JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

3 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus AG Aalsmeer Tel Fax Zaanstad Wormerland Oostzaan Lands- meer Purmerend Edam- Volendam Waterland Gemeente Amstelveen Laan Nieuwer Amstel 1 Postbus BA Amstelveen Tel Fax Haarlemmermeer Amsterdam Amstelveen Ouder- Amstel Diemen Gemeente Amsterdam Amstel 1 Postbus AE Amsterdam Tel Fax Aalsmeer Uithoorn Gemeente Beemster R. Middelburgstraat 1 Postbus ZG Middenbeemster Tel Fax

4 Gemeente Diemen D.J. den Hartoglaan 1 Postbus AD Diemen Tel Fax Gemeente Oostzaan Kerkbuurt 14 Postbus AA Oostzaan Tel Fax Gemeente Waterland Pierebaan 3 Postbus BA Monnickendam Tel Fax Gemeente Edam/Volendam W. v.d. Knoopdreef 1 Postbus AD Volendam Tel Fax Gemeente Ouder-Amstel Dorpsstraat 14 Postbus AA Ouderkerk a/d Amstel Tel Fax Gemeente Wormerland Koetserstraat 3 Postbus AA Wormer Tel Fax Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1 Postbus AG Hoofddorp Tel Fax Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 Postbus AA Purmerend Tel Fax Gemeente Zaanstad Bannehof 1, Zaandijk Postbus AK Zaandam Tel Fax Gemeente Landsmeer Raadhuisstraat 1 Postbus AA Landsmeer Tel Fax Gemeente Uithoorn Laan van Meerwijk 16 Postbus AA Uithoorn Tel Fax Gemeente Zeevang Raadhuisstraat 24 Postbus ZG Oosthuizen Tel Fax

5 HET DAGELIJKS BESTUUR Dhr. E.E. van der Laan Burgemeester van de gemeente Amsterdam Voorzitter Stadsregio Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden Dhr. M. Bezuijen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Portefeuille Stadsregio: Verkeer Dhr. C.J. Loggen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder Stadsregio: Verkeer Dhr. P.F.C. Hilhorst Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Jeugdzorg Dhr. E.D. Wiebes Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Openbaar Vervoer Dhr. J.P.W. Groot Wethouder gemeente Amstelveen Portefeuille Stadsregio: Economie Dhr. D. Bijl Burgemeester Purmerend Vice-voorzitter Stadsregio Amsterdam Portefefeuille Stadsregio: Financiën / Personeel en Organisatie / Bestuurlijke toekomst Dhr. A. Joustra Secretaris Dhr. R.J. Linnekamp Wethouder gemeente Zaanstad Portefeuille Stadsregio: Wonen, Verstedelijking, Ruimtelijke Ordening

6 INHOUD 2013 Leeswijzer 7 0. Jaarverslag Gebeurtenissen Financiële karakteristiek van de Stadsregio Programmaverslag Wat hebben we bereikt? Openbaar Vervoer Infrastructuur Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Economie Regionale Woningmarkt Jeugdzorg Paragrafen a. Lokale heffingen 80 b. Weerstandsvermogen 80 c. Onderhoud kapitaalgoederen 89 d. Financiering 90 e. Bedrijfsvoering en Communicatie 94 f. Verbonden partijen 101 g. Grondbeleid Jaarrekening De programmarekening Inleiding Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming Resultaatbestemming Samenstelling rekeningresultaat Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU Reserves en vooruitontvangen middelen 110

7 3.2 Balans met toelichting Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december Toelichting op de Balans: Activa Toelichting op de Balans: Passiva a Reserves b Vooruitontvangen middelen Wet Normering Topinkomens (WNT) Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen Bijlagen Bijlage 1: SiSa bijlage 128 Bijlage 2: Afkortingenlijst Accountantsverklaring

8 LEESWIJZER Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is het motto van de Stadsregio Amsterdam. Dat motto wordt elk jaar financieel vertaald in de begroting en jaarstukken. In de jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan de Regioraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken vormen dus het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van een verslagjaar. In onderstaand schema ziet dit er als volgt uit, waarbij in een aparte kolom is aangegeven welke documenten uit de cyclus van andere jaren geagendeerd worden: Overzicht 0.1: Documenten planning- en controlcyclus verslagjaar 2013 Regioraad Document verslagjaar 2013 Documenten van andere jaren Juni 2012 Begroting 2013 Actualisatie Begroting 2012 Jaarstukken 2011 Oktober 2012 Halfjaarrapportage 2012 December 2012 Werkplan 2013 Juni 2013 Actualisatie begroting 2013 Begroting 2014 Jaarstukken 2012 Oktober 2013 Halfjaarrapportage 2013 December 2013 Werkplan 2014 Juni 2014 Vaststellen Jaarstukken 2013 Actualisatie Begroting 2014 Begroting 2015 Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten. Na de inleidende hoofdstukken Gebeurtenissen en Financiële hoofdpunten is het jaarverslag per programma opgenomen. Hierin wordt per programma een antwoord gegeven op de volgende drie w-vragen: 1. Wat willen we bereiken in ? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? 3. Wat heeft het gekost? jaarrekening. De jaarrekening heeft twee hoofdstukken: de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening geeft, met een aantal overzichten en een toelichting daarop, de baten en lasten vanuit verschillende invalshoeken weer. Het eindresultaat van de baten en lasten komt tot uitdrukking in de balans die de vermogenspositie van de Stadsregio weergeeft: wat is het eigen vermogen en wat zijn de verplichtingen van de Stadsregio aan het eind van Leeswijzer Na het verslag over alle programma s volgen de verplichte paragrafen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft. Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de

9 8

10 JAARVERSLAG 2013

11 GEBEURTENISSEN 2013 JANUARI Informatieavonden Amstelveenlijn In januari vonden twee informatieavonden plaats in Buitenveldert en Amstelveen over de gewijzigde plannen van de Amstelveenlijn. De plannen werden tijdens de informatieavonden toegelicht en daarna konden de aanwezigen vragen stellen aan het projectteam van de Amstelveenlijn. Zo n 80 mensen bezochten de avonden. Gebeurtenissen 10 Actie voor veiliger openbaar vervoer GVB, Connexxion en EBS hebben vrijdag 25 januari op de Prins Hendrikkade en bij station Bijlmer ArenA in Amsterdam een 100-procentscontrole uitgevoerd. In totaal zijn ruim 2300 busreizigers gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoerbewijs. Zestig personen hadden geen geldig vervoerbewijs. De vervoerders, politie en de Stadsregio werken samen om de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer te vergroten. Deze gezamenlijke actie was een initiatief van de vervoerders en de Stadsregio. De politie, in de vorm van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV), was aanwezig om de vervoerders te ondersteunen. Opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg Amsterdam en Waterland De gemeenten Amsterdam en Waterland hebben in het kader van het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg verzocht de inzet van 20% vrij besteedbaar budget te verlenen. Het gaat om een bedrag van maximaal ,-. Bij het vaststellen van de definitieve bedragen wordt de Rijkskorting van 2,65% en de compensatie daarop vanuit de egalisatiereserve Jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam verwerkt. Deze activiteit is onderdeel van de transitie jeugdzorg. In 2015 gaan de taken op het gebied van jeugdzorg over naar de gemeenten. Stadsregio en gemeenten bereiden zich hier sinds enkele jaren op voor.

12 Brief naar minister over vorming vervoerregio De Stadsregio heeft een brief gestuurd aan minister Plasterk over de wens van gemeenten om met elkaar een vervoerregio te vormen. In de brief vraagt het dagelijks bestuur de minister om de zestien gemeenten van de Stadsregio in de gelegenheid te stellen de voorgestelde vervoerregio te realiseren. Zij willen de provincies en de omliggende gemeenten Almere, Haarlem en Velsen uitnodigen hier aan mee te werken. Terughoudendheid nodig bij uitbreiding detailhandel Er is maar in zeer beperkte mate ruimte voor meer detailhandel in de metropoolregio Amsterdam. Tot 2020 is nog ruimte voor ongeveer m2 winkelvloeroppervlak, in de 10 jaar daarna nog voor zo n m2. Dit blijkt uit het onderzoek Metropoolregio Amsterdam. Ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. 11 Pilot Samenwerking Verkeerscentrales Op 1 februari startte de Pilot Samenwerking Verkeerscentrales. De ondersteunende OV diensten van GVB, Connexxion en EBS werken hierbij actief samen door ondersteunend personeel ook aan de andere vervoerders beschikbaar te stellen. De pilot moet duidelijk maken of op deze manier de veiligheid in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam verder verbeterd kan worden. Tijdens de pilot stelt de Stadsregio Amsterdam een extra assistentiewagen beschikbaar voor het OV-Zorgteam van GVB. FEBRUARI Gebeurtenissen

13 GEBEURTENISSEN 2013 Meer efficiëntie door dagranddistributie in de regio De Stadsregio deelt de positieve ervaringen van Amsterdam met laden en lossen van vrachtverkeer tussen uur en 7.00 uur met de andere regiogemeenten. Op Stadsregio-niveau zijn al gedragsregels vastgelegd om de zogenoemde dagranddistributie in goede banen te leiden. Vervoerders kunnen het bevoorraden van verschillende gemeenten combineren als dagranddistributie in meerdere gemeenten mogelijk is. Als het laden en lossen goed uitgevoerd wordt, ervaren omwonenden minder overlast van vrachtverkeer, wordt de regio beter bereikbaar, het verkeer veiliger én het levert schonere lucht op. Gebeurtenissen 12 Woonruimte slachtoffers mensenhandel Het dagelijks bestuur besluit in de regio tien woningen te realiseren (3 in de Haarlemmermeer, 3 in Zaanstad, 2 in Amstelveen en 2 in Purmerend) voor tijdelijke huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, op naam van de Amsterdamse opvangorganisatie HVO. De Stadsregio reserveert ,- voor de eenmalige financiering van de inrichting van deze woningen. Per woning worden twee vrouwen gehuisvest. Eerste schop in grond voor programma Bereikbaarheid Waterland Half februari ging de eerste schop in de grond voor het aanleggen van een extra invoegstrook op de Middenweg Broekermeer (N247). Deze rijstrook is net na de kruising van N235/N247 richting Volendam. De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn het verplaatsen van het pontje bij het Schouw en het verlengen van de busbaan op de Kanaaldijk (N235). Eerder heeft de provincie Noord-Holland voor het project Bereikbaarheid Waterland een Twitteraccount

14 Voorkeursvariant Amstelveenlijn vastgesteld De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op dinsdag 12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld. Eerder waren deze plannen al voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen en de stadsdeelraad van stadsdeel Zuid. Met de voorkeursvariant komt er een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid en lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en Amsterdam CS. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station Zuid en Station Amstel. MAART Groeiende waardering voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam De waardering van klanten voor de kwaliteit van het openbaar vervoer is in alle concessies in de stadsregio gestegen. Dit blijkt uit een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek dat het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft uitgevoerd naar de mening van reizigers over het openbaar vervoer. Met een gemiddelde waardering van 7,7 behoort het busvervoer in de Zaanstreek tot de top van ons land. Het spectaculairst was de toename van de waardering voor de bus in de concessie Amsterdam. Deze steeg van 6,9 in 2011 tot 7,5 in Gebeurtenissen Snelheidscampagne Vanaf half maart tot en met half juni loopt de snelheidscampagne van Veilig Verkeer Nederland. De Stadsregio verzorgt onder andere het campagnemateriaal voor de gemeenten. De afgelopen maanden hebben verschillende gemeenten acties gevoerd in het kader van de snelheidscampagne verkeersveiligheid. Zo vroegen kinderen uit groep acht van de Gaandewegschool in Zwanenburg in het centrum van hun dorp passanten zich aan de snelheidslimiet te houden. Tegelijkertijd controleerde de politie één van de toegangswegen naar het dorp.

15 GEBEURTENISSEN 2013 Discussie R-nethalte Badhoevedorp In maart 2013 hebben de gemeente Haarlemmermeer, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een discussieavond voor bewoners georganiseerd over de locatie van de R-nethalte in Badhoevedorp, onderdeel van het project HOV A9. Zo n honderd belangstellenden kwamen hun ideeën delen met aanwezig wethouder en portefeuillehouder Michel Bezuijen en ambtenaren van de drie partijen. De halte wordt, conform de wensen van de aanwezigen, gerealiseerd ter hoogte van de Pa Verkuijllaan. Gebeurtenissen 14 APRIL Kans op sociale huurwoning via loting Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties bieden vanaf 15 april via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogenaamde lotingwoning. Op de website van WoningNet worden twee soorten lotingwoningen aangeboden: lotingwoningen voor iedereen en lotingwoningen voor doorstromers. Door het verloten van woningen via WoningNet krijgen ook huishoudens met een korte woon- of inschrijfduur een kans op de woningmarkt. Grootschalig regionaal woononderzoek Vanaf eind april starten gemeenten en woningcorporaties in de regio s Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel hiervan is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. De resultaten worden gebruikt om mede te bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Eind 2013 worden de eerste uitkomsten verwacht.

16 Opruimactie paaltjes fietspaden De Stadsregio start samen met Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad een project waarbij gevaarlijke obstakels op fietsroutes, zoals paaltjes, in kaart worden gebracht en verwijderd. Vanaf juli haken ook de gemeenten Amsterdam en Landsmeer aan. Vanaf april tot het begin van de zomer kan iedere burger via een internetkaart dergelijke obstakels aanwijzen. In de tweede helft van het jaar worden deze obstakels verwijderd of op een andere manier vormgegeven. Hier zal de Stadsregio subsidie voor beschikbaar stellen. MEI Toerisme in de regio rond Amsterdam is miljarden industrie Het bedrag dat internationale toeristen van 2010 tot en met 2012 in de regio rond Amsterdam jaarlijks hebben besteed is 1,1 miljard. Dat werd begin mei bekend gemaakt tijdens de kick-off voor het vierjarige vervolgproject Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Dankzij dit project trekken steeds meer toeristen vanuit Amsterdam ook de regio in. Het percentage internationale bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt is gestegen van 18% in 2008 naar 23% in Gebeurtenissen Nieuwe projecten Beter Benutten Het programma Beter Benutten van de Metropoolregio Amsterdam heeft drie nieuwe projecten toegevoegd. In Amsterdam is een voorstel ontwikkeld om de op- en afritten van en naar de A10 van de S108 en S109 te verbeteren. De provinciale weg N203 in Zaanstad wordt tegelijkertijd met station Wormerveer aangepast op de kruispunten bij het station en het P+R terrein. De fietsroutes naar het station en de oversteekplaatsen worden verbeterd en de bushaltes worden vernieuwd. In de Provincie Flevoland wordt een bypass gerealiseerd van de Waterlandseweg.

17 GEBEURTENISSEN 2013 Regio doet mee met landelijk Techniekpact In 2020 wordt een tekort aan technici op de arbeidsmarkt verwacht van maar liefst 75%. Om dit tekort terug te dringen, sluit het kabinet in mei samen met werkgevers, onderwijs, werknemersorganisaties en de regio s een Techniekpact. Het pact bevat concrete afspraken over het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de technieksector. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage. Vanuit de Stadsregio is portefeuillehouder Jan-Willem Groot namens de partijen in de Noordvleugel trekker van de regionale inbreng in het Landelijk Techniekpact. Gebeurtenissen 16 Doorstroming sociale huurwoningen stagneert verder Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2012 met 19% gedaald, een (flink) stevigere daling dan voorgaande jaren. Ook neemt het aanbod van huurwoningen met een huur tot 574 per maand snel af. Dit blijkt uit de rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Sinds 2002 is een dalende lijn te zien in het aantal verhuringen in de Stadsregio Amsterdam. In 2012 heeft deze trend zich drastisch doorgezet. Slechts woningen gingen naar een nieuwe huurder, ten opzichte van woningen in 2011 en woningen in Nieuwe fietsenstallingen bij R-nethaltes Busstation Edam is sinds mei een nieuwe fietsenstalling met 360 overdekte fietsparkeerplaatsen rijker. De stalling heeft de kwaliteit die voor R-net stations wordt beoogd. De gemeente Edam-Volendam verbetert de komende periode ook de fietsparkeervoorzieningen bij vrijwel alle andere R-nethaltes in de gemeente. Ook in Amstelveen is hard gewerkt aan het realiseren van fietsenstallingen. In mei werden de laatste van de in totaal 1620 plekken gerealiseerd. In Zaanstad werden 100 fietsenstallingen geplaatst.

18 Bestuurders op zoek naar nieuwe investeerders voor woningbouw Op initiatief van de Stadsregio Amsterdam kwamen gemeentebestuurders bij elkaar. In gezelschap van diverse beleggers, ontwikkelaars en investeerders bespraken zij hoe nieuwe partijen geïnteresseerd kunnen worden om in de woningbouw te investeren. De behoefte aan woningen neemt in de toekomst verder toe maar de woningbouw blijft al enige tijd achter. Het besef groeit dat de huidige crisis vraagt om andere werkwijzen om te kunnen voldoen aan de woningbehoeften in de regio en dat voor de huurmarkt naast de corporaties ook andere investeerders nodig zijn. Inspraak Duinpolderweg Belanghebbenden en belangstellenden konden van 24 mei t/m 5 juli 2013 reageren op de Notitie Reikwijdte & Detailniveau met betrekking tot de Duinpolderweg. De notitie beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in de Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor besluitvorming over een voorkeursalternatief. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 24 uurskaart voor regionaal OV Toeristen kunnen vanaf 1 juni de Amsterdam & Regio Day Ticket voor het OV in Amsterdam en de regio gebruiken voor zowel GVB, Connexxion als EBS. Voor 13,50 kan de toerist 24 uur lang in zowel Amsterdam als in de regio reizen. Voor veel bezoekers aan Amsterdam zal het gebied hierdoor vergroot worden en kan men op één kaart doorreizen naar onder meer Volendam, de Zaanse Schans of het Cobramuseum in Amstelveen. Bij dit gezamenlijke vervoersticket ontvangen de toeristen direct een handige OV-routekaart met alle bezienswaardigheden in Amsterdam en haar directe omgeving. JUNI 17 Gebeurtenissen

19 GEBEURTENISSEN 2013 Woningtoewijzing verloopt goed In opdracht van de Stadsregio is een steekproef uitgevoerd om te toetsen of de manier waarop corporatiewoningen worden toegewezen, voldoet aan de gemaakte afspraken. WoningNet blijkt de juiste kandidaten te selecteren voor een woning en bij een foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten over de manier van woningtoewijzing. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef en hebben zich voorgenomen om deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om de kwaliteit van de woningtoewijzing te waarborgen. Gebeurtenissen 18 P+R terrein bij station Hoofddorp Station Hoofddorp heeft vanaf eind juni met P+R terrein Beukenhorst een goede overstapmogelijkheid van auto op trein en overig openbaar vervoer. Met de opening van deze 300 P+R plaatsen bij station Hoofddorp leveren Rijk, regio, gemeente en NS een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio. Bij de bouw van de parkeergarage heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. De parkeergarage heeft een sedumdak, ledverlichting en vijf oplaadpunten voor elektrische auto s. Investeringsagenda s Weg en OV van start Stadsregio Amsterdam start met het opstellen van de Investeringsagenda s Weg en OV over de periode Doel van de Investeringsagenda OV is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken, zodat meer reizigers sneller vervoerd kunnen worden tegen een lagere subsidie. Het doel is om een reizigersgroei van 30% te bereiken tegen 10% minder subsidie en gemiddeld 20% kortere rijtijden. De concept investeringsagenda wordt met een uitgebreide consultatieronde voorgelegd aan betrokken partijen, waarbij zij uitgenodigd worden hun reactie te geven. De Investeringsagenda OV en de Investeringsagenda Weg zijn onderling op elkaar afgestemd voor een optimaal resultaat.

20 Stadsregio uit zorgen over woningmarkt bij minister Stadsregio Amsterdam heeft een brief gestuurd aan de minister van Wonen en Rijksdienst. De brief spreekt waardering uit voor het feit dat dit kabinet een begin maakt met structurele hervormingen op de woningmarkt, maar ook de zorgen over de gevolgen voor de beschikbare investeringskracht, het prijsniveau, de toegankelijkheid en spreiding van betaalbare woningen in de regio. JULI Vervoerplan Amsterdam 2014: Meer OV voor minder geld Het openbaar vervoer in Amsterdam moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50 miljoen euro in Maar door slimme keuzes te maken, kan de kwaliteit van het OV zelfs omhoog. GVB geeft in het vervoersplan Op weg naar een beter OV aan het openbaar vervoer ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het streven is een hoogfrequent netwerk te bieden wat minder gericht is op Amsterdam Centraal, maar juist betere verbindingen biedt tussen de andere OV-poorten (Station Zuid, Amstel, Sloterdijk en Bijlmer ArenA) en de rest van de stad. 19 Gebeurtenissen Startsein voor duizend oplaadpalen voor elektrisch vervoer Veel gemeenten vinden het moeilijk om de toenemende vraag naar elektrische oplaadpunten bij te benen. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben voor 200 palen de handen in een geslagen met het bedrijfsleven. Op 5 juli namen bewoners in Almere en Haarlemmermeer de eerste twee nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto s in gebruik. Zij stonden via een live beeldverbinding in contact met een volle raadszaal van de gemeente Haarlemmermeer, waar het startschot werd gegeven voor de uitrol van nog eens oplaadpunten in de twee provincies. In de loop van 2013 wordt een Europese aanbesteding georganiseerd voor de overige 800 oplaadpunten.

21 GEBEURTENISSEN 2013 AUGUSTUS Europa s grootste medische congres in Amsterdam Zo n cardiologieprofessionals, specialisten en onderzoekers waren aanwezig op European Society of Cardiology (ESC). Het ESC is het grootste medische congres binnen Europa en het belangrijkste cardiovasculaire congres ter wereld. Het congres is mede voorbereid vanuit het project Clusters en Congressen dat moet leiden tot 35 extra zakelijke congressen. Gebeurtenissen 20 Project OV-SAAL gaat door Staatssecretaris Mansveld, regionale overheden en de spoorsector kwamen overeen dat de spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad verder wordt verbeterd. Met dit plan voor een hoogfrequente spoorcorridor zal vanaf 2023 elke 10 minuten een intercity rijden en elke 10 minuten een sprinter. Het spoorboekloos rijden tussen Amsterdam en Flevoland wordt hiermee werkelijkheid. Met de investering om te komen tot 16 treinen per uur is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer 500 miljoen voor extra maatregelen voor onder andere een uitbreiding van de spoorinfrastructuur bij Weesp en een betere regeling van de Vechtbrug. Deze aanvullende afspraken komen bovenop de maatregelen van 900 mln die al voor de korte termijn in de SAAL-corridor uitgevoerd worden. Nieuwe app voor cultuurtoeristen Arts Holland, de Nederlandse kunst- en cultuuretalage voor de internationale toerist, heeft een nieuwe app uitgebracht. Met Arts Holland Travel Guide app kunnen bezoekers in de vier grote steden in de Randstad eenvoudig een route uit te stippelen op basis van persoonlijke interesses. Door eigen foto s toe te voegen, kan de reisbeleving worden gepersonaliseerd en gedeeld via social media. De app is ook offline te gebruiken zodat de toerist hoge roamingskosten kan vermijden. De app is gratis te downloaden in de itunes App Store en is binnenkort ook voor Android beschikbaar. Stadsregio Amsterdam heeft financieel bijdragen aan deze app.

22 Doortrekken Amstelveenlijn naar Aalsmeer via UithOOrn De Amstelveenlijn staat al jaren in de belangstelling om te worden doorgetrokken naar plaatsen ten zuiden van Amstelveen. De Stadsregio Amsterdam is na een quickscan tot de conclusie gekomen dat een tramverbinding van Amstelveen via Uithoorn naar Aalsmeer niet rendabel is. Voor het doortrekken zijn minimaal 6000 reizigers dagelijks nodig terwijl de scan op maximaal 3000 reizigers komt. Dit maakt het aanleggen onrendabel. Het advies is om de busverbindingen te blijven verbeteren, maar ook om ruimte langs de nieuwe N201 vrij te houden voor wanneer de demografische ontwikkelingen het wel mogelijk maken deze stap alsnog te zetten is. Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn bleek wel kans van slagen te kunnen hebben. Dit plan bevindt zich momenteel in de verkenningsfase, waarbij het huidige OV-gebruik bekeken wordt. SEPTEMBER Stadsregio trekt investeerders huurwoningen aan Een middensegment, met huren tussen de 700 en 900 euro, ontbreekt in de stadsregio nagenoeg. Dit belemmert zowel de instroom op de woningmarkt van starters als de doorstroom van zogenaamde scheefwoners vanuit de sociale huur. Voor een betere doorstroming op de woningmarkt zou het aanbod in het middensegment van huurwoningen flink moeten worden vergroot. De Stadsregio heeft daarvoor samenwerking gezocht met beleggers en investeerders. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest die hebben geleid tot waardevolle informatie die gebruikt wordt voor een gezamenlijke aanpak van de regio voor het aantrekken van beleggers en investeerders. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om in huurwoningen te investeren. 21 Gebeurtenissen Stadsregio reageert op herinrichtingsplan tramhaltes Leidseplein De gemeente Amsterdam heeft een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd om het Leidseplein veiliger te maken. Het stroomlijnen van het drukke tramverkeer speelt hier een belangrijke rol in. Vanwege de grote waarde die het Leidseplein heeft als OV-Knooppunt heeft de Stadsregio gebruik gemaakt van haar inspraakmogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken. De Stadsregio is van mening dat de zogenaamde Molenwiekvariant de meeste oplossende waarde heeft; dit houdt in dat er 4 verschillende haltes in elke richting worden aangelegd, allemaal voorbij de kruising. Zo kan men in noordelijke richting alleen in- en uitstappen op het terrassenplein, en in zuidelijke richting op de Leidsebrug. In oostelijke richting kan men in- en uitstappen voor De Balie, en in westelijke richting in de Marnixstraat.

23 GEBEURTENISSEN 2013 Verkeersmodel VENOM volledig operationeel Het door de Stadsregio Amsterdam ontwikkelde verkeersmodel VENOM (Verkeerskundig Noordvleugel Model) is volledig operationeel. Het is in gebruik voor de hele Metropoolregio, inclusief de stad Amsterdam. Alle VENOM partners beschikken nu over dit instrument voor regionale weg- en openbaar vervoer studies. Het biedt basisprognoses voor verschillende toekomstscenario`s. De Stadsregio beheert VENOM namens alle partners en houdt zich bezig met de ontwikkeling, actualisatie en onderhoud. Ook ondersteunt de Stadsregio haar partners bij het toepassen van het model. Gebeurtenissen 22 OKTOBER Fileprobleem Noordkant Amsterdam aangepakt door rijk en regio Stadregio Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam gaan samen een einde maken aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam en de overlast van sluipverkeer in het gebied. De plannen richten zich op de verbreding van en aanpassingen aan de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De aanpak voorziet daarnaast in het gezamenlijke plan voor de doortrekking van de A8 naar de A9 waarvan de capaciteit maximaal een 2x2 autoweg mag zijn. Dit om verdere nieuwe filevorming ter hoogte van de brug bij Koog aan de Zaan en het Knooppunt Zaandam te voorkomen. Dialoog met gemeenten vervoerregio In juni is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden om de afschaffing van de Wgr-plus en de vorming van twee vervoerregio`s mogelijk te maken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige Stadsregiogemeenten. De gemeenschappelijke regeling zal moeten worden gewijzigd. De gemeenten worden gevraagd hiermee in te stemmen, zodat deze klaar is voor de vervoerregio en de continuïteit van de samenwerking gewaarborgd is. Daarnaast ligt er een voorstel om de samenwerking uit te breiden naar het niveau van de metropoolregio. De Stadsregio heeft aan meerdere gemeenteraden een toelichting gegeven op de plannen.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 1 De zestien gemeenten Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676 Zaanstad Wormerland Oostzaan

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Interview Frans van der Avert:

Interview Frans van der Avert: Groeiende waardering voor OV Pagina 3 Meer internationale congressen naar de regio Pagina 4 Interview Frans van der Avert: We zetten de metropool flink in de etalage Sociale huurwoning via loting Pagina

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (AMBTELIJK CONCEPT) Verbeteren Netwerk Ontbrekende schakels Zwakke schakels* + verbetering verkeersveiligheid/kruispunten Verbeteren Fietsparkeren

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag.

In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag. Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd,

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag.

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM Registratienummer : 2006WEM003406i Portefeuillehouder: J. Binnekamp Titel : Provinciaal

Nadere informatie

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Verkeer en Vervoerplan

Evaluatie Regionaal Verkeer en Vervoerplan Evaluatie Regionaal Verkeer en Vervoerplan Vastgesteld door de Regioraad op 11 oktober 2011 Inleiding Om het RVVP uit 2004 actueel en dynamisch te houden is besloten om het beleid tweejaarlijks te evalueren.

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 In de regioraad van 10 december wordt de Investeringsagenda OV ter

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht

Gezonde lucht voor Utrecht Gezonde lucht voor Utrecht Aanvullende maatregelen luchtkwaliteit Programmabureau Luchtkwaliteit Gemeente Utrecht Context Gezondheid van Utrechters voorop Ambitie college: Europese normen zijn minimumnormen

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Datum 15 juni 2010 LSH023/Anf Kenmerk Eerste versie 1.1 Inleiding Schiphol bestaat uit een aantal deelgebieden. In het ROP Schiphol 2015

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project Klankbordgroep Welkom! 29 november 2011 0 Agenda 19.30 Opening 19.35 Welkom door de wethouder 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project 20.10 Voorstellen: wie zitten er aan tafel? 20.40 Koffiepauze

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM Versie datum: 26 april 2016 Dit voorjaar bespreken de gemeenten van de Stadsregio voorstellen om de regionale

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking Stadsregio Amsterdam maart 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 mei 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 mei 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 mei 2016 1 Onderwerp: Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de verbreding van de Waterlandseweg in Almere. 1. Hogere grenswaarden vast

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie