Vlaams regeerakkoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams regeerakkoord"

Transcriptie

1 Troonstraat 125, 1050 Brussel Tel Vlaams regeerakkoord door de Gezinsbond Inhoud Algemene opmerkingen p. 2 Armoede p. 3 Fiscaliteit p. 3 Jeugd p. 4 Kinderbijslag p. 5 Kinderopvang p. 7 Media p. 10 Milieu Energie p. 13 Mobiliteit Onderwijs p. 17 Stedenbeleid Ruimtelijke Ordening Welzijn p. 19 Werk en gelijke kansen p. 22 Wonen p. 24 Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

2 Algemene opmerkingen 1. Het is positief dat de Vlaamse regering de overheidsuitgaven onder controle houdt en op die manier de volgende generaties niet belast met overmatige overheidsschulden. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over de manier waarop de besparingen zullen worden aangepakt, lijkt het er echter op dat de gezinnen in grote mate het gelag zullen betalen van deze besparingen. Een aantal bestaande financiële tegemoetkomingen aan gezinnen worden hervormd (kinderbijslag, woonbonus) of afgeschaft (gratis water en elektriciteit) en er komt een hogere factuur voor dienstverlening die voor gezinnen belangrijk is (kinderopvang, zorgpremie, inschrijvingsgeld hoger onderwijs). De septemberverklaring en de begroting zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze impact van de Vlaamse besparingen op gezinnen. Daar zullen nog de federale besparingen bovenop komen, die minstens tienmaal hoger (14 à 19 miljard euro) zouden liggen dan de Vlaamse (1,4 miljard euro). 2. De inperking van de rol van de provincies (geen persoonsgebonden materies meer), doet ons vragen stellen over de vele initiatieven voor kansengroepen binnen de domeinen jeugd, onderwijs en welzijn. Provincies spelen bijvoorbeeld een belangrijke stimulerende rol in de ontwikkeling van (boven)lokale opvoedingsondersteunende initiatieven. De vraag is wie die ondersteuning van lokale besturen zal overnemen. De grotere autonomie en regisseursrol voor lokale besturen kunnen ertoe leiden dat gezinnen in bepaalde gemeenten in de kou zullen blijven staan. 3. De tekst oogt niet overal evenwichtig. Waar een aantal hoofdstukken vrij concrete en gedetailleerde informatie bevatten, komen andere thema's niet of nauwelijks ter sprake en zijn er voor nog andere beleidsdomeinen enkel vrij vage uitgangspunten opgenomen. In de septemberverklaring zullen we meer te weten komen over de begroting en de besparingen die nodig zijn (hiervoor circuleren er op dit moment enkel informele teksten en geruchten), maar volledige duidelijkheid over de concrete beleidsvoornemens zal er pas komen bij de voorstelling van de beleidsbrieven van de verschillende ministers. 4. Het verenigingsleven wordt genoemd als belangrijke partner om één van de ambities te realiseren van het Vlaamse regeerakkoord: "mensen verbinden zodat we samen kunnen vooruitgaan en niemand achterlaten". De nieuwe regering wil "de sociaalculturele sector ondersteunen zodat die zijn voortrekkersrol kan blijven spelen en daarbij rekening houdt met de gewijzigde en diverse vormen waarop de Vlamingen zich maatschappelijk engageren." Zij wil de regellast voor verenigingen verminderen en het vrijwilligerswerk ondersteunen. Op welke manier Vlaanderen de sociaal-culturele sector wil versterken, wordt echter in het regeringsakkoord niet geconcretiseerd. Het blijft ook onduidelijk hoe zwaar en op welke manier de sociaal-culturele sector zal getroffen worden door de besparingen. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

3 Armoede 5. Inzake armoedebestrijding stelt het regeerakkoord dat de doelstellingen van het Pact2020 inzake participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, wonen en gezondheid, en werk geldig blijven. Armoedebestrijding is een horizontale beleidsbevoegdheid met verantwoordelijkheden voor elke vakminister. In sommige andere hoofdstukken, maar niet allemaal, is reeds een aanzet gegeven voor armoedebeleid, bijvoorbeeld op het vlak van energiearmoede of het welzijnsbeleid. Er komt een evaluatie van de huidige regelgeving rond armoedebestrijding. De Gezinsbond vindt het positief dat de doelstellingen op het vlak van armoedebestrijding even ambitieus blijven als tijdens de vorige legislatuur. De Vlaamse regering wil vooral inzetten op structurele maatregelen en minder op een projectmatige aanpak. Welke structurele maatregelen ze wil nemen, is echter niet duidelijk. Ook in de verschillende thematische hoofdstukken van de regeringsverklaring vinden we weinig concrete maatregelen terug op het vlak van armoedebestrijding. Positief is de erkenning van de participatie van mensen in armoede in het armoedebeleid, het voornemen om werk te maken van de automatische toekenning van rechten en het hanteren van de armoedetoets. Deze armoedetoets is evenwel niet toegepast op de regeringsverklaring. Fiscaliteit 6. Het verdeelrecht wordt aangepast zodat koppels die uit elkaar gaan opnieuw zoals vóór 1 augustus 2012 hoogstens 1 % verdeelrecht betalen op de gezinswoning. Dit is een positieve maatregel waar de Gezinsbond al lang naar vraagt. Wij hebben ons altijd heftig verzet tegen de verhoging van deze miserietaks van 1 naar 2,5 %, die inging op 1 augustus De maatregel werd beschouwd als een tijdelijke crisismaatregel. Daarom bleven wij aandringen om deze maatregel terug te schroeven. Voor verdelingen tussen gescheiden partners vroegen we zelfs een nultarief omdat deze mensen al genoeg kosten en emotionele problemen hebben door de (echt)scheiding. 7. Omwille van de zesde staatshervorming neemt Vlaanderen de successie-, registratieschenkings- en hypotheekrechten over. De Vlaamse regering zal bekijken hoe ze de successierechten kan moderniseren, met aandacht voor de federale wijzigingen aan het erfrecht, en aanpassen aan de hedendaagse samenlevingsvormen. De verlaging van de schenkingsrechten voor bouwgronden wordt verlengd (gekoppeld aan een bouwverplichting) en er komt een vereenvoudiging. De Gezinsbond vindt het positief voor gezinnen dat de verlaging van de schenkingsrechten voor bouwgrond wordt verlengd. Wij zullen verder de evaluatie en de voorgenomen vereenvoudiging nauwgezet opvolgen. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

4 8. De Vlaamse regering zal onderzoeken of en onder welke voorwaarden op termijn een kilometerheffing voor personenwagens budgetneutraal kan worden ingevoerd. De vaste verkeersbelastingen worden dan afgeschaft. In de tussentijd kan een wegenvignet ingevoerd worden. Een kilometerheffing voor personenwagens kan een rol spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het is positief dat de Vlaamse regering aangeeft dat dit in zijn globaliteit geen verdoken belastingverhoging mag zijn. Het is onduidelijk of dat ook geldt bij de invoering van een wegenvignet. Jeugd 9. Het onderdeel Jeugd in het regeerakkoord is bijzonder beknopt: stimuleren van inspraak van kinderen en jongeren in het lokale jeugdbeleid jeugdbeleid houdt rekening met kansengroepen en met de toenemende superdiversiteit concreet en positief beleid inzake kampen en fuiven voldoende publieke ruimte die toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen Kinderen en jongeren hebben nood aan fysieke ruimte. een positieve kijk op de jeugd, die uitgaat van hun kracht en creativiteit de overheid stimuleert het gezamenlijk gebruik van school-, sport- en spelinfrastructuur jeugdbeleid wil mee werken aan bestrijding van kinderarmoede en jeugdwerkloosheid, mee instaan voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en mee inzetten op veilige en autonome mobiliteit cultuureducatie verdient voldoende aandacht De elementen hierboven kan de Gezinsbondstuk voor stuk onderschrijven. Maar deze algemene uitgangspunten zijn onvoldoende om te kunnen inschatten wat het concrete jeugdbeleid zal inhouden. 10. Ingevolge de Vlinderakkoorden zal het jeugdrecht worden overgeheveld naar Vlaams niveau. Hier ligt een zeer omvangrijke en belangrijke opdracht voor de Vlaamse regering. Er wordt in ronkende bewoordingen over gesproken in het regeerakkoord, maar het blijft voor vele dingen wachten op de concrete invulling. Wanneer de Vlaamse regering het bijvoorbeeld heeft over "continuïteit in een gedifferentieerd aanbod van duidelijke en concrete reacties op delicten": hoe ziet ze dan de verhouding tussen het Vlaams jeugdrecht en de federale GAS-boetes? Het uitgangspunt dat "elke minderjarige recht heeft op jeugdhulp" is uiteraard zeer terecht. Dit impliceert onder meer het afbouwen van de wachtlijsten en het betaalbaar houden van jeugdzorg. Hoe plant de regering dit vorm te geven? Er is wel expliciet opgenomen dat de uithandengeving vanaf 16 jaar behouden blijft. Het is bijzonder jammer dat hiermee meteen de mogelijkheid wordt uitgesloten om dit debat te voeren. Dit terwijl er vele argumenten te bedenken zijn waarom deze uithandengeving in vraag zou moeten worden gesteld. Het belang van diagnostiek wordt onderstreept. Hopelijk wordt hierbij niet uit het oog verloren dat een goeie diagnostiek alleen vruchten afwerpt als die wordt vertaald in een concrete zorg, afgestemd op de specifieke zorgvraag in een specifieke context. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

5 In drie paragrafen wordt samengevat op welke manier de Vlaamse regering werk wil maken van een nieuw jeugd(sanctie)recht. In de loop van vorig jaar werd reeds een visietekst jeugdzorg geredigeerd, die al iets meer concrete elementen bevatte, maar hiernaar wordt niet verwezen in dit regeerakkoord. Een Vlaams jeugdrecht moet gestoeld zijn op een duidelijke visie op minderjarigen. Pas als deze op punt staat, kan Vlaanderen hierop een degelijk onderbouwd en coherent jeugdrecht enten. De Gezinsbond is vragende partij om hierover in dialoog te gaan. Kinderbijslag 11. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de Vlaamse regering een gelijke basiskinderbijslag wil geven aan elk kind. Daarom wil ze de rangorderegeling én de leeftijdstoeslag afschaffen. Een toeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden en voor wezen blijft behouden. De sociale toeslag voor gezinnen met een bruto inkomen onder een bepaalde inkomensgrens wordt vandaag uitsluitend toegekend aan ouders die behoren tot een sociale categorie (langer dan 6 maanden werkloos of ziek, invalide, gepensioneerd of zelfstandige met faillissementsuitkering) en aan eenoudergezinnen, wordt voortaan uitgebreid naar kinderen die opgroeien in een gezin van koppels met een laag arbeidsinkomen. De inkomensgrens van deze toeslag zal gezinsgemoduleerd worden. De Vlaamse overheid neemt zo snel mogelijk (ten vroegste vanaf 1/1/2016) de uitbetaling over van FamiFed, de vroegere RKW. Er komt een Vlaams decreet kinderbijslag. Tot dan blijft Vlaanderen een beroep doen op FamiFed en de kinderbijslagfondsen voor de uitbetaling en de dienstverlening. De Vlaamse regering zal een kosten-batenanalyse maken om de kosten-efficiëntie van dit systeem te onderzoeken ten opzichte van een inkanteling in de Vlaamse administratie. De hervorming met een gelijke basiskinderbijslag voor elk kind ongeacht zijn rang, vindt de Gezinsbond een goed idee omdat elk kind gelijk is en omdat het ons complexe kinderbijslagsysteem met zijn 760 verschillende bedragen sterk vereenvoudigt. Het regeerakkoord vermeldt echter geen bedrag voor deze gelijke basiskinderbijslag en dat verontrust ons. In de wandelgangen circuleert momenteel het bedrag van 150 euro, maar we weten niet of dat gerucht wel degelijk uit regeringskringen komt of louter het gemiddelde vertegenwoordigt van de eerdere voorstellen van CD&V (135 euro) en N-VA (170 euro). Dat Vlaanderen de leeftijdstoeslagen wil afschaffen, vinden we onbegrijpelijk omdat een kind meer kost naarmate het ouder wordt. Bovendien is het ook niet duidelijk of de Vlaamse regering de vroegere schoolpremie, die de afgelopen jaren voor de meeste gezinnen al met 30 % werd verminderd, behouden blijft. De schoolpremie is vandaag immers een jaarlijkse leeftijdsbijslag. Het is positief dat gezinnen met 1 kind vooruit zullen gaan. Echter, in het scenario van een basiskinderbijslag van 170 euro (zoals N-VA voorstelde in zijn verkiezingsprogramma) zullen alle gezinnen met 3 kinderen en zelfs gezinnen met 2 kinderen (op voorwaarde dat ze minstens 1 kind hebben dat ouder is dan 12 jaar) aan deze hervormingen verliezen. Als de basiskinderbijslag echter slechts 150 euro per maand wordt, zullen gezinnen met 2 kinderen zelfs al verliezen vanaf het moment dat beide kinderen ouder zijn dan 6 jaar. Er wordt in het regeerakkoord niet gesproken over eventuele verworven rechten voor de huidige gezinnen. Een gelijke basiskinderbijslag Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

6 ongeacht de rang gecombineerd met de afschaffing van de leeftijdsbijslagen zal altijd gezinnen met 3 kinderen doen verliezen zodra het uniforme basisbedrag lager ligt dan 226 euro per maand. Maar zelfs in dat geval zouden gezinnen met 4 en meer kinderen verliezen. Afhankelijk van het gekozen bedrag voor de basiskinderbijslag zullen zelfs gezinnen met 2 kinderen verliezen aan de geplande hervorming. Als er een extra laag basisbedrag uit de bus zou komen (bv. 120 euro per maand) zouden zelfs al gezinnen met 1 kind ouder dan 18 jaar verliezen. De Gezinsbond is wel tevreden met de uitbreiding van de sociale toeslagen tot werkende koppels met een laag inkomen, zodat een soort KIA-toeslag (kind in armoede) in het leven wordt geroepen. De huidige sociale toeslagen die beperkt zijn tot bepaalde sociale categorieën discrimineren immers werkende koppels met een laag inkomen. Ook positief is het behoud van de toeslagen voor kinderen met zorgnoden en wezen. Het is niet duidelijk of Vlaanderen dit systeem volledig behoudt of ook wil vereenvoudigen aangezien 700 van de 760 verschillende kinderbijslagbedragen het gevolg zijn van het mede door ons uitgewerkte gedifferentieerde bedragen in het stelsel voor de kinderen met een zware handicap of aandoening. De Gezinsbond reageerde al heftig in de pers tegen een mogelijk bloedbad bij grote gezinnen. Dat was ook nodig omdat we veel verontwaardigde reacties van leden met grote gezinnen kregen via mail en telefoon. Wij zullen er alles aan doen om de rechten van gezinnen met 3 en meer kinderen te behouden. Eerst en vooral zullen wij ons ten zeerste verzetten tegen besparingen in de kinderbijslag. Bovendien mag de vereenvoudiging van de kinderbijslagen in geen geval gebeuren op kap van grote gezinnen. Zij moeten minstens hun huidige kinderbijslagbedragen behouden. Dankzij de simulaties die we aan de pers bezorgden, beginnen politici de impact van hun principebeslissing voor de afschaffing van de rangorde en de leeftijdsbijslagen te beseffen. Zo berekenden we bijvoorbeeld het maandelijks verlies aan kinderbijslag voor gezinnen met 2 tot 6 kinderen voor verschillende niveaus van de basiskinderbijslag. Tabel 1 geeft een overzicht van het maandelijks verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen, met telkens het minimum en het maximumverlies, die variëren volgens de leeftijdscombinaties van de kinderen. Tabel 1: overzicht van het maandelijkse verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen Aantal kinderen Maandelijks verlies aan kinderbijslag (in euro) in gezin Minimum Maximum 2 11,59 59, ,74 226, ,82 393, ,89 560, ,97 727,22 De verliezen voor de gezinnen met 2 en meer kinderen staan in schril contrast met de winst die gezinnen met 1 of 2 kinderen realiseren: 25,45 tot 58,05 euro voor 1 kind en 6,74 tot 39,34 euro voor 2 kinderen. En dan hebben we het nog niet over de verliezen van gezinnen met méér dan 6 kinderen. Bovendien zijn de mogelijke besparingen in de kinderopvang, de hogere premie voor de zorgverzekering en de impact van de woonbonus nog niet verwerkt in onze simulaties. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

7 De grote gezinnen worden daarnaast ook nog eens harder getroffen door andere maatregelen uit het regeerakkoord zoals de afschaffing van de gratis hoeveelheid elektriciteit (18,34 euro per jaar maal het aantal gezinsleden plus één), de gratis hoeveelheid water (28,64 euro per jaar maal het aantal gezinsleden) én de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hoger en universitair onderwijs (380,50 euro per jaar per verder studerende jongere). Tabel 2 geeft een overzicht van het jaarlijks verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen aangevuld met de verliezen op elektriciteit, water en hoger onderwijs, met telkens het minimum en het maximumverlies, die variëren volgens de leeftijdscombinaties van de kinderen. Tabel 2: jaarlijks verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen aangevuld met de verliezen op elektriciteit, water en hoger onderwijs Aantal kinderen Jaarlijks verlies aan kinderbijslag (in euro) in gezin Minimum Maximum 2 43, , , , , , , , , ,32 De definitieve keuze van de Vlaamse regering voor een gelijke kinderbijslag hypothekeert wel de kinderwens van toekomstige gezinnen. Vandaag al realiseren gezinnen hun kinderwens niet omwille van de hoge opvoedingskosten (en de lage tussenkomst daarin van de overheid) én de moeilijke combinatie van gezin en arbeid. Het ziet er naar uit dat toekomstige grote gezinnen de meerkost van meerdere kinderen alleen zal moeten dragen. Daardoor zal het geboortecijfer in Vlaanderen zeker opnieuw dalen, terwijl we vandaag al flink onder de nodige 2,1 kinderen per vruchtbare vrouw zitten om onze generatie te vernieuwen. Kinderopvang 12. Over kinderopvang, een noodzakelijke dienstverlening voor jonge gezinnen, niet alleen in het kader van tewerkstelling, maar ook een investering in de toekomst van kinderen uit kwetsbare milieus, zegt het regeerakkoord dat de opvang van baby's en peuters verder zal worden uitgebreid. Deze uitbreiding zal gebeuren in de drie 'trappen' van de opvang, met name de opvang met vrij tarief, de opvang met inkomensgerelateerde tarieven en in de opvang met inkomensgerelateerde tarieven met specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen (kwetsbare gezinnen, kinderen met een handicap). Er is aandacht voor de financiële leefbaarheid van de sector door de geleidelijke gelijkschakeling van de subsidiebedragen van de verschillende opvangtypes. Ook de kinderopvangzoeker, een zoek- en registratiesysteem voor opvangvragen, wordt verder uitgebouwd, aldus de regering. De regering wacht de resultaten van het proefproject 'werknemersstatuut voor onthaalouders' af voor ze nieuwe stappen zet om dit te realiseren. Betaalbare kinderopvang is ook een middel om (eenouder)gezinnen uit de armoede te helpen, zo wordt erkend in het regeerakkoord. In het stukje 'Armoedebestrijding in het WVG' (p. 123) staat letterlijk: "We zetten in op de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van kinderopvang. Dit is vooral belangrijk voor (een)oudergezinnen met een armoedeproblematiek. De beschikbaar- Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

8 heid van betaalbare kinderopvang is voor deze gezinnen een cruciale hefboom om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken." Daarnaast zal de buitenschoolse opvang hervormd worden in de geest van het traject dat door de vorige regering in gang werd gezet, zo stelt het regeerakkoord. Het decreet kinderopvang wordt geëvalueerd om te kijken of er geen onbedoelde belemmeringen zijn voor flexibele kwaliteitsvolle opvang. Intussen is er naast het regeerakkoord ook informatie gelekt over de begrotingsplannen van de regering. Volgens deze informatie zouden de tarieven van de kinderopvang worden opgetrokken, wat de overheid in 5 jaar 133 miljoen euro moet opleveren. In de wandelgangen circuleren geruchten dat het maximumtarief zou stijgen van 27,71 euro naar 35 euro per dag. In de huidige tariefregeling betalen gezinnen het maximumtarief vanaf een belastbaar inkomen van meer dan euro. Er is ook sprake van het optrekken van de minimumbijdrage voor de ouders van 1,56 tot 5 euro per dag. De minimumbijdrage is momenteel van toepassing voor gezinnen met een belastbaar inkomen van minder dan euro per jaar, voor pleegkinderen en voor kinderen van leefloners. De personen met de laagste inkomens zouden in dat geval tot 76 euro per maand (op basis van 22 werkdagen per maand) meer moeten betalen (exclusief facturatie- en andere kosten alsook kosten voor afwezigheden bovenop het aantal respijtdagen; meer info verderop). Er zou ook gesleuteld worden aan de 'kinderkorting'. Momenteel moet je als ouder 3,14 euro per dag minder betalen per extra kind ten laste, ongeacht of dat kind in de kinderopvang zit of niet. De Vlaamse regering zou overwegen om die korting uitsluitend toe te kennen voor de andere kinderen als die zelf nog in de crèche zitten. Concreet betekent dat dat ouders met 3 kinderen, van wie er maar 1 opvang nodig heeft, maandelijks tot 138 euro meer moeten betalen (op basis van 22 werkdagen per maand). Dat de prijzen voor de opvang van baby's en peuters zullen stijgen, is intussen door Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bevestigd in verschillende persinterviews. Het regeerakkoord zelf blijft vaag over de plannen met de kinderopvang. Als we deze nog vage plannen en de plannen om de tarieven in de inkomensgekoppelde kinderopvang te laten stijgen, toetsen aan de standpunten van de Gezinsbond, komen we tot volgende evaluatie: Met betrekking tot de opvang van baby's en peuters is het positief dat de uitbreiding wordt verdergezet. Ook positief is dat een uitbreiding zal plaatsvinden in trap 2 en 3. Er staat echter niets meer in het regeerakkoord over de belofte dat er tegen 2020 sprake zal zijn van het recht op opvang, noch van de doelstelling 'betaalbare kinderopvang voor álle ouders', terwijl dat tijdens de vorige regeerperiode een centrale doelstelling was. Er staat zelfs dat de opvang op trap 1 (opvang met vrij te betalen tarief) gestimuleerd zal worden. Het standpunt van de Gezinsbond over de betaalbaarheid van de kinderopvang zegt onder meer: "Kinderopvang moet toegankelijk zij voor alle ouders. Voor ons is het daarom een belangrijk principe dat in alle opvanginitiatieven inkomensgekoppelde en gezinsgemoduleerde tarieven van toepassing zijn. Dit moet een vergunningsvoorwaarde zijn'. Meer specifiek nog staat er: "De inkomensgekoppelde tarieven voor de opvang mogen niet wezenlijk stijgen (op indexering na). Hoogstens mogen bestaande anomalieën in het systeem van de berekening, waarbij de lagere middeninkomens relatief veel betalen in verhouding tot hun inkomen, weggewerkt worden." Wij zijn dus tevreden dat het aanbod aan inkomensgerelateerde opvang nog uitgebreid zal worden, maar kan niet akkoord gaan met de afschaffing van de korting voor kinderlast, omdat dit een aantasting is van het Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

9 systeem van gezinsmodulering dat nu wel van toepassing is in de kinderopvang. Verder is de Gezinsbond tevreden dat de toegankelijkheid van de opvang van baby's en peuters naar gezinnen in armoede en kwetsbare gezinnen expliciet vermeld wordt, en dat de betaalbaarheid daarbij wel uitdrukkelijk wordt vermeldt. Het optrekken van de tarieven voor de gezinnen met de laagste inkomens tot minimaal 5 euro per dag (excl. Bijkomende kosten), zoals de in de pers gelekte info doet vermoeden, is echter duidelijk in tegenspraak met het regeerakkoord. Ook ons standpunt (zoals hierboven al aan bod kwam) impliceert dat de verhoging van de tarieven niet of slechts in zeer beperkte mate mag afgewenteld worden op de laagste inkomensgezinnen. Wij weten dat velen van hen al onder de armoederisicodrempel leven (cf. gezinnen die leven van een OCMW-uitkering, alleenstaande ouders met een deeltijdse job, sommige werkloosheidsuitkeringen ). Er is nu al sprake van een ondervertegenwoordiging van de lage inkomensgroepen in de inkomensgekoppelde opvang door allerlei drempels (online-berekening; inschrijvingswijze ). De verhoging van de tarieven zal een bijkomende en voor velen niet te nemen drempel zijn. Daarbij komt nog dat de laagste inkomens over het algemeen geen of weinig belasting betalen, waardoor zij slechts in zeer beperkte mate zullen profiteren van de belastingvermindering op de opvangkosten, waar de midden- en hogere inkomens wel voordeel uit halen. De keuze voor het optrekken van de tarieven van de laagste inkomens en de gezinnen met meerdere kinderen ten laste is des te schrijnender omdat er bij de berekening van de tarieven de facto al sprake is van een plafonnering voor de hoogste inkomens die beroep doen op kinderopvang. Deze laatsten zouden het optrekken een optrekken van de tarieven zeker minder voelen dan de laagste inkomen. Een vergelijking met de dagtarieven ONE geeft aan dat er hiervoor een marge is. Het laagste ONE-tarief is momenteel 2,34 euro; het hoogste 33,04 euro. Ter vergelijking: het laagste tarief van Kind en Gezin bedraagt 1,56 euro; het hoogste 27,71 euro. Een belangrijk argument om de tarieven in de opvang slechts in zeer beperkte mate op te trekken en zeker niet voor de gezinnen uit de lagere en middeninkomensgroepen is de invoering van het systeem 'bestellen is betalen' vanaf 1 april In de praktijk heeft de invoering van dit principe voor veel gezinnen de kostprijs van de kinderopvang omhooggedreven. Zij moeten nu ook betalen voor afwezigheden van hun kind die niet 'gerechtvaardigd' zijn. Daarbij hoort in vele gevallen ook gezinsvakantie en ziektedagen bovenop het toegekende aantal gerechtvaardigde dagen. In sommige gevallen betalen de gezinnen voor deze dagen van afwezigheid het maximumtarief, ook zij die een lager tarief (soms zelfs minimumtarief) moeten betalen tijdens de dagen dat het kind wel in de crèche of bij de onthaalouder aanwezig is. Deze aangerekende kosten bij afwezigheid bovenop dit, volgens de Gezinsbond niet aan de gezinsrealiteit aangepaste, 'forfait' aan gerechtvaardigde afwezigheidsdagen is bovendien niet fiscaal aftrekbaar omdat het geen 'opvangkosten' zijn, maar een soort van 'sanctionerende vergoeding'. De regeling 'bestellen is betalen' is voornamelijk ingevoerd om de financiële leefbaarheid van de opvanginitiatieven te verbeteren, maar gaat vaak ten koste van de kostprijs voor de gezinnen. Het wegvallen van de aandacht voor de betaalbaarheid van de opvang voor de ouders staat in contrast met de uitgebreide aandacht voor de financiële leefbaarheid van de opvang en de beloftes om de subsidiebedragen gelijk te schakelen, ongeacht het statuut van de opvang (commercieel of niet). Er staat zelfs in het regeerakkoord dat de Vlaamse regering de opvang met Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

10 vrije prijszetting wil stimuleren. Op zich is het een lovenswaardige doelstelling om de subsidiebedragen voor opvanginitiatieven gelijk te schakelen waar het gaat over de opvang aan inkomenstarief. Daar hebben wij ook zelf actief voor gepleit omdat de opvang aan gelijke kwalitatieve regels moet voldoen, maar in ruil voor het optrekken van de subsidies moet de aandacht voor de noden van de gezinnen ook groter zijn dan nu in sommige van deze commerciële initiatieven het geval is. Dat er nood is aan een evaluatie van het huidige decreet met het oog op het al of niet invullen van flexibele opvangnoden, wordt gelukkig ook erkend. Het is een probleem dat wij reeds vaak hebben aangekaart. Welke criteria Vlaanderen bij deze evaluatie zal hanteren, wordt niet vermeld. We hopen dat deze evaluatie aandacht heeft voor de problemen van de gezinnen en niet enkel voor deze van de opvangsector en dat onze bekommernissen over het opvangplan en de respijtdagen worden meegenomen. In het algemeen vrezen wij dat de slinger in dit regeerakkoord echter nog verder is doorgeslagen naar de belangen van de opvangaanbieders en niet naar die van de gebruikers, de gezinnen. Wij benadrukken dat kinderopvang een basisvoorziening is voor gezinnen. De leefbaarheid van de opvang is belangrijk, maar steeds in dit licht van het voorzien van een kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorziening. Een kinderopvanginitiatief is geen commercieel bedrijf. De nadruk op winst en rendement voor de voorzieningen zelf riskeert de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de opvang voor gezinnen structureel te verminderen. Er zijn tal van buitenlandse voorbeelden die dit aantonen. Het is positief dat het groeipad naar kwaliteit expliciet vermeld wordt. Er is echter geen sprake van een concrete invulling van het begrip 'kwaliteit'. Voor de Gezinsbond is het van enorm belang dat er een bijkomende beperking zal zijn van het gelijktijdig aantal aanwezige kinderen per begeleider. De huidige toegestane kind: begeleiderratio is veel te hoog en voldoet absoluut niet aan de internationale normen. De Gezinsbond is ook tevreden over het feit dat de buitenschoolse opvang aandacht krijgt in dit regeerakkoord. Er is echter geen sprake van een uitbreiding, enkel van een nieuwe regelgeving en een regierol voor de lokale diensten. We betreuren het dat de doelstelling (weliswaar op termijn) van het 'recht op een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle plaats' in de buitenschoolse opvang, die de vorige regering als uitgangspunt nam, niet aan bod komt. Of deze nieuwe regelgeving voor de gezinnen concreet een verbetering zal worden, zal dus nog moeten blijken bij de uitwerking ervan. Media 13. De klemtoon ligt op het belang van mediawijsheid en digitale geletterdheid. Dit is een zeer terechte focus, maar er wordt niet dieper ingegaan op de concrete invulling van deze belangrijke premisse. Er dringen zich dan ook heel wat vragen op: zal er voorzien worden in een structurele financiële ondersteuning van projecten inzake mediaopvoeding en bewustmaking van ouders en kinderen voor wat betreft o.a. veilig internet en reclamebewustzijn, o.m. via het socio-cultureel werk en de school? zal er werk gemaakt worden van de invoering van een uniform en algemeen classificatiesysteem voor media-inhoud? Dit instrument is immers onontbeerlijk voor ouders om hun rol op dit vlak waar te kunnen maken. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

11 zal er een uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) komen? Vandaag is de VRM alleen bevoegd voor audiovisuele media, en kan hij alleen de omroepen ter verantwoording roepen. Hierdoor is de VRM niet voldoende slagkrachtig. zal er werk gemaakt worden van een duidelijk omlijnd kader voor het toezicht op de ethiek van reclame, zeker als die gericht is aan minderjarigen? Zo kan reclame voor gokspelletjes naar minderjarigen toe bijvoorbeeld niet voor de Gezinsbond. Zelfregulering vanuit de reclamesector is hierbij geen goede optie. Co-regulering kan wel een meerwaarde bieden. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor de VRM. wordt onder mediawijsheid ook reclamewijsheid begrepen? Zeker met de nieuwe reclamevormen zoals virale marketing en advergames is dit een element dat niet mag verwaarloosd worden. 14. Inzake audiovisuele media heeft onze regering het voornemen een beleid te voeren dat de creatie van gediversifieerde en kwaliteitsvolle content bevordert. Bovendien zal zij prioriteit geven aan een gewaarborgde en betaalbare toegang tot een divers en kwaliteitsvol aanbod. Ook deze uitgangspunten kan de Gezinsbond alleen maar toejuichen, maar de vraag blijft hoe de regering dit wil realiseren: koken kost geld. Zullen er substantiële budgetten worden voorzien voor de productie en aankoop van goede kinder- en jeugdprogramma s? Hier is het belangrijk om jong creatief talent een kans te geven. een duidelijke communicatie over de persoonlijke identificatienummers (Pincodes), kinderslot en filtersystemen bij niet-lineaire diensten (zoals bij digitale televisie). Deze instrumenten zijn aanwezig, maar vaak onbekend en dus onbemind. zal Vlaanderen verhinderen dat de kijker moet betalen om reclame door te spoelen op televisie, en dat de consument op die manier het kind van de rekening wordt in de oorlog tussen omroepen en distributeurs? zal ervoor gezorgd worden dat de waaier aan mogelijkheden die digitale televisie vandaag biedt om pakketten op maat te kiezen ook in die zin kan worden aangewend dat mensen die voor een beperkter aanbod kiezen ook minder betalen? Dit zou een waardevolle piste zijn voor gezinnen die weinig financiële ruimte hebben om toch niet verstoken te blijven van televisie. zal er een volledig verbod op reclame rond kinderprogramma s op televisie komen, productplaatsing in de programma s inbegrepen? worden kinderprogramma s splitscreenvrij verklaard, en zorgt Vlaanderen ervoor dat ze vrij blijven van nieuwe reclamevormen in het algemeen? 15. Inzake digitalisering wordt in het regeerakkoord het engagement genomen om ook kwetsbare doelgroepen voldoende mediatoegang en mediageletterdheid te garanderen. Er zal worden gezorgd voor een correcte en eigentijdse invulling van de universele diensten, opdat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht inkomen en woonplaats. De Gezinsbond is tevreden dat de regering de bezorgdheden onderschrijft die wij in onze standpunten naar voren schuiven. Al is ook hier de formulering te weinig concreet om houvast te bieden. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

12 16. In het regeerakkoord staat ook het voornemen om de digitale kloof weg te werken. Dit is een ambitieuze doelstelling die voor ons vele facetten heeft. Maar, betekent dit voor onze regering ook: het erkennen van toegang tot het internet als een basisrecht? Dit impliceert het zorgen voor een bekabelde breedband internetaansluiting in iedere Vlaamse woning, het invoeren van sociale internettarieven, het faciliteren van de aankoop van computermateriaal. parallel hiermee het verder uitbouwen van de openbare computerruimtes? het verplichten van de telecomoperatoren om hun klanten jaarlijks in te lichten over het meest voordelige internetpakket? het sensibiliseren rond net-etiquette: wat je offline niet doet of tolereert, doe je ook niet online of via de GSM? Met de nodige middelen voor de noodzakelijke vorming hierover, voor zowel ouders als kinderen en jongeren? het uitbouwen van een volwaardig beleid inzake cyberpesten? Ons land hinkt, in vergelijking met vele andere Europese landen waar het beleid voluit inzet op preventie en remediëring achter. Er is nood aan een proactief beleid dat investeert in een de uitrol van een wetenschappelijk onderbouwd anti-pest programma in de Vlaamse scholen, waarin werk wordt gemaakt van een centraal meldpunt voor pesten, en waarin wordt ingezet op de kracht van jongeren om een dijk op te werpen tegen het cyberpesten. het faciliteren van online identificatie? Door te onthullen wie aan de andere kant van de internetlijn zit, worden heel wat mogelijke problemen ontmijnd. We denken hierbij aan online aankopen door minderjarigen, toegang tot bepaalde websites voor minderjarigen, volwassenen die zich aandienen op chatsites waar ze niet thuis horen het faciliteren van de uitbouw van een mogelijkheid om bepaalde internetpagina s of diensten te labellen? Aan de hand van deze labeling kan een child profile geactiveerd worden. Deze dienst moet gratis en gemakkelijk te activeren zijn. de promotie (samen met socio-culturele organisaties) van een kwaliteitsvol en niet gecommercialiseerd aanbod voor kinderen op het Internet? het mee opnemen van verslaving moet als thema binnen mediaopvoeding? een blijvende offline dienstverlening voor die mensen voor wie het digitale verhaal (met digitale loketten, taks on web ), om welke reden ook, geen volwaardig alternatief is. De mogelijkheid om telefonisch, schriftelijk of via een loket contact op te nemen met diensten (en zeker overheidsdiensten) moet blijven bestaan, zij het op gereduceerde basis. Dit vinden we in het regeerakkoord als dusdanig niet terug. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

13 Milieu - Energie energie-efficiëntie (EE) 17. Prioritair wordt ingesteld op energiebesparende maatregelen in gebouwen, met in het bijzonder aandacht voor sociale huurwoningen. Voor gezinswoningen wordt de ambitie van het ERP2020 verhoogd. Hier wordt gewag gemaakt van het opstellen van minimale kwaliteitsnormen. Naast de premies voor hoogrendementsglas zullen ook die van dakisolatie getrapt verlaagt worden. Er komen premies voor gecombineerde maatregelen en totaalrenovaties. Energiebesparing is een belangrijke doelstelling, maar er staat niet in het regeerakkoord welke verdere investeringen er zullen komen om deze doelstelling te bereiken. Het is goed dat er een sociale correctie is, maar er is meer nodig. Dat de transitie naar een nieuw energiesysteem zal worden voorbereid met een langetermijnvisie is positief. Wel worden de economische belangen vooropgesteld door te stellen dat de energiefactuur van de industrie bewaakt moet blijven. Dit wordt niet gezegd voor de andere sectoren. Waarom zou dit niet op gelijke voet gelden voor gezinnen? Voor gezinnen is renovatie van woningen de belangrijkste bijdrage waar belangrijke investeringen voor nodig zijn die op hun beurt weer voor jobs zorgen. Er wordt niet gespecifieerd wat de kwaliteitsnormen voor gezinswoningen inhouden. Gaat het om normen voor de uitvoering van de isolatiemaatregelen? Of minimumnormen van gebouwschilonderdelen? M.a.w., zullen er voor bestaande woningen isolatienormen opgelegd worden? Er wordt ingezet op hoogrendementsglas (maar de premies worden verlaagd!), muurisolatie (goed, zie hieronder) en hoogrendementsverwarming, maar er wordt niet vermeld op welke manier. De aparte premies worden verlaagd, omdat het akkoord mikt op een verschuiving naar gecombineerde maatregelen en totaalrenovaties. Het is positief omdat bij gecombineerde maatregelen soms bijkomende kosten nodig zijn om de verschillende ingrepen goed op elkaar af te stemmen en het is goed dat die gesubsidieerd worden. Wel moet de tijdsspanne om facturen binnen te brengen groot genoeg is. Gezinnen werken dikwijls in opeenvolgende fases omdat een totaalaanpak financieel niet haalbaar is, of tijdelijk bewoning niet toelaat. Negatief aan deze omschakeling is dat enkel kapitaalkrachtigere gezinnen deze gecombineerde maatregelen aankunnen, terwijl de aparte maatregelen afgebouwd worden. Een deel van de gezinnen blijft in de kou staan, zeker als bv. het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiefactuur (FRGE) enkel aan beschermde afnemers leent, zoals aangegeven in het regeerakkoord. Renoveren is duur, en voor de betaling wordt dikwijls gegoocheld met terugverdientijden. Dat betekent dat er voor gezinnen een eenvoudig, goedkoop systeem moet zijn om het geld te lenen. Consumentenkredieten zijn hier duidelijk geen optie, en hypothecaire kredieten vragen veel meer administratie. Voor oudere woningen is een sarking constructie dikwijls de beste oplossing om een goede dakisolatie te voorzien, maar dit systeem is duurder. Is hier een analogie mogelijk met verschil in subsidiebedrag zoals bij spouw/gevelisolatie? Dit wordt niet voorzien. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

14 18. Distributienetbeheerders worden het unieke loket voor premies. Dit zou inhouden dat belastingvermindering verdwijnt wat goed is omdat de wachttijd daar te lang was. Maar daarnaast wordt ook de premie bij de netbeheerder getrapt afgebouwd, dus zakt de premie samen heel sterk. 19. Voor bedrijven wordt specifiek aangekondigd dat er wordt onderzocht welk hefbomen kunnen ontwikkeld worden voor innovatie en minder rendabele energie efficiëntie projecten. Dit is positief, maar nog onvoldoende omdat kantoorgebouwen en gezinswoningen hier ontbreken. Aangezien Vlaanderen een zeer sterke tertiaire sector heeft, is een benchmarktool voor kantoorgebouwen naast de aangekondigde voor KMO's nodig. Ook voor de private woningmarkt is hier nood aan. Renovatie van woningen kan immers een groot verschil maken aangezien onze gebouwen 72 % meer energie gebruiken dan die in de omliggende buurlanden. Dit verklaart zich door het feit dat België veel alleenstaande huizen heeft, de gebouwen zijn doorgaans oud - meer dan 80 % dateert van vóór 1981, er zijn meer alleenstaanden, en de isolatienormen zijn veel te laag en gelden alleen op nieuwe gebouwen. Ook hier zijn dus heel wat maatregelen te nemen. Isolatie van buitenmuren verdient bijvoorbeeld meer aandacht. Via niet-geïsoleerde buitenmuren gaat een groot gedeelte van de energie voor woningverwarming verloren. Zeker als je er rekening mee houdt dat veel oudere Vlaamse woningen boven niet verwarmd worden, en muurisolatie dus dichter rond de verwarmde ruimte zit dan dakisolatie. Na-isolatie, zeker als enkel buitenisolatie kan toegepast worden, is een zeer dure ingreep, aangezien de isolatielaag weerbestendig moet worden afgewerkt. In een grondige woningrenovatie zou muurisolatie niet mogen ontbreken. Zonder financiële stimuli is het echter voor veel gezinnen een niet-haalbare zaak. Wij stellen dan ook voor om, in navolging van de Vlaamse dakisolatiepremie, een Vlaamse muurisolatie-premie in het leven te roepen. Volgens ons betekent dit voorstel een goede stimulus om gezinnen te kunnen laten investeren in energiebesparende maatregelen die een groot rendement voorstaat. Daarnaast moet ook de administratieve procedure zo eenvoudig mogelijk worden om een buitenisolatie (of afbraak gevelsteen met installatie nieuwe buitenisolatie) uit te voeren. Belangrijk om te weten is dat op 23 juli de Europese Commissie een doelstelling van 30 % energiebesparing voor 2030 heeft voorgesteld juist vanwege de economische voordelen en het veiligstellen van de energielevering. Op oktober 2014 komt de Europese Raad samen om een finale beslissing te nemen over het klimaat- en energiepakket. gratis stroom 20. In het regeerakkoord staat de afschaffing van deze maatregel. Er wordt gesteld dat de maatregel van de gratis stroom (momenteel 100 kwh per gezin kwh extra per gezinslid) zijn ecologische en sociale doelstellingen niet haalt, maar zonder verdere referentie waar dit op is gebaseerd. Wel worden nieuwe sociale maatregelen aangekondigd, onder meer voor grote gezinnen (maar dus niet voor die gezinnen die net boven de armoedegrens zitten). Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

15 De afschaffing van de gratis stroom is slecht voor gezinnen en alleen in het voordeel van bedrijven (die nu meebetalen voor de gratis stroom voor gezinnen). In de huidige context zet de gratis stroom misschien niet rechtstreeks aan tot energiezuinigheid, maar het is alleszins wel een sociale maatregel die gezinnen net boven de energiearmoedegrens kan helpen er niet onder te zakken. Bovendien is dit één van de weinige maatregelen die gezinsmodulering als principe uitwerkt en hierdoor (sociaal) corrigerend werkt: het voordeel van de gratis hoeveelheid is relatief groter voor gezinnen met een laag elektriciteitsverbruik, dit zijn meestal gezinnen met een laag inkomen en voor gezinnen met kinderen of andere personen ten laste. Bovendien wordt zodoende een minimum levering gegarandeerd aan alle gezinnen. Dit is met name van belang voor de grotere groep gezinnen die net tegen de armoedegrens leven. betaalbare energie en competitieve energiekost 21. Nadat is aangekondigd dat de gratis stroom wordt afgeschaft, stapt Vlaanderen over naar de maatregel die energie betaalbaar moet maken voor gezinnen, namelijk de mogelijkheid om de vraag aan te passen naar de kost van energie op verschillende tijdstippen van de dag. Voor bedrijven zullen de meerkosten van gas en elektriciteit voor industriële verbruikers vergeleken gaan worden met die van andere regio's en landen én er komt een energienorm voor energie-intensieve bedrijven die ervoor zorgt dat de som van de meerkosten en tarieven niet hoger ligt dan in de buurlanden. Vraaggestuurde kostprijsberekening is enkel mogelijk met (slimme) meters die op korte tijdsspannen meten. Uit de kosten-batenanalyse van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) blijkt echter dat implementatie van deze meters niet gunstig is. Bovendien komen de weinige baten vooral bij de netbeheerders, en de hoge kosten bij de verbruikers-gezinnen. Er wordt niet aangegeven wie de energienorm voor bedrijven gaat betalen. En waarom is er geen vergelijking met andere regio's voor de energiekost van gezinnen/consumenten? vermindering broeikasgasuitstoot 22. Nog steeds kan tot de helft van de reductie gehaald worden via de aankoop van emissierechten in het buitenland. Dit vindt de Gezinsbond jammer. Lokale capaciteit voor de productie van duurzame energie via investeringen in eigen land vermindert de afhankelijkheid van het buitenland. Investeren in de bouwsector voor het energiezuinig maken van het gebouwenpark stimuleert de lokale economie en levert opnieuw inkomsten op. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

16 klimaat 23. Er komt een 'billijk' (voor interpretatie vatbaar!) akkoord tussen de gewesten en de federale overheid over de verdeling van de klimaatinspanning. Eindelijk, maar we wachten al lang op een nationaal klimaatplan om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen onder de federale en gewestelijke overheden te verdelen. En ondertussen heeft de EU reeds nieuwe voorstellen gedaan. De zin 'waar iedere overheid voldoende ambitie aan de dag legt' geeft weinig goede hoop op een snel akkoord. Een grote omslag in de klimaataanpak wordt niet voorzien, terwijl dit wel één van de grootste problemen voor de toekomstige generaties wordt. Er is geen plan, geen toekomstvisie. Enkel de wil om te bekijken hoe we kunnen voldoen aan de Europese eisen met een zo laag mogelijke impact op het bedrijfsleven. leefmilieu en natuur 24. In het regeerakkoord staat weinig over vergroening van de economie, maar wel 'business as usual'. Ook een weinig concrete doelstelling wat betreft milieubeleid dus dat zal de taak zijn van de ministers. water Er wordt gesteld dat we de Europese normen moeten volgen (milieubeleid wordt aangestuurd vanuit de EU, zegt het akkoord, en dat is helemaal correct! Dus als we iets willen veranderen moet dat Europees). Maar Vlaanderen scoort op bepaalde gebieden wel heel erg laag dus zou dan op eigen initiatief zeker een tandje bij mogen steken. Er staat niets in het regeerakkoord over kwetsbare groepen en het belang van gezondheid. Naar het 'vervuiler betaalt principe' wordt alleen verwezen in verband met 'saneren van verontreiniging'. Is dit geen algemeen principe waarop het milieubeleid geankerd is? 25. Het gratis water (15 m 3 per gezinslid) wordt afgeschaft, maar er komt een vaste vergoeding voor waterafvoer- en zuivering en een vermindering van de variabele vergoedingen voor waterlevering en waterafvoer- en zuivering in verhouding tot het kindertal of de gezinsomvang. lucht Wat houden deze vergoedingen precies in? Positief is dat Vlaanderen hier expliciet naar een gezinsgemoduleerde correctie verwijst. De Vlaamse regering stelt dat waterbesparing en hergebruik van water bevorderd zal worden, maar niet hoe. 26. Er wordt gesteld dat rekeninghoudend met de EU doelstellingen er inspanningen geleverd zullen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het luchtkwaliteitsplan zal geïmplementeerd worden. Er worden twee concrete maatregelen aangekondigd: het faciliteren van lage emissiezone 's en het relateren van de autofiscaliteit aan de impact van de luchtkwaliteit. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

17 afval Het is positief dat het luchtkwaliteitsplan eindelijk geïmplementeerd wordt. Maar in het regeerakkoord staat niets over de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid of over de impact op kwetsbare groepen. Slechts twee concrete maatregelen worden aangekondigd zonder ze verder te specificeren. Vlaanderen houdt rekening met de EU-doelstellingen, maar die normen zijn veel te hoog (zie Childproof standpunt). 27. Consumenten gaan geresponsabiliseerd worden voor verspilling van grondstoffen. Hoeveelheid restafval van huishoudens zal verder gereduceerd worden. Hoe zal die responsabilisering gebeuren? Is de reductie van de hoeveelheid restafval van huishoudens een deel van die responsabilisering? Mobiliteit 28. Het Regeerakkoord vermeldt dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen afgewerkt en goedgekeurd wordt. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen is een belangrijk instrument om het beleid op korte en middellange termijn vorm te geven. De vermelding 'afwerken en goedkeuren' roept vragen op. Bij de adviesronde rond het ontwerp bleek dat er fundamentele inhoudelijke bedenkingen geformuleerd werden. Daarenboven bevat het voorliggende Regeerakkoord uitgangspunten, zoals de complementariteit van evenwaardige verplaatsingsmodi, die in contrast staan met het STOP-principe. In de tekst is de term STOP-principe welgeteld eenmaal terug te vinden. Voor het overige is het zoeken naar de zeer beperkte vermeldingen van de wil om te blijven investeren in fietsverbindingen. Voor de Gezinsbond doet dit afbreuk aan een belangrijk uitgangspunt dat heel wat verkeersleed voor gezinnen moet beperken (veiligheid, luchtkwaliteit, geluidshinder). 29. De Lijn wordt één van de centrale instrumenten van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Tegelijk vallen hier de belangrijkste wijzigingen te noteren: van basismobiliteit (iedereen heeft een halte binnen een redelijke stapafstand) gaan we naar basisbereikbaarheid (voorzieningen en werk zijn bereikbaar via een geheel van (nieuwe) vervoersmiddelen). De efficiënte bezetting van bussen wordt centraal gesteld. inkomsten moeten omhoog en de Lijn krijgt meer eigen ruimte om gedifferentieerde tarieven in te voeren. Gratis verdwijnt maar sociale correcties zijn mogelijk. Prioriteit voor het stedelijk, voorstedelijk en kustnetwerk verdere analyse reizigersstromen via RETIBO en streven naar een eenheidsticket en tariefintegratie voor alle vormen van openbaar vervoer. Het vooropstellen van basisbereikbaarheid veronderstelt de invoering van nieuwe verplaatsingsmiddelen, vooral in landelijke gebieden. Hier zal moeten blijken of dit effectief kan gerealiseerd worden, zowel wat betreft aangepaste vervoermiddelen als wat betreft de financiering ervan. De tarifering blijft een heikel punt met als grote vraag of gunstige tarieven voor kinderen en grote gezinnen kunnen behouden blijven. Voor de Gezinsbond behoort Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

18 dat tot de sociale invulling van de opdrachten van De Lijn. Het eenheidsticket is dan weer een oude vraag waar hopelijk eindelijk werk kan van gemaakt worden. 30. De hervorming van de rijopleiding wordt ingekaderd in een levenslang traject van verkeersopvoeding en mobiliteitsbewustzijn. Daarbij staat voldoende rijervaring in wisselende verkeersomstandigheden centraal. Het Regeerakkoord wil er voor zorgen dat de hervormde rijopleiding voor iedereen betaalbaar blijft. De Themagroep Rijopleiding van de Gezinsbond onderschrijft heel wat van de inhoudelijke aandachtspunten die vooropgesteld worden. Een kwalitatief opleidingstraject, met de nodige ondersteuning voor ouders die de begeleidingsverantwoordelijkheid in een oefenfase willen opnemen, en de betaalbaarheid zijn daarbij voor de Gezinsbond essentieel. 31. Het proefproject Lange en Zware Vrachtwagens zal blijkbaar positief geëvalueerd worden en uitgebreid met een aangepaste regelgeving. Daar is de Gezinsbond nooit gelukkig om geweest, omdat deze supertrucks veel overlast veroorzaken op het daartoe onaangepaste Vlaamse wegennet en dorpskernen. 32. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens blijft vooropgesteld voor Voor personenwagens wordt het net afgeronde proefproject getoetst op zijn haalbaarheid vooraleer een beslissing te nemen. Tenslotte vergroent de jaarlijkse verkeersbelasting verder binnen een budgetneutraal kader. De Gezinsbond ondersteunt stappen naar een duurzamer mobiliteit vanuit zowel veiligheids- als gezondheidsoverwegingen. Dat moet wel gebeuren vanuit een doordachte analyse van de concrete modaliteiten zodat een effectieve omslag zonder ongewenste neveneffecten kan bereikt worden. 33. In overleg met de federale regering streeft men naar het mogelijk maken van het mobiliteitsbudget, de invoering van het rijbewijs met punten, het éénticketsysteem met de NMBS en andere. Onderwijs 34. In het hoofdstuk over binnenlands bestuur vinden we een principe dat impact heeft op het onderwijsbeleid: de gemeente wordt erkend als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid. Een beleid afgestemd op lokale noden valt zeker te verdedigen, maar mag er niet toe leiden dat voor gezinnen belangrijke vormen van ondersteuning in de ene gemeente wel als vanzelfsprekend beschouwd wordt en de andere niet. Denken we maar aan de boterhammentaks (betalen van middagtoezicht) een sociaal voordeel dat door vele gemeenten omwille van besparingen wordt afgeschaft. Ook de besparingen in de buitenschoolse opvang maken dat kinderen soms van school moeten veranderen omdat er wel plaats op school, maar geen plaats in de opvang is. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

19 35. In het hoofdstuk over werk wordt aandacht besteed aan het stelsel van leren en werken. De Vlaamse regering wil een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken creëren dat beleidsmatig en maatschappelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd met de andere onderwijsvormen. De grote aandacht naar het stelsel van leren en werken is positief, zeker in het licht van de grote schooluitval. Er dient wel over gewaakt te worden dat de opleidingen niet louter op maat van specifieke bedrijven worden georganiseerd ten koste van de algemeen vormende opdracht van onderwijs. Ook de aandacht voor diverse vormen van beroepsgerichte opleidingen komt zeker tegemoet aan de huidige noden. Mogelijk knelpunt hierbinnen is de regelgeving rond studietoelagen. Niet alle opleidingen komen hier vandaag voor in aanmerking. 36. De overheid wil het onderwijsbeleid maken samen met alle stakeholders, onder meer de koepels, het GO! en de vakorganisaties. Het is verontrustend dat bij de opsomming van stakeholders van onderwijs met geen woord over ouders en leerlingen wordt gerept. Het partnerschap tussen school en thuis, leerkrachten en leerlingen komt totaal niet aan bod. 'Participatie' (in de zin van betrokkenheid en inspraak van leerlingen en ouders) komt nergens in het hoofdstuk onderwijs aan bod. De rol van gebruikers lijkt binnen onderwijs geen prioriteit. Opmerkelijk is verder dat de term inclusie(f) enkel gebruikt wordt binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en nergens binnen het domein Onderwijs. Gaat de nieuwe Vlaamse regering daarmee dit belangrijk actueel debat uit de weg? 37. Het regeerakkoord vermeldt dat de overheid terughoudender moet zijn in het toebedelen van nieuwe opdrachten voor het onderwijs zoals opvoeding en maatschappelijke problemen. Deze passage roept vragen op. Omgaan met jonge mensen uit diverse culturen en gezinnen is ondenkbaar zonder het gezin, de samenleving én de problemen die hier binnen plaatsvinden, mee te nemen in de onderwijscontext. Die opdrachten zijn niet nieuw, maar van alle tijden. Nieuw is wel de toename en complexiteit van die problemen. Belangrijk is dat onderwijs hier niet alleen voor staat en partners zoekt en vindt bij buurtwerk, hulpverlening en ouders zelf. Die passage is overigens in tegenspraak met de verder omschreven kerntaak van het onderwijs: het ontwikkelen van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om te komen tot personen die op een 'maatschappijbetrokken' manier kunnen participeren en bijdragen. Die taak kan de school niet realiseren door als een eiland buiten die maatschappelijke context te functioneren. We verwijzen ook naar het positieve voornemen van de regering om van nieuwe schoolgebouwen een multifunctioneel gebouw te maken dat ter beschikking staat van de lokale gemeenschap. Dit kan de aanzet zijn tot een 'brede school', voor zover het niet om gedeelde infrastructuur, maar ook om gedeelde projecten gaat. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

20 38. De Vlaamse regering wil de eindtermen evalueren met het oog op een reductie en een duidelijkere formulering. Dit kan positief zijn, maar de reductie van de eindtermen mag niet begrepen worden als een afschuiven van maatschappelijk belangrijke opdrachten zoals digitale en financiële geletterdheid, kinder-/mensenrechteneducatie 39. De Vlaamse regering stelt de gefaseerde invoering in het vooruitzicht van verplichte niet-bindende oriëntatieproeven als onderdeel van de studie-oriëntering naar het hoger onderwijs. Daarnaast wil ze de ongewenste effecten van de flexibilisering wegwerken. Indien deze proeven voldoende cultuur- en genderneutraal worden opgesteld, bieden ze kansen om studenten meer doordacht en met meer slaagkansen aan een opleiding te laten beginnen. Toch is er enig voorbehoud bij het voorstel om bindende toelatingsproeven in te voeren voor bepaalde vooropleidingen, de testen die vandaag al bestaan (bv. toelatingsproef geneeskunde) blijken immers discriminerend voor bepaalde doelgroepen (zoals studenten met laagopgeleide ouders). Hoe de Vlaamse regering de ongewenste effecten van de flexibilisering (studievertraging, na jaren studies toch geen diploma halen) concreet wil wegwerken moet later duidelijk worden. De aanpak moet volgens ons vooral liggen op het vlak van een betere trajectbegeleiding en (her)oriëntering van studenten. Het regeerakkoord zegt zelf niets over een eventuele verhoging van het inschrijvingsgeld, maar als gezinsorganisatie willen we duidelijk stellen dat besparingen in het hoger onderwijs niet zomaar kunnen afgewenteld worden op gezinnen voor wie het studiegeld vandaag al een hele hap uit het gezinsbudget betekent. 40. Het regeerakkoord wil alle studenten in het kader van de internationalisering minstens 3 maanden in het buitenland of ander taalgebied stage of een opleiding laten volgen. Een buitenlandse studie-ervaring is positief, maar dit moet voor alle studenten betaalbaar zijn. 41. Er wordt verwezen naar het afbakenen van de verantwoordelijkheid van ouders, lerarenteam, school, CLB en welzijnssector inzake leerlingenbegeleiding. We willen erop wijzen dat de huidige toename van buitenschoolse - door ouders betaalde - hulpverlening de gelijke onderwijskansen van leerlingen in het gedrang brengt. De school moet het eerste aanspreekpunt voor ouders zijn, en ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat scholen die zorg, eventueel samen met deskundigen buiten de school, opnemen. 42. De Vlaamse regering plant een nieuwe en eenvoudige decretale grondslag voor schoolinschrijvingen. De geplande wijziging van het inschrijvingsdecreet mag er alleszins niet toe leiden dat de gedane inspanningen tot een betere sociale mix verloren gaan. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

Evaluatie Vlaams regeerakkoord

Evaluatie Vlaams regeerakkoord Troonstraat 125, 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Vlaams regeerakkoord Inhoud Algemene opmerkingen p. 2 Armoede p. 3 Fiscaliteit p. 3

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Evaluatie Gezinsbond Yves Coemans - studiedienst Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoorzitting woensdag 4 oktober 2017 Onvoorwaardelijk

Nadere informatie

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 28/05/2016 Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen De Vlaamse Regering heeft vandaag het concept voor

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Januari 2014 Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Samenvatting standpunt van de Gezinsbond De

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel

Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel Vlaams Parlement, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin woensdag 20 april 2016 Hoorzitting

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 3: Vrijwaar kinderen van de impact van de crisis: Hoe zal u investeringen voor kinderen in budgetten zichtbaar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig advies bij aanvragen tot subsidies met ingang van

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Informatieverslag kinderarmoede

Informatieverslag kinderarmoede Informatieverslag kinderarmoede Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Armoederisico beperken: nood aan Gezinseffectenrapportage (GER):

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Er zit meer in onze gezinnen

Er zit meer in onze gezinnen Er zit meer in onze gezinnen 1. Werk en gezin beter combineren Naar 120.000 plaatsen in de kinderopvang. Open Vld wil het aantal plaatsen in de kinderopvang in de komende legislatuur optrekken tot 120.000.

Nadere informatie

Meer rechtvaardigheid. voor meer kinderen. Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Meer rechtvaardigheid. voor meer kinderen. Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Meer rechtvaardigheid voor meer kinderen Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Voor algemene informatie kan je terecht op het gratis telefoonnummer 0800.94.434 van de RKW. Voor

Nadere informatie

De nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een beknopte voorstelling

De nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een beknopte voorstelling De nieuwe Vlaamse kinderbijslag Een beknopte voorstelling Vlaamse kinderbijslag vanaf 2019 Recht van het kind geen band meer met beroepsstatuut van ouder(s) vrije keuze van uitbetalingsinstelling publieke

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Akkoord. over uitgangspunten voor de hervorming naar een Vlaamse kinderbijslag. Brussel, 16 maart 2015

Akkoord. over uitgangspunten voor de hervorming naar een Vlaamse kinderbijslag. Brussel, 16 maart 2015 Akkoord over uitgangspunten voor de hervorming naar een Vlaamse kinderbijslag Brussel, 16 maart 2015 SERV_20150316_Akkoord_uitgangspunten_kinderbijslag Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Inhoud Inleiding... 3 Gewenste functies van openbaar vervoer... 4 Exit basismobiliteit?... 4 Definitie basisbereikbaarheid... 5 Uitgangspunten

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016.

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING 2014-2019 [Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019. Gewikt en gewogen Enkele aandachtspunten voor het Vlaamse Armoedebeleid november 2014 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang Inschrijvingsbeleid en inschrijvingsprocedure voor de toekenning van opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de opvanglocaties van

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie