Gebundelde versie: maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebundelde versie: maart 2013"

Transcriptie

1 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen Inleiding Dynamiek Doelen en motieven Vormgeving Als uw kinderen vragen : jeugd- en jongerenwerk Inleiding Organisatie Geloofsoverdracht Gemeenschapsvorming en persoonlijke groei Werving Werkplan Communicatie Inleiding Wie willen we bereiken en wat zijn de middelen? Wat willen we communiceren? Conclusies Taakgroep Eredienst & Kerkmuziek Visie en beleid Opdracht Aandacht voor de toekomst Communicatie en dwarsverbanden Werkplan en huidige bezetting College van Kerkrentmeesters Inleiding Over dit beleidsplan Visie CvK op de bedrijfsvoering PGO Een analyse van de huidige financiën en de bedrijfsvoering (najaar 2011) Actualisering en explicitering doelstellingen Een aangepaste strategie Concrete besluiten korte termijn en besluitvorming langere termijn Taakgroep Diaconaat en Zending Inleiding Binnenlands Diaconaat Werelddiaconaat Zending Activiteiten Financiën Sterke en zwakke punten van de Taakgroep Slot Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

3 8 Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken Belang Beleid en visie Taakomschrijving Activiteiten VOS Doelgroepen Organisatie Financiën Afronding en vervolg Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

4 1 Inleiding Met het aflopen van de vorige beleidsplanperiode, zag de Protestantse Gemeente te Oegstgeest zich eind 2009 gesteld voor de opgave een nieuw beleidsplan op te stellen. Afgezien van de formele aanleiding, kwam dit voor ons gevoel op een goed, een natuurlijk moment. Het vorige beleidsplan Beleid in beweging heeft veel in beweging gebracht, vooral in organisatorische zin. Nu de fase van reorganiseren is afgesloten, is het tijd om ons diepgaand op de inhoud te richten. Het vorige beleidsplan gaf richting aan wat wel een dubbele reorganisatie is genoemd. In de eerste plaats werd met de besluiten in 2003 de structuur met wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad vervangen door een functionele structuur met één Kerkenraad, drie pastorale secties en zeven taakgroepen. Het aantal predikantsplaatsen werd op drie vastgesteld, waarbij het werken in teamverband tot uitgangspunt werd genomen. Met betrekking tot de accommodaties werden de Groene- of Willibrordkerk, de Regenboogkerk en het Gemeentecentrum voldoende geacht; de Regenboogkerk werd gerenoveerd en het College van Kerkrentmeesters ging zich richten op de toekomst van de Pauluskerk, het Gemeentecentrum, Sonnewende en de Begraafplaats. Een Implementatiecommissie heeft van 2004 tot 2006 richting gegeven aan de praktische uitwerking van de besluiten in de vorm van deelprojecten, met de inzet van heel veel vrijwilligers. Met het dubbele karakter van de reorganisatie werd bedoeld, dat er ondertussen ook nog sprake was van een formele fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, in navolging van de landelijke PKN, die moest worden voorbereid en uitgevoerd. In de jaren tussen 2004 en 2008 is er met vallen en opstaan resultaat geboekt. Sinds 2008 is de Protestantse Gemeente te Oegstgeest een feit. Drie predikanten vormen als werkteam de inhoudelijke kern van onze missie en de motor van de primaire activiteiten. De functionele structuur heeft zijn waarde bewezen en werkt redelijk tot goed; het functioneren van de Kerkenraad en het moderamen zal in 2011 worden geëvalueerd, de werking van de Taakgroepen is tussentijds voortdurend onderwerp van evaluatie geweest, waarbij op enkele plekken verbeteringen zijn aangebracht. De Regenboogkerk is gerenoveerd, inclusief de achterzalen. Voor de Pauluskerk is een goede bestemming gevonden als zelfstandig Cultureel Centrum en als kerk, onder de leiding van een apart stichtingsbestuur. De begraafplaats bij de Groene- of Willibrordkerk wordt uitgebreid met een nieuw deel en voor de exploitatie van de huidige én de nieuwe begraafplaats is de (kerkelijke) Stichting Begraafplaats Groene Kerk opgericht. Onderzoek naar de toekomst van het Gemeentecentrum staat voor 2011 in de planning. Zonder dat er sprake is geweest van een systematische evaluatie van het beleidsplan als geheel, kan volgens het moderamen worden vastgesteld, dat het grootste deel van de voornemens van het vorige beleidsplan is gerealiseerd. Dat brengt ons in een nieuwe fase, waarbij het tijd is om de blik vooral te richten op onze inhoudelijke taken. Aan dynamiek zal het daarbij niet ontbreken. De Protestantse Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

5 Gemeente te Oegstgeest blijft een veelkleurige geloofsgemeenschap, waarin veel in beweging is. Er is ruimte voor verschillende vormen van geloven en gemeente-zijn. Tevens is er ruimte voor aandacht en uitstraling naar buiten: presentie in de samenleving. Het gaat immers niet om de kerk, maar om de wereld. Zoals Hendrik Kraemer zei: Kerk is zending, kerk is diakonia. De kerk is het die krachtens haar opdracht haar leden én de wereld voortdurend moet vragen, op een intelligente wijze: weet gij wat gij doet, en waar gij heengaat met uw daden? Weet u of u uw verstand dat God u geschonken heeft wel op een juiste wijze gebruikt? In de hierna volgende hoofdstukken, wordt getracht inhoud te geven aan deze opdracht tot rekenschap op de verschillende gebieden. Hoewel de onderwerpen ongelijksoortig zijn (pastoraat en communicatie zijn instrumenten, jeugd is een doelgroep), is er toch een rode lijn: binnen een omgeving die zich ontwikkelt en steeds om aanpassing vraagt, wil de Protestantse Gemeente te Oegstgeest op een herkenbare wijze aanwezig zijn. Daarbij gaat het naar de aard van onze roeping om aandacht geven aan wie dat nodig heeft, om wezenlijke betrokkenheid en om ontferming. De teksten van de afzonderlijke hoofdstukken zijn voorbereid in de desbetreffende taakgroepen. Per hoofdstuk heeft bespreking en besluitvorming plaatsgevonden in de Kerkenraad, het totaal is (in twee gedeelten) besproken op een Duindag van het moderamen met vertegenwoordigers van de taakgroepen en op een Gemeenteavond. Hoewel velen bij de voorbereiding betrokken zijn geweest, willen wij op deze plaats speciaal dank zeggen aan ds.rainer Wahl, interim predikant in Oegstgeest in de periode , die zich sterk voor dit beleidsplan heeft ingezet. Moderamen van de Kerkenraad, 25 november 2010 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

6 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen. 2.1 Inleiding De organisatie van het pastoraat van de PGO is gestructureerd aan de hand van een indeling in drie pastorale secties: Oost, West en Noord. Aan iedere sectie is een van de drie predikanten verbonden. Deze indeling gaat terug op de vroegere indeling in drie wijkgemeenten, en is een beleidskeuze geweest in het proces van eenwording van onze gemeente. De secties (en hun predikanten) werken relatief onafhankelijk van elkaar en hebben een eigen werkstructuur. Naast het territoriaal georganiseerde pastoraat ontstaan steeds meer groepen die in een pastorale behoefte voorzien. De samenbindende factor van deze groepen is divers, richt zich op bijv. het kerkgebouw als plaats van geregelde ontmoeting, of op een gemeenschappelijke belangstelling (ouders met jonge kinderen, filmavonden, koffieochtenden voor ouderen, bibliodrama). Deze groepen laten zien dat het pastoraat onderhevig is aan een fundamenteel veranderingsproces. De traditionele attitude, die door een pastor-georiënteerde en geografische indeling (resp. afbakening) wordt gekenmerkt, blijkt voor dergelijke groepen minder of niet relevant. Voor de nieuwe woonwijken Poelgeest en Nieuw Rijngeest geldt dat de territoriale vorm van pastorale organisatie niet van de grond komt. Kerk-zijn is met het verschuiven van de generaties wezenlijk van aard veranderd. De vele pastorale vrijwilligers merken in de praktijk dat het pastoraat aan veranderingsprocessen onderhevig is. Soms motiveert dat, soms ook niet. Voor sommigen roept dat verlegenheid, vragen en zorgen op; anderen zoeken nadrukkelijk aansluiting bij veranderingen. In onze ene gemeente leven dus verschillende ideeën over wat kerk-zijn inhoudt. In alle voorlopigheid kunnen we deze verschillen samenvatten in twee kerkmodellen. Het ene kerkmodel is dat van een gemeenschap die rond het centrum van eredienst en kerkgebouw is georganiseerd; het andere gaat uit van een waaier van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om geloof en leven met elkaar te delen. Het eerste model kenmerkt zich door een gecentreerde gerichtheid met relatief duidelijke grenzen tussen binnen en buiten (verzorging); het andere heeft een netwerkstructuur, is fluïde en de grenzen aan de rand zijn onscherp (ontmoeting). Deze twee kerkmodellen lopen in Oegstgeest onuitgesproken door elkaar heen. De overtuiging leeft dat beide modellen van grote betekenis zijn. In het pastorale beleid voor de periode staat erkenning van de twee kerkmodellen en de daaronder liggende diversiteit aan attitudes, centraal. Bezinning op de huidige situatie wordt bovendien als urgent ervaren. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

7 2.2 Dynamiek De verwevenheid van de diverse ideeën over wat kerk-zijn voor gemeenteleden betekent met de territoriale organisatie en de steeds grotere gerichtheid op doelgroepen levert een uiterst dynamisch werkveld op. Daarbinnen neemt de overkoepelende rol van de Taakgroep Pastoraat steeds meer toe, alsmede de samenwerking tussen de pastorale medewerkers van de verschillende secties en die van de predikanten. Het beleid voor de komende jaren zal dan ook gericht moeten zijn op de vraag hoe die samenwerking opgebouwd, gesteund en geborgd kan worden. Daarbij spelen taken als coördineren van pastorale activiteiten, het zoeken, toerusten en begeleiden van vrijwilligers een prominente rol. De opdracht waarvoor onze gemeente staat is omvangrijk en arbeidsintensief, en vraagt een nauwe samenwerking tussen de vrijwilligers in de secties en in de Taakgroep, de kerkenraad en het predikantenteam. Om in deze situatie heldere werkbare lijnen uit te zetten is het formuleren van de problematiek en de kansen cruciaal. Samenvattend: a. organisatie: De verschillende werkwijzen in de secties vragen om stroomlijning. Sectieoverstijgende activiteiten vragen om gezamenlijke coördinatie en samenspraak zoals dat ook in het werkteam van predikanten in ontwikkeling is. b. attitude: De nieuwe woonwijken hebben geen bestaand sociaal netwerk waarin de kerk vanzelfsprekend is geïntegreerd en waarop bewoners (gemeenteleden) kunnen terugvallen. Uit de praktijk blijkt dat nieuwe woonwijken om een eigensoortige benadering vragen, om een andere pastorale attitude dan de traditionele werkwijze. Deze benadering zal in toenemende mate ook van toepassing zijn op de bestaande woonwijken. c. personeel: Onder de pastorale medewerkers is behoefte aan nieuwe taken of het kunnen neerleggen van een taak. Vergrijzing onder de pastorale medewerkers is een reden om nieuw pastoraal personeel te werven. Het voortbestaan van onvervulbare vacatures werkt niet bevredigend. We willen in heel Oegstgeest een netwerk van contactpersonen opzetten. Contactpersonen doen geen bezoekwerk, maar vangen signalen op en geven die door. d. dynamiek: De verlegenheid die door de hele pastorale organisatie heengaat, zorgt voor een besef van hoge urgentie. De tijd is rijp om in dit dynamiek van kerk en samenleving nieuwe wegen in te slaan. In opdracht van, en samenspraak met de kerkenraad zijn de leden van de Taakgroep Pastoraat en het predikantenteam in het seizoen een bezinningstraject ingegaan. Daarbij zijn bovenstaande verlegenheid en urgentie, verantwoordelijkheid en Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

8 ervaring zoveel als mogelijk vruchtbaar gemaakt. Er is gewerkt aan inzicht in de geschetste dynamiek en aan het uitdenken van nieuwe, passende vormen van pastoraat. Als centrale vraag gold steeds, hoe we op uiteenlopende plekken elkaar in de liefde van Christus kunnen opzoeken, elkaar kunnen begeleiden en voor elkaar kunnen zorgen in een verbondenheid die door de verschillende generaties en leefmilieus heengaat. Het doorlopen bezinningstraject is zelf het betekenisvolle begin van de wijze waarop in het pastoraat steeds meer gestalte krijgt, nl. in de inspirerende en vruchtbare samenwerking van professionele en vrijwillige pastores. Op voet van gelijkwaardigheid willen zij het pastoraat als één van de kerndimensies van het gemeente-zijn behartigen. Allen zijn wij immers geroepen dienaren (priesters) van de Ene, die we ons zelf en deze gemeente kunnen toevertrouwen. In deze relatieve ontspanning mogen en kunnen we gebroederlijk en zusterlijk met elkaar aan het werk gaan. 2.3 Doelen en motieven De beide kerkmodellen - de aanduiding is een voorlopige poging laten zich nader duiden rond ervaringsbegrippen als gemeenschapszin (eerste model) en verlangen en behoefte (tweede model). Voor het eerste model zijn onderling gegroeide verbanden en een impliciet gedeelde identiteit basaal; voor het tweede model geldt dat voor het aangaan van juist nieuwe relaties en een individuele oriëntatie op de mogelijkheden die gemeenschap creëren. Dit laatste betekent dat men gericht is op het scheppen van velden waarop aandacht, uitwisseling, onderlinge belangstelling ervaren resp. beleefd kan worden. Het eerste model veronderstelt continuïteit; het andere leeft bij de gratie van korter lopende trajecten of projecten. Het ene gaat uit van vaste en duidelijke omlijnde structuur; het andere model bestaat uit korter lopende trajecten of projecten en leeft bij de gratie van spontane impulsen die iets in gang zetten en weer op doen houden. Beide concepten worden als vormend ervaren en gezien. Want wij hebben niet alleen schatten om uit te delen, er zijn ook schatten om te delen en te vinden. Daarbij gaat het in eerste instantie om het contact. Het pastoraat kan een instrument zijn om mensen bij de kerk te betrekken, maar kan evenzeer een bezigheid en een houding zijn om elkaar bij het leven en samenleven te betrekken en elkaar aan te spreken als veelsoortige gelovigen en twijfelaars. We onderkennen dat een open, luisterende en gastvrije houding kenmerkend is voor de Protestantse Gemeente te Oegstgeest. Zo doende willen wij gemeente van Christus zijn. Hiertoe herkennen we als dragende motieven: 1 het gebod om elkaar lief te hebben zoals Christus ons allen lief heeft. Dat is dragend, stuwend en maatgevend tegelijk. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

9 2 Als er al sprake is van een moeten dan is dit een heilig moeten, een innerlijke drive om elkaar in die liefde te ontmoeten en in die Geest van onbaatzuchtige overgave naar elkaar om te zien. 3 Daarop vertrouwen (geloof) is wezenlijk voor ons leven, onze levenshouding, het omgaan met ons zelf en met elkaar. 4 Dit geloof wil gevoed en gedeeld worden en aldus leiden tot levensverdieping en verbondenheid met elkaar, in gezin, vriendschap, kerk en wereld. 5 Dit verrijkt niet alleen onszelf. Hier wordt ook onze wereld mooier door. 6 Elkaar luisterend nabij zijn wanneer nood en dood is ingebroken om eenzaamheid uit te houden, verwarring toe te laten en troostende nabijheid te ervaren, vertrouwen en zelfvertrouwen. Dit is ons in onze kerkelijke gemeenschap gegeven. Dat kunnen wij elkaar en een ieder bieden die daarvoor open staat. In onze steeds anoniemer en egocentrischer wordende samenleving en cultuur is dit leven uit de Bron van ons geloof van onschatbare waarde en een niet te missen tegenkracht. 2.4 Vormgeving Om de ontwikkelingen in onze gemeente en in ons dorp mee te laten werken voor ons doel om te komen tot plekken van ontmoeting waar geloof gedeeld, liefde ervaren en hoop gezien kan worden, werken we de komende 4 jaar vanuit een drietal basismotieven aan de concretisering van het pastoraat. Deze drie zijn: 1 het creëren van ruimte voor een decentraal ontmoetingspastoraat, 2 het uitbouwen van een geïntegreerde pastorale structuur voor de gehele gemeente, en 3 het blijven werken aan de zorg voor de kwaliteit van het pastoraat en het werkplezier van contactpersonen en andere pastorale werkers, inclusief de verpleeg- en verzorgingshuizen. In concrete termen betekenen deze drie basismotieven: ad 1: De drie secties werken met contactpersonen, sectieteams, pastorale werkers en predikanten. De contactpersonen fungeren als aanspreekpunt en uitkijkpost voor hun buurtbewoners. Het onderhouden van pastorale contacten (waaronder het bezoekwerk) valt onder de verantwoordelijkheid van de pastorale werkers (pastorale ouderlingen, pastorale medewerkers, predikanten). Het sectieteam overziet de verantwoordelijkheid en neemt initiatieven om op adequate wijze vorm te geven aan het pastoraat. ad 2: Er wordt toegewerkt naar een Pastoraal Team (PT) voor de gehele gemeente. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

10 Het PT wordt gevormd door de leden van de Taakgroep Pastoraat (waarin de sectieteams vertegenwoordigd zijn) en de drie predikanten. Het PT is verantwoordelijk voor pastorale beleidsontwikkeling en coördinatie, nieuwe initiatieven en projecten. ad 3: Het Pastoraal Team heeft primair de zorg voor de coördinatie en initiatieven op deze gebieden onder meer door van bezinning, toerusting, persoonlijke aandacht en ondersteunende activiteiten. Deze initiatieven richten zich zowel op gemeenteleden als op pastorale medewerkers. De drie basismotieven en de concrete invulling daarvan worden gezien als wegen die naast elkaar worden bewandeld. Veel van de aangegeven activiteiten worden in de praktijk al zo uitgevoerd. Het verder ontwikkelen van een meer geïntegreerde pastorale structuur, met een minder scherpte territoriale afbakening, wordt gezien als een proces van de gehele gemeente gezien en zal om extra aandacht vragen. In dat proces zal er aandacht zijn voor verwachtingen die niet aansluiten bij het ene, dan wel het andere kerkconcept. In dat proces zal ook ruimte worden gemaakt voor een flexibele inzet van pastorale capaciteit. Het denken in twee modellen van kerk-zijn wordt louter als hulpmiddel gezien om: a. gemotiveerd, geïnspireerd en naar vermogen actief te zijn in de zich veranderende pastorale praktijk, b. verantwoordelijk te kunnen zijn voor de pastorale opdracht, en c. beleid en organisatie op de geleefde praktijk te kunnen blijven afstemmen. We zijn ervan overtuigd dat alle werkvelden van de christelijke gemeente om geregelde herbezinning vragen. Dat zal blijven gelden. En dat geldt derhalve ook voor het pastoraat. Voor het jaar 2011 worden als prioriteiten aangegeven: toegroeien naar een Pastoraal Team en drie sectieteams omschrijven van de pastorale functies: pastoraal ouderling, pastoraal medewerker, contactpersoon, predikant werving contactpersonen en pastoraal personeel. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

11 3 Als uw kinderen vragen : jeugd- en jongerenwerk 3.1 Inleiding De Protestantse Gemeente te Oegstgeest heeft zoals zo vele gemeenten binnen PKNverband te maken met een licht teruglopend ledenaantal. Onder jongeren is deze trend het grootst. Vergrijzing is het gevolg. Dit betekent dat het voor jongeren steeds moeilijker wordt, een eigen plek in zo een gemeente te vinden. Kindernevendienaren in onze gemeente melden dat er steeds minder kinderen geregeld naar de kindernevendienst komen. Dit seizoen is bij te weinig aanmeldingen voor de catechisatie besloten om met dit onderdeel van het gemeentewerk te stoppen. Zelfs een zorgvuldige en aantrekkelijke werving mocht niet baten. Dit zijn symptomen van dieper liggende maatschappelijke en culturele ontwikkelingen die met grote woorden als secularisatie en individualisering voldoende zijn benoemd en beschreven. Een gemeente die het moet hebben van gemeenschapszin en overdracht van geloofsschatten over generaties heen wordt juist op het veld van het kinder- en jeugdwerk met deze ontwikkelingen keihard geconfronteerd. Zijn er straks nog kinderen die vragen stellen? En zo ja, wat zullen dat voor vragen zijn? Wat zal hun nieuwsgierigheid en wellicht ook leergierigheid kunnen prikkelen? Er zijn twee oersterke krachten die in onze gemeente werkzaam zijn, die de kwaliteit van onze gemeente uitmaken. 1 Dat zijn bevlogen en bekwame vrijwilligers met een groot hart voor kinderen en het besef dat zij bijdragen aan de persoonlijke en geestelijke groei van de kinderen en zich zelf. 2 En daar zijn dijken van verhalen, liturgische en kunstzinnige symbolen, een brede en kwalitatief goed geschakeerde muzikale vorming, nationale en internationale netwerken. Deze twee oerkrachten wellen uit de Bron van Gods liefde die in Jezus Messias onder ons in een meeslepende overvloed tot leven is gekomen. In het vertrouwen dat deze messiaanse beweging (aldus een gemeentelid) in en door ons werkzaam is en in het verlangen dat aan onze kinderen over te dragen, gaan wij aan de slag. Wij zullen de doelen die we ons in het gemeentelijke jeugdwerk stellen helder voor ogen moeten houden om daarvoor de geschikte middelen te vinden. Daarbij geldt voor deze dimensie van het gemeenteleven, dat de intentie niet is, om kinderen en jongeren in de bestaande structuren en gewoontes in te voegen, maar in een continu samenspel van jong en oud deze structuren levend te doen zijn voor de ontwikkeling van een gemeente die niet alleen met haar tijd meegaat, maar haar op sommige punten zelfs voor is. De sleutel hiervoor ligt in het kunnen binden van jongeren. Voorwaarde hiervoor is: contact willen maken met de jongeren zelf, hun opvoeders in gezin en school; het eigen gezicht willen laten zien; van de waarde van het Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

12 geloof persoonlijk willen vertellen; andere vormen toelaten; zelf willen veranderen. Dit brengt ons bij de gemeenschapsvorming. 3.2 Organisatie 1 Het beleid voor het jeugd- en jongerenwerk is toevertrouwd aan de taakgroep Jeugd en Jongeren. Zij coördineert het jeugdwerk, neemt initiatieven en werkt deze uit. De kerkenraad stelt dit beleid vast en zorgt voor de facilitaire middelen die nodig zijn voor de uitvoering. 2 Op dit moment telt de taakgroep vijf leden. Zij dekken verschillende velden af: educatie (voorheen catechese); kindernevendienst (contactpersoon), jeugdcantorij en jeugdkapel. 3 De taakgroep wordt ondersteund door een predikant vanuit het werkteam. 4 De groep van de kindernevendienst, onderverdeeld in de Regenboogkerkers en de Groene Kerkers, staat nogal los van de taakgroep. Ter wille van enige continuïteit en overgangen van de ene naar de andere leeftijdsgroep verdient het aanbeveling de kindernevendienst onder te brengen in het taakveld jeugd en jongeren. Een vertegenwoordiger van de kindernevendienst in de taakgroep zou dan ook zeer wenselijk zijn. In het najaar 2010 wordt vanuit de taakgroep het gesprek aangegaan om tot een hechte samenwerking met elkaar te komen. 5 Buiten de taakgroep en de kindernevendienst zijn nog andere jeugdwerkers die kringen begeleiden zoals de dramagroep en een eetgroep. Daaromheen weer zijn leden van onze gemeente die catechese hebben gegeven en die bereid zijn in projecten voor jongeren mee te werken. Het contact met deze groep zal moeten worden onderhouden. Een keer per jaar (eind werkseizoen) organiseert de taakgroep een breed jeugdwerkoverleg waar al deze jeugdwerkers worden uitgenodigd om te evalueren, nieuwe ideeën uit te wisselen en de wind in de zeilen te houden. Waar een wil is, is ook een weg 3.3 Geloofsoverdracht In onze samenleving schiet geloofsoverdracht binnen en vanuit een kerkelijke gemeenschap steeds meer bij in. Het band met een kerk wordt steeds losser, niet alleen bij jongeren, maar ook al bij hun ouders. Bovendien heeft een open breed oecumenisch georiënteerde geloofsgemeenschap met nog meer zinaanbieders te maken. Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren is enorm toegenomen. De concurrentie wordt gauw als overweldigend ervaren. De evangelische vormgeving van het geloof Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

13 schijnt de wind mee te hebben. Grote aantallen jongeren zijn er te vinden. Laten wij in positieve zin proberen concurrerend te zijn, maar dan wel vanuit onze eigen kracht en onze eigen roeping. Het ons eigene is de verbinding met de andere. Wij zoeken het echt menselijke zoals dat in Jezus Messias oplicht. Wij vinden dat niet alleen in onze kerk, maar ook in andere kerken, geloofsgemeenschappen, religies en culturen. Voor dit kwetsbare, echte, menselijke, aandachtige leven en meeleven komen wij op. Dat willen wij doorgeven op de komende generaties. Niet het nemen staat voorop, maar het ontvangen, niet het afgeven op de ander, maar dienende aanwezigheid in toewijding en overgave. Geloof is een houding die van jongs af aan verbeeld en geoefend moet worden. Er zullen vormen hiervoor worden ingezet die het kerkelijke leven van onze gemeente weerspiegelen en kinderen resp. jongeren aanspreken. Geloofsoverdracht speelt zich bij uitstek af in erediensten. 1 Eredienst De participatie van kinderen en jongeren in de zondaagse eredienst is een groot aandachtsveld. Er is structurele aandacht voor de kinderen in de kindernevendienst. Deze structurele aandacht voor kinderen en jongeren dient te worden uitgebreid op de eredienst zelf. Er komt een kind van de zondag dat eventueel met andere kinderen bij het aansteken van de tafelkaarsen assisteert en meewerkt aan het kyriëgebed. Het hebben en openlijk uitvoeren van een taak sterkt het zelfvertrouwen van het desbetreffende kind én maakt kinderen meer zichtbaar in de gemeente. De taakgroep regelt dat met de ouderlingen van dienst. Een structurele samenwerking met de kindernevendienst van beide kerkgebouwen is een vereiste. Dit laatste geldt ook voor te houden 2 Diensten van jong en oud Tenminste drie keer per jaar vieren wij en dienst van jong en oud. Deze diensten zijn gekenmerkt door een eenvoudige activiteit binnen de viering die dat spreekt uiteraard van zelf correspondeert met het thema van deze dienst. Lezingen, liederen, gebeden, verhalende preek zijn duidelijk gericht op kinderen en jongeren, waarbij de herkenningsmomenten van de liturgie overeind blijven. Het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Uiteraard zal ook de voorganger deel uit maken van het voorbereidingstraject. Kinderen en jongeren zullen leren, dat geloof er toe doet, speels kan zijn en een appel doet op de eigen creatieve, sensitieve en sociale gaven. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

14 3 Kindernevendienst 4 Jeugdkapel 5 Jeugdcantorij Spelenderwijs leren de kinderen de grote verhalen uit de bijbel kennen. Bijv. hoe God uit veel gemene toestanden er nog iets moois en goeds weet te maken (Josefverhalen). Zij leren dat zij in Jezus en Zijn Vader bondgenoten voor het leven hebben. En zij ervaren dat de kerk in haar eredienst als gemeenschap naar voren komt, waar zij deel van uit maken, welkom zijn en als volwaardige deelgenoten mee mogen doen in het vieren, dienen en leren (in het gaande houden van de messiaanse beweging waartoe ook zij geroepen en begiftigd zijn). De lees- resp. verhalenroosters in eredienst en nevendienst zijn op elkaar afgestemd. De minimaal vier keer komt de leiding uit de Regenboogkerk en de Groene Kerk bijeen om door een predikant vanuit het werkteam in de verhalenstof te worden ingevoerd. Er worden vervolgens gezamenlijke projectafspraken gemaakt. Er is structureel contact met de taakgroep j+j. (zie boven) De jeugdkapel biedt jongeren vanaf 12 jaar de gelegenheid om tijdens de eredienst in een eigen ruimte bij elkaar te komen. Zij maken het begin van de eredienst mee net als de kinderen om hun eigen samenzijn in intrinsieke verbinding met de vierende gemeente te kunnen ervaren. Zij behandelen eigen thema s en zijn niet gebonden aan het leesrooster. Er ligt meer de nadruk op een verwerking van geloofsverhalen, geloofsvoorstellingen die hen raken en het elkaar daarin te ontmoeten als geloofs- en kerkgenoten. Het ingaan op hun eigen leefwereld, het zoeken naar verbinding met het geloofsverhaal, oriëntatie bieden in het gene op hen afkomt op school, internet en straat is in deze leeftijdsgroep zeker van groot belang (niet alleen in deze trouwens). Bijbelse figuren kunnen worden aangeboden als identificatiefiguren op hun zoektocht naar wie zij zelf zijn. Zij leren ontdekken dat zij open en vrij met elkaar kunnen communiceren en dat zij er echt toe doen. Om de groepsvorming te bevorderen vinden jaarlijks een of twee excursies plaats. Voor geloofsoverdracht, maar evenzo voor gemeenschapsvorming en persoonlijkheidsvorming is zingen en muziek maken van enorme importantie. Onder begeleiding van een professioneel geschoolde jeugdcantor werkt de groep kinderen maandelijks mee in een dienst. Het liedgoed en de begeleiding worden zorgvuldig uitgezocht. Het zal een weerspiegeling moeten zijn van de liturgische traditie van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

15 6 Scholen gemeente, waarbij uiteraard veel ruimte is voor afwisseling in toon en genre. Hier zal blijvende aandacht naar uit moeten gaan om een balans te vinden tussen verantwoord en leuk. Meer nog dan bij de andere vormen, draagt de inzet van de jeugdcantorij bij aan het meegroeien van de gemeente in haar geheel met nieuwe liederen, swingende ritmen en geloofsmetaforen. Er was een traditie van schooldiensten waarin echter de laatste jaren de klad in is gekomen. Dit lag aan het weggaan van een voorganger, aan het te groot worden van het aantal kinderen om hen samen met ouders en de zondagse kerkbezoekers in een kerkruimte te laten plaats nemen. Dit ligt zeker ook aan een verandering van de geloofsmentaliteit van ouders en leerkrachten. Na een initiatief van de Joris de Witteschool voor hernieuwd contact voor het houden van een schooldienst is er een bespreking geweest met de directeur van deze school en een vertegenwoordiger van de Hofdijckschool. Wij achten het een grote kans voor onze geloofsgemeenschap om randkerkelijke of zelfs buitenkerkelijke ouders en kinderen kennis te laten maken met onze gemeente zo ver dit op één moment van een dienst mogelijk is. Bij de voorbereiding van een schooldienst zal erop worden gelet dat de op kinderen gerichte overdrachtsvormen zoals zij in deze scholen worden toegepast enigszins geïntegreerd worden in onze liturgische bedding. We gaan immers met niets minder om dan met de wegwijzende kracht van het Woord van God. De voorbereiding geschiedt gezamenlijk, t.w. de voorgaande predikant en leerkrachten van de school Per jaar is er één schooldienst. De ene keer een dienst met en voor de onderbouw, de andere keer is de bovenbouw aan de beurt. Scholen worden uitgenodigd om een excursie te doen in de kerkgebouwen met uitleg van geschiedenis en de liturgische functie van het interieur Dit gebeurt in samenwerking met de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek In de scholen wordt voor activiteiten van onze gemeente gericht op kinderen en jongeren geworven. 3.4 Gemeenschapsvorming en persoonlijke groei Wie geloof zegt, zegt ook gemeenschap. Gemeenschapsvormend zijn de boven genoemde uitingen van ons kerkelijk leven uiteraard ook, in hoge mate zelfs. Onder dit hoofdje is het specifieke groepswerk aan de orde. 7 Dramagroep In onze cultuur waar beeldvorming en presentatie hoge eisen stellen aan vooral Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

16 jonge mensen geven theatrale en expressieve vormen voor jongeren boeiende en leerzame mogelijkheden om zich in de wereld van bijbelse verhalen in te leven en zich zelf in ontmoeting met hen te uiten. Het delen van gevonden ingangen in diensten om een verhaal of een figuur uit te beelden is inspirerend voor de hele gemeente en vergroot het zelfvertrouwen van de jongeren. Zij leren zich zelf tegenover bovengenoemde eisen beter staande te houden. 8 Eetgroep(en) De dramagroep kan een goede en verrijkende bijdrage leveren in diensten van jong en oud en doet dat regelmatig ook. Groepsvorming is in de leeftijd tussen 12 en 18, maar ook voor twintigers van groot belang. Er is een eetgroep die vast bij elkaar komt van enkele jonge vrouwen die al studeren. Het is een hecht clubje dat het onderlinge band vasthoudt. Rond de maaltijden is er gelegenheid om persoonlijk wel en wee uit te wisselen en een bezinningsonderwerp met elkaar te bespreken. Dat alles in een ongedwongen sfeer. Dit is een inmiddels zeer beproeft concept dat op andere leeftijdsgroepen kan worden toegepast. Te denken valt aan jarigen én aan twintigers. 9 Musicals Ook musicals hebben een grote bindende kracht. Het zijn projecten waaraan deelnemers zich nog vele jaren daarna zullen herinneren. Door alle leeftijden heen zijn mensen gevraagd om er aan mee te werken. Zij bieden de mogelijkheid om een catechetisch begeleidingstraject op te zetten voor de jonge en/of oudere deelnemers. Jongeren en andere gemeenteleden kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn én van waaruit zij de stof van het musical vorm geven. Een en ander geschiedt in de samenwerking van kerk en theater Het budget zal ruim van te voren moeten worden ingediend Ook andere geloofsgemeenschappen binnen de Oegstgeestse oecumene kunnen voor medewerking en financiële ondersteuning worden gevraagd Ook kleinschalige musicals, zoals Mozes etc. of rond kerst, zullen jaarlijks worden georganiseerd. Bij een groot project kan ook de ruimte van twee jaar zinvol zijn. 10 Jongerenweekeind Om in een heel andere sfeer bijeen te komen en eens een nacht te braken teneinde intens met elkaar op te trekken, wordt georganiseerd. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

17 Dit is onderdeel van de activiteiten van de jeugdkapel maar wordt uitgebreid tot alle jongeren in die zelfde leeftijdscategorie die in zo een weekeind zijn geïnteresseerd. eens per jaar wordt een jeugdweekeind georganiseerd 3.5 Werving Met een goede werving staat en valt de bereikbaarheid van onze kerkelijke gemeenschap voor de jeugd. Er gaat niets boven persoonlijke benadering, deze kan gek genoeg ook in digitale vorm worden gedaan. Mond tot mond reclame blijft ongeëvenaard. Wees trots op wat je doet, doe het in het vertrouwen dat de Levende zelf in al deze ontmoetingen meewerkt, mee ademt. Jaarlijks zal er een mooi vormgegeven folder worden uit gedeeld waarin de jeugdactiviteiten voor het komende seizoen smakelijk en uitnodigend zijn aangegeven. Of via onze website nog aan andersoortige communicatie kan worden gedaan is onderwerp van onderzoek. 3.6 Werkplan 2010 (in de taakgroep wordt bij ieder punt aangegeven wie wat wanneer doet) 1. Diensten van jong en oud in overleg met leiding kindernevendienst a. 10 oktober: popcantate Mozes (Tienerkoor) b. 1e kerstdag dienst van jong en oud in de Regenboogkerk c. (Kerstmusical, vgl. Zoek de Ster ) 2. Intensievere (structurele) samenwerking met de leiding van de Kindernevendienst a. Ondersteuning door predikanten bij het bezig zijn met de lezingen van het leesrooster voor de zondagse vieringen b. Kind van de zondag; kinderen van de basisschool krijgen een rol in dienst. 3. Diensten voor School en kerk a. C.B.S Joris de Witte, 14 november 2010 b. Na evaluatie contact opnemen met de Hofdijckschool c. Reflectie op godsdienstige opvoeding in de samenhang van gezin, school en kerk i) Geloven op schoot (kringen voor doopouders) ii) Contacten met leerkrachten Basisscholen 4. Musical: Joseph and the amazing Technicolor dream coat a. Initiatief van de PGO b. Samenwerking met de Stichting Kerk en Theater c. Toelichting van de Jozefverhalen in de Bijbel en inleving via Bibliodrama Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

18 5. In het kader van het 40-dagen project één sobere maaltijd voor en door jongeren. 6. Jongerenweekeind eind mei; initiatief via de Jeugdkapel 7. Betrokkenheid bij Taizé aan de Maas ; Europese jongerenconferentie rond de jaarwisseling, dit jaar in Rotterdam 8. Dauwtrappen op Hemelvaartsdag; aansluitend Hemelvaartsdagviering. 9. Pinkstervuur; nieuw leven blazen in een oude traditie. 10. Filmavonden voor jongeren 11. Publiciteit: een folder voor de activiteiten Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

19 4 Communicatie 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk heeft tot doel enkele keuzen in het communicatiebeleid van de PGO te onderbouwen. De PGO wil in de context van het nieuwe beleidsplan aangeven welke punten naar de huidige inzichten bij uitstek van belang zijn om te communiceren (wat, voor wie en hoe), om daar tevens aan te verbinden de middelen die daarvoor ingezet kunnen en moeten worden. In onze opdracht als kerkelijke gemeente zijn wij betrokken op God, op elkaar en op de wereld. Wij geven daaraan primair uiting door middel van vieringen en door pastorale en diaconale activiteiten. Het inhoudelijk communiceren van de christelijke boodschap in woord en daad is onlosmakelijk verbonden met deze activiteiten. Het communiceren hierover ondersteunt de samenhang in onze gemeente en het is een middel om zichtbaar te zijn in de bredere samenleving, kennis en inzicht te verwerven en ons te scherpen aan de ontwikkelingen om ons heen. In de afgelopen jaren hebben wij gezien, dat de aard en het aantal van de uitingsvormen, in relatie met onze primaire doelstelling, steeds diverser en talrijker zijn geworden. Ondanks een geleidelijk teruglopend ledental en het sluiten van één van de kerkgebouwen, is er een rijke verscheidenheid gebleven aan kerkelijke activiteiten met verschillende kenmerken en voor verschillende groepen. Naast de zondagse kerkdiensten, die met hun liturgie, verkondiging en muziek nog steeds de kern vormen van de geloofsbeleving voor velen in de gemeente, zijn er tal van nieuwe vormen ontstaan, zoals avondgebeden, cantatediensten, Evensongs, beelddiensten, bibliodrama, oecumenische diensten en een intensief programma met vieringen in de Veertigdagentijd. De vieringen van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten, die ook deel uitmaken van de PGO, en de vieringen in Hofwijck, Van Wijckerslooth en GGZ Rivierduinen, blijven hier dan nog buiten beschouwing. Daarnaast zijn er ook vele andere activiteiten die door of namens de PGO worden georganiseerd. Te denken valt aan de gesprekskringen, thema-avonden, koffieochtenden, filmavonden, concerten, lezingen en tentoonstellingen in de kerkgebouwen, het Gemeentecentrum of Willibrords Erf. En last but not least wordt er in de kerkelijke organisatie veel vergaderd door raden en commissies, taakgroepen en teams, van waaruit besluiten worden genomen, initiatieven worden ontplooid en om participatie wordt gevraagd; in de organisatie worden geregeld bepaalde zaken veranderd. Over al deze activiteiten moet gecommuniceerd worden. Niet alleen is er door de veelheid grote behoefte aan een overzichtelijke agenda, maar ook inhoudelijk is het van het grootste belang voor de kwaliteit en samenhang in de PGO, dat men op de hoogte is van doel en inhoud van wat er gaande is. Eén van veel gehoorde klachten in de afgelopen periode is, dat de verschillende groepen vaak van elkaar niet weten waar men mee bezig is. Elementen van vernieuwing in de liturgie en de organisatie moeten Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

20 draagvlak krijgen en behouden. De organisatie heeft net een periode van herstructurering en fusie achter de rug. Er is daardoor een grote behoefte aan communicatieve samenhang tussen de organen, met name tussen de Kerkenraad en de taakgroepen en de taakgroepen onderling. De PGO communiceert niet alleen voor zichzelf. De kerk heeft ook een missionaire doelstelling. Initiatieven op dit vlak vragen om brede externe afstemming met organisaties in Oegstgeest, Leiden en daarbuiten en met een veelheid van (kerkelijke) instanties. Te denken valt aan de diaconie in Leiden, de andere kerkgenootschappen in onze omgeving, de classis, de Raad van Kerken en de burgerlijke gemeente (bijv. met betrekking tot de begraafplaats), maar ook aan de regionale en landelijke organen van kerk en bijv. zending en werelddiaconaat. Gelet op deze missionaire doelstelling is het van groot belang niet alleen om te communiceren over wie wij zijn en wat wij doen maar omgekeerd is het ook essentieel om open te blijven staan voor invloeden van buitenaf om zodoende de noodzakelijke prikkels voor vernieuwing en ontwikkeling te blijven ontvangen. 4.2 Wie willen we bereiken en wat zijn de middelen? Communicatie is geen doel op zich. Het is een middel om doelgroepen te bereiken. Communicatie is ook niet alleen wat willen we zenden als boodschap naar welke doelgroep, maar ook het terugontvangen van signalen en hoe kom je er achter of de doelgroep de boodschap echt ontvangt. Dat is speciaal van belang bij het nog te ontwikkelen beleid in de richting van specifieke doelgroepen. Daarbij geldt doorgaans: als je langs meerdere kanalen dezelfde boodschap doorgeeft, is er meer kans dat die beklijft. Hieronder geven wij een overzicht van de bestaande communicatiekanalen met enkele kenmerken en opmerkingen: Gemeenteberichten: wekelijks; doelgroep: kerkgangers PGO; interne communicatie, korte termijn berichten en/of geheugensteuntjes; berichten in principe maximaal 10 regels, totaal max. 2 A4 (één blad). Snelle productie. Met Gemeenteberichten bereik je alleen de regelmatige kerkgangers en niet de veel grotere groep van PGO leden. Als iets alleen in Gemeenteberichten gecommuniceerd wordt versterk je de interne gerichtheid. Website: permanent beschikbaar; doelgroep: in principe iedereen, in de praktijk voornamelijk actieve gemeenteleden; berichten zowel korte termijn (identiek aan Gemeenteberichten) als lange termijn (achtergronden, samenstelling Kerkenraad en Taakgroepen, roosters, etc., weergave bijv. stand van het beroepingswerk, stand van ontwikkeling begraafplaats etc.), intern en extern; ook geschikt voor langere stukken. Moet actief bijgehouden worden, vooral door het opschonen van oude berichten. Het interactieve karakter zou ook kunnen toenemen: geef mensen op de website de gelegenheid aan te geven hoe ze bepaalde zaken ervaren hebben; een kort eerlijk verslagje, met evt. lessons learned als er niets niet goed is gegaan; één uitgesproken reactie lokt soms een hele reeks andere reacties uit. Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan

Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan I

Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan I Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan I 2010-2014 Oegstgeest, 3 december 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Breda

Protestantse Gemeente Breda Protestantse Gemeente Breda Wat vooraf ging Protestantse Gemeente Breda BOUWEN OP VERTROUWEN duurzaam en vitaal (november 2015) PGB duurzaam en vitaal Het visitatierapport Helderheid financiën Plan van

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

VERBINDEN IN WOORD EN DAAD

VERBINDEN IN WOORD EN DAAD VERBINDEN IN WOORD EN DAAD Beleidsplan 2011-2016 Protestantse Gemeente te s-hertogenbosch Inleiding Het is zinvol gebleken dat in 2003 werd gestart met de voorbereidingen om te komen tot een beleidsplan

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid NAAR ÉÉN KERKENRAAD visie en beleid Protestantse Gemeente Den Helder November 2013 Inleiding Op de laatste stadsbrede ambtsdragersavond op 17 april 2013 hebben de predikanten van onze gemeente een droom

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING ALGEMENE KERKENRAAD PGM Vooraf: In het Beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals weergegeven. Wat

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Informatie voor beroepingswerk

Informatie voor beroepingswerk Informatie voor beroepingswerk 1. Inleiding De hervormde gemeente van Woubrugge heeft met ingang van 8 januari 2017 een vacature predikant. De procedure van de pkn schrijft voor dat een solvabiliteitsverklaring

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost Beleidsplan 2017-2020 April 2017 Versie definitief concept Vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad van 6 april 2017 Inleiding De hervormde

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

PREDIKANT (M/V) De gemeente

PREDIKANT (M/V) De gemeente PREDIKANT (M/V) Vrijzinnig protestantse gemeente Open Pastoraat Het Open Pastoraat is de vrijzinnig protestantse gemeente in Gorinchem. Binnen het Open Pastoraat is er ruimte voor je persoonlijke zoektocht

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen

Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen Zoals vastgesteld door de wijkkerkenraad op 9 februari 2015 0 Inhoudsopgave 2 Inleiding

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT BELEIDSPLAN 2014 2018 van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT Wognum februari 2014 Aangepaste versie februari 2017 INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld In het beleidsplan 2011-2015 is de visie vanuit ons geloof als volgt omschreven: Visie De bron, de basis van waaruit we bovenal tot inspiratie,

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Gemeenteavond 10 januari 2017

Gemeenteavond 10 januari 2017 Gemeenteavond 10 januari 2017 Welkom Van SamenWerken naar SamenGaan Vorming van één nieuwe wijkgemeente Overzicht 1: organisatie Indeling van de avond 19.30: Opening 19.45: Presentatie Beleidsplan, plaatselijke

Nadere informatie

VERDER GROEIEN. BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw)

VERDER GROEIEN. BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw) VERDER GROEIEN BELEIDSPLAN KERK DELFGAUW (Protestantse Wijkgemeente Delfgauw) 2016-2021 1 ONZE MISSIE: KERN VAN KERK ZIJN IN DELFGAUW Wat geloven wij? Wij geloven in God, de goede Schepper van deze wereld.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016 De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH Evaluatie beleidsplan 2014-2018 Concept 6 mei 2016 Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen Huis van God is, maar ook een plek waar iedereen

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2012-2016 Eenheid voor het nodige, vrijheid voor het onzekere, voor beide de liefde. Tekst boven de ingang van de Remonstrantse kerk in Zwammerdam. Deze tekst geeft ook de ordening en de indeling

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne Protestantse Gemeente Burgum Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum 2013-2017 Oer grinzen hinne Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum. Doel In ons beleidsplan 2013-2017 is ons

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie