1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol, J. Grootjans-Doornbos (CDA), C.F.P.M. van Pul, J.E.L. de Rechteren van Hemert (VVD), R.A. van Dillen, D.C. Kuipers (GroenLinks), H.L.G. Moïze de Chateleux (D66), H.G. Bulten (ChristenUnie-SGP), M. Duijn- Visser (DSD), M. Bolten (secretaris) en M. Schennink (notulist) Wethouders Van Dijk, Kuiper en Van der Meijs 1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. 2. Verslag van 2 december 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: - Pagina 1 punt 2: het CDA vraagt of het probleem met de indicatiestelling dagverzorging ouderen is opgelost. Wethouder Van Dijk legt uit dat de gemeente alleen rijksgeld heeft ontvangen om de ergste gevallen op te vangen. Hij onderzoekt de mogelijkheid voor ouderencentra in de wijk, maar dat kost geld. De komende tijd wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor deze vorm van dagbesteding en wat de taak van de gemeente daarin is. - Pagina 4 punt 7: DSD vraagt naar informatie over de voorgenomen fusie tussen Orchidee Scholengroep en CoVoa. Wethouder Van der Meijs vertelt dat het college nog niet gereageerd heeft op de voorgenomen fusie; het wil de plannen eerst goed bekijken. Andere gemeenten hebben hier ook mee te maken. Het definitieve rapport over de fusie komt binnenkort naar de raad. De heer Van der Esch van Orchidee scholengroep wil de plannen aan de commissie toelichten. Het belang van openbaar onderwijs staat voorop. Voordat de scholen kunnen fuseren, moet de gemeenteraad een besluit nemen over een statutenwijziging. De PvdA wil eerst antwoord op haar vragen. Wat zijn de voor- en nadelen en wat adviseert het college? De raad moet zijn eigen afweging maken. Wethouder Van der Meijs zegt toe dat zij de beantwoording en het rapport over de fusie voor de volgende commissievergadering aanlevert. Op de vraag van DSD of de afzonderlijke gemeenteraden met elkaar overleg moeten voeren over dit onderwerp, adviseert de wethouder dat alleen op specialistenniveau te doen. Zij meldt dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de fusie. De gemeenteraden moeten ieder een positief besluit nemen over een statutenwijziging. De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met een toelichting door de heer Van der Esch aan de commissie. 3. Vragenhalfuur van de raad en mededelingen van het college - De commissie krijgt een brief van het college uitgedeeld over de procedure voor de topsporthal. Wethouder Kuiper geeft een toelichting op de plannen. De raad moet een afweging maken tussen het particuliere initiatief voor een topsporthal sportpark Zuid en de herontwikkeling van sportcentrum Rozengaarde. De plannen van het Graafschapcollege voor nieuwbouw voor de opleiding sport&bewegen is een belangrijke factor in deze ontwikkelingen. Het college wil de raad op 9 maart een voorstel voorleggen. D66 geeft de voorkeur aan een goed voorstel na de verkiezingen in plaats van een snel besluit. ChristenUnie-SGP sluit zich hierbij aan. Volgens GroenLinks heeft de raad eerder gezegd geen geld aan een topsporthal te willen besteden. De fractie wil inzetten op Rozengaarde. DSD is verbaasd over deze toelichting. Komt het Graafschapcollege terug van zijn eerdere uitspraken over de topsporthal? Wethouder Kuiper wil beleid maken voor topsport; de topsporthal is een onderdeel daarvan. Dit particuliere initiatief vraagt om een antwoord van de gemeente. De initiatiefnemers kunnen het niet organiseren zonder een bijdrage van de gemeente. Hij wil deze actuele vraag verwerken in een voorstel voor de raad. De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor dit moment voldoende is besproken. - Wethouder Van Dijk heeft een memo naar de raad gestuurd over de 18+regeling voormalige eenoudergezinnen. Het CDA zegt dat zijn eerste indruk goed is. Dat geldt ook voor cliënten die 1

2 het aangaat. Omdat de memo kortgeleden is ontvangen, reageert het werkgroepje raadsleden over een paar dagen aan de wethouder. - De VVD heeft naar aanleiding van antwoorden op vragen over shirtreclame gevraagd op welke kaders de besluitvorming van het college is gebaseerd. Wethouder Kuiper merkt op dat het college in april of mei nieuwe kaders voor sportbeleid aan de raad wil voorleggen. Maatwerk moet echter mogelijk zijn om verenigingen in acute nood te helpen. Het college wil voorkomen dat verenigingen failliet gaan. Dat kan door een goedkope lening, een subsidie of in dit geval shirtreclame. Het moet mogelijk zijn dat het college hierin beslist. De VVD is kritisch omdat de achterliggende stukken laten zien dat de financiën door elkaar lopen. Het is niet duidelijk waarom de shirtreclame nodig was. De fractie wil voorkomen dat verenigingen onterecht een beroep doen op dit soort maatwerk. Ze vreest precedentwerking. Wethouder Kuiper denkt dat als de raad regels stelt, verenigingen vooraf gaan berekenen wat ze kunnen krijgen. Dat is niet de bedoeling, verenigingen moeten juist hun eigen broek ophouden. Bij onvoorziene omstandigheden moet een oplossing mogelijk zijn om een faillissement te voorkomen. Mevrouw Ulfman (afd. maatschappelijke ontwikkeling) geeft een toelichting op de situatie bij Minerva, de vereniging in kwestie. GroenLinks denkt dat het college door dat besluit de kaders in feite al heeft neergelegd. Dit staat haaks op het beleid van coach+. Het CDA herinnert aan het kader van de raad dat verenigingen niet mogen omvallen. Regels zijn niet nodig, het gaat om een uitzondering. Het college moet in dit soort situaties kunnen handelen. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende is behandeld. - GroenLinks heeft vragen gesteld over de stichting Radar. De fractie heeft veel vragen van cliënten en vrijwilligers ontvangen. Wethouder Van Dijk gaat in op de vragen die te maken hebben met de bedrijfsvoering bij GGNet. De antwoorden volgen schriftelijk. - GroenLinks heeft vragen gesteld over het persoonsgebonden budget binnen de Wmo. De fractie gaat in op de manier waarop cliënten hun budget verantwoorden. Wethouder Van Dijk benadrukt dat de regeling uitgaat van vertrouwen. Cliënten weten wat hun rechten en plichten zijn. Ze kunnen ondersteuning krijgen voor het bijhouden van de administratie. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende is behandeld. - Naar aanleiding van een vraag van D66 heeft wethouder Van Dijk contact gehad met de fractie. De gedragslijn is dat mensen zo snel mogelijk weer naar hun eigen thuissituatie teruggaan. Zij hoeven niet af te wachten tot zij de beschikking ontvangen maar kunnen meteen een beroep doen op hulpmiddelen via de Wmo. - De PvdA heeft in december en januari veel klachten ontvangen over de regiotaxi. Wethouder Van der Meijs is niet op de hoogte van de klachten. Zij neemt contact op met de regiotaxi en koppelt dit terug naar de commissie. 4. Stichting IJsselgraaf 4.1 Toezicht openbaar onderwijs IJsselgraaf CDA, VVD, ChristenUnie-SGP en PvdA zijn positief over het voorstel. De PvdA stelt dat hiermee het openbaar primair onderwijs beter gewaarborgd is. GroenLinks is verbaasd over de inhoud van de gemeenschappelijke regeling; het gaat om werk dat de toezichthouders hadden moeten doen. Waarom is de regeling nodig? Met de gemeenschappelijke regeling staat de raad achteraan en keurt alleen de financiën goed. D66 complimenteert het college voor de reparatie van het toezicht. De intentie van dit voorstel is goed, de onderlinge samenhang van sommige documenten is lastig te doorgronden. De regeling helpt niet als mensen het werk niet goed uitvoeren. De fractie stemt in met het voorstel. DSD deelt de verbazing dat het college een gemeenschappelijke regeling wil. Het toezicht staat nu duidelijk op papier. De fractie mist een voorstel voor een verbeterd toezicht door de gemeenteraden. De raad komt nu achteraan en is afhankelijk van de informatie van de wethouder. Dat was nu ook het geval en dat is niet goed gegaan. Volgens de regeling bestaat het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uit de drie wethouders onderwijs: dat is vreemd. De fractie stelt voor dat de gemeenteraden meer betrokken worden bij de gemeenschappelijke regeling. Volgens wethouder Van der Meijs blijft de raad op een aantal belangrijke punten de beslisser, zoals bij statutenwijziging, opheffen van scholen en een besluit bij taakverwaarlozing. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling kan snel handelen. De wethouder onderzoekt of het mogelijk is het algemeen bestuur aan te vullen met raadsleden. Het CDA stelt voor dat de gemeenschappelijke 2

3 regeling periodiek op de agenda van de raad komt. De fractie denkt niet dat de raad achteraan komt, hij geeft juist kaders mee aan de wethouder. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert. 4.2 Begrotingen 2009 en 2010; jaarverslag 2008 St. IJsselgraaf D66 merkt op dat de recente wijziging in de pensioenpremie doorgevoerd moet worden in deze begrotingen. GroenLinks neemt het voorstel voor kennisgeving aan. De PvdA gaat ervan uit dat de stichting in de toekomst financieel gezond blijft. Het CDA vraagt of de scholen een ouderbijdrage vragen voor de tussenschoolse opvang. De reorganisatie heeft een grote impact gehad op het personeel. De kostenpost voor de reorganisatie in de begroting 2010 is hoog. De waarde van de effectenportefeuille is enorm gedaald. De fractie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de manier waarop scholen omgaan met hun reserves. Wethouder Van der Meijs zegt dat beter toezicht niet had geleid tot aannemen van minder personeel. De toezichthouders hebben de stukken te laat ontvangen, ze hebben het daarom niet tegen kunnen houden. Een treasurystatuut, gelijk aan dat van de gemeente, maakt onderdeel uit van de kaders voor de jaarrekening. IJsselgraaf had geen gedwongen ontslagen. Er was boventallig personeel. Op termijn levert de reorganisatie geld op. Zij zoekt uit wat de ouderbijdrage is voor de tussenschoolse opvang. De nieuwe percentages voor de pensioenpremie worden verrekend in de jaarrekening. De wethouder heeft alle vertrouwen in de gezonde financiële positie van IJsselgraaf in de toekomst. Zij informeert de raad over de uitkomst van de selectieprocedure voor het nieuwe bestuur. 5. Tarieven sportaccommodaties 2010 Het CDA is erg blij met het resultaat en met deze regeling. Het heeft met een amendement om deze tariefsverlaging gevraagd. Voor zwembad Rozengaarde vindt de fractie dit een verstandige keuze. De VVD kan zich vinden in het voorstel. PvdA vindt het een prima voorstel. De fractie wijst erop dat in december 2009 landelijke commotie is geweest over bezuinigingen bij sportverenigingen. Nu is Doetinchem goed bezig, maar de fractie vraagt zich af hoe dit in de toekomst verder loopt. GroenLinks werpt de vraag op hoelang de tarieven overeind blijven, omdat we hoe dan ook moeten bezuinigen op sportaccommodaties. D66 is tegen dit voorstel. Volgens haar is dit een verkapte vorm van subsidie. Het is beter te werken met een transparant systeem dat zicht geeft op werkelijke kosten. Ook DSD was het niet eens met het amendement, maar stemt wel in met dit voorstel. De fractie betwijfelt of zwembad Rozengaarde wel voldoende toegankelijk is voor mensen met een lager inkomen. Het klopt dat er een discussie is over de toekomst, zegt wethouder Kuiper. Deze tariefsverlaging is net ingegaan; het is niet goed die als tijdelijk aan te duiden. Het is niet aan de orde nu een systeemdiscussie te voeren. Het bezoekers aantal van Rozengaarde is voor zover hij weet, niet verminderd. Hij vraagt het nog na en komt er dan eventueel op terug. Het CDA vraagt of Rozengaarde deelneemt aan de subsidieregeling voor mensen met een lager inkomen. Wethouder Van Dijk antwoordt dat de deelnameregeling voor leden van de zwemvereniging geldt. Mensen kunnen gebruikmaken van de meedoenregeling voor korting op de entreeprijs. De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het voorstel. 6. Uitvoering motie 'bevordering breedtesport; besteding Aboutaleb-gelden ChristenUnie-SGP is bezorgd over het aantal kinderen dat genoemd staat bij de wijk Dichteren. Het moet daar niet dezelfde kant op gaan als in Overstegen. De fractie vindt het belangrijk om de groep van Dichteren te volgen en er goed zicht op te krijgen. Zij vraagt zich af waar die grote groep kinderen vandaan komt. Het CDA is blij met dit voorstel vanwege de toestroom van kinderen. De fractie vraagt zich af hoe we dit vast kunnen houden voor de toekomst. De fractie wil weten waar de precieze cijfers op gebaseerd zijn. Ook de PvdA vindt dit een prima voorstel maar maakt zich zorgen over de verdeling in de wijken. Zij mist aandacht voor kinderen met een beperking. Die groep zou ook deel moeten kunnen nemen. De fractie vindt het van belang de resultaten te blijven volgen. D66 sluit zich aan bij de opmerking over jongeren met een beperking. Ze denkt dat de drempel om deel te nemen aan sportactiviteiten voor veel kinderen toch nog te hoog is. Zouden scholen kunnen 3

4 bijdragen, bijvoorbeeld met snuffelstages? Volgens DSD is de motie over dit onderwerp overbodig geweest. Zij maakt zich zorgen over het grote aantal kinderen in Overstegen. Hoe verloopt dit verder in 2010? Sport, wijk en armoedebestrijding komen mooi bij elkaar in dit voorstel, aldus wethouder Van Dijk. Met breedtesport komen arme en rijkere jongeren samen in de wijk. De percentages verschillen sterk per wijk omdat er verschillende soorten woningen staan. Dit zou moeten veranderen wil je verschillende groepen kinderen samenbrengen. Nu gaat het erom dat mensen dichtbij hun vertrouwde omgeving kunnen sporten en is de bedoeling om meer socialisatie op gang te brengen. Inzet is om dit in de toekomst voort te zetten. Voor kinderen met een beperking bestaat geen speciale regeling. De wethouder gaat dit toevoegen aan de opdracht. Over de opmerking van de VVD over aanschaf van speciale kleding moet hij nog nadenken. Nu is het van belang dat alle materialen aanwezig zijn en als er geld over is kan Doetinchem investeren in eventuele kleding. De wethouder is ervan overtuigd dat het niet nog laagdrempeliger kan. Er bestaan al coalities tussen scholen en verenigingen. De voorzitter concludeert dat de commissie akkoord is met het voorstel. Hiermee is het onderwerp voldoende behandeld. 7. Afwijkende dekking van enkele incidentele subsidies voor IJsselkring in 2010 De dekking van deze voorstellen is volgens het CDA een verschuiving van budgetten. Kennelijk zijn er taken niet uitgevoerd. De VVD vraagt of het jaarlijkse incidentele geld voor de wachtlijsten niet in één keer kan worden opgelost. ChristenUnie-SGP merkt op dat er structureel minder formatie beschikbaar is voor de jongerenwerk dan IJsselkring vraagt. Net als door opvoedingsondersteuning is daar veel mee te winnen. De fractie wil er bij de begrotingsbehandeling op terugkomen. De PvdA is kritisch dat er incidentele subsidies nodig zijn, terwijl de gemeente een budgetcontract heeft met IJsselkring. Heeft het college gekeken naar wat daar uit zou kunnen? De fractie wil een totaalbeeld hebben. GroenLinks is positief over het voorstel en dat daar ook preventieve schuldhulpverlening voor jongeren in staat. DSD kan zich vinden in de wijziging van budgetten maar betwijfelt of de dekking haalbaar is. Wethouder Van Dijk antwoordt dat het voor IJsselkring belangrijk is om snel duidelijkheid te krijgen. Er is naar de bestaande budgetten en de prestaties gekeken. Het gaat om uitvoering van extra verzoeken van de raad. Op termijn moet duidelijkheid komen hoe hier structureel mee om te gaan. Het is een verschuiving van budgetten door het later uitvoeren van projecten of gelden die over zijn. De dekking van dit voorstel is reëel. 8. Herziening gemeenschappelijke regeling en verordening gemeentelijke bijdragen Wedeo Dit voorstel maakt het beleggen in derivaten mogelijk en D66 is daar op tegen. De fractie wil een maximumtermijn dat mensen zitting hebben in een orgaan. Afgevaardigde raadsleden zouden geen vergoeding moeten krijgen. GroenLinks vindt dat Wedeo de cijfers vóór 15 maart moet aanleveren, nu de gemeenteraad de begroting moet goedkeuren. In de praktijk zijn de cijfers in de zomer bekend, dat is te laat. De fractie maakt zich zorgen over de oplopende wachtlijsten bij Wedeo. Het CDA stelt voor om het governance-statuut voor een bepaalde tijd vast te stellen. Op die manier kun je het na een paar jaar evalueren en wijzigingen. Volgens wethouder Van Dijk heeft Wedeo een wachtlijst van 8 tot 10 maanden. Mensen die eerst onder een regeling binnen de Awbz vielen, gaan niet één-op-één over naar Wedeo; daar is een aparte indicatie voor nodig. De wachtlijsten zijn lastig. Wedeo heeft een pilot om mensen gemakkelijker werk en/of dagbesteding te bieden. Als de raad de vergoeding voor vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen wil afschaffen, dan moet hij zich daar over uitspreken. De termijnen zijn geregeld in het governance-statuut. De raad stelt dat statuut niet vast, hij kan deze wens meegeven aan zijn vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het CDA stelt een raadsdebat over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen voor, de relatie met de raad inbegrepen. De fracties stemmen in met het voorstel van de voorzitter om dit onderwerp uiterlijk over een halfjaar te agenderen voor de commissie bestuurlijke zaken en financiën. De commissie adviseert positief over het voorstel. Het onderwerp kan op de verzamelagenda van 4 februari. 4

5 9. Molenconvenant D66, VVD en GroenLinks zijn kritisch over het voorstel van het college. Waarom lag het onderzoek over de molenbiotoop niet ter inzage (D66), wat is er mis is gegaan waardoor dit convenant nodig is (GroenLinks) en waarom is dit voorstel zo laat aan de raad voorgelegd (VVD)? Het CDA stemt in met het voorstel. Beide partijen zijn het met elkaar eens en hebben een oplossing gevonden. De molenverordening, zo legt wethouder Drenth uit, is een provinciale verordening. Bij de herontwikkeling van het Brewinc en Hamburgerbroek-Noord is in overleg met de Molenstichting vergunning aangevraagd bij de provincie. De plannen hebben geen significante invloed op de molen. De provincie wil de vergunning verlenen onder voorwaarde dat de gemeente een convenant met de Molenstichting sluit. Dit is inmiddels gebeurd en het college informeert de raad met dit voorstel. In het convenant staat hoe je omgaat met invloeden van bouwwerken binnen een bepaalde cirkel van de molen. De wethouder legt het windonderzoek ter inzage. De voorzitter concludeert dat de commissie kennis neemt van het voorstel. 10. Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen voor monumenten Het CDA vraagt of isolatie ook valt onder deze verordening. De fractie pleit ervoor dat eigenaren van monumenten persoonlijk bericht over de verordening krijgen. De VVD weet te vertellen dat voor isolerende maatregelen andere regelingen gelden. De fractie is tevreden over dit voorstel. De verordening en het voorstel wijken af wat betreft het begrip registratie en de definitie van een monument. D66 vindt dat de regeling uitsluitend bedoeld moet zijn voor onderhoud dat boven het normale uitstijgt. De fractie mist een anti-specuatiebeding en vraagt naar de hardheidsclausule voor het toekennen van subsidie. DSD vraagt of de financiering uit hetzelfde fonds komt als de financiering van de startersleningen. Wethouder Drenth bevestigt dat het om hetzelfde fonds gaat. Dit voorstel heeft geen negatieve gevolgen voor de startersleningen; het fonds heeft voldoende middelen. De verordening gaat om financiering van arbeidskosten van derden en materiaalkosten. Ze maakt het mogelijk om mensen een goedkopere lening te verstrekken nog voordat het vergunningstraject is afgerond. Op deze wijze kun je meebewegen met de praktijk. Het college kiest bewust voor de term monument, omdat een monument meer kan zijn dan een gebouw. Bij de aanwijzing van een monument staat duidelijk omschreven wat het is. Een anti-speculatiebeding is niet te controleren en uit dat oogpunt niet wenselijk. Een monument kan een belemmering zijn voor mensen. Het doel is monumenten te beschermen en te zorgen dat ze er mooi bij staan. Een hardheidsclausule is een complexe term en niet toepasbaar op deze verordening. Daar komt bij dat het hier om zaken als beheer en onderhoud gaat, het is geen sociale verordening. Isolerende maatregelen vallen alleen onder deze regeling als ze vallen onder onderhoud. De regeling is niet bedoeld voor stimuleren van woningisolatie. Daar zijn andere regelingen voor. Als de raad instemt met het voorstel, volgt een communicatietraject. Het college wil dat mensen gebruikmaken van deze regeling en stuurt makelaars en eigenaren van panden informatie. D66 neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 11. Rondvraag voor de commissie Er wordt geen gebruik van gemaakt. 5

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 2 december 2009 Aanwezig: P.J. Koning (plv. voorzitter), M-L. Moonen (PvdA), E.O. Berens-van der Pol, J. Grootjans-Doornbos (CDA),

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421740. subsidie restauratie molen Drunen

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421740. subsidie restauratie molen Drunen Collegevoorstel Inleiding In april 2014 verzocht de eigenaar van de Drunense molen Hertogin Johanna van Brabant de gemeente Heusden om een bijdrage in de restauratie daarvan. Hij vroeg om een aanvulling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT Doetinchem, 1 juli Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv

Aan de raad AGENDAPUNT Doetinchem, 1 juli Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv Aan de raad AGENDAPUNT 12.5 Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv Voorstel: 1. in te stemmen met de met Sportcentrum Rozengaarde bv te sluiten overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 17-03-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 17-03-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Regeling beschikbaarheidsdienst Binnen de gemeente Goirle zijn er drie medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer die op basis van een rooster buiten werktijd beschikbaar moeten zijn. Tot

Nadere informatie

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd. enlijst Commissie Sociale Leefomgeving 31 mei 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Het CDA vraagt in hoeverre verenigingen een zelfstandige bijdrage kunnen leveren aan de discussie over het integrale sportbeleid.

Het CDA vraagt in hoeverre verenigingen een zelfstandige bijdrage kunnen leveren aan de discussie over het integrale sportbeleid. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 24 juni 2009 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter), M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol,

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties ".

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties . voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.005912 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 3 juli 2014 Jaargang en nummer 2014-36 Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Onderwerp: Provinciale stimuleringsregeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

2. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

2. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning behandeling in PMC d.d. 27 november 2012 Onderwerp Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Politieke Kamer 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten

Nadere informatie

Vergadering van B en W

Vergadering van B en W Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 04/02/2014 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer B. Lammers voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Van 9 december 2014 openbaar

Van 9 december 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014. Advies Akkoord. BW-007610 2 Onderwerp Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) CS Advies 1. Instemmen met het document Internationale

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Besluitenlijst van vergadering Collegevergadering Albrandswaard, gehouden op datum

Besluitenlijst van vergadering Collegevergadering Albrandswaard, gehouden op datum BESLUITENLIJST Besluitenlijst van vergadering Collegevergadering Albrandswaard, gehouden op datum 06-12-2016. AGENDA 1 Opening / mededelingen openbare B&W vergadering d.d. 06-12-2016 2 Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, J.W. Braam, J. Bruins Slot, E.

Nadere informatie

Subsidiebeleidsregels sport 2014

Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels voor sport 2014 Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Datum: 19 november 2013 Corsanummer: T13.05659 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1. Subsidiebeleidsregels...3

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie beleidsontwikkeling d.d. 27 november 2006 Aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter), een vertegenwoording van de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, DSD, PvdA, D66,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten.

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. het besluit:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verslag Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 21 september 2017 Nota Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen

Verslag Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 21 september 2017 Nota Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen Verslag Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 21 september 2017 Nota Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen Aanwezigen Voorzitter: de heer R. van Breemen Raadsgriffier: de heer H. Sepers Fracties:

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: M. Fränzel Secretaris: A. Baart Wethouders: A. van der Wijst, V. Huijgens en M. Groffen

Aanwezig: Voorzitter: M. Fränzel Secretaris: A. Baart Wethouders: A. van der Wijst, V. Huijgens en M. Groffen Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 28 september 2010 genomen besluiten (B-stukken) van 20 t/m 24 september 2010 door parafen genomen besluiten (A-stukken)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie