Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma"

Transcriptie

1 Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

2 1 Inleiding Alle 62 wijken in Rotterdam hebben of krijgen op de korte termijn een wijkveiligheidsactieprogramma. Veiligheid wordt op wijkniveau aangepakt omdat dat het meest effectief is. Bovendien is een wijkgerichte aanpak de beste garantie dat bewoners en ondernemers meedoen. Alle deelgemeenten praten regelmatig met bewoners en ondernemers in de wijken over veiligheid en leefbaarheid. Er gebeurt dus al veel, daar wordt op aangesloten. De deelgemeente heeft de regie bij het opstellen en uitvoeren van het wijkveiligheids-actieprogramma. De wijkveiligheidsaanpak wordt vastgesteld door de deelgemeenteraad, na instemming door het bestuurlijk-justitieel overleg (BJO). Dat laatste is nodig met het oog op afstemming tussen de wijkveiligheidsaanpak en de activiteiten van de politie en het Openbaar Ministerie. De Stuurgroep Veilig waarin het College van B. en W., de Korpschef van de Politie en de Hoofdofficier van Justitie participeren toetst de aanpak aan de volgende criteria: aansluiting bij de thema s uit het vijfjaren-actieprogramma betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de wijk instemming met het plan door het bestuurlijk-justitieel overleg. Informatie - analyse - doelstellingen - actie/prestatieafspraken - evaluatie Basis van de wijkveiligheidsaanpak vormt een analyse van de problematiek in de wijk en van de effectiviteit van de huidige aanpak. Op basis van deze analyse worden prioriteiten en meetbare doelen geformuleerd. De keuze van maatregelen om deze doelen te realiseren wordt mede gebaseerd op de analyse van (knelpunten of witte vlekken in) de huidige aanpak. De maatregelen worden geformuleerd in termen van prestatieafspraken tussen de deelgemeente, de stedelijke diensten, de politie, het Openbaar Ministerie en eventueel andere justitie-instellingen (bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering), woningcorporaties, welzijnsinstellingen (inclusief jongerenwerk en opbouwwerk), scholen en de hulpverleningsinstellingen (o.a. Bouman Verslavingszorg, Centrum voor Dienstverlening en het Leger des Heils). Tussen de deelgemeente en de overige betrokken diensten en instellingen bestaat een 'opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie'. De deelgemeente stuurt de partners aan op basis van de vastgelegde prestatie-afspraken. Pro-actie - preventie - repressie/actie - nazorg/hulpverlening Een systematische aanpak van onveiligheid omvat alle schakels van de veiligheidsketen: pro-actie: maatregelen gericht op de structurele oorzaken van onveiligheid, zoals investeringen in de woningvoorraad en de openbare ruimte preventie: de aanpak van directe oorzaken van onveiligheid (b.v. hulpverlening voor risico-jongeren) 2

3 repressie/actie: het aanpakken van incidenten, door toezicht en handhaving hulpverlening/nazorg: maatregelen gericht op daders (b.v. individuele trajectbegeleiding) en slachtoffers (slachtofferzorg) van incidenten. Dader - domein - slachtoffer Aan elke inbreuk op de veiligheid zijn de dimensies dader, domein en slachtoffer te onderscheiden. Kenmerken van de daders, de slachtoffers of de plaatsen waar incidenten plaatsvinden kunnen niet alleen verklaringen bieden voor de problematiek, maar kunnen ook fungeren als aangrijpingspunten voor actie. Als de meeste inbraken zich voordoen in een straat met veel leegstaande woningen die gebruikt worden door drugsverslaafden, is sloop wellicht de beste maatregel om het aantal inbraken terug te brengen. Zowel bij de analyse van de problematiek als bij het uitwerken van maatregelen moeten de dimensies dader, domein en slachtoffer dan ook nadrukkelijk worden betrokken. Toezicht en handhaving - beheer en onderhoud - investeringen Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie en het Openbaar Ministerie, maar vraagt om brede samenwerking en een aanpak door: toezicht en handhaving beheer en onderhoud investeringen in de woningvoorraad, de openbare ruimte en de sociale infrastructuur. Als een van deze elementen ontbreekt is structurele verbetering van de veiligheid in de wijk niet goed mogelijk. Jeugd - drugs - geweld In het vijfjaren-actieprogramma zijn 3 stedelijke thema s opgenomen: drugs en overlast jeugd en veiligheid geweld. De maatregelen die op wijkniveau worden genomen om drugsoverlast, geweld en jongerenoverlast aan te pakken worden opgenomen in het wijkveiligheids-actieprogramma. Wezenlijk voor effectieve uitvoering Een systematische aanpak begint bij een plan en afspraken, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering en de resultaten die daarmee geboekt worden. Wezenlijk voor een effectieve uitvoering zijn: dat alle betrokken diensten en organisaties in hun reguliere activiteiten aandacht besteden aan veiligheid en leefbaarheid 3

4 dat zij systematisch informatie uitwisselen dat zij elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn op naleving van de prestatie-afspraken. Dit is een ingewikkeld proces, dat veel vraagt van alle betrokkenen. Er zullen nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld, nieuwe omgangsvormen waarbij betrokkenen elkaar aanspreken op resultaten zonder in een afrekencultuur terecht te komen. Voorwaarden voor succes zijn dat deelgemeenten, diensten, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties en het college van B. en W. hierbij gezamenlijk optrekken in een leerproces. Daarbij zullen en mogen we fouten maken. Dat is niet erg, mits we leren van die fouten. Bewoners en ondernemers erbij En nog iets: De wijkveiligheidsaanpak moet van en voor de bewoners zijn. Niet alleen moeten zij zich herkennen in de aanpak, zij moeten ook zelf een bijdrage leveren aan verbetering van de veiligheid in de wijk. Bewoners en ondernemers moeten daarom in alle fasen van de wijkveiligheidsaanpak intensief bij het proces betrokken worden: bij de analyse van de problematiek en de huidige aanpak, bij de keuze van maatregelen en bij de toetsing van de voortgang in de uitvoering. 4

5 Handreiking In deze handreiking worden de stappen beschreven die voor een systematische aanpak van wijkveiligheid doorlopen moeten worden. De handreiking is opgesteld op basis van ervaringen in andere steden en eerder opgedane ervaringen met de nieuwe wijkveiligheidsaanpak in Tussendijken, het Nieuwe Westen, Hillesluis, Hoogvliet-Noord en -Zuid en de Tarwewijk. De handreiking is bedoeld om deelgemeenten, diensten, politie, Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de nieuwe wijkveiligheidsaanpak. De handreiking is met name geschikt voor professionals die daadwerkelijk aan de slag moeten met het opstellen van de plannen. In die zin kan de handreiking een goed hulpmiddel zijn voor de stappen die zij in de praktijk moeten zetten. De intensiteit van de aanpak zal verschillen, afhankelijk van de lokale problematiek, de bestaande aanpak en de beschikbare capaciteit. Indeling Deze handreiking heeft de volgende indeling: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het stappenplan om te komen tot een wijkveiligheidsactieprogramma. Hoofdstuk 3 beschrijft de communicatie met en participatie van bewoners en bedrijven bij het proces. Hoofdstuk 4 somt de stappen en instrumenten op voor het opstellen van een analyse van de veiligheids- en leefbaarheidproblematiek in de wijk en de huidige aanpak. Hoofdstuk 5 gaat in op de prioriteiten en doelen. Hoofdstuk 6 geeft de maatregelen en prestatie-afspraken weer. Hoofdstuk 7 (bijlage) bevat een format (verkorte handreiking) voor het maken van een wijkveiligheids-actieprogramma, een planning voor het wijkveiligheidsactieprogramma en een aantal gegevensdefinities. 5

6 2 Het stappenplan Bij het opstellen van het wijkveiligheids-actieprogramma kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: start- en analysefase maatregelen prestatieafspraken besluitvorming en toetsing Communicatie met en participatie van bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk is wezenlijk voor een effectieve aanpak. Als de analyse niet aansluit bij de beleving van de mensen in de wijk, er geen draagvlak bestaat voor de prioriteiten en maatregelen en bewoners en maatschappelijke organisaties niet participeren in de uitvoering is succes bij voorbaat uit-gesloten. In alle fasen van het proces zal daarom intensief gecommuniceerd moeten worden met bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk (zie hoofdstuk 3). Het opstellen en vaststellen van prestatieafspraken over wijkveiligheid duurt circa 6,5 maand. Per fase zijn hieronder de activiteiten en de planning weergegeven. Start- en analysefase Deze fase omvat: het startgesprek met de deelgemeentevoorzitter waarin het proces wordt besproken en afspraken m.b.t. de organisatie worden gemaakt (projectleiding, planning en werkwijze) voorlopige analyse van de problematiek op basis van de cijfers èn de huidige aanpak door de deelgemeente op basis van het schriftelijk materiaal interviews/groepsgesprekken met professionals (deelgemeente, diensten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen) over de problematiek, (knelpunten in) de huidige aanpak en prioriteiten: - uitleg systematiek en planning - presenteren, toetsen en aanvullen/aanpassen van de voorlopige analyse en de prioriteiten bijeenkomst met bewoners en ondernemers over de problematiek, (knelpunten in) de huidige aanpak en prioriteiten: - uitleg systematiek en planning - presenteren, toetsen en aanvullen/aanpassen van de voorlopige analyse en de prioriteiten - zo mogelijk direct aanpakken van een aantal (kleine) acute problemen (verlichting, onderhoud, etcetera) vaststellen van de analyse, prioriteiten en meetbare doelen door de deelgemeente bespreking van de analyse, de prioriteiten en de doelen in het management team (mt) en het dagelijks bestuur (db) van de deelgemeente en in het BJO. De start- en analysefase duurt circa 1,5 maand. 6

7 Maatregelen In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats: voorlopige inventarisatie van mogelijke maatregelen door deelgemeente bijeenkomsten met betrokken diensten en organisaties per thema (toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, jeugd en veiligheid, geweld, drugs en overlast en eventueel sociale cohesie): bespreking van mogelijke maatregelen, mede o.b.v. de voorlopige inventarisatie en toetsing van het draagvlak daarvoor bij de diensten en organisaties bijeenkomst met bewoners en ondernemers: presenteren van de mogelijke maatregelen, toetsen van het draagvlak daarvoor bij bewoners en ondernemers en inventarisatie van voorstellen voor aanvullende maatregelen vaststellen welke maatregelen worden uitgewerkt in prestatieafspraken. Om het aantal bijeenkomsten met bewoners en ondernemers te beperken en negatieve communicatie over de analyse te voorkomen, kan er voor worden gekozen de bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de analyse en de maatregelen te combineren. Deze fase duurt circa 1,5 maand. Prestatieafspraken In deze fase komt het volgende aan de orde: de maatregelen worden vertaald in concept-prestatieafspraken per afspraak wordt aangegeven welke organisaties er bij betrokken zijn, wie de actie trekt (organisatie en persoon), wat de bijdrage per organisatie (deelgemeente, diensten, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen, scholen) is, wie binnen deze organisaties aanspreekpunt zijn en op welke termijnen welke (tussen)resultaten geboekt moeten worden per thema worden de concept-prestatieafspraken besproken met accountmanagers van de betrokken diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, corporaties, welzijnsinstellingen en de hulpverlening en zo nodig bijgesteld de aangepaste afspraken worden geaccordeerd binnen de diensten (dienstleiding, zo nodig wethouder) en de deelgemeente (mt en db) in de jaarplannen van diensten en organisaties worden de afspraken verwerkt, inclusief de doorwerking in de begroting. Deze fase duurt circa 2 maanden. 7

8 Besluitvorming en toetsing In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats: opstellen definitief wijkveiligheids-actieprogramma: samenvoegen deelrapportages uit de voorgaande fasen bijeenkomst met bewoners: wijkveiligheidsaanpak presenteren, toetsen (draagvlak) en eventueel aanvullen/aanpassen besluitvorming db instemming in BJO bespreken met deelgemeenteraad (commissie ABZ) toetsing door Stuurgroep Veilig Deze fase duurt 1-1,5 maand. In bijlage 2 is het stappenplan in een planning samengevat. 8

9 3 Participatie en communicatie Participatie Bij het opstellen en uitvoeren van de wijkveiligheidsaanpak dienen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijk nadrukkelijk te worden betrokken. Hun kennis van de wijk moet benut worden bij het opstellen van de afspraken. De maatregelen moeten aansluiten bij door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties beleefde problemen. Prioriteiten en maatregelen dienen in overleg met hen te worden vastgesteld. Daarnaast moeten zij worden betrokken bij de uitvoering en de toetsing van de voortgang en de resultaten. De participatie verschilt per fase van het proces. In onderstaande tabel wordt schematisch weergegeven hoe de participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties per fase van de wijkveiligheidsaanpak kan worden vormgegeven (meer hierover in het communicatieplan "Focus op Veilig"). Fase Startfase en Prioriteiten en Prestatie-afspraken Uitvoering analyse maatregelen en toetsing Participatie bewoners, - voorlichting procedure/ - meebepalen - toetsen afspraken, - uitwerken maatregelen ondernemers en stappen prioriteiten terugkoppelen op straatniveau maatschappelijke - inbrengen ervarings- - voorstellen - periodieke bespreking organisaties deskundigheid maatregelen voortgang - draagvlak verwerven/ - toetsen uitvoering toetsen analyse t.b.v. viermaandsrapportages Instrumenten - brede bijeenkomst - brainstorm- - brede bijeenkomst: - wijktafel (input voor (bekend maken in lokale bijeenkomsten. toetsen afspraken vier-maandsmedia, via bewoners- voor verschillende aan wensen rapportages) organisaties, moskeeën, groepen bewoners bewoners en - wijkschouwen internet en evt. huis (jongeren, ouderen, ondernemers - portiek-gesprekken en aan huisbrieven): allochtonen,. bekend maken van buurt/straatdebatten. uitleg systematiek ondernemers, afspraken aan (invulling maatregelen. presenteren en bespreken wijktafel): bewoners, zodat op straatniveau en voorlopige analyse. inventariseren zij de deelge- bespreken resultaten - BV-Straatspel prioriteiten meente daar op en knelpunten) - desgewenst aparte en maatregelen kunnen aanspreken - bewonersenquêtes bijeenkomsten voor - BV-Straatspel - stadsetiquette ouderen en jongeren 9

10 Communicatie Bij het wijkveiligheids-actieprogramma moet een communicatiestrategie worden ontwikkeld, die de volgende elementen omvat: in- en externe communicatiedoelen: - bekendheid met het wijkveiligheids-actieprogramma onder professionals en bewoners/ondernemers in de wijk - zichtbaarheid van de resultaten - vertrouwen in de aanpak - bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers pakken hun eigen verantwoordelijkheid op. de hoofdlijn van de communicatiestrategie: - nadruk op veiligheid i.p.v. onveiligheid - aansluiten bij de systematiek van het vijfjaren-actieprogramma (toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, drugs en overlast, jeugd en veiligheid en geweld) - zichtbare resultaten en vergroten van de participatie van bewoners - concentratie rond mijlpalen - ondersteunen van de samenwerking tussen partijen. een overzicht van doelgroepen, onderscheiden naar: - primaire doelgroepen - die actief betrokken moeten worden bij de aanpak - en secundaire doelgroepen - die moeten worden geïnformeerd over de aanpak, de voortgang en de resultaten - interne doelgroepen (medewerkers van de (deel)gemeente) en externe doelgroepen (bewoners, ondernemers en medewerkers van andere organisaties). specificatie van de communicatiedoelen per doelgroep en vaststellen van de centrale boodschap vaststellen van de strategie/methode per doelgroep inventarisatie van mogelijke middelen per doelgroep: - lokale media (wijkkrant) - eventueel een aparte krant over wijkveiligheid - de deelgemeente-site op internet - intranet of een elektronische nieuwsbrief voor betrokken medewerkers van de deelgemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, stedelijke diensten, corporaties, welzijns- en hulpverleningsinstellingen - flyers 10

11 - voorlichtingsbijeenkomsten - brieven - benutten van zelforganisaties of moskeeën als kanaal - portiekgesprekken - lokale omroepen of migrantenomroepen. De resultaten van de communicatiestrategie moeten periodiek geëvalueerd worden, onder andere door gebruik van media-analyses en evaluatie van de in- en externe communicatie. De uitkomsten hiervan kunnen leiden tot aanpassing van de doelen of de instrumenten. In de viermaandsrapportages moeten ook de resultaten en knelpunten op het gebied van communicatie worden opgenomen. Organisatie van de communicatie De deelgemeente voert de regie over de communicatie over het wijkveiligheids-actieprogramma. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de deelgemeenten en de diensten over de taakverdeling m.b.t. communicatie. De coördinatie op het gebied van communicatie over het vijfjaren-actieprogramma ligt bij de communicatiemanager van het Programmabureau Veilig. Het Programmabureau verzorgt ook ondersteuning aan deelgemeenten en diensten. 11

12 4 Informatie en analyse Analyse Vertrekpunt voor het wijkveiligheids-actieprogramma is een analyse van de problematiek in de wijk en van de huidige aanpak. Op basis van de analyse van de problematiek worden de prioriteiten vastgesteld: waar moet in deze wijk vooral aandacht aan worden besteed? Uit de analyse van de effectiviteit van de huidige maatregelen kunnen condities worden afgeleid waaraan de aanpak moet voldoen: wat is nodig om de knelpunten in de huidige aanpak op te lossen? De analyse van de problematiek is gericht op: - het scherp in beeld brengen van de subjectieve en objectieve veiligheids- en leefbaarheidssituatie in de wijk - het relateren van de veiligheid en leefbaarheid aan andere kenmerken van de wijk, zoals de bevolkingsopbouw, sociaal-economische ontwikkeling en de kenmerken van de woningvoorraad en de openbare ruimte - het in beeld brengen van onderliggende processen of kenmerken, die bepalend zijn voor veiligheids- en leefbaarheidsrisico's. Twee delen De analyse van de problematiek valt uiteen in twee delen. Het cijfermatige deel wordt verzorgd door het Expertisecentrum Veiligheid Rotterdam (EVR), dat per wijk beschikt over gegevens over meldingen en aangiften bij de politie, oordelen van bewoners over onveiligheid en gegevens over demografische en sociaal-economische kenmerken van de wijk, de woningvoorraad, het voorzieningenniveau, het opleidingsniveau en schoolverzuim. Deze gegevens zijn gerelateerd aan het aantal inwoners of woningen ('normalisatie'). Bovendien zijn de wijken in Rotterdam vergeleken met de andere wijken, het gemiddelde van de deelgemeente en het gemiddelde van de stad als geheel. Tot slot is de ontwikkeling over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Voor vragen over deze gegevens kunnen de deelgemeenten contact opnemen met het Expertisecentrum Veiligheid Rotterdam dat een onderdeel is van het Programmabureau Veilig. Bij het tweede deel van de analyse ligt het voortouw bij de deelgemeente. Het betreft hier een meer kwalitatieve benadering op grond van de huidige aanpak/het reeds gevoerde beleid en de opvattingen van professionals, bewoners etc. Kortom wat zit er achter de cijfers? Deze inkleuring maakt de analyse herkenbaar voor bewoners en professionals in de wijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bewonersavonden, bewonersenquêtes of brainstormsessies met professionals (politie, wijkcoördinatoren welzijnsinstellingen, scholen, opbouwwerk, corporaties) of informatie uit beleidsdocumenten of wijkplannen. 12

13 Veiligheid en leefbaarheid hebben een objectieve component (incidenten) en een subjectieve component (oordelen en gevoelens van bewoners). Objectieve veiligheid Indicatoren voor objectieve veiligheid zijn: - het aantal meldingen en aangiften bij de politie en klachten bij de deelgemeente en stedelijke diensten - (kenmerken van) daders - (kenmerken van) 'hot spots', locaties waar overlast en criminaliteit veel voorkomen. Meldingen en aangiften Niet alle meldingen en aangiften zijn relevant voor wijkveiligheid. Het gaat vooral om zaken die op wijkniveau voorkomen en ook op dat niveau moeten worden aangepakt. Dus als het gaat om drugsoverlast is straathandel wel van belang, maar de groothandel in harddrugs veel minder. Aansluitend bij het Informatiemodel van de politie heeft het EVR gegevens op wijkniveau over drugsoverlast, overige overlast (o.a. horeca- en burenoverlast), geweld, vandalisme, diefstal, inbraak, milieu en verkeer. In bijlage 3 (gegevensdefinities) is weergegeven welke delicten onder deze categorieën vallen. Op zich zegt het aantal meldingen en aangiften in een wijk niet zo veel. Het gaat er vooral om: - is er sprake van een stijging of daling - hoe verhouden de meldingen en aangiften in een bepaalde wijk zich tot andere wijken. Daarom zijn de meldingen en aangiften gerelateerd aan het aantal inwoners of woningen/ adressen ( genormaliseerd ) en vergeleken met de voorgaande twee jaren. Zowel het genormaliseerde aantal meldingen en aangiften als de stijging of daling zijn vergeleken met de deelgemeente en de stad als geheel. Daarnaast is er per categorie een ranglijst opgesteld, van de meest onveilige tot de meest veilige wijk. Het gaat vooral om zaken die op wijkniveau voorkomen en ook op dat niveau moeten worden aangepakt Naast meldingen en aangiften zijn ook klachten indicatoren voor objectieve veiligheid: - klachten bij de deelgemeente (b.v. wijkposten/wijkkantoren of meldpunt drugspanden) - klachten bij corporaties (overlast bewoners/buren). - het meldingensysteem buitenruimte van Gemeentewerken en de Roteb (klachten over schoon en heel). Daderkenmerken Voor een effectieve aanpak van onveiligheid zijn daderanalyses van groot belang. Daarbij gaat het om zaken als het aantal jeugdige daders, het aantal first offenders, recidivisten en 13

14 de harde kern. Gegevens over daders zijn vaak privacygevoelig. Het EVR zal met politie en Justitie nagaan welke gegevens op wijkniveau beschikbaar gesteld kunnen worden. Hot spots Naast deze kwantitatieve gegevens zijn de (kenmerken van) hot spots in de wijk belangrijk om de objectieve veiligheid in beeld te brengen. Zijn het uitgaansgelegenheden, winkelstraten of -centra, scholen of hangplekken, tramhaltes of metrostations of slooplocaties. Hangen er groepen rond, en zo ja welke? Zijn er deal- en andere drugspanden of coffeeshops? Op welke tijdstippen is sprake van overlast of criminaliteit? Wat zijn risicofactoren (b.v. slechte verlichting, beheer en onderhoud/verloedering, leegstand, horeca-concentratie)? Subjectieve veiligheid 1) Slachtofferschap is een indicator voor subjectieve veiligheid, omdat het gaat om het aantal bewoners dat zelf heeft aangegeven het afgelopen jaar tenminste eenmaal slachtoffer te zijn geweest Indicatoren voor subjectieve veiligheid zijn: - buurtproblemen - slachtofferschap 1 - meldings- en aangiftebereidheid - gevoelens van onveiligheid. De indicatoren voor subjectieve veiligheid zijn ontleend aan de Politiemonitor Bevolking en bevolkingsonderzoeken. Twee maal per jaar worden bevolkingsenquêtes over subjectieve veiligheid afgenomen, zodat elk half jaar het beeld van de veiligheidsbeleving van de Rotterdammers geactualiseerd wordt. Buurtproblemen De oordelen van bewoners over buurtproblemen zijn verdeeld over de categorieën vermogenscriminaliteit, dreiging, verloedering en verkeersoverlast. Per categorie zijn de scores weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Bijlage 3 geeft een specificatie van de delicten/problemen per categorie. Slachtofferschap De oordelen over slachtofferschap betreffen het percentage bewoners dat naar eigen zeggen het afgelopen jaar slachtoffer is geweest. Daarbij zijn de volgende categorieën onderscheiden: geweld, inbraak, overige vermogenscriminaliteit, autocriminaliteit en fietsdiefstal. Bijlage 3 geeft een specificatie van de delicten per categorie. Meldings- en aangiftebereidheid De meldings- en aangiftebereidheid wordt uitgedrukt in het percentage van de bewoners dat zegt melding/aangifte te hebben gedaan van een incident waarvan men zegt slachtoffer te zijn geweest. De meldings- en aangiftebereidheid is vooral van belang als indicator van het 'dark 14

15 number': het percentage delicten dat niet wordt aangegeven of gemeld. Hoe hoger dit 'dark number', des te onbetrouwbaarder de meldingen en aangiften. Daarnaast kan de meldings- en aangiftebereidheid een indicator zijn enerzijds voor het vertrouwen van de bewoners in de overheid en anderzijds voor de mogelijkheden tot het vlot en gemakkelijk doen van aangifte. Gevoelens van onveiligheid De onveiligheidsgevoelens van de bewoners zijn weergegeven in een score van 1 tot 10, waarbij een hogere score uitdrukt dat bewoners zich minder veilig voelen. Beoordeling subjectieve veiligheid Voor de subjectieve veiligheid is niet zozeer de absolute score van belang, maar gaat het vooral om: - de vraag wat bewoners als de grootste aantasting van hun veiligheid beschouwen - de vraag hoe de wijk scoort in relatie tot andere wijken (de plaats op de ranglijst van meest onveilige tot meest veilige wijken) en tot het gemiddelde van de deelgemeente en de stad - de ontwikkeling van de score over de jaren - de verhouding tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Buurtkenmerken Buurtkenmerken kunnen een verklaring bieden voor subjectieve of objectieve veiligheid. Daarom moet de analyse van de problematiek zich niet beperken tot veiligheid sec maar moeten daar ook andere buurtkenmerken bij worden betrokken. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De meldings- en aangiftebereidheid is ook een indicator voor het vertrouwen van de bewoners in de overheid Een wijk waar de woningvoorraad vooral bestaat uit slecht onderhouden woningen die voor een groot deel in handen zijn van huisjesmelkers trekt vooral kansarmen aan. Deze kansarmen hebben in het algemeen een laag opleidingsniveau en een laag gemiddeld gezinsinkomen. De werkloosheid onder deze groep is relatief hoog. Door de instroom van kansarmen treedt een negatief selectieproces op de woningmarkt op. Degenen die de kans krijgen trekken de wijk uit, hun plaats wordt ingenomen door nieuwe kansarmen. Risico is dat door daling van het gezinsinkomen en instroom van nieuwe bewoners het draagvlak voor voorzieningen afneemt. De wijk komt in een negatieve spiraal terecht, waardoor de kans op overlast en criminaliteit steeds groter wordt. Het gevoel van onveiligheid hangt niet alleen af van het (objectieve) aantal incidenten, maar ook van de bevolkingssamenstelling. Zo is het gevoel van onveiligheid in wijken met veel ouderen of gezinnen met kinderen hoger dan in andere wijken, omdat deze groepen zich naar verhouding sneller onveilig voelen. 15

16 2) In de verzuimdefinitie die de Dienst Stedelijk Onderwijs hanteert is het kortdurend maar wel veelvuldig spijbelen (uurtjes) niet meegenomen Een hoog percentage schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vergroot de kans op jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast. Voortijdig schoolverlaters hebben weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Doordat spijbelaars veel rondhangen op straat neemt de kans op overlast toe. Veelvuldig schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn dan ook goede voorspellers van probleemgedrag. Daarbij speelt het schooltype en het verzorgingsgebied van de school een grote rol 2. Drugsoverlast en inbraken door verslaafden komen relatief veel voor in wijken met veel slooppanden en/of panden die in handen zijn van malafide huiseigenaren. ( huisjesmelkers ). Categorieën buurtkenmerken De buurtkenmerken zijn geordend naar de volgende categorieën: - bevolkingskenmerken, zoals gezinssamenstelling, leeftijdsopbouw en etniciteit - sociaal-economische kenmerken, zoals het gemiddeld gezinsinkomen, werkloosheid en het gemiddeld opleidingsniveau - kenmerken van de woningvoorraad, zoals het percentage koopwoningen, de gemiddelde WOZ-waarde, de verhouding tussen woningtypen - de gemiddelde woonduur/migratie - het voorzieningenniveau in de wijk - uitval uit het onderwijs (verzuim en voortijdig schoolverlaten). Bijlage 3 geeft een specificatie van de buurtkenmerken per categorie. Bij de beschrijving van buurtkenmerken gaat het er om aan de hand van deze categorieën het kenmerkende van de wijk in beeld te brengen (een 'antropologie van de wijk'). Daarbij kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn: wat zijn de kenmerken van de bevolkingssamenstelling? - leeftijdsopbouw - etniciteit - gezinssamenstelling - aantal mensen dat uit de wijk verhuist - kenmerken van nieuwe bewoners - gemiddelde woonduur. hoe staat het met de sociale cohesie in de wijk? - leven de bewoners met of naast elkaar - verschilt de sociale cohesie tussen verschillende delen van de wijk - hoe heeft de sociale cohesie zich de afgelopen jaren ontwikkeld. hoe staat de wijk er sociaal-economisch voor? - opleidingsniveau - inkomen - werkloosheid - bedrijvigheid. 16

17 wat zijn de kenmerken van de woningvoorraad? - verhouding koop-huur - is de woningvoorraad gedifferentieerd - zijn de woningen in het bezit van corporaties of particulieren - zijn er malafide huiseigenaren actief in de wijk - heeft er stadsvernieuwing plaatsgevonden, en zo ja wanneer en op welk niveau - zijn er resterende stadsvernieuwingslocaties in de wijk (slooppanden, braakliggende terreinen); zo ja, lukt het om deze locaties te ontwikkelen. wat is het voorzieningenniveau in de wijk? - buurthuizen - scholen - branchering winkelbestand (aandeel horeca, belwinkels, groothandels) - voorzieningen voor kinderen en jongeren. wat is de staat van de jeugd in de wijk? - etnische samenstelling - aandeel achterstandsleerlingen - schoolverzuim - voortijdig schoolverlaten, opleidingsniveau en jeugdwerkloosheid - voorzieningen en activiteiten - hanggroepen in de wijk. Bij het opstellen van de analyse moeten zowel professionals als bewoners en ondernemers in de wijk betrokken worden. De uitkomsten van de analyse moeten bij bewoners getoetst worden. Zij moeten hun wijk herkennen in de analyse. Hoe scherper de analyse het kenmerkende van de wijk in beeld brengt, hoe groter de kans dat de wijkveiligheidsaanpak leidt tot maatwerk. Belangrijkste veiligheidsproblemen De laatste stap van de analyse van de problematiek is het vaststellen wat de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk zijn. Daarbij is het van belang duidelijke keuzes te maken en niet alles tegelijk aan te willen pakken (prioritering en fasering). 17

18 De huidige aanpak Het tweede deel van de analyse betreft de huidige aanpak. Doel van deze analyse is: - inventariseren van welke activiteiten vanuit verschillende sectoren van de deelgemeente en door de betrokken diensten en organisaties worden ondernomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren - na te gaan of deze activiteiten aansluiten bij de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de wijk zoals die uit de analyse blijken - na te gaan of deze activiteiten goed gespreid zijn over de thema's toezicht en handhaving, beheer en onderhoud, investeringen, drugs en overlast, jeugd en veiligheid en geweld - na te gaan of deze maatregelen goed gespreid zijn over de schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, actie/repressie en hulpverlening/nazorg) - per (cluster van) activiteit(en) de knelpunten in beeld te brengen. Eerste stap: Inventarisatie van de lopende activiteiten Eerste stap is de inventarisatie van lopende activiteiten. Deze inventarisatie is er op gericht een totaalbeeld te krijgen van de maatregelen die worden genomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Meestal ontbreekt een dergelijk totaalbeeld, omdat de activiteiten door veel betrokken organisaties - de deelgemeente en gemeentelijke diensten zoals Stadstoezicht, de Roteb, Gemeentewerken (GW), Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO), SoZaWe, Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (ds+v), het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), en de GGD, maar ook de politie, het OM, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, de hulpverlening en scholen - worden uitgevoerd. Daardoor is er ook onvoldoende zicht op de samenhang (c.q. overlap) tussen deze activiteiten en vindt onvoldoende uitwisseling van informatie plaats. Activiteiten om te komen tot een dergelijke inventarisatie zijn: - gesprekken met medewerkers van verschillende sectoren van de deelgemeente en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties: de accountmanagers van de diensten voor de deelgemeente, stedelijke programma s (Veilig, Opgroeien in Rotterdam), de chef van de basiseenheid en/of de districtschef van de politie, de teamleider van het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van de woningcorporaties, het welzijnswerk, het jongerenwerk, het opbouwwerk en de scholen. In deze gesprekken kan aandacht worden besteed aan de bestaande activiteiten, knelpunten in de uitvoering en voornemens voor de aanpak in de toekomst - analyse van beleidsplannen, begrotingen, (wijk)jaarplannen, rapportages, jaarverslagen en project- en activiteitenplannen en evaluaties van de deelgemeente, de stedelijke diensten, het welzijnswerk, het jongerenwerk, het opbouwwerk en woningcorporaties, het districtsplan van de politie, het teamplan van het Openbaar Ministerie en eventuele contracten tussen stedelijke diensten en de deelgemeente 18

19 - media-analyses en communicatieplannen en gesprekken met communicatiemedewerkers. In de inventarisatie moeten alle relevante activiteiten in beeld gebracht worden. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de activiteiten op het gebied van communicatie. Anderzijds moeten keuzes gemaakt worden over de vraag wat tot wijkveiligheid wordt gerekend en wat niet. Zo dragen de aanpak van werkloosheid en het bestrijden van onderwijsachterstanden ontegenzeggelijk bij aan het creëren van voorwaarden waaronder overlast en criminaliteit kunnen worden teruggebracht, maar werkgelegenheidsbeleid en onderwijsbeleid maken als zodanig geen onderdeel uit van de aanpak van wijkveiligheid. Om te komen tot een goede mix tussen volledigheid en hanteerbaarheid kan bij de inventarisatie worden uitgegaan van de indeling uit het vijfjaren-actieprogramma: - toezicht en handhaving hieronder vallen de reguliere inzet van de politie en de dienst stadstoezicht (m.n. veiligheidsassistenten en reinigingspolitie), activiteiten van corporaties (toezicht op complexen), de RET (handhavingsarrangement openbaar vervoer) en eventueel de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven, maar ook specifieke maatregelen zoals horecacontroles en cameratoezicht - beheer en onderhoud hieronder vallen de activiteiten van de Roteb en Gemeentewerken, woningcorporaties (buurtbeheer), de inzet van Topscore, het (zelf)beheer van binnenterreinen en campagnes op het gebied van schoon en heel - investeringen hieronder vallen activiteiten van de deelgemeente, ds+v, het OBR, GW, corporaties en eventueel projectontwikkelaars, gericht op investeringen in de woningvoorraad en verbetering van de kwaliteit van straten en pleinen, maar ook zaken als inbraakpreventie en brede investeringsprogramma's, gericht op een integrale aanpak (fysiek, sociaal en economisch) van bepaalde gebieden - drugs en overlast hieronder vallen de aanpak van dealpanden, bestrijding van straatoverlast en straathandel, drugshulpverlening en het tegengaan van drugsgerelateerde overlast zoals verloedering en geweld - jeugd hieronder vallen het realiseren van activiteiten en voorzieningen voor jongeren, bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, de opvang van risicojongeren en de aanpak van recidivisten en criminele jeugdgroepen, maar ook preventie-projecten in het onderwijs - geweld hieronder vallen naast toezicht en handhaving en de maatregelen gericht op de jeugd het bestrijden van vuurwapengeweld, deskundigheidsbevordering en een meldplicht voor professionals en maatregelen gericht op het tegengaan van geweld achter de voordeur. Door bij de inventarisatie van deze indeling uit te gaan wordt ook in beeld gebracht hoe de Wat kan tot wijkveiligheid gerekend worden en wat niet? 19

20 activiteiten zijn gespreid over de thema's uit het vijfjaren-actieprogramma. Met het oog op de analyse is het van belang in de inventarisatie aandacht te besteden aan de volgende elementen: - wat is het probleem? wat is de oorzaak van het probleem? welke maatregel is getroffen? - wie zijn bij de maatregel betrokken (als trekker en als participant)? - wat zijn de beoogde resultaten (zijn er meetbare doelen en termijnen geformuleerd, is er een evaluatie afgesproken)? - zijn er prestatieafspraken over de bijdrage van elke partner; zo ja, wordt er gestuurd op de naleving hiervan? - tegen welke knelpunten loopt men aan in de uitvoering? - tot welke resultaten leidt de maatregel? - hoe is over de maatregel gecommuniceerd en tot welke effecten heeft dat geleid? Tweede stap: Analyse van de huidige aanpak Na de inventarisatie is de volgende stap de analyse van de huidige aanpak, gericht op aansluiting bij de problematiek en de prioriteiten uit het vijfjaren-actieprogramma, spreiding over de veiligheidsketen en knelpunten in de uitvoering. 1) Aansluiting bij de problematiek Eerst wordt nagegaan of de huidige aanpak aansluit bij de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in de wijk. 2) Spreiding over de keten Vervolgens wordt nagegaan of de maatregelen goed gespreid zijn over de schakels van de veiligheidsketen, of dat zich op bepaalde gebieden witte vlekken voordoen. De veiligheidsketen omvat de volgende schakels: - pro-actie: lange termijn-maatregelen gericht op het aanpakken van de structurele oorzaken van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Voorbeelden zijn investeringen in de woningvoorraad en realisatie van voorzieningen voor jongeren, maar ook spreiding van de drugsinfrastructuur - preventie: maatregelen gericht op het aanpakken van de directe oorzaken van onveiligheid. Voorbeelden zijn voorlichting aan jongeren, de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en hulpverlening aan risicojongeren, maar ook beheer en onderhoud van de openbare ruimte 20

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam

Werken aan een veiliger Rotterdam Vijfjarenprogramma Veilig Gemeente Rotterdam Werken aan een veiliger Rotterdam Geen woorden maar daden Een veiliger Rotterdam, kan dat? Rotterdam moet veiliger worden. Daar is het iedereen het over eens.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Kanskaart voor Lunetten. de wijkproblematiek in kaart gebracht

Kanskaart voor Lunetten. de wijkproblematiek in kaart gebracht Kanskaart voor Lunetten de wijkproblematiek in kaart gebracht Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl I www.atlasvoorgemeenten.nl Atlas

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente?

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Dienstverlening Jeugd en Onderwijs Vooraf Hoe kijkt uw gemeente aan tegen preventief jeugdbeleid? En welke rol speelt uw gemeente in het

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Strategisch communicatieplan Stokhasselt 2012-2015

Strategisch communicatieplan Stokhasselt 2012-2015 Strategisch communicatieplan Stokhasselt 2012-2015 Stokhasselt is een schone, veilige wijk om te leven, wonen en spelen. Kinderen krijgen goede kansen en bewoners helpen elkaar vooruit. December 2011 1.

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Rotterdam Veiligheidsindex 2012

Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam 2 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 2. Rotterdam 9 3. Deelgemeenten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

Handreiking bewonersparticipatie in de wijkplancyclus

Handreiking bewonersparticipatie in de wijkplancyclus Handreiking bewonersparticipatie in de wijkplancyclus Inleiding Het wijkgericht werken heeft in de afgelopen twee decennia een vogelvlucht genomen in Nederland. Veel gemeenten zien in wijkgericht werken

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie