KWARTAALVERSLAG Q2 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWARTAALVERSLAG Q2 2011"

Transcriptie

1 KWARTAALVERSLAG Q T R E ETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Beste beleggers, De financiële markten sluiten het tweede kwartaal af met gemengde gevoelens. Nadat ze zich eindelijk goed hersteld hadden na de onrust ten gevolge van de Arabische lente en de tsunami in Japan, werd het moreel van de beleggers opnieuw ondermijnd door nieuwe onrust (tragere economische groei, Griekse crisis, enz.). Nochtans stond het waarderingpeil van de beurzen zelden zo laag, bleven de bedrijven globaal gezien met mooie winsten uitpakken en zette het rentepeil er toe aan om iets meer risico te aanvaarden. Dat geldt vooral als we het dividendrendement van een groot aantal aandelen vergelijken met de vaste opbrengst van kortetermijndeposito s of van kwaliteitsvolle overheidsobligaties. Boven op de Griekse crisis is er de kwestie van de overheidsschuld van de ontwikkelde landen. Die is echt belangrijk op middellange termijn en zal de keuze aan beleggingen de komende jaren ernstig beïnvloeden. De professoren Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff, beroemd wegens hun meesterlijke studie van 2009 over de impact van financiële crisissen (The Aftermath of Financial Crises), hebben recent berekend (A Decade of Debt, NBER Working Paper N 16827, February 2011) dat de overheidsschuld van de landen in crisis sinds 2007gemiddeld met +134% gestegen is, duidelijk meer dan het gemiddelde van +86% tijdens de vorige financiële crisissen. De situatie in de periferie van Europa is dramatisch, maar die van de Verenigde Staten is dat nog veel meer. De totale schuld (overheid en privé) bedraagt daar meer dan 350 % van het bbp. Totale (Publieke en Private) Schuld op de Kredietmarkt: Verenigde Staten, Q1 Bron: Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff Carmen Reinhart heeft (samen met Belen Sbrancia) ook trachten te begrijpen hoe de overheidsschuld tijdens de vorige crisissen kon worden afgebouwd (Liquidation of Government Debt, NBER Working Paper N 16893, March 2011). 1

2 Na analyse van de verschillende periodes van sterk oplopende overheidsschuld (gemeten in procent van het bbp) in zeventig ontwikkelde landen en groeilanden sinds het begin van de vorige eeuw, onderscheidt de studie wereldwijd vijf grote fasen van schuldvorming. Drie fasen (de twee wereldoorlogen en de crisis van 2008) hebben vooral betrekking op de ontwikkelde landen, een is uitsluitend verbonden aan de groeilanden (1980/1990), en de laatste is een algemeen fenomeen (de grote depressie van 1930). Toename van de schuld van de centrale overheid en terugbetaling: Ontwikkelde en groeilanden, (procentpunt) Bronnen: Reinhart, Rogoff and Sbrancia De auteurs zien vijf hoofdfactoren voor de latere schulddelging: economische groei, belangrijke besparingsplannen en fiscale aanpassingen, expliciet stopzetten van de terugbetaling of herstructurering van de overheidsschuld en/of privéschuld, plotse en onverwachte toename van de inflatie, aangehouden dosering van financiële repressie vergezeld van een aangehouden (matige) inflatie. De notie financiële repressie heeft met name de periode volgend op de tweede wereldoorlog gekenmerkt: de zware overheidsschuld ten gevolge van de oorlogsinspanningen kon dalen dankzij de economische groei, die door de heropbouw aangezwengeld werd, maar ook dankzij een zekere vorm van belasting op het spaarwezen, financiële repressie genaamd. Dat laatste gebeurt voornamelijk via: uitdrukkelijke of indirecte plafonnering van het rentepeil; eisen inzake reseveratio s van de banken; creatie en behoud op reglementaire of subtiel gerichte wijze van een pool van bepaalde schuldeisers (banken, pensioenfondsen, enz) die het krediet aan de overheden vergemakkelijken en dit tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden; andere drukkingsmiddelen, zoals een participatie van de staat in banken, beperkingen om toe te treden tot de sector van de financiële diensten of richtlijnen inzake krediet om bepaalde sectoren te bevoordelen. 2

3 Het belangrijkste kenmerk van een periode van financiële repressie is het duurzaam negatief maken van de reële rente (na inflatie). Dat leidt mettertijd automatisch tot een verlichting van de schuld (in procent van het bbp). Zo hebben Reinhart en Sbrancia berekend dat tussen 1945 en 1980 de schulddaling ten gevolge van een negatieve reële rente 3 à 4 % per jaar bedroeg van het bbp in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Voor de landen met een hogere inflatie, zoals Australië en Italië, bedroeg die daling 5% per jaar. De gemiddelde aderlating van de belastbare inkomsten door die negatieve vergoeding van het spaargeld bedroeg in de meeste landen ongeveer 20% in die periode. De Amerikaanse overheidsschuld liep zo in tien jaar tijd, van 1945 tot 1955, terug van 116% naar 66% van het bbp, terwijl de schuld in Groot-Brittannië van 216% naar 138% van het bbp zakte in dezelfde periode. Gemiddelde ex post reële rente op deposito s: Ontwikkelde en groeilanden (3-jaar voortschrijdend gemiddelde, in procent) Bronnen: IMF, International Financial Statistics ; Reinhart and Sbrancia Als we de huidige situatie vergelijken met de situatie na WO II, zien we zowel gelijkenissen als verschillen: Het probleem van de overheidsschuld is beperkt tot de ontwikkelde landen, terwijl in de groeilanden de overheidschuld gemiddeld maar in geringe mate toeneemt, omdat zij in de jaren negentig al een grote opkuis gehouden hebben. De huidige schuld is niet te wijten aan oorlogsvoering maar is het gevolg van de verplichte redding van de financiële sector. Die heeft sinds het begin van de jaren tachtig twee onevenwichtigheden extreem versterkt: - een buitensporig aanzwellen van de financiële activa in verhouding tot de reële economie. - een nooit geziene schuldenlast van de gezinnen, vooral de Amerikaanse. In tegenstelling tot de situatie van 1945, toen heropbouw en ontwikkeling van de infrastructuur via grote projecten zorgden voor een sterke groei van de economie, wordt de groei nu beperkt door de huidige excessieve investeringen, door de noodzaak voor de gezinnen om meer te sparen ten koste van de consumptie en door het proces van deleveraging van de financiële instellingen. Zoals in de naoorlogse periode lijkt het proces van financiële repressie (aanwezig onder de meer politiek correcte term van macro-prudentiële regelgeving ) al goed op gang gekomen: - Door het gezamenlijke spel van zeer lage nominale rente en matige toename van de inflatie, is sinds het begin van de crisis de reële rente bijna heel de tijd negatief geweest. Ze zal dat waarschijnlijk ook nog een zekere tijd blijven. 3

4 Reële rente op deposito's op 3 maanden (Eurozone en Verenigde Staten) Bron: Bloomberg - De schuld van de Europese landen wordt nu al bij bepaalde binnenlandse financiële instellingen geplaatst tegen een lagere rente dan de marktrente. - De centrale banken spelen een actieve rol bij het beleid van de schuldherschikking, wat toelaat om tegen de wetten van de markt in te gaan, met een hogere rente tot gevolg. - De nieuwe internationale (Bazel III) of nationale bankreglementeringen (de Verenigde Staten, Groot-Brittannië) zouden tot gevolg kunnen dat overheidsleningen kredietwaardiger worden en bevoordeeld worden. - Sommige groeilanden (vooral China) oefenen ook een financiële repressie uit. Zij doen dat door de kredietmarkt en de kapitaaltransfers te reglementeren en ook door het rentepeil kunstmatig laag te houden in vergelijking met de inflatie; zij hebben daarbij niet de bedoeling de schuld te verminderen, maar wel hun munt artificieel laag te houden en de groei te bevorderen. Wij kunnen ons dus, net als Reinhart en Sbrancia, afvragen, zonder evenwel een antwoord te formuleren, of financiële repressie (dus talrijke jaren van een zeer lage of negatieve reële rente) zonder sterke economische groei zal volstaan om de ontwikkelde landen voldoende schuld te laten afbouwen. Zullen zij het natuurlijke proces van schuldafbouw dankzij de werking van een negatieve reële rente niet moeten aanvullen met budgettaire en fiscale aanpassingen, of zelfs met een gedeeltelijke schuldherschikking,? Het lijkt ons, bijvoorbeeld, ongezond en onjuist dat onvoorzichtige schuldeisers die aan Griekenland hebben geleend, hun schuld volledig terugkrijgen ten koste van het geld van de Europese belastingbetaler. De suggestie van The Economist (23 juni 2011) om de Griekse schuld op geordende wijze te herstructureren door ze voor 80% terug te betalen, is verstandig en zou het vertrouwen niet aan het wankelen brengen zoals het faillissement van Lehman dat gedaan heeft: zij straft de schuldeisers af zonder ze te traumatiseren, omdat de Griekse schuld momenteel gemiddeld tegen minder dan 80% noteert. Ze spoort de kredietverleners aan tot meer voorzichtigheid in de toekomst en voorkomt daarbij het syndroom van ongestraftheid van too big to fail of van moreel risico (dat wil zeggen dat de belegger tot overdreven risico aangespoord wordt, omdat hij meent dat de overheid zal optreden). Adam Smith had dat al met veel helderziendheid aangeklaagd in de achttiende eeuw Wij denken in elk geval dat dit probleem zich niet gemakkelijk zal laten oplossen en dat het nog geregeld en lang op de groei en op de beurzen van de ontwikkelde landen zal drukken. Na een lange periode van overdreven creatie van financiële activa zal het opnieuw afwegen met de weegschaal onvermijdelijk waarde doen transfereren van spaarders en beleggers naar publieke debiteuren. Die kanalisering, of zelfs destructie, van het spaargeld zal onverbiddelijk en tijdelijk gebeuren ten koste van productieve beleggingen en zal tot een slechte toekenning van hulpmiddelen leiden. Zoals we in vorige kwartaalverslagen ten overvloede hebben belicht, zal de dynamiek van de groeilanden (en vooral de krachtige motor van honderden miljoenen individuen die toegang krijgen tot het statuut van de middenklasse) het deflatoire aspect van de situatie op middellange termijn van de ontwikkelde landen in zekere mate compenseren. 4

5 Wat kunnen wij besluiten voor onze beleggingsstrategie? 1. Op het vlak van activa-allocatie zijn vastrentende beleggingen (deposito s en overheids- of bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit) voor lange tijd uitgesloten omdat ze een zeer gering of zelfs negatief reëel rendement opleveren. Wij menen echter dat aandelen, ondanks de talrijke onzekerheden, momenteel opportuniteiten bieden, gezien hun redelijke waardering. Wel moeten we hun volatiliteit aanvaarden, die zeer hoog zal blijven, en ons bijzonder selectief opstellen. Zoals tijdens het vorige decennium zouden de grote indexen kunnen ontgoochelen. We moeten dus blijk geven van creativiteit en scherpe analytische zin om resultaten te bereiken. 2. Op geografisch vlak wordt ons enthousiasme voor de groei van de groeilanden versterkt wegens de schuldproblemen die de ontwikkelde landen blijven hebben. 3. Op sectoraal vlak moeten we ook selectief te werk gaan. Het zijn andere sectoren die in de ontwikkelde landen of in de groeilanden onze voorkeur moeten krijgen. 4. Op het vlak van de waarden blijven wij meer dan ooit getrouw aan onze strenge selectiecriteria. In een situatie van geringe groei moeten we voldoende vroeg in de conjunctuurcyclus van de gegeven sector de uitzonderlijke groei-opportuniteiten opsporen. Het lijkt ons nuttig om onze zoekcriteria van die beurssterren samen te vatten en te illustreren met concrete voorbeelden uit onze huidige portefeuille. De zoektocht naar beurssterren Onderwaardering van een aandeel Het is evident, de financiële analyse en het vermogensbeheer hebben als doel aandelen te vinden die sterk ondergewaardeerd zijn. Met andere woorden, aandelen waarvan de beurskoers veel lager staat dan de reële waarde. In de technologiesector bijvoorbeeld stelde men vast dat Microsoft in 1989 zeer sterk ondergewaardeerd was (P/E van minder dan 20 terwijl de groei begon aan te trekken). Het gezamenlijke spel van toename van de winsten en toename van de P/E leidde tot in 2000 tot een uitzonderlijke beursprestatie (koers vermenigvuldigd met 100 in 10 jaar tijd, dat is een gemiddelde stijging van 58% per jaar ). Yahoo, integendeel, was zeer sterk overgewaardeerd in 2000 (PE van meer dan 600!). Ondanks een winstexplosie tot in 2005, tuimelde het aandeel met 95% naar beneden in Het bleef dan vegeteren tegen een tiende van de beurswaarde van tien jaar voordien. Onderwaardering MICROSOFT 1989 : koers en PER Overwaardering YAHOO 2000 : koers en PER Bron: Bloomberg Dit kleine voorbeeld toont het belang van twee essentiële onderdelen van een goede beursprestatie: we moeten een aandeel hebben dat over een lange periode een sterke stijging van de winsten neerzet en dat bij het begin ook redelijk gewaardeerd is om een uitzonderlijke performance te kunnen neerzetten. Het is dus belangrijk om dat soort waarden voldoende vroeg in de opgaande cyclus of in een periode van sterke winststijging te ontdekken, op een moment dat de markt hen nog geen waarderingspremie heeft toegekend omwille van de kwaliteit van hun resultaten 5

6 Factoren die de waarde van een aandeel kunnen beïnvloeden 1. Radicale veranderingen van de bedrijfsector Een nieuw product: - Bijvoorbeeld de impact van de invoering van persoonlijke computers door IBM in het begin van de jaren tachtig op de verkoop van het besturingssysteem MS-DOS van Microsoft. - Meer recent heeft de bevek het uitzonderlijke potentieel van de uitvinding van flashgeheugens juist ingeschat (laten toe om gegevens ook zonder stroom te bewaren). Zij leidden tot een spectaculaire groei van draadloze digitale toestellen (fototoestellen, smartphones, mp3-spelers, enz.). Zo belegde de bevek vanaf 2001 in Samsung Electronics, de wereldleider terzake, waarvan de koers in drie jaar tijd verdrievoudigd is 1. Nieuwe consumptiegewoonten: - Het succes van Coca-Cola, dat sterk bijgedragen heeft tot het fortuin van Warren Buffett, amateur van eenvoudige maar geniale ideeën, is een van de opvallendste voorbeelden: van 1982 tot 1998 werd de koers van dat aandeel met 55 vermenigvuldigd en leverde zo een return van om en bij 30% per jaar. - Een van onze uitverkoren thema s vandaag is de toegang van de groeilanden tot andere consumptiewijzen. Na die vaststelling heeft de bevek sinds zes jaar massaal belegd in de Koreaanse automobielgroep Hyundai, die wij als het beste geplaatst beschouwen om van de sterke groei van verkoop van wagens in de groeilanden te profiteren (vooral China en India). Die toename slaat niet alleen op auto s (Hyundai Motor), maar ook, en op minder cyclische wijze, op modules en onderdelen (Hyundai Mobis). Ondanks een uitzonderlijke groei en rendabiliteit in het verleden (zeer stabiele ROE van meer dan 20%), bedroeg de PER in 2005 van Hyundai Mobis minder dan 10 omdat het bedrijf in een belangrijke investeringsfase zat, wat woog op de groeivoet op korte termijn. Wij waren niet blind zoals de meeste analisten en beleggers en meenden integendeel dat de directie een scherpzinnige strategie voerde die op middellange termijn vrucht zou dragen en dat was ook het geval. De winsten zijn vanaf 2008 de lucht ingeschoten en sinds onze eerste aankoop is de koers van het aandeel vervijfvoudigd, terwijl het toch goedkoop blijft (PER 2012 van 11,9), want de winsten zijn bijna evenveel gestegen als de koers! Verder, bij onze selectiecriteria, zullen wij zien welk belang wij hechten aan het fundamentele en grafiekmomentum. Nigel Tupper, uitstekende kwantitatieve en technische analist (BoA/Merrill Lynch), publiceert maandelijks een rating voor een groot aantal Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelen. Hij geeft hen daarbij een positieve score van contender of een negatieve van defender afhankelijk van hun relatieve stevigheid in termen van koers en winstaangroei. Hyundai Mobis en Hyundai Motor zijn voorbeelden van een contender. Bron: Nigel Tupper (BoA/Merrill Lynch) 1 De vermelde performance is telkens die van het onderliggende aandeel van het bedrijf. Wanneer het aandeel via een convertible gekocht werd, dan ligt de performance enigszins lager wegens de afschrijving van de conversiepremie die betaald werd (gewoonlijk rond de 25%). 6

7 2. Verandering in het leiderschap in een sector: De distributiesector in de Verenigde Staten en Frankrijk is vanaf de jaren zestig een goed voorbeeld van een sector waar de kaarten volledig geschud werden. De komst van de grootdistributie en dan van de hypermarkten werd, zoals dikwijls het geval bij dergelijke revoluties in een sector, door nieuwe actoren uitgebuit ten koste van de meeste bestaande actoren. De koers van Wal-Mart is van 1980 tot 2000 met 400 vermenigvuldigd (+36% per jaar), die van Carrefour van 1990 tot 2000 met 12 (+30% per jaar). Het is zeer belangrijk om te weten dat die twee grote waarden, zeer populair in de portefeuilles en in alle grote indexen opgenomen, sinds elf jaar gedaald zijn met respectievelijk 23% en 70%, gewoon omdat hun groeitempo vertraagd is, maar vooral omdat zij in 2000 tot onrealistische waarderingen opgestuwd waren (PER van 70 voor Wal-Mart en van 53 voor Carrefour!). Het is niet gemakkelijk om de goede waarde te kopen, maar het is dikwijls nog moeilijker om te verkopen en de kudde schapen op tijd te verlaten De sector van de draagbare telefoons heeft ook een aardverschuiving te verwerken gekregen met de komst van de intelligente telefoons (smartphones). De vroegere marktleider Nokia werd door de opeenvolgende golven van Blackberry (RIM), iphone (Apple) en HTC (High Tech Computer) van de kaart geveegd (eerst op de beurs en dan in termen van marktaandeel). Vergelijking beurskoers van fabrikanten van Smartphones Bron: Bloomberg Vanaf 2004 hebben wij op deze revolutie ingezet door het Taiwanese bedrijf HTC te selecteren. De latere komst (2008) van het besturingssysteem Google Android, dat vooral op HTC werkt, bevestigde onze keuze. Spijtig genoeg moeten wij een vergissing toegeven. Wij hebben namelijk HTC in 2010 veel te vroeg verkocht op basis van een tijdelijk slecht resultatenmomentum (altijd de netelige kwestie van zware beleggingen die op korte termijn aan de rendabiliteit knagen, maar die - zonder zekerheid voor de toekomstige groei moeten instaan). Wij hebben het aandeel wel met een mooie winst verkocht, want de koers was sinds onze eerste aankoop vertienvoudigd. Hoe oorzaken en gevolgen van die grote veranderingen juist analyseren? Trachten wij nu de katalysatoren van die veranderingen te identificeren. Die kunnen zich op drie niveaus voordoen: van het bedrijf, van de sector en van het land. 1. Verandering op het niveau van het bedrijf: Innovatie speelt een doorslaggevende rol. Schumpeter zag als uitvinder van het begrip creatrive destruction vijf domeinen waar innovatie mogelijk is: fabricatie van nieuwe producten nieuwe productieprocédés opening van nieuwe afzetmarkten 7

8 nieuwe werkorganisatie In het internettijdperk is dat zeer actueel gebleven Wij hebben vooral interesse voor de innovatie die slaat op massaproducten. Het is uiteraard daar dat we de meest spectaculaire groei in termen van volume kunnen verwachten. - In de technologiesector hebben wij de Smartphones al vermeld. De batterijen voor draagbare toestellen vormen ook een interessante niche. Zoals voor de fabricatie van geheugenkaarten hebben de batterijen als doel de prestatie te verbeteren en tegelijkertijd minder omvangrijk te zijn. Wij hebben in 2007 onze keuze laten vallen op Simplo, de Taiwanese marktleider terzake. Dat bedrijf heeft de trein van de aanraaktabletten niet gemist: het heeft zich vlug opgeworpen tot de marktleider voor de levering van batterijen in polymeer (fijner dan de traditionele batterijen met lithium) voor ipad en Macbook van Apple. Het is goed geplaatst om te profiteren van Ultrabook dat door Intel gepromoot wordt. De toenemende omzet dikte zo recent aan met + 27,8% per jaar in juni Dat heeft het aandeel naar nieuwe historische pieken geduwd. Met een PE 2012 van 14, voor een langetermijngroei die de huidig geschatte 15% wel zou kunnen overtreffen, blijft Simplo goedkoop. Verschillende analisten beginnen hun vooruitzichten gevoelig op te trekken (meer dan 35% stijging verwacht in 2012). - De sector van de mode maakt zich ook op voor innovatie, zowel wat de productieprocédés als de marketingtechnieken betreft. De kledingsector is echter een zeer gevaarlijke sector, want de cycli zijn zeer kort en de minste vergissing op strategisch vlak kan fataal zijn Inditex (fabrikant van het merk Zara) heeft duidelijk een winnende formule bedacht: record fabricatietermijnen om zo vlug mogelijk op de trends in de haute couture te kunnen inspelen en dit tegen zeer democratische prijzen. Spijtig genoeg vonden wij het aandeel nooit goedkoop genoeg om ons te kunnen interesseren. In dezelfde sector hebben wij in 2006 de Amerikaanse fabrikant Abercrombie & Fitch gekozen, die ook zeer performant is in de trendgevoelige mode voor jongeren. De resultaten bleven echter achter op onze verwachtingen en dus hebben wij het aandeel in 2008 opnieuw verkocht met een verlies van ongeveer 25%. Andere gouden regel voor het beheer: op tijd zijn vergissing erkennen en niet aarzelen om verlies te nemen. Het proces van consolidering van een sector biedt ook interessante koop-opportuniteiten. Het bedrijf dat de positie van marktleider bekleedt kan immers profiteren van een historische versnelling van groei en rendabiliteit dankzij de verruiming van de productielijn en de schaalvoordelen die zijn nieuwe dimensie verschaft. Dat is nauwelijks nog het geval in de ontwikkelde landen waar die bewegingen al plaats hebben gevonden. Wij zien wel nog zeer interessante opportuniteiten in de distributiesector in China: - Gome, belangrijkste keten van elektronische huishoudtoestellen (marktaandeel van 8%), heeft een belangrijk ontwikkelingsprogramma gestart dat berust op vijf strategische beslissingen die het nieuwe management heeft genomen: expansie gericht op vijf belangrijke steden en vooral op secundaire steden met sterk groeipotentieel renovatie van winkels meer investeringen in infrastructuur verbetering van de relaties met de leveranciers product- en dienstdifferentiatie (exclusieve verkopen, producten op maat, witte producten) Wij kregen in 2010 belangstelling voor dit aandeel omdat het sterk ondergewaardeerd was wegens een conflict van de aandeelhouders; dat lijkt vandaag, met het installeren van een nieuw management, geregeld. De sector heeft een zeer groot consolideringspotentieel: de twee marktleiders bezitten samen 14% marktaandeel, terwijl in ontwikkelde markten als de Verenigde Staten en Japan dat cijfer rond de 40% draait. Sinds het begin van het jaar zijn de resultaten van Gome tastbaar verbeterd: de omzet is twee keer zo snel gestegen als bij de directe concurrent Suning en de marges zijn duidelijk verbeterd. De IBES consensus gaat uit van 8

9 een winststijging van 19% op lange termijn, maar wij zouden niet verwonderd zijn mocht dat cijfer hoger liggen gezien de snelle inplanting van de nieuwe strategie van het bedrijf. Met een PER 2012 van 14,5 is het aandeel nog goedkoop. Gome staat op de lijst van de tien favoriete aandelen van HSBC in Azië (Asia Super Ten). - Hengdeli, internationale keten van merkhorloges, vormt ook een inzet op de consolidering van de sector. Het bedrijf bekleedt daar al een dominante positie en bezit potentieel om de marges te verbeteren. Gewoonlijk verdubbelt Hengdeli in een jaar tijd de marges van de bedrijven die het overneemt. Het bedrijf boekt een groei - organisch en ook extern door overnames - van meer dan 20% per jaar. 2. Verandering op het niveau van de sector: Cyclische opportuniteiten: er ontstaan aankoopmogelijkheden wanneer een cyclische sector, die onder een recessie geleden heeft, bepaalde tekenen van heropleving ziet. - In de hotellerie werd onze aandacht in 2004 getrokken door de groep Indian Hotels (eigenaar van onder andere de vermaarde keten Taj). Na verschillende rampzalige jaren wegens een reeks onvoorspelbare factoren (terroristisch aanslagen, oorlog in Irak, Sarsepidemie), ontwaarden wij een positief signaal bij de aankondiging van een plotse verhoging van de kamerprijzen. Het aandeel was bijzonder goedkoop gezien de uitzonderlijke kwaliteit van het vastgoedpark en de uitstekende vooruitzichten van de groei van de sector in India. De bevek heeft dan ook sterk geïnvesteerd in het bedrijf. De cyclus was immers weer op gang gekomen, alsook de winsten van Indian Hotels. De bevek heeft het aandeel twee jaar laten weer verkocht nadat de koers verviervoudigd was. - De steenkoolsector in de Verenigde Staten is een ander mooi voorbeeld van heropleving van een cyclus, na vele jaren van terugval. De sector bleef onverminderd capaciteit afbouwen en herstructureringen doorvoeren om te overleven, tot in 2004/2005 toen de parameters van aanbod en vraag een keerpunt bereikten. Net als voor andere grondstoffen leidde dat tot een prijsstijging. Vanaf januari 2005 hebben wij Peabody Energy, de marktleider van de sector, gekozen, waarvan de koers in drie jaar tijd verviervoudigd was. Wij voegden er andere steenkoolproducenten aan toe (Arch Coal, Alpha Natural ReBronnen, Massey) om onze selectie te diversifiëren naar steenkool voor metallurgie en verwarming. Wij hebben onze posities mettertijd sterk afgebouwd, omdat de aandelen minder ondergewaardeerd waren dan in Het blijft trouwens een zeer cyclische en dus risicovolle sector. - Het vastgoed is vandaag, net na een ernstige correctie, ook in een consolideringsfase getreden en vat daarbij een nieuwe cyclus aan. Wij hebben vooral waardering voor Regus, de wereldleider (marktaandeel van 15%) in businesscenters. Het bedrijf verhuurt flexibele ruimtes en diensten (kantoren, conferentiezalen, communicatie- en ondersteunende diensten), vooral aan kleine en middelgrote ondernemingen. Wij kregen te vroeg belangstelling voor die waarde, die voluit getroffen werd door de vastgoedcrisis. Wij denken echter dat het innoverende concept en de leiderspositie vrucht zullen dragen op lange termijn. De bezettingsgraad verbetert stilaan, tot 85%, en de marges geven uitzicht op een verbetering in Het hoge niveau van de free cashflow laat het bedrijf toe om zijn ambitieuze investeringsprojecten te financieren. Structurele opportuniteiten: wij hebben ook belangstelling voor de structurele veranderingen die de vooruitzichten van een sector radicaal kunnen wijzigen. - Dienstverlening aan bedrijven: door het bijeenbrengen van de diensten van een kredietkaart en de marketing (getrouwheidsprogramma s voor het cliënteel), geeft Alliance Data Systems een antwoord op de nieuwe behoeften van bedrijven. Het bedrijf bekleedt een dominante positie in Canada en behoort tot de marktleiders in de Verenigde Staten. Gezien zijn groei en hoge marges genereert ADS een zeer stevige 9

10 cashflow (12%), waarmee het zijn expansie financiert en eigen aandelen inkoopt. Het kredietrisico is aan de beterhand en is sterk gespreid over miljoenen klanten. In november 2011 begon de bevek het aandeel te kopen. Het onderliggende is al op zeer regelmatige wijze gestegen met 50%. De PER 2012 van 11,8 is zeer redelijk aangezien een groei van 14,3% op lange termijn verwacht wordt (consensus IBES). - Onderwijs: in het proces van overgang van een landbouweconomie naar een economie van diensten en industrie, heeft India structureel behoefte aan een verbetering van zijn onderwijssysteem voor de grote massa. Educomp, de marktleider in de sector, vult op ideale wijze die behoefte in door interactieve audio- en videoprogramma s aan te bieden (Smart Class). Daardoor kunnen leerkrachten van middelmatig niveau een zeer kwaliteitsvol onderwijs verstrekken. Het aandeel heeft recent ontgoocheld omdat het bedrijf in een zware investeringsfase zit, wat op korte termijn op de groei en de rendabiliteit weegt. Volgens ons heeft het bedrijf een management van zeer hoge kwaliteit en biedt het een aanzienlijk potentieel. Het aandeel lijkt ons momenteel (PER maart 2012 van 10,8) sterk ondergewaardeerd, zeker als de groei in 2013 opnieuw versnelt. 3. Veranderingen op het niveau van een land: Ook in uitzonderlijke omstandigheden en een situatie van zware crisis kunnen zich opportuniteiten aanbieden als zich een gunstige structurele verandering aandient. Zo verkeerden India in 1991 en Korea in 1998 in een situatie van virtueel faillissement. Dankzij de interventie van het IMF konden zij zich daaraan ontworstelen en konden hun beurzen vervolgens met een spectaculaire stijging uitpakken. India: Sensex index Korea: Kospi index Bron: Bloomberg 10

11 Besluit Wij eindigen hier onze inventaris van de verschillende soorten veranderingen die volgens ons tot uitzonderlijke beursprestaties kunnen leiden. Wanneer wij een verandering identificeren, gaan wij uiteraard onze basiscriteria na op het vlak van de betrokken aandelen om zo onze waarden te selecteren: 1. Het bedrijf moet een marktleider zijn binnen zijn sector: Visie op lange termijn van het management, vermogen om te anticiperen op veranderingen Erkende kwaliteit op operationeel vlak (groei, winstmarges, ROE ), met een potentieel tot verbetering. 2. Het moet een veelbelovende sector zijn: Nichemarkten die een groei neerzetten Een markt met weinig concurrentie en hoge instapdrempels In het geval van een cyclische sector, nagaan dat een er werkelijk een nieuwe fundamentele en duurzame cyclus aanwezig is. 3. Het aandeel moet bijzonder goedkoop zijn: lage PER ten opzichte van de verwachte groei Redelijke Price/book en Price/sales volgens de sector. 4. Fundamenteel momentum: De winsten moeten blijven toenemen of sneller toenemen (consensus IBES). 5. Technisch momentum: zich ervan verzekeren dat de evolutie van de grafiek niet in strijd is met de fundamentele gegevens: een merkbaar verschil betekent een alarmsignaal en houdt in dat de situatie opnieuw grondig bekeken moet worden. Dat zijn samengevat onze belangrijkste criteria om waarden te selecteren en de factoren om interessante opportuniteiten op te sporen. Zij hebben al 23 jaar lang hun diensten bewezen. Wij blijven denken dat ze ons zullen helpen om de onzekere tijden maar wel rijk aan opportuniteiten die de markten de komende jaren nog zullen kennen, door te komen. De bevek heeft het afgelopen kwartaal tamelijk goed gepresteerd, vooral relatief gezien in vergelijking met de indexen. Zowel in het tweede kwartaal als sinds het begin van het jaar boekt de bevet vooruitgang. NIW % % 30/06/ maanden 6 maanden Klasse EUR % 6.91% Klasse USD $ % 7.15% Klasse GBP % 2.68% 11

12 RENDEMENT Periode Datum NIW Rendement over Cumulatief de periode rendement 30/06/ /12/ % 0.20% /12/ % -3.32% /12/ % -2.07% /12/ % 20.37% /12/ % 37.46% /12/ % % /12/ % 91.22% /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /12/ % % /01/ % % /01/ % % /01/ % % /01/ % % Periode Datum NIW Rendement over Cumulatief de periode rendement (jaarbasis) Oprichting 30/06/ % % 10 jaar 30/06/ % % 5 jaar 30/06/ % 18.67% 3 jaar 01/07/ % 16.64% 2 jaar 01/07/ % 47.76% 12 maanden 01/07/ % 22.61% 9 maanden 01/10/ % 9.83% 6 maanden 01/01/ % 6.91% 3 maanden 31/03/ % 0.77% 30/06/

13 SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE Onderliggende waarde Regio % portf Conversie premie Delta est PE LTG ROE Distance Credit Bond spread Floor Dura tion Market kap. mld. EUR Sector AGEAS/AGEASFINLUX "Fresh" EUROPA % % FINANCIËN AGEAS/FORTIS BANK "Cashes" EUROPA % % FINANCIËN ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AMER/USA % % TECHNOLOGIE ALPHA NATURAL RESOURCES INC AMER/USA % % 7.1 ENERGIE ARCH COAL INC AMER/USA % % 3.8 ENERGIE AUTONOMY EUROPA % % TECHNOLOGIE CHINA HUIYUAN JUICE PAC/CHINA % % NIET-DUURZAME CONS. CHINA SKY CHEMICAL FIBRE CO PAC/CHINA % % 0.1 DUURZAME CONS. DAIMLER AG EUROPA % % DUURZAME CONS. EDUCOMP SOLUTIONS LTD PAC/INDIA % % TECHNOLOGIE FUFENG GROUP LTD PAC/CHINA % % GRONDSTOFFEN GOME ELECTRICAL APPLIANCES PAC/CHINA % % DUURZAME CONS. HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUROPA % % 4.3 FINANCIËN HENGDELI HOLDINGS LTD PAC/CHINA % % DUURZAME CONS. HOLOGIC INC AMER/USA % % GEZONDHEITS ZORG HYUNDAI MOBIS PAC/KOREA % % 25.1 DUURZAME CONS. HYUNDAI MOTOR PAC/KOREA % % DUURZAME CONS. INMARSAT PLC EUROPA % % TECHNOLOGIE JSW STEEL LTD PAC/INDIA % % GRONDSTOFFEN KEPCO PAC/KOREA % % 11.7 UTILITIES LONKING HOLDINGS LTD PAC/CHINA % % INDUSTRIE MAHINDRA & MAHINDRA LTD PAC/INDIA % % 6.7 DUURZAME CONS. MAOYE INTERNATIONAL HLDGS PAC/CHINA % % DUURZAME CONS. NII HOLDINGS INC AMER/USA % % TELECOM OMNICARE AMER/USA % % GEZONDHEITS ZORG PEABODY AMER/USA % % 11.0 ENERGIE REGUS GROUP PLC EUROPA % % 1.2 INDUSTRIE ROLTA INDIA LIMITED PAC/INDIA % % TECHNOLOGIE SHINHAN FIN PAC/KOREA % % 15.6 FINANCIËN SIMPLO TECHNOLOGY PAC/TAIWAN % % 1.4 TECHNOLOGIE SOHO CHINA LTD PAC/CHINA % % FINANCIËN TUI TRAVEL PLC EUROPA % % DUURZAME CONS. Totaal gewogen gemiddelde % %

14 PRESTATIEBIJDRAGE De prestatiebijdrage wordt: - bepaald als "Equity Play" wanneer ze afkomstig is van aandelen of converteerbare obligaties met een premie kleiner dan 50% - bepaald als "Yield Play" wanneer het afkomstig is van converteerbare obligaties met een premie groter dan 50% - bepaald als zowel Equity als Yield play wanneer ze afkomstig is van beide concepten voor de periode - berekend in de munt van het effect. Prestatiebijdrage voor de laatste 12 maanden (30 Jun Jun 11) Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 12 maanden) 12% 10% 8% 9.66% Perf. Equity Play: 19.74% Perf. Yield Play: 4.94% Zowel Equity als Yield play: 2.26% 6% 4% 2% 2.76% 1.86% 1.80% 1.78% 1.21% 0.96% 0.89% 0.65% 0.57% 0.55% 0.45% 0.41% 0.38% 0% -2% -0.47% Geografische bijdrage (laatste 12 maanden) Sectorbijdrage (laatste 12 maanden) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Azië: 17.78% Europa: 5.01% Amerika: 4.14% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Prestatiebijdrage voor het laatste kwartaal (31 Maa Jun 11) Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (2Q11) 3% 2% 2.37% Perf. Equity Play: 3.30% Perf. Yield Play: -1.39% Zowel Equity als Yield play: -0.07% 1% 0.84% 0.32% 0.32% 0.28% 0.28% 0.20% 0% -1% -0.17% -0.17% -0.19% -0.21% -0.24% -0.34% -0.42% -0.89% -2% Geografische bijdrage (2Q11) 4% Sectorbijdrage (2Q11) 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Azië: 3.69% Europa: -1.61% Amerika: -0.25% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 14

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Q3 2011

KWARTAALVERSLAG Q3 2011 KWARTAALVERSLAG Q3 2011 T R E ETOP SEQUOIA PACIFIC EQUITY TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Beste beleggers, Onze beleggingstrategie is gebaseerd op een

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL

T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q1 2010 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Beste beleggers, Het afgelopen decennium werd gekenmerkt

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011

Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011 Technologieaandelen Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011 Pieter Bailleul Product & Marketing Manager Benelux 2011 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 1 1 16/12/2013 2 16/12/2013 Kapitaalsbescherming: 100% Index van 30 aandelen geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Marc Langeveld RBA Technologie & Innovatie 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Kort CV Op mijn 14 e (1982) gestart met beleggen Afgerond HEAO-CE (1989 - HES Amsterdam) en Registerbeleggingsanalist (1996

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010 Banken en ondernemingen Op zoek naar een nieuwe relatie Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Gelieve dit document

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

De favoriete aandelen van Bart Sebrechts

De favoriete aandelen van Bart Sebrechts De favoriete aandelen van Bart Sebrechts 08/08/2016 om 09:16 door Bart Sebrechts Bart Sebrechts, hoofd beleggingen van Merit Capital, geeft in zijn aandelenselectie geven de voorkeur aan marktleiders met

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

TOPBEDRIJVEN UIT GROEISECTOREN

TOPBEDRIJVEN UIT GROEISECTOREN TOPBEDRIJVEN UIT GROEISECTOREN (november 2012 - auteur: Paul Hermans) Inleiding Excelco laat toe de groei van de verschillende sectoren op te volgen. We selecteren enkele groeisectoren en een beloftevol

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie