Vormingspakket Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingspakket Energie"

Transcriptie

1 De Distributienetbeheerder 24 Wat is een netbeheerder? Niet iedereen die wil veranderen van leverancier of van wie het leveringscontract wordt opgezegd, vindt een nieuwe leverancier. Soms wil geen enkele leverancier met jou een contract sluiten. In dat geval krijg je toch gas en elektriciteit. Die komt van de netbeheerder. De netbeheerder is de plaatselijke maatschappij die instaat voor de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van het distributienet (het lokale elektriciteits- of aardgasnet). In Vlaanderen zijn er meer dan 10 netbeheerders. Ze werken elk in hun eigen streek. Je netbeheerder kan je niet zelf kiezen. In bijna alle gevallen zijn dit de oude intercommunales die vóór de vrijmaking van de energiemarkt zowel het netbeheer als de levering van elektriciteit en/of aardgas voor hun rekening namen. Deze netbeheerders mogen vanaf 1 juli 2003 niet langer elektriciteit of aardgas leveren, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht zijn. De netbeheerder is eigenlijk een soort vangnet, waar je terecht kan, nadat de leveranciers op de vrije markt je niet meer willen als klant. 8-1

2 Wat doet een netbeheerder? De netbeheerder heeft verschillende taken die te maken hebben met het beheer van zijn distributienet: Het verzorgen van nieuwe aansluitingen en aanpassing van bestaande aansluitingen van klanten op zijn distributienet. De installatie van elektriciteits - en aardgasmeters. Ook zorgt hij voor het opnemen van de meterstanden, ofwel via zijn eigen personeel, ofwel via een afzonderlijk meterbedrijf. Ter beschikking stellen van zijn distributienet aan alle leveranciers die elektriciteit en of aardgas willen vervoeren via zijn distributienet. Ervoor zorgen dat het distributienet dat hij beheert steeds efficiënt, veilig en betrouwbaar werkt. Hij moet een aantal openbaredienstverplichtingen uitvoeren die de overheid oplegt zoals: Sociale openbaredienstverplichtingen: de levering van een minimum hoeveelheid elektriciteit, het plaatsen van budgetmeters, De bevordering van het rationeel energiegebruik van de elektriciteits- en aardgasverbruikers aangesloten op zijn netwerk. Enkele extra weetjes over netbeheerders: Een netbeheerder is aangesteld voor 12 jaar. Hij is de enige die gedurende die periode het distributienet mag beheren. Dit om te garanderen dat het bestaande net zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en om te vermijden dat er verschillende aardgas- en elektriciteitsnetten naast elkaar moeten worden aangelegd. De vergoeding voor het gebruik van het distributienet die de netbeheerder ontvangt wordt opgenomen in de factuur voor elektriciteit en/of aardgas die je ontvangt van je leverancier. Deze vergoeding wordt dus nooit apart door de netbeheerder aan jou gefactureerd! g 24 Eandis is de koepel van volgende distributienetbeheerders: Iveka, Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iverlek, Sibelgas. 8-2

3 De distributienetbeheerder Sociale leverancier: Budgetmeter Vangnet EANDIS Inter regies ( INFRAX) Taken van distributienetbeheerder Is eigenaar van je elektriciteits- en aardgasmeter Over spanning 8-3

4 Bedenkingen bij hoofdstuk 8: De distributienetbeheerder De sociale leverancier Bij overschakeling naar de sociale leverancier ontstaan er ook administratieve fouten. De vorige leverancier blijft soms te lang facturen sturen of de sociale leverancier stuurt te vroeg een factuur. Er is vaak ook onduidelijkheid over de facturen. bijvoorbeeld er is niet geweten of de eerste factuur van de sociale leverancier een voorschot betreft of niet, aangezien het bedrag voor dit voorschot niet altijd wordt besproken met de klant. Daardoor ontvangen mensen die slechts tijdelijk op deze leverancier aangewezen werden toch snel hoge rekeningen. Een ander probleem met sociale leveranciers is dat ze geen klanten aanvaarden die vóór de liberalisering al afgesloten werden van energie. De Antwerpse intercommunale distributienetbeheerder merkt op dat de meeste mensen worden gedropt door Electrabel Customer Solutions, omdat het grootste deel van de mensen bij Electrabel was gebleven. Electrabel verwerft onmiddellijk daarna deze klant opnieuw, maar dan met gegarandeerde betalingszekerheid. De netbeheerder die de klant in zijn sociale functie moet overnemen, moet voor de levering van deze elektriciteit immers een beroep doen op...electrabel. En de netbeheerder is uiteraard wel een goede betaler. De kosten voor dit alles worden verrekend in de nettarieven, die door iedereen moet worden gedragen, dus ook door de klanten van de andere leveranciers. In het zuivere distributiegebied geldt hetzelfde voor Luminus. Dit alles dus ten koste van alle andere klanten en leveranciers. Een ervaring Een man heeft twee keer per dag kortsluiting. Een werknemer van het netbeheer komt soms twee keer per dag om de storing op te lossen. Hij vraagt hiervoor 75 euro. Zonder blijvend resultaat! Een man heeft een schuld van 2200 euro voor gas bij de sociale leverancier. Hij is hiervoor al afgesloten sinds 9 maanden. De winter staat voor de deur en de man wil opnieuw aangesloten worden. De distributienetbeheerder stelt dat bij de afbetaling eerst de helft moet afbetaald worden, 1100 euro, en de andere helft moet in maximum 3 keer worden afbetaald. Onmogelijk voor een alleenstaande man met een vervangingsinkomen. Ook de sociale leverancier stelt soms hoge eisen aan afbetalingsplannen. 8-4

5 Sociale Openbaredienstverplichtingen Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Het gebruik ervan moet voor iedereen gegarandeerd worden. Ter bescherming van de zwakke consumenten, biedt de Europese Unie de lidstaten de mogelijkheid aan de energiebedrijven openbaredienstverplichtingen op te leggen. Zowel de Vlaamse als de federale overheid grepen die mogelijkheid aan en voorzagen in de energiewetgeving een aantal sociale maatregelen: de gratis hoeveelheid elektriciteit, het statuut van de beschermde klant, procedures voor wie betalingsmoeilijkheden heeft We beschrijven ze in dit hoofdstuk. 9-1

6 Sociale maatregelen voor mensen met een laag inkomen Gratis elektriciteit voor iedereen Sinds 1 juli 2000 krijgt ieder Vlaams gezin per jaar 100 kwh gratis elektriciteit. Twee jaar later werd de 100 kwh per gezin uitgebreid met 100 kwh gratis elektriciteit per gezinslid. Een alleenstaande krijgt dus 200 kwh, een koppel 300 kwh. De gratis hoeveelheid elektriciteit kan nooit meer bedragen dan het verbruik. Bijvoorbeeld: een gezin van 6 personen dat recht heeft op 700 kwh en er 400 verbruikt, zal slechts 400 kwh krijgen. Elke leverancier is verplicht de gratis hoeveelheid elektriciteit toe te kennen aan alle afnemers die op 1 april van het betrokken jaar bij hem klant zijn. Ook een afnemer die van leverancier verandert, blijft dus recht hebben op de gratis hoeveelheid. De leverancier vermenigvuldigt de hoeveelheid gratis elektriciteit met de officiële prijs voor elektriciteit die geldig is op 1 januari van het jaar waarin de eindfactuur komt. Die officiële prijs wordt vastgesteld door de federale minister van Economie en bedroeg in ,8519 eurocent/kwh (exclusief BTW). Elke leverancier is verplicht die officiële prijs te verrekenen opdat alle afnemers hetzelfde voordeel zouden genieten. De netbeheerder vergoedt de leverancier voor de gratis kwh. De hoeveelheid gratis kwh wordt op de eerste eindafrekening (vanaf 1 mei) in mindering gebracht. De gratis elektriciteit kan echter ook worden toegekend aan de hand van een aparte creditnota. Door het toekennen van een gratis hoeveelheid elektriciteit wordt een minimale elektriciteitslevering gewaarborgd, evenredig met de gezinsgrootte. Wie kan genieten van het sociaal tarief (zie hieronder) heeft recht op 500 kwh gratis elektriciteit. Dit ongeacht het aantal leden in het gezin, en men heeft net zoals elke afnemer - recht op de gratis hoeveelheid elektriciteit zoals bepaald door de Vlaamse overheid. Hij kan beide stelsels niet combineren, maar krijgt het hoogste aantal kwh gratis waarop hij volgens één van beide stelsels recht heeft. Een alleenstaande is dus het best met het stelsel verbonden aan het sociaal tarief, een groot gezin met het andere stelsel. Het sociaal tarief voor mensen met een laag inkomen Voor mensen met een laag inkomen voorziet de federale overheid specifieke sociale aardgas- en elektriciteitstarieven. Ze schommelen maandelijks en worden door de federale minister van Energie vastgelegd. Het zijn tarieven die eigenlijk veel lager zouden moeten liggen dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. Wie geniet van het sociaal tarief betaalt geen vast recht voor zijn dagteller en krijgt, naast de 500 kwh elektriciteit, ook 556 kwh aardgas per jaar gratis op voorwaarde dat men verwarmt met gas. Test-Aankoop raadt stroomverbruikers die recht hebben op het sociaal tarief aan dit tarief te vergelijken met andere prijsaanbiedingen. Onderzoek leerde immers dat in zeven op de tien gevallen het sociaal tarief duurder is dan de meest voordelige stroomprijsaanbieding op de vrijgemaakte markt. De consumentenorganisatie besluit dat alleen gezinnen bestaande uit 1 of 2 personen met een laag verbruik er goed aan doen om te blijven opteren voor het sociaal tarief. Volgens Test-Aankoop ligt het sociaal tarief geregeld hoger dan de prijsaanbiedingen op de vrije markt omdat de kilowattuurprijs die aangerekend wordt, gebaseerd is op de elektriciteitsprijzen van voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 9-2

7 Iedereen die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon met wij hij/zij samenwoont één van de volgende tegemoetkoming geniet, komt in aanmerking voor het sociaal tarief: personen met een handicap die minstens 65% arbeidsongeschikt zijn en een tegemoetkoming ontvangen; personen met een handicap die ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming ofwel een integratietegemoetkoming krijgen; bejaarden en personen die een tegemoetkoming krijgen voor hulp van derden; bejaarden met een gewaarborgd inkomen (Inkomensgarantie voor Ouderen); personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en intussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW; personen met een leefloon van het OCMW; personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW. Wie in bovenstaande situatie verkeert, komt niet in aanmerking als de aansluiting dient voor een tweede verblijfplaats, de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, professioneel elektriciteitsverbruik of een tijdelijke aansluiting. Personen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief, moeten schriftelijk of persoonlijk een aanvraag doen bij hun leverancier en jaarlijks met een attest bewijzen dat ze tot één van bovenstaande categorieën behoren. Als zij veranderen van leverancier, dan moeten ze een nieuwe aanvraag indienen. Beschermde klanten Een aantal categorieën van afnemers met een beperkt inkomen wordt door de Vlaamse overheid extra beschermd en krijgen extra voordelen bij de energielevering. Voor beschermde afnemers is de plaatsing (en de verplaatsing) en het uitschakelen van een budgetmeter voor elektriciteit gratis. Sinds februari 07 is de budgetmeter gratis voor iedereen, dus ook voor niet-beschermde klanten. Beschermde klanten kunnen ook aan hun netbeheerder vragen jaarlijks de meterstand te komen opnemen, terwijl dat bij andere klanten slechts om de twee jaar gebeurt. Bovendien moet de leverancier de elektriciteits- en aardgasfactuur gratis naar de afnemer én een derde partij sturen (bijvoorbeeld schuldbemiddelaar, budgetbegeleider ) als de afnemer daarom vraagt. Afnemers zijn beschermd als ze kunnen bewijzen dat zij of iedere andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, behoort tot één van de volgende categorieën: iedereen die van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas kan genieten; personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds; personen in collectieve schuldenregeling; personen in budgetbegeleiding bij het OCMW. De budgetmeter voor elektriciteit Een budgetmeter is een elektriciteitsmeter die toelaat elektriciteit te verbruiken via een systeem van voorafbetalingen. Het systeem werkt enkel met een speciale betaalkaart die vooraf wordt opgeladen, net zoals bij protonkaarten of de belwaarde voor GSM s. Er kan dus maar elektriciteit verbruikt worden zolang het bedrag van de betaalkaart niet is opgebruikt. Je beschikt nog steeds over het volle vermogen, wat met een stroombegrenzer niet het geval is. Je kan het resterende krediet altijd op de 9-3

8 meter aflezen en je komt dus niet voor verrassingen te staan. Je betaalt voor de werkelijk verbruikte energie waardoor je jouw budget kan beheren. Omdat je heel bewust ziet wat je verbruikt, kan je zuinig met energie omspringen Hulpkrediet Wanneer het krediet op de betaalkaart is opgebruikt, valt de stroom niet onmiddellijk uit. Om je de tijd te geven je betaalkaart op te laden, schakelt de budgetmeter over op een hulpkrediet. Het hulpkrediet moet je zelf activeren door een knop op je budgetmeter in te drukken. Zo zal je zelfs tijdens een lang weekend niet zonder elektriciteit vallen. Het beeldscherm van de budgetmeter geeft aan dat het hulpkrediet in werking is. Het hulpkrediet is niet gratis, het moet aan de netbeheerder betaald worden. Het hulpkrediet bedraagt wettelijk minstens 7,5 euro. Maar we zien dat er in de praktijk een verschil is bij de distributienetbeheerders. Bijvoorbeeld bij Interelectra bedraagt het noodkrediet 10 euro, bij Eandis 25 is dat 35 euro. 10 ampère Opgelet sinds februari 2007 is de minimumlevering van elektriciteit opgetrokken van 6 naar 10 ampère. Wanneer het hulpkrediet is opgebruikt, val je nog niet zonder stroom. De budgetmeter schakelt over op een vermogen van 10 ampère nadat je deze functie hebt ingeschakeld. Maar ook dat verbruik moet worden betaald. Budgetmeterkaart opladen Telkens als je jouw budgetmeter oplaadt, wordt een deel van het opgeladen bedrag gebruikt om het bedrag dat je nog verschuldigd bent aan de netbeheerder, af te betalen. Maximaal 35% van het bedrag dat de gebruiker oplaadt, mag gebruikt worden voor de aflossing van de schulden gemaakt door het gebruik van de 10 ampère. Het opgeladen bedrag mag niet worden gebruikt om oude schulden af te lossen bij de vroegere leverancier. Wanneer er bij jou een budgetmeter wordt geplaatst, krijg je een handleiding voor het gebruik van de meter, een speciale kaart de budgetmeterkaart - om de meter op te laden en de adressen van de nabije oplaadpunten. Als je de budgetmeter wil opladen, dien je eerst een betaling te doen bij de bank of via de post. Met dat betaalbewijs moet je naar het oplaadpunt gaan in het OCMW of in het klantenkantoor van de netbeheerder waar de betaalde som wordt ingelezen op de budgetmeterkaart. In sommige klantenkantoren kan je elektronisch betalen, dan moet je niet eerst langs de bank of het postkantoor. Dan wordt de kaart in de teller gebracht en het bedrag in de teller opgenomen. Bij elke volgende oplading moet de kaart eerst ingebracht worden in de teller. Door de kaart vervolgens thuis in de budgetmeter te steken, wordt de budgetmeter opgeladen ter waarde van het bedrag op de kaart. Om de verplaatsingen voor de gebruikers te beperken, wordt voorzien dat zij in stedelijke gebieden een oplaadmogelijkheid hebben binnen een straal van drie kilometer van hun huis. In niet-stedelijke gebieden moet er een oplaadmogelijkheid zijn per inwoners, en minstens één oplaadpunt per gemeente. Budgetmeter uitschakelen Je kan de netbeheerder vragen de budgetmeter uit te schakelen als je een leverancier hebt gevonden die je elektriciteit wil leveren. De schulden bij de netbeheerder voor het verbruik van het hulpkrediet en de stroomlevering van 10 ampère moeten allemaal betaald zijn. De 9-4

9 budgetmeter wordt niet weggehaald maar uitgeschakeld, en werkt dan als een gewone teller met tweevoudig uurtarief (dag/nacht). Aardgas Als je door je leverancier wordt opgezegd en je geen leverancier vindt voor het einde van de opzegtermijn, wordt je na die opzegtermijn eveneens door de netbeheerder van aardgas voorzien, momenteel niet met een budgetmeter. De budgetmeter voor aardgas is volop in ontwikkeling maar voldoet nog niet aan de veiligheidsvoorschriften. De minimale levering van elektriciteit op 10 ampère via een stroombegrenzer Wie bij de netbeheerder terechtkomt wegens betalingsproblemen, kan naast de budgetmeter ook kiezen voor een stroombegrenzer die een minimale levering van 10 ampère garandeert. Afnemers die hun budgetmeter niet opladen en ook het hulpkrediet hebben opgebruikt, vallen eveneens terug op die minimumlevering. Maar 10 ampère is bitter weinig om het huishouden te doen. Toestellen met een vermogen hoger dan watt, zoals een droogkast of een friteuse, werken niet meer. Het vermogen van de toestellen bepaalt wat al dan niet samen kan. Koken kan slechts op één kookplaat en dan nog is het opletten geblazen. Ook de minimale levering van 10 ampère moet betaald worden. Als je niet betaalt, zal de netbeheerder aan de lokale adviescommissie (LAC) de toestemming vragen om de minimale levering stop te zetten. Enkel als de lokale adviescommissie akkoord is, omdat je je rekeningen wel kan betalen maar niet wil, kan de netbeheerder de minimale levering van 10 ampère stopzetten. Via het opladen van je budgetmeter, kan je toch nog over elektriciteit beschikken, weliswaar zonder de mogelijkheid om op 10 ampère over te schakelen. Als we volt en ampère vermenigvuldigen, is de uitkomst het aantal watt of het vermogen. Watt staat voor vermogen. Een stopcontact met 16 ampère en een voltage van 230 volt, geeft een vermogen van watt (16 ampère x 230 volt). Toestellen met een vermogen van watt zullen bijgevolg de zekering doen springen. Het verbruik gedurende een uur wordt uitgedrukt in wattuur. Kortom, als een toestel dat watt verbruikt, gedurende een uur werkt, bedraagt het verbruik wattuur. Een kilowattuur (kwh) is wattuur, ofwel watt per uur. Als we een apparaat van watt een uur lang gebruiken, dan hebben we 1 kilowattuur verbruikt. Een lamp van 40 watt die 25 uur brandt, verbruikt ook 1 kilowattuur. Merk op: de meterstand vermeldt het verbruik per kwh. De prijs van energie wordt uitgedrukt in kwh. Volledige afsluiting De mogelijkheden om de elektriciteits- en aardgastoevoer volledig af te sluiten, zijn strikt afgelijnd. De wetgever gaat immers uit van een basisrecht op energie. Toch voorzag hij een aantal uitzonderlijke gevallen waarbij volledige afsluiting mogelijk is. De netbeheerder kan daartoe overgaan bij: Onveiligheid waardoor er brand- of ontploffingsgevaar is of risico op elektrocutie. Toestemming van de LAC is niet nodig. Fraude, zoals knoeien met de teller of stroom afnemen bij de buren. 9-5

10 Toestemming van de lokale adviescommissie is wel vereist. Niet-betaling van de schulden aan de distributienetbeheerder (niet voor de schulden van de leveranciers!), bijvoorbeeld voor het verbruik op 10 ampère, terwijl er aan drie voorwaarden wordt voldaan: De afnemer weigert zijn schulden te betalen, terwijl hij daartoe wel de middelen heeft. Er is dus sprake van klaarblijkelijke onwil. Wie wel wíl, maar niet kán betalen bevindt zich niet in de positie van klaarblijkelijke onwil. De lokale adviescommissie oordeelt wie al dan niet onwillig is. De afnemer weigert de netbeheerder toe te laten tot de woning voor de plaatsing van een budgetmeter. De lokale adviescommissie geeft de toestemming om de elektriciteitstoevoer naar de betrokken afnemer af te sluiten. Wanneer een afnemer in de situatie van klaarblijkelijke onwil de netbeheerder toch normale toegang geeft tot de woning, zal de netbeheerder mits toestemming van de lokale adviescommissie - hem niet afsluiten maar wel de stroombegrenzer in de budgetmeter uitschakelen. Om de afnemers toch enigszins te beschermen tegen al te barre leefomstandigheden, mag de elektriciteitsen gastoevoer niet afgesloten worden tussen 1 december en 1 maart. Wie al afgesloten is vóór die periode, blijft ook afgesloten tijdens deze periode. Een mogelijke tussenkomst in de energiefactuur. Het Energiefonds Sinds augustus 2001 wordt een klein percentage op onze energiefactuur afgehouden om het Energiefonds te spijzen. Dat Energiefonds werd door de federale regering in het leven geroepen om mensen met energieschulden te begeleiden en hen rechtstreeks financiële steun toe te kennen. De opdracht werd toegekend aan de OCMW s die met deze middelen personeel kunnen aanwerven om een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding op te zetten. Zo kunnen ze cliënten helpen met betalingsmoeilijkheden en met het aanzuiveren van achterstallige rekeningen. Volgens een evaluatierapport van het Verbruikersateljee 26 zijn de middelen van het Energiefonds te beperkt om een werkelijk verschil te maken omdat het aantal afnemers met energieschulden sinds de vrijmaking stijgt. Slechts een derde van de middelen van het Energiefonds gaat naar het aanzuiveren van energieschulden. De overige twee derde van de middelen gaan naar personeel. Vaak werft men zelfs geen bijkomend personeel aan maar schakelt men reeds tewerkgesteld personeel in om zo begrotingstekorten op te vullen. Intussen gaan de leveranciers er maar al te gemakkelijk vanuit dat het OCMW de problemen wel zal oplossen. 27 Het stookoliefonds Het stookoliefonds is een structureel fonds dat kan tussenkomen in de betaling van de factuur van huisbrandolie (pomp en bulk), verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Het fonds richt zich op WIGW s, kinderen met een handicap met een verhoogde kinderbijslag, langdurig werklozen ouder 9-6

11 dan 50, leefloners, begunstigden van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (of IGO), begunstigden van een uitkering voor personen met een handicap of van maatschappelijke hulp die met een leefloon overeenkomt. In totaal hebben ongeveer gezinnen recht op een tussenkomst. Het bedrag van de tussenkomst is progressief: hoe meer de olieprijs stijgt, hoe groter de tussenkomst. De drempelwaarde werd aanvankelijk op 0.45 euro/liter gesteld maar later verlaagd naar 0.40 euro/liter. Het fonds is van toepassing gedurende het hele jaar. g 25 Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Verbruikersateljee is een beweging voor de kleine consument. Meer informatie kan je vinden op de website: 27 Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p

12 Enkele bedenkingen bij hoofdstuk 9 Problemen met beschermde klanten De wet voorziet dus in een aantal extra maatregelen zoals gratis kwh, sociaal tarief en het statuut van beschermde klant. Echter, vaak zijn juist de mensen voor wie deze voordelen in het leven werden geroepen niet op de hoogte. Tegelijk zijn er veel klachten van mensen die nog altijd wachten op het gratis toe te kennen kwh. Waarom moest de gratis kwh voor iedereen hetzelfde zijn? Hoe wordt het sociaal tarief verrekend wanneer je een budgetmeter hebt? Mensen hebben hier geen informatie over. Een klant met een budgetmeter kreeg het bericht dat ze enkel de gratis kwh kreeg als ze er zelf om vroeg. Dit is verkeerde informatie, maar de klant weet dit niet. En er zijn eveneens diverse leveranciers die de toekomst van het sociaal tarief openlijk in vraag stellen of die klanten weigeren die recht hebben op sociaal tarief. Een automatische toekenning van deze wettelijke rechten zou een uitkomst kunnen bieden voor dit probleem. Mensen in armoede hopen eveneens op een erkenning voor andere vormen van budgetbeheer dan die van het OCMW om recht te hebben op bepaalde tegemoetkomingen. Een ervaring Klanten ondervinden dat het (specifiek) sociaal tarief niet wordt toegepast door iedere leverancier. Integendeel, sommige leveranciers zeggen zelfs wij doen hier niet aan mee, als je het sociaal tarief wil, blijf dan maar liever bij je standaardleverancier. Volgens de CREG kan dit niet: het specifiek sociaal tarief moet door iedere leverancier worden toegepast voor de afnemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het besluit. Op dit punt is een vergelijking tussen verschillende leveranciers bijgevolg zinloos. In Vlaanderen worden de gewone tarieven bepaald door de verschillende leveranciers, in het kader van hun commerciële politiek en op basis van hun kosten. De budgetmeter Indien men niet tijdig een andere leverancier vindt, rest er enkel het opvangnet van de netbeheerder. Meteen doet de budgetmeter zijn intrede. Deze elektriciteitsmeter wordt opgeladen via een systeem met voorafbetaling. Velen vinden het moeilijk om met dit systeem te leren werken omdat de gebruiksaanwijzingen niet duidelijk zijn. Een budgetmeter impliceert ook dat er steeds geld voorhanden is om de meter te voeden. Hierin schuilt dan ook het drama: bij het niet 9-8

13 heropladen van de budgetmeter wordt de LAC (lokale adviescommissie) ingeschakeld en dreigt de afsluiting. Mensen in armoede zijn bang van de gevolgen van een budgetmeter en ervaren het als vernederend en stigmatiserend. Daarnaast zijn er te weinig budgetmeters voorhanden voor mensen die - uit energiebesparende overwegingen bijvoorbeeld - bewust willen kiezen voor een budgetmeter. Mensen die bij een netbeheerder belanden daarentegen, hebben die keuze niet maar worden gestraft met de budgetmeter. De budgetmeter wordt pas uitgeschakeld indien de klant zijn achterstallige rekeningen heeft vereffend en een nieuwe leverancier bereid heeft gevonden hem op te nemen in zijn klantenbestand. Het is echter geen sinecure om vanuit een dergelijke situatie een nieuwe leverancier te vinden. Het schrikbeeld van een lang leven met de budgetmeter, is dan ook geen fictie. Een aantal mensen wordt nog steeds gedwongen het hoofd boven water te houden met 10 ampère of 2300 watt. Het is onmogelijk om met dit strikte minimum zelfs het meest elementaire huishouden te runnen. De budgetmeter brengt heel wat concrete problemen met zich mee: - Bepaalde netbeheerders voorzien onvoldoende oplaadterminals. Volgens het energiebesluit moet één oplaadterminal inwoners bedienen, met een minimum van één oplaadpunt per gemeente. In stedelijke gebieden moet de klant binnen een straal van drie kilometer zijn budgetmeter kunnen opladen. Het gebrek aan voldoende oplaadterminals heeft tot gevolg dat mensen al snel een halve dag onderweg zijn om hun budgetmeterkaart op te laden. Velen zijn namelijk aangewezen op het openbaar vervoer, waardoor het bedrag waarmee ze kunnen opladen voor een groot deel naar deze vervoerskost gaat. Hier en daar krijgen klanten te horen dat er geen budgetmeters meer zullen geplaatst worden als er in de gemeente geen oplaadpunt is, maar hierover bestaat onzekerheid. - 2,5 euro wordt van het oplaadbedrag afgetrokken voor bankkosten. - Indien je verhuurder het niet eens is met de plaatsing van een budgetmeter, kan je op een 10-ampère-begrenzer worden gezet. - De budgetmeter wordt soms gebruikt om schulden mee af te betalen. Dit is in strijd met de wet op openbare dienstverplichtingen. - Budgetmeters kunnen geplaatst worden zonder voorafgaande verwittiging. - De openingsuren van de oplaadpunten zijn beperkt, waardoor mensen voor verrassingen komen te staan wanneer hun krediet buiten de openingsuren onverwachts op is. Het is ook niet voor iedereen mogelijk om tijdens de openingsuren de meter op te laden. Een oplaadpunt dat b.v. enkel tijdens kantooruren open is, kan niet bezocht worden door werkende mensen in armoede. Een ervaring Theoretisch zouden mensen hun betaalkaart voor de budgetmeter in de buurt moeten kunnen opladen. Maar wat blijkt? Bewoners van Postel moeten hun kaart laden aan een terminal in Mol (ongeveer 20 km). Vele mensen in armoede hebben geen kans om hun betaalkaart te laden, financieel niet, maar vaak ook fysiek niet. Met het openbaar vervoer ernaartoe gaan is niet evident. 9-9

14 Sociale openbaredienstverplichtingen Gratis elektriciteit voor iedereen (100 kwh) Het specifiek sociaal tarief Statuut beschermde klant De budgetmeter (momenteel alleen nog voor elektriciteit) Minimale levering (10 ampère) Het energiefonds Het stookoliefonds Over spanning 9-10

15 Bijlagen hoofdstuk 9 Openbaredienstverplichtingen. a) Jan woont met zijn vrouw en vier kinderen samen in een huis. Jan is tewerkgesteld als arbeider in een groot bedrijf. Zijn vrouw is huisvrouw en heeft een stempelvergoeding. Hoeveel bedraagt de gratis hoeveelheid elektriciteit? b) Annemarie is een alleenstaande vrouw. Ze werkt als secretaresse op een advocatenbureau. Hoeveel bedraagt de gratis elektriciteit voor deze vrouw? c) Wendy en Bruno hebben 1 zoon Hans. Hans heeft een motorische en mentale handicap en is meer dan 65% werkonbekwaam. Hij heeft hiervoor een herkenning van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van mensen met een handicap. Hans woont nog in bij zijn ouders. Hebben zij recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit? Zo ja hoeveel en aan welke voorwaarden moeten voldaan zijn? d) Willy en Greet wonen samen. Willy is door een werkongeval invalide, hij is voor 75% arbeidsongeschikt. Hij krijgt een uitkering van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Heeft dit gezin recht op sociaal tarief? Gaat dit tarief zeker het laagste zijn? Welke stappen moet het gezin ondernemen om te kunnen genieten van het sociaal tarief? e) Jeanine is 65 jaar, sinds kort heeft ze recht op gewaarborgd inkomen. Heeft Jeanine recht op sociaal tarief? f) Marc is in collectieve schuldenregeling. Marc is sinds kort door zijn leverancier aan de deur gezet. Hij vond niet tijdig een nieuwe leverancier. Hij krijgt nu stroom van zijn distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder komt een budgetmeter plaatsen. Moet Marc betalen voor deze budgetmeter? Waarom wel of waarom niet? Over spanning 9-11

16 Oplossingen: Sociale Openbaredienstverplichtingen. a) Jan woont met zijn vrouw en vier kinderen samen in een huis. Jan is tewerkgesteld als arbeider in een groot bedrijf. Zijn vrouw is huisvrouw en heeft een stempelvergoeding. Hoeveel bedraagt de gratis hoeveelheid elektriciteit? Antwoord: 700 kwh b) Annemarie is een alleenstaande vrouw. Ze werkt als secretaresse op een advocatenbureau. Hoeveel bedraagt de gratis elektriciteit voor deze vrouw? Antwoord: 200 kwh c) Wendy en Bruno hebben 1 zoon Hans. Hans heeft een motorische en mentale handicap en is meer dan 65% werkonbekwaam. Hij heeft hiervoor een herkenning van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van mensen met een handicap. Hans woont nog in bij zijn ouders. Hebben zij recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit? Zo ja hoeveel en aan welke voorwaarden moeten voldaan zijn? Antwoord: Dit gezin heeft recht op 500 kwh gratis, wanneer ze genieten van het sociaal tarief. Dit gezin kan het sociaal tarief aanvragen. Best kunnen ze even een leveranciersvergelijking maken om te kijken of het sociaal tarief het voordeligst is voor hen. Wanneer ze geen gebruik maken van het recht op sociaal tarief, zal hun gratis kwh 400 bedragen. d) Willy en Greet wonen samen. Willy is door een werkongeval invalide, hij is voor 75% arbeidsongeschikt. Hij krijgt een uitkering van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Heeft dit gezin recht op sociaal tarief? JA Gaat dit tarief zeker het laagste zijn? Neen Welke stappen moet het gezin ondernemen om te kunnen genieten van het sociaal tarief? Antwoord: Het gezin moet een leveranciersvergelijking maken bij de VREG. Wanneer het sociaal tarief het voordeligst is, moet het gezin het sociaal tarief aanvragen bij hun leverancier. Hiervoor moet het gezin een formulier opsturen naar de leverancier. Het formulier krijgt Willy van zijn instelling die zijn vervangingsinkomen uitkeert. Over spanning e) Jeanine is 65 jaar, sinds kort heeft ze recht op gewaarborgd inkomen. Heeft Jeanine recht op sociaal tarief? Antwoord: Ja f) Marc is in collectieve schuldenregeling. Marc is sinds kort door zijn leverancier aan de deur gezet. Hij vond niet tijdig een nieuwe leverancier. Hij krijgt nu stroom van zijn distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder komt een budgetmeter plaatsen. 9-12

17 Moet Marc betalen voor deze budgetmeter? Waarom wel of waarom niet? Antwoord: Neen, Marc moet niet betalen, hij is een beschermde klant, omdat hij collectieve schuldbemiddeling heeft. Sinds februari 2007 is de budgetmeter voor iedereen gratis. Over spanning 9-13

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou De budgetmeter Handige energiehulp voor jou 2 De budgetmeter De budgetmeter Eandis biedt klanten van de sociale leverancier een budgetmeter aan. Die is er vooral om jou te helpen. Hoe het werkt en wat

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20, Vlaamse Regering Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter elektriciteit

Handleiding budgetmeter elektriciteit Handleiding budgetmeter elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?... Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief Geef hier uw zoekterm in Home Prijs berekenen Klant worden Houtbriketten of pellets Ebem Cultuurt Dropprocedure Stap 1: herinneringsbrief U hebt uw factuur niet op tijd betaald en daarom hebt u deze herinneringsbrief

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 april 2006; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 april 2006; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/06/076 1 BERAADSLAGING NR. 06/038 VAN 16 MEI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «EANDIS», MET HET OOG OP DE

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Studiedag energie. Sociaal energiebeleid. 18 september 2017

Studiedag energie. Sociaal energiebeleid. 18 september 2017 Studiedag energie Sociaal energiebeleid 18 september 2017 ENERGIE CENTRAAL IN ONS LEVEN Ons energiegebruik heeft impact op: Woon- en levenskwaliteit, gezondheid Gezinsbudget, koopkracht Economie en welvaart

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Bescherming van consument

Bescherming van consument Bescherming van consument Voorzieningen & procedures voor bescherming van de consument, voor elektriciteit Opleiding-debat ten behoeve van de Brusselse maatschappelijk werkers Marie Brynart en François

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/073 BERAADSLAGING NR. 06/038 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 7 JULI 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende:

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter Minimale levering via de aardgasbudgetmeter tijdens de winter Wie doet beter? De budgetmeter aardgas biedt, in tegenstelling tot de minimale levering van 10 ampère via de budgetmeter voor elektriciteit,

Nadere informatie

Voorwoord. Zuinig omspringen met energie 3. Beste lezer

Voorwoord. Zuinig omspringen met energie 3. Beste lezer Voorwoord Beste lezer Zuinig omspringen met energie, het loont echt wel de moeite! Met de huidige hoge energieprijzen kan je heel wat euro s besparen. Het OCMW voert al geruime tijd binnenshuis een zuinig

Nadere informatie

38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2009 1834 [2009/202263] 13 FEVRIER 2009. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid.

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 september 2014 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr.

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr. datum volgnr. 11-03-2008 Advies 2007-2008/2 Advies Kinderen en energiearmoede De Commissie Energiearmoede van het Vlaams Parlement buigt zich momenteel over de problematiek van energiearmoede. Daartoe

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De weg van de energie 5 Elektriciteit en aardgas leggen een hele weg af voor wij er thuis gebruik van kunnen maken. Verschillende spelers op de energiemarkt zorgen ervoor dat we over voldoende energie

Nadere informatie

Studiedag water & energie. 4 december 2017

Studiedag water & energie. 4 december 2017 Studiedag water & energie 4 december 2017 Doelstelling Kwetsbare energieafnemers kennen niet altijd hun rechten Kiezen vaak niet de goedkoopste leverancier Weten niet hoe de bescherming tegen afsluiting

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

BEVRAGING SOCIAAL TARIEF BESCHERMDE KLANT ENERGIE

BEVRAGING SOCIAAL TARIEF BESCHERMDE KLANT ENERGIE BEVRAGING SOCIAAL TARIEF BESCHERMDE KLANT ENERGIE Otterstraat 116, 2300 Turnhout T 014 44 26 75 E anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be INHOUD Inleiding en situering van de bevraging

Nadere informatie

De budgetmeter voor elektriciteit

De budgetmeter voor elektriciteit De budgetmeter voor elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?...2 Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?...3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?...4 Welke informatie

Nadere informatie

STUDIE (F)111215-CDC-1131

STUDIE (F)111215-CDC-1131 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Borgloon Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

De budgetmeter voor elektriciteit

De budgetmeter voor elektriciteit De budgetmeter voor elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?...2 Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?...3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?...4 Welke informatie

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 1 e update: 21/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas Werking automatische toepassing 1. Wie is verantwoordelijk voor de automatische toepassing?... 1 2. Hoe wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag al goed te informeren

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Consumentenbelangen 17 Herhaaldelijk wezen we al op aandachtspunten voor de klant. Door de vele klachten bij de VREG en de federale overheid is er nu een akkoord tussen de verschillende leveranciers en

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie