Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Particuliere verzekeringen 4 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)"

Transcriptie

1 PARTICULIERE VERZEKERINGEN 4 (CBV06.4/CREBO:50163)

2 sd.cbv06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 4

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de betekenis van de belangrijkste wettelijke bepalingen met betrekking tot verzekeringen toelichten. 2. De kandidaat kan het verzekerd evenement, het gevaarsobject, de verschillende waardebegrippen en de bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen beschrijven. 3. De kandidaat kan in veel voorkomende situaties de aansprakelijkheid bepalen. 4. De kandidaat kan bij aansprakelijkheid uitleggen wie vorderingsgerechtigd zijn en uit welke onderdelen de vordering kan bestaan. 5. De kandidaat kan eventuele fiscale consequenties met betrekking tot verzekeringen en verzekerd sparen berekenen en toelichten. 6. De kandidaat kan de financiële risico's m.b.t. bezittingen, aansprakelijkheid, gezondheid en inkomen van een cliënt analyseren. 7. De kandidaat kan, rekening houdend met rechten uit sociale verzekeringen, pensioenvoorzieningen en lopende particuliere verzekeringen uitleggen welke risico's nog niet verzekerd zijn. 8. De kandidaat kan adviseren over verschillende mogelijkheden tot het verzekeren van diverse risico's. 9. De kandidaat kan de voordelen van het onderbrengen van alle verzekeringen bij één adviseur uitleggen. 10. De kandidaat kan, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar deskundigen. B 7 B 4 Rc 4 B 4 Rc/i 3 Rc/i 5 Rc/i 4 Rc/i 3 Rc/i 1 Rc/i De kandidaat kan standaardoffertes opstellen. Rc De kandidaat kan offertes vergelijken. Rc/i De kandidaat kan de administratieve en commerciële afwikkeling van adviesgesprekken verzorgen. 14. De kandidaat kan voor veel voorkomende verzekeringen de hoofdzaken van de dekking en de uitsluitingen opnoemen. 15. De kandidaat kan met behulp van polisvoorwaarden complexere vragen over de overeenkomst beantwoorden. 16. De kandidaat kan voor zowel schade- als levensverzekeringen beoordelen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om standaardrisico's te verzekeren. 17. De kandidaat kan informatie verstrekken over de (on)mogelijkheden tot verzekeren van niet-standaardrisico's. Rc/pm 2 F 4 Rc/i 5 Rc 4 Rc/i 3 1

5 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 18. De kandidaat kan bij een eenvoudig risico een polis volgens de geldende procedures invullen. 19. De kandidaat kan vragen m.b.t. het invullen van het aanvraagformulier en de verdere acceptatieprocedure beantwoorden. 20. De kandidaat kan volgens de geldende richtlijnen een bewijs van voorlopige dekking en/of een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) afgeven. 21. De kandidaat kan het aangaan, het wijzigen (ook van intermediair) en het beëindigen van een verzekering administratief en commercieel afhandelen. 22. De kandidaat kan vragen m.b.t. het invullen van een Schade Aangifte Formulier beantwoorden. Rc 1 Rc/i 3 Rc 1 Rc 4 Rc/i De kandidaat kan de cliënt tijdens de schade-afwikkeling begeleiden. Pc/i De kandidaat kan bepalen of schade volgens de geldende polisvoorwaarden gedekt is. 25. De kandidaat kan volgens geldende procedures kleine schades afwikkelen. Rc 2 Rc/i De kandidaat kan volgens geldende procedures een expert inschakelen. Rc/i De kandidaat kan op basis van polisvoorwaarden en wettelijke/fiscale bepalingen de hoogte van de schade-uitkering berekenen. 28. De kandidaat kan op grond van aansprakelijkheid schade verhalen op derden. 29. De kandidaat kan met betrekking tot problemen over schade-afwikkeling of afwijzing van schadevergoeding overleg voeren en informatie verstrekken. 30. De kandidaat kan de administratieve en commerciële afwikkeling van een schade verzorgen en hierover informatie verstrekken. Rc 3 Rc 2 Pc/i 2 Rc/i De kandidaat kan verzoeken om premievrijstelling afhandelen. Rc De kandidaat kan de gevolgen van afkoop en premievrijmaking toelichten. 33. De kandidaat kan de financiële afwikkeling t.o.v. de cliënt betreffende nieuwe verzekeringen, prolongaties, wijzigingen, royementen en schades uitvoeren en administratief verwerken. 34. De kandidaat kan problemen met betrekking tot (te late) betaling van de premie afhandelen. Rc/i 1 Rc 5 Rc/i 2 2

6 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 35. De kandidaat kan met betrekking tot nieuwe verzekeringen, prolongaties, wijzigingen, betalingsachterstanden, royementen en schades de financiële verplichtingen tussen de verzekeraar en de tussenpersoon vaststellen en administratief verwerken. Rc

7 4

8 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de betekenis van de belangrijkste wettelijke bepalingen met betrekking tot verzekeringen toelichten. Taxonomiecode: B Waarde: 7 punten 1.1 Toelichten - definitie verzekeringsovereenkomst:. WvK:246 verzekeringsovereenkomst - voorwaarden voor totstandkoming/bestaan van een overeenkomst:. wilsovereenstemming (incl. WvK:251). handelingsbekwaamheid. bepaalbaarheid. niet in strijd met openbare orde/goede zeden - wettelijke uitsluitingen/vernietigingsgronden/mogelijke schade-uitkeringen/mededelingsplicht. WvK:249 eigen gebrek en renunciatie. WvK:251 verzwijging en vernietigbaarheid. WvK:253 indemniteit en onder-/oververzekering. WvK:273/274/275 waarde verzekerde objecten. WvK:276 eigen schuld. WvK:293 wijziging bestemming. WvK:294 merkelijke schuld. BW4:885 onwaardig om te erven Voor de eindtermen waarop dit van toepassing is, gelden de volgende toetsvoorwaarden: - waar inhoud en betekenis/gevolgen van de betreffende wetsartikelen moeten worden omschreven, het nummer niet genoemd hoeft te worden - men de strekking van een beschreven omgeving/situatie m.b.v het wetboek moet kunnen uitleggen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - BW - WvK - WVW (art 1 en 185) - RV - RO - voorlichtingsfolder SoZaWe Stand van Zaken 5

9 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan de betekenis van de belangrijkste wettelijke bepalingen met betrekking tot verzekeringen toelichten. Taxonomiecode: B Waarde: 7 punten - plichten/rechten uit een overeenkomst. WvK:283 schadebeperking. WvK:284 subrogatie en verhaalsrecht. WvK:290/291/292 brandoorzaken. BW6:197 tijdelijke regeling verhaalsrecht - aansprakelijkheidsrecht:. voor onrechtmatige daad (schuld). voor personen (risico). voor zaken (risico). in verkeer - rechtsvordering:. onderscheid burgerlijk proces en arbitrage. Wet op de rechterlijke organisatie. 4 niveaus. relatieve/absolute competentie. rechtsmiddelen (verzet/beroep/cassatie). burgerlijke procesgang - beperkt tot burgerlijk procesrecht - beperkt tot burgerlijk procesrecht 6

10 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan de betekenis van de belangrijkste wettelijke bepalingen met betrekking tot verzekeringen toelichten. Taxonomiecode: B Waarde: 7 punten - bescherming/zekerheid voor verzekerden:. WTV. WAM. WVW. Wabb - werkingssfeer sociale verzekeringen/ voorzieningen en werknemersverzekeringen. verzekerden/begunstigden. wijzigen en ontstaan hiaten 7

11 EINDTERM: 2. De kandidaat kan het verzekerd evenement, het gevaarsobject, de verschillende waardebegrippen en de bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 4 punten 2.1 Beschrijven de begrippen: - verzekerd evenement/gevaar(s-object) - verzekerd(e) belang/bedrag/waarde/kosten - polisvoorwaarden/clausules. inhoud polisblad - waardebegrippen (taxatiewaarden) en verzekerde som behorend bij:. motorrijtuigenverzekeringen. opstal-/appartementen-/inboedelverzekeringen - betrokken (rechts)personen. verzekerde. verzekeringnemer. begunstigde - gerelateerd aan de volgende soorten verzekeringen:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een voorbeeldpolis 8

12 EINDTERM: 3. De kandidaat kan in veel voorkomende situaties de aansprakelijkheid bepalen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten 3.1 Bepalen - aansprakelijkheid. voor eigen onrechtmatige daad (schuld). inclusief vereisten BW6:162/163/164/ 165/166. kwalitatief. voor personen. BW6:169/ voor zaken (risico). BW6:173/174/179. contractueel. BW6:74. in verkeer. WAM incl. WVW:1 en 185. eigen schuld slachtoffer en omkering bewijslast - de verplichting tot schadevergoeding. BW6:74. BW6:98. BW6:107. BW6:108 - bij tussenpersonen:. in veel voorkomende situaties, zoals eenvoudige schades in het verkeer - bij verzekeraar:. in overleg met leidinggevende in situaties waar verhaal op veroorzaker mogelijk is Hulpmiddelen voor de kandidaat: - BW - WVW 9

13 EINDTERM: 4. De kandidaat kan bij aansprakelijkheid uitleggen wie vorderingsgerechtigd zijn en uit welke onderdelen de vordering kan bestaan. Taxonomiecode: B Waarde: 4 punten 4.1 Uitleggen - wie verplichting heeft tot schadevergoeding, conform:. BW6:74. BW6:98. BW6:107. BW6:108 - wie vorderingsgerechtigd zijn bij. vermogensschade. ander nadeel. letselschade. overlijdensschade - verweermiddelen tegenpartij - uit welke delen een vordering bestaat (BW6:95). vermogensschade. geleden verlies/zaakschade. gederfde winst. kosten (beperken/vaststellen schade) - ander nadeel. derven levensonderhoud. kosten derden bij letselschade. kosten lijkbezorging Hulpmiddelen voor de kandidaat: - BW - voorlichtingsfolder SoZaWe Stand van Zaken 10

14 EINDTERM: 4. (vervolg) De kandidaat kan bij aansprakelijkheid uitleggen wie vorderingsgerechtigd zijn en uit welke onderdelen de vordering kan bestaan. Taxonomiecode: B Waarde: 4 punten - incl. verweermiddelen. voordeelsverrekening (BW6:100). matiging rechter (BW6:109). eigen schuld (BW6:101). medeschuld (BW6:102) - wie rechtstreeks vorderingsrecht heeft op schade-veroorzaker:. ziekenfonds. uitvoeringsinstelling. overheid. verzekeraar. werkgever - incl. plicht verzekerde om mee te werken aan dit recht van degene die schade uitkeert 11

15 EINDTERM: 5. De kandidaat kan eventuele fiscale consequenties met betrekking tot verzekeringen en verzekerd sparen berekenen en toelichten. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 3 punten 5.1 Toelichten - fiscale consequenties van uitkering resp. premiebetaling bij lijfrentes/kapitaalverzekeringen - verschuldigde successierechten van uitkeringen van levensverzekeringen 5.2 Berekenen fiscale consequentie van uitkering en premiebetaling bij lijfrentes/koopsompolissen m.b.t. aangifte inkomstenbelasting (als boven) - m.b.t. aangifte inkomstenbelasting met gevolgen voor:. inkomsten uit vermogen. persoonlijke verplichtingen - conform schijventarief en tranches - noemen van bedragen in overleg met leidinggevende - aangeven van de voordelen voor de cliënt - tarieven/schijven/belastingvrije sommen uit het hoofd - noemen van bedragen in overleg met leidinggevende - aangeven van de voordelen voor de cliënt - tarieven/schijven/belastingvrije sommen uit het hoofd - noemen van bedragen in overleg met leidinggevende - aangeven van de voordelen voor de cliënt Hulpmiddelen voor de kandidaat: - Wet IB/belastinggids - aangiftebiljet IB - spreadsheet, rekenmachine of speciale applicatie 12

16 EINDTERM: 6. De kandidaat kan de financiële risico's m.b.t. bezittingen, aansprakelijkheid, gezondheid en inkomen van een cliënt analyseren. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 5 punten 6.1 Analyseren financiële risico's van een cliënt m.b.t. - bezittingen - vermogensaantasting/aansprakelijkheid - leven/dood/gezondheid - met betrekking tot:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen. Pensioenverzekeringen - in overleg met leidinggevende - inclusief aangeven mogelijke beheersmaatregelen - zoveel mogelijk informatie over en van de cliënt achterhalen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een checklist - productgegevens verzekeraars - cliëntgegevens:. (inboedelmeter)/desk taxatie. taxatierapporten (opstal of inventarislijst). gezinssituatie. inkomen(s). wensen - voorlichtingsfolder SoZaWe Stand van Zaken - formulier "Overzicht verzekeringen" 13

17 EINDTERM: 7. De kandidaat kan, rekening houdend met rechten uit sociale verzekeringen, pensioenvoorzieningen en lopende particuliere verzekeringen uitleggen welke risico's nog niet verzekerd zijn. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 4 punten 7.1 Inventariseren welke risico's afgedekt zijn door: - sociale verzekeringen - pensioenrechten - particuliere verzekeringen 7.2 Afstemmen met cliënt welke openstaande risico's afgedekt moeten worden, t.a.v.: - bezittingen - vermogensaantasting/aansprakelijkheid - leven/dood/gezondheid - zoveel mogelijk informatie over en van de cliënt achterhalen - schakelt voor speciale deskundigheid derde in - in overleg met leidinggevende - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen. Pensioenverzekeringen - rekening houdend met fiscale (maximale vrijstellings)mogelijkheden - aangeven van diverse mogelijkheden voor de cliënt - in overleg met leidinggevende - schakelt voor speciale deskundigheid derde in Hulpmiddelen voor de kandidaat: - cliënt-/polisdossier - een checklist - productgegevens verzekeraars - (informatieformulier met) cliëntgegevens of cliëntdossier:. bezittingen (inboedelmeter). taxatierapporten (woonhuis). gezinssituatie. inkomen(s). wensen. aanwezige verzekeringen (incl. sociale verzekeringen e.d.) of formulier "Overzicht verzekeringen" 14

18 EINDTERM: 8. De kandidaat kan adviseren over verschillende mogelijkheden tot het verzekeren van diverse risico's. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 3 punten 8.1 Adviseren over verzekeringsmogelijkheden m.b.t. - bezittingen - vermogensaantasting/aansprakelijkheid - leven/dood/gezondheid - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen - houdt rekening met belang/wensen/begripsniveau cliënt - bewaakt commercieel belang werkgever - inclusief aangeven noodzakelijke beheersmaatregelen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een checklist - productgegevens verzekeraars - (informatieformulier met) cliëntgegevens:. bezittingen (inboedelmeter). taxatierapporten (woonhuis). gezinssituatie. inkomen(s). wensen. aanwezige verzekeringen (incl. sociale verzekeringen e.d.) of formulier "Overzicht verzekeringen" 15

19 EINDTERM: 9. De kandidaat kan de voordelen van het onderbrengen van alle verzekeringen bij één adviseur uitleggen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 1 punt 9.1 Uitleggen voordelen van het onderbrengen van alle verzekeringen bij één adviseur - zowel voor de cliënt als voor de adviseur - blijkgevend van commercieel inzicht 16

20 EINDTERM: 10. De kandidaat kan, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar deskundigen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 1 punt 10.1 Doorverwijzen 10.2 Advies inwinnen naar interne en externe deskundigen over niet standaardverzekeringen/voorwaarden fiscale faciliteiten - blijkgevend op de hoogte te zijn van:. organisatie verzekeraars. overlegorganen. samenwerkingsvormen. klachteninstituten. preventie-instituten. de wijze van belangenbehartiging. de wijze waarop tussenpersonen georganiseerd zijn. het onderscheid naar gebonden of onafhankelijke tussenpersonen - inclusief overdragen van relevante informatie over cliënt 17

21 EINDTERM: 11. De kandidaat kan standaardoffertes opstellen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 11.1 Opstellen standaardoffertes met keuze voor diverse clausules/voorwaarden - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen (met glas). Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen (in overleg met leidinggevende) - inclusief berekenen:. premies voor standaardrisico's volgens mogelijke clausules. jaarpremie inclusief assurantiebelasting, rekening houdend met termijntoeslagen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - diverse standaardproducten van diverse verzekeraars - een geautomatiseerd systeem 18

22 EINDTERM: 12. De kandidaat kan offertes vergelijken. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 3 punten 12.1 Vergelijken offertes op grond van premie, mogelijke dekking, uitsluitingen, eigen risico, preventieeisen etc. - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen (in overleg met leidinggevende) - kiest voor de meest ideale prijs-/productcombinatie aansluitend op wensen cliënt - inclusief toelichten verschillen aan de cliënt Hulpmiddelen voor de kandidaat: - diverse offertes/polisvoorwaarden voor standaardproducten van verzekeraars - een geautomatiseerd systeem 19

23 EINDTERM: 13. De kandidaat kan de administratieve en commerciële afwikkeling van adviesgesprekken verzorgen. Taxonomiecode: Rc/pm Waarde: 2 punten 13.1 Verzorgen administratieve en commerciële afwikkeling van adviesgesprekken - invullen bezoekrapport volgens procedures werkgever - vastleggen van afspraken die met cliënt gemaakt zijn volgens procedures werkgever - verwerken van commerciële/administratieve gegevens van de cliënt. volgens wensen/gegevens cliënt. rekening houdend met commercieel belang werkgever. volgens procedures werkgever - bijwerken/beheren agenda n.a.v. afspraken met cliënt, inclusief doorvoeren vervolgafspraken. volgens wensen/gegevens cliënt. afstemmen met werkwijze collega's - bewaken voortgang van afspraken die met cliënt gemaakt zijn. rekening houdend met commercieel belang werkgever. afstemmen met collega's Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 20

24 EINDTERM: 14. De kandidaat kan voor veel voorkomende verzekeringen de hoofdzaken van de dekking en de uitsluitingen opnoemen. Taxonomiecode: F Waarde: 4 punten 14.1 Opnoemen - dekking en uitsluitingen - mogelijkheden eigen risico - preventie-eisen - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen 21

25 EINDTERM: 15. De kandidaat kan met behulp van polisvoorwaarden complexere vragen over de overeenkomst beantwoorden. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 5 punten 15.1 Beantwoorden complexere vragen over de overeenkomst: - over dekking in complexe situaties - gevolgen onder-/oververzekering - bestaan van meerdere verzekeringen voor hetzelfde gevaar/chronologisch beginsel (WvK:277) /co-assurantie (WvK:278)/samenloop - mogelijkheden premier risque dekking - taxatie - eigen risico - voorlopige dekking - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen - blijkgevend van commercieel inzicht - in overleg met leidinggevende Hulpmiddelen voor de kandidaat: - polis en voorwaarden - instructie verzekeraar - BW - WvK 22

26 EINDTERM: 16. De kandidaat kan voor zowel schade- als levensverzekeringen beoordelen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om standaardrisico's te verzekeren. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten 16.1 Beoordelen aan welke van de volgende voorwaarden moet worden voldaan: - of er extra informatie nodig is - of er acceptatieplicht is - of aan voorwaarden voor acceptatie is voldaan. materieel. moreel - of er preventiemaatregelen getroffen moeten worden - of premie-opslag/verhoogd eigen risico van toepassing is o.g.v.. afwijkend gebruik. waarde/materiaal verzekerd object. risicoklasse - of er (extra) (gezondheids)waarborgen vereist zijn - of er een deskundige/keuringsarts/inspecteur ingeschakeld moet worden - of er "afwijkend" schadeverloop is geweest - of bijzondere uitsluitingen noodzakelijk zijn - voor standaardrisico's van:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen - rekening houdend met wettelijke uitsluitingen/vernietigingsgronden Hulpmiddelen voor de kandidaat: - verstrekte gegevens - acceptatieprocedure/richtlijnen 23

27 EINDTERM: 17. De kandidaat kan informatie verstrekken over de (on)mogelijkheden tot verzekeren van niet-standaardrisico's. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 3 punten 17.1 Informeren over verzekerings(on)mogelijkheden van niet standaardrisico's - overlegt indien nodig met tussenpersoon/ verzekeraar en eventueel deskundige - met uitleg over:. onderbrengen op de beurs. co-assurantie. hogere premie. (hoger) eigen risico. verplichte preventie. toepassing van uitsluitingen. bonus-/malussysteem. afwijzen. onderbrengen bij zgn. "pools" - blijkgevend van commercieel inzicht - nieuwe situaties in overleg met leidinggevende 24

28 EINDTERM: 18. De kandidaat kan bij een eenvoudig risico een polis volgens de geldende procedures invullen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 1 punt 18.1 Invullen polis met toevoeging/toelichting algemene voorwaarden en clausuleblad - beperkt tot acceptatie van eenvoudige risico's, b.v. recreatie-, (brom)fietsverzekeringen - ondertekening door cliënt na uitleg WvK:251 - afgeven polis in overleg met leidinggevende Hulpmiddelen voor de kandidaat: - richtlijnen voor acceptatie 25

29 EINDTERM: 19. De kandidaat kan vragen m.b.t. het invullen van het aanvraagformulier en de verdere acceptatieprocedure beantwoorden. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 3 punten 19.1 Beantwoorden vragen m.b.t. invullen aanvraagformulier en verdere acceptatie, tenminste over: - betekenis slotvraag/wvk:251 - voorlopige dekking/beperking - noodzakelijke keuring/inspectie - noodzakelijke preventiemaatregelen - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen. Levensverzekeringen - overlegt indien nodig met tussenpersoon/ verzekeraar en eventueel deskundige - blijkgevend van commercieel inzicht 26

30 EINDTERM: 20. De kandidaat kan volgens de geldende richtlijnen een bewijs van voorlopige dekking en/of een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) afgeven. Taxonomiecode: Rc Waarde: 1 punt 20.1 Afgeven voorlopige dekking/groene kaart - invulling aan de hand van geldende richtlijnen (verzekeraar) - inclusief toelichting dekking/beperking - in overleg met leidinggevende 27

31 EINDTERM: 21. De kandidaat kan het aangaan, het wijzigen (ook van intermediair) en het beëindigen van een verzekering administratief en commercieel afhandelen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten 21.1 Afhandelen aangaan, wijzigen (incl. intermediair) en beëindigen van een verzekering: - administratief. gegevens vastleggen. gegevens ordenen. informatie verstrekken - commercieel. rubriceren t.b.v. relatiebeheer. selecteren gegevens - in cliëntendossier, polisdossier en/of relatiebestand - incl.:. aangeven gevolgen provisie. aangeven gevolgen herzieningsclausule/ en-bloc bepaling. uitleg gevolgen voor cliënt. bewaken voortgang van afhandeling. bijwerken agenda(systeem) - blijkgevend van commercieel inzicht Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een cliëntdossier - een polisdossier - een geautomatiseerd systeem 28

32 EINDTERM: 22. De kandidaat kan vragen m.b.t. het invullen van een Schade Aangifte Formulier beantwoorden. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 1 punt 22.1 Beantwoorden vragen m.b.t. invullen Schade Aangifte Formulier over: - betekenis/gevolgen van de vragen/antwoorden op het formulier - de polis waarop de schade betrekking heeft (samenloop) - gegevens tegenpartij/mogelijkheden verhaal/ aansprakelijkheidstelling - schadedatum binnen dekkingstermijn - premie ontvangen voor vervaldatum - schade-oorzaak gedekt/niet uitgesloten - schade-bedrag (zie ook waardebegrippen/verzekerd bedrag/over-/onderverzekering) - inschakelen expert(s) - mogelijkheden bij afwijzing door verzekeraar - plicht verzekerde tot schadebeperking. beredding/salvage. eigen risico - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen - rekening houdend met dekking volgens polis - blijkgevend van commercieel inzicht Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een cliënt-/polisdossier - indien van toepassing een politierapport 29

33 EINDTERM: 22. (vervolg) De kandidaat kan vragen m.b.t. het invullen van een Schade Aangifte Formulier beantwoorden. Taxonomiecode: Rc Waarde: 1 punt - rechten verzekerde op. hulpdiensten. vergoeding bereddings-/opruimingskosten. kosten (contra-)expertise 30

34 EINDTERM: 23. De kandidaat kan de cliënt tijdens de schade-afwikkeling begeleiden. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 4 punten 23.1 Begeleiden cliënt tijdens schade-afwikkeling - in geval van:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen - inclusief. bewaken voortgang. wijzen op verplichtingen. wijzen op mogelijkheden beroep bij afwijzing - cliënt zo spoedig mogelijk zekerheid/informatie/schade-uitkering verstrekken - onderzoeken mogelijkheden voor schadevergoeding en verhaal - met begrip voor de situatie van de cliënt Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een agenda-systeem - SAF - een cliëntdossier - een polisdossier 31

35 EINDTERM: 24. De kandidaat kan bepalen of schade volgens de geldende polisvoorwaarden gedekt is. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 24.1 Bepalen - of schade gedekt is en omvang van de schade-uitkering (schade & kosten) op grond van de volgende aspecten:. evenement gedekt?. object verzekerd?. over-/onderverzekering?. verzekerde waarde?. (wettelijke) uitsluitingen van toepassing?. binnen verzekerde termijn?. premie betaald? - wie uitkeert bij samenloop (meerdere verzekeringen voor hetzelfde object). WvK:277/ 278/ 279 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - SAF - polisdossier/clausules/voorwaarden 32

36 EINDTERM: 25. De kandidaat kan volgens geldende procedures kleine schades afwikkelen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 3 punten 25.1 Afwikkelen kleine schades - volgens geldende procedures/machtiging - met begrip voor de situatie van de cliënt - inclusief:. bewaken voortgang/rappelleren verzekeraar. informeren cliënt. controleren bewijsstukken. uitkeren schadebedrag. beargumenteren afwijzing verzekeraar - blijkgevend van commercieel inzicht - in overleg met leidinggevende 33

37 EINDTERM: 26. De kandidaat kan volgens geldende procedures een expert inschakelen. Taxonomiecode: Rc/i Waarde: 1 punt 26.1 Inschakelen expert - volgens geldende procedures - d.m.v. verstrekken van een opdracht - volgens vergoedingsmogelijkheden polisvoorwaarden - in overleg met leidinggevende 34

38 EINDTERM: 27. De kandidaat kan op basis van polisvoorwaarden en wettelijke/fiscale bepalingen de hoogte van de schade-uitkering berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 3 punten 27.1 Berekenen schade-uitkering op grond van - verzekerde waarde, rekening houdend met over-/onderverzekering/indemniteit - verzekerde kosten - met aftrek kosten schaderegeling - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen - bij verzekeraar: berekenen in overleg met leidinggevende - bij tussenpersoon: zelfstandig toelichten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een polisdossier - met rekenmachine/spreadsheet of programma 27.2 Toelichten hoe schade-uitkering is opgebouwd - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen 35

39 EINDTERM: 28. De kandidaat kan op grond van aansprakelijkheid schade verhalen op derden. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten 28.1 Verhalen schade op derden incl. - aansprakelijk stellen - informeren cliënt over mogelijke rechtsmiddelen bij nalatigheid aansprakelijke partij - voor:. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen - bij verzekeraar: verhalen in overleg met leidinggevende - bij tussenpersoon: alleen verhaal van eigen risico van de cliënt op schade veroorzaker/aansprakelijke - toelichten aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor succesvol verhaal Hulpmiddelen voor de kandidaat: - BW - polisdossier - cliëntdossier 36

40 EINDTERM: 29. De kandidaat kan met betrekking tot problemen over schade-afwikkeling of afwijzing van schadevergoeding overleg voeren en informatie verstrekken. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 2 punten 29.1 Overleggen - over problemen rond schade-afwikkeling. schade-oorzaak niet gedekt/uitgesloten. schadebedrag niet geheel gedekt. onder-/oververzekering. premier-risque. dagwaarde/nieuwwaarde. eigen risico. schadedatum niet binnen dekkingstermijn. premie niet ontvangen voor vervaldatum. op welke polis de schade betrekking heeft (samenloop). onduidelijkheid omtrent toedracht. ontbreken (voldoende) bewijsmateriaal. inschakelen contra-expert. onzekerheid rond schade-oorzaak. verzekerde is verplichtingen niet nagekomen, i.c. beredding/salvage - over afwijzing schadevergoeding - over coulance-uitkering - met verzekeraar of tussenpersoon eventueel met inschakeling deskundige - voor:. Brandverzekeringen. Uitgebreide gevarenverzekeringen. Aansprakelijkheidsverzekeringen. Rechtsbijstandsverzekeringen. Motorrijtuigenverzekeringen. Medische Variaverzekeringen - blijkgevend van commercieel inzicht 37

41 EINDTERM: 29. (vervolg) De kandidaat kan met betrekking tot problemen over schade-afwikkeling of afwijzing van schadevergoeding overleg voeren en informatie verstrekken. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 2 punten 29.2 Informeren cliënt - over problemen rond schade-afwikkeling - over afwijzing schadevergoeding - over mogelijkheden van beroep - over mogelijke coulance-uitkering - zo spoedig en volledig mogelijk 38

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen particulier IJLAGE 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5677 6 maart 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 5677 6 maart 2013 Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

het verzekeringsproces

het verzekeringsproces 2 Het verzekeringsproces In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp het verzekeringsp r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Zakelijk ijlage 3 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 37 In het

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten Dienstverleningsdocument VFA Financieel Advies Onze dienstverlening valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Wij zijn in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Basis Bijlage B1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de Wft-module

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie