1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol, J. Grootjans-Doornbos (CDA), C.F.P.M. van Pul, J.E.L. de Rechteren van Hemert (VVD), R.A. van Dillen, D.C. Kuipers (GroenLinks), H.L.G. Moïze de Chateleux (D66), H.G. Bulten (ChristenUnie-SGP), M. Duijn- Visser (DSD), M. Bolten (secretaris) en M. Schennink (notulist) Wethouders Van Dijk, Kuiper en Van der Meijs 1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. 2. Verslag van 2 december 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: - Pagina 1 punt 2: het CDA vraagt of het probleem met de indicatiestelling dagverzorging ouderen is opgelost. Wethouder Van Dijk legt uit dat de gemeente alleen rijksgeld heeft ontvangen om de ergste gevallen op te vangen. Hij onderzoekt de mogelijkheid voor ouderencentra in de wijk, maar dat kost geld. De komende tijd wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor deze vorm van dagbesteding en wat de taak van de gemeente daarin is. - Pagina 4 punt 7: DSD vraagt naar informatie over de voorgenomen fusie tussen Orchidee Scholengroep en CoVoa. Wethouder Van der Meijs vertelt dat het college nog niet gereageerd heeft op de voorgenomen fusie; het wil de plannen eerst goed bekijken. Andere gemeenten hebben hier ook mee te maken. Het definitieve rapport over de fusie komt binnenkort naar de raad. De heer Van der Esch van Orchidee scholengroep wil de plannen aan de commissie toelichten. Het belang van openbaar onderwijs staat voorop. Voordat de scholen kunnen fuseren, moet de gemeenteraad een besluit nemen over een statutenwijziging. De PvdA wil eerst antwoord op haar vragen. Wat zijn de voor- en nadelen en wat adviseert het college? De raad moet zijn eigen afweging maken. Wethouder Van der Meijs zegt toe dat zij de beantwoording en het rapport over de fusie voor de volgende commissievergadering aanlevert. Op de vraag van DSD of de afzonderlijke gemeenteraden met elkaar overleg moeten voeren over dit onderwerp, adviseert de wethouder dat alleen op specialistenniveau te doen. Zij meldt dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de fusie. De gemeenteraden moeten ieder een positief besluit nemen over een statutenwijziging. De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met een toelichting door de heer Van der Esch aan de commissie. 3. Vragenhalfuur van de raad en mededelingen van het college - De commissie krijgt een brief van het college uitgedeeld over de procedure voor de topsporthal. Wethouder Kuiper geeft een toelichting op de plannen. De raad moet een afweging maken tussen het particuliere initiatief voor een topsporthal sportpark Zuid en de herontwikkeling van sportcentrum Rozengaarde. De plannen van het Graafschapcollege voor nieuwbouw voor de opleiding sport&bewegen is een belangrijke factor in deze ontwikkelingen. Het college wil de raad op 9 maart een voorstel voorleggen. D66 geeft de voorkeur aan een goed voorstel na de verkiezingen in plaats van een snel besluit. ChristenUnie-SGP sluit zich hierbij aan. Volgens GroenLinks heeft de raad eerder gezegd geen geld aan een topsporthal te willen besteden. De fractie wil inzetten op Rozengaarde. DSD is verbaasd over deze toelichting. Komt het Graafschapcollege terug van zijn eerdere uitspraken over de topsporthal? Wethouder Kuiper wil beleid maken voor topsport; de topsporthal is een onderdeel daarvan. Dit particuliere initiatief vraagt om een antwoord van de gemeente. De initiatiefnemers kunnen het niet organiseren zonder een bijdrage van de gemeente. Hij wil deze actuele vraag verwerken in een voorstel voor de raad. De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor dit moment voldoende is besproken. - Wethouder Van Dijk heeft een memo naar de raad gestuurd over de 18+regeling voormalige eenoudergezinnen. Het CDA zegt dat zijn eerste indruk goed is. Dat geldt ook voor cliënten die 1

2 het aangaat. Omdat de memo kortgeleden is ontvangen, reageert het werkgroepje raadsleden over een paar dagen aan de wethouder. - De VVD heeft naar aanleiding van antwoorden op vragen over shirtreclame gevraagd op welke kaders de besluitvorming van het college is gebaseerd. Wethouder Kuiper merkt op dat het college in april of mei nieuwe kaders voor sportbeleid aan de raad wil voorleggen. Maatwerk moet echter mogelijk zijn om verenigingen in acute nood te helpen. Het college wil voorkomen dat verenigingen failliet gaan. Dat kan door een goedkope lening, een subsidie of in dit geval shirtreclame. Het moet mogelijk zijn dat het college hierin beslist. De VVD is kritisch omdat de achterliggende stukken laten zien dat de financiën door elkaar lopen. Het is niet duidelijk waarom de shirtreclame nodig was. De fractie wil voorkomen dat verenigingen onterecht een beroep doen op dit soort maatwerk. Ze vreest precedentwerking. Wethouder Kuiper denkt dat als de raad regels stelt, verenigingen vooraf gaan berekenen wat ze kunnen krijgen. Dat is niet de bedoeling, verenigingen moeten juist hun eigen broek ophouden. Bij onvoorziene omstandigheden moet een oplossing mogelijk zijn om een faillissement te voorkomen. Mevrouw Ulfman (afd. maatschappelijke ontwikkeling) geeft een toelichting op de situatie bij Minerva, de vereniging in kwestie. GroenLinks denkt dat het college door dat besluit de kaders in feite al heeft neergelegd. Dit staat haaks op het beleid van coach+. Het CDA herinnert aan het kader van de raad dat verenigingen niet mogen omvallen. Regels zijn niet nodig, het gaat om een uitzondering. Het college moet in dit soort situaties kunnen handelen. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende is behandeld. - GroenLinks heeft vragen gesteld over de stichting Radar. De fractie heeft veel vragen van cliënten en vrijwilligers ontvangen. Wethouder Van Dijk gaat in op de vragen die te maken hebben met de bedrijfsvoering bij GGNet. De antwoorden volgen schriftelijk. - GroenLinks heeft vragen gesteld over het persoonsgebonden budget binnen de Wmo. De fractie gaat in op de manier waarop cliënten hun budget verantwoorden. Wethouder Van Dijk benadrukt dat de regeling uitgaat van vertrouwen. Cliënten weten wat hun rechten en plichten zijn. Ze kunnen ondersteuning krijgen voor het bijhouden van de administratie. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende is behandeld. - Naar aanleiding van een vraag van D66 heeft wethouder Van Dijk contact gehad met de fractie. De gedragslijn is dat mensen zo snel mogelijk weer naar hun eigen thuissituatie teruggaan. Zij hoeven niet af te wachten tot zij de beschikking ontvangen maar kunnen meteen een beroep doen op hulpmiddelen via de Wmo. - De PvdA heeft in december en januari veel klachten ontvangen over de regiotaxi. Wethouder Van der Meijs is niet op de hoogte van de klachten. Zij neemt contact op met de regiotaxi en koppelt dit terug naar de commissie. 4. Stichting IJsselgraaf 4.1 Toezicht openbaar onderwijs IJsselgraaf CDA, VVD, ChristenUnie-SGP en PvdA zijn positief over het voorstel. De PvdA stelt dat hiermee het openbaar primair onderwijs beter gewaarborgd is. GroenLinks is verbaasd over de inhoud van de gemeenschappelijke regeling; het gaat om werk dat de toezichthouders hadden moeten doen. Waarom is de regeling nodig? Met de gemeenschappelijke regeling staat de raad achteraan en keurt alleen de financiën goed. D66 complimenteert het college voor de reparatie van het toezicht. De intentie van dit voorstel is goed, de onderlinge samenhang van sommige documenten is lastig te doorgronden. De regeling helpt niet als mensen het werk niet goed uitvoeren. De fractie stemt in met het voorstel. DSD deelt de verbazing dat het college een gemeenschappelijke regeling wil. Het toezicht staat nu duidelijk op papier. De fractie mist een voorstel voor een verbeterd toezicht door de gemeenteraden. De raad komt nu achteraan en is afhankelijk van de informatie van de wethouder. Dat was nu ook het geval en dat is niet goed gegaan. Volgens de regeling bestaat het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uit de drie wethouders onderwijs: dat is vreemd. De fractie stelt voor dat de gemeenteraden meer betrokken worden bij de gemeenschappelijke regeling. Volgens wethouder Van der Meijs blijft de raad op een aantal belangrijke punten de beslisser, zoals bij statutenwijziging, opheffen van scholen en een besluit bij taakverwaarlozing. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling kan snel handelen. De wethouder onderzoekt of het mogelijk is het algemeen bestuur aan te vullen met raadsleden. Het CDA stelt voor dat de gemeenschappelijke 2

3 regeling periodiek op de agenda van de raad komt. De fractie denkt niet dat de raad achteraan komt, hij geeft juist kaders mee aan de wethouder. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert. 4.2 Begrotingen 2009 en 2010; jaarverslag 2008 St. IJsselgraaf D66 merkt op dat de recente wijziging in de pensioenpremie doorgevoerd moet worden in deze begrotingen. GroenLinks neemt het voorstel voor kennisgeving aan. De PvdA gaat ervan uit dat de stichting in de toekomst financieel gezond blijft. Het CDA vraagt of de scholen een ouderbijdrage vragen voor de tussenschoolse opvang. De reorganisatie heeft een grote impact gehad op het personeel. De kostenpost voor de reorganisatie in de begroting 2010 is hoog. De waarde van de effectenportefeuille is enorm gedaald. De fractie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de manier waarop scholen omgaan met hun reserves. Wethouder Van der Meijs zegt dat beter toezicht niet had geleid tot aannemen van minder personeel. De toezichthouders hebben de stukken te laat ontvangen, ze hebben het daarom niet tegen kunnen houden. Een treasurystatuut, gelijk aan dat van de gemeente, maakt onderdeel uit van de kaders voor de jaarrekening. IJsselgraaf had geen gedwongen ontslagen. Er was boventallig personeel. Op termijn levert de reorganisatie geld op. Zij zoekt uit wat de ouderbijdrage is voor de tussenschoolse opvang. De nieuwe percentages voor de pensioenpremie worden verrekend in de jaarrekening. De wethouder heeft alle vertrouwen in de gezonde financiële positie van IJsselgraaf in de toekomst. Zij informeert de raad over de uitkomst van de selectieprocedure voor het nieuwe bestuur. 5. Tarieven sportaccommodaties 2010 Het CDA is erg blij met het resultaat en met deze regeling. Het heeft met een amendement om deze tariefsverlaging gevraagd. Voor zwembad Rozengaarde vindt de fractie dit een verstandige keuze. De VVD kan zich vinden in het voorstel. PvdA vindt het een prima voorstel. De fractie wijst erop dat in december 2009 landelijke commotie is geweest over bezuinigingen bij sportverenigingen. Nu is Doetinchem goed bezig, maar de fractie vraagt zich af hoe dit in de toekomst verder loopt. GroenLinks werpt de vraag op hoelang de tarieven overeind blijven, omdat we hoe dan ook moeten bezuinigen op sportaccommodaties. D66 is tegen dit voorstel. Volgens haar is dit een verkapte vorm van subsidie. Het is beter te werken met een transparant systeem dat zicht geeft op werkelijke kosten. Ook DSD was het niet eens met het amendement, maar stemt wel in met dit voorstel. De fractie betwijfelt of zwembad Rozengaarde wel voldoende toegankelijk is voor mensen met een lager inkomen. Het klopt dat er een discussie is over de toekomst, zegt wethouder Kuiper. Deze tariefsverlaging is net ingegaan; het is niet goed die als tijdelijk aan te duiden. Het is niet aan de orde nu een systeemdiscussie te voeren. Het bezoekers aantal van Rozengaarde is voor zover hij weet, niet verminderd. Hij vraagt het nog na en komt er dan eventueel op terug. Het CDA vraagt of Rozengaarde deelneemt aan de subsidieregeling voor mensen met een lager inkomen. Wethouder Van Dijk antwoordt dat de deelnameregeling voor leden van de zwemvereniging geldt. Mensen kunnen gebruikmaken van de meedoenregeling voor korting op de entreeprijs. De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het voorstel. 6. Uitvoering motie 'bevordering breedtesport; besteding Aboutaleb-gelden ChristenUnie-SGP is bezorgd over het aantal kinderen dat genoemd staat bij de wijk Dichteren. Het moet daar niet dezelfde kant op gaan als in Overstegen. De fractie vindt het belangrijk om de groep van Dichteren te volgen en er goed zicht op te krijgen. Zij vraagt zich af waar die grote groep kinderen vandaan komt. Het CDA is blij met dit voorstel vanwege de toestroom van kinderen. De fractie vraagt zich af hoe we dit vast kunnen houden voor de toekomst. De fractie wil weten waar de precieze cijfers op gebaseerd zijn. Ook de PvdA vindt dit een prima voorstel maar maakt zich zorgen over de verdeling in de wijken. Zij mist aandacht voor kinderen met een beperking. Die groep zou ook deel moeten kunnen nemen. De fractie vindt het van belang de resultaten te blijven volgen. D66 sluit zich aan bij de opmerking over jongeren met een beperking. Ze denkt dat de drempel om deel te nemen aan sportactiviteiten voor veel kinderen toch nog te hoog is. Zouden scholen kunnen 3

4 bijdragen, bijvoorbeeld met snuffelstages? Volgens DSD is de motie over dit onderwerp overbodig geweest. Zij maakt zich zorgen over het grote aantal kinderen in Overstegen. Hoe verloopt dit verder in 2010? Sport, wijk en armoedebestrijding komen mooi bij elkaar in dit voorstel, aldus wethouder Van Dijk. Met breedtesport komen arme en rijkere jongeren samen in de wijk. De percentages verschillen sterk per wijk omdat er verschillende soorten woningen staan. Dit zou moeten veranderen wil je verschillende groepen kinderen samenbrengen. Nu gaat het erom dat mensen dichtbij hun vertrouwde omgeving kunnen sporten en is de bedoeling om meer socialisatie op gang te brengen. Inzet is om dit in de toekomst voort te zetten. Voor kinderen met een beperking bestaat geen speciale regeling. De wethouder gaat dit toevoegen aan de opdracht. Over de opmerking van de VVD over aanschaf van speciale kleding moet hij nog nadenken. Nu is het van belang dat alle materialen aanwezig zijn en als er geld over is kan Doetinchem investeren in eventuele kleding. De wethouder is ervan overtuigd dat het niet nog laagdrempeliger kan. Er bestaan al coalities tussen scholen en verenigingen. De voorzitter concludeert dat de commissie akkoord is met het voorstel. Hiermee is het onderwerp voldoende behandeld. 7. Afwijkende dekking van enkele incidentele subsidies voor IJsselkring in 2010 De dekking van deze voorstellen is volgens het CDA een verschuiving van budgetten. Kennelijk zijn er taken niet uitgevoerd. De VVD vraagt of het jaarlijkse incidentele geld voor de wachtlijsten niet in één keer kan worden opgelost. ChristenUnie-SGP merkt op dat er structureel minder formatie beschikbaar is voor de jongerenwerk dan IJsselkring vraagt. Net als door opvoedingsondersteuning is daar veel mee te winnen. De fractie wil er bij de begrotingsbehandeling op terugkomen. De PvdA is kritisch dat er incidentele subsidies nodig zijn, terwijl de gemeente een budgetcontract heeft met IJsselkring. Heeft het college gekeken naar wat daar uit zou kunnen? De fractie wil een totaalbeeld hebben. GroenLinks is positief over het voorstel en dat daar ook preventieve schuldhulpverlening voor jongeren in staat. DSD kan zich vinden in de wijziging van budgetten maar betwijfelt of de dekking haalbaar is. Wethouder Van Dijk antwoordt dat het voor IJsselkring belangrijk is om snel duidelijkheid te krijgen. Er is naar de bestaande budgetten en de prestaties gekeken. Het gaat om uitvoering van extra verzoeken van de raad. Op termijn moet duidelijkheid komen hoe hier structureel mee om te gaan. Het is een verschuiving van budgetten door het later uitvoeren van projecten of gelden die over zijn. De dekking van dit voorstel is reëel. 8. Herziening gemeenschappelijke regeling en verordening gemeentelijke bijdragen Wedeo Dit voorstel maakt het beleggen in derivaten mogelijk en D66 is daar op tegen. De fractie wil een maximumtermijn dat mensen zitting hebben in een orgaan. Afgevaardigde raadsleden zouden geen vergoeding moeten krijgen. GroenLinks vindt dat Wedeo de cijfers vóór 15 maart moet aanleveren, nu de gemeenteraad de begroting moet goedkeuren. In de praktijk zijn de cijfers in de zomer bekend, dat is te laat. De fractie maakt zich zorgen over de oplopende wachtlijsten bij Wedeo. Het CDA stelt voor om het governance-statuut voor een bepaalde tijd vast te stellen. Op die manier kun je het na een paar jaar evalueren en wijzigingen. Volgens wethouder Van Dijk heeft Wedeo een wachtlijst van 8 tot 10 maanden. Mensen die eerst onder een regeling binnen de Awbz vielen, gaan niet één-op-één over naar Wedeo; daar is een aparte indicatie voor nodig. De wachtlijsten zijn lastig. Wedeo heeft een pilot om mensen gemakkelijker werk en/of dagbesteding te bieden. Als de raad de vergoeding voor vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen wil afschaffen, dan moet hij zich daar over uitspreken. De termijnen zijn geregeld in het governance-statuut. De raad stelt dat statuut niet vast, hij kan deze wens meegeven aan zijn vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het CDA stelt een raadsdebat over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen voor, de relatie met de raad inbegrepen. De fracties stemmen in met het voorstel van de voorzitter om dit onderwerp uiterlijk over een halfjaar te agenderen voor de commissie bestuurlijke zaken en financiën. De commissie adviseert positief over het voorstel. Het onderwerp kan op de verzamelagenda van 4 februari. 4

5 9. Molenconvenant D66, VVD en GroenLinks zijn kritisch over het voorstel van het college. Waarom lag het onderzoek over de molenbiotoop niet ter inzage (D66), wat is er mis is gegaan waardoor dit convenant nodig is (GroenLinks) en waarom is dit voorstel zo laat aan de raad voorgelegd (VVD)? Het CDA stemt in met het voorstel. Beide partijen zijn het met elkaar eens en hebben een oplossing gevonden. De molenverordening, zo legt wethouder Drenth uit, is een provinciale verordening. Bij de herontwikkeling van het Brewinc en Hamburgerbroek-Noord is in overleg met de Molenstichting vergunning aangevraagd bij de provincie. De plannen hebben geen significante invloed op de molen. De provincie wil de vergunning verlenen onder voorwaarde dat de gemeente een convenant met de Molenstichting sluit. Dit is inmiddels gebeurd en het college informeert de raad met dit voorstel. In het convenant staat hoe je omgaat met invloeden van bouwwerken binnen een bepaalde cirkel van de molen. De wethouder legt het windonderzoek ter inzage. De voorzitter concludeert dat de commissie kennis neemt van het voorstel. 10. Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen voor monumenten Het CDA vraagt of isolatie ook valt onder deze verordening. De fractie pleit ervoor dat eigenaren van monumenten persoonlijk bericht over de verordening krijgen. De VVD weet te vertellen dat voor isolerende maatregelen andere regelingen gelden. De fractie is tevreden over dit voorstel. De verordening en het voorstel wijken af wat betreft het begrip registratie en de definitie van een monument. D66 vindt dat de regeling uitsluitend bedoeld moet zijn voor onderhoud dat boven het normale uitstijgt. De fractie mist een anti-specuatiebeding en vraagt naar de hardheidsclausule voor het toekennen van subsidie. DSD vraagt of de financiering uit hetzelfde fonds komt als de financiering van de startersleningen. Wethouder Drenth bevestigt dat het om hetzelfde fonds gaat. Dit voorstel heeft geen negatieve gevolgen voor de startersleningen; het fonds heeft voldoende middelen. De verordening gaat om financiering van arbeidskosten van derden en materiaalkosten. Ze maakt het mogelijk om mensen een goedkopere lening te verstrekken nog voordat het vergunningstraject is afgerond. Op deze wijze kun je meebewegen met de praktijk. Het college kiest bewust voor de term monument, omdat een monument meer kan zijn dan een gebouw. Bij de aanwijzing van een monument staat duidelijk omschreven wat het is. Een anti-speculatiebeding is niet te controleren en uit dat oogpunt niet wenselijk. Een monument kan een belemmering zijn voor mensen. Het doel is monumenten te beschermen en te zorgen dat ze er mooi bij staan. Een hardheidsclausule is een complexe term en niet toepasbaar op deze verordening. Daar komt bij dat het hier om zaken als beheer en onderhoud gaat, het is geen sociale verordening. Isolerende maatregelen vallen alleen onder deze regeling als ze vallen onder onderhoud. De regeling is niet bedoeld voor stimuleren van woningisolatie. Daar zijn andere regelingen voor. Als de raad instemt met het voorstel, volgt een communicatietraject. Het college wil dat mensen gebruikmaken van deze regeling en stuurt makelaars en eigenaren van panden informatie. D66 neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 11. Rondvraag voor de commissie Er wordt geen gebruik van gemaakt. 5

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2009 307 2. Burgerinitiatief 'voorlichting

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Samenvatting beeldvormende raad, 14 april 2011

Samenvatting beeldvormende raad, 14 april 2011 1. Bestemmingsplan De Pas Gasten van de raad De heer P. Hermans, initiatiefgroep De Pas, en de heer L. Wildeboer namens MVO Varsseveld Toezegging Wethouder Drenth legt de definitie van de verschillende

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie