MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 412 SOMMAIRE INHOUD. 22 pages/bladzijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 412 SOMMAIRE INHOUD. 22 pages/bladzijden"

Transcriptie

1 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles, tél Conseiller : A. Van Damme 173e ANNEE MERCREDI 26 NOVEMBRE 2003 DEUXIEME EDITION N. 412 Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel, tel Adviseur : A. Van Damme 173e JAARGANG WOENSDAG 26 NOVEMBER 2003 TWEEDE EDITIE SOMMAIRE Lois, décrets, ordonnances et règlements INHOUD Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 22 OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, p Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 14 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l attribution et des décomptes d électricité gratuite au profit de clients domestiques, p Avis officiels Cour de Cassation Examens en vue du recrutement et de la constitution d une réserve de recrutement d attachés. Avis, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 22 OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen, bl Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 14 NOVEMBER Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers, bl Officiële berichten Hof der Cassatie Examens met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van attachés. Bericht, bl pages/bladzijden

2 56854 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F [C 2003/23034] 22 OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signéàrome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu la Directive n 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n 2000/82/CE de la Commission du 22 décembre 2000, n 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002 et n 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003; Vu la Directive n 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002, n 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003 et n 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003; Vu la Directive n 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d origine animale, modifiée par les Directives n 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002 et n 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N [C 2003/23034] 22 OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd door de wet van 2 december 1957; Gelet op de Richtlijn nr. 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976, betreffende de vaststelling van maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit, gewijzigd bij de Richtlijnen nr. 80/428/EEG van de Commissie van 28 maart 1980, nr. 81/36/EEG van de Raad van 9 februari 1981, nr. 82/528/EEG van de Raad van 19 juli 1982, nr. 88/298/ EEG van de Raad van 16 mei 1988, nr. 89/186/EEG van de Raad van 6 maart 1989, nr. 93/58/EEG van de Raad van 29 juni 1993, nr. 96/32/EG van de Raad van 21 mei 1996, nr. 97/41/EG van de Raad van 25 juni 1997, nr. 2000/24/EG van de Commissie van 28 april 2000, nr. 2000/57/EG van de Commissie van 22 september 2000, nr. 2000/82/EG van de Commissie van 22 december 2000, nr. 2002/66/EG van de Commissie van 16 juli 2002, nr. 2002/71/EG van de Commissie van 19 augustus 2002, nr. 2002/79/EG van de Commissie van 2 oktober 2002 en nr. 2003/60/EG van de Commissie van 18 juni 2003; Gelet op de Richtlijn nr. 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen, gewijzigd bij de Richtlijnen nr. 88/298/EEG van de Raad van 16 mei 1988, nr. 93/57/EEG van de Raad van 29 juni 1993, nr. 94/29/EG van de Raad van 23 juni 1994, nr. 95/39/EG van de Raad van 17 juli 1995, nr. 96/33/EG van de Raad van 21 mei 1996, nr. 97/41/EG van de Raad van 25 juni 1997, nr. 97/71/EG van de Commissie van 15 december 1997, nr. 98/82/EG van de Commissie van 27 oktober 1998, nr. 1999/65/EG van de Commissie van 24 juni 1999, nr. 1999/71/EG van de Commissie van 14 juli 1999, nr. 2000/24/EG van de Commissie van 28 april 2000, nr. 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000, nr. 2000/48/EG van de Commissie van 25 juli 2000, nr. 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000, nr. 2000/81/EG van de Commissie van 18 december 2000, nr. 2000/82/EG van de Commissie van 20 december 2000, nr. 2001/39/EG van de Commissie van 23 mei 2001, nr. 2001/48/EG van de Commissie van 28 juni 2001, nr. 2001/57/EG van de Commissie van 25 juli 2001, nr. 2002/23/EG van de Commissie van 26 februari 2002, nr. 2002/42/EG van de Commissie van 17 mei 2002, nr. 2002/66/EG van de Commissie van 16 juli 2002, nr. 2002/71/EG van de Commissie van 19 augustus 2002, nr. 2002/76/EG van de Commissie van 6 september 2002, nr. 2002/79/EG van de Commissie van 2 oktober 2002, nr. 2002/97/EG van de Commissie van 16 december 2002, nr.2003/60/eg van de Commissie van 18 juni 2003 en nr. 2003/62/EG van de Commissie van 20 juni 2003; Gelet op de Richtlijn nr. 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong, gewijzigd bij de Richtlijnen nr. 93/57/EEG van de Raad van 29 juni 1993, nr. 94/29/EG van de Raad van 23 juni 1994, nr. 95/39/EG van de Raad van 17 juli 1995, nr. 96/33/EG van de Raad van 21 mei 1996, nr. 97/41/EG van de Raad van 25 juni 1997, nr. 97/71/EG van de Commissie van 15 december 1997, nr. 98/82/EG van de Commissie van 27 oktober 1998, nr. 1999/71/EG van de Commissie van 14 juli 1999, nr. 2000/24/EG van de Commissie van 28 april 2000, nr. 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000, nr. 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000, nr. 2000/81/EG van de Commissie van 18 december 2000, nr. 2000/82/EG van de Commissie van 20 december 2000, nr. 2001/39/EG van de Commissie van 23 mei 2001, nr. 2001/57/EG van de Commissie van 25 juli 2001, nr. 2002/23/EG van de Commissie van 26 februari 2002, nr. 2002/42/EG van de Commissie van 17 mei 2002, nr. 2002/66/EG van de Commissie van 16 juli 2002, nr. 2002/71/EG van de Commissie van 19 augustus 2002, nr. 2002/79/EG van de Commissie van 2 oktober 2002, nr. 2002/97/EG van de Commissie van 16 december 2002 en nr.2003/60/eg van de Commissie van 18 juni 2003;

3 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Vu la Directive n 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002, n 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002, n 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n 2002/100/CE de la Commission du 20 décembre 2002, n 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003, n 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003 et n 2003/69/CE de la Commission du 11 juillet 2003; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l environnement et de la santé, notamment l article 9, 2, modifié par la loi du 28 mars 2003; Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l article 5, telle qu elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994; Vu l arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003 et 14 avril 2003; Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l autorité fédérale qui a eu lieu le 8 septembre 2003; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l urgence; Considérant que l urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2003/60/CE, 2003/62/CE et 2003/69/CE; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Gelet op de Richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, gewijzigd bij de Richtlijnen nr. 93/58/EEG van de Raad van 29 juni 1993, nr. 94/30/EG van de Raad van 23 juni 1994, nr. 95/38/EG van de Raad van 17 juli 1995, nr. 95/61/EG van de Raad van 29 november 1995, nr. 96/32/EG van de Raad van 21 mei 1996, nr. 97/41/EG van de Raad van 25 juni 1997, nr. 97/71/EG van de Commissie van 15 december 1997, nr. 98/82/EG van de Commissie van 27 oktober 1998, nr. 1999/65/EG van de Commissie van 24 juni 1999, nr. 1999/71/EG van de Commissie van 14 juli 1999, nr. 2000/24/EG van de Commissie van 28 april 2000, nr. 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000, nr. 2000/48/EG van de Commissie van 25 juli 2000, nr. 2000/57/EG van de Commissie van 22 september 2000, nr. 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000, nr. 2000/81/EG van de Commissie van 18 december 2000, nr. 2000/82/EG van de Commissie van 20 december 2000, nr. 2001/35/CE van de Commissie van 11 mei 2001, nr. 2001/39/EG van de Commissie van 23 mei 2001, nr. 2001/48/EG van de Commissie van 28 juni 2001, nr. 2001/57/EG van de Commissie van 25 juli 2001, nr. 2002/5/EG van de Commissie van 30 januari 2002, nr. 2002/23/EG van de Commissie van 26 februari 2002, nr. 2002/42/EG van de Commissie van 17 mei 2002, nr. 2002/66/EG van de Commissie van 16 juli 2002, nr. 2002/71/EG van de Commissie van 19 augustus 2002, nr. 2002/76/EG van de Commissie van 6 september 2002, nr. 2002/79/EG van de Commissie van 2 oktober 2002, nr. 2002/97/EG van de Commissie van 16 december 2002, nr. 2002/100/EG van de Commissie van 20 december 2002, nr. 2003/60/EG van de Commissie van 18 juni 2003, nr. 2003/62/EG van de Commissie van 20 juni 2003 en nr. 2003/69/EG van de Commissie van 11 juli 2003; Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op artikel 9, 2, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003; Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989 en van 9 februari 1994; Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 juni 2000, van 3 september 2000, van 23 januari 2001, 5 april 2001, 4 juli 2001, 26 oktober 2001, 4 februari 2002, 14 april 2002, 17 februari 2003, 25 maart 2003 en 14 april 2003; Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale autoriteit van 8 september 2003; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat de noodzaak om onverwijld zekere maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen vast te stellen, voortvloeit uit de verplichting zich binnen de voorgeschreven termijnen te schikken naar de Richtlijnen 2003/60/EG, 2003/62/EG en 2003/69/EG; Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. :Al annexe de l arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes : 1 au point 3, les dispositions concernant les pesticides AMITROL, AZOXYSTROBINE, DIQUAT, ETHOFUMESATE, HEXACONAZOLE, ISOPROTURON, LAMBDA-CYHALOTHRINE et MYCLOBUTANIL sont remplacées par les dispositions en annexe I re du présent arrêté; Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In de bijlage bij het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in punt 3 worden de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen AMITROL, AZOXYSTROBIN, DIQUAT, ETHOFUMESAAT, HEXACONAZOOL, ISOPROTURON, LAMBDA-CYHALOTHRIN en MYCLOBUTANIL vervangen door de bepalingen in bijlage I bij dit besluit;

4 56856 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides ACIBENZOLAR-S-METHYL, CHLOROFENAPYR, CINIDON-ETHYL, CYCLANILIDE, CYHALOFOP-BUTYL, FAMOXA- DONE, FENHEXAMIDE, FENTINE ACETATE, FENTINE HYDROXYDE, FLORASULAM, FLUMIOXAZINE, IPROVALICARB, METALAXYL-M, PICOLINAFENE, PROSULFURON, PYRAFLUFEN- ETHYL et SULFOSULFURON en annexe I du présent arrêté; 3 au point 3, pour le pesticide CLOFENTEZINE, la teneur maximale en résidus agrumes 0.5 est insérée avant la teneur maximale en résidus noix (écalées ou non) 0*(0.05) ; 4 au point 3, pour le pesticide PROCHLORAZE, la teneur maximale en résidus riz 1 est insérée entre les teneurs maximales en résidus avoine 1 et orge 1 ; 5 au point 3, pour le pesticide KRESOXIM-METHYL, la teneur maximale en résidus fraises 0.2 est remplacée par la teneur maximale en résidus fraises 1 ; 6 au point 3, le pesticide DITHIOCARBAMATES sauf thirame (somme expriméeencs2) est remplacé par le pesticide DITHIOCAR- BAMATES : manèbe, mancozèbe, métiram, propinèbe et zinèbe (somme exprimée en CS2) ; 7 au point 3, pour les DITHIOCARBAMATES : manèbe, mancozèbe, métiram, propinèbe et zinèbe (somme exprimée en CS2), la teneur maximale en résidus radis 0.2 est remplacée par la teneur maximale en résidus radis 2 et la teneur maximale en résidus oignons de printemps 1 est insérée entre les teneurs maximales en résidus échalotes 0.5 et tomates 3 ; 8 au point 3, pour le pesticide CHLORMEQUAT, la teneur maximale en résidus poires 0.5 (t) est remplacée par la teneur maximale en résidus poires 0.3 (t) ; 9 àla fin du point 3, dans la note explicative, 2003 est remplacé par 2006 ; 10 le point 4.A est complété par les dispositions concernant le pesticide CYCLANILIDE en annexe II du présent arrêté; 11 le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides ACIBENZOLAR-S-METHYL, DIQUAT, FAMOXADONE, FENHEXAMIDE, ISOPROTURON et SULFOSULFURON en annexe II du présent arrêté. 12 au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide ETHOFU- MESATE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juillet 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ACIBENZOLAR-S- METHYL, AMITROL, CINIDON-ETHYL, CYCLANILIDE, CYHALOFOP-BUTYL, DIQUAT, ETHOFUMESATE, FAMOXADONE, FENHEXAMIDE, FLORASULAM, FLUMIOXAZINE, IPROVALI- CARB, ISOPROTURON, METALAXYL-M, PICOLINAFENE, PROSUL- FURON, PYRAFLUFEN-ETHYL et SULFOSULFURON et le 1 er août 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZOXYS- TROBINE, CHLORMEQUAT, CLOFENTEZINE, les DITHIOCARBA- MATES, HEXACONAZOLE, KRESOXIM-METHYL, LAMBDA- CYHALOTHRINE, MYCLOBUTANIL et PROCHLORAZE, et entre en vigueur le 1 er juillet 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CHLOROFENAPYR, FENTINE ACETATE et FENTINE HYDROXYDE. Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l exécution du présent arrêté. 2 punt 3 wordt aangevuld met de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen ACIBENZOLAR-S-METHYL, CHLOORFENA- PYR, CINIDON-ETHYL, CYCLANILIDE, CYHALOFOP-BUTYL, FAMOXADONE, FENHEXAMID, FENTINACETAAT, FENTINHYDR- OXIDE, FLORASULAM, FLUMIOXAZINE, IPROVALICARB, METALAXYL-M, PICOLINAFEN, PROSULFURON, PYRAFLUFEN- ETHYL en SULFOSULFURON in bijlage I bij dit besluit; 3 in punt 3 wordt voor het bestrijdingsmiddel CLOFENTEZIN, het maximale gehalte aan residuen citrus 0.5 toegevoegd voor het maximale gehalte aan residuen noten (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0*(0.05) ; 4 in punt 3 wordt voor het bestrijdingsmiddel PROCHLORAZ tussen de maximale gehalten aan residuen haver 1 en gerst 1 het maximale gehalte aan residuen rijst 1 ingevoegd; 5 in punt 3 wordt voor het bestrijdingsmiddel KRESOXIM- METHYL, het maximale gehalte aan residuen aardbeien 0.2 door het maximale gehalte aan residuen aardbeien 1 vervangen; 6 in punt 3 wordt het bestrijdingsmiddel DITHIOCARBAMATEN uitgenomen thiram (som uitgedrukt in CS2) door het bestrijdingsmiddel DITHIOCARBAMATEN : maneb, mancozeb, metiram, propineb en zineb (som uitgedrukt in CS2) vervangen; 7 in punt 3 wordt voor de DITHIOCARBAMATEN : maneb, mancozeb, metiram, propineb en zineb (som uitgedrukt in CS2), het maximale gehalte aan residuen radijs 0.2 door het maximale gehalte aan residuen radijs 2 vervangen en tussen de maximale gehalten sjalotten 0.5 en tomaten 3 het maximale gehalte aan residuen bosuien 1 ingevoegd; 8 in punt 3 wordt voor het bestrijdingsmiddel CHLOORMEQUAT, het maximale gehalte aan residuen peren 0.5 (t) door het maximale gehalte aan residuen peren 0.3 (t) ; 9 op het einde van het punt 3 wordt in de verklarende nota 2003 vervangen door 2006 ; 10 punt 4.A wordt aangevuld met de bepalingen met betrekking tot het bestrijdingsmiddel CYCLANILIDE in bijlage II bij dit besluit; 11 punt 4.B wordt aangevuld met de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen ACIBENZOLAR-S-METHYL, DIQUAT, FAMOXADONE, FENHEXAMID, ISOPROTURON en SULFO- SULFURON, in bijlage II bij dit besluit. 12 in punt 4.B worden de bepalingen met betrekking tot het bestrijdingsmiddel ETHOFUMESAAT vervangen door de bepalingen in bijlage II bij dit besluit; Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2003 voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen ACIBENZOLAR-S-METHYL, AMITROL, CINIDON-ETHYL, CYCLA- NILIDE, CYHALOFOP-BUTYL, DIQUAT, ETHOFUMESAAT, FAMOXA- DONE, FENHEXAMID, FLORASULAM, FLUMIOXAZINE, IPROVA- LICARB, ISOPROTURON, METALAXYL-M, PICOLINAFEN, PROSULFURON, PYRAFLUFEN-ETHYL en SULFOSULFURON, met ingang van 1 augustus 2003 voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen AZOXYSTROBIN, CHLOORMEQUAT, CLOFEN- TEZIN, de DITHIOCARBAMATEN, HEXACONAZOOL, KRESOXIM- METHYL, LAMBDA-CYHALOTHRIN, MYCLOBUTANIL en PROCHLORAZ, en op 1 juli 2004 voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen CHLOORFENAPYR, FENTINACETAAT en FENTINHYDROXIDE. Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Donné àbruxelles, le 22 octobre Gegeven te Brussel, 22 oktober ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

5 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe I re Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) ACIBENZOLAR-S-METHYL aucun noisettes 0*(0.1) bananes 0.1 mangues 0.5 tomates 1 graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 0*(0.05) céréales 0*(0.05) autres 0*(0.02) AMITROLE aucun olives 0.05 graines oléagineuses 0*(0.02) thé 0*(0.02) houblon 0*(0.02) autres 0*(0.01) AZOXYSTROBINE aucun agrumes 1 noix (écalées ou non) 0*(0.1) raisins 2 fraises 2 mûres sauvages 3 framboises 3 bananes 2 carottes 0.2 céleris-rave 0.3 raifort 0.2 panais 0.2 persil à grosse racine 0.2 salsifis 0.2 oignons de printemps 2 tomates 2 poivrons 2 aubergines 2 cucurbitacées à peau comestible 1 cucurbitacées à peau non comestible 0.5 choux-fleurs 0.5 choux pommés 0.3 choux-raves 0.2 laitues et similaires 3 endives 0.2 fines herbes 3 haricots (non écossés) 1 haricots (écossés) 0.2 pois (non écossés) 0.5 pois (écossés) 0.2 céleris 5 artichauts 1 poireaux 0.1 légumineuses séchées 0.1 graines de colza 0.5

6 56858 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) fèves de soja 0.5 houblon 20 orge 0.3 avoine 0.3 riz 0.5 seigle 0.3 froment 0.3 triticale 0.3 CHLOROFENAPYR aucun graines oléagineuses 0*(0.1) CINIDON-ETHYL E-isomère graines oléagineuses 0*(0.1) céréales 0*(0.1) CYCLANILIDE aucun graines de coton 0.2 CYHALOFOP-BUTYL acides libres graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 0*(0.05) autres 0*(0.02) DIQUAT aucun haricots secs 0.2 pois secs 0.2 graines de lin 5 fèves de soja 0.5 autres graines oléagineuses 0*(0.1) orge 10 maïs 1 millet 1 avoine 2 ETHOFUMESATE métabolite 2,3 dihydro-3,3 diméthyl-2- oxo-benzofurane-5-yl méthane sulphonate betteraves 0.1 graines oléagineuses 0*(0.1)

7 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) FAMOXADONE aucun raisins 2 tomates 0.2 aubergines 0.2 concombres 0.2 courgettes 0.2 melons 0.3 graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 0*(0.05) orge 0.2 sarrasin 0.1 millet 0.1 avoine 0.1 seigle 0.1 sorgho 0.1 triticale 0.1 froment 0.1 autres 0*(0.02) FENHEXAMIDE aucun cerises 5 prunes 2 raisins 5 fraises 5 fruits de ronce (autres que sauvages) 10 myrtilles 5 groseilles 5 groseilles à maquereau 5 kiwi 10 tomates 1 graines oléagineuses 0*(0.1) FENTINE ACETATE aucun graines oléagineuses 0*(0.1) FENTINE HYDROXYDE aucun graines oléagineuses 0*(0.1) FLORASULAM aucun noix (écalées ou non) 0*(0.1) graines oléagineuses 0*(0.1) autres 0*(0.01) FLUMIOXAZINE aucun graines oléagineuses 0*(0.1)

8 56860 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) HEXACONAZOLE aucun noix (écalées ou non) 0*(0.05) pommes 0.1 poires 0.1 raisins 0.1 fraises 0.2 bananes 0.1 tomates 0.1 graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 0*(0.05) orge 0.1 froment 0.1 autres 0*(0.02) IPROVALICARB aucun raisins 2 tomates 1 concombres 0.1 cornichons 0.1 courgettes 0.1 melons 0.1 pastèques 0.1 laitues 1 scaroles 1 graines oléagineuses 0*(0.1) ISOPROTURON aucun graines oléagineuses 0*(0.1) LAMBDA-CYHALOTHRINE aucun pamplemousses 0.1 citrons 0.2 limelettes 0.2 mandarines (y compris les clémentines 0.2 et autres hybrides) oranges 0.1 pomélos 0.1 noix (écalées ou non) 0*(0.05) fruits à pépins 0.1 abricots 0.2 pêches (y compris les nectarines et 0.2 hybrides similaires) autres fruits à noyaux 0.1 raisins 0.2 fraises 0.5 groseilles 0.1 groseilles à maquereau 0.1 baies et fruits sauvages 0.2 céleris-raves 0.1 radis 0.1

9 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) oignons de printemps 0.05 tomates 0.1 poivrons 0.1 aubergines 0.5 cucurbitacées à peau comestible 0.1 cucurbitacées à peau non comestible 0.05 maïs doux 0.05 choux (développement de 0.1 l inflorescence) choux de Bruxelles 0.05 choux pommés 0.2 choux (développement des feuilles) 1 laitues et similaires 1 épinards 0.5 fines herbes 1 haricots (non écossés) 0.2 pois (non écossés) 0.2 pois (écossés) 0.2 céleris 0.3 poireaux 0.3 champignons sauvages 0.5 thé 1 houblon 10 orge 0.05 autres 0*(0.02) METALAXYL-M aucun agrumes 0.5 raisins 1 fraises 0.3 carottes 0.1 tomates 0.2 poivrons 0.5 concombres 0.5 melons 0.05 pastèques 0.05 brocolis 0.05 choux-fleurs 0.05 choux pommés 0.05 choux non pommés 0.2 laitue 2 épinards 0.05 endives 0.3 graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 10 autres 0*(0.02)

10 56862 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) MYCLOBUTANIL aucun agrumes 3 noix (écalées ou non) 0*(0.05) fruits à pépins 0.5 abricots 0.3 cerises 1 pêches (y compris les nectarines et 0.5 autres hybrides) prunes 0.5 raisins 1 fraises 1 groseilles 1 groseilles à maquereau 1 bananes 2 carottes 0.2 tomates 0.3 poivrons 0.5 aubergines 0.3 cucurbitacées à peau comestible 0.1 cucurbitacées à peau non comestible 0.2 artichauts 0.5 graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 2 autres 0*(0.02) PICOLINAFENE aucun graines oléagineuses 0*(0.1) PROSULFURON aucun légumineuses séchées 0*(0.05) graines oléagineuses 0*(0.1) autres 0*(0.02) PYRAFLUFEN-ETHYL aucun noix (écalées ou non) 0*(0.1) graines oléagineuses 0*(0.05) thé 0*(0.05) houblon 0*(0.05) autres 0*(0.02) SULFOSULFURON aucun graines oléagineuses 0*(0.1) Vu pour être annexé ànotre arrêté du 22 octobre 2003 modifiant l arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

11 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe II Pesticide dans lequel s exprime le résidu, sauf mention contraire Métabolites, isomères, produits de dégradation ou de réaction et autres pesticides compris dans le résidu autorisé Teneurs maximales autorisées en résidus (mg/kg) ACIBENZOLAR-S-METHYL aucun tous 0*(0.02) CYCLANILIDE aucun tous 0*(0.01) DIQUAT aucun tous 0*(0.05) ETHOFUMESATE métabolites 2,3 dihydro-3,3 diméthyl- 2-oxo-benzofurane-5-yl méthane sulphonate tous 0*(0.1) FAMOXADONE aucun tous 0*(0.05) FENHEXAMIDE aucun tous 0*(0.05) ISOPROTURON aucun tous 0*(0.05) SULFOSULFURON aucun tous 0*(0.05) Vu pour être annexé ànotre arrêté du 22 octobre 2003 modifiant l arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Bijlage I Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) ACIBENZOLAR-S-METHYL geen hazelnoten 0*(0.1) bananen 0.1 mango s 0.5 tomaten 1 oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 0*(0.05) granen 0*(0.05) overige 0*(0.02) AMITROL geen olijven 0.05 oliehoudende zaden 0*(0.02) thee 0*(0.02) hop 0*(0.02) overige 0*(0.01)

12 56864 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) AZOXYSTROBIN geen citrus 1 noten (al dan niet in de dop, schil of 0*(0.1) schaal) druiven 2 aardbeien 2 bramen 3 frambozen 3 bananen 2 wortelen 0.2 knolselderij 0.3 mierikswortel 0.2 pastinaken 0.2 wortelpeterselie 0.2 schorseneren 0.2 bosuien 2 tomaten 2 paprika s 2 aubergines 2 cucurbitaceae met eetbare schil 1 cucurbitaceae met niet-eetbare schil 0.5 bloemkolen 0.5 sluitkolen 0.3 koolrabi 0.2 sla en dergelijke 3 witloof 0.2 verse kruiden 3 bonen (met peul) 1 bonen (zonder peul) 0.2 erwten (met peul) 0.5 erwten (zonder peul) 0.2 bleekselderij 5 artisjokken 1 prei 0.1 peulvruchten (droog) 0.1 kool- en raapzaad 0.5 sojabonen 0.5 hop 20 gerst 0.3 haver 0.3 rijst 5 rogge 0.3 tarwe 0.3 triticale 0.3

13 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) CHLOORFENAPYR geen oliehoudende zaden 0*(0.1) CINIDON-ETHYL E-isomeer oliehoudende zaden 0*(0.1) granen 0*(0.1) CYCLANILIDE geen katoenzaad 0.2 CYHALOFOP-BUTYL Vrije zuren oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 0*(0.05) overige 0*(0.02) DIQUAT geen gedroogde bonen 0.2 gedroogde erwten 0.2 lijnzaad 5 sojabonen 0.5 andere oliehoudende zaden 0*(0.1) gerst 10 maïs 1 gierst 1 haver 2 ETHOFUMESAAT metaboliet 2,3 dihydro-3,3 dimethyl-2- oxo-benzofuraan-5-yl methaan sulfonaat rode bieten 0.1 oliehoudende zaden 0*(0.1) FAMOXADONE geen druiven 2 tomaten 0.2 aubergines 0.2 komkommers 0.2 courgettes 0.2 meloenen 0.3 oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 0*(0.05) gerst 0.2

14 56866 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) boekweit 0.1 gierst 0.1 haver 0.1 rogge 0.1 sorghum 0.1 triticale 0.1 tarwe 0.1 overige 0*(0.02) FENHEXAMIDE geen kersen 5 pruimen 2 druiven 5 aardbeien 5 rubussoorten (andere dan wilde vruchten) 10 blauwe bosbessen 5 aalbessen 5 kruisbessen 5 kiwi s 10 tomaten 1 oliehoudende zaden 0*(0.1) FENTINACETAAT geen oliehoudende zaden 0*(0.1) FENTINHYDROXIDE geen oliehoudende zaden 0*(0.1) FLORASULAM geen noten (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0*(0.1) oliehoudende zaden 0*(0.1) overige 0*(0.01) FLUMIOXAZINE geen oliehoudende zaden 0*(0.1)

15 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) HEXACONAZOOL geen noten (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0*(0.05) appelen 0.1 peren 0.1 druiven 0.1 aardbeien 0.2 bananen 0.1 tomaten 0.1 oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 0*(0.05) gerst 0.1 tarwe 0.1 overige 0*(0.02) IPROVALICARB geen druiven 2 tomaten 1 komkommers 0.1 augurken 0.1 courgettes 0.1 meloenen 0.1 watermeloenen 0.1 sla 1 andijvie 1 oliehoudende zaden 0*(0.1) ISOPROTURON geen oliehoudende zaden 0*(0.1) LAMBDA-CYHALOTHRIN geen pompelmoezen 0.1 citroenen 0.2 lemmetjes 0.2 mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten) 0.2 sinaasappelen 0.1 pomelo s 0.1 noten (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0*(0.05) pitvruchten 0.1 abrikozen 0.2

16 56868 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) perziken (nectarines en soortgelijke 0.2 kruisingen daaronder begrepen) andere steenvruchten 0.1 druiven 0.2 aardbeien 0.5 aalbessen 0.1 kruisbessen 0.1 wilde besvruchten en wilde vruchten 0.2 knolselderij 0.1 radijs 0.1 bosuien 0.05 tomaten 0.1 paprika s 0.1 aubergines 0.5 cucurbitaceae met eetbare schil 0.1 cucurbitaceae met niet-eetbare schil 0.05 suikermaïs 0.05 bloemkoolachtigen 0.1 spruitjes 0.05 sluitkolen 0.2 bladkoolachtigen 1 sla en dergelijke 1 spinazie 0.5 verse kruiden 1 bonen (met peul) 0.2 erwten (met peul) 0.2 erwten (zonder peul) 0.2 bleekselderij 0.3 prei 0.3 wilde paddestoelen 0.5 thee 1 hop 10 gerst 0.05 overige 0*(0.02) METALAXYL-M geen citrus 0.5 druiven 1 aardbeien 0.3 wortelen 0.1 tomaten 0.2 paprika s 0.5 komkommers 0.5 meloenen 0.05 watermeloenen 0.05 broccoli 0.05 bloemkool 0.05 sluitkool 0.05

17 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) boerenkool 0.2 sla 2 spinazie 0.05 witloof 0.3 oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 10 overige 0*(0.02) MYCLOBUTANIL geen citrusvruchten 3 noten (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0*(0.05) pitvruchten 0.5 abrikozen 0.3 kersen 1 perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen) 0.5 pruimen 0.5 druiven 1 aardbeien 1 aalbessen 1 kruisbessen 1 bananen 2 wortelen 0.2 tomaten 0.3 paprika s 0.5 aubergines 0.3 cucurbitaceae met eetbare schil 0.1 cucurbitaceae met niet-eetbare schil 0.2 artisjokken 0.5 oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 2 overige 0*(0.02) PICOLINAFEN geen oliehoudende zaden 0*(0.1) PROSULFURON geen gedroogde peulvruchten 0*(0.05) oliehoudende zaden 0*(0.1) overige 0*(0.02)

18 56870 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) PYRAFLUFEN-ETHYL geen noten (al dan niet in de dop, schil of 0*(0.1) schaal) oliehoudende zaden 0*(0.05) thee 0*(0.05) hop 0*(0.05) overige 0*(0.02) SULFOSULFURON geen oliehoudende zaden 0*(0.1) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 oktober 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE Bijlage II Pesticide waarin het residu uitgedrukt is, behoudens andere vermelding Metabolieten, isomeren, afbraakproducten, reactieproducten en andere pesticiden begrepen in het toegelaten residu Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg) ACIBENZOLAR-S-METHYL geen alle 0*(0.02) CYCLANILIDE geen alle 0*(0.01) DIQUAT geen alle 0*(0.05) ETHOFUMESAAT metaboliet 2,3 dihydro-3,3 dimethyl-2- oxo-benzofuraan-5-yl methaan sulfonaat alle 0*(0.1) FAMOXADONE geen alle 0*(0.05) FENHEXAMIDE geen alle 0*(0.05) ISOPROTURON geen alle 0*(0.05) SULFOSULFURON geen alle 0*(0.05) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 oktober 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

19 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [2003/202015] 14 NOVEMBER Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 18bis, 7, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2003 houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet, wat de openbaredienstverplichtingen betreft; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 september 2003; Gelet op het advies van de VREG, gegeven op 7 oktober 2003; Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 7 oktober 2003; Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 10 oktober 2003; Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat artikel 18bis van het Elektriciteitsdecreet pas bij het decreet van 4 juli 2003 werd ingevoegd, dat dit artikel op 1 juli 2003 in werking is getreden, dat dit artikel de netbeheerders ertoe verplicht de nodige maatregelen te nemen opdat elke huishoudelijke afnemer per kalenderjaar een hoeveelheid elektriciteit gratis ontvangt, dat het kalenderjaar 2003 reeds ver is gevorderd en dat de administratieve en technische organisatie van deze verplichting tijd vergt; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2003, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2 o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Overwegende dat de federale overheid bevoegd is voor de elektriciteitstarieven; Overwegende dat ingevolge artikel 18bis van het Elektriciteitsdecreet een huishoudelijke afnemer, voor het gedeelte gratis elektriciteit die hij ontvangt, geen vrije keuze heeft van leverancier en bijgevolg voor dit gedeelte als een niet in aanmerking komende afnemer moet worden beschouwd; Overwegende dat de federale minister die bevoegd is voor economie, met toepassing van artikel 20, 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, maximum prijzen vaststelt voor de levering van elektriciteit aan eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn; Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 1 o afrekeningsfactuur : de factuur voor de afrekening van een gemeten, geschatte of conventioneel overeengekomen verbruik over een bepaalde periode, met uitzondering van de facturen voor de betaling van voorschotten; 2 o eenheidsprijs per kwh : de maximumprijs van de verbruikte kwh, met uitzondering van eventuele vaste kosten, die geldig is op 1 januari van het facturatiejaar en die de federale minister die bevoegd is voor economie, met toepassing van artikel 20, 1, van de wet betreffende de organisatie van de elektricteitsmarkt, heeft vastgesteld voor de levering van elektriciteit tijdens de daguren, aan huishoudelijke eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn; 3 o facturatiejaar : het jaar waarin de afrekeningsfactuur, bedoeld in 1 o, aan de klant wordt voorgelegd. Art De leverancier die op 1 april van een bepaald jaar elektriciteit levert aan een huishoudelijke afnemer, vermeldt uiterlijk op de eerste afrekeningsfactuur die hij na 1 mei van dat jaar aan de betrokken afnemer voorlegt, onder de benaming «korting gratis elektriciteit», de hoeveelheid elektriciteit, bedoeld in artikel 18bis, 3en4, van het Elektriciteitsdecreet. Hij vermenigvuldigt deze hoeveelheid met de eenheidsprijs per kwh, bedoeld in artikel 1, 2 o, en trekt dit bedrag vervolgens af van het normaal te betalen bedrag. 2. Als het verbruik tijdens de daguren van de afgelopen twaalf maanden lager is dan de hoeveelheid elektriciteit, bedoeld in 1, wordt de te vermelden hoeveelheid elektriciteit, bedoeld in 1, beperkt tot het verbruik tijdens de daguren van de afgelopen twaalf maanden. Als de leverancier niet op de hoogte is van het verbruik van de laatste twaalf maanden, vraagt hij dat op bij de netbeheerder. De netbeheerder beschikt over een periode van twintig werkdagen om deze gegevens ter beschikking te stellen. 3. Als de huishoudelijke afnemer geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van de betaling van het distributienettarief, wordt de eenheidsprijs per kwh, bedoeld in 1, verminderd met deze vrijstelling.

20 56872 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art De leverancier maakt maandelijks per netbeheerder een staat op van de bedragen, bedoeld in artikel 2, 1, die hij heeft afgetrokken of in de loop van de maand nog zal aftrekken van de facturen van de huishoudelijke afnemers die op het net van de betrokken netbeheerder zijn aangesloten, en factureert de som van deze bedragen aan de betrokken netbeheerder. 2. De gratis elektriciteit die de leverancier of de netbeheerder moet leveren ter uitvoering van andere wetten en decreten, wordt vergoed op basis van de regels, vastgelegd in de desbetreffende wetten en decreten. In dit geval worden de afgetrokken bedragen, bedoeld in 1 en in artikel 2, 1, verminderd met de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, zonder dat het resultaat evenwel negatief kan zijn. Art. 4. De netbeheerder verstrekt jaarlijks voor 15 april aan de leverancier die elektriciteit levert via zijn distributienet, de gegevens over het aantal inwoners die op 1 januari van het betreffende jaar gedomicilieerd zijn op het adres van het leveringspunt van de afnemers die door de betreffende leverancier op 1 april worden bevoorraad. De VREG bepaalt de wijze waarop en de vorm waarin de netbeheerder de gegevens verstrekt aan de leverancier. Art. 5. In afwijking van artikel 2, 1, gebeurt de verrekening van de hoeveelheid elektriciteit, bedoeld in artikel 18bis, 3 en 4, van het Elektriciteitsdecreet, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 door de leverancier die op 1 december 2003 elektriciteit levert aan de huishoudelijke afnemer en uiterlijk op de eerste afrekeningsfactuur die in het jaar 2004 door deze leverancier wordt voorgelegd. De netbeheerder verstrekt voor 15 december 2003 aan de leveranciers die elektriciteit leveren via zijn distributienet, de gegevens over het aantal inwoners die op 1 januari 2003 gedomicilieerd waren op het adres van het leveringspunt van de afnemers die door de betreffende leveranciers op 1 december 2003 worden bevoorraad. De VREG bepaalt de wijze waarop en de vorm waarin de netbeheerder de gegevens verstrekt aan de leverancier. De leveranciers en de netbeheerders zorgen ervoor dat de hoeveelheid elektriciteit, bedoeld in artikel 18bis, 3 en 4, van het Elektriciteitsdecreet, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 exact eenmaal wordt verrekend. Art. 6. De VREG bepaalt de nadere technische toepassingsvoorwaarden van dit besluit. Art. 7. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 14 november De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT TRADUCTION F MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 14 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l attribution et des décomptes d électricité gratuite au profit de clients domestiques Le Gouvernement flamand, [2003/202015] Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l organisation du marché de l électricité, notamment l article 18bis, 7, inséré par décret du 4 juillet 2003 portant modification du décret relatif à l électricité, en ce qui concerne les obligations des services publics; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003; Vu l avis du VREG, rendu le 7 octobre 2003 Vu l avis du Conseil de l Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 7 octobre 2003; Vu l avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 octobre 2003; Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que l article 18bis du décret relatif à l électricité n a été inséré que par le décret du 4 juillet 2003, que cet article est entré en vigueur le 1 er juillet 2003, que cet article oblige les gestionnaires de réseau de prendre les mesures nécessaires pour que chaque client domestique reçoive une quantité d électricité gratuite par année civile, que l année civile 2003 touche déjà à sa fin et que l organisation administrative et technique de cette obligation nécessite du temps; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l article 84, alinéa 1 er,2 o, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat;

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S C 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De opleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 37193 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 2932 [C 2002/11314] 16 JULI 2002. Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD 20805 Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 mars 2015. PHILIPPE

Nadere informatie

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie