Vlaams regeerakkoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams regeerakkoord"

Transcriptie

1 Troonstraat 125, 1050 Brussel Tel Vlaams regeerakkoord door de Gezinsbond Inhoud Algemene opmerkingen p. 2 Armoede p. 3 Fiscaliteit p. 3 Jeugd p. 4 Kinderbijslag p. 5 Kinderopvang p. 7 Media p. 10 Milieu Energie p. 13 Mobiliteit Onderwijs p. 17 Stedenbeleid Ruimtelijke Ordening Welzijn p. 19 Werk en gelijke kansen p. 22 Wonen p. 24 Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

2 Algemene opmerkingen 1. Het is positief dat de Vlaamse regering de overheidsuitgaven onder controle houdt en op die manier de volgende generaties niet belast met overmatige overheidsschulden. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over de manier waarop de besparingen zullen worden aangepakt, lijkt het er echter op dat de gezinnen in grote mate het gelag zullen betalen van deze besparingen. Een aantal bestaande financiële tegemoetkomingen aan gezinnen worden hervormd (kinderbijslag, woonbonus) of afgeschaft (gratis water en elektriciteit) en er komt een hogere factuur voor dienstverlening die voor gezinnen belangrijk is (kinderopvang, zorgpremie, inschrijvingsgeld hoger onderwijs). De septemberverklaring en de begroting zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze impact van de Vlaamse besparingen op gezinnen. Daar zullen nog de federale besparingen bovenop komen, die minstens tienmaal hoger (14 à 19 miljard euro) zouden liggen dan de Vlaamse (1,4 miljard euro). 2. De inperking van de rol van de provincies (geen persoonsgebonden materies meer), doet ons vragen stellen over de vele initiatieven voor kansengroepen binnen de domeinen jeugd, onderwijs en welzijn. Provincies spelen bijvoorbeeld een belangrijke stimulerende rol in de ontwikkeling van (boven)lokale opvoedingsondersteunende initiatieven. De vraag is wie die ondersteuning van lokale besturen zal overnemen. De grotere autonomie en regisseursrol voor lokale besturen kunnen ertoe leiden dat gezinnen in bepaalde gemeenten in de kou zullen blijven staan. 3. De tekst oogt niet overal evenwichtig. Waar een aantal hoofdstukken vrij concrete en gedetailleerde informatie bevatten, komen andere thema's niet of nauwelijks ter sprake en zijn er voor nog andere beleidsdomeinen enkel vrij vage uitgangspunten opgenomen. In de septemberverklaring zullen we meer te weten komen over de begroting en de besparingen die nodig zijn (hiervoor circuleren er op dit moment enkel informele teksten en geruchten), maar volledige duidelijkheid over de concrete beleidsvoornemens zal er pas komen bij de voorstelling van de beleidsbrieven van de verschillende ministers. 4. Het verenigingsleven wordt genoemd als belangrijke partner om één van de ambities te realiseren van het Vlaamse regeerakkoord: "mensen verbinden zodat we samen kunnen vooruitgaan en niemand achterlaten". De nieuwe regering wil "de sociaalculturele sector ondersteunen zodat die zijn voortrekkersrol kan blijven spelen en daarbij rekening houdt met de gewijzigde en diverse vormen waarop de Vlamingen zich maatschappelijk engageren." Zij wil de regellast voor verenigingen verminderen en het vrijwilligerswerk ondersteunen. Op welke manier Vlaanderen de sociaal-culturele sector wil versterken, wordt echter in het regeringsakkoord niet geconcretiseerd. Het blijft ook onduidelijk hoe zwaar en op welke manier de sociaal-culturele sector zal getroffen worden door de besparingen. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

3 Armoede 5. Inzake armoedebestrijding stelt het regeerakkoord dat de doelstellingen van het Pact2020 inzake participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, wonen en gezondheid, en werk geldig blijven. Armoedebestrijding is een horizontale beleidsbevoegdheid met verantwoordelijkheden voor elke vakminister. In sommige andere hoofdstukken, maar niet allemaal, is reeds een aanzet gegeven voor armoedebeleid, bijvoorbeeld op het vlak van energiearmoede of het welzijnsbeleid. Er komt een evaluatie van de huidige regelgeving rond armoedebestrijding. De Gezinsbond vindt het positief dat de doelstellingen op het vlak van armoedebestrijding even ambitieus blijven als tijdens de vorige legislatuur. De Vlaamse regering wil vooral inzetten op structurele maatregelen en minder op een projectmatige aanpak. Welke structurele maatregelen ze wil nemen, is echter niet duidelijk. Ook in de verschillende thematische hoofdstukken van de regeringsverklaring vinden we weinig concrete maatregelen terug op het vlak van armoedebestrijding. Positief is de erkenning van de participatie van mensen in armoede in het armoedebeleid, het voornemen om werk te maken van de automatische toekenning van rechten en het hanteren van de armoedetoets. Deze armoedetoets is evenwel niet toegepast op de regeringsverklaring. Fiscaliteit 6. Het verdeelrecht wordt aangepast zodat koppels die uit elkaar gaan opnieuw zoals vóór 1 augustus 2012 hoogstens 1 % verdeelrecht betalen op de gezinswoning. Dit is een positieve maatregel waar de Gezinsbond al lang naar vraagt. Wij hebben ons altijd heftig verzet tegen de verhoging van deze miserietaks van 1 naar 2,5 %, die inging op 1 augustus De maatregel werd beschouwd als een tijdelijke crisismaatregel. Daarom bleven wij aandringen om deze maatregel terug te schroeven. Voor verdelingen tussen gescheiden partners vroegen we zelfs een nultarief omdat deze mensen al genoeg kosten en emotionele problemen hebben door de (echt)scheiding. 7. Omwille van de zesde staatshervorming neemt Vlaanderen de successie-, registratieschenkings- en hypotheekrechten over. De Vlaamse regering zal bekijken hoe ze de successierechten kan moderniseren, met aandacht voor de federale wijzigingen aan het erfrecht, en aanpassen aan de hedendaagse samenlevingsvormen. De verlaging van de schenkingsrechten voor bouwgronden wordt verlengd (gekoppeld aan een bouwverplichting) en er komt een vereenvoudiging. De Gezinsbond vindt het positief voor gezinnen dat de verlaging van de schenkingsrechten voor bouwgrond wordt verlengd. Wij zullen verder de evaluatie en de voorgenomen vereenvoudiging nauwgezet opvolgen. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

4 8. De Vlaamse regering zal onderzoeken of en onder welke voorwaarden op termijn een kilometerheffing voor personenwagens budgetneutraal kan worden ingevoerd. De vaste verkeersbelastingen worden dan afgeschaft. In de tussentijd kan een wegenvignet ingevoerd worden. Een kilometerheffing voor personenwagens kan een rol spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het is positief dat de Vlaamse regering aangeeft dat dit in zijn globaliteit geen verdoken belastingverhoging mag zijn. Het is onduidelijk of dat ook geldt bij de invoering van een wegenvignet. Jeugd 9. Het onderdeel Jeugd in het regeerakkoord is bijzonder beknopt: stimuleren van inspraak van kinderen en jongeren in het lokale jeugdbeleid jeugdbeleid houdt rekening met kansengroepen en met de toenemende superdiversiteit concreet en positief beleid inzake kampen en fuiven voldoende publieke ruimte die toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen Kinderen en jongeren hebben nood aan fysieke ruimte. een positieve kijk op de jeugd, die uitgaat van hun kracht en creativiteit de overheid stimuleert het gezamenlijk gebruik van school-, sport- en spelinfrastructuur jeugdbeleid wil mee werken aan bestrijding van kinderarmoede en jeugdwerkloosheid, mee instaan voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en mee inzetten op veilige en autonome mobiliteit cultuureducatie verdient voldoende aandacht De elementen hierboven kan de Gezinsbondstuk voor stuk onderschrijven. Maar deze algemene uitgangspunten zijn onvoldoende om te kunnen inschatten wat het concrete jeugdbeleid zal inhouden. 10. Ingevolge de Vlinderakkoorden zal het jeugdrecht worden overgeheveld naar Vlaams niveau. Hier ligt een zeer omvangrijke en belangrijke opdracht voor de Vlaamse regering. Er wordt in ronkende bewoordingen over gesproken in het regeerakkoord, maar het blijft voor vele dingen wachten op de concrete invulling. Wanneer de Vlaamse regering het bijvoorbeeld heeft over "continuïteit in een gedifferentieerd aanbod van duidelijke en concrete reacties op delicten": hoe ziet ze dan de verhouding tussen het Vlaams jeugdrecht en de federale GAS-boetes? Het uitgangspunt dat "elke minderjarige recht heeft op jeugdhulp" is uiteraard zeer terecht. Dit impliceert onder meer het afbouwen van de wachtlijsten en het betaalbaar houden van jeugdzorg. Hoe plant de regering dit vorm te geven? Er is wel expliciet opgenomen dat de uithandengeving vanaf 16 jaar behouden blijft. Het is bijzonder jammer dat hiermee meteen de mogelijkheid wordt uitgesloten om dit debat te voeren. Dit terwijl er vele argumenten te bedenken zijn waarom deze uithandengeving in vraag zou moeten worden gesteld. Het belang van diagnostiek wordt onderstreept. Hopelijk wordt hierbij niet uit het oog verloren dat een goeie diagnostiek alleen vruchten afwerpt als die wordt vertaald in een concrete zorg, afgestemd op de specifieke zorgvraag in een specifieke context. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

5 In drie paragrafen wordt samengevat op welke manier de Vlaamse regering werk wil maken van een nieuw jeugd(sanctie)recht. In de loop van vorig jaar werd reeds een visietekst jeugdzorg geredigeerd, die al iets meer concrete elementen bevatte, maar hiernaar wordt niet verwezen in dit regeerakkoord. Een Vlaams jeugdrecht moet gestoeld zijn op een duidelijke visie op minderjarigen. Pas als deze op punt staat, kan Vlaanderen hierop een degelijk onderbouwd en coherent jeugdrecht enten. De Gezinsbond is vragende partij om hierover in dialoog te gaan. Kinderbijslag 11. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de Vlaamse regering een gelijke basiskinderbijslag wil geven aan elk kind. Daarom wil ze de rangorderegeling én de leeftijdstoeslag afschaffen. Een toeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden en voor wezen blijft behouden. De sociale toeslag voor gezinnen met een bruto inkomen onder een bepaalde inkomensgrens wordt vandaag uitsluitend toegekend aan ouders die behoren tot een sociale categorie (langer dan 6 maanden werkloos of ziek, invalide, gepensioneerd of zelfstandige met faillissementsuitkering) en aan eenoudergezinnen, wordt voortaan uitgebreid naar kinderen die opgroeien in een gezin van koppels met een laag arbeidsinkomen. De inkomensgrens van deze toeslag zal gezinsgemoduleerd worden. De Vlaamse overheid neemt zo snel mogelijk (ten vroegste vanaf 1/1/2016) de uitbetaling over van FamiFed, de vroegere RKW. Er komt een Vlaams decreet kinderbijslag. Tot dan blijft Vlaanderen een beroep doen op FamiFed en de kinderbijslagfondsen voor de uitbetaling en de dienstverlening. De Vlaamse regering zal een kosten-batenanalyse maken om de kosten-efficiëntie van dit systeem te onderzoeken ten opzichte van een inkanteling in de Vlaamse administratie. De hervorming met een gelijke basiskinderbijslag voor elk kind ongeacht zijn rang, vindt de Gezinsbond een goed idee omdat elk kind gelijk is en omdat het ons complexe kinderbijslagsysteem met zijn 760 verschillende bedragen sterk vereenvoudigt. Het regeerakkoord vermeldt echter geen bedrag voor deze gelijke basiskinderbijslag en dat verontrust ons. In de wandelgangen circuleert momenteel het bedrag van 150 euro, maar we weten niet of dat gerucht wel degelijk uit regeringskringen komt of louter het gemiddelde vertegenwoordigt van de eerdere voorstellen van CD&V (135 euro) en N-VA (170 euro). Dat Vlaanderen de leeftijdstoeslagen wil afschaffen, vinden we onbegrijpelijk omdat een kind meer kost naarmate het ouder wordt. Bovendien is het ook niet duidelijk of de Vlaamse regering de vroegere schoolpremie, die de afgelopen jaren voor de meeste gezinnen al met 30 % werd verminderd, behouden blijft. De schoolpremie is vandaag immers een jaarlijkse leeftijdsbijslag. Het is positief dat gezinnen met 1 kind vooruit zullen gaan. Echter, in het scenario van een basiskinderbijslag van 170 euro (zoals N-VA voorstelde in zijn verkiezingsprogramma) zullen alle gezinnen met 3 kinderen en zelfs gezinnen met 2 kinderen (op voorwaarde dat ze minstens 1 kind hebben dat ouder is dan 12 jaar) aan deze hervormingen verliezen. Als de basiskinderbijslag echter slechts 150 euro per maand wordt, zullen gezinnen met 2 kinderen zelfs al verliezen vanaf het moment dat beide kinderen ouder zijn dan 6 jaar. Er wordt in het regeerakkoord niet gesproken over eventuele verworven rechten voor de huidige gezinnen. Een gelijke basiskinderbijslag Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

6 ongeacht de rang gecombineerd met de afschaffing van de leeftijdsbijslagen zal altijd gezinnen met 3 kinderen doen verliezen zodra het uniforme basisbedrag lager ligt dan 226 euro per maand. Maar zelfs in dat geval zouden gezinnen met 4 en meer kinderen verliezen. Afhankelijk van het gekozen bedrag voor de basiskinderbijslag zullen zelfs gezinnen met 2 kinderen verliezen aan de geplande hervorming. Als er een extra laag basisbedrag uit de bus zou komen (bv. 120 euro per maand) zouden zelfs al gezinnen met 1 kind ouder dan 18 jaar verliezen. De Gezinsbond is wel tevreden met de uitbreiding van de sociale toeslagen tot werkende koppels met een laag inkomen, zodat een soort KIA-toeslag (kind in armoede) in het leven wordt geroepen. De huidige sociale toeslagen die beperkt zijn tot bepaalde sociale categorieën discrimineren immers werkende koppels met een laag inkomen. Ook positief is het behoud van de toeslagen voor kinderen met zorgnoden en wezen. Het is niet duidelijk of Vlaanderen dit systeem volledig behoudt of ook wil vereenvoudigen aangezien 700 van de 760 verschillende kinderbijslagbedragen het gevolg zijn van het mede door ons uitgewerkte gedifferentieerde bedragen in het stelsel voor de kinderen met een zware handicap of aandoening. De Gezinsbond reageerde al heftig in de pers tegen een mogelijk bloedbad bij grote gezinnen. Dat was ook nodig omdat we veel verontwaardigde reacties van leden met grote gezinnen kregen via mail en telefoon. Wij zullen er alles aan doen om de rechten van gezinnen met 3 en meer kinderen te behouden. Eerst en vooral zullen wij ons ten zeerste verzetten tegen besparingen in de kinderbijslag. Bovendien mag de vereenvoudiging van de kinderbijslagen in geen geval gebeuren op kap van grote gezinnen. Zij moeten minstens hun huidige kinderbijslagbedragen behouden. Dankzij de simulaties die we aan de pers bezorgden, beginnen politici de impact van hun principebeslissing voor de afschaffing van de rangorde en de leeftijdsbijslagen te beseffen. Zo berekenden we bijvoorbeeld het maandelijks verlies aan kinderbijslag voor gezinnen met 2 tot 6 kinderen voor verschillende niveaus van de basiskinderbijslag. Tabel 1 geeft een overzicht van het maandelijks verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen, met telkens het minimum en het maximumverlies, die variëren volgens de leeftijdscombinaties van de kinderen. Tabel 1: overzicht van het maandelijkse verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen Aantal kinderen Maandelijks verlies aan kinderbijslag (in euro) in gezin Minimum Maximum 2 11,59 59, ,74 226, ,82 393, ,89 560, ,97 727,22 De verliezen voor de gezinnen met 2 en meer kinderen staan in schril contrast met de winst die gezinnen met 1 of 2 kinderen realiseren: 25,45 tot 58,05 euro voor 1 kind en 6,74 tot 39,34 euro voor 2 kinderen. En dan hebben we het nog niet over de verliezen van gezinnen met méér dan 6 kinderen. Bovendien zijn de mogelijke besparingen in de kinderopvang, de hogere premie voor de zorgverzekering en de impact van de woonbonus nog niet verwerkt in onze simulaties. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

7 De grote gezinnen worden daarnaast ook nog eens harder getroffen door andere maatregelen uit het regeerakkoord zoals de afschaffing van de gratis hoeveelheid elektriciteit (18,34 euro per jaar maal het aantal gezinsleden plus één), de gratis hoeveelheid water (28,64 euro per jaar maal het aantal gezinsleden) én de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hoger en universitair onderwijs (380,50 euro per jaar per verder studerende jongere). Tabel 2 geeft een overzicht van het jaarlijks verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen aangevuld met de verliezen op elektriciteit, water en hoger onderwijs, met telkens het minimum en het maximumverlies, die variëren volgens de leeftijdscombinaties van de kinderen. Tabel 2: jaarlijks verlies per gezin in het scenario van een basiskinderbijslag van 150 euro zonder leeftijdsbijslagen aangevuld met de verliezen op elektriciteit, water en hoger onderwijs Aantal kinderen Jaarlijks verlies aan kinderbijslag (in euro) in gezin Minimum Maximum 2 43, , , , , , , , , ,32 De definitieve keuze van de Vlaamse regering voor een gelijke kinderbijslag hypothekeert wel de kinderwens van toekomstige gezinnen. Vandaag al realiseren gezinnen hun kinderwens niet omwille van de hoge opvoedingskosten (en de lage tussenkomst daarin van de overheid) én de moeilijke combinatie van gezin en arbeid. Het ziet er naar uit dat toekomstige grote gezinnen de meerkost van meerdere kinderen alleen zal moeten dragen. Daardoor zal het geboortecijfer in Vlaanderen zeker opnieuw dalen, terwijl we vandaag al flink onder de nodige 2,1 kinderen per vruchtbare vrouw zitten om onze generatie te vernieuwen. Kinderopvang 12. Over kinderopvang, een noodzakelijke dienstverlening voor jonge gezinnen, niet alleen in het kader van tewerkstelling, maar ook een investering in de toekomst van kinderen uit kwetsbare milieus, zegt het regeerakkoord dat de opvang van baby's en peuters verder zal worden uitgebreid. Deze uitbreiding zal gebeuren in de drie 'trappen' van de opvang, met name de opvang met vrij tarief, de opvang met inkomensgerelateerde tarieven en in de opvang met inkomensgerelateerde tarieven met specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen (kwetsbare gezinnen, kinderen met een handicap). Er is aandacht voor de financiële leefbaarheid van de sector door de geleidelijke gelijkschakeling van de subsidiebedragen van de verschillende opvangtypes. Ook de kinderopvangzoeker, een zoek- en registratiesysteem voor opvangvragen, wordt verder uitgebouwd, aldus de regering. De regering wacht de resultaten van het proefproject 'werknemersstatuut voor onthaalouders' af voor ze nieuwe stappen zet om dit te realiseren. Betaalbare kinderopvang is ook een middel om (eenouder)gezinnen uit de armoede te helpen, zo wordt erkend in het regeerakkoord. In het stukje 'Armoedebestrijding in het WVG' (p. 123) staat letterlijk: "We zetten in op de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van kinderopvang. Dit is vooral belangrijk voor (een)oudergezinnen met een armoedeproblematiek. De beschikbaar- Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

8 heid van betaalbare kinderopvang is voor deze gezinnen een cruciale hefboom om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken." Daarnaast zal de buitenschoolse opvang hervormd worden in de geest van het traject dat door de vorige regering in gang werd gezet, zo stelt het regeerakkoord. Het decreet kinderopvang wordt geëvalueerd om te kijken of er geen onbedoelde belemmeringen zijn voor flexibele kwaliteitsvolle opvang. Intussen is er naast het regeerakkoord ook informatie gelekt over de begrotingsplannen van de regering. Volgens deze informatie zouden de tarieven van de kinderopvang worden opgetrokken, wat de overheid in 5 jaar 133 miljoen euro moet opleveren. In de wandelgangen circuleren geruchten dat het maximumtarief zou stijgen van 27,71 euro naar 35 euro per dag. In de huidige tariefregeling betalen gezinnen het maximumtarief vanaf een belastbaar inkomen van meer dan euro. Er is ook sprake van het optrekken van de minimumbijdrage voor de ouders van 1,56 tot 5 euro per dag. De minimumbijdrage is momenteel van toepassing voor gezinnen met een belastbaar inkomen van minder dan euro per jaar, voor pleegkinderen en voor kinderen van leefloners. De personen met de laagste inkomens zouden in dat geval tot 76 euro per maand (op basis van 22 werkdagen per maand) meer moeten betalen (exclusief facturatie- en andere kosten alsook kosten voor afwezigheden bovenop het aantal respijtdagen; meer info verderop). Er zou ook gesleuteld worden aan de 'kinderkorting'. Momenteel moet je als ouder 3,14 euro per dag minder betalen per extra kind ten laste, ongeacht of dat kind in de kinderopvang zit of niet. De Vlaamse regering zou overwegen om die korting uitsluitend toe te kennen voor de andere kinderen als die zelf nog in de crèche zitten. Concreet betekent dat dat ouders met 3 kinderen, van wie er maar 1 opvang nodig heeft, maandelijks tot 138 euro meer moeten betalen (op basis van 22 werkdagen per maand). Dat de prijzen voor de opvang van baby's en peuters zullen stijgen, is intussen door Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bevestigd in verschillende persinterviews. Het regeerakkoord zelf blijft vaag over de plannen met de kinderopvang. Als we deze nog vage plannen en de plannen om de tarieven in de inkomensgekoppelde kinderopvang te laten stijgen, toetsen aan de standpunten van de Gezinsbond, komen we tot volgende evaluatie: Met betrekking tot de opvang van baby's en peuters is het positief dat de uitbreiding wordt verdergezet. Ook positief is dat een uitbreiding zal plaatsvinden in trap 2 en 3. Er staat echter niets meer in het regeerakkoord over de belofte dat er tegen 2020 sprake zal zijn van het recht op opvang, noch van de doelstelling 'betaalbare kinderopvang voor álle ouders', terwijl dat tijdens de vorige regeerperiode een centrale doelstelling was. Er staat zelfs dat de opvang op trap 1 (opvang met vrij te betalen tarief) gestimuleerd zal worden. Het standpunt van de Gezinsbond over de betaalbaarheid van de kinderopvang zegt onder meer: "Kinderopvang moet toegankelijk zij voor alle ouders. Voor ons is het daarom een belangrijk principe dat in alle opvanginitiatieven inkomensgekoppelde en gezinsgemoduleerde tarieven van toepassing zijn. Dit moet een vergunningsvoorwaarde zijn'. Meer specifiek nog staat er: "De inkomensgekoppelde tarieven voor de opvang mogen niet wezenlijk stijgen (op indexering na). Hoogstens mogen bestaande anomalieën in het systeem van de berekening, waarbij de lagere middeninkomens relatief veel betalen in verhouding tot hun inkomen, weggewerkt worden." Wij zijn dus tevreden dat het aanbod aan inkomensgerelateerde opvang nog uitgebreid zal worden, maar kan niet akkoord gaan met de afschaffing van de korting voor kinderlast, omdat dit een aantasting is van het Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

9 systeem van gezinsmodulering dat nu wel van toepassing is in de kinderopvang. Verder is de Gezinsbond tevreden dat de toegankelijkheid van de opvang van baby's en peuters naar gezinnen in armoede en kwetsbare gezinnen expliciet vermeld wordt, en dat de betaalbaarheid daarbij wel uitdrukkelijk wordt vermeldt. Het optrekken van de tarieven voor de gezinnen met de laagste inkomens tot minimaal 5 euro per dag (excl. Bijkomende kosten), zoals de in de pers gelekte info doet vermoeden, is echter duidelijk in tegenspraak met het regeerakkoord. Ook ons standpunt (zoals hierboven al aan bod kwam) impliceert dat de verhoging van de tarieven niet of slechts in zeer beperkte mate mag afgewenteld worden op de laagste inkomensgezinnen. Wij weten dat velen van hen al onder de armoederisicodrempel leven (cf. gezinnen die leven van een OCMW-uitkering, alleenstaande ouders met een deeltijdse job, sommige werkloosheidsuitkeringen ). Er is nu al sprake van een ondervertegenwoordiging van de lage inkomensgroepen in de inkomensgekoppelde opvang door allerlei drempels (online-berekening; inschrijvingswijze ). De verhoging van de tarieven zal een bijkomende en voor velen niet te nemen drempel zijn. Daarbij komt nog dat de laagste inkomens over het algemeen geen of weinig belasting betalen, waardoor zij slechts in zeer beperkte mate zullen profiteren van de belastingvermindering op de opvangkosten, waar de midden- en hogere inkomens wel voordeel uit halen. De keuze voor het optrekken van de tarieven van de laagste inkomens en de gezinnen met meerdere kinderen ten laste is des te schrijnender omdat er bij de berekening van de tarieven de facto al sprake is van een plafonnering voor de hoogste inkomens die beroep doen op kinderopvang. Deze laatsten zouden het optrekken een optrekken van de tarieven zeker minder voelen dan de laagste inkomen. Een vergelijking met de dagtarieven ONE geeft aan dat er hiervoor een marge is. Het laagste ONE-tarief is momenteel 2,34 euro; het hoogste 33,04 euro. Ter vergelijking: het laagste tarief van Kind en Gezin bedraagt 1,56 euro; het hoogste 27,71 euro. Een belangrijk argument om de tarieven in de opvang slechts in zeer beperkte mate op te trekken en zeker niet voor de gezinnen uit de lagere en middeninkomensgroepen is de invoering van het systeem 'bestellen is betalen' vanaf 1 april In de praktijk heeft de invoering van dit principe voor veel gezinnen de kostprijs van de kinderopvang omhooggedreven. Zij moeten nu ook betalen voor afwezigheden van hun kind die niet 'gerechtvaardigd' zijn. Daarbij hoort in vele gevallen ook gezinsvakantie en ziektedagen bovenop het toegekende aantal gerechtvaardigde dagen. In sommige gevallen betalen de gezinnen voor deze dagen van afwezigheid het maximumtarief, ook zij die een lager tarief (soms zelfs minimumtarief) moeten betalen tijdens de dagen dat het kind wel in de crèche of bij de onthaalouder aanwezig is. Deze aangerekende kosten bij afwezigheid bovenop dit, volgens de Gezinsbond niet aan de gezinsrealiteit aangepaste, 'forfait' aan gerechtvaardigde afwezigheidsdagen is bovendien niet fiscaal aftrekbaar omdat het geen 'opvangkosten' zijn, maar een soort van 'sanctionerende vergoeding'. De regeling 'bestellen is betalen' is voornamelijk ingevoerd om de financiële leefbaarheid van de opvanginitiatieven te verbeteren, maar gaat vaak ten koste van de kostprijs voor de gezinnen. Het wegvallen van de aandacht voor de betaalbaarheid van de opvang voor de ouders staat in contrast met de uitgebreide aandacht voor de financiële leefbaarheid van de opvang en de beloftes om de subsidiebedragen gelijk te schakelen, ongeacht het statuut van de opvang (commercieel of niet). Er staat zelfs in het regeerakkoord dat de Vlaamse regering de opvang met Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

10 vrije prijszetting wil stimuleren. Op zich is het een lovenswaardige doelstelling om de subsidiebedragen voor opvanginitiatieven gelijk te schakelen waar het gaat over de opvang aan inkomenstarief. Daar hebben wij ook zelf actief voor gepleit omdat de opvang aan gelijke kwalitatieve regels moet voldoen, maar in ruil voor het optrekken van de subsidies moet de aandacht voor de noden van de gezinnen ook groter zijn dan nu in sommige van deze commerciële initiatieven het geval is. Dat er nood is aan een evaluatie van het huidige decreet met het oog op het al of niet invullen van flexibele opvangnoden, wordt gelukkig ook erkend. Het is een probleem dat wij reeds vaak hebben aangekaart. Welke criteria Vlaanderen bij deze evaluatie zal hanteren, wordt niet vermeld. We hopen dat deze evaluatie aandacht heeft voor de problemen van de gezinnen en niet enkel voor deze van de opvangsector en dat onze bekommernissen over het opvangplan en de respijtdagen worden meegenomen. In het algemeen vrezen wij dat de slinger in dit regeerakkoord echter nog verder is doorgeslagen naar de belangen van de opvangaanbieders en niet naar die van de gebruikers, de gezinnen. Wij benadrukken dat kinderopvang een basisvoorziening is voor gezinnen. De leefbaarheid van de opvang is belangrijk, maar steeds in dit licht van het voorzien van een kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorziening. Een kinderopvanginitiatief is geen commercieel bedrijf. De nadruk op winst en rendement voor de voorzieningen zelf riskeert de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de opvang voor gezinnen structureel te verminderen. Er zijn tal van buitenlandse voorbeelden die dit aantonen. Het is positief dat het groeipad naar kwaliteit expliciet vermeld wordt. Er is echter geen sprake van een concrete invulling van het begrip 'kwaliteit'. Voor de Gezinsbond is het van enorm belang dat er een bijkomende beperking zal zijn van het gelijktijdig aantal aanwezige kinderen per begeleider. De huidige toegestane kind: begeleiderratio is veel te hoog en voldoet absoluut niet aan de internationale normen. De Gezinsbond is ook tevreden over het feit dat de buitenschoolse opvang aandacht krijgt in dit regeerakkoord. Er is echter geen sprake van een uitbreiding, enkel van een nieuwe regelgeving en een regierol voor de lokale diensten. We betreuren het dat de doelstelling (weliswaar op termijn) van het 'recht op een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle plaats' in de buitenschoolse opvang, die de vorige regering als uitgangspunt nam, niet aan bod komt. Of deze nieuwe regelgeving voor de gezinnen concreet een verbetering zal worden, zal dus nog moeten blijken bij de uitwerking ervan. Media 13. De klemtoon ligt op het belang van mediawijsheid en digitale geletterdheid. Dit is een zeer terechte focus, maar er wordt niet dieper ingegaan op de concrete invulling van deze belangrijke premisse. Er dringen zich dan ook heel wat vragen op: zal er voorzien worden in een structurele financiële ondersteuning van projecten inzake mediaopvoeding en bewustmaking van ouders en kinderen voor wat betreft o.a. veilig internet en reclamebewustzijn, o.m. via het socio-cultureel werk en de school? zal er werk gemaakt worden van de invoering van een uniform en algemeen classificatiesysteem voor media-inhoud? Dit instrument is immers onontbeerlijk voor ouders om hun rol op dit vlak waar te kunnen maken. Vlaams regeerakkoord - Gezinsbond augustus

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN DE UITVOERING VAN DE EU-AANBEVELING INZAKE STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE IN BELGIE DOOR WOUTER SCHEPERS en IDES NICAISE HIVA-KU Leuven

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede IEDERS STEM TELT beleid maken we samen 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300 Turnhout Tel.: 014 44 26 74 Mieke

Nadere informatie

FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007

FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 CD&V FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 1 SAMEN WERKEN AAN MORGEN VOOR MEER ZEKERHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID INHOUDSOPGAVE I. Waarom een oranje

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie