Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL"

Transcriptie

1 Beleidsplan VERSIE: definitief DATUM: januari 2005

2 1 Voorwoord Gemeente-zijn Samen op weg Overzicht gezamenlijke activiteiten Organisatie De Hervormde Gemeente De kerkenraad Overleg binnen de eigen kerkelijke gemeente Plaatselijke regeling Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten De burgerlijke gemeente Diaconaat Het waarom van het diaconaat Diaconaat in de praktijk Samenwerking met de Gereformeerde Kerk Toekomstige aandachtsgebieden Vorming en toerusting Het waarom van vorming en toerusting Vorming en toerusting in de praktijk Jeugd- en Jongerenwerk Het Jeugd- en Jongerenwerk De Taakgroep Jongeren Het waarom van de Taakgroep Jongeren De huidige praktische invulling Organisaties en activiteiten, welke raakvlakken hebben met de Taakgroep Jongeren Jeugddiaconaat Toekomstige aandachtsgebieden Pastoraat Het waarom van het pastoraat Pastoraat in de praktijk Toekomstige aandachtsgebieden Eredienst Het waarom van de eredienst De huidige eredienst De liturgie De Sacramenten: Heilige Doop en Heilig Avondmaal Bijzondere diensten Toekomstige aandachtsgebieden Commissies van bijstand Hervormde Vrouwendienst Het waarom van de Hervormde Vrouwendienst De huidige praktische invulling Werkgroep voor ZWO Het waarom van de werkgroep voor ZWO De huidige praktische invulling Fondsenwerving Bestemming van de gelden Contacten met de kerkenraden Activiteiten Toekomstige aandachtsgebieden Evangelisatie- en Contactcommissie Het waarom van de Evangelisatie- en Contactcommissie De huidige praktische invulling Toekomstige aandachtsgebieden Beheer Beheer, de taak van het college van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters in de praktijk Toekomstige aandachtsgebieden Begrotingen College van kerkrentmeesters Begroting college van kerkrentmeesters Begroting van het college van diakenen

3 1 Voorwoord Plannen maken, plannen uitvoeren, plannen evalueren, van de evaluatie leren en verbeteringen doorvoeren. Dat zijn normale activiteiten in ons dagelijks leven maar ook voor onze kerkelijke gemeente. Voor het functioneren van de kerkelijke gemeente is het essentieel, dat zij heldere keuzes maakt over het gemeente zijn, wat zij daarvoor doet en wat zij wil gaan doen. Een beleidsplan is daarbij een goed hulpmiddel. Het lijkt soms wat overbodig. De kerkelijke gemeente is toch geen bedrijf. De gemeente is al blij dat het meest noodzakelijke werk uitgevoerd wordt. De afgelopen periode is weer gebleken, dat een beleidsplan een positieve rol speelt bij de opbouw van onze gemeente. Een beleidsplan wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar, maar regelmatig komt de vraag aan de orde of het beleidsplan bijgesteld moet worden. Zijn de afgesproken activiteiten al uitgevoerd? Zo nee, gaan we ze dan alsnog uitvoeren of voeren we ze af van de lijst? Bij dit alles zijn we ons er steeds weer van bewust, dat wij hierin niet onze eigen koers moeten varen, maar ons oog en hart gericht moeten houden op Jezus Christus en het evangelie van Zijn Koninkrijk. Het gaat om Zijn kerk en om Zijn toekomst! De afgelopen periode is veel werk verricht door alle geledingen binnen de kerk. Veel plannen zijn voortgezet, gerealiseerd of er wordt aan gewerkt. Er is veel tijd besteed aan de inventarisatie om te komen tot een SoW- federatie met de Gereformeerde Kerk. Tenslotte, een beleidsplan is nooit compleet. Een beleidsplan is ook niet vrijblijvend. Het is een plan waarover gesproken en waarmee gewerkt moet gaan worden door de Hervormde Gemeente van Zuidland. Wij vertrouwen dat God ons wil inspireren om, gezamenlijk met ieder op zijn en haar eigen wijze, te blijven meebouwen aan de gemeente van Christus in Zuidland. Een gemeente van Christus waar jong en oud zich van harte thuis kunnen voelen. Namens de kerkenraad ds. A.J. de Kieviet, preses M.A.S.Mourik- Biesta, scriba Zuidland, maart

4 2 Gemeente-zijn De wil proberen gemeente van Christus te zijn in deze tijd en wereld. Gemeente-zijn betekent in de allereerste plaats een geloofsgemeenschap van mensen zijn rondom haar Heer en Heiland Jezus Christus. Het is een gemeenschap van mensen die door Jezus Christus aan elkaar geschonken zijn en worden, om één te zijn in getuigen en belijden, vieren, dienen en delen. Het is een geloofsgemeenschap waar mensen van harte bij mogen horen; waar mensen elkaar de ruimte en het respect geven om op een eigen wijze het geloof in Jezus Christus vorm te geven; waar mensen zich voor elkaar en anderen willen inzetten. In deze geloofsgemeenschap wordt het geloof in Jezus Christus gevierd, wordt geleerd, gediend en gedeeld zoals Jezus dat heeft doorgegeven. Centrale betekenis voor het gemeente-zijn heeft de dienst van Woord en Sacrament, de eredienst. Als brandpunt van haar gemeente-zijn wil de eredienst ook een plek zijn waar jong en oud zich thuis kunnen voelen, waar mensen zich gerespecteerd en gestimuleerd weten in hun meevieren temidden van de gemeente. Vanuit deze visie moet ook steeds gezocht worden naar verrijkende variaties in vormen en rituelen, passend bij de belijdenis dat Jezus Heer is. Gemeente van Christus zijn is niet een in zichzelf gekeerde beweging, maar is vanuit het hart van haar geloof betrokken op de hele wereld. Juist hier zal het heil van Christus en de verkondiging van Zijn evangelie gestalte moeten krijgen. Onlosmakelijk voortkomend uit de eredienst is daarom de dienst aan en in de wereld wezenlijk onderdeel van gemeente-zijn. Reden waarom de Gemeente o.a. contact heeft met de reformatorische zustergemeente te Braşov. Door het geloof in Jezus Christus zijn alle leden van zijn - wereldwijde - gemeente met elkaar verbonden. Vanuit deze visie wordt van de gemeente het respectvolle geloofsgesprek met andere christenen gevraagd, om hierin te zoeken wat bindt, samenbrengt en verrijkt. In dit licht moet ook het Samen op Weg- proces worden gezien. Als Hervormde Gemeente te Zuidland willen we komen tot een verregaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk te Zuidland. Door het pastoraat willen we aan ons geloof bouwen en het versterken. Vanuit onze geloofsverbondenheid volgt ook de opdracht tot zorg, aandacht en meeleven voor en met elkaar. Dit is in wezen een roeping die naar ieder gemeentelid uitgaat. In vasthoudend gebed en daadwerkelijk omzien naar elkaar moeten gemeenteleden op elkaar betrokken zijn. In het diaconaat willen we uit liefde de Here onze God dienen door het dienen van onze naaste, dichtbij en ver weg. Niet als een vrijblijvende opdracht, maar als een wezenlijke taak voor de hele gemeente om de nood en het lijden van mensen te verlichten, gedreven door de liefde van Christus die in het dienen voorgaat. Overeenkomstig het zendingsbevel heeft de hele christelijke gemeente de opdracht om het evangelie in woord en daad aan alle mensen bekend te maken. De gezamenlijke Werkgroep voor ZWO en de Evangelisatie- en Contactcommissie willen de gemeente bewust maken van deze opdracht en haar stimuleren deze opdracht te vervullen. In het jeugd- en jongerenwerk willen we als kerk en gemeente met de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor alle jeugd en jongeren, door mee te werken aan de vorming van de jeugd om haar te brengen tot haar plaats in de gemeente en de weg te wijzen in de wereld. In dit alles mogen we bidden en geloven dat God ons hiertoe de kracht zal geven en dat door de genade van Jezus Christus en door de leiding van de heilige Geest wij gemeente kunnen zijn zoals dat van ons verlangd wordt, levend in de voortdurende verwachting van Gods Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid. 3

5 3 Samen op weg Sinds 1 mei 2004 maken we als Hervormde Gemeente van Zuidland deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland net als de Gereformeerde Kerk in Zuidland. De samenwerking tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Zuidland is de laatste jaren steeds verder gegroeid en geïntensiveerd. Geïnspireerd door de liefde van Christus vinden we elkaar meer en meer in ons geloof en ons kerkelijk leven. Zoals vastgelegd in het beleidsplan heeft de kerkenraad in de afgelopen periode voorbereidingen getroffen om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij de vraag of de verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk omgezet kan gaan worden in een definitief samengaan. Samen op Weg moet het verhaal zijn van bondgenoten en niet van lotgenoten met als uitdaging: Waar kunnen we, in geloof en geloofszaken, elkaar versterken en aanvullen. Samen op Weg zegt het al, het is: samen praten over het geloof en het beleven van ons geloof. We hebben ieder voor zich al zoveel opgebouwd, laten we profiteren van elkaars rijkdommen. Het kan niet zo zijn dat wij in vrijblijvendheid maar wat blijven samenwerken. Door beide kerkenraden is in 2000 een Samen op Weg (SoW)- commissie benoemd. De taakstelling voor de SoW-commissie was: het inventariseren van overeenkomsten en knelpunten en voorstellen doen naar de kerkenraden over de te nemen stappen. Deze SoW-commissie is ongeveer 40 keer bijeengeweest. Daarbij zijn veel zaken besproken, behandeld en van advies voorzien. Conclusie: Inhoudelijk bestaat er geen verschil van inzicht over de geloofsbeleving. Beide kerken kennen een pluriforme samenstelling. Veel praktische zaken zijn inmiddels geregeld en wordt er intensief samengewerkt op veel terreinen. Echte knelpunten zijn er niet meer. Een aantal praktische zaken moeten nog geregeld worden, zoals b.v. de formele organisatie en verantwoordelijkheden bij een definitief samengaan. De kerkenraad wil in de komende periode komen tot een federatie met de Gereformeerde Kerk een en ander volgens een nader te bepalen tijdspad. Om het proces van federeren in goede banen te leiden zal namens beide kerkenraden een gezamenlijk besluitvoorbereidend orgaan worden ingesteld om formele voorstellen uit te werken. Vervolgens zullen de beide kerkenraden eerst binnen eigen kerk de besluitvorming afronden om daarna gezamenlijk het besluitvormende proces, indien mogelijk in de komende twee jaar af te ronden. We staan dus aan het begin van een nieuwe periode in het leven van onze kerk. Wat wij ontmoeten zullen is onbekend. Vreugde en zorgen liggen dicht bijeen. Onze geloofsgemeenschap met God zal de basis zijn voor de toekomst van onze kerk. 4

6 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten Ter informatie een (waarschijnlijk niet compleet) overzicht van waar we al bondgenoot zijn: Gezamenlijk kerkblad kerk -en -nieuws en een web site. Wederzijdse (adviserende) deelname in de beroepingscommissies. Wederzijdse ondersteuning in vacaturetijd en vervanging bij ziekte van een van de predikanten. Gezamenlijke moderaminaplusvergaderingen 4 x per jaar. Kanselruil in de morgendienst 4 x per jaar. Gezamenlijke Avondmaalsvieringen in Bernissesteyn. Via de kerktelefoon verbonden met, om de beurt de Gereformeerde of Hervormde kerk. Eén van de eigen predikanten is aanwezig. Deze breekt het brood en schenkt de wijn. Gezamenlijke middag-/ avonddiensten. Gezamenlijke Avondmaalsvieringen in de middag-/ avonddiensten. Gezamenlijke belijdenisdienst op Palmpasen (openbare geloofsbelijdenis). Gezamenlijke jeugddienstcommissie en dus gezamenlijke jeugddiensten 10 x per jaar. Gezamenlijke startweek. Gezamenlijke welkomstcommissie (ook met de RK gemeenschap). Gezamenlijke straatzang op paasmorgen. Gezamenlijke Hemelvaartsdienst. Gezamenlijke catechisatie. Gezamenlijke scholendienst met schoenendoos- actie. Op deze manier wordt geprobeerd de samenhang tussen kerk, school en gezin zichtbaar te maken. Platform kerk, school en gezin. Afgestemd collecterooster. Overleg tussen de Evangelisatiewerkgroep en de Evangelisatie- en Contactcommissie. Organisatie en verantwoordelijkheid voor godsdienstonderwijs op de openbare basisschool. Kerkmunten met eenzelfde waarde. Gezamenlijke Werkgroep voor ZWO: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking met o.a. Oikocredit. Een aantal gezamenlijke diaconievergaderingen per jaar met een gezamenlijke aanpak van kerstattentie ouderen, Dorcas kledingactie, de Hartelborgt. Kerktelefoon gezamenlijk nieuwe opzet uitgewerkt. Een aantal gezamenlijke vergaderingen per jaar tussen de Taakgroep Jongeren Orden van dienst en formulieren voor Heilige Doop en Heilig Avondmaal, voor gebruik bij kanselruil en in de gezamenlijke middag- avonddiensten zijn afgestemd. Gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen. Op 16 september 2003 voor de eerste keer. 5

7 4 Organisatie 4.1 De Hervormde Gemeente De Hervormde Gemeente van Zuidland, behorende tot de classis Brielle, bestaat uit 1221 leden, onderverdeeld in 290 belijdende leden, 659 doopleden en 272 geboorteleden (stand 1 januari 2004). De opbouw van de gemeente naar leeftijd is als volgt samengesteld: Leeftijdscategorie Totaal Lidmaat Dooplid Geboortelid en ouder Totaal We constateren, dat slechts een minderheid (25 %) tot de min of meer meelevende/ actieve gelovigen behoort. De gemeente is pluriform van samenstelling en wil in het midden van de Protestantse Kerk in Nederland staan. De Hervormde Gemeente heeft 1 predikantsplaats De kerkenraad De kerkenraad bestaat uit 16 leden (m/v) 1 predikant 8 ouderlingen( van wie 1 ouderling voor scribaat en 2 jeugdouderlingen) 3 ouderlingen kerkrentmeesters 4 diakenen ( van wie 1 jeugddiaken) Overleg binnen de eigen kerkelijke gemeente Het overleg tussen gemeenteleden en kerkenraad geschiedt via gemeenteavonden. Bovendien kan men altijd contact opnemen met de predikant en/of wijkouderling c.q. wijk pastoraal medewerker. De coördinatie van het werk in de gemeente geschiedt door de kerkenraad bijgestaan door de organen van bijstand o.a. de Taakgroep Jongeren, zie hoofdstuk 7 en de overige organen van bijstand, zie hoofdstuk 10. Het onderlinge contact tussen kerkenraad en organen van bijstand is gegarandeerd door de afgevaardigden van de kerkenraad in de organen van bijstand en verloopt naar tevredenheid. Tevens wordt de gemeente geïnformeerd via Kerk-en-nieuws en de web-site (www.kerkeninzuidland.nl). 6

8 4.2 Plaatselijke regeling Op basis van de kerkorde en de bijbehorende ordinanties van de PKN zijn voor de plaatselijke omstandigheden aanvullende zaken vastgelegd in de plaatselijke regeling. 4.3 Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten Samenwerking met andere Gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland gebeurt in beperkte mate o.a. in de Werkgroep Gemeentecontact Bernisse e.o. Braşov (Roemenië) en in de diensten met en voor verstandelijk gehandicapten. 4.4 De burgerlijke gemeente De kern Zuidland, deel uitmakende van de gemeente Bernisse, heeft een inwonertal van ca De bevolking is voor het merendeel werkzaam buiten de gemeente in diverse beroepen. De Zuidlandse bevolking is overwegend protestants-christelijk (hervormd, gereformeerd, christelijkgereformeerd), met daarnaast een kleine rooms-katholieke gemeenschap. 7

9 5 Diaconaat 5.1 Het waarom van het diaconaat In het diaconaat dienen we uit liefde de Here onze God door het dienen van onze naaste. Het diaconaat is zeker niet vrijblijvend en dwingt ons tot stellingname. Hierbij mogen we ons laten leiden door wat de naaste van ons vraagt en ons steeds afvragen: voor wie kan ik een naaste zijn? Het diaconaat is een roeping van de gemeente in al haar leden, niet alleen van de diakenen. De diakenen leiden en stimuleren de gemeente bij het uitoefenen van de gemeenschappelijke diaconale taak. 5.2 Diaconaat in de praktijk In de praktijk wordt aan de diaconale opdracht de dienst aan onze naaste- op verschillende manieren gestalte gegeven. Het gebeurt door persoonlijk gebed, door persoonlijke inzet en door onderlinge hulp. De diaconale activiteiten, welke worden uitgevoerd of waaraan wordt deelgenomen door diakenen en/of gemeenteleden, zijn onder meer: Het beschikbaar stellen van de kerktelefoon via abonnement aan hen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. Het beschikbaar stellen van een bandopname van de morgendienst. Het verlenen, waar nodig en waar mogelijk, van individuele (financiële) hulp; de contacten hierover worden veelal via predikant en ouderlingen, c.q. pastorale medewerkers gelegd. Het rondbrengen van een kerstgroet aan ouderen boven 70 jaar, alleenstaanden, langdurig zieken en vluchtelingen, in samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde Kerk. Het beschikbaar stellen van een bloemenattentie bij huwelijksjubilea (40, 45, 50 enz.) en ouderen vanaf 80 jaar, iedere vijf jaar en vanaf 100 jaar, ieder jaar. Het bemiddelen bij het vinden van vakantiemogelijkheden voor mensen die speciale zorg behoeven of met een handicap. Het versturen van paasgroeten aan mensen in diverse landen, die om geloofsovertuiging of politieke redenen, gevangen worden gehouden. Dit in samenwerking met de Werkgroep voor ZWO. De ondersteuning van onze zustergemeente Braşov (Roemenië) in het kader van het gemeentecontact. De publicaties in het kerkblad/ website, waarin regelmatig informatie wordt gegeven aan de gemeente over de noden van onze naaste, de mogelijkheden die er zijn om te helpen en de manier waarop de bijeengebrachte middelen worden besteed. Het beheer van een aantal percelen; één perceel wordt als volkstuin verhuurd. De regionale samenwerking in het Diaconaal Platform Classis Brielle. De ondersteuning, de vorming en toerusting vanuit de Provinciale Diaconale Commissie. Het richting geven aan het binnenlands diaconaat en werelddiaconaat, met ondersteuning van het Protestants Landelijk Dienstencentrum Kerkinactie. Allerlei diaconale activiteiten worden uitgevoerd door de Hervormde Vrouwendienst; zie hoofdstuk 10.1 Hervormde Vrouwendienst. De activiteiten voor het jeugddiaconaat zijn te vinden in hoofdstuk 7 Jeugd- en Jongerenwerk. In iedere kerkdienst is er eerst een collecte voor diaconale doeleinden en daarna voor de kerk. Zo delen we iedere keer de liefdegaven met onze naaste. 8

10 De financiële diaconale gaven van de gemeente dienen op verantwoorde wijze hun bestemming te vinden. De diakenen staan voor de taak te zorgen dat het ten goede komt aan hen voor wie het bijeen gebracht is. Uitgangspunt is en blijft er jaarlijks voor te zorgen dat al het geld dat binnenkomt (collecten, giften, pacht en rente) ook weer wordt uitgegeven aan diaconale bestemmingen. Dit gebeurt grotendeels door tussenkomst van Kerkinactie. Daartoe wordt jaarlijks, op basis van ervaringscijfers, een toezegging gedaan voor het diaconaal aandeel binnen- en buitenland. Als gemeente hebben we een inspanningsverplichting om de toegezegde bedragen ook daadwerkelijk te concretiseren. Ons beleid voor de komende jaren zal dan ook zijn, dat een heel belangrijk deel van de beschikbare diaconale middelen zijn bestemming vindt via het diaconaal aandeel binnen- en buitenland. Daarbij zullen we alert moeten blijven, dat niet lichtvaardig bijv. door grotere druk op het collecterooster, de bijdragen voor onze naasten in nood naar beneden worden bijgesteld. Via kerk-ennieuws en de website zullen de extra collecten voor dit doel onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. Ook wordt twee procent van de diaconale inkomsten bestemd voor ontwikkelingssamenwerking. Door tussenkomst van het oecumenisch ontwikkelingsfonds, beheerd vanuit de Wereldraad van Kerken, in meerderheid afkomstig uit ontwikkelingslanden, vinden deze gelden hun bestemming. Dit is een principiële keuze. De ontvangers beslissen zelf over de besteding van deze gelden. 5.3 Samenwerking met de Gereformeerde Kerk Samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde Kerk vindt plaats v.w.b.: Viering Heilig Avondmaal in Bernissesteyn en in de gezamenlijke middag-/ avonddiensten. Kerktelefoon, waarbij een geheel nieuw systeem gezamenlijk zal worden opgestart. Kerstattentie ouderen, zieken en alleenstaanden. Operatie Schoenendoos. Opstellen collecterooster. Dorcas kledingactie. Oikocredit. Verwacht wordt dat op termijn een federatie met de Gereformeerde Kerk tot stand zal komen. Dit heeft waarschijnlijk ook tot gevolg dat er een gezamenlijk college van diakenen zal worden gevormd. De activiteiten m.b.t. alle materiële zaken zullen dan mogelijk gezamenlijk worden verricht. 5.4 Toekomstige aandachtsgebieden Oikocredit. Het Oikocredit Nederland Fonds, het grootste Nederlandse Fonds voor (micro) kredietverlening in ontwikkelingslanden (eind 2003 ruim 24 miljoen euro) heeft in 2004 definitief erkenning gekregen als sociaal-ethisch beleggingsfonds. Dit maakt het voor particulieren nog aantrekkelijker om in dit fonds te beleggen. Oikocredit verstrekt op basis van het belegde kapitaal leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, waardoor zij in staat zijn op een goede manier in hun levensonderhoud te voorzien. In de komende jaren zal de diaconie regelmatig het Oikocredit Nederland Fonds onder de aandacht van de gemeente brengen. 9

11 6 Vorming en toerusting 6.1 Het waarom van vorming en toerusting Een van de taken van de kerkenraad is te zorgen voor vorming en toerusting van zowel gemeenteleden als ambtsdragers voor hun taken in de gemeente. 6.2 Vorming en toerusting in de praktijk Naast de prediking zijn er voor gemeenteleden verschillende mogelijkheden van vorming dan wel toerusting. De vorming van de jeugd wordt omschreven in hoofdstuk 7- Jeugd- en Jongerenwerk. Een bijbelkring wordt gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk gehouden in de wintermaanden onder leiding van de predikant. De ouderenmiddag, welke door de HVD wordt georganiseerd, vindt éénmaal per maand op dinsdagmiddag plaats. Deze middagen worden ook bezocht door ouderen van de Gereformeerde Kerk. De vorming en toerusting, evenals de gesprekskringen worden gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk gehouden. Voor toerusting van leden van de kerkenraad en andere commissies draagt de kerkenraad zorg met behulp van het Protestants Diensten Centrum. Op consistorievergaderingen vindt toerusting plaats voor ouderlingen. Ook hier geldt dat specifieke (pastorale) cursussen een welkome verrijking zijn voor de pastorale praktijk. Rondom de heilige Doop van kinderen uit de gemeente vindt de voorbereiding en toerusting tot de Doop plaats in het vast terugkerend doopgesprek met de ouders die hun kind ten Doop wensen te houden. Tevens vindt kort na de doopbediening een evaluerend gesprek plaats, waarbij ook een boekje gegeven wordt dat daarmee te maken heeft. Een vorm van scheppen van saamhorigheid is de jaarlijkse bazaar en rommelmarkt. Eén keer per jaar wordt in samenwerking met de Evangelisatie- en Contactcommissie een gemeentezondag gehouden om de onderlinge contacten tot opbouw van de gemeente te verstevigen. Het godsdienstonderwijs op de o.b.s. De Wissel wordt verzorgd door een godsdienstdocent, welke gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk is aangesteld en wordt bekostigd. Eens in de tweejaar is er een evaluatiegesprek met de godsdienstdocent(e) tijdens de moderaminaplus vergadering. 10

12 7 Jeugd- en Jongerenwerk 7.1 Het Jeugd- en Jongerenwerk De verantwoordelijkheid voor het jeugd- en jongerenwerk ligt bij heel de kerkelijke gemeente, terwijl de ouders de hoofdverantwoordelijken blijven voor de geloofsopvoeding. Het jeugd- en jongerenwerk wordt gecoördineerd door de Taakgroep Jongeren. 7.2 De Taakgroep Jongeren Het waarom van de Taakgroep Jongeren De Taakgroep Jongeren is een overkoepelend orgaan over het totale jeugdwerk en heeft als doel, zoals vermeld in de statuten, kinderen en jongeren in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus, als leidraad voor hun leven, ze betrekken bij de kerk, christelijk werk onder de jongeren in Zuidland te stimuleren en initiëren, de samenwerking tussen de aangesloten jeugdverenigingen en commissies en de kerkenraad te bevorderen, evenals het SoW-proces op het gebied van het jeugdwerk. 7.3 De huidige praktische invulling Oppasdienst: Elke zondag is er oppas voor kinderen tot 4 jaar in het koor van de kerk. De kinderen komen voor de zegen de kerk in. Kindernevendienst: De kindernevendienst is een onderdeel van de eredienst, waar de kinderen de verhalen uit de Bijbel op eigen niveau aangeboden krijgen. De eredienst wordt gezamenlijk begonnen en afgesloten. De kindernevendienst is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarmee in twee groepen ongeveer een half uur, gewerkt wordt. Er zijn één à twee leid(st)ers per groep. Voor een uitgebreid beleidsplan verwijzen we naar het Beleidsplan Kindernevendienst. Tienerdienst (H/G): De tienerdiensten worden gehouden op de 1 e zondag van de maanden september t/m april voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Deze diensten worden door de tienerdienstcommissie georganiseerd en vinden plaats in de Kerkhoeck van tot uur. Bij elke dienst is een predikant aanwezig. Catechisaties (H/G): De zorg voor de catechese ligt bij de kerkenraden. Catechisatie wordt gegeven aan de jeugd in de leeftijdsgroepen van 12 t/m 13 jaar (predikant), 14 t/m 16 jaar (huiscatechese), 17 t/m 21 jaar (predikant). Tevens geeft de predikant belijdeniscatechisatie en ondersteuning en toerusting aan de leidinggevenden van de huiscatechese. Jeugddienst (H/G): Ongeveer tien keer per jaar is er s middags/ s avonds een jeugddienst, welke wordt georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Ook de startdienst valt onder hun verantwoordelijkheid. Bij de evaluatievergaderingen zijn jeugdouderlingen van beide kerken aanwezig. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraden. Platform School-Kerk-Gezin: Dit is een gezamenlijke activiteit van beide kerken en de plaatselijke Christelijke basis scholen. Eenmaal per jaar wordt een z.g.n. scholendienst gehouden, meestal in het najaar 11

13 Jongerengesprekskring 16+ (H/G): Eén keer in de maand op zondagavond (behalve in de zomermaanden) is er een jongerengesprekskring voor jongeren van 16 jaar en ouder. Deze kring wordt gehouden bij een gemeentelid thuis. De kring heeft een open karakter; iedereen is van harte welkom, ongeacht de kerkelijke afkomst. De onderwerpen worden gekozen aan de hand van wat er bij de jongeren leeft en worden besproken aan de hand van de Bijbel. Sinds het seizoen werkt de jongerengesprekskring samen met CJV SiGn Christelijke Jongeren Vereniging De Ark : De Christelijke Jongeren Vereniging (CJV) is een zelfstandige vereniging, aangesloten bij de YMCA, maar heeft een bijzondere verbondenheid met de Hervormde Gemeente. Zij verzorgt het clubwerk binnen onze gemeente. Kosten voor het Jeugd- en Jongerenwerk: Voor het bestrijden van de kosten, samenhangende met het jeugdwerk, wordt een budget beschikbaar gesteld door het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie, de opbrengst van de extra collecten voor het jeugd- en jongerenwerk en het Fonds jeugdwerk- plus. 7.4 Organisaties en activiteiten, welke raakvlakken hebben met de Taakgroep Jongeren. CJV-SiGn (H/G): CJV Samen in Gods naam is een vereniging voor jongeren die God willen leren kennen. Jongeren mogen zelf de onderwerpen voorbereiden. Op die manier kunnen ze zelf, samen met de andere leden van CJV-SiGn (of een andere CJV van Voorne-Putten), God ontdekken. Naast de zondagavonden in zaal 2 van de Gereformeerde kerk van Zuidland organiseert CJV-SiGn ook allerlei activiteiten voor de jongeren. Meer informatie is te vinden op de website. Sinds het seizoen werkt CJV SiGn samen met de jongerengesprekskring Youth Alpha: Youth Alpha is een kennismakingscursus met het christelijk geloof voor jongeren. Tijdens elf avonden en een weekeinde is een groep bezig met allerlei vragen over het geloof, over Jezus of de Heilige Geest. Een Youth Alpha- avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens wordt het thema geïntroduceerd en is er gelegenheid om daarover in kleine groepen van gedachten te wisselen. Daarna is er meestal nog tijd om wat te drinken. Youth Alpha is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van ongeveer zestien tot twintig jaar. Jeugdkerk (H/G): Elke 3 e zondagavond in de maand is er een jeugdkerkdienst gericht op jongeren tussen (ongeveer) 16 en 25 jaar. Een op de Bijbel gebaseerde, interkerkelijke jongerenontmoetingsplek, met een evangeliserend karakter, waarin discipelschap wordt gestimuleerd. Doelstelling is jongeren opbouwen en stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Jongeren een eigen vorm bieden om diensten te beleven en jongeren te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. 12

14 7.5 Jeugddiaconaat De jeugddiaken is benoemd om het diaconale werk vóór en dóór jongeren vorm te geven. Vanuit bestaande jeugdactiviteiten wordt gekeken naar het jeugddiaconale gehalte. De volgende activiteiten worden door het jeugddiaconaat (mede) verzorgd. Contacten met de Geestelijke Verzorging in de jeugdgevangenis de Hartelborgt. Indien gewenst, het aandragen van diaconale bestemmingen voor collectegelden van diverse geledingen. Kinderen gaan mee met het rondbrengen van de kerstattenties aan ouderen, etc. Catechisanten schrijven adressen op de, door de gemeente te versturen, paasgroeten voor gevangenen. Jeugddiaken betrokken bij de voorbereiding van de zendingsjeugddienst. Operatie Schoenendoos in samenwerking met de scholen en de Gereformeerde Kerk. Diaconaal onderwerp in de startweek. Diaconaal project met jongeren, zoals bijvoorbeeld betrokkenheid bij het evangelisatie - zendingsschip de Doulos. 7.6 Toekomstige aandachtsgebieden Uitbreiding van (ontspannings-) activiteiten voor de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar. Kinderen en het Heilig Avondmaal. Verdergaande samenwerking met de Taakgroep Jongeren van de Gereformeerde Kerk om te komen tot één Taakgroep Jongeren voor beide kerken. Continuering van bestaande activiteiten. 13

15 8 Pastoraat 8.1 Het waarom van het pastoraat Door het geloof in Jezus Christus zijn alle gemeenteleden met elkaar verbonden. In persoonlijke contacten tussen gemeenteleden wordt deze onderlinge band verstevigd en ons geloof gebouwd en gesterkt. Uit onze geloofsverbondenheid volgt ook de opdracht tot zorg, aandacht en meeleven voor en met elkaar. Het pastoraat is daarom een taak voor alle gemeenteleden, terwijl het in het bijzonder is toevertrouwd aan de predikant, de ouderlingen en de pastorale medewerkers. 8.2 Pastoraat in de praktijk Huisbezoek: De Hervormde Gemeente is verdeeld in vier wijken van ca. 200 adressen. Gezinnen of individuen worden waar mogelijk door een ouderling of pastoraal medewerker bezocht. Een verzoek om bezoek krijgt prioriteit. Elke wijk heeft bij voorkeur een wijkouderling voor het bezoekwerk en/of één of meer pastorale medewerkers, die door de kerkenraad zijn benoemd. De predikant doet algemeen bezoekwerk in de hele gemeente. Groothuisbezoek: Eén keer in de twee jaar wordt er per wijk een groothuisbezoek georganiseerd voor alle belangstellende gemeenteleden uit de betreffende wijk. Aan de hand van een geloofsonderwerp wordt geprobeerd de gemeenteleden met elkaar in gesprek te laten gaan over geloof en geloofsbeleving. Achterliggende doelen bij het groothuisbezoek zijn: het opbouwen van de gemeenschap buiten de gewone kerkdienst om, het bevorderen van het onderlinge pastoraat (omzien naar elkaar) en het verdiepen van het geloof. Ook biedt het een mogelijkheid om mensen te bereiken die geen behoefte hebben aan individueel bezoek, maar wel willen deelnemen aan een gesprek in een groothuisbezoek. Crisispastoraat: De predikant verleent intensief pastoraat (indien nodig dagelijks) in bijzondere sociale omstandigheden, bij ziekenhuisopname, ernstige en langdurige ziekte en overlijden van gemeenteleden. In het kader van de samenwerking met de Gereformeerde Kerk nemen de predikanten van beide kerken op het gebied van pastoraat, bij ziekte of vakantie van één van hen, voor elkaar waar. Bezoekwerk: Voor de ouderen in Bernissesteyn is, ter ondersteuning van de wijkouderling, een pastoraal medewerker aangesteld. Het bezoek aan ouderen en langdurig zieken wordt mede verzorgd door de HVD. Consistorievergaderingen: Predikant en ouderlingen bespreken het bezoekwerk en bijzondere pastorale gevallen. Voor en na de zondagse kerkdiensten wordt informatie over het pastoraat uitgewisseld tussen de kerkenraadsleden. In spoedeisende pastorale situaties vindt overleg in de pastorie plaats. Tevens hebben de predikant en de ouderlingen regelmatig contact met de pastorale medewerkers. Kraambezoek: Bij de geboorte van een kind in de gemeente wordt een bezoek gebracht door de predikant en een lid van de HVD. Bloemendienst: De bloemen, die tijdens de eredienst in de kerk staan, worden als groet van de gemeente door de dienstdoende ouderling bij een gemeentelid gebracht. De bloemengroet is bedoeld voor gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis komen, voor ouderen of voor degenen die extra aandacht nodig hebben. 14

16 Nieuw-ingekomenen: Nieuw-ingekomenen worden bezocht door een interkerkelijke welkomstcommissie ( gereformeerd, hervormd en rooms-katholiek), die verslag uitbrengt aan de kerkenraden. 8.3 Toekomstige aandachtsgebieden Het aantal ouderlingenplaatsen is ingekrompen tot 8. Uitbreiding van het aantal ouderlingen blijft gewenst, omdat het aantal bezoekadressen per ouderling te groot is. De gemeente zal blijvend gestimuleerd moeten worden om hierin verantwoordelijkheid te dragen. Ook uitbreiding van pastorale medewerkers, die benoemd worden door de kerkenraad ter ondersteuning van de ouderlingen, is gewenst. Verder moet aandacht besteed worden aan dat deel van de gemeente dat moeilijk te bearbeiden valt. Het blijkt dat een deel van de gemeenteleden zich niet meer verbonden voelt met de Hervormde Gemeente. De Taakgroep Jongeren heeft een enquête gehouden om de mening van de leden van de Hervormde Gemeente te peilen. Teneinde de pastorale samenhang van de gemeente verder te bevorderen zullen ouderlingen en predikant zich er over bezinnen hoe zij in regelmatig terugkerende gesprekken elkaar pastoraal kunnen ondersteunen en stimuleren en tegelijk afstemming kunnen vinden over het te voeren pastoraal beleid. 15

17 9 Eredienst 9.1 Het waarom van de eredienst De kerkenraad vindt het samenkomen van de gemeente in de zondagse erediensten van groot belang. Het staat in het hart van de christelijke gemeente en dient tot opbouw van de gemeente. De eredienst is een onderdeel van de dienst aan God. In de eredienst komen we als gemeente van Jezus Christus samen in Gods huis om met elkaar te zingen te bidden naar Gods Woord te luisteren gaven te offeren de Sacramenten te ontvangen en te vieren Zijn zegen te ontvangen en deze ook weer uit te mogen dragen de gemeente en de wereld in. Dit alles moet er toe bijdragen, dat wij in de dienst aan Jezus Christus worden gevormd tot een levende geloofsgemeenschap met elkaar in verbondenheid met christenen over deze hele aarde. 9.2 De huidige eredienst De liturgie s Morgens kent de eredienst op dit moment een variatie in drie verschillende patronen, welke afwisselend en naar inzicht van de eigen predikant gebruikt worden. I. Mededelingen Stil gebed - Intochtslied Votum en groet Lied Wetslezing Lied Gebed bij de opening van de Schriften Gesprek met de kinderen Schriftlezingen Lied Preek Lied Dankgebed en voorbeden Dienst der offeranden Lied Zegen. II. Mededelingen Stil gebed - Intochtslied Votum en Groet Klein Gloria Gebed om ontferming Lied Gebed bij de opening van de Schriften Gesprek met de kinderen Schriftlezingen Lied Preek Lied Dankgebed en voorbeden Dienst der offeranden Zegen. III. Mededelingen- Stil gebed - Intochtslied Votum en groet Lied Verootmoediging Genadeverkondiging Lied Aanwijzingen ten leven Gebed bij de opening van de Schriften Gesprek met de kinderen Schriftlezingen Lied Preek Lied Dankgebed en voorbeden Dienst der offeranden Lied Zegen. Deze variatie komt in grote lijnen tegemoet aan de behoeften zoals die binnen de gemeente leven. In de diensten wordt in hoofdzaak gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel, maar er is speelruimte om ook uit andere liedbundels te zingen. Doorgaans wordt gelezen uit de NBG-vertaling van Maar er is speelruimte om uit andere bijbelvertalingen te lezen. Ook dit komt tegemoet aan de wensen van gemeenteleden. Verder komt het van tijd tot tijd voor dat gemeenteleden (jong en oud) meewerken aan onderdelen in de dienst; schriftlezingen, gebeden, gedichten, collecten. De kinderen hebben in de eredienst hun eigen plek gekregen door het wekelijkse gesprek met de voorganger voor hun vertrek naar de kindernevendienst. Dat vertrek vindt plaats na de Schriftlezing(en), indien het bijbelgedeelte hetzelfde is als dat van de kindernevendienst, maar vindt plaats vóór de Schriftlezing(en) als dat niet hetzelfde is. De kinderen van de kindernevendienst, evenals ook de kinderen van de kinderoppas, komen in de kerkdienst (terug) vóór het laatste lied, zodat de hele gemeente samen is onder Gods zegen. 16

18 Van tijd tot tijd wordt ook in de eredienst plaats ingeruimd voor projecten voor de kinderen in het midden van de gemeente (Advent en Veertigdagen). In alle diensten zijn bij binnenkomst gastvrouwen / gastheren aanwezig om de kerkbezoekers welkom te heten en waar nodig te assisteren. In de middagdiensten gebeurt dit samen met de Gereformeerde Kerk. s Middags/ s avonds zijn alle erediensten gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk. Dit zijn zgn. gekleurde diensten, wat wil zeggen: de Commissie Gekleurde Diensten zorgt voor een gevarieerd aanbod van kerkdiensten (leerdiensten, vespers, zangdiensten, met of zonder verzoekliederen en themadiensten) De Sacramenten: Heilige Doop en Heilig Avondmaal Eén keer in de twee maanden wordt er gelegenheid gegeven voor het laten dopen van kinderen. Maar indien de wens leeft om op een andere zondag te laten dopen dan kan dit in overleg ook gebeuren. Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Eén van deze Avondmaalsdiensten wordt gehouden op Goede Vrijdag. Daarboven wordt op de tweede zondag na Pasen in de avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd Bijzondere diensten Verspreid over het jaar worden verschillende bijzondere diensten gehouden. Deze zijn in de ochtend: zendingsdiensten, evangelisatiedienst en gezinsdiensten. In de avond zijn het de volgende: jeugddiensten, Bid- en Dankstond voor gewas en arbeid (op woensdag) en de oudejaarsdienst. In samenwerking met de Werkgroep Gemeentecontact Bernisse e.o. Braşov (Roemenië) wordt doorgaans jaarlijks een Roemenië- zondag gehouden. 9.3 Toekomstige aandachtsgebieden In het kader van de plaatselijke samenwerking met de Gereformeerde Kerk zal moeten worden nagedacht over de vraag of en hoe elementen uit de gereformeerde liturgie in onze liturgie een plek kunnen krijgen en omgekeerd. Een liturgiecommissie zou hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. De kerkenraad wil zich er over gaan bezinnen of de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag vervangen kan worden door het houden van een stille week met een Avondmaalsviering op donderdag en een sobere dienst op Goede Vrijdag. Dit alles eventueel in samenwerking met de Gereformeerde Kerk. Het onderwerp Kinderen en het Heilig Avondmaal zal in de komende tijd aan de hand van een stappenplan in de kerkenraad en de gemeente besproken worden. Er is een tendens merkbaar dat ook niet-belijdende leden aan het Heilig Avondmaal deelnemen of het verlangen kenbaar maken daar aan te willen deelnemen zonder direct de wens te hebben belijdenis te doen. De kerkenraad zal zich erover moeten beraden hoe in de toekomst met de viering van het Heilig Avondmaal wordt omgegaan. Is het denkbaar en wenselijk dat de viering van het Heilig Avondmaal een open karakter krijgt waar iedereen welkom is die van harte de Here Jezus liefheeft? De kerkenraad zal zich bezinnen op het gebruik in de erediensten van de op 31 oktober 2004 verschenen Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). 17

19 10 Commissies van bijstand 10.1 Hervormde Vrouwendienst Het waarom van de Hervormde Vrouwendienst In de Hervormde Vrouwendienst (HVD) voeren gemeenteleden een groot aantal taken uit om te helpen het gemeenteleven te dragen. Voor de komende jaren stelt de HVD zich ten doel bestaande activiteiten, welke momenteel in de gemeente plaatsvinden te continueren De huidige praktische invulling Koffiedienst: Na bijzondere kerkdiensten, en tijdens gemeenteavonden wordt er voor koffie gezorgd in het koor van de kerk. Gastvrouwen / gastheren verzorgen na de middagdiensten van uur de koffie die in de kerk opgedronken wordt, behalve na Avondmaalsdiensten, Kraambezoek: Na een geboorte wordt er namens de gemeente een bezoekje gebracht aan het gezin en overhandigt men een geschenkje. Bloemendienst: Iedere zondag wordt er voor bloemen in de kerk gezorgd. De ouderling van dienst brengt de bloemen als groet van de gemeente naar iemand die uit het ziekenhuis is thuisgekomen, naar een langdurig zieke of naar een oudere. Verjaardagsfonds: Bij de verjaardag van ieder gemeentelid wordt er namens de gemeente een verjaardagsgroet gebracht. Er kan een bijdrage worden gegeven. Ouderenmiddagen: Eén maal per maand wordt er een bijeenkomst voor ouderen georganiseerd op de dinsdagmiddag in de Kerkhoeck. Contactbezoek: Regelmatig worden ouderen en langdurig zieken bezocht namens de gemeente. Interkerkelijke welkomstcommissie: Bij ieder gezin dat in Zuidland komt wonen wordt een bezoekje gebracht. De commissie bestaat uit 6 leden, te weten twee van de Gereformeerde Kerk, twee van de Hervormde Gemeente en twee van de Rooms-katholieke Gemeenschap. Kerstkaartenactie voor Roemenië: De HVD verleent medewerking bij het maken van kerstkaarten voor Roemenië. Een diaken vertegenwoordigt de kerkenraad in de HVD- vergaderingen en rapporteert van en naar de kerkenraad. Eén maal per jaar wordt er met de sectieleidsters vergaderd, meestal in de maand januari / februari. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt voor de kerkenraad over de HVD- activiteiten. Tijdens een kerkenraadsvergadering wordt dit verslag, in aanwezigheid van een afvaardiging van de HVD, besproken. 18

20 10.2 Werkgroep voor ZWO Sedert 1 september 2000 zijn de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente en de werkgroep voor ZWO van de Gereformeerde Kerk volledig samengegaan onder de naam: Werkgroep voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Zuidland. Alleen de financiële administratie wordt nog gescheiden gevoerd Het waarom van de werkgroep voor ZWO Aan de gemeente van Christus is de opdracht gegeven tot getuigenis, dienst en bevordering van gerechtigheid. Zending is de opdracht aan de kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking beoogt het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden De huidige praktische invulling Zendingsdiensten. Er wordt jaarlijks in beide kerken een voorjaars- en najaarszendingsdienst gehouden, waarbij zoveel mogelijk dezelfde liturgie wordt gebruikt. In een gezamenlijke middagdienst wordt jaarlijks de zendingsjeugddienst gehouden. Dit wisselt per kerkgebouw Fondsenwerving Geld voor de zending wordt ingezameld via de extra collecten in de zendingsdiensten of de geplande collecten op het collecterooster. Vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden (is alleen bij de Gereformeerde Kerk). Batig saldo van activiteiten, b.v. verkoop van bladen/ zendingskalenders, organisatie fietstocht. De zendingsbussen in het kerkgebouw. Spaardoosjes-actie Bijdragen van particulieren middels het verzenden van acceptgirokaarten door Kerkinactie. In overleg met en opdracht door de kerkenraad. (is alleen bij de Hervormde Gemeente) Gelden die door de kinderen worden opgehaald met de zendingsbusjes (is alleen bij de Gereformeerde Kerk) zullen bestemd worden voor een jaarlijks te kiezen project van Kerkinactie Bestemming van de gelden Het grootste gedeelte van de gelden is bestemd voor het jaarlijks toegezegde missionair aandeel buitenland van Kerkinactie. De opbrengst van de collecte in de zendingsjeugddienst wordt voor een door de werkgroep voor ZWO vast te stellen project bestemd. Indien de exploitatie dit toelaat worden andere door de werkgroep gekozen projecten gesteund. 19

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Samenvatting van het Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Onderdelen : 1. Wat voor gemeente zijn wij? 1.1 Ons gemeente-zijn : functioneren, ligging 1.2 Leeftijdstabellen,

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Voorwoord Gereformeerde kerk de Bron te Westerhaar: Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur. Protestantse gemeente te Garyp. RSIN/Fiscaal nummer: Website adres:

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur. Protestantse gemeente te Garyp. RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 0026.71.487 www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres: Greate Buorren 21 Postcode: 9263 PK Plaats:

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters op 16 september 2015 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard

Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard 2012-2013 Het dorp Ternaard Ternaard ligt in een agrarisch leefgebied in het noorden van de provincie Fryslân en maakt deel uit van de gemeente Dongeradeel.

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING Gereformeerde Kerk Aarlanderveen Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING In oktober 2014 is een beleidsplancommissie, bestaande uit de kerkelijk werker, een kerkenraadslid en drie gemeenteleden, begonnen met haar

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven.

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven. ANBI INFORMATIE 2014: Naam: Oud Gereformeerde Gemeente Schaapsweg te Ede Fiscaal nummer: (RSIN): 8093. 16. 535 KvK nummer : 59025042 Website adres : www. oggede.nl E-mail : scriba @ oggede.nl Contactgegevens:

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Centrale Hervormde Gemeente Ermelo

Centrale Hervormde Gemeente Ermelo Centrale Hervormde Gemeente Ermelo Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Er gebeurt in onze gemeente ontzettend veel. Ambtsdragers en gemeenteleden zetten zich samen in voor een reeks activiteiten. Vele uren

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK GELDERMALSEN

BELEIDSPLAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK GELDERMALSEN BELEIDSPLAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE GELDERMALSEN 2015-2019 Aangenomen in de kerkenraadsvergadering van 7 april 2015 G. van Tuyl, Voorzitter K. van Kranenburg Visscher: Scriba Pagina 2 Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT BELEIDSPLAN 2014 2018 van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT Wognum februari 2014 Aangepaste versie februari 2017 INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 2.2. Verkiezing

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VAN KOLLUMERZWAAG

GEREFORMEERDE KERK VAN KOLLUMERZWAAG BELEIDSPLAN 2015 2020 GEREFORMEERDE KERK VAN KOLLUMERZWAAG EEN BIDDENDE, ZORGENDE EN GEBORGENHEID GEVENDE GELOOFSGEMEENSCHAP DIE HAAR GELOOF BELIJDT EN GOD ONTMOET IN DE EREDIENST Versie oktober 2014 1.

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROFIELSCHETS GEMEENTE DATUM VASTSTELLING ALGEMENE KERKENRAAD 21 JANUARI 2016 WIJKKERKENRAAD: 14 JANUARI 2016 Profielschets

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN 2017 Pagina 1 van 8 DB.01 V.2017 Binnen de kerkorde gelden in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de regelingen

Nadere informatie

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld In het beleidsplan 2011-2015 is de visie vanuit ons geloof als volgt omschreven: Visie De bron, de basis van waaruit we bovenal tot inspiratie,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Protestantse Gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen BELEIDSPLAN 2013-2017 Protestantse Gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen Inhoud 1. Inleiding Profiel gemeente Visie 2. Samenstelling gemeente, kerkenraad en werknemers Liturgiecommissie Pastoraat Vermogensrechtelijke

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte.

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte 06 26878390 824135921 www.pknraalte.nl Email: Adres:

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 2015-2019 Voorwoord Zoals aangegeven in de kerkorde is het een taak van de kerkenraad om een beleidsplan

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 1. Diaconale uitganspunten De missie van ons diaconaat is: - Het helpen waar geen helper is, en stem te geven aan hen die geen stem

Nadere informatie

Profielschets van de Hervormde gemeente te Den Ham (Ov.).

Profielschets van de Hervormde gemeente te Den Ham (Ov.). Profielschets van de Hervormde gemeente te Den Ham (Ov.). Het dorp Den Ham Den Ham was tot 2001 de hoofdplaats van de burgerlijke gemeente Den Ham, maar maakt sindsdien deel uit van de gemeente Twenterand.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle

Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle 1. Missie Het pastoraat is er op gericht om elkaar in kerk en wereld te helpen Jezus Christus te vinden en te volgen. Deze missie houdt

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS 2017-2020 MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de

Nadere informatie

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld Mei 2013 Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Panta Rhei is een oud Grieks gezegde en betekent dat alles voortdurend in beweging is. Het beleidsplan

Nadere informatie

Profiel, beleid en doelstellingen Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Profiel, beleid en doelstellingen Inhoudsopgave: 1 Inleiding Profiel, beleid en doelstellingen 2016 Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Over onze gemeente 2.1 Surhuisterveen en Boelenslaan 2.2 Ledenoverzicht van de gemeente 2.3 Gebouwen 2.4 Kerkdiensten 2.5 Samenwerking

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost Beleidsplan 2017-2020 April 2017 Versie definitief concept Vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad van 6 april 2017 Inleiding De hervormde

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Voorhof Wijkgemeente. Westerbork

Beleidsplan Voorhof Wijkgemeente. Westerbork Beleidsplan Voorhof Wijkgemeente Westerbork 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitgangspunt voor beleid 3 Profiel van de Gemeente 3 Plaatselijk proces van éénwording 4 Bestuur 5 Financiën

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie