Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma"

Transcriptie

1 Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

2 1 Inleiding Alle 62 wijken in Rotterdam hebben of krijgen op de korte termijn een wijkveiligheidsactieprogramma. Veiligheid wordt op wijkniveau aangepakt omdat dat het meest effectief is. Bovendien is een wijkgerichte aanpak de beste garantie dat bewoners en ondernemers meedoen. Alle deelgemeenten praten regelmatig met bewoners en ondernemers in de wijken over veiligheid en leefbaarheid. Er gebeurt dus al veel, daar wordt op aangesloten. De deelgemeente heeft de regie bij het opstellen en uitvoeren van het wijkveiligheids-actieprogramma. De wijkveiligheidsaanpak wordt vastgesteld door de deelgemeenteraad, na instemming door het bestuurlijk-justitieel overleg (BJO). Dat laatste is nodig met het oog op afstemming tussen de wijkveiligheidsaanpak en de activiteiten van de politie en het Openbaar Ministerie. De Stuurgroep Veilig waarin het College van B. en W., de Korpschef van de Politie en de Hoofdofficier van Justitie participeren toetst de aanpak aan de volgende criteria: aansluiting bij de thema s uit het vijfjaren-actieprogramma betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de wijk instemming met het plan door het bestuurlijk-justitieel overleg. Informatie - analyse - doelstellingen - actie/prestatieafspraken - evaluatie Basis van de wijkveiligheidsaanpak vormt een analyse van de problematiek in de wijk en van de effectiviteit van de huidige aanpak. Op basis van deze analyse worden prioriteiten en meetbare doelen geformuleerd. De keuze van maatregelen om deze doelen te realiseren wordt mede gebaseerd op de analyse van (knelpunten of witte vlekken in) de huidige aanpak. De maatregelen worden geformuleerd in termen van prestatieafspraken tussen de deelgemeente, de stedelijke diensten, de politie, het Openbaar Ministerie en eventueel andere justitie-instellingen (bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering), woningcorporaties, welzijnsinstellingen (inclusief jongerenwerk en opbouwwerk), scholen en de hulpverleningsinstellingen (o.a. Bouman Verslavingszorg, Centrum voor Dienstverlening en het Leger des Heils). Tussen de deelgemeente en de overige betrokken diensten en instellingen bestaat een 'opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie'. De deelgemeente stuurt de partners aan op basis van de vastgelegde prestatie-afspraken. Pro-actie - preventie - repressie/actie - nazorg/hulpverlening Een systematische aanpak van onveiligheid omvat alle schakels van de veiligheidsketen: pro-actie: maatregelen gericht op de structurele oorzaken van onveiligheid, zoals investeringen in de woningvoorraad en de openbare ruimte preventie: de aanpak van directe oorzaken van onveiligheid (b.v. hulpverlening voor risico-jongeren) 2

3 repressie/actie: het aanpakken van incidenten, door toezicht en handhaving hulpverlening/nazorg: maatregelen gericht op daders (b.v. individuele trajectbegeleiding) en slachtoffers (slachtofferzorg) van incidenten. Dader - domein - slachtoffer Aan elke inbreuk op de veiligheid zijn de dimensies dader, domein en slachtoffer te onderscheiden. Kenmerken van de daders, de slachtoffers of de plaatsen waar incidenten plaatsvinden kunnen niet alleen verklaringen bieden voor de problematiek, maar kunnen ook fungeren als aangrijpingspunten voor actie. Als de meeste inbraken zich voordoen in een straat met veel leegstaande woningen die gebruikt worden door drugsverslaafden, is sloop wellicht de beste maatregel om het aantal inbraken terug te brengen. Zowel bij de analyse van de problematiek als bij het uitwerken van maatregelen moeten de dimensies dader, domein en slachtoffer dan ook nadrukkelijk worden betrokken. Toezicht en handhaving - beheer en onderhoud - investeringen Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie en het Openbaar Ministerie, maar vraagt om brede samenwerking en een aanpak door: toezicht en handhaving beheer en onderhoud investeringen in de woningvoorraad, de openbare ruimte en de sociale infrastructuur. Als een van deze elementen ontbreekt is structurele verbetering van de veiligheid in de wijk niet goed mogelijk. Jeugd - drugs - geweld In het vijfjaren-actieprogramma zijn 3 stedelijke thema s opgenomen: drugs en overlast jeugd en veiligheid geweld. De maatregelen die op wijkniveau worden genomen om drugsoverlast, geweld en jongerenoverlast aan te pakken worden opgenomen in het wijkveiligheids-actieprogramma. Wezenlijk voor effectieve uitvoering Een systematische aanpak begint bij een plan en afspraken, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering en de resultaten die daarmee geboekt worden. Wezenlijk voor een effectieve uitvoering zijn: dat alle betrokken diensten en organisaties in hun reguliere activiteiten aandacht besteden aan veiligheid en leefbaarheid 3

4 dat zij systematisch informatie uitwisselen dat zij elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn op naleving van de prestatie-afspraken. Dit is een ingewikkeld proces, dat veel vraagt van alle betrokkenen. Er zullen nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld, nieuwe omgangsvormen waarbij betrokkenen elkaar aanspreken op resultaten zonder in een afrekencultuur terecht te komen. Voorwaarden voor succes zijn dat deelgemeenten, diensten, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties en het college van B. en W. hierbij gezamenlijk optrekken in een leerproces. Daarbij zullen en mogen we fouten maken. Dat is niet erg, mits we leren van die fouten. Bewoners en ondernemers erbij En nog iets: De wijkveiligheidsaanpak moet van en voor de bewoners zijn. Niet alleen moeten zij zich herkennen in de aanpak, zij moeten ook zelf een bijdrage leveren aan verbetering van de veiligheid in de wijk. Bewoners en ondernemers moeten daarom in alle fasen van de wijkveiligheidsaanpak intensief bij het proces betrokken worden: bij de analyse van de problematiek en de huidige aanpak, bij de keuze van maatregelen en bij de toetsing van de voortgang in de uitvoering. 4

5 Handreiking In deze handreiking worden de stappen beschreven die voor een systematische aanpak van wijkveiligheid doorlopen moeten worden. De handreiking is opgesteld op basis van ervaringen in andere steden en eerder opgedane ervaringen met de nieuwe wijkveiligheidsaanpak in Tussendijken, het Nieuwe Westen, Hillesluis, Hoogvliet-Noord en -Zuid en de Tarwewijk. De handreiking is bedoeld om deelgemeenten, diensten, politie, Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de nieuwe wijkveiligheidsaanpak. De handreiking is met name geschikt voor professionals die daadwerkelijk aan de slag moeten met het opstellen van de plannen. In die zin kan de handreiking een goed hulpmiddel zijn voor de stappen die zij in de praktijk moeten zetten. De intensiteit van de aanpak zal verschillen, afhankelijk van de lokale problematiek, de bestaande aanpak en de beschikbare capaciteit. Indeling Deze handreiking heeft de volgende indeling: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het stappenplan om te komen tot een wijkveiligheidsactieprogramma. Hoofdstuk 3 beschrijft de communicatie met en participatie van bewoners en bedrijven bij het proces. Hoofdstuk 4 somt de stappen en instrumenten op voor het opstellen van een analyse van de veiligheids- en leefbaarheidproblematiek in de wijk en de huidige aanpak. Hoofdstuk 5 gaat in op de prioriteiten en doelen. Hoofdstuk 6 geeft de maatregelen en prestatie-afspraken weer. Hoofdstuk 7 (bijlage) bevat een format (verkorte handreiking) voor het maken van een wijkveiligheids-actieprogramma, een planning voor het wijkveiligheidsactieprogramma en een aantal gegevensdefinities. 5

6 2 Het stappenplan Bij het opstellen van het wijkveiligheids-actieprogramma kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: start- en analysefase maatregelen prestatieafspraken besluitvorming en toetsing Communicatie met en participatie van bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk is wezenlijk voor een effectieve aanpak. Als de analyse niet aansluit bij de beleving van de mensen in de wijk, er geen draagvlak bestaat voor de prioriteiten en maatregelen en bewoners en maatschappelijke organisaties niet participeren in de uitvoering is succes bij voorbaat uit-gesloten. In alle fasen van het proces zal daarom intensief gecommuniceerd moeten worden met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk (zie hoofdstuk 3). Het opstellen en vaststellen van prestatieafspraken over wijkveiligheid duurt circa 6,5 maand. Per fase zijn hieronder de activiteiten en de planning weergegeven. Start- en analysefase Deze fase omvat: het startgesprek met de deelgemeentevoorzitter waarin het proces wordt besproken en afspraken m.b.t. de organisatie worden gemaakt (projectleiding, planning en werkwijze) voorlopige analyse van de problematiek op basis van de cijfers èn de huidige aanpak door de deelgemeente op basis van het schriftelijk materiaal interviews/groepsgesprekken met professionals (deelgemeente, diensten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen) over de problematiek, (knelpunten in) de huidige aanpak en prioriteiten: - uitleg systematiek en planning - presenteren, toetsen en aanvullen/aanpassen van de voorlopige analyse en de prioriteiten bijeenkomst met bewoners en ondernemers over de problematiek, (knelpunten in) de huidige aanpak en prioriteiten: - uitleg systematiek en planning - presenteren, toetsen en aanvullen/aanpassen van de voorlopige analyse en de prioriteiten - zo mogelijk direct aanpakken van een aantal (kleine) acute problemen (verlichting, onderhoud, etcetera) vaststellen van de analyse, prioriteiten en meetbare doelen door de deelgemeente bespreking van de analyse, de prioriteiten en de doelen in het management team (mt) en het dagelijks bestuur (db) van de deelgemeente en in het BJO. De start- en analysefase duurt circa 1,5 maand. 6

7 Maatregelen In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats: voorlopige inventarisatie van mogelijke maatregelen door deelgemeente bijeenkomsten met betrokken diensten en organisaties per thema (toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, jeugd en veiligheid, geweld, drugs en overlast en eventueel sociale cohesie): bespreking van mogelijke maatregelen, mede o.b.v. de voorlopige inventarisatie en toetsing van het draagvlak daarvoor bij de diensten en organisaties bijeenkomst met bewoners en ondernemers: presenteren van de mogelijke maatregelen, toetsen van het draagvlak daarvoor bij bewoners en ondernemers en inventarisatie van voorstellen voor aanvullende maatregelen vaststellen welke maatregelen worden uitgewerkt in prestatieafspraken. Om het aantal bijeenkomsten met bewoners en ondernemers te beperken en negatieve communicatie over de analyse te voorkomen, kan er voor worden gekozen de bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de analyse en de maatregelen te combineren. Deze fase duurt circa 1,5 maand. Prestatieafspraken In deze fase komt het volgende aan de orde: de maatregelen worden vertaald in concept-prestatieafspraken per afspraak wordt aangegeven welke organisaties er bij betrokken zijn, wie de actie trekt (organisatie en persoon), wat de bijdrage per organisatie (deelgemeente, diensten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen, scholen) is, wie binnen deze organisaties aanspreekpunt zijn en op welke termijnen welke (tussen)resultaten geboekt moeten worden per thema worden de concept-prestatieafspraken besproken met accountmanagers van de betrokken diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, corporaties, welzijnsinstellingen en de hulpverlening en zo nodig bijgesteld de aangepaste afspraken worden geaccordeerd binnen de diensten (dienstleiding, zo nodig wethouder) en de deelgemeente (mt en db) in de jaarplannen van diensten en organisaties worden de afspraken verwerkt, inclusief de doorwerking in de begroting. Deze fase duurt circa 2 maanden. 7

8 Besluitvorming en toetsing In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats: opstellen definitief wijkveiligheids-actieprogramma: samenvoegen deelrapportages uit de voorgaande fasen bijeenkomst met bewoners: wijkveiligheidsaanpak presenteren, toetsen (draagvlak) en eventueel aanvullen/aanpassen besluitvorming db instemming in BJO bespreken met deelgemeenteraad (commissie ABZ) toetsing door Stuurgroep Veilig Deze fase duurt 1-1,5 maand. In bijlage 2 is het stappenplan in een planning samengevat. 8

9 3 Participatie en communicatie Participatie Bij het opstellen en uitvoeren van de wijkveiligheidsaanpak dienen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijk nadrukkelijk te worden betrokken. Hun kennis van de wijk moet benut worden bij het opstellen van de afspraken. De maatregelen moeten aansluiten bij door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties beleefde problemen. Prioriteiten en maatregelen dienen in overleg met hen te worden vastgesteld. Daarnaast moeten zij worden betrokken bij de uitvoering en de toetsing van de voortgang en de resultaten. De participatie verschilt per fase van het proces. In onderstaande tabel wordt schematisch weergegeven hoe de participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties per fase van de wijkveiligheidsaanpak kan worden vormgegeven (meer hierover in het communicatieplan "Focus op Veilig"). Fase Startfase en Prioriteiten en Prestatie-afspraken Uitvoering analyse maatregelen en toetsing Participatie bewoners, - voorlichting procedure/ - meebepalen - toetsen afspraken, - uitwerken maatregelen ondernemers en stappen prioriteiten terugkoppelen op straatniveau maatschappelijke - inbrengen ervarings- - voorstellen - periodieke bespreking organisaties deskundigheid maatregelen voortgang - draagvlak verwerven/ - toetsen uitvoering toetsen analyse t.b.v. viermaandsrapportages Instrumenten - brede bijeenkomst - brainstorm- - brede bijeenkomst: - wijktafel (input voor (bekend maken in lokale bijeenkomsten. toetsen afspraken vier-maandsmedia, via bewoners- voor verschillende aan wensen rapportages) organisaties, moskeeën, groepen bewoners bewoners en - wijkschouwen internet en evt. huis (jongeren, ouderen, ondernemers - portiek-gesprekken en aan huisbrieven): allochtonen,. bekend maken van buurt/straatdebatten. uitleg systematiek ondernemers, afspraken aan (invulling maatregelen. presenteren en bespreken wijktafel): bewoners, zodat op straatniveau en voorlopige analyse. inventariseren zij de deelge- bespreken resultaten - BV-Straatspel prioriteiten meente daar op en knelpunten) - desgewenst aparte en maatregelen kunnen aanspreken - bewonersenquêtes bijeenkomsten voor - BV-Straatspel - stadsetiquette ouderen en jongeren 9

10 Communicatie Bij het wijkveiligheids-actieprogramma moet een communicatiestrategie worden ontwikkeld, die de volgende elementen omvat: in- en externe communicatiedoelen: - bekendheid met het wijkveiligheids-actieprogramma onder professionals en bewoners/ondernemers in de wijk - zichtbaarheid van de resultaten - vertrouwen in de aanpak - bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers pakken hun eigen verantwoordelijkheid op. de hoofdlijn van de communicatiestrategie: - nadruk op veiligheid i.p.v. onveiligheid - aansluiten bij de systematiek van het vijfjaren-actieprogramma (toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, drugs en overlast, jeugd en veiligheid en geweld) - zichtbare resultaten en vergroten van de participatie van bewoners - concentratie rond mijlpalen - ondersteunen van de samenwerking tussen partijen. een overzicht van doelgroepen, onderscheiden naar: - primaire doelgroepen - die actief betrokken moeten worden bij de aanpak - en secundaire doelgroepen - die moeten worden geïnformeerd over de aanpak, de voortgang en de resultaten - interne doelgroepen (medewerkers van de (deel)gemeente) en externe doelgroepen (bewoners, ondernemers en medewerkers van andere organisaties). specificatie van de communicatiedoelen per doelgroep en vaststellen van de centrale boodschap vaststellen van de strategie/methode per doelgroep inventarisatie van mogelijke middelen per doelgroep: - lokale media (wijkkrant) - eventueel een aparte krant over wijkveiligheid - de deelgemeente-site op internet - intranet of een elektronische nieuwsbrief voor betrokken medewerkers van de deelgemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, stedelijke diensten, corporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen - flyers 10

11 - voorlichtingsbijeenkomsten - brieven - benutten van zelforganisaties of moskeeën als kanaal - portiekgesprekken - lokale omroepen of migrantenomroepen. De resultaten van de communicatiestrategie moeten periodiek geëvalueerd worden, onder andere door gebruik van media-analyses en evaluatie van de in- en externe communicatie. De uitkomsten hiervan kunnen leiden tot aanpassing van de doelen of de instrumenten. In de viermaandsrapportages moeten ook de resultaten en knelpunten op het gebied van communicatie worden opgenomen. Organisatie van de communicatie De deelgemeente voert de regie over de communicatie over het wijkveiligheids-actieprogramma. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de deelgemeenten en de diensten over de taakverdeling m.b.t. communicatie. De coördinatie op het gebied van communicatie over het vijfjaren-actieprogramma ligt bij de communicatiemanager van het Programmabureau Veilig. Het Programmabureau verzorgt ook ondersteuning aan deelgemeenten en diensten. 11

12 4 Informatie en analyse Analyse Vertrekpunt voor het wijkveiligheids-actieprogramma is een analyse van de problematiek in de wijk en van de huidige aanpak. Op basis van de analyse van de problematiek worden de prioriteiten vastgesteld: waar moet in deze wijk vooral aandacht aan worden besteed? Uit de analyse van de effectiviteit van de huidige maatregelen kunnen condities worden afgeleid waaraan de aanpak moet voldoen: wat is nodig om de knelpunten in de huidige aanpak op te lossen? De analyse van de problematiek is gericht op: - het scherp in beeld brengen van de subjectieve en objectieve veiligheids- en leefbaarheidssituatie in de wijk - het relateren van de veiligheid en leefbaarheid aan andere kenmerken van de wijk, zoals de bevolkingsopbouw, sociaal-economische ontwikkeling en de kenmerken van de woningvoorraad en de openbare ruimte - het in beeld brengen van onderliggende processen of kenmerken, die bepalend zijn voor veiligheids- en leefbaarheidsrisico's. Twee delen De analyse van de problematiek valt uiteen in twee delen. Het cijfermatige deel wordt verzorgd door het Expertisecentrum Veiligheid Rotterdam (EVR), dat per wijk beschikt over gegevens over meldingen en aangiften bij de politie, oordelen van bewoners over onveiligheid en gegevens over demografische en sociaal-economische kenmerken van de wijk, de woningvoorraad, het voorzieningenniveau, het opleidingsniveau en schoolverzuim. Deze gegevens zijn gerelateerd aan het aantal inwoners of woningen ('normalisatie'). Bovendien zijn de wijken in Rotterdam vergeleken met de andere wijken, het gemiddelde van de deelgemeente en het gemiddelde van de stad als geheel. Tot slot is de ontwikkeling over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Voor vragen over deze gegevens kunnen de deelgemeenten contact opnemen met het Expertisecentrum Veiligheid Rotterdam dat een onderdeel is van het Programmabureau Veilig. Bij het tweede deel van de analyse ligt het voortouw bij de deelgemeente. Het betreft hier een meer kwalitatieve benadering op grond van de huidige aanpak/het reeds gevoerde beleid en de opvattingen van professionals, bewoners etc. Kortom wat zit er achter de cijfers? Deze inkleuring maakt de analyse herkenbaar voor bewoners en professionals in de wijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bewonersavonden, bewonersenquêtes of brainstormsessies met professionals (politie, wijkcoördinatoren welzijnsinstellingen, scholen, opbouwwerk, corporaties) of informatie uit beleidsdocumenten of wijkplannen. 12

13 Veiligheid en leefbaarheid hebben een objectieve component (incidenten) en een subjectieve component (oordelen en gevoelens van bewoners). Objectieve veiligheid Indicatoren voor objectieve veiligheid zijn: - het aantal meldingen en aangiften bij de politie en klachten bij de deelgemeente en stedelijke diensten - (kenmerken van) daders - (kenmerken van) 'hot spots', locaties waar overlast en criminaliteit veel voorkomen. Meldingen en aangiften Niet alle meldingen en aangiften zijn relevant voor wijkveiligheid. Het gaat vooral om zaken die op wijkniveau voorkomen en ook op dat niveau moeten worden aangepakt. Dus als het gaat om drugsoverlast is straathandel wel van belang, maar de groothandel in harddrugs veel minder. Aansluitend bij het Informatiemodel van de politie heeft het EVR gegevens op wijkniveau over drugsoverlast, overige overlast (o.a. horeca- en burenoverlast), geweld, vandalisme, diefstal, inbraak, milieu en verkeer. In bijlage 3 (gegevensdefinities) is weergegeven welke delicten onder deze categorieën vallen. Op zich zegt het aantal meldingen en aangiften in een wijk niet zo veel. Het gaat er vooral om: - is er sprake van een stijging of daling - hoe verhouden de meldingen en aangiften in een bepaalde wijk zich tot andere wijken. Daarom zijn de meldingen en aangiften gerelateerd aan het aantal inwoners of woningen/ adressen ( genormaliseerd ) en vergeleken met de voorgaande twee jaren. Zowel het genormaliseerde aantal meldingen en aangiften als de stijging of daling zijn vergeleken met de deelgemeente en de stad als geheel. Daarnaast is er per categorie een ranglijst opgesteld, van de meest onveilige tot de meest veilige wijk. Het gaat vooral om zaken die op wijkniveau voorkomen en ook op dat niveau moeten worden aangepakt Naast meldingen en aangiften zijn ook klachten indicatoren voor objectieve veiligheid: - klachten bij de deelgemeente (b.v. wijkposten/wijkkantoren of meldpunt drugspanden) - klachten bij corporaties (overlast bewoners/buren). - het meldingensysteem buitenruimte van Gemeentewerken en de Roteb (klachten over schoon en heel). Daderkenmerken Voor een effectieve aanpak van onveiligheid zijn daderanalyses van groot belang. Daarbij gaat het om zaken als het aantal jeugdige daders, het aantal first offenders, recidivisten en 13

14 de harde kern. Gegevens over daders zijn vaak privacygevoelig. Het EVR zal met politie en Justitie nagaan welke gegevens op wijkniveau beschikbaar gesteld kunnen worden. Hot spots Naast deze kwantitatieve gegevens zijn de (kenmerken van) hot spots in de wijk belangrijk om de objectieve veiligheid in beeld te brengen. Zijn het uitgaansgelegenheden, winkelstraten of -centra, scholen of hangplekken, tramhaltes of metrostations of slooplocaties. Hangen er groepen rond, en zo ja welke? Zijn er deal- en andere drugspanden of coffeeshops? Op welke tijdstippen is sprake van overlast of criminaliteit? Wat zijn risicofactoren (b.v. slechte verlichting, beheer en onderhoud/verloedering, leegstand, horeca-concentratie)? Subjectieve veiligheid 1) Slachtofferschap is een indicator voor subjectieve veiligheid, omdat het gaat om het aantal bewoners dat zelf heeft aangegeven het afgelopen jaar tenminste eenmaal slachtoffer te zijn geweest Indicatoren voor subjectieve veiligheid zijn: - buurtproblemen - slachtofferschap 1 - meldings- en aangiftebereidheid - gevoelens van onveiligheid. De indicatoren voor subjectieve veiligheid zijn ontleend aan de Politiemonitor Bevolking en bevolkingsonderzoeken. Twee maal per jaar worden bevolkingsenquêtes over subjectieve veiligheid afgenomen, zodat elk half jaar het beeld van de veiligheidsbeleving van de Rotterdammers geactualiseerd wordt. Buurtproblemen De oordelen van bewoners over buurtproblemen zijn verdeeld over de categorieën vermogenscriminaliteit, dreiging, verloedering en verkeersoverlast. Per categorie zijn de scores weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Bijlage 3 geeft een specificatie van de delicten/problemen per categorie. Slachtofferschap De oordelen over slachtofferschap betreffen het percentage bewoners dat naar eigen zeggen het afgelopen jaar slachtoffer is geweest. Daarbij zijn de volgende categorieën onderscheiden: geweld, inbraak, overige vermogenscriminaliteit, autocriminaliteit en fietsdiefstal. Bijlage 3 geeft een specificatie van de delicten per categorie. Meldings- en aangiftebereidheid De meldings- en aangiftebereidheid wordt uitgedrukt in het percentage van de bewoners dat zegt melding/aangifte te hebben gedaan van een incident waarvan men zegt slachtoffer te zijn geweest. De meldings- en aangiftebereidheid is vooral van belang als indicator van het 'dark 14

15 number': het percentage delicten dat niet wordt aangegeven of gemeld. Hoe hoger dit 'dark number', des te onbetrouwbaarder de meldingen en aangiften. Daarnaast kan de meldings- en aangiftebereidheid een indicator zijn enerzijds voor het vertrouwen van de bewoners in de overheid en anderzijds voor de mogelijkheden tot het vlot en gemakkelijk doen van aangifte. Gevoelens van onveiligheid De onveiligheidsgevoelens van de bewoners zijn weergegeven in een score van 1 tot 10, waarbij een hogere score uitdrukt dat bewoners zich minder veilig voelen. Beoordeling subjectieve veiligheid Voor de subjectieve veiligheid is niet zozeer de absolute score van belang, maar gaat het vooral om: - de vraag wat bewoners als de grootste aantasting van hun veiligheid beschouwen - de vraag hoe de wijk scoort in relatie tot andere wijken (de plaats op de ranglijst van meest onveilige tot meest veilige wijken) en tot het gemiddelde van de deelgemeente en de stad - de ontwikkeling van de score over de jaren - de verhouding tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Buurtkenmerken Buurtkenmerken kunnen een verklaring bieden voor subjectieve of objectieve veiligheid. Daarom moet de analyse van de problematiek zich niet beperken tot veiligheid sec maar moeten daar ook andere buurtkenmerken bij worden betrokken. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De meldings- en aangiftebereidheid is ook een indicator voor het vertrouwen van de bewoners in de overheid Een wijk waar de woningvoorraad vooral bestaat uit slecht onderhouden woningen die voor een groot deel in handen zijn van huisjesmelkers trekt vooral kansarmen aan. Deze kansarmen hebben in het algemeen een laag opleidingsniveau en een laag gemiddeld gezinsinkomen. De werkloosheid onder deze groep is relatief hoog. Door de instroom van kansarmen treedt een negatief selectieproces op de woningmarkt op. Degenen die de kans krijgen trekken de wijk uit, hun plaats wordt ingenomen door nieuwe kansarmen. Risico is dat door daling van het gezinsinkomen en instroom van nieuwe bewoners het draagvlak voor voorzieningen afneemt. De wijk komt in een negatieve spiraal terecht, waardoor de kans op overlast en criminaliteit steeds groter wordt. Het gevoel van onveiligheid hangt niet alleen af van het (objectieve) aantal incidenten, maar ook van de bevolkingssamenstelling. Zo is het gevoel van onveiligheid in wijken met veel ouderen of gezinnen met kinderen hoger dan in andere wijken, omdat deze groepen zich naar verhouding sneller onveilig voelen. 15

16 2) In de verzuimdefinitie die de Dienst Stedelijk Onderwijs hanteert is het kortdurend maar wel veelvuldig spijbelen (uurtjes) niet meegenomen Een hoog percentage schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vergroot de kans op jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast. Voortijdig schoolverlaters hebben weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Doordat spijbelaars veel rondhangen op straat neemt de kans op overlast toe. Veelvuldig schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn dan ook goede voorspellers van probleemgedrag. Daarbij speelt het schooltype en het verzorgingsgebied van de school een grote rol 2. Drugsoverlast en inbraken door verslaafden komen relatief veel voor in wijken met veel slooppanden en/of panden die in handen zijn van malafide huiseigenaren. ( huisjesmelkers ). Categorieën buurtkenmerken De buurtkenmerken zijn geordend naar de volgende categorieën: - bevolkingskenmerken, zoals gezinssamenstelling, leeftijdsopbouw en etniciteit - sociaal-economische kenmerken, zoals het gemiddeld gezinsinkomen, werkloosheid en het gemiddeld opleidingsniveau - kenmerken van de woningvoorraad, zoals het percentage koopwoningen, de gemiddelde WOZ-waarde, de verhouding tussen woningtypen - de gemiddelde woonduur/migratie - het voorzieningenniveau in de wijk - uitval uit het onderwijs (verzuim en voortijdig schoolverlaten). Bijlage 3 geeft een specificatie van de buurtkenmerken per categorie. Bij de beschrijving van buurtkenmerken gaat het er om aan de hand van deze categorieën het kenmerkende van de wijk in beeld te brengen (een 'antropologie van de wijk'). Daarbij kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn: wat zijn de kenmerken van de bevolkingssamenstelling? - leeftijdsopbouw - etniciteit - gezinssamenstelling - aantal mensen dat uit de wijk verhuist - kenmerken van nieuwe bewoners - gemiddelde woonduur. hoe staat het met de sociale cohesie in de wijk? - leven de bewoners met of naast elkaar - verschilt de sociale cohesie tussen verschillende delen van de wijk - hoe heeft de sociale cohesie zich de afgelopen jaren ontwikkeld. hoe staat de wijk er sociaal-economisch voor? - opleidingsniveau - inkomen - werkloosheid - bedrijvigheid. 16

17 wat zijn de kenmerken van de woningvoorraad? - verhouding koop-huur - is de woningvoorraad gedifferentieerd - zijn de woningen in het bezit van corporaties of particulieren - zijn er malafide huiseigenaren actief in de wijk - heeft er stadsvernieuwing plaatsgevonden, en zo ja wanneer en op welk niveau - zijn er resterende stadsvernieuwingslocaties in de wijk (slooppanden, braakliggende terreinen); zo ja, lukt het om deze locaties te ontwikkelen. wat is het voorzieningenniveau in de wijk? - buurthuizen - scholen - branchering winkelbestand (aandeel horeca, belwinkels, groothandels) - voorzieningen voor kinderen en jongeren. wat is de staat van de jeugd in de wijk? - etnische samenstelling - aandeel achterstandsleerlingen - schoolverzuim - voortijdig schoolverlaten, opleidingsniveau en jeugdwerkloosheid - voorzieningen en activiteiten - hanggroepen in de wijk. Bij het opstellen van de analyse moeten zowel professionals als bewoners en ondernemers in de wijk betrokken worden. De uitkomsten van de analyse moeten bij bewoners getoetst worden. Zij moeten hun wijk herkennen in de analyse. Hoe scherper de analyse het kenmerkende van de wijk in beeld brengt, hoe groter de kans dat de wijkveiligheidsaanpak leidt tot maatwerk. Belangrijkste veiligheidsproblemen De laatste stap van de analyse van de problematiek is het vaststellen wat de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk zijn. Daarbij is het van belang duidelijke keuzes te maken en niet alles tegelijk aan te willen pakken (prioritering en fasering). 17

18 De huidige aanpak Het tweede deel van de analyse betreft de huidige aanpak. Doel van deze analyse is: - inventariseren van welke activiteiten vanuit verschillende sectoren van de deelgemeente en door de betrokken diensten en organisaties worden ondernomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren - na te gaan of deze activiteiten aansluiten bij de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk zoals die uit de analyse blijken - na te gaan of deze activiteiten goed gespreid zijn over de thema's toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, drugs en overlast, jeugd en veiligheid en geweld - na te gaan of deze maatregelen goed gespreid zijn over de schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, actie/repressie en hulpverlening/nazorg) - per (cluster van) activiteit(en) de knelpunten in beeld te brengen. Eerste stap: Inventarisatie van de lopende activiteiten Eerste stap is de inventarisatie van lopende activiteiten. Deze inventarisatie is er op gericht een totaalbeeld te krijgen van de maatregelen die worden genomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Meestal ontbreekt een dergelijk totaalbeeld, omdat de activiteiten door veel betrokken organisaties - de deelgemeente en gemeentelijke diensten zoals Stadstoezicht, de Roteb, Gemeentewerken (GW), Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO), SoZaWe, Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (ds+v), het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), en de GGD, maar ook de politie, het OM, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, de hulpverlening en scholen - worden uitgevoerd. Daardoor is er ook onvoldoende zicht op de samenhang (c.q. overlap) tussen deze activiteiten en vindt onvoldoende uitwisseling van informatie plaats. Activiteiten om te komen tot een dergelijke inventarisatie zijn: - gesprekken met medewerkers van verschillende sectoren van de deelgemeente en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties: de accountmanagers van de diensten voor de deelgemeente, stedelijke programma s (Veilig, Opgroeien in Rotterdam), de chef van de basiseenheid en/of de districtschef van de politie, de teamleider van het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van de woningcorporaties, het welzijnswerk, het jongerenwerk, het opbouwwerk en de scholen. In deze gesprekken kan aandacht worden besteed aan de bestaande activiteiten, knelpunten in de uitvoering en voornemens voor de aanpak in de toekomst - analyse van beleidsplannen, begrotingen, (wijk)jaarplannen, rapportages, jaarverslagen en project- en activiteitenplannen en evaluaties van de deelgemeente, de stedelijke diensten, het welzijnswerk, het jongerenwerk, het opbouwwerk en woningcorporaties, het districtsplan van de politie, het teamplan van het Openbaar Ministerie en eventuele contracten tussen stedelijke diensten en de deelgemeente 18

19 - media-analyses en communicatieplannen en gesprekken met communicatiemedewerkers. In de inventarisatie moeten alle relevante activiteiten in beeld gebracht worden. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de activiteiten op het gebied van communicatie. Anderzijds moeten keuzes gemaakt worden over de vraag wat tot wijkveiligheid wordt gerekend en wat niet. Zo dragen de aanpak van werkloosheid en het bestrijden van onderwijsachterstanden ontegenzeggelijk bij aan het creëren van voorwaarden waaronder overlast en criminaliteit kunnen worden teruggebracht, maar werkgelegenheidsbeleid en onderwijsbeleid maken als zodanig geen onderdeel uit van de aanpak van wijkveiligheid. Om te komen tot een goede mix tussen volledigheid en hanteerbaarheid kan bij de inventarisatie worden uitgegaan van de indeling uit het vijfjaren-actieprogramma: - toezicht en handhaving hieronder vallen de reguliere inzet van de politie en de dienst stadstoezicht (m.n. veiligheidsassistenten en reinigingspolitie), activiteiten van corporaties (toezicht op complexen), de RET (handhavingsarrangement openbaar vervoer) en eventueel de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven, maar ook specifieke maatregelen zoals horecacontroles en cameratoezicht - beheer en onderhoud hieronder vallen de activiteiten van de Roteb en Gemeentewerken, woningcorporaties (buurtbeheer), de inzet van Topscore, het (zelf)beheer van binnenterreinen en campagnes op het gebied van schoon en heel - investeringen hieronder vallen activiteiten van de deelgemeente, ds+v, het OBR, GW, corporaties en eventueel projectontwikkelaars, gericht op investeringen in de woningvoorraad en verbetering van de kwaliteit van straten en pleinen, maar ook zaken als inbraakpreventie en brede investeringsprogramma's, gericht op een integrale aanpak (fysiek, sociaal en economisch) van bepaalde gebieden - drugs en overlast hieronder vallen de aanpak van dealpanden, bestrijding van straatoverlast en straathandel, drugshulpverlening en het tegengaan van drugsgerelateerde overlast zoals verloedering en geweld - jeugd hieronder vallen het realiseren van activiteiten en voorzieningen voor jongeren, bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, de opvang van risicojongeren en de aanpak van recidivisten en criminele jeugdgroepen, maar ook preventie-projecten in het onderwijs - geweld hieronder vallen naast toezicht en handhaving en de maatregelen gericht op de jeugd het bestrijden van vuurwapengeweld, deskundigheidsbevordering en een meldplicht voor professionals en maatregelen gericht op het tegengaan van geweld achter de voordeur. Door bij de inventarisatie van deze indeling uit te gaan wordt ook in beeld gebracht hoe de Wat kan tot wijkveiligheid gerekend worden en wat niet? 19

20 activiteiten zijn gespreid over de thema's uit het vijfjaren-actieprogramma. Met het oog op de analyse is het van belang in de inventarisatie aandacht te besteden aan de volgende elementen: - wat is het probleem? wat is de oorzaak van het probleem? welke maatregel is getroffen? - wie zijn bij de maatregel betrokken (als trekker en als participant)? - wat zijn de beoogde resultaten (zijn er meetbare doelen en termijnen geformuleerd, is er een evaluatie afgesproken)? - zijn er prestatieafspraken over de bijdrage van elke partner; zo ja, wordt er gestuurd op de naleving hiervan? - tegen welke knelpunten loopt men aan in de uitvoering? - tot welke resultaten leidt de maatregel? - hoe is over de maatregel gecommuniceerd en tot welke effecten heeft dat geleid? Tweede stap: Analyse van de huidige aanpak Na de inventarisatie is de volgende stap de analyse van de huidige aanpak, gericht op aansluiting bij de problematiek en de prioriteiten uit het vijfjaren-actieprogramma, spreiding over de veiligheidsketen en knelpunten in de uitvoering. 1) Aansluiting bij de problematiek Eerst wordt nagegaan of de huidige aanpak aansluit bij de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in de wijk. 2) Spreiding over de keten Vervolgens wordt nagegaan of de maatregelen goed gespreid zijn over de schakels van de veiligheidsketen, of dat zich op bepaalde gebieden witte vlekken voordoen. De veiligheidsketen omvat de volgende schakels: - pro-actie: lange termijn-maatregelen gericht op het aanpakken van de structurele oorzaken van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Voorbeelden zijn investeringen in de woningvoorraad en realisatie van voorzieningen voor jongeren, maar ook spreiding van de drugsinfrastructuur - preventie: maatregelen gericht op het aanpakken van de directe oorzaken van onveiligheid. Voorbeelden zijn voorlichting aan jongeren, de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en hulpverlening aan risicojongeren, maar ook beheer en onderhoud van de openbare ruimte 20

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

behorend bij raadsstuk Rotterdam, 18 oktober 2001

behorend bij raadsstuk Rotterdam, 18 oktober 2001 Versterking veiligheid Rotterdam vijfjarenprogramma in samenwerking tussen stadsbestuur, deelgemeenten, stedelijke diensten, politie, justitie, bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven Rotterdam,

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN Het publiek belang van een meetbaar openbaar bestuur Robert Mul Organigram gemeente Rotterdam Ombudsman Gemeenteraad Rekenkamer B&W Takken van dienst gemeentesecretaris

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam

Werken aan een veiliger Rotterdam Vijfjarenprogramma Veilig Gemeente Rotterdam Werken aan een veiliger Rotterdam Geen woorden maar daden Een veiliger Rotterdam, kan dat? Rotterdam moet veiliger worden. Daar is het iedereen het over eens.

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie