! Alle uitkeringen en inkomens moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Alle uitkeringen en inkomens moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens."

Transcriptie

1 BELGISCH MINIMUM INKOMEN NETWERK () «Geen nieuwe federale regering zonder het optrekken van uitkeringen en inkomens tot boven de armoedegrens» GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN Alle uitkeringen en inkomens moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens. Een versnelde inhaalbeweging en welvaartsvastheid van de uitkeringen zijn noodzakelijk om onze engagementen in het kader van Europa 2020 te realiseren De index zelf mag niet verder worden uitgehold. De armoedegrens dient jaarlijks geactualiseerd te worden op basis van de verwachte evolutie van het BNP, van de daaruit verwachte evolutie van het mediaaninkomen én rekening houdend met de welvaartsvastheid. De adequaatheid van de armoedegrens dient getoetst te worden door middel van de budgetstandaard. Er moet een kader richtlijn rond Europese minimuminkomen komen. De volgende federale regering dient zich hiervoor actief in te zetten. De lonen moeten toereikend zijn. Er moet een Europese norm rond Europese minimumlonen komen. De volgende federale regering dient zich hiervoor actief in te zetten. De precarisering van jobs moet worden bestreden. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering moet worden herroepen. De beperking van (beroeps)inschakelingsuitkering in de tijd moet worden herroepen. Wij vragen dat in alle stelsels maximaal wordt ingezet op de automatische toekenning van rechten. Wij vragen dat de voorwaarden om toegang te krijgen (en te behouden) tot sociale zekerheid en sociale bijstand, én de huidige interpretatie en praktijk geëvalueerd worden met het oog op het tegengaan van onderbescherming. Er moet intensief samengewerkt worden tussen partners op het terrein opdat rechthebbenden maximaal al hun bestaande rechten uitputten. Ondertekende partners van het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk () Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) ACLVB-CGSLB ACV-CSC Brussels Platform Armoede (BPA) Dynamo International Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté (FBLP) Netwerk tegen Armoede (NtA) Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) Marie-Thérèse Casman (socioloog Université de Liège) Bérénice Storms (senior onderzoeker UA, onderzoeksleider Cebud)

2 GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM BELGISCH MINIMUM INKOMEN NETWERK () Vertrekken vanuit de rijkdom en krachten van mensen De actoren werkzaam op het terrein stellen dagelijks vast dat mensen zelf hun leven in handen willen nemen en een beter leven willen uitbouwen. Als de samenleving daartoe de noodzakelijke voorwaarden schept, als men vertrekt vanuit vertrouwen in de kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en mogelijkheden van mensen en indien men de nodige ondersteuning biedt, nemen mensen zelf het heft in handen. Wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse experimenten bevestigen dit: geef mensen een inkomen waarmee ze hun situatie kunnen stabiliseren, hun huishouden kunnen runnen, waardoor ze niet meer dag in dag uit alle energie in overleven moeten stoppen, dan zetten mensen zelf stappen vooruit. Dan pas is het mogelijk om duurzaam uit armoede te ontsnappen. Bovendien is een toereikend minimuminkomen een grondrecht. Een democratische rechtsstaat als de onze heeft de plicht om alles in zijn werk te stellen zodat dit recht effectief gerealiseerd zou worden. pleit dan ook voor een copernicaanse wende in het denken rond sociale uitkeringen. Niet de vrees dat mensen in een hangmat zullen gaan liggen, niet het wantrouwen tegenover mogelijk misbruik, met een wildgroei aan drempels en voorwaarden die tot nieuwe uitsluiting leiden, maar het geloof in de kracht van mensen en het besef dat een toereikend inkomen een basisvoorwaarde is om uit armoede te kúnnen ontsnappen, moeten vooropstaan in de verdere uitbouw van onze sociale bescherming. Een minimum aan politieke moed Het Rekenhof berekende in 2008 dat de verhoging van de uitkeringen en vervangingsinkomens tot de Europese armoederisicogrens 1,25 miljard euro per jaar zou kosten. Geïndexeerd met 20% zou dat vandaag naar schatting 1,5 miljard euro per jaar zijn. Een groot bedrag, dat zeker, maar als het de politiek werkelijk menens is met de armoedebestrijding - en daar willen we van uit gaan - niet onrealistisch. Ter vergelijking: de notionele interestaftrek kost de federale overheid jaarlijks 6 miljard euro. Wanneer mensen uit armoede ontsnappen betekent dit eveneens een enorme besparing op allerlei sociale uitgaven in de zorg, hulpverlening, sociale zekerheid Gezien lage inkomensgroepen in verhouding een veel groter deel van hun inkomen besteden aan consumptiegoederen dan beter begoede groepen, geeft het optrekken van de laagste uitkeringen ook meteen een belangrijke injectie in onze economie. Wij vragen een minimum aan politieke moed Alle uitkeringen en inkomens moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens. 1 Meteen in het volgende federale regeerakkoord Omdat dit soort ingrijpende beslissingen er niet meer komt eens een regeerakkoord is gesloten en de krachtlijnen van de bijhorende meerjarenbegroting zijn vastgelegd, zeggen wij: betonneer dit in het nieuwe regeerakkoord 1 We hanteren hier bewust de term armoedegrens en niet armoederisicogrens. Enkel spreken over een verhoogd risico verdoezelt het feit dat zoveel mensen effectief gedwongen worden in armoede te overleven. 2

3 Versnelde inhaalbeweging & welvaartsvaste uitkeringen noodzakelijk Een versnelde inhaalbeweging en welvaartsvastheid van de uitkeringen zijn noodzakelijk om onze engagementen in het kader van Europa 2020 te realiseren. België heeft zich in 2010 geëngageerd om tegen mensen uit armoede te halen. Sedert het aangaan van dit engagement is de armoede echter nog gestegen (op basis van EU-SILC 2011) met ongeveer personen. De data hinken steeds achterop op de realiteit. 2 Indien uitkeringen enkel opgetrokken worden tot boven de armoedegrens & daarna indexering én 3 maal ( , , ) 2% stijging in de komende 6 jaar uitgevoerd wordt, zal België haar doelstelling NIET behalen Om dit engagement te kunnen behalen is er dus een sterke inhaalbeweging noodzakelijk. Dus dient de komende federale regering de nodige aanpassingen door te voeren: onmiddellijke verhoging tot boven de armoedegrens (getoetst aan bedrag dat referentiebudgetten aangeven, en waar nodig aangepast aan dit bedrag), indexering én een stijging met méér dan 2 x 3 % voor De index zelf mag niet verder worden uitgehold. Noch rechtstreeks, door bv. bepaalde prijzen van consumptiegoederen niet mee op te nemen in de berekening van de index, noch onrechtstreeks, door bv. op een niet duurzame manier in te grijpen op de prijs van bepaalde goederen. Indexsprongen zijn al helemáál uit den boze Reële armoederisicogrens Momenteel wordt gewerkt met de Europese armoederisicogrens, gelijk aan 60% van het mediaaninkomen in een lidstaat. Om die te berekenen, vertrekt men van de EU SILC-enquête, maar men gebruikt daarvoor noodgedwongen de beschikbare cijfers, welke meestal tot 2 jaar oud zijn (vandaag 2011). De armoedegrens dient jaarlijks geactualiseerd te worden op basis van de verwachte evolutie van het BNP, van de daaruit verwachte evolutie van het mediaaninkomen én rekening houdend met de welvaartsvastheid. De adequaatheid van de armoedegrens dient getoetst te worden door middel van de budgetstandaard. Er moet een kader richtlijn rond Europese minimuminkomen komen. De volgende federale regering dient zich hiervoor actief in te zetten. Minimuminkomen en werk De lonen moeten toereikend zijn. Het interprofessioneel minimumloon moet worden opgetrokken. Er moet een Europese norm rond Europese minimumlonen komen. De volgende federale regering dient zich hiervoor actief in te zetten. Er is nog onzekerheid omtrent de data van EU Silc 2012, dus nu hinken de data zelfs nog een jaar extra achterop. Het Nationaal 2 Sociaal Rapport van 2014 verwijst naar data die gebaseerd zijn op realiteit van

4 De precarisering van jobs moet worden bestreden. Een verhoogde sociale bijdrage voor tijdelijke contracten, volgens het principe de vervuiler betaalt (de vervuiling in casu is hier creatie van werkloosheidsuitgaven voor de overheid) is een piste die minstens moet worden onderzocht. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering moet worden herroepen. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering druist niet enkel in tegen het recht op een menswaardig inkomen (langdurig werklozen vallen terug op een uitkering onder de armoedegrens), ze verengt tevens het probleem van de werkloosheid tot de individuele verantwoordelijkheid van de werkzoekende terwijl aangepaste en waardige jobs niet voor handen zijn. De druk op de werkzoekende om in te stappen in precaire jobs is onverantwoord en creëert nieuwe werkende armen. De beperking van (beroeps)inschakelingsuitkering in de tijd moet worden herroepen Tienduizenden werkzoekenden, waaronder vele jongeren en alleenstaande ouders, zullen op 1 januari 2015 zo hun uitkering verliezen. Een deel van de getroffenen zal kunnen aankloppen bij het OCMW maar een groot deel zal (nog meer) in de armoede verzeilen. Het schorsen van deze jongeren en andere werkzoekenden doet niks aan o.a. de hoge (jeugd)werkloosheid, en schuift het probleem enkel door naar de OCMW s. Maatwerk niet vergeten De uitkeringen optrekken tot de armoederisicogrens op zich is onvoldoende. Voor bepaalde specifieke noden en rechten is verder maatwerk onontbeerlijk. Voor gezinnen met kinderen dient blijvend bijgepast te worden via zowel de fiscaliteit als de kinderbijslag. Wij vragen ook een hervorming waarbij, naast een universeel bedrag voor elk kind, een uitgebreidere sociale toeslag wordt gegeven aan alle kinderen in een kwetsbare sociaaleconomische situatie. Het huidige statuut van samenwonende, waardoor uitkeringen worden afgeroomd, zorgt al jaren voor problemen. De volgende regering dient minstens te bekijken of in bepaalde woonsituaties individuen die onder hetzelfde dak wonen niet systematisch als alleenstaand kunnen worden behandeld. Meer algemeen dient men te evalueren of bepaalde uitkeringen niet steeds individueel dienen uitgekeerd te worden. Wij waarschuwen echter voor simplismen: daar waar afgeleide rechten bepaalde groepen net beschermen voor armoede, dienen zij behouden te worden Gezien de ontoereikende uitkeringen vandaag blijft de aanvullende financiële steun die de OCMW s - grotendeels op eigen kosten - bieden, levensnoodzakelijk. Maar zelfs wanneer morgen de uitkeringen uit sociale zekerheid en bijstand boven de armoederisicogrens zouden stijgen, moet dit een belangrijk instrument blijven. Onvoorziene tegenslagen of eenmalige kosten, onvolkomenheden in de andere stelsels van de sociale bescherming die maken dat bepaalde kosten niet worden ondervangen, moeten kunnen worden opgevangen. Daarbij is maatwerk bijzonder belangrijk, tegelijk is het belangrijk dat vertrokken wordt vanuit een rechtenbenadering en er een zekere voorspelbaarheid van de hulp is. De wetenschappelijke budgetstandaard is daartoe hét hulpmiddel. 4

5 Onderbescherming tegengaan. Nog teveel mensen in armoede of met een armoederisico putten hun rechten niet uit. De redenen hiervoor zijn legio. Het niet uitputten van rechten komt in zowat alle takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand voor en is een zéér ernstig probleem. De KUL (Schokkaert en Bouckaert 2011) schat het aantal rechthebbenden op leefloon dat dit recht niet opneemt op 57% tot 76%. Een belangrijk wapen tegen onderbescherming is de automatische toekenning van rechten. Wij vragen dat in alle stelsels maximaal wordt ingezet op de automatische toekenning van rechten. Meer en meer mensen in armoede signaleren vandaag dat hun sociale rechten uitgehold worden door (een te ruime of verkeerde interpretatie van) de toelatingsvoorwaarden tot de diverse stelsels. Het is niet ondenkbaar dat een (te) strikte interpretatie gehanteerd wordt vanuit budgettaire overwegingen. Het gevaar bestaat dat hierbij sociale rechten geschonden worden. Bij deze automatische toekenning moet erop toegezien worden dat aanvullend maatwerk -waar nodig- mogelijk blijft, zodat een recht maximaal gerespecteerd wordt en mensen niet door de mazen van het net vallen. Wij vragen dat de voorwaarden om toegang te krijgen (en te behouden) tot sociale zekerheid en sociale bijstand, én de huidige interpretatie en praktijk geëvalueerd worden met het oog op het tegengaan van onderbescherming. Daarnaast dient bij dienst- en hulpverleners maximaal te worden ingezet op proactief handelen. Er moet intensief samengewerkt worden tussen partners op het terrein opdat rechthebbenden maximaal al hun bestaande rechten uitputten. Voor wat betreft de OCMW s vragen wij een doorlichting van de noden op het terrein op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en een evaluatie van de nood aan meer middelen daarvoor. De nieuwe federale en deelstaatregeringen dienen daarover sluitende afspraken te maken en er dienen ook oplossingen te komen voor de financieringsproblemen van sommige OCMW s als gevolg van de financiële crisis. Specifiek voor de daklozen (een groep die wij, rekening houdend met de ETHOS-typologie, op enkele tienduizenden mensen schatten; naast straatslapers en mensen die in instellingen verblijven, gaat het ook over mensen in precaire woonvormen, mensen die tijdelijk inwonen bij kennissen ) vragen wij dat de volgende regering eindelijk de wetgeving op het referentieadres evalueert. Het referentieadres is een instrument dat toelaat dat het recht op meerdere sociale uitkeringen wordt geopend. Wij stellen op het terrein een zéér gebrekkige toekenning van het referentieadres bij de OCMW s vast. Dit is deels te wijten aan de gebrekkige, soms tegenstrijdige en moeilijk afdwingbare regelgeving. Het recht op een adres dient gevrijwaard voor iedereen. Voor daklozen betekent het vaak dé ontbrekende schakel aan het begin van een lange weg terug naar een leven in waardigheid. Het is tijd voor een nieuw en meer sluitend wetgevend initiatief. Ondertekende partners van het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk () Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) ACLVB-CGSLB ACV-CSC Brussels Platform Armoede (BPA) Dynamo International Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté (FBLP) Netwerk tegen Armoede (NtA) Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) Marie-Thérèse Casman (socioloog Université de Liège) Bérénice Storms (senior onderzoeker UA, onderzoeksleider Cebud) 5

Werkgroep 1 : De Sociale Bescherming van de bevolking verzekeren

Werkgroep 1 : De Sociale Bescherming van de bevolking verzekeren Open Platformdag Belgisch Platform tegen Armoede en sociale uitsluiting EU2020 25 februari 2015 Werkgroep 1 : De Sociale Bescherming van de bevolking verzekeren Discussienota De inhoud van deze nota werd

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Europese armoededrempel. Die uitkeringen willen we met dit wetsvoorstel optrekken.

Europese armoededrempel. Die uitkeringen willen we met dit wetsvoorstel optrekken. WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor alleenstaanden tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor gezinnen tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements Mesdames,

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Pro-actief sociaal rapport België:

Pro-actief sociaal rapport België: Pro-actief sociaal rapport België: input van BAPN voor het Nationaal Sociaal Rapport 2012 en voor de nodige bijsturingen van het beleid die hieruit volgen. Inleiding De Nationale Sociale Rapporten dienen

Nadere informatie

Handilab. 6 december Henk Van Hootegem,

Handilab. 6 december Henk Van Hootegem, Handilab 6 december 2012 Henk Van Hootegem, henk.vanhootegem@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Service de lutte contre la pauvreté, la précarité

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING LE SECRETAIRE D ÉTAT À L INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ALGEMENE

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008 Armoede in België Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober heeft de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders

Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 3 april 2009 Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders De meest

Nadere informatie

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht Budgetoefening Situering Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel laat Welzijnszorg niet los aan de armoedethematiek. Armoede is de dagelijkse realiteit voor 1 op 7 Belgen.

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 Armoede-indicatoren in België in 2016 (EU-SILC) Werklozen, eenoudergezinnen en huurders meest kwetsbaar voor armoede Vandaag publiceert de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

De kinderbijslag socialer maken?

De kinderbijslag socialer maken? De kinderbijslag socialer maken? Ja, maar met de nodige voorzichtigheid FREDERIC VANHAUWAERT ARNE PROESMANS De auteurs zijn respectief coördinator en beleidsmedewerker inkomen bij Netwerk tegen Armoede

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen Armoede in de Kempen 30 april 2009 Bérénice Storms Wat is armoede? Armoede is een situatie waarbij het mensen ontbreekt aan de economische middelen om een aantal basisfuncties te realiseren (Van den Bosch,

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Voor een meer solidaire samenleving

Voor een meer solidaire samenleving Voor een meer solidaire samenleving Memorandum van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) voor de formateur, M Elio Di Rupo [ geactualiseerde versie van het memorandum dat werd toegezonden aan

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 Brussel Januari 2017 INHOUD 1. Scherp stellen op de gevolgen van de besparingen... 3 2. Welke gezinnen onderscheiden we?...

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Het socio-vitaal minimum. Update 2006

Het socio-vitaal minimum. Update 2006 Tim Goedemé Het socio-vitaal minimum. Update 2006 pagina 1/6 Het socio-vitaal minimum. Update 2006 Wat heeft een gezin nodig om rond te komen? Op deze vraag zullen we in dit artikel proberen een antwoord

Nadere informatie

Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA

Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA JANUARI 2014 1 1. INLEIDING Het hoofd kunnen bieden aan de uitgaven van het dagelijks leven (huisvesting, voeding, kleding,

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING 2014-2019 [Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019. Gewikt en gewogen Enkele aandachtspunten voor het Vlaamse Armoedebeleid november 2014 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Aan de langetermijnvooruitzichten van de sociale uitgaven, gepresenteerd in het achtste jaarverslag van de Studiecommissie

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN Persconferentie Gemeenschappelijk Vakbondsfront Brussel, 15 oktober 2014 Vooraf 16 juni

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Evaluatie Gezinsbond Yves Coemans - studiedienst Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoorzitting woensdag 4 oktober 2017 Onvoorwaardelijk

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Het trilemma van de sociale zekerheid

Het trilemma van de sociale zekerheid Het trilemma van de sociale zekerheid Cantillon, B., Marx, I. & De Maesschalck, V. (2003), De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna, Berichten/UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid, 34 p.

Nadere informatie

Eerste berekeningen van de non take-up van het leefloon

Eerste berekeningen van de non take-up van het leefloon Eerste berekeningen van de non take-up van het leefloon N. Bouckaert E. Schokkaert wordt gefinancierd door Inleiding Leefloon een essentieel beleidsinstrument in de context van inkomensverdeling en armoedebestrijding

Nadere informatie

Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible.

Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible. Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Drempels voor een toegankelijk

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

«Europa en de vergrijzing : toekomst van onze pensioenen»

«Europa en de vergrijzing : toekomst van onze pensioenen» «Europa en de vergrijzing : toekomst van onze pensioenen» ABVV voorzitter Rudy De Leeuw Assuralia - 26 oktober 2010 14h15-14h45 - Auditorium BNP Paribas Fortis Voor het ABVV moeten de wettelijke pensioenen

Nadere informatie

voor een meer solidaire samenleving

voor een meer solidaire samenleving memorandum van BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding vzw 13 juni 2010 federale verkiezingen voor een meer solidaire samenleving in partnerschap met Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, Brussels

Nadere informatie

11/10/2010. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES

11/10/2010. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn  OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES 11/10/2010 OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Armoede in Brussel Armoederapport 2010 Welzijnsbarometer Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Nadere informatie

Kinderarmoede als prioriteit in het Belgisch Strategisch plan sociale bescherming en insluiting, welke zijn de uitdagingen voor het beleid?

Kinderarmoede als prioriteit in het Belgisch Strategisch plan sociale bescherming en insluiting, welke zijn de uitdagingen voor het beleid? Kinderarmoede als prioriteit in het Belgisch Strategisch plan sociale bescherming en insluiting, welke zijn de uitdagingen voor het beleid? Bijdrage voor dialoogdag Europa nabij? Armoede en sociale uitsluiting

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

De ene samenwonende is de andere niet

De ene samenwonende is de andere niet De ene samenwonende is de andere niet VEERLE STROOBANTS De auteur is doctor in de pedagogische wetenschappen en stafmedewerkster bij het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale

Nadere informatie

Kinderen in armoede dupe van falend beleid

Kinderen in armoede dupe van falend beleid DE STAND VAN DE ONDERKANT Kinderen in armoede dupe van falend beleid Frederic Vanhauwaert Vlaams minister voor Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, uitte bij het begin van de legislatuur de ambitie om

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

Ziehier. Deze actie is het werk van het comité. Ziehier mijn factuur!

Ziehier. Deze actie is het werk van het comité. Ziehier mijn factuur! Ziehier mijn factuur! Deze actie is het werk van het comité Ziehier mijn factuur! Wij zijn verontwaardigd over de onrechtvaardige en harde besparingsmaatregelen. Overal in Europa worden in naam van de

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau maart 2009 De verschillende

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck De evolutie van de kinderarmoede Functies en belang

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit?

Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit? Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit? Studie naar de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 2013 BÉRÉNICE STORMS werkt aan Cebud aan de Thomas More Hogeschool en

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen Vlaamse Ouderenraad vzw 16 december 2015 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Standpunt over

Nadere informatie

Sociaal Cahier Aanvullende steun OCMW-Gent 11 februari 2008

Sociaal Cahier Aanvullende steun OCMW-Gent 11 februari 2008 1. Inleiding Het is geen geheim dat het leefloon nauwelijks volstaat om van te leven. Een rechtzetting van deze situatie wordt reeds lang bepleit door sociale organisaties en onderzoeksinstellingen. Het

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Werkgroep 4 : De actieve insluiting van mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, realiseren

Werkgroep 4 : De actieve insluiting van mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, realiseren Open Platformdag Belgisch Platform tegen Armoede en sociale uitsluiting EU2020 25 februari 2015 Werkgroep 4 : De actieve insluiting van mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, realiseren Discussienota

Nadere informatie

Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief

Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief Nibud-Congres 2017 Wat is genoeg? Utrecht, 29 juni 2017 Frank Vandenbroucke Universiteitshoogleraar UvA Wie is arm? Nederlandse benaderingen

Nadere informatie

Hendrik Nevejan (CRB, Secretariaat) en Guy Van Camp (FOD Sociale Zekerheid) Inhoud

Hendrik Nevejan (CRB, Secretariaat) en Guy Van Camp (FOD Sociale Zekerheid) Inhoud 1 De versterkte degressiviteit van de Belgische werkloosheidsuitkeringen: «Effecten op de financiële werkloosheidsvallen en op de inkomenspositie van werklozen» Hendrik Nevejan (CRB, Secretariaat) en Guy

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Signalen vanuit verenigingen gekregen - verder uit te diepen - nog niet mee bezig. Mensen zonder papieren hebben nood aan 'een adres' (regularisatie )

Signalen vanuit verenigingen gekregen - verder uit te diepen - nog niet mee bezig. Mensen zonder papieren hebben nood aan 'een adres' (regularisatie ) Netwerk tegen Armoede Inkomen. Wat hebben we er al rond gezegd/gedaan? En wat zijn de to do s? Aan te vullen lijst. Signalen vanuit verenigingen gekregen - verder uit te diepen - nog niet mee bezig EU-burgers

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

De budgettaire kosten van de vergrijzing

De budgettaire kosten van de vergrijzing De budgettaire kosten van de vergrijzing 15 november 2013 Françoise MASAI Vicegouverneur Agenda De voornaamste hypothesen van de SCvVvooruitzichten De budgettaire kosten van de vergrijzing op lange termijn

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Een krachtig wapen tegen (kinder)armoede

Een krachtig wapen tegen (kinder)armoede Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be De kinderbijslag socialer maken? Ja, maar

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 2014 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 2014-2019 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 2007-2012 13 Balans

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN 1. Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte a) Indien een Amerikaans toerist op de Grote Markt van Brussel een Deens bier drinkt,

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie