Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode"

Transcriptie

1 Handleiding en informatie over ontstaan, missie, visie, doelstelling en gedragscode Wat is DJW? 1

2 Uitgegeven d.d. oktober Wat is DJW?

3 Inhoudsopgave 1. Wat is DJW? 3 2. Werkwijze DJW werkvakanties 5 3. DJW en geloof 7 4. Jouw gemeente en je project 8 5. Voorbereiding van de reis 8 6. Verzekeringen 9 7. Groepsleiding Op het project Contactgegevens Gedragscode 11 Wat is DJW? 3

4 1.1.Ontstaan DienstverleningJongerenWereldwijd(DJW)isontstaanin1989.Dezen dingscommissievandeclassisleeuwardenvandechristelijkegerefor meerdekerkeninnederlandrichtteeenwerkgroepopomjongerenreizen naarzendingsgebiedenteorganiseren. Vanwegedegrotebelangstellinguitheelhetlandisdezeregionalewerk groepuitgebreidtoteenlandelijkewerkgroep. Sinds2000isDJWnietlangereenwerkgroep,maareenstichting,inge schrevenbijdekamervankoophandel. 1.2.Missie DJWiseenorganisatiebinnendeChristelijkeGereformeerdeKerkenom jongerenvan18totenmet25jaareenkanstegevenzichwereldwijdinte zettenindienstvandekerk. Dezedienstverleningiseropgerichtomhenindegelegenheidtestellen deverbondenheidmetzendings endiaconaleprojecteninhetbuitenland gestaltetegeven. 1.3.Visie HetgaatDJWervooralomjongerendegelegenheidtegeven: a. incontacttekomenmetchristenenuitanderelandenenanderecul turenommethentoteenuitwisselingvangeloofenervaringente komen; 4 WatisDJW?

5 b. door middel van (vakantie)werkreizen concrete hulp te geven aan missionaire en diaconale projecten in het buitenland; c. met de door hen opgedane ervaringen de eigen gemeenten in Nederland weer te dienen en enthousiast te maken Doelstelling DJW organiseert groepsreizen naar verschillende gebieden, waar vanuit de CGK zendingswerk wordt gedaan en/of waar vanuit de CGK diaconale projecten worden onderhouden en/of waar mensen werken, die door de CGK zijn uitgezonden naar missionaire en/of diaconale gebieden. Het gaat daarbij om werkvakanties, waarbij concrete hulp aan de projecten wordt aangeboden in overleg met de ontvangende instanties en/of personen in het gastland. Naast het verlenen van concrete hulp wordt veel aandacht gegeven aan mogelijkheden voor jongeren om met christenen in het gastland in contact te komen en te praten. Ook wordt er aandacht aan gegeven om de jongeren in het gastland iets te laten zien op het gebied van natuur, cultuur en gewoonten van mensen in het gastland. DJW organiseert ieder jaar reizen naar projecten in het buitenland, zowel in Europa als in Afrika, Zuid Amerika en Azië Bestuur Het bestuur van DJW wordt op dit moment gevormd door de volgende personen: a Gé Drayer (Ugchelen) voorzitter, pr en website (facilitair), coördinator Venda, Botswana, Burundi en Egypte b Pieter Wolters (Feanwâlden) secretaris, faciliteiten, organisatie en instructie, deelnemersadministratie, coördinator Brazilië c Djoke Fennema (Damwâld) penningmeester d Desiree van Arkel (Ermelo) fondswerving, coördinator KwaNdebele, Oekraïne en Roemenië e Marloes Nabers (Zwolle) pr en website, coördinator Frankrijk en Moldavië f Aad Kraan (Dordrecht) faciliteiten, organisatie en instructie g Lobke Kingma ('t Harde) coördinator KwaNdebele h Theo Goossen (Wierden) coördinator Botswana i Wim Walraven (Hilversum) coördinator Egypte, Haïti Wat is DJW? 5

6 2.1.Opgeven Eenpersoon,diemeewilmeteenprojectvanDJW,kanzichzowelindivi dueelalssamenmeteengroepopgeven(bijvoorbeeldsamenmeteen jeugdverenigingofmeteengroepuithetdistrict). 2.2.Voorbereiding DevoorbereidingstartbijdeuitgavevandeDJWprojectenfolderinokto ber.indedaaropvolgendeperiodeiserdemogelijkheidomopverzoek informatiebijeenkomstentebeleggenvoorgroepenofindividuelebe langstellenden. Infebruarivindtereenspecifiekekennismakingsbijeenkomstplaatsvoor degenendiezichopgegevenhebbenvooreenreis.jeleertdanalvastje projectgenotenkennenenjekrijgtmeerinformatieoverhetproject.tij densdezebijeenkomstwordtereengroepsleideraangewezendiede vervolgontmoetingenorganiseertenverantwoordelijkisvoorhetreilen enzeilenvandegroep. 2.3.Begeleiding DJWzorgtvoorgoedebegeleidingvaneninstructievoorzowelde groepsleideralsdedeelnemersvaneenproject.vanuitdjwisereencon tactpersoonbeschikbaar. Opdebestemmingisereencontactpersoondieverantwoordelijkisvoor hetprogrammaendewerkzaamheden. 6 WatisDJW?

7 2.4. Het geloof Het geloof in Jezus Christus is de basis voor het werken aan een project van DJW. Jezus leert ons de ander te dienen. Tijdens het project zijn er de dagelijkse momenten van stille tijd, momenten van samen bidden en Bijbellezen. Dit vindt plaats in een open sfeer en met respect voor de verschillende kerkelijke achtergronden Kosten Alle belangrijke kosten die tijdens het project gemaakt worden, zijn bij de reiskosten inbegrepen: (vlieg)reis, alle verblijfskosten, de meeste maaltijden, administratiekosten. Er zijn ook kosten, die je zelf los van de reiskosten moet betalen, zoals inschrijfgeld, reisverzekering (deze kan je via DJW afsluiten), annuleringsverzekering, inentingen, souvenirs, uit eten gaan, extra excursies (zie ook flyer DJW kleine letters) en de reiskosten voor eventuele kennismakingsbijeenkomsten. Reiskosten gelden altijd vanaf een centraal punt in Nederland (bijvoorbeeld Schiphol) Gezondheid Het is belangrijk dat je beschikt over een goede gezondheid. Inentingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid; vraag hierover advies bij je huisarts of GGD. Informatie is ook te verkrijgen bij DJW. Bij medicijngebruik is het raadzaam om dit te melden aan de groepsleiding en zelf voor een medisch paspoort te zorgen (via huisarts of via apotheker) Wat vraagt het van je? a. respect voor de ander binnen je groep en voor de ander in een andere cultuur; b. gepast gedrag: je bent en blijft te gast; c. positieve benadering en positieve inzet; d. bewogenheid met de ander; e. dienen zoals Jezus dat deed; f. flexibiliteit, soms loopt het anders dan je gedacht/verwacht had; g. samenwerking; h. Christusgericht zijn (je geloof is de basis van waaruit je werkt); i. kwaliteit (je verft alsof het je eigen huis is). Wat is DJW? 7

8 Naast het werk aan het project is geloofsgroei belangrijk; daarom pleit DJW ervoor dat tijdens de reis en bij het uitvoeren van het project tijd en aandacht wordt gegeven aan Bijbelstudie, gesprekken en gebed. Hieronder geven wij een paar aandachtspunten Stille tijd Wat is stille tijd? Stille tijd is een bepaalde tijd doorbrengen met God: God ontmoeten, Hem zoeken door te bidden en de Bijbel te lezen. In deze stille tijd kan je met God overleggen wat je bezighoudt, waarmee je zit, waarover je beslissingen moet nemen of Hem gewoon mooie dingen en ervaringen te vertellen, Hem aanbidden, Hem vragen te mogen groeien in je geloof en wijsheid vragen om Hem te dienen. Stille tijd is niet in één vorm te gieten. De een komt tot rust in de stilte van de studeerkamer, de ander vindt een bank in het park en weer een ander maakt een wandeling door het bos. Het gaat erom dat je een plek vindt waar je in alle rust God kunt ontmoeten. Met Hem alleen kunt zijn Waarom stille tijd? Het is goed om iedere dag een moment van stille tijd te hebben, alleen of in een groepje. Want God is er elke dag. Hij is niet met vakantie. En Hij wil dat jij er ook bent. Hij wil je elke dag even apart hebben. 8 Wat is DJW?

9 Even onder vier ogen zijn met jou. Op God gericht zijn, helpt je ook om (meer) op die ander gericht te zijn Hoe houd je stille tijd? Tijdens je vakantie mag je elke dag zo'n stil moment hebben met de machtige God van hemel en aarde. Een paar tips hoe je dat kunt doen: a. kies een rustige plek, zodat God en jij samen kunnen zijn; b. kies een rustige tijd, zodat je echt kunt praten en luisteren; c. bidt tot God en vraag of Hij met je wil zijn; d. lees een stukje uit de Bijbel en denk erover na; e. vraag je af wat dit stukje vandaag voor jou betekent; f. vertel God wat je hebt overdacht; g. kijk wat je vandaag kunt doen met wat je vandaag ontdekt hebt Materiaal Tijdens de projecten van DJW willen we voor stille tijd graag tijd inruimen. Per land/project wordt er gekeken naar het beste moment op de dag om dat te doen. Het mooiste is als er een combinatie kan zijn van momenten alleen en momenten met de groep. Het is goed om tijdens deze momenten een leidraad te hebben. Er zijn verschillende materialen beschikbaar om hiervoor te gebruiken. Dat kun je als groep zelf bepalen, maar DJW helpt je hier, indien gewenst, graag mee. DJW stelt elk jaar voor alle deelnemers een boekje beschikbaar. Wat is DJW? 9

10 Het is goed om binnen je gemeente bekend te maken wat voor project je gaat doen. Op deze manier kan de gemeente je financieel steunen, maar vraag ook om gebed, meeleven en bemoediging. Vertel voorafgaande aan het project iets in de kerk of via kerkbode of gemeenteblad en zorg ook na terugkomst voor een verslag. Mogelijk kun je op een gemeenteavond of op een zondag na de kerkdienst wat beeldmateriaal laten zien van je reis en je project. Je helpt zo je gemeente om betrokken te zijn bij het zendingswerk en bij diaconale projecten. 10 Wat is DJW?

11 5.1.Reispapieren Zorgdatjetijdigeengeldigeidentiteitskaartofpaspoorthebt.Voor sommigebestemmingenhebjeechtenpaspoortnodigdatooknogzes maandennauitreisuitdatlandgeldigmoetzijn.ookiseengoedewa, annulerings enreisverzekeringbelangrijk. 5.2.Acties Voertijdensdevoorbereidingactiesomgeldintezamelen.Hetismooi omtijdensjeprojecteenfinanciëlebijdrageaanhetprojecttekunnen geven.daartoekanjeactiesoptouwzettenzoalshetinzamelenvanfles sen,autowassen,verkoopvanverbruiksgoederenzoalstoiletpapier.een aardigadreswaarjehiervooronderandereideeënkuntopdoen,is: 5.3.Ommeetenemen a. Eenmakkelijkmeetenemenmuziekinstrument; b. eenfoto ofvideocamera; c. foto svanjefamilie,maarookvannederland(alsjebijmensenkomt, ishetaardigomietsoverjefamilieenlandtevertellen); d. enkeletypischenederlandsecadeautjesvoormensendiejeontmoet; e. Bijbel,eventueelookineentaaldiedebewonersvanhetlandvan bestemmingkunnenlezen; f. liederenbundels(denkhierbijookaanliederendievoordemensen daarverstaanbaarzijn). WatisDJW? 11

12 Welke verzekeringen heb je nodig? Hieronder staan ze op een rijtje Ziektekostenverzekering Check ruim voor vertrek of je ziektekostenverzekering dekking geeft in het land of gebied waarnaar je vertrekt. En of ze de werkactiviteiten (vrijwilligerswerk) die je gaat ontplooien ook dekt. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij Particuliere aansprakelijkheidsverzekering Ook voor deze verzekering geldt: ruim van tevoren controleren op de juiste dekking. Of je nu verzekerd bent via je ouders of via een eigen polis, ga grondig na of de dekking toereikend is voor de bestemming en de te ontplooien activiteiten. Let bij dit laatste vooral op de goede dekking bij het uitoefenen van onbetaalde werkzaamheden. Zowel reis als werkzaamheden zijn immers vrijwillig Annuleringsverzekering In de prijs van de DJW reizen is geen annuleringsverzekering begrepen. Vooral voor de vliegreizen is het wel belangrijk er een af te sluiten. Als je de informatie over de reis (eventueel met ticket) ontvangt, zal het reisbureau ook informatie over een annuleringsverzekering bijvoegen. Besluit je die te nemen, dan moet je dat zelf regelen. Voor de bestemmingen buiten 12 Wat is DJW?

13 Europa moet je op ongeveer 65, rekenen, voor bestemmingen binnen Europa en Egypte ongeveer 30, Reisverzekering Ook een reisverzekering is niet bij de prijs inbegrepen, maar wel belangrijk. Tegenwoordig hebben veel mensen een doorlopende reisverzekering. Als je die hebt, is het verstandig goed naar de dekking te kijken en deze eventueel te laten uitbreiden. Heb je er geen, dan kun je dit via je eigen verzekeringsagent of die van je ouders regelen. Het is echter ook mogelijk via DJW een reisverzekering met uitgebreide dekking voor vrijwilligerswerk af te sluiten. Wat is DJW? 13

14 Vanuit de groep wordt iemand gevraagd op te treden als groepsleider. Hij/zij krijgt de verantwoordelijkheid om leiding te geven aan de groep, zowel tijdens de reis als tijdens het project. Deze groepsleider heeft direct contact met een van de bestuursleden van DJW en met de lokale leiding. Voor de groepsleiding is een aparte instructie beschikbaar met tal van aandachtspunten. Vanuit DJW zal deze instructie met de deelnemers doorgenomen worden. 14 Wat is DJW?

15 Hoe ziet een werkdag eruit? Hieronder staan twee voorbeelden. Per project kan het nogal verschillen. Natuurlijk krijg je bij de voorbereiding van de reis ook een planning zodat je weet wat je gaat doen per dag. Frankrijk uur opstaan uur ontbijt uur stille tijd uur start werken uur middageten uur werken/vrij uur avondsluiting uur avondeten Brazilië uur opstaan uur eten uur busje naar school uur starten school uur middageten uur werken uur naar huis uur avondeten uur vrije tijd Wat is DJW? 15

16 9.1. Adressen voor achterban Voor de reis krijg je een of meer adressen die de achterblijvers in noodgevallen kunnen gebruiken om je te bereiken. Deze adressen zijn niet van de logeeradressen, dus je bent niet rechtstreeks bereikbaar. Maak er daarom geen misbruik van Adressen bestuursleden DJW Ook krijg je een lijst van adressen van bestuursleden van de Stichting DJW die in de periode van je reis beschikbaar zijn om eventuele problemen op te lossen. 16 Wat is DJW?

17 10.1. Inleiding Deze gedragscode is bestemd voor deelnemers aan een reis die door DJW wordt georganiseerd en geeft richtlijnen hoe men zich dient te gedragen in de groep van mededeelnemers en in de landen, die men bezoekt. De deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn vertegenwoordigers te zijn van de kerken en DJW in Nederland; zij zijn als het ware hun ambassadeurs of nog beter gezegd: ze zijn ambassadeurs van Christus. Dat komt onder andere uit in het uitdragen van de missie (1.2), de visie (1.3) en de doelstelling (1.4) van DJW. Het betekent vooral dat in het buitenland gelet wordt op de voorbeeldfunctie van de deelnemers, zowel bij het uitvoeren van het project alsook in de privésfeer. Uitgangspunt is dat men respect heeft voor de lokale gewoonten en daaraan zoveel mogelijk meedoet. Een christelijke levensstijl baseert zich op de Bijbel en heeft in de context van een bepaald land altijd eigen accenten. Een christelijke levensstijl komt bijvoorbeeld uit in de eerbied voor God en in respect voor de ander. Je eigen levensstijl is ondergeschikt aan wat voor de ander in de groep of voor de ander in het gastland waardevol is. Deelnemers aan reizen die door DJW worden georganiseerd, zullen deze gedragscode lezen en ondertekenen, waarmee ze aangeven zich eraan te zullen houden. (Zie hiervoor de gedragscode, die je ook op een apart papier wordt uitgereikt en die je voor vertrek voor akkoord getekend terug dient te sturen.) Gedragscode In deze gedragscode worden de volgende onderwerpen op alfabetische volgorde behandeld Afspraken Iedere deelnemer zet zich optimaal in om de gemaakte afspraken na te komen en daarin samen te werken. Als het nodig of wenselijk is om af te wijken van de gemaakte afspraken, zal dat in overleg met de groepsleiding en met de groep gebeuren. Wat is DJW? 17

18 Alcohol In veel landen wordt in de samenwerkende kerken c.q. organisaties niet getolereerd dat er alcohol wordt genuttigd. Respecteer dat! Drink geen alcohol in het openbaar. Indien het wel geaccepteerd is, of in een privésituatie, dan dien je je te beheersen en je te beperken. Dronkenschap wordt niet getolereerd! Drugs Zowel het in bezit hebben als het gebruiken van hard en/of softdrugs is niet toegestaan. Neem nooit pakjes aan om voor anderen mee te nemen, zonder dat je weet (zelf controleren), wat erin zit. Hoe vertrouwd de gever ook is, leg uit dat dit door je organisatie gevraagd wordt dat je inzicht moet hebben in wat je zelf in je persoonlijke spullen vervoerd. Bij controle moet je je koffers zonder meer kunnen openen en de inhoud kennen Geweld Geweld (fysiek of verbaal) is te allen tijde verboden, zowel op de werkvloer, in de reisgroep, bij gastgezinnen of waar dan ook. Bij zelfverdediging kan hiervan worden afgeweken, maar men dient hier heel voorzichtig mee te zijn vanwege risico's en de negatieve gevolgen (van uitzetting tot gevangenisstraf toe) Giften Het geven van privégiften wordt veelal gezien als een persoonlijke zaak. Soms nemen deelnemers extra gelden mee (van familie of van de thuisgemeente) om dat aan gastgezinnen te geven of aan de kerk of het project van het gastland. Wees daarmee zeer voorzichtig om geen onderscheid in de groep te maken. Bovendien is het niet wenselijk om in arme gebieden met groot geld te wapperen. Als je een persoonlijke gift meeneemt, overleg dan met de groepsleiding en maak dit liever tot een gezamenlijk iets van heel de groep. De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het geven van giften een impact kan hebben op het werk en op de relatie tussen de doelgroep en mededeelnemers. 18 Wat is DJW?

19 Huisvesting Huisvesting wordt geregeld door lokale mensen van het gastland. Soms kan een groep als geheel ergens worden ondergebracht; veelal zal de accommodatie zoveel mogelijk bij de lokale mensen thuis zijn. In alle gevallen dient met zorg omgegaan te worden met de persoonlijke situatie en materialen van anderen. Bij vernieling dient vervanging te worden geregeld. Zeker bij lokale mensen thuis zal respect gevraagd mogen worden voor de lokale gewoonten. Het zich onttrekken en zich afzijdig houden, zal de relaties onder druk zetten. Probeer zoveel mogelijk mee te doen aan de maaltijden van de lokale bevolking; lukt dit om een of andere reden niet, probeer dit dan zo goed mogelijk te aan te geven Kleding In de kleding, die je draagt, dien je je aan te passen aan wat lokaal van christenen wordt verwacht, zonder dat je daarbij verplicht bent slechts lokale kleding te dragen. Bij officiële gelegenheden dien je ook officiële kleding te dragen. Voor vrouwen/meisjes betekent dit in veel gevallen dat je vaker dan in Nederland een rok of een jurk zult dragen. In sommige (vooral Arabische en moslim) landen moeten knieën, schouders en armen bedekt zijn. In veel landen wordt het dragen van een minirok geassocieerd met een losbandige levensstijl en geeft een verkeerd signaal af naar mannen en jongens. Voor mannen/jongens betekent het meestal dat je niet in een korte broek, spijkerbroek, afritsbroek, T shirt en met rugzak naar een kerkdienst of vergadering kunt gaan, maar in lange broek en overhemd. Zeker ook bij kerkdiensten zal de gedragscode zorgvuldig in acht moeten worden genomen. De praktische invulling kan sterk regiogebonden zijn. Raadpleeg daarom lokale collegae of mensen van de lokale bevolking Medische veiligheid/zorgvuldigheid Wees in een ander land zorgvuldig met eten en drinken. Zorg zelf ook voor een goede hygiëne. Dit geldt vooral voor ongekookt eten en drinken; in het bijzonder als je langs de weg iets koopt. Wat is DJW? 19

20 De toiletten zijn soms niet geweldig; zorg daarom voor goede hygiene. Wees niet bang om bij ziekte dit meteen te melden bij de leiding en om deskundige hulp in te roepen. Wees zorgvuldig rondom een opname in een ziekenhuis (aidsproblematiek/bloedtransfusie); overweeg of de keuze voor een medische evacuatie naar Nederland de voorkeur zal hebben Politiek Wees voorzichtig met het naar buiten brengen van politieke meningen over het gastland, zowel publiek alsook in de gastgezinnen. Breng jezelf, je gastgezin, je gastorganisatie en kerk/djw niet in verlegenheid Respect a. Breng liefde, geduld en respect op voor zowel je medereisgenoten alsook voor de mensen in het gastland; b. werk en reis met een oprecht verlangen de lokale mensen te ontmoeten en hen te leren kennen; c. wees je bewust van gevoelens van de plaatselijke bevolking en vermijd voor hen schokkend gedrag; d. bij het nemen van foto's moet je respect tonen voor de mensen; e. in het algemeen vraag je om toestemming om te fotograferen en video opnames te maken; f. etaleer je westerse rijkdom niet (bijvoorbeeld in kleding, cd's, etc.); g. neem de gewoonte aan om te luisteren en goed je ogen de kost te geven en geef niet je eerste impulsieve reactie (als je niet zeker weet waar je aan toe bent); h. als je iets niet begrijpt, vraag het dan na; i. bedenk dat je slechts een van de vele deelnemers van de reis bent; j. verwacht geen speciale voorrechten of een uitzonderingssituatie; k. leer zoveel mogelijk van de lokale taal; l. probeer in elk geval een paar woorden op te pikken, vooral in de sfeer van groeten en bedanken; 20 Wat is DJW?

21 m. behandel de lokale mensen als gelijkwaardig, ook al kunnen ze niet werken met een computer en hebben ze misschien een veel lagere levensstandaard dan jij; n. respecteer dat door hen te eren in hun situatie; lach niemand uit Roken In veel landen is het door de plaatselijke kerk, waarmee we samenwerken, niet getolereerd om te roken. Respecteer dat! Rook dus niet in het openbaar of beter nog: rook in deze periode in het geheel niet. Als roken wel geaccepteerd is, of alleen in een privésituatie, dan ook is het goed om je te beheersen en je te beperken Seksualiteit In andere culturen is wat geaccepteerd wordt op seksueel gebied vaak heel anders dan in Nederland (omgang tussen de verschillende seksen, elkaar aanraken, omarmen, kus als begroeting); respecteer dat en houd er rekening mee. Buitenshuis dien je je aan te passen aan wat lokaal geaccepteerd is, met inachtneming van de Bijbelse regels. Ongewenste intimiteiten op het werk en daarbuiten worden niet getolereerd. Duidelijk mag zijn dat seksuele contacten met groepsgenoten en met mensen uit het gastland absoluut verboden zijn. Alleenstaanden van verschillende sekse moeten niet in hetzelfde huis wonen/overnachten. DJW raadt met klem aan tijdens de reisperiode geen liefdesrelatie aan te gaan met leden van de groep of met mensen van het gastland. Dit verstoort de onderlinge verhouding. Het kan gemakkelijk spanning geven binnen het team of binnen de lokale kerk/gemeenschap. Ook een echtpaar en/of verloofd stel dienen zorgvuldig om te gaan met hun relatie zowel binnen het team als te midden van de gastgemeenschap. Houd rekening met eventuele gevoelens van anderen ten aanzien van een gemengde groep (man/vrouw) Verkeer Wie in het buitenland (met andere gewoonten, rijgedrag en vaak slechte wegen) een auto moet besturen, dient daarbij grote voorzich Wat is DJW? 21

22 tigheid in acht te nemen en grote verantwoordelijkheid te betonen indien hij/zij passagiers vervoert. Houd je aan de verkeerswetten en verkeersveiligheid. Wees voorzichtig met het rijden in het donker. Alcoholgebruik en verkeersdeelname samen is uiteraard uit den boze Verrekijker, fototoestel, videocamera In landen, waar oorlog of andere onderlinge spanningen zijn, is het vaak verboden een verrekijker, fototoestel of videocamera zichtbaar in bezit te hebben. Wees terughoudend in het fotograferen van luchthavens, bruggen, militaire objecten, etc. Het is ook zorgvuldig en beleefd, voordat je mensen persoonlijk wilt fotograferen, hun eerst om toestemming te vragen Zondagsinvulling De invulling van de zondag is bij de deelnemers aan de reis veelal verschillend; ook in het gastland kunnen soms grote verschillen zijn met wat je in Nederland gewend bent. Spreek samen af wat kan en wat niet kan en houd rekening met de ander (= je dienstbaar opstellen) Verklaring Ik verklaar deze gedragscode te hebben gelezen en te hebben begrepen. Ik beloof om tijdens de periode dat ik ben uitgezonden voor deze werkvakantie door DJW me aan deze gedragscode te houden op straffe van de mogelijkheid voortijdig teruggestuurd te worden naar Nederland. Datum: Naam: Handtekening: Door DJW ontvangen op: 22 Wat is DJW?

23 Wat is DJW? 23

24 Dienstverlening Jongeren Wereldwijd p/a Koene Parmentierloane VP Feanwâlden e mail: 24 Wat is DJW?

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger Shelter Ministries Richtlijnen voor de vrijwilliger Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij diegene met wie je een kennismakingsgesprek hebt gehad. 1 Richtlijnen voor de vrijwilliger Vrijwilliger...

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland.

Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland. Lions Youth Exchange MD110 - The Netherlands Uitgaanders Spelregels voor deelname aan de internationale jeugduitwisseling in het buitenland. Nr 1 - Issued : 18 aug 2014 Pagina 1 van 16 Deelname aan de

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan wel en wat kan niet? Wat kan wel en wat kan niet? Integriteit bij GroenWest 2014 Goedgekeurd RvC 30 september 2014 [1] Inhoudsopgave 1 Jij en integriteit... 3 2 Wat kan wel en wat kan niet?... 4 2.1 Zakelijke en privébelangen...

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten Nr. 18-NL Augustus 2013 Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten In Nederland biedt een aantal organisaties de mogelijkheid om een jaar naar een Amerikaanse high school te

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Overlijden van een leerling 4 Hoofdstuk 2: Overlijden van een leerkracht 6 Hoofdstuk 3: Overlijden van een ouder, broer of zus van een leerling

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie