LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 LVC4 Nieuwsbrief."

Transcriptie

1 LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbrief 3 juli Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie brengen wij u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar , een zeer bewogen schooljaar! Op 28 juni heeft het bestuur van de nieuwe vereniging Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs haar oprichtingsvergadering gehouden en daarmee definitief de deuren van lvc3 en 4 gesloten. Weliswaar met enige weemoed maar we houden niet op te bestaan: We gaan met nieuw elan verder en we hopen dat ook binnenkort middels een nieuw logo en een nieuwe website te kunnen laten zien. Ook zullen we, na de zomer, op basis van het bedrijfsplan, de activiteiten voor de komende tijd verder uitzetten. Maar eerst wensen wij u allen een genoeglijke en ontspannen vakantie toe zodat u na de zomer met hernieuwde energie weer kunt beginnen. Energie die nodig zal zijn om alle ontwikkelingen rond Passend Onderwijs optimaal vorm te geven: omdat we staan voor onze leerlingen! Mede namens het bestuur van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs: Een goede zomer en graag tot spoedig ziens! Albert Boelen Marc Cantrijn Heidi Geitenbeek Corine van Helvoirt Marten Schaafsma Wilma Slaats Gerda Valster Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 1/7 2 juli 2011

2 Algemeen Overleg Passend onderwijs 29 juni. Daags voor de barbecue, het traditionele begin van het zomerreces voor de Tweede Kamer, werd het algemeen overleg over het beleidstraject Passend onderwijs gevoerd. De basis voor de uitvoerige bespreking werd gevormd door de voortgangsrapportage ( dé brief ) en de rapportage van de ruim 160 regiogesprekken die door OCW zijn gevoerd in de maanden april en mei jl. Zie voor een reactie van de PO-Raad: Inbreng fracties: Op grond van enkele soms grote woorden die werden gebezigd tijdens het overleg( gedrochtdom en asociaal-schandalig - emmeren - belabberd en misleiding ) zou de indruk kunnen ontstaan dat er uiterst scherp werd gedebatteerd over de voortgang van het proces Passend onderwijs. Dit was echter niet het geval, de meeste fracties toonden zich op basis van de voortgangsrapportage en de toelichtende beantwoording van de vragen daarop door de minister tevreden. Alleen bleef de SP consistent in de afwijzing van het hele proces en sprak net als tijdens het vorige AO over Passend onderwijs past niet. Enkele onderwerpen die door verschillende woordvoerders naar voren werden gebracht betroffen de positie van ouders en het al dan niet inrichten van een geschillencommissie voor situaties waarin verschil van mening ontstaat tussen ouders en scholen bij de vormgeving van de zorgplicht. Ook de relatie tussen scholen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waarvan zij deel moeten gaan uitmaken werd veelvuldig naar voren gebracht, o.a. ten aanzien van de samenstellingseisen, het voorkomen van bureaucratie, de mogelijkheden tot het garanderen van een continuüm aan zorg e.d.. Eveneens toonden verschillende Kamerleden zich teleurgesteld over het tempo waarin het Referentiekader Passend onderwijs wordt opgeleverd. Enkele sprekers vroegen zich af of er niet een wettelijke basis onder dit Referentiekader moet worden gelegd. Door veel fracties werd gevraagd waarom de minister in de voortgangsrapportage niet is ingegaan op de adviezen van de Evaluatie Commissie Passend onderwijs (ECPO), met name de constatering dat de combinatie van een forse bezuiniging met een grote stelselherziening een ongelukkige is en de aanbeveling om voor de nieuwe wetgeving meer tijd te nemen en het karakter van een interim-wet te geven. Door verschillende sprekers werd de minister gevraagd de inzet van de professionaliseringsmiddelen specifiek in te zetten (zeker voor de eerste fase) op het thema Passend onderwijs. Bijna Kamerbreed tenslotte, werd de minister gevraagd of zij bereid was nog vóór de invoering van de wetgeving Passend onderwijs een uitvoeringstoets te laten uitvoeren waaruit duidelijk moet worden of het onderwijsveld gereed is voor die invoering (vgl. de aanbevelingen van de Commissie Dijsselbloem). Ook was er vrij breed waardering voor het besluit tot uitstel en temporisering van de bezuinigingen, de (voorlopige) handhaving van de zgn. expertisebekostiging voor een aantal speciale scholen met een bijzondere doelgroep (o.a. de epilepsiescholen) en het feit dat OCW in een betrekkelijk korte tijd een zeer intensieve overlegronde met de besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs had uitgevoerd. Beantwoording Minister: De minister gaf bij de beantwoording van de gestelde vragen aan dat het aangepaste wetsvoorstel (waarvan de tekst niet openbaar is) op 1 juli in de Ministerraad aan de orde komt en vervolgens zal worden doorgestuurd naar de Raad van State. Daarom wilde zij niet te zeer vooruitlopen en ingaan op de vragen die de ECPO-adviezen betroffen. Zie: In het najaar (wellicht eind september) zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gestuurd, inclusief de verwerking van de ECPO-adviezen. Eén tipje van de sluier werd al wel opgelicht: de minister voelt er niet voor de wetgeving Passend onderwijs het karakter van een interim-wet te geven zoals door de ECPO was geadviseerd. Met het wetsvoorstel zal ook het Referentiekader worden meegestuurd. De minister zag, net als een groot deel van de Kamer, het risico van bureaucratievorming door het ontstaan van grote swv-en. Door middel van implementatie - ondersteuning, vormen van benchmarking en het toezicht door de inspectie wil zij dit zo veel mogelijk voorkomen. Echter, uiteindelijk ziet zij het als de verantwoordelijkheid van de scholen en Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 2/7 2 juli 2011

3 swv-en zelf om de bureaucratie tot een noodzakelijk niveau te beperken. Zij gaf aan dat het huidige overzicht van de voorlopig ingedeelde swv-en al een redelijk goed beeld geeft en dat de komende maanden in overleg met de PO- en VO-Raad nog gekeken wordt naar een beperkt aantal rafelranden. Ook wees de bewindsvrouwe nog eens op de mogelijkheid dat de grote swven er zelf voor kunnen kiezen met zgn. kamers te gaan werken. Hierdoor kan onder meer worden aangesloten bij goed functionerende bestaande swv-en. Zij blijft kiezen voor het beleggen van de zorgmiddelen bij de swv-en en niet bij de individuele schoolbesturen, omdat een aantal (grote) besturen dat wel zou kunnen waarmaken, maar een groot aantal kleine(re) en éénpitters niet. Zij gaf aan dat het onwaarschijnlijk is dat er, naast het al aangekondigde landelijke samenwerkingsverband PO en VO voor het Reformatorisch Onderwijs, uitbreiding komt van de mogelijkheid tot het vormen van landelijke swven naar richting. De minister benadrukte nog eens dat zij het besluit tot uitstel en temporisering van de bezuinigingen met name had genomen naar aanleiding van de vele gesprekken die in het land zijn gevoerd. Hoewel er geen sprake is van afstel en ontslagen waarschijnlijk niet voorkomen zullen kunnen worden, is er hierdoor in elk geval meer tijd om onder andere een goede oplossing te zoeken voor de AB ers waardoor ook een deel van de expertise behouden kan blijven voor de swven. Uitstel voor de expertisebekosting is vooral gebaseerd op het feit dat weliswaar onvoldoende duidelijk is op welke wijze deze middelen tot nu toe zijn besteed, maar dat abrupte beëindiging daarvan een aantal speciale scholen, o.a. door cumulatie van effecten, zeer in de problemen zou brengen. De minister zegde tijdens het overleg toe reeds per december 2012 met de uitkomsten van nader onderzoek naar de inzet van expertisemiddelen te komen waarbij de insteek vooraf niet is daar een (nieuwe) bezuinigingsslag in te willen maken. Een motie van Dijsselbloem over de expertise van het landelijk netwerk van epilepsiescholen en de AB die deze scholen in het hele land verzorgen ziet zij tegemoet. De minister beaamde dat een deel van de beschikbaar komende professionaliseringsmiddelen (van 100 oplopend naar 150 miljoen) specifiek zullen worden ingezet ter ondersteuning van Passend onderwijs. Met de onderwijs- raden /sociale partners overlegt zij daarover o.a. in het kader van de prestatiebox en in het najaar zal zij de Kamer daarover verder informeren. De resultaten van het Referentiekader zullen in het najaar tegelijk met het wetsvoorstel beschikbaar komen. Daarbij blijft gelden dat de status van het kader geen wettelijke zal zijn, maar wel een flink aantal suggesties, ideeën en handreikingen zal bieden die door het veld gebruikt kunnen worden. Naar de kennis van de minister is er momenteel geen sprake van een veel forsere groei van het aantal indicaties voor zware zorg dan in andere jaren in deze fase van het schooljaar. Aangezien het aantal Rugzakken en leerlingen in het (V)SO op 1 oktober 2011 zal gaan gelden als basis voor de toekomstige bekostiging van de swv-en, voorziet zij momenteel ook geen grote toename. Immers, swv-en worden zelf verantwoordelijk voor de kosten van de groei. De minister beaamde de noodzaak aandacht te schenken aan de betrokkenheid van personeel en ouders bij de vormgeving van Passend onderwijs, onder andere door middel van de medezeggenschap. Daarbij acht zij het van belang ook naar de medezeggenschap te kijken in de periode tussen nu en 2013, niet alleen op schoolniveau (bijv. instemming op zorgprofiel) maar ook op swv-niveau. Er zal sprake moeten zijn van check-andbalances waar het gaat om vormgeving van de zorgplicht en redelijkheid van eisen van ouders. Om op een goede wijze te kunnen beoordelen of in het wetsvoorstel in zijn totaliteit voldoende rekening wordt gehouden met de positionering van leerkrachten en ouders (liever voorkomen van juridificering door bijv. intensievere inzet van consulenten), verwees de minister naar de publicatie van het wetsvoorstel in het najaar. Tevens gaf zij aan nog overleg te hebben (zowel ambtelijk als bestuurlijk) met de ouderorganisaties. Enkele fracties wezen op het belang van het infopunt Passend onderwijs of vroegen naar de stand van zaken van de optimalisering daarvan. De minister antwoordde dat er momenteel in overleg met de sector-, vak- en ouderorganisaties volop aan wordt gewerkt en dat in september de verbeteringen zichtbaar zullen zijn. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 3/7 2 juli 2011

4 Ondanks herhaald aandringen (ook in 2e termijn ) ging de minister niet mee in het verzoek te komen tot een uitvoeringstoets nog vóórdat de nieuwe wetgeving in zal gaan. Wel zegde zij toe in december 2012 met een tussenevaluatie / voortgangsrapportage te komen. Op basis daarvan kan zowel worden terug- als vooruitgekeken en kan worden bezien welke onderdelen eventueel aanpassing behoeven. De voorzitter van de VKC vatte aan het eind van het overleg ( uur) de toezeggingen nog eens kort samen: * in het najaar zijn het wetsvoorstel, verwerking ECPO-advies en het Referentiekader beschikbaar * vóór het Kerstreces 2012: tussentijdse evaluatie (incl. onderzoek expertisemiddelen) * Tweede Kamer wordt in december 2011 geïnformeerd over uitkomsten overleg prestatiebox /aanwending van het professionaliseringsbudget Voortgezet Algemeen Overleg Vervolgens is op donderdag (11.30 uur) een voortgezet algemeen overleg gehouden. In dit overleg zijn 13 moties ingediend. Hierbij een korte typering van de moties: 1 het referentiekader opnemen in de wet de minister vindt het van belang dat de scholen zelf hun beleid kunnen vormgeven en vindt het opnemen in de wet te dwingend. 2 instemming van ouders bij plaatsingsadvies op een andere school de minister acht het van belang dat een onderwijsarrangement in goed overleg tot stand komt en dat daarbij het oordeel van de school doorslaggevend is. 3 onderzoek naar criteria voor expertisebekostiging deze motie van de heer Elias c.s. zal worden uitgevoerd. 4 vaststellen van het niveau van basiszorg deze motie van mw. Smits werd ontraden omdat de regering het vaststellen van de basiszorg (wat moeten alle scholen in een SWV kennen en kunnen) wil laten bij het bestuur van het SWV. 5 tussenevaluatie zoals ook reeds in het AO was aangegeven zal de minister deze motie uitvoeren: voor het kerstreces van 2012 komt er een uitgebreide voortgangsrapportage. 6 ook kleinere swv-en met een dekkend aanbod moeten mogelijk zijn de bewindsvrouwe verwees naar de bijlage bij de brief van 17 juni, gaf nogmaals aan dat er door PO-Raad en VO-Raad aan de rafelranden wordt gewerkt en ontraadde de motie. 7 en 8 geschilprocedure voor ouders en de huidige procedures handhaven de regering is van opvatting dat er al voldoende waarborgen zijn, maar vindt ook dat er vooral preventief moet worden gewerkt. Zij zal dan ook meer mogelijkheden voor de onderwijsconsulenten creëren. De heer v.d. Ham houdt beide moties aan. 9 handhaven van de AB voor de beide epilepsiescholen deze motie wordt overgenomen. 10 de professionaliseringsmiddelen prioriteren voor het omgaan met verschillen ook deze motie wordt overgenomen met als toevoeging dat het niet om dé prioriteit gaat. 11 het bevorderen van de medezeggenschap op het niveau van het SWV ook deze motie wordt overgenomen. 12 een uitvoeringstoets à la Dijsselbloem voor de zomer van 2012 Aangezien een dergelijk toets ook betekent dat er een go or no go moment aan vastzit en de minister van opvatting is dat de evaluatie van december 2012 een betere procedure is, heeft ze de motie ontraden. De heer Dijsselbloem houdt de motie aan. 13 tot slot wilde mw. Ferrier dat de regering met voorstellen komt om de positie van ouders in het nieuwe stelsel te waarborgen. Aangezien de minister in deze motie eigen ruimte houdt voor de uitvoering ervan is deze motie door haar overgenomen. Enkele data: na de zomervakantie wordt bekend hoe de ondersteuning bij de invoering is georganiseerd en is het infopunt Passend onderwijs geoptimaliseerd. najaar 2011: publicatie wetsvoorstel (na verwerking Raad van State, ECPO - advies en andere adviezen) + Referentiekader : teldatum die het overgangsbudget voor de swv-en bepaalt ( het (V)SO blijft gewoon rechtstreeks bekostigd voor het aantal ingeschreven leerlingen) november 2011: De samenstelling van de swv-en is bekend. december 2011: informatie over uitkomsten overleg met sociale partners over prestatiebox : ingang wetgeving Passend onderwijs : Algemene Maatregel van Bestuur: samenstelling swv-en Passend onderwijs : bestuurlijke vormgeving swv-en afgerond (ieder swv bezit rechtspersoonlijkheid) voor het kerstreces 2012 verschijnt een uitgebreide voortgangsrapportage : inzending zorgplan door de swven naar de inspectie : start functioneren swv-en (middelen LGF van de reguliere scholen gaan naar het swv) Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 4/7 2 juli 2011

5 Publicatie NAH. Voor kinderen met NAH, hun broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes is een mooi boekje verschenen: Elvin, het vergeetachtige olifantje en het is uitgegeven door Vilans Lees verder op: Kwaliteitsteams Veiligheid In 2011 kunnen scholen nog kosteloos gebruik maken van inzet vanuit één der Kwaliteitsteams Veiligheid. De consulenten van de teams bezoeken op aanvraag scholen en voeren een quickscan uit op het veiligheidsbeleid. Zij voorzien de scholen van tips en verbetermogelijkheden en geven informatie over ondersteunende instrumenten. De consulenten betrekken eventueel het veiligheidsnetwerk om de school (de gemeente en politie) bij hun werkzaamheden. Zo nodig worden bestuurlijke afspraken tot stand gebracht en via informatievoorziening geborgd. Er zijn vijf regionale Kwaliteitsteams Veiligheid; deze zijn in 2008 ingesteld als één van de maatregelen van de overheid om veiligheid in en om de school te vergroten. Veiligheid vormt één van de randvoorwaarden voor goed onderwijs. Scholen spannen zich daarom in voor een veilig schoolklimaat. Incidenten in en om de school hebben invloed op de veiligheidsbeleving en daarmee op de mate waarin een school goed onderwijs kan verzorgen. Voorbeelden van vragen die gesteld worden: Hoe om te gaan met hinderlijke en terugkerende incidenten? Hoe stel ik de juiste normen en regels vast voor mijn school, en hoe die te handhaven? Het pedagogisch handelen is niet op orde, waardoor steeds conflicten ontstaan; wat te doen? Hoe kan ik me, wat betreft het pedagogisch veilig schoolklimaat, voorbereiden op passend onderwijs? Hoe kan onze school zijn personeel, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraad betrekken bij het inhoud geven aan sociale veiligheid? Welke bestuurlijke afspraken zou onze school met de gemeente moeten maken over veiligheid in en om de school? Kosten Door subsidiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn er voor scholen geen kosten verbonden aan de inzet van de Kwaliteitsteams Veiligheid. Let wel: 2011 is het laatste jaar van de kosteloze ondersteuning. Bereikbaarheid Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden via of bellen met Mathilde van der Plas, projectassistente. Zij is te bereiken op Hét Congres Staat 24 en 25 november al genoteerd in uw professionaliseringsagenda? Twee dagen vol presentaties, workshops en informatie voor en door het speciaal onderwijs rond actuele thema s. Keuze uit meer dan 40 presentaties per dag, een uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste producten en methoden en the place to be om je collega s te ontmoeten. Speciaal voor bestuurders, managers en kwaliteitsfunctionarissen wordt een minicongres georganiseerd rond het thema kwaliteit. En niet te vergeten: de prijs voor Het Pittigst Project Cluster4 zal worden uitgereikt. Na de vakantie zal de top drie worden verkozen uit de inzendingen en worden die via de website gepresenteerd. Alle reden dus om te komen. Grip op vervoer. Het project Grip op Vervoer heeft deze maand een praktische gids voor belangenbehartigers van het leerlingenvervoer en een eindverslag opgeleverd. Deze materialen zijn gratis te verkrijgen via de website Lees verder: Sluitingsdatum aanvragen PlaatsingsSubsidie VSO Op 10 april 2010 is de pilot plaatsingssubsidie in werking getreden. De pilot loopt gedurende twee schooljaren: en Het doel van deze pilot is om de uitstroom van jongeren met beperkingen vanuit school naar betaald werk in reguliere arbeid te vergroten. Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 5/7 2 juli 2011

6 Komend najaar loopt de pilot voor wat betreft het tweede schooljaar af. Plaatsingssubsidie op grond van dit besluit kan worden aangevraagd tot en met 30 september Een aanvraag voor verlengde plaatsingssubsidie (indien, ná toekenning van een 1e aanvraag, het dienstverband wordt verlengd met minimaal 6 maanden), kan worden ingediend tot en met 31 maart Lees verder : Effectieve aanpak vroegtijdige schooluitval bedreigd door bezuiniging passend onderwijs Welke groep leerlingen maakt meer kans het eerste jaar van een mbo opleiding af te maken? A. Leerlingen die doorstromen vanuit het speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische stoornis. B. Leerlingen die doorstromen vanuit een reguliere vmbo. U gokt B? Fout. Met de juiste begeleiding blijken leerlingen van het speciaal onderwijs het zelfs beter te doen dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Deze succesvolle begeleiding staat op de tocht door de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs. Niet vanzelf Het behalen van erkende certificaten en diploma's wordt in deze maatschappij steeds belangrijker. Dat geldt zeker voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen, zoals de leerlingen van het Altra College. Bij deze groep jongeren gaat dat bepaald niet vanzelf. Beroepsvaardigheden Om de kansen van de leerlingen op een succesvolle (school)carrière te vergroten, besteedt Altra College steeds meer aandacht aan het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. We hebben drie onderwijsvernieuwingen in gang gezet: Er zijn verschillende arbeidstoeleidende trajecten ontwikkeld. De mogelijkheden om stage te lopen zijn uitgebreid. Wanneer de leerlingen doorstromen naar het regulier onderwijs, krijgen ze nazorg in de vorm van ambulante begeleiding. Positieve resultaten. Altra heeft deze methode wetenschappelijk laten toetsen. We zijn er trots op dat het Kohnstamm Instituut UvA BV dit onderzoek heeft uitgevoerd. En de conclusies vervullen ons met nog meer trots. Leerlingen die ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs kregen, vallen minder vaak uit dan andere leerlingen. Leerlingen die een beroepsvoorbereidend traject hebben gevolgd vallen minder vaak uit dan andere leerlingen. Leerlingen van Altra College die stage hebben gelopen, doen het op het mbo even goed als leerlingen van een reguliere vmbo. Leerlingen die stage hebben gelopen én een beroepsvoorbereidend traject hebben gevolgd vallen minder uit. Alle drie de onderwijsvernieuwingen laten dus positieve resultaten zien. Vernieuwingen die we daarom graag willen doorzetten. Want met een hogere schooluitval is de maatschappij uiteindelijk duurder uit dan we met de bezuinigingen besparen. Het hele rapport is te raadplegen op Publicatie ECPO. De ECPO heeft drie deskundigen (Prof dr Victor Bekkers, Prof Dr Mirko Noordegraaf, Prof Dr Sietske Waslander ) gevraagd een essay over de ontwikkeling van het beleid rondom Passend Onderwijs te schrijven. Zij zijn geen van drieën bij het proces rondom Passend Onderwijs betrokken geweest, maar waren wel, ieder vanuit hun eigen expertise, intensieve toeschouwers. De auteurs leveren hun bijdrage vanuit verschillende perspectieven, waarbij ze tot verschillende conclusies komen, maar ook tot in het oog springende gemeenschappelijke gezichtspunten: - Gebrek aan regie en duidelijke sturing. - Opvallende keuze voor de lerende aanpak en de implicaties daarvan. - Onvoldoende gebruik van de beschikbare expertise. Lees verder: Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 6/7 2 juli 2011

7 28 ste Symposium: Passie voor de jeugd. Onder de titel Kwetsbare jongeren, bijzondere leerlingen' staat het symposium dit jaar in het teken van de samenwerking tussen hulpverlening en onderwijs. Hierbij zal zowel aandacht besteedt worden aan algemene thema's als aan specifieke voorbeelden van deze samenwerking. Zodoende biedt het programma interessante aanknopingspunten voor iedereen die werkzaam is binnen de jeugdzorg en het onderwijs. Deelname aan het symposium is daarmee een toegevoegde waarde voor (ortho)pedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en onderwijskundigen die werkzaam zijn in de jeugdzorg of op (hoge) scholen, beleidsmedewerkers en praktijkmanagement van jeugdzorginstellingen, onderwijs, gemeentes en provincies en wetenschappers die nauw betrokken zijn met onderzoek op gebied van jeugdzorg en onderwijs. In de ochtend ligt de nadruk op het perspectief vanuit het onderwijs: hoe kan de jeugdzorg hierin een rol spelen, prof. Dolf van Veen (Universiteit van Nottingham,) dr. Jan Bijstra (RENN4, Hanzehogeschool) en drs. Marjon ten Heggeler (CED-groep) geven hierop tijdens hun lezingen hun visie en ervaringen. s Middags zullen dr. Frida van Doorn (Erasmus MC), dr. Martine Buist (Yorneo/ PIONN) en drs. Luuk den Hartogh (Fontys Hogeschool) het thema verder belichten vanuit het perspectief van de zorg: hoe werken we samen met het onderwijs? In aansluiting op iedere derde lezing vindt een discussie plaats die wordt ingeleid door een referent uit de jeugdzorg- of onderwijspraktijk. U kunt zich vanaf september inschrijven via de website Website Rekenboog.zml vernieuwd Op vinden zml- scholen, - leraren en -begeleiders uitgebreide en actuele informatie over betekenisvol rekenwiskundeonderwijs voor zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar. Kern van het project is een leerlijnenoverzicht als uitwerking van de kerndoelen rekenenwiskunde voor zml/mg, met daarbij passende lessen en lessenseries. Deze zijn snel te vinden en gratis te downloaden. Zie ook: Ouderplatform Verontruste Ouders is ernstig verontrust over de golf van bezuinigingen die onze kinderen hard zullen treffen! Vele ouders hebben de afgelopen periode actief en onvermoeibaar actie gevoerd. Ouders gaan verder met hun acties Zie; Zie voor nog meer actienieuws: Congres School Wide Positive Behavior Support Op vrijdag 18 november 2011 organiseren de Opleidingen Speciale Onderwijszorg van de hogescholen Windesheim en Fontys de 3 e nationale School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie. De conferentie vindt plaats in het auditorium van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het programma bestaat uit workshops en presentaties. De onderwerpen die aan bod komen zijn stuk voor stuk vormen van good practice met betrekking tot het positief omgaan met gedragsvraagstukken. SWPBS is een aanpak die momenteel in een razendsnel tempo in Nederlandse scholen en instellingen vorm krijgt. De conferentie is interessant voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en hulpverlening. Op 19 november is er een dag waarin in Masterclasses, geleid door experts, dieper wordt ingegaan op SWPBS. Keynotespeaker dr. George Sugaï Dr Sugaï vormt samen met Rob Horner de directie van het Center on Positive Behavioral Interventions and Supports (www.pbis.org) in de Verenigde Staten. Hij wordt wereldwijd erkend als een expert op het gebied van positieve gedragsondersteuning en systeemverandering in relatie met de opleiding tot leraar. Meer info: Voor al uw reacties: Nieuwsbrief LVC3 Lvc4 7/7 2 juli 2011

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 497 Passend onderwijs Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 30 november 2010 Passend onderwijs

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 30 november 2010 Passend onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Voortgang passend onderwijs. 1.

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Voortgang passend onderwijs. 1. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 497 Passend onderwijs Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Juli 2012 Uitgelicht Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Jeugd. Passend onderwijs. Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP.

Jeugd. Passend onderwijs. Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP. Passend onderwijs Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP 20 november 2009 Nieuwe wetgeving op komst 2 november 2009 Brief staatssecretaris Dijksma

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524)

Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524) Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524) Beantwoording vragen fractie CDA betreffende Passend Onderwijs - Op 1 augustus worden de scholen (in de omgeving)

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Datum 31 maart 2011 Betreft Toezeggingen algemeen overleg passend onderwijs van 16 februari en mondeling vragenuur van 22 maart

Datum 31 maart 2011 Betreft Toezeggingen algemeen overleg passend onderwijs van 16 februari en mondeling vragenuur van 22 maart a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

antwoord Passend Budget

antwoord Passend Budget Een passend budget Kwaliteit voorop in passend onderwijs : echte meerwaarde bieden voor leerlingen Studiedag ambulante begeleiding Lunteren 4.12.2009 Ton Groot Zwaaftink bestuurslid Stichting Simea algemeen

Nadere informatie

Samenvatting. Auteur: Anno Droste Co-auteurs: Karien Dekker, Jessica Tissink

Samenvatting. Auteur: Anno Droste Co-auteurs: Karien Dekker, Jessica Tissink ÉÉN KIND, ÉÉN GEZIN, TWEE STELSELWIJZIGINGEN Een onderzoek naar de succesfactoren van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten ten aanzien van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Auteur:

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

17 augustus 2012 De beantwoording van de vragen over het probleem van pesten op school. (2012Z13044).

17 augustus 2012 De beantwoording van de vragen over het probleem van pesten op school. (2012Z13044). a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Extra toelichting leerlingenvervoer

Extra toelichting leerlingenvervoer Extra toelichting leerlingenvervoer Auteur: Marjonne van Workum Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Versienummer:.0 Datum: 20 oktober 204 Corsanummer: U4.4846 T4.887 Inhoudsopgave Extra toelichting

Nadere informatie

Passend Onderwijs en de Brede School. Hoe een brede school bij kan dragen aan passend onderwijs Alfons Timmerhuis Sardes Utrecht

Passend Onderwijs en de Brede School. Hoe een brede school bij kan dragen aan passend onderwijs Alfons Timmerhuis Sardes Utrecht Passend Onderwijs en de Brede School Hoe een brede school bij kan dragen aan passend onderwijs Alfons Timmerhuis Sardes Utrecht Workshop Wat verstaan we onder een brede school? Wat betekent passend onderwijs

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het. Joost Vreuls

Passend Onderwijs in het. Joost Vreuls Passend Onderwijs in het VMBO Joost Vreuls Alfons Timmerhuis i Knelpunten Jaarlijks 3000 thuiszitters Labeling in onderwijs en (jeugd)zorg Bureaucratie en te lange lijnen voordat zorg verkregen wordt Onderbenutting

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Eigen wijs, wijzer, wijst

Eigen wijs, wijzer, wijst Eigen wijs, wijzer, wijst IN DIT NUMMER STUURGROEP WORDT THEMAGROEP BELEID/POLITIEK 8 E VOORTGANGSRAPPORTAGE INVLECHTING/ONTVLECHTING STROOMSCHEMA PLEIDOOI PO RAAD MEER GELD VOOR ONDERWIJS AAN VLUCHTELINGENKINDEREN

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Speelveld in beweging; de leerplichtambtenaar als anker

Speelveld in beweging; de leerplichtambtenaar als anker Speelveld in beweging; de leerplichtambtenaar als anker Eindhoven, 6 oktober 2011 Bart van Kessel Gedragswerk Er waren eens leerlingen die tussen wal en schip vielen... En iedereen vond dat er iets moest

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2011 Betreft Voortgang passend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2011 Betreft Voortgang passend onderwijs a 3015 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SPRINT NIEUWSBRIEF MAART 2015

SPRINT NIEUWSBRIEF MAART 2015 SPRINT NIEUWSBRIEF MAART 2015 SPRINT-nieuwsbrief In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: Uitkomsten evaluatie SPRINT SPRINT in 2015 Onderzoek naar de uitvoering van de SPRINT-screening

Nadere informatie

Onderwijs en zorg zijn partners in passend onderwijs

Onderwijs en zorg zijn partners in passend onderwijs Onderwijs en zorg zijn partners in passend onderwijs Invoering passend onderwijs: een complexe en ingrijpende operatie Door Corian Messing en Gerard Bouma Onderwijsvernieuwingen leiden vaak decennialang

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2012 Vernieuwd: informatiepunt passend onderwijs Uitgelicht Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs In december 2011 zijn de minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, de VO-raad,

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag.

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag. Postbus 1223 3500 BE Utrecht Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Herculesplein 215 3584 AA Utrecht T 030-236 37 29 E info@platformvg.nl

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Opleidingen PBS PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Probleemgedrag in het onderwijs, het komt bijna overal voor. Veel personeelsleden op scholen voelen zich hierdoor machteloos. Ook kan

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Basis. Inhoud Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn:

Basis. Inhoud Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn: Basis Omschrijving De basiscursus biedt in korte tijd gedegen achtergrondkennis over de uitgangspunten van SWPBS en informatie over wat de implementatie van SWPBS voor de praktijk kan betekenen. De cursus

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Regeling bezwaar toelaatbaarheid

Regeling bezwaar toelaatbaarheid Regeling bezwaar toelaatbaarheid Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad en VO-raad, Utrecht Peter van den Heuvel (KPC Groep) Datum uitgave: januari 2014 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Matchpoint. Symposia Dyslexie en ADD/ODD/ASS *MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA* Nummer 4, juli 2011

Matchpoint. Symposia Dyslexie en ADD/ODD/ASS *MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA* Nummer 4, juli 2011 Nummer 4, juli 2011 *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA* INHOUD Nieuwsbrief In deze 4 e nieuwsbrief van het samenwerkingsverband komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Agenda - Mededeling - Matchpoint -

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertise Centre Education Care St.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertise Centre Education Care St. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertise Centre Education Care St. Eustatius (ECE) Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius Datum onderzoek : 6 oktober

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie