LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 LVC4 Nieuwsbrief."

Transcriptie

1 LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbrief 3 juli Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie brengen wij u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar , een zeer bewogen schooljaar! Op 28 juni heeft het bestuur van de nieuwe vereniging Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs haar oprichtingsvergadering gehouden en daarmee definitief de deuren van lvc3 en 4 gesloten. Weliswaar met enige weemoed maar we houden niet op te bestaan: We gaan met nieuw elan verder en we hopen dat ook binnenkort middels een nieuw logo en een nieuwe website te kunnen laten zien. Ook zullen we, na de zomer, op basis van het bedrijfsplan, de activiteiten voor de komende tijd verder uitzetten. Maar eerst wensen wij u allen een genoeglijke en ontspannen vakantie toe zodat u na de zomer met hernieuwde energie weer kunt beginnen. Energie die nodig zal zijn om alle ontwikkelingen rond Passend Onderwijs optimaal vorm te geven: omdat we staan voor onze leerlingen! Mede namens het bestuur van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs: Een goede zomer en graag tot spoedig ziens! Albert Boelen Marc Cantrijn Heidi Geitenbeek Corine van Helvoirt Marten Schaafsma Wilma Slaats Gerda Valster Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 1/7 2 juli 2011

2 Algemeen Overleg Passend onderwijs 29 juni. Daags voor de barbecue, het traditionele begin van het zomerreces voor de Tweede Kamer, werd het algemeen overleg over het beleidstraject Passend onderwijs gevoerd. De basis voor de uitvoerige bespreking werd gevormd door de voortgangsrapportage ( dé brief ) en de rapportage van de ruim 160 regiogesprekken die door OCW zijn gevoerd in de maanden april en mei jl. Zie voor een reactie van de PO-Raad: Inbreng fracties: Op grond van enkele soms grote woorden die werden gebezigd tijdens het overleg( gedrochtdom en asociaal-schandalig - emmeren - belabberd en misleiding ) zou de indruk kunnen ontstaan dat er uiterst scherp werd gedebatteerd over de voortgang van het proces Passend onderwijs. Dit was echter niet het geval, de meeste fracties toonden zich op basis van de voortgangsrapportage en de toelichtende beantwoording van de vragen daarop door de minister tevreden. Alleen bleef de SP consistent in de afwijzing van het hele proces en sprak net als tijdens het vorige AO over Passend onderwijs past niet. Enkele onderwerpen die door verschillende woordvoerders naar voren werden gebracht betroffen de positie van ouders en het al dan niet inrichten van een geschillencommissie voor situaties waarin verschil van mening ontstaat tussen ouders en scholen bij de vormgeving van de zorgplicht. Ook de relatie tussen scholen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waarvan zij deel moeten gaan uitmaken werd veelvuldig naar voren gebracht, o.a. ten aanzien van de samenstellingseisen, het voorkomen van bureaucratie, de mogelijkheden tot het garanderen van een continuüm aan zorg e.d.. Eveneens toonden verschillende Kamerleden zich teleurgesteld over het tempo waarin het Referentiekader Passend onderwijs wordt opgeleverd. Enkele sprekers vroegen zich af of er niet een wettelijke basis onder dit Referentiekader moet worden gelegd. Door veel fracties werd gevraagd waarom de minister in de voortgangsrapportage niet is ingegaan op de adviezen van de Evaluatie Commissie Passend onderwijs (ECPO), met name de constatering dat de combinatie van een forse bezuiniging met een grote stelselherziening een ongelukkige is en de aanbeveling om voor de nieuwe wetgeving meer tijd te nemen en het karakter van een interim-wet te geven. Door verschillende sprekers werd de minister gevraagd de inzet van de professionaliseringsmiddelen specifiek in te zetten (zeker voor de eerste fase) op het thema Passend onderwijs. Bijna Kamerbreed tenslotte, werd de minister gevraagd of zij bereid was nog vóór de invoering van de wetgeving Passend onderwijs een uitvoeringstoets te laten uitvoeren waaruit duidelijk moet worden of het onderwijsveld gereed is voor die invoering (vgl. de aanbevelingen van de Commissie Dijsselbloem). Ook was er vrij breed waardering voor het besluit tot uitstel en temporisering van de bezuinigingen, de (voorlopige) handhaving van de zgn. expertisebekostiging voor een aantal speciale scholen met een bijzondere doelgroep (o.a. de epilepsiescholen) en het feit dat OCW in een betrekkelijk korte tijd een zeer intensieve overlegronde met de besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs had uitgevoerd. Beantwoording Minister: De minister gaf bij de beantwoording van de gestelde vragen aan dat het aangepaste wetsvoorstel (waarvan de tekst niet openbaar is) op 1 juli in de Ministerraad aan de orde komt en vervolgens zal worden doorgestuurd naar de Raad van State. Daarom wilde zij niet te zeer vooruitlopen en ingaan op de vragen die de ECPO-adviezen betroffen. Zie: In het najaar (wellicht eind september) zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gestuurd, inclusief de verwerking van de ECPO-adviezen. Eén tipje van de sluier werd al wel opgelicht: de minister voelt er niet voor de wetgeving Passend onderwijs het karakter van een interim-wet te geven zoals door de ECPO was geadviseerd. Met het wetsvoorstel zal ook het Referentiekader worden meegestuurd. De minister zag, net als een groot deel van de Kamer, het risico van bureaucratievorming door het ontstaan van grote swv-en. Door middel van implementatie - ondersteuning, vormen van benchmarking en het toezicht door de inspectie wil zij dit zo veel mogelijk voorkomen. Echter, uiteindelijk ziet zij het als de verantwoordelijkheid van de scholen en Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 2/7 2 juli 2011

3 swv-en zelf om de bureaucratie tot een noodzakelijk niveau te beperken. Zij gaf aan dat het huidige overzicht van de voorlopig ingedeelde swv-en al een redelijk goed beeld geeft en dat de komende maanden in overleg met de PO- en VO-Raad nog gekeken wordt naar een beperkt aantal rafelranden. Ook wees de bewindsvrouwe nog eens op de mogelijkheid dat de grote swven er zelf voor kunnen kiezen met zgn. kamers te gaan werken. Hierdoor kan onder meer worden aangesloten bij goed functionerende bestaande swv-en. Zij blijft kiezen voor het beleggen van de zorgmiddelen bij de swv-en en niet bij de individuele schoolbesturen, omdat een aantal (grote) besturen dat wel zou kunnen waarmaken, maar een groot aantal kleine(re) en éénpitters niet. Zij gaf aan dat het onwaarschijnlijk is dat er, naast het al aangekondigde landelijke samenwerkingsverband PO en VO voor het Reformatorisch Onderwijs, uitbreiding komt van de mogelijkheid tot het vormen van landelijke swven naar richting. De minister benadrukte nog eens dat zij het besluit tot uitstel en temporisering van de bezuinigingen met name had genomen naar aanleiding van de vele gesprekken die in het land zijn gevoerd. Hoewel er geen sprake is van afstel en ontslagen waarschijnlijk niet voorkomen zullen kunnen worden, is er hierdoor in elk geval meer tijd om onder andere een goede oplossing te zoeken voor de AB ers waardoor ook een deel van de expertise behouden kan blijven voor de swven. Uitstel voor de expertisebekosting is vooral gebaseerd op het feit dat weliswaar onvoldoende duidelijk is op welke wijze deze middelen tot nu toe zijn besteed, maar dat abrupte beëindiging daarvan een aantal speciale scholen, o.a. door cumulatie van effecten, zeer in de problemen zou brengen. De minister zegde tijdens het overleg toe reeds per december 2012 met de uitkomsten van nader onderzoek naar de inzet van expertisemiddelen te komen waarbij de insteek vooraf niet is daar een (nieuwe) bezuinigingsslag in te willen maken. Een motie van Dijsselbloem over de expertise van het landelijk netwerk van epilepsiescholen en de AB die deze scholen in het hele land verzorgen ziet zij tegemoet. De minister beaamde dat een deel van de beschikbaar komende professionaliseringsmiddelen (van 100 oplopend naar 150 miljoen) specifiek zullen worden ingezet ter ondersteuning van Passend onderwijs. Met de onderwijs- raden /sociale partners overlegt zij daarover o.a. in het kader van de prestatiebox en in het najaar zal zij de Kamer daarover verder informeren. De resultaten van het Referentiekader zullen in het najaar tegelijk met het wetsvoorstel beschikbaar komen. Daarbij blijft gelden dat de status van het kader geen wettelijke zal zijn, maar wel een flink aantal suggesties, ideeën en handreikingen zal bieden die door het veld gebruikt kunnen worden. Naar de kennis van de minister is er momenteel geen sprake van een veel forsere groei van het aantal indicaties voor zware zorg dan in andere jaren in deze fase van het schooljaar. Aangezien het aantal Rugzakken en leerlingen in het (V)SO op 1 oktober 2011 zal gaan gelden als basis voor de toekomstige bekostiging van de swv-en, voorziet zij momenteel ook geen grote toename. Immers, swv-en worden zelf verantwoordelijk voor de kosten van de groei. De minister beaamde de noodzaak aandacht te schenken aan de betrokkenheid van personeel en ouders bij de vormgeving van Passend onderwijs, onder andere door middel van de medezeggenschap. Daarbij acht zij het van belang ook naar de medezeggenschap te kijken in de periode tussen nu en 2013, niet alleen op schoolniveau (bijv. instemming op zorgprofiel) maar ook op swv-niveau. Er zal sprake moeten zijn van check-andbalances waar het gaat om vormgeving van de zorgplicht en redelijkheid van eisen van ouders. Om op een goede wijze te kunnen beoordelen of in het wetsvoorstel in zijn totaliteit voldoende rekening wordt gehouden met de positionering van leerkrachten en ouders (liever voorkomen van juridificering door bijv. intensievere inzet van consulenten), verwees de minister naar de publicatie van het wetsvoorstel in het najaar. Tevens gaf zij aan nog overleg te hebben (zowel ambtelijk als bestuurlijk) met de ouderorganisaties. Enkele fracties wezen op het belang van het infopunt Passend onderwijs of vroegen naar de stand van zaken van de optimalisering daarvan. De minister antwoordde dat er momenteel in overleg met de sector-, vak- en ouderorganisaties volop aan wordt gewerkt en dat in september de verbeteringen zichtbaar zullen zijn. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 3/7 2 juli 2011

4 Ondanks herhaald aandringen (ook in 2e termijn ) ging de minister niet mee in het verzoek te komen tot een uitvoeringstoets nog vóórdat de nieuwe wetgeving in zal gaan. Wel zegde zij toe in december 2012 met een tussenevaluatie / voortgangsrapportage te komen. Op basis daarvan kan zowel worden terug- als vooruitgekeken en kan worden bezien welke onderdelen eventueel aanpassing behoeven. De voorzitter van de VKC vatte aan het eind van het overleg ( uur) de toezeggingen nog eens kort samen: * in het najaar zijn het wetsvoorstel, verwerking ECPO-advies en het Referentiekader beschikbaar * vóór het Kerstreces 2012: tussentijdse evaluatie (incl. onderzoek expertisemiddelen) * Tweede Kamer wordt in december 2011 geïnformeerd over uitkomsten overleg prestatiebox /aanwending van het professionaliseringsbudget Voortgezet Algemeen Overleg Vervolgens is op donderdag (11.30 uur) een voortgezet algemeen overleg gehouden. In dit overleg zijn 13 moties ingediend. Hierbij een korte typering van de moties: 1 het referentiekader opnemen in de wet de minister vindt het van belang dat de scholen zelf hun beleid kunnen vormgeven en vindt het opnemen in de wet te dwingend. 2 instemming van ouders bij plaatsingsadvies op een andere school de minister acht het van belang dat een onderwijsarrangement in goed overleg tot stand komt en dat daarbij het oordeel van de school doorslaggevend is. 3 onderzoek naar criteria voor expertisebekostiging deze motie van de heer Elias c.s. zal worden uitgevoerd. 4 vaststellen van het niveau van basiszorg deze motie van mw. Smits werd ontraden omdat de regering het vaststellen van de basiszorg (wat moeten alle scholen in een SWV kennen en kunnen) wil laten bij het bestuur van het SWV. 5 tussenevaluatie zoals ook reeds in het AO was aangegeven zal de minister deze motie uitvoeren: voor het kerstreces van 2012 komt er een uitgebreide voortgangsrapportage. 6 ook kleinere swv-en met een dekkend aanbod moeten mogelijk zijn de bewindsvrouwe verwees naar de bijlage bij de brief van 17 juni, gaf nogmaals aan dat er door PO-Raad en VO-Raad aan de rafelranden wordt gewerkt en ontraadde de motie. 7 en 8 geschilprocedure voor ouders en de huidige procedures handhaven de regering is van opvatting dat er al voldoende waarborgen zijn, maar vindt ook dat er vooral preventief moet worden gewerkt. Zij zal dan ook meer mogelijkheden voor de onderwijsconsulenten creëren. De heer v.d. Ham houdt beide moties aan. 9 handhaven van de AB voor de beide epilepsiescholen deze motie wordt overgenomen. 10 de professionaliseringsmiddelen prioriteren voor het omgaan met verschillen ook deze motie wordt overgenomen met als toevoeging dat het niet om dé prioriteit gaat. 11 het bevorderen van de medezeggenschap op het niveau van het SWV ook deze motie wordt overgenomen. 12 een uitvoeringstoets à la Dijsselbloem voor de zomer van 2012 Aangezien een dergelijk toets ook betekent dat er een go or no go moment aan vastzit en de minister van opvatting is dat de evaluatie van december 2012 een betere procedure is, heeft ze de motie ontraden. De heer Dijsselbloem houdt de motie aan. 13 tot slot wilde mw. Ferrier dat de regering met voorstellen komt om de positie van ouders in het nieuwe stelsel te waarborgen. Aangezien de minister in deze motie eigen ruimte houdt voor de uitvoering ervan is deze motie door haar overgenomen. Enkele data: na de zomervakantie wordt bekend hoe de ondersteuning bij de invoering is georganiseerd en is het infopunt Passend onderwijs geoptimaliseerd. najaar 2011: publicatie wetsvoorstel (na verwerking Raad van State, ECPO - advies en andere adviezen) + Referentiekader : teldatum die het overgangsbudget voor de swv-en bepaalt ( het (V)SO blijft gewoon rechtstreeks bekostigd voor het aantal ingeschreven leerlingen) november 2011: De samenstelling van de swv-en is bekend. december 2011: informatie over uitkomsten overleg met sociale partners over prestatiebox : ingang wetgeving Passend onderwijs : Algemene Maatregel van Bestuur: samenstelling swv-en Passend onderwijs : bestuurlijke vormgeving swv-en afgerond (ieder swv bezit rechtspersoonlijkheid) voor het kerstreces 2012 verschijnt een uitgebreide voortgangsrapportage : inzending zorgplan door de swven naar de inspectie : start functioneren swv-en (middelen LGF van de reguliere scholen gaan naar het swv) Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 4/7 2 juli 2011

5 Publicatie NAH. Voor kinderen met NAH, hun broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes is een mooi boekje verschenen: Elvin, het vergeetachtige olifantje en het is uitgegeven door Vilans Lees verder op: Kwaliteitsteams Veiligheid In 2011 kunnen scholen nog kosteloos gebruik maken van inzet vanuit één der Kwaliteitsteams Veiligheid. De consulenten van de teams bezoeken op aanvraag scholen en voeren een quickscan uit op het veiligheidsbeleid. Zij voorzien de scholen van tips en verbetermogelijkheden en geven informatie over ondersteunende instrumenten. De consulenten betrekken eventueel het veiligheidsnetwerk om de school (de gemeente en politie) bij hun werkzaamheden. Zo nodig worden bestuurlijke afspraken tot stand gebracht en via informatievoorziening geborgd. Er zijn vijf regionale Kwaliteitsteams Veiligheid; deze zijn in 2008 ingesteld als één van de maatregelen van de overheid om veiligheid in en om de school te vergroten. Veiligheid vormt één van de randvoorwaarden voor goed onderwijs. Scholen spannen zich daarom in voor een veilig schoolklimaat. Incidenten in en om de school hebben invloed op de veiligheidsbeleving en daarmee op de mate waarin een school goed onderwijs kan verzorgen. Voorbeelden van vragen die gesteld worden: Hoe om te gaan met hinderlijke en terugkerende incidenten? Hoe stel ik de juiste normen en regels vast voor mijn school, en hoe die te handhaven? Het pedagogisch handelen is niet op orde, waardoor steeds conflicten ontstaan; wat te doen? Hoe kan ik me, wat betreft het pedagogisch veilig schoolklimaat, voorbereiden op passend onderwijs? Hoe kan onze school zijn personeel, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraad betrekken bij het inhoud geven aan sociale veiligheid? Welke bestuurlijke afspraken zou onze school met de gemeente moeten maken over veiligheid in en om de school? Kosten Door subsidiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn er voor scholen geen kosten verbonden aan de inzet van de Kwaliteitsteams Veiligheid. Let wel: 2011 is het laatste jaar van de kosteloze ondersteuning. Bereikbaarheid Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden via of bellen met Mathilde van der Plas, projectassistente. Zij is te bereiken op Hét Congres Staat 24 en 25 november al genoteerd in uw professionaliseringsagenda? Twee dagen vol presentaties, workshops en informatie voor en door het speciaal onderwijs rond actuele thema s. Keuze uit meer dan 40 presentaties per dag, een uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste producten en methoden en the place to be om je collega s te ontmoeten. Speciaal voor bestuurders, managers en kwaliteitsfunctionarissen wordt een minicongres georganiseerd rond het thema kwaliteit. En niet te vergeten: de prijs voor Het Pittigst Project Cluster4 zal worden uitgereikt. Na de vakantie zal de top drie worden verkozen uit de inzendingen en worden die via de website gepresenteerd. Alle reden dus om te komen. Grip op vervoer. Het project Grip op Vervoer heeft deze maand een praktische gids voor belangenbehartigers van het leerlingenvervoer en een eindverslag opgeleverd. Deze materialen zijn gratis te verkrijgen via de website Lees verder: Sluitingsdatum aanvragen PlaatsingsSubsidie VSO Op 10 april 2010 is de pilot plaatsingssubsidie in werking getreden. De pilot loopt gedurende twee schooljaren: en Het doel van deze pilot is om de uitstroom van jongeren met beperkingen vanuit school naar betaald werk in reguliere arbeid te vergroten. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 5/7 2 juli 2011

6 Komend najaar loopt de pilot voor wat betreft het tweede schooljaar af. Plaatsingssubsidie op grond van dit besluit kan worden aangevraagd tot en met 30 september Een aanvraag voor verlengde plaatsingssubsidie (indien, ná toekenning van een 1e aanvraag, het dienstverband wordt verlengd met minimaal 6 maanden), kan worden ingediend tot en met 31 maart Lees verder : Effectieve aanpak vroegtijdige schooluitval bedreigd door bezuiniging passend onderwijs Welke groep leerlingen maakt meer kans het eerste jaar van een mbo opleiding af te maken? A. Leerlingen die doorstromen vanuit het speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische stoornis. B. Leerlingen die doorstromen vanuit een reguliere vmbo. U gokt B? Fout. Met de juiste begeleiding blijken leerlingen van het speciaal onderwijs het zelfs beter te doen dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Deze succesvolle begeleiding staat op de tocht door de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs. Niet vanzelf Het behalen van erkende certificaten en diploma's wordt in deze maatschappij steeds belangrijker. Dat geldt zeker voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen, zoals de leerlingen van het Altra College. Bij deze groep jongeren gaat dat bepaald niet vanzelf. Beroepsvaardigheden Om de kansen van de leerlingen op een succesvolle (school)carrière te vergroten, besteedt Altra College steeds meer aandacht aan het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. We hebben drie onderwijsvernieuwingen in gang gezet: Er zijn verschillende arbeidstoeleidende trajecten ontwikkeld. De mogelijkheden om stage te lopen zijn uitgebreid. Wanneer de leerlingen doorstromen naar het regulier onderwijs, krijgen ze nazorg in de vorm van ambulante begeleiding. Positieve resultaten. Altra heeft deze methode wetenschappelijk laten toetsen. We zijn er trots op dat het Kohnstamm Instituut UvA BV dit onderzoek heeft uitgevoerd. En de conclusies vervullen ons met nog meer trots. Leerlingen die ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs kregen, vallen minder vaak uit dan andere leerlingen. Leerlingen die een beroepsvoorbereidend traject hebben gevolgd vallen minder vaak uit dan andere leerlingen. Leerlingen van Altra College die stage hebben gelopen, doen het op het mbo even goed als leerlingen van een reguliere vmbo. Leerlingen die stage hebben gelopen én een beroepsvoorbereidend traject hebben gevolgd vallen minder uit. Alle drie de onderwijsvernieuwingen laten dus positieve resultaten zien. Vernieuwingen die we daarom graag willen doorzetten. Want met een hogere schooluitval is de maatschappij uiteindelijk duurder uit dan we met de bezuinigingen besparen. Het hele rapport is te raadplegen op Publicatie ECPO. De ECPO heeft drie deskundigen (Prof dr Victor Bekkers, Prof Dr Mirko Noordegraaf, Prof Dr Sietske Waslander ) gevraagd een essay over de ontwikkeling van het beleid rondom Passend Onderwijs te schrijven. Zij zijn geen van drieën bij het proces rondom Passend Onderwijs betrokken geweest, maar waren wel, ieder vanuit hun eigen expertise, intensieve toeschouwers. De auteurs leveren hun bijdrage vanuit verschillende perspectieven, waarbij ze tot verschillende conclusies komen, maar ook tot in het oog springende gemeenschappelijke gezichtspunten: - Gebrek aan regie en duidelijke sturing. - Opvallende keuze voor de lerende aanpak en de implicaties daarvan. - Onvoldoende gebruik van de beschikbare expertise. Lees verder: Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 6/7 2 juli 2011

7 28 ste Symposium: Passie voor de jeugd. Onder de titel Kwetsbare jongeren, bijzondere leerlingen' staat het symposium dit jaar in het teken van de samenwerking tussen hulpverlening en onderwijs. Hierbij zal zowel aandacht besteedt worden aan algemene thema's als aan specifieke voorbeelden van deze samenwerking. Zodoende biedt het programma interessante aanknopingspunten voor iedereen die werkzaam is binnen de jeugdzorg en het onderwijs. Deelname aan het symposium is daarmee een toegevoegde waarde voor (ortho)pedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en onderwijskundigen die werkzaam zijn in de jeugdzorg of op (hoge) scholen, beleidsmedewerkers en praktijkmanagement van jeugdzorginstellingen, onderwijs, gemeentes en provincies en wetenschappers die nauw betrokken zijn met onderzoek op gebied van jeugdzorg en onderwijs. In de ochtend ligt de nadruk op het perspectief vanuit het onderwijs: hoe kan de jeugdzorg hierin een rol spelen, prof. Dolf van Veen (Universiteit van Nottingham,) dr. Jan Bijstra (RENN4, Hanzehogeschool) en drs. Marjon ten Heggeler (CED-groep) geven hierop tijdens hun lezingen hun visie en ervaringen. s Middags zullen dr. Frida van Doorn (Erasmus MC), dr. Martine Buist (Yorneo/ PIONN) en drs. Luuk den Hartogh (Fontys Hogeschool) het thema verder belichten vanuit het perspectief van de zorg: hoe werken we samen met het onderwijs? In aansluiting op iedere derde lezing vindt een discussie plaats die wordt ingeleid door een referent uit de jeugdzorg- of onderwijspraktijk. U kunt zich vanaf september inschrijven via de website Website Rekenboog.zml vernieuwd Op vinden zml- scholen, - leraren en -begeleiders uitgebreide en actuele informatie over betekenisvol rekenwiskundeonderwijs voor zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar. Kern van het project is een leerlijnenoverzicht als uitwerking van de kerndoelen rekenenwiskunde voor zml/mg, met daarbij passende lessen en lessenseries. Deze zijn snel te vinden en gratis te downloaden. Zie ook: Ouderplatform Verontruste Ouders is ernstig verontrust over de golf van bezuinigingen die onze kinderen hard zullen treffen! Vele ouders hebben de afgelopen periode actief en onvermoeibaar actie gevoerd. Ouders gaan verder met hun acties Zie; Zie voor nog meer actienieuws: Congres School Wide Positive Behavior Support Op vrijdag 18 november 2011 organiseren de Opleidingen Speciale Onderwijszorg van de hogescholen Windesheim en Fontys de 3 e nationale School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie. De conferentie vindt plaats in het auditorium van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het programma bestaat uit workshops en presentaties. De onderwerpen die aan bod komen zijn stuk voor stuk vormen van good practice met betrekking tot het positief omgaan met gedragsvraagstukken. SWPBS is een aanpak die momenteel in een razendsnel tempo in Nederlandse scholen en instellingen vorm krijgt. De conferentie is interessant voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en hulpverlening. Op 19 november is er een dag waarin in Masterclasses, geleid door experts, dieper wordt ingegaan op SWPBS. Keynotespeaker dr. George Sugaï Dr Sugaï vormt samen met Rob Horner de directie van het Center on Positive Behavioral Interventions and Supports (www.pbis.org) in de Verenigde Staten. Hij wordt wereldwijd erkend als een expert op het gebied van positieve gedragsondersteuning en systeemverandering in relatie met de opleiding tot leraar. Meer info: Voor al uw reacties: Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 7/7 2 juli 2011

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte oktober 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 05 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte 2 Onderwijspolitiek na Dijsselbloem

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen.

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. Inleiding Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. In de verschillende artikels wordt ingegaan op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken Persbericht: Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden,

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7 Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7 magazine 7 k Wiebe Wieling (Piter Jelles) over schooladviezen k Omgaan met krimp k Roadmap leermiddelen: de sector stuurt k Leraar is moreel

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad.

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 20 mei 2010. Inspectie gematigd

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie