Beleidsplan. Burger en Nieuwe Weeshuis. Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Burger en Nieuwe Weeshuis. Arnhem"

Transcriptie

1 Beleidsplan Burger en Nieuwe Weeshuis Arnhem Jeugd- en jongerenhulp 2008

2 I N L E I D I N G De werkwijze van de stichting is in belangrijke mate veranderd. Dit heeft geleid tot heroverweging van het gevoerde beleid. Het bestuur kiest nadrukkelijk voor het vastleggen van beleid voor de middellange termijn van 10 jaar. Dit beleidsplan geldt als een leidraad bij de besluitvorming. Bovendien kan dan regelmatig achteraf getoetst worden of de uitvoering past binnen de grenzen van ons beleid. Een ander belangrijk aspect is de openheid die de stichting wil nastreven. Ons beleidspan biedt de mogelijkheid tot maatschappelijke verantwoording.

3 H I S T O R I S C H E C O N T E X T De primaire doelstelling van het Weeshuis is eeuwenlang als volgt geformuleerd. Het organiseren van huisvesting, verzorging, opvoeding en opleiding van kinderen, waarvan een of beide ouders waren overleden. Voor wezen en halfwezen bood de stichting een huis met gekwalificeerd personeel. In 1956 besloot het bestuur om het laatste nog in gebruik zijnde weeshuis aan het Roermondsplein in Arnhem te sluiten. Het dienstverband van de laatste rentmeester/secretaris/thessaurier eindigde in Het bestuur nam zelf de beleidsbepaling en uitvoering ter hand. Alleen het beheer van de landelijke eigendommen besteedde zij uit. De invoering van de Algemene Weduwen en Wezenwet in de jaren 50 had belangrijke sociale veranderingen in de samenleving tot gevolg. Zo ook de visie om kinderen zonder ouders bij voorkeur extramuraal (in pleeggezinnen) op te voeden. Deze nieuwe wetten en de Algemene Bijstandswet resulteerden in een nieuw beleid. Het bestuur besloot zich te richten op het verstrekken van alleen aanvullende financiële hulp. De stichting hanteerde daarbij twee motto s als uitgangspunt. Het Weeshuis doet haar goede werken in stilte. Het Weeshuis blijft op de kleintjes letten. Bij de uitvoering van het beleid hield het Weeshuis in het verleden rekening met de ideeën van de Gemeente Arnhem. Immers, de bestuursleden werden door de Raad benoemd. Een lid uit de Raad, vaak de wethouder Jeugdzaken, had zitting in het bestuur. De Raad stelde het reglement met statuten en doelstellingen vast, evenals de wijzigingen hierop. Bovendien had zij als taak de jaarrekening goed te keuren. In 2002 eindigde de formele band met de Project Introdans voor de Jeugd Dansprojecten voor kinderen op scholen in achterstandswijken en vluchtelingencentra in Gelderland en Overijssel. In de Gemeente Arnhem nemen 2600 kinderen vanaf 4 jaar deel aan dit project. Het Weeshuis verstrekt een bijdrage van 7000,- voor het maken van 250 kostuums, die meerdere jaren meegaan. Doel: kinderen in contact brengen met de danscultuur. Introdans Education Fotografie: Hans Gerritsen

4 Project Ome Joops Tour Het Weeshuis levert een bijdrage van 6800,- in de organisatiekosten voor een wielerronde door Nederland. Ruim 180 jongeren uit Arnhem, die nauwelijks mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan, nemen deel. Doel: het bevorderen van de saamhorigheid tussen jongeren onderling en het ontwikkelen van een goede teamgeest. Gemeente Arnhem. Begin jaren 80 werd in goed onderling overleg al besloten om de stichting meer verantwoordelijkheden te geven. Het bestuur besloot om niet langer een afwachtende houding aan te nemen. Een actieve benadering Het Weeshuis initieerde een actieve benadering van organisaties die zorgden voor de opvang van kinderen in achterstandssituaties. Zij bood steeds meer financiële en inhoudelijke ondersteuning aan onder andere kinderdagverblijven en eenoudergezinnen. In 1983 vierde de stichting haar 400-jarig bestaan. Ook dat bleek een goede aanleiding om het doel van het Weeshuis nadrukkelijk in de publiciteit te brengen. Het Weeshuis besloot samen te werken met de Stichting Sint Nicolai Broederschap en de Dullertsstichting. De gezamenlijke activiteiten betroffen de individuele financiële hulp aan mensen in achterstandssituaties, waaronder dak- en thuislozen. Gezamenlijk werd een breed plan opgesteld voor jongeren en volwassenen, vooral ook voor dak- en thuislozen. Bij de uitvoering ontstond al snel een hechte samenwerking. Dat leidde er toe dat in 1999 ook de beleidsvoorbereiding door het gezamenlijke bureau werd gedaan. De rentmeester ging het beheer voeren over de landelijke en stedelijke eigendommen. Ome Joops Tour 4

5 Doelstelling Weeshuis De doelstellingen van het Weeshuis zijn nu als volgt geformuleerd: 1 Het doel is het bevorderen van de materiële en/of geestelijke verzorging van zowel de jeugd in algemene zin als van jongerenorganisaties. De leeftijdsgrens is 25 jaar. 2 De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van materiële en immateriële steun aan hulpbehoevende individuen, gezinnen en andere samenlevingsvormen. Bovendien ook aan organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg. 3 Het werkgebied van de stichting omvat hoofdzakelijk de Gemeente Arnhem. 4 De stichting beoogt geen winst te maken en is werkzaam ten algemene nutte. Ome Joops Tour 5

6 6

7 P O S I T I O N E R I N G VA N H E T W E E S H U I S Trends In de afgelopen jaren is in de Arnhemse samenleving een aantal duidelijke trends waar te nemen die een relatie hebben met de doelstelling van het Weeshuis. De hoeveelheid aanvragen blijft toenemen, ook doen particulieren steeds vaker een beroep op het Weeshuis. Daarnaast wordt de aard van de aanvragen steeds complexer. Veelal is er bij aanvragers sprake van een meervoudige problematiek zoals financiële problemen, psychische problemen en drugs. De Gemeente Arnhem kent een relatief laag inkomensniveau. Ook bestaat de huisvesting in Arnhem uit bovengemiddeld veel sociale huurwoningen. Positionering 1 In 1583 is het Weeshuis opgericht voor de wezen en halfwezen in de Gemeente Arnhem. Dit blijft te allen tijde uitgangspunt van beleid. 2 Het Weeshuis kiest er voor zichtbaar te zijn in de Arnhemse samenleving. Door die zichtbaarheid bij welzijnsinstellingen, bij jeugdorganisaties, maar ook bij onderwijsinstellingen is het Weeshuis in staat haar doelstellingen goed in te vullen. 3 Het Weeshuis streeft ernaar om minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar een goede basis te geven voor hun verdere leven. Ondersteuning vindt plaats bij: - voorziening in de eerste levensbehoeften, zoals kleding, voedsel en onderdak. - bevordering van de kwaliteit van het leven van mensen die op welke wijze dan ook in een achterstandssituatie verkeren. Introdans Education Fotografie: Hans Gerritsen

8 Project Oostpool Trailerproject De voorstelling Dit is Spanje voor een periode van 6 weken. Totaal komen 3600 leerlingen tussen 15 en 18 jaar naar 60 voorstellingen, waarvan 10 in Arnhem. Project Educatie De Kaap Naast een voorstelling is er een spelworkshop en een kijkje achter de schermen met voor- en nabespreking. Het Weeshuis geeft zowel steun aan individuen als aan projecten. Voorwaarde voor het verlenen van zorg is dat er geen voorliggende voorziening beschikbaar is. In de visie van het Weeshuis wordt het bevorderen van de kwaliteit van het leven ruim geïnterpreteerd. Daar valt onder het vergroten van kennis en sociale vaardigheden tot extra hulpmiddelen ter bevordering van de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 4 Het Weeshuis toetst haar beleid aan dat van de Gemeente, Provincie en het Rijk. Bijvoorbeeld aan de huidige nota Integraal Jeugdbeleid van de Gemeente Arnhem. Deze toetsing is niet uitsluitend gericht op het volgen van gemeentelijk beleid. Het Weeshuis wil nadrukkelijk stilstaan bij eventueel ontbrekend overheidsbeleid. Daar wordt dan extra aandacht aan gegeven. 5 Het Weeshuis heeft nadrukkelijk gekozen voor een aantal projecten zoals bijvoorbeeld: - Hulp aan dak- en thuislozen. - Het financieren van een educatief medewerker van een museum (een aantal jaren). Doel: meer jeugdbezoeken. Het Weeshuis hanteert de regel dat geen bijdragen worden verleend in structurele exploitatietekorten. Oostpool: Dit is Spanje Fotografie: Antoinette Mooy 6 Anticiperen op veranderingen binnen de maatschappij is belangrijk. Ook een actieve participatie als het om projecten in een opstartfase gaat. Of wanneer projecten het gevaar lopen een vroege dood te sterven. Uitgangspunt is dat de overheid of een andere organisatie op termijn de financiering van een dergelijk project moet overnemen. 8

9 Oostpool: Dit is Spanje Fotografie: Antoinette Mooy 9

10 Project Leuke Linde Jaarlijks komen ongeveer kinderen naar speelplaats Leuke Linde in Klarendal. Het Weeshuis levert een bijdrage van 50% van de kosten voor de inrichting van een aparte peuter/ kleuterspeelhoek. A L G E M E E N E N S O C I A A L B E L E I D Algemeen Beleid In 1999 zijn de Nicolai Broederschap, de Dullertsstichting en het Weeshuis nauwer gaan samenwerken met als doel verder te professionaliseren. Zij werken met een gezamenlijke rentmeester. Zowel de verwerking van de aanvragen als de zorg voor het landelijk en stedelijk bezit is hierdoor op een hoger niveau gekomen. Ook de zichtbaarheid van de oude Arnhemse instellingen is vergroot. De professionalisering van het werkapparaat biedt voordelen voor het bestuur. Zij kan zo een steeds betere afweging maken in haar besluitvorming. Deze positieve synergetische effecten zijn voor het Weeshuis reden om deze samenwerking graag voort te zetten. Het Weeshuis stelt grenzen aan het verstrekken van middelen. Als het aangevraagde bedrag hoger is dan de beschikbare financiële middelen, dan worden er keuzes gemaakt. Toetsingscriteria middelenverstrekking - Individueel boven collectief. Bijvoorbeeld de nood van een individu in een achterstandsituatie versus onze bijdrage aan jeugdtoneel in Arnhem. - Levensbehoefte boven ontwikkeling. Bijvoorbeeld babykameruitzet versus computer voor school. 10

11 Sociaal Beleid In Arnhem vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats die passen binnen de doelstellingen van onze stichting. Eén van de bekendste is de Ome Joop Toer. Het Weeshuis sponsort dit bijzonder waardevolle initiatief. Zo kunnen ieder jaar ongeveer 180 Arnhemse kinderen van een prachtige zomervakantie genieten. Het Weeshuis kiest voor het langdurig ondersteunen van een aantal plaatselijke initiatieven op het gebied van jeugd of jeugdzorg. Behalve financiële ondersteuning van individuen voor bijvoorbeeld schuldsanering, huisinrichting, boekengeld, computers, fietsen en schoolreisjes, is het Weeshuis ook verantwoordelijk voor de financiering van stedelijk onroerend goed. Zij heeft huisvesting in eigendom ten behoeve van de jeugdzorg. Uitgangspunt Heeft een organisatie op het gebied van jeugdzorg in Arnhem een huisvestingsvraag? Als geen andere partij hen kan helpen, dan probeert het Weeshuis voor een passende voorziening te zorgen. 11

12 12 Introdans Education Fotografie VVB

13 F I N A N C I E E L B E L E I D Beleggingen Enkele bestuursleden vormen de beleggingscommissie van de stichting. Deze commissie overlegt, in aanwezigheid van de rentmeester, periodiek met de beleggingsadviseur van de bank. De bank verzorgt voor dit overleg rapportages over de beleggingsportefeuille en doet voorstellen voor mutaties in de portefeuille. Op basis van deze informatie en de eigen overwegingen besluit de commissie over de eventuele mutaties in de portefeuille. De rentmeester heeft hierbij een adviserende rol. Defensieve por tefeuille Het Weeshuis heeft gekozen voor een matig defensief portefeuillemodel. Dit model sluit goed aan bij de doelstellingen die de stichting voor het vermogen heeft: 1 Het behalen van voldoende rendement om uitkeringen aan de gedefinieerde doelgroepen te kunnen doen. 2 Continuïteit van de stichting. De keuze voor een matig defensief portefeuillemodel houdt doorgaans een lager rendement in dan die voor een offensieve portefeuille. Maar het risico op koersdalingen is beduidend lager. Het gekozen model doet dan ook recht aan de beide doelstellingen: een redelijk rendement bij een beheersbaar risico. 13

14 Museum voor Moderne Kunst Het Weeshuis heeft voor een periode van 5 jaar een groot deel in de kosten voor een educatief medewerker bijgedragen. Daaronder valt het school-/ jeugdbezoek aan het museum. Niet alleen de belangstelling, maar ook het aantal bezoeken is aanzienlijk toegenomen. Aandelen en obligaties Regelmatig zijn er discussies over de ethische aspecten van beleggingen. Over zowel direct in aandelen en obligaties van bedrijven als indirect via beleggingsfondsen. Denk aan discussies over durfkapitalisten en kinderarbeid in vooral Zuidoost Azië. Het is erg moeilijk om over deze kwesties een oordeel uit te spreken. Rechtstreeks in deze landen beleggen kan moreel verwerpelijk zijn, maar door het ontwikkelen van de industrie is juist een verbetering van de positie van bepaalde groepen in die samenleving mogelijk. Bovendien is het moeilijk te beoordelen welke westerse bedrijven op welke wijze actief zijn in deze landen. De jaarverslagen spreken allemaal van moreel verantwoord ondernemen. De werkelijkheid is veelal weerbarstiger. Landelijk bezit Het Weeshuis en het landelijk bezit zijn op historische gronden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding is meermalen in- en expliciet uitgesproken. Het landelijk bezit past bovendien uitstekend in de beleggingsfilosofie van de stichting: verantwoord vermogensbeheer en spreiding van beleggingsrisico s. Het uitgangspunt van het Weeshuis is om minimaal 400 hectare aan landelijk bezit aan te houden. Stedelijk onroerend goed Aan- en verkoop van het stedelijk onroerend is in het verleden goed afgestemd op de hulpvraag van maatschappelijke instellingen. Nu andere professionele partijen zoals woningbouwcorporaties deze taak willen overnemen, is het zinvol deze beleggingen te heroverwegen. De taakverdeling is dan als volgt in te vullen. De corporaties bezitten en beheren het onroerend goed. De maatschappelijke instellingen betalen een huur onder de marktprijs. Het Weeshuis kan aanvullende hulp verlenen, bijvoorbeeld de financiering van de inrichting of het verzorgen van andere faciliteiten. 14

15 De maatschappelijke instelling concentreert zich op haar kerntaak: het verlenen van hulp en zorg aan haar doelgroep. 15 Oostpool: Het eigen bloed Fotografie: Antoinette Mooy

16 Financiële reser ves Statutair is vastgelegd dat het Weeshuis de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen besteedt aan Arnhemse jeugd in achterstandssituaties. Door de aanzienlijke vermogensgroei gedurende een reeks van jaren is het te besteden bedrag behoorlijk toegenomen. De praktijk wijst uit dat het de stichting niet altijd lukt om alle inkomsten te besteden. Soms door onverwachte voorliggende subsidiemogelijkheden van de overheid, of bijdragen van andere stichtingen. Overwegingen bestuur Het vermogen groeit. In de wereld is zoveel (acute) nood. We houden ons bezig met de vraag of we ook buiten Arnhem ondersteuning aan individuen en projecten moeten bieden. Of zelfs buiten de landsgrenzen. Daarbij geldt als uitgangspunt: - Het in Arnhem opgerichte Weeshuis is bedoeld voor leniging van noden van de doelgroep in deze stad. Dus Arnhemse projecten hebben voorrang. - Het bestuur gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een opvang van alleenstaande jonge moeders in de regio Arnhem. Deze opvang zal een professionele begeleiding moeten geven gedurende de zwangerschap en de bevalling. Ook bij het vinden van passende huisvesting. - Na tal van mogelijkheden te hebben overwogen, lijkt het toch zinvol om de vleugels van het Weeshuis wat verder uit te slaan. 16

17 Het bestuur wil naast de reguliere beleggingen ook op bescheiden schaal participeren in fondsen die zich richten op ondersteuning van kansarme groeperingen (Microkredieten). In dat kader overweegt het bestuur om, indien binnen de doelstelling in enig jaar onvoldoende bedragen kunnen worden besteed, tot een beperkt bedrag donaties te verstrekken aan doelen buiten Arnhem, de regio of zelfs buiten de landsgrenzen. Bijvoorbeeld voor opvanghuizen voor wezen in kansarme gebieden. Ome Joops Tour 17

18 18

19 C O M M U N I C AT I E B E L E I D Het bestuur van het Weeshuis streeft naar grotere bekendheid. Hoe maken we onze activiteiten het best bekend in de stad? En hoe bereiken we de hulpbehoevenden optimaal? Naast grote initiatieven zoals de actie Zout in de pap en het lanceren van een nieuwe website, gaan wij ons de komende jaren actiever profileren. Wij zetten onder andere de volgende communicatiemiddelen in: - Mailings naar werkers of professionals die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met problemen. - Versturen van persberichten, bijvoorbeeld bij het verschijnen van ons jaarverslag. - Publiciteit genereren bij belangrijke evenementen. - Het (mede) organiseren van symposia. Vakantiekampen Diverse organisaties die vakantiekampen organiseren, ontvangen per kind een financiële ondersteuning van het Weeshuis. RIBW heeft een locatie voor een kleine groep jongeren met een psychische beperking. Zij organiseert een vakantie voor deze jongeren. Het Weeshuis neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening. Leerlingen van Het Mozaïek Arnhem aan het werk op een digitaal schoolbord. Fotografie: Pieter Gorter 19

20 V O O R B E E L D E N Ondersteuning jonge vrouw met kind Gescheiden mbo-studente van 22 jaar leeft onder het bijstandsniveau. Ze woont met haar kindje van twee jaar in een ongemeubileerde woning. Daarvoor heeft zij enige tijd met het peutertje in een auto gebivakkeerd. Na de scheiding is ze door haar familie verstoten. Het Weeshuis ondersteunt haar met een bijdrage in de kosten van levensonderhoud tijdens het laatste jaar van haar studie. Bovendien ontvangt ze een eenmalige bijdrage voor de inrichting van haar woning. Daarvoor koopt ze een kinderbed met beddengoed, wasmachine en keukenuitrusting. Hulp voor alleenstaande en drie kinderen Alleenstaande 39-jarige moeder met drie kinderen van 6, 7 en 17 jaar. Ze leeft sinds 1990 in Nederland en kan zich in ons land nauwelijks staande houden. Ze heeft een bijstandsuitkering, waarvan ze noodzakelijke uitgaven voor haar kinderen niet kan betalen. Haar oudste kind heeft reumatische klachten en moet een speciaal bed en aangepaste bureaustoel hebben. Bovendien is een fiets belangrijk omdat bewegen bij reuma wenselijk is. Het Weeshuis financiert de aanschaf. 20

21 21

22 Stichting Leergeld Het Weeshuis verstrekt jaarlijks ongeveer 50 fietsen voor kinderen in achterstandsituaties. De inkoop is efficiënt geregeld. De aanschafprijs wordt gedrukt door de fietsen op grote schaal in te kopen. T O T B E S L U I T Het Weeshuis is zich bewust van de historische positie die zij inneemt in de stad Arnhem. De afgelopen eeuwen hebben soms diepe littekens veroorzaakt in de Arnhemse samenleving. Een instelling als het Weeshuis wil in moeilijke tijden enige leniging voor de minderbedeelden of kansarmen betekenen. Het Weeshuis is van mening dat ook in de toekomst de rol van het Weeshuis belangrijk moet blijven. Op basis van dit uitgangspunt zal het Weeshuis in haar keuzes zorgvuldig blijven omgaan met zowel haar bezittingen als met haar doelstelling. In de komende eeuwen moeten Arnhemmers, die de hulp het hardst nodig hebben, kunnen blijven rekenen op snelle en verantwoorde ondersteuning. Arnhem

23 C O L O F O N Ontwerp Vormgevers Arnhem BNO Tekst Bewerkt door VB Teksten Drukwerk Pronto Print Arnhem Fotografie Dansfoto omslag: Introdans Education Fotografie: Hans Gerritsen Overige foto s zonder naamsvermelding: PhotoDisc 23

24 Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis Jansbinnensingel AK Arnhem T (026) F (026) http//:

Beleidsplan Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs (concept) Inleiding

Beleidsplan Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs (concept) Inleiding Beleidsplan Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs (concept) Inleiding Periode beleidsplan Dit beleidsplan van de Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs (hierna: de stichting) heeft betrekking op de

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken, Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker

Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker Website: www.koepelfonds.nl Secretariaat Koepelfonds:

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING december 27 Jaarverslag 2015 TALENT ZOEKT SAMENWERKING Inhoud... 2 Voorwoord... 2 Doelstelling... 2 Missie... 2 Visie... 2 Projecten... 3 Financiën... 5 Bijlage 1... 5 Bijlage 2... 5 1 Voorwoord De politiek

Nadere informatie

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan 2017-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 3 2.1 Doel en visie... 3 2.2 Winstoogmerk... 3 2.3 Publicatieplicht... 3 3 Beleid... 3 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Kinderen en armoede Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Cijfers over kinderen die in armoede opgroeien In 2011 groeiden 359.000 kinderen op in armoede (10,6%) In 2012 groeiden 377.000

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen VERANTWOORD OMGAAN MET CARITASGELDEN Situering Dit lesmateriaal geeft een gedegen aanzet over hoe u verantwoord om kunt gaan met caritasgelden. De doelstellingen zijn: 1. U weet wat het begrip caritasgelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Stichting Al-Yateem Het oord 22 2544 TN Den haag www.al-yateem.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van stichting Al-Yateem (hierna te noemen:

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

NUT Voorschoten. Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten. Jaarverslag 2013. Vereniging NUT. KvK Rijnland 40445974

NUT Voorschoten. Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten. Jaarverslag 2013. Vereniging NUT. KvK Rijnland 40445974 NUT Voorschoten Vereniging NUT Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten Jaarverslag 2013 KvK Rijnland 40445974 Bank NL58 TRIO 0254.8274.03 E-mail MRBjoost@casema.nl www.nutvoorschoten.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2016-2020... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 0.1 Status Concept

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Alle kinderen moeten kunnen sporten Alle kinderen moeten kunnen sporten ONS DOEL Het Jeugdsportfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de kans te geven mee te doen aan sport en bewegen. Het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Louisa Stichting. Beleidsplan. Koers en visie 2025. College van Regenten van de Louisa Stichting

Louisa Stichting. Beleidsplan. Koers en visie 2025. College van Regenten van de Louisa Stichting Louisa Stichting Beleidsplan Koers en visie 2025 College van Regenten van de Louisa Stichting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Ondersteuning van kinderen... 3 Samensmelting met de Tulp

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Algemeen Het college is bevoegd een persoon te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Uitleg vergunninghouders / statushouders Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Het is elke dag in het nieuws, de grote vluchtelingenstroom richting Europa. Mensen uit Afrika of het Midden Oosten vragen

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

ANBI gegevens voor het internet:

ANBI gegevens voor het internet: ANBI gegevens voor het internet: Naam: Hilleel Moereel Stichting Fiscaal Nummer: 821800516 Contact gegevens: Straat van Gibraltar 40, Amstelveen Bestuurssamenstelling: o Voorzitter: F.S. Weisz o Vice-voorzitter:

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve Dreef 15 2959 BH Streefkerk RSIN 8562.40.771 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Beleidsplan... 3 2. Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling... 4 2.1. Missie

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie