Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma"

Transcriptie

1 Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

2 1 Inleiding Alle 62 wijken in Rotterdam hebben of krijgen op de korte termijn een wijkveiligheidsactieprogramma. Veiligheid wordt op wijkniveau aangepakt omdat dat het meest effectief is. Bovendien is een wijkgerichte aanpak de beste garantie dat bewoners en ondernemers meedoen. Alle deelgemeenten praten regelmatig met bewoners en ondernemers in de wijken over veiligheid en leefbaarheid. Er gebeurt dus al veel, daar wordt op aangesloten. De deelgemeente heeft de regie bij het opstellen en uitvoeren van het wijkveiligheids-actieprogramma. De wijkveiligheidsaanpak wordt vastgesteld door de deelgemeenteraad, na instemming door het bestuurlijk-justitieel overleg (BJO). Dat laatste is nodig met het oog op afstemming tussen de wijkveiligheidsaanpak en de activiteiten van de politie en het Openbaar Ministerie. De Stuurgroep Veilig waarin het College van B. en W., de Korpschef van de Politie en de Hoofdofficier van Justitie participeren toetst de aanpak aan de volgende criteria: aansluiting bij de thema s uit het vijfjaren-actieprogramma betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de wijk instemming met het plan door het bestuurlijk-justitieel overleg. Informatie - analyse - doelstellingen - actie/prestatieafspraken - evaluatie Basis van de wijkveiligheidsaanpak vormt een analyse van de problematiek in de wijk en van de effectiviteit van de huidige aanpak. Op basis van deze analyse worden prioriteiten en meetbare doelen geformuleerd. De keuze van maatregelen om deze doelen te realiseren wordt mede gebaseerd op de analyse van (knelpunten of witte vlekken in) de huidige aanpak. De maatregelen worden geformuleerd in termen van prestatieafspraken tussen de deelgemeente, de stedelijke diensten, de politie, het Openbaar Ministerie en eventueel andere justitie-instellingen (bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering), woningcorporaties, welzijnsinstellingen (inclusief jongerenwerk en opbouwwerk), scholen en de hulpverleningsinstellingen (o.a. Bouman Verslavingszorg, Centrum voor Dienstverlening en het Leger des Heils). Tussen de deelgemeente en de overige betrokken diensten en instellingen bestaat een 'opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie'. De deelgemeente stuurt de partners aan op basis van de vastgelegde prestatie-afspraken. Pro-actie - preventie - repressie/actie - nazorg/hulpverlening Een systematische aanpak van onveiligheid omvat alle schakels van de veiligheidsketen: pro-actie: maatregelen gericht op de structurele oorzaken van onveiligheid, zoals investeringen in de woningvoorraad en de openbare ruimte preventie: de aanpak van directe oorzaken van onveiligheid (b.v. hulpverlening voor risico-jongeren) 2

3 repressie/actie: het aanpakken van incidenten, door toezicht en handhaving hulpverlening/nazorg: maatregelen gericht op daders (b.v. individuele trajectbegeleiding) en slachtoffers (slachtofferzorg) van incidenten. Dader - domein - slachtoffer Aan elke inbreuk op de veiligheid zijn de dimensies dader, domein en slachtoffer te onderscheiden. Kenmerken van de daders, de slachtoffers of de plaatsen waar incidenten plaatsvinden kunnen niet alleen verklaringen bieden voor de problematiek, maar kunnen ook fungeren als aangrijpingspunten voor actie. Als de meeste inbraken zich voordoen in een straat met veel leegstaande woningen die gebruikt worden door drugsverslaafden, is sloop wellicht de beste maatregel om het aantal inbraken terug te brengen. Zowel bij de analyse van de problematiek als bij het uitwerken van maatregelen moeten de dimensies dader, domein en slachtoffer dan ook nadrukkelijk worden betrokken. Toezicht en handhaving - beheer en onderhoud - investeringen Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie en het Openbaar Ministerie, maar vraagt om brede samenwerking en een aanpak door: toezicht en handhaving beheer en onderhoud investeringen in de woningvoorraad, de openbare ruimte en de sociale infrastructuur. Als een van deze elementen ontbreekt is structurele verbetering van de veiligheid in de wijk niet goed mogelijk. Jeugd - drugs - geweld In het vijfjaren-actieprogramma zijn 3 stedelijke thema s opgenomen: drugs en overlast jeugd en veiligheid geweld. De maatregelen die op wijkniveau worden genomen om drugsoverlast, geweld en jongerenoverlast aan te pakken worden opgenomen in het wijkveiligheids-actieprogramma. Wezenlijk voor effectieve uitvoering Een systematische aanpak begint bij een plan en afspraken, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering en de resultaten die daarmee geboekt worden. Wezenlijk voor een effectieve uitvoering zijn: dat alle betrokken diensten en organisaties in hun reguliere activiteiten aandacht besteden aan veiligheid en leefbaarheid 3

4 dat zij systematisch informatie uitwisselen dat zij elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn op naleving van de prestatie-afspraken. Dit is een ingewikkeld proces, dat veel vraagt van alle betrokkenen. Er zullen nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld, nieuwe omgangsvormen waarbij betrokkenen elkaar aanspreken op resultaten zonder in een afrekencultuur terecht te komen. Voorwaarden voor succes zijn dat deelgemeenten, diensten, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties en het college van B. en W. hierbij gezamenlijk optrekken in een leerproces. Daarbij zullen en mogen we fouten maken. Dat is niet erg, mits we leren van die fouten. Bewoners en ondernemers erbij En nog iets: De wijkveiligheidsaanpak moet van en voor de bewoners zijn. Niet alleen moeten zij zich herkennen in de aanpak, zij moeten ook zelf een bijdrage leveren aan verbetering van de veiligheid in de wijk. Bewoners en ondernemers moeten daarom in alle fasen van de wijkveiligheidsaanpak intensief bij het proces betrokken worden: bij de analyse van de problematiek en de huidige aanpak, bij de keuze van maatregelen en bij de toetsing van de voortgang in de uitvoering. 4

5 Handreiking In deze handreiking worden de stappen beschreven die voor een systematische aanpak van wijkveiligheid doorlopen moeten worden. De handreiking is opgesteld op basis van ervaringen in andere steden en eerder opgedane ervaringen met de nieuwe wijkveiligheidsaanpak in Tussendijken, het Nieuwe Westen, Hillesluis, Hoogvliet-Noord en -Zuid en de Tarwewijk. De handreiking is bedoeld om deelgemeenten, diensten, politie, Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de nieuwe wijkveiligheidsaanpak. De handreiking is met name geschikt voor professionals die daadwerkelijk aan de slag moeten met het opstellen van de plannen. In die zin kan de handreiking een goed hulpmiddel zijn voor de stappen die zij in de praktijk moeten zetten. De intensiteit van de aanpak zal verschillen, afhankelijk van de lokale problematiek, de bestaande aanpak en de beschikbare capaciteit. Indeling Deze handreiking heeft de volgende indeling: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het stappenplan om te komen tot een wijkveiligheidsactieprogramma. Hoofdstuk 3 beschrijft de communicatie met en participatie van bewoners en bedrijven bij het proces. Hoofdstuk 4 somt de stappen en instrumenten op voor het opstellen van een analyse van de veiligheids- en leefbaarheidproblematiek in de wijk en de huidige aanpak. Hoofdstuk 5 gaat in op de prioriteiten en doelen. Hoofdstuk 6 geeft de maatregelen en prestatie-afspraken weer. Hoofdstuk 7 (bijlage) bevat een format (verkorte handreiking) voor het maken van een wijkveiligheids-actieprogramma, een planning voor het wijkveiligheidsactieprogramma en een aantal gegevensdefinities. 5

6 2 Het stappenplan Bij het opstellen van het wijkveiligheids-actieprogramma kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: start- en analysefase maatregelen prestatieafspraken besluitvorming en toetsing Communicatie met en participatie van bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk is wezenlijk voor een effectieve aanpak. Als de analyse niet aansluit bij de beleving van de mensen in de wijk, er geen draagvlak bestaat voor de prioriteiten en maatregelen en bewoners en maatschappelijke organisaties niet participeren in de uitvoering is succes bij voorbaat uit-gesloten. In alle fasen van het proces zal daarom intensief gecommuniceerd moeten worden met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk (zie hoofdstuk 3). Het opstellen en vaststellen van prestatieafspraken over wijkveiligheid duurt circa 6,5 maand. Per fase zijn hieronder de activiteiten en de planning weergegeven. Start- en analysefase Deze fase omvat: het startgesprek met de deelgemeentevoorzitter waarin het proces wordt besproken en afspraken m.b.t. de organisatie worden gemaakt (projectleiding, planning en werkwijze) voorlopige analyse van de problematiek op basis van de cijfers èn de huidige aanpak door de deelgemeente op basis van het schriftelijk materiaal interviews/groepsgesprekken met professionals (deelgemeente, diensten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen) over de problematiek, (knelpunten in) de huidige aanpak en prioriteiten: - uitleg systematiek en planning - presenteren, toetsen en aanvullen/aanpassen van de voorlopige analyse en de prioriteiten bijeenkomst met bewoners en ondernemers over de problematiek, (knelpunten in) de huidige aanpak en prioriteiten: - uitleg systematiek en planning - presenteren, toetsen en aanvullen/aanpassen van de voorlopige analyse en de prioriteiten - zo mogelijk direct aanpakken van een aantal (kleine) acute problemen (verlichting, onderhoud, etcetera) vaststellen van de analyse, prioriteiten en meetbare doelen door de deelgemeente bespreking van de analyse, de prioriteiten en de doelen in het management team (mt) en het dagelijks bestuur (db) van de deelgemeente en in het BJO. De start- en analysefase duurt circa 1,5 maand. 6

7 Maatregelen In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats: voorlopige inventarisatie van mogelijke maatregelen door deelgemeente bijeenkomsten met betrokken diensten en organisaties per thema (toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, jeugd en veiligheid, geweld, drugs en overlast en eventueel sociale cohesie): bespreking van mogelijke maatregelen, mede o.b.v. de voorlopige inventarisatie en toetsing van het draagvlak daarvoor bij de diensten en organisaties bijeenkomst met bewoners en ondernemers: presenteren van de mogelijke maatregelen, toetsen van het draagvlak daarvoor bij bewoners en ondernemers en inventarisatie van voorstellen voor aanvullende maatregelen vaststellen welke maatregelen worden uitgewerkt in prestatieafspraken. Om het aantal bijeenkomsten met bewoners en ondernemers te beperken en negatieve communicatie over de analyse te voorkomen, kan er voor worden gekozen de bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de analyse en de maatregelen te combineren. Deze fase duurt circa 1,5 maand. Prestatieafspraken In deze fase komt het volgende aan de orde: de maatregelen worden vertaald in concept-prestatieafspraken per afspraak wordt aangegeven welke organisaties er bij betrokken zijn, wie de actie trekt (organisatie en persoon), wat de bijdrage per organisatie (deelgemeente, diensten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen, scholen) is, wie binnen deze organisaties aanspreekpunt zijn en op welke termijnen welke (tussen)resultaten geboekt moeten worden per thema worden de concept-prestatieafspraken besproken met accountmanagers van de betrokken diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, corporaties, welzijnsinstellingen en de hulpverlening en zo nodig bijgesteld de aangepaste afspraken worden geaccordeerd binnen de diensten (dienstleiding, zo nodig wethouder) en de deelgemeente (mt en db) in de jaarplannen van diensten en organisaties worden de afspraken verwerkt, inclusief de doorwerking in de begroting. Deze fase duurt circa 2 maanden. 7

8 Besluitvorming en toetsing In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats: opstellen definitief wijkveiligheids-actieprogramma: samenvoegen deelrapportages uit de voorgaande fasen bijeenkomst met bewoners: wijkveiligheidsaanpak presenteren, toetsen (draagvlak) en eventueel aanvullen/aanpassen besluitvorming db instemming in BJO bespreken met deelgemeenteraad (commissie ABZ) toetsing door Stuurgroep Veilig Deze fase duurt 1-1,5 maand. In bijlage 2 is het stappenplan in een planning samengevat. 8

9 3 Participatie en communicatie Participatie Bij het opstellen en uitvoeren van de wijkveiligheidsaanpak dienen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijk nadrukkelijk te worden betrokken. Hun kennis van de wijk moet benut worden bij het opstellen van de afspraken. De maatregelen moeten aansluiten bij door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties beleefde problemen. Prioriteiten en maatregelen dienen in overleg met hen te worden vastgesteld. Daarnaast moeten zij worden betrokken bij de uitvoering en de toetsing van de voortgang en de resultaten. De participatie verschilt per fase van het proces. In onderstaande tabel wordt schematisch weergegeven hoe de participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties per fase van de wijkveiligheidsaanpak kan worden vormgegeven (meer hierover in het communicatieplan "Focus op Veilig"). Fase Startfase en Prioriteiten en Prestatie-afspraken Uitvoering analyse maatregelen en toetsing Participatie bewoners, - voorlichting procedure/ - meebepalen - toetsen afspraken, - uitwerken maatregelen ondernemers en stappen prioriteiten terugkoppelen op straatniveau maatschappelijke - inbrengen ervarings- - voorstellen - periodieke bespreking organisaties deskundigheid maatregelen voortgang - draagvlak verwerven/ - toetsen uitvoering toetsen analyse t.b.v. viermaandsrapportages Instrumenten - brede bijeenkomst - brainstorm- - brede bijeenkomst: - wijktafel (input voor (bekend maken in lokale bijeenkomsten. toetsen afspraken vier-maandsmedia, via bewoners- voor verschillende aan wensen rapportages) organisaties, moskeeën, groepen bewoners bewoners en - wijkschouwen internet en evt. huis (jongeren, ouderen, ondernemers - portiek-gesprekken en aan huisbrieven): allochtonen,. bekend maken van buurt/straatdebatten. uitleg systematiek ondernemers, afspraken aan (invulling maatregelen. presenteren en bespreken wijktafel): bewoners, zodat op straatniveau en voorlopige analyse. inventariseren zij de deelge- bespreken resultaten - BV-Straatspel prioriteiten meente daar op en knelpunten) - desgewenst aparte en maatregelen kunnen aanspreken - bewonersenquêtes bijeenkomsten voor - BV-Straatspel - stadsetiquette ouderen en jongeren 9

10 Communicatie Bij het wijkveiligheids-actieprogramma moet een communicatiestrategie worden ontwikkeld, die de volgende elementen omvat: in- en externe communicatiedoelen: - bekendheid met het wijkveiligheids-actieprogramma onder professionals en bewoners/ondernemers in de wijk - zichtbaarheid van de resultaten - vertrouwen in de aanpak - bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers pakken hun eigen verantwoordelijkheid op. de hoofdlijn van de communicatiestrategie: - nadruk op veiligheid i.p.v. onveiligheid - aansluiten bij de systematiek van het vijfjaren-actieprogramma (toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, drugs en overlast, jeugd en veiligheid en geweld) - zichtbare resultaten en vergroten van de participatie van bewoners - concentratie rond mijlpalen - ondersteunen van de samenwerking tussen partijen. een overzicht van doelgroepen, onderscheiden naar: - primaire doelgroepen - die actief betrokken moeten worden bij de aanpak - en secundaire doelgroepen - die moeten worden geïnformeerd over de aanpak, de voortgang en de resultaten - interne doelgroepen (medewerkers van de (deel)gemeente) en externe doelgroepen (bewoners, ondernemers en medewerkers van andere organisaties). specificatie van de communicatiedoelen per doelgroep en vaststellen van de centrale boodschap vaststellen van de strategie/methode per doelgroep inventarisatie van mogelijke middelen per doelgroep: - lokale media (wijkkrant) - eventueel een aparte krant over wijkveiligheid - de deelgemeente-site op internet - intranet of een elektronische nieuwsbrief voor betrokken medewerkers van de deelgemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, stedelijke diensten, corporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen - flyers 10

11 - voorlichtingsbijeenkomsten - brieven - benutten van zelforganisaties of moskeeën als kanaal - portiekgesprekken - lokale omroepen of migrantenomroepen. De resultaten van de communicatiestrategie moeten periodiek geëvalueerd worden, onder andere door gebruik van media-analyses en evaluatie van de in- en externe communicatie. De uitkomsten hiervan kunnen leiden tot aanpassing van de doelen of de instrumenten. In de viermaandsrapportages moeten ook de resultaten en knelpunten op het gebied van communicatie worden opgenomen. Organisatie van de communicatie De deelgemeente voert de regie over de communicatie over het wijkveiligheids-actieprogramma. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de deelgemeenten en de diensten over de taakverdeling m.b.t. communicatie. De coördinatie op het gebied van communicatie over het vijfjaren-actieprogramma ligt bij de communicatiemanager van het Programmabureau Veilig. Het Programmabureau verzorgt ook ondersteuning aan deelgemeenten en diensten. 11

12 4 Informatie en analyse Analyse Vertrekpunt voor het wijkveiligheids-actieprogramma is een analyse van de problematiek in de wijk en van de huidige aanpak. Op basis van de analyse van de problematiek worden de prioriteiten vastgesteld: waar moet in deze wijk vooral aandacht aan worden besteed? Uit de analyse van de effectiviteit van de huidige maatregelen kunnen condities worden afgeleid waaraan de aanpak moet voldoen: wat is nodig om de knelpunten in de huidige aanpak op te lossen? De analyse van de problematiek is gericht op: - het scherp in beeld brengen van de subjectieve en objectieve veiligheids- en leefbaarheidssituatie in de wijk - het relateren van de veiligheid en leefbaarheid aan andere kenmerken van de wijk, zoals de bevolkingsopbouw, sociaal-economische ontwikkeling en de kenmerken van de woningvoorraad en de openbare ruimte - het in beeld brengen van onderliggende processen of kenmerken, die bepalend zijn voor veiligheids- en leefbaarheidsrisico's. Twee delen De analyse van de problematiek valt uiteen in twee delen. Het cijfermatige deel wordt verzorgd door het Expertisecentrum Veiligheid Rotterdam (EVR), dat per wijk beschikt over gegevens over meldingen en aangiften bij de politie, oordelen van bewoners over onveiligheid en gegevens over demografische en sociaal-economische kenmerken van de wijk, de woningvoorraad, het voorzieningenniveau, het opleidingsniveau en schoolverzuim. Deze gegevens zijn gerelateerd aan het aantal inwoners of woningen ('normalisatie'). Bovendien zijn de wijken in Rotterdam vergeleken met de andere wijken, het gemiddelde van de deelgemeente en het gemiddelde van de stad als geheel. Tot slot is de ontwikkeling over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Voor vragen over deze gegevens kunnen de deelgemeenten contact opnemen met het Expertisecentrum Veiligheid Rotterdam dat een onderdeel is van het Programmabureau Veilig. Bij het tweede deel van de analyse ligt het voortouw bij de deelgemeente. Het betreft hier een meer kwalitatieve benadering op grond van de huidige aanpak/het reeds gevoerde beleid en de opvattingen van professionals, bewoners etc. Kortom wat zit er achter de cijfers? Deze inkleuring maakt de analyse herkenbaar voor bewoners en professionals in de wijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bewonersavonden, bewonersenquêtes of brainstormsessies met professionals (politie, wijkcoördinatoren welzijnsinstellingen, scholen, opbouwwerk, corporaties) of informatie uit beleidsdocumenten of wijkplannen. 12

13 Veiligheid en leefbaarheid hebben een objectieve component (incidenten) en een subjectieve component (oordelen en gevoelens van bewoners). Objectieve veiligheid Indicatoren voor objectieve veiligheid zijn: - het aantal meldingen en aangiften bij de politie en klachten bij de deelgemeente en stedelijke diensten - (kenmerken van) daders - (kenmerken van) 'hot spots', locaties waar overlast en criminaliteit veel voorkomen. Meldingen en aangiften Niet alle meldingen en aangiften zijn relevant voor wijkveiligheid. Het gaat vooral om zaken die op wijkniveau voorkomen en ook op dat niveau moeten worden aangepakt. Dus als het gaat om drugsoverlast is straathandel wel van belang, maar de groothandel in harddrugs veel minder. Aansluitend bij het Informatiemodel van de politie heeft het EVR gegevens op wijkniveau over drugsoverlast, overige overlast (o.a. horeca- en burenoverlast), geweld, vandalisme, diefstal, inbraak, milieu en verkeer. In bijlage 3 (gegevensdefinities) is weergegeven welke delicten onder deze categorieën vallen. Op zich zegt het aantal meldingen en aangiften in een wijk niet zo veel. Het gaat er vooral om: - is er sprake van een stijging of daling - hoe verhouden de meldingen en aangiften in een bepaalde wijk zich tot andere wijken. Daarom zijn de meldingen en aangiften gerelateerd aan het aantal inwoners of woningen/ adressen ( genormaliseerd ) en vergeleken met de voorgaande twee jaren. Zowel het genormaliseerde aantal meldingen en aangiften als de stijging of daling zijn vergeleken met de deelgemeente en de stad als geheel. Daarnaast is er per categorie een ranglijst opgesteld, van de meest onveilige tot de meest veilige wijk. Het gaat vooral om zaken die op wijkniveau voorkomen en ook op dat niveau moeten worden aangepakt Naast meldingen en aangiften zijn ook klachten indicatoren voor objectieve veiligheid: - klachten bij de deelgemeente (b.v. wijkposten/wijkkantoren of meldpunt drugspanden) - klachten bij corporaties (overlast bewoners/buren). - het meldingensysteem buitenruimte van Gemeentewerken en de Roteb (klachten over schoon en heel). Daderkenmerken Voor een effectieve aanpak van onveiligheid zijn daderanalyses van groot belang. Daarbij gaat het om zaken als het aantal jeugdige daders, het aantal first offenders, recidivisten en 13

14 de harde kern. Gegevens over daders zijn vaak privacygevoelig. Het EVR zal met politie en Justitie nagaan welke gegevens op wijkniveau beschikbaar gesteld kunnen worden. Hot spots Naast deze kwantitatieve gegevens zijn de (kenmerken van) hot spots in de wijk belangrijk om de objectieve veiligheid in beeld te brengen. Zijn het uitgaansgelegenheden, winkelstraten of -centra, scholen of hangplekken, tramhaltes of metrostations of slooplocaties. Hangen er groepen rond, en zo ja welke? Zijn er deal- en andere drugspanden of coffeeshops? Op welke tijdstippen is sprake van overlast of criminaliteit? Wat zijn risicofactoren (b.v. slechte verlichting, beheer en onderhoud/verloedering, leegstand, horeca-concentratie)? Subjectieve veiligheid 1) Slachtofferschap is een indicator voor subjectieve veiligheid, omdat het gaat om het aantal bewoners dat zelf heeft aangegeven het afgelopen jaar tenminste eenmaal slachtoffer te zijn geweest Indicatoren voor subjectieve veiligheid zijn: - buurtproblemen - slachtofferschap 1 - meldings- en aangiftebereidheid - gevoelens van onveiligheid. De indicatoren voor subjectieve veiligheid zijn ontleend aan de Politiemonitor Bevolking en bevolkingsonderzoeken. Twee maal per jaar worden bevolkingsenquêtes over subjectieve veiligheid afgenomen, zodat elk half jaar het beeld van de veiligheidsbeleving van de Rotterdammers geactualiseerd wordt. Buurtproblemen De oordelen van bewoners over buurtproblemen zijn verdeeld over de categorieën vermogenscriminaliteit, dreiging, verloedering en verkeersoverlast. Per categorie zijn de scores weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Bijlage 3 geeft een specificatie van de delicten/problemen per categorie. Slachtofferschap De oordelen over slachtofferschap betreffen het percentage bewoners dat naar eigen zeggen het afgelopen jaar slachtoffer is geweest. Daarbij zijn de volgende categorieën onderscheiden: geweld, inbraak, overige vermogenscriminaliteit, autocriminaliteit en fietsdiefstal. Bijlage 3 geeft een specificatie van de delicten per categorie. Meldings- en aangiftebereidheid De meldings- en aangiftebereidheid wordt uitgedrukt in het percentage van de bewoners dat zegt melding/aangifte te hebben gedaan van een incident waarvan men zegt slachtoffer te zijn geweest. De meldings- en aangiftebereidheid is vooral van belang als indicator van het 'dark 14

15 number': het percentage delicten dat niet wordt aangegeven of gemeld. Hoe hoger dit 'dark number', des te onbetrouwbaarder de meldingen en aangiften. Daarnaast kan de meldings- en aangiftebereidheid een indicator zijn enerzijds voor het vertrouwen van de bewoners in de overheid en anderzijds voor de mogelijkheden tot het vlot en gemakkelijk doen van aangifte. Gevoelens van onveiligheid De onveiligheidsgevoelens van de bewoners zijn weergegeven in een score van 1 tot 10, waarbij een hogere score uitdrukt dat bewoners zich minder veilig voelen. Beoordeling subjectieve veiligheid Voor de subjectieve veiligheid is niet zozeer de absolute score van belang, maar gaat het vooral om: - de vraag wat bewoners als de grootste aantasting van hun veiligheid beschouwen - de vraag hoe de wijk scoort in relatie tot andere wijken (de plaats op de ranglijst van meest onveilige tot meest veilige wijken) en tot het gemiddelde van de deelgemeente en de stad - de ontwikkeling van de score over de jaren - de verhouding tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Buurtkenmerken Buurtkenmerken kunnen een verklaring bieden voor subjectieve of objectieve veiligheid. Daarom moet de analyse van de problematiek zich niet beperken tot veiligheid sec maar moeten daar ook andere buurtkenmerken bij worden betrokken. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De meldings- en aangiftebereidheid is ook een indicator voor het vertrouwen van de bewoners in de overheid Een wijk waar de woningvoorraad vooral bestaat uit slecht onderhouden woningen die voor een groot deel in handen zijn van huisjesmelkers trekt vooral kansarmen aan. Deze kansarmen hebben in het algemeen een laag opleidingsniveau en een laag gemiddeld gezinsinkomen. De werkloosheid onder deze groep is relatief hoog. Door de instroom van kansarmen treedt een negatief selectieproces op de woningmarkt op. Degenen die de kans krijgen trekken de wijk uit, hun plaats wordt ingenomen door nieuwe kansarmen. Risico is dat door daling van het gezinsinkomen en instroom van nieuwe bewoners het draagvlak voor voorzieningen afneemt. De wijk komt in een negatieve spiraal terecht, waardoor de kans op overlast en criminaliteit steeds groter wordt. Het gevoel van onveiligheid hangt niet alleen af van het (objectieve) aantal incidenten, maar ook van de bevolkingssamenstelling. Zo is het gevoel van onveiligheid in wijken met veel ouderen of gezinnen met kinderen hoger dan in andere wijken, omdat deze groepen zich naar verhouding sneller onveilig voelen. 15

16 2) In de verzuimdefinitie die de Dienst Stedelijk Onderwijs hanteert is het kortdurend maar wel veelvuldig spijbelen (uurtjes) niet meegenomen Een hoog percentage schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vergroot de kans op jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast. Voortijdig schoolverlaters hebben weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Doordat spijbelaars veel rondhangen op straat neemt de kans op overlast toe. Veelvuldig schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn dan ook goede voorspellers van probleemgedrag. Daarbij speelt het schooltype en het verzorgingsgebied van de school een grote rol 2. Drugsoverlast en inbraken door verslaafden komen relatief veel voor in wijken met veel slooppanden en/of panden die in handen zijn van malafide huiseigenaren. ( huisjesmelkers ). Categorieën buurtkenmerken De buurtkenmerken zijn geordend naar de volgende categorieën: - bevolkingskenmerken, zoals gezinssamenstelling, leeftijdsopbouw en etniciteit - sociaal-economische kenmerken, zoals het gemiddeld gezinsinkomen, werkloosheid en het gemiddeld opleidingsniveau - kenmerken van de woningvoorraad, zoals het percentage koopwoningen, de gemiddelde WOZ-waarde, de verhouding tussen woningtypen - de gemiddelde woonduur/migratie - het voorzieningenniveau in de wijk - uitval uit het onderwijs (verzuim en voortijdig schoolverlaten). Bijlage 3 geeft een specificatie van de buurtkenmerken per categorie. Bij de beschrijving van buurtkenmerken gaat het er om aan de hand van deze categorieën het kenmerkende van de wijk in beeld te brengen (een 'antropologie van de wijk'). Daarbij kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn: wat zijn de kenmerken van de bevolkingssamenstelling? - leeftijdsopbouw - etniciteit - gezinssamenstelling - aantal mensen dat uit de wijk verhuist - kenmerken van nieuwe bewoners - gemiddelde woonduur. hoe staat het met de sociale cohesie in de wijk? - leven de bewoners met of naast elkaar - verschilt de sociale cohesie tussen verschillende delen van de wijk - hoe heeft de sociale cohesie zich de afgelopen jaren ontwikkeld. hoe staat de wijk er sociaal-economisch voor? - opleidingsniveau - inkomen - werkloosheid - bedrijvigheid. 16

17 wat zijn de kenmerken van de woningvoorraad? - verhouding koop-huur - is de woningvoorraad gedifferentieerd - zijn de woningen in het bezit van corporaties of particulieren - zijn er malafide huiseigenaren actief in de wijk - heeft er stadsvernieuwing plaatsgevonden, en zo ja wanneer en op welk niveau - zijn er resterende stadsvernieuwingslocaties in de wijk (slooppanden, braakliggende terreinen); zo ja, lukt het om deze locaties te ontwikkelen. wat is het voorzieningenniveau in de wijk? - buurthuizen - scholen - branchering winkelbestand (aandeel horeca, belwinkels, groothandels) - voorzieningen voor kinderen en jongeren. wat is de staat van de jeugd in de wijk? - etnische samenstelling - aandeel achterstandsleerlingen - schoolverzuim - voortijdig schoolverlaten, opleidingsniveau en jeugdwerkloosheid - voorzieningen en activiteiten - hanggroepen in de wijk. Bij het opstellen van de analyse moeten zowel professionals als bewoners en ondernemers in de wijk betrokken worden. De uitkomsten van de analyse moeten bij bewoners getoetst worden. Zij moeten hun wijk herkennen in de analyse. Hoe scherper de analyse het kenmerkende van de wijk in beeld brengt, hoe groter de kans dat de wijkveiligheidsaanpak leidt tot maatwerk. Belangrijkste veiligheidsproblemen De laatste stap van de analyse van de problematiek is het vaststellen wat de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk zijn. Daarbij is het van belang duidelijke keuzes te maken en niet alles tegelijk aan te willen pakken (prioritering en fasering). 17

18 De huidige aanpak Het tweede deel van de analyse betreft de huidige aanpak. Doel van deze analyse is: - inventariseren van welke activiteiten vanuit verschillende sectoren van de deelgemeente en door de betrokken diensten en organisaties worden ondernomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren - na te gaan of deze activiteiten aansluiten bij de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk zoals die uit de analyse blijken - na te gaan of deze activiteiten goed gespreid zijn over de thema's toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, drugs en overlast, jeugd en veiligheid en geweld - na te gaan of deze maatregelen goed gespreid zijn over de schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, actie/repressie en hulpverlening/nazorg) - per (cluster van) activiteit(en) de knelpunten in beeld te brengen. Eerste stap: Inventarisatie van de lopende activiteiten Eerste stap is de inventarisatie van lopende activiteiten. Deze inventarisatie is er op gericht een totaalbeeld te krijgen van de maatregelen die worden genomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Meestal ontbreekt een dergelijk totaalbeeld, omdat de activiteiten door veel betrokken organisaties - de deelgemeente en gemeentelijke diensten zoals Stadstoezicht, de Roteb, Gemeentewerken (GW), Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO), SoZaWe, Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (ds+v), het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), en de GGD, maar ook de politie, het OM, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, de hulpverlening en scholen - worden uitgevoerd. Daardoor is er ook onvoldoende zicht op de samenhang (c.q. overlap) tussen deze activiteiten en vindt onvoldoende uitwisseling van informatie plaats. Activiteiten om te komen tot een dergelijke inventarisatie zijn: - gesprekken met medewerkers van verschillende sectoren van de deelgemeente en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties: de accountmanagers van de diensten voor de deelgemeente, stedelijke programma s (Veilig, Opgroeien in Rotterdam), de chef van de basiseenheid en/of de districtschef van de politie, de teamleider van het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van de woningcorporaties, het welzijnswerk, het jongerenwerk, het opbouwwerk en de scholen. In deze gesprekken kan aandacht worden besteed aan de bestaande activiteiten, knelpunten in de uitvoering en voornemens voor de aanpak in de toekomst - analyse van beleidsplannen, begrotingen, (wijk)jaarplannen, rapportages, jaarverslagen en project- en activiteitenplannen en evaluaties van de deelgemeente, de stedelijke diensten, het welzijnswerk, het jongerenwerk, het opbouwwerk en woningcorporaties, het districtsplan van de politie, het teamplan van het Openbaar Ministerie en eventuele contracten tussen stedelijke diensten en de deelgemeente 18

19 - media-analyses en communicatieplannen en gesprekken met communicatiemedewerkers. In de inventarisatie moeten alle relevante activiteiten in beeld gebracht worden. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de activiteiten op het gebied van communicatie. Anderzijds moeten keuzes gemaakt worden over de vraag wat tot wijkveiligheid wordt gerekend en wat niet. Zo dragen de aanpak van werkloosheid en het bestrijden van onderwijsachterstanden ontegenzeggelijk bij aan het creëren van voorwaarden waaronder overlast en criminaliteit kunnen worden teruggebracht, maar werkgelegenheidsbeleid en onderwijsbeleid maken als zodanig geen onderdeel uit van de aanpak van wijkveiligheid. Om te komen tot een goede mix tussen volledigheid en hanteerbaarheid kan bij de inventarisatie worden uitgegaan van de indeling uit het vijfjaren-actieprogramma: - toezicht en handhaving hieronder vallen de reguliere inzet van de politie en de dienst stadstoezicht (m.n. veiligheidsassistenten en reinigingspolitie), activiteiten van corporaties (toezicht op complexen), de RET (handhavingsarrangement openbaar vervoer) en eventueel de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven, maar ook specifieke maatregelen zoals horecacontroles en cameratoezicht - beheer en onderhoud hieronder vallen de activiteiten van de Roteb en Gemeentewerken, woningcorporaties (buurtbeheer), de inzet van Topscore, het (zelf)beheer van binnenterreinen en campagnes op het gebied van schoon en heel - investeringen hieronder vallen activiteiten van de deelgemeente, ds+v, het OBR, GW, corporaties en eventueel projectontwikkelaars, gericht op investeringen in de woningvoorraad en verbetering van de kwaliteit van straten en pleinen, maar ook zaken als inbraakpreventie en brede investeringsprogramma's, gericht op een integrale aanpak (fysiek, sociaal en economisch) van bepaalde gebieden - drugs en overlast hieronder vallen de aanpak van dealpanden, bestrijding van straatoverlast en straathandel, drugshulpverlening en het tegengaan van drugsgerelateerde overlast zoals verloedering en geweld - jeugd hieronder vallen het realiseren van activiteiten en voorzieningen voor jongeren, bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, de opvang van risicojongeren en de aanpak van recidivisten en criminele jeugdgroepen, maar ook preventie-projecten in het onderwijs - geweld hieronder vallen naast toezicht en handhaving en de maatregelen gericht op de jeugd het bestrijden van vuurwapengeweld, deskundigheidsbevordering en een meldplicht voor professionals en maatregelen gericht op het tegengaan van geweld achter de voordeur. Door bij de inventarisatie van deze indeling uit te gaan wordt ook in beeld gebracht hoe de Wat kan tot wijkveiligheid gerekend worden en wat niet? 19

20 activiteiten zijn gespreid over de thema's uit het vijfjaren-actieprogramma. Met het oog op de analyse is het van belang in de inventarisatie aandacht te besteden aan de volgende elementen: - wat is het probleem? wat is de oorzaak van het probleem? welke maatregel is getroffen? - wie zijn bij de maatregel betrokken (als trekker en als participant)? - wat zijn de beoogde resultaten (zijn er meetbare doelen en termijnen geformuleerd, is er een evaluatie afgesproken)? - zijn er prestatieafspraken over de bijdrage van elke partner; zo ja, wordt er gestuurd op de naleving hiervan? - tegen welke knelpunten loopt men aan in de uitvoering? - tot welke resultaten leidt de maatregel? - hoe is over de maatregel gecommuniceerd en tot welke effecten heeft dat geleid? Tweede stap: Analyse van de huidige aanpak Na de inventarisatie is de volgende stap de analyse van de huidige aanpak, gericht op aansluiting bij de problematiek en de prioriteiten uit het vijfjaren-actieprogramma, spreiding over de veiligheidsketen en knelpunten in de uitvoering. 1) Aansluiting bij de problematiek Eerst wordt nagegaan of de huidige aanpak aansluit bij de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in de wijk. 2) Spreiding over de keten Vervolgens wordt nagegaan of de maatregelen goed gespreid zijn over de schakels van de veiligheidsketen, of dat zich op bepaalde gebieden witte vlekken voordoen. De veiligheidsketen omvat de volgende schakels: - pro-actie: lange termijn-maatregelen gericht op het aanpakken van de structurele oorzaken van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Voorbeelden zijn investeringen in de woningvoorraad en realisatie van voorzieningen voor jongeren, maar ook spreiding van de drugsinfrastructuur - preventie: maatregelen gericht op het aanpakken van de directe oorzaken van onveiligheid. Voorbeelden zijn voorlichting aan jongeren, de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en hulpverlening aan risicojongeren, maar ook beheer en onderhoud van de openbare ruimte 20

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat Samenvatting Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat De veiligheidsaanpak van Rotterdam werkt. Het veiligheidsniveau in de stad is gemiddeld naar een 7+ gegaan. Dat resultaat is het gevolg

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Recidive onder jongeren in IJsselstein Nota van Bevindingen ITJ-onderzoek naar de ketensamenwerking rond de preventie en aanpak van recidive in IJsselstein Utrecht, november 2009 Integraal Toezicht Jeugdzaken

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Jeugdveiligheidsbeleid in Almere

Jeugdveiligheidsbeleid in Almere Verwey-Jonker Instituut Jeugdveiligheidsbeleid in Almere Renske van der Gaag Inge Bakker Jeugdveiligheidsbeleid in Almere De gemeente als beleidsontwikkelaar en regisseur Renske van der Gaag Inge Bakker

Nadere informatie

VEILIGHEID in ontwikkeling

VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling In ontwikkeling VEILIGHEID Een hernieuwd overzicht voor gemeenten en hun veiligheidspartners van (nieuw en lopend) rijksbeleid, instrumenten en wettelijke

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Bijlagen. Samen werken aan veiligheid. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2012. Gemeente Smallingerland. december 2008

Bijlagen. Samen werken aan veiligheid. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2012. Gemeente Smallingerland. december 2008 1 Bijlagen Samen werken aan veiligheid Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2012 december 2008 Kadernota IVB 2009-2012, bijlagen 2 Inhoudsopgave Bijlage 1. Flankerende beleidsprocessen 4 Rijk 4 Politie

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Hartslag voor heel Heerlen Heerlen, maart 2011 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen Voorwoord burgemeester Veiligheid. Een basisvoorwaarde

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie