BEGROTINGSMAATREGELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTINGSMAATREGELEN"

Transcriptie

1 BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke Waarschoot Tel 09/ Fax 09/ Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag 26/01/ /02/2012

2 Inhoudstafel I. Roerende inkomsten (spreker: Koen De Muynck) II. Opheffing bankgeheim (spreker: Wim De Roo) III. Voordelen van alle aard (spreker: Koen De Muynck) IV. BTW op werkelijk gebruik (spreker: Wim De Roo) V. Andere begrotingsmaatregelen (spreker Wim De Roo) VI. Bijzondere aanslag 309 % (spreker Koen De Muynck) VII. Besluit seminarie begrotingsmaatregelen De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 1

3 I. ROERENDE INKOMSTEN (op financiële producten) Roerende voorheffing: 5 tarieven 0 % Op de eerste 1.830,00 op een gewoon spaarboekje (per persoon). 10 % Op de liquidatiebonus en scheidingsaandeel. 15 % Op de intresten boven 1.830,00 op een gewoon spaarboekje. Op de staatsbon uitgegeven op 24/11/2011 en waarop ingeschreven tussen 24/11 en 02/12/2011 (De staatsbon Leterme). 21 % Op andere intresten dan deze op een spaarboekje. Op dividenden welke voorheen à 15 % werden onderworpen (KB15 + oprichting 01/01/1994. Op inkoop-boni (bij inkoop van eigen aandelen door de vennootschap. (Dus stijging van 40 %) 25 % Op intresten welke voorheen reeds à 25 % werden belast (Beveks zonder omdeling). Op dividenden welke voorheen à 25 % werden onderworpen. Bijkomende heffing 4 % op roerende inkomsten boven ,00 (per persoon) Dit is een nieuwe belasting welke geheven wordt op de intresten en dividenden die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 21 %. (Waardoor het tarief desgevallend 25 % wordt of een stijging van 67 %) Berekeningsbasis van de grens van ,00 roerende intresten. Uit de 15 % rij (hierboven): Uit de 21 % rij (hierboven): Uit de 25 % rij (hierboven): de intresten boven 1.830,00 op een gewoon spaarboekje. de andere intresten dan deze van een gewoon spaarboekje de dividenden de intresten de dividenden Voorbeeld Intrest uit het gewone spaarboek: 2,5 % op ,00 = 3.080,00 à 0 % ,00 = à 15 %: 1.250,00 basis Intrest op rekening courant vennootschap 8,5 % op ,00 = à 21 %: ,00 basis Totale basis: 1.250, ,00 = ,00 dus boven de grens van ,00. Op 375,00 van de ,00 intrest op rekening-courant wordt 4 % bijkomende heffing toegepast. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 2

4 De basis wordt berekend per persoon, maar met inachtname van het huwelijksvermogensrecht. Voorbeeld Echtpaar: ,00 intresten en dividenden uit gemeenschappelijk vermogen: geen bijkomende heffing (lager dan 2 x ,00) Echtpaar: man ,00 ; vrouw ,00 : de vrouw zal bijkomende heffing betalen op ,00. Oefeningen: is de ,00-grens overschreden en zoja met hoeveel? Is er bijkomende heffing en zoja op welk bedrag? 1) Ontvangen intrest spaarboek 0 % 1.830,00 Ontvangen intrest spaarboek 15 % 7.000,00 Dividend van uw vennootschap 21 % ,00 OPLOSSING Basis: 7.000, ,00 = ,00 Bijkomende heffing op 5.000,00 van de ,00 dividend 2) Ontvangen intrest spaarboek 0 % 1.830,00 Ontvangen intrest spaarboek 15 % ,00 Dividend van uw vennootschap 21 % 1.000,00 Dividend van Dexia 25 % 2.000,00 OPLOSSING Basis: , , ,00 = ,00 Bijkomende heffing op 2.000,00 maar beperkt op 1.000,00 (inkomsten à 21 %) 3) Ontvangen intrest spaarboek 0 % 1.830,00 Ontvangen intrest spaarboek 15 % 2.000,00 Ontvangen intrest staatsbon 15 % ,00 Dividend van uw vennootschap 21 % 5.000,00 Dividend van Ter Beke 25 % ,00 OPLOSSING Basis: 2.000, , ,00 = ,00 Bijkomende heffing op 3.000,00 (deel van inkomsten à 21 % blijft buiten schot) De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 3

5 Wijze van inning van de roerende voorheffing en bijkomende heffing: Tot en met 2011: roerende inkomsten waarop roerende voorheffing was ingehouden door de uitbetalende instelling (uw bank, uw vennootschap) worden niet in de belastingaangifte opgenomen. De roerende voorheffing was ook de definitieve belasting. (Bevrijdende roerende voorheffing) Vanaf 2012: veralgemeende aangifteplicht: De roerende voorheffing van of 25 % wordt ingehouden aan de bron, de bijkomende heffing van 4 % op de inkomsten van 21 % niet, omdat men bij de uitbetaling niet weet of de grens van ,00 wordt bereikt. De verschuldigdheid van de bijkomende heffing van 4 % zal moeten blijken uit de aangifte in de personenbelasting. Alle roerende inkomsten, niet alleen van dividenden en intresten, maar ook van de niet-financiële producten zoals lijfrenten, auteursrechten en verhuring van roerende goederen, dienen voortaan te worden aangegeven in de belastingaangifte personenbelasting. Uitzondering: indien u aan de bank toelating geeft om op alle intresten en dividenden welke vallen onder 21 % roerende voorheffing, onmiddellijk aan de bron 4 % bijkomende heffing in te houden. (Zonder te berekenen of men de grens van ,00 overschrijdt en met inhouding op elke euro en niet alleen op deze boven ,00 ) Vanaf 2012: meldplicht: De bank of een andere schuldenaar van de roerende voorheffing, uw vennootschap bijvoorbeeld, dient aan een speciaal meldpunt bij de Nationale Bank de identiteit van de genieter en de gegevens (aard en bedrag)van alle roerende inkomsten onderworpen aan 10 %, 15 %, 21 % en 25 % mee te delen. Enkel de roerende inkomsten onderworpen à 0 % (de eerste 1.830,00 op een gewoon spaarboekje) ontsnappen aan de meldingsplicht. Het meldpunt bij de Nationale Bank houdt de stand van uw roerende inkomsten bij en geeft, van zodra de grens van ,00 overschreden wordt, de gegevens spontaan door aan de fiscus. Indien de gegevens niet spontaan worden meegedeeld omdat bv. de grens van ,00 niet bereikt is, kan de fiscus de gegevens toch opvragen aan de Nationale Bank, maar enkel voor toepassing van de bijkomende heffing. Uitzondering: indien u aan de bank toelating geeft om op alle intresten en dividenden welke vallen onder 21 % roerende voorheffing, onmiddellijk aan de bron 4 % bijkomende heffing in te houden, vanaf de eerste euro, dus zonder rekening te houden met de grens van ,00. De teveel ingehouden bijkomende heffing kan dan teruggevraagd worden via de aangifte in de personenbelasting, maar dan maakt u natuurlijk ook uw roerend vermogen bekend. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 4

6 II. OPHEFFING BANKGEHEIM De overheden zijn, vooral sinds 09/11 overal in de westerse wereld druk doende om zwartgeld en witwasoperaties te bestrijden, via bijzondere maatregelen: - de afschaffing van de aandelen aan toonder, vooral bedoeld om het vermijden van successierechten onmogelijk te maken, - de witwaswetgeving met meldingsplicht voor o.a. bankiers, notarissen, advocaten, de normen voor accountants, enz., - de Europese spaarrichtlijn met automatische gegevensuitwisseling of een zware inhouding aan de bron, zoals Luxemburg waar nu 35 % voorheffing wordt ingehouden. Afschaffing van het bankgeheim vanaf 01 juli Tot 30/06/2011 kon de administratie van de inkomstenbelastingen geen info opvragen bij de Belgische bank, behalve na het indienen van een bezwaarschrift. Het registratiekantoor kon wel een bankonderzoek doen (onderzoek successieaangifte), de BTW- administratie kon evenzeer een bankonderzoek doen (om niet aangegeven omzet te achterhalen). De administratie van de inkomstenbelasting mocht wel Buitenlandse rekeningen opvragen, indien zij daar kennis van had. Ingeval van een strafonderzoek (parket) kunnen steeds alle rekeningen en inlichtingen worden opgevraagd aan de bank. De fiscus kon enkel rekeninguittreksels van uw beroepsrekeningen opvragen bij u zelf, niet deze van uw private rekeningen. Nieuwe regeling vanaf 01 juli De fiscus mag bij de bank alle inlichtingen vragen: a) indien er één of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking. Aanwijzingen zijn (niet limitatief): - het gebruik van valse facturen; - het aanhouden van een niet gemelde buitenlandse rekening; - discordantie tussen de factuur bij de leverancier en deze bij de klant; - zwartwerk (uitgevoerde werken welke niet in de boekhouding zijn opgenomen); - zwarte leveringen (leveringen niet in de boekhouding opgenomen); - door werknemer ondertekende documenten waaruit een hogere vergoeding blijkt dan uit de boekhouding van de werkgever; - vaststellingen waarbij de aankopen en verkopen niet corresponderen met de voorraadwijzigingen tijdens dezelfde periode (onderschatting inventaris); - vaststelling dat een bankrekeningnummer op documenten wordt vermeld die niet terug te vinden is in de boekhouding; - belangrijke discrepantie waarvoor de belastingplichtige geen uitleg kan geven tussen de uiterlijke tekenen van welstand of het uitgavenpatroon en de gekende inkomsten. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 5

7 b) indien zij een indiciaire taxatie voorbereidt. Een indiciair onderzoek (of een onderzoek tekenen en indiciën) gaat na of de bij de fiscus gekende uitgaven, verantwoord worden door bij de fiscus gekende inkomsten. De indiciaire taxatie is een bewijsmiddel dat de fiscus reeds heel lang heeft maar waar zij niet bij machte was om het onderzoek volledig te voeren gezien er geen mogelijkheid was de private bankrekeningen te onderzoeken. (Artikel 341 wib) c) bij een vraag om bijstand uit het buitenland, in het kader van een dubbelbelastingverdrag, een overeenkomst met een ander land tot uitwisseling van informatie of van de Europese bijstandsrichtlijn. Aangezien de fiscus steeds en bij alle belastingplichtigen een indiciair onderzoek mag voeren, kan zij m.i. over alle belastingplichtigen inlichtingen vragen bij de bank, ook al is er geen aanwijzing tot belastingontduiking, noch een vraag om inlichtingen uit het buitenland. Anderzijds wil men blijkbaar een ongecontroleerde heksenjacht vermijden. Daarom werd een procedure uitgeschreven die de belastingplichtige nog enigszins beschermt. 1. Vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige: de belastingplichtige heeft dan zelf de kans om te antwoorden, de rekeningen voor te leggen, enz. U heeft 1 maand tijd om te antwoorden. De controleur moet in zijn vraag duidelijk vermelden dat hij bij onvoldoende antwoord zinnens is om het bankgeheim te doorbreken. 2. Indien u niet of naar zijn oordeel niet voldoende antwoord verstrekt op zijn vragen, dient de controleur toelating te vragen aan de gewestelijke directeur om de vragen aan de bank te mogen stellen. Deze directeur of zijn aangestelde, moet nagaan of de voorwaarden (a, b of c hierboven) vervuld zijn. 3. De controleur richt een vraag aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank. Bij dit centraal aanspreekpunt dienen alle banken de identiteit, de nummers van hun rekeningen en van hun contracten, van al hun klanten mee te delen en dit per 01 juli Eens de controleur de lijst van alle bankrekeningen heeft ontvangen, mag hij een verzoek richten aan de banken zelf (om de uittreksels of de stand van de rekeningen op te vragen). 5. Tezelfdertijd als de vraag aan de bank, dient de controleur ook de belastingplichtige nogmaals in kennis te stellen van de vraag aan de bank, behoudens indien de rechten van de schatkist in gevaar zouden zijn. Bij de Nationale Bank zijn al uw bankrekeningen bij alle mogelijke Belgische banken gekend. Indien u niet afziet van de meldingsplicht bij de aangifte van de roerende inkomsten, zijn al de inkomsten waarvoor de meldingsplicht geldt eveneens gekend bij de Nationale Bank. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 6

8 Via het centraal aanspreekpunt zijn alle bankrekeningen van alle Belgen gekend bij de Nationale Bank. Via het meldpunt van de roerende inkomsten zijn de roerende inkomsten ook gekend bij de Nationale Bank. Enkel de standen van uw bankrekeningen zijn nog niet automatisch gekend, maar deze kunnen opgevraagd worden. Een geheim is geheim, een beetje geheim bestaat niet, naar mijn aanvoelen is het bankgeheim dus afgeschaft. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 7

9 III. VOORDELEN VAN ALLE AARD Wat is een voordeel van alle aard en welk regime ondergaat een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een bezoldiging, een loon dat u ontvangt in natura. Er wordt geen geld uitbetaald, maar men krijgt gratis of tegen een vergoeding die de werkelijke kost niet dekt, bedrijfsmiddelen van de vennootschap ter beschikking voor privaat gebruik. Voorbeelden: - gratis gebruik van een GSM van de vennootschap; - een lage, niet marktconforme huur betalen voor het bewonen van een villa van de vennootschap; - de elektriciteit en de verwarming van uw private woning wordt door de vennootschap betaald; - u gebruikt geld van de vennootschap voor private doeleinden (rekening-courant). Daar een voordeel van alle aard gelijk is aan een loon, dient daarover sociale bijdragen te worden betaald: 22 %. De sociale bijdrage is op haar beurt een fiscaal aftrekbare kost. Op het saldo, 78 %, dient u belasting te betalen volgens het tarief van uw hoogste schijf. We berekenen dit gemakshalve op 50 % of 78 x 50 % is 39. Op een voordeel van alle aard (= waarde) betaalt u = 61 %. A. GRATIS WOONST in woning eigendom van de vennootschap, in woning waarvan de vennootschap het vruchtgebruik heeft en/of gehuurd door de vennootschap. Het voordeel van alle aard wordt berekend op het kadastraal inkomen dat overeenstemt met het voor gratis bewoning gebruikt gedeelte van het gebouw, ongeacht de waarde van het gebouw of ongeacht de door de vennootschap betaalde huurprijs. Kadastraal inkomen < 745: KI x index x 100/60 x 1,25 blijft ongewijzigd Kadastraal inkomen > 745: KI x index x 100/60 x 3,80 (tot en met 2011 x2) Voorbeeld: u bent blote eigenaar van een appartement aan zee waarvan uw vennootschap het vruchtgebruik heeft en dat u als zaakvoerder gratis mag gebruiken, één slaapkamer heeft u effectief ingericht als bureel, waar u in het weekend rustig werkt voor uw bedrijf. KI = 1.800,00 - beroepsdeel 20 % - deel voor private bewoning 80 % 1.800,00 x 80 % x 1,6349 x 100/60 x 3,80 = ,00 (voorheen: 7.847,00 ) Effectieve kost: x 61 % = Stel dat de vennootschap deze woning huurt voor 1.000,00 per maand (permanente verhuring), dan is de aftrekbare kost bij de vennootschap: ,00, terwijl de zaakvoerder belast wordt op ,00. Voor de forfaitair vastgestelde voordelen van alle aard op gratis woonst heeft de werkelijke kost geen invloed op de waarde van het voordeel van alle aard. Indien de woonst bovendien bemeubeld werd door de vennootschap, verhoogt het voordeel met 2/3. (Ongeacht de kostprijs van deze bemeubeling) Zelfde voorbeeld: 1.800,00 x 80 % x 1,6349 x 100/60 x 3,8 x 5/3 = ,00 De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 8

10 ONDERHOUDS-HERSTELLINGSKOSTEN AAN EEN TER BESCHIKKING GESTELDE WOONST De onderhoud- en herstellingswerken die normaliter ten laste zijn van de huurder van het gebouw (lees: die volgens het burgerlijk wetboek ten laste vallen van de huurder), zijn niet inbegrepen in het hierboven bepaalde voordeel. De werkelijke waarde van deze werken is een bijkomend voordeel van alle aard. B. GRATIS ELEKTRICITEIT en VERWARMING Het voordeel van alle aard is verschillend naargelang de genieter een leidinggevende of bedrijfsleider is, dan wel een andere werknemer. Bedrijfsleiders - Verwarming: 1.820,00 per jaar (in 2011: 1.640,00 ) Werkelijke kostprijs 61 %: 1.110,00 - Elektriciteit: 910,00 per jaar (in 2011: 820,00 ) (andere dan verwarming) Werkelijke kostprijs 61 %: 555,00 De verwarming en elektriciteit door de vennootschap laten betalen is interessant van zodra de vennootschap 1.110,00, respectievelijk 555,00 euro belasting bespaart, of voor een factuur voor het private deel boven 3.265,00 voor verwarming en 1.635,00 voor elektriciteit, op jaarbasis. Werknemer - Verwarming: 820,00 per jaar - Elektriciteit: 410,00 per jaar C. AUTOFISCALITEIT VOERTUIGEN De nieuwe regels zijn van toepassing op volgende voertuigen: - personenwagens; - wagens voor dubbel gebruik; - minibussen en (onechte) lichte vrachtwagens (artikel 4 3 wetboek met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen) De nieuwe regels zijn NIET van toepassing op: - motorfietsen; - kampeerwagens; - lichte vrachtwagens; - vrachtwagens met een laadvermogen > 3,5 ton. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/2012 9

11 Echte lichte vrachtwagens is elk voertuig opgevat en gebouwd voor het vervoer van zaken en waarvan de maximaal toegelaten massa kg niet overschrijdt: - bestaande uit een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die ten hoogste 2 zitplaatsen mag bevatten, deze van de bestuurder niet inbegrepen en een open laadbak; - bestaande uit een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die ten hoogste 6 zitplaatsen telt, deze van de bestuurder niet inbegrepen en een open laadbak; - gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die ten hoogste 2 zitplaatsen mag bevatten, deze van de bestuurder niet inbegrepen en een daarvan afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter de zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in langsrichting op een hoogte van 20 cm boven de laadvloer, steeds minstens 50 % dient te bedragen van de lengte van de wielbasis. De laadruimte moet bovendien over haar gehele oppervlakte bestaan uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder verankeringpunten voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels. - gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die ten hoogste 6 zitplaatsen mag bevatten, deze van de bestuurder niet inbegrepen en een daarvan volledig afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter de laatste rij zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig op een hoogte van 20 cm boven de laadvloer, steeds minimum 50 % dient te bedragen van de lengte van de wielbasis. Deze laadruimte moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder verankeringplaatsen voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels. Voordelen van alle aard voor de gebruiker van de wagen (bestuurder, zaakvoerder, vennoot, werknemer van de vennootschap) Tot en met 2011: Het voordeel van alle aard (= een bezoldiging/loon in natura) werd bepaald op basis van enerzijds een forfaitair bepaald aantal privaat verreden kilometers en anderzijds de co2-uitstoot van de wagen. Aantal km: km indien de woonplaats < 25 km enkel van de vaste plaats van tewerkstelling km indien de afstand > 25 km bedroeg. Co2-uitstoot: 0,00237 per gram voor dieselwagens; 0,00216 per gram voor benzinewagens. Voorbeeld Auto ,00, co2-uitstoot 170 gram Voordeel van alle aard km x 170 gram x 0,00237 = 2.014, km x 170 gram x 0,00237= 3.021,75 De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

12 2012: Het private aantal km speelt geen enkele rol. De parameters zijn: de nieuwwaarde, de co2-uitstoot en de ouderdom van het voertuig. Onder nieuwwaarde wordt verstaan: de catalogusprijs voor particulieren bij de 1 ste inschrijving van het voertuig, met inbegrip van opties en BTW, zonder aftrek van kortingen. Noot: bij de op 30/01/2012 ingediende tekst bij de Raad van State wordt een onderscheid gemaakt in definitie van nieuwwaarde tussen nieuwe wagens en tweedehandswagens. Nieuwe wagens: de gefactureerde prijs, verhoogd met opties en BTW en zonder rekening te houden met afgetrokken kortingen. Tweedehandswagens en leasing: de catalogusprijs voor particulieren bij de 1 ste inschrijving van het voertuig. De ministerraad van 17 februari 2012 heeft beslist om ook voor de nieuwe wagens de catalogusprijs bij eerste inschrijving door een particulier als definitie van cataloguswaarde te nemen. Er is dus geen onderscheid meer inzake de definitie tussen nieuwe wagens en tweedehandse wagens. Ook zou nu enkel de werkelijk betaalde BTW in aanmerking worden genomen, de betaalde prijs, inclusief BTW, dient dus enkel te worden verhoogd met de kortingen, maar niet nog eens met de BTW op die kortingen. Bij leasingwagens kent de leasingnemer niet noodzakelijk de prijs waartegen de leasingmaatschappij de wagen heeft aangekocht. Normaliter zal de nieuwwaarde gelijk zijn aan de catalogusprijs bij de eerste inschrijving aan particulier, verhoogd met BTW. (Onder voorbehoud van meer duidelijkheid door de overheid) De tweede parameter is de co2-uitstoot. Bij een dieselwagen is het basisvoordeel 5,5 % van de nieuwwaarde bij een uitstoot van 95 gram. Bij een benzinewagen is het basisvoordeel eveneens 5,5 % van de nieuwwaardewaarde, maar ditmaal bij een uitstoot van 115 gram. Per gram uitstoot boven deze basiscriteria van 95 gram, respectievelijk 115 gram, verhoogt het voordeel met 0,1 % tot wanneer het voordeel maximum 18 % is. Bij een dieselwagen wordt dit maximum bereikt bij een uitstoot van 220 gram. ( = 125 gram surplus of 12,5 % te verhogen met 5,5 basis = 18 %) Bij een benzinewagen bereiken we dit maximum bij 240 gram. Anderzijds wordt bij een lagere uitstoot dan 95, respectievelijk 115 gram, het percentage verlaagd met 0,1 % met een minimum van 4 %. Dit wordt bereikt bij een uitstoot van 80 gram voor dieselwagens en 100 gram bij benzinewagens. Het voordeel van alle aard zelf mag nooit lager zijn dan 1.200,00. De derde parameter is de ouderdom van het voertuig. Het voordeel van alle aard wordt voor 100 % toegepast gedurende het volledige 1 ste jaar (12 maanden) en daarna met 6 % per volledig jaar verminderd tot het voordeel wordt berekend op 70 % van de nieuwwaarde. Daarna daalt het voordeel niet meer. De bodem van 70 % wordt bereikt wanneer de wagen de volle 5 jaar (60 maanden) oud is. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

13 Verdeling van het voordeel van alle aard Het voordeel van alle aard voor personenwagens dient deels door de gebruiker te worden betaald en deels door de vennootschap werkgever. De gebruiker, zijnde de zaakvoerder, vennoot of werknemer dient 6/7 van het voordeel aan te geven. De vennootschap op haar beurt 17 % van deze 6/7. Het voordeel bedraagt in totaal dus iets meer dan 7/7. Voordeel van alle aard voor de gebruiker formule Gedurende het 1 ste jaar (12 maanden) Formule: VAA = nieuwwaarde x {5,5 + ((co2-uitstoot 95)*0,1)} % x 6/7 voor dieselwagens VAA = nieuwwaarde x {5,5 +((co2-uitstoot 115)*0,1)} % x 6/7 voor benzinewagens Gedurende het 2 de (13-24 maanden) Formule: VAA = nieuwwaarde x {5,5 + ((co2-uitstoot 95)*0,1)}% x 6/7 x 94% voor dieselwagens VAA = nieuwwaarde x {5,5 + ((co2-uitstoot 115)*0,1)}% x 6/7 x 94% voor benzinewagens Gedurende het 6 de jaar en later (meer dan 60 maanden) Formule: VAA = nieuwwaarde x {5,5 + ((co2-uitstoot 95)*0,1)}% x 6/7 x 70% voor dieselwagens Formule: VAA = nieuwwaarde x {5,5 + ((co2-uitstoot 115)*0,1%)} x 6/7 x 70% voor benzinewagens Verworpen belastbare uitgave voor de vennootschap Formule: VAA x 17 % De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

14 Voorbeelden: berekening voordeel voor de gebruiker: Nieuwe wagen: nieuwwaarde ,00 - co2-uitstoot 175 gram diesel VAA = ,00 x {5,5+((175 95)*0,1)}% x 6/ ,00 x 13,5 % x 6/7 = 6.942,86 Werkelijk aan de overheid te betalen: 6.942,86 x 61 % = 4.235,00 Het 2 de jaar is het voordeel: 6.526,29 Het 3 de jaar is het voordeel: 6.109,72 Het 4 de jaar is het voordeel: 5.693,15 Het 5 de jaar is het voordeel: 5.276,57 Vanaf het 6 de jaar: stabiel op 4.859,60 Voorbeelden: verworpen uitgaven voor de vennootschap waarop STEEDS belasting moet worden betaald: - het 1 ste jaar: 6.942,86 x 17 % = 1.180,00 à 34 % belasting = 401,00 - het 2 de jaar: 6.526,29 x 17 % = 1.109,00 à 34 % belasting = 377,00 - het 6 de jaar: 4.849,60 x 17 % = 826,00 à 34 % belasting = 281,00 Aftrekbare autokosten in de vennootschap die de personenwagen ter beschikking stelt. In de vennootschap zelf zijn de autokosten niet volledig als fiscale kost aftrekbaar: - brandstofkosten: zijn 75 % aftrekbaar (zie verder); - andere kosten zoals afschrijvingen, onderhoud, verzekering, taks, zijn aftrekbaar in functie van de co2-uitstoot en de soort brandstof; - intresten op financiering van de wagen zijn 100 % aftrekbaar co2-uitstoot diesel co2-uitstoot benzine aftrek % <60g <60g 100% tussen 60 en 105g tussen 60 en 105g 90% tussen 105 en 115g tussen 105 en 125g 80% tussen 115 en 145g tussen 125 en 155g 75% tussen 145 en 170g tussen 155 en 180g 70% tussen 170 en 195g tussen 180 en 205g 60% >195g of geen gegevens >205g of geen gegevens 50% beschikbaar beschikbaar De beperking geldt echter niet voor het gedeelte dat door de gebruiker als voordeel van alle aard wordt belast. 30 % van het voordeel wordt geacht de brandstof te zijn. Brandstofkosten zijn 75 % aftrekbaar, behalve het gedeelte dat overeenstemt met 30 % van het voordeel van alle aard welke 100 % aftrekbaar is. Andere autokosten zijn aftrekbaar in functie van de co2-uitstoot, behalve het gedeelte dat overeenstemt met 70 % van het voordeel van alle aard. M.a.w. hoe hoger het voordeel van alle aard, hoe lager de beperking van de autokosten in de vennootschap. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

15 Voorbeeld zie 1 ste voorbeeld hierboven Catalogusprijs ,00 - co2-uitstoot 175 gram diesel, voordeel van alle aard: 6.943,00 Beperking autokosten 40 %(uitstoot 175gr) 25 %(brandstof) Totaal Kosten - afschrijvingen ,00 - verkeersbelasting 300,00 - verzekering 700,00 - onderhoud en banden 2.000,00 - brandstof 2.000,00 Totaal geboekte kosten , ,00 Beperking 6.000,00 500, ,00 Beperking (overdracht) 6.500,00 Vermindering beperking: Voordeel van alle aard: 6.943,00 x 70 % x 40 %( op kosten behalve brandstof) , ,00 x 30 % x 25 %(op brandstofkosten) - 521,00 Totale beperking: 4.035,00 Werkelijk fiscaal aftrekbaar in de vennootschap: , , ,00 = ,00 De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

16 Vluchtwegen De auto privaat aankopen blijft in vele gevallen duurder dan de wagen door de vennootschap te laten aankopen, er rekening mee houdend dat u om de wagen privaat te kopen geld uit de vennootschap moet halen (via hoger loon of dividend). Indien de vennootschap BTW-plichtig is, zal het nog in meer gevallen aangewezen zijn de wagen in de vennootschap te kopen. Indien u de wagen privaat aankoopt, kan u een forfaitaire vergoeding aanrekenen (0,3352 /km) of een hogere vergoeding indien u bewijst dat de werkelijke km kost hoger is. De wagen voor alle gereden kilometer verhuren, zou betekenen dat u geen eigen private km heeft en uw privaat gebruik ook door de vennootschap wordt betaald. In dat geval riskeert u toch te worden belast op een voordeel van alle aard. De wagen tweedehands verkopen aan een andere vennootschap (bv. uw managementvennootschap verkoopt de wagen aan uw werkmaatschappij): vanaf dan geldt als nieuwwaarde de catalogusprijs bij 1 ste inschrijving aan een particulier, de nieuwwaarde zal dan wellicht zonder opties zijn (onder voorbehoud). Opgelet echter voor de nieuwe anti-misbruikwet. De wagen huren, waarbij de 1 ste betaling een hoog bedrag is, dan een aantal maanden een normaal bedrag om deze wagen na iets meer dan één jaar dan aan te kopen aan een optieprijs. Ook in dit geval blijft de nieuwwaarde ongewijzigd en zal het voordeel van alle aard niet wijzigen. De wagen leasen en bij einde leasingcontract de optie lichten: de optieprijs is geen nieuwwaarde. Het voordeel van alle aard kan daardoor niet verminderd worden. In ieder geval: de netto-aankoopprijs laten factureren zonder vermelding van enige korting. Voorbeeld: Aankoopfactuur wagen vermeldt: , ,00 korting = te betalen ,00 Voordeel wordt berekend op ,00 Aankoopfactuur wagen vermeldt: ,00 zonder korting: te betalen ,00 Voordeel wordt berekend op ,00 (onder voorbehoud dat de formules voorgelegd aan de Raad van State behouden blijven) Bovenstaande tekst houdt rekening met de reparatiewetgeving welke op heden naar de Raad van State is. Mogelijks volgt nog meer reparatiewetgeving. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

17 IV. BTW OP WERKELIJK GEBRUIK 1. Situering De BTW-regels op het vlak van de aftrek van de BTW op investeringen (bedrijfsmiddelen) is sinds kort gewijzigd. Om goed te begrijpen waarover dit gaat, is het van belang te weten dat deze wijziging betrekking heeft op investeringen, die op het ogenblik van de aankoop minstens gedeeltelijk niet voor de eigenlijke economische activiteit worden gebruikt. In de praktijk gaat het over: 1. eenmanszaken waarbij bepaalde investeringen deels voor het beroep bestemd zijn en deels een private bestemming hebben; 2. vennootschappen die het gebruik van bepaalde investeringen ook (gratis) toelaten voor haar personeelsleden en haar bedrijfsleiders. Zeer concreet gaat het over gebouwen waarvan een gedeelte privé bewoond worden, gaat het over personenwagens die ook privé gebruikt worden, computers,. Maar het moet gaan over investeringen of bedrijfsmiddelen, die volgens de BTW-wetgeving, dus minstens een waarde van 250,00 euro vertegenwoordigen. 2. Regeling tot 31/12/2010 In principe is de BTW op aankoop van bedrijfsmiddelen, of meer bepaald investeringen (gebouwen,machines en uitrusting, hardware, rollend materiaal, meubilair, enz.) voor een BTW-plichtige aftrekbaar, vooreerst omdat deze investeringen door een vennootschap gedaan altijd geacht worden in het bedrijfsvermogen te zijn opgenomen en omdat een vennootschap in principe geen private uitgaven heeft. Enkel voor personenwagens werd de aftrek ingevolge een andere wettelijke regel beperkt tot 50 %. Bij de aankoop van een bedrijfsmiddel was er in principe dus een volledig recht op aftrek (artikel 45 1). Indien bleek dat een (deel van het) bedrijfsmiddel niet voor de eigenlijke beroepsactiviteit werd gebruikt of dus voor private doeleinden werd bestemd, werd dit beschouwd als een verkoop ( gelijkgestelde dienst ) waarover dus ook BTW verschuldigd was. Samengevat dus: 1. volledige aftrek van de BTW bij de aankoop van de bestelwagen; 2. indien de bestelwagen voor 10 % ook privaat werd gebruikt, dan moest daar jaarlijks een voordeel van alle aard voor vastgesteld worden, waarin een stuk BTW zat dat herzien moest worden. Het voorbeeld van de bestelwagen geldt ook voor onroerende investeringen, bedrijfsgebouwen met appartement bijvoorbeeld. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

18 In een spraakmakend arrest van het Europees Hof van Justitie, het arrest SEELING, is zeer uitdrukkelijk beslist dat een onderneming bij het bouwen van een onroerend goed dat zowel een beroepsmatige, als private bestemming had, de keuze had om ofwel: 1. van bij de aanvang de aftrek van de BTW te beperken tot uitsluitend het beroepsgedeelte of 2. meteen de volledige BTW af te trekken en jaarlijks een correctie te doen in functie van het privaat gebruik. In deze 2 de hypothese betekent dit dat een vennootschap die een magazijn bouwt met een appartement de BTW op de totaliteit van de bouwwerkzaamheden kan aftrekken. Dus zowel op het magazijn als op het appartement dat privé door de zaakvoerder zal worden bewoond. Eens de bouwwerkzaamheden klaar zijn, en de gebouwen in gebruik worden genomen, dan moest nagegaan worden in welke verhouding het magazijn en het appartement stonden (bijvoorbeeld 50/50) en daarna moest jaarlijks in functie van het privaat gebruik een gedeelte BTW gecorrigeerd worden. Op een totale investering van bijvoorbeeld ,00 euro, die voor de helft ook voor private doeleinden bestemd was, moest de overheid onmiddellijk de aftrek toestaan van ,00 EUR (aan 21 %) en zou zij pas over de loop van de komende jaren de BTW recupereren over het privaat gedeelte. Dat in dergelijke situaties de overheid veel BTW misloopt, heeft er voor gezorgd dat men eerst op Europees vlak en vervolgens ook in de Belgische wetgeving de regels heeft aangepast. Dit brengt ons bij de nieuwe regels. 3. In principe vanaf 01/01/2011 De BTW op bedrijfsmiddelen of investeringen waarvan bij de aankoop reeds vast staat dat er een gemengd gebruik (gedeeltelijk privaat) zal zijn, mag slechts worden afgetrokken ten bedrage van het geschatte werkelijk gebruik voor beroepsdoeleinden. Dus voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen mag de BTW slechts ten dele worden afgetrokken. Als gevolg van de beperkte aftrek op het ogenblik van de aankoop, dient er niet jaarlijks een correctie te gebeuren op het zogenaamd privaat gebruik, of het voordeel in natura. De enige correctie die zich nadien nog kan stellen is wanneer het geschatte privaat gebruik blijkt te verschillen van het werkelijk privaat gebruik. In dat geval dient jaarlijks nog een herziening te gebeuren, hetzij in het voordeel van de staat of de BTW-plichtige, al naargelang het privaat gebruik hoger dan wel lager was dan de schatting. Indien in de loop van het jaar het percentage beroepsgebruik wijzigt, dient éénmaal per jaar wel een herziening van de oorspronkelijke aftrek te gebeuren. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

19 4. Timing De administratie heeft de instructies i.v.m. deze wetswijziging slechts gepubliceerd op 20/10/2011, om deze te laten toepassen met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2011. Het IAB, het beroepsinstituut van accountants en belastingconsulenten, heeft onmiddellijk geprotesteerd omwille van de praktische, zelfs onmogelijk op te lossen moeilijkheden die een invoering met terugwerkende kracht met zich bracht. De administratie heeft dan beslist om de maatregel voorlopig op te schorten tot zij een werkbaar instrument zou meedelen. Op 23 december 2011 heeft zij dan meegedeeld dat de regeling toch met terugwerkende kracht van toepassing is op de onroerende bedrijfsmiddelen. Het vaststellen van de verhouding tussen privaat en beroepsgebruik is immers stabiel doorheen de tijd en, is betrekkelijk eenvoudig vast te stellen. Voor de andere bedrijfsmiddelen en de eraan gekoppelde diensten (die voor herziening vatbaar zijn) wordt de regeling uitgesteld tot 01/01/2012, tenzij uitdrukkelijk voor de toepassing van de nieuwe regeling zou gekozen worden. Maar daarover ontbreken nog steeds de juiste instructies. 5. Praktische gevolgen van de toepassing van de nieuwe regels 5.1. Op welke situaties heeft de regelgeving betrekking: - privaat gebruik van onroerende goederen (appartement villa ); - privaat gebruik van personenwagens (incl. kilometers woon-werk); - privaat gebruik van GSM computer (meer dan 250,00 EUR); - andere (bestelwagen zitgrasmaaier ) Kalenderjaar 2011 Nog slechts enkel van toepassing op investeringen die in de loop van 2011 gedaan zijn in onroerende goederen die gedeeltelijk ook een private bestemming hebben. Voor alle andere bedrijfsmiddelen (personenwagens, labtop, GSM, ) geldt voor 2011 nog de oude regeling en zal de BTW op het voordeel in natura moeten geregulariseerd worden via een herziening in de aangifte. Er is dus voor dit jaar nog een parallel tussen de BTW-regels en de regels inzake directe belastingen. Voor de aanwezigen onder u, die de BTW-aangifte door ons laten opmaken, is dit in beginsel reeds gebeurd bij de BTW-aangifte over het 4 de kwartaal van Kalenderjaar 2012 De nieuwe regeling is van toepassing op alle bedrijfsmiddelen of investeringen zonder onderscheid, tenminste voor zover zij in 2012 zijn/worden aangekocht en van meet af aan ook een gedeeltelijke private bestemming krijgen. Het betreft hier dus in 2012 aangekochte personenwagens, telefoons, computers, Voor voormelde investeringen zal men verplicht worden om: 1. bij de aankoop een inschatting te doen van het privaat gebruik; 2. in de loop van het jaar de nodige inspanningen te doen om het werkelijk privaat gebruik op te volgen (bewijslast bij de belastingplichtige!); 3. GEEN BTW te rekenen op de voordelen in natura, maar wel begin 2013 via herziening een correctie te doen op de oorspronkelijke aftrek in functie van het werkelijk privaat gebruik, voor zover er een verschil is met het geschatte privaat gebruik. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

20 5.4. Concrete voorbeelden 1. Personenwagens. De BTW op een personenwagen is maximaal aftrekbaar ten belope van het beroepsgebruik met een absoluut maximum van 50 %. Voorbeeld Een vennootschap koopt in 2012 voor een werfleider een personenwagen (50.000, ,00 BTW) welke deze ook privaat mag gebruiken. Het gemiddeld gebruik wordt, onder toezicht van de administratie vastgesteld als volgt: km woon-werkverkeer, km echt privégebruik door gezin, km in zijn functie als werfleider. Beroepsgebruik: 8.000/ = 27 % Aftrekbare BTW bij aankoop wagen: 27 % i.p.v. 50 %. Aftrekbare BTW op alle onderhoudskosten, brandstof, enz.: eveneens beperkt tot 27 %. In 2013 wordt vastgesteld (werven verder van het bedrijf verwijderd, minder taxichauffeur voor de kinderen, enz.) dat het beroepsgebruik nu 40 % bedraagt. We kunnen nu voor één jaar een beetje meer BTW terugvragen als volgt: ((10.500,00 x 40 %) (10.500,00 x 27 %)) /5 = 273,00. Wanneer een auto ter beschikking wordt gesteld aan een personeelslid, of nog bijvoorbeeld de echtgenote van de zaakvoerder, met binnendienst, wordt helemaal geen BTW meer afgetrokken, noch op de aankoop, noch op de kosten. Het is wel logisch dat in deze gevallen geen BTW moet worden betaald op het voordeel van alle aard wegens het gratis gebruik van deze voertuigen. De gebruiker betaalt een vergoeding aan de vennootschap voor het privaat gebruik Indien de gebruiker een vergoeding betaalt voor het privaat gebruik, wordt dit beschouwd als een verhuurdienst. Dit betekent dat de nieuwe regels hier niet van toepassing zijn vermits de personenwagen enerzijds voor de economische activiteit gebruikt wordt en voor wat de zogenaamde private kilometers verhuurd wordt, wat ook een economische activiteit is. De wagen is m.a.w. van meet af aan 100 % economisch gebruikt. Merk wel op dat indien een vergoeding wordt gevraagd, deze vergoeding zal moeten overeenstemmen met de normale maatstaf. Tip: wanneer blijkt dat u als zaakvoerder en/of uw partner met de wagens van de vennootschap minder dan 50 % echte beroepskm aflegt, kan het aangewezen zijn (bij zeer bescheiden privaat gebruik) dat u een vergoeding betaalt aan uw vennootschap, in welk geval de 50 % aftrek mogelijk blijft. De vennootschap huurt een voertuig voor de zaakvoerder In dit geval is er geen sprake van een bedrijfsmiddel van de vennootschap en geldt de bovenstaande regeling niet. De BTW is aftrekbaar volgens het werkelijk gebruik in het jaar zelf. Voorbeeld Hernemen we het geval van onze werfleider: de huur en eventueel zelf gedragen kosten voor de wagen zijn slechts aftrekbaar voor 27 % van de betaalde BTW. De Muynck & Partners BVovvBVBA - Studieavond begrotingsmaatregelen 26/01/2012 & 02/02/

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie