JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

3 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus AG Aalsmeer Tel Fax Zaanstad Wormerland Oostzaan Lands- meer Purmerend Edam- Volendam Waterland Gemeente Amstelveen Laan Nieuwer Amstel 1 Postbus BA Amstelveen Tel Fax Haarlemmermeer Amsterdam Amstelveen Ouder- Amstel Diemen Gemeente Amsterdam Amstel 1 Postbus AE Amsterdam Tel Fax Aalsmeer Uithoorn Gemeente Beemster R. Middelburgstraat 1 Postbus ZG Middenbeemster Tel Fax

4 Gemeente Diemen D.J. den Hartoglaan 1 Postbus AD Diemen Tel Fax Gemeente Oostzaan Kerkbuurt 14 Postbus AA Oostzaan Tel Fax Gemeente Waterland Pierebaan 3 Postbus BA Monnickendam Tel Fax Gemeente Edam/Volendam W. v.d. Knoopdreef 1 Postbus AD Volendam Tel Fax Gemeente Ouder-Amstel Dorpsstraat 14 Postbus AA Ouderkerk a/d Amstel Tel Fax Gemeente Wormerland Koetserstraat 3 Postbus AA Wormer Tel Fax Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1 Postbus AG Hoofddorp Tel Fax Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 Postbus AA Purmerend Tel Fax Gemeente Zaanstad Bannehof 1, Zaandijk Postbus AK Zaandam Tel Fax Gemeente Landsmeer Raadhuisstraat 1 Postbus AA Landsmeer Tel Fax Gemeente Uithoorn Laan van Meerwijk 16 Postbus AA Uithoorn Tel Fax Gemeente Zeevang Raadhuisstraat 24 Postbus ZG Oosthuizen Tel Fax

5 HET DAGELIJKS BESTUUR Dhr. E.E. van der Laan Burgemeester van de gemeente Amsterdam Voorzitter Stadsregio Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden Dhr. M. Bezuijen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Portefeuille Stadsregio: Verkeer Dhr. C.J. Loggen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder Stadsregio: Verkeer Dhr. P.F.C. Hilhorst Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Jeugdzorg Dhr. E.D. Wiebes Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Openbaar Vervoer Dhr. J.P.W. Groot Wethouder gemeente Amstelveen Portefeuille Stadsregio: Economie Dhr. D. Bijl Burgemeester Purmerend Vice-voorzitter Stadsregio Amsterdam Portefefeuille Stadsregio: Financiën / Personeel en Organisatie / Bestuurlijke toekomst Dhr. A. Joustra Secretaris Dhr. R.J. Linnekamp Wethouder gemeente Zaanstad Portefeuille Stadsregio: Wonen, Verstedelijking, Ruimtelijke Ordening

6 INHOUD 2013 Leeswijzer 7 0. Jaarverslag Gebeurtenissen Financiële karakteristiek van de Stadsregio Programmaverslag Wat hebben we bereikt? Openbaar Vervoer Infrastructuur Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Economie Regionale Woningmarkt Jeugdzorg Paragrafen a. Lokale heffingen 80 b. Weerstandsvermogen 80 c. Onderhoud kapitaalgoederen 89 d. Financiering 90 e. Bedrijfsvoering en Communicatie 94 f. Verbonden partijen 101 g. Grondbeleid Jaarrekening De programmarekening Inleiding Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming Resultaatbestemming Samenstelling rekeningresultaat Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU Reserves en vooruitontvangen middelen 110

7 3.2 Balans met toelichting Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december Toelichting op de Balans: Activa Toelichting op de Balans: Passiva a Reserves b Vooruitontvangen middelen Wet Normering Topinkomens (WNT) Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen Bijlagen Bijlage 1: SiSa bijlage 128 Bijlage 2: Afkortingenlijst Accountantsverklaring

8 LEESWIJZER Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is het motto van de Stadsregio Amsterdam. Dat motto wordt elk jaar financieel vertaald in de begroting en jaarstukken. In de jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan de Regioraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken vormen dus het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van een verslagjaar. In onderstaand schema ziet dit er als volgt uit, waarbij in een aparte kolom is aangegeven welke documenten uit de cyclus van andere jaren geagendeerd worden: Overzicht 0.1: Documenten planning- en controlcyclus verslagjaar 2013 Regioraad Document verslagjaar 2013 Documenten van andere jaren Juni 2012 Begroting 2013 Actualisatie Begroting 2012 Jaarstukken 2011 Oktober 2012 Halfjaarrapportage 2012 December 2012 Werkplan 2013 Juni 2013 Actualisatie begroting 2013 Begroting 2014 Jaarstukken 2012 Oktober 2013 Halfjaarrapportage 2013 December 2013 Werkplan 2014 Juni 2014 Vaststellen Jaarstukken 2013 Actualisatie Begroting 2014 Begroting 2015 Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten. Na de inleidende hoofdstukken Gebeurtenissen en Financiële hoofdpunten is het jaarverslag per programma opgenomen. Hierin wordt per programma een antwoord gegeven op de volgende drie w-vragen: 1. Wat willen we bereiken in ? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? 3. Wat heeft het gekost? jaarrekening. De jaarrekening heeft twee hoofdstukken: de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening geeft, met een aantal overzichten en een toelichting daarop, de baten en lasten vanuit verschillende invalshoeken weer. Het eindresultaat van de baten en lasten komt tot uitdrukking in de balans die de vermogenspositie van de Stadsregio weergeeft: wat is het eigen vermogen en wat zijn de verplichtingen van de Stadsregio aan het eind van Leeswijzer Na het verslag over alle programma s volgen de verplichte paragrafen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft. Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de

9 8

10 JAARVERSLAG 2013

11 GEBEURTENISSEN 2013 JANUARI Informatieavonden Amstelveenlijn In januari vonden twee informatieavonden plaats in Buitenveldert en Amstelveen over de gewijzigde plannen van de Amstelveenlijn. De plannen werden tijdens de informatieavonden toegelicht en daarna konden de aanwezigen vragen stellen aan het projectteam van de Amstelveenlijn. Zo n 80 mensen bezochten de avonden. Gebeurtenissen 10 Actie voor veiliger openbaar vervoer GVB, Connexxion en EBS hebben vrijdag 25 januari op de Prins Hendrikkade en bij station Bijlmer ArenA in Amsterdam een 100-procentscontrole uitgevoerd. In totaal zijn ruim 2300 busreizigers gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoerbewijs. Zestig personen hadden geen geldig vervoerbewijs. De vervoerders, politie en de Stadsregio werken samen om de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer te vergroten. Deze gezamenlijke actie was een initiatief van de vervoerders en de Stadsregio. De politie, in de vorm van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV), was aanwezig om de vervoerders te ondersteunen. Opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg Amsterdam en Waterland De gemeenten Amsterdam en Waterland hebben in het kader van het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg verzocht de inzet van 20% vrij besteedbaar budget te verlenen. Het gaat om een bedrag van maximaal ,-. Bij het vaststellen van de definitieve bedragen wordt de Rijkskorting van 2,65% en de compensatie daarop vanuit de egalisatiereserve Jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam verwerkt. Deze activiteit is onderdeel van de transitie jeugdzorg. In 2015 gaan de taken op het gebied van jeugdzorg over naar de gemeenten. Stadsregio en gemeenten bereiden zich hier sinds enkele jaren op voor.

12 Brief naar minister over vorming vervoerregio De Stadsregio heeft een brief gestuurd aan minister Plasterk over de wens van gemeenten om met elkaar een vervoerregio te vormen. In de brief vraagt het dagelijks bestuur de minister om de zestien gemeenten van de Stadsregio in de gelegenheid te stellen de voorgestelde vervoerregio te realiseren. Zij willen de provincies en de omliggende gemeenten Almere, Haarlem en Velsen uitnodigen hier aan mee te werken. Terughoudendheid nodig bij uitbreiding detailhandel Er is maar in zeer beperkte mate ruimte voor meer detailhandel in de metropoolregio Amsterdam. Tot 2020 is nog ruimte voor ongeveer m2 winkelvloeroppervlak, in de 10 jaar daarna nog voor zo n m2. Dit blijkt uit het onderzoek Metropoolregio Amsterdam. Ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. 11 Pilot Samenwerking Verkeerscentrales Op 1 februari startte de Pilot Samenwerking Verkeerscentrales. De ondersteunende OV diensten van GVB, Connexxion en EBS werken hierbij actief samen door ondersteunend personeel ook aan de andere vervoerders beschikbaar te stellen. De pilot moet duidelijk maken of op deze manier de veiligheid in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam verder verbeterd kan worden. Tijdens de pilot stelt de Stadsregio Amsterdam een extra assistentiewagen beschikbaar voor het OV-Zorgteam van GVB. FEBRUARI Gebeurtenissen

13 GEBEURTENISSEN 2013 Meer efficiëntie door dagranddistributie in de regio De Stadsregio deelt de positieve ervaringen van Amsterdam met laden en lossen van vrachtverkeer tussen uur en 7.00 uur met de andere regiogemeenten. Op Stadsregio-niveau zijn al gedragsregels vastgelegd om de zogenoemde dagranddistributie in goede banen te leiden. Vervoerders kunnen het bevoorraden van verschillende gemeenten combineren als dagranddistributie in meerdere gemeenten mogelijk is. Als het laden en lossen goed uitgevoerd wordt, ervaren omwonenden minder overlast van vrachtverkeer, wordt de regio beter bereikbaar, het verkeer veiliger én het levert schonere lucht op. Gebeurtenissen 12 Woonruimte slachtoffers mensenhandel Het dagelijks bestuur besluit in de regio tien woningen te realiseren (3 in de Haarlemmermeer, 3 in Zaanstad, 2 in Amstelveen en 2 in Purmerend) voor tijdelijke huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, op naam van de Amsterdamse opvangorganisatie HVO. De Stadsregio reserveert ,- voor de eenmalige financiering van de inrichting van deze woningen. Per woning worden twee vrouwen gehuisvest. Eerste schop in grond voor programma Bereikbaarheid Waterland Half februari ging de eerste schop in de grond voor het aanleggen van een extra invoegstrook op de Middenweg Broekermeer (N247). Deze rijstrook is net na de kruising van N235/N247 richting Volendam. De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn het verplaatsen van het pontje bij het Schouw en het verlengen van de busbaan op de Kanaaldijk (N235). Eerder heeft de provincie Noord-Holland voor het project Bereikbaarheid Waterland een Twitteraccount

14 Voorkeursvariant Amstelveenlijn vastgesteld De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op dinsdag 12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld. Eerder waren deze plannen al voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen en de stadsdeelraad van stadsdeel Zuid. Met de voorkeursvariant komt er een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid en lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en Amsterdam CS. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station Zuid en Station Amstel. MAART Groeiende waardering voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam De waardering van klanten voor de kwaliteit van het openbaar vervoer is in alle concessies in de stadsregio gestegen. Dit blijkt uit een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek dat het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft uitgevoerd naar de mening van reizigers over het openbaar vervoer. Met een gemiddelde waardering van 7,7 behoort het busvervoer in de Zaanstreek tot de top van ons land. Het spectaculairst was de toename van de waardering voor de bus in de concessie Amsterdam. Deze steeg van 6,9 in 2011 tot 7,5 in Gebeurtenissen Snelheidscampagne Vanaf half maart tot en met half juni loopt de snelheidscampagne van Veilig Verkeer Nederland. De Stadsregio verzorgt onder andere het campagnemateriaal voor de gemeenten. De afgelopen maanden hebben verschillende gemeenten acties gevoerd in het kader van de snelheidscampagne verkeersveiligheid. Zo vroegen kinderen uit groep acht van de Gaandewegschool in Zwanenburg in het centrum van hun dorp passanten zich aan de snelheidslimiet te houden. Tegelijkertijd controleerde de politie één van de toegangswegen naar het dorp.

15 GEBEURTENISSEN 2013 Discussie R-nethalte Badhoevedorp In maart 2013 hebben de gemeente Haarlemmermeer, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een discussieavond voor bewoners georganiseerd over de locatie van de R-nethalte in Badhoevedorp, onderdeel van het project HOV A9. Zo n honderd belangstellenden kwamen hun ideeën delen met aanwezig wethouder en portefeuillehouder Michel Bezuijen en ambtenaren van de drie partijen. De halte wordt, conform de wensen van de aanwezigen, gerealiseerd ter hoogte van de Pa Verkuijllaan. Gebeurtenissen 14 APRIL Kans op sociale huurwoning via loting Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties bieden vanaf 15 april via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogenaamde lotingwoning. Op de website van WoningNet worden twee soorten lotingwoningen aangeboden: lotingwoningen voor iedereen en lotingwoningen voor doorstromers. Door het verloten van woningen via WoningNet krijgen ook huishoudens met een korte woon- of inschrijfduur een kans op de woningmarkt. Grootschalig regionaal woononderzoek Vanaf eind april starten gemeenten en woningcorporaties in de regio s Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel hiervan is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. De resultaten worden gebruikt om mede te bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Eind 2013 worden de eerste uitkomsten verwacht.

16 Opruimactie paaltjes fietspaden De Stadsregio start samen met Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad een project waarbij gevaarlijke obstakels op fietsroutes, zoals paaltjes, in kaart worden gebracht en verwijderd. Vanaf juli haken ook de gemeenten Amsterdam en Landsmeer aan. Vanaf april tot het begin van de zomer kan iedere burger via een internetkaart dergelijke obstakels aanwijzen. In de tweede helft van het jaar worden deze obstakels verwijderd of op een andere manier vormgegeven. Hier zal de Stadsregio subsidie voor beschikbaar stellen. MEI Toerisme in de regio rond Amsterdam is miljarden industrie Het bedrag dat internationale toeristen van 2010 tot en met 2012 in de regio rond Amsterdam jaarlijks hebben besteed is 1,1 miljard. Dat werd begin mei bekend gemaakt tijdens de kick-off voor het vierjarige vervolgproject Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Dankzij dit project trekken steeds meer toeristen vanuit Amsterdam ook de regio in. Het percentage internationale bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt is gestegen van 18% in 2008 naar 23% in Gebeurtenissen Nieuwe projecten Beter Benutten Het programma Beter Benutten van de Metropoolregio Amsterdam heeft drie nieuwe projecten toegevoegd. In Amsterdam is een voorstel ontwikkeld om de op- en afritten van en naar de A10 van de S108 en S109 te verbeteren. De provinciale weg N203 in Zaanstad wordt tegelijkertijd met station Wormerveer aangepast op de kruispunten bij het station en het P+R terrein. De fietsroutes naar het station en de oversteekplaatsen worden verbeterd en de bushaltes worden vernieuwd. In de Provincie Flevoland wordt een bypass gerealiseerd van de Waterlandseweg.

17 GEBEURTENISSEN 2013 Regio doet mee met landelijk Techniekpact In 2020 wordt een tekort aan technici op de arbeidsmarkt verwacht van maar liefst 75%. Om dit tekort terug te dringen, sluit het kabinet in mei samen met werkgevers, onderwijs, werknemersorganisaties en de regio s een Techniekpact. Het pact bevat concrete afspraken over het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de technieksector. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage. Vanuit de Stadsregio is portefeuillehouder Jan-Willem Groot namens de partijen in de Noordvleugel trekker van de regionale inbreng in het Landelijk Techniekpact. Gebeurtenissen 16 Doorstroming sociale huurwoningen stagneert verder Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2012 met 19% gedaald, een (flink) stevigere daling dan voorgaande jaren. Ook neemt het aanbod van huurwoningen met een huur tot 574 per maand snel af. Dit blijkt uit de rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Sinds 2002 is een dalende lijn te zien in het aantal verhuringen in de Stadsregio Amsterdam. In 2012 heeft deze trend zich drastisch doorgezet. Slechts woningen gingen naar een nieuwe huurder, ten opzichte van woningen in 2011 en woningen in Nieuwe fietsenstallingen bij R-nethaltes Busstation Edam is sinds mei een nieuwe fietsenstalling met 360 overdekte fietsparkeerplaatsen rijker. De stalling heeft de kwaliteit die voor R-net stations wordt beoogd. De gemeente Edam-Volendam verbetert de komende periode ook de fietsparkeervoorzieningen bij vrijwel alle andere R-nethaltes in de gemeente. Ook in Amstelveen is hard gewerkt aan het realiseren van fietsenstallingen. In mei werden de laatste van de in totaal 1620 plekken gerealiseerd. In Zaanstad werden 100 fietsenstallingen geplaatst.

18 Bestuurders op zoek naar nieuwe investeerders voor woningbouw Op initiatief van de Stadsregio Amsterdam kwamen gemeentebestuurders bij elkaar. In gezelschap van diverse beleggers, ontwikkelaars en investeerders bespraken zij hoe nieuwe partijen geïnteresseerd kunnen worden om in de woningbouw te investeren. De behoefte aan woningen neemt in de toekomst verder toe maar de woningbouw blijft al enige tijd achter. Het besef groeit dat de huidige crisis vraagt om andere werkwijzen om te kunnen voldoen aan de woningbehoeften in de regio en dat voor de huurmarkt naast de corporaties ook andere investeerders nodig zijn. Inspraak Duinpolderweg Belanghebbenden en belangstellenden konden van 24 mei t/m 5 juli 2013 reageren op de Notitie Reikwijdte & Detailniveau met betrekking tot de Duinpolderweg. De notitie beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in de Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor besluitvorming over een voorkeursalternatief. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 24 uurskaart voor regionaal OV Toeristen kunnen vanaf 1 juni de Amsterdam & Regio Day Ticket voor het OV in Amsterdam en de regio gebruiken voor zowel GVB, Connexxion als EBS. Voor 13,50 kan de toerist 24 uur lang in zowel Amsterdam als in de regio reizen. Voor veel bezoekers aan Amsterdam zal het gebied hierdoor vergroot worden en kan men op één kaart doorreizen naar onder meer Volendam, de Zaanse Schans of het Cobramuseum in Amstelveen. Bij dit gezamenlijke vervoersticket ontvangen de toeristen direct een handige OV-routekaart met alle bezienswaardigheden in Amsterdam en haar directe omgeving. JUNI 17 Gebeurtenissen

19 GEBEURTENISSEN 2013 Woningtoewijzing verloopt goed In opdracht van de Stadsregio is een steekproef uitgevoerd om te toetsen of de manier waarop corporatiewoningen worden toegewezen, voldoet aan de gemaakte afspraken. WoningNet blijkt de juiste kandidaten te selecteren voor een woning en bij een foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten over de manier van woningtoewijzing. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef en hebben zich voorgenomen om deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om de kwaliteit van de woningtoewijzing te waarborgen. Gebeurtenissen 18 P+R terrein bij station Hoofddorp Station Hoofddorp heeft vanaf eind juni met P+R terrein Beukenhorst een goede overstapmogelijkheid van auto op trein en overig openbaar vervoer. Met de opening van deze 300 P+R plaatsen bij station Hoofddorp leveren Rijk, regio, gemeente en NS een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio. Bij de bouw van de parkeergarage heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. De parkeergarage heeft een sedumdak, ledverlichting en vijf oplaadpunten voor elektrische auto s. Investeringsagenda s Weg en OV van start Stadsregio Amsterdam start met het opstellen van de Investeringsagenda s Weg en OV over de periode Doel van de Investeringsagenda OV is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken, zodat meer reizigers sneller vervoerd kunnen worden tegen een lagere subsidie. Het doel is om een reizigersgroei van 30% te bereiken tegen 10% minder subsidie en gemiddeld 20% kortere rijtijden. De concept investeringsagenda wordt met een uitgebreide consultatieronde voorgelegd aan betrokken partijen, waarbij zij uitgenodigd worden hun reactie te geven. De Investeringsagenda OV en de Investeringsagenda Weg zijn onderling op elkaar afgestemd voor een optimaal resultaat.

20 Stadsregio uit zorgen over woningmarkt bij minister Stadsregio Amsterdam heeft een brief gestuurd aan de minister van Wonen en Rijksdienst. De brief spreekt waardering uit voor het feit dat dit kabinet een begin maakt met structurele hervormingen op de woningmarkt, maar ook de zorgen over de gevolgen voor de beschikbare investeringskracht, het prijsniveau, de toegankelijkheid en spreiding van betaalbare woningen in de regio. JULI Vervoerplan Amsterdam 2014: Meer OV voor minder geld Het openbaar vervoer in Amsterdam moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50 miljoen euro in Maar door slimme keuzes te maken, kan de kwaliteit van het OV zelfs omhoog. GVB geeft in het vervoersplan Op weg naar een beter OV aan het openbaar vervoer ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het streven is een hoogfrequent netwerk te bieden wat minder gericht is op Amsterdam Centraal, maar juist betere verbindingen biedt tussen de andere OV-poorten (Station Zuid, Amstel, Sloterdijk en Bijlmer ArenA) en de rest van de stad. 19 Gebeurtenissen Startsein voor duizend oplaadpalen voor elektrisch vervoer Veel gemeenten vinden het moeilijk om de toenemende vraag naar elektrische oplaadpunten bij te benen. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben voor 200 palen de handen in een geslagen met het bedrijfsleven. Op 5 juli namen bewoners in Almere en Haarlemmermeer de eerste twee nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto s in gebruik. Zij stonden via een live beeldverbinding in contact met een volle raadszaal van de gemeente Haarlemmermeer, waar het startschot werd gegeven voor de uitrol van nog eens oplaadpunten in de twee provincies. In de loop van 2013 wordt een Europese aanbesteding georganiseerd voor de overige 800 oplaadpunten.

21 GEBEURTENISSEN 2013 AUGUSTUS Europa s grootste medische congres in Amsterdam Zo n cardiologieprofessionals, specialisten en onderzoekers waren aanwezig op European Society of Cardiology (ESC). Het ESC is het grootste medische congres binnen Europa en het belangrijkste cardiovasculaire congres ter wereld. Het congres is mede voorbereid vanuit het project Clusters en Congressen dat moet leiden tot 35 extra zakelijke congressen. Gebeurtenissen 20 Project OV-SAAL gaat door Staatssecretaris Mansveld, regionale overheden en de spoorsector kwamen overeen dat de spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad verder wordt verbeterd. Met dit plan voor een hoogfrequente spoorcorridor zal vanaf 2023 elke 10 minuten een intercity rijden en elke 10 minuten een sprinter. Het spoorboekloos rijden tussen Amsterdam en Flevoland wordt hiermee werkelijkheid. Met de investering om te komen tot 16 treinen per uur is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer 500 miljoen voor extra maatregelen voor onder andere een uitbreiding van de spoorinfrastructuur bij Weesp en een betere regeling van de Vechtbrug. Deze aanvullende afspraken komen bovenop de maatregelen van 900 mln die al voor de korte termijn in de SAAL-corridor uitgevoerd worden. Nieuwe app voor cultuurtoeristen Arts Holland, de Nederlandse kunst- en cultuuretalage voor de internationale toerist, heeft een nieuwe app uitgebracht. Met Arts Holland Travel Guide app kunnen bezoekers in de vier grote steden in de Randstad eenvoudig een route uit te stippelen op basis van persoonlijke interesses. Door eigen foto s toe te voegen, kan de reisbeleving worden gepersonaliseerd en gedeeld via social media. De app is ook offline te gebruiken zodat de toerist hoge roamingskosten kan vermijden. De app is gratis te downloaden in de itunes App Store en is binnenkort ook voor Android beschikbaar. Stadsregio Amsterdam heeft financieel bijdragen aan deze app.

22 Doortrekken Amstelveenlijn naar Aalsmeer via UithOOrn De Amstelveenlijn staat al jaren in de belangstelling om te worden doorgetrokken naar plaatsen ten zuiden van Amstelveen. De Stadsregio Amsterdam is na een quickscan tot de conclusie gekomen dat een tramverbinding van Amstelveen via Uithoorn naar Aalsmeer niet rendabel is. Voor het doortrekken zijn minimaal 6000 reizigers dagelijks nodig terwijl de scan op maximaal 3000 reizigers komt. Dit maakt het aanleggen onrendabel. Het advies is om de busverbindingen te blijven verbeteren, maar ook om ruimte langs de nieuwe N201 vrij te houden voor wanneer de demografische ontwikkelingen het wel mogelijk maken deze stap alsnog te zetten is. Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn bleek wel kans van slagen te kunnen hebben. Dit plan bevindt zich momenteel in de verkenningsfase, waarbij het huidige OV-gebruik bekeken wordt. SEPTEMBER Stadsregio trekt investeerders huurwoningen aan Een middensegment, met huren tussen de 700 en 900 euro, ontbreekt in de stadsregio nagenoeg. Dit belemmert zowel de instroom op de woningmarkt van starters als de doorstroom van zogenaamde scheefwoners vanuit de sociale huur. Voor een betere doorstroming op de woningmarkt zou het aanbod in het middensegment van huurwoningen flink moeten worden vergroot. De Stadsregio heeft daarvoor samenwerking gezocht met beleggers en investeerders. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest die hebben geleid tot waardevolle informatie die gebruikt wordt voor een gezamenlijke aanpak van de regio voor het aantrekken van beleggers en investeerders. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om in huurwoningen te investeren. 21 Gebeurtenissen Stadsregio reageert op herinrichtingsplan tramhaltes Leidseplein De gemeente Amsterdam heeft een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd om het Leidseplein veiliger te maken. Het stroomlijnen van het drukke tramverkeer speelt hier een belangrijke rol in. Vanwege de grote waarde die het Leidseplein heeft als OV-Knooppunt heeft de Stadsregio gebruik gemaakt van haar inspraakmogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken. De Stadsregio is van mening dat de zogenaamde Molenwiekvariant de meeste oplossende waarde heeft; dit houdt in dat er 4 verschillende haltes in elke richting worden aangelegd, allemaal voorbij de kruising. Zo kan men in noordelijke richting alleen in- en uitstappen op het terrassenplein, en in zuidelijke richting op de Leidsebrug. In oostelijke richting kan men in- en uitstappen voor De Balie, en in westelijke richting in de Marnixstraat.

23 GEBEURTENISSEN 2013 Verkeersmodel VENOM volledig operationeel Het door de Stadsregio Amsterdam ontwikkelde verkeersmodel VENOM (Verkeerskundig Noordvleugel Model) is volledig operationeel. Het is in gebruik voor de hele Metropoolregio, inclusief de stad Amsterdam. Alle VENOM partners beschikken nu over dit instrument voor regionale weg- en openbaar vervoer studies. Het biedt basisprognoses voor verschillende toekomstscenario`s. De Stadsregio beheert VENOM namens alle partners en houdt zich bezig met de ontwikkeling, actualisatie en onderhoud. Ook ondersteunt de Stadsregio haar partners bij het toepassen van het model. Gebeurtenissen 22 OKTOBER Fileprobleem Noordkant Amsterdam aangepakt door rijk en regio Stadregio Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam gaan samen een einde maken aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam en de overlast van sluipverkeer in het gebied. De plannen richten zich op de verbreding van en aanpassingen aan de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De aanpak voorziet daarnaast in het gezamenlijke plan voor de doortrekking van de A8 naar de A9 waarvan de capaciteit maximaal een 2x2 autoweg mag zijn. Dit om verdere nieuwe filevorming ter hoogte van de brug bij Koog aan de Zaan en het Knooppunt Zaandam te voorkomen. Dialoog met gemeenten vervoerregio In juni is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden om de afschaffing van de Wgr-plus en de vorming van twee vervoerregio`s mogelijk te maken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige Stadsregiogemeenten. De gemeenschappelijke regeling zal moeten worden gewijzigd. De gemeenten worden gevraagd hiermee in te stemmen, zodat deze klaar is voor de vervoerregio en de continuïteit van de samenwerking gewaarborgd is. Daarnaast ligt er een voorstel om de samenwerking uit te breiden naar het niveau van de metropoolregio. De Stadsregio heeft aan meerdere gemeenteraden een toelichting gegeven op de plannen.

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio OV Investeringsagenda Investeren in een bereikbare regio Investeringsagenda OV Investeren in een bereikbare regio Samenvatting Openbaar vervoer is een noodzakelijke bouwsteen voor een economisch gezonde

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006 AARREKENING EN -VERSLAG 2006 27 juni 2007 In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie