De strijd om de harde A1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De strijd om de harde A1"

Transcriptie

1 De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Veranderende voorkeuren van retailers voor steden Veranderende voorkeuren van retailers voor steden drs. K. Strijker RT Utrecht, maart 2014 Amsterdam School of Real Estate MSRE Scriptie Begeleider ASRE: prof. dr. E.F. Nozeman Begeleider DTZ: mr. C.M.H. van Steenhoven RT

2 De strijd om de harde A1 Veranderende voorkeuren van retailers voor steden drs. K. Strijker RT Utrecht, maart 2014 Amsterdam School of Real Estate Masterscriptie Begeleider ASRE prof. dr. E.F. Nozeman Begeleider DTZ mr. C.M.H. van Steenhoven RT

3 Voorwoord Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek in het kader van mijn MSRE- studie aan de Amsterdam School of Real Estate. Als beleggingsmakelaar heb ik veel contact met beleggers en daardoor was een onderzoek vanuit de optiek van de belegger voor de hand liggend geweest. Door mijn begeleiders werd ik er echter op geattendeerd dat dit onderzoek juist een mooie kans zou bieden om kennis op te doen vanuit een gebruikersperspectief. Dit was niet de meest makkelijke weg, maar gaf mij zelf een unieke mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de wensen en eisen van de A1-retailer om vervolgens de belegger nog beter te kunnen adviseren. De MSRE-opleiding is voor mij een leerzame periode geweest en heeft gezorgd voor een verdere verbreding van mijn relatienetwerk. Allereerst wil ik DTZ Zadelhoff bedanken voor de kans en mogelijkheid die zij mij hebben gegeven om de MSRE-opleiding te volgen. Graag wil ik de A1-retailers bedanken voor hun tijd en medewerking aan dit onderzoek. Zonder deze medewerking was dit onderzoek niet tot stand gekomen. Mijn collega s Cuno van Steenhoven en Jos Hesselink hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan deze scriptie. Cuno, bedankt voor je kritische blik en onze inspirerende gesprekken. Ook kijk ik met veel plezier terug op de vele interviews die Jos en ik samen hebben gedaan. Jos, bedankt voor je nuchtere, positieve en brede kijk op dit onderzoek. Net als 10 jaar geleden toen ik afstudeerde aan de universiteit van Groningen, bedank ik natuurlijk ook nu mijn scriptiebegeleider, mijnheer Nozeman. De waardering is nog groter geworden en ik wil u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, uw positieve kritische houding en onze plezierige gesprekken. Daarnaast wil ik mijn ouders en schoonouders bedanken voor het oppassen, zodat ik de gelegenheid had om in alle rust aan mijn scriptie te werken. Tot slot wil ik mijn vriend Guido bedanken, zonder jou was het niet gelukt, dank je wel!

4 Managementsamenvatting Door veranderd consumentengedrag, economische en technologische ontwikkelingen, zoals het online winkelen is de retailmarkt in beweging. De afgelopen jaren zijn de wensen en eisen van de retailer in onderzoeken stelselmatig onderbelicht gebleven. Nu winkelsteden worden geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen en oplopende leegstand is de aandacht verschoven naar de gebruiker zelf. In het kader van het rendement voor beleggers op toekomstige investeringen in A1 winkelsteden is dit onderzoek toegespitst op de vestigingsplaatseisen van de retailer en de toekomstige winkelstructuur in Nederland. Het onderzoek is afgebakend tot de A1-locaties van de 23 (G23) grootste winkelsteden van Nederland. Op basis van een literatuurstudie zijn de vestigingsplaatsfactoren geïnventariseerd die mogelijk meewegen in het vestigingsplaatsgedrag van retailers. Vervolgens zijn er analyses uitgevoerd op basis van data van Locatus om op branche niveau inzicht te verkrijgen in het aantal winkels in de G23. Na bestudering van de literatuur en de inventarisatie van de dominante branches zijn de A1-retailers geselecteerd en uitgenodigd voor een diepteinterview. Er zijn interviews gehouden met retailers die de gehele branchering (m.u.v. warenhuizen) van het A1 winkelgebied in de G23 vertegenwoordigen. De herleide vestigingsplaatsfactoren uit de literatuurstudie zijn mede met behulp van een scorekaart getoetst en per branche gekwalificeerd naar belang. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de hoogte van het aantal passanten het zwaarst meeweegt in de locatiebeslissing van de retailer op stadsniveau. Daarna volgen de factoren huurprijs, bereikbaarheid, referentiewinkels, verzorgingsgebied, publiekstrekkers en de diversiteit van het winkelgebied (aanbod en type). Overige factoren als bevolkingsgroei, toerisme, horeca/leisure, bestedingsindex worden door de retailers als minder belangrijk beschouwd. Met uitzondering van de factor aantal passanten verschillen de vestigingsplaatsfactoren in mate van belangrijkheid per branche. De A1 retailer houdt in zijn locatiebeslissing rekening met economische en geografische factoren. Hoewel deze factoren meewegen in zijn afweging is in tegenstelling tot de theorie van Christaller het verzorgingsgebied niet het uitgangspunt, maar spelen factoren als aantal passanten en aantrekkelijkheid van een winkelstad een meer belangrijke rol. De aantrekkelijkheid van een winkelstad wordt als belangrijkste criterium beschouwd voor de toekomstbestendigheid. De vestigingsplaatseisen van de retailers zullen van invloed zijn op de toekomstige winkelstructuur van Nederland. De komende jaren wordt het onderscheid tussen de winkelsteden (G23) groter. Sterk wordt nog sterker en zwak wordt nog zwakker. Steden gaan verder met elkaar concurreren en in een tijd waarbij retailers met dalende omzetten te maken hebben, zal er een toenemende vraag zijn naar de beste A1 winkelpanden. Dit zal zorgen voor een shake-out van winkels op het A1 winkelgebied. Dit betekent dat bepaalde branches op A1 gaan verdwijnen en dat de (internationale) modebranche dominanter wordt. De van oudsher lokale retailmarkt heeft plaatsgemaakt voor een nationale markt en beweegt zich nu naar een internationale markt. Daarnaast is de impact van online winkelen enorm toegenomen. Naast een verkooppunt wordt de fysieke winkel steeds belangrijker voor merkbeleving. Zichtbaarheid op A1 zorgt voor een betere positionering en bekendheid in de markt en zorgt niet alleen voor omzet offline (fysieke winkel) maar ook voor online. De rol van merkbeleving neemt in verschillende branches enorm toe en kenmerken als zichtbaarheid en herkenning worden nog belangrijker in het vestigingsplaatsgedrag van retailers. Op basis van de vestigingsplaatseisen maakt de retailer een afweging of een vestiging in een winkelstad (G23) nog voldoende bijdrage levert aan de totale ondernemingsomzet. Indien een winkelstad niet meer voldoet aan deze eis zal de retailer een lagere huur bedingen of mogelijk het huurcontract beëindigen. Dit zorgt voor onzekerheid en heeft een negatieve invloed op het beleggingsproduct voor de toekomst. Naar aanleiding van dit onderzoek kan gesteld worden dat het A1 beleggingsproduct in de grote stad meer onzekerheid kent dan op basis van de theorie in eerste instantie verwacht zou mogen worden. Het is dan ook aan te bevelen om een

5 vervolgonderzoek uit te voeren naar het effect van deze afweging in vestigingsplaatsfactoren op het rendement van een vastgoedbelegging. Daarnaast zou een vervolgonderzoek naar de kenmerken van deze G23 (per stad) een goede aanvulling zijn op dit onderzoek ten einde een indeling te kunnen maken naar toekomstige kansrijke en kansarme winkelsteden.

6 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Probleem-, doel en vraagstelling Onderzoeksafbakening Onderzoeksmethode Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Theoretisch kader Inleiding (Neo)-klassieke locatietheorieën Christaller Hotelling Myrdal Nelson Alonso Pred Marlet Van der Krabben Online winkelen in relatie tot vestigingsplaatstheorieën Conclusie 19 Hoofdstuk 3 Markomstandigheden Inleiding Consumentenvertouwen en bevolkingsgroei Planning van de fijnmazige winkelstructuur Vastgoed en Retail Conclusie 26 Hoofdstuk 4 De dynamiek op de A1 winkelmarkt Inleiding Winkelgebied in de grote stad De verandering van de branchering van het A1 winkelgebied Branchering A1-winkels Fast Fashion Warenhuis Eenheidsworst van winkelstraten Online winkelen Conclusie 35 Hoofdstuk 5 Methodologie Inleiding Aanpak en methode Onderzoekpopulatie Reflectie van de onderzoeksmethode 42

7 Hoofdstuk 6 Resultaten Inleiding Vestigingsplaatsbeleid in zijn algemeen Economische en geografische factoren Vestigingsplaatsfactoren op stadsniveau Vestigingsplaatsfactoren op pandniveau Online winkelen Samenvatting en Conclusie 55 Hoofdstuk 7 Conclusies en Aanbevelingen Inleiding De nabijheid voorbij De aantrekkelijke winkelstad De invloed van online winkelen op de locatiebeslissing Winkelstructuur in Nederland Discussie Reflectie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 61 Literatuurlijst Bijlagen I Dataset G23 meest voorkomende retailers per branche II Kaart winkelsteden G23 III Interviewvragen A1-retailer

8 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De retailmarkt is volop in beweging. Faillissementen van retailketens zijn aan de orde van de dag, het winkelaanbod is groter dan ooit, de consument is prijs-kritischer geworden en online winkelen is normaal geworden. Deze omstandigheden vergen een fors aanpassingsvermogen van retailers. Deze situatie wordt veroorzaakt door veranderend consumentengedrag als gevolg van relevante ontwikkelingen in de economie, demografie en technologie. De economische ontwikkeling heeft zijn weerslag op de bestedingen in de detailhandel. De recessie is inmiddels doorgedrongen op de vastgoedmarkt en het consumentenvertrouwen is al vanaf september 2007 erg laag. Dit vertrouwen is belangrijk voor de detailhandelsbestedingen in non-food retail. Hoewel de economie vanaf 2004 cumulatief in omvang is toegenomen, is de inflatie uiteindelijk sterker gestegen. Naast de factor economie is ook de (veranderde) samenstelling van de bevolking van invloed op de huidige retailmarkt. Er is sprake van vergrijzing en een afnemende groei van de Nederlandse bevolking. De samenstelling van de huishoudens verandert. Het aantal eenpersoonshuishoudens zal verder stijgen en dat zal invloed hebben op de behoeften en bestedingen van consumenten. Ten slotte is het winkelgedrag van de consument veranderd ten aanzien van bezoektijden, frequentie, het bestedingspatroon en het verplaatsingsgedrag (Quix, 2013). Ook technologische ontwikkelingen, zoals het online kopen op internet is van invloed op de retailmarkt. Recente onderzoeken laten verschillende prognoses van de invloed van online winkelen zien. De meest bekende is die van Cor Molenaar. Met het uitbrengen van zijn boek Het einde van winkels? deed hij de voorspelling dat één op de drie fysieke winkels binnen vier jaar zal gaan verdwijnen. Vorig jaar werd er door consumenten meer dan 10 miljard euro besteed aan aankopen via internet en over acht jaar verwacht Molenaar dat zeker op 20 miljard. Nu wordt 20 procent van onze kleding en 30 procent van de elektronica online gekocht, over vijf jaar ziet Molenaar dit oplopen naar respectievelijk 40 en 70 procent. Volgens Molenaar winkelen Nederlanders in de toekomst primair online en zullen zij alleen nog omwille van specifieke winkelbeleving naar de stad gaan (Molenaar 2011). Onderzoeksbureau Locatus (2013) vindt deze conclusies echter te voorbarig en eenzijdig. Wel bevestigt het bureau dat het aantal webshops stijgt en het aantal fysieke winkels aan het afnemen is. Volgens schattingen van Locatus zullen er over vier jaar ongeveer winkels te veel zijn. Dat komt neer op circa 9% van het totaal aantal winkels en doet daarmee een bescheidener voorspelling dan Molenaar ten aanzien van het totaal aantal winkels. Deze factoren hebben hun weerslag op de retailmarkt. In het voorjaar van 2013 heeft Locatus in 55 winkelgebieden in Nederland het aantal winkelpassanten geteld en constateerde een daling van de bezoekersaantallen van ruim 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Een dergelijke scherpe daling is nog niet eerder waargenomen. De regionale verschillen zijn echter groot en ook zijn er verschillen tussen winkelstraten en winkelgebieden in dezelfde winkelstad. Halverwege 2013 stond bijna 7% van de winkels in Nederland fysiek leeg (Locatus, 2013). De laatste decennia is veelvuldig onderzoek gedaan door de Nederlandse Raad van Winkelcentra (2011, 2012), HBD (2013) en CBW Mitex (2010) naar het veranderende winkellandschap. Mede op basis van literatuuronderzoek en expertmeetings wordt gewezen op de toenemende rol van de consument en de veranderende dynamiek. CBW Mitex schetst meerdere scenario s waarvan één met 20% tot 35% minder 6

9 winkelmeters in 2020 (CBW-MITEX, 2010). Dat de aanbodkant en het leegstandspercentage verder zal toe nemen staat niet meer ter discussie. De nieuwe consument heeft vaak weinig tijd en gaat daarom bewust met zijn tijd om. Zijn behoeften veranderen en hij kiest bewuster voor een bepaald winkelgebied, afhankelijk van het specifieke winkeldoel; recreatief en op zoek naar beleving of functioneel en op zoek naar snelheid en gemak, oftewel fun of functie (Rabobank, 2013). Essentieel in dit veranderende winkellandschap is de reactie van de retailer op de ontwikkelingen. Het aanbod winkelruimte is groter dan ooit (DTZ Zadelhoff, 2013) en de retailer heeft voldoende keuzemogelijkheden. De keuze voor een bepaalde winkel wordt bepaald door de mate waarin de retailer voldoende afzet- en winstmogelijkheden op een bepaalde locatie ziet. Opmerkelijk is dan ook dat er geen noemenswaardig onderzoek is verricht naar de vestigingsplaatseisen van de retailer. Net zoals op andere segmenten van de vastgoedmarkt zijn de wensen en eisen van de gebruiker stelselmatig onderbelicht gebleven, omdat zij er in een groeiende economie altijd zijn geweest. Nu winkelsteden worden geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen en oplopende leegstand, is de aandacht komen te liggen bij de retailers zelf. Hoe kijken zij naar de winkelsteden in Nederland in het licht van de veranderde omstandigheden? Zien zij enkele steden nu alleen als flagshipcities? En wordt het geld tegenwoordig online verdiend? Of zijn er nog steeds steden die een trouw publiek kennen en waar nog voldoende geld wordt verdiend in de winkels? En gaan ze ervan uit dat dat beeld ook voor de nabije toekomst zo blijft? In dit onderzoek wordt getracht een relatie te leggen tussen de belangrijkste vestigingsplaatseisen vanuit het oogpunt van de retailer en de winkelstructuur in Nederland. De winkelstructuur is gedefinieerd als de aanwezige spreiding en omvang van winkelvastgoed in Nederland (Evers, e.a. 2011). In dit onderzoek betreft dit de winkelstructuur van de A1 winkelgebieden op stadsniveau. 1.2 Probleem-, doel- en vraagstelling De retailmarkt is in beweging. De omzet van de retailer wordt niet alleen behaald in de fysieke winkel, maar ook online. Het consumentengedrag verandert, het vertrouwen is erg laag en het aantal winkelmeters is in circa 10 jaar tijd met een kwart toegenomen (CBW Mitex, 2010). Er is keuze genoeg voor de retailer om zijn locatie te kiezen. Uit de praktijk blijkt dat het veranderende winkellandschap zorgt voor onzekerheid in de markt bij winkelbeleggers. De verschillen tussen winkelsteden lijken groter te worden. Niet alleen qua leegstandpercentage, maar ook qua attractiviteit (Rabobank, 2013). Er zijn grote landelijke verschillen en het lijkt soms dat sommige steden winnaars zijn en andere steden de verliezers. Probleemstelling Onder beleggers in winkelvastgoed bestaat kennisgebrek van de vestigingsplaatseisen van retailers in het A1 segment van de winkelmarkt in de grotere winkelsteden van Nederland. Winkels zijn inmiddels belangrijke beleggingsobjecten geworden. Pensioenfondsen en andere beleggers investeren in winkels om een financieel rendement te behalen en risico s in hun portefeuille te spreiden. Beleggen in winkelvastgoed is het nemen van beslissingen onder onzekere omstandigheden (Nozeman, e., 2012). Deze stabiele cash-flow wordt gegenereerd door de retailer die voldoende omzet moet kunnen generen in de winkel. Iedere belegger heeft een eigen focus ten aanzien van risico en rendement heeft hiermee een eigen beleggingsprofiel en positie op de beleggingsmarkt. De verschillen qua focus tussen institutionele beleggers lijken op het eerste gezicht niet sterk van elkaar te verschillen. Datzelfde kan worden gezegd van de selectie van de winkelsteden waar zij willen investeren. Specifieke winkelbeleggers richten zich vaak op A1-locaties in de grote steden. In de externe communicatie over de te volgen strategie hanteren verschillende winkelbeleggers algemene bewoordingen (Nozeman, e.a., 2012). 7

10 Toch blijkt uit de praktijk van de auteur dat winkelbeleggers wel degelijk gedetailleerde (interne) richtlijnen hanteren in welke steden ze wel of niet investeren. Om de strategische doelstellingen van een A1 winkelbelegger te realiseren is het identificeren van toekomstbestendige winkelsteden vanuit het perspectief van de retailer dan ook zeer belangrijk. Doelstelling: Achterhalen welke (locaties binnen) A1 winkelsteden vanuit het oogpunt van de retailer het meest kansrijk zijn in de nabije toekomst om daarmee het rendement voor beleggers op toekomstige investeringen zeker te stellen. Vraagstelling: In hoeverre hebben de vestigingsplaatseisen van de retailer invloed op de toekomstige A1 winkelstructuur in Nederland? Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen in het onderzoek opgenomen: Deelvragen 1. Welke theorieën zijn de meest gangbare ter verklaring van het vestigingsplaatsgedrag van retailers? 2. Welke positie heeft online retailing in de vestigingsplaatstheorieën? 3. Wat zijn de huidige marktomstandigheden voor een A1-retailer? 4. Wie zijn op dit moment de dominante retailers en welke branches domineren in het A1 winkelgebied in de grotere steden van Nederland en waarom? 5. Wat zijn voor retailers de belangrijkste factoren als het gaat om de fysieke winkel van de toekomst? 1.3 Onderzoeksafbakening In Nederland wordt een rangorde van hoofdcentra onderscheiden. Bolt (2003) en Locatus (2013) hanteren daarbij een onderverdeling in centrale winkelgebieden en overige winkelgebieden. Dit onderzoek is afgebakend tot de A1-locaties van de 23 (G23) grootste winkelsteden van Nederland. A1 Elke winkelstad kent zijn eigen dynamiek. De verschillen binnen een winkelstad kunnen net zo groot zijn als de verschillen tussen winkelsteden. Zo zijn de huurprijsverschillen in iedere winkelstad per straat verschillend. Hieraan ligt het aantal passanten ten grondslag en daarmee omzetpotenties per straat. Bolt heeft deze standplaatskwaliteiten (door Locatus aangeduid als segmentering) nader onderverdeeld in A1-, A2-, B1-, B2- en C locaties (Bolt, 2003). Onder een A1-standkwaliteit wordt die winkelstraat / straten (of gedeelten daarvan) verstaan die binnen een centrum het hoogste bezoekersaantal behalen (Locatus, 2013). In dit onderzoek is gekeken naar het A1 winkelgebied in elke winkelstad (G23). Hier zijn de huurprijzen het hoogst, de leegstand het laagst en is de belangstelling van retailers en beleggers het grootst, omdat het de beste winkellocaties in de betreffende winkelstad zijn. Grootste winkelsteden De selectie van grootste steden is gebaseerd op het totaal aantal winkels per winkelstad. Er zijn door Locatus 17 binnensteden geïdentificeerd met meer dan 400 verkooppunten (2013). De 17 binnensteden zijn aangevuld met de hoofdwinkelgebieden van zes steden met meer dan inwoners en worden gezamenlijk aangeduid als de G(rootste) 23 winkelsteden (G23). Dit zijn de grootste hoofdwinkelgebieden van Nederland op basis van aantal verkooppunten en inwoners. 8

11 1.4 Onderzoeksmethode Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de vestigingsplaatseisen van dominante retailers in de huidige winkelmarkt van de G23 van Nederland. Het onderzoek is verkennend van aard. Hiertoe worden voorlopige hypothesen afgeleid in relatie tot vestigingsplaatsfactoren op basis van theoretische inzichten. Aan de hand van kwalitatief onderzoek (interviews) worden analyses uitgevoerd om deze voorlopige hypotheses te bevestigen dan wel te verwerpen. De beperking van een verkennend onderzoek is dat er geen getoetste generaliserende uitspraken kunnen worden gedaan (Baarda e.a, 2006). Er is dan ook een beperkte algemene geldigheid met betrekking tot de uitspraken, namelijk alleen over de A1 locaties in de grotere Nederlandse winkelsteden (G23) en de daar aanwezig dominante winkelformules. Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie. Om de samenhang tussen winkelstructuur en processen beter te begrijpen wordt gebruik gemaakt van noties uit theorieën van Christaller (1933), Hotelling (1929), Myrdal (1957), Nelson (1958), Alonso (1964) en Pred (1966). Recentere literatuur van Marlet (2009) en van der Krabben en Evers (2011) geeft ook inzicht in vestigingsplaatsfactoren in de context van woonattracties en vestigingsplaatseisen van retailers. Het tweede onderdeel is een bestudering van de A1 (winkel)marktsituatie. Een bestudering van de relevante economische factoren en een analyse van de huurprijzen geeft de huidige marktomstandigheden van de retailer weer. Vervolgens wordt de retailmarkt in beeld gebracht door een inventarisatie van het A1 winkelgebied in de grotere steden. Een analyse van de A1 winkelmarkt zorgt mede voor een juiste selectie van de onderzoekpopulatie. De impact van het online winkelen komt ook uitgebreid aan de orde als afsluiting van de literatuurstudie. Deze literatuurstudie vormt de basis voor de mogelijke vestigingsplaatsfactoren van de dominante retailers van het A1 winkelgebied. Deze mogelijke vestigingsplaatsfactoren zullen getoetst worden in het derde deel van dit onderzoek. Dit beslaat interviews met retailers die dominant zijn op de A1 locaties in de 23 grootste steden in Nederland. Door hen specifieke open vragen te stellen voor te leggen en door gebruik te maken van een scorekaart wordt meer inzicht verkregen in de vestigingsplaatseisen. Het vastgoed betekent voor de belegger idealiter een zeer rendabele investering, maar voor de retailer is dit zijn verkooppunt (productiemiddel). Uiteindelijk is het de retailer die bepaalt of zijn verkooppunt nog voldoet en hoe zijn toekomstig verkooppunt er uit ziet. In het vierde en laatste deel van het onderzoek kan er naar aanleiding van de literatuurstudie, inventarisatie en de resultaten van de interviews geconcludeerd worden of de bestaande vestigingsplaatstheorieën nog geldig zijn in het huidige tijdsgewricht gezien de mogelijke veranderde vestigingsplaatseisen van retailers. Uit eerder onderzoek blijkt dat er een toenemende kloof is tussen prime en secundaire steden (Roosen, 2013). De vestigingsplaatseisen van de retailers geven inzicht welke steden het minst gevoelig zijn (kansrijk) voor de afname van de vraag van retailers. Voorts levert dit onderzoek inzicht in welke steden kansrijk zijn vanuit het oogpunt van de retailer. Dit inzicht levert verbeterpunten op voor de strategie van beleggers voor zover die zich richten op het A1 winkelpanden. 9

12 Bovenstaande is weergegeven in het conceptueel model. Theorie: Locatietheorieën (H2) Theorie: Economische Indicatoren winkelmarkt (H3) Theorie: A1 winkelmarkt en online winkelen (H4) THEORIE Koppeling locatietheorieën en huidige A1 winkelstructuur i.c.m. de ontwikkelingen in de winkelmarkt Ł Vestigingsplaatsfactoren (H6/H7) Inventarisatie A1 winkelmarkt (H4): - Huidige voorraad - Branches - Dominante Retailers Interviews met dominante retailers die zich bevinden op het A1 winkelgebied. Vestigingsplaatseisen van A1 retailers in de 23 grootste steden (H6) PRAKTIJK Analyse / beschrijving op basis van de theorie in relatie tot de resultaten van het praktijkonderzoek Conclusies en aanbevelingen (H7) ANALYSE Figuur 1.1: Conceptueel model (eigen illustratie) 1.5 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek bestaat uit het gegeven dat locatietheorieën bedoeld zijn als theorieën waarvan voornamelijk het nut (of winst) valt te behalen ten opzichte van de afstand, de ruimtelijke spreiding en het belang van de centrale locatie. Het functioneel-hiërarchische planningsconcept dat aan de fijnmazige winkelstructuur in Nederland ten grondslag ligt is door de veranderende dynamiek achterhaald geraakt. Als het gaat om centrale winkelgebieden zijn tijd en afstand juist steeds minder belangrijker geworden. De afwijking van of toevoeging aan deze theorieën dan wel het vinden van een nieuwe theorie geeft de wetenschappelijke relevantie weer. Factoren die van invloed zijn op deze winkelstructuur worden door diverse onderzoekbureaus (Locatus, Strabo, CBS) jaarlijks in kaart gebracht. Vervolgens reageren experts (Molenaar, Quix) en platforms (NRW en SSM Retail Platform) op deze cijfers en analyseren daarmee de winkelstructuur in Nederland. De afweging die de retailer zelf maakt in zijn locatiebeslissing blijft onderbelicht. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de afweging die de retailer maakt in zijn locatiekeuze en dit draagt bij aan meer inzicht in de verklaring van het vestigingsplaatsgedrag van A1 retailers en de invloed op de winkelstructuur. De maatschappelijke relevantie is gelegen in de overtuiging dat beleggers hun voordeel kunnen doen met de onderzoekuitkomsten. Het is een afweging om wel of niet te blijven investeren in winkelvastgoed en zo ja in welke steden. Institutionele beleggers (waaronder pensioenfondsen) zoeken vastgoed als zekerheidsstelling voor uitkeringen in de toekomst. 10

13 1.6 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch kader van het onderzoek. In dit hoofdstuk komt de worden diverse locatietheorieën en studies uitgewerkt. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de huidige marktomstandigheden centraal. De marktomstandigheden voor de detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Ook zal in dit derde hoofdstuk de winkelplanning van Nederland kort uiteengezet worden als het gaat om de relatie tot de structuur en dynamiek van de markt. Tot slot van dit hoofdstuk wordt de locatie van de retailer als waarde van het vastgoed beschreven. In hoofdstuk 4 zal de A1 winkelmarkt aan de orde komen. In dit hoofdstuk zal de huidige dynamiek op de A1 winkelmarkt als winkelstructuur worden beschreven. Naast een literatuurstudie vindt er ook inventarisatie plaats van de branchering in de grootste 23 winkelsteden. In dit vierde hoofdstuk worden ook trends als filialisering en het online winkelen kort geduid. Het empirische gedeelte van het onderzoek wordt in hoofdstuk 5 behandeld. Dit hoofdstuk geeft een methodologische verantwoording, alsmede een uitleg over inhoud en indeling van de interviewvragen. In hoofdstuk 6 zullen de resultaten worden weergegeven in figuren, waar niet alleen de belangrijkste kenmerken van retailers op stad en pandniveau worden weergegeven, maar ook overeenkomsten en verschillen tussen bepaalde branches. Bij het transcriberen is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke terminologie van de respondenten. In het laatste zevende hoofdstuk worden conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan en vindt er een reflectie plaats op het onderzoekproduct en -proces. 11

14 Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van relevantie vestigingsplaatstheorieën en onderzoeksbevindingen uit eerdere studies om te komen tot een theoretisch kader (vestigingsplaatsfactoren) dat een uitgangssituatie biedt voor onderhavig onderzoek. Allereerst wordt in de eerste paragraaf kort ingegaan op de relevante theorieën die vervolgens in de navolgende paragrafen verder worden toegelicht. De beantwoording van deelvraag 1: Welke theorieën zijn de meest geëigende ter verklaring van het vestigingsplaatsgedrag van retailers? kan dan ook beantwoord worden nadat eerst de mogelijke verklarende theorieën in dit hoofdstuk uiteengezet zijn. Het voert te ver om alle locatietheorieën te behandelen en er is een keuze gemaakt uit relevante theorieën die een wetenschappelijk kader bieden voor onderhavig onderzoek. Naast de neo-klassieke theorieën wordt de behaviourale theorie kort behandeld en enkele actuelere studies gericht op vestigingsplaatsfactoren. Het online winkelen heeft een stormachtige groei doorgemaakt en is in de huidige retailmarkt dusdanig van belang dat een aparte paragraaf wordt gewijd aan online winkelen in perspectief van de vestigingsplaatstheorieën. In deze slotparagraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag 2: welke positie heeft online retailing in de vestigingsplaatstheorieën. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de formulering van voorlopige hypotheses met betrekking tot vestigingsplaatsfactoren die getoetst zal worden in het empirisch onderzoek. 2.2 (Neo)-klassieke Locatietheorieën Vanuit de ruimtelijke wetenschapsleer zijn er verschillende theorieën opgesteld die de dynamiek en drijvende krachten achter het ontstaan en functioneren van winkelgebieden beschrijven en verklaren. In de klassieke theorieën wordt vooral rekening gehouden met ruimtelijke verschillen in de kosten van productiefactoren en van transport (minimale kosten). Een van de eerste klassieke theorieën is afkomstig van Ricardo (1817), hij trachtte het verschil in pachtprijzen te verklaren aan de hand van de verschillen in vruchtbaarheid van de grond. In aanvulling hierop voegde Von Thünen (1826) transportkosten toe. Volgens Von Thünen waren die kosten uiteindelijk doorslaggevend om voor een locatie te kiezen (Atzema e.a., 2012). De neo-klassieke theorieën houden vooral rekening met de marktfunctie, zoals Christaller en Hotelling. Christaller (1933) heeft de relatie tussen marktfunctie van plaatsen en het ruimtelijk patroon van de nederzettingen (dorpen en steden) nader onderzocht en op basis daarvan zijn centrale plaatsentheorie ontwikkeld. Ook Hotelling (1929) was een neoklassieke econoom en heeft de basis gelegd voor de locationele concurrentie theorie. In tegenstelling tot Christaller gaat Hotelling uit van duopolistische markten (twee aanbieders) (Atzema e.a., 2012). Aanbieders zijn volgens Hotelling locationeel aan elkaar verbonden. Myrdal (1957) veronderstelt net als Hotelling dat aanbieders zich in de directe nabijheid van elkaar willen vestigen. De belangrijkste reden voor clustering in deze theorie zijn schaalvoordelen die behaald kunnen worden (Atzema e.a., 2012). Gebaseerd op de klassieke theorieën van Ricardo en Von Thünen noemde Alonso (1964) een hernieuwde interpretatie van de grondwaardetheorie de Bid-rent-curve. Volgens deze theorie zijn centrale plaatsen strijdperken van verschillende voorzieningen die allemaal op de beste bereikbare locatie gevestigd willen zijn. Vanuit het gezichtspunt van de theorie Nelson (1958) hoeft niet altijd de best bereikbare locatie de hoogste omzet op te leveren. Nelsons theory of cumulative attraction is gebaseerd op publiektrekkers en op andere vormen van koopverwantschap (Atzema e.a., 2012). 12

15 In het kader van het locatievraagstuk gaan de neo-klassieke theorieen uit van de economic man 1 die de vestigingsplaats beoordeelt enkel en alleen vanuit het oogpunt de kosten zo laag mogelijk te houden (klassiek) en de opbrengsten zo hoog mogelijk (neo-klassiek). Neoklassieke theoretici kijken bovendien naar het gedrag van de consumenten en niet alleen naar de kosten van de inputfactoren (Atzema e.a., 2012). Onderstaand zijn een aantal neo-klassieke theorieën verder uitgelicht die het meest toepasbaar zijn op onderhavig onderzoek. 2.3 Christaller Na de Tweede Wereldoorlog stond het detailhandelsbeleid in het teken van het opbouwen, versterken en instandhouden van het functioneel-hiërarchisch winkelapparaat. De detailhandelstructuur werd grotendeels bepaald door het overheidsbeleid, dat geïnspireerd was door de centrale plaatsenheorie van Christaller (1933). Het draait bij Christaller om de relatie tussen de marktfunctie van plaatsen en het ruimtelijke patroon van dorpen en steden. Christaller probeert dit ruimtelijk patroon te verklaren op basis van de verzorgingsfunctie van bevolkingskernen. Het patroon van centrale plaatsen is de uitkomst van bewuste locatiekeuzes van dienstverlenende of op consument gerichte bedrijven. Voor dit type bedrijven betekent de aanwezigheid van meer consumenten potentieel voor meer consumptie en derhalve voor meer omzet. Hij gaat ervan uit dat voor iedere voorziening een minimumdraagvlak noodzakelijk is, anders wordt de dienst niet aangeboden, de zogenoemde drempelwaarde (Atzema e.a, 2012). Om een artikel rendabel aan te kunnen bieden zal een bepaald vraagniveau noodzakelijk zijn. Het aantal benodigde consumenten verschilt in dit verband van artikel tot artikel. Als het gaat om de meer alledaagse artikelen, zoals bijvoorbeeld voedings- en genotmiddelen (supermarkt) dan kan het consumentendraagvlak 2 relatief klein zijn. Voor bijvoorbeeld exclusieve artikelen, als juwelen, is een veel groter draagvlak noodzakelijk. Volgens Christaller vormen artikelen met hetzelfde vraagniveau (branche) samen een bepaald type centrum. Zodoende ontstaat er een functionele hiërarchie van winkelconcentraties (Bolt, 2003). Figuur 2.1: Functionele Hiërarchie Atzema e.a.; Christaller De reikwijdte van het product of dienst, ofwel de maximale afstand die een consument bereid is af te leggen noemt Christaller het marktgebied. Dit marktgebied verschilt per type product of dienst. Bij Christaller manifesteren drempelwaarde en reikwijdte zich ruimtelijk in de vorm van concentrische cirkels rondom de voorziening (Atzema, e.a. 2012). 1 Economic man is een volledig geïnformeerde ondernemer die louter op rationele gronden beslissingen neemt (Atzema, 2012). 2 Consumentendraagvlak is het aantal standaardconsumenten dat is vereist om een winkel (centrum) rendabel te kunnen exploiteren. Een standaardconsument is een denkbeeldige consument die 100% van zijn bestedingen in de betreffende winkelvoorziening besteedt (Bolt, 2003). 13

16 Stel dat het marktgebied minstens de afstand is tussen M1 en M2 omvat, dan zal de retailer M1 kiezen als vestigingsplaats en vanuit daaruit ook de consumenten in de marktgebieden in en rondom M2 tot en met M7 bedienen. In de terminologie van Christaller krijgt plaats M1 een hogere rangorde in de hiërarchie dan M2 tot en met M7, omdat M1 meer verzorgende functies kent. In de praktijk zullen aanbieders van voorzieningen zich uiteraard richten op deze klanten. Daardoor ontstaan hexagonale of zeshoekige (zie figuur 2.1) in plaats van cirkelvormige marktgebieden (Atzema e.a, 2012). Consumenten gaan volgens Christaller uit van afstandsminimalisering en bezoeken dus de centrale plaats die het dichtst bij is en die het gewenste artikel aanbiedt (Bolt, 2003). Er is dus sprake van een zekere rangorde in de voorzieningencentra. Centra van een hogere orde, bieden meer typen voorzieningen aan en hebben een groter verzorgingsgebied. Bovendien bevinden zich volgens Christaller in grotere plaatsen niet alleen meer winkels, maar ook vaak meer gespecialiseerde winkels. In de ruimtelijke samenhang tussen de steden heeft volgens de locatietheorie van Christaller de binnenstad van Utrecht een groter verzorgingsgebied dan die van Amersfoort. De centrale plaatsentheorie speelt al jaren een grote rol bij de ruimtelijke inrichting van verschillende steden en provincies. De inrichting van de Noordoostpolder is bijvoorbeeld geheel gebaseerd op deze theorie. Deze theorie is de basis als het gaat om het denken over de interactie tussen consumenten en locaties waar retailers proberen in te spelen op de vraag van consumenten door het aanbieden van producten en diensten. Christaller is één van de grondleggers voor het verklaren van de economische dynamiek vanuit het perspectief van marktgebieden (Atzema e.a., 2012). De theorie van Christaller houdt geen rekening met publiekstrekkers en met het vergelijkend winkelen door consumenten. Clustering van bedrijven (winkels) op een beperkte ruimte (bijvoorbeeld in binnensteden) is een voordeel voor zowel de aanbieder als de klant. Christaller hield in zijn theorie ook geen rekening met verschillen in behoeften tussen consumenten en de toegenomen mobiliteit, waardoor afstand als factor als lang geen hoofdrol meer speelt als bepalende factor. 2.4 Hotelling Hotelling (1929) gaat er, anders dan Christaller, vanuit dat ondernemers rekening houden met het (ruimtelijk) gedrag van hun concurrenten. Zij letten ook bij de vestigingsplaatskeuze op wat de concurrent doet. Vanuit concurrentie of complementariteit van nabijgelegen voorzieningen zijn schaalvoordelen te behalen. Een verschil tussen de theorieën van Christaller en Hotelling is dat het om verschillende marktsituaties gaat: volledige mededinging bij Christaller en duopolistische markten (twee aanbieders) bij Hotelling (Atzema e.a, 2012, pp 58-60). Hotelling beweert dat bedrijven bij hun locatiekeuze niet zo zeer de consument opzoeken, maar meer de nabijheid van de belangrijkste concurrenten, waarbij zij overigens wel degelijk rekening houden met de bereikbaarheid van de consument. De perifere locaties, zoals auto- en meubelboulevards, zijn te verklaren op basis van de theorie van Hotelling. 2.5 Myrdal Myrdal (1957) heeft als econoom duidelijk oog voor het productiemilieu en verbindt dit met regionale verschillen in economische ontwikkeling. Hij gaat er vanuit dat bedrijven in gevestigde welvarende regio s een voorsprong hebben op bedrijven in minder ontwikkelde regio s. Myrdal veronderstelt dat verbeteringen in het regionale productiemilieu en de regionale productiestructuur samen opgaan, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt dan andere gebieden. Een groeiende plaatselijke bevolking met een groeiende welvaart door een stijging van de lonen vormt een aantrekkelijke markt voor allerlei bedrijven. Het consumentendraagvlak, zoals eerder genoemd bij Christaller, neemt dan ook toe (Atzema e.a, 2012). 14

17 Ook betoogt Myrdal in zijn locatietheorie de cumulatieve causatie, de wens van winkelbedrijven die zich in de nabijheid van elkaar willen vestigen. Toen warenhuizen als nieuwe formule in de stadscentra neerstreken, werd het voor talrijke andere bedrijven ook interessant om zich in de directe omgeving te vestigen. Deze magneten (anchors) zijn in staat bezoekers uit een verzorgingsgebied van een veel grotere schaal aan te trekken dan de overige bedrijven. De kleine bedrijven liften mee op de aantrekkingskracht van deze grote publiektrekkers. Myrdal wees er overigens op dat in de stadscentra de samenstelling van bedrijven zijn grenzen kent, juist omdat het centrumgebied erg inelastisch is. Doordat de prijs in het centrum hoog ligt geeft Myrdal aan dat alleen bedrijven met de hoogste productiviteit per m 2 zich hier kunnen vestigen (Bolt, 2003, pp 34-35). Myrdal gaat er dus van uit dat in elke winkel de omzet moet worden gehaald om de huurlast van de betreffende winkel te kunnen betalen. Gezien de visie van Myrdal, wensen retailers in nabijheid van elkaar zich te vestigen bijvoorbeeld onder de vlag van themacentrum. De één vervult dan immers voor de ander, in meer of minder mate een trekkersrol (Bolt, 2003, pp 36). 2.6 Nelson Nelson (1958) zet de consument centraal bij het zoeken naar een verklaring voor de locatiekeuze van bedrijven. Waarom doen mensen zoals ze doen? Een innerlijke drang zet mensen aan tot het ondernemen van een bepaalde activiteit. Zo is er de drang om honger te stillen of om zich door kleding te onderscheiden. Om deze behoeften te bevredigen wordt door de mens opgeslagen kennis verwerkt en omgezet tot een activiteit. Bij dit proces wordt een onderscheid gemaakt in de zogenaamde perifere kennis en de centrale verwerking van de aanwezige kennis. Perifere kennis is kenmerkend voor de plichtsaankopen en bij de centrale verwerking van kennis gaat het om het winkelgedrag. Deze centrale verwerking is volgens Nelson het gedrag waarbij alle opgeslagen nieuwe informatie wordt gewikt en gewogen alvorens dit in een (afgewogen) koopbeslissing uitmondt. Er kan worden vergeleken naar soort, kwaliteit, vormgeving, kleurstelling, geur en prijs. Aan het eind van het koopproces weet de consument zeker dat binnen de beperkingen die het budget nu eenmaal stelt de beste keuze wordt gemaakt. Bij het proces van vergelijkend winkelen heeft de consument vaak geen vaste winkel waar aankopen worden gedaan. Dit leidt volgens Nelson tot clustering van bedrijven met dezelfde soort koopwaar en koopverwantschap. Niet voor niets zijn ego-boeiende artikelassortimenten, zoals mode, sterk in de belangrijke winkelstraten van de grotere centra geconcentreerd en stijlgoederen binnen woonboulevards. Winkels met dezelfde soort producten trekken elkaar aan, dit noemt Nelson de cumulatie van attractie. Meest belangrijke factor voor een centrum hoeft niet eens bereikbaarheid te zijn, juist een diep en breed assortiment vormt de belangrijkste pijler waarop een centrum met succes kan functioneren (Bolt, 2003, pp 23-24). 2.7 Alonso Nelson (1958) gaf aan dat het vooral voor consumenten belangrijk is dat branches met ego-boeiende artikelen en/of koopverwantschap sterk geconcentreerd zijn. Centra met omvangrijk aanbod worden daarom door consumenten als belangrijker ervaren dan kleinere. Myrdal (1957) wees op het proces dat cumulatie van winkels zijn grenzen kent door de beperkte oppervlakte van binnensteden. Alonso (1964) diept de beschouwing over de verklaring van verschillen tussen centra en standplaatsen binnen deze centra verder uit. De huurprijzen in grote centra, met een groot aantal tegen elkaar opbiedende gegadigden (retailers), zullen dus (gemiddeld genomen) hoger uitkomen dan die in kleinere centra. Naast het verschil in huurprijzen tussen centra, spitst de strijd om de vestigingsplaats zich binnen centra zelf toe op standkwaliteiten. Indien in de theorie van Alonso bereikbaarheid wordt vervangen door bezoekerstromen dan stelt deze theorie dat bedrijven/formules uit allerlei branches met elkaar strijden om de locaties met de hoogste bezoekersstromen (Bolt, 2003, pp 62-64). 15

18 2.8 Pred Als reactie op het calculerende mensbeeld in de neoklassieke theorieën ontwikkelden psychologen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw het behaviourale mensbeeld. Dit beeld houdt in dat mensen handelen op basis van beschikbare informatie en streven niet altijd de meest winstgevende oplossing na. De keuze van een vestigingsplaats is niet de uitkomst van een berekening, maar van besluitvorming, waarbij ook persoonlijke motieven een rol kunnen spelen. De behaviourale locatietheorie laat ruimte voor een gevoelsmatige band met een stad of gebied die de locatiebeslissing kan beïnvloeden (Atzema e.a., 2012). Pred (1966) wordt beschouwd als de grondlegger van de behaviourale benadering van het locatievraagstuk. In 1966 ontwikkelde Pred zijn ideeën over evolutionaire economie. De gedragsgeografie van Pred biedt een mogelijkheid om locatiebeslissingen van ondernemingen te verklaren aan de hand van evolutionaire begrippen als toeval, selectie en suboptimaliteit. Pred gaat er van uit dat bedrijven niet over volledige informatie beschikken wanneer zij een locatie kiezen, ook wel genaamd begrensde rationaliteit, ontleend aan Simon (1957). Maar ook wanneer zij volledig geïnformeerd zouden zijn, dan zou een locatiebeslissing nog steeds suboptimaal zijn. Het vermogen van bedrijven om iets met informatie te doen is vaak beperkt. Dit heeft te maken met de routines die in het verleden zijn opgebouwd. De locatiekeuze van bedrijven is in Preds model dus afhankelijk van twee variabelen, toepassing van informatie en vermogen tot gebruik van informatie (Boschma, et al, 2002, pp 85-90). 2.9 Marlet Om vestigingsplaatsgedrag van retailers te kunnen verklaren zijn naast oude theorieën ook actuelere onderzoeken bestudeerd om de vestigingsplaatsfactoren op stadsniveau verder in kaart te brengen. Het onderzoek van Marlet (2009) de aantrekkelijke stad geeft het belang aan van woonattracties voor de regionale verdeling van bevolking en werkgelegenheid in Nederland en de aantrekkingskracht van steden. Zo behandelt hij in zijn boek dat in de geografische economie de stad vooral is overgeleverd aan haar ligging. Niet (alleen) de kenmerken van de stad, maar (ook) de relatieve positie ten opzichte van andere steden bepaalt het succes van een stad. Ligging in de nabijheid van andere steden kan gunstig uitpakken, maar een stad kan ook verliezen door nabijheid van andere steden. De consequentie van agglomeratievoordelen is dat economisch sterke regio s (core) steeds sterker worden, en zwakke regio s (periphery) steeds zwakker. De geografische economie biedt daarmee mogelijk een verklaring voor het feit dat steden in de Randstad ogenschijnlijk zich voorspoedig ontwikkelen terwijl Heerlen en Emmen het veel moeilijker hebben. Als er veel interactie tussen steden is dan ontstaan er agglomeratienadelen, bijvoorbeeld files. Als een stad te druk wordt dan ontstaan er parkeerproblemen, lange rijen voor de schouwburg en hoge huurprijzen. Als dergelijke nadelen gaan overheersen kan de concentratie van economische activiteiten omslaan in spreiding (Marlet, 2009). In steden waar de bevolking groeit, neemt het aantal potentiële klanten voor bedrijven toe. Bevolkingsgroei is in het onderzoek van Marlet één van de verklarende variabelen voor het economische succes van steden. Als de stad inderdaad is veranderd van productiestad in consumptiestad mag het winkelaanbod bij de stedelijke attracties niet ontbreken. Volgens Marlet zijn het juist de funshoppende vrouwen van captains of industry en expats die klagen over het schrale winkelaanbod in Amsterdam en om die reden liever in Brussel, Parijs of Milaan worden gestationeerd. Joel Kotkin introduceerde het begrip Boutique City voor steden met een rijk en gevarieerd winkelaanbod. In Nederland wordt er geklaagd over de eenheidsworst aan filialen van winkelketens in de binnensteden. Steden kunnen zich niet zo zeer onderscheiden met de omvang van het winkelaanbod, maar met de diversiteit daarvan. Daarom is in het onderzoek van Marlet een attractief winkelaanbod afgemeten aan de diversiteit ervan (Marlet, 2009). Een stedelijke attractie die in elk geval niet wordt beïnvloed door de groei en de samenstelling van de hedendaagse bevolking is de historische binnenstad. Marlet neemt in zijn onderzoek naar de aantrekkelijke stad de historische binnenstad mee als indicator voor de esthetische kwaliteiten van de stad. De esthetische 16

19 schoonheid van een stad en zijn omgeving wordt door net afgestudeerden in de VS de belangrijkste reden genoemd voor de woonplaatskeuze na hun studie. Jonge stedelingen zouden volgens Duitse stadssociologen identiteit ontlenen aan historische gebouwen in de stad (HauBermann, Siebel, 1996). In de VS hechten hoogopgeleide, creatieve mensen waarde aan een historische binnenstad, omdat die appelleert aan hun behoefte aan authenticiteit. De combinatie van historie, cultuur en horeca is niet alleen om esthetische maar ook om praktische redenen waardevol voor een stad: work hard, play hard (Coslor, 2001), hard werken en intensief uitgaan kunnen gemakkelijker samengaan. Als indicator voor de omvang van de historische binnenstad heeft Marlet onder andere het aantal rijksmonumenten in de stad meegenomen (Marlet, 2009) Van der Krabben Enkele jaren gelden is in opdracht van Redevco op basis van een groot aantal interviews met internationaal opererende retailers een inschatting gemaakt van het relatieve belang van locatiefactoren van de non-food sector. In het boek Planning van winkels en winkelgebieden in Nederland (Evers, Kooijman en van der Krabben, 2011) wordt verwezen naar dit eerdere onderzoek uitgevoerd door Buck Consultants International (BCI). Op basis van dit onderzoek is een studie verschenen over de toekomst van de Europese retailindustrie (Van der Krabben e.a., 2005). In deze studie wordt een onderscheid gemaakt naar enerzijds de foodsector en anderzijds de non-food- sector en PDV/GDV. De non-food sector wordt in deze studie gekoppeld aan PDV/GDV. De indeling komt overeen met indeling van de koopmotieven van run en fun. Het koopmotief run staat voor boodschappen doen en houdt de aankoop in van voedings- en genotmiddelen en frequent benodigde non-food, zoals drogisterij- en huishoudelijke artikelen, bloemen en textiel. Fun staat voor recreatief winkelen, waarbij de activiteit, rondkijken en ontspannen, vaak belangrijker is dan de aankoop. Tot slot is er nog een categorie doelgericht aankopen. Dit betreft aankopen die niet keuzegevoelig zijn, zoals doe-het-zelf en tuinartikelen (HBD, 1996), (Evers e.a., 2011). Vestigingsfactoren Divergentie Convergentie Economisch profiel/ omvang consumptieve besteding Verstedelijkingsgraad Regelgeving / openingstijden Retailer mix Autobereikbaarheid Parkeermogelijkheden Bezoekersstromen Aanwezigheid van horeca en leisure Vastgoedprijzen Contractflexibiliteit Uitbreidingsmogelijkheden Voorraadruimte Situatie 2004 Verwachting periode Afbeelding 2.1: Vestigingseisen non-food sector en PDV / GDV sector Bron: Van der Krabben e.a. (2005) 17

20 De vestigingsfactoren spelen allemaal een rol bij de selectie van een winkelgebied. Sommige kenmerken van een locatie kunnen echter in toenemende mate een onderscheidende rol spelen als vestigingsfactor (divergentie). Andere locatiekenmerken worden minder onderscheidend, omdat ze min of meer aanwezig zijn in alle winkelgebieden (convergentie). Voor de non-food sector en PDV/GDV sector stellen de geïnterviewde internationale retailers dat met name de verstedelijkingsgraad, retailersmix, autobereikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden een steeds grotere rol gaan spelen in het locatiekeuzeproces van retailers (Evers e.a., 2011). Met andere woorden, winkelgebieden die daar in kunnen voorzien zijn gewild Online winkelen in relatie tot vestigingsplaatstheorieën De behandelde vestigingsplaatstheorieën in dit hoofdstuk hebben als bouwstenen gefungeerd voor de detailhandelstructuur in Nederland. De meeste steden in Nederland kenmerken zich door relatief veel winkelmeters per inwoner van een stad (Brunt, 2012). Traditioneel wordt een winkelvoorziening met een ruimtelijke bril beoordeeld, waarbij centraliteit, bereikbaarheid, concentratie en attractiviteit altijd de kernwoorden zijn geweest. Als het gaat om online kopen dan zijn deze criteria irrelevant (Nozeman e.a, 2012). Online winkelen speelt zich af op het web en er is geen sprake van vestigingsplaatsfactoren. De rollen zijn bij het online aankopen doen, omgedraaid: de consument gaat niet langer naar het product, maar het product wordt naar de consument gebracht. De stad is daarmee zijn monopoliepositie kwijt. De consument moet niet maar naar de stad, maar heeft een keuze om zijn aankopen in de stad te doen of online (Nozeman e.a, 2012). De behandelde vestigingsplaatstheorieën dateren uit 1933 tot en met 1966 en zijn vanuit een ruimtelijke gedachte ingestoken. Het fenomeen online winkelen is rond de eeuwwisseling opgekomen en het online winkelen heeft van oudsher geen positie in de vestigingsplaatstheorieën (deelvraag 2). Onderstaand is getracht de (neo) klassieke theorieën te koppelen aan het online winkelen fenomeen. Volgens Christaller staat afstand overbruggen voor moeite doen en is gericht op het beperken van zich moeite getroosten om producten/diensten te krijgen. Vanuit dat perspectief kan worden verwacht dan online winkelen grotendeels het fysieke winkelen gaat overnemen. Immers, moeite kan getroost worden door alles online te bestellen en niet meer naar de fysieke winkel te gaan als het product wordt thuisgebracht. Indien het online product ergens opgehaald moet worden (in de fysieke winkel of ophaalpunt) dat zijn de oorspronkelijke motieven achter het ruimtelijk koopgedrag van Christaller wel van toepassing (afstand minimalisatie). De theorie van Hotelling is gebaseerd op locationele concurrentie welke door het effect van een extra verkoopkanaal ondoorzichtiger wordt. Het concurrentie mechanisme blijft hetzelfde in de online wereld. Retailers zullen bij het openen of het verder professionaliseren van een webshop rekening blijven houden met concurrentie. Niet zo zeer ruimtelijk dan wel op het web. Myrdals theorie gaat uit van de wens dat retailers bij elkaar willen vestigen om schaalvoordelen te behalen. Alleen bedrijven met een hoge productiviteit kunnen zich vestigen op een A1 locatie in de binnenstad. Er van uitgaande dat elke winkel rendabel is. Gezien het online effect versus de fysieke winkel is het de vraag of de fysieke locaties niet meer als marketinginstrument gebruikt gaan worden voor het online kanaal. Nelson betrekt in zijn theorie de ego- boeiende artikelassortimenten en wijst op een diep en breed assortiment. Online zorgt voor een nog breder assortiment voor de consument, maar de vraag is of ego-boeiende of stijlgoederen ook online gekocht worden of wellicht zijn dat typisch producten voor de fysieke winkelstraat. Alonso stelt dat verschillende retailers uit branches met elkaar strijden om de hoogste bezoekersstromen. Een extra verkoopkanaal zorgt voor minder consumenten in de winkelstraat, waardoor de strijd minder hevig kan zijn. Sommigen zijn van mening dat online kopen zoveel voordelen biedt, dat de traditionele winkel overbodig zal worden. Anderen zien beide vormen van aankopen doen in de toekomst naast elkaar bestaan. In ieder geval is het van belang te constateren dat er aan fundamentele wijzigingen in het winkellandschap niet ontkomen is (Nozeman e.a, 2012). 18

Meerwaarde van beleggers voor modeketens

Meerwaarde van beleggers voor modeketens Meerwaarde van beleggers voor modeketens Theoretische verkenning en empirisch onderzoek naar de beperking van de winkelleegstandsproblematiek in Nederland. 1 Thesis: Meerwaarde van winkelvastgoedbeleggers

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden als investeringsmilieu voor institutionele vastgoedbeleggers

De aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden als investeringsmilieu voor institutionele vastgoedbeleggers De aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden als investeringsmilieu voor institutionele vastgoedbeleggers Een onderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse binnenstedelijke winkelgebieden en een

Nadere informatie

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden COLOFON Naam: J.F.S. (Hannes) de Bruijn MSc Adres: Sumatrakade

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo In opdracht van Schuurman Schoenen Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo Mayke Zieverink Begeleider Universiteit Twente: G.J. Hospers 23-8-2012 Meelezer

Nadere informatie

Invloed van e-shoppen op het fysieke winkellandschap

Invloed van e-shoppen op het fysieke winkellandschap Invloed van e-shoppen op het fysieke winkellandschap Een studie naar het functioneren van de detailhandel in de Amsterdamse binnenstad. Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen Master Thesis, Economische

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

Winkelgebied 2025. Breken met het verleden

Winkelgebied 2025. Breken met het verleden Winkelgebied 2025 Breken met het verleden Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Dirk Mulder ING Sectormanagement dirk.mulder@ing.nl Marcel Peek ING Economisch Bureau

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden

Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Drs. ing. Piet Hein Erdman Op zoek naar beleving Onderzoek naar een belevingsconcept voor winkelgebieden Betreft: Masterproof

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

De invloed van overconfidence op de vestigingsplaatskeuze als investeringsbeslissing in de detailhandel

De invloed van overconfidence op de vestigingsplaatskeuze als investeringsbeslissing in de detailhandel De invloed van overconfidence op de vestigingsplaatskeuze als investeringsbeslissing in de detailhandel Overconfidence and choosing a retail store location Scriptie Master of Science Accounting & Finance

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

De Toekomst van het Lokale/Regionale Makelaarskantoor

De Toekomst van het Lokale/Regionale Makelaarskantoor De Toekomst van het Lokale/Regionale Makelaarskantoor ~ 1 ~ Auteur: Jan-Jeroen Schaap Datum: 12 september 2007 MRE: Amsterdam School of Real Estate Universitair Instituut voor de Vastgoedkunde Jaargang:

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

De structurerende werking van Logistieke Stadsparken

De structurerende werking van Logistieke Stadsparken vorig menu De structurerende werking van Logistieke Stadsparken Hoofdrapport ARCADIS HEIDEMIJ ADVIES De structurerende werking van Logistieke Stadsparken Hoofdrapport April 2000 vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

Beleving, Beleving, Beleving! Onderzoek naar de aanwezigheid van betekenisvolle beleving bij kantoorgebouwen.

Beleving, Beleving, Beleving! Onderzoek naar de aanwezigheid van betekenisvolle beleving bij kantoorgebouwen. Beleving, Beleving, Beleving! Onderzoek naar de aanwezigheid van betekenisvolle beleving bij kantoorgebouwen. Auteur: ing. M.H. van den Heuvel Senior Leasing Officer Benelux Prologis Benelux Gustav Mahlerplein

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

De Ruijter Mobitel. Internetverkoop door de lokale detailhandel. Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde. Auteur: L.

De Ruijter Mobitel. Internetverkoop door de lokale detailhandel. Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde. Auteur: L. De Ruijter Mobitel Internetverkoop door de lokale detailhandel Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde Auteur: Examinator: ir. J.W.L. van Benthem Meelezer: drs. P. Bliek Externe begeleiders: M.

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Internet in de detailhandel

Internet in de detailhandel Internet in de detailhandel Een onderzoek naar de Internetadoptie van detaillisten in binnensteden en de gevolgen hiervan voor hun organisatie. Het rapport Internet in de detailhandel is een uitgave van

Nadere informatie

De waarde van de kantooromgeving

De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden A. Weterings, E. Dammers, M. Breedijk, S. Boschman en P. Wijngaarden

Nadere informatie

De leegstand van kantoren

De leegstand van kantoren De leegstand van kantoren Motieven van beleggers om niet te investeren in de renovatie, transformatie of herontwikkeling van leegstaand kantorenvastgoed. 1 Colofon Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie