BESTELBON SPECIFIEKE LEVERINGEN ELEKTRICITEIT WATER EN AFVOER. Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: Naam van het bedrijf: Tel.: Prijs excl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTELBON SPECIFIEKE LEVERINGEN ELEKTRICITEIT WATER EN AFVOER. Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: Naam van het bedrijf: Tel.: Prijs excl."

Transcriptie

1 BESTELBON Naam van het bedrijf: Tel.: Vak voorbehouden aan LIEGE EXPO Stand: SPECIFIEKE LEVERINGEN Gelieve uw keuze aan te kruisen. De levering start na ontvangst van de betaling op één van vermelde rekeningen. Elektriciteit Minimum W inbegrepen (115 ) Prijs excl. Supplement elektriciteitsverbruik Hoev. 21 % BTW W / W / W / W / W / W / W / W / W / W / 230 Elektriciteitsinstallaties op de stands. Tot W : Verdeelkast één fase 220 V met differentieelschakelaar 2 aftakkingen / 40 Verdeelkast één fase 220 V met differentieelschakelaar - 4 aftakkingen / 50 Boven W : Verdeelkast drie fasen 380 V met differentieelschakelaar - 6 aftakkingen / 65 Verdeelkast drie fasen 380 V met differentieelschakelaar 8 tot 10 aftakkingen / 80 Geen schakelkast Verlichting Jodiumlamp W / 55 (verlichte oppervlakte per lamp = +/- 28 m²) Leveringen toebehoren Parkeerkaart (-kaarten) / 25 per stuk Extra badge(s) / 2,5 per stuk Extra toegangskaarten / 1 Karte - 0,5 vanaf 250 karten WIFI / 75 per PC Water en afvoer Aansluiting / 165 Schoonmaak van de stands 2,20 /m 2 zo :...m 2 x 2,20 =... Ik wens mijn stand in te richten Tapijt per m 2 : 6 Kleur :...m 2 Grijs Rood Blauw Groen Zwart Enkelzijdige wand: 30 Front: 20 per lopende meter TOTAAL excl. 21 % BTW: ELEKTRICITEIT Gelieve uw stand te tekenen: > met de richting ervan tegenover de gangen en standen ernaast > met de indicatie van de precieze plaats waar de aansluiting en het elektrisch toebehoren geïnstalleerd moeten worden WATER EN AFVOER Gelieve uw stand te tekenen: > met de richting ervan tegenover de gangen en standen ernaast > met de indicatie van de precieze plaats waar de toevoer, de afvoer van het water en het eventuele bijkomende toebehoren geïnstalleerd moeten worden. Vermeld in het geval van een ingerichte stand de gewenste presentatie. LEgende 5 mm = 1 m Afbakening van de stand Wand Spot w Volle deur Gordijn Wateraansluiting Elektriciteitaansluiting Datum: / / Bedrijfsstempel: Handtekening: Naam en hoedanigheid van de juridisch bekwame ondertekenaar:

2 VARIA INGERICHTE STAND OMSCHRIJVING RESERVERING VAN EEN CONFERENTIERUIMTE Simon 5507 VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 14 U 15 U 16 U Naam van de spreker: Titel van de conferentie: Vloerbekleding, wanden, fronton, bergruimte + gordijn (30 /m²) Ons terug te bezorgen vóór 15 januari 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige algemene voorwaarden beheersen de relatie tussen de beursorganisator en de beursdeelnemers en vervolledigen het deelnamereglement dat opgenomen is in het vademecum en verkrijgbaar is op aanvraag. ARTIKEL 2: DRAAGWIJDTE VAN HET DEELNEMINGSCONTRACT Door ondertekening van het deelnemingscontract bindt de deelnemer zich definitief. De deelnemer moet zelf zijn standplaats innemen en mag zijn rechten niet onderverhuren of afstaan. In geval van terugtrekking van zijn kant om welke reden ook, voor zover alle stands zijn verhuurd en de terugtrekking meer dan 40 kalenderdagen voor de eerste beursdag plaatsvindt, zal een schadevergoeding van 25 % van de huurprijs verschuldigd blijven aan de organisator, evenals de verrichte prestaties en de verplichte dossierkosten. De organisator van zijn kant beslist autonoom over de toelating van de deelnemers, zonder zijn beslissing te moeten verantwooden. ARTIKEL 3: FACTURERING EN BETALING Elke factuur van de organisator moet contant worden betaald. Bij nietbetaling van een factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele intrest van 12 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % van het onbetaalde bedrag aangerekend. ARTIKEL 4: TOEVAL OF OVERMACHT Als het door toeval of overmacht voor de organisator onmogelijk is de beurs te organiseren, behoudt hij zich het recht voor de manifestatie uit te stellen of zelfs te annuleren zonder dat de deelnemer van hem enige schadevergoeding kan eisen. ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN De deelnemer bouwt zijn stand, neemt de hem toegewezen plaats in en beheert de organisatie van de manifestatie die hij opzet onder zijn eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke, reglementaire of gebruikelijke normen, met name inzake veiligheid en concurrentie, prijsreglementering en intellectuele en industriële eigendom en de voorschriften opgesomd in het vademecum. De deelnemer is volledig aansprakelijk, met uitsluiting van de organisator, voor ongevallen veroorzaakt door zijn personeel of zijn goederen. De deelnemer en zijn verzekeraars zien af van elk regres tegen de organisator en de andere deelnemers. De organisator behoudt zich het recht voor elke constructie die hem gevaarlijk of gewoon ongepast lijkt, te verbieden en/of te laten verwijderen. De deelnemer is op eigen kosten door de organisator verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden in het kader van de hiervoor afgesloten polis. In geval van schade dient de deelnemer zelf alle nodige stappen te ondernemen bij de verzekeringsmaatschappij, waarvan de gegevens hem op eenvoudig verzoek zullen worden bezorgd door de organisator. ARTIKEL 6: OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN DE STANDS De deelnemer dient klaar te zijn met de opbouw van zijn stand binnen de periode van 48 uur voor de opening van de beurs. Als voor dit tijdstip nog niet is begonnen met de opbouw, heeft de Directie het recht over de standplaats te beschikken, terwijl echter alle bijdragen van welke aard ook ten laste blijven van de afwezige deelnemer. De deelnemer moet zijn overgegaan tot de volledige afbraak van zijn stand binnen de termijnen en werkuren bepaald door de Directie. Daarna kan de organisator de stand laten wegruimen op kosten en op risico van de deelnemer. De Directie kan zich verzetten tegen elke ontruiming zolang een bijdrage van welke aard ook nog niet betaald is. ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN Het deelnemingscontract valt onder het Belgische recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, en met name voor zover het bevoegd is het Vredegerecht van het 2 e kanton. LET OP > De toekenning van de stands gebeurt op basis van de inschrijvingsdatum, van de gehuurde oppervlakte en van de gekozen sector. In functie van de beschikbaarheid. > Elke deelnemer ontvangt een vademecum bij inschrijving. Vademecum beschikbaar op de website of op aanvraag. Informatie en algemeen deelnamereglement. AANVULLENDE DIENSTEN Na uw inschrijving krijgt u een technische map met de nuttige informatie en de bestelbonnen voor bijkomende prestaties en leveringen: > Verzekeringsformulieren > Telefoonaansluiting > Apparatuur Water / Afvoer > Huur van planten en meubilair > Datum van montage en demontage > simonstudio.be 5507

3 26 février > 1 er mars 2015 CONVENTION DE PARTICIPATION Liège EXPO S.C.R.L. Av. Maurice-Denis Liège - BELGIQUE + 32 (0) (0) BCE BE RPM LIEGE Français Comptes bancaires : FORTIS BE ING BE belfius BE à partir de l étranger : belfius Bd. Pacheco Bruxelles - Belgique IBAN BE BIC GKCCBEBB Nom ou raison sociale :... Adresse :... À compléter En caractères d imprimerie Code postal :... Ville :... Pays :... Tél. :... Fax :... GSM : Numéro d entreprise (TVA) :... N de compte bancaire :... Personne contact et tél. pour la suite :... Nous vous invitons à nous signaler l adresse ou vous souhaitez recevoir tout courrier si celle-ci est différente de l adresse de facturation :... emplacement À cocher (min.12 m 2 ) Je réserve...m 2 (...x 4 m) ou (...x 8 m) conformément aux conditions de votre règlement auquel je souscris sans réserve Stand nu / «sol nu» Stand aménagé à 30 le m 2 (avec tapis de sol, cloisons hauteur 2,50 m, fronton, une réserve ouverte) Couleur tapis de sol : Gris Rouge Bleu Vert Noir Package Bio (voir description ci-dessous) ACTIVITÉs Secteurs 12 > 47 m² 48 > 95 m² 96 m² et + Jardinage - Bricolage - Piscines - Articles de jardins - Énergies renouvelables Plantes et Fleurs 19 (Attention! Minimum 54 m² d occupation) Package Bio 600 (stand aménagé de 16 m² comprenant cloisons, (Produits liés à la thématique du salon) fronton, tapis de sol, frais fixes, électricité (3 000 w), coffret électrique 2 prises, 1 carte de parking, 4 badges) À PAYER Ces prix s entendent HTVA (21%) Les frais de dossiers et 30 % de la superficie demandée seront à verser dès réception de la facture; le solde à l échéance sur un des comptes bancaires (voir en haut de page). Location d emplacement sol nu m 2 x = Supplément de prix par coin (selon le secteur et la superficie réservée) x 36 = Aménagement du stand m 2 x 30 = Frais obligatoires : Insertion dans le catalogue = 100 Frais de dossier = 110 Forfait services (extincteur, badges, cartes d entrée, accès gratuit aux toilettes)* = 85 *Badges» Stand < 23 m² = 2 Stand 24 à 47 m² = 4 Stand 48 à 95 m² = 6 Stand > 96m² = 8 *Cartes gratuites (visiteurs)» Stand < 47 m² = 2 cartes/m² Stand > 48 m² = 3 cartes/m² Raccordement électrique + consommation de W = 115 Assurance responsabilité civile (minimum 17,50 ) m 2 x 0,95 = Total HTVA = + TVA 21% + = PRODUITS EXPOSÉS Le participant déclare accepter important le règlement de participation qui figure dans le vade-mecum (*) qu il considère comme partie intégrante de la convention de participation. Il s engage à s y conformer. (*) Vade mecum téléchargeable sur le site jardinexpo.be ou disponible sur simple demande à LIEGE EXPO. Produits Marques Noms des fabricants Jardinexpo est un produit de LIEGE EXPO N oubliez pas de faire une copie recto verso de ce document

4 BON DE COMMANDE Nom de la Société : Tél. : Cadre réservé à LIEGE EXPO : Stand : FOURNITURES SPÉCIFIQUES Cochez votre choix, SVP. La fourniture débutera dès réception du paiement sur l un des comptes cités. Electricité W compris (115 ) Supplément consommation électrique Quantités HTVA 21 % W / W / W / W / W / W / W / W / W / W / 230 Prix Installations électriques à l intérieur des stands. Jusqu à W : Coffret divisionnaire monophasé 220 V avec différentiel - 2 prises / 40 Coffret divisionnaire monophasé 220 V avec différentiel- 4 prises / 50 Au-delà de 4500 W Coffret divisionnaire triphasé 380 V avec différentiel - 6 prises / 65 Coffret divisionnaire triphasé 380 V avec différentiel - 8 à 10 prises / 80 Pas de coffret Éclairage Iode W / 55 (superficie éclairée par spot : + ou - 28 m²) Fournitures accessoires Carte(s) de parking / 25 pièce Badge(s) supplémentaire(s) / 2,5 pièce Cartes d entrée supplémentaires / 1 la carte - 0,50 à partir de 250 cartes WIFI / 75 par PC Eaux et égouts Raccordement / 165 Nettoyage des stands 2,20 /m 2 soit :... m 2 x 2,20 =... Je souhaite aménager mon stand Tapis / 6 le m 2 Couleur :...m 2 Gris Rouge Bleu Vert Noir Cloison simple face : 30 le m Fronton : 20 le m Total HTVA (21 %) : ÉLECTRICITÉ Veuillez dessiner votre stand : > l orienter par rapport aux allées et stands voisins > indiquer l endroit exact où doivent être installés le raccordement et les fournitures électriques. EAUX ET ÉGOUTS Veuillez dessiner votre stand : > l orienter par rapport aux allées et stands voisins > indiquer l endroit exact ou doivent être installées l arrivée, l évacuation des eaux et les fournitures supplémentaires éventuelles. En cas de commande d un stand aménagé, veuillez indiquer la présentation souhaitée. Légende 5 mm = 1 m Délimitation du stand Cloison(s) Spot w Porte pleine Tenture Raccordement eau Raccordement électrique Date : / / Cachet de l entreprise : Signature : Nom et qualité du signataire juridiquement capable :

5 divers STAND AMÉNAGÉ DESCRIPTION RÉSERVATION D UN ESPACE-CONFÉRENCE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 14 h 15 h 16 h Tapis de sol, cloisons, fronton, réserve + tenture (30 /m²) Nom du conférencier : Titre de la conférence : À nous retourner avant le 15 janvier 2015 CONDITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : OBJET Les présentes conditions générales régissent les relations entre l organisateur du salon et les participants à celui-ci et elles complètent le règlement de participation qui est repris dans le vade-mecum et disponible sur demande. ARTICLE 2 : PORTÉE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION La signature par le participant de la convention de participation l engage de façon définitive. Le participant doit occuper personnellement son emplacement et ne peut ni sous-louer, ni céder ses droits. En cas de désistement de sa part pour quelque motif que ce soit, pour autant que tous les emplacements soient loués et que le désistement ait lieu plus de 40 jours calendrier avant le premier jour du salon, une indemnité de 25 % du prix de la location restera due à l organisateur ainsi que les prestations effectuées et les frais de dossier obligatoires. L organisateur, de son côté, décide souverainement de l admission des participants sans avoir à justifier sa décision. ARTICLE 3 : FACTURATION ET PAIEMENT Toute facture de l organisateur est payable au comptant. Le non paiement d une facture à l échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure la débition d un intérêt conventionnel au taux de 12 % l an ainsi qu une indemnité correspondant à 10 % du montant impayé. ARTICLE 4 : CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE Si, en raison d un cas fortuit ou d une force majeure, il est impossible pour l organisateur d organiser le salon, il se réserve le droit de postposer la manifestation, voire de l annuler sans que le participant puisse lui réclamer quelques dommages et intérêts que ce soient. ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES Le participant réalise son stand, occupe l emplacement qui lui est dévolu et gère l organisation de la manifestation qu il met sur pied sous sa seule responsabilité dans le respect des normes légales réglementaires ou de simple prudence, notamment en matière de sécurité et de concurrence, de réglementation de prix et de respect de la propriété intellectuelle et industrielle et des règles énumérées dans le vade-mecum. Le participant est seul responsable, à l exclusion de l organisateur, des accidents causés par son personnel et ses biens. Le participant et ses assureurs abandonnent tout recours contre l organisateur et les autres participants. L organisateur se réserve le droit d interdire et/ou de faire enlever toute construction qui lui apparaît dangereuse ou simplement inappropriée. Le participant est couvert en assurance responsabilité civile vis-àvis des tiers dans le cadre de la police souscrite à cet effet et à ses frais par l organisateur. Le participant est tenu, en cas de sinistre d effectuer lui-même toute démarche utile à l égard de la compagnie d assurances dont les coordonnées lui seront communiquées sur simple demande par l organisateur. ARTICLE 6 : MONTAGE ET DÉMONTAGE DES STANDS Le participant devra avoir terminé l érection de son stand dans les 48 heures qui précèdent l ouverture du salon. Si le montage n a pas été entamé avant ce délai, la Direction a le droit de disposer de l emplacement pour lequel les redevances de toute nature resteront néanmoins à charge du participant absent. Le participant devra avoir procédé au démontage complet de son stand dans les délais et horaires déterminés par la Direction. Passé ce délai, l organisateur peut faire évacuer le stand aux frais et risques et périls du participant. La Direction peut s opposer à tout enlèvement aussi longtemps qu une redevance à titre quelconque reste impayée. ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX La convention de participation est régie par le droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de Liège et en particulier pour ce qui lui compète la Justice de Paix du 2 e canton. Attention > L attribution des stands s effectue sur base de la date d inscription, de la superficie louée et du secteur choisi. > Vade-mecum disponible sur le site web ou sur demande. Informations et règlement général de participation. SERVICES COMPLÉMENTAIRES : Après votre inscription, vous recevrez une farde technique contenant des informations et bons de commandes pour des prestations et des fournitures supplémentaires : > Formulaires pour assurances > Raccordement téléphonique > Equipements Eaux / Egouts > Location de plantes et de mobilier > Dates de montage et de démontage >

6 26 februari > 1 er maart 2015 deelname- OVEREENKOMST Liège EXPO S.C.R.L. Av. Maurice-Denis Liège - BELGIQUE + 32 (0) (0) BCE BE RPM LIEGE Naam of handelsnaam:... Adres:... Nederlands Comptes bancaires : FORTIS BE ING BE belfius BE à partir de l étranger : belfius Bd. Pacheco Bruxelles - Belgique IBAN BE BIC GKCCBEBB IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS Postcode:... Stad:... Land:... Tel.:... Fax:... GSM: Ondernemingnummer (BTW):... Bankrekeningnummer:... Contactpersoon en tel. voor de opvolging:... Geef ons het adres door waarop u alle correspondentie wenst te ontvangen indien dit afwijkt van het facturatieadres:... Stand Aan te kruisen (min.12 m 2 ) Ik reserveer...m 2 (...x 4 m) of (...x 8 m) conform de voorwaarden van uw reglement waarmee ik onvoorwaardelijk akkoord ga. Naakte stand / "naakte vloer" Ingerichte stand tegen 30 /m² (met vloertapijt, wanden hoogte 2,50 m, front, een open opslagruimte) Kleur vloertapijt: Grijs Rood Blauw Groen Zwart Package Bio (zie Beschrijving hieronder) ACTIVITEITEN Sectoren 12 > 47 m² 48 > 95 m² 96 m² en + Tuinaanleg - Doe-het zelf - Zwembaden - Tuinartikelen - Hernieuwbare energieën Bloemen en planten 19 (minimum 54 m² innemen) Package Bio 600 BTW (ingerichte stand van 16 m² bestaande uit (producten gelinkt aan de thematiek van de beurs) stand, wanden, fronton, vloertapijt, vaste kosten, elektriciteit (3 000 w), een elektrische kast met 2 stopcontacten, 1 parkeerkaart, 4 badges) TE BETALEN Deze prijzen zijn excl. BTW (21%). De dossierkosten en 30% van de gereserveerde oppervlakte moeten gestort worden bij ontvangst van de factuur; het saldo op de vervaldag op één van de bovenvermelde rekeningen. Huur stand onbeklede vloer m 2 x = Prijssupplement per hoek (volgens sector en gereserveerde oppervlakte) x 36 = Inrichting van de stand m 2 x 30 = Verplichte kosten: Inlassing in de catalogus = 100 Dossierkosten = 110 Dienstenforfait (Brandblusser, badges, toegangskaarten, gratis toegang toiletten)* = 85 *Badges» Stand < 23 m² = 2 Stand 24 tot 47 m² = 4 Stand 48 tot 95 m² = 6 Stand > 96 m² = 8 *Gratis kaarten (bezoekers)» Stand < 47 m²=2 kaarten/m² Stand > 48 m² = 3 kaarten/m² Aansluiting elektriciteit + verplicht van 1000 W = 115 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (met een minimum van 17,50 ) m 2 x 0,95 = Totaal excl. BTW: = + BTW (21 %) + = TENTOONGESTELDE PRODUCTEN De deelnemer verklaart zich BELANGRIJK akkoord met het deelnemingsreglement in het vademecum(*), dat hij als een vast onderdeel van de deelnemingsovereenkomst beschouwt. Hij verbindt zich ertoe dit reglement na te leven. (*) Het vademecum kan worden gedownload op de website jardinexpo.be of is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij LIEGE EXPO. Produkten Merken Namen van de fabrikanten Jardinexpo is een product van LIEGE EXPO Vergeet niet een recto verso kopie te maken van dit document

how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand

how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand take part how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand Deze optie is gebaseerd op een aanvraag voor naakte oppervlakte (units van 4 x 4 m =

Nadere informatie

Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente

Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. INLEIDING Onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden die op de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR VAN FLANCCO BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR VAN FLANCCO BVBA ART.1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR VAN FLANCCO BVBA Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, afhaalbonnen en leveringen van bouwdroger.info, zijnde

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Conditions Générales de Basware Compte mybasware Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Article 1. Généralités Les conditions générales de Basware Belgium S.A. («Basware»), dont le siège social

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Conditions générales de vente Terms and conditions of sale Algemene verkoopsvoorwaarden

Conditions générales de vente Terms and conditions of sale Algemene verkoopsvoorwaarden Conditions générales de vente Terms and conditions of sale Algemene verkoopsvoorwaarden CONDITIONS GENERALES DE VENTE Droit de rétraction Le consommateur dispose pendant 7 jours ouvrables à dater du jour

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP Une traduction en Français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Boek 4 Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Bedrijfsadministratie Dit deel van het International Business Opportunity Handboek maakt u vertrouwd met de administratieve procedures van Herbalife, die zorgen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil, relative à la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil, relative à la copropriété DOC 53 2129/001 DOC 53 2129/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 mars 2012 28 maart 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil, relative à la copropriété

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS 4-1409/9 4-1409/9 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom

Nadere informatie