Beleidsplan. Burger en Nieuwe Weeshuis. Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Burger en Nieuwe Weeshuis. Arnhem"

Transcriptie

1 Beleidsplan Burger en Nieuwe Weeshuis Arnhem Jeugd- en jongerenhulp 2008

2 I N L E I D I N G De werkwijze van de stichting is in belangrijke mate veranderd. Dit heeft geleid tot heroverweging van het gevoerde beleid. Het bestuur kiest nadrukkelijk voor het vastleggen van beleid voor de middellange termijn van 10 jaar. Dit beleidsplan geldt als een leidraad bij de besluitvorming. Bovendien kan dan regelmatig achteraf getoetst worden of de uitvoering past binnen de grenzen van ons beleid. Een ander belangrijk aspect is de openheid die de stichting wil nastreven. Ons beleidspan biedt de mogelijkheid tot maatschappelijke verantwoording.

3 H I S T O R I S C H E C O N T E X T De primaire doelstelling van het Weeshuis is eeuwenlang als volgt geformuleerd. Het organiseren van huisvesting, verzorging, opvoeding en opleiding van kinderen, waarvan een of beide ouders waren overleden. Voor wezen en halfwezen bood de stichting een huis met gekwalificeerd personeel. In 1956 besloot het bestuur om het laatste nog in gebruik zijnde weeshuis aan het Roermondsplein in Arnhem te sluiten. Het dienstverband van de laatste rentmeester/secretaris/thessaurier eindigde in Het bestuur nam zelf de beleidsbepaling en uitvoering ter hand. Alleen het beheer van de landelijke eigendommen besteedde zij uit. De invoering van de Algemene Weduwen en Wezenwet in de jaren 50 had belangrijke sociale veranderingen in de samenleving tot gevolg. Zo ook de visie om kinderen zonder ouders bij voorkeur extramuraal (in pleeggezinnen) op te voeden. Deze nieuwe wetten en de Algemene Bijstandswet resulteerden in een nieuw beleid. Het bestuur besloot zich te richten op het verstrekken van alleen aanvullende financiële hulp. De stichting hanteerde daarbij twee motto s als uitgangspunt. Het Weeshuis doet haar goede werken in stilte. Het Weeshuis blijft op de kleintjes letten. Bij de uitvoering van het beleid hield het Weeshuis in het verleden rekening met de ideeën van de Gemeente Arnhem. Immers, de bestuursleden werden door de Raad benoemd. Een lid uit de Raad, vaak de wethouder Jeugdzaken, had zitting in het bestuur. De Raad stelde het reglement met statuten en doelstellingen vast, evenals de wijzigingen hierop. Bovendien had zij als taak de jaarrekening goed te keuren. In 2002 eindigde de formele band met de Project Introdans voor de Jeugd Dansprojecten voor kinderen op scholen in achterstandswijken en vluchtelingencentra in Gelderland en Overijssel. In de Gemeente Arnhem nemen 2600 kinderen vanaf 4 jaar deel aan dit project. Het Weeshuis verstrekt een bijdrage van 7000,- voor het maken van 250 kostuums, die meerdere jaren meegaan. Doel: kinderen in contact brengen met de danscultuur. Introdans Education Fotografie: Hans Gerritsen

4 Project Ome Joops Tour Het Weeshuis levert een bijdrage van 6800,- in de organisatiekosten voor een wielerronde door Nederland. Ruim 180 jongeren uit Arnhem, die nauwelijks mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan, nemen deel. Doel: het bevorderen van de saamhorigheid tussen jongeren onderling en het ontwikkelen van een goede teamgeest. Gemeente Arnhem. Begin jaren 80 werd in goed onderling overleg al besloten om de stichting meer verantwoordelijkheden te geven. Het bestuur besloot om niet langer een afwachtende houding aan te nemen. Een actieve benadering Het Weeshuis initieerde een actieve benadering van organisaties die zorgden voor de opvang van kinderen in achterstandssituaties. Zij bood steeds meer financiële en inhoudelijke ondersteuning aan onder andere kinderdagverblijven en eenoudergezinnen. In 1983 vierde de stichting haar 400-jarig bestaan. Ook dat bleek een goede aanleiding om het doel van het Weeshuis nadrukkelijk in de publiciteit te brengen. Het Weeshuis besloot samen te werken met de Stichting Sint Nicolai Broederschap en de Dullertsstichting. De gezamenlijke activiteiten betroffen de individuele financiële hulp aan mensen in achterstandssituaties, waaronder dak- en thuislozen. Gezamenlijk werd een breed plan opgesteld voor jongeren en volwassenen, vooral ook voor dak- en thuislozen. Bij de uitvoering ontstond al snel een hechte samenwerking. Dat leidde er toe dat in 1999 ook de beleidsvoorbereiding door het gezamenlijke bureau werd gedaan. De rentmeester ging het beheer voeren over de landelijke en stedelijke eigendommen. Ome Joops Tour 4

5 Doelstelling Weeshuis De doelstellingen van het Weeshuis zijn nu als volgt geformuleerd: 1 Het doel is het bevorderen van de materiële en/of geestelijke verzorging van zowel de jeugd in algemene zin als van jongerenorganisaties. De leeftijdsgrens is 25 jaar. 2 De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van materiële en immateriële steun aan hulpbehoevende individuen, gezinnen en andere samenlevingsvormen. Bovendien ook aan organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg. 3 Het werkgebied van de stichting omvat hoofdzakelijk de Gemeente Arnhem. 4 De stichting beoogt geen winst te maken en is werkzaam ten algemene nutte. Ome Joops Tour 5

6 6

7 P O S I T I O N E R I N G VA N H E T W E E S H U I S Trends In de afgelopen jaren is in de Arnhemse samenleving een aantal duidelijke trends waar te nemen die een relatie hebben met de doelstelling van het Weeshuis. De hoeveelheid aanvragen blijft toenemen, ook doen particulieren steeds vaker een beroep op het Weeshuis. Daarnaast wordt de aard van de aanvragen steeds complexer. Veelal is er bij aanvragers sprake van een meervoudige problematiek zoals financiële problemen, psychische problemen en drugs. De Gemeente Arnhem kent een relatief laag inkomensniveau. Ook bestaat de huisvesting in Arnhem uit bovengemiddeld veel sociale huurwoningen. Positionering 1 In 1583 is het Weeshuis opgericht voor de wezen en halfwezen in de Gemeente Arnhem. Dit blijft te allen tijde uitgangspunt van beleid. 2 Het Weeshuis kiest er voor zichtbaar te zijn in de Arnhemse samenleving. Door die zichtbaarheid bij welzijnsinstellingen, bij jeugdorganisaties, maar ook bij onderwijsinstellingen is het Weeshuis in staat haar doelstellingen goed in te vullen. 3 Het Weeshuis streeft ernaar om minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar een goede basis te geven voor hun verdere leven. Ondersteuning vindt plaats bij: - voorziening in de eerste levensbehoeften, zoals kleding, voedsel en onderdak. - bevordering van de kwaliteit van het leven van mensen die op welke wijze dan ook in een achterstandssituatie verkeren. Introdans Education Fotografie: Hans Gerritsen

8 Project Oostpool Trailerproject De voorstelling Dit is Spanje voor een periode van 6 weken. Totaal komen 3600 leerlingen tussen 15 en 18 jaar naar 60 voorstellingen, waarvan 10 in Arnhem. Project Educatie De Kaap Naast een voorstelling is er een spelworkshop en een kijkje achter de schermen met voor- en nabespreking. Het Weeshuis geeft zowel steun aan individuen als aan projecten. Voorwaarde voor het verlenen van zorg is dat er geen voorliggende voorziening beschikbaar is. In de visie van het Weeshuis wordt het bevorderen van de kwaliteit van het leven ruim geïnterpreteerd. Daar valt onder het vergroten van kennis en sociale vaardigheden tot extra hulpmiddelen ter bevordering van de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 4 Het Weeshuis toetst haar beleid aan dat van de Gemeente, Provincie en het Rijk. Bijvoorbeeld aan de huidige nota Integraal Jeugdbeleid van de Gemeente Arnhem. Deze toetsing is niet uitsluitend gericht op het volgen van gemeentelijk beleid. Het Weeshuis wil nadrukkelijk stilstaan bij eventueel ontbrekend overheidsbeleid. Daar wordt dan extra aandacht aan gegeven. 5 Het Weeshuis heeft nadrukkelijk gekozen voor een aantal projecten zoals bijvoorbeeld: - Hulp aan dak- en thuislozen. - Het financieren van een educatief medewerker van een museum (een aantal jaren). Doel: meer jeugdbezoeken. Het Weeshuis hanteert de regel dat geen bijdragen worden verleend in structurele exploitatietekorten. Oostpool: Dit is Spanje Fotografie: Antoinette Mooy 6 Anticiperen op veranderingen binnen de maatschappij is belangrijk. Ook een actieve participatie als het om projecten in een opstartfase gaat. Of wanneer projecten het gevaar lopen een vroege dood te sterven. Uitgangspunt is dat de overheid of een andere organisatie op termijn de financiering van een dergelijk project moet overnemen. 8

9 Oostpool: Dit is Spanje Fotografie: Antoinette Mooy 9

10 Project Leuke Linde Jaarlijks komen ongeveer kinderen naar speelplaats Leuke Linde in Klarendal. Het Weeshuis levert een bijdrage van 50% van de kosten voor de inrichting van een aparte peuter/ kleuterspeelhoek. A L G E M E E N E N S O C I A A L B E L E I D Algemeen Beleid In 1999 zijn de Nicolai Broederschap, de Dullertsstichting en het Weeshuis nauwer gaan samenwerken met als doel verder te professionaliseren. Zij werken met een gezamenlijke rentmeester. Zowel de verwerking van de aanvragen als de zorg voor het landelijk en stedelijk bezit is hierdoor op een hoger niveau gekomen. Ook de zichtbaarheid van de oude Arnhemse instellingen is vergroot. De professionalisering van het werkapparaat biedt voordelen voor het bestuur. Zij kan zo een steeds betere afweging maken in haar besluitvorming. Deze positieve synergetische effecten zijn voor het Weeshuis reden om deze samenwerking graag voort te zetten. Het Weeshuis stelt grenzen aan het verstrekken van middelen. Als het aangevraagde bedrag hoger is dan de beschikbare financiële middelen, dan worden er keuzes gemaakt. Toetsingscriteria middelenverstrekking - Individueel boven collectief. Bijvoorbeeld de nood van een individu in een achterstandsituatie versus onze bijdrage aan jeugdtoneel in Arnhem. - Levensbehoefte boven ontwikkeling. Bijvoorbeeld babykameruitzet versus computer voor school. 10

11 Sociaal Beleid In Arnhem vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats die passen binnen de doelstellingen van onze stichting. Eén van de bekendste is de Ome Joop Toer. Het Weeshuis sponsort dit bijzonder waardevolle initiatief. Zo kunnen ieder jaar ongeveer 180 Arnhemse kinderen van een prachtige zomervakantie genieten. Het Weeshuis kiest voor het langdurig ondersteunen van een aantal plaatselijke initiatieven op het gebied van jeugd of jeugdzorg. Behalve financiële ondersteuning van individuen voor bijvoorbeeld schuldsanering, huisinrichting, boekengeld, computers, fietsen en schoolreisjes, is het Weeshuis ook verantwoordelijk voor de financiering van stedelijk onroerend goed. Zij heeft huisvesting in eigendom ten behoeve van de jeugdzorg. Uitgangspunt Heeft een organisatie op het gebied van jeugdzorg in Arnhem een huisvestingsvraag? Als geen andere partij hen kan helpen, dan probeert het Weeshuis voor een passende voorziening te zorgen. 11

12 12 Introdans Education Fotografie VVB

13 F I N A N C I E E L B E L E I D Beleggingen Enkele bestuursleden vormen de beleggingscommissie van de stichting. Deze commissie overlegt, in aanwezigheid van de rentmeester, periodiek met de beleggingsadviseur van de bank. De bank verzorgt voor dit overleg rapportages over de beleggingsportefeuille en doet voorstellen voor mutaties in de portefeuille. Op basis van deze informatie en de eigen overwegingen besluit de commissie over de eventuele mutaties in de portefeuille. De rentmeester heeft hierbij een adviserende rol. Defensieve por tefeuille Het Weeshuis heeft gekozen voor een matig defensief portefeuillemodel. Dit model sluit goed aan bij de doelstellingen die de stichting voor het vermogen heeft: 1 Het behalen van voldoende rendement om uitkeringen aan de gedefinieerde doelgroepen te kunnen doen. 2 Continuïteit van de stichting. De keuze voor een matig defensief portefeuillemodel houdt doorgaans een lager rendement in dan die voor een offensieve portefeuille. Maar het risico op koersdalingen is beduidend lager. Het gekozen model doet dan ook recht aan de beide doelstellingen: een redelijk rendement bij een beheersbaar risico. 13

14 Museum voor Moderne Kunst Het Weeshuis heeft voor een periode van 5 jaar een groot deel in de kosten voor een educatief medewerker bijgedragen. Daaronder valt het school-/ jeugdbezoek aan het museum. Niet alleen de belangstelling, maar ook het aantal bezoeken is aanzienlijk toegenomen. Aandelen en obligaties Regelmatig zijn er discussies over de ethische aspecten van beleggingen. Over zowel direct in aandelen en obligaties van bedrijven als indirect via beleggingsfondsen. Denk aan discussies over durfkapitalisten en kinderarbeid in vooral Zuidoost Azië. Het is erg moeilijk om over deze kwesties een oordeel uit te spreken. Rechtstreeks in deze landen beleggen kan moreel verwerpelijk zijn, maar door het ontwikkelen van de industrie is juist een verbetering van de positie van bepaalde groepen in die samenleving mogelijk. Bovendien is het moeilijk te beoordelen welke westerse bedrijven op welke wijze actief zijn in deze landen. De jaarverslagen spreken allemaal van moreel verantwoord ondernemen. De werkelijkheid is veelal weerbarstiger. Landelijk bezit Het Weeshuis en het landelijk bezit zijn op historische gronden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding is meermalen in- en expliciet uitgesproken. Het landelijk bezit past bovendien uitstekend in de beleggingsfilosofie van de stichting: verantwoord vermogensbeheer en spreiding van beleggingsrisico s. Het uitgangspunt van het Weeshuis is om minimaal 400 hectare aan landelijk bezit aan te houden. Stedelijk onroerend goed Aan- en verkoop van het stedelijk onroerend is in het verleden goed afgestemd op de hulpvraag van maatschappelijke instellingen. Nu andere professionele partijen zoals woningbouwcorporaties deze taak willen overnemen, is het zinvol deze beleggingen te heroverwegen. De taakverdeling is dan als volgt in te vullen. De corporaties bezitten en beheren het onroerend goed. De maatschappelijke instellingen betalen een huur onder de marktprijs. Het Weeshuis kan aanvullende hulp verlenen, bijvoorbeeld de financiering van de inrichting of het verzorgen van andere faciliteiten. 14

15 De maatschappelijke instelling concentreert zich op haar kerntaak: het verlenen van hulp en zorg aan haar doelgroep. 15 Oostpool: Het eigen bloed Fotografie: Antoinette Mooy

16 Financiële reser ves Statutair is vastgelegd dat het Weeshuis de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen besteedt aan Arnhemse jeugd in achterstandssituaties. Door de aanzienlijke vermogensgroei gedurende een reeks van jaren is het te besteden bedrag behoorlijk toegenomen. De praktijk wijst uit dat het de stichting niet altijd lukt om alle inkomsten te besteden. Soms door onverwachte voorliggende subsidiemogelijkheden van de overheid, of bijdragen van andere stichtingen. Overwegingen bestuur Het vermogen groeit. In de wereld is zoveel (acute) nood. We houden ons bezig met de vraag of we ook buiten Arnhem ondersteuning aan individuen en projecten moeten bieden. Of zelfs buiten de landsgrenzen. Daarbij geldt als uitgangspunt: - Het in Arnhem opgerichte Weeshuis is bedoeld voor leniging van noden van de doelgroep in deze stad. Dus Arnhemse projecten hebben voorrang. - Het bestuur gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een opvang van alleenstaande jonge moeders in de regio Arnhem. Deze opvang zal een professionele begeleiding moeten geven gedurende de zwangerschap en de bevalling. Ook bij het vinden van passende huisvesting. - Na tal van mogelijkheden te hebben overwogen, lijkt het toch zinvol om de vleugels van het Weeshuis wat verder uit te slaan. 16

17 Het bestuur wil naast de reguliere beleggingen ook op bescheiden schaal participeren in fondsen die zich richten op ondersteuning van kansarme groeperingen (Microkredieten). In dat kader overweegt het bestuur om, indien binnen de doelstelling in enig jaar onvoldoende bedragen kunnen worden besteed, tot een beperkt bedrag donaties te verstrekken aan doelen buiten Arnhem, de regio of zelfs buiten de landsgrenzen. Bijvoorbeeld voor opvanghuizen voor wezen in kansarme gebieden. Ome Joops Tour 17

18 18

19 C O M M U N I C AT I E B E L E I D Het bestuur van het Weeshuis streeft naar grotere bekendheid. Hoe maken we onze activiteiten het best bekend in de stad? En hoe bereiken we de hulpbehoevenden optimaal? Naast grote initiatieven zoals de actie Zout in de pap en het lanceren van een nieuwe website, gaan wij ons de komende jaren actiever profileren. Wij zetten onder andere de volgende communicatiemiddelen in: - Mailings naar werkers of professionals die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met problemen. - Versturen van persberichten, bijvoorbeeld bij het verschijnen van ons jaarverslag. - Publiciteit genereren bij belangrijke evenementen. - Het (mede) organiseren van symposia. Vakantiekampen Diverse organisaties die vakantiekampen organiseren, ontvangen per kind een financiële ondersteuning van het Weeshuis. RIBW heeft een locatie voor een kleine groep jongeren met een psychische beperking. Zij organiseert een vakantie voor deze jongeren. Het Weeshuis neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening. Leerlingen van Het Mozaïek Arnhem aan het werk op een digitaal schoolbord. Fotografie: Pieter Gorter 19

20 V O O R B E E L D E N Ondersteuning jonge vrouw met kind Gescheiden mbo-studente van 22 jaar leeft onder het bijstandsniveau. Ze woont met haar kindje van twee jaar in een ongemeubileerde woning. Daarvoor heeft zij enige tijd met het peutertje in een auto gebivakkeerd. Na de scheiding is ze door haar familie verstoten. Het Weeshuis ondersteunt haar met een bijdrage in de kosten van levensonderhoud tijdens het laatste jaar van haar studie. Bovendien ontvangt ze een eenmalige bijdrage voor de inrichting van haar woning. Daarvoor koopt ze een kinderbed met beddengoed, wasmachine en keukenuitrusting. Hulp voor alleenstaande en drie kinderen Alleenstaande 39-jarige moeder met drie kinderen van 6, 7 en 17 jaar. Ze leeft sinds 1990 in Nederland en kan zich in ons land nauwelijks staande houden. Ze heeft een bijstandsuitkering, waarvan ze noodzakelijke uitgaven voor haar kinderen niet kan betalen. Haar oudste kind heeft reumatische klachten en moet een speciaal bed en aangepaste bureaustoel hebben. Bovendien is een fiets belangrijk omdat bewegen bij reuma wenselijk is. Het Weeshuis financiert de aanschaf. 20

21 21

22 Stichting Leergeld Het Weeshuis verstrekt jaarlijks ongeveer 50 fietsen voor kinderen in achterstandsituaties. De inkoop is efficiënt geregeld. De aanschafprijs wordt gedrukt door de fietsen op grote schaal in te kopen. T O T B E S L U I T Het Weeshuis is zich bewust van de historische positie die zij inneemt in de stad Arnhem. De afgelopen eeuwen hebben soms diepe littekens veroorzaakt in de Arnhemse samenleving. Een instelling als het Weeshuis wil in moeilijke tijden enige leniging voor de minderbedeelden of kansarmen betekenen. Het Weeshuis is van mening dat ook in de toekomst de rol van het Weeshuis belangrijk moet blijven. Op basis van dit uitgangspunt zal het Weeshuis in haar keuzes zorgvuldig blijven omgaan met zowel haar bezittingen als met haar doelstelling. In de komende eeuwen moeten Arnhemmers, die de hulp het hardst nodig hebben, kunnen blijven rekenen op snelle en verantwoorde ondersteuning. Arnhem

23 C O L O F O N Ontwerp Vormgevers Arnhem BNO Tekst Bewerkt door VB Teksten Drukwerk Pronto Print Arnhem Fotografie Dansfoto omslag: Introdans Education Fotografie: Hans Gerritsen Overige foto s zonder naamsvermelding: PhotoDisc 23

24 Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis Jansbinnensingel AK Arnhem T (026) F (026) http//:www.jeugdenjongerenhulp.nl

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Eindrapport Commissie financiële afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam Juni 2002 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie