Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode"

Transcriptie

1 Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode Wat is DJW? 1

2 Uitgegeven d.d. oktober Wat is DJW?

3 Inhoudsopgave 1. Wat is DJW? 3 2. Werkwijze DJW werkvakanties 5 3. DJW en geloof 7 4. Jouw gemeente en je project 8 5. Voorbereiding van de reis 8 6. Verzekeringen 9 7. Groepsleiding Op het project Contactgegevens Gedragscode 11 Wat is DJW? 3

4 1.1.Ontstaan DienstverleningJongerenWereldwijd(DJW)isontstaanin1989.Dezen dingscommissievandeclassisleeuwardenvandechristelijkegerefor meerdekerkeninnederlandrichtteeenwerkgroepopomjongerenreizen naarzendingsgebiedenteorganiseren. Vanwegedegrotebelangstellinguitheelhetlandisdezeregionalewerk groepuitgebreidtoteenlandelijkewerkgroep. Sinds2000isDJWnietlangereenwerkgroep,maareenstichting,inge schrevenbijdekamervankoophandel. 1.2.Missie DJWiseenorganisatiebinnendeChristelijkeGereformeerdeKerkenom jongerenvan18totenmet25jaareenkanstegevenzichwereldwijdinte zettenindienstvandekerk. Dezedienstverleningiseropgerichtomhenindegelegenheidtestellen deverbondenheidmetzendings endiaconaleprojecteninhetbuitenland gestaltetegeven. 1.3.Visie HetgaatDJWervooralomjongerendegelegenheidtegeven: a. incontacttekomenmetchristenenuitanderelandenenanderecul turenommethentoteenuitwisselingvangeloofenervaringente komen; 4 WatisDJW?

5 b. door middel van (vakantie)werkreizen concrete hulp te geven aan missionaire en diaconale projecten in het buitenland; c. met de door hen opgedane ervaringen de eigen gemeenten in Nederland weer te dienen en enthousiast te maken Doelstelling DJW organiseert groepsreizen naar verschillende gebieden, waar vanuit de CGK zendingswerk wordt gedaan en/of waar vanuit de CGK diaconale projecten worden onderhouden en/of waar mensen werken, die door de CGK zijn uitgezonden naar missionaire en/of diaconale gebieden. Het gaat daarbij om werkvakanties, waarbij concrete hulp aan de projecten wordt aangeboden in overleg met de ontvangende instanties en/of personen in het gastland. Naast het verlenen van concrete hulp wordt veel aandacht gegeven aan mogelijkheden voor jongeren om met christenen in het gastland in contact te komen en te praten. Ook wordt er aandacht aan gegeven om de jongeren in het gastland iets te laten zien op het gebied van natuur, cultuur en gewoonten van mensen in het gastland. DJW organiseert ieder jaar reizen naar projecten in het buitenland, zowel in Europa als in Afrika, Zuid Amerika en Azië Bestuur Het bestuur van DJW wordt op dit moment gevormd door de volgende personen: a Gé Drayer (Ugchelen) voorzitter, pr en website (facilitair), coördinator Venda, Botswana, Burundi en Egypte b Pieter Wolters (Feanwâlden) secretaris, faciliteiten, organisatie en instructie, deelnemersadministratie, coördinator Brazilië c Djoke Fennema (Damwâld) penningmeester d Desiree van Arkel (Ermelo) fondswerving, coördinator KwaNdebele, Oekraïne en Roemenië e Marloes Nabers (Zwolle) pr en website, coördinator Frankrijk en Moldavië f Aad Kraan (Dordrecht) faciliteiten, organisatie en instructie g Lobke Kingma ('t Harde) coördinator KwaNdebele h Theo Goossen (Wierden) coördinator Botswana i Wim Walraven (Hilversum) coördinator Egypte, Haïti Wat is DJW? 5

6 2.1.Opgeven Eenpersoon,diemeewilmeteenprojectvanDJW,kanzichzowelindivi dueelalssamenmeteengroepopgeven(bijvoorbeeldsamenmeteen jeugdverenigingofmeteengroepuithetdistrict). 2.2.Voorbereiding DevoorbereidingstartbijdeuitgavevandeDJWprojectenfolderinokto ber.indedaaropvolgendeperiodeiserdemogelijkheidomopverzoek informatiebijeenkomstentebeleggenvoorgroepenofindividuelebe langstellenden. Infebruarivindtereenspecifiekekennismakingsbijeenkomstplaatsvoor degenendiezichopgegevenhebbenvooreenreis.jeleertdanalvastje projectgenotenkennenenjekrijgtmeerinformatieoverhetproject.tij densdezebijeenkomstwordtereengroepsleideraangewezendiede vervolgontmoetingenorganiseertenverantwoordelijkisvoorhetreilen enzeilenvandegroep. 2.3.Begeleiding DJWzorgtvoorgoedebegeleidingvaneninstructievoorzowelde groepsleideralsdedeelnemersvaneenproject.vanuitdjwisereencon tactpersoonbeschikbaar. Opdebestemmingisereencontactpersoondieverantwoordelijkisvoor hetprogrammaendewerkzaamheden. 6 WatisDJW?

7 2.4. Het geloof Het geloof in Jezus Christus is de basis voor het werken aan een project van DJW. Jezus leert ons de ander te dienen. Tijdens het project zijn er de dagelijkse momenten van stille tijd, momenten van samen bidden en Bijbellezen. Dit vindt plaats in een open sfeer en met respect voor de verschillende kerkelijke achtergronden Kosten Alle belangrijke kosten die tijdens het project gemaakt worden, zijn bij de reiskosten inbegrepen: (vlieg)reis, alle verblijfskosten, de meeste maaltijden, administratiekosten. Er zijn ook kosten, die je zelf los van de reiskosten moet betalen, zoals inschrijfgeld, reisverzekering (deze kan je via DJW afsluiten), annuleringsverzekering, inentingen, souvenirs, uit eten gaan, extra excursies (zie ook flyer DJW kleine letters) en de reiskosten voor eventuele kennismakingsbijeenkomsten. Reiskosten gelden altijd vanaf een centraal punt in Nederland (bijvoorbeeld Schiphol) Gezondheid Het is belangrijk dat je beschikt over een goede gezondheid. Inentingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid; vraag hierover advies bij je huisarts of GGD. Informatie is ook te verkrijgen bij DJW. Bij medicijngebruik is het raadzaam om dit te melden aan de groepsleiding en zelf voor een medisch paspoort te zorgen (via huisarts of via apotheker) Wat vraagt het van je? a. respect voor de ander binnen je groep en voor de ander in een andere cultuur; b. gepast gedrag: je bent en blijft te gast; c. positieve benadering en positieve inzet; d. bewogenheid met de ander; e. dienen zoals Jezus dat deed; f. flexibiliteit, soms loopt het anders dan je gedacht/verwacht had; g. samenwerking; h. Christusgericht zijn (je geloof is de basis van waaruit je werkt); i. kwaliteit (je verft alsof het je eigen huis is). Wat is DJW? 7

8 Naast het werk aan het project is geloofsgroei belangrijk; daarom pleit DJW ervoor dat tijdens de reis en bij het uitvoeren van het project tijd en aandacht wordt gegeven aan Bijbelstudie, gesprekken en gebed. Hieronder geven wij een paar aandachtspunten Stille tijd Wat is stille tijd? Stille tijd is een bepaalde tijd doorbrengen met God: God ontmoeten, Hem zoeken door te bidden en de Bijbel te lezen. In deze stille tijd kan je met God overleggen wat je bezighoudt, waarmee je zit, waarover je beslissingen moet nemen of Hem gewoon mooie dingen en ervaringen te vertellen, Hem aanbidden, Hem vragen te mogen groeien in je geloof en wijsheid vragen om Hem te dienen. Stille tijd is niet in één vorm te gieten. De een komt tot rust in de stilte van de studeerkamer, de ander vindt een bank in het park en weer een ander maakt een wandeling door het bos. Het gaat erom dat je een plek vindt waar je in alle rust God kunt ontmoeten. Met Hem alleen kunt zijn Waarom stille tijd? Het is goed om iedere dag een moment van stille tijd te hebben, alleen of in een groepje. Want God is er elke dag. Hij is niet met vakantie. En Hij wil dat jij er ook bent. Hij wil je elke dag even apart hebben. 8 Wat is DJW?

9 Even onder vier ogen zijn met jou. Op God gericht zijn, helpt je ook om (meer) op die ander gericht te zijn Hoe houd je stille tijd? Tijdens je vakantie mag je elke dag zo'n stil moment hebben met de machtige God van hemel en aarde. Een paar tips hoe je dat kunt doen: a. kies een rustige plek, zodat God en jij samen kunnen zijn; b. kies een rustige tijd, zodat je echt kunt praten en luisteren; c. bidt tot God en vraag of Hij met je wil zijn; d. lees een stukje uit de Bijbel en denk erover na; e. vraag je af wat dit stukje vandaag voor jou betekent; f. vertel God wat je hebt overdacht; g. kijk wat je vandaag kunt doen met wat je vandaag ontdekt hebt Materiaal Tijdens de projecten van DJW willen we voor stille tijd graag tijd inruimen. Per land/project wordt er gekeken naar het beste moment op de dag om dat te doen. Het mooiste is als er een combinatie kan zijn van momenten alleen en momenten met de groep. Het is goed om tijdens deze momenten een leidraad te hebben. Er zijn verschillende materialen beschikbaar om hiervoor te gebruiken. Dat kun je als groep zelf bepalen, maar DJW helpt je hier, indien gewenst, graag mee. DJW stelt elk jaar voor alle deelnemers een boekje beschikbaar. Wat is DJW? 9

10 Het is goed om binnen je gemeente bekend te maken wat voor project je gaat doen. Op deze manier kan de gemeente je financieel steunen, maar vraag ook om gebed, meeleven en bemoediging. Vertel voorafgaande aan het project iets in de kerk of via kerkbode of gemeenteblad en zorg ook na terugkomst voor een verslag. Mogelijk kun je op een gemeenteavond of op een zondag na de kerkdienst wat beeldmateriaal laten zien van je reis en je project. Je helpt zo je gemeente om betrokken te zijn bij het zendingswerk en bij diaconale projecten. 10 Wat is DJW?

11 5.1.Reispapieren Zorgdatjetijdigeengeldigeidentiteitskaartofpaspoorthebt.Voor sommigebestemmingenhebjeechtenpaspoortnodigdatooknogzes maandennauitreisuitdatlandgeldigmoetzijn.ookiseengoedewa, annulerings enreisverzekeringbelangrijk. 5.2.Acties Voertijdensdevoorbereidingactiesomgeldintezamelen.Hetismooi omtijdensjeprojecteenfinanciëlebijdrageaanhetprojecttekunnen geven.daartoekanjeactiesoptouwzettenzoalshetinzamelenvanfles sen,autowassen,verkoopvanverbruiksgoederenzoalstoiletpapier.een aardigadreswaarjehiervooronderandereideeënkuntopdoen,is: 5.3.Ommeetenemen a. Eenmakkelijkmeetenemenmuziekinstrument; b. eenfoto ofvideocamera; c. foto svanjefamilie,maarookvannederland(alsjebijmensenkomt, ishetaardigomietsoverjefamilieenlandtevertellen); d. enkeletypischenederlandsecadeautjesvoormensendiejeontmoet; e. Bijbel,eventueelookineentaaldiedebewonersvanhetlandvan bestemmingkunnenlezen; f. liederenbundels(denkhierbijookaanliederendievoordemensen daarverstaanbaarzijn). WatisDJW? 11

12 Welke verzekeringen heb je nodig? Hieronder staan ze op een rijtje Ziektekostenverzekering Check ruim voor vertrek of je ziektekostenverzekering dekking geeft in het land of gebied waarnaar je vertrekt. En of ze de werkactiviteiten (vrijwilligerswerk) die je gaat ontplooien ook dekt. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij Particuliere aansprakelijkheidsverzekering Ook voor deze verzekering geldt: ruim van tevoren controleren op de juiste dekking. Of je nu verzekerd bent via je ouders of via een eigen polis, ga grondig na of de dekking toereikend is voor de bestemming en de te ontplooien activiteiten. Let bij dit laatste vooral op de goede dekking bij het uitoefenen van onbetaalde werkzaamheden. Zowel reis als werkzaamheden zijn immers vrijwillig Annuleringsverzekering In de prijs van de DJW reizen is geen annuleringsverzekering begrepen. Vooral voor de vliegreizen is het wel belangrijk er een af te sluiten. Als je de informatie over de reis (eventueel met ticket) ontvangt, zal het reisbureau ook informatie over een annuleringsverzekering bijvoegen. Besluit je die te nemen, dan moet je dat zelf regelen. Voor de bestemmingen buiten 12 Wat is DJW?

13 Europa moet je op ongeveer 65, rekenen, voor bestemmingen binnen Europa en Egypte ongeveer 30, Reisverzekering Ook een reisverzekering is niet bij de prijs inbegrepen, maar wel belangrijk. Tegenwoordig hebben veel mensen een doorlopende reisverzekering. Als je die hebt, is het verstandig goed naar de dekking te kijken en deze eventueel te laten uitbreiden. Heb je er geen, dan kun je dit via je eigen verzekeringsagent of die van je ouders regelen. Het is echter ook mogelijk via DJW een reisverzekering met uitgebreide dekking voor vrijwilligerswerk af te sluiten. Wat is DJW? 13

14 Vanuit de groep wordt iemand gevraagd op te treden als groepsleider. Hij/zij krijgt de verantwoordelijkheid om leiding te geven aan de groep, zowel tijdens de reis als tijdens het project. Deze groepsleider heeft direct contact met een van de bestuursleden van DJW en met de lokale leiding. Voor de groepsleiding is een aparte instructie beschikbaar met tal van aandachtspunten. Vanuit DJW zal deze instructie met de deelnemers doorgenomen worden. 14 Wat is DJW?

15 Hoe ziet een werkdag eruit? Hieronder staan twee voorbeelden. Per project kan het nogal verschillen. Natuurlijk krijg je bij de voorbereiding van de reis ook een planning zodat je weet wat je gaat doen per dag. Frankrijk uur opstaan uur ontbijt uur stille tijd uur start werken uur middageten uur werken/vrij uur avondsluiting uur avondeten Brazilië uur opstaan uur eten uur busje naar school uur starten school uur middageten uur werken uur naar huis uur avondeten uur vrije tijd Wat is DJW? 15

16 9.1. Adressen voor achterban Voor de reis krijg je een of meer adressen die de achterblijvers in noodgevallen kunnen gebruiken om je te bereiken. Deze adressen zijn niet van de logeeradressen, dus je bent niet rechtstreeks bereikbaar. Maak er daarom geen misbruik van Adressen bestuursleden DJW Ook krijg je een lijst van adressen van bestuursleden van de Stichting DJW die in de periode van je reis beschikbaar zijn om eventuele problemen op te lossen. 16 Wat is DJW?

17 10.1. Inleiding Deze gedragscode is bestemd voor deelnemers aan een reis die door DJW wordt georganiseerd en geeft richtlijnen hoe men zich dient te gedragen in de groep van mededeelnemers en in de landen, die men bezoekt. De deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn vertegenwoordigers te zijn van de kerken en DJW in Nederland; zij zijn als het ware hun ambassadeurs of nog beter gezegd: ze zijn ambassadeurs van Christus. Dat komt onder andere uit in het uitdragen van de missie (1.2), de visie (1.3) en de doelstelling (1.4) van DJW. Het betekent vooral dat in het buitenland gelet wordt op de voorbeeldfunctie van de deelnemers, zowel bij het uitvoeren van het project alsook in de privésfeer. Uitgangspunt is dat men respect heeft voor de lokale gewoonten en daaraan zoveel mogelijk meedoet. Een christelijke levensstijl baseert zich op de Bijbel en heeft in de context van een bepaald land altijd eigen accenten. Een christelijke levensstijl komt bijvoorbeeld uit in de eerbied voor God en in respect voor de ander. Je eigen levensstijl is ondergeschikt aan wat voor de ander in de groep of voor de ander in het gastland waardevol is. Deelnemers aan reizen die door DJW worden georganiseerd, zullen deze gedragscode lezen en ondertekenen, waarmee ze aangeven zich eraan te zullen houden. (Zie hiervoor de gedragscode, die je ook op een apart papier wordt uitgereikt en die je voor vertrek voor akkoord getekend terug dient te sturen.) Gedragscode In deze gedragscode worden de volgende onderwerpen op alfabetische volgorde behandeld Afspraken Iedere deelnemer zet zich optimaal in om de gemaakte afspraken na te komen en daarin samen te werken. Als het nodig of wenselijk is om af te wijken van de gemaakte afspraken, zal dat in overleg met de groepsleiding en met de groep gebeuren. Wat is DJW? 17

18 Alcohol In veel landen wordt in de samenwerkende kerken c.q. organisaties niet getolereerd dat er alcohol wordt genuttigd. Respecteer dat! Drink geen alcohol in het openbaar. Indien het wel geaccepteerd is, of in een privésituatie, dan dien je je te beheersen en je te beperken. Dronkenschap wordt niet getolereerd! Drugs Zowel het in bezit hebben als het gebruiken van hard en/of softdrugs is niet toegestaan. Neem nooit pakjes aan om voor anderen mee te nemen, zonder dat je weet (zelf controleren), wat erin zit. Hoe vertrouwd de gever ook is, leg uit dat dit door je organisatie gevraagd wordt dat je inzicht moet hebben in wat je zelf in je persoonlijke spullen vervoerd. Bij controle moet je je koffers zonder meer kunnen openen en de inhoud kennen Geweld Geweld (fysiek of verbaal) is te allen tijde verboden, zowel op de werkvloer, in de reisgroep, bij gastgezinnen of waar dan ook. Bij zelfverdediging kan hiervan worden afgeweken, maar men dient hier heel voorzichtig mee te zijn vanwege risico's en de negatieve gevolgen (van uitzetting tot gevangenisstraf toe) Giften Het geven van privégiften wordt veelal gezien als een persoonlijke zaak. Soms nemen deelnemers extra gelden mee (van familie of van de thuisgemeente) om dat aan gastgezinnen te geven of aan de kerk of het project van het gastland. Wees daarmee zeer voorzichtig om geen onderscheid in de groep te maken. Bovendien is het niet wenselijk om in arme gebieden met groot geld te wapperen. Als je een persoonlijke gift meeneemt, overleg dan met de groepsleiding en maak dit liever tot een gezamenlijk iets van heel de groep. De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het geven van giften een impact kan hebben op het werk en op de relatie tussen de doelgroep en mededeelnemers. 18 Wat is DJW?

19 Huisvesting Huisvesting wordt geregeld door lokale mensen van het gastland. Soms kan een groep als geheel ergens worden ondergebracht; veelal zal de accommodatie zoveel mogelijk bij de lokale mensen thuis zijn. In alle gevallen dient met zorg omgegaan te worden met de persoonlijke situatie en materialen van anderen. Bij vernieling dient vervanging te worden geregeld. Zeker bij lokale mensen thuis zal respect gevraagd mogen worden voor de lokale gewoonten. Het zich onttrekken en zich afzijdig houden, zal de relaties onder druk zetten. Probeer zoveel mogelijk mee te doen aan de maaltijden van de lokale bevolking; lukt dit om een of andere reden niet, probeer dit dan zo goed mogelijk te aan te geven Kleding In de kleding, die je draagt, dien je je aan te passen aan wat lokaal van christenen wordt verwacht, zonder dat je daarbij verplicht bent slechts lokale kleding te dragen. Bij officiële gelegenheden dien je ook officiële kleding te dragen. Voor vrouwen/meisjes betekent dit in veel gevallen dat je vaker dan in Nederland een rok of een jurk zult dragen. In sommige (vooral Arabische en moslim) landen moeten knieën, schouders en armen bedekt zijn. In veel landen wordt het dragen van een minirok geassocieerd met een losbandige levensstijl en geeft een verkeerd signaal af naar mannen en jongens. Voor mannen/jongens betekent het meestal dat je niet in een korte broek, spijkerbroek, afritsbroek, T shirt en met rugzak naar een kerkdienst of vergadering kunt gaan, maar in lange broek en overhemd. Zeker ook bij kerkdiensten zal de gedragscode zorgvuldig in acht moeten worden genomen. De praktische invulling kan sterk regiogebonden zijn. Raadpleeg daarom lokale collegae of mensen van de lokale bevolking Medische veiligheid/zorgvuldigheid Wees in een ander land zorgvuldig met eten en drinken. Zorg zelf ook voor een goede hygiëne. Dit geldt vooral voor ongekookt eten en drinken; in het bijzonder als je langs de weg iets koopt. Wat is DJW? 19

20 De toiletten zijn soms niet geweldig; zorg daarom voor goede hygiene. Wees niet bang om bij ziekte dit meteen te melden bij de leiding en om deskundige hulp in te roepen. Wees zorgvuldig rondom een opname in een ziekenhuis (aidsproblematiek/bloedtransfusie); overweeg of de keuze voor een medische evacuatie naar Nederland de voorkeur zal hebben Politiek Wees voorzichtig met het naar buiten brengen van politieke meningen over het gastland, zowel publiek alsook in de gastgezinnen. Breng jezelf, je gastgezin, je gastorganisatie en kerk/djw niet in verlegenheid Respect a. Breng liefde, geduld en respect op voor zowel je medereisgenoten alsook voor de mensen in het gastland; b. werk en reis met een oprecht verlangen de lokale mensen te ontmoeten en hen te leren kennen; c. wees je bewust van gevoelens van de plaatselijke bevolking en vermijd voor hen schokkend gedrag; d. bij het nemen van foto's moet je respect tonen voor de mensen; e. in het algemeen vraag je om toestemming om te fotograferen en video opnames te maken; f. etaleer je westerse rijkdom niet (bijvoorbeeld in kleding, cd's, etc.); g. neem de gewoonte aan om te luisteren en goed je ogen de kost te geven en geef niet je eerste impulsieve reactie (als je niet zeker weet waar je aan toe bent); h. als je iets niet begrijpt, vraag het dan na; i. bedenk dat je slechts een van de vele deelnemers van de reis bent; j. verwacht geen speciale voorrechten of een uitzonderingssituatie; k. leer zoveel mogelijk van de lokale taal; l. probeer in elk geval een paar woorden op te pikken, vooral in de sfeer van groeten en bedanken; 20 Wat is DJW?

21 m. behandel de lokale mensen als gelijkwaardig, ook al kunnen ze niet werken met een computer en hebben ze misschien een veel lagere levensstandaard dan jij; n. respecteer dat door hen te eren in hun situatie; lach niemand uit Roken In veel landen is het door de plaatselijke kerk, waarmee we samenwerken, niet getolereerd om te roken. Respecteer dat! Rook dus niet in het openbaar of beter nog: rook in deze periode in het geheel niet. Als roken wel geaccepteerd is, of alleen in een privésituatie, dan ook is het goed om je te beheersen en je te beperken Seksualiteit In andere culturen is wat geaccepteerd wordt op seksueel gebied vaak heel anders dan in Nederland (omgang tussen de verschillende seksen, elkaar aanraken, omarmen, kus als begroeting); respecteer dat en houd er rekening mee. Buitenshuis dien je je aan te passen aan wat lokaal geaccepteerd is, met inachtneming van de Bijbelse regels. Ongewenste intimiteiten op het werk en daarbuiten worden niet getolereerd. Duidelijk mag zijn dat seksuele contacten met groepsgenoten en met mensen uit het gastland absoluut verboden zijn. Alleenstaanden van verschillende sekse moeten niet in hetzelfde huis wonen/overnachten. DJW raadt met klem aan tijdens de reisperiode geen liefdesrelatie aan te gaan met leden van de groep of met mensen van het gastland. Dit verstoort de onderlinge verhouding. Het kan gemakkelijk spanning geven binnen het team of binnen de lokale kerk/gemeenschap. Ook een echtpaar en/of verloofd stel dienen zorgvuldig om te gaan met hun relatie zowel binnen het team als te midden van de gastgemeenschap. Houd rekening met eventuele gevoelens van anderen ten aanzien van een gemengde groep (man/vrouw) Verkeer Wie in het buitenland (met andere gewoonten, rijgedrag en vaak slechte wegen) een auto moet besturen, dient daarbij grote voorzich Wat is DJW? 21

22 tigheid in acht te nemen en grote verantwoordelijkheid te betonen indien hij/zij passagiers vervoert. Houd je aan de verkeerswetten en verkeersveiligheid. Wees voorzichtig met het rijden in het donker. Alcoholgebruik en verkeersdeelname samen is uiteraard uit den boze Verrekijker, fototoestel, videocamera In landen, waar oorlog of andere onderlinge spanningen zijn, is het vaak verboden een verrekijker, fototoestel of videocamera zichtbaar in bezit te hebben. Wees terughoudend in het fotograferen van luchthavens, bruggen, militaire objecten, etc. Het is ook zorgvuldig en beleefd, voordat je mensen persoonlijk wilt fotograferen, hun eerst om toestemming te vragen Zondagsinvulling De invulling van de zondag is bij de deelnemers aan de reis veelal verschillend; ook in het gastland kunnen soms grote verschillen zijn met wat je in Nederland gewend bent. Spreek samen af wat kan en wat niet kan en houd rekening met de ander (= je dienstbaar opstellen) Verklaring Ik verklaar deze gedragscode te hebben gelezen en te hebben begrepen. Ik beloof om tijdens de periode dat ik ben uitgezonden voor deze werkvakantie door DJW me aan deze gedragscode te houden op straffe van de mogelijkheid voortijdig teruggestuurd te worden naar Nederland. Datum: Naam: Handtekening: Door DJW ontvangen op: 22 Wat is DJW?

23 Wat is DJW? 23

24 Dienstverlening Jongeren Wereldwijd p/a Koene Parmentierloane VP Feanwâlden e mail: 24 Wat is DJW?

Wat is DJW? Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode

Wat is DJW? Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode Wat is DJW? Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 01. Wat is DJW? 3 02. Werkwijze DJW- werkvakanties 5 03. DJW en geloof

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Gegevens hoofdboeker: Postcode: Woonplaats : Postadres: Mijn tweede keuze is: Actiekorting:

Gegevens hoofdboeker: Postcode: Woonplaats : Postadres: Mijn tweede keuze is: Actiekorting: AANMELDINGSFORMULIER 2016 Gegevens hoofdboeker: ALGEMENE GEGEVENS VOORN(A)AM(EN), ZOALS VERMELD IN PASPOORT: (VERPLICHT INVULLEN) Roepnaam: Achternaam: Straatnaam: Nummer: Postcode: Woonplaats : Land:

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden.

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden. AANMELDINGSFORMULIER 2014 Gegevens hoofdboeker: ALGEMENE GEGEVENS VOORN(A)AM(EN), ZOALS VERMELD IN PASPOORT: (VERPLICHT INVULLEN) Achternaam: Roepnaam: Straatnaam/ huisnummer: Postcode en Woonplaats: Land:

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Met EVS naar het buitenland Met deze factsheet willen wij je informeren voordat je met EVS naar het buitenland vertrekt. Er staat informatie

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Livingstone & ambassadeursreizen

Livingstone & ambassadeursreizen Januari 2015, pag. 1/6 Livingstone & ambassadeursreizen Tell me and I ll forget, show me and I may remember, involve me and I ll understand Missie Met Livingstone ga je op reis in kleine groepen. Je duikt

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Jaaruitwisseling Voor wie Dit programma van Rotary International is bestemd voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

Programmaboekje Werkweek Londen 2014

Programmaboekje Werkweek Londen 2014 Programmaboekje Werkweek Londen 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Regels en afspraken.4,5 Checklist...6,7 Klimaat en kleding. 8 Tijdverschil..8 Geld..8 Veiligheid en gezondheid..9 Bagage.9

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Mensen vinden het vaak prettig om elkaar aan te raken. Dat kan een knuffel zijn van je ouders, een vriendschappelijke stomp tijdens een stoeipartij met vrienden

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

4 Rollenkaarten voor jongeren. christen. moslim. moslim extremist. geheime gelovige. Bijlage Jongerensponsoractie. Extra te verdienen punten: 35

4 Rollenkaarten voor jongeren. christen. moslim. moslim extremist. geheime gelovige. Bijlage Jongerensponsoractie. Extra te verdienen punten: 35 Bijlage Jongerensponsoractie 4 Rollenkaarten voor jongeren christen moslim Jij bent christen en dat gaat ook zichtbaar worden, omdat je een armbandje krijgt met WWJD. Doe dit om. Het betekent ook dat je

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod Gedragscode Ge scode Gedragscode Gedrag DSW Gedragscode Gedragscod dragscode Gedra scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge Gedrags scode Gedragscode Gedrag D i e n s t S o c i a l e We r k v o o r z i e n

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Project Camino Anders Bekeken

Project Camino Anders Bekeken 1 Project Camino Anders Bekeken Algemene voorwaarden wandelaar met een visuele beperking Pelgrims met een visuele beperking wandelen naar Santiago de Compostela Het meest essentiële zie je niet met je

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Recente pasfoto meesturen: Dankjewel voor je interesse in een GO Team! Wij zijn benieuwd naar Gods plannen en Zijn hart voor jou. Neem aub de tijd om je aanmeldingsformulier in te

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden.

Gegevens hoofdboeker: Postadres: Graag invullen wanneer post, zoals de factuur en/of de reisinformatie naar een ander adres verstuurd mag worden. AANMELDINGSFORMULIER 2015 Gegevens hoofdboeker: ALGEMENE GEGEVENS VOORN(A)AM(EN), ZOALS VERMELD IN PASPOORT: (VERPLICHT INVULLEN) Roepnaam: Achternaam: Straatnaam en huisnummer: Postcode en Woonplaats:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING april 2005 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1 Camino Anders Bekeken 2016 Pelgrims met een visuele beperking wandelen naar Santiago de Compostela Stichting Anders Bekeken Het meest essentiële zie je niet met je ogen, maar met je hart. Uit Le Petit

Nadere informatie

breder langer dieper hoger

breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk Iwan Dekker & Mathilde Schouwstra Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie

Nadere informatie

Kamp NGK Veenendaal 26-28 september

Kamp NGK Veenendaal 26-28 september Kamp NGK Veenendaal 26-28 september Kampboekje 1 Handige informatie voor ouders!! Adresgegevens: Galgenweg 3 6741 KJ Lunteren 0318 482395 Noodnummers: Francisca Hardeman: 06 52128429 Gerrit Zeevat: 06

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Teamleidersdag 10 mei 2014 Workshop

Teamleidersdag 10 mei 2014 Workshop Teamleidersdag 10 mei 2014 Workshop Tijdsduur: Doelgroep: Bijlage: Culturen max. 45 minuten Teamleiders die op een internationale outreach gaan deze zomer. Dat zijn alle INT teamleiders van JONG&COM Werkblad

Nadere informatie

Navigators Studenten Verenigingen. Praktische uitdagingen om te groeien in een getuigende levensstijl

Navigators Studenten Verenigingen. Praktische uitdagingen om te groeien in een getuigende levensstijl Navigators Studenten Verenigingen Praktische uitdagingen om te groeien in een getuigende levensstijl Voorwoord Binnen NSV zijn we in de Bijbelkringen vaak op een cognitieve manier bezig met de Bijbel.

Nadere informatie

Inleiding Agenda van vandaag

Inleiding Agenda van vandaag Inleiding Agenda van vandaag Werkgebied GGD Deelname aan het ZAT Afname KIVPA vragenlijst Jongerenspreekuur op aanvraag (per mail aangevraagd) overleg mentoren, zorg coördinator en vertrouwenspersoon Preventief

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

proefprogramma 2015-2016 stay steady samen je geloof verdiepen

proefprogramma 2015-2016 stay steady samen je geloof verdiepen 2015-2016 stay steady samen je geloof verdiepen Stay Steady is een van de clubconcepten uit de verdiepende jaarlijn van Youth for Christ. Samen met Rock Steady (voor de leeftijd van 11-13) en Live Steady

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Het dorp kleurt de wereld kleurt het dorp...

Het dorp kleurt de wereld kleurt het dorp... Achter Glas is de naam van een groepje mensen dat elke twee jaar een straattentoonstelling organiseert in het smalle gedeelte van de Mortselsesteenweg. Ook dit jaar organiseert Achter glas een straattentoonstelling.

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Preek over het 3 e gebod: zondag 36 HC - Schildwolde, 13 december Kees van Dusseldorp - viering HA (middagdienst) Liturgie:

Preek over het 3 e gebod: zondag 36 HC - Schildwolde, 13 december Kees van Dusseldorp - viering HA (middagdienst) Liturgie: Preek over het 3 e gebod: zondag 36 HC - Schildwolde, 13 december 2015 - Kees van Dusseldorp - viering HA (middagdienst) Liturgie: votum en groet Ld.125:1,4 HA-formulier 5 geloofsbelijdenis Ps.99:4 viering

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

WERKVAKANTIE OEGANDA 2013

WERKVAKANTIE OEGANDA 2013 WERKVAKANTIE OEGANDA 2013 Project beschrijving en deelnemersinformatie WERK VAKANTIE NAAR OEGANDA. Het Westland Netwerk organiseert een toffe groepsreis: 2 weken naar Oeganda! Dit land wordt ook wel the

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Kom mee naar buiten Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar jaar is de bondsgemeenschap bezig

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

Let s talk about sex Eerste hulp bij seksuele voorlichting

Let s talk about sex Eerste hulp bij seksuele voorlichting Let s talk about sex Eerste hulp bij seksuele voorlichting Normen en waarden De spelleider wijst iemand aan die een casus voorlegt waarin seksuele voorlichting is gegeven aan een cliënt. Bespreek in tweetallen

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Jezus is Heer. Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. en wat betekent dat voor jou en mij?

Jezus is Heer. Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. en wat betekent dat voor jou en mij? Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Jezus is Heer en wat betekent dat voor jou en mij? Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

HOE ORGANISEER IK EEN PRAYER NIGHT?

HOE ORGANISEER IK EEN PRAYER NIGHT? HOE ORGANISEER IK EEN PRAYER NIGHT? Handboek 2012 voor het organiseren van een lokale Prayer Night. Uitgave van de Evangelische Alliantie. Inhoud Inleiding Waar moet ik beginnen? Met wie ga ik dit regelen?

Nadere informatie

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Hebreeën 4,14-16 - Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang: Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 149 Gebed Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 2,14-18

Nadere informatie

Inleiding. We vinden het fijn dat je aan een periode van gebed, vasten en persoonlijke toewijding wilt beginnen.

Inleiding. We vinden het fijn dat je aan een periode van gebed, vasten en persoonlijke toewijding wilt beginnen. Inleiding We vinden het fijn dat je aan een periode van gebed, vasten en persoonlijke toewijding wilt beginnen. Graag geven we je wat praktische tips en richtlijnen om je te helpen bij jouw persoonlijke

Nadere informatie

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Viering van het Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang: Ps 42,1.3 Votum / groet Zingen Ps 43,4.5 Wet Zingen LB 358,1 Gebed Lezen: Psalm 62 Zingen Ps 62,3.4 Preek

Nadere informatie

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Kees van Dusseldorp - Schildwolde, juni 2015 Leuk dat je met deze belijdeniscursus aan het werk gaat! Graag praat ik je even bij over de achterliggende

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Grootouders wisselen ervaringen uit over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders helpen elkaar op weg met tips en adviezen over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders zijn

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel?

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Wat is seksuele intimidatie? Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms

Nadere informatie

Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening

Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening Op de polikliniek van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud ziekenhuis willen wij je met deze folder informatie geven over seksualiteit

Nadere informatie