Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006"

Transcriptie

1 Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006 Aanwezig: Afwezig: Kerckhaert (burgemeester), Ter Ellen, Kok, Nijhof, Weber, Otten (wethouders), Hoogendoorn (loco-gemeentesecretaris) Licht (gemeentesecretaris) Agendapunt: N.O. Datum: Portefeuillehouder: Nijhof / Oude Alink Notitie "Meer handen aan het bad; zorgen voor het Twentebad " (97209) 1. Kennis te nemen van deze notitie en in te stemmen met de organisatie ontwikkeling zoals deze is ingezet; 2. De uitbreiding van de formatie van het Twentebad met 1,5 fte zwemonderwijzer (formatieschaal 5) mee te nemen in de begroting 2006 en deze te dekken uit de besparing op uitzendkrachten. 3. Een structurele uitbreiding van de formatie af te wegen met andere voorstellen voor nieuw beleid in het meerjarenbeleidsplan De functiebeschrijving "teamleider zwemonderwijs" (SW9525) te herzien. 5. De functie 'onderhoudsmedewerker algemene dienst' (SW9543) te laten vervallen en de vrijvallende formatie (0,53 fte) toe te voegen aan de formatie 'zwemonderwijzer' (SW9535). 6. OR SZW raadplegen Bij de huidige activiteiten en openingstijden voldoet de formatie van het Twentebad niet om het wettelijk voorgeschreven 'voldoende toezicht' uit te kunnen voeren en zwemonderwijs te geven. Uitbreiding van de formatie en interne verschuiving van activiteiten moeten leiden tot 'meer handen aan het bad', zodat veiligheid, hygiëne en klantvriendelijkheid gewaarborgd kunnen worden. De ontwikkeling van de organisatie van het Twentebad is gericht op het zoveel mogelijk medewerkers betrekken bij het primaire proces: klanten leren zwemmen en gelegenheid geven tot zwemmen. Agendapunt: N.O. Datum: Portefeuillehouder: Weber Bezwaarschrift tegen weigering handhavend op te treden tegen de illegale burgerbewoning van de voormalige agrarische bedrijfswoning op perceel Schalmedenweg 24 (105860) 1. In aansluiting op het eerder genomen besluit tot gegrondverklaring van het bezwaarschrift betrokkenen te gelasten de illegale bewoning te beëindigen op straffe van verbeuring van een dwangsom; 2. gelet op het verzoek om toepassing van artikel 7:15 Awb een kostenvergoeding van 644,- toe te kennen. In aanvulling op de eerder genomen beslissing op bezwaar inzake de illegale burgerbewoning van een voormalige agrarische bedrijfswoning op het perceel Schalmedenweg 24, moeten betrokkenen, mede gelet op de jurisprudentie, daadwerkelijk worden gelast de illegale bewoning te beëindigen op straffe van verbeuring van een dwangsom. Agendapunt: N.O. Datum: Portefeuillehouder: Nijhof / Oude Alink Beëindiging samenwerking met de Stichting Cultuur Prins Bernhardplantsoen in de voorbereiding van de mogelijke exploitatie van het te realiseren Theehuis (109783) De samenwerking met de Stichting Cultuur Prins Bernhardplantsoen rond de mogelijke exploitatie van het te realiseren theehuis beëindigen omdat er niet meer voldoende vertrouwen bestaat om met deze stichting tot een vruchtbare samenwerking te komen. Voorafgaand aan en tijdens de voorbereidingen die zouden moeten leiden tot de realisatie van het theehuis hebben zich herhaaldelijk incidenten voorgedaan. Dhr Bye is herhaaldelijk zijn afspraken met en verplichtingen aan de gemeente niet nagekomen en heeft medewerkers van de gemeente op onheuse wijze benaderd. Alles afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende vertrouwen bestaat om met de Stichting Cultuur Prins Bernhardplantsoen c.q. dhr 1 van 5

2 C. Bye tot een vruchtbare samenwerking en een succesvolle exploitatie van het te realiseren theehuis te komen. De voorbereidingen voor de realisatie van het theehuis worden voortgezet en er wordt een exploitant gezocht via inschrijving. Hiervoor worden een aantal potentiële exploitanten (horecaondernemers) uitgenodigd. Er wordt tot realisatie van het theehuis overgegaan nadat er goede afspraken met de toekomstige exploitant over de exploitatie van het theehuis zijn gemaakt. Agendapunt: A1 Datum: Portefeuillehouder: Otten WMO Nota van Inspraak (110135) 1. Bijgaande concept nota WMO, bestaande uit een hoofdnotitie en uitwerkingsnotities I Zorgloket, II Individuele voorzieningen, III Burger-en cliëntparticipatie, IV Europese aanbesteding, vrijgeven voor inspraak van 18 april tot 30 mei. 2. Advies vragen aan de Gehandicaptenraad en het Seniorenplatform De 2e Kamer heeft op 14 februari 2006 een positief besluit genomen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De invoeringsdatum is gepland op Het is de bedoeling dat de 1e Kamer nog voor de zomer zal besluiten over deze wet. Om op als gemeente klaar te zijn met de voorbereiding op deze nieuwe wet is het noodzakelijk dat er hoofdlijnen en uitgangspunten van beleid worden vastgesteld. De nota is bedoeld voor de inspraak. Het is de bedoeling dat de definitieve nota WMO met alvast een viertal uitwerkingsnotities in juli 2006 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De nota is opgedeeld in modules. Beschikbaar voor inspraak is de hoofdnota en een viertal uitwerkingsnotities: I. Zorgloket, II Individuele voorzieningen, III Burger en cliëntparticipatie, IV Europese aanbesteding. Diverse andere onderwerpen zullen in de tweede helft van 2006 worden uitgewerkt. Gedurende de periode waarin de nota ter inzage ligt zullen er twee conferenties worden georganiseerd. Op woensdagmiddag 17 mei Informatie en discussie over de WMO nota en uitwerkingsnotities met toekomstige aanbieders en professioneel betrokken organisaties. Op donderdagochtend 18 mei Informatie en discussie over de WMO nota en uitwerkingsnotitie met cliëntvertegenwoordigers en belangenbehartigers. De reacties (intern, extern, mondeling, schriftelijk) zullen worden betrokken bij de definitieve nota en uitwerkingsnotities die op 18 juli 2006 ter vaststelling aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Agendapunt: A2 Datum: Portefeuillehouder: Kok Houtskoolschets Stationsomgeving CST (110346) 1. Kennis te nemen van de Houtskoolschets Stationsomgeving CST 2. In te stemmen met het benutten van deze schets als basis voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten voor de Stationsomgeving en het ondernemingsplan voor het WTC 3. De Houtskoolschets ter kennis te brengen aan de nieuwe commissie voor de ruimtelijke ordening. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Stationsomgeving CST vindt reeds sinds februari 2005 overleg plaats met de NS. Om dit overleg te concretiseren is een Houtskoolschets opgesteld. Deze Houtskoolschets vormt de eerste aanzet om als basis te dienen voor de start van het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Agendapunt: A3 Datum: Portefeuillehouder: Ter Ellen Ontwerp jaarrekening 2005 Openbaar Lichaam RBT (110658) De raad, gehoord de commissie ME, voor te stellen in te stemmen met Ontwerp Jaarrekening 2005 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. De gemeente Hengelo neemt deel aan het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Deze zelfstandige organisatie is verplicht jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te laten goedkeuren. In het kader van de vaststelling van de jaarrekening van het RBT dienen de Raden en Staten van de deelnemende gemeenten en provincie in te stemmen met de jaarrekening. De bijgevoegde jaarrekening 2005 dient ter instemming voorgelegd te worden aan de Raad. 2 van 5

3 Agendapunt: A4 Datum: Portefeuillehouder: Weber Renovatie asfaltveld - Realisatie beachsportveld op Sportpark Veldwijk (109844) 1. Het voor het beoefenen van de handbalsport afgekeurde asfaltveld aan de Pruisische Veldweg (Sportpark Veldwijk) opruimen en herinrichten als beach-sportfaciliteit met als hoofdgebruiker HVV Donar. 2. Hiervoor een bedrag van ,- (excl BTW*, incl staat C, en onvoorzien) en jaarlijks 1.000,- voor onderhoudskosten ter beschikking stellen en te dekken vanuit huurinkomsten, vrijval kapitaallasten en kleine opties nieuw beleid Tijdens de uitvoering de grondkwaliteit onder de huidige asfaltlaag beoordelen. Na verwijdering van het asfalt grondboringen verrichten en al naar gelang de kwaliteit van de af te voeren grond de voortgang van het project herbeoordelen. 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de cie Sociaal * Er wordt uitgegaan van volledige btw-compensatie. Het asfaltveld waarop HVV Donar haar buitenhandbalactiviteiten op pleegde te spelen is enige jaren geleden afgekeurd door de Koninklijke Nederlande Handbal Bond. In de Sportnota (pag. 10) is al aangeven dat gezien de ontwikkelingen in de handbalsport vervanging getoetst dient te worden aan de gebruikswaarde en de multi-functionaliteit. HVV Donar is hierop ingesprongen en heeft aangegeven dat het buitenhandbal in de huidige vorm geen toekomst meer heeft, maar dat de beach-handbalsport de toekomst heeft. Het asfaltveld zal nog voor deze zomer worden omgezet in een beach-sportveld. Agendapunt: B1 Datum: Portefeuillehouder: Otten Contracten aanbieders levensloopregeling (102032) 1. Stemt ermee in dat de gemeente Hengelo met de drie aanbieders die de werkgeversvereniging, het CvA, heeft geselecteerd (ABP/Loyalis, Centraal Beheer Achmea en OHra) een collectief contract betreffende de levensloopregeling sluit en ook met de instellingen waarmee de gemeente een collectief contract betreffende de spaarloonregeling heeft afgesloten (SNS en Aegon); 2. Draagt het sectorhoofd P&O op binnen het raam van beslispunt 1 de contracten namens de gemeente Hengelo af te sluiten en in overleg met de instellingen de voorlichting aan het personeel en de uitvoering te regelen. De werkgeversvereniging heeft drie aanbieders geselecteerd, te weten ABP/Loyalis, Centraal Beheer Achmea (CBA) en Ohra. De aanbieders presenteren een speciale, extra gunstige regeling voor de sector gemeenten. De instellingen bieden renteproducten (of althans een minimumrendement) en beleggingsproducten. Zij bieden de werkgever ondersteuning en zijn bereid informatiebijeenkomsten te beleggen. Voor CBA geldt een bijzonderheid. Bij CBA kan de werkgever de mogelijkheid bieden van een Levensloop Verzekering, dit als sturingsinstrument om de huidige FPU-regeling te vervangen. Per premiebetalende werknemer kost dat de gemeente 50,00 per jaar. Het is daarbij de vraag hoe reëel dat sturingsinstrument geacht moet worden te zijn. Het verdient de voorkeur dit onderdeel van CBA niet aan te bieden. Door verschillende werknemers is ervoor gepleit ook een collectief contract te sluiten met de SNS en Aegon, onze vaste partners in het kader van de spaarloonregeling. Door daar op in te gaan bieden we de medewerkers een ruime keus en sluiten we aan bij vaste contractpartners. CBA geldt ook als onze partner in het kader van onze personeelsvoorzieningen. Door een contract met SNS hebben we ook één gewone bank als aanbieder. Naast bovengenoemde instellingen zijn er legio andere instellingen, bijvoorbeeld banken. Zo biedt de plaatselijk opererende Rabobank bij een collectief contract Rabo LevensloopSparen 0,2% extra rente. Vergelijkbare banken bieden vergelijkbare extra s. Wij krijgen wel verzoeken van medewerkers voor bijvoorbeeld ASN-bank. De ASN Levenslooprekening garandeert voor 2006 een bepaalde rente van en een toeslag afhankelijk van het aantal deelnemers per contract. Uit laatste zin volgt dat er afhankelijkheid bestaat. Voor andere aanbieders geldt dat weer niet, waar zonder meer een hoger percentage geldt dan voor individuele deelnemers. Weer een andere bank biedt... etc. Afhankelijkheid van het aantal deelnemers verdient dit niet de voorkeur. Daarnaast geldt dat met te veel collectieve contracten de beheersbaarheid uit het oog raakt. 3 van 5

4 De levensloopregeling is een spaarpot, bedoeld om een periode van onbetaald verlof te financieren, zoals bijvoorbeeld langdurend zorgverlof, een sabbatical, ouderschapsverlof of educatief verlof, overig onbetaald verlof of eerder met pensioen gaan. De voorwaarden waaronder deelnemers dat kunnen doen wordt later in dit jaar nader geregeld op basis van een aanbeveling van het CvA. Agendapunt: B2 Datum: Portefeuillehouder: Otten Diagnose-instrument Aanpak Huiselijk Geweld (106732) Kennis nemen van de score van de gemeente Hengelo inzake het Diagnose-instrument Huiselijk geweld en de verbeterpunten betrekken bij de verdere vormgeving van beleid. De VNG heeft een Diagnose-instrument laten ontwikkelen waarmee gemeenten kunnen bepalen hoe ver ze zijn in de aanpak van Huiselijk Geweld. Het instrument schetst de ideale aanpak van Huiselijk Geweld en kan telkens opnieuw worden gebruikt om de voor(ui)tgang van het beleid in een gemeente te meten. Binnen het Diagnose-instrument moeten 26 aandachtsvelden ingevuld worden waarna een indicatie volgt hoe het gesteld is met de beleidsontwikkeling en uitvoering binnen de gemeente. Het instrument is benut om de stand van zaken in Hengelo in beeld te brengen. Hengelo scoort positief op 20 aandachtsvelden en op 6 velden kan nog verbetering tot stand gebracht worden. Deze verbeterpunten worden in een rapportage (zie bijlage) toegelicht. De gemeente gaat de verbeterpunten betrekken bij de verdere vormgeving van haar beleid op het gebied van Huiselijk Geweld. Agendapunt: B3 Datum: Portefeuillehouder: Kok Ondergronds afvaltransport Hart van Zuid (110012) 1. Ondergronds afvaltransport als niet haalbaar te beschouwen; 2. Het verzoek van projectbureau Hart van Zuid als in bijgevoegde brief te beantwoorden 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de cie Fysiek In verband met de planontwikkeling in Hart van Zuid is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ondergronds afvaltransportsysteem. Naar aanleiding van dit onderzoek is het voornemen op risico's en financiële consequenties beoordeeld. Op basis hiervan moet worden geconcludeerd dat ondergronds afvaltransport in Hart van Zuid, gezien de risico's als niet haalbaar moet worden gezien. Agendapunt: B5 Datum: Portefeuillehouder: Otten Project allochtone zorgbemiddelaar (101111) 1. Aan SWOH, onder voorbehoud van goedkeuring van het subsidieprogramma Ouderenbeleid, voor de jaren 2007 en 2008 een bedrag aan subsidie toe te kennen van maximaal ,- te dekken uit de post Te ontplooien activiteiten ouderen t.b.v. het project Allochtonen Zorgbemiddelaar 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de cie Sociaal. De groep allochtone ouderen zal de komende jaren toenemen. Dit zal naar verwachting leiden tot een toename van voor de doelgroep specifieke vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Uit onderzoek, zowel lokaal als landelijk, blijkt de noodzaak om iets te doen aan de onbekendheid van allochtonen ouderen met zorg- en welzijnsvoorzieningen. Een allochtone zorgbemiddelaar is mogelijk een deel van de oplossing. Agendapunt: B6 Datum: Portefeuillehouder: Weber Aanpassing bouwverordening aan 10e serie wijzigingen model bouwverordening VNG (109348) Raad voorstellen gewijzigde Bouwverordening 2006 inclusief bijlagen en toelichting vast te stellen conform bijgaand concept voorstel. Middels deze aanpassing is de door de VNG opgestelde 10e serie wijzigingen van de model 4 van 5

5 bouwverordening in de Hengelose bouwverordening alsmede in de toelichting daarop geïmplementeerd. De wijzigingen ten opzichte van de 9e serie wijzigingen hebben met name betrekking op een integrale herziening van brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast omvat deze serie wijzigingen een aanvulling op de bepalingen over het bodemonderzoek, de introductie van de mogelijkheid tot het verlenen van een "paraplu-sloopvergunning" voor asbestverwijderingsprojecten en het herstel van enkele kleine onvolkomenheden. Tevens is er een aansluitplicht op het warmtenet opgenomen voor bouwwerken die zich bevinden binnen een straal van 40 meter van het distributienet daarvan, evenals voor bouwwerken die zich verder dan deze 40 meter bevinden, doch waarbij de kosten voor aansluiting niet hoger zijn dan de kosten die gemaakt zouden worden indien het betreffende bouwwerk zich binnen een straal van 40 meter van het distributienet bevindt. Bovendien zijn de door de Regio Twente, in samenwerking met de Hengelose Brandweer, opgestelde wijzigingen die zien op bepaalde (brand)technische voorzieningen opgenomen. Agendapunt: B7 Datum: Portefeuillehouder: Weber Aanvraag subsidiebijdrage in het kader van het Impulsbudget stedelijke vernieuwing ten behoeve van de verbetering van de Berflobeek (110242) Instemmen met aanvraag impulsbudget t.b.v. de verbetering van de Berflo Beek en toesturen aanvraag aan SenterNovem. In het kader van het Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en met 2009 zoals gepubliceerd in de staatscourant van 9 februari 2006, kunnen wij als G31 gemeente, een aanvraag indienen voor de aanpak van onvoorziene knelpunten in - danwel versnelling van de herstructurering in de wijken die onderdeel uitmaken van de "56-wijkaanpak". In overleg met de projectleider Berlo Es en het ministerie van Vrom is gekomen tot de voorliggende aanvraag. Agendapunt: B8 Datum: Portefeuillehouder: Otten Project Couleur Twente (106097) 1. Akkoord te gaan met de uitvoering van het project "Couleur Twente" conform de met de leden van het Ontwikkelingspartnerschap van het project overeengekomen projectbeschrijving en taakverdeling, onder voorwaarde van toekenning van EU Equal subsidie en subsidie van de Provincie Overijssel. 2. Akkoord te gaan met een beroep door de gemeente Hengelo op het EU Equal programma tot een bedrag van ,- ter uitvoering van het project "Couleur Twente". 3. Akkoord te gaan met een beroep door de gemeente Hengelo op een subsidie van de Provincie Overijssel tot een bedrag van ,- ter uitvoering van het project "Couleur Twente". 4. Akkoord te gaan met de gemeentelijke personele inzet conform projectbeschrijving en de overeengekomen taakverdeling met de leden van het Ontwikkelingspartnerschap van het project. 5. De directeur van de dienst SZW op te dragen met de afzonderlijke partners uit het Ontwikkelingspartnerschap van het project contracten af te sluiten over taken, verantwoordelijkheden en financiële bijdragen conform projectbeschrijving/-begroting. 6. De raadscommissie Sociaal te informeren. De arbeidsmarktparticipatie van etnische minderheden is nog steeds drie maal lager dan die van autochtonen. Verder is er in Twente een discrepantie tussen aanbod- en vraagzijde op de arbeidsmarkt in enkele sectoren, zoals bijvoorbeeld in de technische sector. Allochtone jongeren kiezen de laatste jaren in meerderheid voor opleidingen op het gebied van handel, administratie en de sociale sector terwijl daar juist sprake is van een aanbodoverschot. Door vergrijzing en ontgroening ontstaan in de technische sectoren echter vacatures die niet of ter nauwer nood kunnen worden vervuld. Het project wil een bewustwordingsproces stimuleren bij allochtone jongeren en hun ouders gericht op een beroeps- en studiekeuze met meer arbeidsmarktperspectieven en dan met name in de technische sector. Zodat via deze weg de arbeidsparticipatie van allochtone jongeren wordt verhoogd. Aldus vastgesteld de secretaris, de burgemeester, 5 van 5

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Oplegvel. Raadsstuk. Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden

Oplegvel. Raadsstuk. Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. G. Oudendijk Telefoon 5115097 E-mail: goudendijk@haarlem.nl

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie