DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten"

Transcriptie

1 DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie)

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. TERUGBLIK 4 2. NIEUWE MOTIEVEN EN DOELEN Motieven Doelen Bevolking en bedrijfsleven van Houten enthousiasmeren, bewust maken en ondersteunen bij internationale samenwerking Versterking van het lokale bestuur elders Profilering van de gemeente Houten Profilering als maatschappelijk verantwoorde organisatie Profileren als fietsstad Profileren als new town of als dorp met historische waarde (Regionale) economische ontwikkeling NIEUWE SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN Deelname in de campagne Millennium Gemeente Een stedenband aangaan Lidmaatschap van het Platform Europese Stedenbanden Deelname in LOGO East Deelname in LOGO South Incidentele uitzendingen Ondersteuning door COS Utrecht International Centre Utrecht Internationale activiteiten ontwikkelen rond fietsbeleid Internationale activiteiten ontwikkelen rond de Hollandse Waterlinie Lidmaatschap van het European New Towns Platform Internationale activiteiten ontwikkelen rond de Romeinse Limes Aansluiten bij internationale activiteiten van de gemeente Utrecht Aansluiten bij internationale activiteiten van de provincie Utrecht KEUZES MAKEN Voorlopige keuze Financiële aspecten 29

3 INLEIDING In het collegeprogramma van de gemeente Houten wordt aangegeven dat in de komende raadsperiode internationale samenwerking meer aandacht zal krijgen. In discussie met de samenleving van Houten kan de internationale samenwerking mogelijk breder van opzet worden en meer aanknopingspunten krijgen met de gemeente en de samenleving. De gemeente Houten heeft VNG International 1 in januari 2007 daarom verzocht om richtingen te schetsen en mogelijke samenwerkingsvormen te schetsen als basis voor nieuw beleid. Afgesproken is dat VNG International eerst een gespreksnotitie zal maken. Doel van deze gespreksnotitie is te komen tot een gezamenlijke waardering van het gevoerde beleid en om op basis daarvan een uitgangspositie te scheppen voor het schrijven van de nieuwe nota internationaal beleid. Met dank aan Stichting Band met Band, Houten Een belangrijke vraag is of het beleid beperkt moet blijven tot gemeentelijke bijdragen aan uitingen van solidariteit of dat de gemeente daaraan nieuwe vormen van gemeentelijke internationale samenwerking wil toevoegen, met aandacht voor uitstraling en positionering van Houten. De gespreksnotitie is de basis voor een gesprek met mensen uit solidariteitsgroepen, instellingen, het Houtens bedrijfsleven en het onderwijsveld die actief en/of geïnteresseerd zijn op het gebied van internationale samenwerking. Alvorens dit gesprek aan te gaan zal het college van B&W een voorlopige keuze maken voor nieuw beleid. Daarna zal de gespreksnotitie worden voorgelegd aan de relevante afdelingen binnen de gemeente en aan de gemeenteraad. De reacties op de gespreksnotitie zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe beleidsnota over internationale samenwerking. 1 VNG International is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 3

4 1. TERUGBLIK De laatste nota van de gemeente Houten over mondiaal beleid ("Notitie mondiaal beleid: Think global act local") dateert van oktober De nota beperkt zich tot: ontwikkelingssamenwerking, centraalen Oost-Europa, vredesbeleid, mensenrechten en (zijdelings) milieubeheer. Onderwerpen als internationaal bedrijfsleven, vluchtelingen en minderheden vallen niet onder het bereik van de nota (p. 4). Met dank aan Stichting Band met Band, Houten De nota concludeert dat het internationale beleid van de gemeente Houten tot 2000 zich beperkt heeft tot het steunen van particuliere initiatieven en de inkoop van zuivere thee (via de wereldwinkel) en deels koffie. Er zijn geen gemeentelijke contacten met landen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, noch met een Midden- of Oost-Europees land. Er is geen kennisoverdracht door het aanbieden van stages aan gemeenteambtenaren of bestuurders uit bovengenoemde landen. Mate waarin beleid verwezenlijkt is Hieronder analyseren wij per doel (Notitie Mondiaal Beleid, p. 11) in hoeverre het bereikt is: 1. "de gemeente Houten stelt zich ten doel de betrokkenheid en bewustwording van haar inwoners bij ontwikkelingen in de wereld te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu" Het belangrijkste instrument om de inwoners van Houten te bereiken was via de 17 door de gemeente gesubsidieerde organisaties. Deze organisaties zijn vrijwel allen sterk gericht op fondsenwerving en inzameling en veel minder op voorlichting en bewustwording. Vermoedelijk wordt slechts een klein deel van de bevolking bereikt. 4

5 Voor de grote toestroom van nieuwe inwoners in Houten (jonge gezinnen, afkomstig uit de stad Utrecht) zijn weinig aansprekende activiteiten ontwikkeld. Het thema "ontwikkelingssamenwerking" is aan de orde gekomen door verschillende inzamelingsacties ten bate van organisaties en dorpen in Midden- en Oost-Europa en Afrika. Op het thema "vrede en veiligheid" hebben noch de gemeente Houten noch de groepen activiteiten ontplooid. Het thema "mensenrechten" kreeg in Houten aandacht via de schrijfacties van Amnesty International en activiteiten op scholen. Het thema "milieu": werd belicht door de Interkerkelijke Milieubeweging Houten door middel van lezingen over mondiale vorming Met dank aan Stichting Bichis Bukkos, Houten 2. "De gemeente Houten wil een bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor ontwikkelingen in ontwikkelingslanden en Centraal- en Oost-Europa" De gemeente Houten leverde een (zeer beperkte) bijdrage aan ontwikkelingslanden door subsidies aan groepen die richten zich op Sierra Leone, Sudan, Burkina Faso, Kenia, Iraq en vluchtelingen in Afrika en Azië en in Centraal- en Oost-Europa door subsidies aan groepen met hebben in Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, en een groep die breed gericht is op Oost-Europa 3. "De gemeente Houten wil binnen haar eigen mogelijkheden een voorbeeldfunctie hebben voor haar burgers en instellingen binnen haar grenzen." de gemeente Houten vult de voorbeeldfunctie vooral in door bewust inkoopbeleid voor thee en koffie. 5

6 In de Notitie Mondiaal beleid werden naast doelen de volgende uitgangspunten geformuleerd. Ook hierbij geven wij aan in hoeverre deze uitgevoerd zijn. 1. de gemeente sluit bij haar beleid nauw aan op lokale initiatieven vanuit de Houtense bevolking en gaat niet op eigen 'houtje' acties ondernemen die geen draagvlak hebben bij de eigen burgers ; dit is inderdaad gebeurd. 2. de gemeente heeft een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol, waarbij het onderhouden van contacten in eerste instantie aan het particulier initiatief en bedrijven is voorbehouden en waarbij de gemeente voorwaarden schept en materiële, financiële en/of personele ondersteuning biedt ; de gemeente Houten is wel voorwaardenscheppend geweest, in (beperkte) financiële zin; de gemeente heeft enkele keren ruimte ter beschikking gesteld voor lezingen van de Interkerkelijke Milieubeweging Houten. 3. "Alleen lokale initiatieven krijgen ondersteuning." Dit is gebeurd. Daarnaast heeft de gemeente Houten heeft financieel bijgedragen aan nationale acties ter gelegenheid van de resp. de Tsunami, de aardbeving in Turkije en de aardbeving in Pakistan. Deze bijdragen waren voor de nationale '555' acties van de samenwerkende hulporganisaties. De gemeente Houten koos daardoor voor het nietgouvernementele kanaal. In het geval van de Tsunami en de aardbeving in Turkije had Houten zich kunnen aansluiten bij de groep van gemeenten die steun verleenden aan de wederopbouw door het versterken van de lokale overheid in de getroffen regio. Met dank aan Stichting Vrienden van Djerela, Houten Met dank aan Stepgroep So Double U, Houten Het beleid was zeer breed geformuleerd: er was geen geografische beperking en geen thematische beperking. De enige beperking was gericht op de gemeente zelf, namelijk hoe de gemeente het internationale samenwerkingsbeleid zou moeten uitvoeren namelijk 'niet op eigen houtje' en alleen steun aan lokale initiatieven'. Ondanks het feit dat de meeste doelen van het beleid zijn aangestipt heeft het beleid als zodanig weinig uitstraling gehad. 6

7 Weliswaar heeft de gemeente de afgelopen jaren zeker, en ook nu nog, de nodige activiteiten op het gebied van internationale samenwerking ontplooid. Hierbij valt te denken aan: Het met regelmaat ontvangen van buitenlandse delegaties door de afdelingen Voorlichting en/of Stadsontwikkeling; Burgemeester Lamers is een permanent gemeentelijk lid van het Comite van de Regio s en hij is lid van de commissie DEVE (duurzame ontwikkeling); De afdeling Welzijn heeft in de afgelopen jaren twee keer meegedaan met het MMTP burgerparticipatie van VNG International. Hiervoor werd Houten gekoppeld aan de Roemeense gemeente Medgidia. Vertegenwoordigers van die gemeente hebben, naast een trainingsprogramma bij VNG International, ook een 2-weeks en een 1-weeks bezoek gebracht aan Houten; Op dit moment biedt Houten (afdeling Milieu) op verzoek van VNG International ondersteuning aan Saba bij het opstellen van een afvalactieplan. Na een werkbezoek in juni wordt nu voor de overheid van Saba een concreet actieplan opgesteld. Echter, deze activiteiten zijn niet duidelijk verankerd in het gemeentelijk beleid. Veel van deze activiteiten vinden op ad hoc basis plaats en worden binnen de betrokken afdelingen in het werkpakket ingepast. De inzet is nu om met een nieuw te ontwikkelen beleid de internationale samenwerking integraal op te pakken. Met dank aan Stichting Vrienden van Djerela, Houten De Notitie Mondiaal Beleid van oktober 2000 heeft tot weinig verandering in het beleid geleid. Het budget is licht gegroeid van in 2000 tot in 2006 en werd gelijk verdeeld over de groepen. Wel is in 2007 het budget door toevoeging van meer dan verdubbeld tot , maar deze extra middelen zijn nog niet toebedeeld. De gemeente heeft in de afgelopen periode voor een bescheiden rol gekozen. Zij stelde geen criteria aan het subsidiebeleid, reageerde terughoudend op verzoeken om meer subsidie van de groepen en wees een verzoek om een stedenband van de hand. 7

8 De initiatieven van de particuliere groepen zijn zeer uiteenlopend qua thema en qua regio. Er is geen samenbundeling. Ook is er weinig dynamiek in de groepen die de subsidies ontvangen alhoewel de bevolking van Houten wel snel wijzigt. De gemeentelijke internationale samenwerking van de gemeente en de groepen is weinig op communicatie gericht. De groepen krijgen subsidie, maar er staat geen verplichting tot voorlichting tegenover. De gemeente communiceert nauwelijks over het subsidieprogramma, noch over de eigen activiteiten zoals duurzaam inkopen. Hierdoor blijft het internationale samenwerkingsbeleid vrijwel onzichtbaar. In het oude beleid werd geen beroep gedaan op de expertise die aanwezig is bij het ambtelijk apparaat van de gemeente Houten voor advisering naar gemeenten in ontwikkelingslanden. Beoordeling van de mate waarin de voorgenomen concrete beleidsvoornemens verwezenlijkt zijn: Nieuwe beleidsvoornemens beschreven in Notitie Mondiaal Beleid: Think Global, Act Local (oktober 2000) Gerealiseerd per Geleidelijke groei van het budget voor mondiaal beleid van per jaar (fl ,-) tot (fl ) in 2007 Tot per jaar; verhoging tot in 2007 Geleidelijke groei van 0,15 per inwoner (fl. 0,35) in 2000 tot 0,45 (fl. 1,-) in 2007 Tot ,15 per inwoner; vanaf ,38 per inwoner Vanaf 2001 jaarlijks via het stageprogramma van de VNG een stagiair uit een ontwikkelingsland of Midden- en Oost-Europa ontvangen Is tweemaal gebeurd. Het betrof hier stagiairs uit Roemenie In 2005 mogelijkheden v.e. stedenband bezien Is niet gebeurd Bij vervanging van koffieapparatuur onderzoek naar zuivere koffie Is gebeurd Doorgaan met betrekken thee Loopt nog steeds Vanaf % van de producten uit het Is gebeurd. Deze producten worden 8

9 kerstpakket betrekken van lokale initiatieven op gebied van mondiaal beleid betrokken van de wereldwinkel in Houten Van 2001 betrekken van producten uit ontwikkelingslanden of Midden- en Oost-Europa voor gemeentelijk representatiedoeleinden (onderzoek door afdeling BOV) Soms worden relatiegeschenken van de Wereldwinkel en van de stichtingen afgenomen In 2001 producten uit wereldwinkel presenteren na afloop commissie en raadsvergaderingen Is gebeurd, maar geen vervolg aan gegeven Vanaf 2002 jaarlijkse subsidie van (fl. 5000,-) voor de Wereldwinkel Houten voor voorlichtingsactiviteiten Door het beperkt subsidiebudget voor mondiaal beleid en het toenemende aantal subsidieaanvragen in de laatste jaren, is het niet gelukt het subsidieniveau voor de Wereldwinkel op de gewenste hoogte te krijgen. Opname beleidsregel gemeentelijke bijdrage aan rampen t.l.v. post onvoorzien met een maximum van (fl ) per nationale actie Is uitvoering aangegeven bij de Tsunami, de aardbeving in Turkije en de aardbeving in Pakistan Na drie jaar wordt de uitvoering van het mondiaal beleid geëvalueerd Niet gerealiseerd 9

10 2. NIEUWE MOTIEVEN EN DOELEN` 2.1 Motieven Het motto van het college van burgemeesters en wethouders is Bouwen, Binden en Bruisen. Lange tijd nam het bouwen alle aandacht in beslag. In de nota Mondiaal beleid 2002 is die aandacht voor het bouwen zelfs als argument genoemd om geen stedenband aan te gaan. Maar nu de belangrijkste bouwprojecten zijn opgeleverd verschuift het accent van het bouwen naar het binden en bruisen. Dit biedt ruimte om de bescheiden houding als het gaat om internationale samenwerking te laten varen en om de blik naar buiten te richten. Houten dient als eerste de vraag te beantwoorden: waarom internationaal beleid. In 2005 publiceerden VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk het boekje: Grenze(n)loze gemeente: Handreiking internationale samenwerking en activiteiten van gemeenten. In deze publicatie werd voor het eerst een link gelegd tussen de identiteit en de belangen van gemeenten en hun internationale samenwerking. In het boekje worden vijf motieven van gemeenten geïdentificeerd om beleid te maken voor internationale samenwerking: idealen, economie, bestuur en organisatie, sociale cohesie en duurzame ontwikkeling. 1. Het ideële motief. Gemeenten zijn solidair met verdrukten en zetten zich in voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, spreken zich uit voor de vrede en steunen waar mogelijk democratische en bestuurlijke ontwikkeling in landen in ontwikkeling en in transitie. 2. Het economische motief. Gemeenten creëren economische infrastructuur, trekken investeerders met een bepaald profiel, en profileren zich om zich op de steeds meer uniform wordende Europese markt te onderscheiden als vestigingsplaats. Gemeenten organiseren handelsmissies, nemen deel aan internationale netwerken en organiseren economische beursen en conferenties. 10

11 3. Het motief van bestuur en organisatie. Gemeenten leren van best practices van gemeenten in andere landen, medewerkers doen internationale ervaring op en worden beter gemotiveerd, gemeenten worden Europa-proof. 4. Het motief van sociale cohesie. Gemeenten werken samen met migrantenorganisaties, scholen, bedrijfsleven, kerken enz. waardoor de kloof tussen gemeente en de burger verkleint en de sociale banden in de samenleving verstevigen. 5. Het motief van duurzame ontwikkeling. Gemeenten dragen bij aan een leefbare wereld door in het beleid rekening te houden met de ecologische en sociale effecten, niet alleen hier en nu, maar ook op wereldschaal en voor volgende generaties. In de gemeente Houten is tot nu toe vooral het eerste, ideële, motief leidend geweest voor de internationale samenwerking. Solidariteit is het motief dat als een rode draad door de oude nota mondiaal beleid loopt. Duurzaamheid, het vijfde motief, is weliswaar sterk aanwezig in andere beleidterreinen van de gemeente Houten, maar er is geen relatie gelegd met de internationale samenwerking. Met dank aan Stepdancegroep So Double U, Houten Houten heeft veel te winnen als het zich ook door de andere motieven laat inspireren. Houten heeft economische belangen en het bedrijfsleven heeft er baat bij als de gemeente een herkenbaar (internationaal) profiel heeft. Omgekeerd kan de gemeente Houten gebruik maken van de internationale contacten van het bedrijfsleven in Houten. Door de snelle groei moet Houten veel zelf ontwikkelen. Het bestuur en de ambtelijke organisatie van Houten kan daarom leren van andere gemeenten en profiteren van deelname in internationale netwerken. Door diezelfde snelle groei is het belangrijk dat de nieuwe bewoners aan Houten gebonden worden: het motief van de sociale cohesie. 11

12 Het gewicht dat aan elk motief gegeven wordt verschilt sterk per gemeente en is in essentie een politieke afweging. Wil het nieuwe beleid succesvol zijn dan zal er een breedgedragen consensus moeten zijn over de motivering van het beleid. Een goede motivering enthousiasmeert en voorkomt valse verwachtingen. 2.2 Doelen Hieronder beschrijven wij vier overkoepelende doelen die de pijlers voor een nieuw internationale samenwerkingsbeleid zouden kunnen zijn Bevolking en bedrijfsleven van Houten enthousiasmeren, bewust maken en ondersteunen bij internationale samenwerking Een manier om het ideële motief en het motief van de sociale cohesie verder uit te bouwen is door de bevolking van Houten meer bij de internationale samenwerking te betrekken. De gemeente kan dit doen door de groepen te stimuleren om voorlichtingsactiviteiten te ontplooien. De gemeente kan de subsidieaanvragen van de particuliere groepen screenen op draagvlak onder de bevolking en op voorlichtingsactiviteiten; zij kan stimuleren dat zo veel mogelijk bevolkingsgroepen bereikt worden; en zij kan meer bekendheid genereren over het subsidiebeleid van de gemeente. Dit is juist in Houten erg belangrijk omdat veel nieuwe bewoners zich recentelijk in Houten vestigden. Ook kan gedacht worden aan het betrekken van jongeren bij voorbeeld via het uitbouwen van de internationale scholierenprojecten. Een andere invalshoek om de bevolking meer te betrekken is die van de Europese bewustwording. Het nee tegen het referendum over de Europese grondwet toonde aan dat de traditionele Europese oriëntatie van het Nederlandse volk niet langer een vanzelfsprekendheid is. De gemeente kan ook het bedrijfsleven van Houten meer bij de internationale samenwerking betrekken. Zij kan hierbij voorborduren op de positieve ervaring van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Houten (zie onder) Versterking van het lokale bestuur elders De gemeente kan het ideële motief ook invulling geven door versterking van het lokale bestuur in landen in ontwikkeling en in transitie. Het gaat hierbij om kennisoverdracht van collega tot collega en van gemeente tot gemeente. De gemeente leert hier zelf ook van. Hierdoor en doordat ambtenaren internationale ervaring opdoen is het ook een invulling van het motief van de verbetering van het bestuur en de organisatie van de eigen gemeente. Manieren om deze doelstelling invulling te geven worden hieronder toegelicht bij LOGO South en LOGO East. Overigens kan de gemeente ook via andere wegen bijdragen aan versterking van het lokale bestuur elders, bijvoorbeeld door incidenteel gemeentelijke experts beschikbaar te maken voor internationale adviesmissies. 12

13 2.2.3 Profilering van de gemeente Houten In zijn algemeenheid zijn economische overwegingen het motief van gemeenten om zich te profileren. Maar op welke karakteristiek een gemeente zich profileert is afhankelijk van andere motieven Profilering als maatschappelijk verantwoorde organisatie De gemeente Houten kan zich profileren als maatschappelijk verantwoorde organisatie. De gemeente kiest dan het ideële motief. Zij kan dit invulling geven door het bewust inkoopbeleid uit te breiden en hierover te communiceren: naast bewust inkoopbeleid van koffie en thee, ook papier met een duurzaamheidkeurmerk FSC (Forest Stewardship Council), schone kleren (d.w.z. zonder kinderarbeid vervaardigde kleren) voor gemeentelijke uniforms, een bouwverordening om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren, compensatie voor CO2 bij vliegreizen, bewust beleggen (keuze van spaarregeling en beleggingen en verzekeringen). Twee campagnes die inspelen op profileren zijn de Millennium Gemeente (een brede campagne) en de Fair trade gemeente (specifiek) Profileren als fietsstad De gemeente Houten heeft nationale en, tot op zekere hoogte, internationale bekendheid verworven door het fietsvriendelijke ruimtelijke ordeningsbeleid. Zo komen met enige regelmaat groepen beleidsmakers uit Japan op werkbezoek naar de gemeente Houten. De fiets kan als verbindend element fungeren tussen verschillende onderdelen van het internationale beleid. Als de gemeente zich als fietsstad profileert wordt het duurzaamheidsmotief meer benadrukt Profileren als new town of als dorp met historische waarde Als Vinex gemeente moet de gemeente veel van de sociale en economische infrastructuur van de grond af opbouwen. De gemeente kan hierbij profiteren van ervaringen van gemeenten in andere landen. Deelname in het European New Towns Platform (ENTP) of samenwerking binnen ASCEND (Achieving the Socio-Economic Re-use of Military Land and Heritage) biedt interessante internationale contacten en mogelijkheden voor Europese financiering van innovatieve projecten. De motivering is hier, naast de economie, verbetering van de eigen bestuurlijke en organisatie. 13

14 2.2.4 (Regionale) economische ontwikkeling De gemeente Houten heeft een snel groeiende bevolking. Gelijkoplopende groei is voor de werkgelegenheid is dus van groot belang. De internationale profilering kan bij internationaal georiënteerde managers (onbewust) bijdragen bij de keuze van de locatie van investeringen. Kennisoverdracht naar gemeenten in andere landen draagt bij aan een meer internationaal georiënteerd ambtelijk apparaat dat gewend raakt om met mensen uit een andere cultuur te werken en met betere beheersing van vreemde talen. De internationale ervaring die ambtenaren op doen kan later meer gericht ingezet worden bij het aantrekken van economische activiteiten. 3. NIEUWE SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN De gemeente Houten kan de hierboven beschreven doelen op veel verschillende manieren vorm geven. Om een indruk te geven van de mogelijkheden noemen we een aantal opties, zonder uitputtend te zijn. 3.1 Deelname in de campagne Millennium Gemeente Eén van de mogelijkheden voor Houten is deelname aan de campagne Millennium Gemeente. De VNG heeft in maart 2007 de Millennium Gemeente campagne gelanceerd. De Millenniumdoelen zijn acht doelstellingen die gerelateerd zijn aan de bestrijding van extreme armoede in de wereld. De doelen zijn geformuleerd op het niveau van de Verenigde Naties. Vrijwel alle regeringsleiders hebben zich er in 2000 aan gecommitteerd en de Nederlandse regering heeft zich in het regeerakkoord van maart 2007 opnieuw duidelijk uitgesproken over het grote belang van de Millenniumdoelen en de bereidheid van de regering om zich er voor in te zetten. In de Millennium Gemeente campagne worden gemeenten een aantal actieperspectieven voorgelegd. Hieronder bekijken wij in hoeverre deze actieperspectieven passen bij het nieuw te ontwikkelen beleid van Houten: 14

15 Kennisoverdracht aan gemeenten in ontwikkelingslanden. De gemeente Houten heeft tweemaal buitenlandse stagiairs uit gemeenten in ontwikkelinglanden ontvangen, en nog nooit gemeentelijke experts naar die landen uitgezonden. Het belangrijkste programma voor Nederlandse gemeenten is LOGO South. Hieronder gaan wij dieper in op de mogelijkheden van Houten om hierin deel te nemen. Met dank aan Stichting Band met Band, Houten Fondswerving voor projecten in ontwikkelingslanden stimuleren. De gemeente Houten verleent subsidie aan 17 groepen. Twaalf daarvan werven fondsen voor concrete en kleinschalige projecten. De gemeente kan hiermee doorgaan door de groepen stimuleren om nieuwe doelgroepen in de bevolking aan te spreken, meer nadruk leggen op de voorlichting rond de projecten en waar gewenst daarvoor gemeentelijke communicatieinstrumenten inzetten. Bewust te consumeren. Eerlijke handel en een beter milieu horen bij het achtste Millenniumdoel. De gemeente Houten betrekt zuivere koffie en thee en een deel van de producten uit het kerstpakket van de plaatselijke Wereldwinkel. Ook krijgt de Wereldwinkel subsidie van de gemeente. De gemeenten heeft geen bouwverordening waarin het gebruik van duurzaam geproduceerd hout gestimuleerd wordt. De gemeente Houten gaf in de periode 2003 en 2004 opdracht aan een adviesbureau (Enrich) om het Platform Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen op te richten. De bedrijven die bij dit platform zijn aangesloten zetten zich vooral door vrijwilligerswerk in voor projecten in o.a. onderwijs, natuur en de zorg. Het Platform zou, door het toevoegen van activiteiten op het gebied van internationale solidariteit, uitgebreid kunnen worden van Maatschappelijk Betrokken naar Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Dit wil zeggen dat de bedrijven ook bepaalde criteria van ethiek (bijv. het gebruiken van materialen die niet door kinderarbeid geproduceerd zijn) en duurzaamheid in hun bedrijfvoering opnemen. 15

16 Als de gemeente Houten besluit mee te doen aan de campagne ontvangt zij vier aluminium borden (voor bij de gemeentegrens) en 10 kartonnen 'makelaars'-borden die tegen het raam geplakt kunnen worden. Ook kan zij een button en een teller op de website plaatsen. Er worden in 2007 verschillende nationale activiteiten rond de campagne georganiseerd: een conferentie op 11 april, een workshop als onderdeel van het jaarcongres van de VNG (5-6 juni), publieksactiviteiten op 7 juli (7-7-07) als onderdeel van een wereldwijde actiedag rond global warming en publieksactiviteiten op 17 oktober: de wereldwijde white band day tegen armoede. De VNG verwacht dat 100 gemeenten aan de campagne deelnemen. De Millennium Gemeente campagne is gestart nadat in 2005 United Cities and Local Governments, de wereldkoepel van gemeenten een oproep deed aan alle lokale besturen om zich voor de millenniumdoelen van de Verenigde Naties in te zetten. Kosten: Campagnematerialen zijn gratis. Kosten van activiteiten zijn sterk variabel. Zo kan implementatie van nieuw beleid (bijvoorbeeld gebruik van FSC hout) omvangrijke financiële consequenties hebben. Met dank aan Stichting Band met Band, Houten 16

17 3.2 Een stedenband aangaan Een officiële stedenband is gebaseerd op een overeenkomst die door vertegenwoordigers (burgemeester of raad) van beide gemeenten is ondertekend. Er zijn grote echter verschillen tussen stedenbanden. Sommige draaien volledig op het particulier initiatief. Dit zijn dan geen officiële stedenbanden. Bij andere ligt het initiatief deels bij de gemeente en deels bij de stichtingen. Stedenbanden zonder betrokkenheid van particuliere groepen leiden meestal een slapend bestaan. De stedenbanden binnen de (oude) Europese Unie zijn meestal gericht op het aangaan van vriendschapsbanden. Stedenbanden met gemeenten in landen die onlangs zijn toegetreden tot de Europese Unie hebben naast de vriendschapsdoelstelling meestal ook meer inhoudelijke doelstellingen. Stedenbanden met nieuwe kandidaat lidstaten en met ontwikkelingslanden zijn meestal gericht op versterking van het lokale bestuur en verbeterde leefomstandigheden. Met dank aan Stichting Vrienden van Djerela, Houten Het voordeel van een stedenband is dat er een meerjarig contact ontstaat met een concrete wederpartij. Het contact verdiept doordat men elkaar steeds beter leert kennen en verbreedt doordat steeds meer partijen betrokken raken. Het nadeel is dat een stedenband arbeidsintensief is en soms, na verloop van tijd, als knellend ervaren wordt. Bij het aangaan van een stedenband is het van belang om na te gaan of de twee gemeenten bij elkaar passen. Als grove stelregel kan men stellen dat een gemeenten in een land in transitie of ontwikkeling bij voorkeur twee tot drie maal zo groot is als de Nederlandse gemeente. Dan komen de taken enigszins overeen en is de bestuurskracht vergelijkbaar. Een grote(re) gemeente heeft ook als voordeel dat bij de wederpartij voldoende Engels of Duits gesproken wordt. Overeenkomst wat betreft inhoudelijk profiel is ook van belang. Een partnerstad van Houten zou idealiter stad zijn waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat of een snel gegroeide stad met tot inwoners. Overigens geven Nederlandse gemeenten ook vaak de voorkeur aan projectmatige samenwerking met andere gemeenten in plaats van een stedenband. En als wel een stedenband wordt aangegaan is een van de onderdelen van de stedenbandovereenkomst een afspraak om regelmatig te evalueren en om op basis van deze evaluaties te beoordelen of men door wil gaan. Dit om te voorkomen dat de stedenband ongewild doorgaat, terwijl zij haar nut verloren heeft. 17

18 De groepen in Houten hebben contacten met vier Afrikaanse landen, met Bulgarije en met Roemenië. Zowel de groep die contact heeft met Bichis als met Band (beide in Roemenië) heeft de gemeente benaderd om een stedenband aan te gaan. Beide zijn echter weinig geschikt. Bichis is een regio met verschillende dorpen en het dorpje Band telt slechts enkele duizenden inwoners. Bovendien is het waarschijnlijk dat de fondsen kennisoverdracht gericht op toetreding tot de Europese Unie in het komende jaar zullen voor Roemenië zullen wegvallen (zie onder bij LOGO East). Kosten: De kosten van een stedenband zijn moeilijk in te schatten. In het eerste jaar gaat het vooral om reis-, verblijf- en representatiekosten, maar de kosten daarna zijn sterk afhankelijk van invulling. Als de stedenband niet puur op het particulier initiatief draait kan de ambtelijk inzet oplopen tot een halve dag in de week. Enkele keren per jaar kan bestuurlijke inzet nodig zijn voor ontvangst van delegaties en bezoeken aan de partnerstad. Bij projectmatige samenwerking en kennisoverdracht moeten ook enkele weken aan ambtelijke tijd gereserveerd worden. 3.3 Lidmaatschap van het Platform Europese Stedenbanden De helft van alle 400 formele en informele Nederlandse stedenbanden is met een stad binnen Europa (incl. Midden- en Oost-Europa). Voor deze stedenbanden is via het Platform Europese Stedenbanden (PES) een goede ondersteunende infrastructuur aanwezig. Dit platform is de opvolger van het PGV- Platform van Stedenbanden met Midden- en Oost-Europa dat al sinds 1989 ondersteuning biedt aan Nederlandse gemeenten met een stedenband aldaar. Het Platform Europese Stedenbanden telt momenteel 89 leden en is ondergebracht bij VNG International, de organisatie voor Internationale Samenwerking van de VNG. Het Platform Europese Stedenbanden vervult een netwerk-, informatieen lobbyfunctie voor de leden. Ook organiseert het PES trainingen. Het is niet nodig dat er sprake is van een geformaliseerde stedenband, het gaat er om dat er structurele contacten zijn. Alleen gemeenten kunnen lid worden, maar het is aan de gemeente om te bepalen of vertegenwoordigers van de gemeente dan wel het particulier initiatief meedraaien binnen de activiteiten van het PES. Door lidmaatschap van het PES kunnen de gemeente en het particulier initiatief profiteren van de ervaringen die aanwezig zijn bij het PES en bij de andere leden van het PES. Er zijn zes 18

19 landenkringen binnen het PES. De landenkring Roemenië telt 10 leden. Na de val van Ceausescu waren de contacten vooral gericht op materiële hulp. Door de voorbereiding op toetreding tot de Europese Unie begint de hulp zich nu steeds meer te focussen op daaraan gerelateerde thema s, met projecten gericht op transparantie en goed bestuur. Alhoewel de gemeente Houten geen officiële stedenband heeft kan zij lid worden van het Platform Europese Stedenbanden, op basis van de duurzame contacten van de drie stichtingen die actief zijn voor drie verschillende regio's in Roemenië. Het betreft de Stichting Bichis Bukkos (gericht op duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van landbouw), de stichting Romadopt (verzorgt medische hulptransporten), en de stichting Band met Band (helpt zigeuners in het dorp Band). Het contact is opgenomen op Kosten: lidmaatschap 750,-; vergadertijd voornamelijk ten laste van de groepen. Met dank aan Stichting Band met Band, Houten 3.4 Deelname in LOGO East De gemeente kan overwegen om deel te nemen in LOGO East: het programma waarin VNG en Nederlandse gemeenten samenwerken met partners in landen die zich voorbereiden op toetreding tot de Europese Unie. Het is een programma waarbinnen kennisoverdracht over lokaal bestuur centraal staat. Tot eind 2007 worden projecten gefinancierd in Roemenië, Bulgarije, Turkije, Oekraïne, Servië en Montenegro. Daarnaast stimuleert het programma Nederlandse gemeenten om nieuwe contacten aan te gaan met deze landen. Voor elk land waarmee samengewerkt wordt is een landenprogramma opgesteld. Dit landenprogramma biedt het kader waarbinnen samengewerkt wordt: zowel de thema s worden vastgesteld als de timing van de activiteiten. Voor Turkije, Oekraïne en Bulgarije is het thema dienstverlening, voor de Roemenië, Servië, Montenegro is het thema human resource management en financieel management. Alleen dit jaar (2007) kunnen nog projecten worden ingediend. In de zomer van 2007 wordt bekend of en hoe LOGO East voortgezet zal worden. Het is waarschijnlijk dat LOGO East in ieder geval voortgezet wordt voor Rusland, Servië en de Oekraïne. Het is mogelijk dat VNG International assisteert bij het vinden van een partner in deze landen. 19

20 Kosten: Reis- en verblijfskosten plus een deel van de salariskosten ( 200,- per weekdag) worden vergoed. Tijdsinvestering uitgaande van twee missies van twee personen per jaar plus voorbereiding en rapportage is zes weken, plus tijd voor de afhandeling van subsidieaanvragen. 3.5 Deelname in LOGO South De gemeente Houten kan zich ook richten op LOGO South. In dit programma werken VNG en Nederlandse gemeenten samen met partners in elf landen. Ook in dit programma wordt samengewerkt binnen landenprogramma s. LOGO South loopt tot Op dit moment zijn de landen en hun thema s als volgt: Benin (lokale belasting), Egypte (lokale water voorzieningen en sanitatie), Ghana (financieel management), Indonesië (lokaal water management), Nicaragua (lokale overheid), De Palestijnse Gebieden (afval en afval water), Sri Lanka (afval), Soedan (water voorziening, afval management), Suriname (capaciteitsontwikkeling van gedecentraliseerde districten), Tanzania (financieel management) and Zuid-Afrika (sociale huisvesting). De gemeente Houten kan ervaring met kennisoverdracht opdoen door mee te draaien in "Exchange activities". Dit zijn uitwisselingen van ervaringen tussen gemeenten uit meerdere landen die (meestal) in ontwikkelingslanden plaats vinden. Dit kan uitmonden in een structureel contact en een meerjarige, projectmatige samenwerking. Een en ander dient te passen binnen de vastgestelde landenprogramma's. Afstemming met de coördinator van het LOGO South programma is dan ook noodzakelijk. Kosten: Reis- en verblijfskosten plus een deel van de salariskosten ( 200,- per weekdag) worden vergoed. Tijdsinvestering uitgaande van twee missies van twee personen per jaar plus voorbereiding en rapportage is zes weken plus tijd voor de afhandeling van subsidieaanvragen.. Met dank aan Stichting Band met Band, Houten 20

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTEN. BELEIDSNOTA INTERNATIONALE SAMENWERKING Schakelen naar een hogere versnelling

GEMEENTE HOUTEN. BELEIDSNOTA INTERNATIONALE SAMENWERKING Schakelen naar een hogere versnelling GEMEENTE HOUTEN BELEIDSNOTA INTERNATIONALE SAMENWERKING Schakelen naar een hogere versnelling december 2008 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Samenvatting. 3 1. Inleiding.. 4 2. Terugblik en totstandkoming nota..

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

score ja/nee 2 3 Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat ja/nee 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002

score ja/nee 2 3 Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat ja/nee 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002 De eerste zes vragen behandelen onderwerpen die algemeen van aard zijn (en ook afkomstig zijn uit de vragenlijst algemeen van de duurzaamheidsspiegel 2001. Voor dit deel

Nadere informatie

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2003 Vraag Toelichting score 1 Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? In het collegeprogramma staat een definitie

Nadere informatie

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011 Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente september 2011 PvdA/GroenLinks heeft samen met ODS een initiatief-raadsvoorstel ingediend met als doel

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Mondiaal op eigen schaal

Mondiaal op eigen schaal Mondiaal op eigen schaal Gemeentelijk Internationaal Beleid anno 2009 Colofon Deze publicatie is een uitgave van de VNG (november 2009). Zij is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

2007. Nr.: Dnst. : ID. Nota Internationale Samenwerking Leiden in de wereld (inspraak verwerkt). Leiden, 15 mei 2007.

2007. Nr.: Dnst. : ID. Nota Internationale Samenwerking Leiden in de wereld (inspraak verwerkt). Leiden, 15 mei 2007. 2007. Nr.: 07.0067 Dnst. : ID Nota Internationale Samenwerking Leiden in de wereld (inspraak verwerkt). Leiden, 15 mei 2007. Het collegeprogramma 2002-2006 vermeldde dat de Leidse stedenbanden tegen het

Nadere informatie

Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie

Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie Raadsvoorstel Tilburg Wereldstad, beleidskader Internationale Samenwerking Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie Aan de

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973. Vergaderdatum 24 maart 2016. Utrecht Global Goals City

Voorstel aan de raad. Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973. Vergaderdatum 24 maart 2016. Utrecht Global Goals City Voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 24 maart 2016 Geheim Nee Utrecht Global Goals

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4

Aan de raad AGENDAPUNT 4 Aan de raad AGENDAPUNT 4 ONGEWIJZIGD VASTGESTELD 5 JUNI 2008 Doetinchem millenniumgemeente 1. Inleiding In april 2007 lanceerde de VNG de campagne Millenniumgemeente. Met deze campagne wordt beoogd een

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Agendanr. 4. Onderwerp: Lidmaatschap internationaal netwerk Cittaslow

= = Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Agendanr. 4. Onderwerp: Lidmaatschap internationaal netwerk Cittaslow = = Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Agendanr. 4. Aan de Raad No.ZA.13-25626/DV.14-367, afdeling Ruimte. Sellingen, 2 juni 2014 Onderwerp: Lidmaatschap internationaal netwerk Cittaslow Inleiding Cittaslow

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui. sv RIS Regnr.: BSD/ Den Haag, 7 juli 2009

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui. sv RIS Regnr.: BSD/ Den Haag, 7 juli 2009 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R. Bouchtaoui sv 2009.179 RIS 164457 Regnr.: BSD/2009.2945 Den Haag, 7 juli 2009 Inzake: samenwerking met gemeenten in Zuid-Afrika

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Evaluatie Internationale Samenwerking 2008-2011

Evaluatie Internationale Samenwerking 2008-2011 Inhoudsopgave I...inleiding...3 II...Evaluatie doelstellingen...4 IV...Conclusies en aanbevelingen...8 2 I Inleiding Sinds 2008 wordt op basis van het raadsbesluit van 21 augustus 2007 gewerkt aan Internationale

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Onderwerp Internationale Samenwerking

Onderwerp Internationale Samenwerking Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2005.103 - BSD/2005.749 RIS 126818_15-apr-2005 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Achtergrond De gemeente Arnhem en het vredes- en ontwikkelingswerk 1956 Met steun van de gemeente wordt de Arnhemse

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente activiteitenplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente activiteitenplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente activiteitenplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 inleiding Veel woorden zijn er geschreven over het zijn van een Millenniumgemeente.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Deurne Postbus AA Deurne

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Deurne Postbus AA Deurne STICHTING VRIENDENKRING DEURNE BATOURI Secretariaat: A. Smolders, Straatsebaan 5, 5757PX Liessel Telefoon: 06-51904268 Kvk: 41093632 RABOBANK rek.nr. NL13RABO 0110885856 Aan het College van Burgemeester

Nadere informatie

uw kenmerk PK/3457 Lbr. 13/031

uw kenmerk PK/3457 Lbr. 13/031 Word - U201300462_7055_S_U201300462_2.docx - 201... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130329_ledenbrief_ste... (vwc) Aan de leden Vereniging van 1 Q p ( y Nederlandse GemeenteVi ^ w 3 2 9 Um2013

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding RG nr. Datum: Indiener(s): Onderwerp: Initiatiefvoorstel: ChristenUnie PAS SP PvdA Millenniumdoelstellingen De indieners stellen voor: - dat de gemeente Steenwijkerland zich actiever inzet om bij te dragen

Nadere informatie

mondiaal bewuste Helmonders

mondiaal bewuste Helmonders in Helmond 2016-2018 Inleiding Wat is HelMondiaal Positie HelMondiaal Doelstellingen mondiale bewustwording Plannen Inleiding Bewustwording is een van de pijlers van beleid van de raadscommissie Internationale

Nadere informatie

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee.

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0013 Roden, 27 januari 2010 Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente Onderdeel programmabegroting: nee Voorstel Besluiten: - dat de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 9 No. 72/'11 Dokkum, 6 september 2011 ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten de gemeente

Nadere informatie

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN:

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: Verklaring van de Ministers van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek Inleiding DE NEDERLANDS-FRANSE BILATERALE

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen.

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen. Raadsvoorstel: 2015-1530 Onderwerp: millenniumgemeente en internationale samenwerking Datum: 24 februari 2016 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 11 februari 2016 Raadsvergadering: 3 maart

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: 2012.04335 Onderwerp : Voorstel inzake Millenniumgemeente Programma : 1. Bestuur en dienstverlening Commissie

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie.

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie. Wedstrijdreglement Mechelen Mondiaal duurzaamheid 2016-2017 ART 1. DOELSTELLING VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT De stad Mechelen wil met haar beleid internationale samenwerking solidair zijn met het Zuiden.

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

Leidraad voor provinciale besluitvorming in het kader van noodhulp

Leidraad voor provinciale besluitvorming in het kader van noodhulp bericht op brief van: - uw kenmerk: - De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffie ons kenmerk: 10016337/38 afdeling: Economie bijlage(n): 1 behandeld door: P.A.L. van Vooren doorkiesnummer:

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Millenniumnotitie. Gemeente Drechterland

Millenniumnotitie. Gemeente Drechterland Millenniumnotitie Gemeente Drechterland In 2015 willen de Verenigde Naties de volgende zogenoemde Millenniumdoelen gerealiseerd hebben: 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 2. Alle jongens en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Herijking Beleid Mondiale Bewustwording

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Herijking Beleid Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01609 Dossiernummer 12.40.151 02 oktober 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Herijking Beleid Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitie akkoord Samen

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Onderwerp: Voornemen tot instemmen met het Plan van Aanpak samenwerkingswerkingsprogramma Eindhoven-Rwanda

Onderwerp: Voornemen tot instemmen met het Plan van Aanpak samenwerkingswerkingsprogramma Eindhoven-Rwanda gemeente Eindhoven 16R6935 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01185 Dossiernummer 16.35.251 Beslisdatum: 30 augustus 2016 Commissienotitie Onderwerp: Voornemen tot instemmen met het Plan van Aanpak samenwerkingswerkingsprogramma

Nadere informatie

Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015

Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 Openbaar Onderwerp Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2014 hebben we een aantal subsidieaanvragen

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel Initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep

OplegvelRaadsvoorstel Initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep gemeente Eindhoven InboeknummerÃćâĆňâĂİ Griffie gemeenteraad Raadsnummer 07.R2OIO.OOI Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel Initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep stedenband Minsk over de bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente 2008-2015 1. De Millenniumdoelen In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de als belangrijkst benoemde wereldproblemen

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Het college heeft de raad beloofd de raad te informeren over de uitwerking van deze regeling.

GEMEENTE OLDEBROEK. Het college heeft de raad beloofd de raad te informeren over de uitwerking van deze regeling. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Eenmalige regeling voor muziekverenigingen gemeente Oldebroek Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 213663 / 214797 Behandelend

Nadere informatie