PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) PUBLIC 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 IEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen nr. vorig doc.: 13508/04 JEUN 78 EDUC 192 SOC 483 Betreft: Ontwerp-resolutie de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten door jongeren Aan het slot van de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers van 27 oktober 2004 concludeerde de voorzitter dat er over bovengenoemde ontwerp-resolutie in de bijgevoegde versie unanieme overeenstemming bestond, afgezien van een voorbehoud voor parlementaire behandeling van de Britse delegatie. Indien dit voorbehoud wordt ingetrokken, zouden de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, de resolutie kunnen aannemen /04 cle/pw/hd 1

2 ONTWERP-RESOLUTIE INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VOOR VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN DOOR JONGEREN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT: 1. In het op 21 november 2001 gepresenteerde Witboek van de Commissie met de titel "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" wordt een nieuw kader voor Europese samenwerking op het gebied van jeugdzaken geschetst. 2. In zijn resolutie van 14 februari heeft de Raad de meerwaarde erkend van jongerenvrijwilligerswerk in het kader van de ontwikkeling van de actie van de Gemeenschap inzake jeugd en de strategische doelstellingen van de VN overgenomen In zijn resolutie van 27 juni heeft de Raad voor de open coördinatiemethode gekozen als nieuw kader voor de samenwerking op het gebied van jeugdzaken en heeft hij vier prioriteiten bekrachtigd, te weten participatie, informatie, vrijwilligersactiviteiten door jongeren, beter begrip en kennis van jongeren PB C 50 van , blz. 3. Strategische doelstellingen van de VN: - de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk en de bevordering van informatieverstrekking daarover, ter versterking van een positieve beeldvorming; - erkenning van en steun voor vrijwilligerswerk, ondermeer door de overheden op alle niveaus, de publieke opinie, de media, het bedrijfsleven, de werkgevers en het maatschappelijke middenveld, - de ondersteuning van vrijwilligerswerk door middel van stimulansen en door de opleiding van vrijwilligers, hun mentoren en hun organisaties, - de netwerkvorming tussen de betrokken actoren, met bijzondere aandacht voor het perspectief van de jongeren zelf, - de kwaliteitszorg inzake jongerenvrijwilligerswerk met inbegrip van gezondheids- en veiligheidsaspecten. PB C 168 van , blz /04 cle/pw/hd 2

3 4. In zijn resolutie van 25 november heeft de Raad gemeenschappelijke doelstellingen bepaald voor de eerste twee prioriteiten, nl. participatie van en informatie voor jongeren. 5. In haar mededeling van 30 april heeft de Commissie gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten door jongeren voorgesteld op basis van de antwoorden van de lidstaten op een vragenlijst van de Commissie en na overleg met jongeren. 6. De Raad van 28 mei 2004 heeft het belang van vrijwilligerswerk voor jongeren als prioriteit bevestigd. 7. De Europese vrijwilligersdienst (EVD) is een actie van het programma JEUGD en een kwalitatief hoogstaand model voor transnationale vrijwilligersdienst dat jongeren de mogelijkheid biedt om op een groot aantal gebieden als vrijwilliger actief te zijn, zodat hun solidariteitsgevoel wordt ontwikkeld, hun burgerschap wordt gestimuleerd en het wederzijds begrip van jongeren wordt bevorderd. 8. Verwezen wordt naar de door de Commissie gehanteerde definities in haar mededeling van 30 april 2004 inzake gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten door jongeren 1, met name wat betreft vrijwilligersactiviteiten en vrijwilligersdienst. HULDIGEN DE VOLGENDE OPVATTINGEN 1. Vrijwilligersactiviteiten bieden belangrijke mogelijkheden voor niet-formeel leren. Zij vormen een belangrijk middel voor de ontplooiing van jongeren en hun betrokkenheid als actieve burgers. Vrijwilligersactiviteiten dragen tevens bij tot versterking van de solidariteit, de sociale samenhang en het maatschappelijk opbouwwerk. 1 2 PB C 295 van , blz. 6. doc. 9182/04 [COM(2004) 337 def.] 13996/04 cle/pw/hd 3

4 2. Vrijwilligersactiviteiten moeten duidelijk worden onderscheiden van werk en mogen werk geenszins vervangen. 3. De ontwikkeling van aantrekkelijke en stimulerende vrijwilligersactiviteiten moet worden aangemoedigd, teneinde jongeren bij vrijwilligerswerk te betrekken. 4. Transnationale samenwerking in het kader van vrijwilligersactiviteiten moet worden aangemoedigd met het oog op bevordering van een Europese dimensie op dit gebied. 5. Vrijwilligersactiviteiten bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling en structurering van het maatschappelijk middenveld. 6. Alle vormen van discriminatie en stereotypering moeten worden bestreden en op het gebied van vrijwilligersactiviteiten moet gelijkheid worden bevorderd. KOMEN de volgende gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten door jongeren OVEREEN: Om het actief burgerschap en het solidariteitsgevoel van jongeren te stimuleren moeten op alle niveaus vrijwilligersactiviteiten worden ontwikkeld, vergemakkelijkt, bevorderd en erkend: (1) De ontwikkeling van vrijwilligersactiviteiten van jongeren aanmoedigen om het bewustzijn van de bestaande mogelijkheden te vergroten, de werkingssfeer te verruimen en de kwaliteit te verbeteren. (2) Het voor jongeren gemakkelijker maken om vrijwilligersactiviteiten te verrichten door bestaande obstakels uit de weg te ruimen /04 cle/pw/hd 4

5 (3) Vrijwilligersactiviteiten aanmoedigen om het solidariteitsgevoel en de betrokkenheid van jongeren als verantwoordelijke burgers te stimuleren. (4) Vrijwilligersactiviteiten van jongeren erkenning geven teneinde waardering te tonen voor hun aldus verworven persoonlijke vaardigheden, alsmede voor hun maatschappelijke betrokkenheid en de rol die vrijwilligersactiviteiten spelen bij de vergemakkelijking van de overgang van onderwijs naar werk en het leven van een volwassene. Een niet-uitputtende lijst van mogelijke actiepunten voor bovengenoemde gemeenschappelijke doelstellingen staat in bijlage dezes. MEMOREREN dat de uitvoering flexibel, geleidelijk en op jongeren afgestemd dient te geschieden en dat daarbij de bevoegdheden van de lidstaten en het subsidiariteitsbeginsel in acht dienen te worden genomen; VERZOEKEN DE LIDSTATEN - uitgaande van hun specifieke situatie en hun nationale prioriteiten ten aanzien van deze gemeenschappelijke doelstellingen, uitvoerings- en vervolgmaatregelen te treffen; - uiterlijk eind 2006 verslagen in te dienen over de nationale bijdragen tot de uitvoering van de prioriteit vrijwilligersactiviteiten; - jongeren, jongerenverenigingen, jonge vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en, in voorkomend geval, nationale en regionale jeugdraden, te raadplegen voor de opstelling van die verslagen en hun deelname daaraan aan te moedigen; NEMEN NOTA VAN HET VOORNEMEN VAN DE COMMISSIE - op basis van bovengenoemde verslagen over de nationale bijdragen tot de uitvoering van de gemeenschappelijke doelstellingen ten behoeve van de Raad een voortgangsverslag op te stellen, teneinde wederzijdse uitwisseling van informatie en goede praktijken betreffende vrijwilligersactiviteiten voor jongeren te bevorderen, na raadpleging van het Europees Jeugdforum - zulks zonder andere vormen van raadpleging uit te sluiten; 13996/04 cle/pw/hd 5

6 - in voorkomend geval wijzigingen voor te stellen in de gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten door jongeren; - het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's op passende wijze te informeren; VERZOEKEN DE COMMISSIE - op een passend tijdstip vergaderingen te beleggen met vertegenwoordigers van de nationale overheidsdiensten die met jeugdbeleid zijn belast, teneinde informatie-uitwisseling over gemaakte vorderingen en beste praktijken te bevorderen; NEMEN NOTA VAN DE VOLGENDE PROCEDURE Op basis van het voortgangsverslag en de gewijzigde ontwerpen van de Commissie zullen de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, de nodige initiatieven nemen in het kader van de gemeenschappelijke doelstellingen, teneinde de uitvoering ervan te vergemakkelijken. o o o 13996/04 cle/pw/hd 6

7 BIJLAGE MAATREGELEN TER VERWEZEIJKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VOOR VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN DOOR JONGEREN Naargelang van de feitelijke situatie en de prioriteiten van elke lidstaat kan de volgende nietuitputtende lijst van actiepunten als leidraad worden genomen: 1. De ontwikkeling van vrijwilligersactiviteiten voor jongeren aanmoedigen om het bewustzijn van de bestaande mogelijkheden te vergroten, de werkingssfeer te verruimen en de kwaliteit te verbeteren. Op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau a) Bestaande vrijwilligersactiviteiten (bijvoorbeeld vrijwilligersdienst, incidenteel vrijwilligerswerk, enz.) en vrijwilligersorganisaties in kaart brengen zodat een duidelijk beeld van de voor jongeren beschikbare vrijwilligersactiviteiten kan worden gevormd. b) Bestaande vrijwilligersactiviteiten van jongeren stimuleren door: - de verschillende categorieën van dergelijke activiteiten te ontwikkelen en met name het scala van mogelijkheden te verruimen, - activiteiten die voor jongeren van bijzonder belang zijn, te steunen, - steun voor maatschappelijke organisaties die op het gebied van vrijwilligerswerk voor jongeren actief zijn, - bestaande vrijwilligersdiensten versterken en zo nodig het in het leven roepen van nieuwe vrijwilligersdiensten aanmoedigen. c) Opleidingsmogelijkheden voor jonge vrijwilligers en mensen die bij de coördinatie en het beheer van deze activiteiten betrokken zijn steunen om de kwaliteit van de vrijwilligersactiviteiten en het organisatorische kader ervan te verbeteren /04 cle/pw/hd 7 BIJLAGE

8 Op Europees niveau d) Aanmoedigen van: - betere coördinatie van de transnationale samenwerking van diensten van algemeen nut, voorzover deze bestaan, - versterkte uitwisseling van jonge vrijwilligers op verschillende gebieden; - versterkte uitwisseling van informatie over nationale vrijwilligersprogramma s en de Europese dimensie daarvan. e) Ontwikkelen en bevorderen van de Europese vrijwilligersdienst (EVD) in het kader van het huidige programma JEUGD. f) Overwegen of het haalbaar is de Europese vrijwilligersdienst uit te breiden tot een breder scala van acties zodat jongeren aan solidariteitsacties van de Europese Unie kunnen deelnemen. 2. Het voor jongeren gemakkelijker maken om vrijwilligersactiviteiten te verrichten door bestaande obstakels uit de weg te ruimen, met inachtneming van de immigratiecontroles, visumvoorschriften en binnenkomstvoorwaarden van de lidstaten. Op alle niveaus a) De nodige maatregelen nemen om de wettelijke en bestuursrechtelijke belemmeringen weg te nemen voor de mobiliteit van personen die vrijwilligerswerk willen verrichten, overeenkomstig de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over mobiliteit 1. b) Versterking van de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten om de afgifte van visa en verblijfsvergunningen aan jonge vrijwilligers waar nodig te vergemakkelijken. 1 PB L 215 van , blz /04 cle/pw/hd 8 BIJLAGE

9 c) De uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen alle betrokken actoren op het gebied van vrijwilligersactiviteiten van jongeren bevorderen om obstakels uit de weg te ruimen en vereenvoudigde procedures te ontwikkelen. d) Nagaan welke rechtsmiddelen en rechtsinstrumenten kunnen worden toegepast om het voor jongeren gemakkelijker te maken vrijwilligersactiviteiten te verrichten en het voor de organisaties gemakkelijker te maken activiteiten van hoge kwaliteit te ontplooien. 3. Vrijwilligersactiviteiten aanmoedigen om het solidariteitsgevoel en de betrokkenheid van jongeren als verantwoordelijke burgers te stimuleren en tegelijkertijd alle vormen van discriminatie en stereotypering te bestrijden en gelijkheid te bevorderen. Op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau a) Informatie over vrijwilligerswerk op alle relevante niveaus verspreiden, teneinde jongeren beter met vrijwilligerswerk vertrouwd te maken, hen over concrete mogelijkheden om vrijwilligerswerk te verrichten te informeren, advies te verstrekken en een positief imago van vrijwilligerswerk te bevorderen. b) De samenwerking tussen alle betrokken actoren (jongeren, jeugd- en vrijwilligersorganisaties, de overheid, de particuliere economische sector, scholen, enz...) bij de bevordering van vrijwilligersactiviteiten versterken door informatie, ervaringen en goede praktijken uit te wisselen. c) De factoren die leiden tot de uitsluiting van bepaalde groepen jongeren van vrijwilligersactiviteiten, grondiger analyseren. Strategieën ontwikkelen om deze jongeren, met name jongeren met minder kansen, aan te moedigen aan vrijwilligersactiviteiten deel te nemen /04 cle/pw/hd 9 BIJLAGE

10 Op Europees niveau d) Passende voorlichtingsacties ondernemen om vrijwilligersactiviteiten van jongeren en de waarden van het vrijwilligerswerk te propageren. 4. Vrijwilligersactiviteiten van jongeren erkenning geven als waardering voor hun persoonlijke vaardigheden en hun maatschappelijke betrokkenheid en voor de rol die vrijwilligersactiviteiten spelen bij het vergemakkelijken van de overgang van onderwijs naar werk en een volwassen bestaan. Op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau a) Het vrijwillig engagement van jongeren en hun verworven vaardigheden en kennis waarderen door ontwikkeling van acties die leiden tot versterkte erkenning van vrijwilligersactiviteiten op alle niveaus en door verschillende actoren, bijvoorbeeld de overheid, het bedrijfsleven, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de jongeren zelf, en in de juiste vorm. b) De sociale meerwaarde van de vrijwilligerssector voor de samenleving tot uiting brengen door ontwikkeling van acties die leiden tot versterkte erkenning door de samenleving van vrijwilligersactiviteiten, zoals promotieacties. Op Europees niveau c) Betere erkenning van vrijwilligersactiviteiten van jongeren waarborgen in het kader van lopende processen en met bestaande middelen op andere beleidsgebieden, zoals bijvoorbeeld de open coördinatiemethode op onderwijsgebied, de strategie ter bevordering van levenslang leren, de ontwikkeling van de Europass, de sociale dialoog, enz /04 cle/pw/hd 10 BIJLAGE

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep sociale vraagstukken d.d.: 25 oktober 2010 Betreft: Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 148, Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 148, Gezien het voorstel van de Commissie, L 210/12 VERORDENING (EG) Nr. 1081/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 13 oktober 2004 Betreft: Voorstel voor een aanbeveling

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND (2011-2014) 1 De rechten van het kind. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.2.2004 COM(2004) 96 definitief 2004/0025 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.12.2013 COM(2013) 882 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Geldig met ingang van 1 januari 2015 Nederlandstalige pocketeditie Jeugd In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies is de Engelse versie van de Programmagids

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Als verschillende taalversies elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang. Versie 3 (2015): 14/01/2015 1 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 7 DEEL A - ALGEMENE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad (25 en

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (19.12) PUBLIC 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE ENV 695 MI 324 IND 184 ENER 354 ONU 84 CODEC 1822 VERSLAG van:

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie