² 48 > 95 m² 96 m² en + Tuinaanleg - Doe-het zelf - Zwembaden - Tuinartikelen - Hernieuwbare energieën Bloemen en planten 19 (minimum 54 m² innemen) Package Bio 600 BTW (ingerichte stand van 16 m² bestaande uit (producten gelinkt aan de thematiek van de beurs) stand, wanden, fronton, vloertapijt, vaste kosten, elektriciteit (3 000 w), een elektrische kast met 2 stopcontacten, 1 parkeerkaart, 4 badges) TE BETALEN Deze prijzen zijn excl. BTW (21%). De dossierkosten en 30% van de gereserveerde oppervlakte moeten gestort worden bij ontvangst van de factuur; het saldo op de vervaldag op één van de bovenvermelde rekeningen. Huur stand onbeklede vloer m 2 x = Prijssupplement per hoek (volgens sector en gereserveerde oppervlakte) x 36 = Inrichting van de stand m 2 x 30 = Verplichte kosten: Inlassing in de catalogus = 100 Dossierkosten = 110 Dienstenforfait (Brandblusser, badges, toegangskaarten, gratis toegang toiletten)* = 85 *Badges» Stand < 23 m² = 2 Stand 24 tot 47 m² = 4 Stand 48 tot 95 m² = 6 Stand > 96 m² = 8 *Gratis kaarten (bezoekers)» Stand < 47 m²=2 kaarten/m² Stand > 48 m² = 3 kaarten/m² Aansluiting elektriciteit + verplicht van 1000 W = 115 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (met een minimum van 17,50 ) m 2 x 0,95 = Totaal excl. BTW: = + BTW (21 %) + = TENTOONGESTELDE PRODUCTEN De deelnemer verklaart zich BELANGRIJK akkoord met het deelnemingsreglement in het vademecum(*), dat hij als een vast onderdeel van de deelnemingsovereenkomst beschouwt. Hij verbindt zich ertoe dit reglement na te leven. (*) Het vademecum kan worden gedownload op de website jardinexpo.be of is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij LIEGE EXPO. Produkten Merken Namen van de fabrikanten Jardinexpo is een product van LIEGE EXPO Vergeet niet een recto verso kopie te maken van dit document

1608_Automne_CP_FRNL 8/04/05 11:22 Page 1

1608_Automne_CP_FRNL 8/04/05 11:22 Page 1 1608_Automne_CP_FRNL 8/04/05 11:22 Page 1 LET OP k De toekenning van de stands gebeurt op basis van de inschrijvingsdatum, de gehuurde oppervlakte en het gekozen sector. k Elke deelnemer krijgt bij zijn

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Reservering Reserveer schriftelijk of per mail minimum 3 weken voor de dag van je bezoek. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek

Nadere informatie

Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau

Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau SEIZOEN SAISON Open golfkarton turquoise Carton ondulé ouvert turquoise LD4901 902033 220x150x75 mini 1,39 st/pc LD4901 120133 360x180x90 2 fl / bt

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Bronks theater techniek +32 (0)2 229 53 09 +32 (0)2 219 99 21 Varkensmarkt 15-17 1000 Brussel BE 0448 497 118 Technici: ( wij komen met 2) Technici van de zaal:

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Etat des lieux / Plaatsbeschrijving

Etat des lieux / Plaatsbeschrijving Etat des lieux / Plaatsbeschrijving Client / Klant : Adresse / Adres : Code postal / Postcode: Localité / Woonplaats : Pays / Land : Responsable / Verantwoordelijke : Nom de la maison / Huisnaam : Arrivée

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Table des matières / Inhoud. Conditions générales de vente... 2 Algemene voorwaarden... 4

Table des matières / Inhoud. Conditions générales de vente... 2 Algemene voorwaarden... 4 Table des matières / Inhoud Conditions générales de vente... 2 Algemene voorwaarden... 4 1 Conditions générales de vente Le texte des présentes conditions fait partie intégrante du bon de commande. Sauf

Nadere informatie

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 voor alle R.B.S.C. yachtsmen en bemanning

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 voor alle R.B.S.C. yachtsmen en bemanning Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 voor alle R.B.S.C. yachtsmen en bemanning Beste zeilvrienden, Wij verwachten u voor een zomerse Fun race op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 vóór de kust van Duinbergen.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Wijnglazen Spiegelau in bak (24 stuks) 24 verres de vin Spiegelau emballés

Wijnglazen Spiegelau in bak (24 stuks) 24 verres de vin Spiegelau emballés 1 Wijnglazen Spiegelau in bak (24 stuks) 24 verres de vin Spiegelau emballés Cavaglazen Sacacorchos in bak (40 stuks) 40 verres de Cava Sacacorchos emballés Sangriaglazen in bak (24 stuks) 24 verres de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Version Française ci-dessous. Artikel 1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Elke afwijking

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

«Règlement des Salons- Reglement van de Beurzen»

«Règlement des Salons- Reglement van de Beurzen» ARTICLE 1 : DEFINITIONS Pour l interprétation et l exécution des présentes conditions générales : - «Acceptation» signifie la décision, prise par FISA, et communiquée par écrit au Candidat-Exposant, de

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS ARTIKEL 1 : DEFINITIES. Pour l interprétation et l exécution des présentes conditions générales :

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS ARTIKEL 1 : DEFINITIES. Pour l interprétation et l exécution des présentes conditions générales : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Pour l interprétation et l exécution des présentes conditions générales : «Acceptation» signifie la décision, prise par FISA, et communiquée par écrit

Nadere informatie

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016 Cercle d Escrime LA LICORNE Hall des sports du parc de la Dodaine, (Avenue J. Mathieu) 1400 Nivelles Les 19 et 20 mars 2016 TOURNOI DES JEUNES, coupe «Vers l Avenir» - coupe «Wallonie Bruxelles», TOURNOI

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

G /1 18/04/ /12/2015

G /1 18/04/ /12/2015 Page 1/6 S.A. CALORIBEL N.V. Rue De Koninckstraat, 4 Boite - Bus : 1-3 18 Bruxelles - Brussel Tél:2/529.63. Fax:2/529.63.11 caloribel@techem.be - www.caloribel.be Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw

Nadere informatie

ZOUTE GT TOUR 2012. ZONDAG 7 oktober - DIMANCHE 7 octobre

ZOUTE GT TOUR 2012. ZONDAG 7 oktober - DIMANCHE 7 octobre ZONDAG 7 oktober - DIMANCHE 7 octobre aanvraag tot deelname - demande de participation Tour voor moderne GT wagens jonger dan 10 jaar Tour pour des voitures GT modernes, moins de 10 ans d age 09:00-10:00

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder - Verkoper: BVBA Verstraeten Agritechnieken, met maatschappelijke zetel te 2890 Sint- Amands, Provincialeweg

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Ansichtkaarten Cartes postales

Ansichtkaarten Cartes postales Ansichtkaarten Cartes postales Taal Langue Ansichtkaarten Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION Ribbon douchecabine / cabine de douche (ref. 223216) Barna douchecabine / cabine de douche (ref. 223217)! Voor uw gemak zijn de wanden en tub van deze douchecabine

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

1 er exemplaire pour le canton Date de réception. Dossier AFC SR-D

1 er exemplaire pour le canton Date de réception. Dossier AFC SR-D Convention entre la Suisse et les Pays-Bas (double imposition) du 12 novembre 1951/22 juin 1966 Zwitsers-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966 DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE

Nadere informatie

Actiereglement voor de OSRAM LEDspecial 15.09.2013 31.10.2013

Actiereglement voor de OSRAM LEDspecial 15.09.2013 31.10.2013 Actiereglement voor de OSRAM LEDspecial 15.09.2013 31.10.2013 ARTIKEL 1 OSRAM Benelux B.V. hierna OSRAM gevestigd aan de Klaverbaan 102, 2908 KD te Capelle a/d IJssel in Nederland, organiseert tussen 15.09.2013

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

Bachelor of Master in de verzekeringen/rechten, of gelijkwaardig door ervaring in het schadebeheer BAauto.

Bachelor of Master in de verzekeringen/rechten, of gelijkwaardig door ervaring in het schadebeheer BAauto. BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Het nationaal regelingsbureau voor verkeersongevallen veroorzaakt door buitenlandse motorrijtuigen wenst aan te werven een (m/v): SCHADEBEHEERDER (contract voor

Nadere informatie

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Taal Langue Aanstekers Altijd handig om er eentje bij je te hebben. Aanstekers! Helemaal mooi als jouw eigen ontwerp erop staat. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Attestation de l autorite fiscale competente au Luxembourg

Attestation de l autorite fiscale competente au Luxembourg 1er exemplaire pour l Administration fiscale néerlandaise 1e exemplaar voor de Nederlandse belastingautoriteit LUX Demande en exemption ou en remboursement partiels de l impôt Néerlandais sur les dividendes

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BRUSSELS KART 6 U/H TROPHY. Créez votre propre Équipe! Dimanche th edition

BRUSSELS KART 6 U/H TROPHY. Créez votre propre Équipe! Dimanche th edition Dimanche 18.09.2016 16th edition Créez votre propre Équipe! Circuit & sécurité In & outdoor, circuit de près d un kilomètre Circuit oudoor même par temps pluvieux, ambiance garantie!!! La sécurité est

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter DE LA WALLONIE D HIER, NOUS CRÉONS CELLE DE DEMAIN Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter La méthodologie mise

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

NEO. marmek. Douchevloeren - Receveurs de douche

NEO. marmek. Douchevloeren - Receveurs de douche Douchevloeren - Receveurs de douche marmek Onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen van het gamma. 330 marmek Douchevloeren - Receveurs de douche Hidrobox HOOGTE HAUTEUR INSTALLATIE INSTALLATION

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie